Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0055(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0132/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0132/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/04/2013 - 5.6
CRE 18/04/2013 - 5.6
Äänestysselitykset
PV 22/10/2013 - 8.1
CRE 22/10/2013 - 8.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0182
P7_TA(2013)0429

Hyväksytyt tekstit
PDF 550kWORD 73k
Torstai 18. huhtikuuta 2013 - Strasbourg
Alusten kierrätys ***I
P7_TA(2013)0182A7-0132/2013

Euroopan parlamentin tarkistukset 18. huhtikuuta 2013 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten kierrätyksestä (COM(2012)0118 – C7‑0082/2012 – 2012/0055(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Osasto
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
alusten kierrätyksestä
ympäristön kannalta asianmukaisesta alusten kierrätyksestä ja käsittelystä sekä direktiivin 2009/16/EY ja asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a) Niin kutsuttu ”rantaromutus”, joka on yleisimmin käytetty menetelmä aluksen purkamiseksi, ei edusta eikä se voi edustaa turvallista ja asianmukaista kierrätystä, ja siksi sitä ei enää pitäisi hyväksyä.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  OECD-maiden tämänhetkinen alusten kierrätyskapasiteetti, jota EU:n jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivat alukset voivat käyttää, on riittämätön. Turvallinen ja asianmukainen kierrätyskapasiteetti, jota jo on OECD:n ulkopuolisissa maissa, on riittävä kaikkien EU:n lipun alla purjehtivien alusten käsittelyyn, ja sen uskotaan laajentuvan edelleen vuoteen 2015 mennessä niiden toimien seurauksena, joita kierrätystä harjoittavat maat toteuttavat Hongkongin yleissopimuksen vaatimusten täyttämiseksi.
(3)  OECD-maiden tämänhetkistä alusten kierrätyskapasiteettia, jota vientiin tarkoitetuksi vaaralliseksi jätteeksi katsottavat alukset voivat käyttää, ei hyödynnetä riittävästi. Yhdysvalloissa kiistellään parhaillaan maassa toimivien alusten kierrätyslaitosten käyttömahdollisuuksista ja kapasiteetista. Riippumatta tilanteesta, joka Yhdysvalloissa tältä osin vallitsee, eräissä jäsenvaltioissa ja OECD:n jäsenmaissa on merkittävästi potentiaalista kapasiteettia, joka saattaa lähes riittää EU:n jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten (EU:n alukset) kierrättämiseen ja käsittelemiseen, mikäli se otetaan kokonaan käyttöön. Kun tähän yhdistetään nykyinen ja mahdollinen OECD:n ulkopuolisten maiden turvallinen ja asianmukainen kierrätyskapasiteetti, sen pitäisi riittää kaikkien EU:n alusten käsittelemiseen.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a) Alusten kierrätyksen nykytilanteelle on tunnusomaista kustannusten äärimmilleen viety ulkoistaminen. Korkeimman tarjouksen jätealuksista esittävät ne alusten kierrätyslaitokset, joissa ei juurikaan noudateta työntekijöiden, ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua koskevia normeja. Tämän seurauksena suurin osa maailman kierrätettäviksi tarkoitetuista aluksista puretaan tiettyjen valtioiden rannoilla ihmisarvoa alentavissa ja ympäristöä tuhoavissa olosuhteissa, joita ei voida hyväksyä. On asianmukaista luoda rahoitusväline, jota sovelletaan kaikkiin unionin satamiin saapuviin aluksiin niiden lippuvaltiosta riippumatta ja jolla tämä tilanne korjataan tukemalla vaaralliseksi jätteeksi katsottavien alusten ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä ja käsittelyä tarjoavien laitosten kilpailukykyä heikkolaatuisiin toimijoihin nähden.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
(3 b) ”Saastuttaja maksaa” -periaatteen mukaisesti olisi alusten omistajien vastattava ympäristön kannalta asianmukaisen alusten kierrätyksen kustannuksista. Ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi olisi otettava käyttöön rahoitusjärjestelmä, jolla kerätään varoja unionin luetteloon sisällytetyissä laitoksissa kierrätettävien EU:n alusten ja muiden kuin EU:n alusten ympäristön kannalta asianmukaisen kierrätyksen ja käsittelyn taloudellisen kannattavuuden tukemiseen. Kaikkien unionin satamiin ja ankkuripaikoille saapuvien alusten olisi osallistuttava ympäristön kannalta asianmukaisen alusten kierrätyksen ja käsittelyn kustannuksiin, jotta hillitään taloudellista kannustetta turvautua heikkolaatuisiin laitoksiin ja vähennetään toisen lipun alle siirtymisen houkuttelevuutta. Alukset, jotka antavat rahoitusvakuuden takuuksi siitä, että ne lähetetään unionin luetteloon sisällytettyihin laitoksiin kierrätettäviksi ja käsiteltäviksi, olisi vapautettava kierrätysmaksun suorittamisesta. Kierrätysmaksun ja rahoitusvakuuden olisi oltava oikeudenmukaisia, syrjimättömiä ja avoimia.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Alusten turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä koskeva Hongkongin kansainvälinen yleissopimus (jäljempänä ’Hongkongin yleissopimus’) hyväksyttiin 15 päivänä toukokuuta 2009 Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) alaisuudessa Baselin yleissopimuksen pyynnöstä. Hongkongin yleissopimus tulee voimaan vasta 24 kuukautta sen jälkeen, kun sen ovat ratifioineet vähintään 15 valtiota, joiden kauppalaivasto yhteensä vastaa vähintään 40 prosenttia maailman kauppamerenkulun bruttovetoisuudesta ja joiden yhdistetty vuosittainen purettavien alusten enimmäismäärä edeltävien 10 vuoden aikana on ollut vähintään kolme prosenttia samojen valtioiden yhdistetyn kauppalaivaston bruttovetoisuudesta. Jäsenvaltioiden tulisi ratifioida yleissopimus mahdollisimman pian, jotta nopeutettaisiin sen voimaantuloa. Yleissopimus kattaa alusten suunnittelun, rakentamisen, toiminnan ja niiden valmistelun kierrätystä varten, ja tarkoituksena on helpottaa turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä ilman, että vaarannetaan alusten turvallisuus ja toiminnan tehokkuus. Yleissopimuksessa käsitellään myös kierrätyslaitosten turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista toimintaa, ja asianmukaisen mekanismin luomista alusten kierrätystä koskevien määräysten valvomiseksi.
(4)  Alusten turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä koskeva Hongkongin kansainvälinen yleissopimus (jäljempänä ’Hongkongin yleissopimus’) hyväksyttiin 15 päivänä toukokuuta 2009 Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) alaisuudessa. Hongkongin yleissopimus tulee voimaan vasta 24 kuukautta sen jälkeen, kun sen ovat ratifioineet vähintään 15 valtiota, joiden kauppalaivasto yhteensä vastaa vähintään 40:tä prosenttia maailman kauppamerenkulun bruttovetoisuudesta ja joiden yhdistetty vuosittainen purettavien alusten enimmäismäärä edeltävien 10 vuoden aikana on ollut vähintään kolme prosenttia samojen valtioiden yhdistetyn kauppalaivaston bruttovetoisuudesta. Yleissopimus kattaa vaarallisten aineiden käytön aluksissa, ja tarkoituksena on helpottaa turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä ilman, että vaarannetaan alusten turvallisuus ja toiminnan tehokkuus. Yleissopimuksessa käsitellään myös ohjeiden avulla kierrätyslaitosten toimintaa, ja siihen sisältyy myös mekanismi alusten kierrätystä koskevien määräysten valvomiseksi. Hongkongin yleissopimusta ei sovelleta valtioiden omistamiin aluksiin tai alle 500 bruttotonnin vetoisiin aluksiin tai aluksiin, jotka toimivat koko elinkaarensa ajan ainoastaan vesillä, jotka kuuluvat sen valtion suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan, joiden lipun alla aluksella on oikeus purjehtia. Hongkongin yleissopimus ei myöskään koske alusten kierrätyslaitoksessa talteen otetun teräksen todellista kierrätystä tai sellaisten laitosten toimintaa, jotka jatkokäsittelevät jäteaineita alusten kierrätyslaitoksen jälkeen. Hongkongin yleissopimuksella ei pyritä ehkäisemään vaaralliseksi jätteeksi katsottavien alusten vientiä OECD:n ulkopuolisiin maihin, mikä käytäntö on nykyisin kielletty asetuksen (EY) N:o 1013/2006 nojalla. Hongkongin yleissopimuksen voimaantulon arvioidaan voivan kestää jopa kymmenen vuotta.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Hongkongin yleissopimuksessa edellytetään nimenomaisesti, että sen osapuolet toteuttavat kansainvälisen oikeuden mukaisia tiukempia toimenpiteitä ja varmistavat alusten turvallisen ja ympäristön kannalta asianmukaisen kierrätyksen, jotta ehkäistään, vähennetään ja minimoidaan mahdolliset haitalliset vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Eurooppalaisen luettelon laatiminen kierrätyslaitoksista, jotka noudattavat tässä asetuksessa esitettyjä vaatimuksia, edistäisi tätä tavoitetta ja sekä määräysten noudattamisen parempaa valvontaa, koska se helpottaisi lippuvaltioiden mahdollisuutta valvoa kierrätettäväksi lähetettäviä aluksia. Näiden kierrätyslaitoksia koskevien vaatimusten olisi perustuttava Hongkongin yleissopimuksen vaatimuksille.
(5)  Hongkongin yleissopimuksessa edellytetään nimenomaisesti, että sen osapuolet voivat toteuttaa kansainvälisen oikeuden mukaisia tiukempia toimenpiteitä ja varmistaa alusten turvallisen ja ympäristön kannalta asianmukaisen kierrätyksen, jotta ehkäistään, vähennetään ja minimoidaan mahdolliset haitalliset vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Eurooppalaisen luettelon laatimisen kierrätyslaitoksista, jotka noudattavat tässä asetuksessa esitettyjä vaatimuksia, pitäisi edistää tätä tavoitetta sekä määräysten noudattamisen parempaa valvontaa, koska se helpottaisi lippuvaltioiden mahdollisuutta valvoa kierrätettäväksi lähetettäviä aluksia. Näiden kierrätyslaitoksia koskevien vaatimusten olisi perustuttava Hongkongin yleissopimuksen vaatimuksille, mutta niiden olisi oltava viime mainittuja tiukempia, jotta saavutetaan ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun taso, joka vastaa suurelta osin unionissa vaadittua tasoa. Tämän pitäisi osaltaan myös parantaa unionin laitoksissa kierrätettävien alusten ympäristön kannalta turvallisen ja asianmukaisen kierrätyksen ja käsittelyn kannattavuutta.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)   Alukset, jotka eivät kuulu Hongkongin yleissopimuksen ja tämän asetuksen soveltamisalaan, olisi edelleen kierrätettävä asetuksen (EY) N:o 1013 sekä jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19 päivänä marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2008/98/EY vaatimusten mukaisesti.
(7)   Alukset, jotka eivät kuulu Hongkongin yleissopimuksen soveltamisalaan, alukset, jotka eivät kykene kulkemaan omin voimin, paitsi jos niillä on voimassa oleva korjaussopimus, ja alukset, jotka eivät ole sovellettavien unionin ja kansainvälisen oikeuden mukaisten turvallisuussäännösten ja ‑määräysten mukaisia, kun niistä tulee jätettä jonkin jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella, olisi edelleen kierrätettävä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 sekä jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19 päivänä marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY vaatimusten mukaisesti.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)   On tarpeen selventää tämän asetuksen, asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2008/98/EY soveltamisaloja, jotta vältetään päällekkäisyyttä samaan tavoitteeseen tähtäävien säädösten välillä.
(8)   On tarpeen selventää tämän asetuksen, asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2008/98/EY soveltamisaloja, jotta vältetään erilaisten oikeudellisten vaatimusten soveltaminen samassa tilanteessa.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a) Tätä asetusta sovellettaessa olisi noudatettava kansainvälisen oikeuden mukaisia kauttakulkumaiden oikeuksia.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a) Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava alusten turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä koskevan IMO:n Hongkongin kansainvälisen yleissopimuksen nopeasta ratifioinnista parantaakseen alusten kierrätystä koskevia käytäntöjä ja edellytyksiä.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)   Jäsenvaltioiden olisi annettava säännökset seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen rikkomuksiin, sekä varmistettava, että näitä seuraamuksia sovelletaan siten, että estetään alusten kierrätystä koskevien sääntöjen kiertäminen. Seuraamusten, jotka voivat olla luonteeltaan siviilioikeudellisia tai hallinnollisia, olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
(11)   Jäsenvaltioiden olisi annettava säännökset seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen rikkomuksiin, sekä varmistettava, että näitä seuraamuksia sovelletaan siten, että estetään alusten kierrätystä koskevien sääntöjen kiertäminen. Seuraamusten, jotka voivat olla luonteeltaan rikosoikeudellisia, siviilioikeudellisia tai hallinnollisia, olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)   Jäsenvaltiot eivät merenkulun ja alusten kierrätyksen kansainvälisen luonteen vuoksi voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli ehkäistä, vähentää tai poistaa haitallisia vaikutuksia, joita jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten kierrätyksestä, toiminnasta ja ylläpidosta aiheutuu ihmisten terveydelle ja ympäristölle, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,
(14)   Jäsenvaltiot eivät merenkulun ja alusten kierrätyksen kansainvälisen luonteen vuoksi voi aina yksinään riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli ehkäistä, vähentää tai poistaa haitallisia vaikutuksia, joita EU:n alusten kierrätyksestä ja käsittelystä aiheutuu ihmisten terveydelle ja ympäristölle, vaan se voidaan joissakin tapauksissa saavuttaa paremmin unionin tasolla, vaikka Hongkongin yleissopimuksen ratifiointi siirtäisikin unionin toimivallan säätää alusten kierrätystä koskevista kysymyksistä takaisin jäsenvaltioille, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
1 artikla
Tämän asetuksen tarkoituksena on ehkäistä, vähentää tai poistaa haitallisia vaikutuksia, joita jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten kierrätyksestä, toiminnasta ja ylläpidosta aiheutuu ihmisten terveydelle ja ympäristölle.
Tämän asetuksen tarkoituksena on ehkäistä, vähentää minimiin ja poistaa siinä määrin kuin se on mahdollista onnettomuuksia, vammoja ja muita haitallisia vaikutuksia, joita EU:n alusten kierrätyksestä ja käsittelystä aiheutuu ihmisten terveydelle ja ympäristölle, muun muassa kierrättämällä niitä unionin luetteloon sisällytetyissä, unionin alueella tai sen ulkopuolella sijaitsevissa laitoksissa, sekä parantaa muiden kuin EU:n alusten kierrätyksen edellytyksiä.
Tämän asetuksen tarkoituksena on myös vähentää unionin ja OECD:n sekä asianomaisten kolmansien maiden toimijoiden välillä vallitsevia eroja, jotka liittyvät työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä ympäristönormeihin.
Tällä asetuksella pyritään myös helpottamaan Hongkongin yleissopimuksen ratifiointia.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
1 a) ’EU:n aluksella’ alusta, joka purjehtii jäsenvaltion lipun alla tai joka toimii sen valvonnassa;
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)
1 b) ’muulla kuin EU:n aluksella’ alusta, joka purjehtii kolmannen maan lipun alla;
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
3 a) ’jätteellä’ direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 1 kohdassa määriteltyä jätettä;
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)
3 b) ’vaarallisella jätteellä’ direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 2 kohdassa määriteltyä vaarallista jätettä;
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 c alakohta (uusi)
3 c) ’käsittelyllä’ direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 14 kohdassa määriteltyä käsittelyä;
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 d alakohta (uusi)
3 d) ’ympäristön kannalta hyväksyttävällä jätehuollolla’ asetuksen (EY) N:o 1013/2006 2 artiklan 8 kohdassa määriteltyä ympäristön kannalta hyväksyttävää jätehuoltoa;
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
5.  ’aluksen kierrätyksellä’ toimintaa, jossa alus puretaan kokonaan tai osittain alusten kierrätyslaitoksella sellaisten osien ja materiaalien hyödyntämiseksi, jotka soveltuvat hyödyntämiseen tai uudelleenkäyttöön, samalla kun pidetään huolta vaarallisista ja muista materiaaleista, mukaan lukien osien ja materiaalien varastointi ja esikäsittely kierrätyslaitoksessa, mutta ei niiden lisäkäsittely tai loppukäsittely erillisissä laitoksissa;
5.  ’aluksen kierrätyksellä’ toimintaa, jossa alus puretaan kokonaan tai osittain alusten kierrätyslaitoksella sellaisten osien ja materiaalien hyödyntämiseksi, jotka soveltuvat hyödyntämiseen tai uudelleenkäyttöön, samalla kun pidetään huolta vaarallisista ja muista materiaaleista, mukaan lukien osien ja materiaalien varastointi ja esikäsittely kierrätyslaitoksessa, mutta ei niiden lisäkäsittely erillisissä laitoksissa; käsitteen ’kierrätys’ merkitys poikkeaa tässä asetuksessa näin ollen direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 17 kohdassa annetusta määritelmästä;
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
6.  alusten kierrätyslaitoksella jäsenvaltiossa tai unionin ulkopuolisessa valtiossa sijaitsevaa alusten kierrätykseen käytettyä määrättyä paikkaa, telakkaa tai laitosta;
6.   ’alusten kierrätyslaitoksella’ jäsenvaltiossa tai unionin ulkopuolisessa valtiossa sijaitsevaa alusten kierrätykseen käytettyä rakennettua telakkaa tai laitosta;
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
7.  ’kierrätysyrityksellä’ alusten kierrätyslaitoksen omistajaa tai muuta organisaatiota tai henkilöä, joka on ottanut kierrätyslaitoksen omistajalta vastuun laivojen kierrätyksen harjoittamisesta;
7.  ’alusten kierrätysyrityksellä’ alusten kierrätyslaitoksen omistajaa tai muuta organisaatiota tai henkilöä, joka on ottanut kierrätyslaitoksen omistajalta vastuun laivojen kierrätyksen harjoittamisesta;
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)
9 a) ’kauttakululla’ aluksen viemistä kierrätyspaikkaan tämän asetuksen mukaisesti sellaisen maan alueen kautta, joka ei ole lähettäjä- tai kohdemaa ja jolla on kansainvälisen oikeuden nojalla oikeus vastustaa aluksen viemistä;
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 20 a alakohta (uusi)
20 a) ’hylätyllä aluksella’ alusta, jonka viimeinen rekisteröity omistaja on jättänyt miehittämättömänä heitteille johonkin EU:n satamaan;
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Tätä asetusta sovelletaan aluksiin, joilla on oikeus purjehtia jonkin jäsenvaltion lipun alla tai jotka toimivat sen valvonnassa.
1.  Tätä asetusta sovelletaan EU:n aluksiin.
Tämän asetuksen 5 a ja 5 b artiklaa, 11 b artiklaa, 23 artiklan 1 kohtaa ja 29 artiklan 1 kohtaa artiklaa sovelletaan myös muihin kuin EU:n aluksiin, jotka käyvät jäsenvaltion satamassa tai ankkuripaikalla ja osallistuvat aluksen ja sataman vuorovaikutukseen.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c a ja c b alakohta (uusi)
c a) aluksiin, jotka eivät kykene kulkemaan omin voimin, riippumatta siitä, minkä lipun alla ne purjehtivat, ja jotka täten ovat asetuksessa (EY) N:o 1013/2006 tarkoitettua jätettä, paitsi jos niillä on voimassa oleva korjaussopimus;
c b) aluksiin, jotka eivät ole sovellettavien unionin ja kansainvälisen oikeuden mukaisten turvallisuussäännösten ja ‑määräysten mukaisia.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – otsikko
Vaarallisten materiaalien valvonta
Kiellettyjen tai rajoitettujen vaarallisten materiaalien valvonta
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a. Orgaanisia tinayhdisteitä sisältävien kiinnittymisenestojärjestelmien uusi käyttötapa biosidinä tai muun sellaisen kiinnittymisenestojärjestelmän käyttö, jonka käyttö on kielletty alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaisesti, kielletään aluksissa.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
5 artikla
Vaarallisten materiaalien luettelo
Vaarallisten materiaalien luettelo
1.   Kussakin uudessa aluksessa on säilytettävä vaarallisten materiaalien luetteloa.
1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kussakin uudessa EU:n aluksessa olevista vaarallisista materiaaleista laaditaan luettelo, jota pidetään saatavilla aluksessa.
2.   Vaarallisten materiaalien luettelo on laadittava ennen kuin alus lähetetään kierrätettäväksi, ja sitä on säilytettävä aluksessa.
2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että olemassa olevilla EU:n aluksilla laaditaan vaarallisten materiaalien luettelo 2 a kohdassa esitettyjen määräaikojen mukaisesti tai ennen kuin alus lähetetään kierrätettäväksi sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi, ja että luettelo pidetään saatavilla aluksessa.
2 a. Luettelon laatimisessa on sovellettava seuraavia määräaikoja:
–  yli 25 vuotta vanhat alukset ...*;
–  yli 20 vuotta vanhat alukset ...**;
–  yli 15 vuotta vanhat alukset ...***;
–  alle 15 vuotta vanhat alukset ...****.
3.   EU:n ulkopuolisen maan lipun alle rekisteröityjen olemassa olevien alusten, jotka hakevat rekisteröintiä jonkin jäsenvaltion lipun alle, on varmistettava, että aluksella säilytetään luetteloa vaarallisista materiaaleista.
4.   Vaarallisten materiaalien luettelon on noudatettava seuraavia vaatimuksia:
4.   Vaarallisten materiaalien luettelon on noudatettava seuraavia vaatimuksia:
a)   luettelo laaditaan erikseen jokaista alusta varten;
a)   luettelo laaditaan erikseen jokaista alusta varten;
b)   luettelo tarjoaa näyttöä siitä, että alus noudattaa vaarallisten materiaalien asentamista tai käyttämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia 4 artiklan mukaisesti;
b)   luettelo tarjoaa näyttöä siitä, että alus noudattaa vaarallisten materiaalien asentamista tai käyttämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia 4 artiklan mukaisesti;
c)   luettelossa mainitaan vähintään liitteessä I tarkoitetut ja aluksen rakenteeseen tai laitteistoon sisältyvät vaaralliset materiaalit, niiden sijainti ja niiden arvioidut määrät.
c)   luettelossa mainitaan uusien alusten osalta vähintään liitteessä I tarkoitetut ja aluksen rakenteeseen tai laitteistoon sisältyvät vaaralliset materiaalit, niiden sijainti ja niiden tarkat määrät;
c a) luettelossa mainitaan olemassa olevien alusten osalta vähintään liitteessä I tarkoitetut ja aluksen rakenteeseen tai laitteistoon sisältyvät vaaralliset materiaalit, niiden sijainti ja niiden määrät, jotka on ilmoitettava niin tarkasti kuin se on käytännössä mahdollista;
c b) luettelossa otetaan huomioon IMO:n laatimat ohjeet.
5.   Edellä 4 kohdan lisäksi olemassa olevia aluksia varten laaditaan suunnitelma, jossa kuvataan visuaalinen tai pistokokeisiin perustuva tarkastus, jonka perusteella vaarallisten materiaalien luettelo laaditaan.
5.   Edellä olevan 4 kohdan lisäksi olemassa olevia aluksia varten laaditaan suunnitelma, jossa kuvataan visuaalinen tai pistokokeisiin perustuva tarkastus, jonka perusteella vaarallisten materiaalien luettelo on laadittu.
6.   Vaarallisten materiaalien luettelon on koostuttava kolmesta osasta:
6.   Vaarallisten materiaalien luettelon on koostuttava kolmesta osasta:
a)   luettelo, jossa esitetään I liitteessä tarkoitetut ja aluksen rakenteeseen tai laitteistoon sisältyvät vaaralliset materiaalit, niiden sijainti ja niiden arvioidut määrät (osa I).
a)   luettelo, jossa esitetään I liitteessä tarkoitetut ja aluksen rakenteeseen tai laitteistoon sisältyvät vaaralliset materiaalit, niiden sijainti ja niiden määrät (osa I) 4 kohdan c alakohdan mukaisesti.
b)   luettelo aluksella olevasta jätteestä, mukaan lukien aluksen toiminnan aikana syntyvä jäte (osa II);
b)   luettelo, jossa esitetään aluksella oleva (sekä vaarallinen että vaaraton) jäte, mukaan lukien aluksen toiminnan aikana syntyvä jäte (osa II), ja sen arvioitu määrä;
c)  luettelo varastoista, joita aluksella on, kun päätös kierrätyksestä on tehty (osa III).
c)  luettelo varastoista, joita aluksella on, kun päätös kierrätyksestä on tehty (osa III).
7.   Vaarallisten aineiden luettelon osaa I on ylläpidettävä asianmukaisesti ja sitä on päivitettävä aluksen koko toiminnan ajan siten, että otetaan huomioon liitteessä I tarkoitettuja vaarallisia materiaaleja sisältävät uudet asennukset sekä asiaan liittyvät muutokset aluksen rakenteessa ja laitteistossa.
7.   Vaarallisten aineiden luettelon osaa I on ylläpidettävä asianmukaisesti ja sitä on päivitettävä aluksen koko toiminnan ajan siten, että otetaan huomioon liitteessä I tarkoitettuja vaarallisia materiaaleja sisältävät uudet asennukset sekä asiaan liittyvät muutokset aluksen rakenteessa ja laitteistossa.
8.   Sen lisäksi, että osaa I ylläpidetään ja päivitetään asianmukaisesti, luetteloon on ennen kierrätystä lisättävä osa II toiminnassa syntyneistä jätteistä ja osa III varastoista, ja luettelo on tarkistutettava siinä jäsenvaltiossa, jonka lipun alla alus purjehtii.
8.   Sen lisäksi, että osaa I ylläpidetään ja päivitetään asianmukaisesti, luetteloon on ennen kierrätystä lisättävä osa II toiminnassa syntyneistä jätteistä ja osa III varastoista, ja luettelo on tarkistutettava siinä jäsenvaltiossa, jonka lipun alla alus purjehtii.
9.   Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 26 artiklan mukaisesti liitteessä I lueteltujen vaarallisten materiaalien luettelossa olevien kohtien päivittämistä varten.
9.   Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 26 artiklan mukaisesti liitteessä I lueteltujen vaarallisten materiaalien luettelossa olevien kohtien päivittämistä varten, jotta varmistetaan, että luettelo sisältää ainakin Hongkongin yleissopimuksen liitteessä I ja II luetellut aineet ja jotta otetaan huomioon unionin asiaan liittyvä lainsäädäntö, joka koskee vaarallisten materiaalien käytön tai asentamisen vaiheittaista lopettamista tai rajoittamista.
__________
* Vuosi tämän asetuksen voimaantulosta.
** Kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.
*** Kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.
**** Neljä vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.
Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)
5 a artikla
Kannustimiin perustuva järjestelmä
Kohentaakseen alusten kierrätyksen nykytilannetta, jolle on ominaista kustannusten äärimmäinen ulkoistaminen, ja alusten purkamiseen liittyviä olosuhteita, joita ei voida hyväksyä, komissio antaa ennen vuoden 2015 loppua lainsäädäntöehdotuksen kannustimiin perustuvasta järjestelmästä, jolla edistetään turvallista ja asianmukaista alusten kierrätystä.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko
Alusten valmisteleminen kierrätystä varten: yleiset vaatimukset
Alusten omistajia koskevat yleiset vaatimukset
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  ennen eurooppalaisen luettelon julkaisemista aluksia kierrätetään ainoastaan unionissa tai jossakin OECD-maassa sijaitsevissa alusten kierrätyslaitoksissa;
a)  ennen eurooppalaisen luettelon julkaisemista aluksia kierrätetään ainoastaan alusten kierrätyslaitoksissa, joilla on unionin tai jonkin OECD-maan toimivaltaisten viranomaisten myöntämä asianmukainen lupa;
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
1.   Ennen aluksen kierrätystä kullekin alukselle on laadittava kierrätyssuunnitelma.
1.   Kullekin yli 20 vuotta vanhalle EU:n alukselle on laadittava kierrätyssuunnitelma viimeistään ...* tai ennen aluksen kierrätystä sen mukaan, kumpi on aikaisempi.
__________
* 30 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)   alusten kierrätyslaitos laatii suunnitelman ottaen huomioon tiedot, jotka aluksen omistaja toimittaa 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti;
a)   ennen kuin eurooppalainen luettelo on julkaistu, unionin tai OECD:n jäsenvaltion alueella sijaitseva alusten kierrätyslaitos laatii suunnitelman ottaen huomioon tiedot, jotka aluksen omistaja toimittaa 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti;
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
a a) sen jälkeen, kun eurooppalainen luettelo on julkaistu, luetteloon sisällytetty alusten kierrätyslaitos laatii suunnitelman ottaen huomioon tiedot, jotka aluksen omistaja toimittaa 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti;
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta
d)   kierrätyssuunnitelma sisältää tiedot tietyn laivan kierrätyksestä aiheutuvien vaarallisten materiaalien ja jätteiden tyypistä ja määrästä, mukaan lukien ne materiaalit, jotka on mainittu vaarallisten materiaalien luettelossa, sekä tiedot siitä, miten näitä vaarallisia materiaaleja ja jätteitä hoidetaan kierrätyslaitoksessa sekä sen jälkeen käytettävissä jätehuoltolaitoksissa;
d)   kierrätyssuunnitelma sisältää tiedot tietyn laivan kierrätyksestä aiheutuvien vaarallisten materiaalien ja jätteiden tyypistä ja määrästä, mukaan lukien ne materiaalit ja jätteet, jotka on mainittu vaarallisten materiaalien luettelossa, sekä tiedot siitä, miten näitä vaarallisia materiaaleja ja jätteitä käsitellään kierrätyslaitoksessa sekä sen jälkeen käytettävissä jätteenkäsittelylaitoksissa;
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)
e a) kierrätyssuunnitelma on saatettava ajan tasalle kuuden kuukauden kuluessa määräaikaiskatsastuksesta tai lisäkatsastuksesta.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Aluksen omistajan, joka myy yli 20 vuotta vanhan EU:n aluksen uudelle omistajalle, joka aikoo siirtää sen kolmannen valtion lipun alle, on varmistettava, että uuden omistajan kanssa tehtävässä sopimuksessa määrätään, että uusi omistaja ja mahdolliset seuraavat omistajat ottavat vastuun aluksen kierrätyssuunnitelman laatimisesta, mikäli ne aikoivat saapua unionin satamaan tai ankkuripaikalle.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
1.   Hallinnon virkamiehet tai hallinnon puolesta toimivat hyväksytyt organisaatiot suorittavat alusten katsastukset.
1.   Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten virkamiehet tai hallinnon puolesta toimivat hyväksytyt organisaatiot suorittavat alusten katsastukset.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta
3.  Peruskatsastus suoritetaan ennen aluksen asettamista liikenteeseen tai ennen inventaariotodistuksen myöntämistä. Katsastuksen suorittavien virkamiesten on varmistettava, että vaarallisten materiaalien luettelon osa I vastaa tämän asetuksen vaatimuksia.
3.  Uuden aluksen peruskatsastus suoritetaan ennen aluksen asettamista liikenteeseen. Olemassa olevan aluksen peruskatsastus suoritetaan tämän asetuksen voimaantuloa seuraavien viiden vuoden aikana. Katsastuksen suorittavien virkamiesten on varmistettava, että vaarallisten materiaalien luettelon osa I vastaa tämän asetuksen vaatimuksia.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta
5.   Lisäkatsastus, jossa katsastetaan alus joko kokonaan tai osittain, voidaan suorittaa aluksen omistajan pyynnöstä rakenteen, laitteiston, järjestelmien, asennusten, järjestelyjen ja materiaalien muutoksen, korvauksen tai merkittävän korjauksen jälkeen. Katsastuksen suorittavien viranomaisten on varmistettava, että kaikki tällaiset muutokset, korvaukset tai merkittävät korjaukset on tehty niin, että alus noudattaa tämän asetuksen vaatimuksia, ja niiden on varmistettava, että vaarallisten aineiden luettelon osaa I on muutettu vastaavasti.
5.   Aluksen omistajan on rakenteen, laitteiston, järjestelmien, asennusten, järjestelyjen ja materiaalien merkittävän muutoksen, korvauksen tai korjauksen jälkeen pyydettävä lisäkatsastusta, jossa katsastetaan alus joko kokonaan tai osittain. Katsastuksen suorittavien viranomaisten on varmistettava, että kaikki tällaiset merkittävät muutokset, korvaukset tai korjaukset on tehty niin, että alus noudattaa tämän asetuksen vaatimuksia, ja niiden on varmistettava, että vaarallisten aineiden luettelon osaa I on muutettu vastaavasti.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)
a a) alus on esipuhdistettu 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti;
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 a kohta (uusi)
7 a. Katsastuksen suorittavat virkailijat voivat milloin tahansa tai satamaviranomaisten perustellusta pyynnöstä silloin, kun viranomaisilla on vakavia epäilyksiä vastaanottamansa aluksen kunnosta, päättää tehdä ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen, jolla varmistetaan, että alus vastaa tämän asetuksen vaatimuksia.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
2.  Sopimuksen on tultava voimaan viimeistään silloin, kun tehdään 8 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua loppukatsastusta koskeva pyyntö, ja sen on oltava voimassa siihen saakka, kun alus on kokonaan kierrätetty.
2.  Sopimuksen on tultava voimaan viimeistään silloin, kun tehdään 8 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua loppukatsastusta koskeva pyyntö, ja sen on oltava voimassa siihen saakka, kun alus on kokonaan kierrätetty.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – b alakohta
b)   toimitettava alusten kierrätyslaitokselle kaikki alusta koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen 7 artiklan mukaista alusten kierrätyslaitoksen kehittämistä varten;
b)   toimitettava alusten kierrätyslaitokselle vähintään neljä kuukautta ennen aluksen aiottua kierrättämispäivää kaikki alusta koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen 7 artiklan mukaista alusten kierrätyssuunnitelman laatimista varten, tai ellei aluksen omistajalla ole tällaisia tietoja, ilmoitettava asiasta alusten kierrätyslaitokselle ja tehtävä sen kanssa yhteistyötä, jotta kaikki puutteet saadaan ratkaistua asianmukaisesti;
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)
b a) toimitettava alusten kierrätyslaitokselle jäljennös 10 artiklan mukaisesti myönnetystä kierrätyskelpoisuustodistuksesta;
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)
b b) lähetettävä alus kierrätettäväksi vasta sitten, kun toimivaltainen viranomainen on nimenomaisesti hyväksynyt aluksen kierrätyssuunnitelman 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti;
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta
c)   otettava alus takaisin ennen kierrätyksen alkamista tai kierrätyksen alkamisen jälkeen, jos se on teknisesti mahdollista, mikäli aluksella olevien vaarallisten materiaalien pitoisuus ei suurelta osin vastaa vaarallisten materiaalien luetteloa eikä salli aluksen asianmukaista kierrätystä.
c)   otettava alus takaisin ennen kierrätyksen alkamista tai kierrätyksen alkamisen jälkeen, jos se on teknisesti mahdollista, mikäli aluksen suunniteltua kierrätystä ei ole mahdollista toteuttaa tai se vaarantaa turvallisuuden tai ympäristön suojelun sen seurauksena, että alusta ei ole kuvailtu asianmukaisesti vaarallisten materiaalien luettelossa tai muussa asiakirjassa.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)
c a) vastattava tosiasiallisista ylimääräisistä kustannuksista, mikäli aluksella olevien vaarallisten materiaalien määrä on merkittävästi suurempi kuin vaarallisten materiaalien luettelossa on ilmoitettu mutta ei ole niin suuri, että se estää aluksen suunnitellun kierrätyksen tai vaarantaa turvallisuuden tai ympäristön suojelun.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – a alakohta
a)   laadittava yhdessä aluksen omistajan kanssa aluskohtainen aluksen kierrätyssuunnitelma 7 artiklan mukaisesti;
a)   laadittava yhdessä aluksen omistajan kanssa aluskohtainen aluksen kierrätyssuunnitelma 7 artiklan mukaisesti kuukauden kuluessa siitä, kun kaikki asiaankuuluvat alusta koskevat tiedot on saatu 3 kohdan b alakohdan mukaisesti;
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – c alakohta
c)   estettävä aluksen kierrätyksen aloittaminen ennen b alakohdassa tarkoitetun raportin toimittamista;
c)   kieltäydyttävä aluksen kierrätyksen aloittamisesta ennen b alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen toimittamista ja ennen kuin toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt aluksen kierrätyssuunnitelman;
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – d alakohta – johdantokappale
d)  valmistellessaan aluksen vastaanottamista kierrätystä varten ilmoitettava kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kierrätyksen suunniteltua alkua asiasta vastaaville toimivaltaisille viranomaisille aikomuksesta kierrättää kyseinen alus ja seuraavat tiedot:
d)  valmistellessaan aluksen vastaanottamista kierrätystä varten ilmoitettava kirjallisesti vähintään kolme kuukautta ennen kierrätyksen suunniteltua alkua asiasta vastaaville toimivaltaisille viranomaisille aikomuksesta kierrättää kyseinen alus ja seuraavat tiedot:
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a. Aluksen omistajan on toimitettava jäljennös sopimuksesta toimivaltaiselle viranomaiselle.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
1.   Saatettuaan päätökseen peruskatsastuksen, määräaikaiskatsastuksen tai aluksen omistajan pyynnöstä suoritetun lisäkatsastuksen, jäsenvaltion on myönnettävä inventaariotodistus liitteessä IV esitetyn mallin mukaisesti. Tätä todistusta täydennetään vaarallisten materiaalien luettelon osalla I.
1.   Saatettuaan onnistuneesti päätökseen peruskatsastuksen, määräaikaiskatsastuksen tai lisäkatsastuksen, sen jäsenvaltion, jonka lipun alla alus purjehtii, on myönnettävä inventaariotodistus liitteessä IV esitetyn mallin mukaisesti. Tätä todistusta täydennetään vaarallisten materiaalien luettelon osalla I.
Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 26 artiklan mukaisesti liitteessä IV esitetyn inventaariotodistuksen mallin päivittämistä varten.
Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 26 artiklan mukaisesti liitteessä IV esitetyn inventaariotodistuksen mallin päivittämistä varten.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
2.   Kun loppukatsastus on saatu onnistuneesti päätökseen 8 artiklan 6 kohdan mukaisesti, hallinnon on myönnettävä kierrätyskelpoisuustodistus liitteessä V esitetyn mallin mukaisesti. Tätä todistusta on täydennettävä vaarallisten materiaalien luettelolla ja aluksen kierrätyssuunnitelmalla.
2.   Kun loppukatsastus on saatu onnistuneesti päätökseen 8 artiklan 6 kohdan mukaisesti, hallinnon on myönnettävä kierrätyskelpoisuustodistus liitteessä V esitetyn mallin mukaisesti, mikäli se katsoo, että aluksen kierrätyssuunnitelma on tässä asetuksessa esitettyjen vaatimusten mukainen. Tätä todistusta on täydennettävä vaarallisten materiaalien luettelolla ja aluksen kierrätyssuunnitelmalla.
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)
11 a artikla
Tarkastukset
Jäsenvaltiot soveltavat kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti EU:n aluksia koskevia valvontasäännöksiä, jotka vastaavat direktiivin 2009/16/EY säännöksiä. Yksityiskohtaisempi tarkastus, jossa otetaan huomioon IMO:n laatimat ohjeet, suoritetaan mikäli tarkastuksessa käy ilmi, että alus ei täytä 4 artiklan 1–3 a kohdassa, 5 artiklassa ja 7 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia tai että sillä ei ole voimassa olevaa 10 artiklan 1 kohdan mukaista voimassa olevaa inventaariotodistusta, tai tarkastuksen jälkeen on perustellut syyt olettaa, että
–  aluksen tai sen laitteiston kunto ei vastaa 4 artiklan 1–3 a kohdassa esitettyjä vaatimuksia tai se eroaa merkittävästi todistuksessa ja/tai vaarallisten materiaalien luettelossa esitetyistä tiedoista, tai
–  aluksella ei ole pantu täytäntöön menettelyä vaarallisten materiaalien luettelon ylläpitämiseksi.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
11 b artikla (uusi)
11 b artikla
Muihin kuin EU:n aluksiin 5 a ja 5 b artiklan, 23 artiklan 1 kohdan ja 29 artiklan 1 kohdan lisäksi sovellettavat säännökset
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että muut kuin EU:n alukset täyttävät 4 artiklan 1–3 a kohdassa esitetyt vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin lainsäädännössä säädettyjä muita mahdollisesti lisätoimia edellyttäviä vaatimuksia. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 4 artiklan 1–3 a kohdassa tarkoitettujen materiaalien asentaminen tai käyttö muissa kuin EU:n aluksissa niiden ollessa jäsenvaltioiden satamissa, ankkuripaikoilla, telakoilla, laivojen korjaustelakoilla tai rannikon ulkopuolella sijaitsevissa ulkosatamissa.
2.  Jäsenvaltion satamaan tai ankkuripaikalle saapuvien uusien muiden kuin EU:n alusten on pidettävä aluksella saatavilla voimassa oleva vaarallisten materiaalien luettelo.
3.  Jäsenvaltion satamaan tai ankkuripaikalle saapuvien olemassa olevien muiden kuin EU:n alusten on pidettävä aluksella saatavilla vaarallisten materiaalien luettelo 5 artiklan 2 a kohdassa esitetyn aikataulun mukaisesti. Luettelon on täytettävä 5 artiklan 4–7 kohdassa esitetyt vaatimukset.
4.  Jäsenvaltion satamaan tai ankkuripaikalle saapuvien muiden kuin EU:n alusten on esitettävä aluksen hallinnon tai hallinnon puolesta toimivan hyväksytyn organisaation myöntämä vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa vahvistetaan, että alus on 1–3 kohdassa annettujen säännösten mukainen.
5.  Muiden kuin EU:n alusten, jotka on ostettu EU:n lipun alla purjehtineelta omistajalta, kun alus oli yli 20 vuotta vanha, on saapuessaan EU:n jäsenvaltion satamaan tai ankkuripaikalle pidettävä aluksessa saatavilla 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukainen aluksen kierrätyssuunnitelma.
6.  Yksityiskohtaisempi tarkastus suoritetaan, mikäli tarkastuksessa käy ilmi, että muu kuin EU:n alus ei täytä 1–5 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia, tai mikäli tarkastuksen jälkeen on perustellut syyt olettaa, että
–  aluksen tai sen laitteiston kunto ei vastaa 1 kohdassa esitettyjä vaatimuksia tai se eroaa merkittävästi todistuksessa tai vaarallisten materiaalien luettelossa esitetyistä tiedoista, tai
–  aluksella ei ole pantu täytäntöön menettelyä vaarallisten materiaalien luettelon ylläpitämiseksi.
7.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan säännöksiä rikkoviin muiden kuin EU:n alusten omistajiin sovelletaan tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia.
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale
Jotta alusten kierrätyslaitos voidaan lisätä eurooppalaiseen luetteloon, sen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
Jotta alusten kierrätyslaitos voidaan lisätä eurooppalaiseen luetteloon, sen on täytettävä seuraavat vaatimukset ottaen huomioon asiaankuuluvat IMO:n ja ILO:n ohjeet sekä muut kansainväliset ohjeet:
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
a a) alusten kierrätyslaitoksen on käytettävä toiminnassaan pysyviä rakenteita (kuivatelakoita, laitureita tai betoniramppeja);
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)
a b) alusten kierrätyslaitoksella on oltava riittävästi nostureita aluksesta irrotettujen osien nostamiseksi;
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)   alusten kierrätyslaitoksen on laadittava johto- ja seurantajärjestelmät, menetelmät ja tekniikat, jotka eivät aiheuta terveysriskejä työntekijöille tai kierrätyslaitoksen läheisyydessä asuvalle väestölle ja joilla ehkäistään, vähennetään, minimoidaan ja mahdollisuuksien mukaan poistetaan alusten kierrätyksestä ympäristöön aiheutuvat haitalliset vaikutukset;
b)   alusten kierrätyslaitoksen on laadittava johto- ja seurantajärjestelmät, menetelmät ja tekniikat, joilla varmistetaan, että työntekijöille tai kierrätyslaitoksen läheisyydessä asuvalle väestölle ei aiheudu terveysriskejä, ja joilla ehkäistään, vähennetään, minimoidaan ja mahdollisuuksien mukaan poistetaan alusten kierrätyksestä ympäristöön aiheutuvat haitalliset vaikutukset;
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta
d)   kierrätyslaitoksesta laaditaan alusten kierrätyslaitoksen suunnitelma ja se hyväksytään;
d)   kierrätyslaitoksesta laaditaan alusten kierrätyslaitoksen suunnitelma ja se otetaan käyttöön;
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – j alakohta
j)   kierrätyslaitoksessa varmistetaan, että kierrätyslaitoksen kaikissa tiloissa on saatavilla hätätilanteessa tarvittavat laitteet, kuten palontorjuntalaitteet ja –ajoneuvot, ambulanssit ja nosturit;
j)   kierrätyslaitoksessa varmistetaan, että hätätilanteessa tarvittavat laitteet, kuten palontorjuntalaitteet ja –ajoneuvot, ambulanssit ja nosturit pääsevät nopeasti alukseen ja kierrätyslaitoksen kaikkiin tiloihin, kun työt aluksen kierrättämiseksi on aloitettu;
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – k alakohta
k)   kierrätyslaitoksessa varmistetaan kaikkien aluksella kierrätyksen aikana esiintyvien vaarallisten materiaalien eristäminen niin, että estetään näiden vaarallisten materiaalien pääsy ympäristöön ja erityisesti vuorovesivyöhykkeille;
k)   kierrätyslaitoksessa varmistetaan kaikkien aluksella kierrätyksen aikana esiintyvien vaarallisten materiaalien eristäminen niin, että estetään näiden vaarallisten materiaalien pääsy ympäristöön ja erityisesti vuorovesivyöhykkeille etenkin paloittelemalla aluksen alaosa pysyvällä tai kelluvalla kuivatelakalla;
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – m alakohta
m)   vaarallisia aineita ja jätettä käsitellään ainoastaan läpäisemättömällä lattiapinnalla, ja tiloissa on tyhjennyslaitteet;
m)   vaarallisia aineita ja jätettä käsitellään ainoastaan läpäisemättömällä lattiapinnalla, ja tiloissa on tyhjennyslaitteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta k alakohdan soveltamista;
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – m a alakohta (uusi)
m a) kierrätyslaitoksessa varmistetaan, että kaikki kierrätykseen tarkoitetut jätteet siirretään ainoastaan sellaisiin kierrätyslaitoksiin, joilla on lupa jätteiden kierrätykseen ympäristön kannalta asianmukaisella tavalla ja siten, ettei ihmisten terveys vaarannu;
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – m b alakohta (uusi)
m b) kierrätyslaitoksessa varmistetaan purettujen varaosien tarkoituksenmukaiset varastointimahdollisuudet, mukaan lukien öljyn kyllästämien varaosien varastointi läpäisemättömillä pinnoilla;
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – m c alakohta (uusi)
m c) kierrätyslaitoksessa varmistetaan, että käytössä on terveys- ja ympäristösäännösten mukaiset toimivat varusteet veden, myös sadeveden, käsittelyä varten;
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – m d alakohta (uusi)
m d) kierrätyslaitoksessa huolehditaan räjähdysherkkien ja/tai syttyvien materiaalien ja kaasujen tarkoituksenmukaisesta säilytystavasta, myös tulipalovaaran ja liiallisen varastoinnin ehkäisemisestä;
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – m e alakohta (uusi)
m e) kierrätyslaitoksessa huolehditaan kiinteän ja nestemäisen PCB-/PCT-pitoisen jätteen tai materiaalin tarkoituksenmukaisesta varastoinnista ja eristämisestä läpäisemättömillä pinnoilla ja suojatuissa olosuhteissa;
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – m f alakohta (uusi)
m f) kierrätyslaitoksessa varmistetaan, että kaikkia PCB-/PCT-pitoisia materiaaleja käsitellään pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen vaatimusten ja suuntaviivojen mukaisesti;
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – n alakohta
n)  kierrätyslaitoksessa varmistetaan, että kaikki kierrätystoimissa syntyvät jätteet siirretään ainoastaan sellaisiin jätehuoltolaitoksiin, joilla on lupa jätteiden käsittelyyn ja niistä huolehtimiseen ympäristön kannalta järkevällä tavalla siten, ettei ihmisten terveys vaarannu.
n)  kierrätyslaitoksessa varmistetaan, että kaikki kierrätystoimissa syntyvät jätteet siirretään ainoastaan sellaisiin jätehuoltolaitoksiin, joilla on lupa jätteiden käsittelyyn ja niistä huolehtimiseen ympäristön kannalta järkevällä tavalla siten, ettei ihmisten terveys vaarannu. Tätä varten laaditaan luettelo toissijaisista toimijoista, joiden kanssa ensisijainen laitos tekee yhteistyötä ja joka sisältää tiedot niiden jätteidenkäsittelykapasiteetista ja ‑menetelmistä.
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
1)  määritettävä siitä vastaavan toimivaltaisten viranomaisten myöntämät luvat harjoittaa alusten kierrätystä ja ilmoitettava niiden alusten kokorajoitukset (enimmäispituus, leveys ja kevytpaino), joiden kierrätykseen sillä on lupa, sekä mahdolliset sovellettavat rajoitukset;
1)  määritettävä siitä vastaavan toimivaltaisten viranomaisten myöntämät luvat harjoittaa alusten kierrätystä ja ilmoitettava niiden alusten kokorajoitukset (enimmäispituus, leveys ja kevytpaino), joiden kierrätykseen sillä on lupa, sekä mahdolliset sovellettavat rajoitukset ja ehdot;
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)
3 a) toimitettava näyttö siitä, että kierrätyslaitos noudattaa kaikkia asianomaisen maan lainsäädännön mukaisia terveys- ja turvallisuusmääräyksiä;
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 4 a alakohta (uusi)
4 a) yksilöitävä kaikki aluksen kierrätysprosessiin suoraan osallistuvat alihankkijat ja toimitettava näyttö siitä, että niillä on asianmukaiset luvat;
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta – b alakohta – johdantokappale
b)   mitä jätehuoltoprosessia kierrätyslaitoksessa sovelletaan: polttoa, kaatopaikalle toimittamista tai muuta jätteenkäsittelymenetelmää sekä toimitettava näytöt siitä, että sovellettavalla prosessilla varmistetaan, ettei ihmisten terveys vaarannu ja ettei ympäristölle aiheudu haittaa, erityisesti
b)   mitä jätteenkäsittelyprosessia (esimerkiksi kaatopaikalle toimittaminen, happojen neutralointi tai kemiallinen tuhoaminen) tai muuta jätteenkäsittelymenetelmää kierrätyslaitoksessa sovelletaan, kunkin liitteessä I luetellun materiaalin osalta sekä toimitettava näytöt siitä, että sovellettava prosessi toteutetaan vakiintuneiden parhaiden käytäntöjen, yleisten normien ja lakien mukaisesti ja että sillä varmistetaan, ettei ihmisten terveys vaarannu ja ettei ympäristölle aiheudu haittaa, erityisesti
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta – c alakohta – johdantokappale
c)   mitä jätehuoltoprosessia sovelletaan, jos vaaralliset aineet on tarkoitus toimittaa laitoksen ulkopuoliseen, sen jälkeen käytettävään jätehuoltolaitokseen. Kustakin jätehuoltolaitoksesta on toimitettava seuraavat tiedot:
c)   mitä jätteenkäsittelyprosessia sovelletaan, jos vaaralliset aineet on tarkoitus toimittaa laitoksen ulkopuoliseen, sen jälkeen käytettävään jätehuoltolaitokseen. Kustakin jätehuoltolaitoksesta on toimitettava seuraavat tiedot:
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta – c alakohta – ii alakohta
ii)  näyttö siitä, että jätehuoltolaitoksella on lupa käsitellä vaarallisia materiaaleja;
ii)  näyttö siitä, että jätehuoltolaitoksella on asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen myöntämä lupa käsitellä vaarallisia materiaaleja;
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta – c a alakohta (uusi)
c a) sovellettava järjestelmää, jolla kirjataan kustakin aluksesta poistettujen vaarallisten materiaalien todelliset määrät ja verrataan niitä vaarallisten materiaalien luetteloon ja jolla kirjataan kyseisiin materiaaleihin laitoksessa ja laitoksen ulkopuolella sovelletut käsittelyprosessit;
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 5 a alakohta (uusi)
5 a) huolehdittava vakuutusturvan riittävyydestä terveys- ja turvallisuusvastuiden ja ympäristövahinkojen korjaamisesta johtuvien kustannusten kattamiseksi jäsenvaltion tai sen kolmannen valtion, jossa laitos sijaitsee, asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti;
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 5 b alakohta (uusi)
5 b) tarkastettava säännöllisesti alusten kierrätyslaitoksen läheisyydessä sijaitsevat vedet ja sedimentit saasteiden havaitsemiseksi.
Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
14 artikla
Luvan myöntäminen jäsenvaltiossa sijaitsevalle alusten kierrätyslaitokselle
Poistetaan.
1.  Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä lupa harjoittaa alusten kierrätystä alueellaan sijaitseville alusten kierrätyslaitoksille, jotka täyttävät 12 artiklassa esitetyt vaatimukset. Lupa voidaan antaa alusten kierrätyslaitoksille enintään viideksi vuodeksi.
2.  Jäsenvaltioiden on laadittava ja saatettava ajan tasalle luettelo niistä alusten kierrätyslaitoksista, joille ne ovat myöntäneet luvan 1 kohdan mukaisesti.
3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettu luettelo on toimitettava komissiolle viipymättä ja viimeistään vuoden kuluessa päivästä, jona tämä asetus tulee voimaan.
4.  Jos alusten kierrätyslaitos ei enää noudata 12 artiklassa esitettyjä vaatimuksia, jäsenvaltion on peruutettava kyseiselle alusten kierrätyslaitokselle myönnetty lupa ja ilmoitettava asiasta komissiolle viipymättä.
5.  Jos uudelle alusten kierrätyslaitokselle on myönnetty lupa 1 kohdan mukaisesti, jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta komissiolle viipymättä.
Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko
Unionin ulkopuolella sijaitsevat kierrätyslaitokset
Alusten kierrätyslaitoksen sisällyttäminen eurooppalaiseen luetteloon
Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta
1.   Unionin ulkopuolella sijaitsevan kierrätysyrityksen, joka haluaa kierrättää jäsenvaltion lipun alla purjehtivia aluksia, on toimitettava komissiolle hakemus siitä, että sen kierrätyslaitos lisätään eurooppalaiseen luetteloon.
1.  Kierrätysyrityksen, joka omistaa alusten kierrätyslaitoksen ja joka haluaa kierrättää EU:n aluksia ja muita kuin EU:n aluksia tämän asetuksen säännösten mukaisesti, on toimitettava komissiolle hakemus siitä, että sen kierrätyslaitos lisätään eurooppalaiseen luetteloon.
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta
3.   Hakiessaan sisällyttämistä eurooppalaiseen luetteloon kierrätyslaitokset hyväksyvät sen mahdollisuuden, että komissio tai sen valtuuttamat toimijat tekevät ennen kierrätyslaitoksen lisäämistä eurooppalaiseen luetteloon tai sen jälkeen paikan päällä tarkastuksen sen varmistamiseksi, että 12 artiklassa esitettyjä vaatimuksia noudatetaan.
3.   Jotta kierrätyslaitokset voidaan sisällyttää eurooppalaiseen luetteloon, komission nimeämän kansainvälisen asiantuntijaryhmän on tarkastettava kierrätyslaitokset ennen niiden lisäämistä eurooppalaiseen luetteloon, jotta varmistetaan, että 12 artiklassa esitettyjä vaatimuksia noudatetaan, ja tämän jälkeen kahden vuoden välein. Alusten kierrätyslaitoksen on myös hyväksyttävä se mahdollisuus, että kansainvälinen ryhmä suorittaa paikalla ennalta ilmoittamattomia lisätarkastuksia. Kansainvälinen asiantuntijaryhmä tekee näiden tarkastusten suorittamiseksi yhteistyötä sen jäsenvaltion tai kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jossa kierrätyslaitos sijaitsee.
Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta
4.   Edellä 2 kohdassa esitettyjen tietojen ja näyttöjen arvioinnin perusteella komissio päättää täytäntöönpanosäädöksen avulla, sisällytetäänkö unionin ulkopuolella sijaitseva kierrätyslaitos eurooppalaiseen luetteloon. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 27 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
4.   Edellä 2 kohdassa esitettyjen tietojen ja näyttöjen arvioinnin perusteella komissio päättää täytäntöönpanosäädöksen avulla, sisällytetäänkö jäsenvaltiossa tai unionin ulkopuolella sijaitseva kierrätyslaitos eurooppalaiseen luetteloon. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 27 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
1.  Komissio laatii täytäntöönpanosäädöksen avulla 27 artiklassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti eurooppalaisen luettelon kierrätyslaitoksista, jotka
Poistetaan.
a)  sijaitsevat unionissa ja jotka jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
b)  sijaitsevat unionin ulkopuolella ja joiden lisäämisestä luetteloon on päätetty 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta
2.  Eurooppalainen luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja komission internetsivustolla viimeistään 36 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
2.  Eurooppalainen luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja komission internetsivustolla viimeistään 24 kuukauden kuluttua ... *. Se jaetaan kahteen alaluetteloon, jotka sisältävät EU-/OECD-maissa sekä OECD-maiden ulkopuolella sijaitsevat alusten kierrätyslaitokset.
__________
* Tämän asetuksen voimaantulopäivä.
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Eurooppalaiseen luetteloon on sisällytettävä seuraavat alusten kierrätyslaitosta koskevat tiedot:
a)  kierrätysmenetelmä;
b)  kierrätykseen soveltuvien alusten tyyppi ja koko; sekä
c)  kierrätyslaitoksen toimintaa rajoittavat tekijät, vaarallisten jätteiden huolto mukaan luettuna.
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b. Eurooppalaisessa luettelossa on ilmoitettava päivämäärä, jolloin alusten kierrätyslaitos sisällytettiin luetteloon. Sisällyttäminen luetteloon on voimassa enintään viiden vuoden ajan, ja se voidaan uusia.
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 c kohta (uusi)
2 c. Mikäli komissiolle toimitetut tiedot muuttuvat merkittävästi, eurooppalaiseen luetteloon sisällytettyjen alusten kierrätyslaitosten on viipymättä toimitettava ajantasaistettu näyttö. Alusten kierrätysyrityksen on joka tapauksessa ilmoitettava kolme kuukautta ennen kunkin eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämistä koskevan viiden vuoden jakson päättymistä, että
a)  se on toimittanut näytön täysimääräisenä ja että näyttö on ajan tasalla;
b)  alusten kierrätyslaitos jatkaa toimintaansa ja täyttää edelleen 12 artiklassa esitetyt vaatimukset.
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – a alakohta
a)  eurooppalaiseen luetteloon lisätään kierrätyslaitos jossakin seuraavista tapauksista:
a)  eurooppalaiseen luetteloon päätetään lisätä kierrätyslaitos 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti;
i)  kierrätyslaitos on saanut luvan 13 artiklan mukaisesti;
ii)  kierrätyslaitoksen lisäämisestä eurooppalaiseen luetteloon on päätetty 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti;
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b alakohta – 2 alakohta
2)   alusten kierrätyslaitos on lisätty luetteloon useammaksi kuin viideksi vuodeksi eikä se ole toimittanut näyttöä siitä, että se edelleen täyttää 12 artiklassa esitetyt vaatimukset.
2)   alusten kierrätyslaitos ei ole toimittanut kolme kuukautta ennen luetteloon sisällyttämistä koskevan viiden vuoden jakson päättymistä näyttöä siitä, että se edelleen täyttää 12 artiklassa esitetyt vaatimukset.
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b alakohta – 2 a alakohta (uusi)
2 a) aluksen kierrätyslaitos sijaitsee valtiossa, joka asettaa jäsenvaltion lipun alla purjehtiville aluksille kieltoja tai soveltaa niitä syrjiviä käytäntöjä.
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – a alakohta
a)  ilmoitettava hallinnolle kirjallisesti ainakin 14 päivää ennen kierrätyksen alkamista aikomuksestaan kierrättää laiva, jotta hallinto voi valmistautua tässä asetuksessa edellytettyyn katsastukseen ja todistusten myöntämiseen;
a)  ilmoitettava hallinnolle kirjallisesti ainakin kolme kuukautta ennen kierrätyksen alkamista aikomuksestaan kierrättää laiva, jotta hallinto voi valmistautua tässä asetuksessa edellytettyyn katsastukseen ja todistusten myöntämiseen; sen on samalla ilmoitettava aikomuksestaan kierrättää laiva sen maan hallinnolle, jonka lainkäyttövaltaan se sillä hetkellä kuuluu;
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – b a alakohta (uusi)
b a) toimitettava hallinnolle luettelo valtioista, joiden kautta aluksen on tarkoitus kulkea matkallaan alusten kierrätyslaitokseen;
Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)   tiedot, jotka koskevat laitonta kierrätystä ja kyseessä olevan jäsenvaltion tämän johdosta suorittamia toimia.
c)   tiedot, jotka koskevat laitonta kierrätystä ja kyseessä olevan jäsenvaltion tämän johdosta suorittamia toimia, mukaan luettuina yksityiskohtaiset tiedot 23 artiklan mukaisesti vahvistetuista seuraamuksista.
Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta
2.  Kunkin jäsenvaltion on toimitettava kertomuksensa 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä ja joka toinen vuosi sen jälkeen.
2.  Kunkin jäsenvaltion on toimitettava kertomuksensa 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä ja joka vuosi sen jälkeen.
Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a. Komissio tallentaa nämä tiedot sähköiseen tietokantaan, johon yleisöllä on pysyvä mahdollisuus tutustua.
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia sovelletaan aluksiin,
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia sovelletaan EU:n ja muiden kuin EU:n alusten omistajiin,
a)  jotka eivät noudata tiettyjä vaarallisia materiaaleja koskevia kieltoja 4 artiklan ja 11 b artiklan säännösten mukaisesti;
d)   joilla ei ole aluksessa 5 ja 28 artiklan edellyttämää vaarallisten materiaalien luetteloa;
b)   joilla ei ole aluksessa 5 ja 11 b artiklan mukaista voimassa olevaa vaarallisten materiaalien luetteloa;
c)  joilla ei ole aluksessa 7 ja 11 b artiklan mukaista aluksen kierrätyssuunnitelmaa;
e)  jotka on lähetetty kierrätettäväksi ilman, että ne noudattavat 6 artiklassa esitettyjä valmistelua koskevia vaatimuksia;
f)  jotka on lähetetty kierrätettäväksi ilman 6 artiklassa edellytettyä inventaariotodistusta;
g)  jotka on lähetetty kierrätettäväksi ilman 6 artiklassa edellytettyä kierrätyskelpoisuustodistusta;
h)  jotka on lähetetty kierrätettäväksi ilman, että hallinnolle on lähetetty 21 artiklassa edellytetty kirjallinen ilmoitus;
i)  jotka on kierrätetty tavalla, jotka eivät vastaa 7 artiklassa edellytettyä aluksen kierrätyssuunnitelmaa.
Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin 19 päivänä marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/99/EY1 mukaisia seuraamuksia sovelletaan EU:n alusten omistajiin, joiden alukset
a)  on lähetetty kierrätettäviksi noudattamatta tämän asetuksen 6 artiklassa vahvistettuja yleisiä vaatimuksia;
b)  on lähetetty kierrätettäväksi ilman tämän asetuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaista inventaariotodistusta;
c)  on lähetetty kierrätettäväksi ilman tämän asetuksen 9 artiklan mukaista sopimusta;
d)  on lähetetty kierrätettäväksi ilman, että hallinnolle on lähetetty tämän asetuksen 21 artiklan mukainen kirjallinen ilmoitus;
e)  on kierrätetty ilman, että toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt aluksen kierrätyssuunnitelman tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, tai tavalla, joka ei vastaa tämän asetuksen 7 artiklan mukaista aluksen kierrätyssuunnitelmaa.
__________
1 EUVL L 328, 6.12.2008, s. 28.
Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta
2.  Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Erityisesti kun alus lähetetään kierrätettäväksi alusten kierrätyslaitokseen, jota ei mainita eurooppalaisessa luettelossa, sovellettavien seuraamusten on vastattava vähintään hintaa, joka aluksen omistajalle on maksettu aluksesta.
2.  Erityisesti kun alus lähetetään kierrätettäväksi alusten kierrätyslaitokseen, jota ei mainita eurooppalaisessa luettelossa, sovellettavien seuraamusten on vastattava vähintään kaksi kertaa hintaa, joka aluksen omistajalle on maksettu aluksesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2008/99/EY 5 artiklan soveltamista.
Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5–6 kohta
5.   Jos alus myydään ja lähetetään kuuden kuukauden kuluessa myynnistä kierrätettäväksi alusten kierrätyslaitokseen, jota ei mainita eurooppalaisessa luettelossa, seuraamukset:
5.   Jos alus myydään ja lähetetään kahdentoista kuukauden kuluessa myynnistä kierrätettäväksi alusten kierrätyslaitokseen, jota ei mainita eurooppalaisessa luettelossa, seuraamukset:
a)   asetetaan yhteisesti viimeiselle ja toiseksi viimeiselle omistajalle, jos alus purjehtii edelleen jonkin EU:n jäsenvaltion lipun alla;
a)   asetetaan viimeiselle omistajalle, jos alus purjehtii edelleen jonkin jäsenvaltion lipun alla;
b)   asetetaan ainoastaan toiseksi viimeiselle omistajalle, jos alus ei enää purjehdi jonkin EU:n jäsenvaltion purjeen alla.
b)   asetetaan viimeiselle omistajalle, jonka omistuksessa alus purjehti EU:n jäsenvaltion lipun alla kyseisen vuoden aikana, jos alus ei enää purjehdi jonkin jäsenvaltion lipun alla.
6.   Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 5 kohdassa mainittuihin seuraamuksiin siinä tapauksessa, että aluksen omistajan tarkoituksena ei ole ollut myydä alustaan kierrätettäväksi. Jäsenvaltion on tällöin pyydettävä aluksen omistajan väitteen tueksi näyttöä, mukaan lukien jäljennös myyntisopimuksesta.
6.   Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 5 kohdassa mainittuihin seuraamuksiin ainoastaan siinä tapauksessa, että aluksen omistajan tarkoituksena ei ole ollut myydä alustaan kierrätettäväksi. Jäsenvaltion on tällöin vaadittava aluksen omistajalta tämän esittämän väitteen tueksi näyttöä, mukaan lukien jäljennös myyntisopimuksesta vastaavine määräyksineen, ja tiedot ostajan liiketoimintamallista.
Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta
3.   Jos toimintapyyntö ja siihen liittyvät havainnot osoittavat uskottavasti, että asetusta on rikottu, toimivaltaisen viranomaisen on tarkasteltava näitä havaintoja ja toimintapyyntöjä. Tällaisessa tapauksessa toimivaltaisen viranomaisen on annettava kierrätysyritykselle tilaisuus ilmoittaa näkemyksensä toimintapyynnöstä ja siihen liittyvistä havainnoista.
3.   Jos toimintapyyntö ja siihen liittyvät havainnot osoittavat uskottavasti, että asetusta on rikottu, toimivaltaisen viranomaisen on tarkasteltava näitä havaintoja ja toimintapyyntöjä. Tällaisessa tapauksessa toimivaltaisen viranomaisen on annettava aluksen omistajalle ja kierrätysyritykselle tilaisuus ilmoittaa näkemyksensä toimintapyynnöstä ja siihen liittyvistä havainnoista.
Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta
5.  Jäsenvaltio voi päättää, ettei se sovella 1–4 kohdan säännöksiä tapauksiin, joissa on kyse tämän asetuksen välittömästi uhkaavasta rikkomisesta.
Poistetaan.
Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle valta antaa 5, 9, 10 ja 15 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
2.  Siirretään komissiolle valta antaa 5, 9, 10 ja 15 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä viideksi vuodeksi ... päivästä …kuuta …*. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta sen jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
__________
* Tämän asetuksen voimaantulopäivä.
Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta
1.  Kaikkia aluksia varten on laadittava vaarallisten materiaalien luettelo viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
Poistetaan.
Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
28 a artikla (uusi)
Direktiivi 2009/16/EY
LIITE IV – 45 kohta (uusi)
28 a artikla
Muutos satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annettuun direktiiviin 2009/16/EY
Lisätään seuraava kohta satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY1 liitteeseen IV:
”45. Asetuksen (EU) N:o XX [pyydetään lisäämään tämän asetuksen koko otsikko] mukainen todistus vaarallisten materiaalien luettelosta*”
__________
EUVL L 131, 28.5.2009, s. 57.
* EUVL L […], […], s. [..].
Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1013/2006
1 artikla – 3 kohta – i alakohta
i)   Alukset, jotka eivät kuulu asetuksen (EU) N:o XX [insert full title of this Regulation](*) soveltamisalaan
i)   alukset, jotka toimitetaan eurooppalaiseen luetteloon sisällytettyyn alusten kierrätyslaitokseen asetuksen (EU) N:o XX [pyydetään lisäämään tämän asetuksen koko otsikko] mukaisesti.
Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
29 a artikla (uusi)
29 a artikla
Kauttakulku
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianomainen hallinto tai muu valtion viranomainen ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tai viranomaisille kauttakulusta seitsemän päivän kuluessa siitä, kun aluksen omistajalta on saatu ilmoitus asiasta.
2.  Kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten on 60 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta ilmoittamispäivämäärästä
a)  annettava suostumuksensa aluksen kulkemiseen sen vesien kautta tietyin ehdoin tai ehdoitta tai
b)  evättävä suostumuksensa aluksen kulkemiseen sen vesien kautta.
Asianomaisen jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava aluksen omistajalle kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten päätöksestä.
3.  Jos 2 kohdassa tarkoitettu suostumus evätään tai jos sille asetetaan ehtoja, joita aluksen omistaja ei voi hyväksyä, aluksen omistaja voi lähettää aluksen kierrätettäväksi ainoastaan sellaisten kauttakulkumaiden kautta, jotka eivät ole vastustaneet kauttakulkua.
4.  Jollei vastausta ole saatu 2 artiklassa tarkoitetun 60 päivän kuluessa, kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen katsotaan evänneen suostumuksensa.
5.  Sen estämättä, mitä 4 kohdassa säädetään, ja Baselin yleissopimuksen 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti, jos kauttakulkumaan toimivaltainen viranomainen jossakin vaiheessa päättää, ettei se, yleisesti tai määrätyissä olosuhteissa, vaadi etukäteen annettua kirjallista suostumusta, kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen katsotaan antaneen suostumuksensa, jollei asianomainen jäsenvaltio ole saanut minkäänlaista vastausta 60 päivän kuluessa siitä, kun kauttakulkumaan toimivaltaiselle viranomaiselle on toimitettu ilmoitus kauttakulusta.
Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta
Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen kahden vuoden kuluessa Hongkongin yleissopimuksen voimaantulosta. Uudelleentarkastelussa käsitellään sitä, lisätäänkö alukset, joille Hongkongin yleissopimuksen sopimuspuolet ovat myöntäneet luvan, alusten kiertämislaitosten eurooppalaiseen luetteloon kaksinkertaisen työn ja hallinnollisen taakan välttämiseksi.
Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen kahden vuoden kuluessa Hongkongin yleissopimuksen voimaantulosta. Uudelleentarkastelussa käsitellään sitä, täyttyvätkö tässä asetuksessa esitetyt vaatimukset, mikäli laitokset, joille Hongkongin yleissopimuksen sopimuspuolet ovat myöntäneet luvan, lisätään alusten kierrätyslaitosten eurooppalaiseen luetteloon.
Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta
Tämä asetus tulee 365 päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan … päivästä …kuuta …*.
__________
* Vuosi tämän asetuksen voimaantulosta.
Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 5 a alaotsikko (uusi)
VAHVISTUS ENNALTA ILMOITTAMATTOMASTA KATSASTUKSESTA
Asetuksen 8 artiklan mukaisesti suoritetussa ennalta ilmoittamattomassa katsastuksessa todettiin, että alus täyttää asetuksen asianomaisissa säännöksissä asetetut vaatimukset.
Allekirjoitus: (valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)
Paikka: .......................................................................................................
Päivämäärä (pp/kk/vvvv):...................................................................
(asiakirjan antavan viranomaisen sinetti tai leima)

(1)Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0132/2013).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö