Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0440(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0050/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0050/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 18/04/2013 - 5.5
CRE 18/04/2013 - 5.5
Balsojumu skaidrojumi
PV 22/10/2013 - 8.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0181
P7_TA(2013)0430

Pieņemtie teksti
PDF 400kWORD 35k
Ceturtdiena, 2013. gada 18. aprīlis - Strasbūra
Eiropas statistika par demogrāfiju ***I
P7_TA(2013)0181A7-0050/2013

Eiropas Parlamenta 2013. gada 18. aprīlī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas statistiku par demogrāfiju (COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra - pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
4.apsvērums
(4)  Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 175. pantu Komisija ik pēc trim gadiem iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par paveikto ceļā uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Šo ziņojumu sagatavošanai un regulārai demogrāfisko pārmaiņu un iespējamu turpmāko demogrāfisko uzdevumu ES reģionos uzraudzībai, tostarp dažāda veida reģionu, piemēram, pārrobežu reģionu, lielpilsētu reģionu, lauku reģionu, kalnu un salu reģionu uzraudzībai, ir nepieciešami ikgadēji reģionāli dati NUTS 3 reģionu līmenī. Attiecībā uz demogrāfisko novecošanu ir vērojamas lielas reģionālas atšķirības, tāpēc Eurostat ir regulāri jāsagatavo reģionālas prognozes, lai pilnveidotu pārskatu par NUTS 2 reģionu demogrāfisko situāciju Eiropas Savienībā.
(4)  Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 175. panta otro daļu Komisija ik pēc trim gadiem iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par paveikto ceļā uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Šo ziņojumu sagatavošanai un regulārai demogrāfisko pārmaiņu un iespējamu turpmāko demogrāfisko uzdevumu Savienības reģionos uzraudzībai, tostarp dažāda veida reģionu, piemēram, pārrobežu reģionu, lielpilsētu reģionu, lauku reģionu, kalnu un salu reģionu uzraudzībai, ir nepieciešami ikgadēji reģionāli dati NUTS 3 reģionu līmenī. Attiecībā uz demogrāfisko novecošanu ir vērojamas lielas reģionālas atšķirības, tāpēc Komisijai (Eurostat) ir regulāri jāsagatavo reģionālas prognozes, lai pilnveidotu pārskatu par NUTS 2 reģionu demogrāfisko situāciju Eiropas Savienībā.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
7.apsvērums
(7)  Ar Eiropadomes 2001. gadā Gēteborgā ierosināto un 2006. gada jūnijā atjaunoto ES ilgtspējīgas attīstības stratēģiju mēģina panākt pastāvīgu šīs paaudzes un turpmāko paaudžu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Eurostat uzraudzības ziņojums, ko publicē ik pēc diviem gadiem, sniedz objektīvu statistisku progresa pārskatu, pamatojoties uz ES ilgtspējīgas attīstības rādītāju kopumu.
(7)  Ar Eiropadomes 2001. gadā Gēteborgā ierosināto un 2006. gada jūnijā atjaunoto ES ilgtspējīgas attīstības stratēģiju mēģina panākt pastāvīgu šīs paaudzes un turpmāko paaudžu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Komisija (Eurostat) uzraudzības ziņojums, ko publicē ik pēc diviem gadiem, sniedz objektīvu statistisku progresa pārskatu, pamatojoties uz ES ilgtspējīgas attīstības rādītāju kopumu.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
8.aapsvērums (jauns)
(8a)  Pekinas Rīcības platformas (1995) stratēģiskais mērķis paredz izveidot atsauces sistēmu, lai apkopotu un izplatītu pa dzimumiem dalītus datus un informāciju plānošanas un politikas novērtēšanas mērķiem.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
9.apsvērums
(9)  Demogrāfiskā statistika par iedzīvotājiem ir būtiska sastāvdaļa, kas vajadzīga iedzīvotāju kopskaita aplēsēs Eiropas kontu sistēmā (EKS).
(9)  Demogrāfiskā statistika par iedzīvotājiem ir būtiska sastāvdaļa, kas vajadzīga iedzīvotāju kopskaita aplēsēs Eiropas kontu sistēmā (EKS). Datu atjaunināšana un tīrīšana ir svarīgi elementi Eiropas līmeņa statistikas izveidei.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
11.apsvērums
(11)  Informācijai par demogrāfiju būtu jābūt saskanīgai ar attiecīgo informāciju, kas savākta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulai (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību, kā arī lai atceltu Padomes Regulu (EEK) Nr. 311/76 attiecībā uz statistikas vākšanu par ārvalstu darba ņēmējiem, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulai (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu.
(11)  Informācijai par demogrāfiju būtu jābūt pilnībā saskanīgai ar attiecīgo informāciju, kas savākta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulai (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību, kā arī lai atceltu Padomes Regulu (EEK) Nr. 311/76 attiecībā uz statistikas vākšanu par ārvalstu darba ņēmējiem, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulai (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
13.apsvērums
(13)  Izstrādājot, sagatavojot un izplatot Eiropas statistiku, valsts un Eiropas statistikas iestādēm būtu jāņem vērā to principu kopums, kuri izklāstīti Eiropas Statistikas prakses kodeksā, ko Eiropas Statistikas sistēmas komiteja pārskatīja un atjaunināja 2011. gada 28. septembrī.
(13)  Izstrādājot, sagatavojot un izplatot Eiropas statistiku, valsts un Eiropas statistikas iestādēm un attiecīgos gadījumos citām valsts un reģionālā līmeņa iestādēm būtu jāņem vērā to principu kopums, kuri izklāstīti Eiropas Statistikas prakses kodeksā, ko Eiropas Statistikas sistēmas komiteja pārskatīja un atjaunināja 2011. gada 28. septembrī.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts
(a)   „valsts” ir tāda pati nozīme kā Regulas (EK) Nr. 763/2008 2. panta f) punktā, kur teritorija ir definēta tāpat kā pārskata laikā piemērojamajā Regulas (EK) Nr. 1059/2003 redakcijā;
(a)   „valsts” attiecas uz dalībvalsts teritoriju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003 pārskata laikā piemērojamajā regulas redakcijā;
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
2. pants – b apakšpunkts
(b)  reģionāls” ir tāda pati nozīme kā Regulas (EK) Nr. 763/2008 2. panta g) punktā; valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, tas nozīmē 1., 2. vai 3. līmeņa statistiskos reģionus saskaņā ar vienošanos starp šīm valstīm un Komisiju (Eurostat) atbilstoši pārskata laikā piemērojamajai redakcijai;
(b)  reģionāls” nozīmē NUTS 1, NUTS 2 vai NUTS 3 līmeni saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003 pārskata laikā piemērojamajā regulas redakcijā; valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, tas nozīmē 1., 2. vai 3. līmeņa statistiskos reģionus saskaņā ar vienošanos starp šīm valstīm un Komisiju (Eurostat) atbilstoši pārskata laikā piemērojamajai redakcijai;
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
2. pants – c apakšpunkts
(c)  “pastāvīgie iedzīvotāji” ir visas personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta pārskata laikā ir kādā dalībvalstī;
(c)  “pastāvīgie iedzīvotāji” ir visas personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta pārskata laikā ir kādā Savienības dalībvalstī;
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
2. pants – d apakšpunkts – ievaddaļa
(d)  “pastāvīgā dzīvesvieta” ir tāda pati nozīme kā Regulas (EK) Nr. 763/2008 2. panta d) punkta pirmajā daļā. Par attiecīgās ģeogrāfiskās teritorijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem uzskata tikai personas,
(d)  „pastāvīgā dzīvesvieta” ir tā, kurā persona parasti pavada diennakts atpūtas daļu, neņemot vērā īslaicīgu prombūtni. Par attiecīgās ģeogrāfiskās teritorijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem uzskata tikai personas,
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
2. pants – d apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)
Ja nevar konstatēt apstākļus, kas aprakstīti i) un ii) apakšpunktā, „parasto iedzīvotāju skaitu” novērtē pēc likumīgajiem vai reģistrētajiem iedzīvotājiem, izmantojot zinātniski pamatotas, labi dokumentētas un publiski pieejamas statistiskās novērtēšanas metodes, kuras uzrauga Komisija (Eurostat).
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
2. pants – h apakšpunkts
(h)  “validēti dati” ir dati, kuri atbilst datu apkopošanas kvalitātes kritērijiem, tostarp visām publicējamo vai jau publicēto datu kvalitātes pārbaudēm.
(h)  “validēti dati” ir statistikas dati, kuri atbilst datu apkopošanas kvalitātes kritērijiem, tostarp visām publicējamo vai jau publicēto datu kvalitātes pārbaudēm.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
1.   Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) datus par 2. panta c) un d) punktā minētajiem iedzīvotājiem pārskata laikā. Ja nevar piemērot 2. panta d) punkta i) un ii) daļā minētos kritērijus, dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) datus par iedzīvotājiem to juridiskajā vai reģistrētajā dzīvesvietā pārskata laikā; šajā gadījumā tās pieliek pienācīgas pūles, lai noteiktu iespējami precīzākus datus par 2. panta c) un d) punktā minētajiem iedzīvotājiem.
1.   Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) statistikas datus par 2. panta c) un d) punktā minētajiem iedzīvotājiem pārskata laikā. Sniegtie statistikas dati aptver šādus mainīgos lielumus:
(a)  vecums;
(b)  dzimums;
(c)  dzīvesvietas reģions.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts
2.   Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) datus par dzīves notikumiem pārskata laikā neatkarīgi no notikuma vietas. Dalībvalstis izmanto to pašu iedzīvotāju definīciju, ko izmanto 1. punktā minētajiem datiem.
2.   Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) datus par dzīves notikumiem, kuri notikuši pārskata periodā. Dalībvalstis izmanto to pašu iedzīvotāju definīciju, ko tās izmanto 1. punktā minētajiem datiem. Sniegtie dati aptver šādus mainīgos lielumus:
(a)  dzīvi dzimušie pēc dzimuma, dzimšanas mēneša, dzīvi dzimušo secības, mātes vecuma, mātes dzimšanas gada, mātes dzimšanas valsts, mātes pilsonības valsts un mātes dzīvesvietas reģiona;
(b)  nāves gadījumi pēc vecuma, dzimuma, dzimšanas gada, dzīvesvietas reģiona, dzimšanas valsts, pilsonības valsts un notikuma mēneša.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts
3.  Dalībvalstis izmanto to pašu iedzīvotāju definīciju visiem valsts un reģionālajiem līmeņiem, kas definēti 2. panta a) un b) punktā.
3.  Dalībvalstis izmanto to pašu iedzīvotāju definīciju visiem līmeņiem, kas noteikti 2. panta a) un b) punktā.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)
3a.   Ja statistikas datus valsts iestādēm sniedz reģionālās iestādes, dalībvalstis šos datus nosūta Komisijai (Eurostat), lai būtu iespējams sagatavot detalizētāku pārskatu par demogrāfisko situāciju Savienībā.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts
4.   Vienādus nosacījumus par 1. un 2. punktā minēto datu dalījumu, kā arī par datu biežumu, termiņiem un pārskatīšanām pieņem saskaņā 9. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.
4.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, paredzot vienādus nosacījumus par 1. un 2. punktā minēto datu dalījumu, kā arī par datu biežumu, termiņiem un pārskatīšanām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 9. panta 2. punktā.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
4. pants
Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) datus par iedzīvotāju kopskaitu valsts līmenī pārskata laikā saskaņā ar 2. panta c) punktu astoņu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Šā panta vajadzībām dalībvalstis nesniedz datus par iedzīvotājiem to juridiskajā vai reģistrētajā dzīvesvietā pārskata laikā.
Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) datus par iedzīvotāju kopskaitu valsts līmenī pārskata laikā saskaņā ar 2. panta c) punktu astoņu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts
1.  Iedzīvotāju datu pārskata laiks ir 31. decembra pusnakts.
1.  Iedzīvotāju datu pārskata laiks ir pārskata perioda beigās (31. decembra pusnakts).
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts
5.   Dalībvalstis nodrošina, lai šīs regulas 3. pantā prasītie dati par iedzīvotājiem ir saskanīgi ar datiem, kas prasīti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 862/2007 3. pantu.
5.   Dalībvalstis nodrošina, lai šīs regulas 3. pantā prasītie dati par iedzīvotājiem ir saskanīgi ar datiem, kas prasīti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 862/2007 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)
9.a pants
Pārskatīšanas klauzula
Komisija līdz 2018. gada 31. decembrim un pēc tam reizi piecos gados iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Šajā ziņojumā Komisija novērtē dalībvalstu nosūtīto datu kvalitāti un ietekmi uz konkrētajiem mērķiem, kas minēti 4. pantā. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno priekšlikumus, kuru mērķis ir turpmāk uzlabot šīs regulas darbību.

(1) Pēc tam jautājumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar 57. panta otrā punkta otro daļu (A7-0050/2013).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika