Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0055(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0132/2013

Předložené texty :

A7-0132/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/04/2013 - 5.6
CRE 18/04/2013 - 5.6
Vysvětlení hlasování
PV 22/10/2013 - 8.1
CRE 22/10/2013 - 8.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0182
P7_TA(2013)0429

Přijaté texty
PDF 686kWORD 76k
Čtvrtek, 18. dubna 2013 - Štrasburk
Recyklace lodí ***I
P7_TA(2013)0182A7-0132/2013

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 18. dubna 2013 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o recyklaci lodí (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Název
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
o recyklaci lodí
o environmentálně šetrné recyklaci lodí a nakládání se vzniklým odpadem, kterým se mění směrnice 2009/16/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Nejčastěji používaná metoda demontáže, tzv. demontáž lodí na pláži, nepředstavuje a nemůže představovat bezpečný a environmentálně šetrný způsob recyklace, a neměla by být proto nadále tolerována.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)   Současná kapacita na recyklování lodí v zemích OECD, která je zákonně dostupná pro lodě plující pod vlajkou členského státu, není dostatečná. Bezpečná a environmentálně šetrná kapacita na recyklaci, která již existuje v zemích, jež nejsou členy OECD, je dostačující pro všechny lodě plující pod vlajkami členských států EU a očekává se, že do roku 2015 se dále rozšíří v důsledku opatření přijatých zeměmi provádějícími recyklaci s cílem splnit požadavky Hongkongské úmluvy.
(3)  Současná kapacita na recyklování lodí v zemích OECD, která je zákonně dostupná pro lodě, které představují nebezpečný odpad, není dostatečně využívána. Dostupnost a kapacita zařízení na recyklaci lodí v USA jsou nejisté. Bez ohledu na situaci v USA v této oblasti má kapacita některých členských států a zemí OECD značný potenciál, který by mohl být téměř dostačující k recyklaci lodí plujících pod vlajkami členských států (dále jen "lodě EU") a nakládání se vzniklým odpadem, pokud by byl plně mobilizován. Společně se stávající a potenciální bezpečnou a environmentálně šetrnou kapacitou pro recyklaci v zemích, jež nejsou členy OECD, by měla být celková kapacita k recyklaci lodí dostačující pro všechny lodě EU.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Stávající situace v oblasti recyklace lodí se vyznačuje extrémní externalizací nákladů. Zařízení na recyklaci lodí s nízkými nebo chybějícími normami v oblasti ochrany pracovníků, lidského zdraví a životního prostředí nabízejí nejvyšší ceny za odpadní lodě. V důsledku toho je převážná většina lodí určených k recyklaci demontována na plážích některých zemí za podmínek nedůstojných pro pracovníky a poškozujících životní prostředí, což je nepřijatelné. Měl by být vytvořen finanční mechanismus vztahující se na veškeré lodě vplouvající do přístavů Unie bez ohledu na to, pod kterou plují vlajkou, s cílem vyvažovat tuto situaci a přispět k environmentálně šetrné recyklace lodí představujících nebezpečný odpad a k nakládání se vzniklým odpadem tak, aby bylo možné konkurovat provozům, jež nesplňují odpovídající standardy.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)
(3b)  S ohledem na zásadu „znečišťovatel platí“, by měl náklady na environmentálně šetrnou recyklaci lodí a nakládání se vzniklým odpadem hradit vlastník lodi. V zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí by měl být zaveden finanční mechanismus ke získání zdrojů, jež by pomohly zajistit ekonomickou konkurenceschopnost environmentálně šetrné recyklace lodí EU i lodí ze zemí mimo EU a nakládání se vzniklým odpadem v zařízeních uvedených na seznamu EU. Veškeré lodě vplouvající do přístavů a kotvišť Unie by měly přispívat na náklady vyplývající z environmentálně šetrné recyklace lodí EU a nakládání s nimi, aby se tak vyvážily ekonomické pobídky k využívání provozů, jež nesplňují odpovídající standardy, a odrazovalo se od přeregistrovávání lodí pod jiné vlajky. Lodě, které složí finanční záruku zajišťující, že k recyklaci a nakládání se vzniklým odpadem využijí zařízení uvedená na seznamu EU, by měly být z poplatku za recyklaci vyňaty. Recyklační poplatek i finanční záruka by měly být spravedlivé, nediskriminační a transparentní.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Hongkongská mezinárodní úmluva pro bezpečnou a environmentálně šetrnou recyklaci lodí (dále jen „Hongkongská úmluva“) byla přijata dne 15. května 2009 pod záštitou Mezinárodní námořní organizace na žádost smluvních stran Basilejské úmluvy. Hongkongská úmluva vstoupí v platnost 24 měsíců po dni ratifikace pouze tehdy, pokud ji ratifikuje nejméně 15 států, jejichž obchodní loďstvo představuje dohromady 40 % hrubé prostornosti světové obchodní lodní dopravy a jejichž maximální roční objem recyklace lodí v průběhu předchozích 10 let činí v souhrnu alespoň tři procenta hrubé prostornosti celkové obchodní lodní dopravy týchž států. Členské státy by měly úmluvu ratifikovat co nejdříve s cílem uspíšit její vstup v platnost. Úmluva se vztahuje na projekt, stavbu, provoz a přípravu lodí za účelem usnadnění bezpečné a environmentálně šetrné recyklace, aniž by byla ohrožena bezpečnost a provozní účinnost; týká se rovněž provozu zařízení na recyklaci lodí bezpečným a environmentálně šetrným způsobem a vytvoření vhodného mechanismu vymáhání pro oblast recyklace lodí.
(4)  Hongkongská mezinárodní úmluva pro bezpečnou a environmentálně šetrnou recyklaci lodí (dále jen „Hongkongská úmluva“) byla přijata dne 15. května 2009 pod záštitou Mezinárodní námořní organizace (IMO). Hongkongská úmluva vstoupí v platnost 24 měsíců po dni ratifikace pouze tehdy, pokud ji ratifikuje nejméně 15 států, jejichž obchodní loďstvo představuje dohromady nejméně 40 % hrubé prostornosti světové obchodní lodní dopravy a jejichž maximální roční objem recyklace lodí v průběhu předchozích 10 let činí v souhrnu alespoň tři procenta hrubé prostornosti celkové obchodní lodní dopravy týchž států. Úmluva se vztahuje na používání nebezpečných materiálů v lodích za účelem usnadnění bezpečné a environmentálně šetrné recyklace, aniž by byla ohrožena bezpečnost a provozní účinnost; týká se rovněž – prostřednictvím pokynů – provozu zařízení na recyklaci lodí a zahrnuje mechanismus vymáhání pro oblast recyklace lodí. Hongkongská úmluva se nevztahuje na vládní lodě, na plavidla o nosnosti menší než 500 hrubých tun (GT), ani na plavidla provozovaná v průběhu svého životního cyklu pouze ve vodách náležejících do svrchovanosti nebo jurisdikce státu, pod jehož vlajkou jsou oprávněna plout. Hongkongská úmluva se rovněž nevztahuje na vlastní recyklaci oceli získané v zařízení na recyklaci lodí nebo v rámci činnosti zařízení zpracovávajících odpad, které navazují na výchozí zařízení na recyklaci. Hongkongská úmluva se nesnaží zabránit vývozu lodí, které představují nebezpečný odpad, mimo země OECD, což je praxe, kterou v současnosti zakazuje nařízení (ES) č. 1013/2006. Očekává se, že bude trvat až deset let, než Hongkongská úmluva vstoupí v platnost.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Hongkongská úmluva výslovně stanoví, že pokud jde o bezpečnou a environmentálně šetrnou recyklaci lodí, mají její smluvní strany přijmout přísnější opatření v souladu s mezinárodním právem s cílem zamezit, zmírnit nebo minimalizovat veškeré nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí. K dosažení tohoto cíle, jakož i k lepšímu vymáhání dodržování předpisů by přispělo vypracování evropského seznamu zařízení na recyklaci lodí, která splňují požadavky stanovené v tomto nařízení, neboť státům vlajky usnadní kontrolu lodí určených k recyklaci. Tyto požadavky na zařízení na recyklaci lodí by měly vycházet z požadavků Hongkongské úmluvy.
(5)  Hongkongská úmluva stanoví, že pokud jde o bezpečnou a environmentálně šetrnou recyklaci lodí, mohou její smluvní strany přijmout přísnější opatření v souladu s mezinárodním právem s cílem zamezit, zmírnit nebo minimalizovat veškeré nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí. K dosažení tohoto cíle, jakož i k lepšímu vymáhání dodržování předpisů by mělo přispět vypracování evropského seznamu zařízení na recyklaci lodí, která splňují požadavky stanovené v tomto nařízení, neboť státům vlajky usnadní kontrolu lodí určených k recyklaci. Tyto požadavky na zařízení na recyklaci lodí by měly vycházet z požadavků Hongkongské úmluvy, měly by je však přesahovat tak, aby dosahovaly úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí, jež bude obecně odpovídat úrovni standardů v Unii. To by také mělo přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti environmentálně šetrné a bezpečné recyklace lodí a následného nakládání se vzniklým odpadem v unijních zařízeních.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Lodě, které nespadají do oblasti působnosti Hongkongské úmluvy a tohoto nařízení by měly být nadále recyklovány v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 1013/2006, případně s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.
(7)  Lodě, které nespadají do oblasti působnosti Hongkongské úmluvy, lodě, které nejsou samy o sobě schopny plout, s výjimkou případů, kdy mají platnou smlouvu na úplnou opravu, lodě, které nesplňují platná ustanovení právních předpisů Unie a mezinárodních právních předpisů v oblasti bezpečnosti, když se stanou odpadem na území spadajícím do jurisdikce některého členského státu, by měly být nadále recyklovány v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 1013/2006, případně s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Je nutné stanovit příslušné oblasti působnosti tohoto nařízení, nařízení (ES) č. 1013/2006 a směrnice 2008/98/ES, aby se předešlo zdvojení regulačních nástrojů, které mají stejný cíl.
(8)  Je nutné stanovit příslušné oblasti působnosti tohoto nařízení, nařízení (ES) č. 1013/2006 a směrnice 2008/98/ES, aby se předešlo uplatňování rozdílných právních požadavků ve stejné situaci.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)   Při uplatňování tohoto nařízení by se měla dodržovat práva tranzitních zemí podle mezinárodních právních předpisů.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Členské státy by se měly postarat o rychlou ratifikaci Hongkongské mezinárodní úmluvy s cílem zlepšit postupy a podmínky recyklace lodí.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce použitelné v případě porušení tohoto nařízení a zajistit, že tyto sankce jsou uplatňovány tak, aby se zabránilo obcházení pravidel pro recyklaci lodí. Stanovené sankce, které by mohly být občanskoprávní nebo správní povahy, by měly být účinné, přiměřené a odrazující.
(11)  Členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce použitelné v případě porušení tohoto nařízení a zajistit, že tyto sankce jsou uplatňovány tak, aby se zabránilo obcházení pravidel pro recyklaci lodí. Stanovené sankce, které by mohly být trestní, občanskoprávní nebo správní povahy, by měly být účinné, přiměřené a odrazující.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Vzhledem k tomu, že cíle zamezit, zmírnit nebo vyloučit nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí způsobené recyklací, provozem a údržbou lodí plujících pod vlajkou členského státu, nemůže být vzhledem k mezinárodní povaze námořní dopravy a recyklace lodí uspokojivě dosaženo členskými státy, a může jich proto být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijímat opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení daného cíle,
(14)  Vzhledem k tomu, že cíle zamezit, zmírnit nebo vyloučit nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí způsobené recyklací lodí plujících pod vlajkou EU a nakládáním se vzniklým odpadem, nemůže být vzhledem k mezinárodní povaze námořní dopravy a recyklace lodí vždy uspokojivě dosaženo členskými státy, a může jich proto být v některých případech lépe dosaženo na úrovni Unie, přestože by ratifikace Hongkongské úmluvy přenesla pravomoc EU týkající se otázek regulace recyklace lodí zpět na členské státy EU, může Unie přijímat opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení daného cíle,
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 1
Účelem tohoto nařízení je zamezit, zmírnit nebo vyloučit nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí způsobené recyklací, provozem a údržbou lodí plujících pod vlajkou některého členského státu.
Účelem tohoto nařízení je zamezit, co nejvíce zmírnit nebo v nejvyšší možné míře vyloučit nehody, zranění a další nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí způsobené recyklací lodí EU a následným nakládáním se vzniklým odpadem, mimo jiné tím, že budou recyklovány v zařízeních uvedených na seznamu EU umístěných v Unii, či mimo ni, a zlepšit podmínky pro recyklaci lodí z jiných než členských států EU.
Účelem tohoto nařízení je také zmírnit nerovnosti mezi provozovateli v Unii, zemích OECD a některých třetích zemích, pokud jde o normy v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci a environmentální normy.
Toto nařízení si rovněž klade za cíl usnadnit ratifikaci Hongkongské úmluvy.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
1a.  „lodí EU“ se rozumí loď plující pod vlajkou členského státu nebo provozovanou v jeho pravomoci;
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 b (nový)
1b.  „lodí ze zemí mimo EU“ se rozumí loď plující pod vlajkou třetí země;
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
3a.  „odpadem“ se rozumí odpad definovaný v čl. 3 odst. 1 směrnice 2008/98/ES;
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 b (nový)
3b.  „nebezpečným odpadem“ se rozumí nebezpečný odpad definovaný v čl. 3 odst. 2 směrnice 2008/98/ES;
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 c (nový)
3c.  „nakládáním“ se rozumí nakládání definované v čl. 3 odst. 14 směrnice 2008/98/ES;
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 d (nový)
3d.  „environmentálně šetrným nakládáním“ se rozumí nakládání způsobem šetrným k životnímu prostředí definovaným v čl. 2 odst. 8 nařízení (ES) č. 1013/2006;
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5
5.  „recyklací lodí“ se rozumí úplná nebo částečná demontáž lodě v zařízení na recyklaci lodí s cílem získat části a materiály k novému zpracování a opětovnému použití a zároveň se postarat o nebezpečné a ostatní materiály, včetně souvisejících činností, jako je skladování a zpracování dílů a materiálů na místě, nikoliv však jejich další zpracovávání nebo odstraňování v samostatných zařízení;
5.  „recyklací lodí“ se rozumí úplná nebo částečná demontáž lodě v zařízení na recyklaci lodí s cílem získat části a materiály k novému zpracování a opětovnému použití a zároveň se postarat o nebezpečné a ostatní materiály, včetně souvisejících činností, jako je skladování a zpracování dílů a materiálů na místě, nikoliv však další nakládání s nimi v samostatných zařízeních; smysl pojmu „recyklace“ v rámci tohoto nařízení se proto liší od definice uvedené v čl. 3 odst. 17 směrnice 2008/98/ES;
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6
6.  „zařízením na recyklaci lodí“ se rozumí vymezená plocha, která je využívána jako lokalita, loděnice nebo zařízení, jež se nachází v členském státě nebo ve třetí zemi a používá se na recyklaci lodí;
6.  „zařízením na recyklaci lodí“ se rozumí vymezená plocha, která je využívána jako konstrukčně zabezpečená loděnice nebo zařízení, jež se nachází v členském státě nebo ve třetí zemi a používá se na recyklaci lodí;
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
7.  „společností provádějící recyklaci“ se rozumí vlastník zařízení na recyklaci lodí nebo jakákoliv jiná organizace nebo osoba, která převzala odpovědnost za provoz recyklace lodí od vlastníka zařízení na recyklaci lodí;
7.  „společností provádějící recyklaci lodí“ se rozumí vlastník zařízení na recyklaci lodí nebo jakákoliv jiná organizace nebo osoba, která převzala odpovědnost za provoz recyklace lodí od vlastníka zařízení na recyklaci lodí;
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 a (nový)
9a.  „tranzitem“ se rozumí přesun lodi do místa recyklace v souladu s tímto nařízením přes území jiné země než země odeslání či země určení, která podle mezinárodních právních předpisů může tomuto přesunu bránit;
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 20 a (nový)
20a)  „opuštěnou lodí“ se rozumí loď, která byla posledním zaregistrovaným majitelem ponechána nestřežená a zchátralá v některém přístavu Unie;
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
1.  Toto nařízení se vztahuje na lodě s právem plout pod vlajkou členského státu nebo provozované v jeho pravomoci.
1.  Toto nařízení se vztahuje na lodě EU.
Článek 5a, článek 5b, článek 11b a čl. 23 odst. 1 a čl. 29 odst. 1 tohoto nařízení se vztahují také na lodě ze zemí mimo EU, které vplouvají do přístavu nebo kotviště členského státu za účelem součinnosti mezi lodí a přístavem.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové) a c b (nové)
ca)  lodě, které nejsou samy o sobě schopny plavby, bez ohledu na vlajku, pod kterou plují, a které jsou proto podle nařízení (ES) č. 1013/2006 odpadem, pokud nemají platnou smlouvu na úplnou opravu;
cb)  lodě, které nesplňují některá platná ustanovení v rámci právních předpisů Unie a mezinárodních právních předpisů v oblasti bezpečnosti.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 4 – název
Kontrola nebezpečných materiálů
Kontrola nebezpečných materiálů, jejichž používání je zakázáno nebo omezeno
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)
3a.  Nové používání protihnilobných systémů obsahujících organocínové sloučeniny jako biocidů nebo jiných protihnilobných systémů, jejichž používání nebo využívání zakazuje mezinárodní úmluva o kontrole škodlivých protihnilobných přípravků na lodích, je na lodích zakázáno.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Článek 5
Soupis nebezpečných materiálů
Soupis nebezpečných materiálů
1.  Soupis nebezpečných materiálů musí být uchováván na palubě každé nové lodě.
1.  Členské státy zajistí, že na palubě každé nové lodi EU bude vyhotoven a bude k dispozici soupis nebezpečných materiálů.
2.  Soupis nebezpečných materiálů musí být vyhotoven před předáním lodě k recyklaci a musí být uchováván na lodi.
2.  Členské státy zajistí, že pro veškeré existující lodě EU bude v souladu s časovými lhůtami uvedenými v odst. 2a nebo před předáním lodě k recyklaci, podle toho, která lhůta bude dřívější, vyhotoven soupis nebezpečných materiálů, který bude na lodi k dispozici.
2a.  Pro soupisy se použijí tyto časové lhůty:
–  pro lodě starší než 25 let …* ;
–  pro lodě starší než 20 let …**;
–  pro lodě starší než 15 let …***;
–  pro lodě mladší než 15 let …****.
3.  Stávající lodě registrované pod vlajkou třetí země a žádající o registraci pod vlajkou členského státu zajistí, aby byl soupis nebezpečných materiálů uchováván na lodi.
4.  Soupis nebezpečných materiálů:
4.  Soupis nebezpečných materiálů:
a)  se vyhotoví zvlášť pro každou loď;
a)  se vyhotoví zvlášť pro každou loď;
b)  poskytuje důkazy o tom, že loď splňuje zákaz nebo omezení pro instalaci nebo používání nebezpečných materiálů v souladu s článkem 4;
b)  poskytuje důkazy o tom, že loď splňuje zákaz nebo omezení pro instalaci nebo používání nebezpečných materiálů v souladu s článkem 4;
c)  uvádí alespoň ty nebezpečné materiály, které jsou zahrnuty v příloze I a obsaženy v konstrukci nebo zařízení lodě, místo jejich výskytu a jejich přibližné množství;
c)  u nových lodí uvádí alespoň ty nebezpečné materiály, které jsou zahrnuty v příloze I a obsaženy v konstrukci nebo zařízení lodě, místo jejich výskytu a jejich přesné množství;
ca)  u stávajících lodí uvádí alespoň ty nebezpečné materiály, které jsou zahrnuty v příloze I a obsaženy v konstrukci nebo zařízení lodě, místo jejich výskytu a jejich co nejpřesnější množství;
cb)  zohledňuje pokyny vypracované Mezinárodní námořní organizací.
5.  Kromě požadavků odstavce 4 se u stávajících lodí vypracuje plán popisující vizuální kontrolu / kontrolu odběrem vzorků, podle níž byl vyhotoven soupis nebezpečných materiálů.
5.  Kromě požadavků odstavce 4 se u stávajících lodí vypracuje plán popisující vizuální kontrolu / kontrolu odběrem vzorků, podle níž byl vyhotoven soupis nebezpečných materiálů.
6.  Soupis nebezpečných materiálů se skládá ze tří částí:
6.  Soupis nebezpečných materiálů se skládá ze tří částí:
a)  seznamu nebezpečných materiálů uvedených v příloze I a obsažených v konstrukci nebo zařízení lodě, s uvedením místa jejich výskytu a jejich přibližného množství (část I);
a)  seznamu nebezpečných materiálů uvedených v příloze I a obsažených v konstrukci nebo zařízení lodě, s uvedením místa jejich výskytu a jejich množství (část I) v souladu s odst. 4 písm. c);
b)  seznamu odpadu nacházejícího se na lodi, včetně odpadu vzniklého při provozu lodě (část II);
(c)  seznamu zásob nacházejících se na lodi v okamžiku, kdy bylo rozhodnuto o její recyklaci (část III).
b)  seznamu odpadu (nebezpečného i neklasifikovaného jako nebezpečný) nacházejícího se na lodi, včetně odpadu vzniklého při provozu lodě a jeho přibližného množství (část II);
(c)  seznamu zásob nacházejících se na lodi v okamžiku, kdy bylo rozhodnuto o její recyklaci (část III).
7.  Část I soupisu nebezpečných materiálů je náležitě udržována a aktualizována během provozování lodě a uvádí nové instalace obsahující jakýkoli nebezpečný materiál zařazený v příloze I a příslušné změny v konstrukci a zařízení lodě;
7.  Část I soupisu nebezpečných materiálů je náležitě udržována a aktualizována během provozování lodě a uvádí nové instalace obsahující jakýkoli nebezpečný materiál zařazený v příloze I a příslušné změny v konstrukci a zařízení lodě;
8.  Před recyklací soupis kromě náležitě udržované a aktualizované části I obsahuje část II týkající se odpadů pocházejících z provozu a část III vztahující se na zásoby a je ověřen členským státem, pod jehož vlajkou loď pluje.
8.  Před recyklací soupis kromě náležitě udržované a aktualizované části I obsahuje část II týkající se odpadů pocházejících z provozu a část III vztahující se na zásoby a je ověřen členským státem, pod jehož vlajkou loď pluje.
9.  Komise je v souladu s článkem 26 oprávněna přijmout akty v přenesené pravomoci týkající se aktualizace seznamu položek pro soupis nebezpečných látek v příloze I.
9.  Komise je v souladu s článkem 26 oprávněna přijmout akty v přenesené pravomoci týkající se aktualizace seznamu položek pro soupis nebezpečných látek v příloze I s cílem zajistit, že seznam bude zahrnovat alespoň látky uvedené v přílohách I a II Hongkongské úmluvy a že bude zohledňovat příslušné právní předpisy Unie, které stanoví postupné vyřazování nebo omezení používání nebo instalace nebezpečných materiálů.
____________________
* Jeden rok od vstupu tohoto nařízení v platnost.
** Dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.
*** Tři roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
**** Čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)
Článek 5a
Systém založený na pobídkách
S ohledem na současnou situaci v oblasti recyklace lodí, pro niž jsou typické extrémní externalizace nákladů a nepřijatelné podmínky demontáže lodí, předloží Komise do konce roku 2015 legislativní návrh systému založeného na pobídkách, který by usnadnil bezpečnou a náležitou recyklaci lodí.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 6 – název
Příprava na recyklaci: obecné požadavky
Obecné požadavky pro vlastníky lodí
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a
a)  před zveřejněním evropského seznamu byly recyklovány v zařízeních na recyklaci lodí, která se nacházejí v Unii nebo v členské zemi OECD;
a)  před zveřejněním evropského seznamu byly recyklovány v zařízeních na recyklaci lodí, která jsou řádně pověřena příslušným orgánem v Unii nebo v členské zemi OECD;
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
1.  Před jakoukoli recyklací lodě musí být pro každou loď zvlášť vypracován plán recyklace.
1.  Pro každou loď EU starší než 20 let nebo před jakoukoli recyklací lodě, podle toho, která lhůta bude dřívější, musí být zvlášť vypracován plán recyklace, nejpozději však do ...*.
________________
* 30 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a
a)  být vypracován zařízením na recyklaci lodí s ohledem na informace poskytnuté majitelem lodě podle čl. 9 odst. 3 písm. b);
a)  být – před zveřejněním evropského seznamu – vypracován zařízením na recyklaci lodí nacházejícím se na území Unie nebo v některém členském státě OECD s ohledem na informace poskytnuté majitelem lodě podle čl. 9 odst. 3 písm. b);
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a a (nové)
aa)  být – po zveřejnění evropského seznamu – vypracován zařízením na recyklaci lodí uvedeným na evropském seznamu s ohledem na informace poskytnuté majitelem lodě podle čl. 9 odst. 3 písm. b);
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d
d)  obsahovat informace o druhu a množství nebezpečných materiálů a odpadu vznikajícím v průběhu recyklace konkrétní lodě, včetně materiálů uvedených v soupisu nebezpečných materiálů, a o tom, jak bude s těmito nebezpečnými materiály a odpady naloženo v zařízení, jakož i v zařízeních pro další nakládání s odpady;
d)  obsahovat informace o druhu a množství nebezpečných materiálů a odpadu vznikajícím v průběhu recyklace konkrétní lodě, včetně materiálů a odpadů uvedených v soupisu nebezpečných materiálů, a o tom, jak bude s těmito nebezpečnými materiály a odpady naloženo v zařízení, jakož i v zařízeních pro další nakládání s odpady;
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e a (nové)
ea)  být aktualizován do šesti měsíců od opakované nebo dodatečné prohlídky.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)
2a.  Jestliže vlastník lodě prodává loď EU starší než 20 let novému vlastníkovi, který má v úmyslu plout s touto lodí pod vlajkou třetí země, zajistí, že smlouva s novým vlastníkem lodí bude obsahovat ustanovení, že nový vlastník a všichni následující vlastníci převezmou odpovědnost za vypracování plánu recyklace lodě, jestliže hodlají vplouvat do přístavů a kotvišť v Unii.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
1.  Kontroly provádějí úředníci státní správy nebo uznaný subjekt jednající jejím jménem.
1.  Kontroly provádějí úředníci příslušných vnitrostátních orgánů nebo uznaný subjekt jednající jménem státní správy.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3
3.  Počáteční prohlídka se provádí před uvedením lodě do provozu nebo předtím, než je vystaveno osvědčení soupisu. Úředníci, kteří dotyčnou prohlídku provádějí, ověří, že část I soupisu nebezpečných materiálů je v souladu s požadavky tohoto nařízení.
3.  Počáteční prohlídka nového plavidla se provádí před uvedením lodě do provozu. U stávajících lodí je počáteční prohlídka provedena do pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Úředníci, kteří dotyčnou prohlídku provádějí, ověří, že část I soupisu nebezpečných materiálů je v souladu s požadavky tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5
5.  Dodatečná prohlídka, obecná nebo částečná, může být provedena na žádost majitele lodě po změně, výměně nebo významné opravě konstrukce, zařízení, systémů, instalací, plánů a materiálu. Úředníci, kteří tuto prohlídku vykonávají, zajistí, aby každá změna, výměna nebo významná oprava byla provedena způsobem, díky němuž loď splňuje požadavky tohoto nařízení, a ověří, že část I soupisu nebezpečných materiálů byla náležitě změněna.
5.  Vlastník lodě požádá o dodatečnou prohlídku, obecnou nebo částečnou, po významné změně, výměně nebo opravě konstrukce, zařízení, systémů, instalací, plánů a materiálu. Úředníci, kteří tuto prohlídku vykonávají, zajistí, aby každá významná změna, výměna nebo oprava byla provedena způsobem, díky němuž loď splňuje požadavky tohoto nařízení, a ověří, že část I soupisu nebezpečných materiálů byla náležitě změněna.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)
aa)  loď byla předčištěná v souladu čl. 6 odst. 1 písm. c);
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7 a (nový)
7a.  Úředníci vykonávající prohlídky se mohou kdykoliv nebo na základě náležitě opodstatněné žádosti přístavních orgánů, které jsou vážně znepokojeny stavem lodi, která je v přístavu, rozhodnout provést neohlášenou inspekci s cílem určit, zda je loď v souladu s tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
2.  Smlouva nabývá účinnosti nejpozději v okamžiku podání žádosti o závěrečnou prohlídku podle čl. 8 odst. 1 písm. d) a zůstává v platnosti až do okamžiku, kdy je dokončena recyklace.
2.  Smlouva nabývá účinnosti nejpozději v okamžiku podání žádosti o závěrečnou prohlídku podle čl. 8 odst. 6 a zůstává v platnosti až do okamžiku, kdy je dokončena recyklace.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – písm. b
b)  poskytnout zařízení na recyklaci lodí všechny informace o lodi potřebné pro vypracování plánu recyklace lodě podle článku 7;
b)  poskytnout zařízení na recyklaci lodí nejpozději čtyři měsíce před zamýšleným datem recyklace lodi všechny informace o lodi potřebné pro vypracování plánu recyklace lodě podle článku 7 nebo, pokud majitel lodě tyto informace nemá, uvědomit zařízení na recyklaci lodí a spolupracovat s ním, aby se zajistilo, že veškeré nejasnosti budou náležitě vyřešeny;
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – písm. b a (nové)
ba)  poskytnout zařízení na recyklaci lodí osvědčení o připravenosti na recyklaci vydané v souladu s článkem 10;
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – písm. b b (nové)
bb)  odeslat loď k recyklaci jen v případě, že plán recyklace lodě získal výslovné schválení příslušného orgánu v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. b);
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – písm. c
c)  přijmout zpět loď před zahájením recyklace nebo po jejím zahájení, pokud je to technicky proveditelné, pokud obsah nebezpečných materiálů na palubě zásadně neodpovídá soupisu nebezpečných materiálů a neumožňuje řádnou recyklaci lodě.
c)  přijmout zpět loď před zahájením recyklace nebo po jejím zahájení, pokud je to technicky proveditelné, v případě, že plánovaná recyklace lodě není technicky proveditelná nebo by ohrožovala bezpečnost či životní prostředí vinou nedostatků v popisu lodě, ať už v soupisu nebo jiném dokumentu;
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – písm. c a (nové)
ca)  uhradit skutečné mimořádné náklady v případě, že obsah nebezpečných látek na palubě je významně vyšší, než je uvedeno v soupisu nebezpečných chemických látek, přitom však zamýšlenou recyklaci lodě technicky neznemožňuje nebo neohrožuje bezpečnost či ochranu životního prostředí.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. a
a)  vypracovat ve spolupráci s majitelem plavidla zvlášť pro každou loď plán recyklace podle článku 7;
a)  vypracovat ve spolupráci s majitelem plavidla zvlášť pro každou loď plán recyklace podle článku 7, a to do jednoho měsíce od obdržení všech příslušných informací podle odst. 3 písm. b);
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. c
c)  zakázat zahájení jakékoli recyklace lodě před předložením zprávy uvedené v písmenu b);
c)  odmítnout zahájení jakékoli recyklace lodě před předložením zprávy uvedené v písmenu b) a před schválením plánu recyklace lodě ze strany příslušného orgánu;
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. d – návětí
d)  v průběhu příprav na přijetí lodě k recyklaci alespoň 14 dní před plánovaným zahájením recyklace písemně oznámit příslušným odpovědným orgánům úmysl recyklovat dotyčnou loď a uvést:
d)  v průběhu příprav na přijetí lodě k recyklaci alespoň 3 měsíce před plánovaným zahájením recyklace písemně oznámit příslušným odpovědným orgánům úmysl recyklovat dotyčnou loď a uvést:
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 a (nový)
4a.  Vlastník lodě předloží kopii smlouvy příslušnému orgánu.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
1.  Po dokončení počáteční nebo opakované prohlídky nebo dodatečné prohlídky provedené na žádost majitele plavidla členský stát vydá osvědčení soupisu ve formátu stanoveném v příloze. Toto osvědčení musí být doplněno částí I soupisu nebezpečných materiálů.
1.  Po úspěšném dokončení počáteční nebo opakované prohlídky nebo dodatečné prohlídky vydá členský stát, pod jehož vlajkou loď pluje, osvědčení soupisu ve formátu stanoveném v příloze. Toto osvědčení musí být doplněno částí I soupisu nebezpečných materiálů.
Komise je v souladu s článkem 26 oprávněna přijmout akty v přenesené pravomoci, pokud jde o aktualizaci formátu osvědčení soupisu stanovený v příloze IV.
Komise je v souladu s článkem 26 oprávněna přijmout akty v přenesené pravomoci, pokud jde o aktualizaci formátu osvědčení soupisu uvedený v příloze IV.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2
2.  Po úspěšném dokončení závěrečné prohlídky podle čl. 8 odst. 6 vydá správní orgán osvědčení o připravenosti k recyklaci ve formátu stanoveném v příloze V. Toto osvědčení je doplněno soupisem nebezpečných materiálů a plánem recyklace lodě.
2.  Po úspěšném dokončení závěrečné prohlídky podle čl. 8 odst. 6 vydá správní orgán osvědčení o připravenosti k recyklaci ve formátu stanoveném v příloze V, jestliže se domnívá, že plán recyklace lodě je v souladu s požadavky tohoto nařízení. Toto osvědčení je doplněno soupisem nebezpečných materiálů a plánem recyklace lodě.
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)
Článek 11a
Inspekce
Členské státy uplatní ustanovení o kontrole týkající se lodí ze zemí EU, která jsou rovnocenná těm, které stanoví směrnice 2009/16/ES, v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy. Podrobná inspekce zohledňující pokyny vypracované Mezinárodní námořní organizací je provedena v případě, jestliže inspekce zjistí, že loď nesplňuje požadavky stanovené čl. 4 odst. 1 až 3a, článkem 5 a 7 nebo že nemá platné osvědčení soupisu v souladu s čl. 10 odst. 1, nebo jestliže po provedení kontroly existuje důvodné podezření, že:
–  stav lodě nebo jejího vybavení nesplňuje požadavky stanovené v čl. 4 odst. 1 až 3a nebo zásadním způsobem neodpovídá údajům uvedeným v osvědčení nebo soupisu nebezpečných materiálů, nebo
–  nejsou na palubě lodě zavedeny postupy vedení soupisu nebezpečných materiálů.
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Článek 11 b (nový)
Článek 11b
Ustanovení platná pro lodě ze zemí mimo EU doplňující ustanovení článku 5a, článku 5b, čl. 23 odst. 1 a čl. 29 odst. 1
1.  Členské státy zajistí, že lodě ze zemí mimo EU budou splňovat požadavky stanovené v čl. 4 odst. 1 až 3a, aniž tím budou dotčeny požadavky ostatních právních předpisů Unie, které mohou vyžadovat další opatření. Členské státy zakážou umístění nebo používání nebezpečných materiálů uvedených v čl. 4 odst. 1 až 3a na lodích ze zemí mimo EU, ať už ve svých přístavech, kotvištích, loděnicích, loděnicích určených na opravu lodí nebo terminálech na volném moři.
2.  Nové lodě ze zemí mimo EU, které vplouvají do přístavu nebo kotviště některého členského státu, jsou povinny mít na palubě k dispozici platný soupis nebezpečných materiálů.
3.  Nové lodě ze zemí mimo EU, které vplouvají do přístavu nebo kotviště některého členského státu, jsou povinny mít na palubě k dispozici platný soupis nebezpečných materiálů v souladu s časovými lhůtami uvedenými v čl. 5 odst. 2a. Soupis splňuje požadavky stanovené v čl. 5 odst. 4 až 7.
4.  Lodě ze zemí mimo EU, které vplouvají do některého přístavu nebo kotviště členských států, předloží prohlášení o dodržování ustanovení vydané příslušným správním orgánem nebo uznaným subjektem, který jedná jménem správního orgánu, potvrzující, že loď splňuje ustanovení odstavce 1 až 3.
5.  Lodě ze zemí mimo EU, které koupil některý vlastník plující pod vlajkou EU v době, kdy byla tato loď starší než 20 let, mají při vplouvání do přístavu nebo kotviště některého členského státu k dispozici na palubě plán recyklace lodě v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. d).
6.  Podrobnější inspekce se provede, jestliže kontrola zjistí, že loď ze zemí mimo EU nesplňuje požadavky stanovené v odstavcích 1 až 5, nebo jestliže po provedení kontroly existuje důvodné podezření, že:
–  stav lodě nebo jejího vybavení nesplňuje požadavky stanovené v odstavci 1 nebo zásadním způsobem neodpovídá údajům uvedeným v osvědčení nebo soupisu nebezpečných materiálů, nebo
–  nejsou na palubě lodě zavedeny postupy vedení soupisu nebezpečných materiálů.
7.  Členské státy zajistí, že na vlastníky lodí ze zemí mimo EU, které nesplňují ustanovení tohoto článku, se vztahují účinné, přiměřené a odrazující sankce.
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – návětí
Aby mohlo být zařízení na recyklací lodí zařazeno na evropský seznam, musí splňovat tyto požadavky:
Aby mohlo být zařízení na recyklací lodí zařazeno na evropský seznam, musí splňovat následující požadavky a přitom zohledňovat příslušné pokyny IMO, Mezinárodní organizace práce a další mezinárodní pokyny:
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. a a (nové)
aa)  být provozováno v trvale konstrukčně zabezpečeném areálu (v suchých docích, přístavních nebo betonových hrázích);
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. a b (nové)
ab)  mít k dispozici dostatek jeřábů pro zvedání odříznutých částí lodí;
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. b
b)  zavést systémy, postupy a techniky řízení a sledování, které nepředstavují riziko pro zdraví dotyčných zaměstnanců nebo pro obyvatele žijící v blízkosti zařízení na recyklaci lodí a které zamezí, sníží, minimalizují a v nejvyšší možné míře vyloučí nepříznivé účinky na životní prostředí způsobené recyklací lodí;
b)  zavést systémy, postupy a techniky řízení a sledování, které zajistí, že nevznikne riziko pro zdraví dotyčných zaměstnanců nebo pro obyvatele žijící v blízkosti zařízení na recyklaci lodí a které zamezí, sníží, minimalizují a v nejvyšší možné míře vyloučí nepříznivé účinky na životní prostředí způsobené recyklací lodí;
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d
d)  vypracovat a schválit plán zařízení na recyklaci lodí;
d)  vypracovat a přijmout plán zařízení na recyklaci lodí;
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. j
j)  zajistit dostupnost zařízení pro reakci na mimořádnou událost, jako jsou protipožární zařízení a vozidla, vozidla lékařské záchranné služby a jeřáby ve všech prostorách zařízení na recyklaci lodí;
j)  zajistit rychlou dostupnost zařízení pro reakci na mimořádnou událost, jako jsou protipožární zařízení a vozidla, vozidla lékařské záchranné služby a jeřáby u lodí a ve všech prostorách zařízení na recyklaci od chvíle, kdy je recyklace lodi započata;
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. k
k)  zajistit kontrolu nad všemi nebezpečnými materiály nacházejícími se na lodi v průběhu recyklačního procesu, aby se zabránilo jakémukoli úniku těchto nebezpečných materiálů do životního prostředí, zejména v přílivové zóně;
k)  zajistit kontrolu nad všemi nebezpečnými materiály nacházejícími se na lodi v průběhu recyklačního procesu, aby se zabránilo jakémukoli úniku těchto nebezpečných materiálů do životního prostředí, zejména v přílivové zóně, a především odříznutím dna v trvalých nebo plovoucích suchých docích;
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. m
m)  manipulovat s nebezpečnými materiály a odpady pouze na nepropustných podlahách s účinnými drenážními systémy;
m)  aniž jsou dotčena ustanovení písm. k), manipulovat s nebezpečnými materiály a odpady pouze na nepropustných podlahách s účinnými drenážními systémy;
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. m a (nové)
ma)  environmentálně šetrným způsobem zajistit, aby veškerý odpad určený k recyklaci byl předán do zařízení pro recyklaci oprávněného k provádění recyklace, aniž by docházelo k ohrožení lidského zdraví;
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. m b (nové)
mb)  zajistit vhodné skladovací prostory na demontované díly včetně nepropustných skladů pro díly znečištěné olejem;
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. m c (nové)
mc)  zajistit fungování zařízení pro čištění vody včetně dešťové vody, která splňují předpisy pro ochranu zdraví a životního prostředí;
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. m d (nové)
md)  zajistit odpovídající skladování výbušných nebo vznětlivých látek a plynů včetně předcházení rizikům vzniku požáru i nadměrnému hromadění;
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. m e (nové)
me)  zajistit odpovídající nepropustné a chráněné skladovací prostory a zamezit šíření materiálu a odpadu z pevných i kapalných polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT);
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. m f (nové)
mf)  zajistit, že s veškerým materiálem obsahujícím polychlorované bifenyly a polychlorované terfenyly (PCB/PCT) je nakládáno v souladu se závazky a pravidly vyplývajícími ze Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách ;
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. n
n)  zajistit, aby veškerý odpad vzniklý při recyklaci byl předán do zařízení pro nakládání s odpady oprávněného k nakládání s nimi a k jejich odstraňování, aniž by docházelo k ohrožení lidského zdraví, a to environmentálně šetrným způsobem.
n)  zajistit, aby veškerý odpad vzniklý při recyklaci byl předán do zařízení pro nakládání s odpady oprávněného k nakládání s nimi a k jejich odstraňování, aniž by docházelo k ohrožení lidského zdraví, a to environmentálně šetrným způsobem. Sestavit za tímto účelem seznam sekundárních poskytovatelů působících na hlavním zařízení, včetně informací o jejich metodách nakládání s odpadem a kapacitách;
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – bod 1
1)  uvede, jaké povolení, licence nebo oprávnění mu bylo uděleno příslušnými orgány k provádění recyklace lodí, a upřesní omezení velikosti (maximální délku, šířku a hmotnost prázdné lodě ) lodí, jež je oprávněno recyklovat, jakož i všechna platná omezení;
1)  uvede, jaké povolení, licence nebo oprávnění mu bylo uděleno příslušnými orgány k provádění recyklace lodí, a upřesní omezení velikosti (maximální délku, šířku a hmotnost prázdné lodě ) lodí, jež je oprávněno recyklovat, jakož i všechna platná omezení a podmínky;
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – bod 3 a (nový)
3a.  prokáže, že zařízení na recyklaci lodí splňuje veškerá ustanovení v oblasti zdraví a bezpečnosti v rámci platných právních předpisů dané země;
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – bod 4 a (nový)
4a.  uvede veškeré subdodavatele, kteří se přímo podílejí na procesu recyklace lodí, a doloží jejich povolení;
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – bod 5 – písm. b – návětí
b)  jaký postup pro nakládání s odpadem bude v zařízení použit (spálení, uložení na skládku nebo jiná metoda nakládání s odpadem) a poskytne důkaz, že použitý postup bude proveden, aniž by došlo k ohrožení lidského zdraví, poškození životního prostředí, a zejména že:
b)  jaký postup pro nakládání s odpadem bude v zařízení použit pro každou látku vyjmenovanou v příloze I (např. uložení na skládku, neutralizace kyselin, chemické zničení) nebo jiná metoda nakládání s odpadem, a poskytne důkaz, že použitý postup bude proveden v souladu s uznávanými osvědčenými postupy, celosvětovými normami a zákony, aniž by došlo k ohrožení lidského zdraví, poškození životního prostředí, a zejména že:
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – bod 5 – písm. c – návětí
c)  jaký postup pro nakládání s odpady bude použit, jestliže je nebezpečný materiál určen pro následné zpracování v zařízení pro nakládání s odpadem mimo zařízení na recyklaci lodí. Při každém následném zpracování v zařízení pro nakládání s odpady se poskytnou tyto informace:
Netýká se českého znění.
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – bod 5 – písm. c – bod ii
ii)  důkaz, že zařízení pro nakládání s odpady je oprávněno nakládat s nebezpečným materiálem;
ii)  důkaz, že zařízení pro nakládání s odpady má oprávnění ze strany příslušného orgánu nakládat s nebezpečným materiálem;
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – bod 5 – písm. c a (nové)
ca)  jaký má zavedený systém dokumentace skutečného množství nebezpečných materiálů odstraněných z každé lodě v porovnání se soupisem nebezpečných materiálů a jaké uplatňuje postupy při zpracování těchto materiálů v rámci zařízení nebo mimo toto zařízení;
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – bod 5 a (nový)
5a.  uzavře odpovídající pojištění odpovědnosti v oblasti zdraví a bezpečnosti a pojištění nákladů na nápravu životního prostředí v souladu s příslušnými právními předpisy členského státu nebo třetí země, kde je toto zařízení umístěno;
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – bod 5 b (nový)
5b.  pravidelně sleduje kvalitu vody a sedimentů v blízkosti zařízení na recyklaci lodí a kontroluje jejich znečištění.
Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Článek 14
Oprávnění zařízení na recyklaci lodí nacházejícího se v členském státě
vypouští se.
1.  Příslušné orgány vystaví oprávnění zařízením na recyklaci nacházejícím se na jejich území, která splňují požadavky na provádění recyklace lodí stanovené v článku 12. Toto oprávnění může být dotyčným zařízením na recyklaci lodí uděleno na období maximálně pěti let.
2.  Členské státy vytvoří a aktualizují seznam zařízení na recyklaci lodí, kterým udělily oprávnění v souladu s odstavcem 1.
3.  Seznam uvedený v odstavci 2 bez prodlení oznámí Komisi, a to nejpozději do jednoho roku ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
4.  Jestliže zařízení na recyklaci lodí přestane požadavky stanovené v článku 12 splňovat, členský stát oprávnění, které zařízení na recyklaci lodí vydal, dotyčnému zařízení odebere a neprodleně o tom uvědomí Komisi.
5.  Pokud bylo v souladu s odstavcem 1 oprávnění vydáno novému zařízení na recyklaci lodí, členský stát o tom neprodleně uvědomí Komisi.
Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Čl. 15 – nadpis
Zařízení na recyklaci lodí nacházející se mimo Unii
Zařazení zařízení na recyklaci lodí na evropský seznam
Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1
1.  Společnost provádějící recyklaci, která se nachází mimo Unii a která chce recyklovat lodě plující pod vlajkou členského státu, předloží Komisi žádost o zařazení svého zařízení na recyklaci lodí na evropský seznam.
1.   Společnost provádějící recyklaci, která vlastní zařízení na recyklaci lodí a která chce recyklovat lodě EU nebo lodě nikoli z EU v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, předloží Komisi žádost o zařazení svého zařízení na recyklaci lodí na evropský seznam.
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3
3.   Podáním žádosti o zařazení na evropský seznam souhlasí zařízení na recyklaci lodí s možností, že před jejich zařazením na evropský seznam nebo po něm Komise nebo subjekty jednající jejím jménem provedou v jejich zařízení prohlídku s cílem ověřit, že dodržují požadavky stanovené v článku 12.
3.   Podmínkou zařazení na evropský seznam je provedení auditu v zařízeních na recyklaci lodí mezinárodním týmem odborníků, který jmenuje Komise, a to ještě před jejich zařazením na evropský seznam s cílem ověřit, že dodržují požadavky stanovené v článku 12, a následně pak každé dva roky. Zařízení na recyklaci lodí dále souhlasí s tím, že u nich mezinárodní tým odborníků může provádět další neohlášené inspekce. Při provádění těchto inspekcí spolupracuje mezinárodní tým odborníků s příslušnými orgány členského státu nebo třetí země, kde se zařízení nachází.
Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4
4.   Po posouzení informací a důkazů předložených podle odstavce 2 Komise o tom, zda zařízení na recyklaci lodí nacházející se mimo Unii zařadí na evropský seznam, rozhodne prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle článku 27.
4.  Po posouzení informací a důkazů předložených podle odstavce 2 Komise o tom, zda zařízení na recyklaci lodí nacházející se v některém členském státě nebo mimo Unii zařadí na evropský seznam, rozhodne prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle článku 27.
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
1.  Komise prostřednictvím prováděcího aktu přezkumným postupem podle článku 27 vytvoří evropský seznam zařízení na recyklaci lodí, které:
vypouští se.
a)  se nacházejí v Unii a byly oznámeny členskými státy podle čl. 14 odst. 3;
b)  se nacházejí mimo Unii a o jejichž zařazení bylo rozhodnuto podle čl. 15 odst. 4.
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2
2.  Evropský seznam se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách Komise nejpozději třicet šest měsíců po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.
2.  Evropský seznam se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách Komise nejpozději dvacet čtyři měsíců po dni …*. Rozdělí se na dva dílčí seznamy, z nichž jeden bude zahrnovat zařízení na recyklaci lodí z EU/OECD a druhý mimo OECD.
________________________
* Datum vstupu tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)
2a.  Evropský seznam obsahuje tyto informace o zařízení na recyklaci lodí:
a)  metoda recyklace;
b)  druh a velikost lodí, které zde mohou být recyklovány; a 
c)  veškerá omezení související s provozem zařízení, včetně omezení týkajících se nakládání s nebezpečným odpadem.
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 b (nový)
2b.  Evropský seznam uvádí datum zařazení zařízení na recyklaci lodí na seznam: Toto zařazení má platnost až 5 let a může být obnoveno.
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 c (nový)
2c.  V případě, že dojde k významným změnám ohledně informací poskytnutých Komisi, zařízení na recyklaci lodí uvedená na evropském seznamu bezodkladně předloží aktualizované důkazy. V každém případě však společnost provádějící recyklaci lodě, zařazená na evropský seznam, vydá tři měsíce před uplynutím každé pětileté lhůty prohlášení, že
a)  důkazy, které poskytla, jsou úplné a aktuální;
b)  zařízení na recyklaci lodí splňuje a bude nadále splňovat podmínky stanovené v článku 12.
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a
a)   aby na evropský seznam zařadila zařízení na recyklaci lodí v každém z těchto případů:
a)  aby na evropský seznam zařadila zařízení na recyklaci lodí, jestliže o jeho zařazení na evropský seznam bylo rozhodnuto podle čl. 15 odst. 4;
i)  jestliže získal osvědčení podle článku 13;
ii)  jestliže o jeho zařazení na evropský seznam bylo rozhodnuto podle čl. 15 odst. 4;
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b – bod 2
2)  jestliže zařízení na recyklaci lodí bylo na seznamu zařazeno déle než pět let a neposkytlo důkaz, že nadále splňuje požadavky stanovené v článku 12.
2)  jestliže zařízení na recyklaci lodí 3 měsíce před uplynutím pětileté lhůty od zařazení na seznam neposkytlo důkaz, že nadále splňuje požadavky stanovené v článku 12;
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b – bod 2 a (nový)
2a)  jestliže zařízení na recyklaci lodí sídlí ve státě, který uplatňuje zákazy nebo diskriminační opatření proti jakékoliv lodi plující pod vlajkou členského státu.
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Čl. 21 – písm. a
a)  oznámit správnímu orgánu písemně alespoň 14 dní před plánovaným zahájením recyklace záměr recyklovat loď, aby se správní orgán mohl připravit na prohlídku a osvědčení požadované tímto nařízením;
a)  oznámit správnímu orgánu písemně alespoň tři měsíce před plánovaným zahájením recyklace záměr recyklovat loď, aby se správní orgán mohl připravit na prohlídku a osvědčení požadované tímto nařízením; zároveň by měl záměr recyklovat loď oznámit správnímu orgánu země, do jehož jurisdikce v daném okamžiku patří;
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Čl. 21 – písm. b a (nové)
ba)  předat správním orgánům seznam zemí, kterými by měla loď podle plánu proplouvat na cestě do zařízení na recyklaci lodí;
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. c
c)  informace o nezákonné recyklaci a následných opatřeních, která členský stát přijal.
c)  informace o nezákonné recyklaci a následných opatřeních, která členský stát přijal, včetně údajů o sankcích podle článku 23.
Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2
2.  Každý členský stát předloží zprávu do 31. prosince 2015 a poté každé dva roky.
2.  Každý členský stát předloží zprávu do 31. prosince 2015 a poté každý rok.
Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 a (nový)
3a.  Komise tyto informace vloží do elektronické databáze, která je trvale přístupná veřejnosti.
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1
1.  Členské státy zajistí, aby byly uplatněny účinné, přiměřené a odrazující sankce na lodě, které:
1.  Členské státy zajistí, aby byly na vlastníky lodí EU a lodí ze zemí mimo EU uplatněny účinné, přiměřené a odrazující sankce, pokud lodě:
a)  porušují zákaz ohledně některých nebezpečných materiálů podle článku 4 a článku 11b;
a)   nemají na palubě soupis nebezpečných materiálů požadovaný podle článků 5 a 28;
b)  nemají na palubě platný soupis nebezpečných materiálů v souladu s články 5 a 11b;
c)  nemají na palubě plán recyklace lodě v souladu s články 7 a 11b;
b)  byly odeslány k recyklaci, aniž by splňovaly obecné požadavky na přípravu stanovené v článku 6;
c)  byly odeslány k recyklaci bez osvědčení soupisu požadovaného podle článku 6;
d)  byly odeslány k recyklaci bez osvědčení o připravenosti k recyklaci požadované podle článku 6;
e)  byly odeslány k recyklaci bez písemného oznámení správnímu orgánu, jak požaduje článek 21;
f)  byly recyklovány způsobem, který nebyl v souladu s plánem recyklace lodě podle článku 7.
Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 a (nový)
1a.  Členské státy zajistí, aby se sankce podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí1 vztahovaly na vlastníky lodí EU, které:
a)  byly odeslány k recyklaci, aniž by splňovaly obecné požadavky podle článku 6 tohoto nařízení;
b)  byly odeslány k recyklaci bez osvědčení soupisu podle čl. 10 odst. 1 tohoto nařízení;
c)  byly odeslány k recyklaci bez smlouvy podle článku 9 tohoto nařízení;
d)  byly odeslány k recyklaci bez písemného oznámení správnímu orgánu podle článku 21 tohoto nařízení;
e)  byly recyklovány bez schválení plánu recyklace lodě ze strany příslušného orgánu podle čl. 7 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení nebo způsobem, který je v rozporu s plánem recyklace lodě podle článku 7 tohoto nařízení.
___________________
1 Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 28.
Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2
2.  Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Zejména pokud je loď určena k recyklaci v zařízení na recyklaci lodí, které není uvedeno na evropském seznamu, uplatňované sankce musí minimálně odpovídat ceně zaplacené majiteli plavidla za jeho loď.
2.  Aniž jsou dotčena ustanovení článku 5 směrnice 2008/99/ES, zejména pokud je loď určena k recyklaci v zařízení na recyklaci lodí, které není uvedeno na evropském seznamu, uplatňované sankce musí minimálně odpovídat ceně zaplacené majiteli plavidla za jeho loď.
Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 a 6
5.  Pokud je loď je prodána a do méně než šesti měsíců po prodeji je odeslána k recyklaci v zařízení, které není uvedeno v evropském seznamu, sankce musí být:
5.  Pokud je loď je prodána a do méně než dvanácti měsíců po prodeji je odeslána k recyklaci v zařízení, které není uvedeno v evropském seznamu, sankce musí být:
a)  společně uložena poslednímu a předposlednímu vlastníku, jestliže loď stále ještě pluje pod vlajkou evropského členského státu;
a)  uložena poslednímu vlastníku, jestliže loď stále ještě pluje pod vlajkou členského státu;
b)  uložena pouze předposlednímu vlastníku, jestliže loď již nepluje pod vlajkou evropského členského státu.
b)  uložena poslednímu vlastníku, který v této roční lhůtě provozoval loď pod vlajkou členského státu, jestliže loď již nepluje pod vlajkou žádného členského státu.
6.  Výjimky z uplatňování sankcí uvedených v odstavci 5 mohou členské státy zavést v případě, kdy majitel lodě neprodal svou loď s úmyslem ji recyklovat. V tom případě členské státy musí požadovat důkaz dokládající tvrzení majitele lodě, včetně kopie kupní smlouvy.
6.  Výjimky z uplatňování sankcí uvedených v odstavci 5 mohou členské státy zavést pouze v případě, kdy majitel lodě neprodal svou loď s úmyslem ji recyklovat. V tom případě musí členské státy požadovat po majiteli lodě důkaz dokládající tvrzení majitele lodě, včetně kopie kupní smlouvy s příslušnými ustanoveními a informací o obchodním modelu kupujícího.
Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3
3.  V případě, že žádost o opatření a přiložená vyjádření hodnověrně prokazují, že došlo k porušení nařízení, zváží příslušný orgán všechna taková prohlášení a žádosti o přijetí opatření. Za těchto okolností poskytne příslušný orgán dotčené společnosti provádějící recyklaci příležitost, aby se k dané žádosti o opatření a připojeným prohlášením vyjádřila.
3.  V případě, že žádost o opatření a přiložená vyjádření hodnověrně prokazují, že došlo k porušení nařízení, zváží příslušný orgán všechna taková prohlášení a žádosti o přijetí opatření. Za těchto okolností poskytne příslušný orgán vlastníkovi lodě a dotčené společnosti provádějící recyklaci příležitost, aby se k dané žádosti o opatření a připojeným prohlášením vyjádřili.
Pozměňovací návrh 105
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 5
5.  Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat odstavce 1 a 4 na případy hrozícího porušení tohoto nařízení.
vypouští se
Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2
2.  Pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 5, 9, 10 a 15 se Komisi svěřují na dobu neurčitou ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 5, 9, 10 a 15 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne …*. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
____________________
* Datum vstupu tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1
1.  Soupis nebezpečných materiálů musí být vyhotoven pro všechny lodě nejpozději do pěti let po vstupu tohoto nařízení v platnost.
vypouští se
Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Článek 28 a (nový)
Směrnice 2009/16/ES
Příloha IV – bod 45 (nový)
Článek 28a
Změna směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci
V příloze IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci1 se doplňuje bod, který zní:
„45. Osvědčení soupisu nebezpečných materiálů podle nařízení (EU) č. XX [vložit úplný název tohoto nařízení]*“.
_____________________
Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 57.
*Úř. věst. L […], […], s. [..].“
Pozměňovací návrh 109
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1
Nařízení (ES) č. 1013/2006
Čl. 1 – odst. 3 – písm. i
i)  Lodě spadající do oblasti působnosti nařízení (EU) č. XX [vložit úplný název tohoto nařízení].
i)  Lodě, které jsou dopraveny do zařízení na recyklaci lodí uvedeném na evropském seznamu podle nařízení (EU) č. XX [vložit úplný název tohoto nařízení].
Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Článek 29 a (nový)
Článek 29a
Tranzit
1.  Členské státy zajistí, aby příslušný správní či jiný vládní orgán vyrozuměl pro tranzit příslušný orgán/příslušné orgány do 7 dní od doručení oznámení vlastníka lodi.
2.  Pro tranzit příslušný orgán/příslušné orgány mají 60 dní na to, aby ode dne vyrozumění uvedeného v odstavci 1:
a)  povolily tranzit lodi jejich vodami, a to bezpodmínečně či za určitých podmínek; nebo
b)  odmítly udělit souhlas s tranzitem lodi jejich vodami.
Příslušný členský stát okamžitě o rozhodnutí pro tranzit příslušného orgánu/příslušných orgánů informuje vlastníka lodi.
3.  V případě, že udělení souhlasu uvedené v odstavci 2 je zamítnuto, či je-li podmíněno opatřeními, která jsou pro vlastníka lodi nepřijatelná, může loď dopravit k recyklaci pouze přes státy tranzitu, které udělení souhlasu neodmítly.
4.  V případě, že orgán příslušný pro tranzit v 60ti denní lhůtě uvedené v odstavci 2 neodpoví, předpokládá se, že se rozhodl souhlas neudělit.
5.  Aniž by tím byl dotčen odstavec 4, v souladu s čl. 6 odst. 4 Basilejské úmluvy, pokud orgán příslušný pro tranzit kdykoli rozhodne nepožadovat předem písemný souhlas, a to buď obecně, nebo za určitých podmínek, předpokládá se, že tento orgán udělil souhlas tehdy, neobdrží-li dotčený členský stát odpověď do 60 dnů od předání oznámení orgánu příslušnému pro tranzit.
Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Čl. 30
Komise přezkoumá toto nařízení nejpozději dva roky po dni vstupu Hongkongské úmluvy v platnost. Tento přezkum zváží zařazení zařízení schválených smluvními stranami Hongkongské úmluvy na evropský seznam zařízení na recyklaci lodí s cílem zabránit zdvojení činností a správní zátěži.
Komise přezkoumá toto nařízení nejpozději dva roky po dni vstupu Hongkongské úmluvy v platnost. Tento přezkum zváží, zda je zařazení zařízení schválených smluvními stranami Hongkongské úmluvy na evropský seznam zařízení na recyklaci lodí v souladu s požadavky tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Čl. 31 – pododstavec 1
Toto nařízení vstupuje v platnost 365. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne …*.
____________
* Jeden rok po vstupu tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Příloha IV – název 5 a (nový)
OSVĚDČENÍ O NEOZNÁMENÉ PROHLÍDCE
Při neoznámené prohlídce podle článku 8 nařízení bylo shledáno, že loď splňuje příslušné požadavky stanovené v nařízení.
Podpis:..................................... (podpis řádně pověřeného úředníka)
Vydáno v .......................................................................................................
dne (dd/mm/rrrr)::.............................................
(pečeť nebo razítko vydávajícího orgánu)

(1) Věc byla poté vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 57 odst.2) druhého pododstavce (A7-0132/2013).

Právní upozornění - Ochrana soukromí