Index 
Texte adoptate
Marţi, 5 februarie 2013 - Strasbourg
Măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee ***I
 Măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii ***I
 Îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor

Măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee ***I
PDF 281kWORD 65k
Rezoluţie
Text
Anexă
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 februarie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee (COM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))
P7_TA(2013)0034A7-0319/2011

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0767),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 42 și 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0003/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 martie 2011(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 19 noiembrie 2012 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0319/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 februarie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului

P7_TC1-COD(2010)0370


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 229/2013.)

Anexă la rezoluţia legislativă

Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei

Date fiind specificitățile măsurilor adoptate în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee în cadrul sistemului SAI, Parlamentul European, Consiliul și Comisia declară că acordul la care s-a ajuns referitor la aspecte privind alinierea pentru prezentul regulament nu va aduce atingere poziției niciuneia dintre cele trei instituții privind aspecte similare care pot fi abordate în perspectiva altor propuneri de legislație a UE.

(1) JO C 132, 3.5.2011, p. 82.


Măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii ***I
PDF 282kWORD 79k
Rezoluţie
Text
Anexă
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 februarie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (COM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD))
P7_TA(2013)0035A7-0321/2011

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0498),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 42 primul paragraf și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0284/2010),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 februarie 2011(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 19 noiembrie 2012 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizele Comisiei pentru comerț internațional și al Comisiei pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru dezvoltare (A7-0321/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 februarie 2013 în vederea adoptării Regulamentul (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului

P7_TC1-COD(2010)0256


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 228/2013.)

Anexă la rezoluția legislativă

Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei

Date fiind specificitățile măsurilor adoptate în domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice în cadrul sistemului POSEI, Parlamentul European, Consiliul și Comisia declară că acordul la care s-a ajuns referitor la aspecte privind alinierea pentru prezentul regulament nu va aduce atingere poziției niciuneia dintre cele trei instituții privind aspecte similare care pot fi abordate în perspectiva altor propuneri de legislație a UE.

(1) JO C 107, 6.4.2011, p. 33.


Îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor
PDF 315kWORD 135k
Rezoluţia Parlamentului European din 5 februarie 2013 referitoare la îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor (2012/2134(INI))
P7_TA(2013)0036A7-0001/2013

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Un plan de acțiune pentru îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor” (COM(2011)0870),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020: o strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

–  având în vedere Raportul Comisiei intitulat „Reducerea la minimum a sarcinii normative impuse IMM-urilor. Adaptarea reglementărilor UE la necesitățile microîntreprinderilor” (COM(2011)0803),

–  având în vedere programul Comisiei pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii - programul „COSME” (COM(2011)0834),

–  având în vedere propunerea „Small Business Act pentru Europa” (COM(2008)0394) prin care se recunoaște rolul principal al IMM-urilor în cadrul economiei UE și care vizează consolidarea rolului jucat de IMM-uri, precum și promovarea potențialului lor de creștere economică și de creare de locuri de muncă prin diminuarea unui număr de probleme care se consideră că împiedică dezvoltarea IMM-urilor,

–  având în vedere Comunicarea Comisei din 23 februarie 2011, intitulată „Revizuirea ”Small Business Act„ pentru Europa” (COM(2011)0078) și rezoluția Parlamentului din 12 mai 2011 referitoare la aceasta(1),

–  având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc (COM(2011)0860),

–  având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social (COM(2011)0862),

–  având în vedere studiul realizat de Comisie și de Banca Centrală Europeană în 2011 privind accesul la finanțare al IMM-urilor,

–  având în vedere Raportul special nr. 2/2012 al Curții de Conturi privind instrumentele financiare cofinanțate de Fondul european de dezvoltare regională în vederea sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii,

–  având în vedere Rezoluția sa din 7 septembrie 2010 referitoare la dezvoltarea potențialului de creare de locuri de muncă al unei noi economii durabile(2),

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0001/2013),

A.  întrucât reglementările aplicabile sectorului financiar care sunt concepute deficitar, asociate cu efectele grave și universale ale crizei financiare, economice și a datoriei pot duce la un acces mai dificil la finanțare al IMM-urilor;

B.  întrucât este esențial să se creeze și să se dezvolte instrumentele necesare și să se ofere condițiile corecte care vor permite Uniunii să stimuleze creșterea economică din zona euro și din întreaga Uniune;

C.  întrucât creditele bancare sunt principala sursă de finanțare a IMM-urilor din Uniunea Europeană;

D.  întrucât, în conformitate cu datele BCE, dobânzile la creditele acordate IMM-urilor variază foarte mult între statele membre și există dezechilibre în ceea ce privește accesul la lichidități, cu niveluri de respingere ridicate în ceea ce privește creditele acordate pentru proiectele de afaceri din unele țări;

E.  întrucât IMM-urile reprezintă peste 98 % dintre întreprinderile europene și asigură peste 67 % dintre locurile de muncă din Uniune; întrucât ele reprezintă astfel coloana vertebrală a economiei Uniunii Europene și sunt factori importanți ai creșterii economice pe termen lung a Europei și ai oportunităților sustenabile de creare de locuri de muncă în cele 27 de state membre;

F.  întrucât 85 % dintre toate noile locuri de muncă din UE, în perioada 2002-2010, au fost create de IMM-uri, în special de firmele noi; întrucât 32,5 milioane de oameni din UE sunt liber-profesioniști;

G.  întrucât există tipuri diferite de IMM-uri care au necesități diferite,

H.  întrucât acțiunile care sprijină IMM-urile și antreprenoriatul sunt reglementate de „Small Business Act”, pe care statele membre s-au angajat să îl pună în aplicare împreună cu Comisia Europeană,

Aspecte generale

1.  salută planul de acțiune al Comisiei și setul vast de propuneri și recomandări privind IMM-urile;

2.  este de acord cu Comisia că succesul, excelența și coeziunea economică a Uniunii Europene sunt în mare măsură dependente de creșterea economică durabilă și de crearea de locuri de muncă bazate pe IMM-uri care s-au angajat să furnizeze produse și servicii de calitate; subliniază importanța încurajării creșterii economice la nivelul tuturor societăților; subliniază că IMM-urile fac parte dintr-un „ecosistem” mai vast de întreprinderi; observă că în cadrul acestui „ecosistem” este necesar, de asemenea, să se asigure faptul că se acordă o atenție egală îmbunătățirii accesului microîntreprinderilor și al întreprinzătorilor individuali la finanțare; constată că societățile mai mari se bazează foarte mult pe o rețea vastă formată din IMM-uri mai mici;

3.  subliniază că, din cauza efectului agravant al crizei financiare și economice, numeroase IMM-uri întâmpină dificultăți în accesarea de finanțare și că IMM-urile trebuie să respecte criterii de reglementare noi și uneori mai stricte decât înainte; subliniază că instituțiile bancare care au beneficiat de ajutor de stat, precum și de alte subvenții implicite pe parcursul crizei, precum garanții publice și sprijin pentru asigurarea lichidităților din partea băncilor centrale și a Băncii Centrale Europene, ar trebui să fie incluse în obiective privind sumele acordate ca finanțare și condițiile de acordare a finanțării IMM-urilor; încurajează Comisia să își continue eforturile de promovare a punerii în aplicare la nivel național a principiului „a gândi mai întâi la scară mică”, ceea ce implică o simplificare în mai mare măsură a mediului de reglementare și a celui administrativ pentru IMM-uri;

4.  subliniază faptul că, atunci când se adoptă măsuri pentru a simplifica cadrul administrativ și de reglementare referitor la IMM-uri, trebuie să se asigure o protecție adecvată a angajaților în domeniile securității sociale și securității și sănătății în muncă; invită Comisia și statele membre să abordeze problema posibilelor discriminări în accesul la finanțare în cazul IMM-urilor conduse de persoane sau de grupuri sociale dezavantajate;

5.  observă că în ultimii ani au fost întreprinse eforturi considerabile cu scopul de a reduce birocrația;

6.  subliniază importanța consolidării sistemului bancar local; subliniază responsabilitatea și funcțiile băncilor, de la cele de importanță europeană până la cele relevante pe plan local, de a investi cu prudență în economie și, în special, în IMM-uri; constată diferențele dintre statele membre în materie de costuri ale creditelor acordate IMM-urilor și de acces la finanțare pentru IMM-uri, acestea fiind urmarea contextului macroeconomic negativ, care ar putea avea implicații negative asupra competitivității în regiunile de frontieră; subliniază că, deși problemele cu care se confruntă IMM-urile în accesarea creditelor continuă să varieze între statele membre, rezultatele anchetei BCE din octombrie 2011 privind creditul bancar au indicat o înăsprire semnificativă la nivel general a normelor de creditare a IMM-urilor și au demonstrat că reducerea investițiilor la minimum poate duce la o criză a creditelor; în plus, confirmă că există o cerere semnificativă pentru microcredite în UE;

7.  reiterează că normele revizuite privind contractele de achiziții publice și de concesiune nu ar trebui să împiedice accesul IMM-urilor și al microîntreprinderilor la piața achizițiilor publice;

8.  reamintește că în Europa principala sursă de finanțare a IMM-urilor este sectorul bancar; consideră că din cauza fragmentării sectorului bancar și a marii divergențe ulterioare în ceea ce privește dobânzile la credite și oferta de credite dintre țări, este necesară o abordare diferențiată pentru îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare, având în vedere circumstanțele specifice fiecărei țări;

Diversitatea întreprinderilor mici și mijlocii

9.  reamintește Comisiei că IMM-urile de la nivelul Europei sunt foarte eterogene, variind de la afaceri de familie foarte tradiționale la întreprinderi cu dezvoltare rapidă, firme de înaltă tehnologie, microîntreprinderi, întreprinderi sociale și întreprinderi nou-înființate și, prin urmare, abordările pentru sprijinirea acestora trebuie să fie, de asemenea, diverse;

10.  subliniază că, în situația actuală, când accesul insuficient la surse adecvate de capital de risc, în special în etapele de început, continuă să fie una dintre cele mai semnificative constrângeri pentru crearea și dezvoltarea de firme orientate spre creștere economică, planul de acțiune al Comisiei acordă o atenție deosebită capitalului de risc ca un eventual mod de finanțare a creșterii economice; subliniază totuși că acest tip de finanțare este adecvată numai pentru un număr mic de IMM-uri și că împrumuturile bancare rămân principala sursă de finanțare;

11.  subliniază că nu există un mod universal de finanțare și solicită Comisiei să sprijine dezvoltarea unei game vaste de programe, instrumente și inițiative adaptate, care să cuprindă atât capitalurile proprii [precum investitorii providențiali, finanțarea colectivă solidară („crowd funding”) și sistemele multilaterale de tranzacționare], cvasifondurile proprii (finanțarea de tip mezanin), cât și titlurile de creanță (precum obligațiuni pentru companii cu credite mici, sisteme și platforme de garantare) și parteneriatele între bănci și alți operatori implicați în finanțarea IMM-urilor (experți contabili, asociații de întreprinderi și de IMM-uri sau camere de comerț), pentru a sprijini întreprinderile în etapele lor de înființare, creștere și transfer, având în vedere dimensiunea, cifra de afaceri și necesitățile lor financiare;

12.  subliniază că Comisia ar trebui să evidențieze rolul important pe care piața de valori îl poate avea în îmbunătățirea accesului la lichidități atât pentru IMM-uri, cât și pentru investitori în diferite etape; amintește că piețele de valori concepute în mod special pentru IMM-uri există deja în zona euro, fiind create pentru a răspunde cerințelor specifice de piață și de finanțare;

Vulnerabilitatea IMM-urilor

13.  solicită Comisiei să supună noile reglementări relevante pentru IMM-uri unei evaluări globale și incluzive a impactului, inclusiv unei testări cuprinzătoare, ținând seama de necesitățile și provocările specifice IMM-urilor;

14.  subliniază faptul că IMM-urile se află adesea la capătul unui lung lanț de distribuție și, prin urmare, sunt afectate cel mai mult de întârzierile plăților și perioadele scurte de plată; salută, prin urmare, inițiativa Comisiei de a încuraja în mod ferm statele membre să accelereze punerea în aplicare a Directivei privind combaterea întârzierii efectuării plăților;

15.  subliniază faptul că anchetele realizate de Comisie arată că nu doar accesul la finanțare, ci și accesul la competențe, inclusiv la competențe manageriale și la cunoștințe în domeniul financiar și contabil, este un factor esențial pentru ca IMM-urile să acceseze fonduri, să inoveze, să concureze și să crească; consideră că furnizarea de instrumente financiare ale UE ar trebui, prin urmare, să fie însoțită de asigurarea unor scheme de consiliere și de asistență corespunzătoare, precum și de furnizarea unor servicii pentru întreprinderi bazate pe cunoaștere;

16.  consideră necesară sprijinirea IMM-urilor la nivel local în vederea elaborării de politici pentru a promova antreprenoriatul, a îmbunătăți situația IMM-urilor pe tot parcursul ciclului lor de viață și a le ajuta să obțină acces la noi piețe; consideră că recunoașterea și schimbul de bune practici sunt elemente-cheie ale acestei politici;

Profesionalizarea antreprenoriatului

17.  observă că lipsa de cunoștințe a antreprenorilor privind finanțarea de bază limitează calitatea planurilor de afaceri și, astfel, limitează succesul unei cereri de credit; solicită, prin urmare, statelor membre să asigure sprijin în materie de formare profesională potențialilor antreprenori și să sprijine parteneriatele între bănci, camere de comerț, asociații de întreprinderi și experți contabili;

18.  consideră că spiritul antreprenorial al femeilor este o resursă nevalorificată de creștere economică și competitivitate a UE care ar trebui promovată și consolidată, precum și că ar trebui înlăturate toate obstacolele cu care se confruntă femeile pe piața muncii;

19.  consideră că în sistemele de bază ale învățământului ar trebui să fie incluse dezvoltarea competențelor antreprenoriale și programele de formare privind modul în care operează piața, economia și sistemul financiar; consideră că un plan de afaceri bine pregătit este un prim pas către un acces mai bun la finanțare și către viabilitate; solicită Comisiei și statelor membre să includă fără întârzie educația financiară în programele lor de învățământ; sprijină, în acest sens, programul „Erasmus pentru tineri antreprenori”, conceput în vederea promovării culturii antreprenoriale și a dezvoltării pieței unice și a competitivității;

20.  consideră că sunt necesare o strategie specială pentru întreprinderile nou-înființate și instrumente financiare pentru a implementa proiecte inovatoare și a dezvolta creativitatea tinerilor antreprenori;

21.  subliniază faptul că în unele state membre există deja bune practici în domeniul îmbunătățirii pregătirii antreprenorilor; solicită Comisiei să sprijine punerea lor în aplicare și în alte state membre;

22.  subliniază că este indispensabilă informarea periodică și într-o formă simplificată a antreprenorilor, a potențialilor antreprenori și a băncilor cu privire la inițiativele de formare, la finanțarea și programele asigurate de UE pentru IMM-uri, la nivel național, regional și local, întrucât este necesar să se profite de toate oportunitățile și măsurile disponibile; solicită Comisiei să se asigure că organizațiile naționale de IMM-uri sunt informate în mod adecvat cu privire la inițiativele și propunerile de politici ale UE;

23.  solicită eforturi de comunicare sporite din partea Grupului BEI pentru a promova programele financiare în rândul comunității IMM-urilor, în cooperare cu organizațiile de IMM-uri;

24.  subliniază că este indispensabilă orientarea antreprenorilor care au dat faliment, având în vedere că 15 % dintre întreprinderile care s-au închis au procedat astfel din cauza falimentului; sprijină simplificarea și scurtarea procedurilor de faliment pentru a oferi o a doua șansă antreprenorilor în cauză, întrucât întreprinderile înființate de antreprenorii care s-au confruntat cu un faliment ar putea să fie mai performante;

Transparența

25.  observă că creditorii au, în general, cunoștințe mai bune despre instrumentele de creditare decât antreprenorii, iar antreprenorii ar trebui să comunice mai eficient cu creditorii despre planul lor de afaceri și strategia lor pe termen lung; subliniază că această lipsă de informații creează dificultăți atunci când se discută o cerere de credit; recunoaște că IMM-urile au nevoie să primească servicii de consultanță special adaptate în domeniul oportunităților de creditare; solicită Comisiei să sprijine diseminarea bunelor practici existente privind soluții specifice pentru dialogul, cooperarea și schimbul de informații dintre creditori și antreprenori; solicită Comisiei să consolideze dialogul și cooperarea dintre antreprenori și creditori;

26.  subliniază faptul că creditorii ar trebui să stabilească în mod transparent criterii clare și specifice privind cererile de finanțare; subliniază că, atunci când un creditor respinge total sau parțial o cerere de credit, el trebuie să informeze în mod adecvat și constructiv antreprenorul cu privire la motivele respingerii; solicită Comisiei să definească linii directoare clare în legătură cu această abordare constructivă privind transparența;

27.  observă că la rambursarea anticipată a unui credit IMM-urile trebuie să plătească creditorului o taxă de pierdere a finanțării și, adesea, o penalizare suplimentară, acestea având drept rezultat costuri totale care nu pot fi suportate; solicită Comisiei să propună mai multă transparență în toate contractele privind rambursarea anticipată pentru IMM-uri și să studieze posibilitatea unui plafon maxim pentru a limita costurile acestui tip de operațiune;

28.  constată că IMM-urile se confruntă cu cerințe tot mai stricte, care includ garanțiile personale, în vederea obținerii de finanțare de la instituțiile de credit; observă că ratele crescute ale dobânzii ar putea duce la un grad mai mare de strictețe a termenilor și condițiilor care nu privesc prețul, inclusiv a garanțiilor personale; așadar, consideră că legislația necesară pentru a reglementa industria financiară trebuie să protejeze și să stimuleze în mod explicit furnizarea efectivă de credite către economia reală, în special către IMM-uri;

29.  solicită statelor membre să reducă sarcina administrativă la înființarea și pe parcursul duratei de viață a IMM-ului, având în vedere diferențele dintre țări în acest domeniu, care împiedică finalizarea pieței unice; subliniază că este important să se reducă numărul de zile prevăzute pentru înființarea unei noi întreprinderi; solicită Comisiei să studieze bunele practici potențiale care urmează să fie aplicate în toate statele membre; solicită Comisiei să evalueze posibilitatea de a introduce un număr unic de identificare a IMM-urilor, stocat într-o bază de date unică europeană pentru IMM-uri, care să includă toate datele financiare și să permită IMM-urilor să depună mai ușor cereri pentru programe și finanțare la nivelul UE și la nivel național; subliniază că, în cazul în care va fi introdus un astfel de număr de identificare a IMM-urilor, trebuie acordată atenție principiilor privind protejarea datelor;

30.  salută propunerea Comisiei de a promova utilizarea ratingurilor calitative ca un instrument de completare a evaluării cantitative standard a bonității IMM-urilor;

Noi modalități de finanțare

31.  salută noile programe de finanțare ale Comisiei care iau în considerare caracteristicile speciale ale IMM-urilor; solicită Comisiei să dezvolte în continuare finanțarea acordată de UE adaptată IMM-urilor; subliniază faptul că ar trebui evitată fragmentarea finanțării și că finanțarea poate fi eficace numai atunci când are capacitatea de a acoperi o mare parte din necesitățile IMM-urilor în cauză;

32.  este ferm convins că pachetul financiar pentru instrumentele de finanțare prin intermediul împrumuturilor și al capitalurilor proprii din cadrul programului COSME și al inițiativei „Orizont 2020” ar trebui majorat în mod semnificativ, iar accesul IMM-urilor la acesta ar trebui îmbunătățit în mod considerabil;

33.  este de părere că Comisia ar trebui să exploreze modalități de îmbunătățire a pieței europene de cvasifonduri proprii, în special finanțarea de tip mezanin; recomandă Comisiei să investigheze un mod de consolidare a mecanismului FEI de finanțare de tip mezanin pentru creștere economică, explorând noi produse de tip mezanin, precum o garanție pentru împrumuturile de tip mezanin; recomandă, de asemenea, să se prezinte date și analize privind instrumentele financiare, pentru a reduce barierele din calea intermediarilor financiari care ar putea dori să ia în considerare piața împrumuturilor în ceea ce privește capitalul de tip mezanin în UE;

34.  solicită ca cel puțin 20 % din bugetul inițiativei „Orizont 2020” să fie alocat pentru IMM-uri;

35.  observă că garanțiile privind capitalul sunt foarte apreciate și utilizate de IMM-uri și de instituțiile de credit; salută eforturile Comisiei în acest sens; solicită statelor membre să pună în aplicare un cadru adecvat pentru garanțiile privind capitalul;

36.  solicită Comisiei să asigure un cadru de reglementare corespunzător și adaptat emitenților de finanțare în beneficiul IMM-urilor care să nu fie oneros pentru ei și care, de asemenea, să câștige încrederea investitorilor (în temeiul legislației europene privind standardele de contabilitate, al Directivei privind prospectul, al Directivei privind transparența, al Directivei privind abuzul de piață și al Directivei privind piețele instrumentelor financiare);

37.  salută acordul la care a ajuns Consiliul European din 28 și 29 iunie 2012 cu privire la creșterea capitalului BEI cu 10 miliarde de euro, ceea ce va permite Grupului BEI să își consolideze capacitatea de creditare în cadrul Uniunii în perioada 2012-2015 cu până la aproximativ 60 de miliarde de euro și să atragă un nivel total al investițiilor de aproximativ 180 de miliarde de euro, jucând astfel un rol oportun în cadrul unui efort concertat de relansare a economiei europene; salută faptul că BEI a identificat, în mod special, în prioritățile sale de creditare necesitatea lărgirii gamei de parteneri bancari pentru creditarea IMM-urilor, pentru a include intermediari financiari noi și neconvenționali; subliniază că acest nou angajament nu trebuie să submineze eforturile paralele de consolidare și îmbunătățire a instrumentelor bugetare comune BEI-UE utilizate pentru a partaja riscurile și a participa la capital; în acest context, solicită Comisiei să consolideze și să optimizeze instrumentele de partajare a riscurilor ale Băncii Europene de Investiții și programele Fondului European de Investiții bazate pe portofolii de finanțare din capitaluri proprii sau de tip mezanin acordate de instituțiile financiare (intermediari) IMM-urilor; recunoaște faptul că politica de coeziune reprezintă una dintre principalele surse de sprijin financiar pentru IMM-uri și că finanțarea programelor în cadrul fondurilor structurale, reducerea birocrației și o mai mare rapiditate și eficiență sunt esențiale pentru relansarea economiei UE și a competitivității acesteia;

38.  solicită Comisiei să înființeze o Platformă europeană de garanții permanentă în cadrul Fondului european de investiții pentru a facilita accesul IMM-urilor la finanțare, ceea ce ar îmbunătăți dezvoltarea garanțiilor sau a produselor de creditare bazate pe garanții europene și ar reduce cerințele băncilor în materie de capital și expunerea la riscuri a intermediarilor financiari;

39.  încurajează BEI să își consolideze în continuare inițiativa sa de microfinanțare a proiectelor și, astfel, să promoveze contribuția sa la realizarea priorităților politicii UE din domeniul incluziunii sociale;

40.  observă că în unele state membre există în conturi bancare un cuantum-record de economii familiale, în timp ce în alte state membre depozitele se reduc din cauza efectelor crizei; subliniază că prin crearea unui cadru adecvat de stimulente pentru a activa aceste economii familiale se poate facilita accesul IMM-urilor la finanțare, atât pe plan intern, cât și la nivel transfrontalier, și se poate stimula economia UE; solicită Comisiei să prezinte o propunere privind activarea acestor economii, de exemplu, prin introducerea de stimulente bazate pe bunele practici existente în statele membre;

41.  constată că IMM-urile contribuie la încadrarea în muncă a populației în regiuni cu o rată mai scăzută de ocupare a forței de muncă, stimulând creșterea ratei de ocupare și venind în întâmpinarea nevoilor actuale ale populației locale, generând astfel un efect pozitiv asupra dezvoltării comunităților locale; consideră, prin urmare, că dezvoltarea IMM-urilor este o cale de a reduce disparitățile de la nivel național;

42.  salută sprijinul oferit IMM-urilor și microîntreprinderilor prin inițiative precum Programul Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială, Programul „Europa Creativă” (inclusiv Facilitatea de garantare a împrumuturilor pentru sectoarele culturii și creației), COSME și Orizont 2020, toate acestea oferind noi modalități de a dezvolta abilități și a acumula cunoștințe care le permit IMM-urilor și microîntreprinderilor să se dezvolte dinamic;

43.  solicită Comisiei și statelor membre să aibă în vedere mijloace de îmbunătățire a accesului IMM-urilor la finanțare, care vizează furnizarea unor lucrări, bunuri sau servicii inovatoare pentru sectorul public; solicită în special măsuri de îmbunătățire a condițiilor de finanțare, garantând faptul că capitalul de risc și celelalte surse de finanțare relevante țin seama pe deplin de potențialul de creștere economică al întreprinderilor inovatoare care lucrează cu partenerii sectorului public, atât la proiecte de achiziții precomerciale, cât și în cadrul parteneriatelor pentru inovare;

44.  subliniază faptul că un cadru de reglementare echitabil, deschis și transparent la nivelul UE în domeniul achizițiilor publice și o aplicare proporționată, transparentă și nediscriminatorie a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii(3) sunt indispensabile pentru a permite IMM-urilor să aibă acces mai ușor la contractele publice și să aibă posibilitatea efectivă de a finaliza respectivele contracte;

45.  adaugă că trebuie luate măsuri pentru a garanta că simplificarea activității transfrontaliere pentru IMM-uri nu facilitează, în același timp, activitățile independente transfrontaliere fictive, în special în sectorul construcțiilor;

o
o   o

46.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Băncii Centrale Europene, Băncii Europene de Investiții, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 377 E, 7.12.2012, p. 102.
(2) JO C 308 E, 20.10.2011, p. 6.
(3) JO L 18, 21.1.1997, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate