Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0055(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0132/2013

Indgivne tekster :

A7-0132/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/04/2013 - 5.6
CRE 18/04/2013 - 5.6
Stemmeforklaringer
PV 22/10/2013 - 8.1
CRE 22/10/2013 - 8.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0182
P7_TA(2013)0429

Vedtagne tekster
PDF 591kWORD 77k
Torsdag den 18. april 2013 - Strasbourg
Ophugning af skibe ***I
P7_TA(2013)0182A7-0132/2013

Europa-Parlamentets ændringer af 18. april 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophugning af skibe (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Titel
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om ophugning af skibe
om miljømæssigt forsvarlig ophugning og behandling af skibe og om ændring af direktiv 2009/16/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)
(1a)  Den fremherskende metode til demontering af skibe ved hjælp af den såkaldte strandværftsmetode udgør ikke og kan ikke udgøre en sikker og forsvarlig ophugning og bør derfor ikke længere tolereres.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)   Den nuværende skibsophugningskapacitet i OECD-landene, som skibe, der sejler under en medlemsstats flag, lovligt kan få adgang til, er utilstrækkelig. Den sikre og forsvarlige ophugningskapacitet, som allerede findes i lande uden for OECD, er tilstrækkelig til at håndtere alle skibe under EU-medlemsstaternes flag og forventes at vokse inden 2015 som følge af de foranstaltninger, som ophugningslandene har gennemført for at opfylde kravene i Hongkongkonventionen.
(3)   Den nuværende skibsophugningskapacitet i OECD-landene, som skibe, der udgør farligt affald til eksport, lovligt kan få adgang til, udnyttes ikke tilstrækkeligt. Der er uenighed om adgang til og kapacitet for skibsophugningsanlæg i De Forenede Stater. Uanset situationen i De Forenede Stater i denne henseende er der en betydelig potentiel kapacitet i visse medlemsstater og OECD-lande, som næsten ville kunne være tilstrækkelig for skibe, der sejler under en medlemsstats flag (EU-skibe), hvis den blev udnyttet fuldt ud. Sammen med den eksisterende og potentielt sikre og forsvarlige ophugningskapacitet i lande, som ikke er medlem af OECD, burde der være tilstrækkelig kapacitet til at behandle alle EU-skibe.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  I dag er situationen inden for skibsophugning præget af en ekstrem eksternalisering af omkostningerne. Skibsophugningsanlæg med lave eller ikke-eksisterende standarder for beskyttelse af arbejdstagerne, menneskers sundhed og miljøet tilbyder de højeste priser for udtjente skibe. Dette fører til, at langt størstedelen af den globale flåde, som sendes til ophugning, ophugges på strande i visse lande under menneskeligt nedværdigende og miljømæssigt ødelæggende forhold, som er uacceptable. Det er hensigtsmæssigt at oprette en finansiel mekanisme, som skal gælde for alle skibe, der anløber Unionens havne, uanset hvilket flag de sejler under, for at opveje denne situation ved at bidrage til at gøre miljømæssigt forsvarlig ophugning og behandling af skibe, som udgør farligt affald, konkurrencedygtig i forhold til metoder, som ikke opfylder standarderne.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)
(3b)  I henhold til princippet om, at forureneren betaler, bør udgifterne til miljømæssigt forsvarlig ophugning og behandling af skibe afholdes af skibsrederne. For at beskytte menneskers helbred og miljøet bør der indføres en finansiel mekanisme, der kan tilvejebringe midler, som kan bidrage til at gøre miljømæssigt forsvarlig ophugning og behandling af både EU-skibe og ikke-EU-skibe på anlæg, der er opført på en EU-liste, økonomisk konkurrencedygtig. Alle skibe, som anløber Unionens havne og ankerpladser, bør bidrage til omkostningerne ved en miljømæssigt forsvarlig ophugning og behandling af skibe for at modvirke det økonomiske incitament til at ty til operatører, som ikke opfylder standarderne, og gøre det mindre attraktivt at omflage. Skibe, som deponerer en finansiel sikkerhedsstillelse som garanti for, at de vil benytte anlæg på EU-listen til ophugning og behandling, bør fritages for ophugningsgebyret. Ophugningsgebyret samt den finansielle sikkerhedsstillelse bør være rimelig, ikke-diskriminerende og gennemsigtig.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)   Hongkongkonventionen om sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe ("Hongkongkonventionen") blev vedtaget den 15. maj 2009 af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) på foranledning af Baselkonventionens parter. Hongkongkonventionen træder først i kraft 24 måneder, efter at den er ratificeret af mindst 15 lande, hvis kombinerede handelsflåde repræsenterer mindst 40 % af den globale handelsflådes bruttotonnage, og hvis kombinerede maksimale årlige ophugningsmængde i de foregående 10 år udgør mindst 3 % af de samme landes kombinerede handelsflådes bruttotonnage. Medlemsstaterne bør ratificere konventionen så hurtigt som muligt for at sætte skub i dens ikrafttræden. Konventionen omhandler udvikling, bygning, drift og klargøring af skibe med henblik på at lette sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning, uden at der gås på kompromis med skibenes sikkerhed og driftseffektivitet. Den omfatter også bestemmelser, som sikrer, at skibsophugningsanlæg drives på en sikker og miljømæssigt forsvarlig måde, og at der tilvejebringes en passende kontrol- og håndhævelsesmekanisme for skibsophugning.
(4)   Hongkongkonventionen om sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe ("Hongkongkonventionen") blev vedtaget den 15. maj 2009 af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO). Hongkongkonventionen træder først i kraft 24 måneder, efter at den er ratificeret af mindst 15 lande, hvis kombinerede handelsflåde repræsenterer mindst 40 % af den globale handelsflådes bruttotonnage, og hvis kombinerede maksimale årlige ophugningsmængde i de foregående 10 år udgør mindst 3 % af de samme landes kombinerede handelsflådes bruttotonnage. Konventionen omhandler brug af farlige materialer i skibe med henblik på at lette sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning, uden at der gås på kompromis med skibenes sikkerhed og driftseffektivitet. Den omfatter også, i form af retningslinjer, drift af skibsophugningsanlæg og omfatter en håndhævelsesmekanisme for skibsophugning. Hongkongkonventionen gælder ikke for statsejede skibe eller fartøjer under 500 bruttotons (BT) eller for skibe, som i hele deres levetid kun opererer i farvande, som er underlagt flagstatens suverænitet eller jurisdiktion. Hongkongkonventionen dækker heller ikke den faktiske genanvendelse af stål, som er indsamlet på ophugningsanlægget, eller driften af anlæg, som efterfølgende behandler affald fra skibsophugningsanlægget. Hongkongkonventionen har ikke til formål at forhindre eksport af skibe, som udgør farligt affald, til ikke-OECD-lande – en praksis, som i dag er forbudt i henhold til forordning (EF) nr. 1013/2006. Det forventes, at der vil gå op til et årti, før Hongkongkonventionen træder i kraft.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)   I Hongkongkonventionen fastlægges det udtrykkeligt, at parterne skal indføre strengere foranstaltninger i overensstemmelse med international ret, for så vidt angår sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe, med det formål at forebygge, reducere eller minimere negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet. Oprettelsen af en europæisk liste over skibsophugningsanlæg, der opfylder denne forordnings krav, vil bidrage til opfyldelsen af dette mål og til bedre håndhævelse ved at lette flagstaternes kontrol af skibe, der sendes til ophugning. Disse krav til skibsophugningsanlæg bør baseres på kravene i Hongkongkonventionen.
(5)   I Hongkongkonventionen fastlægges det udtrykkeligt, at parterne skal være i stand til at indføre strengere foranstaltninger i overensstemmelse med international ret, for så vidt angår sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe, med det formål at forebygge, reducere eller minimere negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet. Oprettelsen af en europæisk liste over skibsophugningsanlæg, der opfylder denne forordnings krav, bør bidrage til opfyldelsen af dette mål og til bedre håndhævelse ved at lette flagstaternes kontrol af skibe, der sendes til ophugning. Disse krav til skibsophugningsanlæg bør baseres på kravene i Hongkongkonventionen, men bør være mere vidtgående for at opnå et beskyttelsesniveau for menneskers helbred og miljøet, som i store træk svarer til beskyttelsesniveauet i Unionen. Dette bør også bidrage til at øge konkurrencen inden for miljømæssigt forsvarlig og sikker ophugning og behandling af skibe på EU-anlæg.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)   Skibe, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for Hongkongkonventionen og denne forordning, bør fortsat ophugges i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver.
(7)   Skibe, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for Hongkongkonventionen, skibe, der ikke er i stand til at sejle ved egen kraft, medmindre de har en gyldig kontrakt om fuldstændig reparation, og skibe, der ikke er i overensstemmelse med gældende bestemmelser i EU-retten og international ret med hensyn til sikkerhed, når de bliver til affald inden for et territorium under en medlemsstats jurisdiktion, bør fortsat ophugges i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)   Det er nødvendigt at præcisere anvendelsesområdet for henholdsvis denne forordning, forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2008/98/EF for at undgå overlapninger mellem retsakter, der har samme mål.
(8)   Det er nødvendigt at præcisere anvendelsesområdet for henholdsvis denne forordning, forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2008/98/EF for at undgå at anvende forskellige lovgivningsmæssige krav i samme situation.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)
(8a)  Anvendelsen af denne forordning bør respektere transitlandes rettigheder i henhold til international ret.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  Medlemsstaterne bør sørge for en hurtig ratificering af Hongkongkonventionen for at forbedre praksis og betingelser i forbindelse med skibsophugning.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)   Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner, der pålægges ved overtrædelse af denne forordning, og sikre, at de anvendes, med henblik på at hindre omgåelse af skibsophugningsreglerne. Sådanne sanktioner kan være af civilretlig eller administrativ art og bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.
(11)   Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner, der pålægges ved overtrædelse af denne forordning, og sikre, at de anvendes, med henblik på at hindre omgåelse af skibsophugningsreglerne. Sådanne sanktioner kan være af strafferetlig, civilretlig eller administrativ art og bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  Eftersom målet om at forebygge, reducere eller fjerne negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet forårsaget af ophugning, drift og vedligeholdelse af skibe, der sejler under en medlemsstats flag, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på grund af den internationale karakter af skibsfart og skibsophugning og derfor bedre kan opfyldes på EU-niveau, kan EU vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —
(14)   Målet om at forebygge, reducere eller fjerne negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet forårsaget af ophugning og behandling af EU-skibe, der sejler under en medlemsstats flag, kan ikke altid i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne alene på grund af den internationale karakter af skibsfart og skibsophugning og kan derfor i nogle tilfælde bedre opfyldes på EU-plan, på trods af at ratificeringen af Hongkongkonventionen ville føre Unionens kompetence til at regulere skibsophugningssager tilbage til EU-medlemsstaterne; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —
Ændring 14
Forslag til forordning
Artikel 1
Formålet med denne forordning er at forebygge, reducere eller fjerne negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet forårsaget af ophugning, drift og vedligeholdelse af skibe, der sejler under en medlemsstats flag.
Formålet med denne forordning er at forebygge, reducere til et minimum og så vidt muligt fjerne ulykker, personskader og andre negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet forårsaget af ophugning og behandling af EU-skibe, bl.a. ved at ophugge dem på anlæg, der er opført på en EU-liste og placeret i eller uden for Unionen, og at forbedre betingelserne for ophugning af ikke-EU-skibe.
Formålet med denne forordning er også at mindske forskellene mellem operatører i Unionen, i OECD-lande og i relevante tredjelande med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og miljøstandarder.
Denne forordning har ligeledes til formål at lette ratificeringen af Hongkongkonventionen.
Ændring 15
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
1a)  "EU-skib": et skib, som sejler under en medlemsstats flag, eller som opererer under dens myndighed
Ændring 16
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)
1b)  "ikke-EU-skib": et skib, som sejler under et tredjelands flag
Ændring 17
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
3a)  "affald": affald som defineret i artikel 3, nr. 1, i direktiv 2008/98/EF
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)
3b)  "farligt affald": farligt affald som defineret i artikel 3, nr. 2, i direktiv 2008/98/EF
Ændring 19
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 c (nyt)
3c)  "behandling": behandling som defineret i artikel 3, nr. 14, i direktiv 2008/98/EF
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 d (nyt)
3d)  "miljømæssigt forsvarlig forvaltning": miljømæssigt forsvarlig forvaltning som defineret i artikel 2, nr. 8, i forordning (EF) nr. 1013/2006
Ændring 21
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5
5.   "skibsophugning": den form for virksomhed, der består i hel eller delvis ophugning af et skib på et skibsophugningsanlæg med henblik på at nyttiggøre dele og materialer til oparbejdning og genanvendelse, herunder behandling af farlige materialer og andre materialer, og som omfatter tilhørende aktiviteter, som f.eks. lagring og behandling af dele og materialer på pladsen, men ikke deres videre oparbejdning eller bortskaffelse på separate anlæg
5)   "skibsophugning": den form for virksomhed, der består i hel eller delvis ophugning af et skib på et skibsophugningsanlæg med henblik på at nyttiggøre dele og materialer til oparbejdning og genanvendelse, herunder behandling af farlige materialer og andre materialer, og som omfatter tilhørende aktiviteter, som f.eks. lagring og behandling af dele og materialer på pladsen, men ikke deres videre behandling på separate anlæg; betydningen af begrebet "genanvendelse"(ophugning) i denne forordning afviger derfor fra definitionen i artikel 3, nr. 17, i direktiv 2008/98/EF
Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6
6.   "skibsophugningsanlæg": et defineret område, dvs. en plads, et værft eller et anlæg, som er beliggende i en medlemsstat eller et tredjeland, og som anvendes til ophugning af skibe
6)   "skibsophugningsanlæg": et defineret område, dvs. et opført værft eller et anlæg, som er beliggende i en medlemsstat eller et tredjeland, og som anvendes til ophugning af skibe
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
7.   "ophugningsvirksomhed": ejeren af skibsophugningsanlægget eller en anden organisation eller person, der har overtaget ansvaret for driften af skibsophugningen fra ejeren af skibsophugningsanlægget
7)   "skibsophugningsvirksomhed": ejeren af skibsophugningsanlægget eller en anden organisation eller person, der har overtaget ansvaret for driften af skibsophugningen fra ejeren af skibsophugningsanlægget
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)
9a)  "transit": bevægelse af et skib til dets ophugningsdestination i overensstemmelse med denne forordning gennem et territorium, der tilhører et andet land, som ikke er udsendelses- eller destinationslandet, og som er berettiget til at modsætte sig denne flytning i henhold til international ret
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20 a (nyt)
20a)  "forladt skib": et skib, som af den seneste registrerede ejer er blevet efterladt uden opsyn og opgivet i en EU-havn.
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
1.   Denne forordning gælder for skibe, der har ret til at sejle under en medlemsstats flag, eller som opererer under dens myndighed.
1.   Denne forordning gælder for EU-skibe.
Artikel 5a, 5b og 11b, artikel 23, stk. 1, og artikel 29, stk. 1, i denne forordning gælder også for ikke-EU-skibe, som anløber en medlemsstats havn eller ankerplads for at indgå i en grænseflade mellem skib og havn.
Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt) og c b (nyt)
ca)  skibe, som ikke er i stand til at sejle ved egen kraft, uanset hvilket flag de sejler under, og som dermed udgør affald ifølge forordning (EF) nr. 1013/2006, uanset om de har en gyldig aftale om en fuldstændig reparation
cb)  skibe, som ikke opfylder de gældende bestemmelser i henhold til EU-retten og international ret med hensyn til sikkerhed
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 4 – overskrift
Kontrol med farlige materialer
Kontrol med forbudte eller begrænsede farlige materialer
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Ny anvendelse af antifouling-systemer, som indeholder organiske tinforbindelser som biocid, eller andet antifouling-system, hvis anvendelse er forbudt i henhold til den international konvention om begrænsning af skadelige antifouling-systemer på skibe, er forbudt på skibe.
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 5
Fortegnelse over farlige materialer
Fortegnelse over farlige materialer
1.   Der opbevares en fortegnelse over farlige materialer om bord på alle nye skibe.
1.   Medlemsstaterne sikrer, at der udarbejdes en fortegnelse over farlige materialer, som opbevares tilgængeligt om bord på alle nye EU-skibe.
2.   Der oprettes en fortegnelse over farlige materialer, inden et skib sendes til ophugning, og fortegnelsen opbevares om bord.
2.   Medlemsstaterne sikrer, at der for eksisterende EU-skibe udarbejdes en fortegnelse over farlige materialer i overensstemmelse med tidsfristerne i stk. 2, litra a, eller inden et skib sendes til ophugning, alt efter hvad der kommer først, og fortegnelsen opbevares tilgængeligt om bord.
2a.  For udarbejdelsen af en fortegnelse gælder følgende tidsfrister:
–  for skibe, der er ældre end 25 år den …*;
–  for skibe, der er ældre end 20 år den …**;
–  for skibe, der er ældre end 15 år den …***;
–  for skibe, der er yngre end 15 år den …****.
3.  Eksisterende skibe, der er registreret under et tredjelands flag, og som ansøger om registrering under en medlemsstats flag, sikrer, at en fortegnelse over farlige materialer opbevares om bord.
4.   Fortegnelsen over farlige materialer skal:
4.   Fortegnelsen over farlige materialer skal:
a)   være specifik for hvert skib
a)   være specifik for hvert skib
b)   dokumentere, at skibet overholder forbuddet mod eller begrænsningerne for montering eller brug af farlige materialer i overensstemmelse med artikel 4
b)   dokumentere, at skibet overholder forbuddet mod eller begrænsningerne for montering eller brug af farlige materialer i overensstemmelse med artikel 4
c)   som minimum identificere de farlige materialer, der er anført i bilag I, og som findes i skibets konstruktion eller udstyr, samt deres placering og omtrentlige mængder.
c)   for nye skibe som minimum identificere de farlige materialer, der er anført i bilag I, og som findes i skibets konstruktion eller udstyr, samt deres placering og nøjagtige mængder
ca)  for eksisterende skibe som minimum identificere de farlige materialer, der er anført i bilag I, og som findes i skibets konstruktion eller udstyr, samt deres placering og mængder så nøjagtigt, som det lader sig gøre
cb)  tage hensyn til de retningslinjer, som IMO har udarbejdet.
5.   I tillæg til stk. 4 udarbejdes der for eksisterende skibe en plan, som beskriver den visuelle/stikprøvebaserede inspektion, som udformningen af fortegnelsen over farlige materialer er baseret på.
5.   I tillæg til stk. 4 udarbejdes der for eksisterende skibe en plan, som beskriver den visuelle/stikprøvebaserede inspektion, som udarbejdelsen af fortegnelsen over farlige materialer er baseret på.
6.   Fortegnelsen over farlige materialer består af tre dele:
6.   Fortegnelsen over farlige materialer består af tre dele:
a)   en liste over farlige materialer, der er anført i bilag I, og som findes i skibets konstruktion eller udstyr, samt deres placering og omtrentlige mængder (del I)
a)   en liste over farlige materialer, der er anført i bilag I, og som findes i skibets konstruktion eller udstyr, samt deres placering og mængder (del I) i overensstemmelse med stk. 4, litra c
b)   en liste over affald, der findes om bord på skibet, herunder affald, der opstår under driften af skibet (del II)
b)  en liste over (farligt og ufarligt) affald, der findes om bord på skibet, herunder affald, der opstår under driften af skibet, og dets omtrentlige mængde (del II).
c)  en liste over last om bord på skibet, når beslutningen om ophugning er truffet (del III).
c)  en liste over last om bord på skibet, når beslutningen om ophugning er truffet (del III).
7.   Del I i fortegnelsen over farlige materialer vedligeholdes og ajourføres i hele skibets levetid, så ny montering, der indeholder farlige materialer, som er anført i bilag I, og relevante ændringer i skibets konstruktion og udstyr afspejles.
7.   Del I i fortegnelsen over farlige materialer vedligeholdes og ajourføres i hele skibets levetid, så ny montering, der indeholder farlige materialer, som er anført i bilag I, og relevante ændringer i skibets konstruktion og udstyr afspejles.
8.   I tillæg til den vedligeholdte og ajourførte del I suppleres fortegnelsen inden ophugning af skibet med del II for driftsaffald og del III for last, og den verificeres af den medlemsstat, under hvis flag skibet sejler.
8.   I tillæg til den vedligeholdte og ajourførte del I suppleres fortegnelsen inden ophugning af skibet med del II for driftsaffald og del III for last, og den verificeres af den medlemsstat, under hvis flag skibet sejler.
9.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 med hensyn til ajourføring af listen over punkter til fortegnelsen over farlige materialer i bilag I.
9.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 med hensyn til ajourføring af listen over punkter til fortegnelsen over farlige materialer i bilag I med henblik på at sikre, at listen mindst indeholder de stoffer, der er anført i bilag I og II til Hongkongkonventionen, og for at tage højde for relevant EU-lovgivning, som fastlægger udfasning eller begrænsning af anvendelsen eller monteringen af farlige materialer.
____________________
** To år efter denne forordnings ikrafttræden.
*** Tre år efter denne forordnings ikrafttræden.
**** Fire år efter denne forordnings ikrafttræden.
Ændring 120
Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)
Artikel 5a
Et incitamentbaseret system
I betragtning af den aktuelle situation inden for skibsophugning, som er præget af ekstrem eksternalisering af omkostninger og uacceptable forhold i forbindelse med ophugning af skibe, fremsætter Kommissionen inden udgangen af 2015 et lovgivningsmæssigt forslag til et incitamentbaseret system, som kan fremme sikker og forsvarlig ophugning af skibe.
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift
Forberedelse til ophugning: generelle krav
Generelle krav til skibsredere
Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a
a)  inden offentliggørelsen af den europæiske liste kun ophugges på skibsophugningsanlæg, der er beliggende i EU eller i et land, der er medlem af OECD;
a)   inden offentliggørelsen af den europæiske liste kun ophugges på skibsophugningsanlæg, der har den nødvendige tilladelse fra de kompetente myndigheder i Unionen eller i et land, der er medlem af OECD;
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
1.   Der udformes en skibsspecifik ophugningsplan inden ophugning af et skib.
1.   Der udformes en skibsspecifik ophugningsplan for ethvert EU-skib, som er over 20 år gammelt, eller inden ophugning af et skib, alt efter hvad der kommer først, dog senest den …*.
____________________
* 30 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a
a)   udarbejdes af skibsophugningsanlægget på baggrund af de oplysninger, skibsrederen har givet i henhold til artikel 9, stk. 3, litra b)
a)   forud for offentliggørelsen af den europæiske liste udarbejdes af et skibsophugningsanlæg, som er beliggende i Unionen eller i et OECD-medlemsland, på baggrund af de oplysninger, skibsrederen har givet i henhold til artikel 9, stk. 3, litra b)
Ændring 37
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a a (nyt)
aa)  udarbejdes efter offentliggørelsen af den europæiske liste af et skibsophugningsanlæg, som er optaget på den europæiske liste, under hensyntagen til de oplysninger, skibsrederen har givet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 3, litra b)
Ændring 38
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d
d)   indeholder oplysninger om typen og mængden af farlige materialer og affald, der frembringes ved ophugningen af det specifikke skib, herunder de materialer, der er identificeret i fortegnelsen over farlige materialer, og oplysninger om, hvordan disse farlige materialer og dette affald håndteres på anlægget og på efterfølgende affaldsbehandlingsanlæg
d)   indeholder oplysninger om typen og mængden af farlige materialer og affald, der frembringes ved ophugningen af det specifikke skib, herunder de materialer og det affald, der er identificeret i fortegnelsen over farlige materialer, og oplysninger om, hvordan disse farlige materialer og dette affald behandles på anlægget og på efterfølgende affaldsbehandlingsanlæg
Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e a (nyt)
ea)  opdateres senest seks måneder efter et fornyelsessyn eller et supplerende syn.
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Skibsredere, som sælger et EU-skib, der er over 20 år gammelt, til en ny ejer, som agter at sejle under et tredjelands flag, skal sikre sig, at kontrakten med den nye skibsreder fastsætter, at den nye ejer og eventuelle efterfølgende ejere overtager ansvaret for at udarbejde en skibsophugningsplan, hvis de ønsker at anløbe EU-havne eller ankerpladser.
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
1.   Syn gennemføres af inspektører tilknyttet administrationen eller en anerkendt organisation, som handler på vegne af administrationen.
1.   Syn gennemføres af inspektører tilknyttet de nationale kompetente myndigheder eller en anerkendt organisation, som handler på vegne af administrationen.
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3
3.   Førstegangssynet gennemføres, inden skibet sættes i drift, eller inden overensstemmelsescertifikatet udstedes. De inspektører, der gennemfører dette syn, verificerer, at del I i fortegnelsen over farlige materialer er i overensstemmelse med kravene i denne forordning.
3.   Førstegangssynet af et nyt skib gennemføres, inden skibet sættes i drift. For eksisterende skibe gennemføres førstegangssynet inden for fem år efter nærværende forordnings ikrafttræden. De inspektører, der gennemfører dette syn, verificerer, at del I i fortegnelsen over farlige materialer er i overensstemmelse med kravene i denne forordning.
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5
5.   Det yderligere syn, enten generelt eller delvist, kan gennemføres efter skibsrederens anmodning efter en ændring, udskiftning eller væsentlig reparation af skibets konstruktion, udstyr, systemer, anordninger, arrangementer og materialer. De inspektører, der gennemfører dette syn, sikrer, at enhver sådan ændring, erstatning eller væsentlig reparation er gennemført på en sådan måde, at skibet overholder kravene i denne forordning, og de verificerer, at del I i fortegnelsen over farlige materialer er ændret tilsvarende.
5.   Skibsrederen skal anmode om et yderligere syn, enten generelt eller delvist, efter en væsentlig ændring, udskiftning eller reparation af skibets konstruktion, udstyr, systemer, anordninger, arrangementer og materialer. De inspektører, der gennemfører dette syn, sikrer, at enhver sådan væsentlig ændring, erstatning eller reparation er gennemført på en sådan måde, at skibet overholder kravene i denne forordning, og de verificerer, at del I i fortegnelsen over farlige materialer er ændret tilsvarende.
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 2 – litra a a (nyt)
aa)  skibet forinden er blevet rengjort i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra c)
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7 a (nyt)
7a.  De inspektører, der gennemfører syn, kan til enhver tid eller på behørigt begrundet anmodning fra havnemyndigheder, der nærer alvorlige bekymringer vedrørende tilstanden af et skib, som er anløbet havnen, træffe beslutning om uanmeldt syn for at afgøre, hvorvidt skibet overholder denne forordning.
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2
2.   Kontrakten gælder senest fra tidspunktet for anmodningen om det endelige syn, der er nævnt i artikel 8, stk. 1, litra d), og indtil ophugningen er afsluttet.
2.   Kontrakten gælder senest fra tidspunktet for anmodningen om det endelige syn, der er nævnt i artikel 8, stk. 6, og indtil ophugningen er afsluttet.
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – litra b
b)   forsyne skibsophugningsanlægget med alle de skibsrelevante oplysninger, som er nødvendige for udformningen af den ophugningsplan, der kræves i henhold til artikel 7
b)   mindst fire måneder forud for den planlagte dato for skibsophugningen forsyne skibsophugningsanlægget med alle de skibsrelevante oplysninger, som er nødvendige for udformningen af den ophugningsplan, der kræves i henhold til artikel 7, eller i tilfælde, hvor skibsrederen ikke råder over sådanne oplysninger, underrette skibsophugningsanlægget herom og samarbejde med dem for at sikre, at eventuelle huller bliver lukket på passende vis
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – litra b a (nyt)
ba)  forsyne skibsophugningsanlægget med en kopi af ophugningscertifikatet udstedt i overensstemmelse med artikel 10
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – litra b b (nyt)
bb)  kun at sende et skib til ophugning, hvis skibsophugningsplanen er udtrykkeligt godkendt af den kompetente myndighed i henhold til artikel 7, stk. 2, litra b)
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – litra c
c)   tage skibet tilbage, inden ophugningen indledes, eller efter at ophugningen er indledt, hvis det er teknisk muligt, hvis forekomsten af farlige materialer om bord ikke væsentligt svarer til fortegnelsen over farlige materialer og ikke tillader hensigtsmæssig ophugning af skibet.
c)   tage skibet tilbage, inden ophugningen indledes, eller efter at ophugningen er indledt, hvis det er teknisk muligt, hvis den planlagte ophugning af skibet ikke kan gennemføres eller ville undergrave sikkerheden eller miljøbeskyttelsen, fordi skibet ikke er beskrevet korrekt, enten i fortegnelsen eller andetsteds
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – litra c a (nyt)
ca)  dække de faktiske ekstraudgifter i tilfælde af, at mængden af farlige materialer om bord er væsentligt større end anført i fortegnelsen over farlige kemikalier, men hverken gør det umuligt at ophugge skibet eller undergraver sikkerheden eller miljøbeskyttelsen
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra a
a)   i samarbejde med skibsrederen at udforme en skibsspecifik ophugningsplan i overensstemmelse med artikel 7
a)   i samarbejde med skibsrederen at udforme en skibsspecifik ophugningsplan i overensstemmelse med artikel 7 senest en måned efter modtagelsen af alle relevante oplysninger i henhold til stk. 3, litra b)
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra c
c)   at forbyde iværksættelse af ophugning af skibet inden indgivelse af den meddelelse, der er nævnt i litra b)
c)   at nægte iværksættelse af ophugning af skibet inden indgivelse af den meddelelse, der er nævnt i litra b), og inden den kompetente myndigheds godkendelse af skibsophugningsplanen
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra d – indledning
d)   når modtagelsen af et skib til ophugning forberedes, skriftligt og mindst 14 dage inden den planlagte start på ophugningen at underrette den relevante kompetente myndighed om planen om at ophugge det pågældende skib:
d)   når modtagelsen af et skib til ophugning forberedes, skriftligt og mindst tre måneder inden den planlagte start på ophugningen at underrette den relevante kompetente myndighed om planen om at ophugge det pågældende skib:
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)
4a.  Skibsrederen giver den kompetente myndighed en kopi af kontrakten.
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1
1.   Når et førstegangssyn, et periodisk syn eller et yderligere syn på skibsrederens foranledning er gennemført, udsteder en medlemsstat et overensstemmelsescertifikat ved brug af formularen i bilag IV. Dette certifikat suppleres af del I i fortegnelsen over farlige materialer.
1.   Når et førstegangssyn, et periodisk syn eller et yderligere syn på skibsrederens foranledning er gennemført og bestået, udsteder den medlemsstat, under hvis flag skibet sejler, et overensstemmelsescertifikat ved brug af formularen i bilag IV. Dette certifikat suppleres af del I i fortegnelsen over farlige materialer.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 med hensyn til opdateringen af formularen til overensstemmelsescertifikatet i bilag IV.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 med hensyn til opdateringen af formularen til overensstemmelsescertifikatet i bilag IV.
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2
2.   Efter gennemførelse af det endelige syn i overensstemmelse med artikel 8, stk. 6, udsteder administrationen et ophugningscertifikat ved brug af formularen i bilag V. Dette certifikat suppleres af fortegnelsen over farlige materialer og skibets ophugningsplan.
2.   Efter gennemførelse med positivt resultat af det endelige syn i overensstemmelse med artikel 8, stk. 6, udsteder administrationen et ophugningscertifikat ved brug af formularen i bilag V, hvis den anser, at skibsophugningsplanen opfylder kravene i denne forordning. Dette certifikat suppleres af fortegnelsen over farlige materialer og skibets ophugningsplan.
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)
Artikel 11a
Inspektioner
Medlemsstaterne gennemfører kontrolbestemmelser for EU-skibe svarende til bestemmelserne i direktiv 2009/16/EF i overensstemmelse med deres nationale lovgivning. Der gennemføres en grundigere inspektion, hvor retningslinjerne fra IMO tages i betragtning, hvis en inspektion afslører, at et skib ikke opfylder kravene i artikel 4, stk. 1-3a, artikel 5 og artikel 7, at et skib ikke medfører et gyldigt fortegnelsescertifikat i henhold til artikel 10, stk. 1, eller der efter en inspektion er klare grunde til at tro, at:
–  skibets eller dets udstyrs tilstand ikke opfylder kravene i artikel 4, stk. 1-3a eller ikke væsentligt svarer til oplysningerne i certifikatet og/eller fortegnelsen over farlige materialer, eller
–  der ikke er en procedure om bord på skibet for vedligeholdelse af fortegnelsen over farlige materialer.
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 11 b (ny)
Artikel 11b
Bestemmelser, der gælder for ikke-EU-skibe, udover artikel 5a og 5b, artikel 23, stk. 1, og artikel 29, stk. 1
1.  Medlemsstaterne sikrer, at ikke-EU-skibe opfylder de i artikel 4, stk. 1-3a fastsatte krav, uden at dette berører krav i anden EU-lovgivning, som måtte kræve yderligere foranstaltninger. Medlemsstaterne forbyder montering eller brug af de i artikel 4, stk. 1-3a, omhandlede materialer på ikke-EU-skibe, mens de ligger i havn, for anker, på skibsværft eller ved offshoreterminal.
2.  Nye ikke-EU-skibe, som anløber en havn eller ankerplads i en medlemsstat, skal medføre en gyldig fortegnelse over farlige materialer.
3.  Eksisterende ikke-EU-skibe, som anløber en havn eller ankerplads i en medlemsstat, skal medføre en fortegnelse over farlige materialer inden udløbet af tidsfristerne i henhold til artikel 5, stk. 2a. Fortegnelsen skal opfylde kravene i artikel 5, stk. 4-7.
4.  Ikke-EU-skibe, som anløber en havn eller ankerplads i en medlemsstat, skal fremlægge en overensstemmelseserklæring udstedt af skibets administration eller en anerkendt organisation, som handler på vegne af administrationen, som bekræfter, at skibet opfylder bestemmelserne i stk. 1-3.
5.  Ikke-EU-skibe, som er købt af en ejer, som sejler under et EU-flag, da skibet var over 20 år gammelt, skal, når de anløber en havn eller ankerplads i en medlemsstat, medføre en tilgængelig ophugningsplan i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, litra d).
6.  Der gennemføres en grundigere inspektion, hvis en inspektion afslører, at et skib ikke opfylder kravene i stk. 1-5, eller der efter en inspektion er klare grunde til at tro, at
–  skibets eller dets udstyrs tilstand ikke opfylder kravene i stk. 1 eller ikke væsentligt svarer til oplysningerne i certifikatet og/eller fortegnelsen over farlige materialer eller
–  der ikke er en procedure om bord på skibet for vedligeholdelse af fortegnelsen over farlige materialer.
7.  Medlemsstaterne sikrer, at der anvendes sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, over for ejere af ikke-EU-skibe, som ikke opfylder bestemmelserne i denne artikel.
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – indledning
For at et skibsophugningsanlæg kan blive optaget på den europæiske liste, skal det:
For at et skibsophugningsanlæg kan blive optaget på den europæiske liste, skal det under hensyntagen til relevante IMO-, ILO- og andre internationale retningslinjer:
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra a a (nyt)
aa)  drives fra permanente bygningsstrukturer (tørdokker, kajer eller betonbeddinger)
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra a b (nyt)
ab)  have rådighed over tilstrækkelige kraner til at løfte dele, som er skåret af et skib
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra b
b)   fastlægge håndterings- og kontrolsystemer, ‑procedurer og ‑teknikker, der ikke medfører sundhedsrisici for de berørte arbejdere og befolkningen i nærheden af skibsophugningsanlægget, og som forebygger, reducerer, minimerer og så vidt muligt fjerner negative virkninger på miljøet forårsaget af skibsophugning
b)   fastlægge håndterings- og kontrolsystemer, ‑procedurer og ‑teknikker, der sikrer, at der ikke opstår sundhedsrisici for de berørte arbejdere og befolkningen i nærheden af skibsophugningsanlægget, og som forebygger, reducerer, minimerer og så vidt muligt fjerner negative virkninger på miljøet forårsaget af skibsophugning
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra d
d)   udvikle og godkende en skibsophugningsplan for anlægget
d)   udvikle og vedtage en skibsophugningsplan for anlægget
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra j
j)   sikre, at nødhjælpsudstyr, som f.eks. brandslukningsudstyr og køretøjer, ambulancer og kraner, kan få adgang til alle områder af skibsophugningsanlægget
j)   sikre, at nødhjælpsudstyr, som f.eks. brandslukningsudstyr og køretøjer, ambulancer og kraner, hurtigt kan få adgang til skibe og alle områder af skibsophugningsanlægget, så snart ophugningsarbejdet er påbegyndt
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra k
k)   sikre indeslutning af alle farlige materialer, der findes om bord på et skib, under ophugningsprocessen med henblik på at forhindre udslip af disse farlige materialer til miljøet, navnlig i tidevandsområder
k)   sikre indeslutning af alle farlige materialer, der findes om bord på et skib, under ophugningsprocessen med henblik på at forhindre udslip af disse farlige materialer til miljøet, navnlig i tidevandsområder, især ved at opskære bunden i en permanent eller flydende tørdok
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra m
m)   udelukkende håndtere farlige materialer og farligt affald på uigennemtrængelige gulve med et effektivt afløbssystem
m)   uden at det berører litra k) udelukkende håndtere farlige materialer og farligt affald på uigennemtrængelige gulve med et effektivt afløbssystem
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra m a (nyt)
ma)  sikre, at affald, der forberedes til genvinding, udelukkende overføres til genvindingsanlæg, der er godkendt til at genvinde sådant affald uden risiko for menneskers sundhed og på en miljømæssigt forsvarlig måde
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra m b (nyt)
mb)  sikre passende lagerplads til afmonterede reservedele, herunder et areal med impermeabel belægning til oplagring af olieforurenede reservedele
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra m c (nyt)
mc)  sikre funktionsdygtigt udstyr til behandling af afløbsvand, herunder regnvand, i overensstemmelse med gældende sundheds- og miljøbestemmelser
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra m d (nyt)
md)  sikre passende lagerplads til eksplosivt og/eller brændbart materiale eller gas, herunder forebyggelse af brandfare og unødvendig store lagerbeholdninger
Ændring 73
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra m e (nyt)
me)  sikre passende uigennemtrængelig og afskærmet lagerplads og oplagring til fast og flydende PCB/PCT-affald eller ‑materiale
Ændring 74
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra m f (nyt)
mf)  sikre, at alle materialer med PCB/PCT forvaltes i henhold til kravene og forpligtelserne i Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra n
n)   sikre, at affald, der frembringes på skibsophugningsanlægget, udelukkende overføres til affaldsbehandlingsanlæg, der er godkendt af den kompetente myndighed til at håndtere og bortskaffe sådant affald uden risiko for menneskers sundhed og på en miljømæssigt forsvarlig måde.
n)   sikre, at affald, der frembringes på skibsophugningsanlægget, udelukkende overføres til affaldsbehandlingsanlæg, der er godkendt af den kompetente myndighed til at håndtere og bortskaffe sådant affald uden risiko for menneskers sundhed og på en miljømæssigt forsvarlig måde. Derfor skal det udarbejde et register over sekundære operatører, som arbejder på det primære anlæg, herunder med oplysninger om deres affaldsbehandlingskapacitet og ‑metode.
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – nr. 1
1)   angive den tilladelse, licens eller godkendelse til at ophugge skibe, som dets kompetente myndighed har udstedt, og angive størrelsesbegrænsninger (maksimal længde, bredde og letvægt) for de skibe, det har godkendelse til at ophugge, samt alle gældende begrænsninger
1)   angive den tilladelse, licens eller godkendelse til at ophugge skibe, som dets kompetente myndighed har udstedt, og angive størrelsesbegrænsninger (maksimal længde, bredde og letvægt) for de skibe, det har godkendelse til at ophugge, samt alle gældende begrænsninger og betingelser
Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – nr. 3 a (nyt)
3a)  dokumentere, at skibsophugningsanlægget overholder alle nationale sundheds- og sikkerhedsbestemmelser
Ændring 78
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – nr. 4 a (nyt)
4a)  angive identiteten på alle underentreprenører, som er direkte involveret i skibsophugningen, og fremlægge dokumentation for deres tilladelser
Ændring 79
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – nr. 5 – litra b – indledning
b)  hvilken affaldshåndteringsproces der anvendes på anlægget (forbrænding, deponering eller anden affaldshåndteringsmetode), og dokumentere, at den anvendte proces gennemføres, uden at menneskers sundhed bringes i fare, uden at miljøet skades, og navnlig:
b)  hvilken affaldsbehandlingsproces der anvendes på anlægget (f.eks. deponering, syreneutralisering, kemisk nedbrydning) eller anden affaldsbehandlingsmetode for hvert af de materialer, der er anført i bilag I, og dokumentere, at den anvendte proces gennemføres i overensstemmelse med de fastsatte bedste praksisser, globale standarder og love, uden at menneskers sundhed bringes i fare, uden at miljøet skades, og navnlig:
Ændring 80
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – nr. 5 – litra c – indledning
c)   hvilken affaldshåndteringsproces der anvendes, hvis de farlige materialer sendes til et efterfølgende affaldshåndteringsanlæg uden for skibsophugningsanlægget. Der skal gives følgende oplysninger for hvert efterfølgende affaldshåndteringsanlæg:
c)   hvilken affaldsbehandlingsproces der anvendes, hvis de farlige materialer sendes til et efterfølgende affaldsbehandlingsanlæg uden for skibsophugningsanlægget. Der skal gives følgende oplysninger for hvert efterfølgende affaldshåndteringsanlæg:
Ændring 81
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – nr. 5 – litra c – nr. ii
ii)   dokumentation for, at affaldshåndteringsanlægget er godkendt til at håndtere de farlige materialer
ii)   dokumentation for, at affaldsbehandlingsanlægget er godkendt af den relevante kompetente myndighed til at behandle de farlige materialer
Ændring 82
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – nr. 5 – litra c a (nyt)
ca)  have indført et system til at dokumentere de faktiske mængder af farlige materialer, som er fjernet fra hvert enkelt skib, sammenholdt med fortegnelsen over farlige materialer og de respektive behandlingsprocesser, som anvendes i og uden for anlægget til disse materialer
Ændring 83
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – nr. 5 a (nyt)
5a)  have passende forsikring til at dække sundheds- og sikkerhedsforpligtelser og udgifterne til genopretning af miljøet i henhold til den relevante lovgivning i den medlemsstat eller det tredjeland, hvor anlægget er beliggende.
Ændring 84
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – nr. 5 b (nyt)
5b)  gennemføre regelmæssig overvågning af vand og sedimenter i nærheden af skibsophugningsanlægget for at tjekke for forurening
Ændring 115
Forslag til forordning
Artikel 14
Godkendelse af skibsophugningsanlæg beliggende i en medlemsstat
udgår
1.  Kompetente myndigheder godkender skibsophugningsanlæg, der er beliggende inden for deres territorium, som overholder krav, der er omhandlet i artikel 12, til at foretage skibsophugning. Godkendelsen kan gives til det pågældende skibsophugningsanlæg for en periode på højst fem år.
2.  Medlemsstaterne opretter og ajourfører en liste over skibsophugningsanlæg, de har godkendt i overensstemmelse med stk. 1.
3.  Den liste, der er nævnt i stk. 2, indgives til Kommissionen omgående og senest et år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.
4.  Hvis et skibsophugningsanlæg ikke længere overholder kravene i artikel 12, trækker medlemsstaten godkendelsen af det pågældende skibsophugningsanlæg tilbage og meddeler straks Kommissionen dette.
5.  Hvis et nyt skibsophugningsanlæg er godkendt i overensstemmelse med stk. 1, meddeler medlemsstaten straks Kommissionen dette.
Ændring 116
Forslag til forordning
Artikel 15 – overskrift
Godkendelse af skibsophugningsanlæg beliggende uden for EU
Optagelse af et skibsophugningsanlæg på den europæiske liste
Ændring 117
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1
1.   En ophugningsvirksomhed, der er beliggende uden for EU, og som ønsker at ophugge skibe, der sejler under en medlemsstats flag, indgiver en ansøgning om optagelse af virksomhedens skibsophugningsanlæg på den europæiske liste til Kommissionen.
1.  En ophugningsvirksomhed, der ejer et skibsophugningsanlæg, og som ønsker at ophugge EU-skibe og ikke-EU-skibe i overensstemmelse med denne forordning, indgiver en ansøgning om optagelse af virksomhedens skibsophugningsanlæg på den europæiske liste til Kommissionen.
Ændring 87
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3
3.   Ved at ansøge om optagelse på den europæiske liste accepterer skibsophugningsanlægget muligheden for at blive genstand for en inspektion af anlægget foretaget af Kommissionen eller agenter, der handler på dennes vegne, eller efter optagelse på den europæiske liste med henblik på at bekræfte, at de overholder kravene i artikel 12.
3.   For at blive optaget på den europæiske liste vurderes et skibsophugningsanlæg af et internationalt hold af eksperter udpeget af Kommissionen forud for dets optagelse på den europæiske liste med henblik på at bekræfte, at de overholder kravene i artikel 12, og derefter hvert andet år. Skibsophugningsanlægget skal også acceptere, at det kan blive genstand for yderligere uanmeldte inspektioner på pladsen foretaget af et internationalt team. Det internationale eksperthold samarbejder med de kompetente myndigheder i den medlemsstat eller det tredjeland, hvor anlægget er beliggende, med henblik på at gennemføre sådanne inspektioner på stedet.
Ændring 118
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4
4.  Ud fra en vurdering af de oplysninger og den dokumentation, der er indgivet i overensstemmelse med stk. 2, afgør Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt, om det pågældende skibsophugningsanlæg skal optages på den europæiske liste. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med den i artikel 27 omhandlede undersøgelsesprocedure.
4.   Ud fra en vurdering af de oplysninger og den dokumentation, der er indgivet i overensstemmelse med stk. 2, afgør Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt, om det pågældende skibsophugningsanlæg, som er beliggende i en medlemsstat eller uden for Unionen, skal optages på den europæiske liste. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med den i artikel 27 omhandlede undersøgelsesprocedure.
Ændring 119
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1
1.  Kommissionen fastlægger ved en gennemførelsesretsakt i overensstemmelse med den i artikel 27 omhandlede undersøgelsesprocedure en europæisk liste over skibsophugningsanlæg, som:
udgår
a)  er beliggende i EU og er meddelt af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3
b)  er beliggende uden for EU, og hvis optagelse er vedtaget i overensstemmelse med artikel 15, stk. 4.
Ændring 88
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2
2.   Den europæiske liste offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og på Kommissionens websted senest 36 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.
2.   Den europæiske liste offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og på Kommissionens websted senest 24 måneder efter ...*. Den opdeles i to underlister, herunder henholdsvis EU/OECD- og ikke-OECD-skibsophugningsanlæg.
____________________
* Datoen for denne forordnings ikrafttræden.
Ændring 89
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Den europæiske liste skal indeholde følgende oplysninger om skibsophugningsanlægget:
a)  ophugningsmetoden
b)  arten og størrelsen af de skibe, som er egnede til ophugning, og
c)  eventuelle begrænsninger for anlæggets drift, herunder med hensyn til håndtering af farligt affald.
Ændring 90
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 b (nyt)
2b.  Den europæiske liste skal indeholde datoen for skibsophugningsanlæggets optagelse på listen. En optagelse gælder i en periode på maksimum fem år og kan fornyes.
Ændring 91
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 c (nyt)
2c.  I tilfælde af væsentlige ændringer i de oplysninger, der er indsendt til Kommissionen, indsender skibsophugningsanlæggene, der er optaget på den europæiske liste omgående ajourført dokumentation. Under alle omstændigheder erklærer skibsophugningsanlægget tre måneder før udløbet af maksimumsperioden på fem år, at
a)  den fremsendte dokumentation er fuldstændig og ajourført, og at
b)  skibsophugningsanlægget opfylder og fortsat vil opfylde kravene i artikel 12.
Ændring 92
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a
a)   med henblik på at optage et skibsophugningsanlæg på den europæiske liste i følgende tilfælde:
a)   med henblik på at optage et skibsophugningsanlæg på den europæiske liste, når dets optagelse på den europæiske liste er vedtaget i henhold til artikel 15, stk. 4
i)  når det er blevet godkendt i henhold til artikel 13
ii)  når dets optagelse på den europæiske liste er vedtaget i henhold til artikel 15, stk. 4
Ændring 93
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b – nr. 2
2)   hvis anlægget har været optaget på listen i mere end fem år og ikke har dokumenteret, at det stadig opfylder kravene i artikel 12.
2)   hvis anlægget tre måneder før udløbet af maksimumsperioden på fem år ikke har dokumenteret, at det stadig opfylder kravene i artikel 12.
Ændring 94
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b – nr. 2 a (nyt)
2a)  hvis skibsophugningsanlægget ligger i en stat, som pålægger skibe, som sejler under en medlemsstats flag, forbud eller diskriminerende foranstaltninger.
Ændring 95
Forslag til forordning
Artikel 21 – litra a
a)   underretter skriftligt administrationen senest 14 dage inden den planlagte start på ophugningen om hensigten om at ophugge et skib, således at administrationen kan forberede det syn og den certificering, der kræves i henhold til denne forordning
a)   underretter skriftligt administrationen senest tre måneder inden den planlagte start på ophugningen om hensigten om at ophugge et skib, således at administrationen kan forberede det syn og den certificering, der kræves i henhold til denne forordning; skibsrederen underretter samtidig administrationen i det land, under hvis jurisdiktion skibet befinder sig på det pågældende tidspunkt, om hensigten om at ophugge et skib
Ændring 96
Forslag til forordning
Artikel 21 – litra b a (nyt)
ba)  fremsender til administrationen en liste over de stater, som skibet ifølge planen vil bevæge sig igennem på vej til skibsophugningsanlægget
Ændring 97
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra c
c)   oplysninger om ulovlig ophugning og opfølgende foranstaltninger, som medlemsstaten har iværksat.
c)   oplysninger om ulovlig ophugning og opfølgende foranstaltninger, som medlemsstaten har iværksat, herunder oplysninger om de sanktioner, der er fastsat i henhold til artikel 23.
Ændring 98
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2
2.   Hver medlemsstat indgiver rapporten senest den 31. december 2015 og derefter hvert andet år.
2.   Hver medlemsstat indgiver rapporten senest den 31. december 2015 og derefter hvert år.
Ændring 99
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Kommissionen samler disse oplysninger i en elektronisk database, som til stadighed er tilgængelig for offentligheden.
Ændring 100
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1
1.   Medlemsstaterne sikrer, at der findes sanktioner, som er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, mod skibe, som:
1.   Medlemsstaterne sikrer, at der findes sanktioner, som er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, og at de anvendes effektivt mod ejere af EU-skibe og ikke-EU-skibe, som
—a)  ikke overholder forbuddene mod visse farlige materialer i henhold til artikel 4 og 11b
a)   ikke om bord medbringer en fortegnelse over farlige materialer som fastsat i artikel 5 og 28
a)   ikke om bord medbringer en gyldig fortegnelse over farlige materialer i henhold til artikel 5 og 11b
aa)  ikke om bord medbringer en skibsophugningsplan i henhold til artikel 7 og 11b
b)  er sendt til ophugning uden at overholde de generelle krav til forberedelse af ophugning som omhandlet i artikel 6
c)  er sendt til ophugning uden et overensstemmelsescertifikat som fastsat i artikel 6
d)  er sendt til ophugning uden et ophugningscertifikat som fastsat i artikel 6
e)  er sendt til ophugning uden skriftlig underretning af administrationen som fastsat i artikel 21
f)  er blevet ophugget på en måde, der ikke er i overensstemmelse med skibsophugningsplanen som fastsat i artikel 7.
Ændring 101
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Medlemsstaterne sikrer, at sanktioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet1 finder anvendelse på ejere af de EU-skibe, som:
a)  er sendt til ophugning uden at overholde de generelle krav som omhandlet i artikel 6 i denne forordning
b)  er sendt til ophugning uden et overensstemmelsescertifikat som omhandlet i artikel 10, stk. 1, i denne forordning
c)  er sendt til ophugning uden en kontrakt som omhandlet i artikel 9 i denne forordning
d)  er sendt til ophugning uden skriftlig underretning af administrationen som omhandlet i artikel 21 i denne forordning
e)  er ophugget uden den kompetente myndigheds godkendelse af skibsophugningsplanen i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, litra b), i denne forordning eller på en måde, som ikke var i overensstemmelse med skibsophugningsplanen som omhandlet i artikel 7 i denne forordning.
____________________
1 EUT L 328 af 6.12.2008, s. 28.
Ændring 102
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2
2.   Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Hvis et skib er sendt til ophugning på et skibsophugningsanlæg, der ikke er optaget på den europæiske liste, skal de anvendte sanktioner svare til den pris, som skibsrederen har modtaget for det pågældende skib.
2.   Hvis et skib er sendt til ophugning på et skibsophugningsanlæg, der ikke er optaget på den europæiske liste, skal de anvendte sanktioner svare til den pris, som skibsrederen har modtaget for det pågældende skib, uden at dette berører anvendelsen af artikel 5 i direktiv 2008/99/EF.
Ændring 103
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 og 6
5.   Hvis et skib sælges og inden for seks måneder efter dets salg sendes til ophugning på et skibsophugningsanlæg, der ikke er optaget på den europæiske liste, skal de anvendte sanktioner:
5.   Hvis et skib sælges og inden for tolv måneder efter dets salg sendes til ophugning på et skibsophugningsanlæg, der ikke er optaget på den europæiske liste, skal de anvendte sanktioner:
a)   i fællesskab pålægges den sidste og næstsidste ejer af skibet, hvis skibet stadig sejler under en EU-medlemsstats flag
a)   pålægges den sidste ejer af skibet, hvis skibet stadig sejler under en medlemsstats flag
b)   kun pålægges den næstsidste ejer af skibet, hvis skibet ikke længere sejler under en EU-medlemsstats flag.
b)   pålægges den sidste ejer af skibet, som sejlede under en medlemsstats flag i den etårige periode, hvis skibet ikke længere sejler under en medlemsstats flag.
6.   Medlemsstaterne kan vedtage undtagelser for sanktionerne i stk. 5, hvis skibsrederen ikke har solgt sit skib med henblik på at få det ophugget. I det tilfælde skal medlemsstaterne forlange dokumentation for skibsrederens påstand, herunder en kopi af salgskontrakten.
6.   Medlemsstaterne kan kun vedtage undtagelser for sanktionerne i stk. 5, hvis skibsrederen ikke har solgt sit skib med henblik på at få det ophugget. I det tilfælde skal medlemsstaterne af skibsrederen forlange dokumentation for skibsrederens påstand, herunder en kopi af salgskontrakten indeholdende bestemmelser herom, og oplysninger om købers forretningsmodel.
Ændring 104
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3
3.   Hvis anmodningen om foranstaltninger og de ledsagende bemærkninger viser, at det er sandsynligt, at der foreligger en overtrædelse af forordningen, tager den kompetente myndighed sådanne bemærkninger og anmodninger i betragtning. Under disse omstændigheder giver den kompetente myndighed ophugningsvirksomheden lejlighed til at udtale sig om anmodningen om foranstaltninger og de ledsagende bemærkninger.
3.   Hvis anmodningen om foranstaltninger og de ledsagende bemærkninger viser, at det er sandsynligt, at der foreligger en overtrædelse af forordningen, tager den kompetente myndighed sådanne bemærkninger og anmodninger i betragtning. Under disse omstændigheder giver den kompetente myndighed skibsrederen og ophugningsvirksomheden lejlighed til at udtale sig om anmodningen om foranstaltninger og de ledsagende bemærkninger.
Ændring 105
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5
5.  Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende stk. 1 og 4 i tilfælde af overhængende overtrædelse af denne forordning.
udgår
Ændring 106
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2
2.   De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 5, 9, 10 og 15, tillægges Kommissionen for en ubestemt periode fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.
2.   Beføjelsen til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 5, 9, 10 og 15, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den …*. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
____________________
* Datoen for denne forordnings ikrafttræden
Ændring 107
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1
1.  En fortegnelse over farlige materialer skal være oprettet for alle skibe senest fem år efter denne forordnings ikrafttræden.
udgår
Ændring 108
Forslag til forordning
Artikel 28 a (ny)
Direktiv 2009/16/EF
Bilag IV – nr. 45 (nyt)
Artikel 28a
Ændring af direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol
I bilag IV i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol1 tilføjes følgende nummer:
"45) certifikat for fortegnelsen over farlige materialer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XX [indsæt denne forordnings fulde titel]*
____________________
1 EUT L 131 af 28.5.2009, s. 57.
* EUT L […] af […], s. [..]."
Ændring 109
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 1013/2006
Artikel 1 – stk. 3 – litra i
i)   skibe, der er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. XX [indsæt denne forordnings fulde titel].
i)   skibe, der indleveres til et skibsophugningsanlæg optaget på den europæiske liste i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XX [indsæt denne forordnings fulde titel].
Ændring 110
Forslag til forordning
Artikel 29 a (ny)
Artikel 29a
Transit
1.  Medlemsstaterne sikrer, at den relevante administration eller en anden statslig myndighed underretter den eller de kompetente myndigheder om en transit senest 7 dage efter modtagelsen af meddelelsen fra skibsrederen.
2.  Den eller de kompetente myndigheder i transitlandet har 60 dage fra datoen for den i stk. 1 nævnte underretning til at:
a)  give samtykke til skibets transit gennem landets farvande, med eller uden betingelser, eller
b)  nægte at give samtykke til skibets transit gennem landets farvande.
Den berørte medlemsstat underretter straks skibsrederen om den eller de kompetente myndigheders afgørelse vedrørende transitten.
3.  Såfremt det i stk. 2 omhandlede samtykke nægtes eller gøres afhængigt af opfyldelse af betingelser, som er uacceptable for skibsrederen, kan skibsrederen kun sende skibet til ophugning via transitlande, som ikke har gjort indvendinger.
4.  Udebliver svaret i den i stk. 2 nævnte periode på 60 dage, antages den kompetente transitmyndighed at have nægtet at give sit samtykke.
5.  Uden at det berører stk. 4, og i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, i Baselkonventionen anses en kompetent transitmyndighed, hvis den på et hvilket som helst tidspunkt har besluttet ikke at kræve forudgående skriftligt samtykke enten generelt eller under bestemte betingelser, for at have givet sit samtykke, hvis den berørte medlemsstat ikke har modtaget noget svar senest 60 dage efter underretningen af den kompetente transitmyndighed.
Ændring 111
Forslag til forordning
Artikel 30
Kommissionen tager denne forordnings bestemmelser op til revision senest to år efter datoen for Hongkongkonventionens ikrafttræden. Denne revision omfatter optagelse af anlæg, som er godkendt af Hongkongkonventionens parter, på den europæiske liste over skibsophugningsanlæg med henblik på at undgå dobbeltarbejde og administrative byrder.
Kommissionen tager denne forordnings bestemmelser op til revision senest to år efter datoen for Hongkongkonventionens ikrafttræden. Denne revision omfatter, hvorvidt optagelse af anlæg, som er godkendt af Hongkongkonventionens parter, på den europæiske liste over skibsophugningsanlæg er i overensstemmelse med kravene i denne forordning.
Ændring 112
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1
Denne forordning træder i kraft på den 365. dag efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning træder i kraft på den tredje dag efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den ...*.
____________________
* Et år efter denne forordnings ikrafttræden.
Ændring 113
Forslag til forordning
Bilag IV – overskrift 5 a (ny)
PÅTEGNING OM UANMELDT SYN
Ved et uanmeldt syn i henhold til forordningens artikel 8 blev det konstateret, at skibet er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordningen.
Underskrift: ….................................... (den påtegningsberettigedes underskrift)
Sted: .......................................................................................................
Dato: (dd/mm/åååå)...................................................................
(den udstedende myndigheds stempel)

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2, andet afsnit (A7-0132/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik