Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2599(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0166/2013

Debatai :

PV 18/04/2013 - 10.1
CRE 18/04/2013 - 10.1

Balsavimas :

PV 18/04/2013 - 11.1

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0189

Priimti tekstai
PDF 209kWORD 24k
Ketvirtadienis, 2013 m. balandžio 18 d. - Strasbūras
Vietnamas, ypač saviraiškos laisvė
P7_TA(2013)0189RC-B7-0166/2013

2013 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Vietnamo, ypač saviraiškos laisvės (2013/2599(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 27 d. pasirašytą ES ir Vietnamo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą ir į ES ir Vietnamo vyriausybės du kartus per metus rengiamą ES ir Vietnamo dialogą žmogaus teisių klausimais,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, prie kurio Vietnamas prisijungė 1982 m.,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 24 d. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos bendrosios periodiškos Vietnamo patikros rezultatus,

–  atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo teisės į nuomonės ir saviraiškos laisvę skatinimo ir apsaugos klausimais pranešimą per 2010 m. balandžio mėn. vykusią 14-ąją Žmogaus teisių tarybos sesiją,

–  atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton atstovo spaudai 2012 m. rugsėjo 24 d. pareiškimą dėl tinklaraštininkų nuteisimo Vietname,

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją dėl skaitmeninės laisvės strategijos ES užsienio politikoje(1),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Vietnamo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi trys žinomi žurnalistai – Nguyen Van Hai / Dieu Cay, Ta Phong Tan ir Pan Thanh Hai – 2012 m. rugsėjo 24 d. buvo nuteisti kalėti; kadangi pateikus apeliacinį skundą jų nuosprendžiai kalėti atitinkamai 12, 10 ir 3 metus buvo patvirtinti po kelerių metų namų arešto; jie buvo nuteisti dėl straipsnių paskelbimo Vietnamo laisvųjų žurnalistų klubo interneto svetainėje;

B.  kadangi, remiantis naujausiais tarptautinių žmogaus teisių organizacijų pranešimais, 32 interneto disidentams buvo pritaikytos sunkios laisvės atėmimo bausmės arba jie laukia teismo proceso Vietname; 14 demokratiją ginančių aktyvistų už pasinaudojimą savo teise į saviraiškos laisvę buvo nuteisti kalėti iš viso daugiau nei 100 metų; 22 taikių aplinkos apsaugos srities aktyvistų buvo pritaikytos laisvės atėmimo bausmės, kurių trukmė nuo 10 metų iki įkalinimo iki gyvos galvos; žurnalistas, dirbantis valstybinei spaudai, buvo atleistas, kai savo asmeniniame tinklaraštyje paskelbė žinutę, kritikuojančią komunistų partijos generalinį sekretorių; interneto disidentus, įskaitant Le Cong Cau ir Huynh Ngoc Tuan, dažnai baugina ir jiems grasina policija;

C.  kadangi keletas sąžinės kalinių buvo nuteisti pagal neaiškiai suformuluotas nuostatas dėl nacionalinio saugumo, pagal kurias neatskiriami smurto aktai ir taikus skirtingų nuomonių ar įsitikinimų reiškimas, pvz., taikant nuostatas dėl propagandos prieš Vietnamo Socialistinę Respubliką (baudžiamojo kodekso 88 straipsnis), nuostatas dėl veiklos, kuria siekiama nuversti žmonių valdžią (79 straipsnis), nuostatas dėl nesantaikos tarp religingų ir nereligingų asmenų skleidimo (87 straipsnis) ir nuostatas dėl piktnaudžiavimo demokratinėmis laisvėmis siekiant pakenkti valstybės interesams (258 straipsnis); kadangi 2002 m. potvarkis Nr. 44, kuriuo leidžiamas sulaikymas be teismo, vis dažniau taikomas siekiant sulaikyti disidentus;

D.  kadangi tinklaraštininkai ir žmogaus teisių gynėjai vis dažniau naudojasi internetu reikšdami savo politines nuomones, atkreipdami dėmesį į korupciją ir į žemės užgrobimą bei kitus oficialius piktnaudžiavimus valdžia;

E.  kadangi Vietnamo valdžios institucijos sistemingai varžo saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvę ir persekioja tuos, kurie reiškia abejones vyriausybės politika, viešina oficialios korupcijos atvejus arba ragina kurti alternatyvas vienos partijos valdymui;

F.  kadangi Vietnamas rengia dekretą dėl interneto paslaugų ir interneto informacijos turinio valdymo, teikimo ir naudojimo, naują dekretą dėl interneto valdymo, kuriuo būtų įteisinamas turinio filtravimas, cenzūravimas ir vyriausybės sankcijos už neaiškiai apibrėžtus uždraustus veiksmus ir kuriuo interneto bendrovės ir paslaugų teikėjai, įskaitant iš užsienio šalių, būtų įpareigoti bendradarbiauti su vyriausybe priežiūros srityje ir susekant interneto disidentus; kadangi skaitmeninėms laisvėms vis dažniau kyla grėsmė;

G.  kadangi 2009 m. atliekant JT Žmogaus teisių tarybos bendrąją periodišką Vietnamo žmogaus teisių padėties patikrą Vietnamas pritarė keletui rekomendacijų dėl saviraiškos laisvės, įskaitant rekomendaciją visiškai užtikrinti teisę pagal Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 19 straipsnį gauti informaciją, jos ieškoti ir perduoti informaciją bei idėjas; kadangi Vietnamas vis dar neįgyvendino šių rekomendacijų;

H.  kadangi vyriausybės pareigūnai ir toliau konfiskuoja žemę, taiko neproporcingai didelę jėgą reaguojant į viešus protestus dėl iškeldinimo, vykdomi savavališki aktyvistų areštai ir taikomos sunkios bausmės protestuotojams, o teisės į žemę ir žemės naudojimo klausimai nėra išaiškinti;

I.  kadangi religijos ir tikėjimo laisvė yra varžoma ir katalikų bažnyčia ir nepripažintos religinės bendruomenės, pvz., Vietnamo jungtinė budistų bažnyčia, protestantų bažnyčios ir kitos bendruomenės, ir toliau kenčia nuo aktyvaus religinio persekiojimo;

J.  kadangi Vietnamas pradėjo plataus masto viešąsias konsultacijas siekiant parengti naują Konstituciją, tačiau tiems, kurie išreiškė savo nuomonę, buvo taikomos sankcijos ir jie patyrė spaudimą;

K.  kadangi Vietnamas pateikė paraišką dėl narystės Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje 2014–2016 m.;

1.  išreiškia savo gilų susirūpinimą dėl žurnalistų ir tinklaraštininkų nuteisimų ir didelių bausmių jiems Vietname; smerkia nuolatinius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant politinį bauginimą, priekabiavimą, grasinimus, savavališkus areštus, sunkias laisvės atėmimo bausmes ir neteisingus teismus, Vietname vykdomus prieš politinius aktyvistus, žurnalistus, tinklaraštininkus, disidentus ir žmogaus teisių gynėjus, internetu ir kitomis priemonėmis, akivaizdžiai pažeidžiant Vietnamo tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje;

2.  primygtinai ragina valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti visus tinklaraštininkus, interneto žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus; ragina vyriausybę nebetaikyti jokių represijų tiems, kurie pagal tarptautinius žmogaus teisių standartus naudojasi savo teise į saviraiškos laisvę, nuomonės laisvę ir susirinkimų laisvę;

3.  ragina Vietnamo vyriausybę pakeisti arba panaikinti teisės aktus, kuriais ribojama teisė į saviraiškos laisvę ir spaudos laisvę, kad būtų sukurtas forumas dialogui ir demokratinėms diskusijoms; taip pat ragina vyriausybę pakeisti dekreto dėl interneto paslaugų ir interneto informacijos turinio valdymo, teikimo ir naudojimo projektą siekiant užtikrinti, kad juo būtų apsaugota teisė į saviraiškos laisvę internete;

4.  primygtinai ragina Vietnamo vyriausybę nutraukti priverstinius iškeldinimus, užtikrinti tų, kas demaskuoja piktnaudžiavimą žemės klausimu, saviraiškos laisvę ir tiems, kas buvo priverstinai iškeldinti, užtikrinti galimybę pasinaudoti teisės gynimo priemonėmis ir gauti tinkamas kompensacijas vadovaujantis tarptautiniais standartais ir laikantis įsipareigojimų pagal tarptautinės žmogaus teisių teisės nuostatas;

5.  ragina valdžios institucijas laikytis Vietnamo tarptautinių įsipareigojimų ir nutraukti religinius persekiojimus bei panaikinti teisines kliūtis nepriklausomoms religinėms organizacijoms laisvai vykdyti taikią religinę veiklą, tai reikštų visų religinių bendruomenių pripažinimą, laisvą religijos praktikavimą ir turto, kurį valstybė savavališkai konfiskavo iš Vietnamo jungtinės budistų bažnyčios, katalikų bažnyčios ir kitų religinių bendruomenių, grąžinimą;

6.  išreiškia gilų susirūpinimą dėl sąžinės kalinių kalinimo sąlygų, nes su jais netinkamai elgiamasi ir trūksta medicininės priežiūros; ragina, kad valdžios institucijos užtikrintų kalinių fizinį ir psichologinį neliečiamumą, neribotas galimybes pasinaudoti teise turėti advokatą ir suteiktų tinkamą medicininę pagalbą tiems, kam to reikia;

7.  pakartoja, kad palaikant ES ir Vietnamo dialogą žmogaus teisių klausimais turėtų būti pasiekta konkreti pažanga žmogaus teisių ir demokratizacijos srityje; atsižvelgdamas į tai ragina Europos Sąjungą nuolat aukščiausiu lygmeniu kelti klausimus dėl žmogaus teisių pažeidimų Vietname ir daryti didesnį spaudimą Vietnamo valdžios institucijoms, kad būtų panaikinta interneto ir tinklaraščio rašymo kontrolė ir privačios žiniasklaidos draudimai, asmenų grupėms ir pavieniams asmenims būtų leista propaguoti žmogaus teises ir viešai reikšti savo nuomonę ir nesutikimą, būtų imtasi veiksmų siekiant panaikinti mirties bausmę, panaikinti arba pakeisti nacionalinius įstatymus dėl saugumo, kurie taikomi siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn taikius disidentus, ir būtų paleisti taikūs sąžinės kaliniai;

8.  primena visoms šalims, jog partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (PBS) 1 straipsnyje teigiama, kad „šalių bendradarbiavimo ir šio susitarimo nuostatų pagrindą sudaro pagarba žmogaus teisėms ir demokratiniams principams; šis pagrindas yra esminis šio susitarimo elementas“; prašo vyriausiosios įgaliotinės įvertinti Vietnamo vyriausybės politikos suderinamumą su į PBS įtrauktomis sąlygomis;

9.  ragina Vietnamą ratifikuoti tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą ir Konvenciją prieš kankinimą; ragina vyriausybę sukurti nepriklausomą nacionalinę komisiją žmogaus teisių klausimais;

10.  prašo, kad ASEAN tarpvyriausybinė žmogaus teisių komisija ištirtų žmogaus teisių padėtį Vietname, ypatingą dėmesį skirdama saviraiškos laisvei, ir kad komisija pateiktų šaliai rekomendacijų;

11.  palankiai vertina tai, kad Vietnamo vyriausybė paskelbė raginimą teikti viešus pasiūlymus vykdant pirmąją konstitucinę reformą nuo 1992 m. ir kad terminas buvo pratęstas iki 2013 m. rugsėjo mėn., bet apgailestauja dėl to, kad viešos konsultacijos paskatino sankcijų ir spaudimo taikymą tiems asmenims, kurie teisėtai reiškė savo nuomonę; tikisi, kad naujoje Konstitucijoje bus teikiama pirmenybė pilietinių ir politinių teisių ir religinės laisvės klausimų sprendimui; atsižvelgdamas į tai palankiai vertina dialogo su žmogaus teisių organizacijomis pradžią; reiškia viltį, kad ilgainiui tai gali paskatinti svarbias reformas darbo, švietimo ir žmogaus teisių srityse; rekomenduoja, kad JT specialusis pranešėjas saviraiškos ir nuomonės laisvių klausimais būtų pakviestas apsilankyti šalyje ir kad valdžios institucijos visapusiškai įgyvendintų visas rekomendacijas;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Vietnamo vyriausybei ir parlamentui, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos valstybių narių vyriausybėms, Jungtinių Tautų vyriausiajai žmogaus teisių komisarei ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0470.

Teisinė informacija - Privatumo politika