Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0055(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0132/2013

Esitatud tekstid :

A7-0132/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/04/2013 - 5.6
CRE 18/04/2013 - 5.6
Selgitused hääletuse kohta
PV 22/10/2013 - 8.1
CRE 22/10/2013 - 8.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0182
P7_TA(2013)0429

Vastuvõetud tekstid
PDF 521kWORD 72k
Neljapäev, 18. aprill 2013 - Strasbourg
Laevade ringlussevõtt ***I
P7_TA(2013)0182A7-0132/2013

Euroopa Parlamendi 18. aprillil 2013. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus laevade ringlussevõtu kohta (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS
laevade ringlussevõtu kohta
laevade keskkonnaohutu ringlussevõtu ja käitlemise kohta, millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ ja määrust (EÜ) nr 1013/2006
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)
(1a)  Valdav meetod laevade lammutamiseks, nn randumismeetod, ei ole ja ei saa olla ohutu ja keskkonnasäästlik ringlussevõtt ja seda ei tuleks enam aktsepteerida.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
(3)   Praegu liikmesriigi lipu all sõitvatele laevadele seaduslikult kättesaadav laevade ringlussevõtu võimsus OECD riikides on ebapiisav. OECD välistes riikides juba olemasolev võimsus laevade ohutuks ja keskkonnahoidlikuks ringlussevõtuks on piisav kõigi ELi lipu all sõitvate laevade lammutamiseks ning on oodata, et ringlussevõturiikides Hongkongi konventsiooni nõuete täitmiseks võetud meetmete tulemusena suureneb võimsus 2015. aastaks veelgi.
(3)   Praegu seaduslikult kättesaadav ekspordi mõistes ohtlike jäätmete hulka kuuluvate laevade ringlussevõtu võimsus OECD riikides pole piisaval määral ära kasutatud. Poleemikat tekitab USA laevalammutuskohtade ligipääsetavus ja võimsus, kuid olenemata USA oludest on teatud liikmesriikides ja OECD riikides olemas teatud potentsiaalne võimsus, mis oleks täielikul rakendamisel peaaegu piisav liikmesriikide lipu all sõitvate laevade (ELi laevade) töötlemiseks. Koos olemasoleva ja potentsiaalse ohutu ja ladusa ringlussevõtu võimsusega OECD välistes riikides, peaks kättesaadav olema piisav võimekus töödelda kõiki ELi laevu.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)
(3a)  Praegune olukord laevade ringlussevõtu alal kujutab endast kulude äärmuslikku hajutamist. Laevalammutuskohad, mille standardid töötajate kaitsele, inimeste tervisele ning keskkonnaohutusele on madalad või olematud, pakuvad kasutuselt kõrvaldatavate laevade eest parimat hinda. Selle tulemusena lammutatakse maailmas suurem osa ringlusse saadetavast laevadest teatud riikides randadel, millega kaasnevad inimestele alandavad ja keskkonda hävitavad tingimused ei ole vastuvõetavad. Luua tuleks finantsmehhanism, mis kehtiks kõigile liidu sadamaid külastavatele laevadele, olenemata sellest, kelle lipu all nad sõidavad, et tasakaalustada olukorda ning aidata tõsta keskkonnale ohutu ringlussevõtu ja ohtlike jäätmetena käsitlevate laevade töötlemise konkurentsivõimet võrreldes ettevõtetega, mis ei vasta standarditele.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)
(3b)  Lähtudes põhimõttest „saastaja maksab”, tuleks keskkonnaohutu laevade ringlussevõtu ja töötlemise kulud katta laevaomanikel. Inimeste tervise ja keskkonna kaitse huvides tuleks luua finantsmehhanism, et luua ressursse, mille abil muuta ELi laevade ning ELi väliste laevade keskkonnaohutu ringlussevõtt ja töötlemine ELi loetelusse kuuluvates lammutuskohtades majanduslikult konkurentsivõimeliseks. Kõik liidu sadamaid ja randumispaiku külastavad laevad peaksid panustama ELi laevade keskkonnaohutusse ringlussevõttu ja töötlemisse, et vähendada standarditele mittevastavate teenuste kasutamist majanduslikel põhjustel ning laevaomanike motivatsiooni lippu vahetada. Ringlussevõtu maksust tuleks vabastada laevad, mille puhul on hoiustatud finantstagatis, mis tagab nende ringlussevõttu ja töötlemise Euroopa loetelusse kuuluvates lammutuskohtades. Ringlussevõtu maks ja finantstagatis peaks olema õiglane, mittediskrimineeriv ja läbipaistev.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
(4)   Hongkongi konventsioon laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu kohta („Hongkongi konventsioon”) võeti Baseli konventsiooni osaliste taotlusel Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni egiidi all vastu 15. mail 2009. Hongkongi konventsioon jõustub 24 kuud pärast seda, kui selle on ratifitseerinud vähemalt 15 riiki, kelle kaubalaevastik kokku moodustab vähemalt 40 % maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest ning kelle maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht kokku eelneva 10 aasta jooksul moodustab vähemalt 3 % samade riikide kokkuliidetud kaubalaevastike kogumahutavusest. Liikmesriigid peaksid konventsiooni esimesel võimalusel ratifitseerima, et kiirendada selle jõustumist. Konventsioonis käsitletakse laevade projekteerimist, ehitamist, käitamist ja ringlussevõtuks ettevalmistamist viisil, mis lihtsustaks nende ohutut ja keskkonnahoidlikku ringlussevõttu, kuid ei vähendaks laevade ohutust ja käitamise tõhusust; samuti hõlmab see laevalammutuskohtade ohutut ja keskkonnahoidlikku käitamist ning nõuetekohase mehhanismi kehtestamist laevade ringlussevõttu käsitlevate sätete jõustamiseks.
(4)   Hongkongi konventsioon laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu kohta („Hongkongi konventsioon”) võeti Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni egiidi all vastu 15. mail 2009. Hongkongi konventsioon jõustub 24 kuud pärast seda, kui selle on ratifitseerinud vähemalt 15 riiki, kelle kaubalaevastik kokku moodustab vähemalt 40 % maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest ning kelle maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht kokku eelneva 10 aasta jooksul moodustab vähemalt 3 % samade riikide kokkuliidetud kaubalaevastike kogumahutavusest. Konventsioonis käsitletakse ohtlike materjalide kasutamist laevadel, et lihtsustada laevade ohutut ja keskkonnahoidlikku ringlussevõttu, vähendamata seejuures laevade ohutust ja käitamise tõhusust; konventsioon hõlmab lisaks laevalammutuskohtade käitamise suuniseid ning sisaldab mehhanismi laevade ringlussevõttu käsitlevate sätete jõustamiseks. Hongkongi konventsioon ei kehti riikide omanduses olevatele laevadele või laevadele massiga alla 500 brutotonni ning laevadele, mis kogu oma kasutusea jooksul tegutsevad selle riigi vetes, mille lipu all nad sõidavad. Hongkongi konventsioon ei puuduta ka laevadelt pärineva terase tegelikku ümbertöötlemist või esmase laevalammutuskoha suhtes järgnevate ettevõtete tegevust, kes haldavad edasist jäätmekäitlust. Hongkongi konventsiooni eesmärk ei ole ära hoida ohtlike jäätmetena käsitletavate laevade eksporti OECD välistesse riikidesse, mida praegu keelab määrus (EÜ) nr 1013/2006. Hongkongi konventsiooni jõustumiseni kulub eeldatavasti veel kümme aastat.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
(5)   Hongkongi konventsiooniga nähakse selgelt ette, et osalised võtavad laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu edendamiseks rangemaid meetmeid, mis on kooskõlas rahvusvahelise õigusega, et vältida ja vähendada negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale või viia see miinimumini. Seda eesmärki aitab saavutada ka Euroopa loetelu koostamine käesoleva määruse nõuetele vastavatest laevalammutuskohtadest ning parem jõustamine tänu sellele, et lipuriikidel on ringlussevõttu saadetavaid laevu lihtsam kontrollida. Laevalammutuskohtadele esitatavad nõuded peaksid põhinema Hongkongi konventsiooni nõuetel.
(5)   Hongkongi konventsiooniga nähakse selgelt ette, et osalised võivad võtta laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu edendamiseks rangemaid meetmeid, mis on kooskõlas rahvusvahelise õigusega, et vältida ja vähendada negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale või viia see miinimumini. Seda eesmärki peaks aitama saavutada ka Euroopa loetelu koostamine käesoleva määruse nõuetele vastavatest laevalammutuskohtadest ning parem jõustamine tänu sellele, et lipuriikidel on ringlussevõttu saadetavaid laevu lihtsam kontrollida. Laevalammutuskohtadele esitatavad nõuded peaksid põhinema Hongkongi konventsiooni nõuetel, kuid peaksid minema neist kaugemale, et tagada selline inimeste tervise ja keskkonna kaitse, mis oleks ligikaudselt võrdne liidu pakutavaga. See peaks aitama kaasa ka laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu ja töötluse konkurentsivõimelisuse suurendamisele liidu laevalammutuskohtades.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
(7)   Hongkongi konventsiooni ja käesoleva määruse reguleerimisalast välja jäävate laevade ringlussevõttu jätkatakse kooskõlas määruse (EÜ) nr 1013/2006 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) sätetega.
(7)   Hongkongi konventsiooni reguleerimisalast välja jäävate laevade, laevade, mis ei ole võimelised omal jõul liikuma (välja arvatud laevad, millel on olemas kehtiv leping täielikuks remondiks) ning laevade, mis ei vasta ohutuse alal kohaldatavatele liidu ja rahvusvahelise õiguse normidele liikmesriigi piirides kasutuselt kõrvaldamise korral, ringlussevõttu jätkatakse kooskõlas määruse (EÜ) nr 1013/2006 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) sätetega.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
(8)   Käesoleva määruse, määruse (EÜ) nr 1013/2006 ja direktiivi 2008/98/EÜ vastavat reguleerimisala on vaja täpsustada, et vältida sama eesmärgiga reguleeriva õigusakti dubleerimist.
(8)   Käesoleva määruse, määruse (EÜ) nr 1013/2006 ja direktiivi 2008/98/EÜ reguleerimisala on vaja täpsustada, et vältida erinevate õiguslike vahendite kohaldamist seoses samade asjaoludega.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)
(8a)  Käesoleva määruse kohaldamisel tuleb järgida rahvusvahelisest õigusest tulenevaid transiidiriikide õigusi.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)
(9a)  Liikmesriigid peaksid korraldama IMO Hong Kongi rahvusvahelise konventsiooni (laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu kohta) kiire ratifitseerimise eesmärgiga parandada laevade ringlussevõtu tavasid ja tingimusi.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
(11)   Liikmesriigid peaksid sätestama eeskirjad käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavate karistuste kohta ning tagama nende karistuste kohaldamise, et vältida laevade ringlussevõtu eeskirjade täitmisest kõrvalehoidmist. Need karistused, mis võivad olla kas tsiviil- või halduskaristused, peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
(11)   Liikmesriigid peaksid sätestama eeskirjad käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavate karistuste kohta ning tagama nende karistuste kohaldamise, et vältida laevade ringlussevõtu eeskirjade täitmisest kõrvalehoidmist. Need karistused, mis võivad olla kas kriminaal-, tsiviil- või halduskaristused, peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
(14)   Kuna eesmärki vältida või vähendada liikmesriigi lipu all sõitvate laevade ringlussevõtu, käitamise ja hooldusega seotud negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, või see mõju kõrvaldada, ei suuda liikmesriigid piisavas ulatuses saavutada laevanduse ja laevade ringlussevõtu rahvusvahelise olemuse tõttu ning seda on seetõttu parem saavutada liidu tasandil, siis võib liit võtta meetmeid kooskõlas ELi toimimise lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus kaugemale sellest, mis on vajalik kõnealuse eesmärgi saavutamiseks.
(14)   Kuna eesmärki vältida või vähendada ELi laevade ringlussevõtu ja töötlemisega seotud negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, või see mõju kõrvaldada, ei suuda liikmesriigid piisavas ulatuses ise saavutada laevanduse ja laevade ringlussevõtu rahvusvahelise olemuse tõttu ning seda on seetõttu teatavatel juhtudel parem saavutada liidu tasandil – kuigi Hong Kongi konventsiooni ratifitseerimine viiks ELi pädevuse laevade ringlussevõtu küsimuste reguleerimisel tagasi ELi liikmesriikidele –, siis võib liit võtta meetmeid kooskõlas ELi toimimise lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus kaugemale sellest, mis on vajalik kõnealuse eesmärgi saavutamiseks.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1
Käesoleva määruse eesmärk on vältida või vähendada liikmesriigi lipu all sõitvate laevade ringlussevõtu, käitamise ja hooldusega seotud negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, või see mõju kõrvaldada.
Käesoleva määruse eesmärk on vältida või vähendada miinimumini ELi laevade ringlussevõtu ja töötlemisega seotud õnnetusi ja vigastusi või muud negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, või see mõju kõigi võimaluste piires kõrvaldada, muu hulgas laevade lammutamise abil Euroopa loetellu kantud ELis või väljaspool ELi asuvates laevalammutuskohtades, ning parandada ELi välist päritolu laevade ringlussevõtu tingimusi.
Lisaks on käesoleva määruse eesmärk vähendada erinevusi ELi, OECD riikide ja asjaomaste kolmandate riikide ettevõtjate suhtes kehtivate tööohutuse ja töötervishoiu ning keskkonnakaitse nõuete osas.
Samuti on käesoleva määruse eesmärk hõlbustada Hong Kongi konventsiooni ratifitseerimist.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)
1a.  „ELi laev” – laev, mis sõidab liikmesriigi lipu all või tegutseb liikmesriigi haldusalas;
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1 b (uus)
1b.  „ELi väline laev”– laev, mis sõidab kolmanda riigi lipu all;
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 a (uus)
3a.  „jäätmed”– jäätmed nagu määratletud direktiivi 2008/98/EÜ artikli 3 punktis 1;
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 b (uus)
3b.  „ohtlikud jäätmed” – ohtlikud jäätmed, nagu on määratletud direktiivi 2008/98/EÜ artikli 3 punktis 2;
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 c (uus)
3c.  „töötlemine” – töötlemine, nagu on määratletud direktiivi 2008/98/EÜ artikli 3 punktis 14;
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 d (uus)
3d.  „keskkonnaohutu jäätmekäitlus” – keskkonnaohutu jäätmehooldus nagu määratletud määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 2 lõikes 8;
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 5
5.   „laeva ringlussevõtt” – laeva täielik või osaline lammutamine laevalammutuskohas selliste laeva osade ja materjalide taaskasutamiseks, mis sobivad ümbertöötlemiseks ja korduskasutuseks, kusjuures tagatakse ohtlike ja muude materjalide nõuetekohane käitlemine, ning see hõlmab osade ja materjalide kohapealset ladustamist ja töötlemist, kuid ei hõlma nende edasist töötlemist või kõrvaldamist mujal.
5.   „laeva ringlussevõtt” – laeva täielik või osaline lammutamine laevalammutuskohas selliste laeva osade ja materjalide taaskasutamiseks, mis sobivad ümbertöötlemiseks ja korduskasutuseks, kusjuures tagatakse ohtlike ja muude materjalide nõuetekohane käitlemine, ning see hõlmab osade ja materjalide kohapealset ladustamist ja töötlemist, kuid ei hõlma nende edasist töötlemist mujal; käesoleva määruse kontekstis erineb termin „ringlussevõtt” seega direktiivi 2008/98/EÜ artikli 3 punktis 17 esitatud definitsioonist;
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 6
6.   „laevalammutuskoht” – liikmesriigis või kolmandas riigis kindlaksmääratud ala, mis on koht, tehas või ehitis ning mida kasutatakse laevade lammutamiseks;
6.   „laevalammutuskoht” – liikmesriigis või kolmandas riigis kindlaksmääratud ala, mis on selleks ette nähtud tehas või ehitis ning mida kasutatakse laevade lammutamiseks;
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7
7.   „ringlussevõtuettevõtja” – laevalammutuskoha omanik või muu organisatsioon või isik, kes on laevalammutuskoha omanikult võtnud vastutuse laevade ringlussevõtu koha käitamise eest;
7.   „laevade ringlussevõtuettevõtja” – laevalammutuskoha omanik või muu organisatsioon või isik, kes on laevalammutuskoha omanikult võtnud vastutuse laevade ringlussevõtu koha käitamise eest;
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 9 a (uus)
9a.   „transiit” – laeva vedamine käesoleva määruse kohase ringlussevõtu sihtkohta läbi riigi, mis ei ole lähte- ega sihtriik ja kellel on rahvusvahelisest õigusest tulenev õigus selline vedamine vaidlustada;
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 20 a (uus)
20a.  „mahajäetud laev” – laev, mille selle viimane teadaolev omanik on jätnud mõnes liidu sadamas valveta ja hooletusse;
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1
1.   Käesolevat määrust kohaldatakse laevadele, kellel on õigus sõita liikmesriigi lipu all või kes tegutsevad liikmesriigi haldusalas.
1.   Käesolevat määrust kohaldatakse ELi laevadele.
Käesoleva määruse artiklit 5a, artiklit 5b, artiklit 11b, artikli 23 lõiget 1 ja artikli 29 lõiget 1 kohaldatakse ka laeva ja sadama vahelise liidese kasutamiseks liikmesriigi sadamat või randumiskohta külastavatele ELi välistele laevadele.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punktid c a ja c b (uued)
(ca)  laevad, mis ei ole võimelised omal jõul liikuma, olenemata nende lipuriigist, ning kuuluvad seetõttu jäätmete hulka määruse (EÜ) nr 1013/2006 tähenduses, välja arvatud laevad, millel on olemas kehtiv leping täielikuks remondiks;
(cb)  laevad, mis ei vasta ohutuse alal kohaldatavatele liidu ja rahvusvahelise õiguse normidele.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – pealkiri
Ohtlike materjalide kontroll
Keelatud või piiratud kasutusega ohtlike materjalide kontroll
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)
3a.  Laevadele keelatakse peale kanda tinaorgaanilisi biotsiidseid ühendeid sisaldavaid reostumisvastaseid süsteeme või mis tahes muid reostumisvastaseid süsteeme, mille pealekandmine või kasutamine on keelatud rahvusvahelise konventsiooniga laevade kahjulike veeorganismide tõrje süsteemide järelevalve kohta.
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5
Ohtlike materjalide loend
Ohtlike materjalide loend
1.   Iga uue laeva pardal hoitakse ohtlike materjalide loendit.
1.   Liikmesriigid tagavad, et koostatakse ohtlike materjalide loend ja seda hoitakse kättesaadavana iga uue laeva pardal.
2.   Ohtlike materjalide loend koostatakse enne laeva ringlussevõttu saatmist ning seda hoitakse pardal.
2.   Liikmesriigid tagavad, et olemasolevate ELi laevade puhul koostatakse ohtlike materjalide loend vastavalt lõikes 2 a toodud tähtaegadele või enne laeva ringlussevõttu saatmist ning seda hoitakse pardal.
2a.  Loendi koostamisele kehtivad järgmised tähtajad:
–  üle 25 aasta vanuste laevade puhul … * ;
–  üle 20 aasta vanuste laevade puhul …**;
–  üle 15 aasta vanuste laevade puhul …***;
–  alla 15 aasta vanuste laevade puhul …****.
3.  Kolmanda riigi lipu all registreeritud olemasolevad laevad, kes taotlevad registreerimist liikmesriigi lipu alla, tagavad ohtlike materjalide loendi hoidmise pardal.
4.   Ohtlike materjalide loend vastab järgmistele nõuetele:
4.   Ohtlike materjalide loend vastab järgmistele nõuetele:
(a)   see on igale laevale eriomane;
(a)   see on igale laevale eriomane;
(b)   selles on esitatud tõendid selle kohta, et laev täidab artikli 4 nõudeid ohtlike materjalide paigaldamise või kasutamise keelustamise või piiramise kohta;
(b)   selles on esitatud tõendid selle kohta, et laev täidab artikli 4 nõudeid ohtlike materjalide paigaldamise või kasutamise keelustamise või piiramise kohta;
(c)   selles on kindlaks määratud vähemalt I lisas osutatud ohtlikud materjalid, mida laeva konstruktsioon või seadmed sisaldavad, ning nende asukoht ja ligikaudne kogus.
(c)   selles on uute laevade puhul kindlaks määratud vähemalt I lisas osutatud ohtlikud materjalid, mida laeva konstruktsioon või seadmed sisaldavad, ning nende asukoht ja täpne kogus.
(ca)  selles on olemasolevate laevade puhul kindlaks määratud vähemalt I lisas osutatud ohtlikud materjalid, mida laeva konstruktsioon või seadmed sisaldavad, ning nende asukoht ja võimalikult täpne kogus.
(cb)  see võtab arvesse IMO välja töötatud suuniseid;
5.   Lisaks lõikele 4 koostatakse olemasolevate laevade jaoks kava, milles kirjeldatakse visuaalset või proovivõtul põhinevat kontrolli, mille põhjal ohtlike materjalide loend koostati.
5.   Lisaks lõikele 4 koostatakse olemasolevate laevade jaoks kava, milles kirjeldatakse visuaalset või proovivõtul põhinevat kontrolli, mille põhjal ohtlike materjalide loend koostatud on.
6.   Ohtlike materjalide loend koosneb kolmest osast:
6.   Ohtlike materjalide loend koosneb kolmest osast:
(a)   loetelu I lisas osutatud ohtlikest materjalidest, mida laeva konstruktsioon või seadmed sisaldavad, ning nende asukoht ja ligikaudne kogus (I osa);
(a)   loetelu I lisas osutatud ohtlikest materjalidest, mida laeva konstruktsioon või seadmed sisaldavad, ning nende asukoht ja kogus (I osa) vastavalt lõike 4 punktile c;
(b)   loetelu jäätmetest laeva pardal, sealhulgas laeva käitamise ajal tekkinud jäätmed (II osa);
(b)   loetelu (ohtlikest ja mitteohtlikest) jäätmetest laeva pardal, sealhulgas laeva käitamise ajal tekkinud jäätmed ja nende ligikaudne kogus ( (II osa);
(c)  loetelu laevavarudest laeva pardal sel ajal, kui tehti otsus laeva ringlussevõttu saatmise kohta (III osa).
(c)  loetelu laevavarudest laeva pardal sel ajal, kui tehti otsus laeva ringlussevõttu saatmise kohta (III osa).
7.   Ohtlike materjalide loendi I osa hoitakse ja ajakohastatakse nõuetekohaselt kogu laeva tööea jooksul ning selles kajastatakse iga uut paigaldust, mis hõlmab I lisas osutatud ohtlikke materjale ning asjaomaseid muudatusi laeva konstruktsioonis ja seadmetes.
7.   Ohtlike materjalide loendi I osa hoitakse ja ajakohastatakse nõuetekohaselt kogu laeva tööea jooksul ning selles kajastatakse iga uut paigaldust, mis hõlmab I lisas osutatud ohtlikke materjale ning asjaomaseid muudatusi laeva konstruktsioonis ja seadmetes.
8.   Lisaks nõuetekohaselt hoitud ja ajakohastatud I osale lisatakse enne ringlussevõttu loendile laeva käitamise ajal tekkinud jäätmeid käsitlev II osa ning laevavarusid käsitlev III osa ning laeva lipuliikmesriik kontrollib loendit.
8.   Lisaks nõuetekohaselt hoitud ja ajakohastatud I osale lisatakse enne ringlussevõttu loendile laeva käitamise ajal tekkinud jäätmeid käsitlev II osa ning laevavarusid käsitlev III osa ning laeva lipuliikmesriik kontrollib loendit.
9.   Komisjonile antakse volitused võtta vastavalt artiklile 26 vastu delegeeritud akte seoses I lisas toodud ohtlike materjalide loendisse kuuluvate materjalide nimekirja ajakohastamisega.
9.   Komisjonile antakse volitused võtta vastavalt artiklile 26 vastu delegeeritud akte seoses I lisas toodud ohtlike materjalide loendisse kuuluvate materjalide nimekirja ajakohastamisega, et tagada, et loendis oleks ära toodud vähemalt Hongkongi konventsiooni I ja II lisas nimetatud materjalid ja et arvestada liidu seadustikuga, mis näeb ette ohtlike materjalide kasutamise järk-järgulise vähendamise või piiramise.
____________________
* Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.
** Kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.
*** Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.
**** Neli aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.
Muudatusettepanek 120
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)
Artikkel 5 a
Stiimulipõhine süsteem
Arvestades laevade ringlussevõtu praegust seisu, mida iseloomustab äärmuslik väliskulude tekitamine ja laevade lammutamisel esinevad lubamatud tingimused, esitab komisjon enne 2015. aasta lõppu seadusandliku ettepaneku stiimulipõhise süsteemi loomiseks, mis soodustaks laevade ohutut ja usaldusväärset ringlussevõttu.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri
Ringlussevõtu ettevalmistamine: üldnõuded
Üldnõuded laevaomanikele
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a
(a)   enne Euroopa loetelu avaldamist võetakse laev ringlusse üksnes sellises laevalammutuskohas, mis asub liidus või OECD riigis;
(a)   enne Euroopa loetelu avaldamist võetakse laev ringlusse üksnes sellises laevalammutuskohas, millel on liidu või OECD riigi pädeva asutuse väljastatud nõuetekohane luba;
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1
1.   Enne laeva ringlussevõttu koostatakse konkreetse laeva ringlussevõtu kava.
1.   Enne mis tahes ELi laeva, mis on üle 20 aasta vana, ringlussevõttu koostatakse konkreetse laeva ringlussevõtu kava, kõige varem või hiljemalt ...*
________________
* 30 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a
(a)  töötab välja laevalammutuskoht, kes võtab arvesse laevaomaniku poolt vastavalt artikli 9 lõike 3 punktile b esitatud teavet;
(a)   töötab enne Euroopa loetelu avaldamist välja liidus või OECD liikmesriigis paiknev laevalammutuskoht, kes võtab arvesse laevaomaniku poolt vastavalt artikli 9 lõike 3 punktile b esitatud teavet;
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a a (uus)
(aa)   töötab pärast Euroopa loetelu avaldamist välja Euroopa loetelus toodud laevalammutuskoht, kes võtab arvesse laevaomaniku poolt vastavalt artikli 9 lõike 3 punktile b esitatud teavet;
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d
(d)   sisaldab teavet konkreetse laeva ringlussevõtuga seoses tekkivate ohtlike materjalide ja jäätmete liigi ja koguse kohta, sealhulgas ohtlike materjalide kontrolli käigus tuvastatud materjalid, ning selle kohta, kuidas kõnealuseid ohtlikke materjale ja jäätmeid käideldakse lammutuskohas ning seejärel järgmises jäätmekäitluskohas;
(d)   sisaldab teavet konkreetse laeva ringlussevõtuga seoses tekkivate ohtlike materjalide ja jäätmete liigi ja koguse kohta, sealhulgas ohtlike materjalide kontrolli käigus tuvastatud materjalid ja jäätmed, ning selle kohta, kuidas kõnealuseid ohtlikke materjale ja jäätmeid töödeldakse lammutuskohas ning seejärel järgmises jäätmetöötluskohas;
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e a (uus)
(ea)   uuendatakse kuue kuu jooksul pärast uut kontrolli või lisakontrolli.
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)
2a.  Laevaomanikud, kes müüvad oma üle 20 aasta vanuse ELi laeva uuele omanikule, kes kavatseb laevaga sõita kolmanda riigi lipu all, peavad lepinguga tagama, et uus omanik ning laeva mis tahes järgmised omanikud võtavad üle kohustuse koostada laeva ringlussevõtu kava, kui nad plaanivad külastada liidu sadamaid või randumiskohti.
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1
1.   Ülevaatust teostavad haldusasutuse või haldusasutuse nimel tegutseva tunnustatud organisatsiooni ametnikud.
1.   Ülevaatust teostavad pädevate riiklike asutuste või haldusasutuse nimel tegutseva tunnustatud organisatsiooni ametnikud.
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3
3.   Esmane ülevaatus tehakse enne laeva kasutuselevõttu või enne ohtlike materjalide sertifikaadi väljaandmist. Korralist ülevaatust teostavad ametnikud kontrollivad, kas ohtlike materjalide loendi I osa vastab käesoleva määruse nõuetele.
3.   Uue laeva esmane ülevaatus tehakse enne laeva kasutuselevõttu. Olemasoleva laeva esmane ülevaatus toimub viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist. Korralist ülevaatust teostavad ametnikud kontrollivad, kas ohtlike materjalide loendi I osa vastab käesoleva määruse nõuetele.
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5
5.   Täiendava üldise või osalise ülevaatuse võib teha laevaomaniku taotlusel pärast laeva konstruktsiooni, varustuse, süsteemide, paigaldiste, seadmete ja materjali muutmist, asendamist või põhjalikku parandamist. Täiendavat ülevaatust teostavad ametnikud tagavad, et iga selline muudatus, asendus või põhjalik parandustöö on tehtud nii, et laev vastaks käesoleva määruse nõuetele, ning kontrollivad, kas ohtlike materjalide loendi I osa on vastavalt muudetud.
5.   Laevaomanik taotleb laeva täiendavat üldist või osalist ülevaatust pärast laeva konstruktsiooni, varustuse, süsteemide, paigaldiste, seadmete ja materjali põhjalikku muutmist, asendamist või parandamist. Täiendavat ülevaatust teostavad ametnikud tagavad, et iga selline põhjalik muudatus, asendus või parandustöö on tehtud nii, et laev vastaks käesoleva määruse nõuetele, ning kontrollivad, kas ohtlike materjalide loendi I osa on vastavalt muudetud.
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 2 – punkt a a (uus)
(aa)  laev on eelnevalt puhastatud vastavalt artikli 6 lõike 1 punktile c;
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7 a (uus)
7a.  Kontrollkäike tegevad ametnikud võivad igal ajal või sadamavaldaja taotluse alusel, kui sadamavaldajal on sadamas vastu võetud laeva seisukorra suhtes tõsiseid kahtlusi, otsustada teha etteteatamata kontrollkäigu, et kontrollida laeva vastavust käesoleva määruse nõuetele.
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2
2.   Leping on jõus hiljemalt alates artikli 8 lõike 1 punktis d osutatud lõpliku ülevaatuse taotluse esitamisest ning kuni laev on ringlusse võetud.
2.   Leping on jõus hiljemalt alates artikli 8 lõikes 6 osutatud lõpliku ülevaatuse taotluse esitamisest ning kuni laev on ringlusse võetud.
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt b
(b)   esitada laevalammutuskohale laeva kohta kogu teave, mis on vajalik artikliga 7 ette nähtud laeva ringlussevõtu kava väljatöötamiseks;
(b)   esitada laevalammutuskohale vähemalt neli kuud enne laeva ringlussevõtu kavandatud kuupäeva laeva kohta kogu teave, mis on vajalik artikliga 7 ette nähtud laeva ringlussevõtu kava väljatöötamiseks, või juhul, kui laevaomaniku käsutuses sellist teavet ei ole, teavitada laevalammutuskohta ning teha sellega koostööd, et tagada mis tahes puudujääkide asjakohane lahendamine;
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – alapunkt b a (uus)
(ba)  esitada laevalammutuskohale koopia artikli 10 kohaselt väljastatud ringlussevõtuks valmisoleku sertifikaadist;
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt b b (uus)
(bb)  saata laev ringlusse alles siis, kui pädev asutus on laeva ringlussevõtu kava vastavalt artikli 7 lõike 2 punktile b sõnaselgelt heaks kiitnud;
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt c
(c)   kui see on tehniliselt teostatav, võtta laev enne või pärast ringlussevõtu alustamist tagasi, kui ohtlike materjalide sisaldus pardal erineb oluliselt ohtlike materjalide loendist ning ei võimalda laeva nõuetekohaselt ringlusse võtta.
(c)   kui see on tehniliselt teostatav, võtta laev enne või pärast ringlussevõtu alustamist tagasi, kui kavandatav laeva ringlussevõtt on ebapraktiline või esineb ohutusrisk või keskkonnaoht, kuna laeva kirjeldus ohtlike materjalide loendis või mujal ei olnud nõuetekohane;
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt c a (uus)
(ca)  kanda tegelikud lisakulud, kui ohtlike materjalide sisaldus laeva pardal ületab oluliselt ohtlike materjalide loendis toodud koguseid, kuid ei muuda kavandatud laeva ringlussevõttu ebapraktiliseks ega ole riskiks ohutusele või keskkonnakaitsele.
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt a
(a)   töötada koostöös laevaomanikuga välja konkreetse laeva ringlussevõtu kava vastavalt artiklile 7;
(a)   töötada ühe kuu jooksul pärast kogu vajaliku teabe vastu võtmist vastavalt lõike 3 punktile b koostöös laevaomanikuga välja konkreetse laeva ringlussevõtu kava vastavalt artiklile 7;
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt c
(c)  keelata laeva ringlussevõtu alustamine enne punktis b osutatud teate edastamist;
(c)  keelduda laeva ringlussevõtu alustamisest enne punktis b osutatud teate edastamist ning enne, kui pädev asutus on laeva ringlussevõtu kava heaks kiitnud;
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt d – sissejuhatav osa
(d)  kui valmistutakse laeva lammutuskohas vastu võtma, tuleb vähemalt 14 päeva enne ringlussevõtu kavandatud algust kirjalikult asjakohastele pädevatele asutustele teatada kavatsusest asjaomane laev ringlusse võtta ja esitada järgmised andmed:
(d)   kui valmistutakse laeva lammutuskohas vastu võtma, tuleb vähemalt 2 kuud enne ringlussevõtu kavandatud algust kirjalikult asjakohastele pädevatele asutustele teatada kavatsusest asjaomane laev ringlusse võtta ja esitada järgmised andmed:
Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)
4a.  Laevaomanik esitab pädevale asutusele lepingu koopia.
Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1
1.   Kui esmane või korraline ülevaatus või laevaomaniku taotlusel tehtud täiendav ülevaatus on tehtud, annab liikmesriik IV lisas sätestatud vormi alusel välja ohtlike materjalide sertifikaadi. Sertifikaadile lisatakse ohtlike materjalide loendi I osa.
1.   Kui esmane või korraline ülevaatus või täiendav ülevaatus on edukalt läbitud, annab liikmesriik, kelle lipu all laev sõidab, IV lisas sätestatud vormi alusel välja ohtlike materjalide sertifikaadi. Sertifikaadile lisatakse ohtlike materjalide loendi I osa.
Komisjonile antakse volitused võtta vastavalt artiklile 26 vastu delegeeritud akte IV lisas sätestatud ohtlike materjalide sertifikaadi vormi ajakohastamise kohta.
Komisjonile antakse volitused võtta vastavalt artiklile 26 vastu delegeeritud akte IV lisas sätestatud ohtlike materjalide sertifikaadi vormi ajakohastamise kohta.
Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2
2.   Kui artikli 8 lõikes 6 osutatud lõppülevaatus on edukalt tehtud, annab haldusasutus V lisas sätestatud vormi alusel välja ringlussevõtuks valmisoleku sertifikaadi. Sertifikaadile lisatakse ohtlike materjalide loend ja laeva ringlussevõtu kava.
2.   Kui artikli 8 lõikes 6 osutatud lõppülevaatus on edukalt tehtud ja on tuvastatud, et laeva ringlussevõtu kava vastab käesoleva määruse nõuetele, annab haldusasutus V lisas sätestatud vormi alusel välja ringlussevõtuks valmisoleku sertifikaadi. Sertifikaadile lisatakse ohtlike materjalide loend ja laeva ringlussevõtu kava.
Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)
Artikkel 11a
Kontrollimised
Liikmesriigid kohaldavad ELi laevadele vastavalt oma siseriiklikele õigusaktidele direktiivis 2009/16/EÜ sätestatutega samaväärseid kontrollisätteid. Põhjalikum kontroll IMO suuniseid järgides viiakse läbi siis, kui kontrolli käigus selgus, et laev ei vasta artikli 4 lõigetes 1 ja 3a ning artiklites 5 ja 7 toodud nõuetele või sellel ei ole vastavalt artikli 10 lõikele 1 kaasas kehtivat ohtlike materjalide sertifikaati, või kui pärast kontrollimist on selgeid põhjuseid uskuda, et:
–  laeva või selle varustuse olukord ei vasta artikli 4 lõigetes 1 ja 3a toodud nõuetele või erineb oluliselt sertifikaadi ja/või ohtlike materjalide loendi andmetest, või
–  ei ole kohaldatud menetlust ohtlike materjalide loendi laeva pardal hoidmiseks.
Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 b (uus)
Artikkel 11b
ELi välistele laevadele kehtivad täiendavad sätted lisaks artiklile 5a, artiklile 5b, artikli 23 lõikele 1 ja artikli 29 lõikele 1
1.   Liikmesriik peab tagama, et ELi välised laevad vastavad artikli 4 lõigetes 1 kuni 3a toodud nõuetele, ilma et see piiraks muude liidu õigusaktide kohaldamist, millega võidakse nõuda täiendavate meetmete võtmist. Liikmesriigid keelavad artikli 4 lõigetes 1 kuni 3a toodud materjalide paigaldamise või kasutamise ELi välistel laevadel, kui need viibivad ELi sadamates, randumispaikades, laevatehastes, laevaremonditehastes või mereterminalides.
2.  Liikmesriigi sadamasse või randumispaika sisenevad uued ELi välised laevad peavad pardal hoidma kehtivat ohtlike materjalide loendit.
3.  Liikmesriigi sadamasse või randumispaika sisenevad olemasolevad ELi välised laevad peavad pardal hoidma kehtivat ohtlike materjalide loendit vastavalt artikli 5 lõikes 2a toodud tähtaegadele. Loend peab vastama artikli 5 lõigetes 4–7 esitatud nõuetele.
4.  Liikmesriigi sadamasse või randumispaika sisenevad ELi välised laevad peavad esitama laeva haldaja või selle nimel tegutseva tunnustatud organisatsiooni välja antud nõuetelevastavuse sertifikaadi tõendamaks, et laev on kooskõlas lõigetes 1 kuni 3 toodud sätetega.
5.  ELi välised laevad, mis on ostetud ELi lipu all sõitnud omanikult ajal, kui laev oli üle 20 aasta vana, peavad liikmesriigi sadamasse või randumispaika sisenemisel hoidma laeva pardal kättesaadaval laeva ringlussevõtu kava vastavalt artikli 7 lõike 2 punktile d.
6.  Põhjalikum kontroll viiakse läbi siis, kui kontrolli käigus selgus, et ELi väline laev ei vasta lõigetes 1–5 esitatud nõuetele või kui pärast kontrolli läbiviimist on selgeid põhjusi uskuda, et:
–  laeva või selle varustuse olukord ei vasta lõikes 1 toodud nõuetele või erineb oluliselt sertifikaadi ja/või ohtlike materjalide loendi andmetest, või
–  ei ole kohaldatud menetlust ohtlike materjalide loendi laeva pardal hoidmiseks.
7.  Liikmesriigid tagavad, et ELi väliste laevade omanike suhtes, kes ei järgi käesoleva artikli sätteid, kohaldatakse tõhusaid, proportsionaalseid ja veenvaid karistusi.
Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 2 – sissejuhatav osa
Selleks et laevalammutuskoht kantaks Euroopa loetellu, peab see vastama järgmistele nõuetele:
Selleks et laevalammutuskoht kantaks Euroopa loetellu, peab see vastama järgmistele nõuetele ning võtma arvesse ka asjakohaseid IMO, ILO ja muid rahvusvahelisi suuniseid:
Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 2 – punkt a a (uus)
(aa)  see töötab alalises ehitises (kuivdokid, kaid või betoonist ellingud);
Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 2 – punkt a b (uus)
(ab)  omab piisavalt kraanasid, et tõsta laevalt eemaldatud osi;
Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 2 – punkt b
(b)   selles on kehtestatud juhtimis- ja seiresüsteemid, menetlused ja meetodid, millega ei seata ohtu asjaomaste töötajate ega laevalammutuskoha ümbruskonna elanike tervist ning millega välditakse, vähendatakse, minimeeritakse ja nii palju kui võimalik kõrvaldatakse laevade ringlussevõtust põhjustatud negatiivset mõju keskkonnale;
(b)   selles on kehtestatud juhtimis- ja seiresüsteemid, menetlused ja meetodid, mis tagavad, et ei oleks ohtu asjaomaste töötajate ega laevalammutuskoha ümbruskonna elanike tervisele ning millega välditakse, vähendatakse, minimeeritakse ja nii palju kui võimalik kõrvaldatakse laevade ringlussevõtust põhjustatud negatiivset mõju keskkonnale;
Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 2 – punkt d
(d)  on välja töötatud ja kinnitatud laevalammutuskoha plaan;
(d)  on välja töötatud ja vastu võetud laevalammutuskoha plaan;
Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 2 – punkt j
(j)   hädaolukorras vajaliku varustuse, nagu tuletõrjeseadmed ja –autod, kiirabiautod ja kraanad, juurdepääs on tagatud kogu laevalammutuskoha territooriumil;
(j)   hädaolukorras vajaliku varustuse, nagu tuletõrjeseadmed ja -autod, kiirabiautod ja kraanad, kiire juurdepääs on tagatud laeval ja kogu laevalammutuskoha territooriumil alates hetkest, kui on alanud töö laeva ringlussevõtuks;
Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 2 – punkt k
(k)  tagatakse kõigi laeva pardal leiduvate ohtlike materjalide kokkukogumine laeva ringlussevõtu protsessi käigus, et vältida nende sattumist keskkonda, eelkõige loodetevööndis;
(k)  tagatakse kõigi laeva pardal leiduvate ohtlike materjalide kokkukogumine laeva ringlussevõtu protsessi käigus, et vältida nende sattumist keskkonda, eelkõige loodetevööndis, lammutades laeva alumist osa alalises või ujuvas kuivdokis;
Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 2 – punkt m
(m)  ohtlike materjale ja jäätmeid käideldakse üksnes vettpidaval pinnal, kus on olemas tõhus kuivendussüsteem;
(m)  ohtlike materjale ja jäätmeid käideldakse üksnes vettpidaval pinnal, kus on olemas tõhus kuivendussüsteem, ilma et see piiraks punkti k sätete rakendamist;
Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 2 – punkt m a (uus)
(ma)  tagatakse, et kõik ringluseks valmis jäätmed antakse üle üksnes sellistele ringlussevõtu kohtadele, kellel on luba jäätmete ringlussevõtmiseks viisil, mis ei ohusta inimeste tervist ning keskkonda;
Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 2 – punkt m b (uus)
(mb)  tagatud on demonteeritud osade nõuetekohane ladustamisvõimalus, kaasa arvatud õliga saastunud osade läbilaskmatu pinnasega ladustamiskoht;
Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 2 – punkt m c (uus)
(mc)  tagatud on toimivad seadmed vee, sealhulgas vihmavee töötlemiseks kooskõlas tervishoiu- ja keskkonnakaitseeeskirjadega;
Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 2 – punkt m d (uus)
(md)  tagatud on plahvatus- ja/või tuleohtlike materjalide ja gaasi nõuetekohane ladustamisvõimalus, sealhulgas tulekahjuohu ja ülemäärase varu kogumise ennetamine;
Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 2 – punkt m e (uus)
(me)  tagatud on polüklooritud bifenüüli ja polüklooritud terfenüüli vedelate või tahkete jäätmete või materjali nõuetekohane läbilaskmatu ja kaitstud ladustamisvõimalus;
Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 2 – punkt m f (uus)
(mf)  tagatud on kõikide polüklooritud bifenüüli ja polüklooritud terfenüüli sisaldavate materjalide käitlemine kooskõlas Stockholmi konventsiooni kohustuste ja suunistega;
Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 2 – punkt n
(n)  tagatakse, et kõik ringlussevõtu käigus tekkivad jäätmed antakse üle üksnes sellistele jäätmekäitluskohtadele, kellel on luba nende töötlemiseks ja kõrvaldamiseks viisil, mis ei ohusta inimeste tervist ning keskkonda.
(n)  tagatakse, et kõik ringlussevõtu käigus tekkivad jäätmed antakse üle üksnes sellistele jäätmekäitluskohtadele, kellel on luba nende töötlemiseks ja kõrvaldamiseks viisil, mis ei ohusta inimeste tervist ning keskkonda. Selleks koostatakse nende järelturu ettevõtjate register, kellega peamine laevalammutuskoht koostööd teeb, ja esitatakse teave nende jäätmekäitlusvõimsuse ja –meetodite kohta.
Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 2 – punkt 1
(1)  täpsustab, millise loa või litsentsi on pädev asutus talle laevade ringlussevõtuks andnud ja märgib, kui suuri (maksimaalne pikkus, laius ja kaal) laevu tal on lubatud ringlusse võtta ning muud kohaldatavad piirangud;
(1)  täpsustab, millise loa või litsentsi on pädev asutus talle laevade ringlussevõtuks andnud ja märgib, kui suuri (maksimaalne pikkus, laius ja kaal) laevu tal on lubatud ringlusse võtta ning muud kohaldatavad piirangud ja tingimused;
Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 2 – punkt 3 a (uus)
3a.  esitab tõendid selle kohta, et laevalammutuskoht vastab kõikidele asjaomase riigi seaduste alusel kehtivatele töötervishoiu- ja tööohutusalastele nõuetele;
Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 2 – punkt 4 a (uus)
4a.  tuvastab laeva ringlussevõtus otseselt osalevad alltöövõtjad ning esitab nende tegevuslubade kohta tõendid;
Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 2 – punkt 5 – alapunkt b – sissejuhatav osa
(b)   millist jäätmekäitlusprotsessi hakatakse lammutuskohas kohaldama: põletamine, prügilasse ladestamine või muu jäätmekäitlusmeetod, ning esitatakse tõendid selle kohta, et kohaldatava protsessiga tagatakse jäätmete käitlemine viisil, mis ei sea ohtu inimese tervist ega kahjusta keskkonda ning mis eelkõige:
(b)   millist jäätmetöötlusprotsessi hakatakse lammutuskohas kohaldama: (näiteks prügilasse ladestamine, hapete neutraliseerimine, keemiline hävitamine) või muu jäätmekäitlusmeetod iga I lisas nimetatud materjali kohta, ning esitatakse tõendid selle kohta, et kohaldatava protsessiga tagatakse kooskõlas väljakujunenud parimate tavadega, ülemaailmsete normide ja õigusaktidega jäätmete töötlemine viisil, mis ei sea ohtu inimese tervist ega kahjusta keskkonda ning mis eelkõige:
Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 2 – punkt 5 – alapunkt c – sissejuhatav osa
(c)  millist jäätmekäitlusprotsessi kohaldatakse, kui ohtlikud materjalid on kavas saata järgmisesse jäätmekäitluskohta, mis asub väljaspool laevalammutuskohta. Iga järgmise jäätmekäitluskoha kohta esitatakse järgmine teave:
(c)  millist jäätmetöötlusprotsessi kohaldatakse, kui ohtlikud materjalid on kavas saata järgmisesse jäätmekäitluskohta, mis asub väljaspool laevalammutuskohta. Iga järgmise jäätmekäitluskoha kohta esitatakse järgmine teave:
Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 2 – punkt 5 – alapunkt c – alapunkt ii
(ii)  tõendid selle kohta, et jäätmekäitluskohal on luba käidelda ohtlike materjale;
(ii)  tõendid selle kohta, et jäätmekäitluskohale on vastava pädeva asutuse poolt antud luba käidelda ohtlike materjale;
Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 2 – punkt 5 – alapunkt c a (uus)
(ca)  on kehtestatud süsteem, et dokumenteerida igalt laevalt eemaldatud ohtlike materjalide tegelikud kogused (võrreldes loendis esitatud kogustega) ning nende materjalide suhtes lammutuskohas ja sellest väljaspool kohaldatavad töötlusprotsessid;
Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 2 – punkt 5 a (uus)
5a.  olemas on nõuetekohane kindlustus, et täita töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmise alasest vastutusest tulenevaid kohustusi ning võtta keskkonnakahju heastamise meetmeid vastavalt selle liikmesriigi või kolmanda riigi seadustele, kui lammutuskoht asub;
Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 2 – punkt 5 b (uus)
5b.  laevalammutuskoha lähedal viiakse läbi regulaarseid vee ja setete uuringuid, et kontrollida saastetaset.
Muudatusettepanek 115
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14
Loa andmine liikmesriigis asuvale laevalammutuskohale
välja jäetud
1.  Pädev asutus annab loa asjaomase liikmesriigi territooriumil asuvale laevalammutuskohale, mis vastab artiklis 12 sätestatud nõuetele laeva ringlussevõtu teostamiseks. Luba antakse asjaomasele laevalammutuskohale kuni viieks aastaks.
2.  Liikmesriik koostab loetelu laevalammutuskohtadest, millele ta on andnud lõike 1 kohaselt loa, ning ajakohastab seda loetelu.
3.  Lõikes 2 osutatud loetelu esitatakse komisjonile viivitamata ning mitte hiljem kui üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.
4.  Kui laevalammutuskoht ei täida enam artiklis 12 sätestatud nõudeid, tühistab liikmesriik asjaomasele laevalammutuskohale antud loa ning teatab sellest viivitamata komisjonile.
5.  Kui lõike 1 kohaselt antakse luba uuele laevalammutuskohale, teatab liikmesriik sellest viivitamata komisjonile.
Muudatusettepanek 116
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – pealkiri
Väljaspool liitu asuvad laevalammutuskohad
Laevalammutuskoha Euroopa loetelusse lisamine
Muudatusettepanek 117
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1
1.  Väljaspool liitu asuv ringlussevõtuettevõtja, kes soovib võtta ringlusse liikmesriigi lipu all sõitvat laeva, esitab komisjonile taotluse oma lammutuskoha lisamiseks Euroopa loetellu.
1.   Laevalammutuskoha omanikust ringlussevõtuettevõtja, kes soovib käesoleva määruse sätteid järgides võtta ringlusse ELi või kolmandate riikide laevu, esitab komisjonile taotluse oma lammutuskoha lisamiseks Euroopa loetellu.
Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3
3.   Kui laevalammutuskoht taotleb Euroopa loetellu kandmist, nõustub ta sellega, et komisjon või tema nimel tegutsevad esindajad võivad enne või pärast laevalammutuskoha kandmist kõnealusesse loetellu teostada lammutuskoha kontrolli, et kontrollida selle vastavust artiklis 12 sätestatud nõuetele.
3.   Laevalammutuskoha Euroopa loetellu lisamiseks korraldab komisjoni poolt ametisse nimetatud rahvusvaheline ekspertide rühm laevalammutuskohale enne selle kandmist kõnealusesse loetellu ning seejärel iga kahe aasta tagant auditi eesmärgiga kinnitada selle vastavust artiklis 12 sätestatud nõuetele. Laevalammutuskoht peab nõustuma ka rahvusvahelise ekspertide rühma etteteatamata täiendavate kontrollidega. Rahvusvaheline ekspertide rühm teeb kontrollide korraldamisel koostööd lammutuskoha asupaigaks oleva liikmesriigi või kolmanda riigi pädevate asutustega.
Muudatusettepanek 118
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4
4.   Lõike 2 kohaselt esitatud teabe ja toetava tõendusmaterjali hindamise tulemuste põhjal võtab komisjon rakendusaktiga vastu otsuse väljaspool liitu asuva laevalammutuskoha kandmise kohta Euroopa loetellu. Need rakendusaktid võetakse vastu artiklis 27 osutatud menetluse kohaselt.
4.  Lõike 2 kohaselt esitatud teabe ja toetava tõendusmaterjali hindamise tulemuste põhjal võtab komisjon rakendusaktiga vastu otsuse mõnes liikmesriigis või väljaspool liitu asuva laevalammutuskoha kandmise kohta Euroopa loetellu. Need rakendusaktid võetakse vastu artiklis 27 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.
Muudatusettepanek 119
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1
1.  Komisjon kehtestab rakendusaktiga artiklis 27 osutatud menetluse kohaselt Euroopa loetelu laevalammutuskohtadest, mis:
välja jäetud
(a)  asuvad liidus ja millest liikmesriigid on teatanud vastavalt artikli 14 lõikele 3;
(b)  asuvad väljaspool liitu ning mille loetellu kandmise kohta on tehtud otsus vastavalt artikli 15 lõikele 4.
Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2
2.  Euroopa loetelu avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja komisjoni veebisaidil hiljemalt 36 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.
2.  Euroopa loetelu avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja komisjoni veebisaidil hiljemalt 24 kuud pärast … *. See jagatakse kahte osaloetellu, millesse kuuluvad vastavalt ELi/OECD ning OECD-välised laevalammutuskohad.
________________________
* Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.
Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)
2a.  Euroopa loetelu sisaldab laevalammutuskoha kohta järgmist teavet:
(a)  ringlussevõtu meetod;
(b)  ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus; ning
(c)  lammutuskoha tegevuse mis tahes piirangud, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega.
Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 b (uus)
2b.  Euroopa loetelus on ära toodud kuupäev, millal laevalammutuskoht loetellu võeti. Loetelus olek kehtib maksimaalselt viis aastat ning on uuendatav.
Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 c (uus)
2c.  Kui komisjonile esitatud teabe osas tehakse mis tahes olulisi muudatusi, on Euroopa loetellu kantud laevalammutuskohad kohustatud viivitamata esitama ajakohastatud andmed. Laevalammutuskohad on igal juhul kolm kuud enne iga viieaastase perioodi lõppu kohustatud teatama, et:
(a)  esitatud tõendusmaterjal on täielik ning ajakohane;
(b)  laevalammutuskoht täidab jätkuvalt artiklis 12 esitatud nõudeid.
Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt a
(a)   kanda laevalammutuskoht Euroopa loetellu järgmistel juhtudel:
(a)   kanda laevalammutuskoht Euroopa loetellu, kui selle kandmise kohta Euroopa loetellu on tehtud otsus vastavalt artikli 15 lõikele 4;
(i)  kui sellele on antud luba vastavalt artiklile 13;
(ii)  kui selle kandmise kohta Euroopa loetellu on tehtud otsus vastavalt artikli 15 lõikele 4;
Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt b – alapunkt 2
(2)  kui laevalammutuskoht on olnud loetelus rohkem kui viis aastat ning ta ei ole esitanud tõendeid selle kohta, et ta vastab endiselt artiklis 12 sätestatud nõuetele.
(2)  kui laevalammutuskoht ei ole kolm kuud enne viieaastase loetelus oleku lõppu esitanud tõendeid selle kohta, et ta vastab endiselt artiklis 12 sätestatud nõuetele.
Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt b – punkt 2 a (uus)
(2a)  kui laevalammutuskoht asub riigis, mis rakendab liikmesriigi lipu all sõitva mis tahes laeva suhtes keeldusid või diskrimineerivaid meetmeid.
Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – punkt a
(a)   teatab haldusasutusele kirjalikult vähemalt 14 päeva enne ringlussevõtu kavandatud algust kavatsusest laev ringlusse võtta, et haldusasutus saaks teha ettevalmistusi käesoleva määrusega nõutud ülevaatuseks ja sertifikaatide väljaandmiseks;
(a)   teatab haldusasutusele kirjalikult vähemalt kolm kuud enne ringlussevõtu kavandatud algust kavatsusest laev ringlusse võtta, et haldusasutus saaks teha ettevalmistusi käesoleva määrusega nõutud ülevaatuseks ja sertifikaatide väljaandmiseks; samal ajal teatab laevaomanik kavatsusest laev ringlusse võtta ka selle riigi haldusasutusele, kelle jurisdiktsiooni alla laev parajasti kuulub;
Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – punkt b a (uus)
(ba)  esitab haldusasutusele loetelu riikidest, mida laev teel lammutuskohta kavakohaselt läbib;
Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt c
(c)  teave ebaseadusliku ringlussevõtu ja liikmesriigi võetud järelmeetmete kohta.
(c)  teave ebaseadusliku ringlussevõtu ja liikmesriigi võetud järelmeetmete kohta, sealhulgas artikli 23 kohaselt kehtestatud karistuste üksikasjad.
Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2
2.  Iga liikmesriik edastab aruande 31. detsembriks 2015 ja seejärel iga kahe aasta tagant.
2.  Iga liikmesriik edastab aruande 31. detsembriks 2015 ja seejärel igal järgneval aastal.
Muudatusettepanek 99
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)
3a.  Komisjon avaldab selle teabe elektroonilises andmebaasis, mis on alaliselt üldsusele kättesaadav.
Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1
1.  Liikmesriik tagab tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste kohaldamise järgmistele laevadele:
1.  Liikmesriik tagab tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste tulemusliku kohaldamise järgmiste ELi laevade ja ELi väliste laevade omanike suhtes:
(a)  mis ei järgi teatud ohtlike materjalide kasutamise keelde, nagu sätestatud artiklis 4 ja artiklis 11b;
(d)   mille pardal ei ole artiklitega 5 ja 28 nõutud ohtlike materjalide loendit;
(b)  mille pardal ei ole kehtivat artiklitega 5 ja 11b nõutud ohtlike materjalide loendit;
(c)  mille pardal puudub artiklitega 7 ja 11b nõutud ringlussevõtu kava;
(e)  mis saadeti ringlussevõttu artiklis 6 sätestatud ringlussevõtuks ettevalmistamise üldnõudeid täitmata;
(f)  mis saadeti ringlussevõttu ilma artiklis 6 nõutud ohtlike materjalide sertifikaadita;
(g)  mis saadeti ringlussevõttu ilma artiklis 6 nõutud ringlussevõtuks valmisoleku sertifikaadita;
(h)  mis saadeti ringlussevõttu haldusasutusele artiklis 21 nõutud kirjalikku teadet saatmata;
(i)  mis võeti ringlusse viisil, mis ei vasta artikliga 7 nõutud laeva ringlussevõtu kavale.
Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 a (uus)
1a.  Liikmesriigid tagavad, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008 direktiivi 2008/99/EÜ (keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu)1 kohaseid karistusi kohaldatakse ELi laevaomanike suhtes laevade puhul, mis:
(a)  saadeti ringlussevõttu käesoleva määruse artiklis 6 sätestatud ringlussevõtuks ettevalmistamise üldnõudeid täitmata;
(b)  saadeti ringlussevõttu ilma käesoleva määruse artikli 10 lõikes 1 sätestatud ohtlike materjalide sertifikaadita;
(c)  saadeti ringlussevõttu ilma käesoleva määruse artiklis 9 sätestatud lepinguta;
(d)  saadeti ringlussevõttu haldusasutusele käesoleva määruse artiklis 21 nõutud kirjalikku teadet saatmata;
(e)  saadeti ringlussevõttu, ilma et laeva ringlussevõtu kava oleks kinnitanud pädev asutus, nagu on sätestatud käesoleva määruse artikli 7 lõike 2 punktis b, või viisil, mis vastavalt käesoleva määruse artiklile 7 ei vasta laeva ringlussevõtu kavale.
___________________
1 ELT L 328, 6.12.2008, lk 28.
Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2
2.  Karistused on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Kui laev saadetakse ringlussevõtuks laevalammutuskohta, mis ei ole kantud Euroopa loetellu, vastavad kohaldatavad karistused vähemalt hinnale, mis laevaomanikule tema laeva eest maksti.
2.   Kui laev saadetakse ringlussevõtuks laevalammutuskohta, mis ei ole kantud Euroopa loetellu, vastavad kohaldatavad karistused vähemalt hinnale, mis laevaomanikule tema laeva eest maksti, ilma et see piiraks direktiivi 2008/99/EÜ artikli 5 rakendamist.
Muudatusettepanek 103
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõiked 5 ja 6
5.   Kui laev müüakse ära ja saadetakse seejärel vähem kui kuue kuu jooksul lammutuskohta, mis ei ole kantud Euroopa loetellu, kohaldatakse karistusi:
5.   Kui laev müüakse ära ja saadetakse seejärel vähem kui kaheteistkümne kuu jooksul lammutuskohta, mis ei ole kantud Euroopa loetellu, kohaldatakse karistusi:
(a)   nii viimase kui ka eelviimase laevaomaniku suhtes, kui laev sõitis endiselt Euroopa Liidu liikmesriigi lipu all;
(a)   viimase laevaomaniku suhtes, kui laev sõitis endiselt liikmesriigi lipu all;
(b)   üksnes eelviimase laevaomaniku suhtes, kui laev ei sõitnud enam Euroopa Liidu liikmesriigi lipu all.
(b)   viimase laevaomaniku suhtes, kes sõitis selle laevaga liikmeesriigi lipu all osutatud üheaastase perioodi jooksul, kui laev ei sõitnud enam liikmesriigi lipu all.
6.   Liikmesriik võib teha erandi lõikes 5 nimetatud karistustest, kui laevaomanik ei ole müünud oma laeva kavatusega see ringlusse võtta. Sellisel juhul palub liikmesriik esitada laevaomaniku väidet toetavat tõendusmaterjali, sealhulgas müügilepingu koopia.
6.   Liikmesriik võib teha erandi lõikes 5 nimetatud karistustest ainult juhul, kui laevaomanik ei ole müünud oma laeva kavatsusega see ringlusse võtta. Sellisel juhul nõuab liikmesriik, et laevaomanik esitaks oma väidet toetavat tõendusmaterjali, sealhulgas müügilepingu koopia vastavate sätetega ning teabe ostja ärimudeli kohta.
Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3
3.  Kui meetmetaotlus ja sellele lisatud tähelepanekud tõendavad usutavalt käesoleva määruse rikkumist, käsitleb pädev asutus kõiki esitatud tähelepanekuid ja meetmetaotlusi. Sellisel juhul annab pädev asutus ringlussevõtuettevõtjale võimaluse avaldada oma seisukohad meetmetaotluse ja sellele lisatud tähelepanekute kohta.
3.  Kui meetmetaotlus ja sellele lisatud tähelepanekud tõendavad usutavalt käesoleva määruse rikkumist, käsitleb pädev asutus kõiki esitatud tähelepanekuid ja meetmetaotlusi. Sellisel juhul annab pädev asutus laevaomanikule ja ringlussevõtuettevõtjale võimaluse avaldada oma seisukohad meetmetaotluse ja sellele lisatud tähelepanekute kohta.
Muudatusettepanek 105
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5
5.  Liikmesriik võib otsustada mitte kohaldada lõikeid 1 ja 4 käesoleva määruse otsese rikkumise juhtumite suhtes.
välja jäetud
Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2
2.  Õigus võtta vastu artiklites 5, 9, 10 ja 15 osutatud delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.
2.  Õigus võtta vastu artiklites 5, 9, 10 ja 15 osutatud delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ...*. Komisjon koostab volituste delegeerimise kohta hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase ajavahemiku lõppu aruande. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab pikendamisele vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppu.
____________________
* Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.
Muudatusettepanek 107
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1
1.  Ohtlike materjalide loend koostatakse kõigi laevade puhul hiljemalt viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.
välja jäetud
Muudatusettepanek 108
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 a (uus)
Direktiiv 2009/16/EÜ
IV lisa – punkt 45 (uus)
Artikkel 28a
Muudatusettepanek direktiivile 2009/16/EÜ, mis käsitleb sadamariigi kontrolli
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009 direktiivi 2009/16/EÜ (mis käsitleb sadamariigi kontrolli)1 IV lisasse lisatakse järgmine punkt:
„45. Ohtlike materjalide loendi sertifikaat vastavalt määrusele (EÜ) nr XX [sisestada käesoleva määruse täielik pealkiri]*”
_____________________
1 ELT L 131, 28.5.2009, lk 57.
* ELT L […], [….], lk […].
Muudatusettepanek 109
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt i
i)   määruse (EL) nr XX [lisada käesoleva määruse täielik pealkiri] (*) reguleerimisalasse kuuluvad laevad.
i)   laevad, mis toimetatakse Euroopa loetellu kantud laevalammutuskohta vastavalt määrusele (EL) nr XX [lisada käesoleva määruse täielik pealkiri].
Muudatusettepanek 110
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 a (uus)
Artikkel 29a
Transiit
1.   Liikmesriigid tagavad, et asjaomane asutus või muu valitsusasutus teavitab pädevat asutust või transiidiasutust 7 päeva jooksul pärast laevaomaniku teate kättesaamist.
2.   Pädeval asutusel või transiidiasutusel tuleb 60 päeva jooksul alates lõikes 1 osutatud teate kättesaamise kuupäevast teha järgmist:
(a)  anda nõusolek laeva transiidiks oma vete kaudu, kas tingimustega või ilma; või
(b)  keelduda laeva transiidist oma vete kaudu.
Asjaomane liikmesriik teavitab laevaomanikku viivitamata pädeva asutuse või transiidiasutuse otsusest.
3.  Juhul kui keeldutakse lõikes 2 osutatud nõusoleku andmisest või seatakse sellele tingimused, millega laevaomanik ei nõustu, võib laevaomanik vedada laeva ringlussevõtuks ainult läbi selliste transiidiriikide, mis ei ole vastuväidet esitanud.
4.  Kui vastust ei ole lõikes 2 osutatud 60-päevase ajavahemiku jooksul saadetud, siis eeldatakse, et pädev transiidiasutus keeldus nõusolekut andmast.
5.  Olenemata lõikest 4 eeldatakse juhul, kui kooskõlas Baseli konventsiooni artikli 6 lõikega 4 pädev transiidiasutus on otsustanud, et ta kas üldiselt või teatud tingimustel ei nõua läbiveoks eelnevat kirjalikku nõusolekut, et transiidiasutus on loa andnud, kui asjaomane liikmesriik ei saa vastust transiidiasutusele edastatud teatele järgneva 60 päeva jooksul.
Muudatusettepanek 111
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30
Komisjon vaatab käesoleva määruse läbi hiljemalt kaks aastat pärast Hongkongi konventsiooni jõustumise kuupäeva. Läbivaatamisel käsitletakse Hongkongi konventsiooni osaliste poolt lubatud lammutuskohtade kandmist laevalammutuskohtade Euroopa loetellu, et vältida töö ja halduskoormuse dubleerimist.
Komisjon vaatab käesoleva määruse läbi hiljemalt kaks aastat pärast Hongkongi konventsiooni jõustumise kuupäeva. Läbivaatamisel uuritakse, kas Hongkongi konventsiooni osaliste poolt lubatud lammutuskohtade kandmine laevalammutuskohtade Euroopa loetellu vastaks käesoleva määruse nõuetele.
Muudatusettepanek 112
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 1
Käesolev määrus jõustub 365. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Määrust kohaldatakse alates …* .
____________
* Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.
Muudatusettepanek 113
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – alapealkiri 5 a (uus)
KINNITUS ETTETEATAMATA ÜLEVAATUSE KOHTA
Määruse artikli 8 kohaselt teostatud etteteatamata ülevaatusel leiti, et laev vastab määruse asjaomastele sätetele.
Alla kirjutanud: (nõuetekohaselt volitatud ametniku allkiri)
Koht: .......................................................................................................
Kuupäev: (pp/kk/aaaa):
(vajaduse korral ametiasutuse pitser või tempel)

(1) Seejärel saadeti see vastavalt kodukorra artikli 57 lõike 2 teisele lõigule vastutavale komisjonile uueks läbivaatamiseks (A7-0132/2013).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika