Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2599(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0166/2013

Keskustelut :

PV 18/04/2013 - 10.1
CRE 18/04/2013 - 10.1

Äänestykset :

PV 18/04/2013 - 11.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0189

Hyväksytyt tekstit
PDF 118kWORD 24k
Torstai 18. huhtikuuta 2013 - Strasbourg
Vietnam ja erityisesti sananvapaus
P7_TA(2013)0189RC-B7-0166/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2013 Vietnamista ja erityisesti sananvapaudesta (2013/2599(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 27. kesäkuuta 2012 allekirjoitetun EU:n ja Vietnamin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja EU:n ja Vietnamin välisen ihmisoikeusvuoropuhelun, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa EU:n ja Vietnamin hallituksen välillä,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, johon Vietnam liittyi vuonna 1982,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 24. syyskuuta 2009 julkaisemat Vietnamia koskevaa yleistä määräaikaisarviointia koskevat tulokset,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien erityisraportoijan ihmisoikeusneuvoston 14. istunnolle huhtikuussa 2010 antaman raportin oikeudesta mielipiteen- ja sananvapauteen;

–  ottaa huomioon Euroopan unionin korkean edustajan Catherine Ashtonin tiedottajan 24. syyskuuta 2012 antaman julkilausuman verkkopäiväkirjan pitäjien tuomitsemisesta Vietnamissa,

–  ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman digitaalisen vapauden strategiasta EU:n ulkopolitiikassa(1),

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Vietnamista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 24. syyskuuta 2012 kolme huomattavaa journalistia Nguyen Van Hai/Dieu Cay, Ta Phong Tan ja Pan Thanh Hai tuomittiin vankilaan; ottaa huomioon, että valituksen jälkeen heidän tuomionsa vahvistettiin 12, 10 ja 3 vuodeksi, jota seuraa usean vuoden kotiaresti, ja että heidän rikoksenaan oli artikkelien lähettäminen Vietnamin vapaiden journalistien kerhon verkkosivustolle;

B.  ottaa huomioon, että kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen äskettäisten raporttien mukaan Vietnamissa 32 verkkotoisinajattelijaa on tuomittu ankariin vankeusrangaistuksiin tai he odottavat oikeudenkäyntiä, 14 demokratia-aktivistia on tuomittu yhteensä yli sadaksi vuodeksi vankilaan sananvapautta koskevan oikeutensa käyttämisestä, 22 rauhanomaisen ympäristöaktivistin ryhmä on tuomittu vankilaan ja tuomiot vaihtelevat kymmenestä vuodesta elinkautiseen ja että valtion omistaman sanomalehden toimittaja erotettiin, kun hän kirjoitti omaan verkkopäiväkirjaansa viestin, jossa arvosteltiin kommunistisen puolueen pääsihteeriä; ottaa huomioon, että poliisi häiritsee toistuvasti verkkotoisinajattelijoita, kuten Le Cong Cauta ja Huynh Ngoc Tuania, ja hyökkää heitä vastaan;

C.  ottaa huomioon, että useita mielipidevankeja on tuomittu epämääräisesti muotoiltujen kansallista turvallisuutta koskevien säännösten perusteella, joissa ei tehdä eroa väkivallantekojen ja eriävien mielipiteiden tai uskomusten rauhanomaisen ilmaisemisen välillä; toteaa, että tällaisia säännöksiä ovat muun muassa rikoslain seuraavat pykälät: 88 pykälä propagandasta Vietnamin sosialistista tasavaltaa vastaan, 79 pykälä toimista, joilla pyritään kumoamaan kansanvalta, 88 pykälä erimielisyyden kylvämisestä uskontoa harjoittavien ja uskontoa harjoittamattomien ihmisten välille ja 258 pykälä demokraattisten vapauksien väärinkäyttämisestä valtion etujen loukkaamiseen; ottaa huomioon, että vuonna 2002 annettua hallituksen määräystä 44, jolla annetaan lupa pidättämiseen ilman oikeudenkäyntiä, käytetään yhä useammin toisinajattelijoiden pidättämiseen;

D.  ottaa huomioon, että verkkopäiväkirjojen pitäjät ja ihmisoikeuksien puolustajat käyttävät internetiä yhä useammin poliittisten mielipiteiden ilmaisemiseen, korruption paljastamiseen ja huomion kiinnittämiseen maananastukseen ja muihin viranomaisten väärinkäytöksiin;

E.  ottaa huomioon, että Vietnamin viranomaiset tukahduttavat järjestelmällisesti sananvapautta ja rauhanomaisen kokoontumisen vapautta ja vainoavat niitä, jotka asettavat kyseenalaisiksi hallituksen toimintalinjoja, paljastavat viranomaisten korruptiota ja vaativat vaihtoehtoja yksipuoluejärjestelmälle;

F.  toteaa, että Vietnam valmistelee säädöstä internet-palvelujen hallinnoinnista, tarjoamisesta ja käytöstä sekä verkossa olevasta tietosisällöstä; katsoo, että tämä uusi säädös tekisi laillisiksi sisällön suodattamisen, sensuurin ja pakotteet, joita hallitus voisi käyttää epämääräisesti määriteltyjä ”kiellettyjä toimia” vastaan, ja velvoittaisi myös ulkomaalaiset internet-yhtiöt ja palveluntarjoajat, toimimaan yhteistyössä hallituksen kanssa verkkotoisinajattelijoiden valvonnassa ja jäljittämisessä; katsoo, että digitaalisiin vapauksiin kohdistuva uhka on kasvamassa;

G.  ottaa huomioon, että kun YK:n ihmisoikeusneuvosto vuonna 2009 laati Vietnamin ihmisoikeustilannetta koskevaa yleistä määräaikaisarviointia, Vietnam hyväksyi useita sananvapautta koskevia suosituksia, mukaan luettuna suosituksen varmistaa täysin oikeus vastaanottaa, etsiä ja jakaa tietoa ja ajatuksia kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 19 artiklan mukaisesti; ottaa huomioon, että Vietnam ei ole vielä pannut näitä suosituksia täytäntöön;

H.  ottaa huomioon, että valtion viranomaisten tekemät maan pakkolunastukset, kohtuuton voimankäyttö häädöistä protestoivia vastaan, aktivistien mielivaltaiset pidätykset ja ankarat tuomiot mieltään osoittaville jatkuvat, samalla kun kysymykset, jotka liittyvät oikeuteen maahan ja sen käyttöön ovat selvittämättä;

I.  ottaa huomioon, että uskonnon- ja uskonvapauden käyttöä tukahdutetaan ja että katolinen kirkko ja ilman virallista tunnustusta olevat uskonnot kuten Unified Buddhist Church of Vietnam ja protestanttiset seurakunnat kärsivät edelleen ankarista uskonvainoista;

J.  ottaa huomioon, että Vietnam on aloittanut laajamittaiset kuulemiset uuden perustuslain laatimiseksi, mutta mielipiteitään esittäneitä on rankaistu ja painostettu;

K.  ottaa huomioon, että Vietnam on hakenut Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston jäseneksi jaksolle 2014–2016;

1.  on erittäin huolissaan journalistien ja verkkopäiväkirjan pitäjien tuomitsemisesta ja ankarista rangaistuksista Vietnamissa; tuomitsee jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset, kuten poliittisen pelottelun, häirinnän, hyökkäykset, mielivaltaiset pidätykset, ankarat vankeusrangaistukset ja epäoikeudenmukaiset oikeudenkäynnit, joita Vietnamissa kohdistetaan poliittisiin aktivisteihin, journalisteihin, verkkopäiväkirjan pitäjiin, toisinajattelijoihin ja ihmisoikeuksien puolustajiin sekä verkossa että verkon ulkopuolella ja joilla selvästi rikotaan Vietnamin kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita;

2.  kehottaa viranomaisia välittömästi ja ehdoitta vapauttamaan kaikki verkkopäiväkirjan pitäjät, verkkojournalistit ja ihmisoikeuksien puolustajat; kehottaa hallitusta lopettamaan kaikenlaisen sorron niitä vastaan, jotka harjoittavat oikeuttaan sanan-, uskonnon- ja kokoontumisvapauteen kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti;

3.  kehottaa Vietnamin hallitusta muuttamaan tai kumoamaan sellaista lainsäädäntöä, jolla rajoitetaan sananvapautta ja lehdistönvapautta, jotta voidaan tarjota foorumi vuoropuhelulle ja demokraattiselle keskustelulle; kehottaa lisäksi hallitusta muuttamaan säädösehdotusta internet-palvelujen hallinnoinnista, tarjoamisesta ja käytöstä sekä verkossa olevasta tietosisällöstä sen varmistamiseksi, että säädöksellä suojellaan oikeutta sananvapauteen verkossa;

4.  vaatii Vietnamin hallitusta lopettamaan pakkohäädöt, varmistamaan sananvapauden niille, jotka ilmoittavat väärinkäytöksistä maakysymyksissä, ja turvaamaan niille, jotka on häädetty väkivalloin, mahdollisuuden oikeudelliseen muutoksenhakuun ja riittäviin korvauksiin kansainvälisten normien sekä kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön velvoitteiden mukaisesti;

5.  kehottaa viranomaisia noudattamaan Vietnamin kansainvälisiä velvoitteita lopettamalla uskonnollisen vainon ja poistamalla oikeudelliset esteet riippumattomien uskonnollisten organisaatioiden vapaalta ja rauhanomaiselta toiminnalta, mihin kuuluu kaikkien uskonnollisten yhteisöjen tunnustaminen, uskonnon vapaa harjoittaminen ja valtion mielivaltaisesti takavarikoiman omaisuuden palauttaminen Unifed Buddhist Church of Vietnamille, katoliselle kirkolle ja muille uskonnollisille yhteisöille;

6.  on erittäin huolissaan mielipidevankien vankilaoloista, huonosta kohtelusta ja lääketieteellisen hoidon puutteesta; pyytää viranomaisia takaamaan vankien fyysisen ja henkisen koskemattomuuden, varmistamaan rajoittamattomat mahdollisuudet saada oikeudellista neuvontaa ja tarjoamaan asianmukaista lääketieteellistä apua sitä tarvitseville;

7.  korostaa, että EU:n ja Vietnamin ihmisoikeusvuoropuhelun olisi johdettava ihmisoikeuksia ja demokratisointia koskeviin konkreettisiin tuloksiin; kehottaa Euroopan unionia tässä yhteydessä johdonmukaisesti esittämään korkeimmalla tasolla huolestumisensa ihmisoikeuksien loukkauksista Vietnamissa ja painostamaan voimakkaammin Vietnamin viranomaisia internetin ja verkkopäiväkirjojen valvonnan sekä yksityisiä tiedotusvälineitä koskevien kieltojen poistamiseksi niin, että ryhmät ja yksityishenkilöt saavat edistää ihmisoikeuksia ja ilmaista kantansa ja eroavat mielipiteensä julkisesti, toteuttamaan toimia kuolemanrangaistuksen poistamiseksi, kumoamaan tai muuttamaan kansallista turvallisuutta koskevia lakeja, joita käytetään rauhanomaisten toisinajattelijoiden syyttämiseen, ja vapauttamaan rauhanomaiset mielipidevangit;

8.  muistuttaa kaikkia osapuolia siitä, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa todetaan seuraavaa; ”Ihmisoikeuksien ja kansanvallan periaatteiden kunnioittaminen on sopimuspuolten välisen yhteistyön sekä tämän sopimuksen määräysten perusta ja tämän sopimuksen olennainen osa”; kehottaa korkeaa edustajaa arvioimaan, ovatko Vietnamin hallituksen politiikat kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa olevien ehtojen mukaisia;

9.  kehottaa Vietnamia etenemään Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön ja kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen ratifioimisessa; kehottaa hallitusta perustamaan riippumattoman kansallisen ihmisoikeuskomission;

10.  pyytää ASEANin hallitustenvälistä ihmisoikeuskomissiota tutkimaan ihmisoikeustilannetta Vietnamissa ja kiinnittämään siinä erityistä huomiota sananvapauteen sekä esittämään Vietnamille suosituksia;

11.  pitää ilahduttavana sitä, että Vietnamin hallitus on esittänyt pyynnön yleisön palautteesta ensimmäiseen perustuslain uudistukseensa vuoden 1992 jälkeen ja että määräaikaa on jatkettu syyskuuhun 2013, mutta pitää valitettavana, että julkinen kuuleminen on johtanut rangaistuksiin ja painostukseen niitä vastaan, jotka ovat oikeutetusti ilmaisseet mielipiteitään; toivoo, että uudessa perustuslaissa käsitellään etenkin kansalaisoikeuksiin ja poliittisiin oikeuksiin sekä uskonnonvapauteen liittyviä kysymyksiä; suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti vuoropuhelun käynnistämiseen ihmisoikeusjärjestöjen kanssa; toivoo, että pitkällä aikavälillä vuoropuhelu johtaa merkittäviin työoloja, koulutusta ja ihmisoikeuksia koskeviin uudistuksiin; suosittelee, että sanan- ja mielipiteenvapautta käsittelevää YK:n erityisedustajaa pyydetään vierailemaan maassa ja kehottaa viranomaisia noudattamaan täysimääräisesti hänen mahdollisesti antamiaan suosituksia;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Vietnamin hallitukselle ja parlamentille, ASEANin jäsenvaltioiden hallituksille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle ja YK:n pääsihteerille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0470.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö