Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0055(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0132/2013

Внесени текстове :

A7-0132/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/04/2013 - 5.6
CRE 18/04/2013 - 5.6
Обяснение на вота
PV 22/10/2013 - 8.1
CRE 22/10/2013 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0182
P7_TA(2013)0429

Приети текстове
PDF 643kWORD 85k
Четвъртък, 18 април 2013 г. - Страсбург
Рециклирането на кораби ***I
P7_TA(2013)0182A7-0132/2013

Изменения, приети от Европейския парламент на 18 април 2013 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рециклирането на кораби (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Заглавие
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно рециклирането на кораби
относно екологосъобразното рециклиране и третиране на кораби и за изменение на Директива 2009/16/ЕО и Регламент (ЕО) № 1013/2006
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)
(1a)  Преобладаващо използваният метод за разглобяване на кораби, т.нар. разглобяване „на морския бряг“, не е и не може да бъде безопасно и надеждно рециклиране, поради което не следва да се толерира повече.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)   Текущият капацитет за рециклиране на кораби в страни от ОИСР, който е законно достъпен за корабите, плаващи под знамето на държава членка, е недостатъчен. Безопасният и надежден капацитет за рециклиране, който вече е наличен в държави, които не са членки на ОИСР, е достатъчен за обработване на всички кораби, плаващи под знамето на държава — членка на ЕС, и се очаква да нараства до 2015 г. в резултат от предприетите действия за изпълнение на изискванията по Конвенцията от Хонконг от страна на държави, в които се извършва рециклиране.
(3)   Текущият капацитет за рециклиране на кораби в страни от ОИСР, който е законно достъпен за корабите, които представляват опасни отпадъци за износ, се използва непълноценно. Няма единомислие относно достъпа до съоръженията за рециклиране на кораби в Съединените американски щати и техния капацитет. Независимо от положението в Съединените американски щати в това отношение съществува значителен потенциален капацитет в някои държави — членки на ЕС, и държави – членки на ОИСР, който би могъл да бъде почти достатъчен за рециклирането и третирането на корабите, плаващи под знамето на държава членка (кораби от ЕС), ако се мобилизира напълно. Заедно с наличния и потенциалния безопасен и надежден капацитет за рециклиране в държавите, които не са членки на ОИСР, следва да има достатъчен капацитет за обработване на всички кораби от ЕС.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)
(3a)  Текущото положение с рециклирането на кораби се характеризира с изключително екстернализиране на разходите. Съоръженията за рециклиране на кораби с никакви или почти никакви стандарти за защита на работниците, човешкото здраве и околната среда предлагат най-висока цена за бракуваните кораби. В резултат на това по-голямата част от световния флот, изпратен за рециклиране, се разглобява на бреговете на определени държави при унизителни за хората и пагубни за околната среда условия, които са неприемливи. Целесъобразно е да се създаде финансов механизъм, приложим по отношение на всички кораби, които посещават пристанища на Съюза, независимо от това под чие знаме плават, който да компенсира това положение, като допринесе за повишаването на конкурентоспособността на безопасното и екологосъобразно рециклиране на кораби, които представляват опасни отпадъци, спрямо дейностите, при които не се спазват стандартите.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)
(3б)  С оглед на принципа „замърсителят плаща“ разходите за екологосъобразното рециклиране и третиране на кораби следва да се покриват от корабособствениците. В полза на защитата на човешкото здраве и околната среда следва да се въведе финансов механизъм, чрез който да се набират средства, благодарение на които екологосъобразното рециклиране и третиране на кораби от ЕС и на кораби, които не са от ЕС, в изброени съоръжения в ЕС да стане икономически конкурентоспособно. Всички кораби, които посещават пристанища и места за заставане на котва в ЕС, следва да участват в разходите за екологосъобразното рециклиране и третиране на кораби от ЕС, така че да се противодейства на икономическите стимули кораби от ЕС да се обработват, без да се спазват стандартите, и да се осигури и отрицателен стимул във връзка със смяната на знамето. Корабите, които депозират финансова гаранция като гаранция, че ще прибегнат до услугите на изброени съоръжения в ЕС за рециклиране и третиране, следва да бъдат освободени от такса за рециклиране. Таксата за рециклиране и финансовата гаранция следва да бъдат справедливи, недискриминацонни и прозрачни.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)   Международната конвенция от Хонконг за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби („Конвенцията от Хонконг“) е приета на 15 май 2009 г. под егидата на Международната морска организация по искане на страните по Базелската конвенция. Конвенцията от Хонконг ще влезе в сила едва 24 месеца след датата на ратификация от не по-малко от 15 държави, чийто комбиниран търговски флот съставлява не по-малко от 40 % от брутния тонаж на корабите от световния търговски флот и чийто общ максимален годишен обем на рециклиране на кораби през предходните 10 години представлява не по-малко от 3 процента от брутния тонаж на корабите от комбинирания търговски флот на същите държави. Държавите членки следва да ратифицират Конвенцията възможно най-скоро, за да се ускори влизането й в сила. Конвенцията обхваща проектирането, строежа, експлоатацията и подготовката на корабите с оглед улесняване на безопасното и екологосъобразното им рециклиране, без рискове за безопасността и експлоатационната ефективност на корабите; тя обхваща и експлоатацията на съоръженията за рециклиране на кораби по безопасен и екологосъобразен начин, както и създаването на подходящ механизъм за правоприлагане при рециклирането на кораби.
(4)   Международната конвенция от Хонконг за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби („Конвенцията от Хонконг“) е приета на 15 май 2009 г. под егидата на Международната морска организация (ММО). Конвенцията от Хонконг ще влезе в сила едва 24 месеца след датата на ратификация от не по-малко от 15 държави, чийто комбиниран търговски флот съставлява най-малко 40 % от брутния тонаж на корабите от световния търговски флот и чийто общ максимален годишен обем на рециклиране на кораби през предходните 10 години представлява не по-малко от 3 процента от брутния тонаж на корабите от комбинирания търговски флот на същите държави. Конвенцията обхваща използването на опасни материали в корабите с оглед улесняване на безопасното и екологосъобразното им рециклиране, без рискове за безопасността и експлоатационната ефективност на корабите; тя обхваща също така, чрез насоки, експлоатацията на съоръженията за рециклиране на кораби и включва механизъм за правоприлагане при рециклирането на кораби. Конвенцията от Хонконг не се прилага по отношение на кораби, които са държавна собственост, по отношение на кораби с тегло под 500 бруто тона, нито по отношение на кораби, експлоатирани през целия им жизнен цикъл само във води, намиращи се под суверенитета или юрисдикцията на тяхната държава на знамето. Конвенцията от Хонконг не обхваща и действителното рециклиране на стоманата, получена в съоръжението за рециклиране на кораби, нито дейностите на съоръженията, които боравят с отпадъците надолу по веригата спрямо първоначалното съоръжение за рециклиране на кораби. Конвенцията от Хонконг не се стреми да предотвратява износа на кораби, които представляват опасни отпадъци, за държави, които не са членки на ОИСР — практика, която понастоящем е забранена с Регламент (ЕО) № 1013/2006. Очаква се, че ще минат до десет години, преди Конвенцията от Хонконг да влезе в сила.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)   Конвенцията от Хонконг предвижда изрично страните по нея да предприемат по-строги мерки в съответствие с международното право по отношение на безопасното и екологосъобразно рециклиране на кораби, с цел предотвратяване, намаляване или свеждане до минимум на всякакви неблагоприятни въздействия върху човешкото здраве и околната среда. Установяването на европейски списък на съоръжения за рециклиране на кораби, които отговарят на изискванията по настоящия регламент, ще допринесе за постигането на тази цел, както и за по-доброто правоприлагане чрез улесняване на контрола върху корабите, предназначени за рециклиране от страна на държавите на знамето. Тези изисквания към съоръженията за рециклиране на кораби следва да се основават на изискванията на Конвенцията от Хонконг.
(5)   Конвенцията от Хонконг предвижда изрично страните по нея да могат да предприемат по-строги мерки в съответствие с международното право по отношение на безопасното и екологосъобразно рециклиране на кораби, с цел предотвратяване, намаляване или свеждане до минимум на всякакви неблагоприятни въздействия върху човешкото здраве и околната среда. Установяването на европейски списък на съоръжения за рециклиране на кораби, които отговарят на изискванията по настоящия регламент, следва да допринесе за постигането на тази цел, както и за по-доброто правоприлагане чрез улесняване на контрола върху корабите, предназначени за рециклиране от страна на държавите на знамето. Тези изисквания към съоръженията за рециклиране на кораби следва да се основават на изискванията на Конвенцията от Хонконг, но да имат по-широк обхват от тях, за да се постигне степен на защита на човешкото здраве и околната среда, която е общо взето равностойна на защитата на Съюза. Това следва също да допринесе за увеличаването на конкурентоспособността на екологосъобразното и безопасно рециклиране и третиране на кораби в съоръжения на Съюза.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)   Корабите, които не са обхванати от приложното поле на Конвенцията от Хонконг и на настоящия регламент, следва да продължат да бъдат рециклирани в съответствие с изискванията съответно на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви,
(7)   Корабите, които не са обхванати от приложното поле на Конвенцията от Хонконг, корабите, които не могат да плават на собствен ход, освен ако имат валиден договор за основен ремонт, и корабите, които не отговарят на приложимите разпоредби на правото на Съюза и на международното право по отношение на безопасността, когато се бракуват на територия под юрисдикцията на държава членка, следва да продължат да бъдат рециклирани в съответствие с изискванията съответно на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)   Необходимо е да се уточни съответното приложно поле на настоящия регламент, на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и на Директива 2008/98/ЕО с цел да се избегне дублиране на регулаторните инструменти, които имат същата цел.
(8)   Необходимо е да се уточни приложното поле съответно на настоящия регламент, на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и на Директива 2008/98/ЕО с цел да се избегне прилагането на различни правни изисквания в една и съща ситуация.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)
(8a)  Прилагането на настоящия регламент следва да зачита правата на транзитните държави съгласно международното право.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
(9a)  Държавите членки следва да предприемат мерки за бърза ратификация на Конвенцията от Хонконг с цел подобряване на практиките и условията за рециклиране на кораби.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)   Държавите членки следва да установят правила относно приложимите санкции при нарушения на настоящия регламент и да гарантират, че тези санкции се прилагат така, че да се предотврати заобикалянето на разпоредбите за рециклиране на кораби. Санкциите, които могат да имат гражданскоправен или административен характер, следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.
(11)   Държавите членки следва да установят правила относно приложимите санкции при нарушения на настоящия регламент и да гарантират, че тези санкции се прилагат така, че да се предотврати заобикалянето на разпоредбите за рециклиране на кораби. Санкциите, които могат да имат наказателен, гражданскоправен или административен характер, следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)   Тъй като целта за предотвратяване, намаляване или премахване на неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве и околната среда, причинено от рециклирането, експлоатацията и поддръжката на плаващи под знамето на държава членка кораби, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки поради международния характер на корабоплаването и рециклирането на кораби, и следователно може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,
(14)   Тъй като целта за предотвратяване, намаляване или премахване на неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве и околната среда, причинено от рециклирането и третирането на кораби от ЕС невинаги може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки поради международния характер на корабоплаването и рециклирането на кораби, и следователно в някои случаи може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, въпреки че с ратификацията на Конвенцията от Хонконг правомощието на Съюза да урежда въпросите във връзка с рециклирането на кораби ще се прехвърли обратно на държавите членки, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 1
Целта на настоящия регламент е да предотврати, намали или премахне неблагоприятните въздействия върху човешкото здраве и околната среда, причинени от рециклирането, експлоатацията и поддръжката на кораби, плаващи под знамето на държава членка.
Целта на настоящия регламент е да предотврати, намали максимално и доколкото е възможно премахне произшествията, нараняванията и други неблагоприятни въздействия върху човешкото здраве и околната среда, причинени от рециклирането и третирането на кораби от ЕС, inter alia чрез рециклирането им в изброени съоръжения, намиращи се в или извън Съюза, и да подобри условията за рециклиране на кораби, които не са от ЕС.
Целта на настоящия регламент е също да намали съществуващите неравенства между операторите от страните от ЕС, ОИСР и операторите от някои трети държави по отношение на здравеопазването и безопасността на работното място и екологичните стандарти.
Настоящият регламент цели също да улесни ратификацията на Конвенцията от Хонконг.
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 а (нова)
(1a)  „кораб от ЕС“ означава кораб, който плава под знамето на държава членка или се експлоатира под нейна юрисдикция;
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 б (нова)
(1б)  „кораб, който не е от ЕС“ означава кораб, който плава под знамето на трета държава;
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 а (нова)
(3a)  „отпадък“ означава отпадък по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО;
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 б (нова)
(3б)  „опасни отпадъци“ означава отпадъци по смисъла на член 3, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО;
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 в (нова)
(3в)  „третиране“ означава третиране по смисъла на член 3, параграф 14 от Директива 2008/98/ЕО;
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 г (нова)
(3г)  „екологосъобразно управление“ означава екологосъобразно управление по смисъла на член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1013/2006;
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5
(5)  „рециклиране на кораби“ означава дейност по пълно или частично разглобяване на кораби за скрап в съоръжение за рециклиране на кораби с цел оползотворяване на елементи и материали за преработване и повторна употреба, при едновременно третиране на опасни и други материали, като тази дейност включва свързани с нея операции като складиране и третиране на компоненти и материали на място, но не включва тяхната допълнителна преработка или обезвреждане в отделни съоръжения;
(5)  „рециклиране на кораби“ означава дейност по пълно или частично разглобяване на кораби за скрап в съоръжение за рециклиране на кораби с цел оползотворяване на елементи и материали за преработване и повторна употреба, при едновременно третиране на опасни и други материали, като тази дейност включва свързани с нея операции като складиране и третиране на компоненти и материали на място, но не включва тяхното допълнително третиране в отделни съоръжения; значението на термина „рециклиране“ в контекста на настоящия регламент е следователно различно от определението съгласно член 3, параграф 17 от Директива 2008/98/ЕО;
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6
(6)   „съоръжение за рециклиране на кораби“ означава определена зона, представляваща площадка, режище или инсталация, намиращи се в държава членка или в трета държава и използвани за рециклиране на кораби;
(6)   „съоръжение за рециклиране на кораби“ означава определена зона, представляваща изградено за целта режище или инсталация, намиращи се в държава членка или в трета държава и използвани за рециклиране на кораби;
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
(7). „рециклиращо предприятие“ означава собственикът на съоръжение за рециклиране на кораби, или друга организация или лице, които са поели от собственика на съоръжение за рециклиране на кораби отговорността за извършване на рециклирането на кораби;
(7)   „предприятие за рециклиране на кораби“ означава собственикът на съоръжение за рециклиране на кораби, или друга организация или лице, които са поели от собственика на съоръжение за рециклиране на кораби отговорността за извършване на рециклирането на кораби;
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9 а (нова)
(9a)  „транзит“ означава движението на кораб към местоназначението за рециклиране в съответствие с настоящия регламент през територия на държава, различна от държавата на изпращане или местоназначение, която има право да се противопостави на такова движение съгласно международното право.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 20 а (нова)
(20a)  „изоставен кораб“ означава кораб, който е оставен без надзор и напуснат в пристанище на Съюза от последния си регистриран собственик.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.   Настоящият регламент се прилага за кораби, които имат право да плават под знамето на държава членка или се експлоатират под нейна юрисдикция.
1.   Настоящият регламент се прилага за кораби от ЕС.
Член 5а, член 5б,член 11б, член 23, параграф 1 и член 29, параграф 1 от настоящия регламент се прилагат и за кораби, които не са от ЕС и които посещават пристанище или застават на котва на територията на държава членка, за да извършат взаимодействие кораб/пристанище.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – букви в а) (нова) и в б) (нова)
вa)  корабите, които не могат да плават на собствен ход и поради това съставляват отпадъци по смисъла на Регламент (ЕО) № 1013/2006, независимо от знамето, под което плават, освен ако имат валиден договор за основен ремонт;
вб)  кораби, които не отговарят на приложимите разпоредби съгласно правото на Съюза и международното право по отношение на безопасността.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 4 – заглавие
Контрол на опасни материали
Контрол на опасни материали със забранена или ограничена употреба
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 а (нов)
3a.  На корабите се забранява новото нанасяне на противообрастващи системи, съдържащи органокалаени съединения в качеството на биоцид, или други противообрастващи системи, чието приложение или използване е забранено от Международната конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи на корабите.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 5
Инвентарен опис на опасни материали
Инвентарен опис на опасни материали
1.   На борда на всеки нов кораб се съхранява инвентарен опис на опасните материали.
1.   Държавите членки гарантират, че на борда на всеки нов кораб от ЕС се съставя и държи на разположение инвентарен опис на опасните материали.
2.   Инвентарният опис на опасните материали се съставя преди даден кораб да бъде предаден за рециклиране, като се съхранява на борда на кораба.
2.   Държавите членки гарантират, че за корабите от ЕС в експлоатация инвентарният опис на опасните материали се съставя в съответствие със сроковете, посочени в параграф 2а, или преди даден кораб да бъде предаден за рециклиране, според това коя дата настъпи първа, като се държи на разположение на борда на кораба.
2a.  За съставянето на инвентарен опис се прилагат следните срокове:
–  за кораби на повече от 25 години на … * ;
–  за кораби на повече от 20 години на … **;
–  за кораби на повече от 15 години на … ***;
–  за кораби на по-малко от 15 години на … ****.
3.  Съществуващите кораби, регистрирани под знамето на трета държава и които подават заявление да бъдат регистрирани под знамето на държава членка, гарантират, че на борда се съхранява инвентарен опис на опасните материали.
4.   Инвентарният опис на опасните материали:
4.   Инвентарният опис на опасните материали:
a)   е специфичен за всеки кораб;
a)   е специфичен за всеки кораб;
б)   предоставя доказателство, че корабът отговаря на изискването за забрана или на ограниченията за инсталиране или използване на опасни материали в съответствие с член 4;
б)   предоставя доказателство, че корабът отговаря на изискването за забрана или на ограниченията за инсталиране или използване на опасни материали в съответствие с член 4;
в)   посочва, най-малко, опасните материали по приложение І, които се съдържат в конструкцията или оборудването на кораба, тяхното разположение и приблизителните количества.
в)   за нови кораби посочва, най-малко, опасните материали по приложение І, които се съдържат в конструкцията или оборудването на кораба, тяхното разположение и точните количества;
ва)  за кораби, които вече са в експлоатация, посочва най-малко опасните материали по приложение І, които се съдържат в конструкцията или оборудването на кораба, тяхното разположение и количества, като данните са възможно най-точни;
вб)  отчита насоките, разработени от ММО;
5.   Освен предвиденото по параграф 4, за съществуващите кораби се изготвя план, описващ огледа/проверката с вземане на проба, чрез които е определен инвентарният опис на опасните материали.
5.   Освен предвиденото по параграф 4, за съществуващите кораби се изготвя план, описващ огледа/проверката с вземане на проба, чрез които е бил определен инвентарният опис на опасните материали.
6.   Инвентарният опис на опасните материали се състои от три части:
6.   Инвентарният опис на опасните материали се състои от три части:
a)   списък на опасните материали, посочени в приложение І и съдържащи се в конструкцията или оборудването на кораба, тяхното разположение и приблизителните количества (Част I);
a)   списък на опасните материали, посочени в приложение І и съдържащи се в конструкцията или оборудването на кораба, тяхното разположение и количества (Част I) в съответствие с параграф 4, буква в);
б)   списък на отпадъците, налични на борда на кораба, включително отпадъците, генерирани по време на експлоатация на кораба (Част ІІ);
б)   списък на отпадъците (опасни и неопасни), налични на борда на кораба, включително отпадъците, генерирани по време на експлоатация на кораба, и техните приблизителни количества (Част ІІ);
в)  списък на складовете, намиращи се на борда на кораба след вземането на решение за рециклиране на кораба (Част III).
в)  списък на складовете, намиращи се на борда на кораба след вземането на решение за рециклиране на кораба (Част III).
7.   Част I от инвентарния опис на опасните материали се поддържа и актуализира по подходящ начин през целия експлоатационен срок на кораба, като отразява нови инсталации, съдържащи някой от опасните материали по приложение I, както и съответните промени в структурата и оборудването на кораба.
7.   Част I от инвентарния опис на опасните материали се поддържа и актуализира по подходящ начин през целия експлоатационен срок на кораба, като отразява нови инсталации, съдържащи някой от опасните материали по приложение I, както и съответните промени в структурата и оборудването на кораба.
8.   Преди рециклирането, в допълнение към поддържаната и актуализирана по подходящ начин Част I, в инвентарния опис се включват Част II за отпадъците, генерирани по време на експлоатацията, и Част III за складовете, и описът се проверява от държавата членка, под чието знаме плава корабът.
8.   Преди рециклирането, в допълнение към поддържаната и актуализирана по подходящ начин Част I, в инвентарния опис се включват Част II за отпадъците, генерирани по време на експлоатацията, и Част III за складовете, и описът се проверява от държавата членка, под чието знаме плава корабът.
9.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 във връзка с актуализирането на списъка с позиции за инвентарния опис на опасните материали в приложение I.
9.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 във връзка с актуализирането на списъка с позиции за инвентарния опис на опасните материали в приложение I, за да гарантира, че в списъка са включени поне веществата, изброени в Допълнения I и II към Конвенцията от Хонконг, и да се вземе предвид съответното законодателство на Съюза относно постепенното извеждане от употреба или ограничаване на използването или инсталирането на опасни материали.
____________________
* Една година след влизането в сила на настоящия регламент.
** Две години след влизането в сила на настоящия регламент.
*** Три години след влизането в сила на настоящия регламент.
**** Четири години след влизането в сила на настоящия регламент.
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 5 а (нов)
Член 5а
Система от стимули
Предвид настоящото състояние на рециклирането на кораби, което се характеризира с изключително голяма степен на екстернализация на разходите и неприемливи условия по отношение на разглобяването на кораби, Комисията следва да внесе преди края на 2015 година законодателно предложение за основаваща се на стимули система, която би улеснила безопасното и правилно рециклиране на кораби.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 6 – заглавие
Подготовка за рециклиране: общи изисквания
Общи изисквания за корабособствениците
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а)
a)   преди публикуването на Европейския списък, се рециклират само в съоръжения за рециклиране на кораби, които се намират в Съюза или в страна, членка на ОИСР. ;
a)   преди публикуването на Европейския списък, се рециклират само в съоръжения за рециклиране на кораби, които са получили надлежно разрешение от компетентните органи в Съюза или в страна, членка на ОИСР; ;
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
1.   Преди всякакво рециклиране на кораби се разработва специфичен за кораба план за корабно рециклиране.
1.   За всеки по-стар от 20 години кораб от ЕС или преди всякакво рециклиране на кораби, в зависимост от това кой момент настъпва по-рано, но не по-късно от ...* се разработва специфичен за кораба план за корабно рециклиране.
________________
* 30 месеца след датата на влизането в сила на настоящия регламент.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква а)
a)   се разработва от съоръжението за рециклиране на кораби като се взема предвид информацията, предоставена от корабособственика в съответствие с член 9, параграф 3, буква б);
a)   преди публикуването на европейския списък, се разработва от съоръжение за рециклиране на кораби, разположено в Съюза или в държава – членка на ОИСР, като се взема предвид информацията, предоставена от корабособственика в съответствие с член 9, параграф 3, буква б);
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква a а) (нова)
aa)  след публикуването на европейския списък се разработва от съоръжение за рециклиране на кораби, включено в европейския списък, като се взема предвид информацията, предоставена от корабособственика в съответствие с член 9, параграф 3, буква б);
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г)
г)   включва информация за вида и количеството на опасните материали и отпадъци, получени от рециклирането на конкретния кораб, включително материалите, посочени в описа на опасните материали, както и за това как тези опасни материали и отпадъци ще бъдат управлявани в съоръжението и в последващите съоръжения за управление на отпадъци;
г)   включва информация за вида и количеството на опасните материали и отпадъци, получени от рециклирането на конкретния кораб, включително материалите и отпадъците, посочени в описа на опасните материали, както и за това как тези опасни материали и тези отпадъци ще бъдат третирани в съоръжението и в последващите съоръжения за третиране на отпадъци;
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д а) (нова)
да)  се осъвременява в срок до шест месеца след преглед при подновяване или допълнителен преглед.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 а (нов)
2a.  Корабособствениците, които продават кораб от ЕС, по-стар от 20 години, на нов собственик, който възнамерява да плава под знамето на трета държава, гарантират, че в договора с новия корабособственик е записано, че новият собственик и всички последващи собственици поемат отговорността за разработването на план за корабно рециклиране, в случай че те желаят да посетят или да застанат на котва в пристанища на Съюза.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.  Извършват се прегледи от служители на администрацията или от призната организация, действаща от името на администрацията.
1.  Извършват се прегледи от служители на националните компетентни органи или от призната организация, действаща от името на администрацията.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
3.   Първоначалният преглед се извършва преди корабът да бъде пуснат в експлоатация или преди да бъде издадено свидетелството за инвентарния опис. Служителите, които извършват този преглед, проверяват дали част I от описа на опасните материали е в съответствие с изискванията на настоящия регламент.
3.   Първоначалният преглед на нов плавателен съд се извършва преди той да бъде пуснат в експлоатация. За съществуващите плавателни съдове се извършва първоначален преглед до пет години след влизане в сила на настоящия регламент. Служителите, които извършват този преглед, проверяват дали част I от описа на опасните материали е в съответствие с изискванията на настоящия регламент.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5
5.   Допълнителният преглед, общ или частичен, може да бъде извършван по искане на корабособственика след промяна, замяна или значителен ремонт на конструкцията, оборудването, системите, арматурата, приспособленията и материалите. Служителите, които извършват прегледа, трябва да гарантират, че такава промяна, значителен ремонт или замяна, е била направена по начин, който позволява корабът да бъде в съответствие с изискванията на настоящия регламент и те трябва да се уверят, че част I от описа на опасните материали е съответно изменена.
5.   Корабособственикът изисква допълнителен преглед, общ или частичен, след значителна промяна, замяна или ремонт на конструкцията, оборудването, системите, арматурата, приспособленията и материалите. Служителите, които извършват прегледа, трябва да гарантират, че такава значителна промяна, ремонт или замяна, е била направена по начин, който позволява корабът да бъде в съответствие с изискванията на настоящия регламент и те трябва да се уверят, че част I от описа на опасните материали е съответно изменена.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 2 – буква a а) (нова)
aa)  корабът е бил предварително почистен съгласно член 6, параграф 1, буква в);
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7 а (нов)
7a.  Служителите, които извършват прегледите, могат по всяко време или при надлежно обосновано искане от страна на пристанищната администрация, която има сериозни опасения относно състоянието на даден акостирал кораб, да решат да проведат внезапна инспекция, за да установят дали корабът отговаря на изискванията на настоящия регламент.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
2.   Договорът влиза в сила не по-късно от момента на искането за окончателния преглед, посочен в член 8, параграф 1, буква г), и важи до приключване на рециклирането.
2.  Договорът влиза в сила не по-късно от момента на искането за окончателния преглед, посочен в член 8, параграф 6, и важи до приключване на рециклирането.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква б)
б)   да предостави на съоръжението за рециклиране на кораби цялата свързана с кораба информация, необходима за разработването на плана за корабно рециклиране, изискван съгласно член 7;
б)   най-малко четири месеца преди планираната за рециклирането на кораба дата да предостави на съоръжението за рециклиране на кораби цялата свързана с кораба информация, необходима за разработването на плана за корабно рециклиране, изискван съгласно член 7, или в случаи, в които собственикът на кораба не разполага с такава информация, да уведоми съоръжението за рециклиране на кораби и да си сътрудничи с тях, за да се гарантира, че пропуските биват адекватно отстранени;
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква б а) (нова)
ба)  да предостави на съоръжението за рециклиране на кораби екземпляр от свидетелството за годност за рециклиране, издадено в съответствие с член 10;
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква б б) (нова)
бб)  да изпраща кораб за корабно рециклиране единствено когато планът за корабно рециклиране е бил изрично одобрен от компетентния орган съгласно член 7, параграф 2, буква б);
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква в)
в)   да вземе обратно кораба преди започването на рециклирането или след започването на рециклирането, когато това е технически осъществимо, в случай че съдържанието на опасни материали на борда съществено се различава от посоченото в инвентарния опис на опасните материали и не дава възможност за подходящо рециклиране на кораба;
в)   да вземе обратно кораба преди започването на рециклирането или след започването на рециклирането, когато това е технически осъществимо, ако предвиденото корабно рециклиране не е практично или би накърнило безопасността или закрилата на околната среда поради пропуск при доброто описание на кораба в инвентарния опис или на друго място;
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква в а) (нова)
ва)  да покрие действителните допълнителни разходи, в случай че съдържанието на опасни материали на борда е значително по-високо от посоченото в инвентарния опис на опасните химикали, но не прави предвижданото корабно рециклиране непрактично или не накърнява безопасността или опазването на околната среда.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – буква а)
a)   да разработи, в сътрудничество с корабособственика, специфичен за кораба план за корабно рециклиране в съответствие с член 7;
a)   да разработи, в сътрудничество с корабособственика, специфичен за кораба план за корабно рециклиране в съответствие с член 7 в рамките на един месец от получаването на цялата съответна информация съгласно параграф 3, буква б);
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – буква в)
в)   да забрани започването на всякакво рециклиране на кораба преди представянето на доклада, посочен в буква б);
в)   да откаже започването на всякакво рециклиране на кораба преди представянето на доклада, посочен в буква б) и преди одобряването на плана за корабно рециклиране от своя компетентен орган;
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – буква г) – уводна част
г)   при подготовката за получаване на кораб за рециклиране, да уведоми писмено най-малко 14 дни преди планираното започване на рециклирането съответните компетентни органи за намерението си да рециклира въпросния кораб:
г)   при подготовката за получаване на кораб за рециклиране, да уведоми писмено най-малко три месеца преди планираното започване на рециклирането съответните компетентни органи за намерението си да рециклира въпросния кораб:
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 а (нов)
4a.  Корабособственикът предоставя екземпляр от договора на компетентния орган.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
1.  След приключване на първоначален преглед или на преглед при подновяване, или на допълнителен преглед, извършен по искане на корабособственика, държавата членка издава свидетелството за инвентарния опис в съответствие с формуляра, предвиден в приложение IV. Това свидетелство се допълва с част I от инвентарния опис на опасните материали.
1.  След успешно приключване на първоначален преглед или на преглед при подновяване или на допълнителен преглед държавата членка, под чието знаме плава корабът, издава свидетелството за инвентарния опис в съответствие с формуляра, предвиден в приложение IV. Това свидетелство се допълва с част I от инвентарния опис на опасните материали.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 във връзка с актуализирането на формуляра за свидетелството за инвентарния опис, предвиден в приложение IV.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 във връзка с актуализирането на формуляра за свидетелството за инвентарния опис, предвиден в приложение IV.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2
2.   След успешното приключване на окончателен преглед в съответствие с член 8, параграф 6, администрацията издава свидетелство за годност за рециклиране в съответствие с формуляра, предвиден в приложение V. Това свидетелство се допълва с инвентарния опис на опасните материали и плана за корабно рециклиране.
2.   След успешното приключване на окончателен преглед в съответствие с член 8, параграф 6, администрацията издава свидетелство за годност за рециклиране в съответствие с формуляра, предвиден в приложение V, ако счита, че планът за корабно рециклиране отговаря на изискванията на настоящия регламент. Това свидетелство се допълва с инвентарния опис на опасните материали и плана за корабно рециклиране.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 11 а (нов)
Член 11а
Инспекции
Държавите членки прилагат контролни разпоредби за кораби от ЕС, еквивалентни на тези, изложени в Директива № 2009/16/EО, в съответствие със своето национално законодателство. Извършва се по-подробен преглед, като се вземат предвид насоките, разработени от ММО, в случаите когато инспекция разкрие, че кораб не отговаря на изискванията, определени в член 4, параграфи 1—3а и членове 5 и 7, или не притежава валидно свидетелство за инвентарния опис в съответствие с член 10, параграф 1, или когато след инспекция има ясни причини да се предположи, че:
–  състоянието на кораба или на неговото оборудване не отговаря на изискванията, определени в член 4, параграфи 1—3а или в значителна степен не съответства на данните, посочени в свидетелството, и/или на инвентарния опис на опасните материали, или
–  на борда на кораба не се прилага процедура за водене на инвентарния опис на опасните материали.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 11 б (нов)
Член 11б
Разпоредби, приложими по отношение на корабите, които не са от ЕС, в допълнение към член 5а, член 5б, член 23, параграф 1 и член 29, параграф 1
1.  Държавите членки гарантират, че корабите, които не са от ЕС, спазват изискванията, посочени в член 4, параграфи 1—3а, без да се засягат изискванията на други законодателни норми на Съюза, които могат да изискват допълнителни мерки. Държавите членки забраняват инсталирането или използването на материалите, посочени в член 4, параграфи 1—3а, върху кораби, които не са от ЕС, докато са в пристанища, места за заставане на котва, корабостроителници, кораборемонтни предприятия или морски терминали на ЕС.
2.  Нови кораби, които не са от ЕС, които влизат в пристанище или в място за заставане на котва в дадена държава членка, поддържат на разположение на борда валиден инвентарен опис на опасните материали.
3.  Съществуващи кораби, които не са от ЕС, които влизат в пристанище или в място за заставане на котва в дадена държава членка, поддържат на разположение на борда инвентарен опис на опасните материали в съответствие със сроковете, посочени в член 5, параграф 2а. Инвентарният опис изпълнява изискванията, посочени в член 5, параграфи 4—7.
4.  Корабите, които не са от ЕС, които влизат в пристанище или в място за заставане на котва в дадена държава членка, представят свидетелство, издадено от администрацията на кораба или от призната организация, действаща от нейно име, с което се потвърждава, че корабът отговоря на разпоредбите на параграфи 1—3.
5.  Кораби, които не са от ЕС, които са били купени от собственик, плаващ под флага на държава — членка на ЕС, когато корабът е бил на повече от 20 години, когато влизат в пристанище или в място за заставане на котва в дадена държава членка, поддържат на разположение на борда план за корабно рециклиране в съответствие с член 7, параграф 2, буква г).
6.  Извършва се по-подробна инспекция, когато инспекция разкрие, че кораб, който не е от ЕС, не отговаря на изискванията, посочени в параграфи 1—5, или всеки път, когато след инспекция има ясни основания да се счита, че:
–  състоянието на кораба или на неговото оборудване не отговаря на изискванията на параграф 1 или в значителна степен не съответства на данните, посочени в свидетелството, или на инвентарния опис на опасните материали, или
–  на борда на кораба не се прилага процедура за поддръжка на инвентарния опис на опасните материали.
7.  Държавите членки гарантират, че ефективни, пропорционални и възпиращи санкции са приложими за собственици на кораби, които не са от ЕС, които не отговарят на разпоредбите на настоящия член.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – уводна част
За да бъде включено в Европейския списък, едно съоръжение за рециклиране на кораби трябва да отговаря на следните изисквания:
За да бъде включено в Европейския списък, едно съоръжение за рециклиране на кораби трябва да отговаря на следните изисквания, като се вземат предвид съответните насоки на ММО, МОТ и други международни насоки:
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква a а) (нова)
aa)  да функционира от постоянни изградени структури (сухи докове, кейове или бетонни хелинги);
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква а б) (нова)
аб)  да имат достатъчно кранове на разположение за повдигане на части, които са отделени от даден кораб;
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква б)
б)  да създаде системи за управление и наблюдение, процедури и техники, които не пораждат рискове за здравето на работниците и на населението в близост до съоръжението за рециклиране на кораби и които да предотвратят, намалят, сведат до минимум и доколкото е възможно да премахнат вредните въздействия за околната среда, причинявани от рециклирането на кораби;
б)  да създаде системи за управление и наблюдение, процедури и техники, които гарантират, че не се пораждат рискове за здравето на работниците и на населението в близост до съоръжението за рециклиране на кораби и които да предотвратят, намалят, сведат до минимум и доколкото е възможно да премахнат вредните въздействия за околната среда, причинявани от рециклирането на кораби;
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г)
г)  да разработи и приеме план на съоръжението за рециклиране на кораби;
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква й)
й)  да осигури достъп за оборудване за реагиране в извънредни ситуации, като например противопожарно оборудване и превозни средства, линейки и кранове, до всички места на съоръжението за рециклиране на кораби;
й)  да осигури бърз достъп за оборудване за реагиране в извънредни ситуации, като например противопожарно оборудване и превозни средства, линейки и кранове, до кораба и до всички места на съоръжението за рециклиране след започване на работата по рециклиране на кораба;
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква к)
к)  да осигури затваряне на всички опасни материали, които се намират на борда на кораба по време на процеса на рециклиране, за да се предотврати всякакво изпускане на тези опасни материали в околната среда, и по-специално в приливни зони;
к)  да осигури затваряне на всички опасни материали, които се намират на борда на кораба по време на процеса на рециклиране, за да се предотврати всякакво изпускане на тези опасни материали в околната среда, и по-специално в приливни зони, особено чрез отрязване на долната част в постоянен или плаващ сух док;
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква м)
м)  да извършва манипулации с опасни материали и отпадъци само върху непромокаеми подове с ефективни системи за оттичане;
м)  без да се засягат разпоредбите на буква к), да извършва манипулации с опасни материали и отпадъци само върху непромокаеми подове с ефективни системи за оттичане;
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква м а) (нова)
ма)  да гарантира, че всички отпадъци, подготвени за рециклиране, се прехвърлят само към съоръжения за рециклиране, на които е разрешено да извършват тяхното рециклиране, без да застрашават човешкото здраве и по екологосъобразен начин;
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква м б) (нова)
мб)  да осигури подходящи складове за разкомплектовани резервни части, включително непромокаеми складове за замърсени с нефт резервни части;
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква м в) (нова)
мв)  да осигури функционираща апаратура за третиране на водата, включително дъждовната вода, в съответствие със здравните и екологични норми;
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква м г) (нова)
мг)  да осигури подходящо складиране на взривоопасните и леснозапалими материали и газове, включително предотвратяване на опасност от пожар и прекомерно натрупване на запаси;
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква м д) (нова)
мд)  да осигури подходящи непромокаеми и закрити складове и място за съхранение на твърди и течни отпадъци и материали, съдържащи полихлорирани бифенили и терфенили;
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква м е) (нова)
ме)  да гарантира, че всичкият материал, съдържащ полихлорирани бифенили и терфенили, бива обработен съгласно задълженията и насоките на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители;
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква н)
н)  да гарантира, че всички отпадъци, получени от дейността по рециклиране, се прехвърлят само към съоръжения за управление на отпадъци, на които е разрешено да процедират с тяхното третиране и обезвреждане, без да застрашават човешкото здраве и по екологосъобразен начин.
н)  да гарантира, че всички отпадъци, получени от дейността по рециклиране, се прехвърлят само към съоръжения за управление на отпадъци, на които е разрешено да процедират с тяхното третиране и обезвреждане, без да застрашават човешкото здраве и по екологосъобразен начин. Съответно да изготви списък на подизпълнителите, работещи на основното съоръжение, като включи информация относно техните методи и капацитет за управление на отпадъци;
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – точка 1
(1)  набележи разрешителното, лицензията или разрешението, издавано от съответните компетентни власти за извършване на рециклиране на кораби и укаже ограниченията за размера (максимална дължина, широчина и водоизместване при празен кораб) на корабите, за които има разрешение за рециклиране, както и всякакви приложими ограничения;
(1)  набележи разрешителното, лицензията или разрешението, издавано от съответните компетентни власти за извършване на рециклиране на кораби и укаже ограниченията за размера (максимална дължина, широчина и водоизместване при празен кораб) на корабите, за които има разрешение за рециклиране, както и всякакви приложими ограничения и условия;
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – точка 3 а (нова)
(3a)  представи доказателства, че съоръжението за рециклиране на кораби отговаря на всички разпоредби за здравето и безопасността съгласно законодателството на тази държава;
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – точка 4 а (нова)
(4a)  установи всички подизпълнители, които участват пряко в процеса на рециклиране на кораби, и да представи доказателства за техните разрешения;
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – точка 5 – буква б) – уводна част
б)  кой процес на управление на отпадъците ще бъде приложен в съоръжението: изгаряне, депониране или друг метод за третиране на отпадъци, и се представят доказателства, че прилаганият процес ще се извършва, без да се застрашава човешкото здраве, без да се вреди на околната среда, и по-конкретно:
б)  кой процес на третиране на отпадъците ще бъде приложен в съоръжението: (например депониране, неутрализация на киселини, химическо унищожаване) или друг метод за третиране на отпадъци за всички материали, посочени в приложение І, и се представят доказателства, че прилаганият процес ще се извършва в съответствие с установените най-добри практики, световни норми и закони, без да се застрашава човешкото здраве, без да се вреди на околната среда, и по-конкретно:
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – точка 5 – буква в) – уводна част
в)  кой процес за управление на отпадъците ще се прилага ако опасните материали се отправят към последващо съоръжение за третиране на отпадъци извън съоръжението за рециклиране на кораби. за всяко последващо съоръжение за третиране на отпадъци се предоставя следната информация:
в)  кой процес за третиране на отпадъците ще се прилага ако опасните материали се отправят към последващо съоръжение за третиране на отпадъци извън съоръжението за рециклиране на кораби. за всяко последващо съоръжение за третиране на отпадъци се предоставя следната информация:
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – точка 5 – буква в) – подточка ii)
ii)  доказателства, че съоръжението за третиране на отпадъци има разрешение за третиране на опасния материал;
ii)  доказателства, че съоръжението за третиране на отпадъци има разрешение за третиране на опасния материал от съответния компетентен орган;
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – точка 5 – буква в a) (нова)
ва)  има действаща система за документиране на действителните количества опасни материали, отстранени от всеки кораб, в сравнение с инвентарния опис на опасни материали и съответните процеси на третиране, прилагани в рамките на съоръжението и извън него за тези материали;
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – точка 5 а (нова)
(5a)  има подходяща застраховка, която да обхваща отговорностите за здравето и безопасността и разходите за ремедиация на околната среда при спазване на съответното законодателство на държавата членка или на трета държава, в която се намира съоръжението;
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – точка 5 б (нова)
(5б)  провежда редовен мониторинг на водата и утайките в близост до съоръжението за рециклиране на кораби с цел проверка за замърсяване на околната среда.
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 14
Разрешение за съоръжения за рециклиране на кораби, намиращи се в държава членка
заличава се
1.  Компетентните органи разрешават на съоръженията за рециклиране на кораби, намиращи се на тяхната територия и отговарящи на изискванията, формулирани в член 12, да извършват рециклиране на кораби. Това разрешение може да бъде дадено на съответните съоръжения за рециклиране на кораби за срок от максимум пет години.
2.  Държавите членки създават и актуализират списък на съоръженията за рециклиране на кораби, на които са издали разрешение в съответствие с параграф 1.
3.  Списъкът, посочен в параграф 2, се съобщава на Комисията без забавяне и не по-късно от една година от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
4.  Когато съоръжение за рециклиране на кораби престане да отговаря на изискванията, формулирани в член 12, държавата членка отменя разрешението, издадено на въпросното съоръжение за рециклиране на кораби и уведомява незабавно Комисията за това.
5.  Когато ново съоръжение за рециклиране на кораби е получило разрешение в съответствие с параграф 1, държавата членка уведомява незабавно Комисията за това.
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 15 – заглавие
Съоръжения за рециклиране на кораби, намиращи се извън Съюза
Включване на съоръжение за рециклиране на кораби в Европейския списък
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1
1.   Предприятие за рециклиране, намиращо се извън Съюза, което желае да рециклира кораби, плаващи под знамето на държава членка, подава заявление до Комисията за включване на неговото съоръжение за рециклиране в Европейския списък.
1.  Предприятие за рециклиране, което притежава съоръжение за рециклиране на кораби и което желае да рециклира кораби от ЕС или извън ЕС в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, подава заявление до Комисията за включване на неговото съоръжение за рециклиране в Европейския списък
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3
3.   Заявявайки включване в Европейския списък, съоръженията за рециклиране на кораби приемат възможността да бъдат обект на проверка на място от Комисията или от представители, действащи от нейно име, преди или след включването си в Европейския списък, с цел проверка на съответствието с изискванията, формулирани в член 12.
3.   С цел да бъдат включени в Европейския списък, съоръженията за рециклиране на кораби се одитират от международен екип от експерти, номинирани от Комисията, преди включването им в Европейския списък с оглед проверяване на съответствието им с изискванията, формулирани в член 12, и след това веднъж на всеки две години. Съоръжението за рециклиране на кораби също изразява съгласие относно това, че може да подлежи на допълнителни внезапни инспекции на място от страна на международен екип. Международният екип от експерти си сътрудничи с компетентните органи на държавата членка или на третата държава, в която е разположено съоръжението, с цел провеждане на такива инспекции на място.
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 15 - параграф 4
4.  Въз основа на оценка на информацията и подкрепящите доказателствата, представени в съответствие с параграф 2, Комисията решава, посредством акт за изпълнение, дали да включи дадено съоръжение за рециклиране на кораби, намиращо се извън Съюза, в Европейския списък. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с посочената в член 27 процедура по разглеждане.
4.   Въз основа на оценка на информацията и подкрепящите доказателствата, представени в съответствие с параграф 2, Комисията решава, посредством акт за изпълнение, дали да включи дадено съоръжение за рециклиране на кораби, намиращо се в държава членка или извън Съюза, в Европейския списък. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с посочената в член 27 процедура по разглеждане.
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 16 - параграф 1
1.  С акт за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 27, Комисията създава Европейски списък на съоръженията за рециклиране на кораби, които:
заличава се
a)  се намират в Съюза и са били обявени от държавите членки в съответствие с член 14, параграф 3;
б)  се намират извън Съюза и чието включване е решено в съответствие с член 15, параграф 4.
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2
2.  Европейският списък се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и на интернет страницата на Комисията най-късно тридесет и шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
2.  Европейският списък се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и на интернет страницата на Комисията най-късно двадесет и четири месеца след … *. Той бива разделен на два подсписъка, включващи съответно съоръжения за корабно рециклиране от ЕС/ОИСР и такива от държави извън ОИСР.
________________________
* Датата на влизане в сила на настоящия регламент.
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 а (нов)
2a.  Европейският списък включва следната информация относно съоръжението за рециклиране на кораби:
a)  метода на рециклиране;
б)  вида и размера на корабите, които са подходящи за рециклиране; както и
в)  всякакви ограничения, съгласно които съоръжението извършва дейност, включително по отношение на управлението на опасни отпадъци.
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 б (нов)
2б.  Европейският списък посочва датата на включване на съоръжението за рециклиране на кораби. Включването е валидно за максимален период от пет години и подлежи на подновяване.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 16 – параграф  2в (нов)
2в.  В случай на съществени промени в информацията, предоставена на Комисията, съоръженията за рециклиране на кораби, включени в европейския списък, незабавно представят актуализирани доказателства. Във всеки случай три месеца преди изтичането на всеки петгодишен период на включване в европейския списък дружеството за рециклиране на кораби декларира, че:
a)  доказателството, което е представило, е пълно и актуализирано;
б)  съоръжението за рециклиране на кораби продължава и ще продължи да спазва изискванията на член 12.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква а)
a)  за включване на съоръжение за рециклиране на кораби в Европейския списък във всеки от следните случаи:
a)  за включване на съоръжение за рециклиране на кораби в Европейския списък, когато включването му в Европейския списък е решено в съответствие с член 15, параграф 4;
(i)  когато му е дадено разрешение съгласно член 13;
(ii)  когато включването му в Европейския списък е решено в съответствие с член 15, параграф 4;
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква б) – точка 2
(2)  когато съоръжението за рециклиране на кораби е включено в списъка за повече от пет години и не е представило доказателства, че все още отговаря на изискванията, формулирани в член 12.
(2)  когато съоръжението за рециклиране на кораби, три месеца преди изтичането на петгодишния период на включване, не е представило доказателства, че все още отговаря на изискванията, формулирани в член 12;
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква б) – точка 2 а (нова)
2a)  когато съоръжението за рециклиране на кораби се намира в държава, която прилага забрани или дискриминационни мерки спрямо кораби, плаващи под знамето на държава членка.
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 21 – буква а)
a)  уведомява писмено администрацията най-малко 14 дни преди планираното започване на рециклирането за намерението си да рециклира кораб, за да даде възможност на администрацията да се подготви за прегледа и освидетелстването, изисквани съгласно настоящия регламент;
a)  уведомява писмено администрацията най-малко три месеца преди планираното започване на рециклирането за намерението си да рециклира кораб, за да даде възможност на администрацията да се подготви за прегледа и освидетелстването, изисквани съгласно настоящия регламент; той едновременно обявява намерението си да рециклира кораб пред администрацията на държавата, под чиято юрисдикция се намира по това време;
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 21 – буква б а) (нова)
ба)  предава на администрацията списък с държавите, през които е предвидено да премине транзитно корабът на път за съоръжението за рециклиране на кораби;
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква в)
в)  информация относно незаконно рециклиране и последващи действия, предприети от държавата членка.
в)  информация относно незаконно рециклиране и последващи действия, предприети от държавата членка, включително подробности относно санкциите, установени съгласно член 23.
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2
2.  Всяка държава членка предава доклада до 31 декември 2015 г. и на всеки две години след това.
2.  Всяка държава членка предава доклада до 31 декември 2015 г. и всяка година след това.
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 а (нов)
3a.  Комисията въвежда тази информация в електронна база данни, която е постоянно достъпна за обществеността.
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1
1.  Държавите членки гарантират, че ефективни, пропорционални и възпиращи санкции са приложими за кораби, които:
1.  Държавите членки гарантират, че ефективни, пропорционални и възпиращи санкции са приложими и ефективно се налагат на собственици на кораби от ЕС и на кораби, които не са от ЕС, които:
a)  не спазват забраните за някои опасни материали съгласно член 4 и член 11б.
г)   не разполагат на борда с инвентарен опис на опасните материали, изискван съгласно членове 5 и 28;
б)   не разполагат на борда с валиден инвентарен опис на опасните материали съгласно членове 5 и 11б;
в)  не разполагат на борда с план за рециклиране на кораба съгласно членове 7 и 11б;
д)  са изпратени за рециклиране, без да отговарят на общите изисквания за подготовката, формулирани в член 6;
е)  са изпратени за рециклиране без свидетелството за инвентарния опис, изисквано съгласно член 6;
ж)  са изпратени за рециклиране без свидетелство за годност за рециклиране, съгласно изискванията на член 6;
з)  са изпратени за рециклиране без писмено уведомяване на администрацията съгласно изискванията на член 21;
и)  са рециклирани по начин, който не съответства на плана за корабно рециклиране, изискван съгласно член 7.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 а (нов)
1a.  Държавите членки гарантират, че санкциите съгласно Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право са приложими за собствениците на кораби от ЕС, които:
a)  са били изпратени за рециклиране, без да спазват общите изисквания съгласно член 6 от настоящия регламент;
б)  са били изпратени за рециклиране без свидетелство за инвентарен опис съгласно член 10, параграф 1 от настоящия регламент;
в)  са били изпратени за рециклиране без договор съгласно член 9 от настоящия регламент;
г)  са били изпратени за рециклиране без писмено уведомяване на администрацията съгласно член 21 от настоящия регламент;
д)  са били рециклирани без одобрение на плана за рециклиране на кораби от компетентния орган съгласно член 7, параграф 2, буква б) от настоящия регламент или по начин, който не е бил в съответствие с плана за рециклиране на кораби съгласно член 7 от настоящия регламент.
___________________
ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 28.
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2
2.  Санкциите трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. По-специално, когато даден кораб е изпратен за рециклиране в съоръжение за рециклиране на кораби, което не е включено в Европейския списък, приложимите санкции трябва като минимум да съответстват на цената, платена на корабособственика за неговия кораб.
2.  Без да се засяга прилагането на член 5 от Директива 2008/99/ЕО, по-специално, когато даден кораб е изпратен за рециклиране в съоръжение за рециклиране на кораби, което не е включено в Европейския списък, приложимите санкции трябва като минимум да съответстват на двойния размер на цената, платена на корабособственика за неговия кораб.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 23 – параграфи 5 и 6
5.  Когато един кораб се продава и, в рамките на по-малко от шест месеца след продажбата, е изпратен за рециклиране в съоръжение, което не е включено в Европейския списък, санкциите:
5.  Когато един кораб се продава и, в рамките на по-малко от дванайсет месеца след продажбата, е изпратен за рециклиране в съоръжение, което не е включено в Европейския списък, санкциите:
a)  се налагат съвместно на последния и предпоследния собственик ако корабът все още плава под знамето на държава членка на ЕС;
a)  се налагат на последния собственик, ако корабът все още плава под знамето на държава членка;
б)  се налагат само на предпоследния собственик, ако даден кораб вече не плава под знамето на държава членка на ЕС.
б)  се налагат на последния собственик, който е плавал под знамето на държава членка през този двугодишен период, ако корабът вече не плава под знамето на държава членка.
6.  Изключения от санкциите, посочени в параграф 5, могат да бъдат въведени от държавите членки в случай, че корабособственикът не е продал своя кораб с намерението да бъде рециклиран. В този случай държавите членки изискват доказателство в подкрепа на иска на корабособственика, включително копие от договора за продажба.
6.  Изключения от санкциите, посочени в параграф 5, могат да бъдат въведени от държавите членки само в случай, че корабособственикът не е продал своя кораб с намерението да бъде рециклиран. В този случай държавите членки изискват от корабособственика доказателство в подкрепа на иска му, включително копие от договора за продажба със съответните текстове и информация относно бизнес модела на купувача.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3
3.  Когато искането за предприемане на действия и придружаващите го забележки показват убедително, че е налице нарушение на регламента, компетентният орган разглежда всички забележки и това искане за предприемане на действия. При такива обстоятелства компетентният орган дава на рециклиращото предприятие възможност да изложи своите виждания по отношение на искането за предприемане на действия и придружаващите го забележки.
3.  Когато искането за предприемане на действия и придружаващите го забележки показват убедително, че е налице нарушение на регламента, компетентният орган разглежда всички забележки и това искане за предприемане на действия. При такива обстоятелства компетентният орган дава на корабособственика и на рециклиращото предприятие възможност да изложат своите виждания по отношение на искането за предприемане на действия и придружаващите го забележки.
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 5
5.  Държавите членки могат да решат да не прилагат параграфи 1 и 4 в случаи на непосредствена опасност от извършване на нарушение на настоящия регламент.
заличава се
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 5, 9, 10 и 15, се предоставя на Комисията за неограничен период от време, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 5, 9, 10 и 15, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от …*. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощие не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощие се подновява мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
____________________
* Датата на влизане в сила на настоящия регламент.
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1
1.  За всички кораби се съставя инвентарен опис на опасните материали не по-късно от пет години след влизането в сила на настоящия регламент.
заличава се
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 28 а (нов)
Директива 2009/16/ЕО
Приложение IV – точка 45 (нова)
Член 28а
Изменение на Директива 2009/16/ЕО относно държавния пристанищен контрол
В приложение IV към Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно държавния пристанищен контрол1, се добавя следната точка:
„45. Свидетелство за инвентарния опис на опасни материали съгласно Регламент (ЕС) № XX [вмъкнете пълното заглавие на настоящия регламент]*“
_____________________
OВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 57.
* ОВ L […], […] г., стр. [..]“
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1
Регламент (ЕО) № 1013/2006
Член 1 – параграф 3 – буква i)
(i)  Кораби, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № XX [вмъкнете пълното заглавие на настоящия регламент].
(i)  Кораби, които са доставени в съоръжение за рециклиране на кораби, включено в европейския списък в съответствие с Регламент (ЕС) № XX [вмъкнете пълното заглавие на настоящия регламент].
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 29 а (нов)
Член 29а
Транзит
1.  Държавите членки гарантират, че съответната администрация или друг правителствен орган,нотифицира компетентния органи или органи по транзита в срок от 7 дена от получаването на нотификацията от корабособственика.
2.  Компетентния орган или органи по транзита разполагат със срок от 60 дена, считано от датата на нотифицирането, посочено в параграф 1, в който да:
a)  изрази съгласие за транзитното преминаване на кораба през териториалните си води, с или без условия; или
б)  откаже съгласие за транзитно преминаване на кораба през териториалните си води.
Съответните държави членки уведомяват незабавно корабособственика за решението на компетентния орган или органи по транзита.
3.  В случай че съгласието по параграф 2 е било отказано или е придружено от условия, които не са приемливи за корабособственика, корабособственикът може да изпрати кораба за рециклиране транзитно само през държавите, които не са се противопоставили.
4.  При липса на отговор в рамките на 60-дневния период, посочен в параграф 2, се счита, че компетентният орган по транзита отказва съгласие.
5.  Независимо от параграф 4, в съответствие с член 6, параграф 4 от Базелската конвенция, по всяко време, ако компетентен орган по транзита е решил да не изисква предварително писмено съгласие по принцип или при конкретни условия, се счита, че компетентният орган по транзита е дал съгласието си, ако не е получен отговор от съответната държава членка в срок от 60 дни от предаването на нотификацията на компетентния орган по транзита.
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 30
Комисията следва да преразгледа настоящия регламент не по-късно от две години след датата на влизане в сила на Конвенцията от Хонконг. Това преразглеждане следва да отчита включването на съоръжения, разрешени от страните по Конвенцията от Хонконг, в Европейския списък на съоръженията за рециклиране на кораби, с цел да се избегне дублирането на работа и административната тежест.
Комисията следва да преразгледа настоящия регламент не по-късно от две години след датата на влизане в сила на Конвенцията от Хонконг. Това преразглеждане следва да отчита дали включването на съоръжения, разрешени от страните по Конвенцията от Хонконг, в Европейския списък на съоръженията за рециклиране на кораби спазва изискванията на настоящия регламент.
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 31 – алинея 1
Настоящият регламент влиза в сила на триста шейсет и петия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се, считано от ...*.
____________
* Една година след влизане в сила на настоящия регламент.
Изменение 113
Предложение за регламент
Приложение IV – подзаглавие 5 а (ново)
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВНЕЗАПЕН ПРЕГЛЕД
При внезапен преглед в съответствие с член 8 от Регламента бе установено, че корабът отговаря на съответните разпоредби на Регламента.
Подпис: (подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице)
Място: .......................................................................................................
Дата (дд/мм/гггг):…
(печат или щемпел на органа, според случая)

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в комисия съгласно член 57, параграф 2, втора алинея (А7-0132/2013).

Правна информация - Политика за поверителност