Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0440(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0050/2013

Ingivna texter :

A7-0050/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/04/2013 - 5.5
CRE 18/04/2013 - 5.5
Röstförklaringar
PV 22/10/2013 - 8.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0181
P7_TA(2013)0430

Antagna texter
PDF 136kWORD 27k
Torsdagen den 18 april 2013 - Strasbourg
Europeisk befolkningsstatistik ***I
P7_TA(2013)0181A7-0050/2013

Europaparlamentets ändringar antagna den 18 april 2013 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk befolkningsstatistik (COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  Enligt artikel 175 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska kommissionen vart tredje år lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om de framsteg som har gjorts för att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. För utarbetandet av dessa rapporter och den regelbundna övervakningen av befolkningsutvecklingen och eventuella framtida demografiska utmaningar i EU:s regioner, däribland olika typer av regioner såsom gränsregioner, storstadsregioner, landsbygdsregioner samt bergs- och öregioner, krävs årliga regionala uppgifter på Nuts 3-nivå. Eftersom den åldrande befolkningen uppvisar stora regionala skillnader måste Eurostat regelbundet utarbeta regionala prognoser för att komplettera den bild som finns av befolkningssituationen i Nuts 2-regionerna i Europeiska unionen.
(4)  Enligt artikel 175.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska kommissionen vart tredje år lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om de framsteg som har gjorts för att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. För utarbetandet av dessa rapporter och den regelbundna övervakningen av befolkningsutvecklingen och eventuella framtida demografiska utmaningar i unionens regioner, däribland olika typer av regioner såsom gränsregioner, storstadsregioner, landsbygdsregioner samt bergs- och öregioner, krävs årliga regionala uppgifter på Nuts 3-nivå. Eftersom den åldrande befolkningen uppvisar stora regionala skillnader måste kommissionen (Eurostat) regelbundet utarbeta regionala prognoser för att komplettera den bild som finns av befolkningssituationen i Nuts 2-regionerna i Europeiska unionen.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  Genom sin strategi för hållbar utveckling, som lanserades av Europeiska rådet i Göteborg 2001 och förnyades i juni 2006, strävar EU efter att förbättra livskvaliteten för nuvarande och kommande generationer. Eurostats övervakningsrapport, som publiceras vartannat år, ger en objektiv statistisk bild av utvecklingen med EU:s uppsättning indikatorer för hållbar utveckling som underlag.
(7)  Genom sin strategi för hållbar utveckling, som lanserades av Europeiska rådet i Göteborg 2001 och förnyades i juni 2006, strävar EU efter att förbättra livskvaliteten för nuvarande och kommande generationer. Kommissionens (Eurostats) övervakningsrapport, som publiceras vartannat år, ger en objektiv statistisk bild av utvecklingen med EU:s uppsättning indikatorer för hållbar utveckling som underlag.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

(8a)Det strategiska målet i handlingsplanen från Peking (1995) är att tillhandahålla en referensram för framtagande och spridning av könsuppdelade uppgifter och information för planering och strategiutvärdering.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)  Befolkningsstatistiken är avgörande för skattningen av totalbefolkningen inom ramen för det europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS).
(9)  Befolkningsstatistiken är avgörande för skattningen av totalbefolkningen inom ramen för det europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS). Uppdatering och rensning av uppgifter är viktigt när statistik utarbetas på europeisk nivå.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  Befolkningsuppgifterna bör vara konsistenta med de relevanta uppgifter som samlas in i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 av den 11 juli 2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 311/76 om utarbetande av statistik beträffande utländska arbetstagare samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 763/2008 av den 9 juli 2008 om folk- och bostadsräkningar.
(11)  Befolkningsuppgifterna bör vara helt i linje med de relevanta uppgifter som samlas in i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 av den 11 juli 2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 311/76 om utarbetande av statistik beträffande utländska arbetstagare6 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 763/2008 av den 9 juli 2008 om folk- och bostadsräkningar.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 13
(13)  Vid utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik bör medlemsstaternas och EU:s statistikmyndigheter beakta principerna i den reviderade och uppdaterade uppförandekoden för europeisk statistik som kommittén för det europeiska statistiksystemet antog den 28 september 2011.
(13)  Vid utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik bör medlemsstaternas och EU:s statistikmyndigheter, och vid behov andra behöriga nationella och regionala myndigheter, beakta principerna i den reviderade och uppdaterade uppförandekoden för europeisk statistik som kommittén för det europeiska statistiksystemet antog den 28 september 2011.
Ändring 7
Förslag till förordning
Artikel 2 – led a
a)  nationell: samma betydelse som i artikel 2 f i förordning (EG) nr 763/2008, där territoriet är det som definieras i den version av förordning (EG) nr 1059/2003 som gällde vid referenstidpunkten.
a)  nationell: avser en medlemsstats territorium i den mening som avses i den version av förordning (EG) nr 1059/2003 som gällde vid referenstidpunkten.
Ändring 8
Förslag till förordning
Artikel 2 – led b
b)  regional: samma betydelse som i artikel 2 g i förordning (EG) nr 763/2008; för länder som inte är medlemmar av Europeiska unionen betyder det de statistiska regionerna på nivå 1, 2 eller 3 enligt överenskommelse mellan de länderna och kommissionen (Eurostat), enligt den version som gällde vid referenstidpunkten.
b)  regional: Nuts 1-, Nuts 2- eller Nuts 3-nivå i den mening som avses i den version av förordning (EG) nr 1059/2003 som gällde vid referenstidpunkten; för länder som inte är medlemmar av Europeiska unionen betyder det de statistiska regionerna på nivå 1, 2 eller 3 enligt överenskommelse mellan de länderna och kommissionen (Eurostat), enligt den version som gällde vid referenstidpunkten.
Ändring 9
Förslag till förordning
Artikel 2 – led c
c)  stadigvarande bosatta: alla personer som har sin stadigvarande bosättning i en medlemsstat vid referenstidpunkten.
c)  stadigvarande bosatta: alla personer som har sin stadigvarande bosättning i en EU–medlemsstat vid referenstidpunkten.
Ändring 10
Förslag till förordning
Artikel 2 – led d – inledningen
d)  stadigvarande bosättning: samma betydelse som i artikel 2 d första stycket i förordning (EG) nr 763/2008. Endast följande personer ska anses vara stadigvarande bosatta i det geografiska området i fråga:
d)  stadigvarande bosättning: den plats där personen normalt tillbringar sin dygnsvila, oavsett tillfällig frånvaro. Endast följande personer ska anses vara stadigvarande bosatta i det geografiska området i fråga:
Ändring 11
Förslag till förordning
Artikel 2 – led d – stycke 1a (nytt)

När omständigheterna i led i) eller led ii) inte kan fastställas ska de stadigvarande bosatta uppskattas enligt den folkbokförda befolkningen med hjälp av vetenskapligt grundade, väldokumenterade och offentligt tillgängliga statistiska skattningsmetoder, som övervakas av kommissionen (Eurostat).
Ändring 12
Förslag till förordning
Artikel 2 – led h
h)  validerade uppgifter: uppgifter som uppfyller en uppsättning kvalitetskriterier för sammanställning av uppgifter, med alla kvalitetskontroller av uppgifter som ska offentliggöras eller som redan har offentliggjorts.
h)  validerade uppgifter: statistiska uppgifter som uppfyller en uppsättning kvalitetskriterier för sammanställning av uppgifter, med alla kvalitetskontroller av uppgifter som ska offentliggöras eller som redan har offentliggjorts.
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) lämna uppgifter om befolkningen enligt artikel 2 c och d vid referenstidpunkten. När omständigheterna i artikel 2 d i eller 2 d ii inte kan fastställas ska medlemsstaterna till kommissionen (Eurostat) lämna uppgifter om den folkbokförda befolkningen vid referenstidpunkten, och ska då göra rimliga ansträngningar för att ta fram uppgifter som så nära som möjligt överensstämmer med befolkningen enligt artikel 2 c och d.
1.  Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) lämna statistiska uppgifter om befolkningen enligt artikel 2 c och d vid referenstidpunkten. De statistiska uppgifterna ska omfatta följande variabler:

a)  Ålder.

b)  Kön.

c)  Bosättningsregion.
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) lämna uppgifter om demografiska händelser vid referenstidpunkten, oberoende av var händelserna inträffat. Medlemsstaterna ska använda samma definition av befolkning som för de uppgifter som avses i punkt 1.
2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) lämna uppgifter om demografiska händelser under referensperioden. Medlemsstaterna ska använda samma definition av befolkning som de använder för de uppgifter som avses i punkt 1. Uppgifterna ska omfatta följande variabler:

a)  Födslar enligt kön, månad, födelseordning, moderns ålder, moderns födelseår, moderns födelseland, moderns medborgarskapsland och moderns bosättningsregion.

b)  Dödsfall enligt ålder, kön, födelseår, bosättningsregion, födelseland, medborgarskapsland och månad då dödsfallet inträffade.
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3
3.  Medlemsstaterna ska använda samma definition av befolkning för alla nationella och regionala nivåer som anges i artikel 2 a och b.
3.  Medlemsstaterna ska använda samma definition av befolkning för alla nivåer som anges i artikel 2 a och b.
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

3a.   I de fall där regionala myndigheter förser nationella myndigheter med statistiska uppgifter ska medlemsstaterna vidarebefordra uppgifterna till kommissionen (Eurostat) så att den får en mer detaljerad översikt över den demografiska situationen i unionen.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4
4.  Enhetliga villkor för uppdelningen av de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 samt för frekvens, frister och revideringar av uppgifter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 9.2.
4.  Kommissionen ska anta genomförandeakter med enhetliga villkor för uppdelningen av de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 samt för frekvens, frister och revideringar av uppgifter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 9.2.
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 4
För att rådet ska kunna fatta beslut med kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna till kommissionen (Eurostat) lämna uppgifter om totalbefolkningen på nationell nivå vid referenstidpunkten, i enlighet med artikel 2 c, inom åtta månader från referensårets utgång. Vid tillämpningen av denna artikel ska medlemsstaterna inte lämna uppgifter om den folkbokförda befolkningen vid referenstidpunkten.
För att rådet ska kunna fatta beslut med kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna till kommissionen (Eurostat) lämna uppgifter om totalbefolkningen på nationell nivå vid referenstidpunkten, i enlighet med artikel 2 c, inom åtta månader från referensårets utgång.
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
1.  Referenstidpunkten för befolkningsuppgifter ska vara midnatt den 31 december.
1.  Referenstidpunkten för befolkningsuppgifter ska vara slutet av referensperioden (midnatt den 31 december).
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5
5.  Medlemsstaterna ska se till att de befolkningsuppgifter som krävs enligt artikel 3 i denna förordning är konsistenta med dem som krävs enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 862/2007.
5.  Medlemsstaterna ska se till att de befolkningsuppgifter som krävs enligt artikel 3 i denna förordning är konsistenta med dem som krävs enligt artikel 3.1 c i förordning (EG) nr 862/2007.
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Artikel 9a

Översynsklausul

Kommissionen ska senast den 31 december 2018, och därefter vart femte år, lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning. I rapporten ska kommissionen utvärdera kvaliteten hos de uppgifter som medlemsstaterna lämnat och effekterna för de särskilda syften som avses i artikel 4. Rapporten ska vid behov åtföljas av förslag som ska förbättra denna förordnings funktion ytterligare.

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 57.2 andra stycket i arbetsordningen (A7-0050/2013).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy