Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0440(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0050/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0050/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/04/2013 - 5.5
CRE 18/04/2013 - 5.5
Äänestysselitykset
PV 22/10/2013 - 8.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0181
P7_TA(2013)0430

Hyväksytyt tekstit
PDF 231kWORD 30k
Torstai 18. huhtikuuta 2013 - Strasbourg
Euroopan väestön demografisia tietoja koskevat tilastot ***I
P7_TA(2013)0181A7-0050/2013

Euroopan parlamentin tarkistukset 18. huhtikuuta 2013 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan väestön demografisia tietoja koskevista tilastoista (COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Komissio antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 175 artiklan nojalla Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle joka kolmas vuosi kertomuksen siitä, miten taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden toteuttamisessa on edistytty. Näiden kertomusten valmistelu ja demografisen kehityksen sekä mahdollisten demografisten haasteiden säännöllinen seuranta EU:n eri alueilla, mukaan lukien raja-alueet, suurkaupunkialueet, maaseutualueet, vuoristoalueet sekä saarialueet, edellyttää NUTS 3-aluetason vuosittaisia alueellisia tietoja. Koska väestön ikääntymisessä on suuria alueellisia eroja, Eurostatia pyydetään valmistelemaan säännöllisiä alueellisia ennusteita täydentämään Euroopan unionin NUTS-luokituksen 2-tason alueiden demografista kuvaa.
(4)  Komissio antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 175 artiklan toisen kohdan nojalla Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle joka kolmas vuosi kertomuksen siitä, miten taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden toteuttamisessa on edistytty. Näiden kertomusten valmistelu ja demografisen kehityksen sekä mahdollisten demografisten haasteiden säännöllinen seuranta unionin eri alueilla, mukaan lukien raja-alueet, suurkaupunkialueet, maaseutualueet, vuoristoalueet sekä saarialueet, edellyttää NUTS 3-aluetason vuosittaisia alueellisia tietoja. Koska väestön ikääntymisessä on suuria alueellisia eroja, komissiota (Eurostat) pyydetään valmistelemaan säännöllisiä alueellisia ennusteita täydentämään Euroopan unionin NUTS-luokituksen 2‑tason alueiden demografista kuvaa.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  EU:n kestävän kehityksen strategiassa, joka käynnistettiin Kööpenhaminassa vuonna 2001 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa ja uusittiin kesäkuussa 2006, pyritään nykyisten ja tulevien sukupolvien elämänlaadun jatkuvaan parantamiseen. Eurostatin joka toinen vuosi julkaistavassa seurantaraportissa edistymisestä annetaan objektiivinen tilastollinen kuva, joka perustuu EU:n kestävän kehityksen indikaattoreihin.
(7)  EU:n kestävän kehityksen strategiassa, joka käynnistettiin Kööpenhaminassa vuonna 2001 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa ja uusittiin kesäkuussa 2006, pyritään nykyisten ja tulevien sukupolvien elämänlaadun jatkuvaan parantamiseen. Komission (Eurostat) joka toinen vuosi julkaistavassa seurantaraportissa edistymisestä annetaan objektiivinen tilastollinen kuva, joka perustuu EU:n kestävän kehityksen indikaattoreihin.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a) Pekingin toimintaohjelman (1995) strategiset tavoitteet toimivat viitekehyksenä sukupuolen mukaan eritellyn tiedon tuottamisessa ja levittämisessä suunnittelua ja toimien arviointia varten.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Demografiset väestötilastot ovat olennainen osa Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT) puitteissa tehtävää kokonaisväkiluvun arviointia.
(9)  Demografiset väestötilastot ovat olennainen osa Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT) puitteissa tehtävää kokonaisväkiluvun arviointia. Tietojen päivitys ja käsittely on tärkeä osa unionin tilastojen laatimista.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Väestön demografisten tietojen olisi oltava yhdenmukaisia niiden tietojen kanssa, jotka kerätään muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista sekä ulkomaisia työntekijöitä koskevien tilastojen laatimisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 311/76 kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 nojalla ja väestö- ja asuntolaskennoista 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 763/2008 nojalla.
(11)  Väestön demografisten tietojen olisi oltava täysin yhdenmukaisia niiden tietojen kanssa, jotka kerätään muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista sekä ulkomaisia työntekijöitä koskevien tilastojen laatimisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 311/76 kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 nojalla ja väestö- ja asuntolaskennoista 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 763/2008 nojalla.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Kansallisten ja Euroopan tilastoviranomaisten olisi Euroopan tilastoja kehittäessään, tuottaessaan ja levittäessään otettava huomioon Euroopan tilastoja koskevissa käytännesäännöissä vahvistetut periaatteet sellaisina kuin Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea on ne 28 päivänä syyskuuta 2011 tarkistanut ja saattanut ajan tasalle.
(13)  Kansallisten ja Euroopan tilastoviranomaisten sekä soveltuvin osin muiden asiaankuuluvien kansallisten ja alueellisten viranomaisten olisi Euroopan tilastoja kehittäessään, tuottaessaan ja levittäessään otettava huomioon Euroopan tilastoja koskevissa käytännesäännöissä vahvistetut periaatteet sellaisina kuin Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea on ne 28 päivänä syyskuuta 2011 tarkistanut ja saattanut ajan tasalle.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a alakohta
(a)  ’kansallisella’ samaa kuin asetuksen (EY) N:o 763/2008 2 artiklan f alakohdassa, jossa alue määritellään asetuksen (EY) N:o 1059/2003 sen toisinnon mukaisesti, jota sovelletaan viiteajankohtana;
a)  ’kansallisella’ jäsenvaltion aluetta, sellaisena kuin se on määriteltynä asetuksen (EY) N:o 1059/2003 sen toisinnon mukaisesti, jota sovelletaan viiteajankohtana;
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta
(b)  ’alueellisella’ samaa kuin asetuksen (EY) N:o 763/2008 2 artiklan g alakohdassa; Euroopan unionin ulkopuolisten maiden osalta sillä tarkoitetaan kyseisten maiden ja komission (Eurostat) välillä sovittuja tilastollisia alueita 1-, 2- tai 3-tasolla sen toisinnon mukaisesti, jota sovelletaan viiteajankohtana;
b)  ’alueellisella’ NUTS 1-, NUTS 2- tai NUTS 3 ‑tasoa, sellaisena kuin se on määriteltynä asetuksen (EY) N:o 1059/2003 sen toisinnon mukaisesti, jota sovelletaan viiteajankohtana; Euroopan unionin ulkopuolisten maiden osalta sillä tarkoitetaan kyseisten maiden ja komission (Eurostat) välillä sovittuja tilastollisia alueita 1-, 2- tai 3-tasolla sen toisinnon mukaisesti, jota sovelletaan viiteajankohtana;
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – c alakohta
(c)  ’vakinaisesti asuvalla väestöllä’ kaikkia henkilöitä, joiden vakinainen asuinpaikka on jäsenvaltiossa kyseisenä viiteajankohtana;
c)  ’vakinaisesti asuvalla väestöllä’ kaikkia henkilöitä, joiden vakinainen asuinpaikka on unionin jäsenvaltiossa kyseisenä viiteajankohtana;
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d alakohta – johdantokappale
(d)  ’vakinaisella asuinpaikalla’ samaa kuin asetuksen (EY) N:o 763/2008 2 artiklan d alakohdan ensimmäisessä kappaleessa; ainoastaan seuraavia henkilöitä on pidettävä kyseisen maantieteellisen alueen vakinaisina asukkaina:
d)  ’vakinaisella asuinpaikalla’ paikkaa, jossa henkilö yleensä viettää päivittäisen lepoaikansa, lukuun ottamatta väliaikaista poissaoloa. Ainoastaan seuraavia henkilöitä on pidettävä kyseisen maantieteellisen alueen vakinaisina asukkaina:
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d alakohta – 1 a alakohta (uusi)
Jollei i tai ii alakohdassa kuvattuja olosuhteita voida määrittää, vakinaisesti asuvan väestön määrä arvioidaan laillisessa tai rekisteröidyssä asuinpaikassa oleskelevan väestön pohjalta käyttäen komission (Eurostat) valvomia tieteellisesti perusteltuja, hyvin dokumentoituja ja julkisesti saatavilla olevia tilastollisia arviointimenetelmiä.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h alakohta
(h)  ’validoiduilla tiedoilla’ tietoja, jotka täyttävät joukon tiedon kokoamista koskevia laatukriteerejä, mukaan lukien kaikki julkaistavan tai jo julkaistun tiedon laatua koskevat tarkastukset.
h)  ’validoiduilla tiedoilla’ tilastotietoja, jotka täyttävät joukon tiedon kokoamista koskevia laatukriteerejä, mukaan lukien kaikki julkaistavan tai jo julkaistun tiedon laatua koskevat tarkastukset.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) viiteajankohtana voimassa olevat 2 artiklan c ja d alakohdassa tarkoitetut väestötiedot. Jollei 2 artiklan d alakohdan i tai ii alakohdassa kuvattuja olosuhteita voida määrittää, jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) tiedot viiteajankohtana laillisessa tai rekisteröidyssä asuinpaikassaan oleskelevasta väestöstä; tällöin jäsenvaltioiden on ryhdyttävä oikeasuhteisiin toimenpiteisiin toimittaakseen tiedot, jotka vastaavat mahdollisimman tarkasti 2 artiklan c ja d alakohdassa tarkoitettua väestöä.
1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) viiteajankohtana voimassa olevat 2 artiklan c ja d alakohdassa tarkoitetut väestöä koskevat tilastotiedot. Toimitetuista tilastotiedoista on käytävä ilmi seuraavat muuttujat:
a)  ikä;
b)  sukupuoli;
c)  asuinalue.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) viiteajankohtana voimassa olevat luonnollisia väestönmuutostapahtumia koskevat tiedot, riippumatta väestönmuutostapahtuman tapahtumapaikasta. Jäsenvaltioiden on käytettävä samaa väestön määritelmää kuin 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen yhteydessä.
2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) viitekaudella tapahtuneita luonnollisia väestönmuutostapahtumia koskevat tiedot. Jäsenvaltioiden on käytettävä samaa väestön määritelmää kuin 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen yhteydessä. Toimitetuista tiedoista on käytävä ilmi seuraavat muuttujat:
a)  elävänä syntyneet eriteltyinä seuraavasti: sukupuoli, syntymäkuukausi, elävänä syntyneiden lasten järjestys, äidin ikä, äidin syntymävuosi, äidin syntymämaa, äidin kansalaisuus (maa) ja äidin asuinalue;
b)  kuolleet eriteltyinä seuraavasti: ikä, sukupuoli, syntymävuosi, asuinalue, syntymämaa, kansalaisuus (maa) ja kuolinkuukausi.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltioiden on käytettävä samaa väestön määritelmää kaikilla 2 artiklan a ja b alakohdan mukaisesti määritellyillä kansallisilla ja alueellisilla tasoilla.
3.  Jäsenvaltioiden on käytettävä samaa väestön määritelmää kaikilla 2 artiklan a ja b alakohdan mukaisesti määritellyillä tasoilla.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a. Kun alueelliset viranomaiset toimittavat tilastotietoja kansallisille viranomaisille, jäsenvaltioiden on välitettävä nämä tiedot komissiolle (Eurostat), jotta se saa tarkemman yleiskuvan unionin demografisesta tilanteesta.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta
4.  Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen jaotteluun liittyvät yhdenmukaiset edellytykset sekä tietojen toimittamisen tiheys, määräajat ja tarkistukset hyväksytään 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti.
4.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen jaotteluun liittyvät yhdenmukaiset edellytykset sekä tietojen toimittamisen tiheys, määräajat ja tarkistukset. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
4 artikla
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) 2 artiklan c alakohdassa tarkoitetut viiteajankohtana voimassa olevat kokonaisväestöä kansallisella tasolla koskevat tiedot kahdeksan kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä neuvoston määräenemmistöllä tapahtuvaa äänestystä varten. Tämän artiklan soveltamiseksi jäsenvaltioiden ei edellytetä toimittavan tietoja viiteajankohtana laillisessa tai rekisteröidyssä asuinpaikassaan oleskelevasta väestöstä.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) 2 artiklan c alakohdassa tarkoitetut viiteajankohtana voimassa olevat kokonaisväestöä kansallisella tasolla koskevat tiedot kahdeksan kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä neuvoston määräenemmistöllä tapahtuvaa äänestystä varten.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
1.  Väestötietoja koskeva viiteajankohta on 31 päivä joulukuuta keskiyöllä.
1.  Väestötietoja koskeva viiteajankohta on viitekauden päättymishetki (31 päivä joulukuuta keskiyöllä).
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta
5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän asetuksen 3 artiklassa edellytetyt väestötiedot ovat yhdenmukaiset asetuksen (EY) N:o 862/2007 3 artiklassa edellytettyjen tietojen kanssa.
5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän asetuksen 3 artiklassa edellytetyt väestötiedot ovat yhdenmukaiset asetuksen (EY) N:o 862/2007 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa edellytettyjen tietojen kanssa.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)
9 a artikla
Tarkistuslauseke
Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 ja sen jälkeen joka viides vuosi. Komissio arvioi kertomuksessa jäsenvaltioiden toimittamien tietojen laatua ja niiden vaikutusta 4 artiklassa tarkoitettuihin erityistarkoituksiin. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia tämän asetuksen toimivuuden tehostamiseksi.

(1)Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0050/2013).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö