Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0440(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0050/2013

Předložené texty :

A7-0050/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/04/2013 - 5.5
CRE 18/04/2013 - 5.5
Vysvětlení hlasování
PV 22/10/2013 - 8.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0181
P7_TA(2013)0430

Přijaté texty
PDF 406kWORD 27k
Čtvrtek, 18. dubna 2013 - Štrasburk
Evropská demografická statistika ***I
P7_TA(2013)0181A7-0050/2013

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 18. dubna 2013 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské demografické statistice (COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Podle článku 175 Smlouvy o fungování Evropské unie předkládá Komise každé tři roky Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o pokroku dosaženém při upevňování hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Příprava těchto zpráv a pravidelné monitorování demografického vývoje a možných budoucích demografických výzev v regionech EU včetně jejich různých typů, jako jsou přeshraniční regiony, metropolitní regiony, venkovské, horské a přímořské regiony, vyžaduje výroční regionální údaje na úrovni NUTS 3. Vzhledem k tomu, že stárnutí obyvatelstva vykazuje významné regionální odlišnosti, má Eurostat za úkol pravidelně vypracovávat regionální prognózy za účelem úplnosti demografických informací o regionech úrovně NUTS 2 v Evropské unii.
(4)  Podle druhého pododstavce článku 175 Smlouvy o fungování Evropské unie předkládá Komise každé tři roky Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o pokroku dosaženém při upevňování hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Příprava těchto zpráv a pravidelné monitorování demografického vývoje a možných budoucích demografických výzev v regionech Unie včetně jejich různých typů, jako jsou přeshraniční regiony, metropolitní regiony, venkovské, horské a přímořské regiony, vyžaduje výroční regionální údaje na úrovni NUTS 3. Vzhledem k tomu, že stárnutí obyvatelstva vykazuje významné regionální odlišnosti, má Komise (Eurostat) za úkol pravidelně vypracovávat regionální prognózy za účelem úplnosti demografických informací o regionech úrovně NUTS 2 v Evropské unii.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Cílem strategie EU pro udržitelný rozvoj, zahájené na zasedání Evropské rady v Göteborgu v roce 2001 a obnovené v červnu 2006, je neustálé zlepšování kvality života současných i budoucích generací. Monitorovací zpráva Eurostatu, zveřejňovaná každé dva roky, poskytuje objektivní statistický obraz vývoje, založený na souboru ukazatelů udržitelného rozvoje EU.
(7)  Cílem strategie EU pro udržitelný rozvoj, zahájené na zasedání Evropské rady v Göteborgu v roce 2001 a obnovené v červnu 2006, je neustálé zlepšování kvality života současných i budoucích generací. Monitorovací zpráva Komise (Eurostatu), zveřejňovaná každé dva roky, poskytuje objektivní statistický obraz vývoje, založený na souboru ukazatelů udržitelného rozvoje EU.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

(8a)  Strategický cíl Pekingské akční platformy (1995) poskytuje referenční rámec pro vypracování a šíření údajů a informací rozlišených podle pohlaví pro účely plánování a vyhodnocování dané politiky.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Demografické statistiky jsou zásadním prvkem pro odhad celkového počtu obyvatel v rámci Evropského systému účtů (ESA).
(9)  Demografické statistiky jsou zásadním prvkem pro odhad celkového počtu obyvatel v rámci Evropského systému účtů (ESA). Při vypracování statistik na evropské úrovni jsou důležité aktualizace a zpracování údajů.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Informace týkající se demografie by měly být konzistentní s relevantními informacemi sebranými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování statistik o zahraničních pracovnících a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů.
(11)  Informace týkající se demografie by měly být plně v souladu s relevantními informacemi sebranými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování statistik o zahraničních pracovnících a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Při vývoji, vypracovávání a šíření evropských statistik by měly vnitrostátní a evropské statistické úřady zohlednit zásady stanovené v Kodexu evropské statistiky ve znění, které bylo dne 28. září 2011 revidováno a aktualizováno Výborem pro evropský statistický systém.
(13)  Při vývoji, vypracovávání a šíření evropských statistik by měly vnitrostátní a evropské statistické úřady, popřípadě další relevantní celostátní a regionální úřady, zohlednit zásady stanovené v Kodexu evropské statistiky ve znění, které bylo dne 28. září 2011 revidováno a aktualizováno Výborem pro evropský statistický systém.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a
a)  „národním“ národní podle čl. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 763/2008, přičemž „územím“ se rozumí území podle nařízení (ES) č. 1059/2003 ve znění platném v referenční době;
a)  „národním“ týkající se území členského státu ve smyslu nařízení (ES) č. 1059/2003 ve znění platném v referenční době;
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. b
b)  „regionálním“ regionální podle čl. 2 písm. g) nařízení (ES) č. 763/2008; u zemí, které nejsou členy Evropské unie, se „regionálním“ rozumí statistické regiony na úrovni 1, 2 nebo 3, jak byly dohodnuty mezi těmito státy a Komisí (Eurostatem) ve znění platném v referenční době;
b)  „regionálním“ úroveň NUTS 1, NUTS 2 nebo NUTS 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1059/2003 ve znění platném v referenční době; u zemí, které nejsou členy Evropské unie, se „regionálním“ rozumí statistické regiony na úrovni 1, 2 nebo 3, jak byly dohodnuty mezi těmito státy a Komisí (Eurostatem) ve znění platném v referenční době;
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. c
c)  „obvykle bydlícím obyvatelstvem“ všechny osoby, které měly v referenční době místo svého obvyklého pobytu v daném členském státě;
c)  „obvykle bydlícím obyvatelstvem“ všechny osoby, které měly v referenční době místo svého obvyklého pobytu v daném členském státě Unie;
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. d – návětí
d)  „místem obvyklého pobytu“ místo obvyklého pobytu podle čl. 2 písm. d) prvního pododstavce nařízení (ES) č. 763/2008. Za osoby s místem obvyklého pobytu v dotčené zeměpisné oblasti se považují pouze osoby, které:
d)  „místem obvyklého pobytu“ místo, kde osoba obvykle tráví období každodenního odpočinku bez ohledu na dočasnou nepřítomnost. Za osoby s místem obvyklého pobytu v dotčené zeměpisné oblasti se považují pouze osoby, které:
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. d – pododstavec 1 a (nový)

V případě, kdy skutečnosti uvedené v bodu i nebo bodu ii nelze ověřit, se „obvykle bydlící obyvatelstvo“ odhaduje na základě počtu obyvatel se zákonným nebo ohlášeným pobytem za použití vědecky podložených, řádně zdokumentovaných a veřejně přístupných statistických metod hodnocení sledovaných Komisí (Eurostatem).
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. h
h)  „ověřenými údaji“ údaje, které splňují soubor kvalitativních kritérií pro sběr údajů, včetně všech kvalitativních kontrol používaných pro údaje připravované k publikaci nebo publikované.
h)  „ověřenými údaji“ statistické údaje, které splňují soubor kvalitativních kritérií pro sběr údajů, včetně všech kvalitativních kontrol používaných pro údaje připravované k publikaci nebo publikované.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
1.  Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) údaje o obyvatelstvu podle čl. 2 písm. c) a d) v referenční době. Pokud okolnosti podle čl. 2 písm. d bodů i a ii nemohou být zjištěny, dodají členské státy Komisi (Eurostatu) údaje o obyvatelstvu v místě jejich zákonného nebo ohlášeného pobytu v referenční době; v takovém případě musí vynaložit přiměřené úsilí na výpočet údajů, které by byly co nejlepší aproximací počtu obyvatelstva podle definice v čl. 2 písm. c) a d).
1.  Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) statistické údaje o obyvatelstvu podle čl. 2 písm. c) a d) v referenční době. Poskytnuté statistické údaje zahrnují následující proměnné:

a)  věk;

b)  pohlaví;

c)  region pobytu.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2
2.  Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) údaje o událostech přirozené měny v referenční době bez ohledu na místo, kde k události došlo. Členské státy použijí shodnou definici obyvatelstva jako v případě údajů podle odstavce 1.
2.  Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) údaje o událostech přirozené měny, k nimž došlo v referenční době. Členské státy použijí shodnou definici obyvatelstva jako používají v případě údajů podle odstavce 1. Poskytnuté údaje zahrnují následující proměnné:

a)  počet narození živých dětí rozlišených podle pohlaví, měsíce narození, údaje o tom, o kolikáté živě narozené dítě na jednu matku se jedná, věku matky, roku narození matky, země narození matky, státního občanství matky a regionu pobytu matky;

b)  úmrtí podle věku, pohlaví, roku narození, regionu pobytu, země narození, státního občanství a měsíce, kdy k úmrtí došlo.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3
3.  Členské státy použijí shodnou definici obyvatelstva pro všechny národní a regionální úrovně podle čl. 2 písm. a) a b).
3.  Členské státy použijí shodnou definici obyvatelstva pro všechny úrovně, jak stanoví čl. 2 písm. a) a b).
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

3a.   Jestliže regionální úřady poskytují celostátním orgánům statistické údaje, členské státy tyto údaje předávají Komisi (Eurostatu), aby jí umožnily získat podrobnější přehled o demografické situaci v Unii.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4
4.  Jednotné podmínky týkající se rozdělení údajů uvedených v odstavcích 1 a 2 a dále četnosti, lhůt a revizí údajů se přijímají přezkumným postupem uvedeným v čl. 9 odst. 2.
4.  Komise přijme prováděcí akty, které stanoví jednotné podmínky pro rozdělení údajů uvedených v odstavcích 1 a 2 a dále četnosti, lhůt a revizí údajů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 9 odst. 2.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 4
Pro účely hlasování kvalifikovanou většinou v Radě poskytnou členské státy Komisi (Eurostatu) údaje o celkovém počtu obyvatel na úrovni státu v referenční době podle čl. 2 písm. c) do 8 měsíců od skončení referenčního roku. Pro účely tohoto článku nebudou členské státy poskytovat údaje o obyvatelstvu v místě jejich zákonného nebo ohlášeného pobytu v referenční době.
Pro účely hlasování kvalifikovanou většinou v Radě poskytnou členské státy Komisi (Eurostatu) údaje o celkovém počtu obyvatel na úrovni státu v referenční době podle čl. 2 písm. c) do 8 měsíců od skončení referenčního roku.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
1.  Referenční dobou pro údaje o obyvatelstvu je půlnoc 31. prosince.
1.  Referenční dobou pro údaje o obyvatelstvu je konec referenčního období (půlnoc 31. prosince).
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5
5.  Členské státy zajistí, aby údaje o obyvatelstvu podle článku 3 tohoto nařízení byly konzistentní s údaji podle článku 3 nařízení (ES) č. 862/2007.
5.  Členské státy zajistí, aby údaje o obyvatelstvu podle článku 3 tohoto nařízení byly konzistentní s údaji podle čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 862/2007.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Článek 9a

Doložka o přezkumu

Do 31. prosince 2018 a následně každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení. V této zprávě Komise vyhodnotí kvalitu údajů předaných členskými státy a dopad na specifické potřeby uvedené v článku 4. Zpráva bude případně doprovázena návrhy na další zlepšení fungování tohoto nařízení.

(1) Věc byla poté vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 57 odst.2) druhého pododstavce (A7-0050/2013).

Právní upozornění - Ochrana soukromí