Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2860(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0087/2013

Iesniegtie teksti :

B7-0087/2013

Debates :

PV 17/04/2013 - 14
CRE 17/04/2013 - 14

Balsojumi :

PV 18/04/2013 - 5.9
CRE 18/04/2013 - 5.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0185

Pieņemtie teksti
PDF 295kWORD 29k
Ceturtdiena, 2013. gada 18. aprīlis - Strasbūra
Melnkalnes 2012. gada progresa ziņojums
P7_TA(2013)0185B7-0087/2013

Eiropas Parlamenta 2013. gada 18. aprīļa rezolūcija par Melnkalnes 2012. gada progresa ziņojumu (2012/2860(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2010. gada 29. marta Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses(1),

–  ņemot vērā prezidentūras secinājumus Saloniku Eiropadomes sanāksmē 2003. gada 19. un 20. jūnijā un to pielikumu “Saloniku programma Rietumbalkānu valstīm: ceļā uz Eiropas integrāciju”,

–  ņemot vērā Komisijas 2010. gada 9. novembra paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Komisijas atzinums par Melnkalnes pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā” (COM(2010)0670),

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 22. maija ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par Melnkalnes panākumiem reformu īstenošanā (COM(2012)0222 final) un Padomes 2012. gada 26. jūnija secinājumus par lēmumu 2012. gada 29. jūnijā uzsākt pievienošanās sarunas ar Melnkalni,

–  ņemot vērā 2012. gada 10. oktobrī sagatavoto Komisijas dienestu darba dokumentu par Melnkalnes 2012. gada progresa ziņojumu (SWD(2012)0331),

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 10. oktobra paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Paplašināšanas stratēģija un galvenie uzdevumi 2012.–2013. gadā” (COM(2012)0600),

–  – ņemot vērā deklarāciju un ieteikumus, ko Eiropas Savienības un Melnkalnes Stabilizācijas un asociācijas parlamentārā komiteja (SAPC) pieņēma savā 4. un 5. sanāksmē 2012. gada 3. un 4. aprīlī un 2012. gada 28. un 29. novembrī,

–  ņemot vērā ES un Melnkalnes pilsoniskās sabiedrības Apvienotās konsultatīvās komitejas (AKK) 2012. gada 2. oktobra pirmo sanāksmi,

–  ņemot vērā Eiropas Padomes Ministru komitejas ieteikumu par Eiropas reģionālo un mazākumtautību valodu hartas piemērošanu Melnkalnē, kas pieņemts Ministru komitejas 2012. gada 12. septembra sanāksmē(2),

–  ņemot vērā Eiropas Padomes Prezidija ad hoc komitejas 2012. gada 29. novembra vēlēšanu novērošanas ziņojumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A.  tā kā valsts politiskie vadītāji vēlēšanās no jauna ieguva mandātu īstenot pievienošanās sarunu mērķus;

B.  tā kā Melnkalne ir sasniegusi ievērojamus panākumus ceļā uz dalību ES;

C.  tā kā pievienošanās procesā joprojām ir vērojami daži trūkumi, kurus ir jānovērš, jo īpaši cīņā pret organizēto noziedzību un korupciju augstā līmenī;

D.  tā kā pievienošanās procesam arī turpmāk ir jābūt nepārtrauktu reformu virzītājam; tā kā pilsoniskajai sabiedrībai ir neaizstājama nozīme reformu procesā un ES integrācijā;

E.  tā kā Melnkalne ir pirmā valsts, kurā tiek piemērota jauna ES sarunu pieeja, ar kuru tiek pievērsta lielāka uzmanība demokrātiskajai pārvaldībai, pamatbrīvībām, tiesiskumam, tiesu varas iestādēm un korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanai;

F.  tā kā ES tiesiskumu ir padarījusi par vienu no paplašināšanās procesa pamatelementiem,

G.  tā kā Melnkalnei joprojām ir liela nozīme reģionālajā stabilitātē,

Vispārēji apsvērumi

1.  atzinīgi vērtē Padomes lēmumu atklāt pievienošanās sarunas ar Melnkalni 2012. gada 29. jūnijā; atzīmē, ka šis lēmums ir ievērojams solis valsts pievienošanās procesā un skaidrs apstiprinājumu ES apņēmībai veidot Rietumbalkānu nākotni Eiropā; uzsver Komisijas 2012. gada progresa ziņojumā atzīmēto Melnkalnes virzību;

2.  atzinīgi vērtē miermīlīgo, brīvo un taisnīgo agrīno parlamenta vēlēšanu norisi atbilstīgi starptautiskajiem standartiem; atzīmē, ka vēlēšanu likumdošana kopumā atbilst Venēcijas komisijas un EDSO/ODIHR ieteikumiem; uzsver, ka tiesiskajam regulējumam ir pilnībā jāatbilst ar EDSO/ODIHR ieteikumu, ka nevienam iedzīvotājam nedrīkst piemērot nepienācīgus ierobežojumus; aicina iestādes turpināt uzlabot balsotāju sarakstu sastādīšanu un kampaņu finansējuma pārredzamību un nodrošināt pareizu partiju finansēšanas tiesību aktu īstenošanu, tostarp, novēršot visa veida ļaunprātīgu rīcību, jo īpaši publisku līdzekļu izmantošanu politiskiem nolūkiem turklāt mudina veikt atbilstīgu sūdzību pārskatīšanu, lai saskaņā ar EDSO/ODIHR ieteikumiem vēl vairāk palielinātu sabiedrības uzticību vēlēšanām;

3.  atzinīgi vērtē jaunās valdības izveidošanu un mudina visus politiskos spēkus saglabāt mērķtiecību, konstruktīvi apspriežoties un cieši sadarbojoties ar pilsonisko sabiedrību par valsts ES integrācijas darba kārtību;

4.  atzinīgi vērtē sarunu uzsākšanu ar Melnkalni un uzskata, ka tā ir pozitīva zīme arī citām šā reģiona valstīm; mudina Podgoricas iestādes turpināt reformu procesus; tāpat atzinīgi vērtē ES jauno sarunu pieeju būtiskus 23. un 24. sadaļas jautājumus izskatīt sarunu sākumā, tādējādi stiprinot uzmanības pievēršanu tiesiskumam un pēc iespējas vairāk laika atlicinot vajadzīgo tiesību aktu izstrādei un iestāžu izveidei, kā arī nodrošinātu vērā ņemamus īstenošanas rezultātus; uzskata, ka jaunās sarunu sadaļas ir jāatver pēc iespējas drīzāk, ar noteikumu, kas tiek turpināts reformu process un tiek sasniegti konkrēti rezultāti;

5.  ir gandarīts, ka ar pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA) piešķirtie līdzekļi Melnkalnē tiek veiksmīgi izmantoti; mudina Melnkalnes valdību un Komisiju vienkāršot pirmspievienošanās palīdzības instrumenta finansējuma pārvaldības procedūru, padarot to pieejamāku nelielām un necentralizētām pilsoniskajām organizācijām, arodbiedrībām un citiem saņēmējiem;

Politiskie kritēriji

6.  atzinīgi vērtē to, ka Melnkalnes parlamenta uzraudzības funkcija tiek stiprināta vēl vairāk, pieņemot likumu par parlamentāro izmeklēšanu un grozījumus parlamenta reglamentā un likumā par datu slepenību, kā arī sākot īstenot likumu par parlamentāro uzraudzību drošības un aizsardzības sektorā; uzsver, ka militārās jomas civilā kontrole ir izšķirīga demokrātiskās reformas daļa; uzsver, ka jāturpina stiprināt likumdošanas spējas un apspriedes ar pilsonisko sabiedrību; aicina Melnkalnes parlamentu uzlabot tā uzraudzības funkciju, jo īpaši attiecībā uz cīņu pret organizēto noziedzību un korupciju; aicina, lai parlaments aktīvāk iesaistītos pievienošanās sarunās, piedaloties stratēģiskās un politiskās diskusijās, politikas analīzē un tiesību aktu pārskatīšanā, kas notiek dažādās parlamenta komitejās, lai gūtu jēgpilnu ieskatu sarunās; aicina panākt stingrāku parlamentāro uzraudzību pieņemto tiesību aktu un rezolūciju īstenošanai;

7.  aicina Melnkalnes parlamentu pieņemt konstitucionālus noteikumus, lai pastiprinātu tiesu varas iestāžu juridisko neatkarību, integritāti un pārskatatbildību, un palielinātu Tiesas un prokuratūras padomes tiesisko neatkarību un profesionālo autonomiju; uzskata, ka nepieciešami turpmāki centieni, lai nodrošinātu uz nopelniem balstītu pieeju iecelšanai un paaugstināšanai amatā;

8.  atzinīgi vērtē pasākumus tiesu efektivitātes uzlabošanai, tostarp neizskatīto lietu daudzuma samazināšanos, taču joprojām pauž bažas par tiesu procedūru ilgumu un vājo infrastruktūru daudzās tiesās; aicina iestādes ieviest skaidrus kritērijus tiesnešu un prokuroru profesionālajai izaugsmei un novērtēšanai; aicina panākt lielāku pārredzamību attiecībā uz pienācīgu lietas izskatīšanu un tiesas spriedumiem;

9.  pauž bažas par likumam nepaklausīgo bērnu aizturēšanas alternatīvu trūkumu; aicina iestādes veicināt pasākumus to speciālistu spēju stiprināšanai, kuri strādā ar bērniem, kas saskaras ar tiesu sistēmu;

10.  aicina veikt turpmākus pasākumus, lai izveidotu profesionālu, efektīvu, uz nopelniem balstītu un objektīvu valsts pārvaldi, kurai praksē ir jākalpo iedzīvotājiem; uzsver, ka to ir jāveic finansiāli ilgtspējīgā veidā un ar atbilstīgiem pārbaudes mehānismiem; atzinīgi vērtē publiskā sektora visaptverošo reformu, kuras mērķis ir racionalizācija un modernizācija, un aicina to īstenot;

11.  aicina stiprināt saikni starp politikas veidotājiem un pilsonisko sabiedrību; atzinīgi vērtē NVO iekļaušanu darba grupās, kuras piedalās pievienošanās sarunās, lai nodrošinātu pievienošanās procesa pārskatatbildību un pārredzamību; uzskata, ka ir svarīgi, lai tās būtu vienlīdzīgas locekles šajās darba grupās; atzinīgi vērtē valdības jauno elektronisko lūgumrakstu platformu, kuras mērķis ir stiprināt līdzdalības demokrātiju politikas izstrādē un e-pārvaldē; mudina Melnkalni apsvērt Nacionālās komitejas izveidi, kuras sastāvā būtu parlamenta deputāti un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, lai radītu konsultatīvu forumu visam sarunu laikam; uzsver gan valdības, gan Parlamenta atbildību laikus informēt iedzīvotājus un pilsonisko sabiedrību par sarunu procesa attīstību;

12.  uzsver, ka Melnkalne ir ratificējusi Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) astoņas galvenās darba tiesību konvencijas un pārskatīto Eiropas Sociālo hartu; norāda uz sociālā dialoga svarīgo nozīmi un mudina Melnkalnes valdību palielināt centienus Sociālo lietu padomē un turpināt tās stiprināšanu; uzsver, ka ir svarīgi uzlabot Sociālo lietu padomes pārredzamību un efektivitāti; mudina Melnkalnes iestādes grozīt nodarbinātības likumdošanu, lai panāktu tā atbilstību ES acquis;

13.  pauž bažas, ka darba tirgus rezultāti joprojām ir vāji un ka bezdarbs ir palielinājies un sasniedz 20 %; atzinīgi vērtē valsts stratēģiju nodarbinātībai un cilvēkresursu attīstībai 2012.–2015. gadam; mudina Melnkalnes iestādes ātri īstenot šo stratēģiju, stiprināt valsts nodarbinātības dienesta veiktspēju un palielināt centienus novērst zemu nodarbinātības līmeni un nesaderību starp pieejamajām prasmēm un vajadzībām;

14.  pauž nožēlu par joprojām plaši izplatīto korupciju; mudina valdību konsekventi īstenot korupcijas apkarošanas pasākumus un pasākumus saistībā ar interešu konfliktu, tostarp jauno Likumu par politisko partiju finansēšanu, uzskata, ka ir būtiski sasniegt pierādītus rezultātus, jo īpaši attiecībā uz izmeklēšanu un notiesāšanu lietās par augsta līmeņa korupciju, lai turpinātu uzlabot profilaktiskos līdzekļus un izpratnes veicināšanas kampaņas, kā arī aizsargātu iedzīvotājus, kuri ziņo par korupcijas gadījumiem; uzsver nepieciešamību pastiprināt aģentūru sadarbību, uzlabot uzraudzības iestāžu saistīto administratīvā darbībspēju un īstenot korupcijas apkarošanas grupas valstu (GRECO) attiecīgos ieteikumus, lai palielinātu politisko partiju un vēlēšanu kampaņu finansējuma pārredzamību; aicina sasniegt konkrētus rezultātus, izmeklējot augsta līmeņa korupcijas lietas, tostarp atkārtoti izskatīt pretrunīgos privatizācijas gadījumus;

15.  aicina valdību stiprināt tiesisko regulējumu un tiesībaizsardzības iestāžu spējas organizētās noziedzības apkarošanā; aicina paplašināt vietējo, reģionālo un starptautisko sadarbību, jo īpaši finanšu izmeklēšanas jomā; pauž gandarījumu par pasākumiem, kuru mērķis ir novērst un apkarot cilvēku tirdzniecību, taču aicina veikt efektīvu izmeklēšanu un saukt vainīgos pie atbildības, kā arī īstenot pasākumus, lai stiprinātu to tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu iestāžu veiktspēju, kuras cīnās pret cilvēku tirdzniecību, un pastiprināt upuru, jo īpaši bērnu un sieviešu identifikāciju un aizsardzību;

16.  aicina Melnkalnes valdību un parlamentu pirms 2013. gada prezidenta vēlēšanām izstrādāt un pieņemt jauno Likumu par Melnkalnes prezidenta vēlēšanu kampaņas finansēšanu, kurš atbilstu jaunajam Likumam par politisko partiju finansēšanu un citu valstu starptautiskajām paraugpraksei, lai novērstu jebkādu valsts līdzekļu nepareizu izmantošanu;

17.  aicina Melnkalnes parlamentu  pieņemt rīcības kodeksu interešu konflikta novēršanai un  publicēt informāciju par locekļu finansiālajām interesēm;

18.  atzīmē, ka plašsaziņas līdzekļu vide ir daudzveidīga un sadalīta atbilstīgi politiskajiem viedokļiem; mudina kompetentās iestādes nodrošināt un veicināt plašsaziņas līdzekļu plurālismu un vārda brīvību, izmantojot no politiskās vai jebkādas citas iejaukšanās brīvus plašsaziņas līdzekļus, ņemot vērā to, ka plašsaziņas līdzekļu brīvības aizsardzība ir viens no ES pamatprincipiem; atgādina par plašsaziņas līdzekļu atbildīguma un redakcionālās neatkarības veicināšanu;

19.  atzinīgi vērtē kriminālatbildības atcelšanu par apmelošanu un neslavas celšanu; uzskata, ka ir svarīgi pienācīgi izmeklēt un sodīt visus draudus un uzbrukumus žurnālistiem un draudus preses brīvībai; pauž bažas, ka policijas izmeklēšana par vairākiem vardarbīgiem uzbrukumiem Melnkalnes plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un izdevumiem vēl nav panākusi nevienu galīgo spriedumu; uzsver, ka nepieciešams nodrošināt taisnīgumu cietušajiem aicina iestādes nodrošināt regulatīvo struktūru neatkarību, pašpietiekamību, uzraudzības spēju un darbību, pamatojoties uz ES standartiem;

20.  aicina Melnkalnes parlamentu nodrošināt Melnkalnes iestāžu pārredzamību un jo īpaši sniegt informāciju, kas varētu atklāt korupciju un organizēto noziedzību, pienācīgi īstenojot jauno Likumu par brīvu informācijas pieejamību saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas standartiem un starptautisko paraugpraksi;

21.  atzinīgi vērtē progresu, aizsargājot un integrējot visas mazākumtautības un personas ar īpašām vajadzībām; tomēr atzīst, ka ir jāuzlabo jo īpaši romu, aškalu un ēģiptiešu integrācija, sevišķi, īstenojot attiecīgos politikas dokumentus; aicina iestādes veikt turpmākus pasākumus, lai apkarotu diskrimināciju un palielinātu izpratni par šo problēmu, attiecīgajām iedzīvotāju grupām uzlabot dzīves apstākļus, piekļuvi sociālajam nodrošinājumam, veselības aprūpei, izglītībai, mājokļiem un nodarbinātības dienestiem, nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu atbilstīgu pieejamību, īpašu uzmanību pievēršot romu, aškalu un ēģiptiešu iedzīvotājiem, tostarp iekļaujošas izglītības pieejamībai visiem bērniem, kā arī aizsargāt viņu kultūras mantojumu un identitāti; nosoda fiziskos un mutvārdu uzbrukumus lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) kopienai un aicina iestādes darīt visu iespējamo šādu uzbrukumu novēršanai; uzsver valdības un visu politisko partiju atbildību aktīvi radīt tolerances un iekļautības atmosfēru;

22.  atzinīgi vērtē valdības apņemšanos apkarot diskrimināciju dzimumorientācijas vai dzimumidentitātes dēļ, tostarp, organizējot starptautisku konferenci “Kopīga cīņa pret diskrimināciju”, kurā sanāca kopā augsta līmeņa reģiona valdības struktūras, lai 2012. gada martā apspriestu sociāli juridisko LGBT iedzīvotāju situāciju; atzinīgi vērtē patversmes radīšanu LGBT personām un cer, ka iespējams tam nodrošināt finansējumu; aicina, lai valdība strādātu kopā ar NVO, lai novērstu turpmāku vardarbību un diskrimināciju; cer, ka šajā jomā tiks panākta ciešāka sadarbība; aicina Melnkalnes valdību publiski atbalstīt plānu 2013. gadā organizēt Podgoricas praida festivālu un nodrošināt tā dalībnieku drošību;

23.  atzīmē, ka sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības jomā ir panākts tikai ierobežots progress; uzsver to, ka sievietes joprojām nav pietiekami pārstāvētas Melnkalnes parlamentā un citos augstākajos lēmumu pieņemšanas amatos, darba tirgū, un ka viņu nodarbinātības tiesības, tostarp vienlīdzīga samaksa, bieži tiek ignorētas; mudina iestādes stiprināt valdības un citas struktūras, kuras atbild par dzimumu līdztiesību, nodrošinot pietiekamus cilvēku un finanšu resursus;

24.  atzīmē, ka pret sievietēm vērsta vardarbība ģimenē joprojām ir plaši izplatīta sabiedrībā, un mudina iestādes pastiprināt centienus, lai īstenotu tiesisko regulējumu šīs problēmas risināšanai un informētības palielināšanai; mudina iestādes paust bažas par bērnu nabadzību un to, ka aptuveni trīs no četriem nabadzīgiem bērniem dzīvo attālās lauku teritorijās, kurās nav pieejami pamatpakalpojumi; aicina uzlabot pakalpojumus riskam pakļautiem bērniem un ģimenēm, kā arī veikt reformas, lai stiprinātu attiecīgās sociālās labklājības nozares;

Ekonomiskie kritēriji

25.  pauž gandarījumu par to, ka Melnkalne ir Rietumbalkānu strukturālo reformu vadībā un saglabā makroekonomisko un fiskālo stabilitāti, neskatoties uz ekonomiskas krīzi; tomēr atzīmē valsts parāda pieaugumu; mudina valdību turpināt strukturālo reformu veikšanu, racionalizēt izdevumus, palielināt darba tirgus elastīgumu, risināt augošā bezdarba problēmu, veicināt kvalitatīvu darba vietu radīšanu, palielināt konkurētspēju, lai kļūtu par pilnībā funkcionējošu tirgus ekonomiku, kā arī atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus (MVU); aicina Komisiju palīdzēt Melnkalnei attīstīt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmes darba kārtību, kura atbilstu stratēģijai “Eiropa 2020”;

26.  aicina Melnkalnes iestādes saglabāt līdzsvaru starp ekonomikas attīstību un vides aizsardzību; aicina valdību nodrošināt valsts elektrības uzņēmuma privatizācijas pārredzamību un to ieguldījumu veikšanu, par kuriem tika panākta vienošanās; tāpat atgādina, ka īpaši svarīgi ir panākt tūrisma attīstības atbilstību vides aizsardzības prasībām; aicina izstrādāt ilgtermiņa piekrastes tūrisma plānu un radīt spēcīgus mehānismus, lai novērstu vides postījumus un korupciju telpiskās plānošanas un būvniecības nozarē;

27.  mudina Podgoricas iestādes īstenot 2012. gada jūlijā pieņemto stratēģiju uzņēmumu kopu ieviešanai, kura varētu uzlabot Melnkalnes ekonomikas konkurētspēju, stiprinot MVU un palielinot eksporta potenciālu un nodarbinātības iespējas;

28.  pauž bažas par ēnu ekonomikas apjomu, problēmu, kas ir jārisina, lai piesaistītu ieguldījumus, atbalstītu uzņēmumus un efektīvi aizsargātu darba ņēmējus;

Spēja uzņemties dalībvalsts pienākumus

29.  aicina valdību pastiprināt institucionālo un administratīvo veiktspēju valsts iestādēs, kuras nodarbojas ar galvenajām acquis jomām, kā arī stiprināt iestāžu sadarbību un koordināciju, jo īpaši, lai pasteidzinātu sagatavošanās pasākumus IPA daļu decentralizētai pārvaldei, gatavojoties darbam ar struktūrfondiem un Kohēzijas fondam; aicina arī turpmāk palielināt centienus, lai izveidotu profesionālu, efektīvu, uz nopelniem balstītu un objektīvu valsts pārvaldi;

30.  mudina iestādes veikt turpmākus pasākumus, lai panāktu valsts tiesību aktu atbilstību vides un klimata acquis un īstenotu to, kā arī stiprinātu attiecīgo administratīvo veiktspēju un iestāžu sadarbību;

31.  uzsver nepieciešamību pievērst uzmanību ilgtspējīgai elektroenerģijas ražošanai, saskaņojot ekonomiskās attīstības un vides saglabāšanas vajadzības; atzinīgi vērtē sasniegumus atjaunojamo enerģijas avotu jomā; aicina veikt turpmākus pasākumus, lai palielinātu energoefektivitāti un garantētu energoapgādes drošību;

32.  aicina veikt turpmākus pasākumus tādās jomās, kā brīva darbaspēka aprite, brīva kapitāla aprite, uzņēmējdarbības tiesības, pārtikas nekaitīgums, veterinārā un fitosanitārā politika, nodokļi, uzņēmējdarbības un rūpniecības politika, kā arī finanšu un budžeta noteikumi;

Reģionālā sadarbība un divpusējie jautājumi

33.  uzsver labu kaimiņattiecību nozīmi un atzinīgi vērtē Melnkalnes konstruktīvo lomu reģionālajā sadarbībā, jo īpaši tās aktīvo dalību daudzās reģionālajās iniciatīvās Dienvidaustrumeiropā; pauž atzinību Melnkalnei par labu divpusēju attiecību saglabāšanu ar visām kaimiņvalstīm; tomēr pauž nožēlu, ka robežu noteikšana ar gandrīz visām kaimiņvalstīm vēl nav pabeigta; aicina atrisināt visus vēl neatrisinātos jautājumus labu kaimiņattiecību garā un uzsver nepieciešamību atrisināt divpusējos jautājumus pirms pievienošanās; atgādina savu aicinājumu Komisijai un Padomei saskaņā ar ES līgumiem izstrādāt vispārēji piemērojamu strīdu izšķiršanas mehānismu ar mērķi atrisināt divpusējos strīdus starp paplašināšanās valstīm un dalībvalstīm;

34.  atzinīgi vērtē Melnkalnes pastāvīgo sadarbību saistībā ar Sarajevas deklarācijas procesu attiecībā uz bēgļiem un pārvietotajām personām, jo īpaši saskaņoto Reģionālo mājokļu programmu, kuru atbalstīja 2012. gada aprīļa starptautisko līdzekļu devēju konference Sarajevā; uzsver ‐ lai atrisinātu vēl pastāvošās problēmas, kas saistītas ar šo procesu, ir nepieciešami pastāvīgi pūliņi;

35.  atzinīgi vērtē Bosnijas un Hercegovinas, Horvātijas, Melnkalnes un Serbijas ministru parakstīto deklarāciju un vienošanos par Reģionālo mājokļu programmu, kā arī solīto finansējumu, lai atbalstītu šo programmu;

36.  aicina Melnkalni panākt, lai tās nostāja attiecībā uz Starptautisko Krimināltiesu atbilstu ES Kopējai nostājai par Romas statūtu integritāti;

37.  atzinīgi vērtē ES un Melnkalnes nolīguma ratifikāciju un stāšanos spēkā, izveidojot pamatu Melnkalnes dalībai Eiropas Savienības krīžu vadības operācijās;

o
o   o

38.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un Melnkalnes valdībai un parlamentam.

(1) OV L 108, 29.4.2010., 3. lpp.
(2) CM/RecChL (2012)4.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika