Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0440(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0050/2013

Esitatud tekstid :

A7-0050/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/04/2013 - 5.5
CRE 18/04/2013 - 5.5
Selgitused hääletuse kohta
PV 22/10/2013 - 8.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0181
P7_TA(2013)0430

Vastuvõetud tekstid
PDF 317kWORD 30k
Neljapäev, 18. aprill 2013 - Strasbourg
Euroopa rahvastikustatistika ***I
P7_TA(2013)0181A7-0050/2013

Euroopa Parlamendi 18. aprillil 2013. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa rahvastikustatistika kohta (COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
(4)   Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 175 kohaselt esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule, Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele iga kolme aasta järel ettekande edusammude kohta, mida on tehtud majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamisel. Nende aruannete koostamine ning demograafiliste arengute ja võimalike tulevaste rahvastikuprobleemide korrapärane seire ELi piirkondades, sealhulgas eri liiki piirkondades, nagu näiteks piiriülesed, suurlinna- ja maapiirkonnad, mägi- ja saarepiirkonnad, nõuab iga-aastaseid piirkondlikke andmeid NUTS 3. tasandil. Kuna elanikkonna vananemise andmetes on piirkonniti väga suured erinevused, peab Eurostat koostama korrapäraselt piirkondlikke prognoose, et täiendada ülevaadet Euroopa Liidu NUTS 2 piirkondade demograafilisest olukorrast.
(4)   Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 175 teise lõigu kohaselt esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule, Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele iga kolme aasta järel ettekande edusammude kohta, mida on tehtud majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamisel. Nende aruannete koostamine ning demograafiliste arengute ja võimalike tulevaste rahvastikuprobleemide korrapärane seire liidu piirkondades, sealhulgas eri liiki piirkondades, nagu näiteks piiriülesed, suurlinna- ja maapiirkonnad, mägi- ja saarepiirkonnad, nõuab iga-aastaseid piirkondlikke andmeid NUTS 3. tasandil. Kuna elanikkonna vananemise andmetes on piirkonniti väga suured erinevused, peab komisjon (Eurostat) koostama korrapäraselt piirkondlikke prognoose, et täiendada ülevaadet Euroopa Liidu NUTS 2 piirkondade demograafilisest olukorrast.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
(7)   ELi säästva arengu strateegiaga, mille Euroopa Ülemkogu algatas Göteborgis 2001. aastal ja mida uuendati 2006. aasta juunis, püütakse pidevalt parandada praeguste ja tulevaste põlvkondade elukvaliteeti. Eurostati seirearuandes, mis avaldatakse iga kahe aasta järel, esitatakse objektiivne statistiline ülevaade tehtud edusammudest, tuginedes ELi säästva arengu näitajate kogumile.
(7)   ELi säästva arengu strateegiaga, mille Euroopa Ülemkogu algatas Göteborgis 2001. aastal ja mida uuendati 2006. aasta juunis, püütakse pidevalt parandada praeguste ja tulevaste põlvkondade elukvaliteeti. Komisjoni (Eurostati) seirearuandes, mis avaldatakse iga kahe aasta järel, esitatakse objektiivne statistiline ülevaade tehtud edusammudest, tuginedes ELi säästva arengu näitajate kogumile.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)
(8 a)Pekingi tegevusprogrammi (1995) strateegiline eesmärk annab võrdlusraamistiku sooliselt eristatud andmete ja info kogumiseks ja levitamiseks planeerimise ja poliitika hindamise eesmärgil.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
(9)  Rahvastikustatistika kujutab endast olulist komponenti kogurahvaarvu hindamiseks Euroopa arvepidamissüsteemi raames.
(9)  Rahvastikustatistika kujutab endast olulist komponenti kogurahvaarvu hindamiseks Euroopa arvepidamissüsteemi raames. Euroopa tasandil statistika koostamisel on oluline andmete ajakohastamine ja töötlemine.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
(11)  Demograafiline teave peaks olema kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määruse (EÜ) nr 862/2007 (mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 311/76 võõrtöötajaid käsitleva statistika koostamise kohta) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 763/2008 (rahva ja eluruumide loenduste kohta) kohaselt kogutava teabega.
(11)  Demograafiline teave peaks olema täielikult kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määruse (EÜ) nr 862/2007 (mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 311/76 võõrtöötajaid käsitleva statistika koostamise kohta) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 763/2008 (rahva ja eluruumide loenduste kohta) kohaselt kogutava teabega.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
(13)   Euroopa statistika arendamisel, tootmisel ja levitamisel peavad liikmesriikide ja Euroopa statistikaasutused arvesse võtma Euroopa statistika tegevusjuhist, mille Euroopa statistikasüsteemi komitee vaatas läbi ja ajakohastas 28. septembril 2011.
(13)   Euroopa statistika arendamisel, tootmisel ja levitamisel peavad liikmesriikide ja Euroopa statistikaasutused ning vajaduse korral teised asjakohased riiklikud ja piirkondlikud asutused arvesse võtma Euroopa statistika tegevusjuhist, mille Euroopa statistikasüsteemi komitee vaatas läbi ja ajakohastas 28. septembril 2011.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a
(a)   „riiklik” – mõistet kasutatakse määruse (EÜ) nr 763/2008 artikli 2 punkti f tähenduses, kus mõiste „territoorium” tähendab määruse (EÜ) nr 1059/2003 vaatlusajal kohaldatavas versioonis määratletud territooriumi;
(a)   „riiklik” – osutab liikmesriigi territooriumile määruse (EÜ) nr 1059/2003 vaatlusajal kohaldatava versiooni tähenduses;
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt b
(b)   „piirkondlik” – mõistet kasutatakse määruse (EÜ) nr 763/2008 artikli 2 punkti g tähenduses; Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide puhul tähendab mõiste „piirkondlik” NUTS 1., NUTS 2. või NUTS 3. tasandi statistilisi piirkondi vastavalt nende riikide ja komisjoni (Eurostati) vaheliste kokkulepete vaatlusajal kohaldatavatele versioonidele;
(b)   „piirkondlik” – tähendab NUTS 1., NUTS 2. või NUTS 3. tasandit määruse (EÜ) nr 1059/2003 vaatlusajal kohaldatava versiooni tähenduses; Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide puhul tähendab mõiste „piirkondlik” NUTS 1., NUTS 2. või NUTS 3. tasandi statistilisi piirkondi vastavalt nende riikide ja komisjoni (Eurostati) vaheliste kokkulepete vaatlusajal kohaldatavatele versioonidele;
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt c
(c)   „alaliselt elav rahvastik” – kõik isikud, kelle alaline elukoht on vaatlusajal liikmesriigis;
(c)   „alaliselt elav rahvastik” – kõik isikud, kelle alaline elukoht on vaatlusajal Euroopa Liidu liikmesriigis;
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt d – sissejuhatav osa
(d)   „alaline elukoht” – mõistet kasutatakse määruse (EÜ) nr 763/2008 artikli 2 punkti d esimese lõigu tähenduses. Alaliste elanikena käsitatakse ainult järgmisi kõnealuses geograafilises piirkonnas elavaid isikuid:
(d)   „alaline elukoht” – koht, kus inimene tavaliselt veedab igapäevase puhkeaja, olenemata ajutisest eemalolekust. Alaliste elanikena käsitatakse ainult järgmisi kõnealuses geograafilises piirkonnas elavaid isikuid:
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt d – lõige 1 a (uus)
Juhul kui andmed alapunktis i ja ii kirjeldatud asjaolude kindlakstegemiseks ei ole kättesaadavad, võidakse alaliselt elava rahvastiku koguarvu hinnata seaduslikku või registreeritud elukohta omava elanikkonna alusel, kasutades teaduslikult põhjendatud, põhjalikult dokumenteeritud ja avalikult kättesaadavaid statistilisi hindamismeetodeid, mille üle teostab järelevalvet komisjon (Eurostat).
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt h
(h)   „kinnitatud andmed” – andmed, mis vastavad andmete kogumise suhtes kehtestatud kvaliteedikriteeriumidele, sealhulgas on kontrollitud avaldatavate või juba avaldatud andmete kvaliteeti.
(h)   „kinnitatud andmed” – statistilised andmed, mis vastavad andmete kogumise suhtes kehtestatud kvaliteedikriteeriumidele, sealhulgas on kontrollitud avaldatavate või juba avaldatud andmete kvaliteeti.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1
1.   Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostatile) artikli 2 punktides c ja d osutatud andmed vaatlusaja rahvastiku kohta artikli 2 punkti c tähenduses. Kui artikli 2 punkti d alapunktides i või ii osutatud tingimusi ei ole võimalik kindlaks määrata, esitavad liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) andmed selle kohta, kui paljud inimesed omavad nende riigis õiguslikku või registreeritud elukohta vaatlusajal; selleks püüavad nad leida andmed, mis kirjeldavad võimalikult ligilähedaselt artikli 2 punktides c ja d esitatud elanikkonda.
1.   Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostatile) artikli 2 punktides c ja d osutatud statistilised andmed vaatlusaja rahvastiku kohta. Edastatavad statistilised andmed hõlmavad järgmisi muutujaid:
(a)  vanus,
(b)  sugu,
(c)  elukohapiirkond.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2
2.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) andmed vaatlusaja rahvastikusündmuste kohta, olenemata sellest, kus need sündmused aset leidsid. Liikmesriigid kasutavad mõiste „rahvastik” sama määratlust nagu lõikes 1 osutatud andmete puhul.
2.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) andmed vaatlusajal ilmnenud rahvastikusündmuste kohta. Liikmesriigid kasutavad mõiste „rahvastik” sama määratlust nagu nad kasutavad lõikes 1 osutatud andmete puhul. Edastatavad statistilised andmed hõlmavad järgmisi muutujaid:
(a)  elussünnid sugude, kuu, elussünni järjekorranumbri, ema vanuse, ema sünniaasta, ema sünniriigi, ema kodakondsuse ja ema elukohapiirkonna lõikes;
(b)  surmad vanuse, soo, sünniaasta, elukohapiirkonna, sünniriigi, kodakondsuse ja kuu lõikes.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3
3.   Liikmesriigid kasutavad mõiste „elanikkond” sama määratlust kõikide riiklike ja piirkondlike tasandite puhul, nagu need on määratletud artikli 2 punktides a ja b.
3.   Liikmesriigid kasutavad mõiste „elanikkond” sama määratlust kõikide tasandite puhul, nagu on sätestatud artikli 2 punktides a ja b.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)
3 a. Kui liikmesriigi tasandi asutused saavad statistilisi andmeid piirkondlikelt asutustelt, edastavad liikmesriigid ka need andmed komisjonile (Eurostatile), et oleks võimalik liidu demograafilisest olukorrast üksikasjalikum ülevaade saada.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4
4.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud andmete jaotusega ning samuti andmete esitamise sageduse, tähtaegade ja muudatustega seotud ühesugused tingimused võetakse vastu kooskõlas artikli 9 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
4.   Komisjon võtab vastu rakendusaktid, milles määratakse kindlaks lõigetes 1 ja 2 osutatud andmete jaotusega ning samuti andmete esitamise sageduse, tähtaegade ja muudatustega seotud ühesugused tingimused. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu artikli 9 lõikes 2 nimetatud kontrollimenetluse kohaselt.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4
Nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse kindlaksmääramiseks edastavad liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) kaheksa kuu jooksul alates vaatlusaasta lõpust andmed artikli 2 punktis c osutatud kogurahvaarvu kohta vaatlusajal riiklikul tasandil. Käesoleva artikli puhul ei esita liikmesriigid andmeid vaatlusajal õiguslikku või registreeritud elukohta omava elanikkonna kohta.
Nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse kindlaksmääramiseks edastavad liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) kaheksa kuu jooksul alates vaatlusaasta lõpust andmed artikli 2 punktis c osutatud kogurahvaarvu kohta vaatlusajal riiklikul tasandil.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1
1.   Rahvastikuandmete puhul on vaatlusaeg 31. detsembri südaöö.
1.   Rahvastikuandmete puhul on vaatlusaeg vaatlusperioodi lõpp (31. detsembri südaöö).
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5
5.  Liikmesriigid tagavad, et käesoleva määruse artiklis 3 nõutud rahvastikuandmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 862/2007 artiklis 3 nõutud andmetega.
5.  Liikmesriigid tagavad, et käesoleva määruse artiklis 3 nõutud rahvastikuandmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 862/2007 artikli 3 lõike 1 punktis c nõutud andmetega.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)
Artikkel 9a
Läbivaatamisklausel
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse rakendamise kohta aruande hiljemalt 31. detsembriks 2018 ning seejärel iga viie aasta tagant. Aruandes hindab komisjon liikmesriikide edastatud andmete kvaliteeti ning mõju artiklis 4 osutatud erieesmärkidele. Vajaduse korral lisatakse aruandele ettepanekud käesoleva määruse toimimise parandamiseks.

(1) Seejärel saadeti see vastavalt kodukorra artikli 57 lõike 2 teisele lõigule vastutavale komisjonile uueks läbivaatamiseks (A7-0050/2013).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika