Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0055(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0132/2013

Teksty złożone :

A7-0132/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/04/2013 - 5.6
CRE 18/04/2013 - 5.6
Wyjaśnienia do głosowania
PV 22/10/2013 - 8.1
CRE 22/10/2013 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0182
P7_TA(2013)0429

Teksty przyjęte
PDF 644kWORD 77k
Czwartek, 18 kwietnia 2013 r. - Strasburg
Recycling statków ***I
P7_TA(2013)0182A7-0132/2013

Poprawki Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r. do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie recyklingu statków (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie recyklingu statków
w sprawie ekologicznego recyklingu i przetwarzania statków oraz zmieniające dyrektywę 2009/16/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)
(1a)  Dominująca metoda demontażu statków w drodze tak zwanego „sztrandowania” (demontażu na plaży) nie jest i nie może być uznana za bezpieczny i ekologiczny recykling, dlatego nie powinna być dłużej dopuszczana.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)   Obecne możliwości przerobowe w zakresie recyklingu statków w krajach OECD legalnie dostępne dla statków pływających pod banderą państwa członkowskiego są niewystarczające. Istniejące w chwili obecnej możliwości przerobowe bezpiecznego i rzetelnego recyklingu w krajach, które nie są członkami OECD, są wystarczające do przetworzenia wszystkich statków pływających pod banderami UE i oczekuje się, że do 2015 r. nastąpi ich dalszy rozwój, na skutek działań podjętych przez kraje prowadzące recykling w celu spełnienia wymogów konwencji z Hongkongu.
(3)   Obecne możliwości przerobowe w zakresie recyklingu statków w krajach OECD legalnie dostępne dla statków stanowiących odpady niebezpieczne przeznaczone do wywozu nie zostały należycie wykorzystane. Istnieje spór dotyczący dostępności i możliwości przerobowych stoczni złomowych w Stanach Zjednoczonych. Bez względu na sytuację w tej dziedzinie w Stanach Zjednoczonych istnieje znaczny potencjał możliwości przerobowych w niektórych państwach członkowskich i państwach OECD, który w razie jego pełnego uruchomienia niemal wystarczyłby do recyclingu i przetworzenia statków pływających pod banderą państwa członkowskiego (statków UE). Wraz z obecnymi i potencjalnymi możliwościami przerobowymi w zakresie bezpiecznego i rzetelnego recyklingu w krajach nienależących do OECD powinna istnieć dostateczna wydajność umożliwiająca przetworzenie wszystkich statków UE.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)
(3a)  Obecna sytuacja w zakresie recyklingu statków cechuje się skrajną eksternalizacją kosztów. Stocznie złomowe stosujące marginalne standardy ochrony pracowników, zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego lub ich niestosujące oferują najwyższą cenę za złomowane statki. W efekcie istotna większość globalnej floty przeznaczonej do recyklingu podlega demontażowi na plażach niektórych krajów, w niedopuszczalnych warunkach urągających godności ludzkiej i szkodliwych dla środowiska naturalnego. Należy stworzyć mechanizm finansowy, mający zastosowanie do wszystkich statków wpływających do portów Unii, bez względu na to, pod jaką banderą pływają, dla przeciwdziałania tej sytuacji poprzez wkład w zapewnienie konkurencyjności ekologicznego recyklingu i przetwarzania statków stanowiących odpady niebezpieczne w porównaniu do operacji niespełniających norm.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 b (nowy)
(3b)  Z uwagi na zasadę „zanieczyszczający płaci” koszty ekologicznego recyklingu i przetwarzania statków powinny być pokrywane przez ich właścicieli. Dla ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego należy ustanowić system finansowy, aby zapewnić środki przyczyniające się do zagwarantowania konkurencyjności ekonomicznej recyklingu i przetwarzania – w obiektach znajdujących się w wykazie UE – statków zarówno UE, jak i spoza UE, w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego. Wszystkie statki wpływające do portów i na kotwicowiska Unii powinny składać się na koszty ekologicznego recyklingu i przetwarzania statków UE, aby stanowić przeciwwagę dla zachęty ekonomicznej do korzystania z operacji niespełniających standardów oraz zniechęcać do wyrejestrowywania statków. Statki, które zdeponują gwarancję finansową, zapewniającą ich recykling i przetwarzanie w obiektach znajdujących się w wykazie UE, powinny być zwolnione z opłaty recyklingowej. Opłata recyklingowa oraz gwarancja finansowa powinny mieć charakter uczciwy, niedyskryminujący i przejrzysty.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 preambuły
(4)   Międzynarodową konwencję z Hongkongu w sprawie bezpiecznego i ekologicznego recyklingu statków (konwencję z Hongkongu) przyjęto w dniu 15 maja 2009 r. pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) na wniosek Stron konwencji bazylejskiej. Konwencja z Hongkongu wejdzie w życie 24 miesiące po dacie ratyfikacji przez co najmniej 15 państw, których flota handlowa łącznie reprezentuje co mniej 40% pojemności brutto światowej żeglugi handlowej, a maksymalna roczna wielkość recyklingu statków w trakcie poprzednich 10 lat stanowi nie mniej niż 3 % pojemności brutto łącznej żeglugi handlowej tych samych państw. Państwa członkowskie powinny ratyfikować konwencję przy najbliższej sposobności w celu przyspieszenia jej wejścia w życie. Konwencja reguluje projektowanie, budowę, eksploatację i przygotowanie statków w taki sposób, aby ułatwić bezpieczny i ekologiczny recykling statków bez szkody dla bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej statku; przewiduje ona również bezpieczną i przyjazną dla środowiska działalność stoczni złomowych oraz ustanowienie odpowiedniego mechanizmu egzekwowania prawa w zakresie recyklingu statków.
(4)   Międzynarodową konwencję z Hongkongu w sprawie bezpiecznego i ekologicznego recyklingu statków (konwencję z Hongkongu) przyjęto w dniu 15 maja 2009 r. pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Konwencja z Hongkongu wejdzie w życie 24 miesiące po dacie ratyfikacji przez co najmniej 15 państw, których flota handlowa łącznie reprezentuje co najmniej 40% pojemności brutto światowej żeglugi handlowej, a maksymalna roczna wielkość recyklingu statków w trakcie poprzednich 10 lat stanowi nie mniej niż 3% pojemności brutto łącznej żeglugi handlowej tych samych państw. Konwencja reguluje zastosowanie w statkach materiałów niebezpiecznych w taki sposób, aby ułatwić bezpieczny i ekologiczny recykling statków bez szkody dla bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej statku; przewiduje ona również, za pomocą wytycznych, działalność stoczni złomowych oraz zawiera mechanizm egzekwowania prawa w zakresie recyklingu statków. Konwencja z Hongkongu nie ma zastosowania do statków będących własnością rządu oraz do statków o pojemności poniżej 500 jednostek pojemności brutto, ani też do statków działających w całym okresie ich użytkowania jedynie na wodach podlegających suwerenności bądź jurysdykcji państwa, pod banderą którego statek jest uprawniony do pływania. Konwencja z Hongkongu nie obejmuje również faktycznego recyklingu stali odzyskanej w stoczni złomowej lub funkcjonowania podmiotów zagospodarowujących materiały odpadowe pochodzące ze stoczni złomowej. Celem konwencji z Hongkongu nie jest zapobieganie wywozowi statków stanowiących odpady niebezpieczne do krajów nienależących do OECD – co stanowi praktykę obecnie zakazaną na mocy rozporządzenia (WE) nr 1013/2006. Oczekuje się, że potrzeba dekady na wejście konwencji z Hongkongu w życie.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)   Konwencja z Hongkongu jednoznacznie zobowiązuje jej strony do przyjęcia bardziej surowych środków zgodnych z prawem międzynarodowym w zakresie bezpiecznego i ekologicznego recyklingu statków w celu zapobieżenia powstawaniu negatywnych skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, ich zmniejszenia lub zminimalizowania. Opracowanie europejskiego wykazu stoczni złomowych spełniających wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu mogłoby przyczynić się do osiągnięcia tego celu, jak również do lepszego egzekwowania prawa poprzez ułatwianie kontroli przez państwa bandery statków przeznaczonych do recyklingu. Wymogi dotyczące stoczni złomowych powinny opierać się na wymogach konwencji z Hongkongu.
(5)   Konwencja z Hongkongu jednoznacznie przewiduje, że jej strony mogą przyjąć bardziej surowe środki zgodne z prawem międzynarodowym w zakresie bezpiecznego i ekologicznego recyklingu statków w celu zapobieżenia powstawaniu negatywnych skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, ich zmniejszenia lub zminimalizowania. Opracowanie europejskiego wykazu stoczni złomowych spełniających wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu powinno przyczynić się do osiągnięcia tego celu, jak również do lepszego egzekwowania prawa poprzez ułatwianie kontroli przez państwa bandery statków przeznaczonych do recyklingu. Wymogi dotyczące stoczni złomowych powinny opierać się na wymogach konwencji z Hongkongu, lecz powinny wykraczać poza nie, aby osiągnąć taki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, który byłby zasadniczo równoważny z tym obowiązującym w Unii. Powinno to przyczynić się również do zwiększenia konkurencyjności ekologicznego i bezpiecznego recyklingu i przetwarzania statków w obiektach unijnych.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)   Statki nieobjęte zakresem konwencji z Hongkongu i niniejszego rozporządzenia należy w dalszym ciągu poddawać recyklingowi zgodnie z wymogami odpowiednio rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 i dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy,
(7)   Statki nieobjęte zakresem konwencji z Hongkongu, statki niezdolne płynąć własnymi siłami (chyba że posiadają ważną umowę dotyczącą ich całkowitej naprawy), a także statki niespełniające obowiązujących postanowień prawa UE i prawa międzynarodowego w zakresie bezpieczeństwa i stanowiące z tego względu odpady na obszarze podlegającym jurysdykcji któregoś z państw członkowskich, należy w dalszym ciągu poddawać recyklingowi zgodnie z wymogami odpowiednio rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 i dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)   Konieczne jest jasne ustalenie odpowiednich zakresów niniejszego rozporządzenia, rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 oraz dyrektywy 2008/98/WE w celu uniknięcia powielania instrumentów prawnych mających ten sam cel.
(8)   Konieczne jest jasne ustalenie odpowiednio zakresów niniejszego rozporządzenia, rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 oraz dyrektywy 2008/98/WE w celu uniknięcia stosowania odmiennych wymogów prawnych w jednakowej sytuacji.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)
(8a)  Stosowanie niniejszego rozporządzenia powinno respektować prawa państw tranzytu na mocy prawa międzynarodowego.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)
(9a)  Państwa członkowskie powinny zadbać o szybką ratyfikację konwencji z Hongkongu w celu ulepszenia praktyk i warunków recyklingu statków.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)   Państwa członkowskie powinny ustanowić zasady dotyczące kar mających zastosowanie wobec naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz zapewnić stosowanie tych sankcji, aby zapobiec obchodzeniu przepisów. Sankcje, które mogą mieć charakter cywilny lub administracyjny, powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
(11)   Państwa członkowskie powinny ustanowić zasady dotyczące kar mających zastosowanie wobec naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz zapewnić stosowanie tych sankcji, aby zapobiec obchodzeniu przepisów. Sankcje, które mogą mieć charakter karny, cywilny lub administracyjny, powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)   Ponieważ cel jakim jest zapobieganie szkodliwemu wpływowi na zdrowie ludzi i środowisko naturalne powstającemu na skutek recyklingu, eksploatacji i konserwacji statków pływających pod banderą państwa członkowskiego, oraz ograniczenie go lub wyeliminowanie, nie może zostać zrealizowany w sposób wystarczający przez państwa członkowskie z uwagi na międzynarodowy charakter transportu morskiego i recyklingu statków, i w związku z tym może być lepiej zrealizowany na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w przywołanym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.
(14)   Ponieważ cel jakim jest zapobieganie szkodliwemu wpływowi na zdrowie ludzi i środowisko naturalne powstającemu na skutek recyklingu i przetwarzania statków UE, oraz ograniczenie go lub wyeliminowanie, nie zawsze może zostać zrealizowany w sposób wystarczający przez samo państwo członkowskie z uwagi na międzynarodowy charakter transportu morskiego i recyklingu statków, i w związku z tym w niektórych przypadkach może być lepiej zrealizowany na poziomie Unii, chociaż ratyfikacja konwencji z Hongkongu przekazałaby kompetencję Unii w zakresie regulowania kwestii recyklingu statków z powrotem państwom członkowskim UE, Unia może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w przywołanym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1
Celem niniejszego rozporządzenia jest zapobieganie szkodliwemu wpływowi na zdrowie ludzi i środowisko naturalne powstającemu na skutek recyklingu, eksploatacji i konserwacji statków pływających pod banderą państwa członkowskiego, ograniczenie go lub wyeliminowanie.
Celem niniejszego rozporządzenia jest zapobieganie szkodliwemu wpływowi na zdrowie ludzi i środowisko naturalne powstającemu na skutek recyklingu i przetwarzania statków UE, ograniczenie go do minimum i w możliwym do osiągnięcia zakresie wyeliminowanie wypadków, obrażeń i innych szkodliwych wpływów, między innymi poprzez przetwarzanie ich w obiektach znajdujących się w wykazie UE umiejscowionych na obszarze Unii lub poza jej obszarem, a także poprawa warunków recyklingu statków spoza UE.
Celem niniejszego rozporządzenia jest też zmniejszenie różnic między podmiotami z Unii, państw OECD i odnośnych państw trzecich w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy oraz standardów środowiskowych.
Rozporządzenie ma również na celu ułatwienie ratyfikacji konwencji z Hongkongu.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)
1a)  „statek UE” oznacza statek pływający pod banderą państwa członkowskiego lub eksploatowany pod jego nadzorem;
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 b (nowy)
1b)  „statek spoza UE” oznacza statek pływający pod banderą państwa trzeciego;
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)
3a)  „odpady” oznaczają odpady zdefiniowane w art. 3 pkt 1 dyrektywy 2008/98/WE;
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 b (nowy)
3b)  „odpady niebezpieczne” oznaczają odpady niebezpieczne zdefiniowane w art. 3 pkt 2 dyrektywy 2008/98/WE;
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – punkt 3 c (nowy)
3c)  „przetwarzanie” oznacza przetwarzanie zdefiniowane w art. 3 pkt 14 dyrektywy 2008/98/WE;
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 d (nowy)
3d)  „racjonalne ekologicznie gospodarowanie” oznacza racjonalne ekologicznie gospodarowanie zdefiniowane w art. 2 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006;
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5
5)   „recykling statków” oznacza pełny lub częściowy demontaż statków przeprowadzony w stoczni złomowej w celu odzyskania komponentów i materiałów dla ich przetworzenia i ponownego wykorzystania, z zachowaniem ostrożności w odniesieniu do niebezpiecznych i innych materiałów, oraz obejmuje powiązane działania, takie jak przechowywanie i przetwarzanie komponentów i materiałów na miejscu, nie uwzględniając jednak dalszego ich przetwarzania lub usuwania przeprowadzanego w innych zakładach;
5)   „recykling statków” oznacza pełny lub częściowy demontaż statków przeprowadzony w stoczni złomowej w celu odzyskania komponentów i materiałów dla ich przetworzenia i ponownego wykorzystania, z zachowaniem ostrożności w odniesieniu do niebezpiecznych i innych materiałów, oraz obejmuje powiązane działania, takie jak przechowywanie i przetwarzanie komponentów i materiałów na miejscu, nie uwzględniając jednak dalszego ich przetwarzania przeprowadzanego w innych zakładach; z tego względu znaczenie określenia „recykling” w kontekście niniejszego rozporządzenia różni się od definicji określonej w art. 3 pkt 17 dyrektywy 2008/98/WE;
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6
6)   „stocznia złomowa” oznacza określony obszar będący miejscem, obiektem lub zakładem znajdującym się w państwie członkowskim lub w państwie trzecim i wykorzystywany do recyklingu statków;
6)   „stocznia złomowa” oznacza określony obszar będący wybudowanym obiektem lub zakładem znajdującym się w państwie członkowskim lub w państwie trzecim i wykorzystywany do recyklingu statków;
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7
7)   „przedsiębiorstwo recyklingu” oznacza właściciela stoczni złomowej lub jakąkolwiek inną organizację lub osobę, która przejęła odpowiedzialność za recykling statku od właściciela stoczni złomowej;
7)   „przedsiębiorstwo recyklingu statków” oznacza właściciela stoczni złomowej lub jakąkolwiek inną organizację lub osobę, która przejęła odpowiedzialność za recykling statku od właściciela stoczni złomowej;
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 9 a (nowy)
9a)  „tranzyt” oznacza przemieszczanie się statku w miejsce jego przeznaczenia w celu recyklingu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, poprzez terytorium państwa innego niż państwo wysyłki lub przeznaczenia, które jest uprawnione do sprzeciwienia się takiemu przemieszczaniu na mocy prawa międzynarodowego.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 20 a (nowy)
20a)  „statek porzucony” oznacza statek, który został pozostawiony bez nadzoru i opuszczony w porcie Unii przez jego ostatniego zarejestrowanego właściciela;
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
1.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do statków upoważnionych do pływania pod banderą państwa członkowskiego lub eksploatowanych pod jego nadzorem.
1.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do statków UE.
Artykuł 5a, art. 5b, art. 11b, art. 23 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie również do statków spoza UE zawijających do portu lub na kotwicowisko państwa członkowskiego w celu przeprowadzenia działań w płaszczyźnie statek/port.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a (nowa) i litera c b (nowa)
ca)  statki niezdolne płynąć własnymi siłami, bez względu na banderę, stanowiące z tego względu odpady dla celów rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, chyba że posiadają ważną umowę dotyczącą ich całkowitej naprawy;
cb)  statki niespełniające obowiązujących postanowień prawa UE i prawa międzynarodowego w zakresie bezpieczeństwa.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – nagłówek
Kontrola materiałów niebezpiecznych
Kontrola zakazanych lub objętych ograniczeniami materiałów niebezpiecznych
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Na statkach zakazuje się stosowania nowych systemów przeciwporostowych zawierających organiczne związki cyny jako substancje biobójcze lub wszelkich innych systemów przeciwporostowych, których stosowanie lub wykorzystywanie jest zakazane na mocy międzynarodowej konwencji o kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5
Wykaz materiałów niebezpiecznych
Wykaz materiałów niebezpiecznych
1.   Wykaz materiałów niebezpiecznych znajduje się stale na pokładzie każdego nowego statku.
1.   Państwa członkowskie zapewniają utworzenie i stałą dostępność wykazu materiałów niebezpiecznych na pokładzie każdego nowego statku UE.
2.   Wykaz materiałów niebezpiecznych sporządza się przed przystąpieniem do recyklingu i przechowuje na pokładzie.
2.   W odniesieniu do istniejących statków UE państwa członkowskie zapewniają sporządzenie wykazu materiałów niebezpiecznych zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 2a lub przed przystąpieniem do recyklingu, w zależności od tego, które z tych wydarzeń nastąpi wcześniej, i jego dostępność na pokładzie.
2a.  Do sporządzenia wykazu stosuje się następujące terminy:
–  dla statków mających powyżej 25 lat do dnia ...*;
–  dla statków mających powyżej 20 lat do dnia ... **;
–  dla statków mających powyżej 15 lat do dnia ... ***;
–  dla statków mających poniżej 15 lat do dnia ... ****.
3.  Istniejące statki pływające pod banderą państwa trzeciego i ubiegające się o zarejestrowanie pod banderą państwa członkowskiego dbają, aby wykaz materiałów niebezpiecznych był przechowywany na pokładzie.
4.   Wykaz materiałów niebezpiecznych:
4.   Wykaz materiałów niebezpiecznych:
a)   jest właściwy dla każdego statku;
a)   jest właściwy dla każdego statku;
b)   przedstawia dowody na to, że konstrukcja statku jest zgodna z zakazem lub ograniczeniami dotyczącymi instalacji lub stosowania materiałów niebezpiecznych, zgodnie z art. 4;
b)   przedstawia dowody na to, że konstrukcja statku jest zgodna z zakazem lub ograniczeniami dotyczącymi instalacji lub stosowania materiałów niebezpiecznych, zgodnie z art. 4;
c)   określa co najmniej materiały niebezpieczne o których mowa w załączniku I i wchodzące w skład konstrukcji lub wyposażenia statku, ich umiejscowienie i w przybliżeniu ilość.
c)   w przypadku nowych statków określa co najmniej materiały niebezpieczne o których mowa w załączniku I i wchodzące w skład konstrukcji lub wyposażenia statku, ich umiejscowienie i dokładną ilość;
ca)  w przypadku istniejących statków określa co najmniej materiały niebezpieczne, o których mowa w załączniku I i wchodzące w skład konstrukcji lub wyposażenia statku, ich umiejscowienie i możliwie jak najdokładniejszą ilość;
cb)  uwzględnia wytyczne opracowane przez IMO;
5.   W uzupełnieniu do ust. 4, dla istniejących statków przygotowuje się plan opisujący kontrolę wizualną/wyrywkową, przy pomocy którego opracowuje się wykaz materiałów niebezpiecznych.
5.   W uzupełnieniu do ust. 4, dla istniejących statków przygotowuje się plan opisujący kontrolę wizualną/wyrywkową, przy pomocy którego opracowano wykaz materiałów niebezpiecznych.
6.   Wykaz materiałów niebezpiecznych składa się z trzech części:
6.   Wykaz materiałów niebezpiecznych składa się z trzech części:
a)   wykaz materiałów niebezpiecznych, o których mowa w załączniku I i wchodzących w skład konstrukcji lub wyposażenia statku, ich umiejscowienie i w przybliżeniu ilość (część I);
a)   wykaz materiałów niebezpiecznych, o których mowa w załączniku I i wchodzących w skład konstrukcji lub wyposażenia statku, ich umiejscowienie i ilość (część I), zgodnie z ust. 4 lit. c);
b)   wykaz odpadów znajdujących się na statku, w tym odpadów wytwarzanych w trakcie eksploatacji statku (część II);
b)   wykaz odpadów (niebezpiecznych i tych nieuznawanych za niebezpieczne) znajdujących się na statku, w tym odpadów wytwarzanych w trakcie eksploatacji statku, a także ich przybliżona ilość (część II);
c)  wykaz zapasów statku po podjęciu decyzji o oddaniu do recyklingu (część III).
c)  wykaz zapasów statku po podjęciu decyzji o oddaniu do recyklingu (część III).
7.   Część I wykazu materiałów niebezpiecznych jest właściwie prowadzona i aktualizowana przez cały okres użytkowania statku, uzupełniana o informacje o nowych instalacjach zawierających materiały niebezpieczne wymienione w załączniku I i o istotnych zmianach w konstrukcji i wyposażeniu statku.
7.   Część I wykazu materiałów niebezpiecznych jest właściwie prowadzona i aktualizowana przez cały okres użytkowania statku, uzupełniana o informacje o nowych instalacjach zawierających materiały niebezpieczne wymienione w załączniku I i o istotnych zmianach w konstrukcji i wyposażeniu statku.
8.   Przed recyklingiem statku wykaz musi, oprócz prawidłowo prowadzonej i aktualizowanej części I, posiadać część II dotyczącą odpadów wytworzonych w trakcie eksploatacji oraz część III dotyczącą ładowni, i zostać zweryfikowany przez państwo członkowskie, pod którego banderą pływa statek.
8.   Przed recyklingiem statku wykaz musi, oprócz prawidłowo prowadzonej i aktualizowanej części I, posiadać część II dotyczącą odpadów wytworzonych w trakcie eksploatacji oraz część III dotyczącą ładowni, i zostać zweryfikowany przez państwo członkowskie, pod którego banderą pływa statek.
9.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 26 w sprawie aktualizowania spisu pozycji na potrzeby wykazu materiałów niebezpiecznych w załączniku I.
9.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 26 w sprawie aktualizowania spisu pozycji na potrzeby wykazu materiałów niebezpiecznych w załączniku I, celem zapewnienia, by wykaz obejmował przynajmniej substancje zawarte w załącznikach I i II do konwencji z Hongkongu, a także uwzględniał właściwe prawodawstwo Unii, zapewniające wycofanie lub ograniczenie stosowania lub instalowania materiałów niebezpiecznych.
____________________
* Rok po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.
** Dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.
*** Trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.
**** Cztery lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)
Artykuł 5a
System zachęt
W związku z obecną sytuacją w zakresie recyklingu statków, która charakteryzuje się skrajną eksternalizacją kosztów i niedopuszczalnymi warunkami złomowania statków Komisja przedłoży do końca 2015 r. wniosek ustawodawczy w sprawie systemu zachęt, który ułatwi bezpieczny i należyty recykling statków.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – nagłówek
Przygotowanie do recyklingu: wymogi ogólne
Wymogi ogólne wobec właścicieli statków
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a
a)   przed opublikowaniem wykazu europejskiego były poddawane recyklingowi jedynie w stoczniach złomowych znajdujących się na terenie Unii lub państwa członkowskiego OEC. ;
a)   przed opublikowaniem wykazu europejskiego były poddawane recyklingowi jedynie w stoczniach złomowych, posiadających odpowiednie zezwolenie właściwych organów znajdujących się na terenie Unii lub państwa członkowskiego OECD. ;
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1
1.   Właściwy dla danego statku plan recyklingu opracowuje się przed przystąpieniem do recyklingu statku.
1.   Właściwy dla danego statku plan recyklingu opracowuje się dla wszystkich statków UE mających ponad 20 lat lub przed przystąpieniem do recyklingu statku, w zależności od tego, które wydarzenie nastąpi wcześniej, nie później niż do dnia ...*
________________
* Trzydzieści miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a
a)   opracowuje stocznia złomowa biorąc pod uwagę informacje dostarczone przez właściciela statku zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. b);
a)   przed opublikowaniem wykazu europejskiego opracowuje stocznia złomowa znajdująca się w Unii lub państwie należącym do OECD, biorąc pod uwagę informacje dostarczone przez właściciela statku zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. b);
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a a (nowa)
aa)  po opublikowaniu wykazu europejskiego jest opracowywany przez stocznię złomową znajdującą się w wykazie europejskim, biorąc pod uwagę informacje dostarczone przez właściciela statku zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. b);
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – punkt 2 – litera d
d)   zawiera informacje na temat rodzaju i ilości materiałów niebezpiecznych i odpadów wytwarzanych na skutek recyklingu statku, w tym tych materiałów, które zostały określone w wykazie materiałów niebezpiecznych, oraz informacje na temat sposobu w jaki te materiały niebezpieczne i odpady zostaną zagospodarowane w obiekcie, jak również później w zakładach gospodarowania odpadami;
d)   zawiera informacje na temat rodzaju i ilości materiałów niebezpiecznych i odpadów wytwarzanych na skutek recyklingu statku, w tym tych materiałów i odpadów, które zostały określone w wykazie materiałów niebezpiecznych, oraz informacje na temat sposobu w jaki te materiały niebezpieczne i odpady zostaną przetworzone w obiekcie, jak również później w zakładach przetwarzania odpadów;
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e a (nowa)
ea)  jest aktualizowany w terminie sześciu miesięcy od przeglądu przeprowadzanego w celu odnowienia dokumentów lub przeglądu dodatkowego.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Właściciel statku sprzedający statek UE mający ponad 20 lat nowemu właścicielowi, który ma zamiar pływać pod banderą państwa trzeciego, zapewnia zawarcie w umowie z nowym właścicielem statku postanowienia o tym, że nowy właściciel lub każdy kolejny właściciel przejmuje obowiązek opracowania planu recyklingu statku, o ile będzie wpływał do portów lub na kotwicowiska Unii.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
1.   Przeglądów dokonują funkcjonariusze administracji lub uznanej organizacji działającej w imieniu administracji.
1.   Przeglądów dokonują funkcjonariusze właściwych organów krajowych lub uznanej organizacji działającej w imieniu administracji.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3
3.   Wstępnego przeglądu dokonuje się przed oddaniem statku do eksploatacji lub zanim wydane zostanie świadectwo inwentaryzacji. Funkcjonariusze dokonujący tego przeglądu sprawdzają, czy część I wykazu materiałów niebezpiecznych jest zgodna z wymogami niniejszego rozporządzenia.
3.   Wstępnego przeglądu nowego statku dokonuje się przed oddaniem statku do eksploatacji. W przypadku istniejących statków wstępnego przeglądu dokonuje się w ciągu pięciu lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Funkcjonariusze dokonujący tego przeglądu sprawdzają, czy część I wykazu materiałów niebezpiecznych jest zgodna z wymogami niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5
5.   Dodatkowy przegląd, ogólny lub częściowy, może zostać przeprowadzony na wniosek właściciela statku po zmianie, zastąpieniu lub istotnej naprawie konstrukcji, wyposażenia, systemów, urządzeń, układów i materiałów. Funkcjonariusze dokonujący tego przeglądu dbają, aby wszelkie tego rodzaju zmiany, zastąpienia, lub znaczące naprawy zostały przeprowadzone w sposób, który pozwala zapewnić zgodność statku z wymogami niniejszego rozporządzenia, a także sprawdzają, czy część I wykazu materiałów niebezpiecznych została odpowiednio zmieniona.
5.   Właściciel statku wymaga, by został przeprowadzony dodatkowy przegląd, ogólny lub częściowy, po istotnej zmianie, zastąpieniu lub naprawie konstrukcji, wyposażenia, systemów, urządzeń, układów i materiałów. Funkcjonariusze dokonujący tego przeglądu dbają, aby wszelkie tego rodzaju znaczące zmiany, zastąpienia lub naprawy zostały przeprowadzone w sposób, który pozwala zapewnić zgodność statku z wymogami niniejszego rozporządzenia, a także sprawdzają, czy część I wykazu materiałów niebezpiecznych została odpowiednio zmieniona.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit drugi – litera a a (nowa)
aa)  statek został wstępnie oczyszczony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c);
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7 a (nowy)
7a.  W każdej chwili lub na uzasadniony wniosek administracji portu, która ma poważne wątpliwości co do stanu statku, który przyjmuje, urzędnicy dokonujący przeglądów mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu niezapowiedzianej kontroli, aby upewnić się, że statek spełnia warunki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
2.   Umowy stają się skuteczne najpóźniej w momencie złożenia wniosku o przeprowadzenie przeglądu końcowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. d). aż do zakończenia recyklingu.
2.  Umowy stają się skuteczne najpóźniej w momencie złożenia wniosku o przeprowadzenie przeglądu końcowego, o którym mowa w art. 8 ust. 6 aż do zakończenia recyklingu.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera b
b)   dostarczenie stoczni złomowej wszelkich informacji dotyczących statku, koniecznych do opracowania planu recyklingu statku zgodnie z art. 7;
b)   dostarczenie stoczni złomowej, na co najmniej cztery miesiące przed planowaną datą recyklingu statku, wszelkich informacji dotyczących statku, koniecznych do opracowania planu recyklingu statku zgodnie z art. 7, lub w przypadku gdy właściciel statku nie posiada takich informacji – poinformowanie o tym stoczni złomowej i współpraca z nią w celu zapewnienia odpowiedniego wypełnienia wszelkich luk;
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera b a (nowa)
ba)  dostarczenie stoczni złomowej kopii świadectwa gotowości do recyklingu, wydanego zgodnie z art. 10;
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera b b (nowa)
bb)  przekazanie statku do recyklingu jedynie po jednoznacznym zatwierdzeniu planu recyklingu statku przez właściwy organ, zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. b);
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c
c)   odbiór statku przed rozpoczęciem recyklingu lub po rozpoczęciu recyklingu, tam gdzie jest to technicznie wykonalne, w przypadku gdy obecne na pokładzie materiały niebezpieczne w znacznym stopniu nie odpowiadają wykazowi materiałów niebezpiecznych i uniemożliwiają odpowiedni recykling statku;
c)   odbiór statku przed rozpoczęciem recyklingu lub po rozpoczęciu recyklingu, tam gdzie jest to technicznie wykonalne, jeżeli planowany recykling statku jest niewykonalny w praktyce lub stanowiłby zagrożenie dla bezpieczeństwa lub ochrony środowiska ze względu na niewłaściwe opisanie statku w wykazie lub w innych dokumentach;
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c a (nowa)
ca)  pokrycie faktycznych kosztów dodatkowych w przypadku, gdy ilość materiałów niebezpiecznych na pokładzie jest znacznie wyższa niż określono w wykazie niebezpiecznych substancji chemicznych, ale nie uniemożliwia planowanego recyklingu statku i nie zagraża bezpieczeństwu ani ochronie środowiska naturalnego.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera a
a)   opracowanie, we współpracy z właścicielem statku, planu recyklingu statku właściwego dla danego statku zgodnie z art. 7;
a)   opracowanie, we współpracy z właścicielem statku, planu recyklingu statku właściwego dla danego statku zgodnie z art. 7 w terminie miesiąca od otrzymania wszystkich istotnych informacji, o których mowa w ust. 3 lit. b);
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera c
c)   zakazanie rozpoczęcia jakiegokolwiek recyklingu statku przed przedłożeniem sprawozdania, o którym mowa w lit. b);
c)   odmowę rozpoczęcia jakiegokolwiek recyklingu statku przed przedłożeniem sprawozdania, o którym mowa w lit. b) i przed zatwierdzeniem planu recyklingu statku przez właściwy dla niej organ;
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera d – wprowadzenie
d)   w trakcie przygotowań do odbioru statku w celu poddania go recyklingowi, powiadomienie na piśmie odpowiednich właściwych władz co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem recyklingu o zamiarze poddania recyklingowi danego statku;
d)   w trakcie przygotowań do odbioru statku w celu poddania go recyklingowi, powiadomienie na piśmie odpowiednich właściwych władz co najmniej trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem recyklingu o zamiarze poddania recyklingowi danego statku;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Właściciel statku przedkłada kopię umowy właściwemu organowi.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1
1.   Po zakończeniu wstępnego lub dokonywanego w celu odnowienia dokumentów, lub dodatkowego przeglądu przeprowadzonego na wniosek właściciela statku, państwo członkowskie wydaje świadectwo inwentaryzacji zgodnie z formatem określonym w załączniku IV. Do tego świadectwa należy dołączyć część I wykazu materiałów niebezpiecznych.
1.   Po udanym zakończeniu wstępnego lub dokonywanego w celu odnowienia dokumentów, lub dodatkowego przeglądu przeprowadzonego przez państwo członkowskie, pod którego banderą pływa statek, wydaje ono świadectwo inwentaryzacji zgodnie z formatem określonym w załączniku IV. Do tego świadectwa należy dołączyć część I wykazu materiałów niebezpiecznych.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 26 w sprawie aktualizowania formatu świadectwa inwentaryzacji, określonego w załączniku IV.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 26 w sprawie aktualizowania formatu świadectwa inwentaryzacji, określonego w załączniku IV.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2
2.   Po pomyślnym zakończeniu przeglądu końcowego zgodnie z art. 8 ust. 6 organ administracji wydaje świadectwo gotowości do recyklingu zgodnie z wzorem formularza określonym w załączniku V. Do tego świadectwa należy dołączyć wykaz materiałów niebezpiecznych oraz plan recyklingu statku.
2.   Po pomyślnym zakończeniu przeglądu końcowego zgodnie z art. 8 ust. 6 organ administracji wydaje świadectwo gotowości do recyklingu zgodnie z wzorem formularza określonym w załączniku V, jeżeli uznaje, że plan recyklingu statku jest zgodny z wymogami niniejszego rozporządzenia. Do tego świadectwa należy dołączyć wykaz materiałów niebezpiecznych oraz plan recyklingu statku.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)
Artykuł 11a
Kontrole
W odniesieniu do statków unijnych państwa członkowskie stosują postanowienia kontrolne odpowiadające postanowieniom dyrektywy 2009/16/WE, zgodnie z ich ustawodawstwem krajowym. Bardziej szczegółowa kontrola, uwzględniająca wytyczne opracowane przez IMO, jest przeprowadzana wtedy, gdy w trakcie kontroli okaże się, że statek nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ust. 1–3a, art. 5 i 7 lub nie posiada aktualnego świadectwa inwentaryzacji, o którym mowa w art. 10 ust. 1, lub kiedy po przeprowadzeniu kontroli istnieją uzasadnione powody dla uznania, że:
–  stan statku lub jego wyposażenia nie są zgodne z wymogami określonymi w art. 4 ust. 1–3a lub nie są zasadniczo zgodne ze szczegółowymi informacjami określonymi w świadectwie i/lub wykazie materiałów niebezpiecznych, lub
–  na pokładzie statku nie wdrożono procedury utrzymywania wykazu materiałów niebezpiecznych.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 b (nowy)
Artykuł 11b
Przepisy mające zastosowanie do statków spoza UE, dodatkowe w stosunku do art. 5a, art. 5b, art. 23 ust. 1 i art. 29 ust. 1
1.  Państwa członkowskie zapewniają, że statki spoza UE spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 1–3a, bez uszczerbku dla wymogów innego prawodawstwa Unii, które może wymagać dalszych środków. Państwa członkowskie zakazują instalowania lub wykorzystywania materiałów, o których mowa w art. 4 ust. 1–3a, w statkach spoza UE przebywających w ich portach, na kotwicowiskach, w stoczniach, stoczniach remontowych lub terminalach pływających.
2.  Na pokładach statków spoza UE wpływających do portu lub na kotwicowisko państwa członkowskiego dostępny jest aktualny wykaz materiałów niebezpiecznych.
3.  Na pokładach istniejących statków spoza UE wpływających do portu lub na kotwicowisko państwa członkowskiego dostępny jest aktualny wykaz materiałów niebezpiecznych zgodnie z harmonogramem określonym w art. 5 ust. 2a. Wykaz spełnia wymogi, o których mowa w art. 5 ust. 4–7.
4.  Statki spoza UE wpływające do portu lub na kotwicowisko państwa członkowskiego przedstawiają stwierdzenie zgodności wydane przez organ administracyjny państwa statku lub uznaną organizację działającą w jego imieniu, które potwierdza, że statek spełnia postanowienia określone w ust. 1–3.
5.  Na pokładach nowych statków spoza UE, które zostały zakupione od właściciela pływającego pod banderą UE, kiedy statek miał ponad 20 lat, przy wchodzeniu do portu lub na kotwicowisko państwa członkowskiego dostępny jest plan recyklingu statku zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. d).
6.  Bardziej szczegółowa kontrola jest przeprowadzana wtedy, gdy kontrola wykaże, że statek spoza UE nie spełnia wymogów określonych w ust. 1–5 lub jeżeli istnieją jasne przyczyny, by na podstawie kontroli uznać, że:
–  stan statku lub jego wyposażenia nie odpowiada wymogom określonym w ust. 1 lub nie odpowiada zasadniczo danym zawartym w świadectwie lub w wykazie materiałów niebezpiecznych, lub;
–  na pokładzie statku nie wdrożono procedury utrzymywania wykazu materiałów niebezpiecznych,
7.  Państwa członkowskie dbają o to, aby zastosowano skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje wobec właścicieli statków spoza UE, które nie spełniają wymogów niniejszego artykułu.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie
Aby znaleźć się w europejskim wykazie, stocznia złomowa musi spełnić następujące wymogi:
Aby znaleźć się w europejskim wykazie, stocznia złomowa musi spełnić następujące wymogi, z uwzględnieniem odnośnych wytycznych IMO, MOP i innych wytycznych międzynarodowych:
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a a (nowa)
aa)  prowadzić działalność w wybudowanych strukturach trwałych (suche doki, keje lub betonowe pochylnie);
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a b (nowa)
ab)  dysponować odpowiednią liczbą dźwigów w celu podnoszenia części odcinanych ze statku;
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b
b)   ustanowić systemy zarządzania i monitorowania oraz procedury i techniki, które nie stanowią ryzyka dla zdrowia pracowników lub dla ludności w pobliżu stoczni złomowej, a których celem będzie zapobieganie, ograniczanie, minimalizacja i w stopniu, w jakim jest to możliwe, wyeliminowanie szkodliwego wpływu na środowisko powstałego na skutek recyklingu statków;
b)   ustanowić systemy zarządzania i monitorowania oraz procedury i techniki, które zapewniają, że nie powstają zagrożenia dla zdrowia pracowników lub dla ludności w pobliżu stoczni złomowej, a których celem będzie zapobieganie, ograniczanie, minimalizacja i w stopniu, w jakim jest to możliwe, wyeliminowanie szkodliwego wpływu na środowisko powstałego na skutek recyklingu statków;
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d
d)   opracować i zatwierdzić plan recyklingu statku;
d)   opracować i przyjąć plan recyklingu statku;
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera j
j)   zapewnić dostęp do sprzętu awaryjnego, takiego jak sprzęt i pojazdy przeciwpożarowe, karetki pogotowia i żurawie na wszystkich obszarach stoczni złomowej;
j)   zapewnić szybki dostęp do sprzętu awaryjnego, takiego jak sprzęt i pojazdy przeciwpożarowe, karetki pogotowia i żurawie, na statku i na wszystkich obszarach stoczni złomowej po rozpoczęciu recyklingu;
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera k
k)   zapewnić ograniczenie rozprzestrzeniania się wszystkich materiałów niebezpiecznych na pokładzie statku w trakcie recyklingu, tak aby zapobiec przedostaniu się tych materiałów do środowiska, w szczególności w strefach międzypływowych;
k)   zapewnić ograniczenie rozprzestrzeniania się wszystkich materiałów niebezpiecznych na pokładzie statku w trakcie recyklingu, tak aby zapobiec przedostaniu się tych materiałów do środowiska, w szczególności w strefach międzypływowych, zwłaszcza poprzez cięcie dolnej części w trwałym lub pływającym suchym doku;
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera m
m)   prowadzić prace z materiałami niebezpiecznymi i odpadami jedynie na nieprzepuszczalnych podłożach ze skutecznymi systemami odprowadzającymi;
m)   bez uszczerbku dla lit. k), prowadzić prace z materiałami niebezpiecznymi i odpadami jedynie na nieprzepuszczalnych podłożach ze skutecznymi systemami odprowadzającymi;
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera m a (nowa)
ma)  zapewnić to, że wszystkie odpady przygotowane do recyklingu są przesyłane wyłącznie do zakładów recyklingu upoważnionych do prowadzenia ich recyklingu, bez tworzenia zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i w sposób przyjazny dla środowiska;
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera m b (nowa)
mb)  zapewnić odpowiednie miejsca magazynowania zdemontowanych części zamiennych, łącznie ze szczelnymi miejscami do magazynowania części zamiennych napełnionych olejem;
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera m c (nowa)
mc)  zapewnić funkcjonowanie instalacji do oczyszczania wody, łącznie z wodą deszczową, zgodnie z regulacjami z zakresu ochrony zdrowia i środowiska;
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera m d (nowa)
md)  zapewnić odpowiednie magazynowanie materiałów i gazów wybuchowych i/lub łatwopalnych, w tym zapobiegać zagrożeniom pożarowym i nadmiernemu składowaniu;
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera m e (nowa)
me)  zapewnić odpowiednie szczelne i chronione magazynowanie i odizolowanie stałych i płynnych odpadów i materiałów zawierających PCB/PCT;
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera m f (nowa)
(mf)  dopilnować, by wszystkimi materiałami zawierającymi PCB/PCT gospodarowano zgodnie z wymogami i wytycznymi konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych;
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera n
(n)   zapewnić, aby wszystkie odpady pochodzące z recyklingu były kierowane do zakładów przetwarzania odpadów upoważnionych do ich przetwarzania i usuwania bez narażania zdrowia ludzkiego oraz w sposób ekologiczny.
(n)   zapewnić, aby wszystkie odpady pochodzące z recyklingu były kierowane do zakładów przetwarzania odpadów upoważnionych do ich przetwarzania i usuwania bez narażania zdrowia ludzkiego oraz w sposób ekologiczny. Sporządzić w tym celu rejestr podmiotów drugorzędnych, z którymi pracuje główny zakład, z uwzględnieniem informacji o potencjale i metodzie gospodarowania odpadami.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – punkt 1
(1)   przedstawia zezwolenie, licencję lub upoważnienie udzielone przez właściwe organy do celów przeprowadzania recyklingu statków oraz określa ograniczenia dotyczące wielkości statków (maksymalna długość, szerokość i masa statku niezaładowanego), które można poddawać recyklingowi na jej terenie, jak również wszelkie inne stosowne ograniczenia;
(1)   przedstawia zezwolenie, licencję lub upoważnienie udzielone przez właściwe organy do celów przeprowadzania recyklingu statków oraz określa ograniczenia dotyczące wielkości statków (maksymalna długość, szerokość i masa statku niezaładowanego), które można poddawać recyklingowi na jej terenie, jak również wszelkie inne stosowne ograniczenia i warunki;
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – punkt 3 a (nowy)
3a)  przedstawia dowody na to, że stocznia złomowa spełnia wszelkie postanowienia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa wynikające z ustawodawstwa jej państwa;
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – punkt 4 a (nowy)
4a)  przedstawia wszystkich podwykonawców bezpośrednio zaangażowanych w proces recyklingu statków oraz przedstawia dowody na posiadanie przez nich zezwoleń;
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – punkt 5 – litera b – wprowadzenie
b)   jaki proces przetwarzania odpadów będzie stosowany na terenie zakładu: spalenie, składowanie czy inna metoda przetworzenia odpadów oraz przedstawia dowód na to, że stosowane procedury są przeprowadzane bez narażania zdrowia ludzkiego i bez szkody dla środowiska, a w szczególności:
b)   jaki proces przetwarzania odpadów będzie stosowany na terenie zakładu: (np. składowanie, neutralizacja kwasów, niszczenie chemiczne czy inna metoda przetworzenia odpadów) w odniesieniu do każdego materiału wymienionego w załączniku I, oraz przedstawia dowód na to, że stosowane procedury są przeprowadzane zgodnie z ustalonymi najlepszymi praktykami, światowymi normami i prawami, bez narażania zdrowia ludzkiego i bez szkody dla środowiska, a w szczególności:
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – punkt 5 – litera c – wprowadzenie
(c)   jaki proces przetwarzania odpadów będzie stosowany w przypadku gdy materiały niebezpieczne mają zostać później skierowane do innego zakładu przetwarzania odpadów, znajdującego się poza terenem stoczni złomowej. Następujące informacje winny zostać przekazane w odniesieniu do każdego kolejnego zakładu przetwarzania odpadów:
(c)   jaki proces przetwarzania odpadów będzie stosowany w przypadku gdy materiały niebezpieczne mają zostać później skierowane do innego zakładu przetwarzania odpadów, znajdującego się poza terenem stoczni złomowej. Następujące informacje winny zostać przekazane w odniesieniu do każdego kolejnego zakładu przetwarzania odpadów: (Ze względu na rozbieżność między większość wersji językowych i polską wersją językową, poprawka nie dotyczy tej wersji.)
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – punkt 5 – litera c – podpunkt ii
(ii)   dowody na to, że zakład przetwarzania odpadów jest upoważniony do przetwarzania materiałów niebezpiecznych;
(ii)   dowody na to, że zakład przetwarzania odpadów jest upoważniony przez odpowiedni właściwy organ do przetwarzania materiałów niebezpiecznych;
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – punkt 5 – litera c a (nowa)
ca)  system, jakim dysponuje w celu dokumentowania faktycznych ilości materiałów niebezpiecznych usuniętych z każdego statku w porównaniu do wykazu materiałów niebezpiecznych oraz odpowiednich procesów przetwarzania tych materiałów stosowanych w stoczni i poza nią;
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – punkt 5 a (nowy)
5a)  dysponuje odpowiednim ubezpieczeniem w celu pokrycia zobowiązań z tytułu zdrowia i bezpieczeństwa oraz kosztów ekologicznych środków zaradczych, zgodnie z właściwym ustawodawstwem państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym stocznia się znajduje;
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – punkt 5 b (nowy)
5b)  prowadzi regularny monitoring wód i osadów w pobliżu stoczni złomowej w celu wykrywania zanieczyszczenia.
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14
Zezwolenie dla stoczni złomowej znajdującej się na terenie państwa członkowskiego
skreślony
1.  Właściwe organy wydają zezwolenie na przeprowadzanie recyklingu statków tym stoczniom złomowym znajdującym się na ich terytorium, które spełniają wymogi określone w art. 12. Zezwolenie wydaje się poszczególnym stoczniom złomowym maksymalnie na okres pięciu lat.
2.  Państwa członkowskie tworzą i aktualizują wykaz stoczni złomowych, które otrzymały zezwolenie zgodnie z ust. 1.
3.  Wykaz, o którym mowa w ust. 2, przekazuje się Komisji, bezzwłocznie i nie później niż w ciągu jednego roku od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
4.  Jeżeli stocznia złomowa przestaje spełniać wymogi określone w art. 12, państwo członkowskie cofa zezwolenie wydane zainteresowanej stoczni złomowej i powiadamia o tym fakcie bezzwłocznie Komisję.
5.  W przypadku gdy nowa stocznia złomowa uzyskała zezwolenie zgodnie z ust. 1, państwo członkowskie bezzwłocznie informuje o tym fakcie Komisję.
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – tytuł
Stocznie złomowe położone poza terytorium Unii
Włączenie stoczni złomowej do wykazu europejskiego
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1
1.  Przedsiębiorstwo recyklingu znajdujące się poza terytorium Unii, które pragnie poddawać recyklingowi statki pływające pod banderą państwa członkowskiego składa wniosek do Komisji w sprawie włączenia jego stoczni złomowej do europejskiego wykazu.
1.  Przedsiębiorstwo recyklingu posiadające stocznię złomową, które pragnie poddawać recyklingowi statki UE lub statki spoza UE zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia, składa wniosek do Komisji w sprawie włączenia jego stoczni złomowej do europejskiego wykazu.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3
3.   Składając wniosek o włączenie do wykazu europejskiego, stocznia złomowa zgadza się, że może stać się przedmiotem kontroli na miejscu przeprowadzanej przez Komisję lub agentów działających w jej imieniu, przed włączeniem do europejskiego wykazu lub po nim, w celu sprawdzenia jej zgodności z wymogami określonymi w art. 12.
3.   Aby stocznia złomowa została włączona do europejskiego wykazu, powinna zostać poddana audytowi przez międzynarodowy zespół ekspertów nominowanych przez Komisję przed włączeniem do europejskiego wykazu, w celu sprawdzenia jej zgodności z wymogami określonymi w art. 12, a następnie co dwa lata. Stocznia złomowa zgadza się również, że może stać się przedmiotem dodatkowych, niezapowiedzianych kontroli na miejscu przeprowadzanych przez międzynarodowy zespół. Międzynarodowy zespół ekspertów współpracuje z właściwymi organami państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym położona jest stocznia, celem przeprowadzenia takich kontroli na miejscu.
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4
4.  Na podstawie oceny informacji i dowodów przekazanych zgodnie z ust. 2, Komisja podejmuje decyzję w drodze aktu wykonawczego, czy należy włączyć stocznię złomową znajdującą się poza terytorium Unii do europejskiego wykazu. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 27.
4.  Na podstawie oceny informacji i dowodów przekazanych zgodnie z ust. 2, Komisja podejmuje decyzję w drodze aktu wykonawczego, czy należy włączyć stocznię złomową znajdującą się w państwie członkowskim lub poza terytorium Unii do europejskiego wykazu. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 27.
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1
1.  Komisja ustanowi w drodze aktu wykonawczego zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 27 europejski wykaz stoczni złomowych, które:
skreślony
(a)  znajdują się w Unii i zostały zgłoszone przez państwa członkowskie zgodnie z art. 14 ust. 3;
(b)  znajdują się poza Unią i o których włączeniu zadecydowano zgodnie z art. 15 ust. 4.
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2
2.   Wykaz europejski publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej Komisji najpóźniej trzydzieści sześć miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.   Wykaz europejski publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej Komisji najpóźniej dwadzieścia cztery miesiące od dnia ... *. Podzielony jest on na dwie podlisty zawierające odpowiednio stocznie złomowe z UE/OECD oraz stocznie złomowe spoza OECD.
________________________
* Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Wykaz europejski obejmuje następujące informacje dotyczące stoczni złomowej:
(a)  metodę recyklingu;
(b)  rodzaj i wielkość statków, które można poddać recyklingowi; oraz
(c)  wszelkie ograniczenia w funkcjonowaniu obiektu, w tym dotyczące przetwarzania odpadów niebezpiecznych.
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  W wykazie europejskim umieszcza się datę włączenia do niego stoczni złomowej. Każde włączenie jest ważne przez maksymalny okres pięciu lat i podlega odnowieniu.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 c (nowy)
2c.  W przypadku istotnej zmiany informacji dostarczonej Komisji stocznie złomowe znajdujące się w wykazie europejskim niezwłocznie dostarczają zaktualizowane dowody. W każdym przypadku na trzy miesiące przed upływem pięcioletniego okresu włączenia do wykazu europejskiego przedsiębiorstwo recyklingu statków oświadcza, że:
(a)  dostarczone przez nie dowody są kompletne i aktualne;
(b)  stocznia złomowa nadal spełnia i będzie spełniać wymogi określone w art. 12.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera a
(a)   w celu włączenia stoczni złomowej do europejskiego wykazu w każdym z następujących przypadków:
(a)   w celu włączenia stoczni złomowej do europejskiego wykazu, jeśli o jej włączeniu do wykazu europejskiego zadecydowano zgodnie z art. 15 ust. 4;
(i)  jeśli wydano jej zezwolenie zgodnie z art. 13;
(ii)  jeśli o jej włączeniu do wykazu europejskiego zadecydowano zgodnie z art. 15 ust. 4;
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b – punkt 2
2)   jeżeli stocznia złomowa znajdowała się w wykazie przez okres dłuższy niż pięć lat, a nie dostarczyła dowodów, że nadal spełnia wymogi określone w art. 12.
2)   jeżeli stocznia złomowa na trzy miesiące przed upływem pięcioletniego okresu włączenia nie dostarczyła dowodów, że nadal spełnia wymogi określone w art. 12.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b – punkt 2 a (nowy)
2a)  jeśli stocznia złomowa znajduje się w państwie, które stosuje zakazy lub środki dyskryminacyjne przeciwko statkom pływającym pod banderą państwa członkowskiego.
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – litera a
a)   powiadamia organ administracji w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem recyklingu o zamiarze przeprowadzenia recyklingu statku, aby umożliwić organowi przygotowanie do przeglądu i wydania świadectwa wymaganego na mocy niniejszego rozporządzenia;
a)   powiadamia organ administracji w formie pisemnej, co najmniej na trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem recyklingu o zamiarze przeprowadzenia recyklingu statku, aby umożliwić organowi przygotowanie do przeglądu i wydania świadectwa wymaganego na mocy niniejszego rozporządzenia; jednocześnie powiadamia organ administracji państwa, pod którego jurysdykcję aktualnie podlega, o swoim zamiarze oddania statku do recyklingu;
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – litera b a (nowa)
ba)  przekazanie administracji wykazu państw, przez które planuje się dokonać tranzytu statku w jego drodze do stoczni złomowej;
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera c
c)   informacje dotyczące nielegalnego recyklingu i działań następczych podjętych przez dane państwo członkowskie.
c)   informacje dotyczące nielegalnego recyklingu i działań następczych podjętych przez dane państwo członkowskie, w tym szczegółowe informacje dotyczące kar nałożonych zgodnie z art. 23.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2
2.   Każde państwo członkowskie przekazuje sprawozdanie do dnia 31 grudnia 2015 r., a następnie co dwa lata.
2.   Każde państwo członkowskie przekazuje sprawozdanie do dnia 31 grudnia 2015 r., a następnie co rok.
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Komisja wprowadza te informacje do elektronicznej bazy danych stale dostępnej dla społeczeństwa.
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1
1.   Państwa członkowskie dbają o to, aby zastosowano skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje w odniesieniu do statków, które:
1.   Państwa członkowskie dbają o to, aby zastosowano skuteczne, proporcjonalne, odstraszające i pomyślnie wdrożone sankcje w odniesieniu do właścicieli statków UE i spoza UE, które:
a)  nie przestrzegają zakazów dotyczących określonych materiałów niebezpiecznych, zgodnie z art. 4 i art. 11b;
d)   nie posiadają na pokładzie wykazu materiałów niebezpiecznych wymaganego na mocy art. 5 i art. 28;
b)   nie posiadają na pokładzie aktualnego wykazu materiałów niebezpiecznych zgodnego z art. 5 i art. 11b;
c)  nie posiadają na pokładzie statku planu recyklingu zgodnego z art. 7 i art. 11b;
e)  zostały przekazane do recyklingu bez spełnienia wymogów ogólnych w zakresie przygotowania określonych w art. 6;
f)  zostały przekazane do recyklingu bez świadectwa inwentaryzacji wymaganego na mocy art. 6;
g)  zostały przekazane do recyklingu bez świadectwa gotowości do recyklingu wymaganego na mocy art. 6;
h)  zostały przekazane do recyklingu bez powiadomienia organu administracji na piśmie zgodnie z art. 21;
i)  zostały poddane recyklingowi w sposób niezgodny z planem recyklingu statku wymaganym na mocy art. 7.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Państwa członkowskie zapewniają stosowanie sankcji na mocy dyrektywy 2008/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne1 wobec właścicieli statków UE, które:
a)  zostały przekazane do recyklingu bez spełnienia wymogów ogólnych określonych w art. 6 niniejszego rozporządzenia;
b)  zostały przekazane do recyklingu bez świadectwa inwentaryzacji wymaganego na mocy art. 10 ust. 1 niniejszego rozporządzenia;
c)  zostały przekazane do recyklingu bez umowy wymaganej na mocy art. 9 niniejszego rozporządzenia;
d)  zostały przekazane do recyklingu bez powiadomienia organu administracji na piśmie zgodnie z art. 21 niniejszego rozporządzenia;
e)  zostały poddane recyklingowi bez zatwierdzenia planu recyklingu statku przez właściwy organ zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. b) niniejszego rozporządzenia lub w sposób niezgodny z planem recyklingu statku wymaganym na mocy art. 7 niniejszego rozporządzenia.
___________________
1 Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 28
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2
2.   Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. W szczególności w przypadku, gdy statek jest przekazany do recyklingu w stoczni złomowej, która nie jest ujęta w europejskim wykazie, mające zastosowanie sankcje odpowiadają co najmniej cenie jaką właściciel statku uzyskałby za statek.
2.   Bez uszczerbku dla stosowania art. 5 dyrektywy 2008/99/WE, w szczególności w przypadku, gdy statek jest przekazany do recyklingu w stoczni złomowej, która nie jest ujęta w europejskim wykazie, mające zastosowanie sankcje odpowiadają co najmniej cenie, jaką właściciel statku uzyskałby za statek.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustępy 5 i 6
5.   Jeżeli statek zostaje sprzedany, a w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy po sprzedaży, zostaje przekazany do recyklingu w obiekcie, który nie jest ujęty w europejskim wykazie, kary:
5.   Jeżeli statek zostaje sprzedany, a w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy po sprzedaży, zostaje przekazany do recyklingu w obiekcie, który nie jest ujęty w europejskim wykazie, kary:
(a)   nakłada się wspólnie na ostatniego i przedostatniego właściciela statku, jeśli statek pływa nadal pod banderą europejskiego państwa członkowskiego;
a)   nakłada się na ostatniego właściciela statku, jeśli statek pływa nadal pod banderą europejskiego państwa członkowskiego;
(b)   nakłada się tylko na przedostatniego właściciela statku, jeśli statek nie pływa już pod banderą europejskiego państwa członkowskiego.
b)   nakłada się na ostatniego właściciela statku, u którego statek pływał pod banderą państwa członkowskiego w tym okresie jednego roku, jeśli statek nie pływa już pod banderą państwa członkowskiego.
6.   Zwolnienia z kary, o których mowa w ust. 5, mogą zostać wprowadzone przez państwo członkowskie w przypadku, gdy właściciel statku nie sprzedał swojego statku z zamiarem dokonania jego recyklingu. W takim przypadku państwa członkowskie żądają dowodów na poparcie oświadczenia właściciela statku, w tym kopii umowy sprzedaży.
6.   Zwolnienia z kary, o których mowa w ust. 5, mogą zostać wprowadzone przez państwo członkowskie wyłącznie w przypadku, gdy właściciel statku nie sprzedał swojego statku z zamiarem dokonania jego recyklingu. W takim przypadku państwa członkowskie żądają od właściciela statku dostarczenia dowodów na poparcie oświadczenia właściciela statku, w tym kopii umowy sprzedaży zawierającej odpowiednie postanowienia oraz informacji o modelu biznesowym nabywcy.
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3
3.   W przypadku gdy żądanie podjęcia działania i towarzyszące mu uwagi wskazują w sposób wiarygodny na naruszenie przepisów rozporządzenia, właściwe organy rozpatrują wszelkie takie uwagi i żądania podjęcia działań. W takich okolicznościach właściwy organ umożliwia odnośnemu przedsiębiorstwu recyklingu zaprezentowanie swojej opinii w związku z żądaniem podjęcia działań i towarzyszącymi mu uwagami.
3.   W przypadku gdy żądanie podjęcia działania i towarzyszące mu uwagi wskazują w sposób wiarygodny na naruszenie przepisów rozporządzenia, właściwe organy rozpatrują wszelkie takie uwagi i żądania podjęcia działań. W takich okolicznościach właściwy organ umożliwia właścicielowi statku i odnośnemu przedsiębiorstwu recyklingu zaprezentowanie ich opinii w związku z żądaniem podjęcia działań i towarzyszącymi mu uwagami.
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5
5.  Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu ust. 1 i 4 w odniesieniu do przypadków grożącego naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia.
skreślony
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2
2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5, 9, 10 i 15 powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5, 9, 10 i 15 powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ...*. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnienia nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
____________________
* Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1
1.  Wykaz materiałów niebezpiecznych sporządza się dla wszystkich statków nie później niż w ciągu pięciu lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
skreślony
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 a (nowy)
Dyrektywa 2009/16/WE
Załącznik IV – punkt 45 (nowy)
Artykuł 28a
Poprawka do dyrektywy 2009/16/WE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu
W załączniku IV do dyrektywy 2009/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli1 przeprowadzanej przez państwo portu dodaje się punkt w brzmieniu:
'45. Świadectwo inwentaryzacji materiałów niebezpiecznych, zgodne z rozporządzeniem (UE) nr xx [podać tytuł niniejszego rozporządzenia w pełnym brzmieniu]*.
_____________________
Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 57.
*Dz.U. L […] z […], s. […].”.
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1
Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006
Artykuł 1 – ustęp 3 – podpunkt i
(i)   statki objęte zakresem rozporządzenia (UE) nr XX [podać tytuł niniejszego rozporządzenia w pełnym brzmieniu].
(i)   statki dostarczone do stoczni złomowej figurującej w wykazie europejskim zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr XX [podać tytuł niniejszego rozporządzenia w pełnym brzmieniu].
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 a (nowy)
Artykuł 29
Tranzyt
1.  Państwa członkowskie zapewniają, że właściwe organy administracji lub inne organy rządowe powiadamiają właściwe organy lub organy tranzytu w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia od właściciela statku.
2.  Właściwe organy lub organy tranzytu mają 60 dni od dnia powiadomienia, od którym mowa w ust. 1, w trakcie których muszą:
a)  wyrazić zgodę na tranzyt statku przez swoje wody, z zastrzeżeniem swoich warunków lub bezwarunkowo; lub
b)  odmówić wydania zgody na tranzyt statku przez swoje wody.
Dane państwo członkowskie bezzwłocznie informuje właściciela statku o decyzji właściwego organu lub organów tranzytu.
3.  W przypadku gdy zgoda, o której mowa w ust. 2, nie zostaje udzielona lub jest uzależniona od spełnienia warunków, które są nie do zaakceptowania przez właściciela statku, może on wysłać statek do recyklingu wyłącznie przez te państwa tranzytu, które nie zgłosiły sprzeciwu.
4.  W przypadku braku odpowiedzi w terminie 60 dni, o którym mowa w ust. 2, zakłada się, że właściwe organy tranzytu odmówiły wydania zgody.
5.  Bez uszczerbku dla postanowień ust. 4, zgodnie z art. 6 ust. 4 konwencji bazylejskiej, w przypadku gdy w którymkolwiek momencie właściwy organ tranzytu postanowił nie wymagać uprzedniej pisemnej zgody, na zasadach ogólnych lub na ściśle określonych warunkach, zakłada się, że właściwe organy tranzytu udzieliły zgody, jeżeli w terminie 60 dni od przekazania powiadomienia właściwym organom tranzytu nie otrzymano żadnej odpowiedzi od zainteresowanego państwa członkowskiego.
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30
Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia nie później niż dwa lata po dacie wejścia w życie konwencji z Hongkongu. W przeglądzie takim należy rozważyć włączenie obiektów zatwierdzonych przez strony konwencji z Hongkongu do wykazu europejskiego w celu uniknięcia powielania pracy i obciążenia administracyjnego.
Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia nie później niż dwa lata po dacie wejścia w życie konwencji z Hongkongu. W przeglądzie takim należy rozważyć, czy włączenie obiektów zatwierdzonych przez strony konwencji z Hongkongu do wykazu europejskiego jest zgodne z postanowieniami niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – akapit pierwszy
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 365. dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się je od dnia ...*.
____________
* Rok po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – podtytuł 5 a (nowy)
POTWIERDZENIE DOKONANIA NIEZAPOWIEDZIANEGO PRZEGLĄDU
W wyniku niezapowiedzianego przeglądu przeprowadzonego zgodnie z art. 8 rozporządzenia, statek uznano za zgodny z odpowiednimi przepisami rozporządzenia. Podpisano:
Podpisano ………………….. (Podpis należycie upoważnionego urzędnika)
Miejscowość: .......................................................................................................
Data: (dd/mm/rrrr):………………………………………………………………………...
(Pieczęć lub stempel organu wydającego, stosownie do przypadku)

(1)Sprawa została odesłana do właściwej Komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi (A7-0132/2013).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności