Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2871(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0160/2013

Pateikti tekstai :

B7-0160/2013

Debatai :

PV 17/04/2013 - 11

Balsavimas :

PV 18/04/2013 - 5.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0183

Priimti tekstai
PDF 214kWORD 27k
Ketvirtadienis, 2013 m. balandžio 18 d. - Strasbūras
Išsami 2012 m. Kroatijos stebėsenos ataskaita
P7_TA(2013)0183B7-0160/2013

2013 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl išsamios 2012 m. Kroatijos stebėsenos ataskaitos (2012/2871(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Kroatijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą sutarties projektą, protokolą ir baigiamąjį aktą,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Komisijos Kroatijos rengimosi narystei Europos Sąjungoje išsamią stebėsenos ataskaitą (SWD(2012)0338),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 26 d. Komisijos galutinę Kroatijos pasirengimo stojimui pažangos stebėjimo ataskaitą (COM(2013)0171),

–  atsižvelgdamas į Komisijos reguliarias Kroatijos pažangos siekiant narystės ataskaitas, kurios apima 2005–2011 m. laikotarpį,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Salonikuose posėdžiavusios Europos Vadovų Tarybai pirmininkavusios valstybės išvadas dėl Vakarų Balkanų šalių ir dėl plėtros,

–  atsižvelgdamas į visas savo ankstesnes rezoliucijas ir pranešimus dėl Kroatijos pažangos ir dėl plėtros proceso, ypač į 2011 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją dėl Kroatijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą(1), į 2011 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją dėl Kroatijos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare(2) ir į 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją „Plėtra: politika, kriterijai ir ES strateginiai interesai“(3),

–  atsižvelgdamas į visas ankstesnes ES ir Kroatijos jungtinio parlamentinio komiteto rekomendacijas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi nustatyta, kad Kroatija į ES įstos 2013 m. liepos 1 d.;

B.  kadangi kai kurios ES valstybės narės dar neratifikavo Stojimo sutarties;

C.  kadangi Kroatija stengiasi patenkinti likusius reikalavimus, susijusius su galutiniu pasirengimu narystei ES;

D.  kadangi su reformomis susijusias pastangas reikės toliau dėti ir įstojus į ES, kad Kroatijos piliečiai galėtų gauti visapusišką naudą iš narystės ES;

E.  kadangi Kroatijos stojimo procesas įrodo ES plėtros politikos patikimumą ir pokyčius skatinantį poveikį paraiškas pateikusioms valstybėms;

F.  kadangi Kroatijos narystė padarys ES stipresnę ir saugesnę, praturtins jos kultūrą ir paveldą bei primins kitoms narystės Europos Sąjungoje siekiančioms šalims, kad sąžiningas įsipareigojimų vykdymas atneša konkrečią ir tvarią naudą jų piliečiams;

G.  kadangi tikimasi, kad Kroatija, užimanti tam tinkamą unikalią padėtį, atliks konstruktyvų vaidmenį savo kaimynystėje, visų pirma, skatindama tolesnę ES plėtrą, demokratijos įtvirtinimą, regioninį bendradarbiavimą ir Vakarų Balkanų tautų susitaikymą, taip pat iš visų jėgų stengdamasi užtikrinti, kad dvišaliai klausimai netrukdytų nė vienam iš šių procesų;

1.  nekantrauja 2013 m. liepos 1 d. pasveikinti Kroatiją tapus 28-ąja ES valstybe nare, po 2011 m. gruodžio 1 d. vykusio Europos Parlamento teisiškai privalomo balsavimo, kuriuo pritarta Kroatijos įstojimui, ir atsižvelgiant į Europos Vadovų Tarybos Stojimo sutartyje nustatytą datą; išreiškia savo pasitikėjimą Kroatijos demokratijos ir socialinės rinkos ekonomikos stiprybe ir brandumu, jos atsidavimu Europos vertybėms ir jos pajėgumu vykdyti narystės įsipareigojimus;

2.  pažymi, kad Kroatija stengiasi patenkinti likusius reikalavimus, susijusius su galutiniu pasirengimu narystei;

3.  pažymi, kad Kroatija įgyvendino dešimt prioritetinių veiksmų, nurodytų Komisijos išsamioje stebėjimo ataskaitoje;

4.  džiaugiasi dėl didelės Kroatijos pažangos užbaigiant užduotis, kurias Komisija išskyrė savo išsamioje stebėsenos ataskaitoje ir ragina vyriausybę ir Parlamentą iki 2013 m. liepos 1 d. išspręsti visus likusius klausimus ir padaryti pažangą vykdant visas kitas reikiamas reformas; ragina Kroatiją laikytis visų stojimo derybų įsipareigojimų ir juos vykdyti, kad ji būtų visiškai pasirengusi kaip nauja valstybė narė, kadangi tai atitinka Kroatijos ir ES interesus; pabrėžia, kad šis procesas kuo platesniu mastu turėtų būti vykdomas skaidriai ir įtraukiant visus dalyvius, įskaitant Kroatijos parlamentą ir pilietinę visuomenę;

5.  kviečia tas ES valstybes nares, kurios dar neatliko atitinkamų Stojimo sutarties ratifikavo procedūrų, tai padaryti laiku;

6.  pakartoja savo nuomonę, kad įstojimą reikėtų suvokti ne kaip proceso pabaigą, bet kaip žingsnį siekiant ekonominio, administracinio ir teismų modernizavimo ir kaip galimybę, kuria visapusiškai pasinaudoti galima tik vykdant tęstinę politiką; ragina Kroatiją toliau veiksmingai naudoti Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) lėšas rengiantis narystei ES ir pasinaudoti struktūriniais fondais ir sanglaudos fondu;

7.  ragina Kroatijos politinius ir socialinius veikėjus ištirti naujoviškus būdus, kaip išlaikyti paskatas vykdyti reformas ir sutarimą dėl jų Kroatijai įstojus, taip pat kaip padaryti, kad politikai būtų atskaitingi už įsipareigojimų, prisiimtų pagal Stojimo sutartį, vykdymą; taigi pabrėžia nepakeičiamą veiksmingos parlamentinės priežiūros ir pilietinės visuomenės vykdomos priežiūros vaidmenį;

8.  dar kartą patvirtina, kad stiprinant demokratiją ir remiant investicijas bei ekonominę veiklą nepaprastai svarbu yra nepriklausomos teisminės institucijos, profesinio ir atsakingo viešojo administravimo ir teisinės valstybės principas; kviečia Kroatiją ir toliau gerinti savo teismų sistemos ir teismo pareigūnų nepriklausomumą, atskaitomybę, nešališkumą, profesionalumą ir veiksmingumą, inter alia, mažinti neišnagrinėtų bylų skaičių, įgyvendinti naują teisėjų turto deklaravimo sistemą ir toliau gerinti naujos drausminių procedūrų sistemos įrašus; ragina Kroatiją įgyvendinti naują Teismų reformos strategiją 2013–2018 m.;

9.  pažymi, kad Kroatija sukūrė patenkinamą institucinį ir teisinį kovos su korupcija pagrindą; ragina Kroatijos valdžios institucijas toliau aktyviai kovoti su korupcija, sukčiavimu ir netinkamu lėšų valdymu; pabrėžia, kad kovos su korupcija priemonės ir toliau privalo būti griežtai taikomos; be to, ragina valdžios institucijas registruoti laimėjimus interesų konfliktų, korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo srityje ir pagerinti teisinės sistemos, susijusios su turto areštu ir konfiskavimu, įgyvendinimą;

10.  ragina Kroatijos valdžios institucijas visapusiškai pasinaudoti esamomis kovos su korupcija priemonėmis ir užtikrinti nešališką ir sėkmingą baudžiamąjį persekiojimą ir teismo sprendimus, įskaitant didelio atgarsio sulaukusias bylas, siekiant sustiprinti piliečių pasitikėjimą teisine valstybe ir valstybinėmis institucijomis; pabrėžia, kad kovojant su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu reikia taikyti tvarias priemones ir reformuoti teismų sistemą pirmiausia siekiant naudos Kroatijos piliečiams; pabrėžia, kad turėtų būti skatinama tiriamoji žurnalistika, kadangi ji būtina korupcijai ir organizuotam nusikalstamumui atskleisti;

11.  ragina Kroatiją ir toliau įgyvendinti naujus, griežtus teisės aktus dėl prieigos prie informacijos ir taip sustiprinti korupcijos prevencijos sistemą; pažymi, kad naujai įsteigta Interesų konfliktų komisija jau veikia, ir ragina Kroatijos valdžios institucijas visapusiškai įgyvendinti teisės aktų dėl viešųjų pirkimų ir politinių partijų bei rinkimų kampanijų finansavimo rinkinį;

12.  ragina Kroatijos valdžios institucijas išlikti budrias ir užtikrinti, kad būtų visapusiškai gerbiamos pagrindinės teisės, taip pat kovoti su bet kokių formų diskriminacija ir netolerantiškais veiksmais prieš nacionalines mažumas, romų bendruomenę, migrantus, lesbietes, gėjus, biseksualus ir transseksualus (LGBT asmenis) bei kitoms mažumoms priklausančias grupes ir pažeidžiamas grupes; be to, remdamasis ES pagrindinių teisių chartijos principais, ragina Kroatiją puoselėti aplinką, kurioje būtų užtikrinta, kad pirmiau minėtų mažumų (pvz., LGBT asmenų) nariai galėtų laisvai išreikšti savo pažiūras ir įsitikinimus;

13.  ragina valdžios institucijas skatinti žodžio laisvę, įskaitant žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą; pripažįsta, kad naujas teisės aktas dėl visuomeninio transliuotojo priimtas 2012 m. liepos mėn.; ragina valdžios institucijas toliau stengtis užtikrinti, kad visuomeniniam transliuotojui nebūtų daromas politinis ir ekonominis spaudimas, ir didinti jo skaidrumą;

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad Kroatija tinkamai rengiasi ateityje valdyti ir vykdyti iš ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo finansuojamą veiklą; ragina Kroatiją sukurti Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) projekto rengimo mechanizmą; ragina vyriausybę toliau stiprinti administracinius atsakingų institucijų, įskaitant regioninio ir vietos lygmenų institucijas, pajėgumus laikantis 2012 m. Europos Audito Rūmų ataskaitoje pateiktų rekomendacijų; ragina vyriausybę padaryti visa, kas įmanoma, kad būtų iki minimumo sumažinta korupcijos, sukčiavimo ir pažeidimų tiek skirstant, tiek naudojantis ES lėšomis rizika;

15.  atsižvelgdamas į derybas dėl daugiametės finansinės programos, primena valstybėms narėms ES įsipareigojimus Kroatijai ir jos piliečiams, susijusius su būsima pagalba ekonomikos ir regionų vystymosi srityje;

16.  ragina Kroatiją vykdyti tolesnes struktūrines reformas siekiant skatinti ekonomikos augimą ir atgaivinti darbo rinką; ragina Kroatiją ir toliau išlaikyti bankų sektoriaus stabilumą ir tęsti fiskalinio konsolidavimo politiką siekiant sustiprinti konkurencingumą; palankiai vertina Kroatijos dalyvavimą Europos semestre nuo 2013 m. sausio mėn.; remia pastangas užtikrinti laiku vykdomą ir veiksmingą ES lėšų naudojimą, taip pat pastangas pagerinti Kroatijos transporto infrastruktūrą ir ryšius su ES valstybėmis narėmis ir regiono šalimis; kviečia vyriausybę visapusiškai įgyvendinti su smulkiu verslu susijusius teisės aktus, inter alia, vykdant atitinkamus politikos veiksmus, pagerinant jų galimybes gauti finansavimą ir remiant MVĮ internacionalizavimą;

17.  laikosi nuomonės, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas ekonominio modernizavimo socialiniams ir aplinkos aspektams; ragina Kroatiją toliau stiprinti socialinį dialogą ir puoselėti socialines ir profesinių sąjungų teises; ragina Kroatijos valdžios institucijas užtikrinti su didelio masto investicijų projektų poveikio aplinkai vertinimais susijusį skaidrumą; ragina Kroatijos valdžios institucijas teikti pirmenybę aplinkos apsaugai, ypač teritorijų planavimo srityje;

18.  yra susirūpinęs, kad siūlomas teisės aktas dėl strateginių investicijų neatitinka Europos standartų; ragina Kroatijos vyriausybę ir parlamentą jį patikslinti atsižvelgiant į geresnę pagrindinių teisių, būtent nuosavybės teisių, ir aplinkos apsaugą;

19.  ragina valstybes nares neriboti pagrindinių Sąjungos piliečių teisių daugiau negu visiškai būtina atsižvelgiant į Stojimo akto 18 straipsnyje numatytas pereinamąsias priemones; ragina valstybės nares visų pirma pasinaudoti pereinamosiomis priemonėmis, kuriomis ribojamas laisvas asmenų judėjimas išimtinai tik faktinės informacijos pagrindu ir tik didelio darbo rinkos sutrikimo atvejais; atkreipia dėmesį, kad galimybės patekti į jų darbo rinkas ribojimas pereinamuoju laikotarpiu po ankstesnių plėtros etapų pasirodė esąs žalingas apribojimus nustačiusių valstybių narių gerovei;

20.  pažymi, kad padaryta pažanga statant Neumo koridoriaus sienos perėjimo punktus;

21.  ragina Kroatijos valdžios institucijas imtis tolesnių veiksmų, įskaitant ir veiksmus teisės aktų derinimo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir sienų valdymo srityse, kad Kroatija pasiruoštų laiku prisijungti prie Šengeno erdvės;

22.  ragina Kroatiją toliau bendradarbiauti su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) ir intensyviau stengtis šalies viduje vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už karo nusikaltimus, laikantis priimtos strategijos dėl nebaudžiamumo; labai prašo Kroatijos ir Serbijos gera valia bendradarbiauti baudžiamojo persekiojimo už karo nusikaltimus srityje, kad regione būtų galima pasiekti teisingumą ir tikrą susitaikymą;

23.  ragina Kroatijos valdžios institucijas toliau skirti ypatingą dėmesį grįžtančių pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų teisėms ir socialinėms sąlygoms, laikantis Sarajevo deklaracijos proceso tikslų; toliau remia RECOM (Regiono tiesos ir susitaikymo komisija) iniciatyvą ieškoti būdų pripažinti visų karo nusikaltimų aukų kančias ir jų teisę į tiesą ir teisingumą;

24.  ragina Kroatiją atlikti aktyvų vaidmenį vykdant Vakarų Balkanų šalių stabilizavimo ir europinės integracijos procesą; mano, kad Kroatijos patirtis ir žinios, sukauptos jai persitvarkant ir stojant į ES, yra labai vertingos kitoms paraiškas pateikusioms šalims ir narystės Europos Sąjungoje siekiančioms šalims; ragina Kroatiją pasidalinti patirtimi su kitomis šalimis kandidatėmis ir potencialiomis šalimis kandidatėmis ir sustiprinti regioninį bendradarbiavimą; mano, kad Kroatijos vykdomas Europos vertybių propagavimas ir tolesnė plėtra yra pagrįsti gerais kaimyniniais santykiais ir susitaikymo siekimu;

25.  ragina Kroatiją ir kaimynines šalis aktyviai įsitraukti į likusių dvišalių klausimų sprendimą, atitinkantį tarptautinius įsipareigojimus ir gerų kaimyninių santykių ir regioninio bendradarbiavimo principus; šiuo atžvilgiu pritaria Kroatijos vyriausybės ir Serbijos vyriausybės veiksmams, kuriais siekiama pagerinti santykius, ir tikisi sustiprinti jų bendradarbiavimą; palankiai vertina tai, kad pasirašytas susitarimo memorandumas tarp Slovėnijos ir Kroatijos ieškant konstruktyvaus sprendimo banko „Ljubljanska Banka“ byloje; palankiai vertina tai, kad Slovėnijos parlamentas ratifikavo Stojimo sutartį; primena, kad dvišalio pobūdžio problemos neturi būti naudojamos siekiant trukdyti paraiškas pateikusių ar ateityje pateiksiančių šalių integracijos procesams; šiuo atžvilgiu ragina valstybes nares laiku ratifikuoti Kroatijos stojimo sutartį;

26.  ragina Kroatiją ir toliau atlikti konstruktyvų vaidmenį regioninio bendradarbiavimo srityje; ragina Kroatijos valdžios institucijas visapusiškai įgyvendinti deklaraciją dėl Europos vertybių pietryčių Europoje propagavimo, kurią Kroatijos parlamentas patvirtino 2011 m. spalio 21 d.; kviečia visas regiono šalis patvirtinti ir įgyvendinti panašias pozicijas; ragina Komisiją šiuo atžvilgiu padėti visoms regiono šalims; ragina Komisiją remtis ankstesne patirtimi, įgyta vykdant plėtros procesą (įskaitant su Kroatijos įstojimu susijusį plėtros procesą), ir padėti regiono šalims išspręsti jų dvišalius ginčus tokiu būdu, kuris netrukdytų stojimo procesui, ES institucinėje struktūroje įdiegiant palengvinimo ir arbitražo mechanizmus, kuriais regiono šalys, jei norėtų, galėtų pasinaudoti;

27.  pripažįsta Kroatijos stebėtojų Europos Parlamente veiklą ir konstruktyvų indėlį; palankiai vertina Kroatijos narių į Europos Parlamentą rinkimų, surengtų 2013 m. balandžio 14 d., rezultatus, bet apgailestauja dėl mažo rinkėjų aktyvumo; nekantrauja priimti Europos Parlamento narius iš Kroatijos po Kroatijos įstojimo į ES 2013 m. liepos 1 d.;

28.  gerai vertina Komisijos darbą vadovaujant Kroatijos stojimo procesui; prašo Komisijos įvertinti sukauptą politinę patirtį ir iš jos pasimokyti, kad ji praverstų ateityje paraiškas pateiksiančioms valstybėms, pvz., naudoti išsamios stebėsenos sistemą laikotarpiu nuo derybų pabaigos iki įstojimo; ragina Komisiją įvertinti pilietinės visuomenės ir parlamento dalyvavimą stojimo procese, kad būtų pasimokyta vesti dabartines ir ateityje vyksiančias derybas; šiomis konkrečiomis aplinkybėmis prašo Komisijos parengti pasiūlymus siekiant į stojimo procesą labiau įtraukti šalių kandidačių pilietinę visuomenę ir parlamentus;

29.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Kroatijos Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0538.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0539.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0453.

Teisinė informacija - Privatumo politika