Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0055(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0132/2013

Ingivna texter :

A7-0132/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/04/2013 - 5.6
CRE 18/04/2013 - 5.6
Röstförklaringar
PV 22/10/2013 - 8.1
CRE 22/10/2013 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0182
P7_TA(2013)0429

Antagna texter
PDF 529kWORD 75k
Torsdagen den 18 april 2013 - Strasbourg
Återvinning av fartyg ***I
P7_TA(2013)0182A7-0132/2013

Ändringar antagna av Europaparlamentet den 18 april 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om återvinning av fartyg (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Titeln
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om återvinning av fartyg
om miljöriktig återvinning och behandling av fartyg och om ändring av direktiv 2009/16/EG och förordning (EG) nr 1013/2006
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Den vanligaste fartygsdemonteringsmetoden, så kallad strandning, är inte och kan inte vara en säker och miljöriktig återvinningsmetod, och bör därför inte längre tolereras.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)   OECD-ländernas lagligen tillgängliga återvinningskapacitet för fartyg under medlemsstaternas flagg är för närvarande otillräcklig. Den kapacitet för säker och miljöriktig återvinning som redan finns i länder som inte är medlemmar i OECD är tillräcklig för att hantera alla EU-flaggade fartyg och förväntas växa ytterligare fram till 2015 till följd av åtgärder som dessa länder har vidtagit för att uppfylla kraven enligt Hongkongkonventionen.
(3)   OECD-ländernas lagligen tillgängliga återvinningskapacitet för fartyg som utgör farligt avfall för export utnyttjas inte i tillräcklig grad. Tillgången till och kapaciteten hos återvinningsanläggningar är en omstridd fråga i Förenta staterna. Oavsett situationen i Förenta staterna i detta avseende finns det i vissa EU-medlemsstater och OECD-länder en betydande potentiell kapacitet som nästan skulle kunna räcka för att återvinna och behandla fartyg som seglar under en medlemsstats flagg (EU-fartyg) om den bara utnyttjades till fullo. Tillsammans med befintlig och potentiell kapacitet för säker och miljöriktig återvinning i länder som inte är medlemmar i OECD bör det finnas tillräcklig kapacitet för att behandla alla EU-fartyg.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)
(3a)  Den rådande situationen när det gäller återvinning av fartyg kännetecknas av en extrem externalisering av kostnaderna. Fartygsåtervinningsanläggningar med mycket bristfälliga eller obefintliga standarder för skydd av arbetstagare, människors hälsa och miljön erbjuder de högsta priserna för uttjänta fartyg. Det stora flertalet fartyg i den globala fartygsflottan som fraktas för återvinning skrotas därför på stränderna i vissa länder under mänskligt ovärdiga och miljöfarliga arbetsförhållanden som är oacceptabla. För att motverka denna situation och göra miljöriktig återvinning och behandling av fartyg som utgör farligt avfall konkurrenskraftig i förhållande till verksamhet som inte lever upp till standarderna, bör det inrättas en finansiell mekanism som omfattar alla fartyg som anlägger vid unionshamnar, oavsett vilken flagg de för.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)
(3b)  I överensstämmelse med principen om att förorenaren betalar bör kostnaderna för en miljöriktig återvinning och behandling av fartyg betalas av fartygsägarna. För att skydda människors hälsa och miljön bör det inrättas en finansiell mekanism i syfte att generera resurser som kan bidra till att göra miljöriktig återvinning och behandling av både EU-fartyg och icke EU-fartyg vid EU-listade anläggningar ekonomiskt konkurrenskraftig. Alla fartyg som anlöper unionshamnar och ankarplatser bör bidra till kostnaderna för miljöriktig återvinning och behandling av EU-fartyg för att motverka de ekonomiska incitamenten att anlita verksamhet som inte lever upp till standarderna och för att motverka utflaggning. Fartyg som ställer en ekonomisk säkerhet som garanti för att de kommer att bege sig till EU-listade anläggningar för återvinning och behandling bör undantas från återvinningsavgiften. Återvinningsavgiften och den ekonomiska säkerheten bör vara rättvisa, icke-diskriminerande och transparenta.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)   Den internationella konventionen för säker och miljöriktig fartygsåtervinning (nedan kallad Hongkongkonventionen) antogs den 15 maj 2009 inom ramen för Internationella sjöfartsorganisationen på begäran av parterna i Baselkonventionen. Hongkongkonventionen träder inte i kraft förrän det har gått tjugofyra månader från det att den ratificerats av minst femton stater som representerar en kombinerad handelsflotta på minst fyrtio procent av världens handelsflottas bruttotonnage och vars sammanlagda maximala årliga fartygsåtervinningsvolym under de föregående tio åren är minst tre procent av dessa staters handelsflottas sammanlagda bruttotonnage. Medlemsstaterna bör ratificera konventionen så snart som möjligt för att skynda på ikraftträdandet. Konventionen omfattar formgivning, konstruktion, drift och förberedning av fartyg med tanke på säker och miljöriktig återvinning utan avkall på fartygets säkerhet och driftseffektivitet samt säker och miljövänlig drift av anläggningar för fartygsåtervinning och inrättandet av en tillbörlig verkställighetsmekanism för fartygsåtervinning.
(4)   Den internationella konventionen för säker och miljöriktig fartygsåtervinning (nedan kallad Hongkongkonventionen) antogs den 15 maj 2009 inom ramen för Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). Hongkongkonventionen träder inte i kraft förrän det har gått tjugofyra månader från det att den ratificerats av minst femton stater som representerar en kombinerad handelsflotta på minst fyrtio procent av världens handelsflottas bruttotonnage och vars sammanlagda maximala årliga fartygsåtervinningsvolym under de föregående tio åren är minst tre procent av dessa staters handelsflottas sammanlagda bruttotonnage. Konventionen omfattar användning av farliga material i fartyg med tanke på säker och miljöriktig återvinning utan avkall på fartygets säkerhet och driftseffektivitet; den omfattar även, genom riktlinjer, drift av anläggningar för fartygsåtervinning och innehåller en verkställighetsmekanism för fartygsåtervinning. Hongkongkonventionen gäller inte statsägda fartyg, fartyg under 500 bruttoton och fartyg som under hela sin livstid endast framförs i vatten som lyder under överhögheten eller jurisdiktionen för den stat vars flagg fartyget har rätt att föra. Konventionen gäller inte heller den faktiska återvinningen av det stål som tagits till vara vid återvinningsanläggningen eller driften av anläggningar som hanterar avfallsmaterial nedströms från den ursprungliga fartygsåtervinningsanläggningen. Syftet med Hongkongkonventionen är inte att förhindra export av fartyg som utgör farligt avfall till länder som inte är medlemmar i OECD – en verksamhet som för närvarande är förbjuden i enlighet med förordning (EG) nr 1013/2006. Det förväntas ta upp till ett årtionde innan Hongkongkonventionen träder i kraft.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)   I Hongkongkonventionen fastställs uttryckligen att parterna vidtar strängare åtgärder i överensstämmelse med internationell rätt när det gäller säker och miljöriktig fartygsåtervinning i syfte att förebygga, minska eller minimera all skadlig påverkan på människors hälsa och miljön. Upprättandet av en europeisk förteckning över fartygsåtervinningsanläggningar som uppfyller kraven enligt denna förordning bidrar till detta mål och även till bättre verkställande genom att flaggstaterna ges bättre möjligheter att kontrollera fartyg på väg till återvinning. Dessa krav för fartygsåtervinningsanläggningar baserar sig på kraven enligt Hongkongkonventionen.
(5)   I Hongkongkonventionen fastställs uttryckligen att parterna kan vidta strängare åtgärder i överensstämmelse med internationell rätt när det gäller säker och miljöriktig fartygsåtervinning i syfte att förebygga, minska eller minimera all skadlig påverkan på människors hälsa och miljön. Upprättandet av en europeisk förteckning över fartygsåtervinningsanläggningar som uppfyller kraven enligt denna förordning bör bidra till detta mål och även till bättre verkställande genom att flaggstaterna ges bättre möjligheter att kontrollera fartyg på väg till återvinning. Dessa krav för fartygsåtervinningsanläggningar baserar sig på kraven enligt Hongkongkonventionen, men bör gå längre än så i syfte att uppnå ett skydd av människors hälsa och miljön som i stort sett motsvarar unionens normer. Detta bör även bidra till att göra miljösäker och miljöriktig återvinning och behandling av fartyg i unionsanläggningar mer konkurrenskraftig.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  Fartyg som inte omfattas av Hongkongkonventionen och denna förordning bör även i fortsättningen återvinnas enligt kraven i förordning (EG) nr 1013/2006 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv.
(7)  Fartyg som inte omfattas av Hongkongkonventionen, fartyg som inte kan framföras för egen maskin och saknar giltigt avtal om fullständig reparation samt fartyg som inte uppfyller gällande säkerhetskrav enligt unionsrätten och internationell rätt när de blir avfall på ett territorium som står under en medlemsstats jurisdiktion bör även i fortsättningen återvinnas enligt kraven i förordning (EG) nr 1013/2006 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)   Det är nödvändigt att förtydliga räckvidden för denna förordning, förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2008/98/EG, för att undvika överlappning av rättsliga instrument som har samma syfte.
(8)   Det är nödvändigt att förtydliga räckvidden för denna förordning, förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2008/98/EG, för att undvika att olika rättsliga krav tillämpas i samma situation.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
(8a)  Denna förordning bör tillämpas med respekt för transitländers rättigheter enligt internationell rätt.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
(9a)  Medlemsstaterna bör skapa förutsättningar för en snabb ratificering av Hongkongkonvention i syfte att förbättra rutinerna vid och villkoren för fartygsåtervinning.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)   Medlemsstaterna bör fastställa regler om påföljder som gäller för överträdelser av denna förordning och se till att påföljderna tillämpas i syfte att förebygga kringgående av reglerna för fartygsåtervinning. Påföljderna kan vara av civilrättslig eller administrativ karaktär och de bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.
(11)   Medlemsstaterna bör fastställa regler om påföljder som gäller för överträdelser av denna förordning och se till att påföljderna tillämpas i syfte att förebygga kringgående av reglerna för fartygsåtervinning. Påföljderna kan vara av straffrättslig, civilrättslig eller administrativ karaktär och de bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  Eftersom målet om att förebygga, minska eller eliminera skadlig påverkan på människors hälsa och miljön till följd av återvinning, drift och underhåll av fartyg under en medlemsstats flagg inte i tillräcklig grad kan uppnås av medlemsstaterna på grund av transporternas och fartygsåtervinningens internationella karaktär och därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.
(14)  Eftersom målet om att förebygga, minska eller eliminera skadlig påverkan på människors hälsa och miljön till följd av återvinning och behandling av EU-fartyg inte alltid i tillräcklig grad kan uppnås av medlemsstaterna själva på grund av transporternas och fartygsåtervinningens internationella karaktär och därför i vissa fall bättre kan uppnås på unionsnivå (även om en ratificering av Hongkongkonventionen skulle innebära att unionens behörighet att reglera fartygsåtervinningsfrågor återförs till EU:s medlemsstater), kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 1
Syftet med denna förordning är att förebygga, minska eller eliminera skadliga följder för människors hälsa och miljön till följd av återvinning, drift och underhåll av fartyg som för en medlemsstats flagg.
Syftet med denna förordning är att förebygga, minimera och, så långt det är möjligt, eliminera olyckor, skador och andra skadliga följder för människors hälsa och miljön till följd av återvinning och behandling av EU-fartyg, bland annat genom att se till att de återvinns vid EU-listade anläggningar inom eller utanför unionen, samt att förbättra förhållandena för återvinning av icke EU-fartyg.
Syftet med förordningen är även att minska skillnaderna mellan aktörer i unionen, OECD-länder och berörda tredjeländer i fråga om arbetsmiljö och miljöstandarder.
Ett annat syfte med denna förordning är att underlätta ratificeringen av Hongkongkonventionen.
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 1a (nytt)
(1a)  EU-fartyg: ett fartyg som för en medlemsstats flagg eller som framförs under dess befäl.
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 1b (nytt)
(1b)  icke EU-fartyg: ett fartyg som för ett tredjelands flagg.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 3a (nytt)
(3a)  avfall: avfall såsom det definieras i artikel 3.1 i direktiv 2008/98/EG.
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 3b (nytt)
(3b)  farligt avfall: farligt avfall såsom det definieras i artikel 3.2 i direktiv 2008/98/EG.
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 3c (nytt)
(3c)  behandling: behandling såsom det definieras i artikel 3.14 i direktiv 2008/98/EG.
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 3d (nytt)
(3d)  miljöriktig hantering: miljöriktig hantering såsom det definieras i artikel 2.8 i förordning (EG) nr 1013/2006.
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 5
(5)   fartygsåtervinning: komplett eller delvis demontering av ett fartyg vid en fartygsåtervinningsanläggning i syfte att återvinna komponenter och material för upparbetning och återanvändning, samtidigt som farliga material och andra material tas tillvara, i vilket också ingår förknippad verksamhet såsom lagring och behandling av komponenter och material på platsen, men inte vidarebearbetning eller bortskaffande vid separata anläggningar.
(5)   fartygsåtervinning: komplett eller delvis demontering av ett fartyg vid en fartygsåtervinningsanläggning i syfte att återvinna komponenter och material för upparbetning och återanvändning, samtidigt som farliga material och andra material tas tillvara, i vilket också ingår förknippad verksamhet såsom lagring och behandling av komponenter och material på platsen, men inte vidarebehandling vid separata anläggningar. Innebörden av begreppet ”återvinning” i denna förordning skiljer sig från definitionen i artikel 3.17 i direktiv 2008/98/EG.
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 6
(6)   fartygsåtervinningsanläggning: ett avdelat område som är en plats, ett varv eller en anläggning som finns i en medlemsstat eller ett tredjeland och som används för återvinning av fartyg.
(6)   fartygsåtervinningsanläggning: ett avdelat område som är ett byggt varv eller en byggd anläggning som finns i en medlemsstat eller ett tredjeland och som används för återvinning av fartyg.
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7
(7)   återvinningsföretag: ägaren till fartygsåtervinningsanläggningen eller en annan organisation eller person som har övertagit ansvaret för fartygsåtervinningen från ägaren till fartygsåtervinningsanläggningen.
(7)   fartygsåtervinningsföretag: ägaren till fartygsåtervinningsanläggningen eller en annan organisation eller person som har övertagit ansvaret för fartygsåtervinningen från ägaren till fartygsåtervinningsanläggningen.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 9a (nytt)
(9a)  transitering: en fartygsrörelse till den slutdestination där fartyget ska återvinnas i enlighet med denna förordning genom territoriet i ett land som inte är avsändar- eller destinationsland och som har rätt att motsätta sig en sådan fartygsrörelse enligt internationell rätt.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 20a (nytt)
(20a)  övergivet fartyg: ett fartyg som av sin senaste registrerade ägare har lämnats övergivet och utan övervakning i en unionshamn.
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.  Denna förordning ska gälla fartyg med rätt att föra en medlemsstats flagg eller som framförs under en medlemsstats överinseende.
1.  Denna förordning ska gälla EU-fartyg.
Artiklarna 5a, 5b, 11b, 23.1 och 29.1 i denna förordning ska även gälla icke EU-fartyg som anlöper en hamn eller ankarplats i en medlemsstat för att upprätta samverkan mellan fartyg och hamn.
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – leden ca och cb (nya)
(ca)  fartyg som, oavsett flagg, inte kan framföras för egen maskin och därmed utgör avfall enligt förordning (EG) nr 1013/2006, förutom om de har ett giltigt avtal om fullständig reparation,
(cb)  fartyg som inte uppfyller gällande säkerhetskrav enligt unionsrätten och internationell rätt.
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 4 – rubriken
Kontroll av farliga material
Kontroll av förbjudna eller begränsade farliga material
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3a (ny)
3a.  Ny påföring av påväxthindrande system som innehåller tennorganiska föreningar som fungerar som biocider, eller andra påväxthindrande system vars påföring eller användning är förbjuden enligt den internationella konventionen om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg, ska vara förbjuden på fartyg.
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 5
Förteckning över farliga material
Förteckning över farliga material
1.  En förteckning över farliga material ska hållas ombord på alla nya fartyg.
1.  Medlemsstaterna ska se till att en förteckning över farliga material sammanställs och hålls tillgänglig ombord på alla nya EU-fartyg.
2.   En förteckning över farliga material ska sammanställas och hållas ombord innan ett fartyg går till återvinning.
2.   Medlemsstaterna ska se till att det för existerande EU-fartyg sammanställs en förteckning över farliga material i enlighet med de tidsgränser som anges i punkt 2a eller innan ett fartyg går till återvinning, beroende på vilket som inträffar först, och att förteckningen hålls tillgänglig ombord.
2a.  Följande tidsgränser ska gälla för sammanställande av förteckningar:
–  För fartyg äldre än 25 år den … *.
–  För fartyg äldre än 20 år den …**.
–  För fartyg äldre än 15 år den …***.
–  För fartyg yngre än 15 år den …****.
3.  Existerande fartyg registrerade under ett tredjelands flagg som ansöker om registrering under en medlemsstats flagg ska se till att en förteckning över farliga material hålls ombord.
4.   Förteckningen över farliga material ska
4.   Förteckningen över farliga material ska
(a)   vara fartygsspecifik,
(a)   vara fartygsspecifik,
(b)   visa att fartyget efterlever förbud eller begränsningar rörande installation eller användning av farliga material enligt artikel 4,
(b)   visa att fartyget efterlever förbud eller begränsningar rörande installation eller användning av farliga material enligt artikel 4,
(c)   minst identifiera de farliga material som avses i bilaga I och som ingår i fartygets struktur eller utrustning, var de finns och ungefärliga mängder.
(c)   för nya fartyg minst identifiera de farliga material som avses i bilaga I och som ingår i fartygets struktur eller utrustning, var de finns och exakta mängder.
(ca)  för befintliga fartyg minst identifiera de farliga material som avses i bilaga I och som ingår i fartygets struktur eller utrustning, var de finns och i så exakta mängder som möjligt.
(cb)  beakta IMO:s riktlinjer.
5.   Utöver vad som anges i punkt 4 ska det för existerande fartyg utarbetas en plan som beskriver den visuella kontrollen och provtagningar som utgör grund för sammanställningen av förteckningen över farliga material.
5.   Utöver vad som anges i punkt 4 har det för existerande fartyg utarbetats en plan som beskriver den visuella kontrollen och provtagningar som utgör grund för sammanställningen av förteckningen över farliga material.
6.   Förteckningen över farliga material ska bestå av tre delar:
6.   Förteckningen över farliga material ska bestå av tre delar:
(a)   En lista över farliga material enligt bilaga I som ingår i fartygets struktur eller utrustning, var de finns och ungefärliga mängder (del I).
(a)   En lista över farliga material enligt bilaga I som ingår i fartygets struktur eller utrustning, var de finns och mängder (del I) i enlighet med punkt 4c.
(b)  En lista över avfall som finns ombord på fartyget, även avfall som genereras vid drift av fartyget (del II).
(b)   En lista över avfall (både farligt och icke-farligt) som finns ombord på fartyget, även avfall som genereras vid drift av fartyget, samt dess ungefärliga mängder (del II).
(c)  En lista över förråd ombord på fartyget efter att beslut har fattats om återvinning av fartyget (del III).
(c)  En lista över förråd ombord på fartyget efter att beslut har fattats om återvinning av fartyget (del III).
7.   Del I i förteckningen över farliga material ska tillbörligen hållas och uppdateras under fartygets hela livstid, och den ska återspegla alla nya installationer som innehåller farliga material enligt bilaga I och relevanta ändringar av fartygets struktur och utrustning.
7.   Del I i förteckningen över farliga material ska tillbörligen hållas och uppdateras under fartygets hela livstid, och den ska återspegla alla nya installationer som innehåller farliga material enligt bilaga I och relevanta ändringar av fartygets struktur och utrustning.
8.   Före återvinning ska förteckningen, utöver den tillbörligen hållna och uppdaterade del I, även innehålla del II för avfall som genererats under drift och del III för förråd, och verifieras av den medlemsstat vars flagg fartyget för.
8.   Före återvinning ska förteckningen, utöver den tillbörligen hållna och uppdaterade del I, även innehålla del II för avfall som genererats under drift och del III för förråd, och verifieras av den medlemsstat vars flagg fartyget för.
9.   Kommissionen ska ha behörighet att anta delegerade akter enligt artikel 26 rörande uppdatering av vad som ska ingå i förteckningen över farliga ämnen enligt bilaga I.
9.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 26 med avseende på uppdatering av vad som ska ingå i förteckningen över farliga ämnen enligt bilaga I, för att se till att åtminstone de ämnen som anges i bilagorna I och II till Hongkongkonventionen ingår i förteckningen och ta hänsyn till relevant unionslagstiftning om utfasning eller begränsning av användning eller installation av farliga material.
____________________
* Ett år efter denna förordnings ikraftträdande.
** Två år efter denna förordnings ikraftträdande.
*** Tre år efter denna förordnings ikraftträdande.
**** Fyra år efter denna förordnings ikraftträdande.
Ändring 120
Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)
Artikel 5a
Incitamentbaserat system
Mot bakgrund av dagens situation när det gäller fartygsåtervinning, som kännetecknas av en extrem externalisering av kostnader och oacceptabla förhållanden i samband med nedmontering av fartyg, ska kommissionen, före utgången av 2015, lägga fram ett förslag till lagstiftning om ett incitamentbaserat system som skulle underlätta säker och miljöriktig återvinning.
Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken
Förberedelser för återvinning: allmänna krav
Allmänna krav för fartygsägare
Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a
(a)   deras fartyg, innan den europeiska förteckningen offentliggörs, endast återvinns vid fartygsåtervinningsanläggningar belägna i unionen eller ett OECD-medlemsland,
(a)   deras fartyg, innan den europeiska förteckningen offentliggörs, endast återvinns vid fartygsåtervinningsanläggningar som är auktoriserade av behöriga myndigheter i unionen eller ett OECD‑medlemsland,
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1
1.   En fartygsspecifik återvinningsplan ska utarbetas innan återvinning av ett fartyg inleds.
1.   En fartygsspecifik återvinningsplan ska utarbetas för alla EU-fartyg som är äldre än 20 år eller innan återvinning av ett fartyg inleds, beroende på vilket som inträffar först, dock senast den …*
________________
* 30 månader efter denna förordnings ikraftträdande.
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led a
(a)   utarbetas av fartygsåtervinningsanläggningen med beaktande av information som fartygsägaren har tillhandahållit enligt artikel 9.3 b,
(a)   innan den europeiska förteckningen offentliggörs utarbetas av en fartygsåtervinningsanläggning belägen i unionen eller i ett OECD-medlemsland, med beaktande av information som fartygsägaren har tillhandahållit enligt artikel 9.3 b,
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led aa (nytt)
(aa)  efter det att den europeiska förteckningen har offentliggjorts utarbetas av en fartygsåtervinningsanläggning som ingår i den europeiska förteckningen, med beaktande av information som fartygsägaren har tillhandahållit enligt artikel 9.3 b,
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led d
(d)   innehålla information om typ och mängder för farliga material och avfall som genereras vid återvinning av fartyget, även material som finns upptagna i förteckningen över farliga material, och hur dessa farliga material och avfallet kommer att hanteras vid anläggningen och vid efterföljande avfallshanteringsanläggningar,
(d)   innehålla information om typ och mängder för farliga material och avfall som genereras vid återvinning av fartyget, även material och avfall som finns upptagna i förteckningen över farliga material, och hur dessa farliga material och det avfallet kommer att behandlas vid anläggningen och vid efterföljande avfallsbehandlingsanläggningar,
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led ea (nytt)
(ea)  uppdateras senast sex månader efter en besiktning för förnyande av certifikat eller en tilläggsbesiktning.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)
2a.  Fartygsägare som säljer ett EU-fartyg som är äldre än 20 år till en ny fartygsägare som avser att föra ett tredjelands flagg ska se till att avtalet med den nye fartygsägaren innehåller en bestämmelse om att den nye ägaren, och eventuella senare ägare, övertar ansvaret för att utarbeta en fartygsåtervinningsplan i händelse av att de vill anlöpa hamnar eller ankarplatser i unionen.
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
1.   Besiktningar ska utföras av administrationens tjänstemän eller av en erkänd organisation som agerar för administrationens del.
1.   Besiktningar ska utföras av tjänstemän från de nationella behöriga myndigheterna eller av en erkänd organisation som agerar för administrationens del.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3
3.   Första besiktningen ska göras innan fartyget tas i drift eller innan inventeringscertifikat utfärdas. De tjänstemän som utför denna besiktning ska verifiera att del I i förteckningen över farliga material uppfyller kraven enligt denna förordning.
3.   Första besiktningen på ett nytt fartyg ska göras innan fartyget tas i drift. Första besiktningen på ett existerande fartyg ska göras senast fem år efter det att denna förordning har trätt i kraft. De tjänstemän som utför denna besiktning ska verifiera att del I i förteckningen över farliga material uppfyller kraven enligt denna förordning.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5
5.   Tilläggsbesiktning, allmän eller delvis, kan göras på fartygsägarens begäran efter ändring, utbyte eller betydande reparation av struktur, utrustning, system, anordningar, arrangemang och material. De tjänstemän som utför besiktningen ska se till att alla sådana ändringar, utbyten eller betydande reparationer har gjorts på sådant sätt att fartyget uppfyller kraven i denna förordning och de ska verifiera att motsvarande ändringar har gjorts i del I i förteckningen över farliga material.
5.   Fartygsägaren ska begära en tilläggsbesiktning, allmän eller delvis, efter en betydande ändring, utbyte eller reparation av struktur, utrustning, system, anordningar, arrangemang och material. De tjänstemän som utför besiktningen ska se till att alla sådana betydande ändringar, utbyten eller reparationer har gjorts på sådant sätt att fartyget uppfyller kraven i denna förordning och de ska verifiera att motsvarande ändringar har gjorts i del I i förteckningen över farliga material.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 2 – led aa (nytt)
(aa)  Att fartyget har förrengjorts i enlighet med artikel 6.1 c.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7a (ny)
7a.  De tjänstemän som utför besiktningar får när som helst, eller på motiverad begäran av hamnmyndigheter som tar emot ett fartyg och som hyser allvarliga tvivel om fartygets skick, besluta om en oanmäld inspektion för att kontrollera att fartyget uppfyller kraven i denna förordning.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
2.   Kontraktet ska vara i kraft senast från och med tidpunkten för begäran om slutbesiktning enligt artikel 8.1 d och fram till att återvinningen är klar.
2.  Kontraktet ska vara i kraft senast från och med tidpunkten för begäran om slutbesiktning enligt artikel 8.6 och fram till dess att återvinningen är klar.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led b
(b)  Förse fartygsåtervinningsanläggningen med all relevant information om fartyget som behövs för upprättande av den fartygsåtervinningsplan som krävs enligt artikel 7.
(b)  Minst fyra månader före det datum som fartygsåtervinningen är planerad till förse fartygsåtervinningsanläggningen med all relevant information om fartyget som behövs för upprättande av den fartygsåtervinningsplan som krävs enligt artikel 7 eller, om fartygsägaren inte besitter sådan information, meddela fartygsåtervinningsanläggningen och samarbeta med denna så att eventuella luckor kan åtgärdas på lämpligt sätt.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led ba (nytt)
(ba)  Förse fartygsåtervinningsanläggningen med en kopia av det intyg om att fartyget är återvinningsklart som utfärdats i enlighet med artikel 10.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led bb (nytt)
(bb)  Skicka ett fartyg till återvinning endast när fartygsåtervinningsplanen uttryckligen har godkänts av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 7.2 b.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led c
(c)   Ta tillbaka fartyget innan återvinningen inleds eller efter att den har inletts, i de fall det är tekniskt genomförbart, om innehållet av farliga material ombord inte väsentligen motsvarar förteckningen över farliga material och fartyget därför inte kan återvinnas på ett korrekt sätt.
(c)   Ta tillbaka fartyget innan återvinningen inleds eller efter att den har inletts, i de fall det är tekniskt genomförbart, om den avsedda fartygsåtervinningen är svår att genomföra eller skulle äventyra säkerheten eller miljöskyddet på grund av underlåtenhet att beskriva fartyget ordentligt, antingen i förteckningen eller någon annanstans.
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led ca (nytt)
(ca)  Täcka de faktiska extra kostnaderna i den händelse att innehållet av farliga material ombord är betydligt större än vad som anges i förteckningen över farliga kemikalier men inte gör att den avsedda fartygsåtervinningen blir svår att genomföra eller äventyrar säkerheten eller miljöskyddet.
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led a
(a)   Upprätta, i samarbete med fartygsägaren, en fartygsspecifik återvinningsplan enligt artikel 7.
(a)   Upprätta, i samarbete med fartygsägaren, en fartygsspecifik återvinningsplan enligt artikel 7 senast en månad efter det att den mottagit all relevant information enligt punkt 3 b.
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led c
(c)   Förbjuda start av återvinning av fartyget fram till att den rapport som avses i led b har lämnats.
(c)   Vägra att inleda återvinningen av fartyget fram till dess att den rapport som avses i led b har lämnats och den behöriga myndigheten har godkänt fartygsåtervinningsplanen.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – del d – inledningen
(d)   Vid förberedelserna inför mottagning av ett fartyg för återvinning, förse de relevanta behöriga myndigheterna med en skriftlig anmälan om avsikten att genomföra återvinning av fartyget senast 14 dagar före den planerade starten:
(d)   Vid förberedelserna inför mottagning av ett fartyg för återvinning, förse de relevanta behöriga myndigheterna med en skriftlig anmälan om avsikten att genomföra återvinning av fartyget senast tre månader före den planerade starten:
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4a (ny)
4a.  Fartygsägaren ska lämna en kopia av kontraktet till den behöriga myndigheten.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1
1.   Efter utförd första besiktning eller besiktning för förnyande av certifikat, eller tilläggsbesiktning på begäran av fartygsägaren, ska medlemsstaten utfärda ett inventeringscertifikat enligt formuläret i bilaga IV. Detta certifikat ska åtföljas av del I i förteckningen över farliga material.
1.   Efter en godkänd första besiktning eller besiktning för förnyande av certifikat eller tilläggsbesiktning ska den medlemsstat under vars flagg fartyget seglar utfärda ett inventeringscertifikat enligt formuläret i bilaga IV. Detta certifikat ska åtföljas av del I i förteckningen över farliga material.
Kommissionen ska ha behörighet att anta delegerade akter enligt artikel 26 rörande uppdateringen av formen för det inventeringscertifikat som anges i bilaga IV.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 26 med avseende på uppdateringen av formen för det inventeringscertifikat som anges i bilaga IV.
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2
2.   Efter godkänd slutbesiktning enligt artikel 8.6 ska administrationen utfärda ett intyg om att fartyget är återvinningsklart i enlighet med formuläret i bilaga V. Detta intyg ska åtföljas av förteckningen över farliga material och återvinningsplanen för fartyget.
2.   Efter godkänd slutbesiktning enligt artikel 8.6 ska administrationen utfärda ett intyg om att fartyget är återvinningsklart i enlighet med formuläret i bilaga V, om den anser att fartygsåtervinningsplanen uppfyller kraven i denna förordning. Detta intyg ska åtföljas av förteckningen över farliga material och återvinningsplanen för fartyget.
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)
Artikel 11a
Inspektioner
Medlemsstaterna ska tillämpa kontrollbestämmelser för EU-fartyg som motsvarar bestämmelserna i direktiv 2009/16/EG och i enlighet med nationell lagstiftning. En mer ingående inspektion ska göras, med beaktande av IMO:s riktliner, om en inspektion visar att ett fartyg inte uppfyller kraven i artikel 4.1–4.3a, artikel 5 och artikel 7 eller inte har ett giltigt inventeringscertifikat enligt artikel 10.1 eller om det efter en inspektion finns starka skäl att tro
–  att fartygets skick eller utrustning inte uppfyller kraven i artikel 4.1–4.3a eller inte väsentligen motsvarar uppgifterna i certifikatet och/eller förteckningen över farliga material, eller
–  att det inte finns något förfarande ombord på fartyget för att upprätthålla förteckningen över farliga ämnen.
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 11b (ny)
Artikel 11b
Bestämmelser som gäller för icke EU-fartyg utöver artiklarna 5a, 5b, 23.1 och 29.1
1.  Medlemsstaterna ska se till att icke EU-fartyg uppfyller kraven i artikel 4.1–4.3a, utan att det påverkar kraven i annan unionslagstiftning som kan kräva ytterligare åtgärder. Medlemsstaterna ska förbjuda installation eller användning av de material som avses i artikel 4.1–4.3a på icke EU-fartyg som befinner sig i deras hamnar eller på deras ankarplatser, varv, reparationsvarv eller offshoreterminaler.
2.  Nya icke EU-fartyg som anlöper en hamn eller en ankarplats i en medlemsstat ska ha en giltig förteckning över farliga material tillgänglig ombord.
3.  Befintliga icke EU-fartyg som anlöper en hamn eller en ankarplats i en medlemsstat ska ha en förteckning över farliga material tillgänglig ombord i enlighet med de tidsfrister som anges i artikel 5.2 a. Förteckningen ska uppfylla kraven i artikel 5.4–5.7.
4.  Icke EU-fartyg som anlöper en hamn eller en ankarplats i en medlemsstat ska uppvisa ett intyg som utfärdats av fartygets administration eller av en erkänd organisation som handlar på dess vägnar och som bekräftar att fartyget uppfyller kraven i punkterna 1–3.
5.  Icke EU-fartyg som köpts av en ägare som seglade under EU-flagg när fartyget var äldre än 20 år ska, när de anlöper en hamn eller en ankarplats i en medlemsstat, ha en fartygsåtervinningsplan tillgänglig ombord enligt artikel 7.2 d.
6.  En mer ingående inspektion ska göras om en inspektion visar att ett icke EU-fartyg inte uppfyller kraven i punkterna 1–5 eller om det efter en inspektion finns starka skäl att tro
–  att fartygets skick eller utrustning inte uppfyller kraven i punkt 1 eller inte väsentligen motsvarar uppgifterna i certifikatet eller förteckningen över farliga material, eller
–  att det inte finns något förfarande ombord på fartyget för att upprätthålla förteckningen över farliga ämnen.
7.  Medlemsstaterna ska se till att effektiva, proportionella och avskräckande påföljder tillämpas på ägare av icke EU-fartyg som inte uppfyller kraven i denna artikel.
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2 – inledningen
För att en fartygsåtervinningsanläggning ska upptas i den europeiska förteckningen måste den uppfylla följande krav:
För att en fartygsåtervinningsanläggning ska upptas i den europeiska förteckningen ska den uppfylla följande krav, med beaktande av relevanta riktlinjer från IMO och ILO samt andra internationella riktlinjer:
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2 – led aa (nytt)
(aa)  Den ska drivas från permanenta konstruktioner (torrdockor, kajer eller slipbäddar).
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2 – led ab (nytt)
(ab)  Den ska ha tillräckligt många kranar som kan lyfta delar som skurits loss från ett fartyg.
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2 – led b
(b)   Den ska inrätta lednings- och övervakningssystem, förfaranden och tekniker som inte medför hälsorisker för arbetstagarna eller närboende befolkning och som förebygger, minskar, minimerar och så långt det praktiskt är möjligt eliminerar skadliga följder för miljön till följd av fartygsåtervinningen.
(b)   Den ska inrätta lednings- och övervakningssystem, förfaranden och tekniker som garanterar att arbetstagarna eller närboende befolkning inte utsätts för hälsorisker och som förebygger, minskar, minimerar och så långt det praktiskt är möjligt eliminerar skadliga följder för miljön till följd av fartygsåtervinningen.
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2 – led d
(d)   Den ska utarbeta och godkänna en anläggningsplan.
(d)   Den ska utarbeta och anta en anläggningsplan.
Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2 – led j
(j)   Den ska säkerställa tillträde till utrustning för nödsituationer såsom brandbekämpningsutrustning och -fordon, ambulanser och lyftkranar i alla delar av fartygsåtervinningsanläggningen.
(j)   Den ska se till att utrustning för nödsituationer såsom brandbekämpningsutrustning och -fordon, ambulanser och lyftkranar snabbt kan sättas in på fartyget och i alla delar av återvinningsanläggningen när arbetet med att återvinna fartyget har inletts.
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2 – led k
(k)   Den ska sörja för inneslutning av alla farliga material ombord på ett fartyg under återvinningsprocessen för att förebygga utsläpp av dessa farliga material i miljön, särskilt i tidvattenzoner.
(k)   Den ska sörja för inneslutning av alla farliga material ombord på ett fartyg under återvinningsprocessen för att förebygga utsläpp av dessa farliga material i miljön, särskilt i tidvattenzoner, i synnerhet genom att underdelen skärs loss i en permanent eller flytande torrdocka.
Ändring 68
Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2 – led m
(m)   Den ska se till att all hantering av farliga material och avfall sker på ogenomsläppliga underlag med effektiva dräneringssystem.
(m)   Den ska, utan att det påverkar tillämpningen av led k, se till att all hantering av farliga material och avfall sker på ogenomsläppliga underlag med effektiva dräneringssystem.
Ändring 69
Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2 – led ma (nytt)
(ma)  Den ska se till att allt avfall som är förberett för återvinning endast överförs till återvinningsanläggningar som är auktoriserade att återvinna sådant avfall utan risk för människors hälsa och på ett miljöriktigt sätt.
Ändring 70
Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2 – led mb (nytt)
(mb)  Den ska säkerställa lämplig lagring av demonterade reservdelar, bland annat lagring på ogenomträngliga ytor för reservdelar som är nedsmutsade med olja.
Ändring 71
Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2 – led mc (nytt)
(mc)  Den ska se till att det finns fungerande utrustning för behandling av vatten, däribland regnvatten, enligt gällande hälso- och miljöskyddsbestämmelser.
Ändring 72
Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2 – led md (nytt)
(md)  Den ska säkerställa lämplig lagring av explosiva och/eller lättantändliga material och gaser, bland annat förebyggande av brandfara och av alltför stora upplag.
Ändring 73
Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2 – led me (nytt)
(me)  Den ska säkerställa lämplig, skyddad lagring och inneslutning på ogenomträngliga ytor för avfall och material som innehåller fast eller flytande PCB/PCT.
Ändring 74
Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2 – led mf (nytt)
(mf)  Den ska se till att allt material som innehåller PCB/PCT hanteras i enlighet med Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningars krav och riktlinjer.
Ändring 75
Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2 – led n
(n)   Den ska se till att allt avfall som uppstår vid återvinningen endast överförs till avfallshanteringsanläggningar som är auktoriserade att hantera och bortskaffa sådant avfall utan risk för människors hälsa och på ett miljöriktigt sätt.
(n)   Den ska se till att allt avfall som uppstår vid återvinningen endast överförs till avfallshanteringsanläggningar som är auktoriserade att behandla och bortskaffa sådant avfall utan risk för människors hälsa och på ett miljöriktigt sätt. Den ska i detta syfte upprätta ett register över de sekundära aktörer som huvudanläggningen arbetar med, tillsammans med information om deras kapacitet och metoder för avfallshantering.
Ändring 76
Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 2 – led 1
(1)   lämna uppgifter om tillstånd, licens eller auktorisering från de behöriga myndigheterna för att få bedriva fartygsåtervinning, liksom uppgifter om storleksbegränsningar (maximal längd, bredd och ton lätt deplacement) för de fartyg som anläggningen får återvinna samt eventuella andra tillämpliga begränsningar,
(1)   lämna uppgifter om tillstånd, licens eller auktorisering från de behöriga myndigheterna för att få bedriva fartygsåtervinning, liksom uppgifter om storleksbegränsningar (maximal längd, bredd och ton lätt deplacement) för de fartyg som anläggningen får återvinna samt eventuella andra tillämpliga begränsningar och villkor,
Ändring 77
Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 2 – led 3a (nytt)
(3a)  visa belägg för att den uppfyller alla hälso- och säkerhetskrav enligt lagstiftningen i det landet,
Ändring 78
Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 2 – led 4a (nytt)
(4a)  identifiera alla underleverantörer som är direkt involverade i fartygsåtervinningsprocessen och styrka deras tillstånd,
Ändring 79
Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 2 – led 5 – led b – inledningen
(b)   vilka avfallshanteringsmetoder som används inom anläggningen – förbränning, deponering eller annan avfallshanteringsmetod – tillsammans med intyg om att metoderna används utan risker för människors hälsa eller miljön, särskilt att de används
(b)   vilka avfallsbehandlingsmetoder som används inom anläggningen – (till exempel deponering, syraneutralisering, kemisk destruktion) eller annan avfallsbehandlingsmetod för varje material som förtecknas i bilaga I – tillsammans med intyg om att metoderna används i enlighet med bästa etablerade praxis, globala normer och lagar och utan risker för människors hälsa eller miljön, särskilt att de används
Ändring 80
Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 2 – led 5 – led c – inledningen
(c)  vilken avfallshanteringsmetod som används om de farliga materialen därefter kommer att skickas till en annan avfallshanteringsanläggning utanför fartygsåtervinningsanläggningen. Följande information ska lämnas om alla efterföljande avfallshanteringsanläggningar:
(c)  vilken avfallsbehandlingsmetod som används om de farliga materialen därefter kommer att skickas till en annan avfallsbehandlingsanläggning utanför fartygsåtervinningsanläggningen. Följande information ska lämnas om alla efterföljande avfallsbehandlingsanläggningar:
Ändring 81
Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 2 – led 5 – led c – led ii
(ii)   Intyg om att anläggningen har tillstånd att hantera det farliga materialet.
(ii)   Intyg om att anläggningen har tillstånd från den relevanta behöriga myndigheten att behandla det farliga materialet.
Ändring 82
Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 2 – led 5 – led ca (nytt)
(ca)  ha ett system för att dokumentera de faktiska mängder farligt material som avlägsnas från varje fartyg i förhållande till förteckningen över farliga material samt de olika behandlingsprocesser som tillämpas inom och utanför anläggningen för dessa material,
Ändring 83
Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 2 – led 5a (nytt)
(5a)  ha adekvat försäkring för att täcka ansvar för hälsa och säkerhet samt kostnader för miljösanering i enlighet med tillämplig lagstiftning i den medlemsstat eller det tredjeland där anläggningen är belägen,
Ändring 84
Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 2 – led 5b (nytt)
(5b)  genomföra regelbunden övervakning av vatten och sediment i närheten av fartygsåtervinningsanläggningen för att kontrollera föroreningar.
Ändring 115
Förslag till förordning
Artikel 14
Auktorisering av fartygsåtervinningsanläggningar som finns i en medlemsstat
utgår
1.  De behöriga myndigheterna ska auktorisera fartygsåtervinningsanläggningar som är belägna inom deras territorium och som uppfyller de krav som anges i artikel 12 rörande fartygsåtervinning. Auktoriseringen av en viss fartygsåtervinningsanläggning får gälla högst fem år.
2.  Medlemsstaterna ska fastställa och uppdatera en förteckning över fartygsåtervinningsanläggningar som de har auktoriserat enligt punkt 1.
3.  Den förteckning som avses i punkt 2 ska anmälas till kommissionen utan dröjsmål och senast ett år efter att denna förordning har trätt i kraft.
4.  Om en fartygsåtervinningsanläggning inte längre uppfyller kraven enligt artikel 12 ska medlemsstaten återta auktoriseringen och underrätta kommissionen utan dröjsmål.
5.  När en ny fartygsåtervinningsanläggning har auktoriserats enligt punkt 1 ska medlemsstaten utan dröjsmål underrätta kommissionen om detta.
Ändring 116
Förslag till förordning
Artikel 15 – Rubriken
Fartygsåtervinningsanläggningar utanför unionen
Införlivande av en fartygsåtervinningsanläggning i den europeiska förteckningen
Ändring 117
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1
1.  Ett återvinningsföretag som är beläget utanför unionen och som vill utföra återvinning av fartyg som för en medlemsstats flagg ska lämna in en ansökan till kommissionen om att upptas i kommissionens europeiska förteckning över fartygsåtervinningsanläggningar.
1.   Ett återvinningsföretag som äger en fartygsåtervinningsanläggning och som vill utföra återvinning av EU-flaggade fartyg eller ej EU-flaggade fartyg i enlighet med bestämmelserna i denna förordning ska lämna in en ansökan till kommissionen om att upptas i kommissionens europeiska förteckning över fartygsåtervinningsanläggningar.
Ändring 87
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3
3.   När en fartygsåtervinningsanläggning ansöker om att bli upptagen i den europeiska förteckningen godkänner den samtidigt att den kan bli föremål för en inspektion som kommissionen eller aktörer som agerar för kommissionens räkning kan göra före eller efter att anläggningen upptas i förteckningen i syfte att verifiera att anläggningen uppfyller kraven enligt artikel 12.
3.   Innan en fartygsåtervinningsanläggning kan bli upptagen i den europeiska förteckningen ska den granskas av en internationell expertgrupp som är utsedd av kommissionen i syfte att verifiera att anläggningen uppfyller kraven enligt artikel 12, och därefter ska den granskas vartannat år. Fartygsåtervinningsanläggningen ska även godkänna att den kan bli föremål för ytterligare oanmälda inspektioner av en internationell grupp. Den internationella expertgruppen ska samarbeta med de behöriga myndigheterna i den medlemsstat eller det tredjeland där anläggningen är belägen i syfte att utföra sådana inspektioner.
Ändring 118
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4
4.   Kommissionen ska på grundval av en bedömning av informationen och stödjande dokumentation enligt punkt 2 fatta beslut genom en genomförandeakt om huruvida en fartygsåtervinningsanläggning utanför unionen ska införlivas i den europeiska förteckningen. Sådana genomförandeakter ska antas i enlighet med granskningsförfarandet enligt artikel 27.
4.  Kommissionen ska på grundval av en bedömning av informationen och stödjande dokumentation enligt punkt 2 fatta beslut genom en genomförandeakt om huruvida en fartygsåtervinningsanläggning som är belägen i en medlemsstat eller utanför unionen ska införlivas i den europeiska förteckningen. Sådana genomförandeakter ska antas i enlighet med granskningsförfarandet enligt artikel 27.
Ändring 119
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
1.  Kommissionen ska genom en genomförandeakt i enlighet med granskningsförfarandet enligt artikel 27 upprätta en europeisk förteckning över de fartygsåtervinningsanläggningar som
utgår
(a)  är belägna i unionen och har anmälts av medlemsstaterna enligt artikel 14.3,
(b)  är belägna utanför unionen och vars införlivande i den europeiska förteckningen har beslutats om enligt artikel 15.4.
Ändring 88
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2
2.   Den europeiska förteckningen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och på kommissionens webbplats senast trettiosex månader efter att denna förordning har trätt i kraft.
2.   Den europeiska förteckningen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och på kommissionens webbplats senast tjugofyra månader efter den … *. Den ska delas upp i två olika förteckningar med fartygsåtervinningsanläggningar i EU/OECD respektive utanför OECD.
_________________
* Datum för denna förordnings ikraftträdande.
Ändring 89
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2a (ny)
2a.  Den europeiska förteckningen ska innehålla följande information om fartygsåtervinningsanläggningen:
(a)  Återvinningmetod.
(b)  Fartygstyper och fartygsstorlekar som lämpar sig för återvinning.
(c)  Eventuella begränsningar i anläggningens drift, bland annat i fråga om farligt avfall.
Ändring 90
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2b (ny)
2b.  Den europeiska förteckningen ska innehålla uppgifter om vilket datum fartygsåtervinningsanläggningen upptogs i förteckningen. Upptagandet ska gälla i högst fem år och ska kunna förnyas.
Ändring 91
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2c (ny)
2c.  Om den information som lämnats till kommissionen skulle förändras avsevärt ska fartygsåtervinningsanläggningar som ingår i den europeiska förteckningen utan dröjsmål tillhandahålla uppdaterade belägg. Senast tre månader före utgången av varje femårsperiod som fartygsåtervinningsföretaget ingår i den europeiska förteckningen ska det tillkännage att
(a)  de belägg som det har tillhandahållit är fullständiga och uppdaterade,
(b)  det alltjämt uppfyller, och kommer att fortsätta att uppfylla, kraven i artikel 12.
Ändring 92
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a
(a)   För att införliva en fartygsåtervinningsanläggning i den europeiska förteckningen när
(a)  För att införliva en fartygsåtervinningsanläggning i den europeiska förteckningen när beslut om anläggningens införlivande i den europeiska förteckningen har fattats enligt artikel 15.4.
(i)  anläggningen har auktoriserats enligt artikel 13,
(ii)  anläggningens införlivande i den europeiska förteckningen har beslutats om enligt artikel 15.4.
Ändring 93
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b – led 2
(2)   anläggningen har varit upptagen i förteckningen i mer än fem år men har inte lämnat intyg om att den fortfarande uppfyller kraven enligt artikel 12.
(2)   anläggningen tre månader före utgången av det femåriga införlivandet inte har lämnat intyg om att den fortfarande uppfyller kraven enligt artikel 12.
Ändring 94
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b – led 2a (nytt)
(2a)  fartygsåtervinningsanläggningen ligger i en stat som tillämpar förbud eller diskriminerande åtgärder mot fartyg som seglar under en medlemsstats flagg.
Ändring 95
Förslag till förordning
Artikel 21 – led a
(a)   lämna en skriftlig anmälan till administrationen minst 14 dagar före planerad återvinningsstart om avsikten att återvinna ett fartyg, så att administrationen kan göra förberedelser för den besiktning och certifiering som krävs enligt denna förordning,
(a)   lämna en skriftlig anmälan till administrationen minst tre månader före planerad återvinningsstart om avsikten att återvinna ett fartyg, så att administrationen kan göra förberedelser för den besiktning och certifiering som krävs enligt denna förordning; fartygsägaren ska samtidigt anmäla sin avsikt att återvinna ett fartyg till administrationen i det land under vars jurisdiktion fartyget befinner sig vid den aktuella tidpunkten,
Ändring 96
Förslag till förordning
Artikel 21 – led ba (nytt)
(ba)  förse administrationen med en förteckning över de stater som fartyget ska passera igenom på väg till fartygsåtervinningsanläggningen.
Ändring 97
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led c
(c)   Information om olaglig återvinning och uppföljningsåtgärder som medlemsstaten har vidtagit.
(c)   Information om olaglig återvinning och uppföljningsåtgärder som medlemsstaten har vidtagit, bland annat uppgifter om vilka påföljder som fastställts i enlighet med artikel 23.
Ändring 98
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2
2.   Varje medlemsstat ska lämna in sin rapport senast den 31 december 2015 och därefter vart annat år.
2.   Varje medlemsstat ska lämna in sin rapport senast den 31 december 2015 och därefter varje år.
Ändring 99
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3a (ny)
3a.  Kommissionen ska föra in informationen i en elektronisk databas som är ständigt tillgänglig för allmänheten.
Ändring 100
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska se till att effektiva, proportionella och avskräckande påföljder tillämpas på fartyg som
1.  Medlemsstaterna ska se till att effektiva, proportionella och avskräckande påföljder är tillämpliga och faktiskt tillämpas på fartyg som
(a)  inte efterlever förbuden mot vissa farliga ämnen i enlighet med artiklarna 4 och 11b,
(d)  inte har en förteckning över farliga material ombord enligt kraven i artiklarna 5 och 28,
(b)  inte har en giltig förteckning över farliga material ombord i enlighet med artiklarna 5 och 11b,
(c)  inte har en fartygsåtervinningsplan ombord i enlighet med artiklarna 7 och 11b.
(e)  har skickats till återvinning utan att de allmänna kraven för förberedelse enligt artikel 6 har uppfyllts,
(f)  har skickats till återvinning utan det inventeringscertifikat som krävs enligt artikel 6,
(g)  har skickats till återvinning utan det intyg om att fartyget är återvinningsklart som krävs enligt artikel 6,
(h)  har skickats till återvinning utan skriftlig anmälan till administrationen enligt det som krävs enligt artikel 21,
(i)  har varit föremål för återvinning på ett sätt som inte överensstämmer med den fartygsåtervinningsplan som krävs enligt artikel 7.
Ändring 101
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1a (ny)
1a.  Medlemsstaterna ska se till att påföljderna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser1 är tillämpliga på ägare av EU-fartyg som
(a)  har skickats till återvinning utan att de allmänna kraven enligt artikel 6 i denna förordning har följts,
(b)  har skickats till återvinning utan inventeringscertifikat enligt artikel 10.1 i denna förordning,
(c)  har skickats till återvinning utan kontrakt enligt artikel 9 i denna förordning,
(d)  har skickats till återvinning utan skriftlig anmälan till administrationen enligt artikel 21 i denna förordning,
(e)  har återvunnits utan att den behöriga myndigheten godkänt fartygsåtervinningsplanen enligt artikel 7.2 b i denna förordning eller på ett sätt som inte motsvarar fartygsåtervinningsplanen enligt artikel 7 i denna förordning.
___________________
1 EUT L 328, 6.12.2008, s. 28.
Ändring 102
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2
2.   Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Särskilt gäller att när ett fartyg skickas till en fartygsåtervinningsanläggning som inte finns i den europeiska förteckningen ska de påföljder som tillämpas minst motsvara det pris som fartygsägaren har betalat för sitt fartyg.
2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5 i direktiv 2008/99/EG gäller särskilt att när ett fartyg skickas till en fartygsåtervinningsanläggning som inte finns i den europeiska förteckningen ska de påföljder som tillämpas minst motsvara det pris som fartygsägaren har betalat för sitt fartyg.
Ändring 103
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkterna 5 och 6
5.  Om ett fartyg säljs och inom mindre än sex månader från försäljningen skickas till återvinning vid en anläggning som inte finns upptagen i den europeiska förteckningen ska påföljderna
5.  Om ett fartyg säljs och inom mindre än tolv månader från försäljningen skickas till återvinning vid en anläggning som inte finns upptagen i den europeiska förteckningen ska påföljderna
(a)   gemensamt åläggas den sista och näst sista ägaren om fartyget fortfarande för en europeisk medlemsstats flagg,
(a)   åläggas den sista ägaren om fartyget fortfarande för en medlemsstats flagg,
(b)  endast åläggas den näst sista ägaren om fartyget inte längre för en europeisk medlemsstats flagg.
(b)  åläggas den sista ägare som förde en medlemsstats flagg under den ettårsperioden om fartyget inte längre för en medlemsstats flagg.
6.  Medlemsstaterna kan införa undantag till de påföljder som anges i punkt 5 i fall där fartygsägaren inte har sålt fartyget i avsikt att skicka det till återvinning. I sådana fall ska medlemsstaterna kräva dokumentation som stöd för fartygsägarens avsikter, inbegripet en kopia av försäljningsavtalet.
6.  Medlemsstaterna kan införa undantag till de påföljder som anges i punkt 5 endast i fall där fartygsägaren inte har sålt fartyget i avsikt att skicka det till återvinning. I sådana fall ska medlemsstaterna kräva att fartygsägaren tillhandahåller dokumentation som stöd för sina avsikter, inbegripet en kopia av försäljningsavtalet med tillhörande villkor, samt information om köparens affärsmodell.
Ändring 104
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3
3.   När en begäran om åtgärder och åtföljande iakttagelser på ett rimligt sätt ger belägg för att miljöskada föreligger, ska den behöriga myndigheten beakta alla dessa observationer och framställningar om åtgärder. I sådana omständigheter ska den behöriga myndigheten ge återvinningsföretaget en möjlighet att tillkännage sina synpunkter beträffande begäran om åtgärder och åtföljande observationer.
3.   När en begäran om åtgärder och åtföljande observationer på ett rimligt sätt ger belägg för att miljöskada föreligger, ska den behöriga myndigheten beakta varje sådan observation och begäran om åtgärder. I sådana fall ska den behöriga myndigheten ge fartygsägaren och återvinningsföretaget en möjlighet att tillkännage sina synpunkter beträffande begäran om åtgärder och åtföljande observationer.
Ändring 105
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5
5.  Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa bestämmelserna i punkterna 1 och 4 vid överhängande hot om skada.
utgår
Ändring 106
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2
2.   Befogenheterna att anta de delegerade akter som anges i artiklarna 5, 9, 10 och 15 ska ges kommissionen tills vidare från och med dagen då denna förordning träder i kraft.
2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5, 9, 10 och 15 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den …*. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
____________________
* Datum då denna förordning träder i kraft.
Ändring 107
Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1
1.  En förteckning över farliga material ska upprättas för alla fartyg senast fem år efter att denna förordning har trätt i kraft.
utgår
Ändring 108
Förslag till förordning
Artikel 28a (ny)
Direktiv 2009/16/EG
Bilaga IV – punkt 45 (ny)
Artikel 28a
Ändring av direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll
I bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll1 ska följande punkt läggas till:
”45. Ett certifikat om förteckningen över farliga material enligt förordning (EU) nr XX [för in den fullständiga titeln på denna förordning]*”.
_____________________
EUT L 131, 28.5.2009, s. 57.
* EUT L […], […], s. […].”
Ändring 109
Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1
Förordning (EG) nr 1013/2006
Artikel 1 – punkt 3 – led i
(i)  Fartyg som omfattas av förordning (EG) nr XX [infoga förordningens fullständiga rubrik].
(i)  Fartyg som lämnas till en fartygsåtervinningsanläggning som ingår i den europeiska förteckningen i enlighet med förordning (EG) nr XX [för in den fullständiga titeln på denna förordning].
Ändring 110
Förslag till förordning
Artikel 29a (ny)
Artikel 29a
Transitering
1.  Medlemsstaterna ska se till att den berörda administrationen, eller en annan statlig myndighet, underrättar den behöriga transitmyndigheten eller de behöriga transitmyndigheterna senast sju dagar efter det att fartygsägarens underrättelse inkommit.
2.  Den behöriga transitmyndigheten eller de behöriga transitmyndigheterna ska senast 60 dagar efter underrättelsen enligt punkt 1
(a)  ge sitt samtycke till att fartyget passerar genom landets vatten, på vissa villkor eller villkorslöst, eller
(b)  neka samtycke till att fartyget passerar genom landets vatten.
Den berörda medlemsstaten ska omedelbart informera fartygsägaren om beslutet från den behöriga transitmyndigheten eller de behöriga transitmyndigheterna.
3.  Om samtycke enligt punkt 2 nekas, eller om det är förenat med villkor som inte är acceptabla för fartygsägaren, får fartygsägaren skicka fartyget till återvinning endast via transitstater som inte motsatt sig transitering.
4.  Om inget svar inkommit inom den 60-dagarsperiod som avses i punkt 2 ska den behöriga transitmyndigheten anses ha nekat samtycke.
5.  Utan hinder av punkt 4, och i enlighet med artikel 6.4 i Baselkonventionen, ska den behöriga transitmyndigheten anses ha gett sitt samtycke även om inget svar inkommit till den berörda medlemsstaten inom 60 dagar efter det att underrättelsen översändes till den behöriga transitmyndigheten, förutsatt att en behörig myndighet vid någon tidpunkt har beslutat att inte kräva skriftligt förhandssamtycke, antingen generellt eller under angivna omständigheter.
Ändring 111
Förslag till förordning
Artikel 30
Kommissionen ska se över denna förordning senast två år från dagen då Hongkongkonventionen träder i kraft. Vid översynen ska övervägas införlivande av de anläggningar som parterna i Hongkongkonventionen har auktoriserat i den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggning i syfte att undvika överlappande arbete och administrativ börda.
Kommissionen ska se över denna förordning senast två år från dagen då Hongkongkonventionen träder i kraft. Vid översynen ska övervägas huruvida ett införlivande i den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar av de anläggningar som parterna i Hongkongkonventionen har auktoriserat uppfyller kraven i denna förordning.
Ändring 112
Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 1
Denna förordning träder i kraft den trehundrasextiofemte dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den ska tillämpas från och med den ...*.
____________
* Ett år efter denna förordnings ikraftträdande.
Ändring 113
Förslag till förordning
Bilaga IV – underrubrik 5a (ny)
PÅSKRIFT FÖR OANMÄLD BESIKTNING
Vid oanmäld besiktning enligt artikel 8 i förordningen har konstaterats att fartyget uppfyller de relevanta bestämmelserna i förordningen.
Underskrift:............................... (underskrift av tillbörligen auktoriserad tjänsteman)
Plats: .......................................................................................................
Datum: (dd.mm.åååå)..............................................................................
(myndighetens sigill eller stämpel enligt det som är lämpligt)

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 57.2 andra stycket i arbetsordningen (A7-0132/2013).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy