Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2600(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0167/2013

Debatter :

PV 18/04/2013 - 10.2
CRE 18/04/2013 - 10.2

Omröstningar :

PV 18/04/2013 - 11.2
CRE 18/04/2013 - 11.2

Antagna texter :

P7_TA(2013)0190

Antagna texter
PDF 129kWORD 26k
Torsdagen den 18 april 2013 - Strasbourg
Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan
P7_TA(2013)0190RC-B7-0167/2013

Europaparlamentets resolution av den 18 april 2013 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan (2013/2600(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kazakstan, däribland resolutionerna av den 15 mars 2012 om Kazakstan(1), av den 15 december 2011 om hur genomförandet av EU:s strategi för Centralasien framskrider(2) samt av den 17 september 2009 om fallet Yevgeny Zhovtis i Kazakstan(3);

–  med beaktande av sin resolution av den 22 november 2012 med Europaparlamentets rekommendationer till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om det nya utvidgade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Kazakstan(4),

–  med beaktande av uttalandet av den 9 oktober 2012 från talespersonen för unionens höga representant Catherine Ashton om rättegången mot Vladimir Kozlov i Kazakstan, samt av den höga representantens uttalande av den 17 januari 2012 om parlamentsvalen i Kazakstan,

–  med beaktande av det rättsliga yttrandet av den 13 februari 2013 från Internationella juristkommissionen om disciplinära förfaranden mot misstänkta advokater i Kazakstan,

–  med beaktande av uttalandet av den 25 januari 2012 från OSSE:s representant för mediefrihet om mediesituationen i Kazakstan,

–  med beaktande av uttalandet av den 1 februari 2012 från direktören för OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter om repressalierna mot den kazakstanska oppositionen,

–  med beaktande av uttalandet av den 20 mars 2013 från International Partnership of Human Rights Overview of Human Rights concerns in Kazakhstan,

–  med beaktande av artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 21 december 2012 förbjöd distriktsdomstolen i Almaty, efter ett åtal som väckts av Kazakstans riksåklagare den 20 november 2012, det oregistrerade oppositionspartiet ”Alga!”, som befunnits skyldigt till extremism. Enligt förbudet hålls Alija Turusbekova, Vladimir Kozlovs fru, personligen ansvarig för brottet.

B.  Den 25 december 2012 förbjöds en rad kanaler för oppositionsmedier, inklusive åtta kazakstanska tidningar och 23 nyhetsportaler på internet, efter att de befunnits skyldiga till extremism, och beskrevs av åklagaren som ”en enad mediekanal för republiken”. Detta beslut fastställdes av appellationsdomstolen den 22 februari 2013, med följden att de drabbade journalisterna belades med yrkesförbud.

C.  Kazakstan är en viktig internationell aktör med oerhört stor betydelse för den politiska och socioekonomiska utvecklingen och säkerhetssituationen i hela regionen. Kazakstan har spelat en positiv roll i Centralasien genom sina insatser för att utveckla goda grannförbindelser med angränsande länder, återuppta det regionala samarbetet och under fredliga former lösa alla bilaterala frågor. EU har ett starkt intresse av att fördjupa det politiska och ekonomiska samarbetet samt säkerhetssamarbetet med denna region genom en stark och öppen förbindelse mellan EU och Kazakstan.

D.  I Kazakstan är de medborgerliga och politiska rättigheterna, såsom mötesfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet sedan länge begränsade. De senaste två åren har respekten för de grundläggande friheterna minskat och under 2012, efter våldet i Zjanaozen i december 2011, har regeringskritikerna utsatts för uppenbara repressalier.

E.  De senaste månaderna har flera oppositionsledare, människorättsförsvarare, journalister och aktörer i det civila samhället trakasserats och åtalats, och dessa åtal har i flera fall har lett till fängelsedomar.

F.  Den 13 mars 2013 avslog kassationsdomstolen överklagan i fallet Vladimir Kozlov, som dömts till sju och ett halvt års fängelse och vars egendom beslagtagits efter det att han befunnits skyldig till ”uppvigling till samhällsomstörtande verksamhet”, ”uppmaning till att med våld störta den konstitutionella ordningen” samt till ”att ha inrättat och lett en organiserad grupp i syfte att begå brott”. Kozlov håller just nu på att överklaga beslutet till Högsta domstolen, den sista instansen.

G.  Den 7 december 2012 dömdes människorättsförsvararen Vadim Kuramsjim till tolv års fängelse för att ha utpressat distriktåklagarens assistent. Domen fastställdes av appellationsdomstolen den 14 februari 2013. Kurasjim hade släppts fri efter den tidigare rättegången i augusti 2012, men greps på nytt vid sin återkomst från OSSE:s konferens i september i Warszawa.

H.  Den kazakstanska regeringen överväger att påbörja arbetet med en ny nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter för 2013–2020.

I.  De kazakstanska myndigheterna har inrättat en arbetsgrupp under riksåklagarens ledning för att reformera straffrätten. Den 15–16 mars 2013 organiserades ett rundabordssamtal om reformer av den kazakstanska straffrätten, vilka ska bygga på rättsstatliga principer. En delegation från Venedigkommissionen deltog som rådgivare till reformen. Parlamentet har uppmanat de kazakstanska myndigheterna att anpassa landets strafflagstiftning, inklusive artikel 164 om ”uppvigling till samhällsomstörtande verksamhet”, till internationella standarder.

J.  De kazakstanska myndigheterna har upprepade gånger tillämpat anklagelsen om ”uppvigling till samhällsomstörtande verksamhet”, en vag och alltför bred anklagelse som kan utnyttjas för att kriminalisera rättmätigt utövande av rättigheter såsom yttrandefrihet och föreningsfrihet, vilka skyddas i internationell människorättslagstiftning.

K.  Kazakstans inledde den 1 januari 2013 sin treåriga mandatperiod som medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

L.  Som medlem av OSSE (som landet innehade ordförandeskapet för 2010) har Kazakstan åtagit sig att respektera och genomföra denna organisations grundläggande principer.

M.  Ärekränkning är fortfarande ett brott. Lagen om ändringar och tillägg till lagstiftningen om informations- och kommunikationsnätverk av den 10 juli 2009 likställer internetkällor (webbsidor, chattrum, bloggar, diskussionsforum) med massmediekanaler, vilket gör att dessa källor och innehavarna av dem kan hållas ansvariga för samma brott.

N.  I slutet av november 2012 reste vice ordföranden för kommissionen/den höga representanten, Ashton, till Centralasien och besökte Kazakstan samtidigt som förbuden gentemot oppositionen och mediekanalerna fastställdes. Hon gjorde inte något uttalande i denna fråga under sitt besök men väl därefter i december 2012.

O.  I juli 2012 uppmanade FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, efter sitt tvådagarsbesök i Kazakstan myndigheterna att sanktionera en oberoende internationell utredning av händelserna i Zjanaozen, bakgrunden till dem och deras följder.

1.  Europaparlamentet understryker att förbindelserna mellan EU och Kazakstan är viktiga liksom att det är viktigt att stärka det ekonomiska och politiska samarbetet på alla områden. Parlamentet understryker att EU har stort intresse av en hållbar förbindelse med Kazakstan när det gäller politiskt och ekonomiskt samarbete.

2.  Parlamentet är starkt kritiskt till domstolsbeslutet att förbjuda oppositionspartier på grundval av anklagelser om extremism, däribland det oregistrerade partiet ”Alga!”, liksom att förbjuda oberoende medieaktörer, eftersom detta strider mot principerna om yttrandefrihet och mötesfrihet och väcker allvarliga farhågor för framtida repressalier mot oberoende medier och oppositionen.

3.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att respektera principerna och åtagandena i OSSE:s standarder om yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet. Parlamentet uppmanar Kazakstan att se kritiken inte som ett hot utan som ett konstruktivt verktyg för att förbättra politiken och integrationen.

4.  Europaparlamentet understryker att Alija Turusbekova inte kan hållas ansvarig för handlingar som begåtts av tredje man.

5.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att begära garantier för att journalister, oppositionsmedlemmar och människorättsförsvarare samt deras familjer, särskilt de som besöker EU:s institutioner för att diskutera människorättsfrågor, efteråt skyddas mot personhot, påtryckningar eller åtal.

6.  Europaparlamentet upprepar sin oro över att oppositionsledare, journalister och advokater fängslats efter rättegångar som långt ifrån uppfyller internationella standarder och upprepar sitt krav på att alla personer som dömts på grundval av vaga brottsanklagelser som kan betraktas som politiskt motiverade, ska släppas fria, däribland Vladimir Kozlov, Vadim Kurasjim and Roza Tuletajeva. Parlamentet uttrycker sin oro över hur rättvisa rättegångarna är och upprepar sin begäran om garantier för insyn och internationella standarder vid rättegångar, ett slut på domar som bygger på vaga brottsanklagelser samt upprätthållande av domstolsväsendets oberoende.

7.  Europaparlamentet uppmanar de kazakstanska myndigheterna att garantera fängelseförhållanden som uppfyller internationella standarder och erbjuda alla fängslade läkarvård, även oppositionsledaren Vladimir Kozlov. Parlamentet begär att de förbättringar som ingår i den nyligen genomförda reformen av fängelsesystemet ska genomföras fullt ut, och efterlyser ytterligare förbättringar för att systemet ska uppfylla internationella standarder.

8.  Europaparlamentet understryker med kraft att den legitima kampen mot terrorism och extremism inte får tas som en förevändning för att förbjuda oppositionsverksamhet, förhindra yttrandefrihet eller hämma rättsväsendets oberoende.

9.  Europaparlamentet understryker att Kazakstan blir en allt viktigare internationell partner i regionen, antingen det gäller samarbetet med Nato, stödet till E3+3-samtalen med Iran eller inrättandet av en internationell bränslebank i Kazakstan. Parlamentet välkomnar Kazakstans ambition att aktivt delta som medlare/medhjälpare i internationella säkerhetsfrågor som berör hela regionen. Parlamentet uppmanar de kazakstanska myndigheterna att stå fast vid sina internationella åtaganden, inklusive de som rör rättsstatliga principer och rättsväsendets oberoende.

10.  Europaparlamentet uppmanar Kazakstan att skapa ett klimat där oppositionsmedlemmar, journalister och advokater fritt kan utöva sin verksamhet, bland annat genom att införa nödvändiga rättsliga reformer. Parlamentet understryker EU:s åtagande att hjälpa Kazakstan i denna strävan.

11.  Europaparlamentet uppmanar Kazakstan att se över sin religionslagstiftning och att lätta på restriktionerna om registrering och utövande av religion.

12.  Europaparlamentet understryker vikten av att Kazakstan respekterar och främjar arbetstagarnas rätt att bilda oberoende fackföreningar, genomföra strejker och bedriva kollektivförhandlingar med arbetsgivare, i enlighet med landets åtaganden enligt internationell människorättslagstiftning.

13.  Europaparlamentet välkomnar dialogen med delegationen från Venedigkommissionen om en ny straffprocessrätt och uppmanar till ytterligare samarbete med Venedigkommissionen, i syfte att fullt ut dra nytta av dess erfarenheter. Parlamentet understryker att reformen bör syfta till att stärka rättsväsendets oberoende och rättstatsprincipen samt till uppfyllandet av internationella standarder. Parlamentet upprepar sin begäran att artikel 164 om ”uppvigling till samhällsomstörtande verksamhet” ska ändras och uppmanar Europeiska utrikestjänsten att noggrant övervaka reformen och innehållet i den nya lagen.

14.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till de kazakstanska myndigheterna att fullfölja verkställandet av den befintliga handlingsplanen om mänskliga rättigheter, utifrån Venigkommissionens rekommendationer och med hjälp av EU:s tekniska bistånd från rättstatsinitiativet. Parlamentet uppmuntrar och stöder Kazakstans ansträngningar att ta fram en ny handlingsplan för mänskliga rättigheter för perioden 2013–2020. Parlamentet uppmanar de kazakstanska myndigheterna att samarbeta med icke-statliga organisationer.

15.  Europaparlamentet välkomnar de regelbundna människorättsdialogerna mellan EU och Kazakstan. Parlamentet understryker vikten av människorättsdialoger mellan EU och de kazakstanska myndigheterna och välkomnar det konstruktiva tillvägagångssätt som den kazakstanska sidan har gett prov på. Parlamentet efterlyser en stärkning av dialogen i syfte att inrätta ett forum där frågor öppet kan tas upp, Parlamentet understryker att dessa dialoger bör vara effektiva och resultatorienterade och om möjligt inbegripa aktörer från det civila samhället.

16.  Europaparlamentet välkomnar de internationella studentutbytesprogram som inrättats av den kazakstanska regeringen. Parlamentet understryker den grundläggande betydelse som dessa vistelser utomlands har för den demokratiska utbildningen av kazakstanska studenter. Parlamentet välkomnar det stöd som de kazakstanska myndigheterna har erbjudit studenterna efter deras återvändande.

17.  Europaparlamentet uppmanar EU och särskilt Europeiska utrikestjänsten att noga övervaka händelseutvecklingen i Kazakstan, vid behov ta upp problem med de kazakstanska myndigheterna, och erbjuda stöd samt regelbundet rapportera till Europaparlamentet. Parlamentet uppmanar även EU:s delegation i Astana att spela en mer proaktiv roll i övervakningen av situationen, inklusive observation av rättgångar och fängelsebesök.

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, Europeiska utrikestjänsten, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt Kazakstans regering och parlament.

(1) Antagna texter, P7_TA(2012)0089.
(2) Antagna texter, P7_TA(2011)0588.
(3) EUT C 224 E, 19.8.2010, s. 30.
(4) Antagna texter, P7_TA(2012)0459.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy