Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0440(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0050/2013

Texte depuse :

A7-0050/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/04/2013 - 5.5
CRE 18/04/2013 - 5.5
Explicaţii privind voturile
PV 22/10/2013 - 8.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0181
P7_TA(2013)0430

Texte adoptate
PDF 331kWORD 30k
Joi, 18 aprilie 2013 - Strasbourg
Statisticile demografice europene ***I
P7_TA(2013)0181A7-0050/2013

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 18 aprilie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile demografice europene (COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  În conformitate cu articolul 175 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), la fiecare trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor un raport privind progresele înregistrate în realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale. Pregătirea acestor rapoarte și monitorizarea regulată a evoluțiilor demografice și al posibilelor viitoare provocări de natură demografică în regiunile UE, inclusiv diferitele tipuri de regiuni cum ar fi regiunile transfrontaliere, regiunile metropolitane, regiunile rurale, regiunile muntoase și insulare, necesită date regionale anuale la nivel regional NUTS 3. Deoarece îmbătrânirea demografică prezintă diferențe regionale puternice, Eurostat are sarcina de a pregăti proiecțiile regionale în mod regulat, pentru a completa imaginea demografică din regiunile NUTS 2 în Uniunea Europeană.
(4)  În conformitate cu articolul 175 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), la fiecare trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor un raport privind progresele înregistrate în realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale. Pregătirea acestor rapoarte și monitorizarea regulată a evoluțiilor demografice și al posibilelor viitoare provocări de natură demografică în regiunile Uniunii, inclusiv diferitele tipuri de regiuni cum ar fi regiunile transfrontaliere, regiunile metropolitane, regiunile rurale, regiunile muntoase și insulare, necesită date regionale anuale la nivel regional NUTS 3. Deoarece îmbătrânirea demografică prezintă diferențe regionale puternice, Comisia (Eurostat) are sarcina de a pregăti proiecțiile regionale în mod regulat, pentru a completa imaginea demografică din regiunile NUTS 2 în Uniunea Europeană.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Strategia de dezvoltare durabilă a UE, lansată de către Consiliul European de la Göteborg în 2001 și reînnoită în luna iunie 2006, urmărește îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile actuale și viitoare. Raportul de monitorizare Eurostat, care se publică la fiecare doi ani, oferă o imagine statistică obiectivă a progreselor, pe baza setului de indicatori ai dezvoltării durabile din UE.
(7)  Strategia de dezvoltare durabilă a UE, lansată de către Consiliul European de la Göteborg în 2001 și reînnoită în luna iunie 2006, urmărește îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile actuale și viitoare. Raportul de monitorizare al Comisiei (Eurostat), care se publică la fiecare doi ani, oferă o imagine statistică obiectivă a progreselor, pe baza setului de indicatori ai dezvoltării durabile din UE.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

(8a)  Obiectivul strategic al Platformei de acțiune de la Beijing (1995) oferă un cadru de referință pentru generarea și difuzarea de date și informații defalcate pe sexe, în scopul planificării și al evaluării politicilor.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Statisticile demografice privind populația constituie o componentă esențială pentru estimarea populației totale în cadrul Sistemului European de Conturi (SEC).
(9)  Statisticile demografice privind populația constituie o componentă esențială pentru estimarea populației totale în cadrul Sistemului European de Conturi (SEC). Actualizarea și prelucrarea datelor sunt importante pentru elaborarea de statistici la nivel european.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Informațiile cu privire la demografie ar trebui să fie în concordanță cu informațiile relevante colectate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini și cu cele din Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populației și al locuințelor.
(11)  Informațiile cu privire la demografie ar trebui să corespundă pe deplin cu informațiile relevante colectate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini și cu cele din Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populației și al locuințelor.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  În cursul elaborării, producerii și difuzării statisticilor europene, autoritățile naționale și europene în materie de statistică ar trebui să țină seama de principiile stabilite în Codul de bune practici al statisticilor europene, astfel cum a fost revăzut și actualizat de către Comitetul Sistemului Statistic European la 28 septembrie 2011.
(13)  În cursul elaborării, producerii și difuzării statisticilor europene, autoritățile naționale și europene în materie de statistică și, dacă este cazul, alte autorități naționale și regionale relevante ar trebui să țină seama de principiile stabilite în Codul de bune practici al statisticilor europene, astfel cum a fost revăzut și actualizat de către Comitetul Sistemului Statistic European la 28 septembrie 2011.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a
(a)  „național” are același înțeles ca la articolul 2 alineatul (f) din Regulamentul (CE) nr. 763/2008, în care teritoriul este definit la fel ca în Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în versiunea în vigoare la momentul de referință;
(a)  „național” se referă la teritoriul unui stat membru în sensul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în versiunea în vigoare la momentul de referință;
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera b
(b)  „regional” are același înțeles ca la articolul 2 litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 763/2008; pentru țările care nu sunt membre ale Uniunii Europene, acesta înseamnă regiunile statistice la nivelul 1, 2 sau 3, astfel cum s-a convenit între aceste state și Comisie (Eurostat), în conformitate cu versiunea aplicabilă la momentul de referință;
(b)  „regional” înseamnă nivelul NUTS 1, nivelul NUTS 2 sau nivelul NUTS 3, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 în versiunea în vigoare la momentul de referință; pentru țările care nu sunt membre ale Uniunii Europene, acesta înseamnă regiunile statistice la nivelul 1, 2 sau 3, astfel cum s-a convenit între aceste state și Comisie (Eurostat), în conformitate cu versiunea aplicabilă la momentul de referință;
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera c
(c)  „populația în mod obișnuit rezidentă” înseamnă toate persoanele care au reședința obișnuită în statele membre la timpul de referință;
(c)  „populația în mod obișnuit rezidentă” înseamnă toate persoanele care au reședința obișnuită în statele membre ale Uniunii la timpul de referință;
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera d – partea introductivă
(d)  „reședință obișnuită” are același înțeles ca la articolul 2 litera (d) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 763/2008; se consideră că au reședință obișnuită în zona geografică în cauză doar persoanele care:
(d)  „reședință obișnuită” înseamnă locul în care o persoană își petrece în mod normal perioada de odihnă zilnică, indiferent de absențele temporare; se consideră că au reședință obișnuită în zona geografică în cauză doar persoanele care:
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera d – subparagraful 1 a (nou)

În cazul în care circumstanțele descrise la punctul (i) sau (ii) nu pot fi stabilite, „populația în mod obișnuit rezidentă” este estimată pe baza populației legale sau înregistrate, folosind metode de estimare statistică științifice, bine documentate și disponibile publicului, care sunt monitorizate de către Comisie (Eurostat).
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera h
(h)  „date validate” înseamnă date care îndeplinesc o serie de criterii de calitate pentru colectarea datelor, inclusiv toate verificările realizate în ceea ce privește calitatea datelor care trebuie publicate sau au fost deja publicate.
(h)  „date validate” înseamnă date statistice care îndeplinesc o serie de criterii de calitate pentru colectarea datelor, inclusiv toate verificările realizate în ceea ce privește calitatea datelor care trebuie publicate sau au fost deja publicate.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
(1)  Statele membre prezintă Comisiei (Eurostat) date referitoare la populație, astfel cum se menționează la articolul 2 literele (c) și (d), la momentul de referință. În cazul în care nu pot fi stabilite circumstanțele descrise la articolul 2 litera (d) punctele (i) și (ii), statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) date privind populația la locul de reședință legal sau înregistrat la momentul de referință; în acest caz, acestea vor depune eforturi proporționale pentru a calcula date care aproximează cât mai bine populația menționată la articolul 2 literele (c) și (d).
(1)  Statele membre prezintă Comisiei (Eurostat) date statistice referitoare la populație, astfel cum se menționează la articolul 2 literele (c) și (d), la momentul de referință. Datele statistice furnizate acoperă următoarele variabile:

(a)  vârsta;

(b)  sexul;

(c)  regiunea de reședință.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2
(2)  Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) date privind evenimentele de stare civilă în raport cu momentul de referință, indiferent de locul în care au avut loc evenimentele. Statele membre utilizează aceeași definiție pentru populație ca cea pentru datele menționate la paragraful 1.
(2)  Statele membre prezintă Comisiei (Eurostat) date privind evenimentele de stare civilă care au avut loc în perioada de referință. Statele membre utilizează aceeași definiție pentru populație ca cea pentru datele menționate la paragraful 1. Datele furnizate acoperă următoarele variabile:

(a)  născuții-vii după sex, luna nașterii, ordinea născuților-vii, vârsta mamei, anul nașterii mamei, țara de naștere a mamei, țara a cărei cetățenie o are mama și regiunea în care mama își are reședința;

(b)  decesele după vârstă, sex, anul nașterii, regiunea de reședință, țara de naștere, țara cetățeniei și luna în care a avut loc decesul.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3
(3)  Statele membre utilizează aceeași definiție pentru populație pentru toate nivelurile național și regional, conform definiției de la articolul 2 alineatele (a) și (b).
(3)  Statele membre utilizează aceeași definiție a populației pentru toate nivelurile, astfel cum este prevăzut la articolul 2 literele (a) și (b).
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

(3a)   În cazul în care autoritățile regionale furnizează autorităților naționale date statistice, statele membre transmit aceste date Comisiei (Eurostat), pentru a permite ajungerea la o privire de ansamblu mai detaliată asupra situației demografice din Uniune.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4
(4)  Condițiile uniforme privind defalcarea datelor menționate la alineatele (1) și (2), precum și frecvența, termenele limită și revizuirile de date, se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (2).
(4)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc condiții uniforme pentru defalcarea datelor menționate la alineatele (1) și (2), precum și frecvența, termenele limită și revizuirile de date. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 9 alineatul (2).
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 4
În scopul votului cu majoritate calificată în Consiliu, statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) date privind populația totală la nivel național în raport cu timpul de referință, astfel cum sunt menționate la articolul 2 litera (b), în termen de opt luni de la sfârșitul anului de referință. În sensul prezentului articol, statele membre nu furnizează date privind populația la locul de reședință legal sau înregistrat la momentul de referință.
În scopul votului cu majoritate calificată în Consiliu, statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) date privind populația totală la nivel național în raport cu timpul de referință, astfel cum sunt menționate la articolul 2 litera (b), în termen de opt luni de la sfârșitul anului de referință.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
(1)  Momentul de referință pentru datele referitoare la populație este miezul nopții din data de 31 decembrie.
(1)  Momentul de referință pentru datele referitoare la populație este sfârșitul perioadei de referință (miezul nopții din data de 31 decembrie).
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5
(5)  Statele membre se asigură că datele referitoare la populație, astfel cum se prevede la articolul 3 din prezentul regulament sunt în concordanță cu cele prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 862/2007.
(5)  Statele membre se asigură că datele referitoare la populație, astfel cum se prevede la articolul 3 din prezentul regulament sunt în concordanță cu cele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 862/2007.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Articolul 9a

Clauza de revizuire

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament până la 31 decembrie 2018 și, ulterior, o dată la 5 ani. În acest raport, Comisia evaluează calitatea datelor transmise de statele membre și impactul lor asupra obiectivelor specifice menționate la articolul 4. Dacă este cazul, raportul este însoțit de propuneri în vederea îmbunătățirii modului de funcționare a prezentului regulament.

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A7-0050/2013).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate