Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0055(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0132/2013

Pateikti tekstai :

A7-0132/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/04/2013 - 5.6
CRE 18/04/2013 - 5.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 22/10/2013 - 8.1
CRE 22/10/2013 - 8.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0182
P7_TA(2013)0429

Priimti tekstai
PDF 703kWORD 76k
Ketvirtadienis, 2013 m. balandžio 18 d. - Strasbūras
Laivų perdirbimas ***I
P7_TA(2013)0182A7-0132/2013

2013 m. balandžio 18 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laivų perdirbimo (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštinė dalis
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
dėl laivų perdirbimo
dėl aplinkai tinkamo laivų perdirbimo ir tvarkymo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  labiausiai paplitęs laivų išmontavimo būdas, kai laivas tiesiog ištraukiamas į krantą, nėra saugus ir tinkamas laivų perdirbimas ir negali būti tokiu laikomas, todėl neturėtų būti ilgiau toleruojamas;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  dabartinių OECD valstybėse veikiančių laivų perdirbimo pajėgumų, į kuriuos teisėta atiduoti su valstybių narių vėliavomis plaukiojančius laivus, nepakanka. OECD nepriklausančiose valstybėse jau veikiančių saugių ir tinkamų perdirbimo pajėgumų pakaktų visiems su ES valstybių narių vėliavomis plaukiojusiems laivams perdirbti; tikimasi, kad iki 2015 m. šie pajėgumai dar labiau padidės perdirbimo valstybėms įgyvendinus priemones, kuriomis siekiama užtikrinti atitiktį Honkongo konvencijos reikalavimams;
(3)  dabartiniai EBPO valstybėse veikiančių laivų perdirbimo pajėgumai, į kuriuos teisėta atiduoti laivus, kurie laikomi pavojingomis atliekomis, skirtomis, eksportui, nepakankamai išnaudojami. Nesutariama dėl galimybių pasinaudoti Jungtinių Amerikos Valstijų laivų perdirbimo kompleksais ir šių kompleksų pajėgumų. Nepaisant to, kokia padėtis Jungtinėse Amerikos Valstijose šioje srityje, kai kuriose valstybėse narėse ir EBPO valstybėse esama didelių potencialių pajėgumų, kurių beveik pakaktų siekiant perdirbti ir tvarkyti su valstybių narių vėliavomis plaukiojančius laivus (ES laivus), jei šie pajėgumai būtų visapusiškai sutelkti. Kartu su EBPO nepriklausančiose valstybėse jau veikiančiais ir potencialiais saugiais ir tinkamais perdirbimo pajėgumais, šių pajėgumų pakaktų visiems ES laivams tvarkyti;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  šiuo metu laivų perdirbimo sektoriui būdingas itin didelis sąnaudų eksternalizavimas. Laivų perdirbimo kompleksai, kuriuose taikomi žemi darbuotojų saugos, žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos standartai arba tokių standartų iš viso nėra, siūlo didžiausią kainą už į atliekas atiduodamus laivus. Todėl didžioji dalis perdirbti siunčiamų laivų išmontuojami tam tikrų šalių paplūdimuose žmonėms ir aplinkai kenksmingomis ir nepriimtinomis sąlygomis. Reikėtų sukurti finansinį mechanizmą, kuris būtų taikomas visiems į Sąjungos uostus įplaukiantiems laivams nepriklausomai nuo to, su kokia vėliava jie plaukioja, siekiant sudaryti atsvarą minėtai padėčiai ir taip prisidėti užtikrinant aplinkai tinkamą laivų, kurie laikomi pavojingomis atliekomis, perdirbimą ir tvarkymą, kuris būtų konkurencingas, palyginti su standartų neatitinkančia veikla;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(3b)  atsižvelgiant į principą, kad „teršėjas moka“, išlaidas, susijusias su aplinkai tinkamu laivų perdirbimu ir tvarkymu, turėtų padengti laivų savininkai. Norint užtikrinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą, reikėtų sukurti finansinį mechanizmą, kad būtų galima gauti lėšų, kuriomis būtų prisidedama siekiant, kad aplinkai tinkamas ES laivų ir ES nepriklausančių laivų perdirbimas bei tvarkymas į ES sąrašą įtrauktuose kompleksuose būtų ekonomiškai konkurencingas. Visi į Sąjungos uostus ir inkaravimo vietas įplaukiantys laivai turėtų prisidėti prie aplinkai tinkamo ES laivų perdirbimo ir tvarkymo išlaidų padengimo, siekiant atsverti ekonomines paskatas laivams vykdyti standartų neatitinkančią veiklą ir tapti priemone, kuri laivų savininkus atgrasytų nuo išregistravimo. Laivai, kurie palieka užstatą kaip finansinę garantiją, kad jie pateks į ES sąraše esančius perdirbimo ir tvarkymo kompleksus, turėtų būti atleidžiami nuo laivo mokesčio. Perdirbimo mokesčiai ir finansinės garantijos turėtų būti sąžiningi, nediskriminaciniai ir skaidrūs;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)   Bazelio konvencijos šalių raginimu 2009 m. gegužės 15 d. Tarptautinėje jūrų organizacijoje buvo priimta Tarptautinė Honkongo konvencija dėl saugaus ir aplinkai tinkamo laivų perdirbimo (Honkongo konvencija). Honkongo konvencija įsigalios tik praėjus 24 mėnesiams nuo datos, kurią ją bus ratifikavę mažiausiai 15 valstybių, kurių prekybiniai laivynai kartu sudėjus sudaro mažiausiai 40 % pasaulio prekybinio laivyno bendrosios talpos ir kurių bendras didžiausias per pastaruosius 10 metų perdirbtų laivų tūris sudaro ne mažiau kaip 3 % tų valstybių prekybinių laivų bendrosios talpos kartu sudėjus. Valstybės narės turėtų pasinaudoti artimiausia galimybe ratifikuoti konvenciją, kad ji greičiau įsigaliotų. Konvencija apima laivų dizainą, konstrukciją, eksploatavimą ir paruošimą siekiant lengvesnio ir aplinkai tinkamesnio jų perdirbimo, nesumažinant jų saugumo ir eksploatavimo efektyvumo; ja taip pat nustatomi saugaus ir aplinkai tinkamo laivų perdirbimo kompleksų eksploatavimo reikalavimai ir tinkamas laivų perdirbimo atitikties tiems reikalavimams užtikrinimo mechanizmas;
(4)   2009 m. gegužės 15 d. Tarptautinėje jūrų organizacijoje (TJO) buvo priimta Tarptautinė Honkongo konvencija dėl saugaus ir aplinkai tinkamo laivų perdirbimo (Honkongo konvencija). Honkongo konvencija įsigalios tik praėjus 24 mėnesiams nuo datos, kurią ją bus ratifikavę mažiausiai 15 valstybių, kurių prekybiniai laivynai kartu sudėjus sudaro mažiausiai 40 % pasaulio prekybinio laivyno bendrosios talpos ir kurių bendras didžiausias per pastaruosius 10 metų perdirbtų laivų tūris sudaro ne mažiau kaip 3 % tų valstybių prekybinių laivų bendrosios talpos kartu sudėjus. Konvencija apima pavojingų medžiagų naudojimą laivuose siekiant lengvesnio ir aplinkai tinkamesnio jų perdirbimo, nesumažinant jų saugumo ir eksploatavimo efektyvumo; ja taip pat, pasinaudojant gairėmis, nustatomi perdirbimo kompleksų eksploatavimo reikalavimai ir numatomas laivų perdirbimo atitikties tiems reikalavimams užtikrinimo mechanizmas. Honkongo konvencija netaikoma vyriausybei priklausantiems laivams ir mažesnės nei 500 tonų bendrosios talpos laivams ir laivams, kurie visą jų eksploatavimo trukmę naudojami tik vandenyse, į kuriuos valstybės, su kurių vėliavomis tie laivai turi teisę plaukioti, turi suverenias teises arba kurie priklauso jų jurisdikcijai. Honkongo konvencija taip pat neapima plieno, išgauto laivų perdirbimo komplekse, faktinio perdirbimo ar įmonių, valdančių tolesnį pirminio laivų perdirbimo komplekso atliekų tvarkymą, veiklos. Pagal Honkongo konvenciją nesiekiama uždrausti laivų, kurie laikomi pavojingomis atliekomis, eksporto į EBPO nepriklausančias valstybes, o tai yra praktika, kuri šiuo metu draudžiama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006. Manoma, kad praeis maždaug dešimt metų, kol įsigalios Honkongo konvencija;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Honkongo konvencijoje aiškiai numatoma, kad jos šalys turi imtis griežtesnių su tarptautine teise suderinamų priemonių siekiant saugaus ir aplinkai tinkamo laivų perdirbimo siekiant sustabdyti, apriboti arba iki minimumo sumažinti neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Laivų perdirbimo kompleksų, atitinkančių šiame reglamente nustatytus reikalavimus, Europos Sąjungos sąrašas padėtų siekti šio tikslo ir geriau užtikrinti reikalavimų laikymąsi, nes vėliavos valstybėms būtų lengviau vykdyti perdirbti atiduodamų laivų kontrolę. Laivų perdirbimo kompleksų reikalavimai turėtų būti grindžiami Honkongo konvencijos reikalavimais;
(5)  Honkongo konvencijoje aiškiai numatoma, kad jos šalys gali imtis griežtesnių su tarptautine teise suderinamų priemonių siekiant saugaus ir aplinkai tinkamo laivų perdirbimo siekiant sustabdyti, apriboti arba iki minimumo sumažinti neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Laivų perdirbimo kompleksų, atitinkančių šiame reglamente nustatytus reikalavimus, Europos sąrašas turėtų padėti siekti šio tikslo ir geriau užtikrinti reikalavimų laikymąsi, nes vėliavos valstybėms būtų lengviau vykdyti perdirbti atiduodamų laivų kontrolę. Laivų perdirbimo kompleksų reikalavimai turėtų būti grindžiami Honkongo konvencijos reikalavimais, bet griežtesni siekiant užtikrinti tokį žmonių sveikatos ir aplinkosaugos lygį, kuris maždaug atitiktų Sąjungos lygį. Tokiu būdu taip pat turėtų būti prisidedama didinant aplinkai tinkamo laivų perdirbimo bei tvarkymo Sąjungos kompleksuose konkurencingumą;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)   laivai, kuriems netaikoma Honkongo konvencija ir šis reglamentas, turėtų ir toliau būti perdirbami laikantis atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 ir 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas, reikalavimų;
(7)   jei laivai, kuriems netaikoma Honkongo konvencija, laivai, kurie negali patys plaukti, nebent jie turi galiojančią sutartį dėl kapitalinio remonto, ir laivai, kurie neatitinka pagal Sąjungos ar tarptautinę teisę taikytinų saugumo nuostatų, tampa atliekomis valstybės narės jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, jie turėtų ir toliau būti perdirbami laikantis atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 ir 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas, reikalavimų;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)   siekiant išvengti to paties tikslo reguliavimo priemonių dubliavimosi, būtina patikslinti atitinkamas šio reglamento, Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 ir Direktyvos 2008/98/EB taikymo sritis;
(8)   siekiant išvengti to, kad tokiose pačiose situacijose būtų taikomi skirtingi teisiniai reikalavimai, būtina atitinkamai patikslinti šio reglamento, Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 ir Direktyvos 2008/98/EB taikymo sritį;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)  taikant šį reglamentą turėtų būti paisoma tranzito šalių teisių pagal tarptautinę teisę;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)  siekiant gerinti laivų perdirbimo praktiką ir sąlygas, valstybės narės turėtų pasirūpinti, kad būtų nedelsiant ratifikuota Honkongo konvencija;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  siekdamos užkirsti kelią laivų perdirbimo taisyklių apėjimui, valstybės narės turėtų nustatyti nuobaudų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taisykles ir užtikrinti, kad tos nuobaudos būtų taikomos. Nuobaudos, kurios gali būti civilinio ar administracinio pobūdžio, turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos;
(11)  siekdamos užkirsti kelią laivų perdirbimo taisyklių apėjimui, valstybės narės turėtų nustatyti nuobaudų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taisykles ir užtikrinti, kad tos nuobaudos būtų taikomos. Nuobaudos, kurios gali būti baudžiamojo, civilinio ar administracinio pobūdžio, turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)   kadangi šio reglamento tikslo sustabdyti, sumažinti arba panaikinti žmonių sveikatai ir aplinkai tenkantį neigiamą su valstybių narių vėliavomis plaukiojančių laivų perdirbimo, eksploatavimo ir priežiūros poveikį valstybės narės pačios negali tinkamai įgyvendinti dėl tarptautinio laivybos ir laivų perdirbimo veiklos pobūdžio ir todėl jis gali būti geriau įgyvendintas Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu reglamentuojama tik tai, kas būtina tam tikslui pasiekti,
(14)   kadangi šio reglamento tikslo sustabdyti, sumažinti arba panaikinti žmonių sveikatai ir aplinkai tenkantį neigiamą ES laivų perdirbimo ir tvarkymo poveikį valstybės narės pačios ne visada gali tinkamai įgyvendinti dėl tarptautinio laivybos ir laivų perdirbimo veiklos pobūdžio ir todėl jis tam tikrais atvejais gali būti geriau įgyvendintas Sąjungos lygmeniu, nors ratifikavus Honkongo konvenciją Sąjungos įgaliojimai reguliuoti su laivų perdirbimu susijusius klausimus būtų perduoti ES valstybėms narėms, Sąjunga gali priimti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu reglamentuojama tik tai, kas būtina tam tikslui pasiekti,
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio
Šio reglamento tikslas yra sustabdyti, sumažinti arba panaikinti žmonių sveikatai ir aplinkai tenkantį neigiamą su valstybių narių vėliavomis plaukiojančių laivų perdirbimo, eksploatavimo ir priežiūros poveikį.
Šiuo reglamentu siekiama išvengti, kiek įmanoma daugiau sumažinti ir, kiek tai įmanoma, panaikinti nelaimingus atsitikimus ir sužeidimus bei kitokį žmonių sveikatai ir aplinkai tenkantį neigiamą ES laivų perdirbimo ir tvarkymo poveikį, inter alia, juos perdirbant į ES sąrašus įtrauktuose kompleksuose Sąjungoje ir už jos ribų bei pagerinti ES nepriklausančių laivų perdirbimo sąlygas.
Šiuo reglamentu taip pat siekiama pašalinti dabartinius veiklos vykdytojų iš ES bei EBPO šalių ir veiklos vykdytojų iš atitinkamų trečiųjų šalių skirtumus, susijusius su sveikata ir sauga darbo vietoje ir aplinkos standartais.
Šiuo reglamentu taip pat siekiama palengvinti Honkongo konvencijos ratifikavimą.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
1a)  ES laivas – laivas, plaukiojantis su valstybės narės vėliava arba eksploatuojamas jos įgaliojimu;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)
1b)  ES nepriklausantis laivas – laivas, plaukiojantis su trečiosios šalies vėliava;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)
3a)  atliekos – atliekos, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 1 punkte;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)
3b)  pavojingos atliekos – pavojingos atliekos, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 2 punkte;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 c punktas (naujas)
3c)  tvarkymas – tvarkymas, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 14 punkte;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 d punktas (naujas)
3d)  tvarkymas aplinkai saugiu būdu – tvarkymas aplinkai saugiu būdu, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 2 straipsnio 8 punkte;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas
5)  laivų perdirbimas – veikla, kurios metu laivai visiškai arba iš dalies išmontuojami laivų perdirbimo kompleksuose siekiant sudedamąsias dalis ir medžiagas surinkti regeneruoti bei pakartotinai panaudoti ir atitinkamai pasirūpinama pavojingomis ir kitomis medžiagomis, taip pat su tuo susijusios operacijos, kaip antai sudedamųjų dalių ir medžiagų saugojimas ir tvarkymas perdirbimo vietoje, išskyrus jų tolesnį apdorojimą arba pašalinimą kituose įrenginiuose;
5)  laivų perdirbimas – veikla, kurios metu laivai visiškai arba iš dalies išmontuojami laivų perdirbimo kompleksuose siekiant sudedamąsias dalis ir medžiagas surinkti regeneruoti bei pakartotinai panaudoti ir atitinkamai pasirūpinama pavojingomis ir kitomis medžiagomis, taip pat su tuo susijusios operacijos, kaip antai sudedamųjų dalių ir medžiagų saugojimas ir tvarkymas perdirbimo vietoje, išskyrus jų tolesnį tvarkymą kituose įrenginiuose; šiame reglamente apibrėžties „perdirbimas“ prasmė skiriasi nuo Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 17 punkte pateiktos apibrėžties;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 punktas
6)   laivų perdirbimo kompleksas – valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje esantis apibrėžtas plotas, laivų statykla arba įrenginys, naudojamas laivams perdirbti;
6)   laivų perdirbimo kompleksas – valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje pastatyta laivų statykla arba įrenginys, naudojami laivams perdirbti;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas
7)  perdirbimo bendrovė – laivų perdirbimo komplekso savininkas arba kita organizacija ar asmuo, kuriam tas savininkas perdavė laivų perdirbimo vykdymo atsakomybę;
7)  laivų perdirbimo bendrovė – laivų perdirbimo komplekso savininkas arba kita organizacija ar asmuo, kuriam tas savininkas perdavė laivų perdirbimo vykdymo atsakomybę;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)
9a)  tranzitas – laivo vykimas į jo perdirbimo vietą pagal šį reglamentą per šalies, kuri nėra išsiuntimo arba paskirties šalis ir kuri pagal tarptautinę teisę gali prieštarauti tokiam vykimui, teritoriją;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 20 a punktas (naujas)
20a)  apleistas laivas – laivas, kurį paskutinis jo registruotas savininkas, paliko neprižiūrimą ir nenaudojamą Sąjungos uoste;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
1.  Šis reglamentas taikomas laivams, turintiems teisę plaukioti su valstybės narės vėliava arba eksploatuojamiems jos įgaliojimu.
1.  Šis reglamentas taikomas ES laivams.
Šio reglamento 5a straipsnis, 5b straipsnis, 11b straipsnis, 23 straipsnio 1 dalis ir 29 straipsnio 1 dalis taip pat taikomi ES nepriklausantiems laivams, įplaukiantiems į valstybės narės uostus ir inkaravimo vietas, kad prijungtų laivą prie uosto infrastruktūros.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas) ir c b punktas (naujas)
ca)  laivams, kurie negali plaukti patys, nepriklausomai nuo to, su kokia vėliava jie plaukia, ir todėl yra laikomi atliekomis pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 nuostatas, nebent jie turi galiojančią sutartį dėl kapitalinio remonto;
cb)  laivams, kurie neatitinka pagal Sąjungos ar tarptautinę teisę taikytinų saugumo nuostatų.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antraštinė dalis
Pavojingų medžiagų kontrolė
Draudžiamų arba ribojamų pavojingų medžiagų kontrolė
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Laivuose turėtų būti draudžiama taikyti naujas apsaugos nuo užsiteršimo sistemas, kuriose yra organoalavo junginių, pvz., biocidų, arba bet kokias kitas apsaugos nuo užsiteršimo sistemas, kurių taikymas ar naudojimas draudžiamas pagal Tarptautinę Konvenciją dėl laivuose naudojamų žalingų apsaugos nuo užsiteršimo sistemų kontrolės.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis
Pavojingų medžiagų sąrašas
Pavojingų medžiagų sąrašas
1.   Kiekviename naujame laive laikomas pavojingų medžiagų sąrašas.
1.   Valstybės narės užtikrina, kad kiekviename naujame ES laive būtų parengtas ir laikomas prieinamu pavojingų medžiagų sąrašas.
2.   Pavojingų medžiagų sąrašas sudaromas ir laikomas laive prieš laivą atiduodant perdirbti.
2.   Valstybės narės užtikrina, kad egzistuojančiuose ES laivuose pavojingų medžiagų sąrašas būtų sudaromas laikantis 2a straipsnyje nurodytų terminų arba prieš laivą atiduodant perdirbti, atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė, ir būtų laikomas prieinamu laive.
2a.  Sąrašo sudarymui taikomi šie terminai:
–  senesniems negu 25 metai laivams ... * ;
–  senesniems negu 20 metų laivams ...**;
–  senesniems negu 15 metų laivams ...***;
–  laivams, kuriems mažiau negu 15 metų ...****.
3.  Jau eksploatuojami laivai, registruoti su trečiosios valstybės vėliava ir pateikę paraiškas registracijai su valstybės narės vėliava, užtikrina, kad laive būtų pavojingų medžiagų sąrašas.
4.   Pavojingų medžiagų sąrašas
4.   Pavojingų medžiagų sąrašas
a)   yra individualus kiekvieno laivo atveju;
a)   yra individualus kiekvieno laivo atveju;
b)   yra įrodymas, kad laivas laikosi pavojingų medžiagų panaudojimo arba naudojimo draudimo arba apribojimų, nurodytų 4 straipsnyje;
b)   yra įrodymas, kad laivas laikosi pavojingų medžiagų panaudojimo arba naudojimo draudimo arba apribojimų, nurodytų 4 straipsnyje;
c)   parodo, kokių I priede nurodytų pavojingų medžiagų yra laivo struktūroje arba įrangoje, kur jos yra ir koks apytikris jų kiekis.
c)   naujų laivų atveju parodo bent tai, kokių I priede nurodytų pavojingų medžiagų yra laivo struktūroje arba įrangoje, kur jos yra ir koks tikslus jų kiekis;
ca)  jau eksploatuojamų laivų atveju parodo bent tai, kokių I priede nurodytų pavojingų medžiagų yra laivo struktūroje arba įrangoje, kur jos yra ir koks jų kiekis, pateikiant kuo tikslesnius duomenis;
cb)  sudaromas atsižvelgiant į TJO parengtas gaires.
5.   Jau eksploatuojamų laivų atveju, be 4 dalies reikalavimų, parengiamas ir planas, kuriame aprašomos regimoji ir (arba) mėginių ėmimo patikros, per kurias sudaromas pavojingų medžiagų sąrašas.
5.   Jau eksploatuojamų laivų atveju, be 4 dalies reikalavimų, parengiamas ir planas, kuriame aprašomos regimoji ir (arba) mėginių ėmimo patikros, per kurias buvo sudarytas pavojingų medžiagų sąrašas.
6.   Pavojingų medžiagų sąrašą sudaro trys dalys:
6.   Pavojingų medžiagų sąrašą sudaro trys dalys:
a)   I priede nurodytų pavojingų medžiagų, kurių yra laivo struktūroje arba įrangoje, sąrašas, kuriame nurodyta, kur tos medžiagos yra ir koks apytikris jų kiekis (I dalis);
a)   I priede nurodytų pavojingų medžiagų, kurių yra laivo struktūroje arba įrangoje, sąrašas, kuriame nurodyta, kur tos medžiagos yra ir koks jų kiekis (I dalis), pagal 4 dalies c punktą;
b)   laive esančių atliekų, įskaitant eksploatuojant laivą susikaupusių atliekų, sąrašas (II dalis);
b)   laive esančių atliekų (pavojingų ir nepavojingų), įskaitant eksploatuojant laivą susikaupusių atliekų, sąrašas ir apytikslis jų kiekis (II dalis);
c)  po sprendimo atiduoti laivą perdirbti priėmimo laive likusių atsargų sąrašas (III dalis).
c)  po sprendimo atiduoti laivą perdirbti priėmimo laive likusių atsargų sąrašas (III dalis).
7.   Pavojingų medžiagų sąrašo I dalis visą laivo eksploatavimo trukmę tinkamai tvarkoma ir atnaujinama įtraukiant naujus I priede nurodytų pavojingų medžiagų panaudojimo atvejus ir nurodant atitinkamus laivo struktūros ir įrangos pakeitimus.
7.   Pavojingų medžiagų sąrašo I dalis visą laivo eksploatavimo trukmę tinkamai tvarkoma ir atnaujinama įtraukiant naujus I priede nurodytų pavojingų medžiagų panaudojimo atvejus ir nurodant atitinkamus laivo struktūros ir įrangos pakeitimus.
8.   Prieš perdirbant laivą į sąrašą, be tinkamai sudarytos ir atnaujintos I dalies, dar turi būti įtraukta ir valstybės narės, su kurios vėliava plaukioja laivas, patikrinta eksploatavimo metu susikaupusioms atliekoms skirta II dalis ir atsargoms skirta III dalis.
8.   Prieš perdirbant laivą į sąrašą, be tinkamai sudarytos ir atnaujintos I dalies, dar turi būti įtraukta ir valstybės narės, su kurios vėliava plaukioja laivas, patikrinta eksploatavimo metu susikaupusioms atliekoms skirta II dalis ir atsargoms skirta III dalis.
9.   Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 26 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl I priede nurodytų pavojingų medžiagų sąraše pateiktinų įrašų sąrašo atnaujinimo.
9.   Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 26 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl I priede nurodytų pavojingų medžiagų sąraše pateiktinų įrašų sąrašo atnaujinimo siekiant užtikrinti, kad į sąrašą būtų įtrauktos bent medžiagos, nurodytos Honkongo konvencijos I ir II priedėliuose, ir būtų atsižvelgta į atitinkamus Sąjungos teisės aktus, kuriuose numatomas pavojingų medžiagų naudojimo arba panaudojimo laipsniškas nutraukimas arba apribojimas.
____________________
* Vieneri metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.
** Dveji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.
*** Treji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.
**** Ketveri metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)
5a straipsnis
Paskatomis grindžiama sistema
Komisija, atsižvelgdama į dabartinę laivų perdirbimo, kuriam būdingas itin didelis sąnaudų eksternalizavimas ir laivų išmontavimas nepriimtinomis sąlygomis, sektoriaus padėtį, Komisija ne vėliau kaip 2015 m. pabaigoje pateikia teisėkūros procedūra priimamo akto pasiūlymą dėl galimybės sukurti paskatomis grindžiamą sistemą, kuri paskatintų saugų ir pagrįstą laivų perdirbimą.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antraštinė dalis
Laivų paruošimas perdirbti. Bendrieji reikalavimai
Bendrieji reikalavimai laivų savininkams
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas
a)   prieš paskelbiant Europos Sąjungos sąrašą būtų perdirbami tik Europoje arba OECD valstybėse esančiuose laivų perdirbimo kompleksuose;
a)   prieš paskelbiant Europos sąrašą būtų perdirbami tik Sąjungos arba EBPO valstybių narių kompetentingų institucijų tinkamai įgaliotuose laivų perdirbimo kompleksuose;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
1.   Konkrečiam laivui skirtas perdirbimo planas sudaromas prieš pradedant perdirbti laivą.
1.   Konkrečiam laivui skirtas perdirbimo planas sudaromas kiekvienam senesniam negu 20 metų ES laivui arba prieš pradedant perdirbti laivą, atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė, bet ne vėliau kaip ...*
________________
* 30 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas
a)   jį atsižvelgdamas į laivo savininko pagal 9 straipsnio 3 dalies b punktą pateiktą informaciją sudaro laivų perdirbimo kompleksas;
a)   jį, prieš paskelbiant Europos sąrašą, atsižvelgdamas į laivo savininko pagal 9 straipsnio 3 dalies b punktą pateiktą informaciją sudaro laivų perdirbimo kompleksas, kuris įsisteigęs Sąjungoje arba EBPO valstybėje narėje;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
aa)  jį, paskelbus Europos sąrašą, atsižvelgdamas į laivo savininko pagal 9 straipsnio 3 dalies b punktą pateiktą informaciją, sudaro laivų perdirbimo kompleksas, įtrauktas į Europos sąrašą;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies d punktas
d)   į jį įtraukiama informacija apie konkretaus laivo perdirbimo metu susikaupusias pavojingas medžiagas ir atliekas, įskaitant pavojingų medžiagų sąraše nurodytas medžiagas, ir apie tai, kaip šios pavojingos medžiagos ir atliekos bus tvarkomos perdirbimo įrenginyje bei vėlesnio atliekų tvarkymo įrenginiuose;
d)   į jį įtraukiama informacija apie konkretaus laivo perdirbimo metu susikaupusių pavojingų medžiagų ir atliekų rūšį ir kiekį, įskaitant pavojingų medžiagų sąraše nurodytas medžiagas ir atliekas, ir apie tai, kaip tos pavojingos medžiagos ir tos atliekos bus tvarkomos perdirbimo įrenginyje bei vėlesnio atliekų tvarkymo įrenginiuose;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)
ea)  jis atnaujinamas per šešis mėnesius nuo pakartotinės apžiūros arba papildomos apžiūros;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Laivų savininkai, parduodantys senesnį negu 20 metų ES laivą naujam savininkui, kuris ketina plaukioti su trečiosios šalies vėliava, užtikrina, kad sutartyje, sudarytoje su nauju laivo savininku, būtų numatoma, jog naujas savininkas ir visi tolesni savininkai perima atsakomybę parengti laivo perdirbimo planą tuo atveju, jeigu jie rengiasi įplaukti į Sąjungos uostą arba inkaravimo vietą.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
1.   Apžiūras atlieka administracijos arba jos vardu veikiančios pripažintos organizacijos pareigūnai.
1.   Apžiūras atlieka nacionalinių kompetentingų institucijų arba administracijos vardu veikiančios pripažintos organizacijos pareigūnai.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis
3.   Pradinė apžiūra atliekama prieš pradedant laivą eksploatuoti arba prieš tai, kai išduodamas pavojingų medžiagų sąrašo sertifikatas. Apžiūrą atliekantys pareigūnai patikrina, ar pavojingų medžiagų sąrašo I dalis atitinka šio reglamento reikalavimus.
3.   Pradinė naujo laivo apžiūra atliekama prieš pradedant laivą eksploatuoti. Pradinė eksploatuojamų laivų apžiūra atliekama per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Apžiūrą atliekantys pareigūnai patikrina, ar pavojingų medžiagų sąrašo I dalis atitinka šio reglamento reikalavimus.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis
5.   Bendra arba dalinė papildoma apžiūra gali būti atliekama laivo savininko prašymu po laivo struktūros, įrangos, sistemų, priedų, konfigūracijos ir medžiagų modifikavimo, pakeitimo kitais arba svarbaus taisymo. Apžiūrą atliekantis pareigūnai užtikrina, kad tokie modifikavimai, pakeitimai naujais arba svarbūs taisymai būtų atliekami taip, kad laivas atitiktų šio reglamento reikalavimus, taip pat jie patikrina, ar pavojingų medžiagų sąrašo I dalis yra atitinkamai iš dalies pakeista.
5.   Laivo savininkas prašo atlikti papildomą bendrą arba dalinę apžiūrą po laivo struktūros, įrangos, sistemų, priedų, konfigūracijos ir medžiagų esminio modifikavimo, pakeitimo kitais arba taisymo. Apžiūrą atliekantis pareigūnai užtikrina, kad tokie esminiai modifikavimai, pakeitimai naujais arba taisymai būtų atliekami taip, kad laivas atitiktų šio reglamento reikalavimus, taip pat jie patikrina, ar pavojingų medžiagų sąrašo I dalis yra atitinkamai iš dalies pakeista.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a a punktas (naujas)
aa)  laivas buvo išvalytas laikantis 6 straipsnio 1 dalies c punkto,
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 a dalis (nauja)
7a.  Apžiūrą atliekantys pareigūnai bet kuriuo metu arba gavę tinkamai pagrįstą uosto direkcijos, kuri yra rimtai susirūpinusi uoste esančio laivo būkle, prašymą gali nuspręsti atlikti patikrinimą, apie kurį nepranešama iš anksto, ir taip nustatyti, ar laivas atitinka šio reglamento reikalavimus.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
2.  Sutartis įsigalioja ne vėliau kaip 8 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytos galutinės apžiūros pareikalavimo dieną ir galioja iki perdirbimo užbaigimo.
2.  Sutartis įsigalioja ne vėliau kaip 8 straipsnio 6 dalyje nurodytos galutinės apžiūros pareikalavimo dieną ir galioja iki perdirbimo užbaigimo.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies b punktas
b)   laivų perdirbimo kompleksui pateikti visą su laivu susijusią informaciją, būtiną 7 straipsniu reikalaujamam laivo perdirbimo planui parengti;
b)   bent prieš keturis mėnesius iki planuojamos laivo perdirbimo datos laivų perdirbimo kompleksui pateikti visą su laivu susijusią informaciją, būtiną 7 straipsniu reikalaujamam laivo perdirbimo planui parengti, arba, jeigu laivo savininkas tokios informacijos neturi, apie tai pranešti laivų perdirbimo kompleksui ir su juo bendradarbiauti siekiant užtikrinti, kad visi trūkumai būtų tinkamai pašalinti;
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)
ba)  laivų perdirbimo kompleksui pateikti pagal 10 straipsnį išduoto paruošimo perdirbti sertifikato kopiją;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)
bb)  atiduoti laivą perdirbti tik tuomet, kai laikantis 7 straipsnio 2 dalies b punkto kompetentinga institucija aiškiai patvirtina laivo perdirbimo planą;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies c punktas
c)   jei laive esančių pavojingų medžiagų kiekis smarkiai neatitinka pavojingų medžiagų sąrašo ir todėl laivo negalima tinkamai perdirbti, atsiimti laivą prieš pradedant perdirbimą arba jau jį pradėjus, jei tai techniškai įmanoma;
c)   jei planuojamas laivo perdirbimas yra nepraktiškas arba dėl netinkamo laivo apibūdinimo sąraše arba kituose dokumentuose būtų daroma žala saugai arba aplinkos apsaugai, atsiimti laivą prieš pradedant perdirbimą arba jau jį pradėjus, jei tai techniškai įmanoma;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)
ca)  padengti faktines papildomas išlaidas tuo atveju, kai laive esančių pavojingų medžiagų kiekis iš esmės viršija pavojingų medžiagų sąraše nurodytą kiekį, tačiau dėl to perdirbimas nelaikomas netikslingu arba darančiu žalą saugai ar aplinkos apsaugai.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies a punktas
a)   bendradarbiaujant su to laivo savininku pagal 7 straipsnį parengti specialiai tam laivui skirtą perdirbimo planą;
a)   bendradarbiaujant su to laivo savininku pagal 7 straipsnį parengti specialiai tam laivui skirtą perdirbimo planą per mėnesį nuo visos svarbios informacijos gavimo dienos pagal 3 dalies b punktą;
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies c punktas
c)   uždrausti pradėti bet kokius laivo perdirbimo veiksmus, kol nepateiktas b punkte nurodytas pranešimas.
c)   atsisakyti pradėti bet kokius laivo perdirbimo veiksmus, kol nepateiktas b punkte nurodytas pranešimas ir kol kompetentinga institucija nepritarė laivo perdirbimo planui;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies d punkto įžanginė dalis
d)  rengiantis priimti perdirbti numatytą laivą, ne vėliau kaip 14 dienų prieš planuojamą perdirbimo pradžią atitinkamoms kompetentingoms institucijoms pranešti apie ketinimą perdirbti atitinkamą laivą nurodant:
d)  rengiantis priimti perdirbti numatytą laivą, ne vėliau kaip tris mėnesius prieš planuojamą perdirbimo pradžią atitinkamoms kompetentingoms institucijoms raštu pranešti apie ketinimą perdirbti atitinkamą laivą nurodant:
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Laivo savininkas kompetentingai institucijai pateikia sutarties kopiją.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
1.   Užbaigus pradinę apžiūrą, pakartotinę apžiūrą arba laivo savininko prašymu atliktą papildomą apžiūrą, valstybė narė išduoda pavojingų medžiagų sąrašo sertifikatą, atitinkantį IV priede pateiktą formą. Prie šio sertifikato pridedama pavojingų medžiagų sąrašo I dalis.
1.   Sėkmingai užbaigus pradinę apžiūrą, pakartotinę apžiūrą arba papildomą apžiūrą, valstybė narė, su kurios vėliava plaukioja laivas, išduoda pavojingų medžiagų sąrašo sertifikatą, atitinkantį IV priede pateiktą formą. Prie šio sertifikato pridedama pavojingų medžiagų sąrašo I dalis.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 26 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl IV priede pateikiamos pavojingų medžiagų sąrašo sertifikato formos atnaujinimo.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 26 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl IV priede pateikiamos pavojingų medžiagų sąrašo sertifikato formos atnaujinimo.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis
2.   Sėkmingai užbaigus 8 straipsnio 6 dalyje nustatytą gautinę apžiūrą, administracija išduoda paruošimo perdirbti sertifikatą, atitinkantį V priede nurodytą formą. Prie šio sertifikato pridedamas pavojingų medžiagų sąrašas ir laivo perdirbimo planas.
2.   Sėkmingai užbaigus 8 straipsnio 6 dalyje nustatytą galutinę apžiūrą, administracija išduoda paruošimo perdirbti sertifikatą, atitinkantį V priede nurodytą formą, jeigu ji mano, kad laivo perdirbimo planas atitinka šio reglamento reikalavimus. Prie šio sertifikato pridedamas pavojingų medžiagų sąrašas ir laivo perdirbimo planas.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)
11a straipsnis
Patikrinimai
Valstybės narės pagal savo nacionalinės teisės aktus taiko ES laivams kontrolės nuostatas, tolygias nuostatoms, įtvirtintoms Direktyvoje 2009/16/EB. Išsamesnis patikrinimas atsižvelgiant į TJO parengtas gaires turi būti atliekamas, kai atliekant patikrinimą nustatoma, kad laivas neatitinka 4 straipsnio 1–3a dalyse, 5 ir 7 straipsniuose nustatytų reikalavimų arba neturi galiojančio sąrašo sertifikato pagal 10 straipsnio 1 dalį, arba kai atlikus patikrinimą yra aiškių priežasčių manyti, kad:
–  laivo arba jo įrangos būklė neatitinka 4 straipsnio 1–3a dalyse nustatytų reikalavimų arba iš esmės neatitinka sertifikate ir (arba) pavojingų medžiagų sąraše nurodytų duomenų, arba
–  laive neįgyvendinta jokia pavojingų medžiagų sąrašo priežiūros procedūra.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
11 b straipsnis (naujas)
11b straipsnis
Be 5a straipsnio, 5b straipsnio, 23 straipsnio 1 dalies ir 29 straipsnio 1 dalies ES nepriklausantiems laivams papildomai taikytinos nuostatos
1.  Valstybės narės užtikrina, kad ES nepriklausantys laivai atitiktų 4 straipsnio 1–3a dalyse nustatytus reikalavimus, nedarant poveikio kituose Sąjungos teisės aktuose, pagal kuriuos gali būti reikalaujama tolesnių priemonių, nustatytiems reikalavimams. Valstybės narės draudžia 4 straipsnio 1–3a dalyse nurodytų medžiagų panaudojimą arba naudojimą ES nepriklausančiuose laivuose, kol jie yra jos uostuose, inkaravimo vietose, laivų statyklose, remonto įrenginiuose arba jūroje esančiuose terminaluose.
2.  ES nepriklausantys laivai, įplaukiantys į valstybės narės uostą ar inkaravimo vietą, laive turi prieinamą galiojantį pavojingų medžiagų sąrašą.
3.  Jau eksploatuojami ES nepriklausantys laivai, įplaukiantys į valstybės narės uostą ar inkaravimo vietą, laive turi prieinamą pavojingų medžiagų sąrašą laikantis 5 straipsnio 2a dalyje nurodytų terminų. Sąrašas atitinka 5 straipsnio 4–7 dalyse nustatytus reikalavimus.
4.  ES nepriklausantys laivai, įplaukiantys į valstybės narės uostą ar inkaravimo vietą, pateikia laivo administracijos arba jos vardu veikiančios pripažintos organizacijos išduotą atitikties ataskaitą, patvirtinančią, kad laivas atitinka 1–3 dalyse įtvirtintas nuostatas.
5.  ES nepriklausantys laivai, nupirkti iš savininko, kuris plaukioja su ES vėliava, kai laivas buvo senesnis negu 20 metų, įplaukiantys į valstybės narės uostą ar inkaravimo vietą, laikantis 7 straipsnio 2 dalies d punkto laive turi laivo perdirbimo planą.
6.  Išsamesnis patikrinimas turi būti atliktas, kai atliekant patikrinimą nustatoma, kad ES nepriklausantis laivas neatitinka 1–5 dalyse nustatytų reikalavimų, arba kai atlikus patikrinimą yra aiškių priežasčių manyti, kad:
–  laivo arba jo įrangos būklė neatitinka 1 dalyje nustatytų reikalavimų arba iš esmės neatitinka sertifikate ir (arba) pavojingų medžiagų sąraše nurodytų duomenų, arba
–  laive neįgyvendinta jokia pavojingų medžiagų sąrašo priežiūros procedūra.
7.  Valstybės narės užtikrina, kad veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos nuobaudos būtų taikomos ES nepriklausančių laivų, kurie neatitinka šio straipsnio nuostatų, savininkams.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
Kad laivų perdirbimo kompleksas būtų įtrauktas į Europos Sąjungos sąrašą, jis turi atitikti šiuos reikalavimus:
Kad laivų perdirbimo kompleksas būtų įtrauktas į Europos sąrašą, atsižvelgiant į TJO, TDO ir kitas tarptautines gaires jis turi atitikti šiuos reikalavimus:
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
aa)  vykdyti veiklą pastatytose nuolatinėse struktūrose (sausumos dokai, krantinės, betono stapeliai);
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a b punktas (naujas)
ab)  turėti pakankamai kranų iš laivo išpjautoms dalims kelti;
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies b punktas
b)   turėti tokias valdymo ir stebėsenos sistemas, procedūras ir technologijas, kurios nekeltų grėsmės darbuotojams arba netoli laivų perdirbimo komplekso įsikūrusiems gyventojams ir kuriomis būtų sustabdytas, apribojamas, iki minimumo sumažinamas ir kiek praktiškai įmanoma panaikintas neigiamas laivų perdirbimo veiklos poveikis aplinkai;
b)   turėti tokias valdymo ir stebėsenos sistemas, procedūras ir technologijas, kuriomis būtų užtikrinta, kad nekiltų grėsmė darbuotojų arba netoli laivų perdirbimo komplekso įsikūrusių gyventojų sveikatai ir kuriomis būtų sustabdytas, apribojamas, iki minimumo sumažinamas ir kiek praktiškai įmanoma panaikintas neigiamas laivų perdirbimo veiklos poveikis aplinkai;
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  turėti parengtą ir patvirtintą laivo perdirbimo planą;
d)  turėti parengtą ir priimtą laivo perdirbimo planą;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies j punktas
j)   užtikrinti, kad avarijų likvidavimo priemonės, kaip antai priešgaisrinė įranga ir transporto priemonės, greitosios pagalbos automobiliai ir kranai, galėtų būti atgabenta ar patekti į visas laivų perdirbimo komplekso vietas;
j)   užtikrinti, kad pradėjus laivų perdirbimo veiklą avarijų likvidavimo priemonės, kaip antai priešgaisrinė įranga ir transporto priemonės, greitosios pagalbos automobiliai ir kranai, galėtų būti greitai atgabenti ar patekti į laivą ir visas laivų perdirbimo komplekso vietas;
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies k punktas
k)   užtikrinti, kad perdirbimo metu perdirbamame laive esančios pavojingos medžiagos būtų sulaikomos taip, kad nepatektų į aplinką ir ypač į eulitoralę;
k)   užtikrinti, kad perdirbimo metu perdirbamame laive esančios pavojingos medžiagos būtų sulaikomos taip, kad nepatektų į aplinką ir ypač į eulitoralę, visų pirma apatinę dalį perkeliant į nuolatinį ar plūdrųjį sausumos doką;
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies m punktas
m)  pavojingas medžiagas ir atliekas tvarkyti tik ant nelaidaus pagrindo, turinčio tinkamą drenažo sistemą;
m)  nedarant poveikio k punkto nuostatų taikymui, pavojingas medžiagas ir atliekas tvarkyti tik ant nelaidaus pagrindo, turinčio tinkamą drenažo sistemą;
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies m a punktas (naujas)
ma)  užtikrinti, kad visos perdirbimui parengtos atliekos būtų perkeltos tik į tokius perdirbimo įrenginius, kuriems išduotas leidimas atliekas perdirbti nekeliant grėsmės žmonių sveikatai ir aplinkos atžvilgiu saugiu būdu;
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies m b punktas (naujas)
mb)  užtikrinti tinkamą išmontuotų atsarginių dalių saugojimą, įskaitant vietas su nelaidžiu paviršiumi alyvuotoms atsarginėms dalims saugoti;
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies m c punktas (naujas)
mc)  užtikrinti, kad veiktų vandens, įskaitant lietaus vandenį, valymo įrenginiai, atitinkantys sveikatos ir aplinkosaugos teisės aktus;
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies m d punktas (naujas)
md)  užtikrinti tinkamą sprogstamų ir (arba) degių medžiagų ir dujų saugojimą, taip pat gaisro pavojų ir perkrovų prevenciją;
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies m e punktas (naujas)
me)  užtikrinti tinkamas vietas su nelaidžiu paviršiumi ir pridengtas vietas, taip pat kietų ir skystų polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) atliekų ar medžiagų sulaikymą;
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies m f punktas (naujas)
mf)  užtikrinti, kad visos medžiagos, kurių sudėtyje yra polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT), būtų tvarkomos laikantis Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų įsipareigojimų ir gairių;
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies n punktas
n)  užtikrinti, kad visos perdirbant laivą susikaupusios atliekos būtų perkeltos tik į tokius atliekų tvarkymo įrenginius, kuriems išduotas leidimas tas atliekas tvarkyti ir šalinti nekeliant grėsmės žmonių sveikatai ir aplinkai tinkamu būdu.
n)  užtikrinti, kad visos perdirbant laivą susikaupusios atliekos būtų perkeltos tik į tokius atliekų tvarkymo įrenginius, kuriems išduotas leidimas tas atliekas tvarkyti ir šalinti nekeliant grėsmės žmonių sveikatai ir aplinkai tinkamu būdu. Taigi, sudaryti pagrindiniame komplekse veikiančių antrinių operatorių registrą, kuriame būtų nurodyta informacija apie jų atliekų tvarkymo būdus ir gebėjimus.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies 1 punktas
1)  nurodo kompetentingos institucijos suteiktą leidimą, licenciją arba įgaliojimą vykdyti laivų perdirbimo veiklą ir nurodo laivų, kuriuos jam leista perdirbti, dydžio (didžiausio ilgio, pločio ir grynojo svorio) apribojimus ir kitus taikomus apribojimus;
1)  nurodo kompetentingos institucijos suteiktą leidimą, licenciją arba įgaliojimą vykdyti laivų perdirbimo veiklą ir nurodo laivų, kuriuos jam leista perdirbti, dydžio (didžiausio ilgio, pločio ir grynojo svorio) apribojimus ir kitus taikomus apribojimus ir sąlygas;
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies 3 a punktas (naujas)
3a)  pateikia įrodymų, kad laivų perdirbimo kompleksas pagal tos šalies teisės aktus atitinka visas nuostatas dėl sveikatos ir saugos;
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies 4 a punktas (naujas)
4a)  nurodo visus subrangovus, tiesiogiai įtrauktus į laivo perdirbimo procesą, ir pateikia jų leidimų įrodymus;
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies 5 punkto b papunkčio įžanginė dalis
b)   koks atliekų tvarkymo procesas – deginimas, šalinimas sąvartyne ar kt. – bus taikomas komplekse, pateikia įrodymų, kad tas procesas bus taikomas nekeliant pavojaus žmonių sveikatai, nedarant žalos aplinkai ir visų pirma
b)   koks atliekų apdorojimo procesas (pvz.: šalinimas sąvartyne, rūgščių neutralizavimas, naikinimas cheminėmis medžiagomis) arba kitas atliekų apdorojimo metodas bus komplekse taikomas kiekvienai iš I priede išvardytų medžiagų, pateikia įrodymų, kad tas procesas bus taikomas laikantis nustatytos geriausios patirties, visuotinių reikalavimų ir teisės aktų, nekeliant pavojaus žmonių sveikatai, nedarant žalos aplinkai ir visų pirma
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies 5 punkto c papunkčio įžanginė dalis
c)  koks atliekų tvarkymo procesas bus taikomas, jei pavojingas medžiagas ketinama perkelti į tolesnio atliekų tvarkymo įrenginį, nepriklausantį laivų perdirbimo kompleksui. Apie kiekvieną tolesnio atliekų tvarkymo įrenginį pateikiama tokia informacija:
c)  koks atliekų apdorojimo procesas bus taikomas, jei pavojingas medžiagas ketinama perkelti į tolesnio atliekų tvarkymo įrenginį, nepriklausantį laivų perdirbimo kompleksui. Apie kiekvieną tolesnio atliekų tvarkymo įrenginį pateikiama tokia informacija:
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies 5 punkto c papunkčio i i punktas
ii)   įrodymai, kad atliekų tvarkymo įrenginiui suteiktas leidimas tvarkyti pavojingas medžiagas,
ii)   įrodymai, kad atliekų tvarkymo įrenginiui suteiktas atitinkamos kompetentingos institucijos leidimas tvarkyti pavojingas medžiagas,
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies 5 punkto c a papunktis (naujas)
ca)  nustatytą sistemą, kurią taikant dokumentuojamas faktinis pavojingų medžiagų, pašalintų iš kiekvieno laivo, kiekis, palyginti su pavojingų medžiagų sąrašu, ir atitinkamus tvarkymo procesus, taikomus toms medžiagoms komplekse ir už jo ribų.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies 5 a punktas (naujas)
5a)  turi tinkamą draudimą, kad būtų padengtos atsakomybės už sveikatą ir saugą išlaidos ir aplinkos atkūrimo išlaidos laikantis atitinkamų valstybės narės ar trečiosios šalies, kurioje yra kompleksas, teisės aktų.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies 5 b punktas (naujas)
5b)  reguliariai stebi vandenį ir nuosėdas aplink laivo perdirbimo kompleksą, kad būtų patikrinta tarša.
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis
Leidimų suteikimas valstybėse narėse esantiems laivų perdirbimo kompleksams
Išbraukta.
1.  Kompetentingos institucijos laivų perdirbimo veiklos leidimus suteikia tiems jų valstybės teritorijoje esantiems laivų perdirbimo kompleksams, kurie atitinka 12 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Šis leidimas laivų perdirbimo kompleksams suteikiamas ne daugiau kaip penkeriems metams.
2.  Valstybės narės sudaro ir atnaujina laivų perdirbimo kompleksų, kuriems suteikė leidimus pagal 1 dalį, sąrašą.
3.  2 dalyje nurodytas sąrašas nedelsiant ir ne kaip praėjus vieniems metams po šio reglamento įsigaliojimo pateikiamas Komisijai.
4.  Jei laivų perdirbimo kompleksas nebeatitinka 12 straipsnyje nustatytų reikalavimų, valstybė narė panaikina jam suteiktą leidimą ir apie tai nedelsdama praneša Komisijai.
5.  Jei leidimas pagal 1 dalį suteikiamas naujam laivų perdirbimo kompleksui, valstybė narė apie tai nedelsdama praneša Komisijai.
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pavadinimas
Ne Sąjungoje esantys laivų perdirbimo kompleksai
Laivų perdirbimo komplekso įtraukimas į Europos sąrašą
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis
1.   Ne Sąjungoje įsikūrusi perdirbimo bendrovė, norinti perdirbti su valstybių narių vėliavomis plaukiojusius laivus, pateikia Komisijai paraišką dėl jos laivų perdirbimo komplekso įtraukimo į Europos Sąjungos sąrašą.
1.   Perdirbimo bendrovė, turinti laivų perdirbimo kompleksą ir norinti perdirbti ES laivus ar ES nepriklausančius laivus laikydamasi šio reglamento nuostatų pateikia Komisijai paraišką dėl jos laivų perdirbimo komplekso įtraukimo į Europos sąrašą.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis
3.   Pateikiant paraišką dėl įtraukimo į Europos Sąjungos sąrašą, sutinkama, kad Komisija arba jos vardu veikiantys atstovai prieš laivų perdirbimo kompleksus įtraukiant arba jau juos įtraukus į Europos Sąjungos sąrašą gali juos patikrinti vietoje siekdami nustatyti, ar jie atitinka 12 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
3.   Kad laivų perdirbimo kompleksus būtų galima įtraukti į Europos sąrašą, prieš juos įtraukiant į sąrašą ,Komisijos paskirta tarptautinė ekspertų grupė turi atlikti jų auditą, kad būtų patikrinta, ar jie atitinka 12 straipsnyje nustatytus reikalavimus, o vėliau tikrinimas atliekamas kartą per dvejus metus. Laivų perdirbimo kompleksas taip pat turi sutikti su tuo, kad tarptautinė grupė galėtų jį papildomai tikrinti nepranešusi iš anksto. Siekdama atlikti tokius tikrinimus vietoje tarptautinė ekspertų grupė bendradarbiauja su valstybės narės ar trečiosios šalies, kurioje yra kompleksas, kompetentingomis institucijomis.
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis
4.  Remdamasi pagal 2 dalį pateiktos informacijos ir patvirtinamųjų įrodymų vertinimu, Komisija įgyvendinimo aktu nusprendžia, ar įtraukti ne Sąjungoje esantį laivų perdirbimo kompleksą į Europos Sąjungos sąrašą. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 27 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
4.  Remdamasi pagal 2 dalį pateiktos informacijos ir patvirtinamųjų įrodymų vertinimu, Komisija įgyvendinimo aktu nusprendžia, ar įtraukti valstybėje narėje ar ne Sąjungoje esantį laivų perdirbimo kompleksą į Europos sąrašą. Tokie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija pagal 27 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą priimtu įgyvendinimo aktu nustato Europos Sąjungos sąrašą, į kurį įtraukiami laivų perdirbimo kompleksai, kurie
Išbraukta.
a)  yra Europos Sąjungoje ir apie kuriuos valstybės narės pranešė Komisijai pagal 14 straipsnio 3 dalį,
b)  yra ne Europos Sąjungoje ir dėl kurių įtraukimo į sąrašą buvo nuspręsta pagal 15 straipsnio 4 dalį.
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis
2.  Europos Sąjungos sąrašas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir Komisijos svetainėje ne vėliau kaip praėjus trisdešimt šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
2.  Europos sąrašas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir Komisijos svetainėje ne vėliau kaip praėjus dvidešimt keturiems mėnesiams nuo ... *. Jis padalinamas į dvi dalis, kurias sudaro ES/EBPO valstybių laivų perdirbimo kompleksai ir ne EBPO šalių laivų perdirbimo kompleksai.
________________________
* Šio reglamento įsigaliojimo data.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Į Europos sąrašą įtraukiama ši informacija apie laivų perdirbimo kompleksą:
a)  perdirbimo metodas;
b)  perdirbimui tinkamų laivų rūšis ir dydis; ir
c)  bet kokie apribojimai, kurie taikomi komplekso veikimui, įskaitant apribojimus, susijusius su pavojingų atliekų tvarkymu.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Europos sąraše nurodoma laivų perdirbimo komplekso įtraukimo į sąrašą data. Įtraukimas į sąrašą galioja bent penkerius metus ir jį galima atnaujinti.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 c dalis (nauja)
2c.  Bet kokių esminių duomenų, pateiktų Komisijai, pasikeitimų atveju į Europos sąrašą įtraukti laivų perdirbimo kompleksai nedelsdami pateikia atnaujintų įrodymų. Bet kuriuo atveju likus trims mėnesiams iki kiekvieno penkerių metų įtraukimo į Europos sąrašą laikotarpio pabaigos laivų perdirbimo bendrovė patvirtina, kad:
a)  įrodymai, kuriuos ji pateikė, yra išsamūs ir atnaujinti;
b)  laivų perdirbimo kompleksas ir toliau atitinka ir atitiks 12 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas
a)   įtraukdama laivų perdirbimo kompleksą šiais atvejais:
a)   įtraukdama laivų perdirbimo kompleksą, jei dėl jų įtraukimo buvo nuspręsta pagal 15 straipsnio 4 dalį;
i)  jei tam suteiktas leidimas pagal 13 straipsnį,
ii)  jei dėl jų įtraukimo buvo nuspręsta pagal 15 straipsnio 4 dalį;
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punkto 2 papunktis
2)   jei laivų perdirbimo kompleksas buvo sąraše daugiau nei penkerius metus ir nepateikta įrodymų, kad jie vis dar atitinka 12 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
2)   jei laivų perdirbimo kompleksas likus trims mėnesiams iki penkerių metų įtraukimo laikotarpio pabaigos nepateikia įrodymų, kad jis vis dar atitinka 12 straipsnyje nustatytus reikalavimus;
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punkto 2 a papunktis (naujas)
2a)  kai laivų perdirbimo kompleksas yra valstybėje, kuri bet kuriems su valstybių narių vėliavomis plaukiojantiems laivams taiko draudimus arba diskriminacines priemones.
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio a punktas
a)  ne vėliau kaip likus 14 dienų iki planuojamos perdirbimo pradžios administracijai raštu praneša apie ketinimą perdirbti laivą, kad administracija galėtų pasirengti šiuo reglamentu reikalaujamai apžiūrai ir sertifikatų suteikimui;
a)  ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki planuojamos perdirbimo pradžios administracijai raštu praneša apie ketinimą perdirbti laivą, kad administracija galėtų pasirengti šiuo reglamentu reikalaujamai apžiūrai ir sertifikatų suteikimui; tuo pačiu metu apie savo ketinimą perdirbti laivą savininkas turi pranešti šalies, kurios jurisdikcijai jis tuo metu priklauso, administracijai;
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio b a punktas (naujas)
ba)  pateikia administracijai šalių, per kurias ketinama vykti tranzitu, kai laivas keliaus į laivų perdirbimo kompleksą, sąrašą;
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  informacija, susijusia su neteisėto perdirbimo atvejais ir veiksmais, kurių valstybė narė ėmėsi tais atvejais.
c)  informacija, susijusia su neteisėto perdirbimo atvejais ir veiksmais, kurių valstybė narė ėmėsi tais atvejais, įskaitant detales apie nuobaudas, nustatytas pagal 23 straipsnį.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis
2.  Kiekviena valstybė narė tokią ataskaitą pateikia iki 2015 m. gruodžio 31 d. ir vėliau kas dvejus metus.
2.  Kiekviena valstybė narė tokią ataskaitą pateikia ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d., o vėliau kasmet.
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Komisija šią informaciją įtraukia į elektroninę duomenų bazę, prie kurios visuomenė turi nuolatinę prieigą.
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis
1.   Valstybės narės užtikrina, kad veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos nuobaudos būtų taikomos laivams:
1.   Valstybės narės užtikrina, kad veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos nuobaudos būtų patvirtintos ir veiksmingai taikomos ES laivų ir ES nepriklausančių laivų savininkams:
a)  kurie nesilaiko draudimų dėl tam tikrų pavojingų medžiagų panaudojimo pagal 4 ir 11b straipsnius;
d)  kuriuose nėra 5 ir 28 straipsniuose reikalaujamo pavojingų medžiagų sąrašo;
b)  kurių laivuose nėra pagal 5 ir 11b straipsnius numatyto galiojančio pavojingų medžiagų sąrašo;
c)  kurių laivuose nėra pagal 7 ir 11b straipsnius numatyto laivo perdirbimo plano;
e)  kurie atiduoti perdirbti neįvykdžius 6 straipsnyje nustatytų bendrųjų parengimo reikalavimų;
f)  kurie atiduoti perdirbti be 6 straipsniu reikalaujamo pavojingų medžiagų sąrašo sertifikato;
g)  kurie atiduoti perdirbti be 6 straipsniu reikalaujamo parengimo perdirbti sertifikato;
h)  kurie atiduoti perdirbti apie tai raštu nepranešus administracijai, kaip reikalaujama 21 straipsnyje;
i)  kurie buvo perdirbti nesilaikant 7 straipsnyje reikalaujamo laivo perdirbimo plano.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Valstybės narės užtikrina, kad nuobaudos pagal 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę1 būtų taikomos ES laivų savininkams, kurių laivai:
a)  atiduoti perdirbti neįvykdžius šio reglamento 6 straipsnyje nurodytų bendrųjų reikalavimų;
b)  atiduoti perdirbti be pavojingų medžiagų sąrašo sertifikato, kurio reikalaujama pagal šio reglamento 10 straipsnio 1 dalį;
c)  atiduoti perdirbti be sutarties, kurios reikalaujama pagal šio reglamento 9 straipsnį;
d)  atiduoti perdirbti apie tai raštu nepranešus administracijai pagal šio reglamento 21 straipsnį;
e)  buvo perdirbti kompetentingai institucijai pagal šio reglamento 7 straipsnio 2 dalies b punktą nepatvirtinus laivo perdirbimo plano arba buvo perdirbti tokiu būdu, kuris neatitinka laivo perdirbimo plano pagal šio reglamento 7 straipsnį.
___________________
1 OL L 328, 2008 12 6, p. 28.
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis
2.  Nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Ypač tais atvejais, kai laivas atiduodamas perdirbti į laivų perdirbimo kompleksą, kuris neįtrauktas į Europos Sąjungos sąrašą, taikomos nuobaudos prilygti bent jau sumai, kurią laivo savininkas gavo už savo laivą.
2.  Nedarant poveikio Direktyvos 2008/99/EB 5 straipsnio taikymui, ypač tais atvejais, kai laivas atiduodamas perdirbti į laivų perdirbimo kompleksą, kuris neįtrauktas į Europos sąrašą, taikomos nuobaudos turi prilygti bent jau sumai, kurią laivo savininkas gavo už savo laivą.
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 ir 6 dalys
5.  Jei laivas parduodamas ir per šešis mėnesius nuo pardavimo atiduodamas perdirbti į kompleksą, kuris neįtrauktas į Europos Sąjungos sąrašą, nuobaudos
5.  Jei laivas parduodamas ir anksčiau nei per dvyliką mėnesių nuo pardavimo atiduodamas perdirbti į kompleksą, kuris neįtrauktas į Europos sąrašą, nuobaudos
a)   bendrai skiriamos paskutiniam ir priešpaskutiniam savininkams, jei laivas vis dar registruotas su Europos Sąjungos valstybės narės vėliava,
a)   skiriamos paskutiniam savininkui, jei laivas vis dar registruotas su valstybės narės vėliava,
b)   skiriamos tik priešpaskutiniams savininkui, jei laivas nebėra registruotas su Europos Sąjungos valstybės narės vėliava.
b)   skiriamos paskutiniam savininkui, kuris tuo vienerių metų laikotarpiu plaukiojo su valstybės narės vėliava, jei laivas nebėra registruotas su valstybės narės vėliava.
6.   Valstybės narės gali taikyti atleidimą nuo 5 dalyje minėtų nuobaudų, jei laivo savininkas laivą pardavė be ketinimo jį perdirbti. Tokiu atveju valstybė narė pareikalauja laivo savininko teiginį patvirtinančių įrodymų, įskaitant pardavimo sutarties kopijos.
6.   Valstybės narės gali taikyti atleidimą nuo 5 dalyje minėtų nuobaudų tik tuo atveju, jei laivo savininkas savo laivą pardavė be ketinimo jį perdirbti. Tokiu atveju valstybė narė reikalauja laivo savininko pateikti teiginį patvirtinančių įrodymų, įskaitant pardavimo sutarties su atitinkamomis nuostatomis ir informacija apie pirkėjo verslo modelį kopijos.
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis
3.   Jei iš prašymo imtis veiksmų ir pridėtų pastebėjimų tikėtinai matyti, kad reglamento pažeidimas buvo padarytas, kompetentinga institucija imasi nagrinėti šiuos pastebėjimus ir prašymą imtis veiksmų. Tokiomis aplinkybėmis kompetentinga institucija suteikia galimybę perdirbimo bendrovei pareikšti savo nuomonę dėl prašymo imtis veiksmų ir pridėtų pastebėjimų.
3.   Jei iš prašymo imtis veiksmų ir pridėtų pastebėjimų tikėtinai matyti, kad reglamento pažeidimas buvo padarytas, kompetentinga institucija imasi nagrinėti šiuos pastebėjimus ir prašymą imtis veiksmų. Tokiomis aplinkybėmis kompetentinga institucija suteikia galimybę laivo savininkui ir perdirbimo bendrovei pareikšti savo nuomones dėl prašymo imtis veiksmų ir pridėtų pastebėjimų.
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 5 dalis
5.  Valstybės narės gali nuspręsti 1 ir 4 dalių netaikyti tais atvejais, kai reglamento pažeidimas yra neišvengiamas.
Išbraukta.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis
2.  5, 9, 10 ir 15 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.
2.  5, 9, 10 ir 15 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ...*. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos..
____________________
* Šio reglamento įsigaliojimo data.
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis
1.  Pavojingų medžiagų sąrašą visi laivai sudaro ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo.
Išbraukta.
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
28 a straipsnis (naujas)
Direktyva 2009/16/EB
IV priedo 45 punktas (naujas)
28a straipsnis
Direktyvos 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės pakeitimas
2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės1 IV priedas papildomas šiuo punktu:
„45. Pavojingo medžiagų sąrašo sertifikatas pagal Reglamentą (ES) Nr. XX [įrašyti visą šio reglamento pavadinimą]*“
_____________________
OL L 131, 2009 5 28, p. 57.
* OL L […], […], p. [...].
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006
1 straipsnio 3 dalies i punktas
i)   laivams, kuriems taikomas Reglamentas (ES) Nr. XX [įterpti pilną šio reglamento pavadinimą].
i)   laivams, kuriuos pagal Reglamentą (ES) Nr. XX [įrašyti visą šio reglamento pavadinimą] atgabena laivų perdirbimo kompleksas, įtrauktas į Europos sąrašą.
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
29 a straipsnis (naujas)
29a straipsnis
Tranzitas
1.  Valstybės narės užtikrina, kad atitinkama administracija arba kita valdžios institucija praneštų kompetentingai institucijai arba kompetentingoms institucijoms apie tranzitą per 7 dienas nuo laivo savininko pranešimo gavimo datos.
2.  Už tranzitą atsakinga kompetentinga institucija arba kompetentingos institucijos per 60 dienų nuo 1 dalyje minėto pranešimo gavimo dienos:
a)  leidžia laivui vykti tranzitu per jos vandenis su sąlygomis arba be sąlygų; arba
b)  neleidžia laivui vykti tranzitu per jos vandenis.
Atitinkama valstybė narė nedelsdama informuoja laivo savininką apie už tranzitą atsakingos kompetentingos institucijos arba institucijų sprendimą.
3.  Tuo atveju, kai 2 dalyje minimas leidimas nesuteikiamas arba suteikiamas laivo savininkui nepriimtinomis sąlygomis, laivo savininkas gali siųsti laivą į perdirbimo vietą tik tranzitu per tas valstybes, kurios tam neprieštaravo.
4.  Negavus atsakymo per 2 dalyje nurodytą 60 dienų laikotarpį, preziumuojama, kad už tranzitą atsakinga kompetentinga institucija nesuteikia leidimo.
5.  Jei bet kuriuo metu už tranzitą atsakinga kompetentinga institucija nusprendžia apskritai arba tam tikromis sąlygomis nereikalauti išankstinio raštiško leidimo, nedarant poveikio 4 dalies taikymui ir laikantis Bazelio konvencijos 6 straipsnio 4 dalies, preziumuojama, kad už tranzitą atsakinga kompetentinga institucija suteikia leidimą, jei atitinkama valstybė narė per 60 dienų nuo pranešimo perdavimo dienos už tranzitą atsakingai kompetentingai institucijai negauna jokio atsakymo.
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnis
Komisija šį reglamentą peržiūri ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams nuo Honkongo konvencijos įsigaliojimo. Per peržiūrą svarstomas ir laivų perdirbimo kompleksų, kuriems Honkongo konvencijos šalys suteikė veiklos leidimus, įtraukimas į Europos Sąjungos sąrašą, kad būtų išvengta darbo dubliavimosi ir papildomos administracinės naštos.
Komisija šį reglamentą peržiūri ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams nuo Honkongo konvencijos įsigaliojimo. Per peržiūrą svarstoma, ar laivų perdirbimo kompleksų, kuriems Honkongo konvencijos šalys suteikė veiklos leidimus, įtraukimas į Europos sąrašą atitinka šio reglamento reikalavimus.
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio pirma pastraipa
Šis reglamentas įsigalioja trys šimtai šešiasdešimt penktą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis taikomas nuo … *.
____________
* Vieneri metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 a paantraštė (nauja)
APŽIŪROS NEPRANEŠUS IŠ ANKSTO SERTIFIKATAS
Pagal reglamento 8 straipsnį atliekamos apžiūros nepranešus iš anksto metu nustatyta, kad laivas atitinka atitinkamas reglamento nuostatas.
Pasirašė..................................... (tinkamai įgalioto pareigūno parašas)
Vieta: .......................................................................................................
Data (mmmm mm dd): ..................................................................
(Išdavusios institucijos antspaudas arba spaudas)

(1) Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0132/2013).

Teisinė informacija - Privatumo politika