Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2582(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0165/2013

Předložené texty :

B7-0165/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/04/2013 - 5.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0188

Přijaté texty
PDF 221kWORD 22k
Čtvrtek, 18. dubna 2013 - Štrasburk
Dokončení srovnávacího přehledu postupu při makroekonomické nerovnováze
P7_TA(2013)0188B7-0165/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2013 o doplnění srovnávacího přehledu pro postup při makroekonomické nerovnováze (MIP) (2013/2582(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy(1) (část balíčku šesti právních předpisů, dále uváděné jako „nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze“),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2011 o srovnávacím přehledu pro dohled nad makroekonomickou nerovnováhou: zamýšlený počáteční návrh(2),

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 14. listopadu 2012 nazvaný „Doplnění srovnávacího přehledu pro dohled nad makroekonomickou nerovnováhou: ukazatel týkající se finančního sektoru“, (SWD(2012)0389),

–  s ohledem na zprávu o mechanismu varování pro rok 2013, kterou Komise předložila Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance (COM (2012)0751),

–  s ohledem na „Názory Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) na zamýšlené ukazatele srovnávacího přehledu, které jsou důležité pro stabilitu finančního trhu, ze dne 9. prosince 2011,

–  s ohledem na dopis ze dne 19. prosince 2011, který předsedovi Evropského parlamentu zaslala Komise a který poskytl Parlamentu relevantní informace a dokumenty o upraveném srovnávacím přehledu pro postup při makroekonomické nerovnováze,

–  s ohledem na otázku Komisi o doplnění srovnávacího přehledu pro postup při makroekonomické nerovnováze (MIP) (O-000039/2013/B7-0117/2013),

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze je politickým nástrojem, který byl zaveden na základě balíčku šesti právních předpisů, a představuje důležitý pilíř správy ekonomických záležitostí v eurozóně zaměřený na prevenci a nápravu makroekonomické nerovnováhy v členských státech, přičemž zvláštní pozornost je věnována těm makroekonomickým nerovnováhám, které by se mohly přelévat do jiných členských států;

B.  vzhledem k tomu, že srovnávací přehled vytvořený v souladu s článkem 4 nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze zahrnoval původně deset ukazatelů pokrývajících širokou škálu aspektů dohledu v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze;

C.  vzhledem k tomu, že v listopadu 2012 Komise doplnila další ukazatel týkající se tempa růstu závazků finančního sektoru, sdělila tuto skutečnost Parlamentu ve svém dopise ze dne 19. listopadu 2012 a zveřejnila příslušnou analýzu ve zprávě o mechanismu varování (AMR) dne 28. listopadu 2012;

D.  vzhledem k tomu, že podle bodu odůvodnění č. 12 nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze by Komise „měla příslušným výborům Evropského parlamentu a Rady předkládat návrhy připomínek k plánům na stanovení a úpravu ukazatelů a prahových hodnot“;

1.  vyjadřuje velké politování nad tím, že Komise při aktualizaci srovnávacího přehledu pro dohled nad makroekonomickou nerovnováhou nerespektovala ducha spolupráce, pokud jde o nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze;

2.  dále velmi lituje toho, že Parlament obdržel příslušné sdělení pouze několik dní předtím, než Komise v listopadu 2012 srovnávací přehled zveřejnila;

3.  žádá Komisi, aby informovala Parlament a Radu v dostatečném předstihu o tom, zda má v úmyslu dále aktualizovat srovnávací přehled před rokem 2015;

4.  s hlubokou lítostí konstatuje nerovný přístup ke spolutvůrcům právních předpisů v tomto procesu, neboť Komise údajně vedla konzultace s příslušnou pracovní skupinou Rady;

5.  zdůrazňuje, že usnesení Parlamentu o srovnávacím přehledu ze dne 15. prosince 2011, v němž Parlament požaduje doplnění ukazatele týkajícího se finančního sektoru, nemůže být považováno za dostatečnou konzultaci s Evropským parlamentem, jak ji předpokládá bod odůvodnění č. 12 nařízení o makroekonomické nerovnováze, neboť toto usnesení bylo přijato před rokem a nebylo reakcí na návrh Komise; dále poukazuje na to, že detailní výběr a podoba ukazatele předpokládá vysokou míru zvažování, o čemž svědčí i pracovní dokument útvarů Komise ze dne 14. listopadu 2012;

6.  bere na vědomí vyjádření ESRB ze dne 9. prosince 2011, které obsahuje její výhrady vůči finančnímu ukazateli a ve kterém se uvádí, že srovnávací přehled „by měl zahrnovat krátkodobé závazky (objem závazků splatných do jednoho roku) pro nekonsolidovaný finanční sektor, čistou výši bankovních vkladů jako podíl na celkových závazcích“ a že „tomuto ukazateli by měla být dána přednost před ukazateli vycházejícími z kapitálových opatření souvisejících s peněžními toky, např. ukazatelem pohybu kapitálu (leverage ratio) a ukazatelem poměru dlužního a akciového kapitálu (gearing ratio), neboť je-li kapitál odhadován v tržních hodnotách, je velmi citlivý na pohyby na akciovém trhu“; připomíná Komisi, že čl. 4 odst. 5 nařízení o makroekonomické nerovnováze stanoví, že „při navrhování ukazatelů stability finančního trhu je třeba náležitě zohlednit práci ESRB“;

7.  již nebude tolerovat skutečnost, že v rámci útvarů Komise stále ještě nenastala nezbytná změna postoje spočívající v plném uznání úlohy Parlamentu ve správě ekonomických záležitostí; zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise jednoznačně respektovala úlohu Parlamentu jako spolutvůrce právních předpisů v mnohostranném dohledu, jak stanoví mj. čl. 121 odst. 6 a článek 136 Smlouvy o fungovaní Evropské unie, a aby přistupovala k Parlamentu stejně jako k Radě u všech aktů Unie v této oblasti; připomíná Komisi, že k osvědčeným postupům, pokud jde o dobré vztahy mezi orgány, patří také konzultace s Parlamentem o změnách srovnávacího přehledu;

8.  připomíná Komisi její povinnost zodpovídat se Parlamentu, jak stanoví čl. 17 odst. 8 Smlouvy o Evropské unii;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a Evropské centrální bance.

(1) Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 25.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2011)0583.

Právní upozornění - Ochrana soukromí