Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0440(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0050/2013

Pateikti tekstai :

A7-0050/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/04/2013 - 5.5
CRE 18/04/2013 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 22/10/2013 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0181
P7_TA(2013)0430

Priimti tekstai
PDF 404kWORD 30k
Ketvirtadienis, 2013 m. balandžio 18 d. - Strasbūras
Europos demografinė statistika ***I
P7_TA(2013)0181A7-0050/2013

2013 m. balandžio 18 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos demografinės statistikos (COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 175 straipsnį Komisija kas trejus metus Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui teikia ataskaitą, kurioje apžvelgiama pažanga siekiant ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos. Rengiant šias ataskaitas ir nuolat stebint ES regionų, taip pat skirtingų rūšių regionų, pvz., pasienio, miestų, kaimo, kalnų ir salų regionų, demografinę raidą ir galimas būsimas demografines problemas, reikia NUTS 3 regioninio lygmens metinių regioninių duomenų. Kadangi demografinis senėjimas labai priklauso nuo konkretaus regiono, Eurostato nuolat prašoma parengti regionines prognozes, kad būtų galima plačiau apžvelgti Europos Sąjungos NUTS 2 regionų demografinę padėtį;
(4)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 175 straipsnio antrą dalį Komisija kas trejus metus Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui teikia ataskaitą, kurioje apžvelgiama pažanga siekiant ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos. Rengiant šias ataskaitas ir nuolat stebint Sąjungos regionų, taip pat skirtingų rūšių regionų, pvz., pasienio, miestų, kaimo, kalnų ir salų regionų, demografinę raidą ir galimas būsimas demografines problemas, reikia NUTS 3 regioninio lygmens metinių regioninių duomenų. Kadangi demografinis senėjimas labai priklauso nuo konkretaus regiono, Komisijos (Eurostato) nuolat prašoma parengti regionines prognozes, kad būtų galima plačiau apžvelgti Europos Sąjungos NUTS 2 regionų demografinę padėtį;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  2001 m. Geteborge Europos Vadovų Tarybos patvirtinta ir 2006 m. birželio mėn. atnaujinta ES tvaraus vystymosi strategija siekiama nuolat gerinti esamų ir būsimų kartų gyvenimo kokybę. Kas dvejus metus skelbiamoje Eurostato stebėsenos ataskaitoje objektyviai pateikiama pažangos statistika, pagrįsta ES tvaraus vystymosi rodiklių rinkiniu;
(7)  2001 m. Geteborge Europos Vadovų Tarybos patvirtinta ir 2006 m. birželio mėn. atnaujinta ES tvaraus vystymosi strategija siekiama nuolat gerinti esamų ir būsimų kartų gyvenimo kokybę. Kas dvejus metus skelbiamoje Komisijos (Eurostato) stebėsenos ataskaitoje objektyviai pateikiama pažangos statistika, pagrįsta ES tvaraus vystymosi rodiklių rinkiniu;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a)  1995 m. Pekino veiksmų programos strateginiame tiksle numatyta pagal lytis suskirstytų duomenų ir informacijos rinkimo ir platinimo orientacinė sistema planavimo ir politikos vertinimo tikslais;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  demografinė gyventojų statistika – esminė sudedamoji dalis apskaičiuojant visą gyventojų skaičių Europos sąskaitų sistemoje (ESS);
(9)  demografinė gyventojų statistika – esminė sudedamoji dalis apskaičiuojant visą gyventojų skaičių Europos sąskaitų sistemoje (ESS). Duomenų apdorojimas ir atnaujinimas yra svarbūs rengiant Europos lygmens statistikos duomenis;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)   demografinė informacija turėtų atitikti susijusią informaciją, renkamą pagal 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius ir 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų surašymų;
(11)   demografinė informacija turėtų visiškai atitikti susijusią informaciją, renkamą pagal 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius ir 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų surašymų;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  rengdamos ir platindamos Europos statistiką nacionalinės ir Europos statistikos institucijos turėtų atsižvelgti į Europos statistikos praktikos kodekse, 2011 m. rugsėjo 28 d. peržiūrėtame ir atnaujintame Europos statistikos sistemos komiteto, nustatytus principus;
(13)  rengdamos ir platindamos Europos statistiką nacionalinės ir Europos statistikos institucijos ir, prireikus, kitos atitinkamos nacionalinės ir regionų institucijos turėtų atsižvelgti į Europos statistikos praktikos kodekse, kurį 2011 m. rugsėjo 28 d. persvarstė ir atnaujino Europos statistikos sistemos komitetas, nustatytus principus;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punktas
a)   nacionalinis kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 763/2008 2 straipsnio f punkte; teritorija – kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 ataskaitiniu laiku taikytinoje versijoje;
a)   terminas „nacionalinis“ vartojamas kalbant apie valstybės narės teritoriją, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 ataskaitiniu laikotarpiu taikytinoje versijoje;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b punktas
b)   regioninis – kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 763/2008 2 straipsnio g punkte; šalyse, kuriose nėra Europos Sąjungos valstybės narės, – 1, 2 arba 3 lygmenų statistiniai regionai, kaip nustatyta tų šalių ir Komisijos (Eurostato) susitarimuose, atsižvelgiant į ataskaitiniu laiku taikomą versiją;
b)   regioninis – NUTS 1, NUTS 2 arba NUTS 3 lygmuo, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 ataskaitiniu laikotarpiu taikytinoje versijoje; šalyse, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės, – 1, 2 arba 3 lygmenų statistiniai regionai, kaip nustatyta tų šalių ir Komisijos (Eurostato) susitarimuose, atsižvelgiant į ataskaitiniu laikotarpiu taikomą versiją;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio c punktas
c)   nuolatiniai gyventojai – visi asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ataskaitiniu laiku yra toje valstybėje narėje;
c)   nuolatiniai gyventojai – visi asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ataskaitiniu laikotarpiu yra Sąjungos valstybėje narėje;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio d punkto įžanginė dalis
d)   nuolatinė gyvenamoji vieta – kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 763/2008 2 straipsnio d punkto pirmoje pastraipoje. Atitinkamos geografinės vietovės nuolatiniais gyventojais yra laikomi tik asmenys, kurie:
d)   nuolatinė gyvenamoji vieta – vieta, kurioje asmuo paprastai praleidžia poilsiui skirtą dienos dalį, neatsižvelgiant į laikino nebuvimo laikotarpius. Aptariamos geografinės vietovės nuolatiniais gyventojais laikomi tik asmenys, kurie:
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio d punkto 1 a pastraipa (nauja)

Tuo atveju, kai i) ar ii) punktuose nurodytų aplinkybių nustatyti neįmanoma, bendras nuolatinių gyventojų skaičius bus apskaičiuojamas pagal jų teisinę arba registruotą gyvenamąją vietą, taikant Komisijos (Eurostato) kontroliuojamus moksliškai ir tinkamai dokumentais pagrįstus viešus statistinio apskaičiavimo metodus.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio h punktas
h)  patvirtinti duomenys – tam tikrus duomenų rinkimo kokybės kriterijus atitinkantys duomenys, įskaitant visus skelbtinų arba paskelbtų duomenų kokybės patikrinimus.
h)  patvirtinti duomenys – tam tikrus duomenų rinkimo kokybės kriterijus atitinkantys statistiniai duomenys, įskaitant visus skelbtinų arba paskelbtų duomenų kokybės patikrinimus.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) ataskaitinio laiko gyventojų duomenis, kaip nurodyta 2 straipsnio c ir d punktuose. Jeigu 2 straipsnio d punkto i arba ii papunkčiuose nurodytų aplinkybių nustatyti neįmanoma, valstybės narės Komisijai (Eurostatui) teikia gyventojų pagal jų teisinę arba registruotą gyvenamąją vietą ataskaitiniu laiku duomenis; tokiu atveju jos deda proporcingas pastangas apskaičiuoti duomenis, kurie būtų kuo artimesni 2 straipsnio c ir d punktuose nurodytiems gyventojų duomenims.
1.  Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) ataskaitinio laikotarpio gyventojų, nurodytų 2 straipsnio c ir d punktuose, statistinius duomenis. Teikiami statistiniai duomenys apima šiuos kintamuosius rodiklius:

a)  amžių;

b)  lytį;

c)  gyvenamosios vietos regioną.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) ataskaitinio laiko natūralios kaitos duomenis, neatsižvelgiant į įvykių vietą. Valstybės narės 1 dalyje nurodytiems duomenims taiko vienodą gyventojų apibrėžtį.
2.  Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) ataskaitinio laikotarpio natūralios kaitos duomenis. Valstybės narės taiko tą pačią gyventojų apibrėžtį, kaip ir 1 dalyje nurodytiems duomenims. Teikiami duomenys apima šiuos kintamuosius rodiklius:

a)  gyvus gimusiuosius pagal lytį, gimimo mėnesį, gimimo eiliškumą, motinos amžių, motinos gimimo metus, motinos gimimo šalį, motinos pilietybės šalį ir motinos gyvenamosios vietos regioną;

b)  mirusiuosius pagal amžių, lytį, gimimo metus, gyvenamosios vietos regioną, gimimo šalį, pilietybės šalį ir mirties mėnesį.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis
3.   Valstybės narės visiems nacionaliniams ir regioniniams lygmenims, kaip apibrėžta 2 straipsnio a ir b punktuose, taiko vienodą gyventojų apibrėžtį.
3.   Valstybės narės visais lygmenimis taiko vienodą gyventojų apibrėžtį, pateiktą 2 straipsnio a ir b punktuose.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a.  Kai nacionalinėms institucijoms statistikos duomenis teikia regioninės institucijos, valstybės narės persiunčia šiuos duomenis Komisijai (Eurostatui), kad ji galėtų susidaryti išsamesnį demografinės padėties Sąjungoje vaizdą;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis
4.   Su 1 ir 2 dalyse nurodytų duomenų skirstymu ir duomenų dažnumu, terminais ir tikslinimais susijusios vienodos sąlygos priimamos pagal 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
4.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos vienodos 1 ir 2 dalyse nurodytų duomenų skirstymo ir duomenų dažnumo, terminų ir tikslinimų sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis
Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos reikmėms valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) viso gyventojų skaičiaus nacionaliniu lygmeniu ataskaitiniu laiku duomenis, kaip nurodyta 2 straipsnio c punkte, per 8 mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos. Taikydamos šį straipsnį valstybės narės neteikia gyventojų pagal jų teisinę arba registruotą gyvenamąją vietą ataskaitiniu laiku duomenų.
Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos reikmėms valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) viso gyventojų skaičiaus nacionaliniu lygmeniu ataskaitiniu laikotarpiu, kaip nurodyta 2 straipsnio c punkte, duomenis per 8 mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis
1.   Gyventojų duomenų ataskaitinis laikas – gruodžio 31 d. vidurnaktis.
1.   Gyventojų duomenų ataskaitinis laikotarpis ataskaitinio laikotarpio pabaiga (gruodžio 31 d. vidurnaktis).
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis
5.  Valstybės narės užtikrina, kad šio reglamento 3 straipsnyje nurodyti gyventojų duomenys atitiktų duomenis, reikalaujamus pagal Reglamento (EB) Nr. 862/2007 3 straipsnį.
5.  Valstybės narės užtikrina, kad šio reglamento 3 straipsnyje nurodyti gyventojų duomenys atitiktų duomenis, reikalaujamus pagal Reglamento (EB) Nr. 862/2007 3 straipsnio 1 dalies c punktą.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

9 a straipsnis

Peržiūros sąlyga

Ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d., o vėliau – kas penkerius metus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Toje ataskaitoje Komisija įvertina valstybių narių pateiktų duomenų kokybę ir jų poveikį 4 straipsnyje nurodytiems konkretiems tikslams. Prireikus prie ataskaitos pridedami pasiūlymai, skirti dar labiau pagerinti šio reglamento veikimą.

(1) Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0050/2013).

Teisinė informacija - Privatumo politika