Indeks 
Teksty przyjęte
Środa, 6 lutego 2013 r. - Strasburg
Porozumienie UE-USA na podstawie Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r.: zmiany koncesji zawartych w listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej ***
 Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich *
 Przejrzystość środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi ***I
 Wspólna polityka rybołówstwa ***I
 Poziom hałasu pojazdów silnikowych ***I
 Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów oraz Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich ***I
 Fundusz Granic Zewnętrznych ***I
 Zachowanie zasobów połowowych ***I
 Eliminacja wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz zapobieganie temu zjawisku
 Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu
 Przygotowania do 16. Konferencji Stron Konwencji CITES
 Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2014 – sekcje inne niż Komisja
 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost
 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu

Porozumienie UE-USA na podstawie Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r.: zmiany koncesji zawartych w listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej ***
PDF 204kWORD 19k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r. dotycząca projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r., odnoszącego się do zmian koncesji zawartych w listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej (12213/2012 – C7-0409/2012 – 2012/0167(NLE))
P7_TA(2013)0037A7-0430/2012

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (12213/2012),

–  uwzględniając projekt Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r., odnoszącego się do zmian koncesji zawartych w listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej (12214/2012),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 207 ust. 4 akapit pierwszy oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0409/2012),

–  uwzględniając art. 81 i art. 90 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0430/2012),

1.  wyraża zgodę na zawarcie porozumienia;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.


Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich *
PDF 195kWORD 19k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich (COM(2012)0709 – C7-0410/2012 – 2012/0335(NLE))
P7_TA(2013)0038A7-0010/2013

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2012)0709),

–  uwzględniając art. 148 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0410/2012),

–  uwzględniając art. 55 oraz art. 46 ust.1 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0010/2013),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Przejrzystość środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi ***I
PDF 603kWORD 73k
Rezolucja
Tekst skonsolidowany
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej przejrzystości środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz włączanie tych produktów w zakres systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))
P7_TA(2013)0039A7-0015/2013

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0084),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0056/2012),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione przez Radę Narodową Austrii oraz Izbę Deputowanych Luksemburga na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 lipca 2012 r.(1),

–  uwzględniając art.55 i art. 37 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0015/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego(ją) przewodniczącego(cą) do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lutego 2013 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/.../UE dotyczącej przejrzystości środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz włączanie tych produktów w zakres systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

P7_TC1-COD(2012)0035


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Dyrektywa Rady 89/105/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. dotycząca przejrzystości środków regulujących ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez człowieka oraz włączenia ich w zakres krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych(4) została przyjęta w celu usunięcia zakłóceń wewnątrzwspólnotowego handlu produktami leczniczymi.

(2)  Aby uwzględnić rozwój rynku farmaceutycznego oraz krajowych strategii kontrolowania wydatków publicznych na produkty lecznicze, konieczne jest wprowadzenie zmian merytorycznych do wszystkich najważniejszych przepisów dyrektywy 89/105/EWG. W celu zachowania przejrzystości dyrektywę 89/105/EWG należy zatem uchylić i zastąpić niinejszą dyrektywą.

(3)  Przepisy Unii zapewniają zharmonizowane ramy dotyczące dopuszczania do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi(5) produkty lecznicze mogą zostać wprowadzone do obrotu w Unii tylko wtedy, gdy zostanie udzielone pozwolenie na ich dopuszczenie do obrotu na podstawie oceny ich jakości, bezpieczeństwa i skuteczności.

(4)  W ciągu ostatnich dziesięcioleci państwa członkowskie zmagały się z ciągłym wzrostem wydatków na produkty farmaceutyczne, co doprowadziło do przyjmowania coraz bardziej innowacyjnych i złożonych strategii w zakresie zarządzania konsumpcją produktów leczniczych w ramach krajowych systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Władze państw członkowskich wdrożyły przede wszystkim szeroki zakres środków służących kontrolowaniu przepisywania produktów leczniczych, regulowaniu cen tych produktów lub ustanawianiu warunków ich publicznego finansowania. Celem tych środków jest głównie promowanie zdrowia publicznego wszystkich obywateli poprzez zapewnienie dostępności odpowiednich dostaw skutecznych produktów leczniczych, na jednakowych warunkach dla wszystkich obywateli Unii, po racjonalnych kosztach przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansowej systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnegowszystkim równego dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Środki te powinny mieć również na celu wspieranie badań naukowych i opracowywania nowych produktów leczniczych oraz wspieranie innowacji w dziedzinie medycyny. Produkty lecznicze określone w wykazie WHO jako podstawowe powinny być dostępne dla pacjentów we wszystkich państwach członkowskich, bez względu na wielkość rynku. [Popr. 3]

(4a)  Zapewnienie pacjentom dostępu do produktów leczniczych w całej Unii oraz faktycznej swobody przepływu towarów wymaga, by państwa członkowskie racjonalnie wykorzystywały metodę referencyjnego ustalania cen poprzez odniesienie do cen stosowanych w innych państwach, a dokładniej do państw członkowskich o porównywalnym poziomie dochodów. Udowodniono, że bezwarunkowe stosowanie ustalania cen w odniesieniu do cen zewnętrznych zmniejsza dostępność produktów leczniczych, gdyż może powodować ich brak w państwach członkowskich stosujących niższe ceny. [Popr. 4]

(5)  Różnice między środkami krajowymi mogą utrudniać lub zakłócać wewnątrzunijny handel produktami leczniczymi oraz zakłócać konkurencję, wpływając tym samym bezpośrednio na funkcjonowanie rynku wewnętrznego produktów leczniczych.

(6)  Aby ograniczyć wpływ wspomnianych różnic na rynek wewnętrzny, środki krajowe powinny być zgodne z minimalnymi wymogami proceduralnymi, które umożliwiają zainteresowanym stronom sprawdzenie, czy środki te nie stanowią ograniczeń ilościowych przywozu lub wywozu bądź środków o równoważnym skutku. Wspomniane minimalne wymogi proceduralne powinny również gwarantować pewność prawną i zachowywanie przez właściwe organy przejrzystości w procesie podejmowania decyzji dotyczących cen produktów leczniczych oraz ich refundacji przez systemy powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, przy jednoczesnym wspieraniu wytwarzania produktów leczniczych, przyspieszaniu wprowadzania na rynek generycznych produktów leczniczych oraz zachęcaniu do opracowywania nowych produktów leczniczych i prowadzenia nad nimi badań. Wymogi te nie powinny jednak mieć wpływu na strategie tych państw członkowskich, które przy ustalaniu cen produktów leczniczych stosują głównie zasady wolnej konkurencji. Nie powinny mieć również wpływu na krajowe strategie dotyczące ustalania cen i określania systemów zabezpieczenia społecznego, chyba że w zakresie koniecznym do osiągnięcia przejrzystości w rozumieniu niniejszej dyrektywy oraz zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego. [Popr. 5]

(7)  Aby zapewnić skuteczność rynku wewnętrznego produktów leczniczych, niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do wszystkich produktów leczniczych stosowanych u ludzi w rozumieniu dyrektywy 2001/83/WE.

(8)  Z uwagi na zróżnicowanie środków krajowych w zakresie zarządzania konsumpcją produktów leczniczych, regulowania ich cen lub ustanawiania warunków ich finansowania publicznego konieczne jest doprecyzowanie dyrektywy 89/105/EWG. W szczególności niniejsza dyrektywa powinna obejmować wszystkie typy środków opracowanych przez państwa członkowskie i mogących wpływać na rynek wewnętrzny. Od czasu przyjęcia dyrektywy 89/105/EWG procedury ustalania cen i refundacji ewoluowały i stały się bardziej skomplikowane. Niektóre państwa członkowskie stosowały wykładnię zawężającą zakres dyrektywy 89/105/EWG, jednak Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że wspomniane procedury ustalania cen i refundacji wchodzą w zakres dyrektywy 89/105/EWG z uwagi na cele tej dyrektywy oraz potrzebę zapewnienia jej skuteczności. Niniejsza dyrektywa powinna zatem odzwierciedlać zmiany w krajowej polityce w zakresie ustalania cen i refundacji. Z uwagi na istnienie szczegółowych przepisów i procedur w dziedzinie zamówień publicznych i dobrowolnych umów, środki krajowe związane z zamówieniami publicznymi i dobrowolnymi umowami powinny zostać wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy.

(8a)  Właściwe organy oraz posiadacze zezwoleń na dopuszczenie do obrotu coraz częściej zawierają umowy umożliwiające pacjentom dostęp do nowatorskich metod leczenia w drodze włączania produktów leczniczych w zakres systemów powszechnej opieki zdrowotnej przy jednoczesnym nadzorowaniu z góry uzgodnionych elementów i przez określony czas, głównie aby zająć się kwestią niepewności dowodowej co do skuteczności lub względnej skuteczności, bądź właściwego zastosowania konkretnego produktu leczniczego. Czas określania warunków takich umów niejednokrotnie przekracza ustalone limity czasowe i uzasadnia wyłączenie takich umów z zakresu niniejszej dyrektywy. Umowy te powinny ograniczać się do dziedzin terapii, w których ich zawarcie ułatwi pacjentom skuteczny dostęp do nowatorskich produktów leczniczych lub umożliwi im dostęp do nich, pozostanie dobrowolne i nie będzie miało wpływu na prawo posiadacza zezwolenia na dopuszczenie do obrotu do złożenia wniosku zgodnie z niniejszą dyrektywą. [Popr. 6]

(9)  Wszelkie środki służące bezpośredniemu lub pośredniemu regulowaniu cen produktów leczniczych, a także wszelkie środki, w tym wymagane ewentualnie zalecenia, służące określeniu zasad objęcia tych produktów zakresem systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego powinny być oparte na przejrzystych, obiektywnych i możliwych do sprawdzenia kryteriach, niezależnych od pochodzenia produktu, oraz powinny zapewniać zainteresowanym przedsiębiorstwom odpowiednie środki odwoławcze, w tym sądowe środki odwoławcze.zgodnie z procedurami krajowymi. Wymogi te powinny być w równym stopniu stosowane do środków krajowych, regionalnych lub lokalnych służących kontrolowaniu i zachęcaniu do przepisywania określonych produktów leczniczych, ponieważ za pomocą tych środków określa się również rzeczywiste włączenie danych produktów do systemów publicznych ubezpieczeń zdrowotnych. [Popr. 7]

(9a)  Kryteria leżące u podstaw wszelkiej decyzji bezpośrednio lub pośrednio regulującej ceny produktów leczniczych, a także wszelkie środki służące określeniu zakresu, w jakim produkty lecznicze są objęte systemami powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, powinny obejmować ocenę niezaspokojonych potrzeb medycznych, korzyści klinicznych i społecznych oraz innowacji, zgodnie z opinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2012 r. dotyczącej przejrzystości środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz włączanie tych produktów w zakres systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego(6). Kryteria te powinny również obejmować ochronę najsłabszych grup społecznych. [Popr. 8]

(10)  Rozpatrywanie wniosków o zatwierdzenie ceny produktu leczniczego lub określenie zasad jego objęcia zakresem systemu publicznych ubezpieczeń zdrowotnych nie powinno niepotrzebnie opóźniać wprowadzenia tego produktu do obrotu. W niniejszej dyrektywie należałoby zatem określić obowiązkowe terminy podejmowania decyzji krajowych. Aby ustanowione terminy były skuteczne, powinny obejmować okres od otrzymania wniosku do wejścia w życie odpowiedniej decyzji. W terminach tych należy uwzględnić zastosowanie się do wszelkich zaleceń i przeprowadzenie wszystkich ocen ekspertów, w tym w stosownych przypadkach ocen technologii medycznych, a także wszystkie etapy procedury administracyjnej konieczne do tego, aby decyzja została przyjęta i nabrała mocy prawnej. [Popr. 9]

(10a)  Dla ułatwienia przestrzegania tych terminów przydatne może być, aby wnioskodawcy rozpoczynali procedury odnoszące się do zatwierdzania cen lub do włączenia danego produktu leczniczego do systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jeszcze przed oficjalnym przyznaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. W tym celu państwa członkowskie mogą umożliwić wnioskodawcom składanie wniosków niezwłocznie po wydaniu pozytywnej opinii w sprawie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu odpowiednio przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi lub przez organ krajowy odpowiedzialny za procedurę udzielania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu. W takich przypadkach bieg terminów powinien liczyć się od oficjalnego odbioru pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. [Popr. 10]

(10b)  Unijne wsparcie współpracy w zakresie oceny technologii medycznych zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej(7) ma na celu optymalizację i koordynację oceny technologii medycznych, co w ostatecznym rozrachunku doprowadzi również do skrócenia terminów procesów wyceny i zwrotu kosztów produktów leczniczych, w stosunku do których państwa członkowskie stosują ocenę technologii medycznych w ramach procesu decyzyjnego. Ocena ta obejmuje w szczególności informację o względnej skuteczności technologii medycznych, a także – w stosownych przypadkach – o ich skuteczności w krótkiej i długiej perspektywie czasowej, uwzględnia ona również większe korzyści gospodarcze i społeczne lub opłacalność ocenianego produktu leczniczego zgodnie z metodyką właściwych organów. Ocena technologii medycznych to proces multidyscyplinarny, który podsumowuje informacje o medycznych, społecznych, ekonomicznych i etycznych aspektach stosowania technologii medycznej w sposób systematyczny, przejrzysty, bezstronny i pełny. Jej celem jest stworzenie podstawy do kształtowania bezpiecznej i skutecznej polityki zdrowotnej skupionej na pacjentach i dążącej do optymalnego wykorzystania środków finansowych. [Popr. 11]

(11)  Terminy włączania produktów leczniczych w zakres systemów publicznych ubezpieczeń zdrowotnych określone w dyrektywie 89/105/EWG są obowiązkowe, co wyjaśnia orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Doświadczenia pokazują, że terminy te nie zawsze są przestrzegane oraz że istnieje potrzeba zagwarantowania pewności prawa i udoskonalenia przepisów proceduralnych dotyczących włączania produktów leczniczych w zakres systemu publicznych ubezpieczeń zdrowotnych. Należy zatem ustanowić procedurę skutecznych i szybkich środków odwoławczych.

(12)  W komunikacie z dnia 8 lipca 2009 r. pt. „Streszczenie sprawozdania z badania sektora farmaceutyczego” Komisja wykazała, że procedury ustalania cen i refundacji często powodują zbędne opóźnienia we wprowadzaniu lekówlub biopodobnych produktów leczniczych na rynki unijne. Zatwierdzenie ceny leków generycznych lub biopodobnych oraz objęcie ich objęcie zakresem systemu publicznych ubezpieczeń zdrowotnych nie powinno wymagać żadnych nowych lub szczegółowych ocen w przypadku, gdy produkt referencyjny został już wyceniony i włączony do zakresu systemu publicznych ubezpieczeń zdrowotnych. Właściwe jest zatem skrócenie terminów mających zastosowanie do leków generycznych lub biopodobnych, jeżeli powyższe warunki zostały spełnione. [Popr. 12]

(13)  Sądowe środki odwoławcze dostępne w państwach członkowskich odgrywają ograniczoną rolę w zapewnianiu zgodności z terminami ze względu na często długotrwałe postępowanie w sprawach podlegających jurysdykcji krajowej, które zniechęca zainteresowane przedsiębiorstwa do wszczynania postępowania sądowego. Konieczne jest zatem ustanowienie skutecznych mechanizmów szybkiego rozstrzygania naruszeń przepisów w drodze negocjacji administracyjnych przed wszczęciem postępowania sądowego, a także mechanizmów kontroli i egzekwowania zgodności z terminami podejmowania decyzji dotyczących ustalania cen i refundacji. W tym celu państwa członkowskie mogą wyznaczyć organ administracyjny, przy czym może to być organ już istniejący. [Popr. 13]

(14)  Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność produktów leczniczych, w tym biorównoważność leków generycznych i biopodobieństwo biopodobnych produktów leczniczych z produktem referencyjnym, ustala się w ramach procedur wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu. W ramach procedurdecyzji dotyczących ustalania cen i refundacji państwa członkowskiewłaściwe ograny odpowiedzialne za podejmowanie tych decyzji nie powinny zatem przeprowadzać ponownej oceny elementów, na których opiera się pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, w tym jakości, bezpieczeństwa, skuteczności lub biorównoważności lub biopodobieństwa danego produktu leczniczego.Podobnie w przypadku sierocych produktów leczniczych właściwe organy nie powinny dokonywać ponownej oceny kryteriów uznawania leków za leki sieroce. Jednakże właściwe organy powinny mieć pełny dostęp do danych wykorzystywanych przez organy udzielające pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, a także powinny mieć możliwość włączenia lub pozyskania dodatkowych odnośnych danych w celu dokonania oceny produktu leczniczego z myślą o włączeniu go do systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych. [Popr. 14]

(14a)  Brak ponownej oceny elementów, na których opiera się pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w ramach procedur ustalania cen i refundacji nie powinien jednak uniemożliwiać właściwym organom zwracania się o dane wygenerowane w procesie dopuszczania do obrotu, uzyskiwania do nich dostępu i wykorzystywania ich do celu oceny technologii medycznych. Wzajemne przekazywanie sobie danych przez właściwe organy odpowiedzialne za udzielanie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu oraz ustalanie cen i refundacje powinno być możliwe na szczeblu krajowym, jeżeli takie przekazywanie danych jest praktykowane. Właściwe organy powinny również być w stanie włączyć do oceny technologii medycznych dodatkowe odnośne dane lub je wygenerować. [Popr. 15]

(15)  Zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE prawa własności intelektualnej nie stanowią ważnej podstawy do odmowy wydania, zawieszenia lub wycofania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Z tych samych względów wnioski, procedury decyzyjne i decyzje dotyczące regulowania cen produktów leczniczych lub ich objęcia zakresem systemów publicznych ubezpieczeń zdrowotnych należy uznawać za procedury administracyjne, które jako takie są niezależne od egzekwowania praw własności intelektualnej. Rozpatrując wniosek dotyczący biorównoważnego leku generycznego lub biopodobnego produktu leczniczego, organy krajowe odpowiedzialne za te procedury nie powinny żądać informacji na temat statusu patentowego referencyjnego produktu leczniczego i nie , lecz powinny móc oceniać zasadnościzasadność domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej, jeżeli następstwem wydanej decyzji ma być wytwarzanie lub wprowadzenie do obrotu danego leku generycznego lub biopodobnego produktu leczniczego. Ta odpowiedzialność powinna nadal spoczywać na państwach członkowskich. Bez uszczerbku dla odpowiedzialności państw członkowskich. W rezultaciew zakresie rozpatrywania informacji kwestie związane z własnością intelektualną nie powinny kolidować z procedurami ustalania cen i refundacji leków generycznych przeprowadzanymi w państwach członkowskich ani być przyczyną opóźniania tych procedur. [Popr. 16]

(15a)  Państwa członkowskie powinny zagwarantować, zgodnie z praktyką krajową, publiczny dostęp do dokumentów i informacji w odpowiedniej publikacji, która może mieć również formę elektroniczną i być dostępna w internecie. Powinny one również zadbać o to, by dostarczane informacje były zrozumiałe i podawane w rozsądnej ilości. Komisja i państwa członkowskie powinny także zbadać, w jaki sposób można kontynuować współpracę nad funkcjonowaniem bazy danych dotyczących informacji o cenach (EURIPID), która zapewnia całej Unii wartość dodaną w postaci przejrzystości cen. [Popr. 17]

(15b)  Zasada przejrzystości, rzetelności i niezależności procesu podejmowania decyzji przez właściwe organy krajowe powinna zostać zagwarantowana poprzez podanie do publicznej wiadomości nazwisk ekspertów zasiadających w organach odpowiedzialnych za decyzje dotyczące wyceny i refundacji, łącznie z oświadczeniami tych ekspertów o braku konfliktu interesów i etapami procedury prowadzącymi do decyzji o wycenie i refundacji. [Popr. 18]

(16)  Państwa członkowskie często zmieniały swoje systemy ubezpieczeń zdrowotnych lub przyjmowały nowe środki wchodzące w zakres dyrektywy 89/105/EWG. Konieczne jest zatem ustanowienie mechanizmówmechanizmu informowania, aby z jednej strony zapewnić konsultacje zze wszystkimi zainteresowanymi stronami, a z drugiej strony ułatwić dialog z Komisją służący zapobieżeniu trudnościom związanym ze stosowaniem niniejszej dyrektywyw tym z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. [Popr. 19]

(17)  Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, mianowicie ustanowienie zasad minimalnej przejrzystości, aby zapewnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego, nie może być osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie z uwagi na różne rozumienie i stosowanie pojęcia przejrzystości środków krajowych w poszczególnych państwach członkowskich, zaś działanie Unii zapewni lepsze jego osiągnięcie ze względu na skalę działania, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym samym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(18)  Zgodnie ze wspólną deklaracją polityczną państw członkowskich i Komisji w sprawie dokumentów wyjaśniających z 28 września 2011 r.(8) państwa członkowskie zobowiązały się dołączyć, w uzasadnionych przypadkach, do zgłoszenia środków transpozycji co najmniej jeden dokument wyjaśniający powiązanie między elementami dyrektywy a odpowiadającymi im częściami krajowych instrumentów transpozycji. W odniesieniu do niniejszej dyrektywy prawodawca uznaje przekazywanie takich dokumentów za uzasadnione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Rozdział I

Zakres i definicje

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby wszelkie środki krajowe, regionalne lub lokalne określone w przepisach ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, służące kontrolowaniu cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi lub określaniu zakresu produktów leczniczych objętych systemami powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, w tym stopnia i warunków takiego objęcia, były zgodne z wymogami niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie dbają o to, by środki te nie były powielane na ich terytorium na szczeblu regionalnym lub lokalnym. [Popr. 20]

2.  Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:

   a) dobrowolnych umów zawartych dobrowolnie między organami publicznymi a posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, aby włączyć produkt leczniczy w zakres systemu publicznych ubezpieczeń zdrowotnych, a jednocześnie monitorować elementy wcześniej uzgodnione przez strony, dotyczące skuteczności lub względnej skuteczności, bądź właściwego zastosowania danego produktu leczniczego, aby umożliwić skuteczne udostępnianiea także w celu umożliwienia skutecznego udostępniania tego produktu leczniczego pacjentom na określonych warunkach i w uzgodnionym okresie czasu; [Popr. 21]
   b) środków krajowych mających na celu ustalanie cen lub warunków objęcia produktów leczniczych zakresem systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, podlegających krajowemu lub unijnemu prawodawstwu w obszarze zamówień publicznych, w szczególności dyrektywie Rady 89/665/EWG(9), dyrektywie Rady 92/13/EWG(10) oraz dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/WE(11).

Przepisy niniejszej dyrektywy stosują się do środków mających na celu określenie, które produkty lecznicze można włączyć do umów lub procedur udzielania zamówień publicznych. Zgodnie z prawem unijnym i prawem krajowym dotyczącym tajemnicy handlowej, podstawowe informacje dotyczące produktów leczniczych, zawarte w umowach lub procedurach udzielania zamówień publicznych, takie jak nazwa produktu oraz nazwa posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, podawane są do wiadomości publicznej po zawarciu umów lub sfinalizowaniu procedur. [Popr. 22]

3.  Żaden z przepisów niniejszej dyrektywy nie stanowi podstawy do wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego, dla którego nie otrzymano pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, jak przewidziano w art. 6 dyrektywy 2001/83/WE.

3a.  Niniejsza dyrektywa nie może poddawać w wątpliwość już wydanego na postawie art. 6 dyrektywy 2001/83/WE pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. [Popr. 23]

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:

   (1) „produkt leczniczy” oznacza produkt leczniczy w rozumieniu art. 1 dyrektywy 2001/83/WE;
   (2) „referencyjny produkt leczniczy” oznacza referencyjny produkt leczniczy w rozumieniu art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2001/83/WE;
   (3) „generyczny produkt leczniczy” oznacza generyczny produkt leczniczy w rozumieniu art. 10 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2001/83/WE;
   (3a) „biopodobny produkt leczniczy” oznacza podobny biologiczny produkt leczniczy, zatwierdzony zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy 2001/83/WE; [Popr. 24]
   (4) „technologia medyczna” oznacza technologię medyczną w rozumieniu art. 3 lit. l) dyrektywy 2011/24/UE;
   (5) „ocena technologii medycznych” oznacza ocenę względnej skuteczności, która jako minimum przewiduje względną skuteczność lub krótko- i długoterminowej skutecznościdługoterminową skuteczność danego produktu leczniczego w porównaniu z innymi technologiami lub interwencjami medycznymi stosowanymi w leczeniu przedmiotowegodanego schorzenia. [Popr. 25]
   (5a) „dobrowolna umowa” oznacza umowę zawartą między organami publicznymi a posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, której zawarcie nie jest obowiązkowe ani wymagane przez prawo, a umowa ta nie jest jedyną alternatywą umożliwiającą włączenie do krajowego systemu ustalania cen i refundacji. [Popr. 26]
   (5b) „grupy społeczne podatne na zagrożenia” oznaczają te grupy społeczne, które są najbardziej narażone na wpływ środków określających zakres, w jakim produkty lecznicze będą objęte systemami powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, takie jak dzieci, emeryci i renciści, bezrobotni, osoby wymagające leków sierocych oraz przewlekle chorzy. [Popr. 27]

Rozdział II

Ustalanie cen produktów leczniczych

Artykuł 3

Zatwierdzanie cen

1.  Jeżeli wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego jest dozwolone wyłącznie po zatwierdzeniu ceny takiego produktu przez właściwe organy zainteresowanego państwa członkowskiego, zastosowanie mają przepisy ust. 2–9.

2.  Państwa członkowskie zapewniają posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie do obrotu możliwość złożenia wniosku o zatwierdzenie ceny po tym, jak przyznano mu pozwolenie na dopuszczenie produktu do obrotu. Państwa członkowskie mogą również zapewnić podmiotom ubiegającym się o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu możliwość składania wniosków o zatwierdzenie ceny, jak tylko Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającym wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającym Europejską Agencję Leków(12)lub właściwy organ krajowy wyda pozytywną opinię w sprawie przyznania pozwolenia na dopuszczenie danego produktu leczniczego do obrotu. Właściwe organy dostarczają wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie odbioru w ciągu 10 dni od daty otrzymania wniosku. [Popr. 28]

3.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby decyzja dotycząca ceny, jaką można stosować w stosunku do danego produktu leczniczego, została podjęta i przekazana wnioskodawcy w terminie 60 dni90 dni od daty otrzymania wniosku złożonego przez posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, zgodnie z wymogami obowiązującymi w zainteresowanym państwie członkowskim. W przypadku produktów leczniczych, w odniesieniu do których państwa członkowskie wykorzystują ocenę technologii medycznych w ramach procesu decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 90 dni. W przypadku generycznych produktów leczniczych termin ten wynosi 15 dni 30 dni, pod warunkiem że właściwe organy zatwierdziły cenę referencyjnego produktu leczniczego. We właściwych przypadkach państwa członkowskie wykorzystują ocenę technologii medycznych w ramach procesu decyzyjnego służącego ustalaniu cen produktów leczniczych. [Popr. 29]

4.  Państwa członkowskie szczegółowo określają informacje i dokumenty, które musi przedstawić wnioskodawca.

5.  Jeżeli informacje dołączone do wniosku są niewystarczające, właściwe organy niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę o tym, jakie szczegółowe informacje dodatkowe są wymagane, i podejmują ostateczną decyzję w terminie 60 dni90 dni od daty otrzymania takich dodatkowych informacji. W przypadku produktów leczniczych, w odniesieniu do których państwa członkowskie wykorzystują ocenę technologii medycznych w ramach procesu decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 90 dni. W przypadku generycznych produktów leczniczych termin ten wynosi w każdym wypadku 15 dni30 dni, pod warunkiem że właściwe organy zatwierdziły cenę referencyjnego produktu leczniczego. Państwa członkowskie nie żądają żadnych dodatkowych informacji, których nie wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani wytyczne administracyjne.[Popr. 30]

6.  Jeżeli decyzja nie zostanie podjęta w terminie określonym w ust. 3 i 5, wnioskodawca ma prawo wprowadzić produkt do obrotu po cenie zaproponowanej we wniosku.

7.  Jeżeli właściwe organy podejmują decyzję o odmowie wydania zezwolenia na wprowadzenie danego produktu leczniczego do obrotu po cenie zaproponowanej przez wnioskodawcę, wówczas decyzja taka musi zawierać uzasadnienie oparte na obiektywnych i możliwych do sprawdzenia kryteriach oraz wszelkie oceny, ekspertyzy lub zalecenia, które stanowiły podstawę do jej wydania. Wnioskodawca zostaje poinformowany o wszystkich dostępnych środkach odwoławczych, w tym o sądowych środkach odwoławczych, oraz o terminach przewidzianych na skorzystanie z takich środków.

8.  Państwa członkowskie podają w odpowiedniej publikacji i przedstawiają Komisji kryteria, które właściwe organy muszą uwzględnić przy zatwierdzaniu cen produktów leczniczych. Kryteria te, a także informacje o organach decyzyjnych na szczeblu krajowym lub regionalnym są podawane do wiadomości publicznej. [Popr. 31]

9.  Jeżeli właściwe organy z własnej inicjatywy podejmują decyzję o obniżeniu ceny określonego produktu leczniczego, wówczas decyzja taka musi zawierać uzasadnienie oparte na obiektywnych i możliwych do sprawdzenia kryteriach oraz wszelkie oceny, ekspertyzy lub zalecenia, które stanowiły podstawę do jej wydania. Podjętą decyzję przedstawia się posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, którego informuje się o wszystkich dostępnych środkach odwoławczych, w tym o sądowych środkach odwoławczych, oraz o terminach przewidzianych na skorzystanie z takich środków. Decyzję wraz z podsumowaniem przyczyn jej podjęcia podaje się niezwłocznie do wiadomości publicznej. [Popr. 32]

Artykuł 4

Podwyższanie cen

1.  Nie naruszając przepisów art. 5, przepisy ust. 2–6 mają zastosowanie, jeżeli podwyższenie ceny produktu leczniczego jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody właściwych organów.

2.  Państwa członkowskie zapewniają posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie do obrotu możliwość złożenia w dowolnym momencie wniosku o podwyższenie ceny produktu zgodnie z prawem krajowym. Właściwe organy dostarczają wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie odbioru w ciągu 10 dni od daty otrzymania wniosku. [Popr. 33]

3.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby decyzja w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wniosku o podwyższenie ceny danego produktu leczniczego złożonego zgodnie z wymogami obowiązującymi w zainteresowanym państwie członkowskim przez posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu została podjęta i przekazana wnioskodawcy w terminie 60 dni90 dni od daty otrzymania takiego wniosku. [Popr. 34]

W przypadku wyjątkowo dużej liczby wniosków termin określony w akapicie pierwszym można przedłużyć tylko jeden raz o kolejne 60 dni. Wnioskodawca zostaje powiadomiony o takim przedłużeniu przed wygaśnięciem terminu określonego w akapicie pierwszym.

4.  Państwa członkowskie szczegółowo określają informacje i dokumenty, które musi przedstawić wnioskodawca.

Wnioskodawca przedstawia właściwym organom odpowiednie informacje, w tym szczegóły dotyczące zdarzeń, które wystąpiły od czasu ostatniego ustalenia ceny produktu leczniczego i które, jego zdaniem, uzasadniają podwyżkę ceny, której dotyczy wniosek. Jeżeli informacje dołączone do wniosku są niewystarczające, właściwe organy niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę o tym, jakie szczegółowe informacje dodatkowe są wymagane, i podejmują ostateczną decyzję w terminie 60 dni90 dni od daty otrzymania takich dodatkowych informacji. Państwa członkowskie nie żądają żadnych dodatkowych informacji, których nie wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani wytyczne administracyjne. [Popr. 35]

5.  Jeżeli decyzja nie zostanie podjęta w terminie określonym w ust. 3 i 4, wnioskodawca ma prawo zastosować podwyżkę ceny zaproponowaną we wniosku. [Popr. 36]

6.  Jeżeli właściwe organy podejmują decyzję o odmowie wydania zezwolenia na całkowite lub częściowe podwyższenie ceny, zaproponowane we wniosku, wówczas podają w takiej decyzji uzasadnienie oparte na obiektywnych i możliwych do sprawdzenia kryteriach oraz informują wnioskodawcę o wszystkich dostępnych środkach odwoławczych, w tym o sądowych środkach odwoławczych, oraz o terminach przewidzianych na skorzystanie z takich środków.

Artykuł 5

Zamrażanie i obniżanie cen

1.  W przypadku zamrożenia lub obniżenia cen wszystkich produktów leczniczych lub niektórych kategorii tych produktów przez właściwe organy państwa członkowskiego dane państwo członkowskie publikuje uzasadnienie takiej decyzji oparte na obiektywnych i możliwych do sprawdzenia kryteriach wraz z uzasadnieniem, w stosownych przypadkach, wyboru kategorii produktów objętych zamrożeniem lub obniżeniem cen. Państwa członkowskie dokonują rocznego przeglądu takich decyzji ich właściwych organów. [Popr. 37]

2.  Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu mogą złożyć wniosek o przyznanie odstępstwa od zamrożenia lub obniżenia cen, jeżeli jest to podyktowane szczególnymi względami. Wniosek zawiera stosowne uzasadnienie. Państwa członkowskie zapewniają posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie do obrotu możliwość złożenia w dowolnym momencie wniosku o przyznanie odstępstwa. Właściwe organy dostarczają wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie odbioru w ciągu 10 dni od daty otrzymania wniosku. [Popr. 38]

3.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby uzasadniona decyzja w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, została podjęta i przekazana wnioskodawcy w terminie 60 dni90 dni od daty otrzymania takiego wniosku. Jeżeli informacje dołączone do wniosku są niewystarczające, właściwe organy niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę o tym, jakie szczegółowe informacje dodatkowe są wymagane, i podejmują ostateczną decyzję w terminie 60 dni 90 dni od daty otrzymania takich dodatkowych informacji. W przypadku przyznania odstępstwa właściwe organy niezwłocznie publikują oświadczenie o zezwoleniu na podwyższenie ceny. [Popr. 39]

W przypadku wyjątkowo dużej liczby wniosków termin określony w akapicie pierwszym można przedłużyć tylko jeden raz o kolejne 60 dni. Wnioskodawca zostaje powiadomiony o takim przedłużeniu przed wygaśnięciem terminu określonego w akapicie pierwszym.

Artykuł 6

Kontrole zysków

Jeżeli państwo członkowskie ustanawia system bezpośrednich lub pośrednich kontroli zysków osób odpowiedzialnych za wprowadzanie produktów leczniczych do obrotu, zainteresowane państwo członkowskie zamieszcza poniższe informacje w odpowiedniej publikacji oraz przekazuje je Komisji:

   (a) metoda lub metody stosowane przez zainteresowane państwo członkowskie do określania poziomu rentowności: zysk ze sprzedaży lub zwrot z kapitału;
   (b) zakres docelowego zysku przyznany obecnie osobom odpowiedzialnym za wprowadzanie produktów leczniczych do obrotu w zainteresowanym państwie członkowskim;
   (c) kryteria, według których w zainteresowanym państwie członkowskim przyznaje się docelowe stopy zysku osobie odpowiedzialnej za wprowadzanie produktów leczniczych do obrotu, oraz kryteria, zgodnie z którymi osoba taka będzie mogła zatrzymać zyski przekraczające przyznane jej wartości docelowe;
   (d) maksymalny procent zysku, który każda osoba odpowiedzialna za wprowadzanie produktów leczniczych do obrotu może zatrzymać powyżej przyznanej wartości docelowej w zainteresowanym państwie członkowskim.

Informacje, o których mowa w akapicie pierwszym, są aktualizowane raz w roku lub w przypadku przeprowadzenia znacznych zmian.

Jeżeli oprócz systemu bezpośrednich lub pośrednich kontroli zysków państwo członkowskie stosuje system kontroli cen niektórych rodzajów produktów leczniczych, które są wyłączone z zakresu systemu kontroli zysków, wówczas do takich kontroli cen mają zastosowanie, w stosownych przypadkach, przepisy art. 3, 4 i 5. Wymienione artykuły nie mają jednak zastosowania w przypadku, w którym normalne funkcjonowanie systemu bezpośrednich lub pośrednich kontroli zysków wyjątkowo prowadzi do ustalenia ceny dla pojedynczego produktu leczniczego.

Rozdział III

Objęcie produktów leczniczych zakresem systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

Artykuł 7

Włączenie produktów leczniczych w zakres systemów publicznych ubezpieczeń zdrowotnych

1.  Przepisy ust. 2–8 mają zastosowanie, jeżeli produkt leczniczy jest objęty zakresem systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wyłącznie po podjęciu przez właściwe organy decyzji o włączeniu danego produktu leczniczego w zakres tego systemu.

2.  Państwa członkowskie zapewniają posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie do obrotu możliwość złożenia w dowolnym momencie wniosku o włączenie produktu leczniczego w zakres systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli zakres systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego obejmuje kilka systemów lub kategorii, posiadaczpo udzieleniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.jest uprawniony do złożenia wniosku oPaństwa członkowskie mogą również zapewnić podmiotom ubiegającym się o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu możliwość składania wniosków o włączenie swojego, jak tylko Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi powołany na mocy rozporządzenia (WE) nr 726/2004 lub właściwy organ krajowy wyda pozytywną opinię w sprawie wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu danego produktu do wybranego przez siebie systemu lub kategoriileczniczego. Właściwe organy dostarczają wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie odbioru w ciągu 10 dni od daty otrzymania wniosku. [Popr. 40]

3.  Państwa członkowskie szczegółowo określają informacje i dokumenty, które musi przedstawić wnioskodawca.

4.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby decyzja w sprawie wniosku o włączenie produktu leczniczego w zakres systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, złożonego przez posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zgodnie z wymogami danego państwa członkowskiego, została przyjęta i przekazana wnioskodawcy w terminie 60 dni90 dni od daty otrzymania takiego wniosku. W przypadku jednak produktów leczniczych, w odniesieniu do których państwa członkowskie wykorzystują ocenę technologii medycznych w ramach procesu decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 90 dni. W przypadku generycznych produktów leczniczych termin ten wynosi 15 dni30 dni, pod warunkiem że referencyjny produkt leczniczy został już włączony w zakres systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.W stosownych przypadkach państwa członkowskie wykorzystują ocenę technologii medycznych w ramach procesu decyzyjnego dotyczącego włączania produktów leczniczych w zakres systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. [Popr. 41]

5.  Jeżeli informacje dołączone do wniosku są niewystarczające, właściwe organy niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę o tym, jakie szczegółowe informacje dodatkowe są wymagane, i podejmują ostateczną decyzję w terminie 60 dni90 dni od daty otrzymania takich dodatkowych informacji. W przypadku jednak produktów leczniczych, w odniesieniu do których państwa członkowskie wykorzystują ocenę technologii medycznych w ramach procesu decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 90 dni. W przypadku generycznych produktów leczniczych termin ten wynosi 15 dni30 dni, pod warunkiem że referencyjny produkt leczniczy został już włączony w zakres systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Państwa członkowskie nie żądają żadnych dodatkowych informacji, których nie wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani wytyczne administracyjne. [Popr. 42]

6.  Państwa członkowskie, niezależnie od organizacji swoich procedur wewnętrznych, dopilnowują, aby całkowity czas trwania procedury włączania, o której mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, oraz procedury zatwierdzania cen, o której mowa w art. 3, nie przekraczał 120 dni. W przypadku produktów leczniczych, w odniesieniu do których państwa członkowskie wykorzystują ocenę technologii medycznych w ramach procesu decyzyjnego, termin ten nie może natomiast przekraczać 180 dni. W przypadku generycznych produktów leczniczych termin ten nie może przekraczać 30 dni60 dni, pod warunkiem że referencyjny produkt leczniczy został już włączony w zakres systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Podane terminy mogą zostać przedłużone zgodnie z przepisami ust. 5 niniejszego artykułu lub art. 3 ust. 5. [Popr. 43]

7.  Każda decyzja o odmowie włączenia produktu leczniczego w zakres systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zawiera uzasadnienie oparte na obiektywnych i możliwych do sprawdzenia kryteriach. Każda decyzja o włączeniu produktu leczniczego w zakres systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zawiera uzasadnienie, uwzględniające stopień i warunki objęcia przedmiotowego produktu zakresem systemu, oparte na obiektywnych i możliwych do sprawdzenia kryteriach.

Decyzje, o których mowa w akapicie pierwszym, zawierają również wszelkie oceny, ekspertyzy lub zalecenia stanowiące ich podstawę. Wnioskodawca zostaje poinformowanyjest informowany o wszystkich negocjacjach i dostępnych środkachprocedurach środków odwoławczych, w tym o sądowych środkach odwoławczych, o procedurze środków odwoławczych określonej w art. 8 oraz o terminach przewidzianych na skorzystanie z takich środkówodnoszących się do tych procedur. [Popr. 44]

Kryteria stanowiące podstawę decyzji, o których mowa w akapicie pierwszym, obejmują ocenę niezaspokojonych potrzeb medycznych, korzyści klinicznych oraz społecznych, innowacyjności i ochrony grup społecznych najbardziej podatnych na zagrożenia.

8.  Państwa członkowskie podają w odpowiedniej publikacji i przedstawiają Komisji kryteria, które właściwe organy muszą uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym włączeniu produktów leczniczych w zakres systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Kryteria te, a także informacje o organach decyzyjnych na szczeblu krajowym lub regionalnym są podawane do wiadomości publicznej. [Popr. 45]

Artykuł 8

Procedura środków odwoławczych w przypadku nieprzestrzegania terminów związanych z włączaniem produktów leczniczych w zakres systemów ubezpieczeń zdrowotnychProcedury negocjacji i środków odwoławczych

1.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby zgodnie z ich prawem krajowym w przypadku nieuzasadnionych opóźnień lub nieprzestrzegania terminów określonych w art. 7 wnioskodawca miał dostęp do skutecznych i szybkich procedur negocjacji lub środków odwoławczych.

2.  Do celów proceduryprocedur negocjacji lub środków odwoławczych państwa członkowskie wyznaczająmogą wyznaczyć organ administracyjny, któremu nadają uprawnienia do:

   (a) przedsięwzięcia, w możliwie najkrótszym terminie, w drodze postępowania zabezpieczającego, środków tymczasowych w celu skorygowania domniemanego naruszenia lub zapobieżenia dalszym szkodom wobec zainteresowanych podmiotów;
   (b) przyznania odszkodowania wnioskodawcy w przypadku nieprzestrzegania terminów określonych w art. 7 jeżeli wystąpi on o odszkodowanie, chyba że właściwy organ może udowodnić, że nie można mu przypisać zwłoki;
   (c) nałożenia kary pieniężnej obliczonej za każdy dzień zwłoki.
     Do celów lit. c) wysokość kary pieniężnej oblicza się, uwzględniając wagę naruszenia, czas jego trwania, oraz potrzebę dopilnowania, aby sama kara odstraszała od dalszych naruszeń.

Państwa członkowskie mogą określić, że organ, o którym mowa w akapicie pierwszym, może wziąć pod uwagę prawdopodobne konsekwencje potencjalnych środków podjętych na podstawie niniejszego akapitu dla wszystkich podmiotów, które mogą ponieść szkodę, a także dla interesu publicznego, oraz może zadecydować, że środki nie zostaną podjęte, jeżeli ich negatywne konsekwencje mogłyby przewyższyć płynące z nich korzyści.

3.  Decyzja o nieprzyznaniu środka tymczasowego pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich pozostałych roszczeń podmiotu wnoszącego o zastosowanie takich środków.

4.  Państwa członkowskie zapewniają możliwość skutecznego egzekwowania decyzji podejmowanych przez organy odpowiedzialne za procedurę środków odwoławczych.

5.  Organ, o którym mowa w ust. 2, jest niezależny od właściwych organów odpowiedzialnych za kontrolowanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi lub za określanie zakresu produktów leczniczych objętych systemami ubezpieczeń zdrowotnych.

6.  Organ, o którym mowa w ust. 2, uzasadnia swoją decyzję. Ponadto jeżeli organ ten nie ma charakteru sądowego, należy wprowadzić przepisy gwarantujące postępowanie, dzięki któremu wszelkie ewentualnie bezprawne środki przedsięwzięte przez niezależny organ lub wszelkie domniemane uchybienia w wykonywaniu nadanych mu uprawnień będą mogły być przedmiotem odwołania w sądzie lub odwołania rozpatrywanego przez inny organ będący sądem w rozumieniu art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, niezależny zarówno od właściwego organu, jak i organu, o którym mowa w ust. 2.

Członkowie organu, o którym mowa w ust. 2 powoływani są i odwoływani na takich samych warunkach jak sędziowie, jeżeli chodzi o urząd odpowiedzialny za ich powołanie, okres kadencji oraz ich odwołanie. Przynajmniej przewodniczący tego niezależnego organu ma takie same kwalifikacje zawodowe i prawne jak sędziowie. Organ ten podejmuje decyzje po przeprowadzeniu postępowania, w którym wysłuchane są obie strony, a decyzje te są prawnie wiążące, w sposób określony przez każde państwo członkowskie.q[Popr. 46]

Artykuł 9

Wyłączenie produktów leczniczych z zakresu systemów publicznych ubezpieczeń zdrowotnych

1.  Każda decyzja o wyłączeniu produktu leczniczego z zakresu systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub o zmianie stopnia lub warunków objęcia danego produktu zakresem systemu zawiera uzasadnienie oparte na obiektywnych i możliwych do sprawdzenia kryteriach. Tego rodzaju decyzje zawierają równieżocenę niezaspokojonych potrzeb medycznych, skutków klinicznych, kosztów społecznych i ochrony grup społecznych najbardziej podatnych na zagrożenia, a także wszelkie oceny, ekspertyzy lub zalecenia stanowiące ich podstawę. Wnioskodawca zostaje poinformowany o wszystkich dostępnych środkach odwoławczych, w tym o sądowych środkach odwoławczych, oraz o terminach przewidzianych na skorzystanie z takich środków. [Popr. 47]

2.  Każda decyzja o wyłączeniu kategorii produktów leczniczych z zakresu systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub o zmianie stopnia lub warunków objęcia danej kategorii zakresem systemu zawiera uzasadnienie oparte na obiektywnych i możliwych do sprawdzenia kryteriach oraz jest podawana do wiadomości w odpowiedniej publikacji. [Popr. 48]

2a.  Każda decyzja o wyłączeniu produktu leczniczego lub kategorii produktów leczniczych z zakresu systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jest podawana do wiadomości publicznej wraz ze streszczeniem uzasadnienia. [Popr. 49]

Artykuł 10

Klasyfikacja produktów leczniczych w celu ich włączenia w zakres systemów publicznych ubezpieczeń zdrowotnych

1.  Przepisy ust. 2, 3 i 4 mają zastosowanie w przypadku, gdy produkty lecznicze są grupowane lub klasyfikowane według kryteriów terapeutycznych lub innych w celu włączenia tych produktów w zakres systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

2.  Państwa członkowskie podają w odpowiedniej publikacji i przedstawiają Komisji obiektywne i możliwe do sprawdzenia kryteria, na podstawie których produkty lecznicze są klasyfikowane w celu ich włączenia w zakres systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

3.  W przypadku produktów leczniczych, które są objęte takim grupowaniem lub klasyfikacją, państwa członkowskie podają w odpowiedniej publikacji i przedstawiają Komisji metody stosowane w celu określenia stopnia lub warunków włączenia takich produktów w zakres systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

4.  Na wniosek posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu właściwe organy wskazują obiektywne dane, na podstawie których ustaliły warunki objęcia produktu leczniczego zakresem systemu, stosując kryteria i metody, o których mowa w ust. 2 i 3. W takim przypadku właściwe organy informują również posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu o wszystkich dostępnych środkach odwoławczych, w tym o sądowych środkach odwoławczych, oraz o terminach przewidzianych na skorzystanie z takich środków.

Artykuł 11

Środki służące kontrolowaniu lub zachęcaniu do przepisywania określonych produktów leczniczych

1.  Przepisy ust. 2, 3 i 4 mają zastosowanie w przypadku, gdy państwo członkowskie przyjmuje środki służące kontrolowaniu lub zachęcaniu do przepisywania określonych produktów leczniczych lub kategorii produktów leczniczych. [Popr. 50]

2.  Środki, o których mowa w ust. 1, muszą być oparte na obiektywnych i możliwych do sprawdzenia kryteriach.

3.  Środki, o których mowa w ust. 1, w tym wszelkie oceny, ekspertyzy lub zalecenia stanowiące ich podstawę, podaje się do wiadomości w odpowiedniej publikacji i udostępnia opinii publicznej. [Popr. 51]

4.  Na wniosek posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, na którego interesy lub sytuację prawną mają wpływ środki, o których mowa w ust. 1, właściwe organy wskazują obiektywne dane i kryteria, które stanowiły podstawę do podjęcia takich środków w odniesieniu do danego produktu leczniczego. W takim przypadku właściwe organy informują również posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu o wszystkich dostępnych środkach odwoławczych, w tym o sądowych środkach odwoławczych, oraz o terminach przewidzianych na skorzystanie z takich środków.

Rozdział IV

Wymogi szczegółowe

Artykuł 12

Skuteczność terminów

1.  Terminy określone w art. 3, 4, 5 i 7 rozumie się jako okres między otrzymaniem odpowiednio wniosku lub dodatkowych informacji a wejściem w życie odpowiedniej decyzji. Wszystkie oceny ekspertów i kroki administracyjne niezbędne do podjęcia decyzji i nadania jej skuteczności są przeprowadzane w wyznaczonych terminach.

1a.  W przypadku generycznych produktów leczniczych pewien okres na złożenie wniosku i pewien okres na wejście w życie odnośnej decyzji nie są jednak objęte tymi terminami, pod warunkiem że żaden z tych okresów nie przekracza jednego miesiąca kalendarzowego i że okresy te są wyraźnie uregulowane prawem krajowym lub wytycznymi administracyjnymi. [Popr. 52]

1b.  Jeżeli wymagana jest procedura decyzyjna obejmująca negocjacje pomiędzy posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu a właściwym organem, bieg terminów określonych w art. 3, 4, 5 i 7 zawiesza się od czasu przekazania przez właściwy organ propozycji posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie do obrotu do czasu otrzymania odpowiedzi posiadacza pozwolenia na te propozycje. [Popr. 53]

Artykuł 13

Dodatkowy dowód jakości, bezpieczeństwa, skuteczności lub biorównoważnościZasada nieprzeprowadzania ponownej oceny kluczowych elementów pozwolenia na wprowadzenie do obrotu

1.  W ramach decyzji dotyczących ustalania cen i refundacji państwa członkowskiewłaściwe organy nie przeprowadzają ponownej oceny kluczowych elementów, na których opiera się pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, w tym jakości, bezpieczeństwa, skuteczności lub biorównoważności danego produktu leczniczegotakich jak jakość, bezpieczeństwo, skuteczność, biorównoważność, biopodobieństwo lub kryteria uznawania za leki sieroce.

1a.  Ustęp 1 stosuje się bez uszczerbku dla prawa właściwych organów do zwracania się o dane wygenerowane w procesie dopuszczania do obrotu i do uzyskiwania do nich pełnego dostępu w celu dokonania ich oceny i oceny technologii medycznej, aby mogły one dokonać oceny – w stosownych przypadkach – względnej skuteczności oraz skuteczności w krótkiej i długiej perspektywie czasowej produktu leczniczego z myślą o wprowadzeniu go do systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

1b.  Właściwe organy są również w stanie włączyć do oceny produktów leczniczych dodatkowe odnośne dane lub je wygenerować. [Popr. 54]

Artykuł 14

Brak wpływu na prawa własności intelektualnej

1.  Państwa członkowskie traktują wnioski, procedury decyzyjne oraz decyzje dotyczące regulowania cen produktów leczniczych zgodnie z art. 3 lub określenia ich włączenia w zakres systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z art. 7 i 9 jako procedury administracyjne, które jako takie są niezależne od egzekwowania praw własności intelektualnej.

2.  Ochrona praw własności intelektualnej nie stanowi ważnej podstawy odmowy wydania, zawieszenia lub wycofania decyzji dotyczących ceny produktu leczniczego lub jego włączenia w zakres systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

3.  Ustępy 1 i 2 stosuje się bez uszczerbku dla prawodawstwa Unii oraz prawodawstwa krajowego w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Rozdział V

Mechanizmy przejrzystości

Artykuł 15

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Jeżeli państwo członkowskie zamierza przyjąć lub zmienić jakikolwiek środek ustawodawczy objęty zakresem niniejszej dyrektywy, zapewnia zainteresowanym stronom, w tym organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, takim jak ugrupowania pacjentów i konsumentów, możliwość przedstawienia uwag na temat projektu tego środka w rozsądnym terminie. Właściwe organy publikują przepisy mające zastosowanie do konsultacji. Wyniki konsultacji podaje się do wiadomości publicznej z wyjątkiem informacji poufnych zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi tajemnicy handlowej. [Popr. 55]

Artykuł 15a

Przejrzystość działań organów decyzyjnych i cen

1.  Państwa członkowskie dbają o to, by właściwe organy kontrolujące ceny produktów leczniczych lub określające objęcie produktów leczniczych systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego podawały do wiadomości publicznej regularnie uaktualniane wykazy członków ich organów decyzyjnych wraz z ich oświadczeniami o braku konfliktu interesów.

2.  Ustęp 1 stosuje się także do organu administracyjnego, o którym mowa w art. 8 ust. 2.

3.  Przynajmniej raz do roku właściwe organy przedstawiają w odpowiedniej publikacji oraz przekazują Komisji pełny wykaz produktów leczniczych objętych ich systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wraz z cenami, które ustalono w odnośnym okresie. [Popr. 56]

Artykuł 16

Zgłaszanie projektów środków krajowych

1.  Jeżeli państwa członkowskie zamierzają przyjąć lub zmienić jakikolwiek środek objęty zakresem niniejszej dyrektywy, niezwłocznie przekazują Komisji projekt planowanego środka wraz z uzasadnieniem.

2.  W stosownych przypadkach państwa członkowskie jednocześnie przekazują teksty podstawowych przepisów ustawowych i wykonawczych, których zasadniczo i bezpośrednio dotyczy przedmiotowy środek, jeżeli znajomość takich tekstów jest niezbędna do prawidłowej oceny wpływu proponowanego środka.

3.  Państwa członkowskie ponownie przekazują projekt środka, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dokonają w nim zmian, które w znaczący sposób wpływają na zakres jego stosowania lub przedmiot, lub skracają pierwotnie przewidziany harmonogram wdrożenia.

4.  Komisja może przesłać uwagi państwu członkowskiemu, które przekazało projekt środka, w terminie trzech miesięcy.

Zainteresowane państwo członkowskie w jak najszerszym zakresie uwzględnia uwagi Komisji, zwłaszcza jeśli wskazuje się w nich, że projekt środka może być niezgodny z prawem Unii Europejskiej.

5.  Po ostatecznym przyjęciu projektu środka dane państwo członkowskie niezwłocznie przekazuje ostateczny tekst Komisji. Jeżeli Komisja przekazała uwagi zgodnie z ust. 4, ostateczny tekst przekazuje się wraz ze sprawozdaniem z działań podjętych w odpowiedzi na uwagi Komisji. [Popr. 57]

Artykuł 17

Sprawozdanie z realizacji terminów

1.  Do dnia 31 stycznia … r.(13), a następnie do dnia 31 stycznia i 1 lipca każdego kolejnego roku państwa członkowskie przekazują Komisji i podają w odpowiedniej publikacji szczegółowe sprawozdanie zawierające następujące informacje: [Popr. 58]

   (a) liczbę wniosków otrzymanych w poprzednim roku zgodnie z art. 3, 4 i 7;
   (b) czas przeznaczony na wydanie decyzji w odniesieniu do każdego z wniosków otrzymanych zgodnie z art. 3, 4 i 7;
   (c) analizę głównych przyczyn ewentualnych opóźnień wraz z zaleceniami mającymi na celu dostosowanie procesu decyzyjnego do terminów określonych w dyrektywie.
     Do celów akapitu pierwszego lit. a) dokonuje się rozróżnienia między generycznymi produktami leczniczymi podlegającymi krótszym terminom zgodnie z art. 3, 4 i 7, a pozostałymi produktami leczniczymi.
     Do celów akapitu pierwszego lit. b) zgłasza się wszelkie przypadki zawieszenia procedury w celu zażądania dodatkowych informacji od wnioskodawcy, wyraźnie wskazując czas trwania oraz szczegółowe powody zawieszenia.

2.  Komisja co sześć miesięcyroku publikuje sprawozdanie dotyczące informacji przedstawionych przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 1. [Popr. 59]

Rozdział VI

Przepisy końcowe

Artykuł 18

Transpozycja

1.  Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia ...(14), przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia ...(15)*

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.  Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 19

Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy

1.  Państwa członkowskie przesyłają Komisji sprawozdanie z wdrożenia niniejszej dyrektywy do dnia ...(16), a następnie co trzy lata.

2.  Do dnia ...(17)* Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wdrożenia niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie to może zostać przedłożone wraz w odpowiednimi wnioskami.

Artykuł 20

Uchylenie

Dyrektywa 89/105/EWG traci moc z dniem ...(18)**.

Skutki art. 10 dyrektywy 89/105/EWG zostają utrzymane.

Odesłania do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako odesłania do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 21

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 22

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w ..., dnia ...

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 299 z 4.10.2012, s. 81.
(2) Dz.U. C 299 z 4.10.2012, s. 81.
(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r.
(4) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, s. 8.
(5) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67.
(6) Dz.U. C 299 z 4.10.2012, s. 81.
(7) Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45.
(8) Dz.U. C 369, z 17.12.2011, s. 14.
(9) Dyrektywa Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 33).
(10) Dyrektywa Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz.U. L 76 z 23.3.1992, s. 14).
(11) Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego iRady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114).
(12) Dz.U. L 136, z 30.4.2004, s. 1.
(13)* Rok od daty, o której mowa w art. 18 ust. 1 akapit pierwszy.
(14)* Ostatni dzień 12 miesięcy od publikacji niniejszej dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
(15)** Dzień następujący po dacie określonej w akapicie pierwszym.
(16)* Dwa lata od daty, o której mowa w art. 18 ust. 1 akapit drugi.
(17)** Trzy lata od daty, o której mowa w art. 18 ust. 1 akapit drugi.
(18)*** Data, o której mowa w art. 18 ust. 1 akapit drugi.


Wspólna polityka rybołówstwa ***I
PDF 1080kWORD 203k
Rezolucja
Tekst skonsolidowany
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))
P7_TA(2013)0040A7-0008/2013

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0425),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0198/2011),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 28 marca 2012 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 4 maja 2012 r.(2),

–  uwzględniając art. 55 i art. 37 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Rozwoju, Komisji Budżetowej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jak również Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0008/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  przypomina swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania w przyszłość – nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej(3); ponownie podkreśla, że w następnych WRF należy przewidzieć wystarczające dodatkowe środki finansowe, aby umożliwić Unii realizację aktualnych priorytetów politycznych oraz nowych zadań przewidzianych w Traktacie z Lizbony, jak również reagowanie na nieprzewidziane wydarzenia; wzywa Radę, aby, w przypadku gdy nie zgadza się ona z tym podejściem, wskazała w sposób wyraźny te priorytety polityczne lub projekty, z których można w pełni zrezygnować pomimo ich potwierdzonej europejskiej wartości dodanej;

3.  zwraca uwagę, że szacunkowy wpływ finansowy wniosku stanowi jedynie wskazówkę dla władzy ustawodawczej i nie może zostać uznany za ostateczny do czasu osiągnięcia porozumienia co do wniosku w sprawie rozporządzenia ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020;

4.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lutego 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmiany rozporządzeń Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 768/2005 oraz uchylenia rozporządzeń Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzji Rady 2004/585/WE

P7_TC1-COD(2011)0195


PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(4),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów(5),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(6),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W rozporządzeniu Rady (WE) nr 2371/2002(7) ustanowiono wspólnotowy system ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa.

(2)  Wspólna polityka rybołówstwa obejmuje ochronę żywych zasobów morza,oraz zarządzanie nimi oraz ich eksploatacjęukierunkowanymi na nie połowami. Ponadto zakres wspólnej polityki rybołówstwa zostaje rozszerzonyobejmuje on, w odniesieniu do środków rynkowych i finansowych pomagających realizować jej cele, żywych zasobów słodkowodnych i działania na rzecz akwakultury oraz przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, jeśli taka działalność jest prowadzona na terytorium państw członkowskich lub na wodach Unii, w tym przez statki rybackie pływające pod banderą i zarejestrowane w państwach trzecich lub unijne statki rybackie bądź przez obywateli państw członkowskich, bez uszczerbku dla głównej odpowiedzialności państwa bandery, z uwzględnieniem przepisów art. 117 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza. [Popr. 2]

(3)  Wspólna polityka rybołówstwa powinna gwarantować przyczynianie się działalności w zakresie rybołówstwa i akwakultury do długoterminowych zrównoważonych warunków środowiskowych, gospodarczych i społecznych. Powinna ponadto przyczyniać się do większej wydajności,długoterminowego zrównoważonego rozwoju środowiskowego, gospodarczego i społecznego. Polityka ta powinna obejmować zasady mające zapewnić identyfikowalność, bezpieczeństwo i jakość produktów przywożonych do Unii, odpowiedni poziom życia w sektorze gospodarki rybnej, bezpieczeństwo żywnościowe, stabilne rynki, a także dostępność zasobów oraz zaopatrywanie konsumentów w żywność po przystępnych cenach. [Popr. 3]

(4)  Unia jest umawiającą się stroną Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. (Unclos)(8) oraz podpisała Porozumienie Narodów Zjednoczonych w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. odnoszących się do ochrony międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych masowo migrujących i zarządzania nimi z dnia 4 sierpnia 1995 r. (porozumienie Narodów Zjednoczonych o zasobach rybnych)(9). Unia przyjęła również Porozumienie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa o wspieraniu przestrzegania przez statki rybackie międzynarodowych środków ochrony i zarządzania na pełnym morzu z dnia 24 listopada 1993 r. (Porozumienie FAO)(10). W powyższych instrumentach międzynarodowych przewiduje się głównie obowiązki w zakresie ochrony, obejmujące m.in. obowiązek podjęcia środków ochronnych i zarządzania w celu zachowania zasobów morskich na poziomach umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu zarówno na obszarach morskich podlegających jurysdykcji krajowej, jak i na morzu pełnym, lub odbudowy zasobów morskich do takich poziomów oraz współpracy z innymi państwami w tym celu, obowiązek powszechnego stosowania podejścia ostrożnościowego do ochrony i eksploatacji stad oraz zarządzania nimi, obowiązek zapewnienia zgodności środków ochronnych i zarządzania w przypadku, gdy zasoby morskie występują na obszarach morskich podlegających jurysdykcji różnych państw, a także obowiązek należytego przestrzegania innych zgodnych z prawem form korzystania z mórz. Wspólna polityka rybołówstwa powinna przyczyniać się do właściwego wywiązywania się przez Unię z jej zobowiązań międzynarodowych wynikających z powyższych instrumentów międzynarodowych. Jeżeli państwa członkowskie przyjmują środki ochronne i zarządzania, do czego zostały uprawnione w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, wówczas powinny również działać w sposób całkowicie zgodny z międzynarodowymi obowiązkami w zakresie ochrony i współpracy wynikającymi z wymienionych instrumentów międzynarodowych.

(5)  Na Światowym Szczycie Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu w 2002 r. Unia i jej państwa członkowskie zobowiązały się do przeciwdziałania stałemu procesowi pomniejszania się wielu stad. Unia powinna zatem udoskonalić wspólną politykę rybołówstwa, aby zagwarantować, że w ramach priorytetu poziomy eksploatacji stad żywych zasobów morza zostaną do 2015 r. odbudowane i zachowane na poziomach umożliwiającychwskaźniki śmiertelności połowowej zostaną ustalone na poziomach pozwalających na odbudowę stad najpóźniej do 2020 r. powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu z populacji poławianychoraz pozwalających na utrzymanie wszystkich odbudowanych stad na tych poziomach. W sytuacji, w której dostępne informacje naukowe są ograniczone, może to wymagać zastosowania zastępczych wskaźników maksymalnego podtrzymywalnego połowu. [Popr. 5]

(5a)   Koncepcja maksymalnego podtrzymywalnego połowu zawarta w Unclos stała się prawnie wiążącym celem zarządzania rybołówstwem w Unii od chwili jej ratyfikacji w 1998 r.[Popr. 6]

(5b)   Przyjęcie wskaźnika śmiertelności połowowej poniżej poziomu niezbędnego dla utrzymania stad ryb powyżej poziomów niezbędnych do zachowania maksymalnego podtrzymywalnego połowu jest jedynym sposobem zagwarantowania, że przemysł rybny stanie się długoterminowo ekonomicznie opłacalny bez konieczności polegania na pomocy publicznej. [Popr. 232]

(5c)   Plany wieloletnie powinny być głównym instrumentem zagwarantowania, by do 2015 r. wskaźniki śmiertelności połowowej zostały ustalone na poziomach pozwalających na odbudowę stad najpóźniej do 2020 r. powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu oraz pozwalających na utrzymanie wszystkich odbudowanych stad na tych poziomach. Jedynie jasne i wiążące zobowiązanie do zachowania tych terminów może zagwarantować natychmiastowe podjęcie działań oraz to, że proces odbudowy nie będzie dłużej opóźniany. W przypadku stad, co do których nie przyjęto jeszcze planu wieloletniego, należy zapewnić, by ustalając uprawnienia do połowów dla tych stad, Rada w pełni przestrzegała celów wspólnej polityki rybołówstwa.[Popr. 7]

(5d)   Aby stworzyć bardziej stabilne warunki dla sektora rybołówstwa plany wieloletnie mogą również zawierać postanowienia ograniczające roczne wahania całkowitego dopuszczalnego połowu odbudowanych stad. Dokładne ograniczenia tych wahań powinny zostać określone w planach wieloletnich.[Popr. 8]

(5e)   Decyzje w zakresie zarządzania dotyczące maksymalnego podtrzymywanego połowu w rybołówstwie wielogatunkowym powinny uwzględniać trudności w połowach wszystkich stad w rybołówstwie wielogatunkowym przy maksymalnym podtrzymywanym połowie w tym samym czasie, w przypadku gdy dowody naukowe wskazują, że bardzo trudno jest uniknąć koncentracji na jednym gatunku, zwiększając selektywność stosowanych narzędzi połowowych. W takiej sytuacji należy się zwrócić do ICES i Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF) o poradę na temat odpowiednich poziomów śmiertelności połowowej.[Popr. 9]

(5f)   W przypadku, gdy w okresie przejściowym uprawnienia do połowów muszą zostać znacząco zmniejszone w celu osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu, Unia i jej państwa członkowskie powinny zapewnić wprowadzenie odpowiednich środków społecznych i finansowych mających na celu podtrzymanie wystarczającej liczby przedsiębiorstw w ramach całego łańcucha produkcji, aby po osiągnięciu maksymalnego podtrzymywalnego połowu zapewnić równowagę między zdolnością połowową a dostępnymi zasobami.[Popr. 10]

(6)  Cele dla rybołówstwa zostały określone w decyzji Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej w sprawie strategicznego planu na lata 2011–2020 dotyczącego różnorodności biologicznej(11). Wspólna polityka rybołówstwa powinna zapewnić spójność z celami bioróżnorodności przyjętymi przez Radę Europejską(12) oraz celami komunikatu Komisji „Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.”(13), w szczególności w celu osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu do 2015 r.

(7)  Zrównoważona eksploatacja żywych zasobów powinna zawsze być oparta na podejściu ostrożnościowym, które wynika z zasady ostrożności, o której mowa w pierwszym akapicie art. 191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), przy uwzględnieniu dostępnych danych naukowych. [Popr. 12]

(8)  Wspólna polityka rybołówstwa powinna przyczyniać się do ochrony środowiska morskiego, do zrównoważonego zarządzania wszystkimi gatunkami eksploatowanymi w celach handlowych oraz w szczególności do osiągnięcia dobrego stanu środowiska najpóźniej do 2020 r., jak określono w art. 1 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej)(14). [Popr. 13]

(8a)   Wspólna polityka rybołówstwa powinna również przyczyniać się do zaopatrywania rynku unijnego w żywność o zwiększonych wartościach odżywczych, zmniejszając poziom uzależnienia żywnościowego od rynku wewnętrznego, a także do bezpośredniego i pośredniego tworzenia miejsc pracy oraz rozwoju gospodarczego obszarów przybrzeżnych.[Popr. 14]

(9)  Należy wdrożyć podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem, ograniczyć wpływtak aby przyczynić się do ograniczenia wpływu działalności połowowej na środowiskoczłowieka na ekosystem morski do minimum oraz zminimalizowa do zapobiegania, utrzymywania na jak najmniższym poziomie i w miarę możliwości eliminowania niechcianych połowów, a także by stopniowo wyeliminować niechciane połowy doprowadzić do sytuacji, w której następuje wyładunek wszystkich połowów. [Popr. 15]

(10)  Ważne jest, aby zarządzanie wspólną polityką rybołówstwa było oparte na zasadach dobrych rządów. Zasady te obejmują proces decyzyjny oparty na najlepszym dostępnym doradztwie naukowym, duże zaangażowanie zainteresowanych stron i perspektywę długoterminową. Skuteczne zarządzanie wspólną polityką rybołówstwa zależy również od jasnego zdefiniowania zakresu obowiązków na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz od wzajemnej zgodności i spójności środków podejmowanych w ramach innych rodzajów polityki Unii.

(11)  Wspólna polityka rybołówstwa powinna w pełni brać pod uwagę, tam gdzie to konieczne, zdrowie zwierząt, dobrostan zwierząt oraz bezpieczeństwo żywności dla ludzi i pasz dla zwierząt.

(12)  Wspólna polityka rybołówstwa powinna być wdrażana z zachowaniem ogólnej spójności z innymi politykami Unii oraz, w szczególności, powinna uwzględniać interakcje z innymi aspektami gospodarki morskiej, jak określono w zintegrowanej polityce morskiej(15), uznając, że wszystkie zagadnienia związane z oceanami i morzami Europy są wzajemne powiązane, w tym również morskie planowanie przestrzenne. Należy zapewnić spójność i integrację w zarządzaniu poszczególnymi rodzajami polityki sektorowej w obrębie basenów Morza Bałtyckiego, Morza Północnego, Morza Celtyckiego, Zatoki Biskajskiej i wybrzeża Półwyspu Iberyjskiego, Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. [Popr. 17]

(13)  Unijne statki rybackie powinny mieć równy dostęp do wód i zasobów Unii z zastrzeżeniem przepisów WPRyb.

(14)  Istniejące przepisy ograniczające dostęp do zasobów w obrębie stref 12 mil morskich państw członkowskich funkcjonowały w sposób zadowalający, przyczyniając się do zachowania zasobów poprzez ograniczenie nakładu połowowego w najbardziej wrażliwych strefach wód Unii. Przepisy te chroniły również tradycyjną działalność połowową, od której w znacznej mierze zależy społeczny i gospodarczy rozwój niektórych społeczności stref przybrzeżnych. Przedmiotowe przepisy powinny więc nadal mieć zastosowanie i powinny być w miarę możliwości wzmocnione w celu zapewnienia preferencyjnego dostępu dla łodziowego rybołówstwa tradycyjnego lub przybrzeżnego. [Popr. 18]

(14a)   Definicja łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego powinna zostać rozszerzona, z uwzględnieniem kryteriów poza ścisłym kryterium rozmiarów jednostek pływających, w tym między innymi przeważających warunków pogodowych, wpływu technik połowowych na ekosystem morski, czasu przebywania na morzu oraz właściwości podmiotu gospodarczego eksploatującego zasoby. Małe wyspy przybrzeżne uzależnione od rybołówstwa powinny być szczególnie traktowane oraz wspierane zarówno finansowo, jak i dzięki przydziałowi dodatkowych zasobów, tak aby umożliwić im przetrwanie i przyszły rozwój. [Popr. 19]

(15)  Żywe zasoby morza wokół Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich nadal powinny być szczególnie chronione, ponieważ przyczyniają się do zachowania lokalnej gospodarki tych wysp, biorąc pod uwagę ich sytuację strukturalną, społeczną i gospodarczą. Należy zatem utrzymać ograniczenie określonych rodzajów działalności połowowej w tych wodach do statków rybackich zarejestrowanych w portach Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich.

(16)  Cel zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morza osiągnie się skuteczniej przy wieloletnim podejściu do zarządzania rybołówstwem, ustanawiającym. W tym celu państwa członkowskie powinny w ścisłej współpracy z organami publicznymi i Komitetami Doradczymi stworzyć warunki dla zrównoważonego rozwoju, w tym na szczeblu lokalnym, ustanawiając jako priorytet plany wieloletnie odzwierciedlające specyfikę poszczególnych łowisk. Można to osiągnąć dzięki wspólnym działaniom na szczeblu regionalnym oraz w bardziej wiążący sposób, poprzez procedury decyzyjne mające na celu opracowanie planów wieloletnich.[Popr. 20]

(17)  Plany wieloletnie powinny w miarę możliwości obejmować większą ilość stad, jeżeli takie stada są eksploatowane wspólnie. W planach wieloletnich należy ustanowić podstawę do wyznaczania uprawnień do połowów i wymiernych celów dla zrównoważonej eksploatacji właściwych stad i ekosystemów morskich, określając wyraźne ramy czasowe i mechanizmy zabezpieczające na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń. Ponadto plany wieloletnie powinny być podporządkowane ściśle określonym celom w zakresie zarządzania, aby przyczyniały się do zrównoważonej eksploatacji odpowiednich stad i ekosystemów morskich. Jeżeli scenariusze dotyczące zarządzania mogą mieć konsekwencje społeczno-gospodarcze dla danych obszarów, plany te powinny być przyjmowane w porozumieniu z podmiotami sektora rybołówstwa, naukowcami i partnerami instytucjonalnymi.[Popr. 21]

(18)  Konieczne są środki służące obniżeniu i wyeliminowaniu obecnych wysokich poziomów niechcianych połowów i stopniowemu wyeliminowaniu odrzutów. Niechciane połowy i odrzutyNiestety wcześniejsze prawodawstwo często nakładało na rybaków obowiązek odrzucania cennych zasobów. Odrzuty stanowią w istocie znaczne marnowanie zasobów i negatywnie wpływają na zrównoważoną eksploatację żywych zasobów morza i ekosystemów morskich oraz rentowność rybołówstwa. Należy ustanowić i stopniowo wdrożyć obowiązek wyładunku wszystkich połowów stad będących przedmiotem zarządzania, połowionych w trakcie działalności połowowej na wodach Unii lub przez unijne statki rybackie. Opracowanie, promowanie oraz wprowadzenie środków i zachęt mających na celu przede wszystkim unikanie niechcianych połowów powinno mieć charakter priorytetowy. [Popr. 22]

(18a)   Obowiązek wyładunku wszystkich połowów należy wprowadzić w odniesieniu do poszczególnych rodzajów rybołówstwa. Rybacy powinni mieć nadal możliwość odrzucania tych gatunków, które według najlepszych dostępnych opinii naukowych wykazują wysoki wskaźnik przeżywalności po uwolnieniu do morza w warunkach określonych dla danego łowiska.[Popr. 23]

(18b)   Aby umożliwić wywiązanie się z obowiązku wyładunku wszystkich połowów, a także by złagodzić wpływ zróżnicowania rocznego składu połowów, państwom członkowskim zezwala się na przenoszenie kwot między latami do pewnej wartości procentowej.[Popr. 24]

(19)  Wyładunki niechcianych połowów nie powinny przynosić pełnych korzyści gospodarczych podmiotowi gospodarczemu. W przypadku wyładunków połowów ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony przeznaczenie takich połowów powinno być ograniczone i powinno wykluczać sprzedaż do spożycia przez ludzi. Każde państwo członkowskie powinno mieć możliwość podjęcia decyzji o zezwoleniu na darmową dystrybucję wyładowywanych ryb na cele dobroczynne lub charytatywne.[Popr. 25]

(20)  Z myślą o ochronie zasobów oraz dostosowaniu flot i łowisk należy wprowadzić jasne cele w stosunku do niektórych środków technicznych, a także dostosować poziomy sprawowania rządów do wymogów zarządzania. [Popr. 26]

(21)  W odniesieniu do stad, wobec których nie ustanowiono jakiegokolwiek planu wieloletniego, należy zapewnić wskaźniki eksploatacji prezentujące maksymalny podtrzymywalny połów poprzez wyznaczenie limitów połowowych lub nakładów połowowych. Jeśli dostępne dane są niewystarczające, łowiskami należy zarządzać przy użyciu norm zastępczych.[Popr. 27]

(21a)   Unia powinna zwiększyć swoje starania na rzecz ustanowienia skutecznej współpracy międzynarodowej oraz gospodarowania zasobami w morzach, które graniczą zarówno z państwami członkowskimi Unii, jak i państwami trzecimi, zapewniając utworzenie, tam gdzie jest to możliwe, regionalnych organizacji ds. rybołówstwa na takich obszarach. UE powinna w szczególności promować utworzenie regionalnej organizacji ds. rybołówstwa w regionie Morza Czarnego. [Popr. 28]

(22)  W świetle niejasnego stanu gospodarczego uprawnień do połowówniepewnej sytuacji gospodarczej części sektora rybołówstwa oraz faktu, że niektóre społeczności stref przybrzeżnych zależą od działalności połowowej, konieczne jest zapewnienie względnej stabilności tej działalności poprzez przydzielanie państwom członkowskim uprawnień do połowów w oparciu o przewidywalny udział każdego państwa członkowskiego w stadach. [Popr. 29]

(23)  Taka względna stabilność działalności połowowej, biorąc pod uwagę tymczasową sytuację biologiczną stada, powinna zabezpieczać szczególne potrzeby regionów, w których społeczności lokalne są szczególnie zależne od rybołówstwa i związanej z nim działalności, jak zdecydowała Rada w rezolucji z dnia 3 listopada 1976 r. w sprawie niektórych aspektów zewnętrznych utworzenia dwustumilowej strefy połowów we Wspólnocie(16) z mocą od dnia 1 stycznia 1977 r., w szczególności w załączniku VII do niej. W tym sensie należy zatem rozumieć pojęcie względnej stabilności, do której należy dążyć.

(24)  Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przedstawienia Komisji uzasadnionych wniosków w celu opracowania, w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, środków uznanych przez państwa członkowskie za niezbędne do wywiązania się z obowiązków w zakresie obszarów specjalnej ochrony na mocy art. 4 dyrektywy Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa(17) oraz specjalnych obszarów ochrony na mocy art. 6 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory(18), a także chronionych obszarów morskich na mocy art. 13 ust. 4 dyrektywy 2008/56/WE .

(25)  Po zasięgnięciu opinii komitetów doradczych i zainteresowanych państw członkowskich Komisja powinna mieć możliwość przyjęcia środków tymczasowych w razie poważnego zagrożenia dla ochrony żywych zasobów morza lub dla ekosystemu morskiego, które wymaga niezwłocznego działania i wynika z działalności połowowej. Środki te należy wprowadzić w określonym terminie oraz stosować przez określony czas. [Popr. 30]

(26)  Państwa członkowskie, kierując się opinią właściwych komitetów doradczych oraz zainteresowanych stron, powinny również mieć możliwość przyjęcia środków ochronnych i technicznych służących wdrożeniu wspólnej polityki rybołówstwa, aby umożliwić lepsze ukierunkowanie polityki na realia i specyfikę poszczególnych basenów morskich i łowisk oraz zapewnić lepsze stosowanie się do polityki. [Popr. 31]

(26a)   Należy zachęcać państwa członkowskie do współpracy na szczeblu regionalnym.[Popr. 32]

(27)  W ramach swojej strefy 12 mil morskich państwa członkowskie powinny mieć możliwość przyjęcia środków ochronnych i zarządzania mających zastosowanie do wszystkich unijnych statków rybackich, pod warunkiem że jeśli środki te mają zastosowanie do unijnych statków rybackich z innych państw członkowskich, przyjęte środki są niedyskryminujące, były wcześniej przedmiotem konsultacji z innymi zainteresowanymi państwami członkowskim, oraz że Unia nie przyjęła środków ukierunkowanych w szczególności na ochronę i zarządzanie w obrębie przedmiotowej strefy 12 mil morskich.

(28)  Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przyjęcia środków ochronnych i zarządzania w odniesieniu do stad w wodach Unii, mających zastosowanie wyłącznie do unijnych statków rybackich pływających pod ich banderą.

(28a)   Dostęp do rybołówstwa powinien opierać się na przejrzystych i obiektywnych kryteriach środowiskowych oraz społecznych rozumianych jako środki mające na celu promowanie odpowiedzialnego rybołówstwa, co pozwoli zagwarantować, że wspierane będą podmioty prowadzące połów w sposób najmniej zagrażający środowisku oraz zapewniający społeczeństwu największe zyski. [Popr. 234]

(29)  System przekazywalnych koncesji połowowych dla większości stad będących przedmiotem zarządzania w ramach wspólnej polityki rolnej należy wdrożyć nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r. dla wszystkich statków o długości co najmniej 12 metrów i wszystkich pozostałych statków rybackich stosujących do połowów narzędzia ciągnione. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z systemu przekazywalnych koncesji połowowych statki o całkowitej długości co najmniej 12 metrów inne niż statki używające narzędzi ciągnionych. Taki system powinien przyczyniać się do zmniejszenia, z inicjatywy sektora, rozmiarów flot oraz lepszych wyników ekonomicznych przy jednoczesnym tworzeniu pewnych prawnie i wyłącznych przekazywalnych koncesji połowowych w ramach rocznych uprawnień do połowów danego państwa członkowskiego. Ponieważ żywe zasoby morza stanowią dobro wspólne, przekazywalne koncesje połowowe powinny ustanawiać wyłącznie uprawnienia użytkownika do tej części rocznych uprawnień do połowów danego państwa członkowskiego, które mogą zostać wycofane zgodnie z ustanowionymi przepisami. [Popr. 33]

(29a)  Zgodnie z zasadą pomocniczości należy pozostawić poszczególnym państwom członkowskim wybór metody przyznawania przydzielonych im uprawnień do połowów, nie narzucając systemu podziału na szczeblu unijnym. W ten sposób państwa członkowskie zachowają swobodę w zakresie wprowadzenia przekazywalnych koncesji połowowych.[Popr. 37]

(30)  Koncesje połowowe powinny być przekazywalne i możliwe do oddania w dzierżawę w celu zdecentralizowania zarządzania uprawnieniami do połowów w kierunku sektora rybołówstwa i dopilnowania, by rybacy opuszczający sektor nie potrzebowali publicznej pomocy finansowej z tytułu wspólnej polityki rybołówstwa. [Popr. 35]

(31)  Specyficzne cechy charakterystyczne i trudna sytuacja społeczno-gospodarcza flot łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego uzasadniają ograniczenie obowiązkowego systemu przekazywalnych koncesji połowowych do dużych statków. System przekazywalnych koncesji połowowych powinien mieć zastosowanie do stad, dla których przydzielone zostały uprawnienia do połowów. [Popr. 36]

(31a)  Komisja powinna przeprowadzić ocenę floty w celu uzyskania wiarygodnych danych dotyczących dokładnego stopnia nadmiernej zdolności połowowej w Unii, co umożliwi jej zaproponowanie właściwych i odpowiednio ukierunkowanych instrumentów w celu jej obniżenia.[Popr. 34]

(31b)   Należy wprowadzić wiążący system oceny rejestrów floty i kontroli pułapów zdolności połowowej z myślą o tym, aby poszczególne państwa członkowskie przestrzegały pułapów przyznanej im zdolności połowowej, oraz w celu wzmocnienia systemu kontroli połowów, tak aby dostosować zdolność połowową do dostępnych zasobów.[Popr. 38]

(32)  W przypadku unijnych statków rybackich, które nie funkcjonują w ramach systemu przekazywalnych koncesji połowowych, można niektórych przypadkach państwa członkowskie nadal muszą podejmować szczególne środki, aby dostosować liczbę unijnych statków rybackich swoją zdolność połowową do dostępnych zasobów. Takie środkiDlatego też zdolność połowową powinno się mierzyć dla każdego stada i basenu morza w Unii. Podstawą takiego pomiaru powinny wprowadzać obowiązkowe pułapy maksymalnejbyć wspólne wytyczne. Każde państwo członkowskie powinno mieć możliwość wyboru środków i instrumentów, jakie zamierzają wprowadzić w celu ograniczenia nadmiernej zdolności połowowej i ustanawiać krajowe systemy wprowadzania/wycofywania w odniesieniu do środków na wycofanie z eksploatacji przyznanych w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. [Popr. 39]

(33)  Państwa członkowskie powinny prowadzić rejestr minimalnych informacji na temat cech charakterystycznych i działalności unijnych statków rybackich pływających pod ich banderą. Rejestry te powinny być udostępniane Komisji do celów monitorowania wielkości flot państw członkowskich.

(34)  Zarządzanie rybołówstwem w oparciu o najlepsze dostępnewyczerpujące i precyzyjne doradztwo naukowe wymaga zharmonizowanych, wiarygodnych i dokładnych zestawów danych. Dlatego też państwa członkowskie powinny gromadzić dane na temat flot i ich działalności połowowej, w szczególności dane biologiczne na temat połowów, w tym odrzutów, pochodzące z ankiet informacje o stadach oraz potencjalnym wpływie działalności połowowej na środowisko ekosystemu morskiego. Komisja powinna stworzyć niezbędne warunki umożliwiające harmonizację danych w celu promowania interpretacji ekosystemowej zasobów.[Popr. 40]

(35)  Gromadzenie danych powinno obejmować dane, które ułatwiają ekonomiczną ocenę wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rybołówstwa, akwakultury i przetwarzania produktów rybołówstwa i akwakultury, niezależnie od ich wielkości, oraz tendencji w zatrudnieniu w tych sektorach, a także dane dotyczące wpływu takich wydarzeń na społeczności rybackie. [Popr. 41]

(36)  Państwa członkowskie powinny zarządzać zgromadzonymi danymi oraz udostępniać je użytkownikom końcowym danych naukowych w oparciu o wieloletni program Unii, przedstawiając odpowiednie wyniki zainteresowanym stronom. Należy zwiększyć zaangażowanie władz regionalnych w działania związane z gromadzeniem danych. Państwa członkowskie powinny także współpracować ze sobą w celu koordynacji działalności w zakresie gromadzenia danych. W stosownych przypadkach państwa członkowskie powinny również współpracować w zakresie gromadzenia danych z państwami trzecimi, w obrębie tego samego basenumiarę możliwości poprzez powołany w tym celu organ regionalny, z uwzględnieniem konieczności przestrzegania prawa międzynarodowego, w szczególności Unclos. [Popr. 42]

(37)  Wiedza naukowa na temat rybołówstwa ukierunkowana na politykę powinna zostać wzmocniona poprzez przyjmowane na poziomie krajowym programy gromadzenia danych naukowych na temat rybołówstwa i niezależne programy badań i innowacji w zakresie rybołówstwa w koordynacji z innymi państwami członkowskimi oraz za pomocą unijnych narzędzi badań i innowacji, jak również poprzez niezbędną harmonizację i usystematyzowanie danych, które Komisja ma przeprowadzić. [Popr. 43]

(38)  Unia powinna promować cele wspólnej polityki rybołówstwa na poziomie międzynarodowym. W tym celu Unia powinna dążyć do poprawy wyników organizacji regionalnych i międzynarodowych w zakresie ochrony międzynarodowych stad i zrównoważonego zarządzania nimi poprzez promowanie procesu decyzyjnego opartego na wiedzy oraz lepsze przestrzeganie przepisów, większą przejrzystość i udziałzapewnienie efektywnego udziału zainteresowanych stron, a także poprzez zwalczanie nielegalnej, nieraportowanej i nieuregulowanej (NNN) działalności połowowej. [Popr. 44]

(39)  Porozumienia w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem zawarte z państwami trzecimi powinny gwarantować, że działalność połowowa Unii na wodach państwa trzeciego opiera się na najlepszym dostępnym doradztwie, zapewniając zrównoważoną eksploatację i ochronę żywych zasobów morza z poszanowaniem zasady nadwyżki zawartej w Unclos. Porozumienia te, zapewniając prawa dostępu w zamian za finansowy wkład Unii, powinny przyczyniać się do ustanowienia wysokiej jakości systemu gromadzenia danych naukowych oraz ram wysokiej jakości administracji w celu zapewnienia w szczególności skutecznych środków monitorowania, kontroli i nadzoru. [Popr. 45]

(40)  Wprowadzenie klauzuli dotyczącej praw człowieka do porozumień w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem również powinno być w pełni zgodne z ogólnymi celami Unii w zakresie polityki rozwoju.

(41)  Poszanowanie zasad demokratycznych i praw człowieka, określonych w Powszechnej deklaracji praw człowieka i innych właściwych międzynarodowych instrumentach w dziedzinie praw człowieka, oraz rządy prawa powinny stanowić istotny element porozumień w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem i podlegać szczególnej klauzuli dotyczącej praw człowieka.

(41a)   Z uwagi na poważny problem piractwa dotyczący unijnych statków, które dokonują połowów w krajach trzecich na podstawie dwustronnych lub wielostronnych porozumień, a także ze względu na szczególne narażenie takich statków na piractwo należy wzmocnić środki i działania w celu ich ochrony.[Popr. 46]

(42)  Akwakultura powinna przyczyniać się do utrzymania potencjału produkcji żywności na zrównoważonym poziomie w całej Unii, aby zagwarantować długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe, w tym dostawy żywności, a także wzrost i zatrudnienie dla obywateli europejskich oraz przyczynić się do zaspokojenia rosnącego światowego zapotrzebowania na żywność pochodzenia wodnego. [Popr. 47]

(43)  W strategii zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury Komisji(19), przyjętej w 2009 r., którą z zadowoleniem odebrała i zatwierdziła Rada oraz z zadowoleniem przyjął Parlament Europejski, zauważono potrzebę utworzenia i promowania równych warunków działania dla akwakultury jako podstawę jej zrównoważonego rozwoju.

(44)  Wspólna polityka rybołówstwa powinna przyczyniać się do Strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu(20) oraz uczestniczyć w realizacji celów ustanowionych w tej strategii.

(45)  Działalność w zakresie akwakultury w Unii jest uwarunkowana różnymi czynnikami w poszczególnych państwach, dotyczącymi m.in. zezwoleń dla podmiotów gospodarczych. Należy opracować strategiczne wytyczne unijne dla krajowych planów strategicznych w celu poprawy konkurencyjności sektora akwakultury, wsparcia jego rozwoju i innowacyjności oraz promowania działalności gospodarczej, dywersyfikacji i poprawy jakości życia na obszarach przybrzeżnych i wiejskich, jak również mechanizmy wymiany informacji i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi poprzez otwartą metodę koordynacji krajowych środków dotyczących bezpieczeństwa działalności gospodarczej, dostępu do wód i przestrzeni Unii oraz administracyjnego uproszenia procesu wydawania licencji.

(46)  Szczególny charakter akwakultury wymaga Komitetu Doradczego ds. Konsultacji z Zainteresowanymi Stronami w zakresie elementów unijnej polityki, które mogłyby wpływać na akwakulturę.

(46a)   Ze względu na specyfikę regionów najbardziej oddalonych, zwłaszcza na ich oddalenie geograficzne i znaczenie rybołówstwa dla ich gospodarki, należy utworzyć komitet doradczy ds. regionów najbardziej oddalonych, dzielący się na trzy sekcje dla: wód południowo-zachodnich, wód południowo-zachodniej części Oceanu Indyjskiego i wód basenu Antyli-Gujany. Jednym z celów tego komitetu doradczego powinno być przyczynianie się do zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów w skali światowej.[Popr. 48]

(47)  Konieczne jest zwiększenie konkurencyjności unijnego sektora rybołówstwa i akwakultury oraz wezwanie do uproszczenia w celu lepszego zarządzania działalnością sektora w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu. Należy przy tym zapewnić wzajemność w handlu z państwami trzecimi, tak aby stworzyć równe szanse na rynku Unii, nie tylko pod względem zrównoważonego rozwoju rybołówstwa, lecz także ocen funkcjonowania; wspólna organizacja rynków dla produktów rybołówstwa i akwakultury powinna zapewniać równe szanse dla wszystkich produktów rybołówstwa i akwakultury wprowadzanych do obrotu w Unii, bez względu na to, czy pochodzą one z Unii czy z państw trzecich, umożliwiać konsumentom dokonywanie bardziej świadomych wyborów w oparciu o identyfikowalność, oraz wspierać odpowiedzialną konsumpcję, a także zwiększać wiedzę ekonomiczną i zrozumienie unijnych rynków w całym łańcuchu dostaw. Część niniejszego rozporządzenia poświęcona wspólnej organizacji rynków w niniejszym rozporządzeniu powinna zawierać przepisy mające na celu uzależnienie przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury od przestrzegania norm społecznych i środowiskowych uznanych w skali międzynarodowej.[Popr. 49]

(48)  Przy wdrażaniu wspólnej organizacji rynków należy zachować zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii, w szczególności w odniesieniu do przepisów Światowej Organizacji Handlu. Sukces wspólnej polityki rybołówstwa wymaga efektywnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania prawa, w tym zwalczania działalności połowowej NNN. Dlatego też, należy skutecznie wdrożyć obowiązujące w tym zakresie przepisy oraz ustanowić unijny system kontroli, inspekcji i egzekwowania prawa, aby zapewnić przestrzeganie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa. [Popr. 50]

(49)  W ramach unijnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania prawa należy promować wykorzystanie nowoczesnych i skutecznych technologii. Państwa członkowskie lub Komisja powinny mieć możliwość przeprowadzenia projektów pilotażowych w zakresie nowych technologii kontroli i systemów zarządzania danymi. [Popr. 51]

(50)  Aby zapewnić zaangażowanie właściwych podmiotów gospodarczych w unijny system kontroli, inspekcji i egzekwowania prawa, państwa członkowskie powinny mieć możliwość wymagania od posiadaczy licencji połowowej unijnych statków połowowych o długości całkowitej co najmniej 12 metrów, pływających pod ich banderą,swych podmiotów gospodarczych proporcjonalnego udziału w kosztach operacyjnych takiego systemu. [Popr. 196]

(51)  Cele wspólnej polityki rybołówstwa nie mogą zostać odpowiednio zrealizowane przez państwa członkowskie, biorąc pod uwagę trudności napotykane w rozwoju przemysłu rybnego i zarządzaniu nim oraz ograniczone zasoby finansowe państw członkowskich. Stąd też, w celu przyczynienia sie do realizacji tych celów, powinna zostać przyznana wieloletnia pomoc finansowa Unii ukierunkowana na priorytety wspólnej polityki rybołówstwa i dostosowana do specyfiki przemysłu rybnego w poszczególnych państwach członkowskich. [Popr. 52]

(51a)   Wsparcie finansowe z Unii powinno umożliwiać rozwijanie dóbr i usług publicznych w sektorze rybołówstwa, a w szczególności wspierać środki kontroli i monitorowania, gromadzenie danych oraz badania i rozwijanie działań mających na celu utrzymanie ekosystemu morskiego w dobrym stanie. [Popr. 245]

(52)  Unijna pomoc finansowa powinna być uzależniona od przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa przez państwa członkowskie i podmioty gospodarcze, w tym właścicieli statków. Tym samym taka pomoc finansowa powinna zostać przerwana, zawieszona lub skorygowana w przypadku nieprzestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa przez państwa członkowskie oraz poważnych naruszeń tych przepisów przez podmioty gospodarcze. [Popr. 53]

(53)  Dialog z zainteresowanymi stronami okazał się kluczowy dla osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa. Biorąc pod uwagę zróżnicowane warunki na wodach Unii i większą regionalizację wspólnej polityki rybołówstwa, komitety doradcze powinny być w stanie umożliwić wykorzystanie we wspólnej polityce rybołówstwa wiedzy i doświadczenia wszystkich zainteresowanych stron, zwłaszcza podczas sporządzania planów wieloletnich. [Popr. 54]

(54)  Komisję powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych w odniesieniu do tworzenia nowych komitetów doradczych i zmiany obszarów kompetencji istniejących komitetów doradczych, w szczególności uwzględniając specyfikęMając na uwadze specyfikę regionów najbardziej oddalonych, akwakultury, rybołówstwa śródlądowego, rynków, a także Morza Czarnego, właściwe jest stworzenie nowego komitetu doradczego dla każdego z tych obszarów. [Popr. 55]

(55)  Aby osiągnąć cele wspólnej polityki rybołówstwa, Komisji należy przekazać uprawnienie do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w zakresie określenia środków dotyczących połowów mających na celu zmniejszenie wpływu działalności połowowej w specjalnych obszarachzmniejszania poważnego zagrożenia dla ochronyżywych zasobów morza lub dla ekosystemu morskiego – jeżeli wymaga tego pilna potrzeba, dostosowania obowiązku wyładunku wszystkich połowów w celu wywiązania się z międzynarodowych zobowiązań Unii, domyślnych środków ochronnych w ramach planów wieloletnich lub środków technicznych, ponownego przeliczania pułapów zdolności połowowej, określenia informacji na temat cech charakterystycznych i działalności unijnych statków rybackich, zasad przeprowadzania projektów pilotażowych dotyczących nowych technologii kontroli i systemów zarządzania danymi, zmian do załącznika III w zakresie obszarów kompetencji komitetów doradczych oraz składu i funkcjonowania komitetów doradczych. [Popr. 56]

(56)  Szczególnie istotne jest, aby Komisja przeprowadzała odpowiednie konsultacje w trakcie prac przygotowawczych do przyjęcia aktów delegowanych, w tym na poziomie ekspertów.

(57)  W trakcie przygotowania i opracowania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić jednoczesne i odpowiednie przekazanie na czas właściwych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(58)  Aby zapewnić jednolite warunki wdrażania technicznych wymogów operacyjnych w zakresie warunków przekazywania informacji dotyczących rejestrów flot rybackich i dotyczących wymogów w zakresie danych odnośnie do zarządzania rybołówstwem, Komisji należy przyznać uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(21).

(59)  Dla osiągnięcia podstawowego celu wspólnej polityki rybołówstwa, jakim jest zapewnienie długoterminowych zrównoważonych warunków środowiskowych, gospodarczych i społecznych dla sektorów rybołówstwa i akwakultury oraz przyczynianie się do bezpieczeństwa dostaw żywności, konieczne i właściwe jest ustanowienie zasad w zakresie zachowania i eksploatacji żywych zasobów morza, a także przepisów, które zapewnią zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny sektora rybołówstwa i połowu skorupiaków w Unii, przy jednoczesnym zadbaniu o dostateczne finansowanie w stosownych przypadkach. [Popr. 57]

(60)  Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w art. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, niniejsze rozporządzenie nie wychodzi poza to, co konieczne dla osiągnięcia tego celu.

(61)  Decyzja Rady 2004/585/WE z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiająca Regionalne Komitety Doradcze w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa(22) powinna zostać uchylona po wejściu w życie odpowiadających jej przepisów na mocy niniejszego rozporządzenia.

(62)  Należy uchylić rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa(23), ale nadal powinno mieć ono zastosowanie do programów krajowych przyjętych w odniesieniu do gromadzenia danych i zarządzania nimi na lata 2011–2013. [Popr. 58]

(63)  Ze względu na liczbę i wagę zmian, które mają zostać wprowadzone, należy uchylić rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

CZĘŚĆ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Zakres stosowania

1.  Wspólna polityka rybołówstwa obejmuje:

   a) ochronę żywych zasobów morza,oraz zrównoważoną eksploatację łowisk ukierunkowanych na te zasoby i zarządzanie nimi i ich eksploatację; oraztymi łowiskami;
   b) żywe zasoby słodkowodne, akwakulturę oraz przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury w odniesieniu do środków rynkowych i finansowych wspierających wspólną politykę rybołówstwa., środki o charakterze strukturalnym i zarządzanie zdolnością połowową floty;
   ba) społeczną i gospodarczą rentowność działalności połowowej, wspieranie zatrudnienia w strefach przybrzeżnych oraz rozwoju społeczności stref przybrzeżnych, a także szczególne problemy tradycyjnego i łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i akwakultury.[Popr. 59]

2.  Wspólna polityka rybołówstwa obejmuje działalność, o której mowa w ust. 1, jeśli jest ona prowadzona:

   a) na terytorium państw członkowskich; lub
   b) na wodach Unii, w tym przez statki rybackie pływające pod banderą państw trzecich i zarejestrowane w nich; lub
   c) przez unijne statki rybackie poza wodami Unii; lub
   d) przez obywateli państw członkowskich, bez uszczerbku dla głównej odpowiedzialności państwa bandery.

Artykuł 2

Cele ogólne

1.  Wspólna polityka rybołówstwa dopilnowuje, by działalność w zakresie rybołówstwa i akwakultury zapewniała długookresowe zrównoważone warunki środowiskowe, gospodarcze i społeczne oraz przyczyniałabyła zrównoważona w perspektywie długoterminowej pod względem ochrony środowiska oraz zarządzana w sposób spójny z celem osiągania korzyści gospodarczych, społecznych i korzyści w dziedzinie zatrudnienia, przyczyniania się do bezpieczeństwa dostaw żywności i możliwości w zakresie rybołówstwa rekreacyjnego, a także umożliwiania funkcjonowania sektora przetwarzania i działalności na lądzie, bezpośrednio związanych z działalnością w zakresie rybołówstwa, przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów konsumentów i producentów.

2.  Wspólna polityka rybołówstwa stosuje wobec zarządzania rybołówstwem podejście ostrożnościowe i ma na celu dopilnowaćdopilnowuje, by eksploatacja żywych zasobów morza odbudowała i zachowała populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć maksymalny podtrzymywalny połów do 2015 r. wskaźniki śmiertelności połowowej zostały ustalone na poziomach pozwalających na odbudowę stad najpóźniej do 2020 r. powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu oraz pozwalających na utrzymanie wszystkich odbudowanych stad na tych poziomach.

3.  Wspólna polityka rybołówstwa wdraża podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem i akwakultury, tak aby zapewnićrybołówstwo i akwakultura przyczyniały się do realizacji celu, jakim jest ograniczenie skutkówwpływu człowieka na ekosystem morski do minimum, by nie pogłębiały degradacji środowiska morskiegoczłowieka na ekosystem morski do minimum, a także by nie pogłębiały degradacji środowiska.

3a.   Wspólna polityka rybołówstwa wspiera zrównoważony rozwój i dobrostan społeczności stref przybrzeżnych oraz zatrudnienie, warunki pracy i bezpieczeństwo podmiotów prowadzących działalność połowową.

4.  Wspólna polityka rybołówstwa integruje wymogi wynikające z unijnego prawodawstwa dotyczącegojest spójna z unijnym prawodawstwem dotyczącym środowiska i z innymi unijnymi strategiami politycznymi.

4a.   Wspólna polityka rybołówstwa zapewnia dostosowanie zdolności połowowej flot do poziomów eksploatacji zgodnych z treścią ust. 2.

4b.   Wspólna polityka rybołówstwa przyczynia się do gromadzenia kompleksowych i wiarygodnych danych naukowych.[Popr. 60]

Artykuł 3

Cele szczegółowe

Aby osiągnąć ogólne cele określone w art. 2, wspólna polityka rybołówstwa w szczególności:

   a) zapobiega niechcianym połowom, ogranicza je do minimum i w miarę możliwości je eliminuje niechciane połowy stad handlowych i stopniowo zapewnia wyładunek wszystkich połowów takich stad;
   aa) zapewnia wyładunek wszystkich poławianych i regulowanych stad, uwzględniając przy tym najlepsze doradztwo naukowe i unikając tworzenia nowych rynków lub rozszerzania istniejących;
   b) zapewnia warunki dla efektywnej i zrównoważonej pod względem ochrony środowiska działalności połowowej w ramachUnii w celu przywrócenia rentownego i konkurencyjnego przemysłu rybnego, gwarantując przy tym sprawiedliwe warunki na rynku wewnętrznym;
   c) promuje rozwój unijnej działalności w zakresie akwakultury w celu przyczynieniai związanych z nią sektorów przemysłu, zapewniając ich zrównoważony pod względem ochrony środowiska charakter oraz dążąc do tego, by przyczyniały się do bezpieczeństwa żywnościowego i zatrudnienia na obszarach przybrzeżnych i wiejskich;
   d) przyczyniawspiera sprawiedliwy rozdział zasobów morskich, przyczyniając się do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia i standardów społecznych wśród osób zależnych od działalności połowowej;
   e) uwzględnia interesy konsumentów;
   f) zapewnia systematyczne i, zharmonizowane, regularne i rzetelne gromadzenie danych oraz przejrzyste zarządzanie nimi.danymi, a także rozwiązuje problemy wynikające z zarządzania stadami, na temat których brakuje danych;
   fa) wspiera łodziowe rybołówstwo przybrzeżne;
   fb) przyczynia się do osiągnięcia dobrego stanu środowiska, jak określono w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE.[Popr. 61 i 235]

Artykuł 4

Zasady dobrych rządów

Wspólna polityka rybołówstwa rządzi się następującymi zasadamistosuje następujące zasady dobrych rządów:

   a) jasno zdefiniowany zakres obowiązków na poziomie unijnym, regionalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym; nienaruszający przepisów konstytucyjnych poszczególnych państw członkowskich;
   aa) konieczność zastosowania zdecentralizowanego i zregionalizowanego podejścia do zarządzania rybołówstwem;
   b) ustanowienie środków zgodnie z najlepszym dostępnym doradztwem naukowym;
   c) perspektywa długoterminowa;
   ca) obniżenie kosztów administracyjnych;
   d) dużewłaściwe zaangażowanie zainteresowanych stron, w szczególności komitetów doradczych i partnerów społecznych, na wszystkich etapach od opracowania po wdrożenie środków, co pozwoli na zachowanie specyfiki regionalnej dzięki zastosowaniu zregionalizowanego podejścia;
   e) główna odpowiedzialność państwa bandery;
   f) spójność ze zintegrowaną polityką morską, a także z innymi rodzajami polityki Unii.;
   fa) konieczność przeprowadzenia środowiskowych i strategicznych ocen skutków;
   fb) równowaga między wewnętrznym i zewnętrznym wymiarem wspólnej polityki rybołówstwa, dzięki której standardy i mechanizmy egzekwowania stosowane na obszarze Unii są w odpowiednich przypadkach stosowane również poza jej granicami;
   fc) przejrzyste zarządzanie danymi i podejmowanie decyzji zgodnie z Konwencją Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska („konwencją z Aarhus”), zatwierdzoną w imieniu Unii decyzją Rady 2005/370/WE(24).[Popr. 62 i 220]

Artykuł 5

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

   (1) „wody Unii” oznaczają wody i dno morskie podlegające suwerenności lub jurysdykcji państw członkowskich, z wyjątkiem wódtych sąsiadujących z terytoriami wymienionymi w załączniku II do Traktatu; [Popr. 63]
   (2) „żywe zasoby morza” oznaczają dostępne, żywe morskie gatunki wodne, w tym gatunki anadromiczne i katadromiczne na wszystkich etapach ich cyklu życia;
   (3) „żywe zasoby słodkowodne” oznaczają dostępne, żywe słodkowodne gatunki wodne;
   (4) „statek rybacki” oznacza jakikolwiek statek wyposażony do celów połowów przemysłowych żywych zasobów morza;
   (5) „unijny statek rybacki” oznacza statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego i zarejestrowany w Unii;
   (5a) „rybacy” oznaczają wszelkie osoby prowadzące zawodowo uznawaną przez państwo członkowskie działalność połowową na pokładzie czynnego statku rybackiego lub działalność polegającą na odławianiu organizmów morskich bez wykorzystania statku;[Popr. 64]
   (5b) „wprowadzenie do floty” oznacza rejestrację statku rybackiego w rejestrze floty rybackiej państwa członkowskiego;[Popr. 65]
   (6) „maksymalny podtrzymywalny połów” oznacza maksymalnynajwiększy teoretyczny zrównoważony połów, jaki można bez końcaw sposób ciągły uzyskiwać (przeciętnie) ze stada w istniejących (przeciętnych) warunkach środowiskowych bez znacznych skutków dla procesu reprodukcji; [Popr. 66]
   (6a) „poławiane gatunki” oznaczają gatunki poddawane presji/eksploatacji połowowej, łącznie z gatunkami, które są poławiane jako przyłów, lub na które działalność połowowa wywiera wpływ, lecz które nie są wyładowywane;[Popr. 67]
   (7) „podejście ostrożnościowe do zarządzania rybołówstwem”, o którym mowa w art. 6 porozumienia ONZ w sprawie zasobów ryb, oznacza podejście, zgodnie z którym brak odpowiednich informacji naukowych nie powinien być usprawiedliwieniem dla odkładania lub niepodejmowania środków zarządzania dla ochrony docelowego gatunku, gatunków pokrewnych lub zależnych oraz gatunków niedocelowych i ich środowiska; [Popr. 68]
   (8) „podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem” oznacza podejście, w którym gwarantuje się, że korzyści z żywych zasobów morza są wysokie, a bezpośrednie i pośredniew procesie podejmowania decyzji uwzględnia się skutki działań w zakresie rybołówstwa dla ekosystemów morskich są niskie i nie są szkodliwe dla przyszłego funkcjonowania, różnorodności i integralności tych ekosystemówskutki innych działań człowieka i skutki czynników środowiskowych dla gatunków docelowych i wszystkich pozostałych gatunków wchodzących w skład tego samego ekosystemu bądź powiązanych z gatunkami docelowymi lub od nich zależnymi, a jednocześnie dopilnowuje się, by łączna presja tego rodzaju działań była utrzymywana na poziomach pozwalających osiągać dobry stan środowiska; [Popr. 237]
   (9) „wskaźnik śmiertelności połowowej” oznacza połówstopę usuwania biomasy i osobników ze stada w danym okresie w stosunku do średniego stada dostępnego do połowu w tym okresiewyniku działalności połowowej; [Popr. 70]
   (9a) „FMSY” oznacza wskaźnik śmiertelności połowowej zgodny z celem osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu;[Popr. 71]
   (10) „stado” oznacza żywe zasoby morza o specyficznych cechach, występujące w danym obszarze zarządzania; [Popr. 72]
   (11) „limit połowowy” oznacza ograniczenie ilościowe w wyładunkupołowach stada lub grupy stad w danym okresie; [Popr. 73]
   (11a) „niechciane połowy” oznaczają połowy gatunków poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony lub minimalnego rozmiaru wyładunku, lub połowy gatunków chronionych albo objętych zakazem połowów, połowy gatunków niehandlowych lub osobników gatunków handlowych niespełniających wymogów przewidzianych w przepisach zawartych w unijnym prawodawstwie z dziedziny rybołówstwa ustanawiającym środki techniczne, kontrolne i ochronne;[Popr. 74]
   (12) „punkt odniesienia ochrony” oznacza wartości parametrów populacji stada (takich jak biomasa (B), biomasa stada tarłowego (SSB) czy wskaźnik śmiertelności połowowej (F)) stosowane w zarządzaniu rybołówstwem, do określania na przykład w odniesieniu do dopuszczalnego poziomu ryzyka biologicznego lub pożądanego poziomu połowu; [Popr. 75]
   (12a) „graniczny punkt odniesienia” oznacza wartości parametrów populacji stada (takich jak biomasa czy wskaźnik śmiertelności połowowej) stosowane w zarządzaniu rybołówstwem w celu wskazania progu, powyżej lub poniżej którego zarządzanie rybołówstwem jest zgodne celem zarządzania, np. z dopuszczalnym poziomem ryzyka biologicznego lub pożądanym poziomem połowu;
   (12b) „stado na bezpiecznym poziomie biologicznym” oznacza stado, w odniesieniu do którego z wysokim prawdopodobieństwem można stwierdzić, że biomasa stada tarłowego szacowana na koniec ostatniego roku jest wyższa niż biomasa graniczna (Blim), a wskaźnik śmiertelności połowowej szacowany na ostatni rok jest niższy niż graniczny wskaźnik śmiertelności połowowej (Flim); [Popr. 77]
   (13) „zabezpieczenie” oznacza środek zapobiegawczy mający chronić przed wystąpieniem niepożądanego wydarzenia i uniemożliwiać je; [Popr. 78]
   (14) „środki techniczne” oznaczają środki regulujące skład gatunkowy, skład wielkościowy połowów i skutki dla elementów ekosystemów lub ich funkcjonowania wynikające z działalności połowowej poprzez nakładanie warunków dotyczących wykorzystania i strukturycharakterystyki narzędzi połowowych i ograniczeniaoraz przez nakładanie czasowych lub przestrzennych ograniczeń dostępu do obszarów połowów; [Popr. 79]
   (14a) „istotne siedliska ryb” oznaczają wrażliwe siedliska morskie, które wymagają ochrony ze względu na ich kluczową rolę w zaspokajaniu ekologicznych i biologicznych potrzeb gatunków ryb, w tym w zakresie tarła, rozwoju narybku i żerowisk;[Popr. 80]
   (14b) „chroniony obszar połowowy” oznacza określony geograficznie obszar morski, na którym wszystkie lub niektóre działania połowowe są czasowo lub na stałe zakazane albo ograniczone w celu poprawy eksploatacji i ochrony żywych zasobów wodnych lub ochrony ekosystemów morskich;[Popr. 81]
   (15) „uprawnienie do połowów” oznacza określone ilościowo prawne upoważnienie do połowu pewnego stada wyrażone w maksymalnych połowach lub maksymalnym nakładzie połowowym oraz powiązane z nimi funkcjonalnie warunki, które są niezbędne do ich ilościowego wyrażenia na pewnym poziomiedla danego obszaru zarządzania; [Popr. 82]
   (16) „nakład połowowy” oznacza wynik zdolności oraz działalności statku rybackiego; w przypadku grupy statków rybackich jest to suma nakładu połowowego wszystkich statków w tej grupie;
   (17) „przekazywalne koncesje połowowe” oznaczają podlegające odwołaniu prawa użytkownika do określonej części uprawnień do połowów przydzielonych danemu państwu członkowskiemu lub określonych w planach zarządzania przyjętych przez państwo członkowskie zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006(25), które posiadacz może przenieść na innych kwalifikujących się posiadaczy takich przekazywalnych koncesji połowowych; [Popr. 83]
   (18) „indywidualne uprawnienia do połowów” oznaczają roczne uprawnienia do połowów przydzielone posiadaczom przekazywalnych koncesji połowowych w danym państwie członkowskim w oparciu o udział uprawnień do połowów odnoszący się do tego państwa członkowskiego; [Popr. 84]
   (19) „zdolność połowowa” oznacza pojemnośćzdolność statku do odławiania ryb, mierzoną w powiązaniu z cechami statku, w tym pojemnością statku statku w GT (pojemność brutto) i, jego mocmocą w kW (kilowat), jak określono w art. 4 i 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określającego parametry statków rybackich(26), a także cechami i rozmiarami narzędzi połowowych oraz wszelkimi innymi wskaźnikami, mającymi wpływ na zdolność statku do odławiania ryb; [Popr. 85]
   (19a) „przestrzeń mieszkalna” oznacza przestrzeń na pokładzie statku, której jedynym celem jest zapewnienie członkom załogi przestrzeni życiowej i miejsca odpoczynku;[Popr. 86]
   (20) „akwakultura” oznacza hodowlę lub uprawę organizmów wodnych za pomocą technik opracowanych w celu zwiększenia produkcji przedmiotowych organizmów poza naturalną zdolność środowiska, gdzie organizmy takie pozostają własnością osoby fizycznej lub prawnej w ciągu całego stadium hodowli lub uprawy, do zbiorów włącznie; [Popr. 87]
   (21) „licencja połowowa” oznacza licencję, o której mowa w art. 4 ust. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa(27);
   (22) „upoważnienie do połowów” oznacza upoważnienie, o którym mowa w art. 4 ust. 10 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009;
   (23) „połowy” oznaczają zbieranie lub łowienie organizmów wodnych żyjących w naturalnym środowisku lub celowe wykorzystanie wszelkich środków pozwalających na takie zbieranie lub łowienie;
   (24) „produkty rybołówstwa” oznaczają organizmy wodne będące wynikiem działalności połowowej;
   (25) „podmiot gospodarczy” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która prowadzi lub posiada jakiekolwiek przedsiębiorstwo wykonujące działalność związaną z dowolnym etapem produkcji, przetwarzania, wprowadzania do obrotu, dystrybucji i sieci sprzedaży detalicznej produktów rybołówstwa i akwakultury, lub jakąkolwiek inną organizację reprezentującą osoby zawodowo zajmujące się rybołówstwem, która jest prawnie uznawana i odpowiedzialna za zarządzanie dostępem do zasobów rybnych, profesjonalną działalnością połowową i akwakulturą; [Popr. 88]
   (26) „poważne naruszenie” oznaczana naruszenie określone w art. 42 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania(28) i art. 90 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009;
   (27) „użytkownik końcowy danych naukowych” oznacza podmiot badawczy lub zarządczy, który z przyczyn badawczych lub zarządczych jest zainteresowany analizą naukową danych o sektorze rybołówstwa; [Popr. 89]
   (28) „nadwyżka dopuszczalnego połowu” oznacza część dopuszczalnego połowu, na której pozyskanie państwu nadbrzeżnemu nie pozwalają jego zdolności połowowe przez określony czas, wskutek czego ogólny wskaźnik eksploatacji w odniesieniu do poszczególnych stad pozostaje poniżej poziomów umożliwiających odbudowę stad i utrzymanie populacji pozyskiwanych gatunków powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu; [Popr. 90]
   (29) „produkty akwakultury” oznaczają organizmy wodne na każdym etapie ich cyklu życia, będące wynikiem działalności w zakresie akwakultury;
   (30) „biomasa stada tarłowego” oznacza szacunek masy ryb z danego zasobu, które rozmnażająsą dostatecznie dojrzałe, aby rozmnażać się w określonym czasie, włączając osobniki męskie i żeńskie oraz ryby rozmnażające się żyworodnie; [Popr. 91]
   (31) „połowy wielogatunkowe” oznaczają połowy, w trakcieprzypadku których na danym obszarze, gdzie dokonuje się połowów, obecny jestznajduje się więcej niż jeden gatunek i gatunki te są narażone na złapanie w narzędzia połowowe, który może zostać złowiony podczas tego samego połowu; [Popr. 92]
   (32) „porozumienia w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem” oznaczają międzynarodowe porozumienia zawarte z państwem trzecim w celu umożliwienia Uniiuzyskania dostępu do zasobów lub wód tego państwaz myślą o zrównoważonej eksploatacji części nadwyżki żywych zasobów morza w zamian za rekompensatę finansową z Unii służącą wsparciu lokalnego sektora rybołówstwa, ze szczególnym naciskiem na gromadzenie danych naukowych, monitorowanie i kontrolę, lub w celu uzyskania wzajemnego dostępu do zasobów lub wód poprzez wymianę uprawnień do połowów między Unią a państwem trzecim; [Popr. 93]
   (32a) „przyłów” oznacza połów organizmu niedocelowego, bez względu na to czy jest on zatrzymywany, wyładowywany albo odrzucany;[Popr. 95]
   (32b) „połów” oznacza wszelkie żywe zasoby morza poławiane w ramach działalności połowowej;[Popr. 96]
   (32c) „połowy mniej intensywne” oznaczają połowy przy użyciu selektywnych technik połowowych, które mają minimalny szkodliwy wpływ na ekosystem morski i charakteryzują się niskimi emisjami pochodzącymi z paliw;[Popr. 97]
   (32d) „połowy selektywne” oznaczają połowy przy użyciu metod lub narzędzi połowowych, które podczas połowu pozwalają na zlokalizowanie i schwytanie organizmów w zależności od rozmiaru i gatunku, co pozwala na uniknięcie połowu gatunków niedocelowych lub wypuszczenie ich w nieuszkodzonym stanie. [Popr. 98]

CZĘŚĆ II

DOSTĘP DO WÓD

Artykuł 6

Ogólne zasady w zakresie dostępu do wód

1.  Unijne statki rybackie mają równy dostęp do wód i zasobów na wszystkich wodach unijnych, z wyjątkiem tych określonych w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem środków przyjętych na mocy części III.

2.  W przypadku pasów wodnych do 12 mil morskich od linii podstawowej podlegających suwerenności lub jurysdykcji państw członkowskich państwa te są uprawnione od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. do ograniczenia połowów do statków rybackich, które tradycyjnie łowią na tych wodach z przyległych portów, bez uszczerbku dla uzgodnień dotyczących unijnych statków rybackich pływających pod banderą innych państw członkowskich w ramach istniejących stosunków sąsiedzkich między państwami członkowskimi oraz uzgodnień zawartych w załączniku I, ustalającym dla każdego państwa członkowskiego strefy geograficzne w ramach pasów przybrzeżnych innych państw członkowskich, na których prowadzi się działalność połowową, oraz odnośne gatunki. Państwa członkowskie mogą wprowadzić wyłączny lub preferencyjny dostęp dla tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, uwzględniając czynniki społeczne i środowiskowe, w tym ewentualne korzyści płynące z przyznania wyłącznego lub preferencyjnego dostępu dla lokalnych przedsiębiorstw lub mikroprzedsiębiorstw oraz rybaków prowadzących selektywną działalność połowową o niskim wpływie na środowisko. Państwa członkowskie informują Komisję o ograniczeniach ustanowionych na podstawie niniejszego ustępu. [Popr. 251]

3.  W pasach wodnych do 100 mil morskich od linii podstawowej Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. państwa członkowskie są uprawnione do ograniczenia rybołówstwa do statków rybackich zarejestrowanych w portach tych wysp. Ograniczenia te nie mają zastosowania do statków unijnych, które tradycyjnie łowią na tych wodach, o ile te statki nie przekraczają tradycyjnie wykorzystywanych nakładów połowowych. Państwa członkowskie informują Komisję o ograniczeniach ustanowionych na podstawie niniejszego ustępu.

3a.   Definicję statusu istniejącego obszaru biologicznie wrażliwego zawartą w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie zarządzania nakładem połowowym, odnoszącego się do niektórych obszarów i zasobów połowowych Wspólnoty(29)zachowuje się w obecnej formie.[Popr. 99]

4.  Przepisy nawiązujące do uzgodnień określonych w ust. 2 i 3 zostaną przyjęte do dnia 31 grudnia 2022 r.

CZĘŚĆ III

ŚRODKI OCHRONY I ZRÓWNOWAŻONEJ EKSPLOATACJI ŻYWYCH ZASOBÓW MORZA [Popr. 100]

TYTUŁ I

RODZAJE ŚRODKÓW

Artykuł -7

Przepisy ogólne dotyczące środków ochrony

1.   Aby osiągnąć ogólne cele wspólnej polityki rybołówstwa określone w art. 2, Unia przyjmuje środki ochrony i zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morza zgodnie z art. 7 i 8. Środki te przyjmuje się w szczególności w formie planów wieloletnich zgodnie z art. 9, 10 i 11.

2.   Środki te są zgodne z celami określonymi w art. 2 i 3 i są przyjmowane z uwzględnieniem najlepszego dostępnego doradztwa naukowego oraz opinii przekazanych przez odpowiednie komitety doradcze.

3.   Państwa członkowskie są upoważnione do przyjmowania środków ochrony zgodnie z art. 17–24 oraz z innymi właściwymi przepisami niniejszego rozporządzenia.[Popr. 101]

Artykuł 7

Rodzaje środków ochronnych

Środki ochrony i zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morza mogą obejmować następujące elementy:

   a) przyjmowanie planów wieloletnich zgodnie z art. 9-11;
   b) ustanawianie celów zrównoważonej eksploatacji i ochrony stad, a także ochrony środowiska morskiego przed wpływem działalności połowowej;
   c) przyjmowanie środków mających na celu dostosowanie liczby statków rybackich lub rodzajów statków rybackich do dostępnych uprawnień do połowów;
   d) ustanawianie zachęt w celu wspierania bardziej selektywnych połowów i metod połowowych, które mają niewielki wpływ na ekosystem morski i zasoby rybne, w tym przyznawanie preferencyjnego dostępu do krajowych uprawnień do połowów oraz zachęt natury finansowej, promujących bardziej selektywne lub mniej intensywne połowyekonomicznej;
   e) ustalanieprzyjmowanie środków w zakresie ustalania i przydziału uprawnień do połowów, zgodnie z art. 16;
   f) przyjmowanie środków technicznych, o których mowa w art. 8 i 14;
   g) przyjmowanie środków dotyczących obowiązku wyładowania wszystkich połowóww mających doprowadzić do osiągnięcia celów określonych w art. 15;
   h) przeprowadzanie projektów pilotażowych dotyczących alternatywnych rodzajów technik zarządzania rybołówstwem oraz narzędzi, które zwiększają selektywność lub minimalizują wpływ działalności połowowej na środowisko morskie;
   ha) przyjmowanie środków pomagających państwom członkowskim w wykonywaniu zobowiązań określonych w przepisach dotyczących środowiska;
   hb) przyjmowanie innych środków umożliwiających osiągnięcie celów określonych w art. 2 i 3.[Popr. 102]

Artykuł 7a

Ustanowienie obszarów odbudowy zasobów rybnych

1.   Aby zapewnić ochronę żywych zasobów wodnych i ekosystemów morskich, jak również w ramach podejścia ostrożnościowego, państwa członkowskie ustanawiają spójną sieć obszarów odbudowy zasobów rybnych, na których wszelka działalność połowowa jest zakazana, w tym obszarów istotnych dla reprodukcji ryb.

2.   Państwa członkowskie określają i oznaczają obszary, które są niezbędne do ustanowienia spójnej sieci obszarów odbudowy zasobów rybnych.[Popr. 103]

Artykuł 8

Rodzaje środków technicznych

Środki techniczne mogą obejmować:

   a) rozmiary oczek i zasady dotyczące stosowaniadefinicje charakterystycznych cech narzędzi połowowych i zasad dotyczących ich stosowania;
  b) ograniczeniaspecyfikacje dotyczące budowy narzędzi połowowych, w tym:
   (i) zmiany lub dodatkowe narzędzia mające na celu zwiększenie selektywności lub zmniejszenie intensywności połowów w strefie bentosowejdo minimum negatywnego wpływu na ekosystem;
   (ii) zmiany lub dodatkowe urządzenia mające na celu ograniczenie przypadkowego połowu gatunków zagrożonych i chronionych, a także innych niechcianych połowów;
   c) zakazy lub ograniczenia stosowania określonych narzędzi połowowych w określonych obszarach lub porach rokulub innych urządzeń technicznych;
   d) zakazzakazy lub ograniczenie działalności połowowej w pewnych obszarach lub okresach;
   e) wymogi w stosunku do statków rybackich, aby zaprzestały działalności wna danym obszarze przez ustalony minimalny okres w celu ochrony istotnych siedlisk ryb, tymczasowych skupisk szczególnie wrażliwych zasobów morskich, gatunków zagrożonych, ryb w okresie tarła i młodych osobników;
   f) środki szczegółowe w celu zmniejszenia do minimum negatywnego zmniejszenia wpływu działalności połowowej na morską różnorodność biologiczną i na ekosystemy morskie i gatunki niedocelowe, zwłaszcza strefy morskie rozpoznane jako biologicznie i geograficznie wrażliwe, takie jak góry podwodne wokół regionów najbardziej oddalonych, których zasoby powinny być eksploatowane przez lokalną flotę wykorzystującą selektywne i nieszkodliwe dla środowiska narzędzia połowowe, w tym środki mające na celu uniknięcie niechcianych połowów, ich zmniejszenie i – w miarę możliwości wyeliminowanie;
   g) inne środki techniczne mające na celu ochronę morskiej różnorodności biologicznej. [Popr. 104 i 295]

TYTUŁ II

ŚRODKI UNIJNE

Artykuł 9

Plany wieloletnie

1.  Jako priorytetowe ustanawia sięDziałając zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, Parlament Europejski i Rada ustanawiają w trybie priorytetowym i najpóźniej do dnia …(30) plany wieloletnie, w których przewidzianoopierające się na doradztwie naukowym STECF i ICES i obejmujące środki ochronne mające , które mają na celu zachowanie lub odbudowę stad powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu zgodnie z art. 2 ust. 2. Plany wieloletnie umożliwią również realizację innych celów określonych w art. 2 i 3.

2.  Plany wieloletnie powinny zawierać:

   a) podstawę ustalania uprawnień do połowów dla przedmiotowych stad w oparciu o uprzednio zdefiniowane punkty odniesienia ochrony; lub graniczne punkty odniesienia, które muszą być spójne z celami określonymi w art. 2 i zgodne z doradztwem naukowym; oraz
   b) środki, które pozwalają skutecznie zapobiegać przekraczaniu granicznych punktów odniesienia i które mają na celu osiągnięcie punktów odniesienia ochrony.

3.  W miarę możliwości plany wieloletnie obejmują łowiska eksploatujące stada jednogatunkowe lub łowiska eksploatujące różne stada, uwzględniając interakcje między stadami i, łowiskami i ekosystemami morskimi.

4.  Plany wieloletnie opierają się na podejściu ostrożnościowym do zarządzania rybołówstwem i uwzględniają ograniczenia dostępnych danych i metod oceny, w tym oceny stanu stad, na temat których brakuje danych, oraz wszystkie określone ilościowo źródła niepewności w sposób rzetelny naukowo. [Popr. 105]

Artykuł 10

Cele planów wieloletnich

1.  W planach wieloletnich przewiduje się dostosowanie wskaźnikawskaźników śmiertelności połowowej, tak aby w rezultacie taki wskaźnik zapewniałdo 2015 r. wskaźniki te zostały ustalone na poziomach pozwalających na odbudowę i zachowanie poziomów wszystkich stad najpóźniej do 2020 r. powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu do 2015 roraz pozwalających na utrzymanie wszystkich odbudowanych stad na tych poziomach.

2.  Jeżeli niemożliwe jest określenie zgodnie z ust. 1 wskaźnika śmiertelności połowowej, zapewniającego odbudowę i zachowanie poziomów stad powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu, w planach wieloletnich przewidujestosuje się podejście ostrożnościowe do zarządzania rybołówstwem i określa normy zastępcze oraz środki ostrożności zapewniające porównywalny poziom ochrony odpowiednich stad.

2a.   Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1 i 2, środki, które mają wejść w zakres planów wieloletnich, oraz harmonogram ich wdrażania są proporcjonalne do realizowanych zadań i celów oraz przewidywanych ram czasowych. Przed włączeniem środków do planów wieloletnich należy uwzględnić ich prawdopodobny wpływ gospodarczo-społeczny. Z wyjątkiem przypadków pilnych, środki takie należy wprowadzać stopniowo.

2b.  Plany wieloletnie mogą zawierać przepisy, których celem jest rozwiązanie konkretnych problemów połowów wielogatunkowych związanych z odbudową i utrzymaniem stad powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu, jeżeli z doradztwa naukowego wynika, że nie można osiągnąć wzrostu selektywności z myślą o uniknięciu koncentracji na jednym gatunku.[Popr. 106 i 107]

Artykuł 11

Treść planów wieloletnich

1.  Plan wieloletni zawiera:

   a) zakres w odniesieniu do obszaru geograficznego, stad, łowiska i ekosystemu morskiegołowisk i ekosystemów morskich,, do którego ma zastosowaniaktórych ma zastosowanie plan wieloletni;
   b) cele, które są spójne z celami określonymi w art. 2 i 3 oraz z właściwymi przepisami art. 7a, 9 i 10;
   ba) ocenę zdolności połowowej floty, a w przypadku braku faktycznej równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów – plan ograniczenia zdolności zawierający terminy i konkretne działania, jakie mają podjąć dane państwa członkowskie w celu dostosowania tej zdolności połowowej do dostępnych uprawnień do połowów w wiążącym terminie; bez uszczerbku dla zobowiązań określonych w art. 34 ocena taka powinna również obejmować oszacowanie społeczno-gospodarczego znaczenia ocenianej floty;
   bb) ocenę wpływu społeczno-gospodarczego środków podjętych w ramach planu wieloletniego;
  c) wymierne cele wyrażone we:
   (i) wskanikach śmiertelności połowowej, lub
   (ii) biomasie stada tarłowego, oraz
   (iia) maksymalnym udziale procentowym niechcianych połowów i połowów bez zezwolenia;oraz
   (iib) maksymalnych rocznych zmianach uprawnień do połowów;
   (iii) stabiźlności połowów;
   d) wyraźne ramy czasowe na osiągnięcie wszystkich wymiernych celów;
   da) przepisy dotyczące systematycznego ograniczania uprawnień do połowów w przypadku pogarszania się jakości i zmniejszania liczby danych dostępnych na temat rybołówstwa;
   e) środki ochronne i środki techniczne obejmujące, które należy podjąć z myślą o osiągnięciu celów określonych w art. 15, a także środki dotyczące eliminacjimające na celu uniknięcie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie niechcianych połowów;
   f) wymierne wskaźniki na potrzeby okresowego monitorowania i okresowej oceny postępów związanych z osiąganiem celów planu wieloletniego i jego skutków społeczno-gospodarczych;
   g) w stosownych przypadkach, środki i cele szczególne dotyczące słodkowodnego etapu cyklu życia gatunków anadromicznych i katadromicznych;
   h) ograniczenie do minimumśrodki służące ograniczeniu wpływu połowów na ekosystem;
   i) zabezpieczenia i kryteria uruchamiające te zabezpieczenia;
   ia) środki mające na celu zapewnienie zgodności z planem wieloletnim;
   j) wszelkie inne właściwe i proporcjonalne środki, dzięki którym można osiągnąć cele planów wieloletnich.

1a.  Aby dokonać oceny postępów w realizacji celów określonych w planach wieloletnich, plany te przewidują okresowe przeglądy. Takie okresowe przeglądy uwzględniają w szczególności nowe elementy, np. zmiany w doradztwie naukowym, tak aby umożliwić wprowadzenie niezbędnych dostosowań przejściowych.[Popr. 108 i 239]

Artykuł 12

Zgodność z obowiązkami w ramach unijnego prawodawstwa środowiskowego w odniesieniu do obszarów chronionych

1.  WWspólna polityka rybołówstwa i wszystkie późniejsze środki przyjęte przez państwa członkowskie w sprawie specjalnych obszarach ochrony w rozumieniuobszarów chronionych są w pełni zgodne z dyrektywą 92/43/EWG, dyrektywą 2009/147/WE i dyrektywą 2008/56/WE. Jeżeli państwo członkowskie wyznaczyło obszary wymienione w art. 6 dyrektywy 92/43/EWG. art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i art. 13 ust. 4 dyrektywy 2008/56/WE państwa członkowskie prowadzą, państwo to, w porozumieniu z Komisją, komitetami doradczymi i innymi właściwymi zainteresowanymi stronami, reguluje działalność połowową w sposób zmniejszający wpływ tej działalności w wymienionych obszarachw pełni zgodny z celami tych dyrektyw. [Popr. 109]

1a.  Wszystkie działania podejmowane przez Unię i państwa członkowskie w ramach WPRyb są w pełni zgodne z Konwencją z Aarhus , rezolucją nr 61/105, 64/72 i 66/68 Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz Porozumieniem Narodów Zjednoczonych w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi.[Popr. 257]

1b.  W przypadku działalności połowowej prowadzonej w całości na wodach podlegających suwerenności i jurysdykcji jednego państwa członkowskiego zainteresowane państwo członkowskie jest uprawnione do przyjmowania środków niezbędnych do wypełnienia zobowiązań wynikających z ustawodawstwa Unii w dziedzinie środowiska w odniesieniu do obszarów chronionych. Takie środki są zgodne z celami określonymi w art. 2 i nie mniej rygorystyczne niż obowiązujące prawodawstwo Unii. [Popr. 258]

1c.  Państwa członkowskie, które posiadają bezpośredni interes połowowy na obszarach, na których mają zostać zastosowane środki, o których mowa w ust. 1, współpracują ze sobą zgodnie z art. 21 ust. 1a. Każde z tych państw członkowskich może zwrócić się do Komisji, aby przyjęła środki, o których mowa w ust. 1.[Popr. 111]

1d.  Działając na wniosek, o którym mowa w ust. 1c, Komisja otrzymuje od wnioskującego państwa członkowskiego lub państw członkowskich wszelkie istotne informacje na temat wnioskowanych środków, w tym uzasadnienie wniosku, dane naukowe oraz szczegółowe informacje na temat praktycznego wdrożenia środków. Przyjmując środki, Komisja uwzględnienia wszelkie dostępne jej zalecenia naukowe na ten temat.[Popr. 260]

2.  Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w celu określenia środków związanych z połowami, tak aby zmniejszyć wpływ działalności połowowej w specjalnych obszarach ochrony. [Popr. 114]

2a.  Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, na wniosek Komisji przyjmują środki służące złagodzeniu możliwych konsekwencji społecznych i gospodarczych wypełnienia zobowiązań, o których mowa w ust. 1. [Popr. 262]

Artykuł 13

Środki Komisji na wypadek poważnego zagrożenia dla żywych zasobów morza

1.  W oparciu oprzypadku gdy istnieją oparte na wiarygodnych danych naukowych dowody poważnego zagrożenia dla ochrony żywych zasobów morza lub dla ekosystemu morskiego, które wymaga niezwłocznego działania, Komisja może na uzasadniony wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy podjąć decyzję o wprowadzeniu tymczasowych środków jest upoważniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 55, służących zmniejszeniu zagrożenia.

Te akty delegowane przyjmowane są wyłącznie, gdy wymaga tego szczególnie pilny charakter sprawy; zastosowanie ma wówczas procedura, o której mowa w art. 55a.

2.  Państwo członkowskie przedkłada uzasadniony wniosek, o którym mowa w ust. 1, jednocześnie do Komisji, innych państw członkowskich i zainteresowanych komitetów doradczych. [Popr. 115]

Artykuł 13a

Środki nadzwyczajne państwa członkowskiego

1.   Jeżeli istnieje dowód poważnego i nieprzewidzianego zagrożenia dla ochrony żywych zasobów wodnych lub dla ekosystemu morskiego, wynikającego z działalności połowowej na wodach będących pod zwierzchnictwem lub jurysdykcją państwa członkowskiego, w przypadku gdy nadmierne opóźnienie mogłoby spowodować trudną do naprawienia szkodę, państwo to może podjąć środki nadzwyczajne na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

2.   Przed przyjęciem środków nadzwyczajnych państwo członkowskie, które zamierza je podjąć, powiadamia o tym zamiarze Komisję, pozostałe państwa członkowskie oraz zainteresowane komitety doradcze, przesyłając projekt tych środków wraz z uzasadnieniem.

3.   Państwa członkowskie oraz odpowiednie komitety doradcze mogą przedstawić swoje uwagi na piśmie Komisji w terminie pięciu dni roboczych od daty powiadomienia. Komisja przyjmuje akty wykonawcze potwierdzające, odwołujące lub zmieniające środek nadzwyczajny. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 2.

W przypadku należycie uzasadnionej szczególnie pilnej potrzeby związanej z poważnym i nieprzewidywalnym zagrożeniem ochrony żywych zasobów wodnych lub ekosystemu morskiego, wynikającym z działalności połowowej, Komisja w trybie natychmiastowym przyjmuje akty wykonawcze zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 56 ust. 3.[Popr. 116]

Artykuł 14

Ramy środków technicznych

Ustanawia się ramy środków technicznych w celu zapewnienia ochrony żywych zasobów morza i ograniczenia wpływu działalności połowowej na stada i na ekosystemy morskie. Ramy środków technicznych:

   a) przyczyniają się do zachowania lub odbudowy stad powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu poprzez poprawę selekcji rozmiaru i w stosownych przypadkach selekcji gatunku;
   b) ograniczają połowy okazów niewymiarowych ze stad;
   c) ograniczają połowy niechcianych organizmów morskich;
   d) zmniejszają do minimum wpływ narzędzi połowowych na ekosystem i środowisko morskie, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony stad i wrażliwych siedlisk wrażliwych biologiczniew szczególności stref morskich rozpoznanych jako biologicznie i geograficznie wrażliwe, takie jak góry podwodne wokół regionów najbardziej oddalonych, których zasoby mają być eksploatowane przez lokalną flotę stosującą selektywne i nieszkodliwe dla środowiska narzędzia połowowe. [Popr. 296]

Artykuł 14a

Unikanie i ograniczanie do minimum niechcianych połowów

1.   Przed wprowadzeniem obowiązku wyładunku wszystkich połowów w danym łowisku zgodnie z art. 15 państwa członkowskie prowadzą w stosownych przypadkach projekty pilotażowe, w oparciu o najlepsze dostępne doradztwo naukowe i z uwzględnieniem opinii odpowiednich komitetów doradczych, mając na celu pełne zbadanie wszelkich możliwych do zastosowania metod uniknięcia, ograniczenia do minimum i wyeliminowania niechcianych połowów w danym łowisku. Te projekty pilotażowe prowadzone są w stosowanych przypadkach przez organizacje producenckie. Wyniki takich projektów pilotażowych są odzwierciedlone w wieloletnich planach zarządzania poszczególnymi łowiskami w formie dodatkowych zachęt do korzystania z dostępnych narzędzi i metod połowowych o najwyższym stopniu selektywności. Państwa członkowskie opracowują również atlas odrzutów ukazujący poziom odrzutów dla każdego łowiska objętego art. 15 ust. 1. Atlas ten opiera się na obiektywnych i reprezentatywnych danych.

2.   Unia udziela wsparcia finansowego na rzecz opracowania i wdrażania projektów pilotażowych wprowadzanych zgodnie z ust. 1 oraz na rzecz stosowania narzędzi selektywnych w celu ograniczenia niechcianych połowów i połowów bez zezwolenia. Przyjmując środki wsparcia finansowego, należy zwrócić szczególną uwagę na rybaków podlegających obowiązkowi wyładunku wszystkich połowów i rybaków prowadzących połowy wielogatunkowe.[Popr. 118]

Artykuł 15

Obowiązek wyładunkui rejestrowania wszystkich połowóweksploatowanych i regulowanych gatunków

1.  Wszystkie połowy eksploatowanych i regulowanych gatunków złowionych w następujących stad podlegających limitom połowowym złowionełowiskach w trakcie działalności połowowej na wodach unijnych lub przez unijne statki rybackie poza wodami unijnymi wprowadza się na pokłady statków rybackich i zatrzymuje na nich oraz rejestruje i wyładowuje, z wyjątkiem przypadków, w których są one stosowane jako żywa przynęta, zgodnie z następującymi ramami czasowymi:

a)  najpóźniej od dnia 1 stycznia 2014 r.:

   makrela, śledź, ostrobok, błękitek, kaprosz, sardela, srebrzyk smukły, sardynela, gromadnikpołowy małych gatunków pelagicznych, tj. połowy makreli, śledzia, ostroboka, błękitka, sardeli, srebrzyka smukłego, sardynki i szprota;
   tuńczyk błękitnopłetwy, miecznik, tuńczyk biały, opastun, inne makreloszepołowy dużych gatunków pelagicznych, tj. połowy tuńczyka błękitnopłetwego, miecznika, tuńczyka białego, opastuna, innych makreloszy;
   połowy do celów przemysłowych, m.in. połowy gromadnika, dobijaka i okowiela;
   połowy łososia w Morzu Bałtyckim.

b)  najpóźniej od dnia 1 stycznia 20152016 r.: dorsz, morszczuk, sola;

   następujące połowy na wodach unijnych północnego Atlantyku:

Morze Północne
Wody północno-zachodnie
Wody południowo-zachodnie
   połowy dorsza, łupacza, witlinka i czarniaka;
   polowy homarca;
   połowy soli i gładzicy;
   połowy morszczuka;
   połowy krewetki północnej;
   inne połowy do dalszej analizy;
   połowy w Morzu Bałtyckim poza połowami łososia;
   połowy dorsza, łupacza, witlinka i czarniaka;
   polowy homarca;
   połowy soli i gładzicy;
   połowy morszczuka;
   inne połowy do dalszej analizy;
   połowy dorsza, łupacza, witlinka i czarniaka;
   polowy homarca;
   połowy soli i gładzicy;
   połowy morszczuka;
   inne połowy do dalszej analizy;

c)  najpóźniej od dnia 1 stycznia 20162017 r.: łupacz, witlinek, smuklica, żabnicowate, gładzica, molwa, czarniak, rdzawiec, złocica, turbot, nagład, molwa niebieska, pałasz czarny, buławik czarny, gardłosz atlantycki, halibut niebieski, brosma, karmazyn i stada głębinowe Morza Śródziemnego., nieujęte w ust. 1 lit. a) połowy na wodach Unii i wodach nienależących do Unii.

1a.  Niezwłocznie po wprowadzeniu w danym łowisku obowiązku wyładunku wszystkich połowów, wszystkie połowy gatunków objętych tym obowiązkiem są rejestrowane i w stosownych przypadkach odliczane od kwoty danego rybaka, danej organizacji producentów lub grupy zbiorowego zarządzania, z wyjątkiem gatunków, które mogą być uwalniane do morza na podstawie ust. 1b.

1b.  Z obowiązku wyładunku określonego w ust. 1 zwolnione są następujące gatunki:

   gatunki, które zostały złowione jako żywa przynęta;
   gatunki, w odniesieniu do których dostępne dane naukowe wykazały wysoki wskaźnik przeżywalności po złowieniu, z uwzględnieniem charakterystyki różnych narzędzi połowowych, praktyk połowowych i warunków na obszarze połowowym.

1c.  Aby uprościć i zharmonizować proces wdrażania obowiązku wyładunku wszystkich połowów, uniknąć niekorzystnych zakłóceń docelowych połowów oraz zmniejszyć ilość niechcianych połowów, plany wieloletnie, o których mowa w art. 9 lub w szczególnych aktach prawnych Unii dotyczących wdrażania obowiązku wyładunku bądź w innych aktach prawnych przyjętych przez Unię, określają w stosownych przypadkach:

  a) wykaz gatunków niedocelowych o niskiej naturalnej liczebności, które mogą być liczone w stosunku do kwoty gatunków docelowych tego łowiska, jeżeli:
   krajowa roczna kwota dla tych gatunków niedocelowych jest całkowicie wykorzystana;
   łączne połowy gatunków niedocelowych nie przekraczają 3% udziału ogólnych połowów gatunków docelowych; oraz
   liczebność stada gatunków niedocelowych utrzymuje się na bezpiecznym poziomie biologicznym;
   b) zasady dotyczące zachęt do unikania połowów młodych ryb, w tym wyższe udziały kwotowe, które podlegają odliczeniu od kwoty rybaka w przypadku połowu młodych osobników.

2.  UstanawiaW oparciu o najlepsze dostępne oraz najdokładniejsze i najbardziej aktualne doradztwo naukowe oraz w przypadkach, gdy jest to konieczne w celu ochrony młodych osobników poprzez zniechęcanie rybaków do ich celowych połowów, ustanawia się minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony oparte na najlepszym dostępnym doradztwie naukowym dla stad ryb, odpowiadające wiekowi i rozmiarom właściwym na etapie pierwszej reprodukcji dla stad ryb objętych obowiązkiem wyładunku wszystkich połowów, określonych w ust. 1. Sprzedaż połowów zPołowy takich stad ryb, których rozmiar jest mniejszy od minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony, jest ograniczona do przetwarzania jedynie na mączkę rybną lub karmęsą ograniczone do zastosowań innych niż spożycie przez ludzi, np. do wytwarzania mączki rybnej, oleju z ryb, karmy dla zwierząt domowych lub przynęt. Zainteresowane państwo członkowskie może również zezwolić na przekazanie takich ryb na darowizny w celach dobroczynnych lub charytatywnych.

3.  W odniesieniu do stad podlegających obowiązkowi wyładunku, państwa członkowskie mogą skorzystać z marginesu elastyczności pomiędzy poszczególnymi latami do wysokości 5 % wyładunku, na który otrzymały zezwolenie, bez uszczerbku dla wyższych wskaźników elastyczności ustanowionych na mocy przepisów specjalnych. Normy handlowe dla i zasady handlowe mające zastosowanie do połowów ryb w ilościach przekraczających ustalone uprawnienia do połowów mogą zostać określone zgodnie z art. 2739 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 z dnia ... w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury(31)(32).

4.  Państwa członkowskie zagwarantują, że unijne statki rybackie pływające pod banderą tych państw są odpowiednio przygotowane, aby zapewnić pełną dokumentację całej działalności połowowej i przetwórczej do celów monitorowania zgodności z obowiązkiem wyładunku wszystkich połowów. W ramach tych działań państwa członkowskie przestrzegają zasad skuteczności i proporcjonalności.

5.  Ustęp 1 stosuje się, nie naruszając zobowiązań międzynarodowych.

6.  Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w celu określenia środków ustanowionychustanawiających środki określone w ust. 1, aby zapewnić zgodność ze zobowiązaniami międzynarodowymi Unii. [Popr. 119]

Artykuł 16

Uprawnienia do połowów

1.  Przy określaniu i przyznawaniu uprawnień do połowów Rada działa zgodnie z art. 2, 9, 10 i 11, stosując perspektywę długoterminową i postępując zgodnie z najlepszym dostępnym doradztwem naukowym. Uprawnienia do połowów przydzielonesą przydzielane państwom członkowskim zapewniająw taki sposób, aby zapewnić każdemu państwu członkowskiemuz nich względną stabilność działalności połowowej w odniesieniu do każdego stada lub łowiska. Przy przydzielaniu nowych uprawnień do połowów uwzględnia się interesy każdego państwa członkowskiego.

Rada ustanawia uprawnienia do połowów dostępne dla państw trzecich na wodach Unii i przydziela te uprawnienia tym państwom trzecim.

Przydział uprawnień do połowów państwom członkowskim lub państwom trzecim jest uzależniony od przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.

1a.  Przy podejmowaniu decyzji dotyczących corocznego przydziału kwot Rada w pełni uwzględnia regiony, w których społeczności lokalne są szczególnie zależne od rybołówstwa i związanej z nim działalności, jak postanowiła Rada w rezolucji z dnia 3 listopada 1976 r. w sprawie niektórych aspektów zewnętrznych utworzenia dwustumilowej strefy połowów we Wspólnocie z mocą od dnia 1 stycznia 1977 r., a w szczególności w załączniku VII do tej rezolucji.

2.  Uprawnienia do połowu do celów przyłowu mogą być zarezerwowane w ramach ogólnych uprawnień do połowów.

3.  Uprawnienia do połowów są zgodne z wymiernymi celami w odniesieniu do połowów, ramami czasowymi i marginesami ustanowionymi w ustanowionymiplanach wieloletnich zgodnie z art. 9 ust. 2 oraz art. 11 lit. b), c) i h). Jeżeli w odniesieniu do stada ryb wykorzystywanego do celów handlowych nie przyjęto żadnego odpowiadającego mu planu wieloletniego, Rada dopilnowuje, by najpóźniej do 2015 r. poziomy całkowitych dopuszczalnych połowów zostały ustalone na poziomach pozwalających na odbudowę stad najpóźniej do 2020 r. powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu oraz pozwalających na utrzymanie wszystkich odbudowanych stad na tych poziomach.

3a.   Delegacje Parlamentu Europejskiego i komitetów doradczych są obecne przy podejmowaniu przez Radę decyzji w sprawie ustanowienia uprawnień do połowów.

3b.   W przypadku gdy dla określonych stad ze względu na brak danych nie można ustalić wskaźników wykorzystania, zgodnych z maksymalnym podtrzymywalnym połowem:

   (i) do zarządzania rybołówstwem stosuje się podejście ostrożnościowe;
   (ii) normy zastępcze przyjmowane są na podstawie metod określonych w pkt 3.1 i 3.2 części B załącznika do decyzji Komisji 2010/477/UE z dnia 1 września 2010 r. w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich(33); dodatkowo ogranicza się śmiertelność połowową zgodnie z zasadą ostrożnościową lub utrzymuje się ją na stałym poziomie – w przypadku gdy można uznać, że stan stada jest zadowalając;
   (iii) Komisja i państwa członkowskie dokonują oceny barier w zakresie badań naukowych i zdobywania wiedzy oraz podejmują kroki w celu umożliwienia niezwłocznego dostarczenia dodatkowych danych o stadzie i ekosystemie.

3c.  Każde państwo członkowskie decyduje o metodzie przydziału statkom rybackim pływającym pod jego banderą uprawnień do połowów przyznanych temu państwu członkowskiemu zgodnie z prawem Unii. Państwo członkowskie informuje Komisję o metodzie przydziału.

4.  Po zgłoszeniu tego faktu Komisji państwa członkowskie mogą wymieniać się całością lub częścią przydzielonych im uprawnień do połowów.

4a.  Jeżeli w wyniku oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 19 lub art. 23 Komisja uzna, że dane państwo członkowskie nie przyjęło odpowiednich środków zgodnie z art. 17-24, skutkuje to w następnym roku lub w kolejnych latach ograniczeniem uprawnień do połowów przydzielonych temu państwu członkowskiemu przez Unię oraz przerwaniem lub zawieszeniem płatności na rzecz tego państwa członkowskiego bądź zastosowaniem korekty unijnej pomocy finansowej w ramach wspólnej polityki rybołówstwa na mocy art. 50. Takie środki są proporcjonalne do charakteru, zakresu, czasu trwania i liczby powtórzeń stwierdzonej niezgodności.

4b.  Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie roczne zawierające ocenę skuteczności aktualnych uprawnień do połowów pod względem odbudowy i zachowania populacji poławianych gatunków na poziomach powyżej poziomów umożliwiających osiągnięcie celu określonego w art. 2 ust. 2.[Popr. 120, 264, 293 i 301]

Artykuł 16a

Kryteria przyznawania przez państwa członkowskie uprawnień do połowów

Państwa członkowskie, przyznając dostępne dla nich uprawnienia do połowów, o których mowa w art. 16, stosują przejrzyste i obiektywne kryteria środowiskowe i społeczne, takie jak wpływ połowów na środowisko, dane dotyczące dotychczasowego przestrzegania wymogów oraz wkład w gospodarkę lokalną. Można stosować również inne kryteria, takie jak dane historyczne na temat połowów. W ramach przydzielonych uprawnień do połowów państwa członkowskie stwarzają zachęty dla statków rybackich wyposażonych w selektywne narzędzia połowowe lub stosujących techniki połowu o ograniczonym wpływie na środowisko, takie jak techniki powodujące mniejsze zużycie energii lub mniejsze zniszczenia siedlisk. [Popr. 227]

TYTUŁ III

REGIONALIZACJA

ROZDZIAŁ I

PLANY WIELOLETNIE

Artykuł 17

Środki ochronne przyjmowane zgodnie z planami wieloletnimi

1.  W planie wieloletnim ustanowionym na podstawie art. 9, 10 i 11 państwa członkowskie mogą zostaćprowadzące wspólną działalność połowową są upoważnione, zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym artykule, do przyjmowania środków zgodnych z tym planem wieloletnim, w których określa się środki ochronne mające zastosowanie do statków pływających pod ich banderą w odniesieniu do stad w wodach unijnych, w stosunku do których przydzielono im uprawnienia do połowów.

2.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby środki ochronne przyjęte na podstawie ust. 1:

   a) były zgodne z celami określonymi w art. 2 i 3 oraz z zasadami dobrych rządów określonymi w art. 4;
   b) były zgodne z zakresem i celami planu wieloletniego;
   c) skutecznie wypełniały zadania i osiągały wymierne cele ustanowione w planie wieloletnim oraz zgodnie z określonym harmonogramem; oraz
   d) były nie mniej rygorystyczne niż środki istniejące w prawodawstwie unijnym.

2a.  Państwa członkowskie współpracują ze sobą, aby zagwarantować przyjęcie spójnych środków wpisujących się w cele określone w planach wieloletnich, i wspólnie koordynują wdrażanie tych środków. W tym celu, gdy jest to praktyczne i właściwe, państwa członkowskie wykorzystują istniejące regionalne struktury i mechanizmy współpracy instytucjonalnej, również te istniejące w ramach regionalnych konwencji morskich obejmujące dany obszar lub łowisko.

Wysiłki koordynacyjne państw członkowskich prowadzących wspólną działalność połowową kwalifikują się do finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego(34)(35).

2b.  Państwa członkowskie zasięgają opinii odpowiednich komitetów doradczych, ICES oraz STECF, przesyłając im projekt środków, które mają zostać przyjęte, wraz z uzasadnieniem. Jednocześnie projekty te są zgłaszane Komisji i innym państwom członkowskim prowadzącym wspólną działalność połowową. Państwa członkowskie dokładają wszelkich starań, aby włączyć do tych konsultacji – na wczesnym etapie, w sposób otwarty i przejrzysty – inne stosowne zainteresowane strony z danego łowiska, aby określić poglądy i wnioski wszystkich stosownych stron podczas przygotowywania przewidywanych środków.

Państwa członkowskie udostępniają do wiadomości publicznej streszczenia projektów środków ochronnych, które proponują wdrożyć.

2c.  Państwa członkowskie w sposób należyty uwzględniają opinie przekazane przez stosowne komitety doradcze, ICES i STECF oraz w przypadku, gdy ostateczne przyjęte środki nie są zbieżne z tymi opiniami, przekazują szczegółowe powody tych rozbieżności.

2d.  Jeżeli państwa członkowskie chcą zmienić przyjęte środki, zastosowanie mają także ust. 2–2c.

2e.  Komisja przyjmuje wytyczne określające szczegóły obowiązującej procedury stosowania ust. 2a, 2b i 2c, aby zapewnić spójność i koordynację przyjętych środków na szczeblu regionalnym i zgodnie z ustanowionymi planami wieloletnimi. W wytycznych tych można również określić lub ustanowić ramy administracyjne, takie jak regionalne grupy robocze ds. rybołówstwa, w celu zorganizowania w praktyce współpracy państw członkowskich, zwłaszcza w celu propagowania i ułatwiania przyjmowania środków przez poszczególne państwa członkowskie.

2f.  Państwa członkowskie prowadzące wspólną działalność połowową mogą współpracować ze sobą i uzgodnić wdrożenie wspólnych środków na mocy wieloletnich planów zarządzania przyjętych przed 2014 r., zgodnie z procedurą określoną w art. 25.

2g.  W przypadku działalności połowowej prowadzonej w całości na wodach podlegających suwerenności i jurysdykcji jednego państwa członkowskiego zainteresowane państwo członkowskie tworzy co najmniej jedną współzarządzającą komisję składającą się ze wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron. Z taką komisją należy się konsultować w sprawie środków, jakie mają zostać przyjęte. Jeżeli państwo członkowskie zamierza w jakikolwiek sposób odstąpić od porady uzyskanej od takiej komisji, publikuje ocenę ze szczegółowym wskazaniem powodów odstąpienia od porady.[Popr. 121]

Artykuł 18

Zgłaszanie środków ochronnych państw członkowskich

Państwa członkowskie przyjmujące środki ochronne na podstawie art. 17 ust. 1 publikują je i zgłaszają takie środkije Komisji, innym zainteresowanym państwom członkowskim i odpowiednim komitetom doradczym. [Popr. 122]

Artykuł 19

Ocena

1.  Komisja może w każdej chwili przeprowadzić ocenę zgodności i skuteczności środków ochronnych przyjętych przez państwa członkowskie na podstawie art. 17 ust. 1i w każdym przypadku dokonuje oceny i przedstawia sprawozdanie dotyczące tych kwestii nie rzadziej niż raz na trzy lata lub zgodnie z wymogiem przewidzianym w odpowiednim planie wieloletnim. Ocena opiera się na najlepszym dostępnym doradztwie naukowym.

Zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (Inspire)(36)i w celu wspomagania Komisji przy wdrażaniu wspólnej polityki rybołówstwa państwa członkowskie zapewniają Komisji, prawo do dostępu i korzystania z materiałów przygotowanych w związku z opracowaniem i wprowadzaniem w życie krajowych środków ochronnych, przyjętych zgodnie z art. 17, oraz wykorzystanych w tym kontekście danych.

W odniesieniu do dostępu do informacji o środowisku zastosowanie mają dyrektywa 2003/4/WE(37) oraz rozporządzenia (WE) nr 1049/2001(38) i (WE) nr 1367/2006(39).[Popr. 123]

1a.  Komisja publikuje wszystkie oceny przeprowadzone na podstawie niniejszego artykułu oraz podaje do wiadomości publicznej dotyczące ich informacje, publikując je na odpowiednich stronach internetowych lub podając bezpośredni link do nich. W odniesieniu do dostępu do informacji o środowisku zastosowanie mają rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 i (WE) nr 1367/2006.[Popr. 124]

Artykuł 20

Domyślne środki ochronne przyjmowane w ramach planów wieloletnich

1.  Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania środków ochronnych w przypadku łowisk objętych planem wieloletnim, jeżeli państwa członkowskie upoważnione do podejmowania środków zgodnie z art. 17 nie zgłoszą tych środków Komisji w terminie trzechprzewidzianym w planie wieloletnim, a w przypadku jego braku w terminie sześciu miesięcy po dacie wejścia w życie planu wieloletniego.

2.  Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania środków ochronnych w przypadku łowisk objętych planem wieloletnim, jeżeliJeżeli zdaniem Komisji:

   a) środki państw członkowskich zostaną uznane za niezgodne z celami planu wieloletniego na podstawie oceny przeprowadzonej na mocy art. 19 lub
   b) środki państw członkowskich zostaną uznane za niezgodne z celami planu wieloletniego i niespełniające skutecznie wymiernych celów ustanowionych w planach wieloletnich na podstawie oceny przeprowadzonej na mocy art. 19 lub
   c) uruchomiono zabezpieczenia ustanowione zgodnie z art. 11 ppkt (i).
  

Komisja powiadamia zainteresowane państwo członkowskie, podając powody.

2a.  W przypadku gdy Komisja wyda opinię na podstawie ust. 2, zainteresowane państwo członkowskie powinno w ciągu trzech miesięcy zmodyfikować swoje środki, tak aby spełniały one cele planu wieloletniego i były z nimi zgodne.

2b.  W przypadku gdy państwo członkowskie nie zmodyfikuje swoich środków zgodnie z ust. 2a, Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w celu ustanowienia środków ochronnych w przypadku łowisk objętych planem wieloletnim.

3.  Środki ochronne przyjęte przez Komisję mają na celu zapewnienie osiągnięcia zadań i celów ustanowionych w planie wieloletnim. Z chwilą przyjęcia przez Komisję aktu delegowanego środki państw członkowskich tracą moc.

3a.  Przed przyjęciem aktów delegowanych, o których mowa w niniejszym artykule, Komisja zasięga opinii odpowiednich komitetów doradczych, ICES i/lub STECF w sprawie projektu środków, jakie zostaną przyjęte wraz z uzasadnieniem.[Popr. 125]

ROZDZIAŁ II

ŚRODKI TECHNICZNE

Artykuł 21

Środki techniczne

1.  W ramach środków technicznych ustanowionych na mocy art. 14 państwa członkowskie mogą zostać upoważnionesą uprawnione do przyjmowania środków zgodnych z tymi ramami, w których określa się środki techniczne mające zastosowanie do statków pływających pod ich banderą w odniesieniu do stad w wodach unijnychUnii, w stosunku do których przydzielono im uprawnienia do połowów. Państwa członkowskie dopilnowują, aby przedmiotowe środki techniczne:

   a) były zgodne z celami określonymi w art. 2 i 3;
   b) były zgodne z celami określonymi w środkach przyjętych zgodnie z art. 14;
   c) skutecznie spełniały cele określone w środkach przyjętych zgodnie z art. 14; oraz
   d) nie stały w sprzeczności ze środkami istniejącymi w prawodawstwie unijnym i były nie mniej rygorystyczne niż te środki istniejące w prawodawstwie unijnym.

1a.  Państwa członkowskie współpracują ze sobą, aby zagwarantować przyjęcie spójnych środków na rzecz realizacji celów określonych w ramach środków technicznych, i wspólnie koordynują wdrażanie tych środków. W tym celu, gdy jest to praktyczne i właściwe, państwa członkowskie wykorzystują istniejące regionalne struktury i mechanizmy współpracy instytucjonalnej, również te w ramach regionalnych konwencji morskich obejmujące dany obszar lub łowisko.

1b.  Państwa członkowskie zasięgają opinii odpowiednich komitetów doradczych, ICES i/lub STECF w sprawie projektu środków wraz z uzasadnieniem. Jednocześnie projekty te są zgłaszane Komisji i innym państwom członkowskim prowadzącym wspólną działalność połowową. Państwa członkowskie dokładają wszelkich starań, aby włączyć do tych konsultacji – na wczesnym etapie, w sposób otwarty i przejrzysty – inne stosowne zainteresowane strony z danego łowiska, aby określić poglądy i wnioski wszystkich stosownych stron podczas przygotowywania przewidywanych środków.

1c.  Państwa członkowskie w sposób należyty uwzględniają opinie przekazane przez stosowne komitety doradcze, ICES i/lub STECF oraz w przypadku, gdy ostateczne przyjęte środki nie są zbieżne z tymi opiniami, przekazują szczegółowe wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności.

1d.  W przypadku, gdy państwa członkowskie chcą zmienić przyjęte środki, zastosowanie mają także ust. 1a, 1b i 1c.

1e.  Komisja przyjmuje wytyczne określające szczegóły obowiązującej procedury stosowania ust. 1a, 1b i 1c, aby zapewnić spójność i koordynację przyjętych środków na szczeblu regionalnym i zgodnie z ustanowionymi ramami środków technicznych. W wytycznych tych można również określić lub ustanowić ramy administracyjne, takie jak regionalne grupy robocze ds. rybołówstwa, w celu zorganizowania w praktyce współpracy państw członkowskich, zwłaszcza w celu propagowania i ułatwiania przyjmowania środków przez poszczególne państwa członkowskie.[Popr. 126]

Artykuł 22

Zgłaszanie środków technicznych państw członkowskich

Państwa członkowskie przyjmujące środki techniczne na podstawie art. 21 publikują je i zgłaszają Komisji, innym zainteresowanym państwom członkowskim i odpowiednim komitetom doradczym. [Popr. 127]

Artykuł 23

Ocena

1.  Komisja może w każdej chwili przeprowadzić ocenę zgodności i skuteczności środków technicznych przyjętych przez państwa członkowskie na podstawie art. 21 i w każdym przypadku dokonuje oceny i przedstawia sprawozdanie dotyczące tych kwestii nie rzadziej niż raz na trzy lata lub zgodnie z wymogiem przewidzianym w odpowiednich ramach środków technicznych.

1a.  Zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE i w celu wspomagania Komisji we wdrażaniu wspólnej polityki rybołówstwa państwa członkowskie zapewniają Komisji prawo do dostępu i korzystania z materiałów przygotowanych w związku z opracowaniem i wprowadzaniem w życie środków technicznych zgodnie z art. 21 oraz wykorzystanych w tym kontekście danych.

W odniesieniu do dostępu do informacji o środowisku zastosowanie mają dyrektywa 2003/4/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 i (WE) nr 1367/2006.[Popr. 128]

1b.  Komisja publikuje wszystkie oceny przeprowadzone na podstawie niniejszego artykułu oraz podaje do wiadomości publicznej dotyczące ich informacje, publikując je na odpowiednich stronach internetowych lub podając bezpośredni link do nich. W odniesieniu do dostępu do informacji o środowisku zastosowanie mają rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 i (WE) nr 1367/2006.[Popr. 129]

Artykuł 24

Domyślne środki przyjmowane zgodnie z ramami środków technicznych

1.  Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w celu określenia środków technicznych objętych ramami środków technicznych, jeżeli państwa członkowskie upoważnione do podejmowania środków zgodnie z art. 21 nie zgłoszą tych środków Komisji w terminie trzechprzewidzianym w ramach środków technicznych lub, a w przypadku jego braku w terminie sześciu miesięcy po dacie wejścia w życie ram środków technicznych.

2.  Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w celu określenia środków technicznych, jeżeli – na podstawie oceny przeprowadzonej na mocy art. 23 –Jeżeli zdaniem Komisji środki uchwalone przez państwa członkowskie zostaną uznane za:

   a) niezgodne z celami określonymi w ramach środków technicznych lub
   b) niespełniającenie spełniają skutecznie celów określonych w ramach środków technicznych.,
  

Komisja powiadamia zainteresowane państwo członkowskie, podając powody.

2a.  W przypadku gdy Komisja wyda opinię na podstawie ust. 2, zainteresowane państwo członkowskie powinno w ciągu trzech miesięcy zmodyfikować swoje środki, tak aby spełniały one cele ram środków technicznych i były z nimi zgodne.

2b.  W przypadku gdy państwo członkowskie nie zmodyfikuje swoich środków zgodnie z ust. 2a, Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w celu ustanowienia środków technicznych objętych ramami środków technicznych.

3.  Środki techniczne przyjęte przez Komisję mają na celu zapewnienie osiągnięcia celów ram środków technicznych. Z chwilą przyjęcia przez Komisję aktu delegowanego środki państw członkowskich tracą moc.

3a.  Przed przyjęciem aktów delegowanych, o których mowa w niniejszym artykule, Komisja zasięga opinii odpowiednich komitetów doradczych, ICES i STECF w sprawie projektu środków, jakie zostaną przyjęte wraz z uzasadnieniem.[Popr. 130]

TYTUŁ IV

ŚRODKI KRAJOWE

Artykuł 25

Środki stosowane przez państwa członkowskie mające zastosowanie wyłącznie do statków rybackich pływających pod banderą tych państw

1.  Dane państwo członkowskie może przyjmować środki na rzecz ochrony stad w wodach unijnych, pod warunkiem że środki te:

   a) mają zastosowanie wyłączniewszystkich do statków rybackich pływających pod banderą tego państwa członkowskiego lub – w przypadku działalności połowowej nieprowadzonej przez statek rybacki – do osób posiadających siedzibę na terytorium tego państwaprowadzących działalność w odniesieniu do stad w wodach unijnych, w stosunku do których przydzielono im uprawnienia do połowów, [Popr. 131]
   b) były zgodne z celami określonymi w art. 2 i 3; oraz
   c) są nie mniej rygorystyczne niż środki istniejące w prawodawstwie unijnym.

1a.  Do celów kontroli państwo członkowskie powiadamia inne zainteresowane państwa członkowskie o przepisach przyjętych na mocy ust. 1.[Popr. 132]

1b.  Państwa członkowskie udostępniają do wiadomości publicznej informacje na temat środków przyjętych zgodnie z niniejszym artykułem.[Popr. 133]

Artykuł 26

Środki państw członkowskich w strefie 12 mil morskich

1.  Państwo członkowskie może podjąć niedyskryminacyjne środki na rzecz ochrony stad i zarządzania nimi oraz w celu zminimalizowania wpływu połowów na ochronęz myślą o realizacji celów odnoszących się do innych żywych zasobów morza i utrzymania lub poprawy stanu ochrony morskich ekosystemów w strefie 12 mil morskich od linii podstawowej, pod warunkiem że Unia nie przyjęła środków ukierunkowanych w szczególności na ochronę i zarządzanie w odniesieniu do tej strefy lub ukierunkowanych w szczególności na rozwiązanie problemu wskazanego przez to państwo członkowskie. Środki państwa członkowskiego są zgodne z celami określonymi w art. 2 i 3 i nie mniej rygorystyczne niż środki istniejące w prawodawstwie unijnym. [Popr. 134]

2.  Jeżeli środki ochrony i zarządzania, które mają zostać przyjęte przez państwo członkowskie, mogą mieć wpływ na statki rybackie innych państw członkowskich, środki takie przyjmuje się jedynie po konsultacji z Komisją, zainteresowanymi państwami członkowskimi i odpowiednimi komitetami doradczymi w sprawie projektu środkówpowiadomieniu Komisji, zainteresowanych państw członkowskich i odpowiednich komitetów doradczych o środkach wraz z uzasadnieniem, w którym wykazuje się również, że środki te są niedyskryminujące. [Popr. 135]

2a.  Państwa członkowskie udostępniają do wiadomości publicznej informacje na temat środków przyjętych zgodnie z niniejszym artykułem.[Popr. 136]

CZĘŚĆ IV

DOSTĘP DO ZASOBÓW

Artykuł 27

Ustanowienie systemów przekazywalnych koncesji połowowych

1.  Każde państwo członkowskie ustanawia system przekazywalnych koncesji połowowych nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r. dla

   a) wszystkich statków rybackich o całkowitej długości co najmniej 12 metrów; oraz
   b) wszystkich statków rybackich o całkowitej długości poniżej 12 metrów z narzędziami ciągnionymi.

2.  Państwa członkowskie mogą rozszerzyć system przekazywalnych koncesji połowowych na wszystkie statki rybackie o całkowitej długości poniżej 12 metrów posiadające narzędzia inne niż narzędzie ciągnione i informują o tym Komisję.

Artykuł 28

Przydział przekazywalnych koncesji połowowych

1.  Przekazywalna koncesja połowowa ustanawia prawo do stosowania indywidualnych uprawnień do połowów przydzielonych zgodnie z art. 29 ust. 1.

2.  Każde państwo członkowskie przydziela przekazywalne koncesje połowowe w oparciu o przejrzyste kryteria odnośnie do każdego stada lub grupy stad, dla których przydzielono uprawnienia do połowów zgodnie z art. 16, z wyjątkiem uprawnień do połowów uzyskanych w ramach porozumień w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem.

3.  W przypadku przydziału przekazywalnych koncesji połowowych odnoszących się do połowów wielogatunkowych państwa członkowskie uwzględniają prawdopodobny skład połowów statków biorących udział w tych połowach.

4.  Przekazywalne koncesje połowowe mogą zostać przydzielone przez państwo członkowskie właścicielowi statku rybackiego pływającego pod banderą tego państwa członkowskiego bądź osobom prawnym lub fizycznym jedynie dla wykorzystania ich na takim statku. Przekazywalne koncesje połowowe można łączyć do celów zbiorowego zarządzania przez osoby prawne lub fizyczne lub przez uznane organizacje producentów. Państwa członkowskie mogą ograniczyć kwalifikowalność do otrzymania przekazywalnych koncesji połowowych w oparciu o obiektywne kryteria.

5.  Państwa członkowskie mogą ograniczyć okres ważności przekazywalnych koncesji połowowych do okresu co najmniej 15 lat w celu ponownego przydziału takich koncesji. Jeżeli państwa członkowskie nie ograniczyły okresu ważności przekazywalnych koncesji połowowych, mogą one wycofać te koncesje z okresem wypowiedzenia wynoszącym co najmniej 15 lat.

6.  Państwa członkowskie mogą wycofać przekazywalne koncesje połowowe z krótszym okresem wypowiedzenia w przypadku ustalenia, że posiadacz koncesji popełnił poważne naruszenie. Takie wycofania dokonywane są w sposób zapewniający pełną skuteczność wspólnej polityki rybołówstwa, zasady proporcjonalności oraz, o ile to konieczne, ze skutkiem natychmiastowym.

7.  Nie naruszając przepisów ust. 5 i 6, państwa członkowskie mogą wycofać przekazywalne koncesje połowowe, których nie wykorzystano na statku rybackim przez okres trzech kolejnych lat.

Artykuł 29

Przydział indywidualnych uprawnień do połowów

1.  Państwa członkowskie przydzielają indywidualne uprawnienia do połowów posiadaczom przekazywalnych koncesji połowowych, jak określono w art. 28, w oparciu o uprawnienia do połowów przydzielone państwom członkowskim lub jak ustalono w planach zarządzania przyjętych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

2.  Państwa członkowskie określają uprawnienia do połowów, które w oparciu o najlepsze dostępne doradztwo naukowe można przydzielić statkom rybackim pływającym pod banderą tych państw dla gatunków, w odniesieniu do których Rada nie ustaliła uprawnień do połowów.

3.  Statki rybackie prowadzą działalność połowową jedynie wtedy, gdy posiadają wystarczające indywidualne uprawnienia do połowów, aby obejmowały one całe ich możliwe połowy.

4.  Państwa członkowskie mogą zarezerwować do 5 % uprawnień do połowów. Ustanawiają cele i przejrzyste kryteria przydziału takich zarezerwowanych uprawnień do połowów. Przedmiotowe uprawnienia do połowów mogą zostać przydzielone wyłącznie kwalifikowalnym posiadaczom przekazywalnych koncesji połowowych, jak określono w art. 28 ust. 4.

5.  Podczas przydziału przekazywalnych koncesji połowowych zgodnie z art. 28 i podczas przydziału uprawnień do połowów zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu dane państwo członkowskie może zapewnić zachęty dla statków rybackich wyposażonych w selektywne narzędzia połowowe, które eliminują niechciany przyłów w ramach uprawnień do połowów przydzielonych temu państwu członkowskiemu.

6.  Państwa członkowskie mogą ustanowić opłaty za stosowanie indywidualnych uprawnień do połowów w celu przyczynienia się do pokrycia kosztów związanych z zarządzaniem rybołówstwem.

Artykuł 30

Rejestr przekazywalnych koncesji połowowych i indywidualnych uprawnień do połowów

Państwa członkowskie ustanawiają i utrzymują rejestr przekazywalnych koncesji połowowych i indywidualnych uprawnień do połowów.

Artykuł 31

Przekazywanie przekazywalnych koncesji połowowych

1.  Przekazywalne koncesje połowowe mogą być w całości lub w części przekazywane w danym państwie członkowskim między kwalifikującymi się posiadaczami takich koncesji.

2.  Państwo członkowskie może zezwolić na przekazanie przekazywalnych koncesji połowowych do innych państw członkowskich i z tych państw.

3.  Państwa członkowskie mogą regulować przekazywanie przekazywalnych koncesji połowowych, ustalając warunki przekazywania na podstawie przejrzystych i obiektywnych kryteriów.

Artykuł 32

Dzierżawa indywidualnych uprawnień do połowów

1.  Indywidualne uprawnienia do połowów można w całości lub w części wydzierżawić w danym państwie członkowskim.

2.  Państwo członkowskie może zezwolić na dzierżawę indywidualnych uprawnień do połowów na rzecz innych państw członkowskich i od innych państw członkowskich.

Artykuł 33

Przydział uprawnień do połowów niepodlegających systemowi przekazywalnych koncesji połowowych

1.  Każde państwo członkowskie decyduje o tym, w jaki sposób przypisane mu zgodnie z art. 16 uprawnienia do połowów, które nie podlegają systemowi przekazywalnych koncesji połowowych, można przydzielać statkom pływającym pod banderą tego państwa. Państwo członkowskie informuje Komisję o metodzie przydziału. [Popr. 137]

CZĘŚĆ V

ZARZĄDZANIE ZDOLNOŚCIĄ POŁOWOWĄ

Artykuł 34

Dostosowanie zdolności połowowej

1.  PaństwaW razie konieczności państwa członkowskie wprowadzają środki służące dostosowaniu zdolności połowowej swojej floty wdo celu osiągnięcia faktycznejtrwałej równowagi między przedmiotowąjej zdolnością połowową a uprawnieniami do połowów zgodnie z ogólnymi celami określonymi w art. 2.

1a.  Aby osiągnąć cel określony w ust. 1, państwa członkowskie przeprowadzają roczną ocenę zdolności i w terminie do 30 maja każdego roku przekazują Komisji wyniki tej oceny. Ocena zdolności obejmuję analizę całkowitej zdolności floty według rodzaju połowów i segmentu floty w czasie oceny oraz jej wpływ na stada i na cały ekosystem morski. Obejmuje ona również analizę długoterminowej opłacalności floty. W celu zapewnienia jednolitego podejścia do takiej oceny we wszystkich państwach członkowskich dokonuje się jej zgodnie z wytycznymi Komisji dotyczącymi usprawnienia analizy równowagi między zdolnościami floty a uprawnieniami do połowów, a także bierze się pod uwagę opłacalność floty. Wyniki oceny są podawane do wiadomości publicznej.

1b.  Jeżeli ocena wykazuje rozbieżność pomiędzy zdolnością połowową a uprawnieniami do połowów, państwa członkowskie przyjmują w ciągu roku od oceny szczegółowy program – wraz z wiążącym harmonogramem – ustanawiający wszelkie zmiany zdolności połowowej swej floty pod względem liczby statków oraz ich cech niezbędne w celu osiągnięcia trwałej równowagi pomiędzy zdolnością połowową a uprawnieniami do połowów. Państwa członkowskie przekazują ten program Parlamentowi Europejskiemu, Komisji oraz innym państwom członkowskim.

1c.  Jeżeli państwo członkowskie nie przedstawi oceny lub jeżeli zobowiązane jest ono do przyjęcia programu mającego na celu ograniczenie zdolności połowowej i tego nie uczyni lub jeżeli państwo członkowskie nie wdroży takiego programu, wypłata unijnej pomocy finansowej w ramach wspólnej polityki rybołówstwa na rzecz tego państwa zostaje wstrzymana.

W ostateczności i jedynie wówczas, gdy realizacja któregokolwiek z tych etapów, o których mowa w ustępie pierwszym jest opóźniona o co najmniej dwa lata, Komisja może zawiesić uprawnienia do połowów danych segmentów floty.

2.  Nie zezwala się na żadne wycofanie z floty połowowej wspieranej przez pomoc publiczną przyznaną w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego na okres programowania 2007-2013, chyba że zostanie ono poprzedzone wycofaniem licencji połowowej i zezwoleń połowowych.

3.  Nie zastępuje się zdolności połowowej odpowiadającej statkom rybackim wycofanym przy zastosowaniu pomocy publicznej.

4.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 2013 r. zdolność połowowa ich floty w żadnym momencie nie przekraczała pułapów zdolności połowowej ustanowionych zgodnie z art. 35.

4a.  Aby otrzymać licencję połowową lub zezwolenie połowowe, statki unijne muszą posiadać ważny certyfikat silnika wydany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009. [Popr. 138 i 241 ]

Artykuł 34a

System wprowadzania/wycofywania

Państwa członkowskie zarządzają wprowadzaniem statków do swoich flot oraz ich wycofywaniem w taki sposób, aby dodatkowe zwiększanie zdolności floty bez korzystania z pomocy publicznej było równoważone uprzednim obniżeniem zdolności o co najmniej tę samą wielkość bez korzystania z pomocy publicznej.[Popr. 139]

Artykuł 35

Zarządzanie zdolnością połowową

1.  Pułapy zdolności połowowej określone w załączniku II ściśle obowiązują flotę każdego państwa członkowskiego.

2.  Państwa członkowskie mogą zwrócić się do Komisji z wnioskiem o wyłączenie statków rybackich podlegających systemowi przekazywalnych koncesji połowowych ustanowionych zgodnie z art. 27 z pułapów zdolności połowowej określonych zgodnie z ust. 1. W takim przypadku ponownie oblicza się pułapy zdolności połowowej, aby uwzględnić statki rybackie, które nie podlegają systemowi przekazywalnych koncesji połowowych. Do dnia 31 grudnia …(40) Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie zmiany załącznika II do niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (EWG) nr 2930/86 w celu określenia zdolności połowowych w odniesieniu do wszelkich wymiernych parametrów statku, które mogą mieć wpływ na jego zdolność do połowu ryb.

Nowa definicja uwzględnia kryteria społeczne i gospodarcze, a także działania kontrolne podejmowane przez państwa członkowskie. We wniosku takim zdolność floty każdego państwa członkowskiego jest określana dla poszczególnych jej segmentów, w tym jest odrębnie określana dla statków prowadzących działalność w regionach najbardziej oddalonych oraz dla statków prowadzących działalność wyłącznie poza wodami Unii.

3.  Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w odniesieniu do ponownego obliczania pułapów zdolności połowowej, o których mowa w ust. 1 i 2. [Popr. 140]

Artykuł 36

Rejestry floty rybackiej

1.  Państwa członkowskie rejestrują  publikują z zachowaniem odpowiedniej ochrony danych osobowych informacje o cechach statków i narzędzi, prawach własności oraz i działalności unijnych statków rybackich pływających pod ich banderą, które są niezbędne do zarządzania środkami ustanowionymi w ramach niniejszego rozporządzenia.

2.  Każde państwo członkowskie udostępniaprzedstawia Komisji informacje określone w ust. 1.

3.  Komisja tworzy rejestr unijnej floty rybackiej, który zawiera informacje otrzymane na podstawie ust. 2.

4.  Informacje zawarte w rejestrze unijnej floty rybackiej są udostępniane państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu. Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w odniesieniu do definicji informacji, o których mowa w ust. 1.

5.  Komisja ustanawiaprzyjmuje akty wykonawcze wprowadzające techniczne wymogi operacyjne w odniesieniu do warunków przekazywania informacji, o których mowa w ust. 2, 3 i 4. PrzedmiotoweTe akty delegowanewykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 2. [Popr. 141]

CZĘŚĆ VI

PODSTAWY NAUKOWE ZARZĄDZANIA RYBOŁÓWSTWEM

Artykuł 37

Wymogi dotyczące danych w zakresie zarządzania rybołówstwem

1.  PaństwaOchrona, zarządzanie i zrównoważone wykorzystywanie żywych zasobów morza musi opierać się na najlepszych dostępnych informacjach. W tym celu państwa członkowskie gromadzą biologiczne, techniczne, środowiskowe i społeczno-gospodarcze dane niezbędne do zarządzania rybołówstwem w oparciudla rybołówstwa opartego o pojęcie ekosystemu, zarządzają nimi i udostępniają je użytkownikom końcowym danych naukowych, w tym organom wyznaczonym przez Komisję. Unia zapewnia za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wystarczające środki na finansowanie zakupu tych danych. Dane te umożliwiają w szczególności ocenę: [Popr. 142]

   a) aktualnego stanu eksploatowanych żywych zasobów morza; [Popr. 143]
   b) poziomu połowów precyzyjnym podziałem na rybołówstwo przemysłowe i tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne oraz i wpływu, jaki ma działalność połowowa na żywe zasoby morza i na ekosystemy morskie; oraz [Popr. 224]
   c) aktualnych wyników społeczno-gospodarczych działalności sektorów rybołówstwa, akwakultury i przetwórczego na wodach Unii i poza nimi. [Popr. 144]

2.  Państwa członkowskie:

   a) zapewniają dokładność i, wiarygodność i kompletność gromadzonych danych, a także terminowe i zharmonizowane gromadzenie ich we wszystkich państwach członkowskich; [Popr. 145]
   aa) zapewniają, że podczas gromadzenia danych w odniesieniu do danych naukowych i metod uwzględnione zostaną takie czynniki, jak zakwaszenie i temperatury morza, dzięki czemu w ciągu roku dane będą pozyskiwane z różnych regionów;[Popr. 146]
   b) unikająustanawiają mechanizmy koordynacji, tak aby unikać powtarzania gromadzenia danych dla różnych celów; [Popr. 147]
   c) zapewniają bezpieczne przechowywanie gromadzonych danych oraz w stosownych przypadkach ochronę, upubliczniając je z wyjątkiem sytuacji, w których wymagana jest stosowna ochrona i poufność gromadzonych danychpod warunkiem przedstawienia powodów takich ograniczeń; [Popr. 148]
   d) zapewniają Komisji lub wyznaczonym przez nią organom dostęp do wszystkich krajowych baz danych i systemów stosowanych do przetwarzania gromadzonych danych do celów sprawdzenia istnienia i jakości danych; [Popr. 149]
   da) udostępniają zainteresowanym stronom stosowne dane i odpowiednie metody ich pozyskiwania, uwzględniając wszelkie dane uzupełniające, które te strony mogą dostarczyć.[Popr. 150]

2a.  Państwa członkowskie co roku przedkładają Komisji sprawozdanie podsumowujące zawierające wykaz łowisk, w przypadku których wymagane jest gromadzenie danych, oraz ustalenia dotyczące zgodności z wymogami dla każdej kategorii i każdego przypadku. Sprawozdanie podsumowujące jest dostępne publicznie.[Popr. 151]

3.  Państwa członkowskie zapewniają krajową koordynację gromadzenia danych naukowych, w tym danych społeczno-gospodarczych, w zakresie zarządzania rybołówstwem i zarządzania tymi danymi. W tym celu wyznaczają krajowego korespondenta i organizują coroczne krajowe posiedzenie koordynujące. Parlament Europejski i Komisja jest informowanasą informowane o krajowych działaniach koordynujących i zapraszanazapraszane na posiedzenia koordynujące. [Popr. 152]

4.  Państwa członkowskie, w ścisłej współpracy z Komisją, koordynują swoją działalność gromadzenia danych z innymi państwami członkowskimi w tym samym regionie i dokładają wszelkich starań, aby skoordynować swoje działania z państwami trzecimi, które mają suwerenność lub jurysdykcję nad wodami w tym samym regionie. [Popr. 153]

5.  Gromadzenie i stosowanie danych oraz zarządzanie danymi odbywa się w ramach programu wieloletniego od 2014 r. W takim programie wieloletnim zawiera się cele na rzecz precyzji danych, które mają być gromadzone, i poziomy agregowania do celów gromadzenia i stosowania powyższych danych oraz zarządzania nimi.

6.  Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 55, aby określić cele na rzecz precyzji danych, które mają być gromadzone, oraz wskazać poziomy agregowania do celów gromadzenia i stosowania powyższych danych oraz zarządzania nimi na potrzeby programu wieloletniego, o którym mowa w ust. 5, oraz aby zapewnić koordynację gromadzenia i przedstawiania danych między państwami członkowskimi. [Popr. 154]

7.  Komisja ustanawia techniczne wymogi operacyjne dla warunków przekazywania zgromadzonych danych. Przedmiotowe akty delegowane przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 56.

7a.  Jeżeli państwo członkowskie nie spełnia wymogów związanych z gromadzeniem danych, skutkuje to cofnięciem pomocy publicznej, a następnie nałożeniem dodatkowych kar przez Komisję.[Popr. 155]

Artykuł 37a

Konsultacje z organami naukowymi

Komisja zasięga regularnie opinii właściwych organów naukowych w kwestiach dotyczących ochrony zasobów rybołówstwa i gospodarowania nimi, włącznie z zagadnieniami biologicznymi, gospodarczymi, środowiskowymi, społecznymi i technicznymi, zwracając uwagę na właściwe gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi, tak aby uniknięcia powielania prac prowadzonych przez poszczególne organy naukowe.[Popr. 156]

Artykuł 38

Programy badawcze

1.  Państwa członkowskie przyjmują krajowe programy gromadzenia danych naukowych, badań i innowacji w zakresie rybołówstwa i akwakultury. Ponadto koordynują gromadzenie danych, badania i innowacje w zakresie rybołówstwa z ramamiinnymi państwami członkowskimi w kontekście unijnych ram badań i innowacji, w ścisłej współpracy z Komisją,innych państw członkowskich oraz Uni, angażując w stosownych przypadkach odnośne komitety doradcze. Unia zapewnia odpowiednie finansowanie tych programów dzięki instrumentom dostępnym w dziedzinie badań i rybołówstwa. [Popr. 157 i 285]

2.  Państwa członkowskie zapewniają przy zaangażowaniu odnośnych podmiotów naukowych dostępność właściwych kompetencji i zasobów ludzkich, jakie mają być zaangażowane w proces doradztwa naukowego. [Popr. 158]

2a.  Państwa członkowskie dostarczają Komisji sprawozdania roczne w sprawie postępów we wdrażaniu krajowych programów na rzecz gromadzenia danych naukowych, badań i innowacji w zakresie rybołówstwa.[Popr. 159]

2b.  Wyniki programu badań udostępnia się całemu europejskiemu środowisku naukowemu. [Popr. 160]

CZĘŚĆ VII

POLITYKA ZEWNĘTRZNA

TYTUŁ I

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE DS. RYBOŁÓWSTWA

Artykuł 39

Cele

1.  Mając na uwadze zagwarantowanie zrównoważonego wykorzystywania morskich zasobów biologicznych i zrównoważonego gospodarowania nimi, Unia wspiera skuteczne wdrażanie międzynarodowych instrumentów i przepisów w dziedzinie rybołówstwa, uczestniczy w działaniach organizacji międzynarodowych zajmujących się rybołówstwem, w tym regionalnych organizacji ds. rybołówstwa, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami i celami politycznymii wspiera te działania, przestrzegając międzynarodowych zobowiązań, obowiązków i celów politycznych oraz spójniedziałając w sposób spójny z celami ustanowionymi w art. 2, 3 i 34 niniejszego rozporządzenia oraz w innych strategiach politycznych UE.

2.  Stanowisko Unii w organizacjach międzynarodowych zajmujących się rybołówstwem i regionalnych organizacjach ds. rybołówstwa opiera się na najlepszym dostępnym doradztwie naukowym w celu zapewnienia utrzymania lub odbudowania zasobów rybnych powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu.Unia w szczególności:

   a) aktywnie wspiera, promuje rozwój najlepszej dostępnej wiedzy naukowej i przyczynia się do tego rozwoju;
   b) propaguje środki gwarantujące utrzymanie zasobów rybołówstwa zgodnie z celami art. 2, w szczególności ust. 2 tego artykułu oraz 4;
   c) wspiera tworzenie i wzmacnianie pozycji komitetów regionalnych organizacji ds. rybołówstwa zajmujących się kwestiami zgodności, okresowych niezależnych ocen skuteczności i odpowiednich działań naprawczych, w tym skutecznych kar zniechęcających, które należy stosować w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny;
   d) podnosi spójność polityczną inicjatyw unijnych, szczególnie uwzględniając działania w zakresie środowiska, rozwoju i handlu;
   e) propaguje i wspiera, we wszystkich sferach międzynarodowych, działania niezbędne do eliminowania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych (NNN) połowów, dbając w tym celu o to, by na rynek UE nie wprowadzano żadnych produktów pochodzących z takich połowów, a tym samym przyczyniając się do zrównoważonej działalności połowowej, która jest rentowna i wspiera zatrudnienie w Unii;
   f) zachęca do podejmowania wspólnych międzynarodowych działań na rzecz zwalczania piractwa na morzu w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi oraz zapobiegania zakłócaniu działalności połowowej na morzu, a także aktywnie w nich uczestniczy;
   g) wspiera skuteczne wprowadzanie międzynarodowych instrumentów i przepisów w dziedzinie rybołówstwa;
   h) dopilnowuje, by działalność połowowa poza wodami Unii opierała się na tych samych zasadach i standardach, które obowiązują na wodach Unii, jednocześnie wspierając stosowanie przez regionalne organizacje ds. rybołówstwa tych samych zasad i standardów, jakie stosuje się na wodach Unii.

2a.  Unia aktywnie wspiera opracowywanie sprawiedliwych i przejrzystych mechanizmów przydzielania uprawnień do połowów.

3.  Unia aktywnie przyczynia się do rozwoju wiedzy naukowej i doradztwa oraz wspiera je w regionalnych organizacjach ds. rybołówstwa i w organizacjach międzynarodowych. [Popr. 161]

3a.  Unia wspiera współpracę między regionalnymi organizacjami ds. rybołówstwa w celu dostosowania, harmonizacji i poszerzenia ram dla wielostronnych działań i przyczynia się do rozwoju wiedzy naukowej i doradztwa w regionalnych organizacjach ds. rybołówstwa i w organizacjach międzynarodowych oraz stosuje się do wynikających z nich zaleceń.[Popr. 162]

Artykuł 40

Zgodność z przepisami międzynarodowymi

Unia współpracuje przy wsparciu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa z państwami trzecimi i z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się rybołówstwem, w tym z regionalnymi organizacjami ds. rybołówstwa, w celu zwiększenia zgodności ze środkami, w szczególności dotyczącymi zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów, przyjętymi przez te organizacje międzynarodowe w celu zapewnienia ścisłego ich przestrzegania.

Państwa członkowskie zapewniają przestrzeganie przez ich podmioty gospodarcze środków, o których mowa w pierwszym ustępie.[Popr. 163]

TYTUŁ II

POROZUMIENIA W SPRAWIE ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA RYBOŁÓWSTWEM

Artykuł 41

Zasady i cele porozumień w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem

1.  W porozumieniach w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem z państwami trzecimi ustanawia się ramy zarządzania prawnego, gospodarczego i środowiskowego w przypadku działalności połowowej prowadzonej przez unijne statki rybackie na wodach państw trzecichzgodnie z odpowiednimi środkami przyjętymi przez organizacje międzynarodowe, w tym regionalne organizacje ds. rybołówstwa. Ramy takie mogą obejmować:

   a) rozwój i wsparcie dla niezbędnych instytucji naukowych i badawczych;
   b) potencjał w zakresie monitorowania, kontroli i nadzoru; oraz
   c) inne elementy budowania potencjału związane z opracowywaniem polityki zrównoważonego zarządzania rybołówstwem przez państwo trzecie.

Ponadto ramy te zawierają przepisy zapewniające prowadzenie działalności połowowej w warunkach pewności prawa.[Popr. 164]

1a.  Aby zapewnić zrównoważoną eksploatację żywych zasobów morza, Unia kieruje się zasadą, zgodnie z którą porozumienia w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem z państwami trzecimi mają być zawierane dla wspólnego dobra obu stron oraz mają służyć kontynuowaniu działalności flot Unii poprzez uzyskanie udziału w nadwyżce państwa trzeciego, proporcjonalnego do interesu flot Unii.[Popr. 165]

2.  Unijne statki rybackie łowią jedynie nadwyżki dopuszczalnych połowów określone przez państwo trzecie, o których mowa w art. 62 ust. 2 Unclos, i ustanowione w sposób jasny i przejrzysty w oparciu o najlepsze dostępne doradztwo naukowe oraz właściwe informacje dotyczące całkowitego nakładu połowowego w odniesieniu do przedmiotowych stad wymieniane przez wszystkie floty między Unią a zainteresowanymi państwami trzecimi, aby zapewnić zachowanie zasobów rybnych powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu. [Popr. 166]

2a.  Porozumienia w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem i porozumienia w sprawie wzajemnego dostępu obejmują:

   a) wymóg zachowania zgodności z zasadą ograniczonego dostępu do zasobów, które – według danych naukowych – są w nadwyżce dla państwa nadbrzeżnego zgodnie z postanowieniami Unclos;
   b) klauzulę zakazującą przyznawania korzystniejszych warunków różnym flotom prowadzącym połowy na tych wodach niż warunki przyznane podmiotom gospodarczym Unii, w tym również pod względem ochrony i rozwoju zasobów oraz zarządzania nimi, lub umów finansowych, opłat oraz innych praw odnoszących się do wydawania zezwoleń połowowych;
   c) klauzulę warunkową uzależniającą zawarcie porozumienia od poszanowania praw człowieka zgodnie z międzynarodowymi umowami dotyczącymi praw człowieka; oraz
   d) klauzulę wyłączności.[Popr. 167]

2b.  Porozumienia w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem i porozumienia w sprawie wzajemnego dostępu przewidują, że unijne statki rybackie mogą prowadzić działalność połowową na wodach państwa trzeciego, z którym została zawarta umowa, tylko wówczas, gdy posiadają zezwolenie połowowe wydane zgodnie z procedurą uzgodnioną przez obydwie strony umowy.[Popr. 168]

2c.  Statki pływające pod banderą państwa członkowskiego Unii, które czasowo wycofały się z rejestru państwa członkowskiego w celu ubiegania się o uprawnienia do połowów gdzie indziej, tracą na okres 24 miesięcy prawo do korzystania z uprawnień do połowów w ramach porozumień w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem lub protokołów obowiązujących w czasie, gdy opuszczały rejestr w przypadku powrotu do rejestru Unii; to samo dotyczy czasowej zmiany bandery podczas prowadzenia połowów w ramach regionalnych organizacji ds. rybołówstwa.[Popr. 169]

2d.  Porozumienia w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem przewidują, że zezwolenia połowowe jakiegokolwiek rodzaju przyznaje się tylko nowym statkom rybackim oraz statkom rybackim, które pływały uprzednio pod banderą państwa członkowskiego Unii przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku o zezwolenie na łowienie gatunków docelowych wymienionych w porozumieniu w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem.[Popr. 170]

2e.  Określając uprawnienia do połowów w przypadku porozumień dotyczących międzystrefowych zasobów rybnych lub zasobów rybnych masowo migrujących, należycie uwzględnia się oceny naukowe przeprowadzone na szczeblu regionalnym oraz środki ochrony i zarządzania przyjęte przez regionalną organizację ds. rybołówstwa.[Popr. 171]

2f.  Unia monitoruje działania statków rybackich UE prowadzących działalność na wodach poza Unią nieobjętych porozumieniami w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem. Statki takie muszą przestrzegać tych samych głównych zasad, które mają zastosowanie do statków prowadzących działalność połowową w Unii.[Popr. 172]

2g.  Unijne statki rybackie prowadzące połowy poza wodami Unii wyposażone są w kamery telewizji przemysłowej lub podobne, aby umożliwić pełną dokumentację praktyk połowowych i połowów.[Popr. 173]

2h.  Przed udzieleniem Komisji mandatu do negocjacji w sprawie następnych protokołów przeprowadzane są niezależne oceny wpływu każdego protokołu, które obejmują informacje dotyczące połowów i działalności połowowej. Oceny te są podawane do wiadomości publicznej.[Popr. 174]

2i.  Aby zagwarantować, by zasoby dzielone z krajami sąsiadującymi były zarządzane w sposób zrównoważony, powinny one koniecznie wchodzić w zakres niniejszego rozporządzenia.[Popr. 175]

Artykuł 42

Pomoc finansowa

Unia zapewnia pomoc finansową państwom trzecim za pośrednictwem porozumień w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem w celu:

   a) wsparcia części kosztów dostępu do zasobów rybnych w wodach państw trzecich;
   b) ustanowienia ram zarządzania, z uwzględnieniem rozwoju i utrzymania niezbędnych instytucji naukowych i badawczych, potencjału w zakresie monitorowania, kontroli i nadzoru, mechanizmów przejrzystości, uczestnictwa i rozliczalności oraz innych elementów budowania potencjału związanych z opracowywaniem polityki zrównoważonego zarządzania rybołówstwem przez państwo trzecie. Taka pomoc finansowa uwarunkowana jest osiągnięciem konkretnych wyników społeczno-gospodarczych i środowiskowych, ma charakter uzupełniający oraz jest spójna z projektami i programami rozwoju prowadzonymi w zainteresowanym kraju trzecim. [Popr. 176]

Artykuł 42a

Działalność połowowa Unii poza porozumieniami w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem

Państwa członkowskie uzyskują informacje na temat wszelkich porozumień zawartych pomiędzy swoimi obywatelami a państwem trzecim, na mocy których statki rybackie pływające pod banderą tego państwa członkowskiego mogą prowadzić działalność połowową na wodach podlegających jurysdykcji lub zwierzchnictwu państwa trzeciego, a także szczegóły dotyczące odnośnych statków i prowadzonej przez nie działalności. Państwa członkowskie informują o tym Komisję. [Popr. 230]

CZĘŚĆ VIII

AKWAKULTURA

Artykuł 43

Wspieranie zrównoważonejakwakultury [Popr. 177]

1.  Do 2013 r. Komisja opracuje niewiążące strategiczne wytyczne unijne dotyczące wspólnych priorytetów i celów rozwoju działań w zakresie zrównoważonej akwakultury w celu promowania zrównoważonego rozwoju i przyczyniania się do bezpieczeństwa żywnościowego, dostaw żywności, wzrostu i zatrudnienia. Takie strategiczne wytyczne, w których uwzględnia sięzostanie wprowadzone rozróżnienie między akwakulturą na małą i średnią skalę a akwakulturą na skalę przemysłową, uwzględniają właściwe pozycje wyjściowe i różne uwarunkowania w całej Unii,oraz stanowią podstawę wieloletnich krajowych planów strategicznych i mają na celu: [Popr. 178]

   a) zwiększenie konkurencyjności sektora akwakultury oraz wsparcie jego rozwoju i innowacjiuproszczenie przepisów w tym sektorze oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych na szczeblu Unii;
   b) stymulowanie działalności gospodarczej;zachęcanie do wykorzystywania niemięsożernych gatunków i ograniczenia wykorzystywania produktów rybołówstwa jako paszy dla ryb;
   c) zróżnicowanie i poprawę jakości życia na obszarach przybrzeżnych i wiejskich;włączenie działań dotyczących akwakultury do innych strategii politycznych w takich dziedzinach, jak polityka na rzecz obszarów przybrzeżnych, strategie morskie i wytyczne na rzecz zagospodarowania przestrzennego morza, wdrażanie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej(41) (ramowej dyrektywy wodnej) i polityki środowiskowej.
   d) zapewnienie równych szans dla podmiotów gospodarczych sektora akwakultury w dostępie do wód i przestrzeni.

2.  Państwa członkowskie ustanawiają wieloletni krajowy plan strategiczny na rzecz rozwoju działań w zakresie akwakultury na ich terytorium do 2014 rUnia wspiera wytwarzanie i konsumpcję unijnych produktów zrównoważonej akwakultury przez:

   a) wprowadzanie przejrzystych i ogólnych kryteriów jakościowych dla akwakultury do 2014 r. w celu oceny i zminimalizowania wpływu środowiskowego akwakultury i działalności rolniczej;
   b) zapewnienie konsumentom dostaw żywności po rozsądnych cenach;
   c) określanie zasad dotyczących identyfikowalności, bezpieczeństwa i jakości unijnych i importowanych produktów akwakultury poprzez właściwe znakowanie lub etykietowanie określone w art. 42 rozporządzenia (EU) nr .../2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury(42);[Popr. 179 i 242]

3.  Wieloletni krajowy plan strategiczny zawiera cele państw członkowskich i oraz środki służące ich osiągnięciui harmonogramy konieczne do ich osiągnięcia. [Popr. 180]

4.  Wieloletnie krajowe plany strategiczne mająuwzględniają w szczególności następujące celepotrzeby:

   a) zmniejszenie biurokracji i uproszczenia administracyjne, w szczególności w odniesieniu do licencji;
   b) pewność podmiotów gospodarczych sektora akwakultury w zakresie dostępu do wód i przestrzeni zgodnie z polityką UE dotyczącą zarządzania strefą przybrzeżną i morskiego planowania przestrzennego;
   c) wskaźniki jakości oraz zrównoważonego rozwoju środowiskowego, gospodarczego i społecznego;
   ca) środki zapewniające pełną zgodność działań w zakresie akwakultury z obowiązującym prawodawstwem Unii dotyczącym środowiska;
   d) ocenę innego możliwego transgranicznego oddziaływania na żywe zasoby morza i ekosystemy morskie oraz na sąsiadujące państwa członkowskie.;
   da) promowanie badań, rozwoju i innowacji oraz współpracę między przemysłem a światem naukowym;
   db) bezpieczeństwo żywności;
   dc) zdrowie i dobrostan zwierząt;
   dd) zrównoważone środowisko.[Popr. 181]

5.  Państwa członkowskie wymieniają się informacjami i najlepszymi praktykami za pośrednictwem otwartej metody koordynacji krajowych środków zawartych w wieloletnich planach strategicznych.

Artykuł 44

Konsultacje z komitetami doradczymi

Ustanawia się Komitet Doradczy ds. Akwakultury zgodnie z art. 53.

CZĘŚĆ IX

WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKÓW

Artykuł 45

Cele

1.  Wspólną organizację rynków produktów rybołówstwa i akwakultury ustanawia się w celu:

   a) przyczynienia się do osiągnięcia celów określonych w art. 2 i 3;
   b) umożliwienia sektorom rybołówstwa i akwakultury zastosowania wspólnej polityki rybołówstwa na odpowiednim szczeblu;
   c) zwiększenia konkurencyjności unijnego sektora rybołówstwa i akwakultury, w szczególnościi promowania jego polityki w zakresie jakości poprzez wdrożenie planów produkcji i wprowadzania do obrotu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na producentów; [Popr. 183]
   d) zwiększenia przejrzystości i stabilności rynków, w szczególności w odniesieniu do wiedzy gospodarczej i zrozumienia unijnych rynków w zakresie produktów rybołówstwa i akwakultury wzdłuż całego łańcucha dostaw, sprawiedliwego podziału wartości dodanej wśród uczestników łańcucha oraz informowania i świadomości konsumentów dzięki oznakowaniom i/lub etykietom zawierającym zrozumiałe informacje; [Popr. 184]
   e) przyczynienia się do zapewnienia równych szans, w tym jednakowych wymogów sanitarnych, socjalnych i środowiskowych, dla wszystkich produktów wprowadzanych do obrotu w Unii poprzez sprzyjanie zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych; [Popr. 185]
   ea) zapewnienia konsumentom zróżnicowanej gamy produktów rybołówstwa i akwakultury, z poświadczeniem jakości i pochodzenia, zawierającym odpowiednie informacje, aby ich decyzje przyczyniały się do osiągnięcia celów określonych w niniejszym rozporządzeniu;
   eb) zagwarantowania, że produkty przywożone z państw trzecich pochodzą z połowów i sektorów przestrzegających takich samych wymogów środowiskowych, gospodarczych, socjalnych i sanitarnych, jakie stawia się flotom i przedsiębiorstwom unijnym, oraz że produkty pochodzą z legalnych, raportowanych i uregulowanych połowów, prowadzonych zgodnie z takimi samymi normami, jakie stosowane są wobec statków unijnych;
   ec) zapewnienia, że identyfikowalność wszystkich produktów rybołówstwa i akwakultury w całym łańcuchu dostaw dostarcza weryfikowalne i dokładne informacje na temat pochodzenia produktu i metody jego produkcji oraz służy odpowiedniemu oznakowaniu produktów, z naciskiem na wiarygodne oznakowanie ekologiczne.[Popr. 186 i 270]

2.  Wspólna organizacja rynków ma zastosowanie do produktów rybołówstwa i akwakultury wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr .../2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury(43), które wprowadza się do obrotu w Unii.

3.  Wspólna organizacja rynków obejmuje w szczególności:

   a) organizację sektora, w tym środków stabilizacji rynków;
   b) wspólne normy handlowe, z uwzględnieniem szczególnych cech społeczności lokalnych; [Popr. 187]
   ba) wspólne zasady mające na celu wprowadzenie systemu oznakowania ekologicznego unijnych produktów rybołówstwa i akwakultury;
   bb) informacje dla konsumentów;
   bc) podejmowanie środków handlowych wobec państw trzecich niestosujących zrównoważonych praktyk połowowych.[Popr. 188]

CZĘŚĆ X

KONTROLA I EGZEKWOWANIE

Artykuł 46

Cele

1.  Zgodność z zasadami wspólnej polityki rybołówstwa zapewnia się poprzez skuteczny system kontroli rybołówstwa unijnego, w tym zwalczanie połowów NNN.

2.  System kontroli rybołówstwa unijnego w szczególności opiera się na:

   a) globalnym i zintegrowanym podejściu, które powinno skutkować szeregiem kontroli powiązanych z wielkością flot w różnych państwach członkowskich; [Popr. 225]
   b) efektywniejszym wykorzystaniu systemów już znajdujących się na pokładach poszczególnych statków rybackich i, w stosownych przypadkach, stosowaniu nowoczesnychskutecznych technologii kontroli w zakresie dostępności i jakości danych dotyczących rybołówstwa i akwakultury; [Popr. 189]
   ba) ogólnounijnej harmonizacji przepisów dotyczących kontroli i kar;[Popr. 190]
   bb) komplementarności między kontrolami na morzu i na lądzie;[Popr. 191]
   c) strategii opartej na analizie ryzyka skoncentrowanej na systematycznych i automatycznych kontrolach krzyżowych wszystkich dostępnych właściwych danych;
   d) rozwoju kultury współodpowiedzialności, przestrzegania prawa i współpracy wśród podmiotów gospodarczychwszystkich operatorów statków rybackich, właścicieli statków i rybaków; [Popr. 192]
   da) znormalizowanym systemie przestrzegania i egzekwowania przepisów dla każdego państwa członkowskiego;[Popr. 193]
   e) ustanowieniu skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji;
   ea) jednakowych warunkach, w tym sankcjach handlowych w razie stwierdzenia przypadków nieodpowiedzialnego postępowania państw trzecich. [Popr. 226]

2a.   Państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar, obejmujących wstrzymanie wypłat środków z EFMR, uwzględniając stosunek kosztów do korzyści oraz zasadę proporcjonalności.[Popr. 195]

Artykuł 46a

Komitet ds. Przestrzegania Przepisów

1.   Ustanawia się Komitet ds. Przestrzegania Przepisów UE, którego członkami są przedstawiciele państw członkowskich, Komisji oraz Agencji Kontroli.

2.   Komitet ds. Przestrzegania Przepisów UE:

   a) prowadzi coroczne przeglądy przestrzegania przepisów przez każde z państw członkowskich w celu zidentyfikowania przypadków niezgodności ze wspólną polityką rybołówstwa;
   b) podejmuje działania przeglądowe w związku z wykrytymi przypadkami niezgodności; oraz
   c) przekazuje swe wnioski do Parlamentu Europejskiego i do Rady. [Popr. 243]

Artykuł 47

Projekty pilotażowe dotyczące nowych technologii kontroli i systemów zarządzania danymi

1.  Komisja i państwa członkowskie mogą przeprowadzać projekty pilotażowe dotyczące nowych technik kontroli i systemów zarządzania danymi.

2.  Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w odniesieniu do zasad przeprowadzania projektów pilotażowych dotyczących nowych technologii kontroli i systemów zarządzania danymi.

Artykuł 48

Wkład w koszty kontroli, inspekcji i egzekwowania

Państwa członkowskie mogą wymagać od posiadaczy licencji połowowej w przypadku statków rybackich o całkowitej długości co najmniej 12 metrów, pływających pod banderą tych państw,swych podmiotów gospodarczych wnoszenia proporcjonalnego wkładu w koszty operacyjne wdrażania unijnego systemu kontroli rybołówstwa i gromadzenia danych. [Popr. 196]

CZĘŚĆ XI

INSTRUMENTY FINANSOWE

Artykuł 49

Cele

Unijną pomoc finansową można przyznać w celu przyczynienia się do osiągnięcia długofalowych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem w kontekście środowiskowym, gospodarczym i społecznym, określonych w art. 2 i 3. Unijnej pomocy finansowej nie przyznaje się na wspieranie działań stwarzających zagrożenie dla równowagi i ochrony żywych zasobów morza, różnorodności biologicznej, siedlisk i ekosystemów. [Popr. 197]

Artykuł 50

Warunki pomocy finansowej na rzecz państw członkowskich

1.  Unijna pomoc finansowa na rzecz państw członkowskich jest przejrzysta i uzależniona od przestrzegania przez państwa członkowskie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, dyrektyw środowiskowych wymienionych w art. 12 oraz stosowania zasady ostrożności.

2.  Nieprzestrzeganie przez państwa członkowskie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa może spowodować oraz aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, a także niestosowanie zasady ostrożności powoduje niezwłoczne przerwanie lub zawieszenie płatności lub zastosowanie korekty finansowej unijnej pomocy finansowej w ramach wspólnej polityki rybołówstwa. Takie środki są proporcjonalne do charakteru, zakresu, czasu trwania i liczby powtórzeń stwierdzonej niezgodności. Opracowane zostaną metody określające cele, wskaźniki oraz jednolite i przejrzyste sposoby pomiarów dla wszystkich państw członkowskich. [Popr. 302]

Artykuł 51

Warunki pomocy finansowej na rzecz podmiotów gospodarczych

1.  Unijna pomoc finansowa na rzecz podmiotów gospodarczych jest uzależniona od przestrzegania przez podmiotynie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa oraz prawa krajowego transponującego dyrektywy w dziedzinie środowiska, o których mowa w art. 12. Pomocy finansowej nie udziela się na realizację działań stwarzających zagrożenie dla równowagi i ochrony żywych zasobów morza, różnorodności biologicznej, siedlisk i ekosystemów.

2.  Poważne naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa i prawa krajowego, o którym mowa w art. 1, przez podmioty gospodarcze spowodują tymczasowy lub trwały zakaz dostępu do unijnej pomocy finansowej lub zastosowanie obniżek finansowych. Takie środki, podejmowane przez państwo członkowskie,zniechęcające, skuteczne i proporcjonalne do charakteru, zakresu, czasu trwania i liczby powtórzeń poważnych naruszeń.

3.  Państwa członkowskie gwarantują, że unijna pomoc finansowa jest przyznawana wyłącznie w przypadku, gdy na zainteresowany podmiot gospodarczy nie nałożono żadnych sankcji za poważnedopuścił się poważnego naruszenia w ciągu 1 rokutrzech lat przed datą wniosku o unijną pomoc finansową. [Popr. 199]

CZĘŚĆ XII

KOMITETY DORADCZE

Artykuł 52

Komitety doradcze

1.  Komitety doradcze ustanawia się dla każdego z obszarów geograficznych lub zakresów kompetencji ustanowionych w załączniku III, aby promować zrównoważoną reprezentację wszystkich zainteresowanych stron, zgodnie z przepisami art. 54 ust. 1, i przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w art. 2 i 3.

1a.   W szczególności tworzy się następujące nowe komitety doradcze zgodnie z załącznikiem III:

   a) komitet doradczy ds. regionów najbardziej oddalonych, podzielony na trzy sekcje dla każdego z basenów morskich (Atlantyk Zachodni, Atlantyk Wschodni i Ocean Indyjski);
   b) komitet doradczy ds. akwakultury i rybołówstwa śródlądowego;
   c) komitet doradczy ds. rynków;
   d) komitet doradczy ds. Morza Czarnego.

2.  Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 55 dotyczących zmian do tego załącznika w celu zmiany obszarów kompetencji, utworzenia nowych obszarów kompetencji komitetów doradczych lub utworzenia nowych komitetów doradczych.

3.  Każdy komitet doradczy ustanawia własny regulamin wewnętrzny. [Popr. 200]

Artykuł 53

Zadania komitetów doradczych

-1.   Przed zakończeniem wewnętrznych procedur mających na celu złożenie – zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą – wniosku ustawodawczego na podstawie art. 43 ust. 2 TFUE, takich jak plany wieloletnie lub ramy środków technicznych, albo mających na celu przyjęcie aktów delegowanych zgodnie z art. 55, Komisja zasięga opinii danych komitetów doradczych. Konsultacje te odbywają się bez uszczerbku dla konsultacji z ICES lub innymi właściwymi organami naukowymi.

1.  Komitety doradcze mogą:

   a) przedstawiać Komisji lubi zainteresowanemu państwu członkowskiemu zalecenia i sugestie w sprawach odnoszących się do aspektów społeczno-gospodarczych i ochronnych rybołówstwa, zarządzania rybołówstwem inim oraz do akwakultury;
   b) informować Komisję i państwa członkowskie o problemach związanych z aspektami społeczno-gospodarczymi i ochronnymi rybołówstwa, z zarządzaniem rybołówstwemnim i, w stosownych przypadkach, akwakulturą w obszarze geograficznym lub zakresie ich kompetencji i proponować rozwiązania tych problemów;
   c) w ścisłej współpracy z naukowcami przyczyniać się do gromadzenia, dostarczania i analizowania danych koniecznych do opracowania środków ochronnych;
   ca) wydawać opinie w sprawie projektów środków ochronnych, o których mowa w art. 17 ust. 2b oraz projektów środków technicznych, o których mowa w art. 21 ust. 1b, a także przedstawiać je Komisji i tym państwom członkowskim, które są bezpośrednio zainteresowane danym łowiskiem lub obszarem.

2.  Komisja i w stosownych przypadkach zainteresowane państwa członkowskie odpowiadają w rozsądnym terminie na wszelkieuwzględniają opinie, zalecenia,i sugestie lubkomitetów doradczych oraz wszelkie informacje otrzymane na podstawie zgodnie z ust. -1 i 1 oraz ustosunkowują się do nich w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych, a w każdym przypadku przed przyjęciem ostatecznych środków. W przypadku gdy ostateczne środki odbiegają od opinii, zaleceń i sugestii otrzymanych od komitetów doradczych zgodnie z ust. -1 i 1, Komisja i zainteresowane państwo członkowskie podają szczegółowe przyczyny takiego stanu rzeczy. [Popr. 201]

Artykuł 54

Skład, funkcjonowanie i finansowanie komitetów doradczych

1.  Komitety doradcze składają się z:

   a) organizacji reprezentujących podmioty gospodarcze z sektora rybołówstwa i inne grupyoraz – w stosownych przypadkach – z sektora akwakultury;
   b) innych grup interesu, których dotyczy wspólna polityka rybołówstwa, np. organizacji środowiskowych i grup konsumentów.
   W odniesieniu do lit. a) należy zapewnić odpowiednią reprezentację pracodawców, rybaków prowadzących własną działalność gospodarczą, pracowników oraz różnych sektorów rybołówstwa.

Przedstawiciele administracji krajowych i regionalnych, którzy mają interes połowowy w danym obszarze, a także naukowcy z instytutów naukowych i z instytutów badawczych w dziedzinie rybołówstwa państw członkowskich oraz z międzynarodowych instytucji naukowych doradzających Komisji mają prawo uczestnictwa w charakterze obserwatorów.

1a.   Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Komisji mogą uczestniczyć w posiedzeniach komitetów doradczych w charakterze obserwatorów. Przedstawiciele sektora rybołówstwa i innych grup interesów z państw trzecich, w tym przedstawiciele regionalnych organizacji ds. rybołówstwa, którzy mają interes połowowy w danym obszarze lub na danym łowisku objętym zakresem komitetu doradczego, mogą zostać zaproszeni do udziału w posiedzeniach komitetu doradczego w charakterze obserwatorów, jeżeli omawiane są zagadnienia, które ich dotyczą.

2.  Każdy komitet doradczy składa się ze zgromadzenia ogólnego i komitetu wykonawczego i przyjmuje wszystkie środki niezbędne dla jego organizacji oraz w celu zapewnienia przejrzystości i odniesienia się do wszystkich wyrażonych uwag.

3.  Komitety doradcze mogą ubiegać się o unijną pomoc finansową jako organy dążące do osiągnięcia celów leżących w ogólnym interesie europejskim.

4.  Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w odniesieniu do składu i funkcjonowania komitetów doradczych. Te akty delegowane pozostają bez uszczerbku dla ust. 1 i 1a. [Popr. 202]

CZĘŚĆ XIII

POSTANOWIENIA PROCEDURALNE

Artykuł 55

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 12 ust. 213 ust. 1, art. 15 ust. 6, art. 20 ust. 1 i 22b, art. 24 ust. 1 i 22b, art. 35 ust. 3, art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 6, art. 47 ust. 2, art. 52 ust. 2 i art. 54 ust. 4, powierza się na czas nieokreślony począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.

3.  Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 12 ust. 213 ust. 1, art. 15 ust. 6, art. 20 ust. 1 i 22b, art. 24 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 3, art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 6, art. 47 ust. 2, art. 52 ust. 2 i art. 54 ust. 4, może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących.

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

5.  Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 12 ust. 313 ust. 1, art. 15 ust. 46, art. 20 ust. 1 i 22b, art. 24 ust. 1 i 22b, art. 35 ust. 3, art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 76, art. 47 ust. 2, art. 52 ust. 2 i art. 54 ust. 4 wchodzi w życie wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu Parlamentu Europejskiego lub Rady, w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady lub też jeśli przed upływem tego terminu Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają zgłosić sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o dwa miesiące. [Popr. 203]

Artykuł 55a

Tryb pilny

1.   Akty delegowane przyjęte na mocy niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie oraz mają zastosowanie przez okres sześciu miesięcy zgodnie z ust. 2. W zawiadomieniu o akcie delegowanym skierowanym do Parlamentu Europejskiego i Rady podaje się powody, dla których skorzystano z procedury w trybie pilnym.

2.   Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 55 ust. 5. W takim przypadku Komisja bezzwłocznie uchyla dany akt po otrzymaniu powiadomienia o decyzji o wyrażeniu sprzeciwu przez Parlament Europejski lub Radę.[Popr. 204]

Artykuł 56

Wdrażanie

1.  We wdrażaniu przepisów wspólnej polityki rybołówstwa Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. Rybołówstwa i Akwakultury. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.  W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

3.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w połączeniu z jego art. 5.[Popr. 205]

CZĘŚĆ XIV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 57

Uchylenia

1.  Rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 traci moc.

Odniesienia do uchylonego rozporządzenia są rozumiane jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

2.  Decyzja 2004/585/WE niniejszym traci moc z dniem wejścia w życie przepisów przyjętych na mocy art. 51 ust. 4 i art. 52 ust. 454 ust. 4. [Popr. 206]

3.  Skreśla się art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1954/2003.

4.  Rozporządzenie (WE) nr 199/2008 traci moc.[Popr. 207]

5.  Rozporządzenie (WE) nr 639/2004 traci moc.

Artykuł 57a

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 768/2005

W rozporządzeniu (WE) nr 768/2005 wprowadza się następujące zmiany:

w art. 16 dodaje się ustęp w brzmieniu:"

3.   Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa jest organem operacyjnym wyznaczonym do wymiany danych w formie elektronicznej i zapewnienia rozszerzonych zdolności w dziedzinie nadzoru morskiego.

"

[Popr. 273]

Artykuł 58

Środki przejściowe

Niezależnie od przepisów art. 57 ust. 4 rozporządzenie (WE) nr 199/2008 ma nadal zastosowanie do programów krajowych na lata 2011-2013 przyjętych w odniesieniu do gromadzenia danych i zarządzania nimi.[Popr. 208]

Artykuł 58 a

Przegląd

1.   Co pięć lat Komisja dokonuje przeglądu przepisów art. 1−5 i przedstawia wnioski Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą stosownie do art. 43 ust. 2 TFUE, w celu uwzględnienia postępu i najlepszych praktyk w zarządzaniu rybołówstwem.

2.   Do końca 2022 r. Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie funkcjonowania wspólnej polityki rybołówstwa.[Popr. 209]

Artykuł 58 b

Sprawozdanie roczne

Komisja podaje do wiadomości publicznej sprawozdanie roczne na temat sytuacji rybołówstwa w Unii, zawierające m.in. informacje na temat poziomów biomasy stad rybnych, zrównoważenia wskaźników eksploatacji oraz dostępności danych naukowych.[Popr. 210]

Artykuł 59

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w następnym dniu po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

DOSTĘP DO WÓD PRZYBRZEŻNYCH W ROZUMIENIU ARTYKUŁU 6 UST. 2

1.  WODY PRZYBRZEŻNE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

A.   DOSTĘP DLA FRANCJI

Obszar geograficzny

Gatunek

Znaczenie lub cechy szczególne

Wybrzeże Zjednoczonego Królestwa (od 6 do 12 mil morskich)

1. Na wschód od Berwick-upon-Tweed

na wschód od Coquet Island

Śledź

Nieograniczony

2. Na wschód od Flamborough Head

na wschód od Spurn Head

Śledź

Nieograniczony

3. Na wschód od Lowestoft

na południe od Lyme Regis

Wszystkie gatunki

Nieograniczony

4. Na południe od Lyme Regis

na południe od Eddystone

Denne

Nieograniczony

5. Na południe od Eddystone

na południowy zachód od Longships

Denne

Przegrzebki

Homar

Rak

Nieograniczony

Nieograniczony

Nieograniczony

Nieograniczony

6. Na południowy zachód od Longships

na północny zachód od Hartland Point

Denne

Rak

Homar

Nieograniczony

Nieograniczony

Nieograniczony

7. Hartland Point do linii na północ od Lundy Island

Denne

Nieograniczony

8. Od linii na zachód od Lundy Island do Cardigan Harbour

Wszystkie gatunki

Nieograniczony

9. na północ od Point Lynas

na wschód od Morecambe Light Vessel

Wszystkie gatunki

Nieograniczony

10. County Down

Denne

Nieograniczony

11. Na północny wschód od New Island

na południowy zachód od Sanda Island

Wszystkie gatunki

Nieograniczony

12. Na północ od Port Stewart

na zachód od Barra Head

Wszystkie gatunki

Nieograniczony

13. Szerokość geograficzna 57°40'N

na zachód od Butt of Lewis

Wszystkie gatunki

Z wyjątkiem skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych

Nieograniczony

14. St Kilda, Flannan Islands

Wszystkie gatunki

Nieograniczony

15. Na zachód od linii łączącej latarnię morską Butt of Lewis z punktem 59°30'N-5°45'W

Wszystkie gatunki

Nieograniczony

B.  DOSTĘP DLA IRLANDII

Obszar geograficzny

Gatunek

Znaczenie lub cechy szczególne

Wybrzeże Zjednoczonego Królestwa (od 6 do 12 mil morskich)

1.Na północ od Point Lynas

na południe od Mull of Galloway

Denne

Homarzec

Nieograniczony

Nieograniczony

2. Na zachód od Mull of Oa

na zachód od Barra Head

Denne

Homarzec

Nieograniczony

Nieograniczony

C.  DOSTĘP DLA NIEMIEC

Obszar geograficzny

Gatunek

Znaczenie lub cechy szczególne

Wybrzeże Zjednoczonego Królestwa (od 6 do 12 mil morskich)

1. Na wschód od Szetlandów i Fair Isle pomiędzy liniami pociągniętymi na południowy wschód od latarni morskiej Sumbrugh Head, na północny wschód od latarni Skroo i południowy zachód od latarni Skadan

Śledź

Nieograniczony

2. Na wschód od Berwick-upon-Tweed, na wschód od latarni Whitby High

Śledź

Nieograniczony

3. Na wschód od latarni North Foreland, na południe od nowej latarni Dungeness

Śledź

Nieograniczony

4. Strefa wokół St Kilda

Śledź

Makrela

Nieograniczony

Nieograniczony

5. Latarnia Butt of Lewis na zachód do linii łączącej latarnię Butt of Lewis i punkt 59°30′ N-5°45′W

Śledź

Nieograniczony

6. Strefa wokół North Rona i Sulisker (Sulasgeir)

Śledź

Nieograniczony

D.  DOSTĘP DLA NIDERLANDÓW

Obszar geograficzny

Gatunek

Znaczenie lub cechy szczególne

Wybrzeże Zjednoczonego Królestwa (od 6 do 12 mil morskich)

1. Na wschód od Szetlandów i Fair Isle pomiędzy liniami pociągniętymi na południowy wschód od latarni morskiej Sumbrugh Head, na północny wschód od latarni Skroo i południowy zachód od latarni Skadan

Śledź

Nieograniczony

2. Na wschód od Berwick upon Tweed, na wschód od Flamborough Head

Śledź

Nieograniczony

3. Na wschód od North Foreland, na południe od nowej latarni Dungeness

Śledź

Nieograniczony

E.  DOSTĘP DLA BELGII

Obszar geograficzny

Gatunek

Znaczenie lub cechy szczególne

Wybrzeże Zjednoczonego Królestwa (od 6 do 12 mil morskich)

1. Na wschód od Berwick upon Tweed

na wschód od Coquer Island

Śledź

Nieograniczony

2. Na północ od Cromer

na wschód od North Foreland

Denne

Nieograniczony

3. Na wschód od North Foreland

na południe od nowej latarni Dungeness

Denne

Śledź

Nieograniczony

Nieograniczony

4. Na południe od nowej latarni Dungeness, na południe od Selsey Bill

Denne

Nieograniczony

5. Na południowy wschód od Straight Point, na północny zachód od South Bishop

Denne

Nieograniczony

2.  WODY PRZYBRZEŻNE IRLANDII

A.  DOSTĘP DLA FRANCJI

Obszar geograficzny

Gatunek

Znaczenie lub cechy szczególne

Wybrzeże Irlandii (od 6 do 12 mil morskich)

1. Na północny zachód od Erris Head

na zachód od Sybill Point

Denne

Homarzec

Nieograniczony

Nieograniczony

2. Na południe od Mizen Head

na południe od Stags

Denne

Homarzec

Makrela

Nieograniczony

Nieograniczony

Nieograniczony

3. Na południe od Stags

na południe od Cork

Denne

Homarzec

Makrela

Śledź

Nieograniczony

Nieograniczony

Nieograniczony

Nieograniczony

4. Na południe od Cork, na południe od Carnsore Point

Wszystkie gatunki

Nieograniczony

5. Na południe od Carnsore Point, na południowy wschód od Haulbowline

Wszystkie gatunki,

z wyjątkiem skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych

Nieograniczony

B.  DOSTĘP DLA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

Obszar geograficzny

Gatunek

Znaczenie lub cechy szczególne

Wybrzeże Irlandii (od 6 do 12 mil morskich)

1. Na południe od Mine Head

Hook Point

Denne

Śledź

Makrela

Nieograniczony

Nieograniczony

Nieograniczony

2. Hook Point

Carlingford Lough

Denne

Śledź

Makrela

Homarzec

Przegrzebki

Nieograniczony

Nieograniczony

Nieograniczony

Nieograniczony

Nieograniczony

C.  DOSTĘP DLA NIDERLANDÓW

Obszar geograficzny

Gatunek

Znaczenie lub cechy szczególne

Wybrzeże Irlandii (od 6 do 12 mil morskich)

1. Na południe od Stags

na południe od Carnsore Point

Śledź

Makrela

Nieograniczony

Nieograniczony

D.  DOSTĘP DLA NIEMIEC

Obszar geograficzny

Gatunek

Znaczenie lub cechy szczególne

Wybrzeże Irlandii (od 6 do 12 mil morskich)

1. Na południe od Old Head of Kinsale

na południe od Carnsore Point

Śledź

Nieograniczony

2. Na południe od Cork

na południe od Carnsore Point

Makrela

Nieograniczony

E.  DOSTĘP DLA BELGII

Obszar geograficzny

Gatunek

Znaczenie lub cechy szczególne

Wybrzeże Irlandii (od 6 do 12 mil morskich)

1. Na południe od Cork

na południe od Carnsore Point

Denne

Nieograniczony

2. Na wschód od Wicklow Head

na południowy wschód od Carlingford Lough

Denne

Nieograniczony

3.  WODY PRZYBRZEŻNE BELGII

Obszar geograficzny

Państwo członkowskie

Gatunek

Znaczenie lub cechy szczególne

Od 3 do 12 mil morskich

Niderlandy

Wszystkie gatunki

Nieograniczony

Francja

Śledź

Nieograniczony

4.  WODY PRZYBRZEŻNE DANII

Obszar geograficzny

Państwo członkowskie

Gatunek

Znaczenie lub cechy szczególne

Wybrzeże Morza Północnego (granica duńsko/niemiecka do Hanstholm)

(od 6 do 12 mil morskich)

Niemcy

Płastugokształtne

Krewetki

Nieograniczony

Nieograniczony

granica duńsko-niemiecka do Blåvands Huk

Niderlandy

Płastugokształtne

Ryby dorszokształtne

Nieograniczony

Nieograniczony

Blåvands Huk do Bovbjerg

Belgia

Dorsz

Nieograniczony tylko w czerwcu i w lipcu

Łupacz

Nieograniczony tylko w czerwcu i w lipcu

Niemcy

Płastugokształtne

Nieograniczony

Niderlandy

Gładzica

Nieograniczony

Sola

Nieograniczony

Thyborøn do Hanstholm

Belgia

Witlinek

Nieograniczony tylko w czerwcu i w lipcu

Gładzica

Nieograniczony tylko w czerwcu i w lipcu

Niemcy

Płastugokształtne

Nieograniczony

Szprot

Nieograniczony

Dorsz

Nieograniczony

Czarniak

Nieograniczony

Łupacz

Nieograniczony

Makrela

Nieograniczony

Śledź

Nieograniczony

Witlinek

Nieograniczony

Niderlandy

Dorsz

Nieograniczony

Gładzica

Nieograniczony

Sola

Nieograniczony

Skagerrak

(Hanstholm do Skagen)

(od 4 do 12 mil morskich)

Belgia

Niemcy

Niderlandy

Gładzica

Płastugokształtne

Szprot

Dorsz

Czarniak

Łupacz

Makrela

Śledź

Witlinek

Dorsz

Gładzica

Sola

Nieograniczony tylko w czerwcu i w lipcu

Nieograniczony

Nieograniczony

Nieograniczony

Nieograniczony

Nieograniczony

Nieograniczony

Nieograniczony

Nieograniczony

Nieograniczony

Nieograniczony

Nieograniczony

Kattegat

(od 3 do 12 mil)

Niemcy

Dorsz

Nieograniczony

Płastugokształtne

Nieograniczony

Homarzec

Nieograniczony

Śledź

Nieograniczony

Na północ od Zelandii do równoleżnika przechodzącego przez latarnię Forsnæs

Niemcy

Szprot

Nieograniczony

Morze Bałtyckie

(łącznie z Bełtami, Sundem, Bornholmem) (od 3 do 12 mil morskich)

Niemcy

Płastugokształtne

Nieograniczony

Dorsz

Nieograniczony

Śledź

Nieograniczony

Szprot

Nieograniczony

Węgorz

Nieograniczony

Łosoś

Nieograniczony

Witlinek

Nieograniczony

Makrela

Nieograniczony

Skagerrak

(od 4 do 12 mil)

Szwecja

Wszystkie gatunki

Nieograniczony

Kattegat

(od 3 (*) do 12 mil)

Szwecja

Wszystkie gatunki

Nieograniczony

Morze Bałtyckie

(od 3 do 12 mil)

Szwecja

Wszystkie gatunki

Nieograniczony

(*) Mierzone od linii brzegowej.

5.  WODY PRZYBRZEŻNE NIEMIEC

Obszar geograficzny

Państwo członkowskie

Gatunek

Znaczenie lub szczegółowa charakterystyka

Wybrzeże Morza Północnego

(od 3 do 12 mil morskich)

wszystkie wybrzeża

Dania

Denne

Nieograniczony

Szprot

Nieograniczony

Dobijak

Nieograniczony

Niderlandy

Denne

Nieograniczony

Krewetki

Nieograniczony

Granica duńsko-niemiecka do północnego końca Amrum na 54°43′N

Dania

Krewetki

Nieograniczony

strefa wokół Helgoland

Zjednoczone Królestwo

Dorsz

Nieograniczony

Gładzica

Nieograniczony

Wybrzeże bałtyckie

(od 3 do 12 mil)

Dania

Dorsz

Nieograniczony

Gładzica

Nieograniczony

Śledź

Nieograniczony

Szprot

Nieograniczony

Węgorz

Nieograniczony

Witlinek

Nieograniczony

Makrela

Nieograniczony

6.  WODY PRZYBRZEŻNE FRANCJI ORAZ DEPARTAMENTÓW ZAMORSKICH

Obszar geograficzny

Państwo członkowskie

Gatunek

Znaczenie lub cechy szczególne

Północno-wschodnie wybrzeże Atlantyku (od 6 do 12 mil morskich)

Granica belgijsko-francuska i na wschód od Departamentu Manche (ujście rzeki Vire-Grandcamp les Bains 49° 23' 30„ N-1° 2 'WNNE)

Belgia

Denne

Nieograniczony

Przegrzebki

Nieograniczony

Niderlandy

Wszystkie gatunki

Nieograniczony

Dunkierka (2° 20' E) do Cap d'Antifer (0° 10' E)

Niemcy

Śledź

Nieograniczony tylko od października do grudnia

Granica belgijsko-francuska i na zachód od Cap d'Alprech (50° 42 30„ N ‐ 1° 33' 30” E)

Zjednoczone Królestwo

Śledź

Nieograniczony

Wybrzeże Atlantyku (6 do 12 mil morskich)

Granica hiszpańsko-francuska do 46° 08′ N

Hiszpania

Sardele

Połowy ukierunkowane, nieograniczone tylko od 1 marca do 30 czerwca

Łowienie na żywą przynętę tylko od 1 lipca do 31 października

Sardynki

Nieograniczone tylko od 1 stycznia do 28 lutego oraz od 1 lipca do 31 grudnia

Ponadto działalność związana z wyżej wymienionymi gatunkami musi odbywać się w zgodzie z działalnością wykonywaną w 1984 r. i w granicach tej działalności

Wybrzeże Morza Śródziemnego (od 6 do 12 mil morskich)

Granica hiszpańska Cap Leucate

Hiszpania

Wszystkie gatunki

Nieograniczony

7.  WODY PRZYBRZEŻNE HISZPANII

Obszar geograficzny

Państwo członkowskie

Gatunek

Znaczenie lub cechy szczególne

Wybrzeże Atlantyku (od 6 do 12 mil morskich)

Granica francusko-hiszpańska do latarni morskiej Cap Mayor (3° 47' W)

Francja

Pelagiczne

Nieograniczony zgodnie z działalnością wykonywaną w 1984 r. i w granicach tej działalności

Wybrzeże Morza Śródziemnego (6 do 12 mil morskich)

Granica francuska/Cap Creus

Francja

Wszystkie gatunki

Nieograniczony

8.  WODY PRZYBRZEŻNE NIDERLANDÓW

Obszar geograficzny

Państwo członkowskie

Gatunek

Znaczenie lub cechy szczególne

Całe wybrzeże (od 3 do 12 mil morskich)

Belgia

Wszystkie gatunki

Nieograniczony

Dania

Denne

Szprot

Dobijak

Ostrobok

Nieograniczony

Nieograniczony

Nieograniczony

Nieograniczony

Niemcy

Dorsz

Krewetki

Nieograniczony

Nieograniczony

Całe wybrzeże (od 6 do 12 mil morskich)

Francja

Wszystkie gatunki

Nieograniczony

Południowy punkt Texel, na zachód do granicy niderlandzko-niemieckiej

Zjednoczone Królestwo

Denne

Nieograniczony

9.  WODY PRZYBRZEŻNE FINLANDII

Obszar geograficzny

Państwo członkowskie

Gatunek

Znaczenie lub cechy szczególne

Morze Bałtyckie (od 4 do 12 mil) (*)

Szwecja

Wszystkie gatunki

Nieograniczony

(*) Od 3 do 12 mil wokół wysp Bogskär.

10.  WODY PRZYBRZEŻNE SZWECJI

Obszar geograficzny

Państwo członkowskie

Gatunek

Znaczenie lub cechy szczególne

Skagerrak (od 4 do 12 mil morskich)

Dania

Wszystkie gatunki

Nieograniczony

Kattegat (od 3 (*) do 12 mil)

Dania

Wszystkie gatunki

Nieograniczony

Morze Bałtyckie (od 4 do 12 mil)

Dania

Wszystkie gatunki

Nieograniczony

Finlandia

Wszystkie gatunki

Nieograniczony

(*) Mierzone od linii brzegowej.

20130206-P7_TA(2013)0040_PL-p0000001.jpg

ZAŁĄCZNIK II

PUŁAPY ZDOLNOŚCI POŁOWOWEJ

Pułapy zdolności połowowej (wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.)

Państwo członkowskie

GT

kW

Belgia

18 911

51 585

Bułgaria

8 448

67 607

Dania

88 528

313 341

Niemcy

71 114

167 089

Estonia

22 057

53 770

Irlandia

77 254

210 083

Grecja

91 245

514 198

Hiszpania (w tym regiony najbardziej oddalone)

446 309

1 021 154

Francja (w tym regiony najbardziej oddalone)

219 215

1 194 360

Włochy

192 963

1 158 837

Cypr

11 193

48 508

Łotwa

49 067

65 196

Litwa

73 489

73 516

Malta

15 055

96 912

Niderlandy

166 384

350 736

Polska

38 376

92 745

Portugalia (w tym regiony najbardziej oddalone)

115 305

388 054

Rumunia

1 885

6 716

Słowenia

1 057

10 974

Finlandia

18 187

182 385

Szwecja

42 612

210 744

Zjednoczone Królestwo

235 570

924 739

Najbardziej oddalone regiony UE

GT

kW

Hiszpania

Wyspy Kanaryjskie: L< 12 m. Wody UE

2 649

21 219

Wyspy Kanaryjskie: L > 12 m. Wody UE

3 059

10 364

Wyspy Kanaryjskie: L > 12 m. Wody międzynarodowe i wody państw trzecich

28 823

45 593

Francja

Wyspa Reunion: Gatunki denne i pelagiczne. L < 12 m

1 050

19 320

Wyspa Reunion: Gatunki pelagiczne. L > 12 m

10 002

31 465

Gujana Francuska: Gatunki denne i pelagiczne. L < 12 m

903

11 644

Gujana Francuska: Statki do połowów krewetek.

7 560

19 726

Gujana Francuska: Gatunki pelagiczne. Statki typu offshore.

3 500

5 000

Martynika: Gatunki denne i pelagiczne. L < 12 m

5 409

142 116

Martynika: Gatunki pelagiczne. L > 12 m

1 046

3 294

Gwadelupa: Gatunki denne i pelagiczne. L < 12 m

6 188

162 590

Gwadelupa: Gatunki pelagiczne. L > 12 m

500

1 750

Portugalia

Madera: Gatunki denne. L < 12 m

617

4 134

Madera: Gatunki denne i pelagiczne. L > 12 m

4 114

12 734

Madera: Gatunki pelagiczne. Niewód. L > 12 m

181

777

Azory: Gatunki denne. L < 12 m

2 626

29 895

Azory: Gatunki denne i pelagiczne. L > 12 m

12 979

25 721

„L” oznacza długość całkowitą

ZAŁĄCZNIK III

KOMITETY DORADCZE

Nazwa komitetu doradczego

Obszar kompetencji

Morze Bałtyckie

Obszary ICES(44) IIIb, IIIc i IIId

Morze Śródziemne

Wody morskie Morza Śródziemnego na wschód od linii 5°36' W

Morze Północne

obszary ICES IV i IIIa

Wody północno-zachodnie

Obszary ICES V (z wyjątkiem Va i wód obszaru Vb należących wyłącznie do UE), VI i VII

Wody południowo-zachodnie

Obszary ICES VIII, IX i X (wody dookoła Azorów) i obszary CECAF(45) 34.1.1. 34.1.2 i 34.2.0 (wody dookoła Madery i Wysp Kanaryjskich)

Zasoby pelagiczne (błękitek, makrela, ostrobok, śledź)

Wszystkie obszary kompetencji (z wyjątkiem Morza Bałtyckiego, Morza Śródziemnego i Akwakultury)

Flota pełnomorska/flota dalekomorska

Wszystkie wody nienależące do UE

Akwakultura i rybołówstwo śródlądowe

Akwakultura zgodnie z definicją w art. 5 oraz wszystkie wody śródlądowe państw członkowskich Unii

Regiony najbardziej oddalone, podzielone na trzy baseny morskie: Atlantyk Zachodni, Atlantyk Wschodni, Ocean Indyjski

Wszystkie obszary ICES obejmujące wody wokół regionów najbardziej oddalonych, w szczególności wody morskie Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki, Wysp Kanaryjskich, Azorów, Madery i Reunionu

Komitet Doradczy ds. Morza Czarnego

Podobszar geograficzny GFCM zdefiniowany w rezolucji GFCM/33/2009/2

Komitet Doradczy ds. Rynków

Wszystkie dziedziny rynku

[Popr. 211]

(1) Dz.U. C 181 z 21.6.2012, s. 183.
(2) Dz.U. C 225 z 27.7.2012, s. 20.
(3) Dz.U. C 380 E z 11.12.2012, s. 89.
(4) Dz.U. C 181 z 21.6.2012, s. 183.
(5) Dz.U. C 225 z 27.7.2012, s. 20.
(6) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r.
(7) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.
(8) Dz.U. L 179 z 23.6.1998, s. 1.
(9) Dz.U. L 189 z 3.7.1998, s. 14.
(10) Dz.U. L 177 z 16.7.1996, s. 24.
(11) Decyzja Konferencji Stron X/2.
(12) UE CO 7/10 z dnia 26 marca 2010 r.
(13) COM(2011)0244.
(14) Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19.
(15) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej COM(2007) 575 wersja ostateczna.
(16) Dz.U. C 105 z 7.5.1981, s. 1.
(17) Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.
(18) Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
(19) COM(2009)0162.
(20) COM(2010)2020.
(21) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(22) Dz.U. L 256 z 3.8.2004, s. 17.
(23) Dz.U. L 60 z 5.3.2008, s. 1.
(24) Dz.U. L 124 z 17.5.2005, s. 1.
(25) Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 11.
(26) Dz.U. L 274 z 25.9.1986, s. 1.
(27) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.
(28) Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1.
(29) Dz..U. L 289 z 7.11.2003, s. 1.
(30)* Cztery lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
(31) Dz.U. L ...
(32)+ Numer, data i tytuł tego rozporządzenia (2011/0194(COD)).
(33) Dz.U. L 232 z 2.9.2010, s. 14.
(34) Dz.U. L ...
(35)+ Numer, data i tytuł tego rozporządzenia (2011/0380(COD)).
(36) Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1.
(37) Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26).
(38) Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).
(39) Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 13).
(40)* Rok następujący po roku wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
(41) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
(42)+ Numer tego rozporządzenia (2011/0194(COD)).
(43)+ Numer tego rozporządzenia (2011/0194(COD)).
(44) Obszary ICES (Międzynarodowej Rady Badań Morza) określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 70).
(45) Obszary CECAF (Środkowo-Wschodni Atlantyk lub główny obszar połowowy FAO 34) określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2009 (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 1).


Poziom hałasu pojazdów silnikowych ***I
PDF 1002kWORD 1041k
Rezolucja
Tekst skonsolidowany
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poziomu hałasu pojazdów silnikowych (COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))
P7_TA(2013)0041A7-0435/2012

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2011)0856),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0487/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 25 kwietnia 2012 r.(1),

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Transportu i Turystyki (A7-0435/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lutego 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie poziomu hałasu pojazdów silnikowych

P7_TC1-COD(2011)0409


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym należy zapewnić swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. W tym celu stworzono kompleksowy unijny system homologacji typu pojazdów silnikowych, ponieważ pojazdy drogowe stanowią największe źródło hałasu w sektorze transportu. Wymogi techniczne dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych oraz ich układów wydechowych w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów hałasu należy zharmonizować, aby zapobiec przyjmowaniu wymogów różniących się między poszczególnymi państwami członkowskimi oraz zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, gwarantując jednocześnie wysoki poziom ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego oraz lepszą jakość życia i lepszy stan zdrowia. Komisja powinna również przeprowadzić ocenę skutków odnośnie do warunków etykietowania stosowanego w przypadku poziomu zanieczyszczenia powietrza i hałasu. Ta ocena skutków powinna uwzględniać różne rodzaje pojazdów objętych niniejszym rozporządzeniem (w tym pojazdów elektrycznych), jak również skutki, jakie takie etykietowanie może wywierać na przemysł motoryzacyjny. Takie etykietowanie może być uznawane za narzędzie przydatne do zwiększania świadomości konsumentów oraz ochrony ich praw w kontekście przejrzystości przed zakupem pojazdu. [Popr. 1]

(1a)  Wymogi unijne dotyczące homologacji typu są już stosowane do celów odpowiedniego prawodawstwa Unii dotyczącego emisji CO2, w tym rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów(4), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych(5), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczącego homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów(6) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. określającego normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych(7). Wymogi techniczne, które mają zastosowanie do prawodawstwa Unii dotyczącego emisji CO2 i wartości granicznych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń, powinny być zgodne z wymogami, które mają zastosowanie do prawodawstwa dotyczącego obniżania poziomu emisji hałasu. Wymogi unijne dotyczące homologacji typu powinny zatem zostać określone w sposób zapewniający osiągnięcie tych dwóch celów.[Popr. 2]

(1b)  Hałas wytwarzany przez ruch drogowy szkodzi zdrowiu z wielu powodów. Przewlekły stres związany z hałasem może wyczerpać rezerwy fizyczne, zaburzyć zdolność regulacji funkcji narządów, a tym samym ograniczyć ich skuteczność. Hałas wytwarzany przez ruch drogowy jest potencjalnym czynnikiem ryzyka rozwoju schorzeń i występowania wypadków, takich jak wysokie ciśnienie krwi i ataki serca. Należy stale badać skutki zgodnie z podejściem przewidzianym w dyrektywie 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku(8).[Popr. 3]

(2)  W dyrektywie Rady 70/157/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych(9) zharmonizowano różne wymogi techniczne państw członkowskich odnośnie do dopuszczalnego poziomu hałasu pojazdów silnikowych oraz ich układów wydechowych do celów ustanowienia i zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego. Do celów prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz w celu zapewnienia jednolitego i spójnego stosowania w całej Unii wspomnianą dyrektywę należy zastąpić rozporządzeniem.

(3)  Niniejsze rozporządzenie stanowi oddzielne rozporządzenie w kontekście procedury homologacji typu na mocy dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywy ramowej)(10).

(4)  Dyrektywa 70/157/EWG zawiera odniesienie do regulaminu nr 51(11) Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ) dotyczącego emisji hałasu, w ramach którego Unia jest umawiającą się stroną i w którym określono metodę badania emisji hałasu.

(5)  Od czasu przyjęcia dyrektywa 70/157/EWG była kilkakrotnie znacząco zmieniana. Ostatnie obniżenie granicznych wartości hałasu w odniesieniu do pojazdów silnikowych, którego dokonano w 1995 r., nie przyniosło oczekiwanych efektów. Badania pokazały, że metoda badania stosowana na mocy dyrektywy nie odzwierciedla już faktycznych wzorców zachowania związanych z prowadzeniem pojazdów w ruchu miejskim. W szczególności, jak wskazano w zielonej księdze w sprawie przyszłej polityki dotyczącej hałasu z 1996 r.(12), w ramach stosowanej metody udział hałasu toczenia w ogólnej emisji hałasu był niedoszacowany.

(6)  W związku z tym niniejszym rozporządzeniem należy wprowadzić inną metodę w stosunku do metody obowiązkowej określonej w dyrektywie 70/157/EWG. Metoda ta powinna opierać się na metodzie opublikowanej przez grupę roboczą EKG ONZ do spraw hałasu (GRB) z 2007 r., do której włączono wersję normy ISO 362 z 2007 r.(13). Wyniki monitorowania starej i nowej metody badania przedstawiono Komisji. Ponadto w celu przezwyciężenia wad poprzedniej metody badania Komisja powinna w terminie 24 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przedstawić Parlamentowi Europejskiemu ocenę skutków, a Radzie – ocenę efektywnego wkładu urządzeń służących do toczenia opon w zmniejszanie poziomu hałasu pojazdów, koncentrując się na wpływie nawierzchni i potrzebach badawczych w tej specyficznej dziedzinie, w celu przyjęcia nowej europejskiej metody badania, która uwzględnia również charakterystykę nawierzchni drogi.[Popr. 4]

(7)  Reprezentatywność nowej metody badania w odniesieniu do emisji hałasu w normalnych warunkach ruchu drogowego jest uznawana za dobrą, jednak metoda ta jest mniej reprezentatywna w odniesieniu do emisji hałasu w warunkach panujących w najgorszym przypadku. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie w niniejszym rozporządzeniu dodatkowych przepisów dotyczących emisji dźwięku. Przepisami tymi ustanawia się wymogi zapobiegawcze mające obejmować faktyczne warunki prowadzenia pojazdu poza cyklem jazdy w ramach procedury homologacji typu. Wspomniane warunki jazdy są istotne z punktu widzenia środowiska i należy dopilnować, aby poziom emisji dźwięku pojazdu w warunkach ulicznych nie różnił się znacząco od oczekiwanego wyniku badania homologacji typu w odniesieniu do konkretnego pojazdu.

(8)  Niniejszym rozporządzeniem należy również dokonać kolejnego obniżenia granicznych wartości hałasu. Należy w nim uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych(14), którym wprowadzono nowe, ostrzejsze wymogi w zakresie hałasu emitowanego przez opony pojazdów silnikowych. Należy, oraz w którym podkreślono konieczność zastosowania spójnego i kompleksowego podejścia do problemu hałasu drogowego, uwzględniając także fakt, że rodzaj nawierzchni poważnie wpływa na poziom hałasu. To podejście horyzontalne bardziej efektywnie zredukuje ogólny hałas wytwarzany przez ruch drogowy w porównaniu z podejściem sektorowym i wertykalnym. Ograniczenie hałasu wytwarzanego przez ruch drogowy należy również uwzględnićrozumieć jako cel w dziedzinie zdrowia publicznego uwzględniający wyniki badań, w których podkreśla się uciążliwość hałasu wytwarzanego przez ruch drogowy oraz jego skutki dla zdrowia(15)(16), a także związane z tym koszty i korzyści(17). W niniejszym rozporządzeniu powinno się również uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów(18). Komisja powinna dopilnować etykietowania opon zgodnie z ich parametrami dotyczącymi hałasu. Ponadto należy uwzględnić porównywalność środków transportu z punktu widzenia poziomu hałasu w środowisku.[Popr. 5]

(8a)  Komisja powinna opublikować wytyczne dotyczące „cichych” dróg adresowane do władz drogowych w celu zapewnienia im przydatnego narzędzia służącego przestrzeganiu wymogów dotyczących bardziej zrównoważonej infrastruktury drogowej.[Popr. 6]

(8b)  W szóstym programie działań w zakresie środowiska naturalnego określono ramy kształtowania polityki ochrony środowiska w Unii na lata 2002–2012. W programie wezwano do działań w zakresie emisji hałasu polegających na znacznym zmniejszeniu liczby ludności będącej regularnie pod długotrwałym wpływem hałasu na średnim poziomie, w szczególności powodowanego ruchem drogowym.[Popr. 7]

(8c)  Techniczne środki ograniczenia hałasu w pojazdach kolidują z różnymi wymogami, takimi jak mniejsza emisja hałasu w połączeniu z mniejszą emisją zanieczyszczeń i zapewnienie większego bezpieczeństwa jazdy przy zachowaniu możliwie jak najlepszej ceny i efektywności. Jednoczesne spełnienie wszystkich wymogów i znalezienie równowagi między nimi zbyt często przekracza aktualne możliwości przemysłu motoryzacyjnego. Dzięki zastosowaniu nowszych i bardziej innowacyjnych materiałów i metod projektantom samochodów udawało się ciągle przesuwać granicę tych możliwości. Możliwość znalezienia innowacji wymaga przewidzenia przez ustawodawcę jasnych i określonych w czasie ram. Niniejsze rozporządzenie określa takie ramy i dostarcza tym samym impuls do szybkiego wzrostu potencjału innowacji z uwzględnieniem potrzeb społecznych, pozostawiając podmiotom przemysłu niezbędną swobodę działań gospodarczych.[Popr. 8]

(8d)  Dokuczliwość hałasu jest przede wszystkim lokalnym problemem, który wymaga jednak rozwiązania na szczeblu Unii. Pierwszym działaniem w ramach każdej zrównoważonej polityki w zakresie emisji hałasu musi być bowiem stworzenie przepisów dotyczących źródła hałasu. Źródło hałasu pochodzącego z pojazdów, stanowiące przedmiot niniejszego rozporządzenia, jest z definicji całkowicie ruchome, dlatego też przepisy krajowe nie mogą się do niego odpowiednio stosować.[Popr. 9]

(8e)  Podkreśla znaczenie środków, jakie mogą zostać podjęte w celu rozbudowy infrastruktury i poprawy jej stanu, tak by osiągnąć jak najlepsze wyniki w zakresie ograniczenia hałasu powodowanego przez pojazdy, w tym poprzez rozpowszechnienie zastosowania barier dźwiękowych.[Popr. 10]

(9)  Ogólne wartości graniczne należy obniżyć w odniesieniu do wszystkich źródeł hałasu pojazdów silnikowych, w tym wlotu powietrza w układzie napędowym i wydechu, biorąc pod uwagę wpływ opon na redukcję hałasu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 661/2009.

(9a)  Dostarczanie konsumentom, zarządcom flot pojazdów i władzom publicznym informacji na temat emisji dźwięku może wpłynąć na decyzje o zakupie i przyspieszyć przejście na cichsze floty pojazdów. W celu dostarczenia konsumentom niezbędnych informacji producent powinien dostarczyć informacje na temat poziomu emisji hałasu pojazdów zgodnie ze zharmonizowanymi metodami przeprowadzania badań w punkcie sprzedaży i w technicznych materiałach promocyjnych. O poziomie emisji dźwięku przez pojazd powinno konsumentów informować oznakowanie, porównywalne do oznakowań używanych do informowania o emisji CO2, zużyciu paliwa i hałasie toczenia opon.[Popr. 11]

(9b)   Informacje dotyczące hałasu, w tym dane odnoszące się do testów, powinny byćy dostępne i dobrze widoczne w punktach sprzedaży i w materiałach promocyjnych dotyczących pojazdów. [Popr. 18]

(9c)  W celu zmniejszenia hałasu wytwarzanego przez ruch drogowy władze publiczne mogą wdrożyć środki i zachęty umożliwiające przyspieszenie zakupu cichszych pojazdów i korzystania z nich.[Popr. 12]

(9d)  Poziom hałasu pojazdów zależy częściowo od otoczenia, w którym te pojazdy się przemieszczają, a zwłaszcza od jakości infrastruktury drogowej i od tego, jak inteligentne jest zarządzanie ruchem drogowym. Należałoby zatem rozważyć zintegrowane podejście, zwłaszcza w obszarach miejskich o najwyższym poziomie hałasu oraz w przypadku gdy konieczne są środki krótkoterminowe. [Popr. 13]

(9e)  W przypadku samochodów osobowych poruszających się ze średnią prędkością poniżej 45km/h dominuje hałas silnika i układu emisji spalin, natomiast przy jeździe powyżej tej prędkości – hałas toczenia i wiatru. Hałas toczenia i wiatru występuje niezależnie od rodzaju i mocy silnika. W wyniku rozwoju pojazdów od lat 70-tych praca silnika jest zdecydowanie cichsza, średnio zwiększyła się jednak jego moc i masa. W konsekwencji tego, a także ze względu na bezpieczeństwo jazdy zwiększeniu uległa masa całego pojazdu, ponieważ konieczne było poszerzenie powierzchni kontaktu opon samochodowych z podłożem w celu zwiększenia stabilności jazdy. Poszerzenie tej powierzchni spowodowało zwiększenie hałasu wywołanego toczeniem się pojazdu.[Popr. 14]

(9f)  Kwestia hałasu jest wieloaspektowym problemem o wielu źródłach i czynnikach, które wpływają na dźwięk, jaki dociera do ludzi, i wpływ, jaki to na nich wywiera. W prawodawstwie w zakresie zmniejszenia hałasu wytwarzanego przez ruch drogowy powinno się uwzględnić te aspekty, biorąc pod uwagę hałas silnika, pojazdów i opon, nawierzchnię dróg, zachowanie podczas jazdy oraz zarządzanie ruchem; kwestie te należy również uwzględniać w prawodawstwie takim jak rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 i dyrektywa 2002/49/WE.[Popr. 15]

(10)  Oczekiwane korzyści dla środowiska wynikające ze stosowania hybrydowych pojazdów elektrycznych transportu drogowego lub wyłącznie elektrycznych pojazdów transportu drogowego spowodowały znaczną redukcję hałasu emitowanego przez takie pojazdy. Spowodowało to usunięcie istotnego źródła sygnału dźwiękowego wykorzystywanego przez rowerzystów i pieszych niewidomych i o obniżonej ostrości wzroku poruszających się wśród innych użytkowników ruchu drogowego jako informacja o zbliżaniu się, obecności, kierunku ruchu lub oddalaniu się tych pojazdów drogowych. W związku z tym branża opracowuje systemy akustyczne, aby zrekompensować ten brak sygnału dźwiękowego w pojazdach elektrycznych i w hybrydowych pojazdach elektrycznych. Działanie systemów dźwiękowych ostrzegających o zbliżaniu się pojazdu montowanych w pojazdach powinno być zharmonizowane. Montaż takich systemów powinien jednak nadal stanowić opcję pozostawioną swobodzie uznania producentów pojazdów.

(10a)  Komisja powinna zbadać potencjał aktywnych systemów bezpieczeństwa w cichszych pojazdach, takich jak pojazdy hybrydowe i elektryczne, aby lepiej służyć celowi poprawy bezpieczeństwa szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego na obszarach miejskich, np. pieszych niewidomych, pieszych z zaburzeniami wzroku i słuchu, rowerzystów i dzieci.[Popr. 16]

(10b)   Poziom hałasu pojazdów ma bezpośredni wpływ na jakość życia obywateli Unii, zwłaszcza w obszarach miejskich, w których elektryczny lub podziemny transport publiczny, przemieszczanie się rowerem lub pieszo są słabo rozwinięte lub nie są wcale dostępne lub praktykowane. Należy również uwzględnić cel podwojenia liczby osób korzystających z transportu publicznego, wyznaczony przez Parlament Europejski w rezolucji z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie planu utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu(19). W celu zmniejszenia zagrożenia hałasem na obszarach miejskich Komisja i państwa członkowskie powinny, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady pomocniczości, propagować transport publiczny oraz przemieszczanie się pieszo lub rowerem. [Popr. 17]

(10c)   Poziom hałasu pojazdu zależy częściowo od sposobu użytkowania po zakupie i od utrzymania pojazdu w dobrym stanie. W tym kontekście niezbędne jest zwiększenie świadomości obywateli Unii w zakresie znaczenia płynnej jazdy i przestrzegania ograniczeń prędkości obowiązujących w każdym państwie członkowskim.[Popr. 19]

(11)  W celu uproszczenia prawodawstwa Unii w zakresie homologacji typu, zgodnie z zaleceniami zawartymi w sprawozdaniu CARS 21 z 2007 r.(20), właściwe jest, aby niniejsze rozporządzenie opierało się na regulaminie nr 51 EKG ONZ dotyczącym emisji hałasu w odniesieniu do metody badania oraz regulaminie nr 59 EKG ONZ dotyczącym układów tłumiących(21) w odniesieniu do zamiennych układów tłumiących.

(12)  Aby umożliwić Komisji zastąpieniedostosowanie wymogów technicznych zawartych w tym rozporządzeniu bezpośrednim odesłaniem do regulaminów nr 51 i 59 EKG ONZ po określeniu w nich wartości granicznych dotyczących nowej metody badania lub dostosowanie tych wymogów do postępu technicznego i naukowego, uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinny zostać przekazane Komisji w odniesieniu docelu zmiany przepisów załączników do niniejszego rozporządzenia w zakresie metod badania i poziomówunijnych procedur homologacji typu w odniesieniu do poziomu hałasu wytwarzanego przez typy pojazdów i układy wydechowe, metod i instrumentów do pomiaru poziomu hałasu wytwarzanego przez pojazdy silnikowe, układów tłumiących, hałasu wytwarzanego przez sprężone powietrze, kontroli zgodności produkcji, specyfikacji terenu badań, metody pomiaru na potrzeby dodatkowych przepisów dotyczących emisji dźwięku oraz środków zapewniających słyszalność pojazdów hybrydowych i elektrycznych. Szczególnie ważne jest, aby podczas prac przygotowawczych Komisja przeprowadziła odpowiednie konsultacje, w tym z ekspertami. Podczas przygotowywania i sporządzania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiego i Radzie. [Popr. 20]

(12a)  Potencjał ograniczenia hałasu ze źródła będącego przedmiotem niniejszego rozporządzenia jest stosunkowo mniejszy niż w przypadku hałasu powodowanego przez nawierzchnię drogi, po której poruszają się samochody. Ograniczenie hałasu nawierzchni byłoby z technicznego punktu widzenia zdecydowanie łatwiejsze. Poprzez zastosowanie już istniejących rodzajów asfaltu, takich jak cichy asfalt, asfalt o właściwościach zmniejszających hałas czy asfalt optymalizujący hałas, jako część kompleksowego podejścia, w połączeniu z różnymi prostymi operacjami budowlanymi, już teraz możliwe jest lokalne ograniczenie hałasu o około 10db. Takie skuteczne podejście w odniesieniu do lokalnych źródeł hałasu nie wchodzi w zakres niniejszego rozporządzenia, ponieważ jego wdrożenie nadwyrężyłoby mocno budżety państw, w szczególności budżety samorządów. Trudno byłoby to uzasadnić w czasach kryzysu budżetowego, a także oznaczałoby ingerencję w politykę regionalną i strukturalną.[Popr. 21]

(13)  W wyniku zastosowania nowych ram regulacyjnych niniejszym rozporządzeniem należy uchylić dyrektywę 70/157/EWG,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi administracyjne i techniczne w zakresie homologacji typu UE wszystkich nowych pojazdów, o których mowa w art. 2, w odniesieniu do ich poziomu hałasu i ich układów wydechowych oraz w zakresie sprzedaży i dopuszczenia do ruchu części i wyposażenia przeznaczonych do tych pojazdów.

Artykuł 2

Zakres

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pojazdów kategorii M1, M2, M3, N1, N2 oraz N3 określonych w załączniku II do dyrektywy 2007/46/WE oraz do układów, części i oddzielnych zespołów technicznych zaprojektowanych i zbudowanych dla takich pojazdów.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

   (1) „homologacja pojazdu” oznacza homologację pojazdu w odniesieniu do hałasu;
  (2) „typ pojazdu” oznacza zbiór pojazdów określonych w części B załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE;:
   a) w przypadku pojazdów zbadanych zgodnie z pkt 4.1.2.1 załącznika II – zbiór pojazdów określonych w części B załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE;
  b) w przypadku pojazdów zbadanych zgodnie z pkt 4.1.2.2 załącznika II – zbiór pojazdów, które zasadniczo nie różnią się między sobą, jeśli chodzi o następujące elementy:
   (i) kształt nadwozia lub materiały, z których je wykonano (w szczególności komora silnika i wytłumienie jego dźwięku);
   (ii) typ silnika (np. o zapłonie iskrowym lub samoczynnym, dwu- lub czterosuwowy, tłok o ruchu posuwisto-zwrotnym lub obrotowym), liczba cylindrów i pojemność skokowa, typ układów wtryskowych, położenie zaworów, moc znamionowa silnika (S) lub typ silnika elektrycznego. Pojazdy mające ten sam rodzaj silnika, lecz różne całkowite przełożenie biegów mogą być uważane za pojazdy tego samego typu.

Jednak jeżeli wyżej wspomniane różnice wynikają z zastosowania innej metody badania, należy je uznać za zmianę typu;[Popr. 22]

   (3) „masa maksymalna” oznacza technicznie dopuszczalną maksymalną masę zadeklarowaną przez producenta pojazdu.

W drodze odstępstwa od pkt 3 masa maksymalna może być większa niż masa maksymalna dopuszczana przez organy administracji państw członkowskich;

   (4) „moc znamionowa silnika” oznacza moc silnika wyrażoną w kW (EKG ONZ) i zmierzoną metodą EKG ONZ zgodnie z regulaminem nr 85 EKG ONZ(22);
   (5) „wyposażenie standardowe” oznacza podstawową konfigurację pojazdu ze wszystkimi zamontowanymi elementami nie wymagającymi dalszych specyfikacji dotyczących poziomu konfiguracji lub wyposażenia; pojazd z wyposażeniem standardowym musi jednak posiadać wszystkie elementy wymagane na mocy aktów prawnych wymienionych w załączniku IV lub w załączniku XI do dyrektywy 2007/46/WE;
   (6) „masa kierowcy” oznacza masę określoną jako 75 kg obciążającą punkt odniesienia miejsca siedzącego kierowcy;
   (7) „masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy” (mro) oznacza masę pojazdu z wyposażeniem standardowym zgodnie ze specyfikacjami producenta, łącznie z masą kierowcy, paliwa i płynów.

Obejmuje ona również masę ewentualnie zamontowanych nadwozia, kabiny, sprzęgu i kół lub kół zapasowych oraz narzędzi.

Zbiornik lub zbiorniki paliwa są napełnione co najmniej w 90 % ich pojemności;

   (8) „znamionowa prędkość obrotowa silnika” (S) oznacza deklarowaną prędkość obrotową silnika w min-1 (obr./min), przy której rozwija on swoją maksymalną moc znamionową netto, zgodnie z regulaminem nr 85 EKG ONZ lub, jeżeli maksymalna moc znamionowa netto jest osiągana przy kilku prędkościach obrotowych silnika, najwyższą z tych prędkości;
   (9) „wskaźnik stosunku mocy do masy” (PMR) oznacza wielkość liczbową obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 4.1.2.1.1. załącznika II;
  (10) „punkt odniesienia” oznacza jeden z następujących punktów:
  a) w przypadku pojazdów kategorii M1 i N1:
   (i) dla pojazdów z silnikiem z przodu: przedni koniec pojazdu;
   (ii) dla pojazdów z silnikiem pośrodku: środek pojazdu;
   (iii) dla pojazdów z silnikiem z tyłu: tylny koniec pojazdu.
   b) w przypadku pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3: obrzeże silnika znajdujące się najbliżej przodu pojazdu;
   (11) „przyspieszenie docelowe” oznacza przyspieszenie w stanie częściowego otwarcia przepustnicy w ruchu miejskim uzyskane w badaniach statystycznych;
   (12) „przyspieszenie odniesienia” oznacza wymagane przyspieszenie podczas próby przyspieszenia na torze badawczym;
   (13) „współczynnik ważenia przełożenia skrzyni biegów” (k) oznacza bezwymiarową wielkość liczbową używaną do łączenia wyników badań dwóch przełożeń skrzyni biegów dla próby przyspieszenia i próby stałej prędkości;
   (14) „współczynnik cząstkowej mocy” (kP) oznacza bezwymiarową wielkość liczbową używaną do ważonego łączenia wyników próby przyspieszenia i próby stałej prędkości dla pojazdów;
   (15) „wstępne przyspieszenie” oznacza włączenie urządzenia sterującego przyspieszeniem przed AA' w celu osiągnięcia stałego przyspieszenia pomiędzy AA' i BB', co przedstawiono na rysunku 1 w dodatku 1 do załącznika II;
   (16) „zablokowane przełożenia skrzyni biegów” oznaczają takie sterowanie przekładnią, że bieg przekładni nie może się zmienić podczas badania;
  (17) „rodzaj konstrukcji układu tłumiącego lub części układu tłumiącego” oznacza grupę układów tłumiących lub ich części, których wszystkie poniższe cechy charakterystyczne są identyczne:
   a) obecność przepływu netto gazów wylotowych przez włóknisty materiał chłonny przy wejściu w kontakt z materiałem;
   b) rodzaj włókien;
   c) w stosownych przypadkach, specyfikacje spoiwa;
   d) średnie wymiary włókien;
   e) minimalna gęstość upakowania materiału luzem w kg/m³;
   f) maksymalna powierzchnia kontaktu między strumieniem gazu a materiałem chłonnym;
   (18) „układ tłumiący” oznacza kompletny zestaw części niezbędnych do ograniczenia hałasu wytwarzanego przez silnik oraz jego wydech;
  (19) „układy tłumiące różnych typów” oznaczają układy tłumiące, które różnią się od siebie znacząco w odniesieniu do co najmniej jednego z następujących aspektów:
   a) nazw handlowych lub znaków towarowych ich części;
   b) charakterystyki materiałów tworzących ich części, z wyjątkiem powłoki tych części;
   c) kształtu lub rozmiaru ich części;
   d) zasad eksploatacji co najmniej jednej z ich części;
   e) montażu ich części;
   f) liczby układów tłumienia wydechu lub ich części;
   (20) „zamienny układ tłumiący lub części tego układu” oznaczają każdy element układu tłumiącego określony w pkt 17 i przeznaczony do zastosowania w pojeździe inny niż element typu, w który wyposażony jest pojazd przedstawiony do homologacji typu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;
   (21) „dźwiękowy system ostrzegawczy pojazdu” (AVAS) oznacza systemy przeznaczone dla hybrydowych pojazdów elektrycznych transportu drogowego i elektrycznych pojazdów transportu drogowego, które informują pieszych i niechronionych użytkowników drogi o działaniu pojazdu;
   (21a) „punkt sprzedaży” oznacza miejsce, w którym pojazdy są magazynowane i oferowane konsumentom do sprzedaży;[Popr. 23]
   (21b) „techniczne materiały promocyjne” oznaczają instrukcje techniczne, broszury, ulotki i katalogi, w formie drukowanej, elektronicznej lub on-line, a także strony internetowe, których celem jest promocja pojazdów wśród ogółu społeczeństwa. [Popr. 24]

Artykuł 4

Ogólne obowiązki państw członkowskich

1.  Państwa członkowskie nie mogą, z powodów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego, odmówić udzielenia homologacji typu UE lub krajowej homologacji typu w odniesieniu do typu pojazdu silnikowego lub typu układu wydechowego lub części takiego układu uważanej za oddzielny zespół techniczny, jeżeli spełnione są następujące warunki:

   a) pojazd spełnia wymogi określone w załączniku I;
   b) układ wydechowy lub każda jego część traktowana jako oddzielny zespół techniczny w rozumieniu art. 3 pkt 25 dyrektywy 2007/46/WE spełnia wymogi określone w załączniku X do niniejszego rozporządzenia.

2.  Państwa członkowskie nie mogą, z powodów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego, odmówić lub zabronić sprzedaży, rejestracji, dopuszczenia do ruchu oraz użytkowania żadnego pojazdu, którego poziom hałasu i układ wydechowy spełniają wymogi określone w załączniku I.

3.  Państwa członkowskie nie mogą, z powodów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego, zabronić wprowadzenia do obrotu układu wydechowego lub żadnej jego części traktowanej jako oddzielny zespół techniczny w rozumieniu art. 3 pkt 25 dyrektywy 2007/46/WE, jeżeli są one zgodne z typem, w odniesieniu do którego udzielono homologacji typu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

3a.  Podczas przeprowadzania kontroli technicznych pojazdów państwa członkowskie dokonują pomiaru poziomu hałasu na podstawie danych zawartych w homologacji typu UE dla każdego typu pojazdu. [Popr. 25]

Artykuł 4a

Monitorowanie

Państwa członkowskie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do wprowadzania produktów do obrotu(23), gwarantują skuteczne monitorowanie ich rynków. Przeprowadzają one odpowiednie kontrole właściwości produktów w wymaganym zakresie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 19 ust. 1 tego rozporządzenia.[Popr. 26]

Artykuł 5

Ogólne obowiązki producentów

1.  Producenci dopilnowują, aby pojazd, jego silnik oraz jego układ redukcji hałasu były zaprojektowane, skonstruowane i zmontowane w sposób zapewniający zgodność pojazdu z przepisami niniejszego rozporządzenia podczas normalnego użytkowania, pomimo wibracji, jakim pojazd ten z założenia podlega.

2.  Producenci dopilnowują, aby układ redukcji hałasu był zaprojektowany, skonstruowany i zmontowany w sposób zapewniający odpowiedni stopień odporności na zjawiska korozyjne, na które jest on narażony, biorąc pod uwagę warunki użytkowania pojazdu oraz różniące się od siebie w zależności od regionu warunki klimatyczne. [Popr. 27]

3.  Producent odpowiada przed organem udzielającym homologacji za wszystkie aspekty procesu homologacji i za zapewnienie zgodności produkcji, niezależnie od tego, czy bezpośrednio uczestniczy we wszystkich etapach budowy pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego.

Artykuł 6

Wartości graniczne

Warunki testowe ustanowione w załączniku II uwzględniają typowe warunki jazdy na drodze oraz wymogi testowe dotyczące innych istotnych części pojazdu, które zostały już objęte rozporządzeniem (WE) nr 661/2009. Poziom hałasu mierzony zgodnie z przepisami załącznika II i podany w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej nie przekracza wartości granicznych określonych w załączniku III. [Popr. 28]

Artykuł 7

Klauzula rewizji

W terminie trzech lat od datyPo dacie, o której mowa w kolumnie trzeciej dotyczącej etapu 1 w tabeli zawartej w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, Komisja przeprowadza szczegółowe badanie, aby upewnić się, czy granicznezakończy przegląd granicznych wartości hałasu są właściwezawartych w załączniku III. Przegląd ten obejmuje ocenę skutków, która obejmuje ogólną ocenę skutków dla przemysłu samochodowego, a w szczególności jego sektorów zależnych, z uwzględnieniem wpływu innych przepisów – takich jak te w dziedzinie redukcji emisji CO2 i bezpieczeństwa – na poziom hałasu pojazdów silnikowych. Na podstawie takiego przeglądu i jego oceny skutków. W oparciu o wnioski z badania Komisja może w stosownych przypadkach przedstawić wnioskirazie potrzeby złoży wniosek w sprawie zmiany niniejszego rozporządzenia w sposób, który jest możliwie najbardziej neutralny z punktu widzenia konkurencji. Wartości graniczne określone w kolumnie czwartej dotyczącej etapu 2 w tabeli zawartej w załączniku III wchodzą w życie w terminie sześciu lat po potwierdzeniu oceny skutków i zakończeniu procesu przeglądu przez Komisję. [Popr. 29]

Wnioski w sprawie zmiany niniejszego rozporządzania przedstawione zgodnie z akapitem pierwszym uwzględniają nowe normy ustanowione przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, w szczególności normę ISO 10844:2011.[Popr. 30]

Artykuł 8

Dodatkowe przepisy dotyczące emisji dźwięku

1.  Ustępy 2–6 oraz akapit drugi niniejszego ustępu stosuje się do pojazdów kategorii M1 i N1 wyposażonych w silnik spalinowy wewnętrznego spalania.

Pojazdy automatycznie spełniają wymogi określone w załączniku X, jeżeli producent pojazdu przedstawi organowi udzielającemu homologacji typu dokumenty techniczne wskazujące różnicę między maksymalną a minimalną prędkością obrotową silnika pojazdów w BB'1 ≤ 0,15 × S w każdych warunkach badania w zakresie pomiaru przewidzianym w dodatkowych przepisach dotyczących emisji dźwięku, określonym w pkt 3.3. załącznika VIII w odniesieniu do warunków przedstawionych w załączniku II.

Pojazdy kategorii N1 są wyłączone z dodatkowych przepisów dotyczących emisji dźwięku, jeżeli spełniony został jeden z następujących warunków:

   a) pojemność silnika ≤ 660 cm sześciennych i wskaźnik stosunku mocy do masy (PMR) obliczony przez przyjęcie maksymalnej dozwolonej masy pojazdu ≤ 35;
   b) obciążenie ≥ 850 kg i wskaźnik stosunku mocy do masy (PMR) obliczony przez przyjęcie maksymalnej dozwolonej masy pojazdu ≤ 40.[Popr. 31]

Uznaje się, że pojazdy spełniają wymogi określone w załączniku X, jeżeli producent pojazdu przedstawi organowi udzielającemu homologacji typu dokumenty techniczne wskazujące, że różnica między maksymalną a minimalną prędkością obrotową silnika pojazdów w BB’(24) w każdych warunkach badania w zakresie pomiaru przewidzianym w dodatkowych przepisach dotyczących emisji dźwięku określonym w pkt 3.3 załącznika VIII w odniesieniu do warunków przedstawionych w załączniku II nie przekracza 0,15 x S.

Pojazdy kategorii N1 są wyłączone z dodatkowych przepisów dotyczących emisji dźwięku, jeżeli spełniony został jeden z następujących warunków:

   a) pojemność silnika nie przekracza 660 cm sześciennych, a wskaźnik stosunku mocy do masy (PMR) obliczony z użyciem maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu nie przekracza 35;
   b) obciążenie wynosi co najmniej 850 kg, a wskaźnik stosunku mocy do masy (PMR) obliczony z użyciem maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu nie przekracza 40. [Popr. 32]

2.  Poziom emisji dźwięku pojazdu w typowych warunkach jazdy na drodze, różniących się od tych, w których przeprowadzono badanie homologacji typu określone w załączniku II, nie odbiega w nieuzasadniony sposób od wyniku badania. [Popr. 33]

3.  Producent pojazdu nie zmienia, nie dostosowuje ani nie wprowadza w sposób zamierzony żadnych urządzeń ani procesów mechanicznych, elektrycznych, cieplnych lub innego rodzaju wyłącznie do celów spełnienia wymogów w zakresie emisji hałasu na mocy niniejszego rozporządzenia, jeżeli takich zmian nie dokonuje się w przypadku normalnego użytkowania na drodze w warunkach mających zastosowanie do dodatkowych przepisów dotyczących emisji dźwięku. Te środki są zwykle zwane „cycle beating” (sytuacją, w której poziomy emisji w rzeczywistości są wyższe niż w cyklach testowych).[Popr. 34]

4.  Pojazd spełnia wymogi określone w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.

5.  We wniosku o udzielenie homologacji typu producent składa oświadczenie, w stosownych przypadkach uzupełnione pomiarami, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w dodatku 1 do załącznika VIII, że typ pojazdu, który ma być homologowany, spełnia wymogi określone w art. 8 ust. 1 i 2. [Popr. 35]

Artykuł 8a

Informacje dla konsumentów

Producenci i dystrybutorzy pojazdów dbają o to, aby w przypadku każdego pojazdu poziom hałasu mierzony w decybelach (dB(A)), zgodnie ze zharmonizowanymi metodami badania do celów homologacji typu, był podawany w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży i w technicznych materiałach promocyjnych.

Po kompleksowej ocenie skutków Komisja – w ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie informacji dla konsumentów zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Taki wniosek może zostać włączony do dyrektywy 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. odnoszącej się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisji CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi(25).[Popr. 36]

Artykuł 8b

Klasyfikacja i jakość nawierzchni dróg

Zgodnie z terminami przeglądu określonymi w dyrektywie 2002/49/WE Komisja ocenia możliwość wprowadzenia systemu klasyfikacji dróg określającego typowy dźwięk wywołany toczeniem się opon na każdej drodze w Unii Europejskiej oraz w stosownych przypadkach przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

Komisja rozważa włączenie do swego wniosku wymogu podawania przez państwa członkowskie informacji dotyczących jakości nawierzchni dróg do strategicznych map hałasu przewidzianych w dyrektywie 2002/49/WE. [Popr. 37]

Artykuł 9

Dźwiękowy system ostrzegawczy pojazdu (AVAS)

Jeżeli producenciProducencipodejmują decyzję o zamontowaniumontują w pojazdach systemusystem AVAS, wymagane jest spełnienie wymogów określonych. Dźwięk wytwarzany przez system AVAS jest dźwiękiem ciągłym, stanowiącym informację dla pieszych i niechronionych użytkowników drogi o tym, że prowadzony jest pojazd. Poziom hałasu jasno wskazuje na zachowanie pojazdu i może przypominać dźwiękowo podobny pojazd tej samej kategorii wyposażony w silnik spalinowy wewnętrznego spalania i działający w takich samych warunkach, ponadto spełnione są wymogi określone w załączniku XIX.

W ciągu roku od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja ocenia konieczność dokonania jego przeglądu, biorąc pod uwagę między innymi to, czy aktywne systemy bezpieczeństwa mogą lepiej służyć celowi poprawy bezpieczeństwa szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego na obszarach miejskich, w uzupełnieniu akustycznych systemów alarmowych pojazdu lub w porównaniu z nimi, oraz w razie potrzeby i zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek zawierający postanowienia dotyczące maksymalnego poziomu hałasu systemu AVAS zamontowanego w pojazdach.[Popr. 66]

Artykuł 10

Zmiana załączników

1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 11 w celu zmiany załączników I–XII, II i IV–XII, aby dostosować wymogi techniczne określone w niniejszym rozporządzeniu do postępu technicznego i naukowego. [Popr. 39]

2.  Jeżeli wartości graniczne dotyczące metody badania są ustanowione w regulaminie nr 51 EKG ONZ, Komisja rozważa zastąpienieocenia możliwość zastąpienia wymogów technicznych określonych w załączniku III bezpośrednim odesłaniem do odpowiednich wymogów zawartych w regulaminach nr 51 i 59 EKG ONZ oraz, pod warunkiem, że nie będą one prowadzić do osłabienia standardów Unii dotyczących środowiska i zdrowia, oraz z należytym uwzględnieniem opinii Parlamentu Europejskiego i Rady, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek mający na celu zmianę załącznika III zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. [Popr. 40].

Artykuł 11

Wykonywanie przekazania

1.  UprawnieniaPowierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych powierzone Komisji podlegająpodlega warunkom określonym w niniejszym artykule. [Popr. 41]

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 10 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślonyokres pięciu lat od dnia przyjęciawejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień jest w sposób dorozumiany odnawiane na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się temu odnowieniu nie później niż trzy miesiące przed upływem każdego okresu.[Popr. 42]

3.  Przekazanie uprawnień przewidziane w art. 10 ust. 1 może zostać wdowolnym momencie odwołane w każdym momencie przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień określonych w tej decyzji. Staje. Decyzja o odwołaniu staje się ona skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanychjakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych. [Popr. 43]

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

5.  Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 10 ust. 1 wchodzi w życie wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu Parlamentu Europejskiego lub Rady, w terminie dwóch miesięcy od daty zawiadomienia o akcie skierowanego do Parlamentu Europejskiego i Rady lub też jeśli przed upływem tego terminu Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają zgłosić sprzeciwu. Termin ten jest przedłużany o miesiącdwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady. [Popr. 44]

Artykuł 12

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1.  Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy licząc od daty zawiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o miesiąc.

2.  Jeśli po upływie tego terminu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego lub jeśli przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję Europejską, że podjęły decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu, akt delegowany wchodzi w życie z dniem przewidzianym w jego przepisach.

3.  Jeśli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, podaje uzasadnienie. [Popr. 45]

Artykuł 13

Tryb pilny

1.  Akty delegowane przyjęte na mocy art. 10 ust. 1 wchodzą w życie bezzwłocznie i mają zastosowanie, o ile nie został wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. W zawiadomieniu o akcie skierowanym do Parlamentu Europejskiego i Rady podane zostają powody, dla których skorzystano z trybu pilnego.

2.  Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 5. W takim przypadku Komisja uchyla dany akt bezzwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o decyzji o sprzeciwie zgłoszonym przez Parlament Europejski lub Radę. [Popr. 46]

Artykuł 14

Przepisy przejściowe

1.  Niniejsze rozporządzenie nie unieważnia żadnej homologacji typu UE udzielonej pojazdom lub układom, częściom lub oddzielnym zespołom technicznym przed terminem określonym w art. 16.

2.  Organy udzielające homologacji nadal udzielają rozszerzenia homologacji tym pojazdom, układom, częściom lub oddzielnym zespołom technicznym zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie 70/157/EWG.

3.  Do dnia ...(26) pojazdy z seryjnym hybrydowym zespołem napędowym, które mają dodatkowy silnik spalinowy bez mechanicznego urządzenia sprzęgającego do układu napędowego, są wyłączone z wymogów art. 8.

Artykuł 15

Uchylenie

1.  Dyrektywa 70/157/EWG traci moc.

2.  Odesłania do uchylonej dyrektywy uważa się za odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytuje zgodnie z tabelą korelacji w załączniku XII.

Artykuł 16

Wejście w życie

1.  Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia ...(27).

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący

Załącznik I

Homologacja typu UE w odniesieniu do poziomu hałasu danego typu pojazdu

1.

WYSTĄPIENIE O HOMOLOGACJĘ TYPU UE POJAZDU

1.1.

Wniosek o udzielenie homologacji typu UE zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 dyrektywy 2007/46/WE dla danego typu pojazdu w odniesieniu do jego poziomu hałasu składa producent pojazdu.

1.2.

Wzór dokumentu informacyjnego znajduje się w dodatku 1.

1.3.

Egzemplarz typu pojazdu, w odniesieniu do którego wystąpiono o udzielenie homologacji, musi być przekazany przez producenta pojazdu służbie technicznej odpowiedzialnej za badania.

1.4.

Na żądanie upoważnionej placówki technicznej należy także przedstawić próbkę układu wydechowego oraz silnik o co najmniej takiej samej pojemności skokowej cylindra i maksymalnej mocy znamionowej, jak silnik zamontowany w pojeździe, w odniesieniu do którego wystąpiono o homologację typu.

2.

OZNAKOWANIA

2.1.

Na częściach układów wydechowego i dolotowego, z wyłączeniem osprzętu mocującego i rur, należy umieścić:

2.1.1.

znak towarowy lub nazwę handlową producenta układów i ich części;

2.1.2.

opis działalności producenta.

2.2.

Powyższe oznakowania muszą być wyraźnie widoczne i czytelne, nawet po zamontowaniu układu w pojeździe.

3.

UDZIELANIE HOMOLOGACJI TYPU UE POJAZDU

3.1.

Jeżeli spełnione są odpowiednie wymogi, udziela się homologacji typu UE na mocy art. 9 ust. 3 oraz, w stosownych przypadkach, na mocy art. 10 ust. 4 dyrektywy 2007/46/WE.

3.2.

Wzór świadectwa homologacji typu UE przedstawiono w dodatku 2.

3.3.

Numer homologacji, zgodnie z załącznikiem VII do dyrektywy 2007/46/WE, przydziela się każdemu homologowanemu typowi pojazdu. To samo Państwo Członkowskie nie przydziela tego samego numeru innemu typowi pojazdu.

4.

ZMIANY W HOMOLOGACJACH TYPU

W przypadku zmiany typu, który homologowano na mocy niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy art. 13, 14, 15, 16 i art. 17 ust. 4 dyrektywy 2007/46/WE.

5.

USTALENIA W ZAKRESIE ZGODNOŚCI PRODUKCJI

5.1.

Środki mające na celu zapewnienie zgodności produkcji podejmuje się zgodnie z wymogami ustanowionymi w art. 12 dyrektywy 2007/46/WE.

5.2.

Przepisy szczególne:

5.2.1.

Badania określone w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia odpowiadają tym, o których mowa w pkt 2.3.5 załącznika X do dyrektywy 2007/46/WE.

5.2.2.

Inspekcje, o których mowa w pkt 3 załącznika X do dyrektywy 2007/46/WE, przeprowadza się zasadniczo co dwa lata.

5.2.2.a.

Wartości graniczne określone w tabeli w załączniku III stosuje się przy uwzględnieniu w trakcie pomiaru rozsądnego marginesu tolerancji.[Popr. 47]

Dodatek 1

Dokument informacyjny nr … na mocy załącznika I do dyrektywy 2007/46/WE(28) odnoszącej się do homologacji typu UE pojazdu w odniesieniu do dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego

W stosownych przypadkach należy dostarczyć w trzech egzemplarzach, wraz ze spisem treści, poniższe informacje. Wszystkie rysunki w odpowiedniej skali i o odpowiednim stopniu szczegółowości należy dostarczać w formacie A4 lub złożone do formatu A4. Zdjęcia, jeżeli zostały załączone, muszą być dostatecznie szczegółowe.

Jeżeli układy, części lub oddzielne zespoły techniczne są sterowane elektronicznie, należy przedstawić informacje na temat działania tego sterowania.

0.  Informacje ogólne

0.1.  Marka (nazwa handlowa producenta):

0.2.  Typ i ogólne opisy handlowe:

0.3.  Sposób identyfikacji typu, jeżeli oznaczono na pojeździe (b):

0.3.1.  Umiejscowienie tego oznakowania:

0.4.  Kategoria pojazdu (c):

0.5.  Nazwa i adres producenta:

0.8.  Adresy zakładów montujących:

1.  Ogólne cechy konstrukcyjne pojazdu

1.1.  Fotografie lub rysunki egzemplarza typu pojazdu:

1.3.3.  Osie napędzane (liczba, położenie, współpraca):

1.6.  Położenie i układ silnika:

2.  Masy i wymiary (e) (w kg i mm) (w stosownych przypadkach odnieść się do rysunku)

2.4.  Zakres wymiarów pojazdu (ogólnie)

2.4.1.  Dla podwozia bez nadwozia

2.4.1.1.  Długość (j):

2.4.1.2.  Szerokość (k):

2.4.2.  Dla podwozia z nadwoziem

2.4.2.1.  Długość (j):

2.4.2.2.  Szerokość (k):

2.6.  Masa pojazdu wraz z nadwoziem, w stanie gotowym do jazdy, lub masa podwozia z kabiną, jeżeli producent nie zainstalował nadwozia (z wyposażeniem standardowym obejmującym płyn chłodzący silnik, oleje, paliwo, narzędzia i koło zapasowe oraz z kierowcą) (o) (maksymalna i minimalna):

3.  Silnik (q)

3.1.  Producent:

3.1.1.  Kod fabryczny silnika: (oznaczony na silniku lub identyfikowalny w inny sposób)

3.2.  Silnik spalinowy wewnętrznego spalania

3.2.1.1.  Zasada działania: zapłon iskrowy/zapłon samoczynny, silnik czterosuwowy/dwusuwowy(29)

3.2.1.2.  Liczba i układ cylindrów:

3.2.1.2.3.  Kolejność zapłonu:

3.2.1.3.  Pojemność silnika (s): cm3

3.2.1.8.  Maksymalna moc netto (t): kW przy min–1 (wartość podana przez producenta)

3.2.4.  Rodzaj zasilania paliwem

3.2.4.1.  Gaźnikowe: tak/nie(30)

3.2.4.1.2.  Typ lub typy:

3.2.4.1.3.  Liczba zainstalowanych gaźników:

3.2.4.2.  Wtrysk paliwa (jedynie zapłon samoczynny): tak/nie(31)

3.2.4.2.2.  Zasada działania: wtrysk bezpośredni/komora wstępna/komora wirowa(32)

3.2.4.2.4.  Regulator obrotów

3.2.4.2.4.1.  Typ:

3.2.4.2.4.2.1.  Punkt odcięcia pod obciążeniem: min-1

3.2.4.3.  Wtrysk paliwa (jedynie zapłon iskrowy): tak/nie(33)

3.2.4.3.1.  Zasada działania: kolektor dolotowy (jedno-/wielopunktowy(34))/wtrysk bezpośredni/inne (wyszczególnić)(35)

3.2.8.  Układ dolotowy

3.2.8.4.2.  Rysunki filtra powietrza; lub

3.2.8.4.2.1.  Marka lub marki:

3.2.8.4.2.2.  Typ lub typy:

3.2.8.4.3.  Rysunki tłumika ssania; lub

3.2.8.4.3.1.  Marka lub marki:

3.2.8.4.3.2.  Typ lub typy:

3.2.9.  Układ wydechowy

3.2.9.2.  Opis lub rysunek układu wydechowego:

3.2.9.4.  Tłumik lub tłumiki wydechu:

W odniesieniu do tłumika przedniego, środkowego i tylnego: budowa, typ, oznakowanie; w stosownych przypadkach, w odniesieniu do hałasu zewnętrznego: środki ograniczenia emisji hałasu znajdujące się w komorze silnika oraz w silniku:

3.2.9.5.  Umiejscowienie wylotu układu wydechowego:

3.2.9.6.  Tłumik wydechu zawierający materiały włókniste:

3.2.12.2.1.  Reaktor katalityczny: tak/nie(36)

3.2.12.2.1.1.  Liczba reaktorów katalitycznych i ich elementów:

3.3.  Silnik elektryczny

3.3.1.  Typ (uzwojenie, wzbudzanie):

3.3.1.1.  Maksymalna moc godzinowa: kW

3.3.1.2.  Napięcie robocze: V

3.4.  Inne silniki lub silniki elektryczne, lub ich połączenia (dane szczegółowe dotyczące części takich silników lub silników elektrycznych):

4.  Układ przeniesienia napędu (v)

4.2.  Typ (mechaniczny, hydrauliczny, elektryczny itp.):

4.6.  Przełożenia

Bieg

Przełożenia w skrzyni biegów

(stosunek obrotów silnika do obrotów wałka wyjściowego skrzyni biegów)

Przełożenie(-a) przekładni głównej

(stosunek obrotów wałka wyjściowego skrzyni biegów do obrotów kół napędzanych)

Przełożenia całkowite

Maksimum dla przekładni CVT(37)

1

2

3

Minimum dla przekładni CVT(38)

Bieg wsteczny

4.7.  Maksymalna prędkość pojazdu (i bieg, na którym jest osiągana) (w km/h) (w):

6.  Zawieszenie

6.6.  Opony i koła

6.6.2.  Górna i dolna granica promienia tocznego

6.6.2.1.  Oś 1:

6.6.2.2.  Oś 2:

6.6.2.3.  Oś 3:

6.6.2.4.  Oś 4:

itd.

9.  Nadwozie (nie dotyczy pojazdów kategorii M1)

9.1.  Typ nadwozia:

9.2.  Zastosowane materiały i metody wykonania

12.  Różne

12.5.  Szczegóły dotyczące każdego urządzenia niezwiązanego z silnikiem, mającego ograniczać hałas (jeżeli nie są ujęte w innych pozycjach):

Informacje dodatkowe w przypadku pojazdów terenowych:

1.3.  Liczba osi i kół:

2.4.1.  Dla podwozia bez nadwozia

2.4.1.4.1.  Kąt natarcia (na): … stopni

2.4.1.5.1.  Kąt zejścia (nb): … stopni

2.4.1.6.  Prześwit pojazdu (określony w sekcji A pkt 4.5 załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE)

2.4.1.6.1.  Między osiami:

2.4.1.6.2.  Pod osią lub osiami przednimi:

2.4.1.6.3.  Pod osią lub osiami tylnymi:

2.4.1.7.  Kąt rampowy (nc): … stopni

2.4.2.  Dla podwozia z nadwoziem

2.4.2.4.1.  Kąt natarcia (na): … stopni

2.4.2.5.1.  Kąt zejścia (nb): … stopni

2.4.2.6.  Prześwit pojazdu (określony w sekcji A pkt 4.5 załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE)

2.4.2.6.1.  Między osiami:

2.4.2.6.2.  Pod osią lub osiami przednimi:

2.4.2.6.3.  Pod osią lub osiami tylnymi:

2.4.2.7.  Kąt rampowy (nc): … stopni

2.15.  Zdolność ruszania pod górę (przez pojedynczy pojazd): … %

4.9.  Blokada mechanizmu różnicowego: tak/nie/opcjonalna(39)

Data, plik

Dodatek 2

Wzór świadectwa homologacji typu UE

(Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm))

Pieczęć organu administracji

Komunikat dotyczący

   homologacji typu(40)
   rozszerzenia homologacji typu(41)
   odmowy udzielenia homologacji typu(42)
   cofnięcia homologacji typu(43)
  

pojazdu/części/oddzielnego zespołu technicznego(44) w odniesieniu do dyrektywy …/…/UE, ostatnio zmienionej dyrektywą …/…/UE.

Numer homologacji typu:

Powód rozszerzenia:

SEKCJA I

0.1.  Marka (nazwa handlowa producenta):

0.2.  Typ i ogólne opisy handlowe:

0.3.  Sposób identyfikacji typu, jeżeli oznaczono na pojeździe/części/oddzielnym zespole technicznym(45)(46):

0.3.1.  Umiejscowienie tego oznakowania:

0.4.  Kategoria pojazdu(47):

0.5.  Nazwa i adres producenta:

0.7.  W przypadku części i oddzielnych zespołów technicznych, miejsce i sposób umieszczenia znaku homologacji UE:

0.8.  Adresy zakładów montujących:

SEKCJA II

1.  Informacje dodatkowe (w stosownych przypadkach): zob. dodatek 3

2.  Upoważniona placówka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzenie badań:

3.  Data sporządzenia sprawozdania z badań:

4.  Numer sprawozdania z badań:

5.  Uwagi (jeżeli występują): zob. dodatek 3

6.  Miejsce:

7.  Data:

8.  Podpis:

9.  W załączeniu znajduje się spis treści pakietu informacyjnego, który przekazano organowi udzielającemu homologacji i który może być udostępniony na wniosek.

Dodatek 3

Dane dotyczące pojazdu i badań(48)

1.

Nazwa handlowa lub znak towarowy pojazdu

2.

Typ pojazdu

2.1.

Masa maksymalna wraz z naczepą (w stosownych przypadkach)

3.

Nazwa i adres producenta

4.

W stosownych przypadkach, nazwa i adres przedstawiciela producenta

5.

Silnik:

5.1.

Producent:

5.2.

Typ:

5.3.

Model:

5.4.

Maksymalna moc znamionowa (EKG): ............. kW przy min-1............. (obr./min).

5.5.

Rodzaj silnika: np. zapłon iskrowy/zapłon samoczynny itp.1/

5.6.

Cykle: dwusuwowy lub czterosuwowy (w stosownych przypadkach)

5.7.

Pojemność skokowa cylindra (w stosownych przypadkach)

6.

Układ przeniesienia napędu: nieautomatyczna skrzynia biegów/automatyczna skrzynia biegów2/

6.1.

Liczba biegów

7.

Wyposażenie:

7.1.

Tłumik wydechu:

7.1.1.

Producent lub upoważniony przedstawiciel (jeżeli jest)

7.1.2.

Model:

7.1.3.

Typ: .......... zgodnie z rysunkiem nr: ................

7.2.

Tłumik ssania:

7.2.1.

Producent lub upoważniony przedstawiciel (jeżeli jest)

7.2.2.

Model:

7.2.3.

Typ: .......... zgodnie z rysunkiem nr: ................

7.3.

Elementy obudowy

7.3.1.

Elementy obudowy dźwiękoszczelnej określone przez producenta pojazdu

7.3.2.

Producent lub upoważniony przedstawiciel (jeżeli jest)

7.4.

Opony

7.4.1.

Rozmiar(-y) opon(-y) (według osi):

8.

Pomiary:

8.1.

Długość pojazdu (lveh): ……..… mm

8.2.

Punkt wciśnięcia przyspiesznika: .......... m przed linią AA'

8.2.1.

Prędkość obrotowa silnika na biegu i przy: AA'/PP' 1/ … min-1 (obr./min)

BB' .…. min-1 (obr./min)

8.2.2.

Prędkość obrotowa silnika na biegu (i+1) przy: AA'/PP' 1/ ..… min-1 (obr./min)

BB' ..… min-1 (obr./min)

8.3.

Numer homologacji typu opony lub opon:

jeżeli nie jest dostępny, należy podać następujące informacje:

8.3.1.

Producent opon

8.3.2.

Opisy lub opisy handlowe typu opony (według osi) (np. nazwa handlowa, wskaźnik prędkości, wskaźnik obciążenia): ………………………………………………………………

8.3.3.

Rozmiar opony (według osi): …………………………………………………………...

8.3.4.

Numer homologacji typu (jeżeli jest dostępny): …………………………………………...

8.4.

Poziom hałasu poruszającego się pojazdu:

Wynik badania (Lurban): …………… dB(A)

Wynik badania (Lwot): …………….. dB(A)

Wynik badania (Lcruise): …………… dB(A)

Współczynnik kP: …………………..

8.5.

Poziom hałasu nieruchomego pojazdu:

Położenie i orientacja mikrofonu (zgodnie z rysunkiem 2 w dodatku 1 do załącznika II)

Wynik badania w stanie nieruchomym: … dB(A)

8.6.

Poziom hałasu wytwarzanego przez sprężone powietrze:

Wynik badania:

-w odniesieniu do hamulca głównego: …………. dB(A)

-w odniesieniu do hamulca postojowego: …………. dB(A)

-podczas uruchamiania regulatora ciśnienia: …… dB(A)

9.

Pojazd przedstawiony do homologacji w dniu:

10.

Upoważniona placówka techniczna odpowiedzialna za badania homologacji typu:

11.

Data sporządzenia sprawozdania z badań wydanego przez tę placówkę:

12.

Numer sprawozdania z badań wydanego przez tę placówkę:

13.

Umiejscowienie znaku homologacji na pojeździe

14.

Miejsce

15.

Data

16.

Podpis

17.

Do niniejszego dokumentu załączono następujące dokumenty, opatrzone numerem homologacji przedstawionym powyżej: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

rysunki lub fotografie, schematy oraz plany silnika i układu redukcji hałasu;

wykaz należycie zidentyfikowanych części tworzących układ redukcji hałasu.

18.

Powód rozszerzenia homologacji:

19.

Uwagi

1/ Jeżeli zastosowano silnik niekonwencjonalny, należy to wskazać.

2/ Niepotrzebne skreślić.

Załącznik II

Metody i przyrządy do pomiaru hałasu wytwarzanego przez pojazdy silnikowe

1.

METODY POMIARU

1.1.

Hałas wytwarzany przez typ pojazdu przedstawiony do homologacji mierzy się dwiema metodami opisanymi w niniejszym załączniku w odniesieniu do pojazdu w ruchu oraz do pojazdu w stanie nieruchomym(49). W przypadku pojazdu, w którym silnik spalinowy wewnętrznego spalania nie działa, gdy pojazd jest w stanie nieruchomym, emitowany hałas mierzy się tylko w ruchu.

W odniesieniu do pojazdów o maksymalnej masie dopuszczalnej przekraczającej 2 800 kg należy przeprowadzić dodatkowy pomiar hałasu wytwarzanego przez sprężone powietrze w stanie nieruchomym zgodnie ze specyfikacjami podanymi w załączniku V, jeżeli odpowiednie urządzenie hamulcowe jest częścią pojazdu.

1.2.

Dwie wartości zmierzone zgodnie z badaniami określonymi w pkt 1.1 wpisuje się do sprawozdania z badań i do formularza odpowiadającego wzorowi przedstawionemu w dodatku 3 do załącznika I.

2.

PRZYRZĄDY POMIAROWE

2.1.

Pomiary akustyczne

Aparatem używanym do mierzenia poziomu hałasu musi być precyzyjny miernik poziomu dźwięku lub równorzędny układ pomiarowy spełniający wymogi dotyczące przyrządów klasy 1 (wraz z zalecaną szybą przednią, jeżeli jest używana). Wymogi te opisano w normie Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej „IEC 61672-1: 2002: Precyzyjne mierniki poziomu dźwięku”, wydanie drugie.

Pomiary prowadzi się przy zastosowaniu „szybkiej” odpowiedzi akustycznego instrumentu pomiarowego oraz krzywej ważenia „A”, które również opisano w normie „IEC 61672-1: 2002”. W przypadku stosowania systemu obejmującego okresowe monitorowanie poziomu mocy akustycznej ważonego za pomocą krzywej A odczytu powinno się dokonywać w odstępnie czasu nie dłuższym niż 30 ms (milisekund).

Przyrządy są konserwowane i kalibrowane zgodnie z instrukcjami producenta przyrządu.

2.2.

Zgodność z wymogami

Zgodność przyrządów do pomiarów akustycznych sprawdza się na podstawie ważnego świadectwa zgodności. Świadectwa te uważa się za ważne, jeżeli certyfikacji zgodności z normami dokonano w ciągu poprzedniego okresu 12 miesięcy w przypadku dźwiękowego urządzenia kalibracyjnego i w ciągu poprzedniego okresu 24 miesięcy w przypadku układu oprzyrządowania. Wszystkie badania zgodności musi przeprowadzić laboratorium upoważnione do wykonania wzorcowania zgodnie z odpowiednimi normami.

2.3.

Wzorcowanie całego akustycznego układu pomiarowego do sesji pomiarowej

Na początku i na końcu każdej sesji pomiarowej cały akustyczny układ pomiarowy sprawdza się za pomocą kalibratora dźwięku, który spełnia wymogi dotyczące kalibratorów dźwięku należących do klasy dokładności 1 zgodnie z normą IEC 60942:2003. Bez jakiejkolwiek dalszej regulacji różnica między wskazaniami musi być mniejsza lub równa 0,5 dB. W przypadku przekroczenia tej wartości wyniki pomiarów uzyskane po poprzedniej zadowalającej kontroli zostają odrzucone.

2.4.

Przyrządy do pomiarów prędkości

Prędkość silnika mierzy się za pomocą oprzyrządowania o dokładności ± 2 procent lub lepszej przy prędkościach silnika wymaganych w odniesieniu do prowadzonych pomiarów.

W przypadku stosowania urządzeń do pomiarów ciągłych prędkość pojazdu na drodze mierzy się za pomocą oprzyrządowania o dokładności co najmniej ± 0,5 km/h.

Jeżeli w ramach badania prowadzi się niezależne pomiary prędkości, oprzyrządowanie to musi mieścić się w granicach specyfikacji co najmniej ± 0,2 km/h.

2.5.

Oprzyrządowanie meteorologiczne

Oprzyrządowanie meteorologiczne używane do monitorowania warunków środowiskowych podczas badania obejmuje następujące urządzenia, które osiągają co najmniej podaną dokładność:

- urządzenie do pomiaru temperatury, ±1 °C;

- urządzenie do pomiaru prędkości wiatru, ±1,0 m/s;

- urządzenie do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, ± 5 hPa;

- urządzenie do pomiaru wilgotności względnej, ± 5 procent.

3.

WARUNKI POMIARU

3.1.

Teren badań1/ i warunki otoczenia

Teren badań zasadniczo jest poziomy. Nawierzchnia toru badawczego jest sucha. Tor badawczy jest skonstruowany w taki sposób, aby odchylenia od półkulistej dywergencji akustycznej nie przekraczały ± 1 dB, gdy małe wszechkierunkowe źródło hałasu jest umieszczone na nawierzchni tego toru w punkcie środkowym (w punkcie przecięcia linii mikrofonu PP'(50) i linii środkowej pasa pojazdu CC'(51)).

Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli spełnione są następujące wymogi:

a) w promieniu 50 m od środka toru przestrzeń jest wolna od dużych obiektów odbijających, takich jak ogrodzenia, skały, mosty lub budynki;

b) tor badawczy i powierzchnia terenu są suche i wolne od materiałów chłonnych, takich jak sypki śnieg lub luźne kamyki;

c) w pobliżu mikrofonu nie ma żadnej przeszkody, która mogłaby wpływać na pole akustyczne; między mikrofonem a źródłem hałasu nie stoi żadna osoba. Obserwator miernika jest ustawiony tak, aby nie wpływać na wskazania miernika.

Pomiarów nie dokonuje się w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Należy dopilnować, aby na wyniki nie miały wpływu podmuchy wiatru.

Oprzyrządowanie meteorologiczne powinno być ustawione w pobliżu obszaru badań na wysokości 1,2 m ± 0,02 m. Pomiary należy prowadzić w temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej 5–40 °C.

Badań nie prowadzi się, jeżeli prędkość wiatru, uwzględniając również porywy, na wysokości mikrofonu przekracza 5 m/s w ciągu okresu pomiaru hałasu.

W ciągu okresu pomiaru hałasu rejestruje się reprezentatywne wartości dotyczące temperatury, prędkości i kierunku wiatru, wilgotności względnej oraz ciśnienia atmosferycznego.

Przy odczycie wyników ignoruje się każdą szczytową wartość hałasu, która wydaje się niezwiązana z charakterystyką ogólnego poziomu hałasu pojazdu.

Hałas tła mierzy się przez okres 10 sekund tuż przed serią badań dotyczących pojazdu oraz tuż po niej. Pomiarów dokonuje się przy zastosowaniu tych samych mikrofonów i przy tym samym położeniu mikrofonów, co podczas badania. Należy podać maksymalny poziom dźwięku ważony za pomocą A.

Poziom hałasu tła (wraz z ewentualnym hałasem wytwarzanym przez wiatr) jest co najmniej o 10 dB niższy niż poziom dźwięku ważonego za pomocą A wytwarzanego przez badany pojazd. Jeżeli różnica między hałasem otoczenia a hałasem zmierzonym wynosi 10–15 dB(A), to aby obliczyć wyniki badania, od wskazań odczytanych na mierniku poziomu hałasu należy odjąć odpowiednią wartość korekty zgodnie z poniższą tabelą:

1/

Zgodnie z załącznikiem VII do niniejszego rozporządzenia.

Różnica między hałasem otoczenia a hałasem zmierzonym w dB(A)

10

11

12

13

14

15

Wartość korekty dB(A)

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

3.2.

Pojazd

3.2.1.

Badany pojazd wybiera się w taki sposób, aby wszystkie pojazdy tego samego typujest reprezentatywny dla pojazdów, które są wprowadzane mają zostać wprowadzone do obrotu, spełniały wymogi niniejszego rozporządzeniazgodnie ze specyfikacją producenta. Pomiarów dokonuje się bez przyczepy; wyjątek stanowią pojazdy nierozdzielne. Pomiarów dokonuje się na pojazdach o masie próbnej mt określonej według następującej tabeli: [Popr. 48]

Kategoria pojazdu

Masa próbna pojazdu (mt)

M1

mt = mro

N1

mt = mro

N2, N3

mt = 50 kg na kW mocy znamionowej silnika

Powyżej napędzanej(-ych) osi tylnej(-ych) umieszcza się dodatkowe obciążenie, aby osiągnąć masę próbną pojazdu. Dodatkowe obciążenie jest ograniczone do 75 procent masy maksymalnej dozwolonej w odniesieniu do osi tylnej. Masa próbna musi być osiągnięta przy marginesie tolerancji wynoszącym ± 5 procent.

Jeżeli środka ciężkości dodatkowego obciążenia nie można ustawić zgodnie ze środkiem osi tylnej, masa próbna pojazdu nie przekracza sumy obciążenia osi przedniej i tylnej w stanie nieobciążonym, powiększonej o dodatkowe obciążenie.

Masa próbna w przypadku pojazdów o więcej niż dwóch osiach jest taka sama, jak w przypadku pojazdów dwuosiowych.

M2, M3

mt = mro – masa członka załogi (w stosownych przypadkach)

3.2.2.

Poziomy emisji hałasu wywołanego toczeniem się opon określono w rozporządzeniu (WE) nr 661/2009 dotyczącym bezpieczeństwa ogólnego pojazdów silnikowych. Opony użyte do badania są reprezentatywne dla pojazdu i są wybrane przez producenta pojazdu oraz ujęte w dodatku 3 do załącznika I do niniejszego rozporządzenia. Odpowiadają one jednemu z rozmiarów opon wyznaczonych jako oryginalne wyposażenie pojazdu. Opona jest lub będzie dostępna na rynku w celach handlowych w tym samym czasie, co pojazd 2/. 2/ Opony są napompowane do ciśnienia zalecanego przez producenta pojazdu dla masy próbnej pojazdu. Głębokość bieżnika opon spełnia przynajmniej minimalne wymogi prawne.

3.2.3.

Przed rozpoczęciem pomiarów silnik doprowadza się do jego normalnych warunków eksploatacji.

3.2.4.

Jeżeli pojazd jest wyposażony w napęd na więcej niż dwa koła, bada się go na napędzie przeznaczonym do normalnego użytku drogowego.

3.2.5.

Jeżeli pojazd jest wyposażony w co najmniej jeden wentylator z mechanizmem automatycznego uruchamiania, w układ ten nie ingeruje się podczas pomiarów.

3.2.6.

Jeżeli pojazd jest wyposażony w układ wydechowy zawierający materiały włókniste, przed badaniem układ wydechowy należy kondycjonować zgodnie z załącznikiem IV.

2/2/

Ponieważ udział opon w ogólnej emisji dźwięku jest znaczny, należy wziąć pod uwagę obowiązujące przepisy wykonawcze dotyczące emisji dźwięku przez układ opona/droga. Opony trakcyjne, opony śniegowe oraz opony specjalne są wyłączone z pomiarów homologacji typu i pomiarów w zakresie zgodności produkcji na wniosek producenta zgodnie z regulaminem najnowszymi zmianami w regulacji nr 117 EKG ONZ (Dz.U. L 231 z 29.8.2008, s. 19). [Popr. 49]

4.

METODY BADANIA

4.1.

Pomiar hałasu pojazdów w ruchu

4.1.1.

Ogólne warunki badania

Na torze badawczym wyznacza się dwie linie, AA' i BB', równoległe do linii PP' i położone odpowiednio 10 m przed i 10 m za linią PP'.

Z każdej strony pojazdu i w odniesieniu do każdego biegu dokonuje się co najmniej czterech pomiarów. Do celów regulacji urządzenia można dokonać wstępnych pomiarów, ich wyników nie bierze się jednak pod uwagę.

Mikrofon umieszcza się w odległości 7,5 m ± 0,05 m od linii odniesienia CC' toru i 1,2 m ± 0,02 m od poziomu gruntu.

Oś odniesienia dla warunków swobodnego pola (zob. norma IEC 61672-1:2002) jest pozioma i skierowana prostopadle do trajektorii linii pojazdu CC'.

4.1.2.

Szczególne warunki badania pojazdów

4.1.2.1.

Pojazdy kategorii M1, M2 ≤ 3 500 kg, N1

Trajektoria linii środkowej pojazdu przebiega jak najdokładniej według linii CC' przez cały czas badania, od chwili zbliżenia się do linii AA' aż do chwili, w której tył pojazdu przekroczy linię BB'. Jeżeli pojazd jest wyposażony w napęd na więcej niż dwa koła, należy zbadać go na napędzie przeznaczonym do normalnego użytku drogowego.

Jeżeli pojazd jest wyposażony w pomocniczą przekładnię manualną lub oś wieloprzekładniową, wybiera się położenie stosowane do jazdy w normalnych warunkach miejskich. We wszystkich przypadkach wyłącza się przełożenia skrzyni biegów służące do powolnego poruszania się, parkowania lub hamowania.

Masa próbna pojazdu odpowiada masie określonej w pkt 3.2.1 w tabeli.

Prędkość próbna vtest wynosi 50 km/h ± 1 km/h. Prędkość próbna musi być osiągnięta, gdy punkt odniesienia znajduje się na linii PP'.

4.1.2.1.1.

Wskaźnik stosunku mocy do masy (PMR)

PMR określa się w następujący sposób:

PMR = (Pn/mt) x 1 000 w [kW/1 000 kg]

Wskaźnik stosunku mocy do masy (PMR) służy do obliczania przyspieszenia.

4.1.2.1.2.

Obliczanie przyspieszenia

Obliczenia przyspieszenia mają zastosowanie tylko do kategorii M1, N1 i M2 ≤ 3 500 kg.

Wszystkie przyspieszenia oblicza się na podstawie różnych prędkości pojazdu na torze badawczym3/. Podane wzory służą do obliczania awot i, awot i+1 i awot test. Prędkość w AA' lub w PP' określa się jako prędkość pojazdu w chwili, w której punkt odniesienia przekracza AA' (vAA') lub PP' (vPP'). Prędkość w BB' określa się w chwili, w której tył pojazdu przekracza BB' (vBB'). W sprawozdaniu z badań podaje się metodę użytą do określenia przyspieszenia.

W związku z definicją punktu odniesienia w odniesieniu do pojazdu w poniższym wzorze długość pojazdu (lveh) ujmuje się różnie. Jeżeli punkt odniesienia znajduje się z przodu pojazdu, wówczas l = lveh; jeżeli pośrodku, l = ½ lveh, a jeżeli z tyłu, l = 0.

3/

Zob. rysunek1 w załączniku VII.

4.1.2.1.2.1.

Procedura obliczeniowa dotycząca pojazdów z przekładnią manualną, przekładnią automatyczną, przekładniami adaptacyjnymi oraz przekładniami bezstopniowymi (CVT(52)) badanych z zablokowanymi przełożeniami skrzyni biegów jest następująca:

awot test = ((vBB'/3,6)² - (vAA'/3,6)²) / (2*(20+l))

Wartość awot test używana do określania wyboru biegu jest średnią z czterech awot test, i podczas każdego ważnego przebiegu pomiarowego.

Może być użyte wstępne przyspieszenie. Punkt wciśnięcia przyspiesznika przed linią AA' uwzględnia się w danych dotyczących pojazdu i badań (zob. dodatek 3 do załącznika I).

4.1.2.1.2.2.

Procedura obliczeniowa dotycząca pojazdów z przekładniami automatycznymi, przekładniami adaptacyjnymi i przekładniami bezstopniowymi (CVT) badanych z niezablokowanymi przełożeniami skrzyni biegów jest następująca:

Wartość awot test używana przy określaniu wyboru biegu jest średnią z czterech awot test, i podczas każdego ważnego przebiegu pomiarowego.

Jeżeli urządzenia lub środki opisane w pkt 4.1.2.1.4.2 mogą być użyte do kontroli działania przekładni w celu spełnienia wymogów dotyczących badania, awot test należy obliczyć, używając równania:

awot test = ((vBB'/3,6)² - (vAA'/3,6)²) / (2*(20+l))

Może być użyte wstępne przyspieszenie.

Jeżeli nie są użyte urządzenia lub środki opisane w pkt 4.1.2.1.4.2, awot test należy obliczyć, używając równania:

awot_testPP-BB = ((vBB'/3,6)² - (vPP'/3,6)²) / (2*(10+l))

Wstępne przyspieszenie nie może być użyte.

Wciśnięcie przyspiesznika następuje w miejscu, w którym punkt odniesienia pojazdu przekracza linię AA'.

4.1.2.1.2.3.

Przyspieszenie docelowe

Przyspieszenie docelowe a urban oznacza typowe przyspieszenie w ruchu miejskim i jest wyznaczone na podstawie badań statystycznych. Jest ono funkcją zależną od PMR pojazdu.

Przyspieszenie docelowe a urban określa się za pomocą wzoru:

a urban = 0,63 * log10 (PMR) - 0,09

4.1.2.1.2.4.

Przyspieszenie odniesienia

Przyspieszenie odniesienia awot ref oznacza wymagane przyspieszenie podczas próby przyspieszonej na torze badawczym. Jest ono funkcją zależną od stosunku mocy do masy pojazdu. Funkcja ta jest różna dla określonych kategorii pojazdów.

Przyspieszenie odniesienia awot ref określa się za pomocą wzorów:

a wot ref = 1,59 * log10 (PMR) -1,41 dla PMR ≥ 25

a wot ref = a urban = 0,63 * log10 (PMR) - 0,09 dla PMR < 25

4.1.2.1.3.

Współczynnik cząstkowej mocy kP

Współczynnik cząstkowej mocy kP (zob. pkt 4.1.3.1) jest używany do ważonego łączenia wyników próby przyspieszenia i próby stałej prędkości w odniesieniu do pojazdów kategorii M1 i N1.

W przypadkach innych niż badanie na jednym biegu zamiast wartości a awot test należy zastosować wartość a wot ref (zob. pkt 3.1.3.1).

4.1.2.1.4.

Wybór przełożenia skrzyni biegów

Wybór przełożeń skrzyni biegów do badania zależy od ich indywidualnego potencjału przyspieszenia awot w stanie pełnego otwarcia przepustnicy, według przyspieszenia odniesienia awot ref wymaganego do próby przyspieszenia przy pełnym otwarciu przepustnicy.

Niektóre pojazdy mogą mieć różne oprogramowania lub tryby dla przekładni (np. sportowe, zimowe, adaptacyjne). Jeżeli pojazd ma różne tryby działania prowadzące do ważnych przyspieszeń, producent pojazdu wykazuje w sposób wymagany przez upoważnioną placówkę techniczną, że pojazd jest badany w trybie, w którym osiąga przyspieszenie najbliższe awot ref.

4.1.2.1.4.1.

Pojazdy z przekładniami manualnymi, przekładniami automatycznymi, przekładniami adaptacyjnymi lub przekładniami CVT badane z zablokowanymi przełożeniami skrzyni biegów.

W odniesieniu do wyboru przełożeń skrzyni biegów możliwe są następujące warunki:

a) jeżeli jedno określone przełożenie skrzyni biegów daje przyspieszenie w granicach pola tolerancji ± 5 % przyspieszenia odniesienia awot ref, nie przekraczające 3,02,0 m/s2, badanie należy wykonać przy tym przełożeniu;

b) jeżeli żadne z przełożeń skrzyni biegów nie daje wymaganego przyspieszenia, wówczas należy wybrać przełożenie skrzyni biegów i o wyższym przyspieszeniu oraz przełożenie skrzyni biegów i+1 o przyspieszeniu niższym niż przyspieszenie odniesienia. Jeżeli wartość przyspieszenia na przełożeniu skrzyni biegów i nie przekracza 3,02,0 m/s2, do badania należy zastosować obydwa przełożenia. Współczynnik ważenia w stosunku do przyspieszenia odniesienia awot ref oblicza się za pomocą następującego wzoru:

k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1))

c) jeżeli wartość przyspieszenia przełożenia skrzyni biegów i przekracza 3,02,0 m/s2, stosuje się pierwsze przełożenie skrzyni biegów, które daje przyspieszenie poniżej 3,02,0 m/s2, chyba że przełożenie skrzyni biegów i+1 daje przyspieszenie mniejsze niż aurban. W takim przypadku stosuje się dwa przełożenia, i oraz i+1, w tym przełożenie i o przyspieszeniu przekraczającym 3,02,0 m/s2. W pozostałych przypadkach nie stosuje się innego przełożenia. Do obliczenia współczynnika cząstkowej mocy kP zamiast wartości awot ref stosuje się wartość przyspieszenia awot test osiągniętą podczas badania; [Popr. 50]

d) jeżeli pojazd ma przekładnię, w której jest tylko jeden wybór odnośnie do przełożenia skrzyni biegów, próbę przyspieszenia prowadzi się na tym biegu pojazdu. Do obliczenia współczynnika cząstkowej mocy kP zamiast wartości awot ref stosuje się wówczas wartość osiągniętego przyspieszenia;

e) jeżeli znamionowa prędkość obrotowa silnika jest przekroczona na danym przełożeniu skrzyni biegów, zanim pojazd przekroczy BB', należy użyć następnego wyższego biegu.

4.1.2.1.4.2.

Pojazdy z przekładnią automatyczną, przekładniami adaptacyjnymi i przekładniami CVT badane z niezablokowanymi przełożeniami skrzyni biegów:

Wybiera się położenie dźwigni zmiany biegów dla działania w pełni automatycznego.

Wartość przyspieszenia awot test oblicza się w sposób określony w pkt 4.1.2.1.2.2.

Badanie może następnie objąć zmianę biegu na niższy zakres i wyższe przyspieszenie. Zmiana biegu na wyższy zakres i niższe przyspieszenie nie jest dozwolona. Należy unikać zmiany biegu na przełożenie, którego nie stosuje się w ruchu miejskim.

W związku z tym dozwolone jest wprowadzenie i stosowanie urządzeń elektronicznych lub mechanicznych, w tym naprzemiennych położeń dźwigni zmiany biegów, aby zapobiec redukcji do takiego przełożenia, które zwykle nie jest wybierane przy określonym warunku badania w ruchu miejskim.

Osiągnięte przyspieszenie awot test jest większe niż lub równe aurban.

Jeżeli to możliwe, producent podejmuje środki mające na celu uniknięcie sytuacji, w której wartość przyspieszenia awot test jest większa niż 2,0 m/s2.

Do obliczenia współczynnika cząstkowej mocy kP (zob. pkt 4.1.2.1.3) zamiast wartości awot ref stosuje się wówczas wartość osiągniętego przyspieszenia awot test.

4.1.2.1.5.

Próba przyspieszenia

Producent określa położenie punktu odniesienia przed linią AA' dla całkowitego wciśnięcia przyspiesznika. Przyspiesznik wciska się całkowicie (tak szybko, jak to możliwe), gdy punkt odniesienia pojazdu osiągnie określony punkt. Przyspiesznik utrzymuje się w pozycji wciśniętej do chwili, w której tył pojazdu znajdzie się na linii BB'. Następnie przyspiesznik zwalnia się najszybciej, jak to możliwe. Punkt całkowitego wciśnięcia przyspiesznika uwzględnia się w danych dotyczących pojazdu i badań zgodnie z dodatkiem 3 do załącznika II. Upoważniona placówka techniczna ma możliwość wykonania badania wstępnego.

W przypadku pojazdów przegubowych składających się z dwóch nierozdzielnych jednostek uważanych za pojedynczy pojazd, naczepy nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu chwili przekroczenia linii BB'.

4.1.2.1.6.

Próba stałej prędkości

Próbę stałej prędkości prowadzi się na tym samym biegu lub na tych samych biegach, które określono w odniesieniu do próby przyspieszenia oraz przy stałej prędkości 50 km/h z tolerancją ± 1 km/h między AA' i BB'. Podczas próby stałej prędkości regulator przyspieszenia ustawia się tak, aby utrzymać stałą prędkość między AA' i BB', jak określono. Jeżeli do celów próby przyspieszenia bieg jest zablokowany, ten sam bieg jest zablokowany również do celów próby stałej prędkości.

Próba stałej prędkości nie jest wymagana w przypadku pojazdów o PMR < 25.

4.1.2.2.

Pojazdy kategorii M2 > 3 500 kg, M3, N2, N3

Trajektoria linii środkowej pojazdu przebiega jak najdokładniej według linii CC' przez cały czas badania, od chwili zbliżenia się do linii AA' aż do chwili, w której tył pojazdu przekroczy linię BB'. Badanie prowadzi się bez przyczepy lub naczepy. Jeżeli przyczepa nie może być łatwo oddzielona od pojazdu ciągnącego, nie bierze się jej pod uwagę przy ocenie faktu przekroczenia linii BB'. Jeżeli pojazd zawiera takie wyposażenie, jak betoniarka, sprężarka itp., wyposażenie to nie jest uruchomione podczas badania. Masa próbna pojazdu odpowiada masie określonej w tabeli w pkt 3.2.1.

Warunki docelowe dotyczące kategorii M2 > 3 500 kg, N2

Gdy punkt odniesienia przekracza linię BB', prędkość obrotowa silnika nBB’ wynosi 70–74 procent prędkości S, przy której silnik rozwija swoją maksymalną moc znamionową, a prędkość pojazdu wynosi 35 km/h ± 5 km/h. Pomiędzy linią AA' a linią BB' utrzymuje się stan stałego przyspieszenia.

Warunki docelowe dotyczące kategorii M3 i N3:

Gdy punkt odniesienia przekracza linię BB', prędkość obrotowa silnika nBB' wynosi 85–89 procent prędkości S, przy której silnik rozwija swoją maksymalną moc znamionową, a prędkość pojazdu wynosi 35 km/h ± 5 km/h. Pomiędzy linią AA' a linią BB' utrzymuje się stan stałego przyspieszenia.

4.1.2.2.1.

Wybór przełożenia skrzyni biegów

4.1.2.2.1.1.

Pojazdy z przekładniami manualnymi

Zapewnia się stan stałego przyspieszenia. O wyborze przełożenia decydują warunki docelowe. Jeżeli różnica prędkości przekracza podaną tolerancję, wówczas powinno się zbadać dwa biegi, jeden powyżej i jeden poniżej prędkości docelowej.

Jeżeli warunki docelowe spełnia więcej niż jeden bieg, należy wybrać ten bieg, który jest najbliższy prędkości 35 km/h. Jeżeli żaden bieg nie spełnia warunku docelowego dotyczącego vtest, bada się dwa biegi, jeden powyżej i jeden poniżej vtest. Docelową prędkość obrotową silnika osiąga się w każdym stanie.

Zapewnia się stan stałego przyspieszenia. Jeżeli nie można zapewnić stałego przyspieszenia na danym biegu, biegu tego nie bierze się pod uwagę.

4.1.2.2.1.2.

Pojazdy z przekładniami automatycznymi, przekładniami adaptacyjnymi oraz przekładniami bezstopniowymi (CVT)

Wybiera się położenie dźwigni zmiany biegów dla działania w pełni automatycznego. Badanie może następnie objąć zmianę biegu na niższy zakres i wyższe przyspieszenie. Zmiana biegu na wyższy zakres i niższe przyspieszenie nie jest dozwolona. Przy określonym warunku badania należy unikać zmiany biegu na wyższe przełożenie, którego nie stosuje się w ruchu miejskim. W związku z tym dozwolone jest wprowadzenie i stosowanie urządzeń elektronicznych lub mechanicznych, aby zapobiec redukcji do takiego przełożenia, które zwykle nie jest wybierane przy określonym warunku badania w ruchu miejskim.

Jeżeli przekładnia pojazdu jest zaprojektowana w sposób umożliwiający wybór tylko jednego biegu (napędu), który ogranicza prędkość obrotową silnika podczas badania, pojazd bada się tylko w odniesieniu do prędkości docelowej pojazdu. Jeżeli w pojeździe zastosowano kombinację silnika i przekładni, która nie spełnia wymogów określonych w pkt 4.1.2.2.1.1, pojazd bada się tylko w odniesieniu do prędkości docelowej pojazdu. Docelowa prędkość pojazdu (vBB') do celów badania wynosi 35 km/h ± 5km/h. Zmiana biegu na wyższy zakres i niższe przyspieszenie jest dozwolona po tym, jak punkt odniesienia pojazdu przekroczy linię PP'. Wykonuje się dwa badania, jedno przy prędkości końcowej vtest = vBB' + 5 km/h i jedno przy prędkości końcowej vtest = vBB' - 5 km/h. Podawanym poziomem hałasu jest ten wynik, który odnosi się do badania przy najwyższej prędkości obrotowej silnika uzyskanej podczas badania od AA' do BB'.

4.1.2.2.2.

Próba przyspieszenia

Gdy punkt odniesienia pojazdu znajdzie się na linii AA', całkowicie wciska się regulator przyspieszenia (bez uruchamiania automatycznej redukcji na zakres niższy niż ten, który zazwyczaj stosuje się do jazdy w warunkach miejskich) i utrzymuje w pozycji wciśniętej do chwili, w której tył pojazdu przekroczy BB', lecz punkt odniesienia będzie się znajdował co najmniej 5 m za BB'. Następnie należy zwolnić regulator przyspieszenia.

W przypadku pojazdów przegubowych składających się z dwóch nierozdzielnych jednostek uważanych za pojedynczy pojazd, naczepy nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu chwili przekroczenia linii BB'.

4.1.3.

Interpretacja wyników

Należy odnotować maksymalny poziom mocy akustycznej ważony za pomocą A wskazywany podczas każdego przemieszczania się pojazdu między dwiema liniami AA' i BB'. W przypadku odnotowania szczytowej wartości hałasu wyraźnie odbiegającej od ogólnego poziomu mocy akustycznej, pomiar zostaje odrzucony. Z każdej strony pojazdu i w odniesieniu do każdego przełożenia skrzyni biegów dokonuje się co najmniej czterech pomiarów w każdym z warunków badania. Pomiarów z lewej i z prawej strony można dokonywać równocześnie lub kolejno. Do obliczenia wyniku końcowego dotyczącego danej strony pojazdu używa się pierwszych czterech ważnych kolejnych wyników pomiaru, w granicach 2 dB(A), dopuszczając usunięcie nieważnych wyników (zob. pkt 3.1). Wyniki dotyczące każdej strony uśrednia się oddzielnie. Wynik pośredni jest wartością wyższą spośród dwóch średnich matematycznie zaokrąglonych do pierwszego miejsca po przecinku.

Wyniki pomiarów prędkości w AA', BB', i PP' zapisuje się i wykorzystuje w obliczeniach z dokładnością do pierwszego znaczącego miejsca po przecinku.

Obliczoną wartość przyspieszenia awot test zapisuje się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

4.1.3.1.

Pojazdy kategorii M1, N1 i M2 ≤ 3 500 kg

Wartości dla próby przyspieszenia i próby stałej prędkości oblicza się za pomocą następujących wzorów:

Lwot rep = Lwot (i+1) + k * (Lwot(i)- Lwot (i+1))

Lcrs rep = Lcrs(i+1) + k * (Lcrs (i) – Lcrs (i+1))

gdzie k = (awot ref - awot (i+1))/(awot (i) - awot (i+1))

W przypadku badania przy jednym przełożeniu skrzyni biegów wartościami uzyskanymi są wyniki każdego badania.

Końcowy wynik oblicza się, łącząc Lwot rep i Lcrs rep. Równanie jest następujące:

Lurban = Lwot rep – kP * (Lwot rep – Lcrs rep)

Współczynnik ważenia kP daje współczynnik cząstkowej mocy przy jeździe w warunkach miejskich. W przypadkach innych niż badanie na jednym biegu, kP oblicza się za pomocą następującego wzoru:

kP = 1 – (aurban / awot ref)

Jeżeli do celów badania określono tylko jeden bieg, kP oblicza się za pomocą następującego wzoru:

kP = 1 – (aurban / awot test)

Jeżeli wartość awot test jest niższa niż wartość aurban:

kP = 0

4.1.3.2.

Pojazdy kategorii M2 > 3 500 kg, M3, N2, N3

W przypadku badania jednego biegu wynik końcowy jest równy wynikowi pośredniemu. W przypadku badania dwóch biegów oblicza się średnią arytmetyczną wyników pośrednich.

4.2.

Pomiar hałasu emitowanego przez pojazdy nieruchome

4.2.1.

Poziom hałasu w pobliżu pojazdów

Wyniki pomiarów zapisuje się w sprawozdaniu z badań, o którym mowa w dodatku 3 do załącznika I.

4.2.2.

Pomiary akustyczne

Do pomiarów używa się precyzyjnego miernika poziomu hałasu lub równoważnego układu pomiarowego określonego w pkt 2.1.

4.2.3.

Teren badań - lokalne warunki określone na rysunku 1 w dodatku 2 do załącznika II

4.2.3.1.

W pobliżu mikrofonu nie ma żadnej przeszkody, która mogłaby wpływać na pole akustyczne; między mikrofonem a źródłem hałasu nie stoi żadna osoba. Obserwator miernika jest ustawiony tak, aby nie wpływać na wskazanie miernika.

4.2.4.

Dźwięk zakłócający i zakłócenie powodowane przez wiatr

Wskazywane przez przyrządy pomiarowe wartości mające związek z hałasem otoczenia i wiatrem są co najmniej o 10 dB(A) niższe niż wartość mierzonego poziomu hałasu. Na mikrofon można założyć odpowiedni ekran przeciwwiatrowy, pod warunkiem że uwzględni się jego wpływ na czułość mikrofonu (zob. pkt 2.1).

4.2.5.

Metoda pomiarowa

4.2.5.1.

Charakter i liczba pomiarów

Maksymalny poziom hałasu wyrażony w decybelach ważonych za pomocą A (dB(A)) mierzy się w okresie roboczym określonym w pkt 4.2.5.3.2.1.

W każdym punkcie pomiarowym należy wykonać co najmniej trzy pomiary.

4.2.5.2.

Ustawienie i przygotowanie pojazdu

Pojazd z dźwignią zmiany biegów w położeniu zerowym i z załączonym sprzęgłem umieszcza się w środkowej części obszaru badań. Jeżeli konstrukcja pojazdu na to nie pozwala, pojazd poddaje się badaniu zgodnie z zaleceniami producenta w odniesieniu do badania nieruchomego silnika. Przed rozpoczęciem każdej serii pomiarów silnik doprowadza się do jego normalnych warunków eksploatacji określonych przez producenta.

Jeżeli pojazd jest wyposażony w wentylator lub wentylatory z mechanizmem automatycznego uruchamiania, w układ ten nie ingeruje się podczas pomiarów poziomu hałasu.

Maska lub pokrywa pomieszczenia silnika, jeżeli jest zamontowana, jest zamknięta.

4.2.5.3.

Pomiar hałasu w pobliżu wydechu przedstawiony na rysunku 1 w dodatku 2 do załącznika II.

4.2.5.3.1.

Położenia mikrofonu

4.2.5.3.1.1.

Mikrofon znajduje się w odległości 0,5 m ± 0,01 m od punktu odniesienia rury wydechowej określonego na rysunku 1 oraz pod kątem 45 ° (± 5 °) w stosunku do osi przepływu zakończenia rury. Mikrofon znajduje się na wysokości punktu odniesienia, lecz nie niżej niż 0,2 m od powierzchni gruntu. Oś odniesienia mikrofonu znajduje się na płaszczyźnie równoległej do powierzchni gruntu i jest skierowana w stronę punktu odniesienia na wylocie wydechu. Jeżeli możliwe są dwa położenia mikrofonu, wybiera się położenie najdalej w bok od podłużnej osi środkowej pojazdu. Jeżeli oś przepływu rury wylotu wydechu leży pod kątem 90° w stosunku do podłużnej osi środkowej pojazdu, mikrofon umieszcza się w punkcie położonym najdalej od silnika.

4.2.5.3.1.2.

W przypadku pojazdów o wydechu wyposażonym w dwa wyloty rozmieszczone względem siebie o więcej niż 0,3 m pomiarów dokonuje się w odniesieniu do każdego wylotu. Rejestruje się najwyższy poziom.

4.2.5.3.1.3.

W przypadku wydechu wyposażonego w dwa lub więcej niż dwa wyloty rozmieszczone względem siebie o mniej niż 0,3 m i podłączone do tego samego tłumika dokonuje się tylko jednego pomiaru; położenie mikrofonu odnosi się do wylotu położonego najbliżej jednej ze skrajnych krawędzi pojazdu lub, jeżeli taki wylot nie istnieje, do wylotu, który znajduje się najwyżej nad poziomem gruntu.

4.2.5.3.1.4.

W przypadku pojazdów z wydechem pionowym (np. pojazdów użytkowych) mikrofon umieszcza się na wysokości wylotu wydechu. Jego oś jest pionowa i skierowana do góry. Mikrofon umieszcza się w odległości 0,5 m ± 0,01 m od punktu odniesienia rury wydechowej, lecz nigdy bliżej niż 0,2 m od boku pojazdu położonego najbliżej wydechu.

4.2.5.3.1.5.

W przypadku wylotów wydechu znajdujących się pod nadwoziem pojazdu mikrofon umieszcza się co najmniej 0,2 m od najbliższej części pojazdu, w punkcie położonym najbliżej, lecz nigdy bliżej niż 0,5 m od punktu odniesienia rury wydechowej, na wysokości 0,2 m nad poziomem gruntu i nie w jednej linii w przepływem wydechu. W niektórych przypadkach wymóg dotyczący kątowości określony w pkt 4.2.5.3.1.1 może nie być spełniony.

4.2.5.3.2.

Warunki eksploatacji silnika

4.2.5.3.2.1.

Docelowa prędkość obrotowa silnika

Docelową prędkość obrotową silnika określa się jako:

- 75 procent prędkości obrotowej silnika S w przypadku pojazdów o znamionowej prędkości obrotowej silnika ≤ 5 000 min-1,

- 3 750 min-1 w przypadku pojazdów o znamionowej prędkości obrotowej silnika powyżej 5 000 min-1 i poniżej 7 500 min-1,

- 50 procent prędkości obrotowej silnika S w przypadku pojazdów o znamionowej prędkości obrotowej silnika ≥ 7 500 min-1.

Jeżeli pojazd nie może osiągnąć prędkości obrotowej silnika podanej powyżej, docelowa prędkość obrotowa silnika jest o 5 procent niższa niż maksymalna możliwa prędkość obrotowa silnika w odniesieniu do tego badania stacjonarnego.

4.2.5.3.2.2.

Procedura badania

Prędkość obrotową silnika stopniowo zwiększa się od prędkości obrotowej biegu jałowego do docelowej prędkości obrotowej silnika, nie przekraczając zakresu tolerancji ± 3 procent docelowej prędkości obrotowej silnika, i utrzymuje na stałym poziomie. Następnie szybko zwalnia się regulator przepustnicy i prędkość obrotowa silnika powraca do prędkości biegu jałowego. Poziom hałasu mierzy się podczas okresu pracy, w którym przez 1 sekundę utrzymywana jest stała prędkość obrotowa silnika, oraz przez cały okres opóźnienia; za wartość badania uznaje się najwyższe wskazanie miernika poziomu dźwięku, zaokrąglone matematycznie do pierwszego miejsca po przecinku.

4.2.5.3.2.3.

Zatwierdzenie badania

Pomiar uważa się za ważny, jeżeli badana prędkość obrotowa silnika nie odbiega od docelowej prędkości obrotowej silnika o więcej niż ± 3 procent przez co najmniej 1 sekundę.

4.2.6.

Wyniki

Wykonuje się co najmniej trzy pomiary dla każdego położenia badawczego. Należy zarejestrować maksymalny poziom mocy akustycznej ważony za pomocą A wskazany przy każdym z trzech pomiarów. Ustalając wynik końcowy dotyczący danego położenia pomiarowego uwzględnia się pierwsze trzy ważne kolejne wyniki pomiarów, w granicach 2 dB(A), dopuszczając usunięcie nieważnych wyników (biorąc pod uwagę specyfikacje terenu badań, o którym mowa w pkt 3.1). Wynikiem końcowym jest najwyższy poziom hałasu we wszystkich położeniach pomiarowych i spośród trzech wyników pomiarów.

Dodatek 1

20130206-P7_TA(2013)0041_PL-p0000001.fig

Rysunek 1: Pozycje pomiarowe w odniesieniu do pojazdów w ruchu

20130206-P7_TA(2013)0041_PL-p0000003.fig

T = widok z góry

S = widok z boku

A = rura mierzona

B = rura wygięta do dołu

C = rura prosta

D = rura pionowa

1 = punkt odniesienia

2 = nawierzchnia drogi

Rysunek 2: Punkt odniesienia

20130206-P7_TA(2013)0041_PL-p0000005.fig

20130206-P7_TA(2013)0041_PL-p0000007.fig

Rysunek 3a

Rysunek 3b

20130206-P7_TA(2013)0041_PL-p0000009.fig

20130206-P7_TA(2013)0041_PL-p0000010.fig

Rysunek 3c

Rysunek 3d

Rysunki 3 a-d: Przykłady ustawienia mikrofonu, w zależności od położenia rury wydechowej

Załącznik III

Wartości graniczne

Poziom hałasu mierzony zgodnie z przepisami załącznika II i podany w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej jeśli ułamek wynosi mniej niż 0,5 i w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej jeśli ułamek jest równy lub większy niż 0,5 nie przekracza poniższych wartości granicznych:

Kategoria pojazdu

Opis kategorii pojazdu

Wartości graniczne

wyrażone w dB(A)

[w decybelach(A)]

Wartości graniczne w odniesieniu do homologacji nowych typów pojazdów

Wartości graniczne w odniesieniu do homologacji nowych typów pojazdów

Wartości graniczne w odniesieniu do rejestracji, sprzedaży i dopuszczania do ruchu nowych pojazdów

Etap 1 ważny od

[2 lat po publikacji]

Etap 2 ważny od

[5 lat po publikacji]

Etap 3 ważny od

[7 lat po publikacji]

Ogólne

Terenowe*

Ogólne

Terenowe*

Ogólne

Terenowe*

M

Pojazdy wykorzystywane do przewozu pasażerów

M1

liczba siedzeń < 9

70

71**

68

69**

68

69**

M1

liczba siedzeń < 9;

stosunek mocy do masy > 150 kW/tonę

71

71

69

69

69

69

M2

liczba siedzeń > 9; masa < 2 tony

72

72

70

70

70

70

M2

liczba siedzeń > 9; 2 tony < masa < 3,5 tony

73

74

71

72

71

72

M2

liczba siedzeń > 9; 3,5 tony < masa < 5 ton

moc znamionowa silnika < 150 kW

74

75

72

73

72

73

M2

liczba siedzeń > 9; 3,5 tony < masa < 5 ton

moc znamionowa silnika > 150 kW

76

78

74

76

74

76

M3

liczba siedzeń > 9; masa > 5 ton

moc znamionowa silnika < 150 kW

75

76

73

74

73

74

M3

liczba siedzeń > 9; masa > 5 ton

moc znamionowa silnika> 150 kW

77

79

75

77

75

77

N

Pojazdy wykorzystywane do przewozu towarów

N1

masa < 2 tony

71

71

69

69

69

69

N1

2 tony < masa < 3,5 tony

72

73

70

71

70

71

N2

3,5 tony < masa < 12 ton

moc znamionowa silnika < 75 kW

74

75

72

73

72

73

N2

3,5 tony < masa < 12 ton

75 < moc znamionowa silnika < 150 kW

75

76

73

74

73

74

N2

3,5 tony < masa < 12 ton

moc znamionowa silnika > 150 kW

77

79

75

77

75

77

N3

masa > 12 ton

75 < moc znamionowa silnika < 150 kW

77

78

75

76

75

76

N3

masa > 12 ton

moc znamionowa silnika > 150 kW

80

82

78

80

78

80

Kategoria pojazdu

Opis kategorii pojazdu

Wartości graniczne w odniesieniu do homologacji nowych typów pojazdów wyrażone w dB(A)

[w decybelach(A)]*

Wartości graniczne w odniesieniu do homologacji nowych typów pojazdów i rejestracji, sprzedaży i dopuszczania do ruchu nowych pojazdów wyrażone w dB(A)

[w decybelach(A)]*

Etap 1 ważny od

[6 lat po publikacji]

Etap 2 ważny od

[8 lat po publikacji]

M

Pojazdy wykorzystywane do przewozu pasażerów

M1

liczba siedzeń ≤ 9; ≤ 125 kW/tonę

68

68

liczba siedzeń ≤ 9; 125kW/tonę < stosunek mocy do masy ≤ 150 kW/tonę

70

70

liczba siedzeń ≤ 9; stosunek mocy do masy > 150 kW/tonę

73

73

M1

liczba siedzeń ≤ 4 wliczając kierowcę; stosunek mocy do masy > 200 kW/tonę punkt R siedzenia kierowcy < 450 mm od jezdni

74

74

M2

liczba siedzeń > 9; masa ≤ 2,5 tony

69

69

liczba siedzeń > 9; 2,5 tony < masa < 3,5 tony

72

72

liczba siedzeń > 9; 3,5 tony < masa < 5 ton

75

75

M3

liczba siedzeń > 9; masa > 5 ton moc znamionowa silnika ≤ 180 kW

74

74

liczba siedzeń > 9; masa > 5 ton 180 kW < moc znamionowa silnika ≤ 250 kW

77

77

liczba siedzeń > 9; masa > 5 ton moc znamionowa silnika > 250 kW

78

78

N

Pojazdy wykorzystywane do przewozu towarów

N1

masa < 2,5 tony

69

69

2,5 tony < masa < 3,5 tony

71

71

N2

3,5 tony < masa < 12 ton

moc znamionowa silnika < 150 kW

75

75

3,5 tony < masa < 12 ton moc znamionowa silnika > 150 kW

76

76

N3

masa > 12 ton moc znamionowa silnika ≤ 180 kW

77

77

masa > 12 ton 180 < moc znamionowa silnika ≤ 250 kW

79

79

masa > 12 ton moc znamionowa silnika > 250 kW

81

81

*

PodwyższoneWartości graniczne są ważne, tylko jeżeli pojazd jest zgodny z odpowiednią definicjąwzrastają o 1dB dla pojazdów, które odpowiadają odpowiedniej definicji pojazdów terenowych określonąokreślonej w sekcji A pkt 4 załącznika II do dyrektywy UE 2007/46/WE.

**

W przypadku pojazdów kategorii M1 podwyższone wartości graniczne dotyczące pojazdów terenowych są ważne, tylko jeżeli maksymalna masa dopuszczalna > 2 tony.[Popr. 61]

Załącznik IV

Układy tłumiące zawierające dźwiękochłonne materiały włókniste

1.

Ogólne

Dźwiękochłonne materiały włókniste mogą być stosowane w układach tłumiących lub ich częściach, jeżeli jest spełniony jeden z poniższych warunków:

a) spaliny nie wchodzą w kontakt z materiałami włóknistymi;

b) układ tłumiący lub części mają ten sam rodzaj konstrukcji, co układy lub części, w odniesieniu do których udowodniono podczas procesu homologacji typu zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia dotyczącymi innego typu pojazdu, że się nie psują.

Jeżeli żaden z tych warunków nie jest spełniony, kompletny układ tłumiący lub jego części poddaje się konwencjonalnemu procesowi kondycjonowania przy zastosowaniu jednej z trzech instalacji i procedur opisanych poniżej.

1.1.

Ciągła eksploatacja w warunkach drogowych przez 10 000 km.

1.1.1.

Na 50 ± 20 procent tej eksploatacji składa się jazda w warunkach miejskich, a na pozostałą część - przebiegi długodystansowe przy dużej prędkości; ciągłą eksploatację w warunkach drogowych można zastąpić odpowiadającym jej programem badań na torze badawczym.

1.1.2.

Te dwa programy prędkości powinno się zastosować na przemian co najmniej dwa razy.

1.1.3.

W kompletnym programie badań przewidziano minimum 10 przerw o czasie trwania co najmniej trzech godzin w celu odtworzenia efektów ochłodzenia oraz każdej ewentualnej kondensacji.

1.2.

Kondycjonowanie na stanowisku badawczym

1.2.1.

Używając standardowych części i przestrzegając instrukcji producenta pojazdu, układ wydechowy lub jego części montuje się w pojeździe, o którym mowa w pkt 1.3 załącznika I, lub w silniku, o którym mowa w pkt 1.4 załącznika I. W przypadku pojazdu, o którym mowa w pkt 1.3 załącznika I, pojazd musi być osadzony na dynamometrze rolkowym. W przypadku silnika, o którym mowa w pkt 1.4 załącznika I, silnik musi być przyłączony do dynamometru.

1.2.2.

Badanie prowadzi się w ramach sześciu okresów sześciogodzinnych z co najmniej 12-godzinną przerwą między każdym okresem w celu odtworzenia efektów ochłodzenia oraz każdej ewentualnej kondensacji.

1.2.3.

Podczas każdego sześciogodzinnego okresu silnik pracuje kolejno w następujących sekwencjach:

a) przez pięć minut z prędkością biegu jałowego;

b) przez jedną godzinę przy 1/4 obciążenia i przy 3/4 maksymalnej znamionowej prędkości obrotowej silnika (S);

c) przez jedną godzinę przy 1/2 obciążenia i przy 3/4 maksymalnej znamionowej prędkości obrotowej silnika (S);

d) przez 10 minut przy pełnym obciążeniu i przy 3/4 maksymalnej znamionowej prędkości obrotowej silnika (S);

e) przez 15 minut przy 1/2 obciążenia i przy maksymalnej znamionowej prędkości obrotowej silnika (S);

f) przez 30 minut przy 1/4 obciążenia i przy maksymalnej znamionowej prędkości obrotowej silnika (S).

Całkowity czas trwania sześciu sekwencji: trzy godziny.

Na każdy okres składają się dwie grupy sekwencji warunków ułożonych w kolejności a)–f).

1.2.4.

Podczas badania układu tłumiącego ani jego części nie chłodzi się ciągiem sztucznym symulującym normalny przepływ powietrza w pojeździe. Na wniosek producenta układ tłumiący lub jego części można jednak chłodzić, aby zapobiec przekroczeniu temperatury rejestrowanej przy wlocie, gdy pojazd porusza się z maksymalną prędkością.

1.3.

Kondycjonowanie poprzez pulsację

1.3.1.

Układ tłumiący lub jego części mocuje się w pojeździe, o którym mowa w pkt 1.3 załącznika I, lub w silniku, o którym mowa w pkt 1.4 załącznika I. W pierwszym przypadku pojazd jest osadzony na dynamometrze rolkowym.

W drugim przypadku silnik jest osadzony na dynamometrze. Aparatura badawcza, której szczegółowy schemat przedstawiono na rysunku 1 w dodatku do niniejszego załącznika, jest zamocowana na wylocie układu tłumiącego. Dopuszczalna jest każda inna aparatura zapewniająca równorzędne wyniki.

1.3.2.

Aparatura badawcza jest wyregulowana w taki sposób, aby przepływ spalin był na przemian przerywany i wznawiany za pomocą szybko działającego zaworu przez 2 500 cykli.

1.3.3.

Zawór otwiera się, gdy ciśnienie wsteczne spalin, zmierzone co najmniej 100 mm za kołnierzem wlotowym, osiąga wartość 0,35-0,40 kPa. Zawór zamyka się, gdy ciśnienie to nie różni się o więcej niż 10 procent od swojej ustabilizowanej wartości przy otwartym zaworze.

1.3.4.

Wyłącznik czasowy nastawia się na czas trwania wydechu spalin określony w przepisach ustanowionych w pkt 1.3.3.

1.3.5

Prędkość obrotowa silnika jest równa 75 % prędkości obrotowej (S), przy której silnik osiąga maksymalną moc.

1.3.6.

Moc wskazywana przez dynamometr jest równa 50 % mocy przy całkowitym otwarciu przepustnicy, zmierzonej przy 75 % prędkości obrotowej silnika (S).

1.3.7.

Wszystkie otwory spustowe są zamknięte podczas badania.

1.3.8.

Całe badanie musi być zakończone w ciągu 48 godzin.

W stosownych przypadkach po każdej godzinie następuje jeden okres chłodzenia.

Dodatek 1

20130206-P7_TA(2013)0041_PL-p0000011.fig

Rysunek 1

Aparatura badawcza do kondycjonowania przez pulsację

1.

Kołnierz wlotowy lub tuleja do podłączenia do tylnej części badanego układu wydechowego.

2.

Ręczny zawór regulacyjny.

3.

Zbiornik kompensacyjny o maksymalnej pojemności 40 l i czasie napełniania nie krótszym niż jedna sekunda.

4.

Wyłącznik ciśnieniowy o zakresie działania 0,05–2,5 bara.

5.

Wyłącznik czasowy

6.

Licznik impulsów

7.

Zawór szybkodziałający, taki jak wylotowy zawór hamulcowy o średnicy 60 mm, uruchamiany cylindrem pneumatycznym o sile wyjściowej 120 N przy 4 barach. Czas odpowiedzi, zarówno przy otwieraniu, jak i zamykaniu, nie może przekraczać 0,5 sekundy.

8.

Usuwanie spalin.

9.

Rura elastyczna.

10.

Ciśnieniomierz.

Załącznik V

Hałas wytwarzany przez sprężone powietrze

1.

Metoda pomiaru

Pomiar wykonuje się przy położeniach mikrofonu 2 i 6 zgodnie z rysunkiem 1, gdy pojazd jest w stanie nieruchomym. Najwyższy poziom hałasu ważony za pomocą A rejestruje się podczas odpowietrzania regulatora ciśnienia i podczas wentylacji po użyciu hamulca głównego i postojowego.

Hałas podczas odpowietrzania regulatora ciśnienia mierzy się przy prędkości obrotowej silnika odpowiadającej biegowi jałowemu. Hałas wentylacji rejestruje się podczas uruchamiania hamulca głównego i postojowego; przed każdym pomiarem układ sprężający powietrze należy doprowadzić do najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, a następnie wyłączyć silnik.

2.

Ocena wyników

W odniesieniu do wszystkich położeń mikrofonu wykonuje się dwa pomiary. Aby zrównoważyć niedokładności urządzeń pomiarowych, wskazanie miernika pomniejsza się o 1 dB(A) i za wynik pomiaru uznaje się wartość pomniejszoną. Wyniki uznaje się za ważne, jeżeli różnica między wynikami pomiarów przy jednym położeniu mikrofonu nie przekracza 2 dB(A). Za wynik uznaje się najwyższą wartość otrzymaną prze pomiarze. Jeżeli wartość ta przekracza graniczną wartość hałasu o 1 dB(A), wykonuje się dwa dodatkowe pomiary przy odpowiednim położeniu mikrofonu. W tym przypadku trzy spośród czterech wyników pomiaru uzyskanych przy tym położeniu nie mogą przekraczać granicznej wartości hałasu.

3.

Wartość graniczna

Poziom hałasu nie przekracza wartości granicznej wynoszącej 72 dB(A).

Dodatek 1

Rysunek 1: Położenia mikrofonów do pomiaru hałasu wytwarzanego przez sprężone powietrze

20130206-P7_TA(2013)0041_PL-p0000013.fig

Pomiaru dokonuje się na pojeździe w stanie nieruchomym zgodnie z rysunkiem 1, stosując dwa położenia mikrofonu w odległości 7 m od obrysu pojazdów oraz na wysokości 1,2 m od poziomu gruntu.

Załącznik VI

Kontrole zgodności produkcji w odniesieniu do pojazdów

1.

Ogólne

Wymogi te są zgodne z badaniem, które ma odbyć się w celu sprawdzenia zgodności produkcji zgodnie z pkt 5 załącznika I.

2.

Procedura badania

Teren badań i przyrządy pomiarowe są takie, jak opisano w załączniku II.

2.1.

Pojazd lub pojazdy podlegające badaniu poddaje się badaniu polegającemu na pomiarze hałasu wytwarzanego przez pojazd w ruchu, jak opisano w pkt 4.1 załącznika II.

2.2.

Hałas wytwarzany przez sprężone powietrze

Pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 2 800 kg i wyposażone w układy sprężonego powietrza muszą być poddane dodatkowemu badaniu polegającemu na pomiarze hałasu wytwarzanego przez sprężone powietrze, jak opisano w pkt 1 załącznika V.

2.3.

Dodatkowe przepisy dotyczące emisji dźwięku

Producent pojazdu dokonuje stosownej oceny zgodności pod kątem dodatkowych przepisów dotyczących emisji dźwięku lub może przeprowadzić badanie opisane w załączniku VIII.

3.

Dobór próby i ocena wyników

Należy wybrać jeden pojazd i poddać go badaniom określonym w pkt 2. Jeżeli wyniki badania spełniają wymogi w zakresie zgodności produkcji określone w załączniku X do dyrektywy 2007/46/WE, pojazd uznaje się za odpowiadający przepisom w zakresie zgodności produkcji. Obowiązujące wymogi w zakresie zgodności produkcji są wartościami granicznymi określonymi w załączniku III z dodatkowym marginesem 1dB(A). [Popr. 52]

Jeżeli jeden z wyników badania nie spełnia wymogów w zakresie zgodności produkcji określonych w załączniku X do dyrektywy 2007/46/WE, badaniu poddaje się dwa kolejne pojazdy należące do tego samego typu zgodnie z pkt 2 niniejszego załącznika.

Jeżeli wyniki badań dotyczące drugiego i trzeciego pojazdu spełniają wymogi w zakresie zgodności produkcji określone w załączniku X do dyrektywy 2007/46/WE, uznaje się zgodność produkcji pojazdu.

Jeżeli jeden z wyników badań dotyczący drugiego lub trzeciego pojazdu nie spełnia wymogów w zakresie zgodności produkcji określonych w załączniku X do dyrektywy 2007/46/WE, typ pojazdu uznaje się za niezgodny z wymogami niniejszego rozporządzenia i producent podejmuje niezbędne środki w celu przywrócenia zgodności.

Załącznik VII

Specyfikacje terenu badań

1.

Wstęp

W niniejszym załączniku określono specyfikacje odnoszące się do charakterystyk fizycznych i położenia toru badawczego. Specyfikacje te, oparte na specjalnej normie1/, zawierają wymagane charakterystyki fizyczne, jak również metody badania tych charakterystyk.

2.

Wymagane charakterystyki nawierzchni

Uznaje się, że nawierzchnia odpowiada tej normie, pod warunkiem że zmierzono teksturę i porowatość lub współczynnik pochłaniania dźwięku i stwierdzono, że spełniają one wszystkie wymogi określone w pkt 2.1–2.4, oraz pod warunkiem że spełnione są wymogi projektowe określone w pkt 3.2.

2.1.

Resztkowa porowatość

Resztkowa porowatość nawierzchni toru badawczego, VC, nie przekracza 8 %. Opis procedury pomiaru znajduje się w pkt 4.1.

2.2.

Współczynnik pochłaniania dźwięku

Jeżeli nawierzchnia nie spełnia wymogu dotyczącego resztkowej porowatości, jest ona możliwa do przyjęcia tylko wówczas, gdy jej współczynnik pochłaniania dźwięku, α ≤ 0,10. Opis procedury pomiaru znajduje się w pkt 4.2. Wymogi określone w pkt 2.1 i w niniejszym punkcie uznaje się za spełnione również wówczas, gdy zmierzono tylko pochłanianie dźwięku i stwierdzono, że α ≤ 0,10.

Należy zauważyć, że najbardziej istotną charakterystyką jest pochłanianie dźwięku, choć resztkowa porowatość jest lepiej znana wśród konstruktorów dróg. Pochłanianie dźwięku należy jednak zmierzyć tylko wówczas, gdy nawierzchnia nie spełnia wymogu dotyczącego porowatości. Ten ostatni czynnik wiąże się bowiem ze stosunkowo dużymi niepewnościami odnośnie do pomiarów i istotności, i dlatego, opierając się jedynie na pomiarze porowatości, niektóre nawierzchnie można błędnie odrzucić.

2.3.

Głębokość tekstury

Głębokość tekstury (TD) zmierzona według metody wolumetrycznej (zob. pkt 4.3 poniżej) wynosi:

TD > 0,4 mm

1/ ISO10844:1994Przez pierwsze pięć lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia producenci mogą korzystać z torów badawczych certyfikowanych zgodnie z normą ISO 10844:1994 lub zgodnie z normą ISO 10844:2011. Później producenci korzystają wyłącznie z torów badawczych certyfikowanych zgodnie z normą ISO 10844:2011.[Popr. 53]

2.4.

Jednorodność nawierzchni

Należy dołożyć wszelkich możliwych starań w celu zagwarantowania, aby nawierzchnia na obszarze badań była jak najbardziej jednorodna. Dotyczy to tekstury i porowatości, lecz należy także zwrócić uwagę, że jeżeli proces toczenia jest bardziej efektywny w niektórych miejscach niż w innych, tekstura może być różna i może również występować nierówność powodująca wstrząsy.

2.5.

Okres badania

Aby sprawdzić, czy nawierzchnia nadal spełnia wymogi dotyczące tekstury i porowatości lub pochłaniania dźwięku określone w tej normie, należy przeprowadzać okresowe badania nawierzchni w następujących odstępach czasu:

a) dla resztkowej porowatości lub pochłaniania dźwięku:

gdy nawierzchnia jest nowa;

jeżeli nawierzchnia spełnia wymogi, gdy jest nowa, nie są wymagane dalsze okresowe badania. Jeżeli nawierzchnia nie spełnia wymogów, gdy jest nowa, wymóg może zostać spełniony później, ponieważ nawierzchnie wykazują tendencję do zasklepiania się i zagęszczania z czasem;

b) dla głębokości tekstury (TD):

gdy nawierzchnia jest nowa;

gdy rozpoczyna się badanie hałasu (uwaga: nie wcześniej niż cztery tygodnie po położeniu);

następnie co dwanaście miesięcy.

3.

Projekt nawierzchni próbnej

3.1.

Obszar

Podczas planowania rozmieszczenia toru badawczego należy dopilnować – poprzez ustanowienie wymogu minimalnego – aby pas toru próbnego przemierzany przez pojazdy był pokryty określonym materiałem próbnym oraz aby jego obrzeża umożliwiały bezpieczną i praktyczną jazdę. Wymaga to, aby szerokość toru wynosiła co najmniej 3 m, a długość toru wykraczała poza linie AA i BB o co najmniej 10 m na każdym końcu. Rysunek 1 przedstawia rzut odpowiedniego terenu badań i pokazuje minimalny obszar, który musi być maszynowo wyłożony i maszynowo zagęszczony przy użyciu określonego materiału nawierzchni próbnej. Zgodnie z pkt 4.1.1 załącznika II pomiary należy wykonać z każdej strony pojazdu. Można to osiągnąć, dokonując pomiaru z zastosowaniem dwóch położeń mikrofonu (po jednym z każdej strony toru) przy jeździe w jednym kierunku lub dokonując pomiaru przy użyciu mikrofonu tylko z jednej strony toru, lecz przy jeździe w dwóch kierunkach. W przypadku zastosowania drugiej metody nie obowiązują żadne wymogi dotyczące nawierzchni po tej stronie toru, po której nie ma mikrofonu.

20130206-P7_TA(2013)0041_PL-p0000015.fig

Rysunek 1: Minimalne wymogi dotyczące obszaru nawierzchni próbnej. Zacieniowana część zwana jest „obszarem badań”.

3.2.

Projekt i przygotowanie nawierzchni

3.2.1.

Podstawowe wymogi dotyczące projektu

Nawierzchnia próbna spełnia cztery wymogi dotyczące projektu.

3.2.1.1.

Nawierzchnia jest wykonana z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej.

3.2.1.2.

Maksymalny rozmiar ziarna wynosi 8 mm (margines tolerancji dopuszcza rozmiar 6,3–10 mm).

3.2.1.3.

Grubość warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi > 30 mm.

3.2.1.4.

Spoiwem jest bitum niemodyfikowany o bezpośredniej penetracji.

3.2.2.

Wytyczne dotyczące projektowania

Jako wskazówkę dla konstruktora nawierzchni na rysunku 2 przedstawiono krzywą klasyfikacji kruszywa stanowiącą informację na temat pożądanych charakterystyk. Ponadto w tabeli 1 przedstawiono wskazówki dotyczące sposobu uzyskania pożądanej tekstury i trwałości. Krzywa klasyfikacji odpowiada następującemu wzorowi:

P (% przechodzących) = 100 . (d/dmax)1/2

gdzie:

d = rozmiar kwadratowego oczka sita, w mm

dmax = 8 mm dla krzywej średniej

dmax = 10 mm dla krzywej dolnej tolerancji

dmax = 6,3 mm dla krzywej górnej tolerancji

20130206-P7_TA(2013)0041_PL-p0000017.fig

Rysunek 2: Krzywa klasyfikacji kruszywa w mieszance asfaltowej z tolerancjami.

Oprócz wymogów określonych w pkt 1–3.2.2 należy spełnić następujące wymogi normy ISO 10844:2011 lub – w okresie przejściowym trwającym pięć lat – należy odwoływać się do normy ISO 10844:1994: [Popr. 54]

a)

frakcja piasku (0,063 mm < rozmiar kwadratowego oczka sita < 2 mm) zawiera nie więcej niż 55 % naturalnego piasku i co najmniej 45 % kruszonego piasku;

b)

podłoże i dolna warstwa nośna zapewniają dobrą stabilność i równość, zgodnie z najlepszą praktyką w zakresie budowy dróg;

c)

tłuczeń jest pokruszony (100 % pokruszonych płaszczyzn) i jest z materiału o dużej odporności na zgniatanie;

d)

tłuczeń użyty w mieszance jest wypłukany;

e)

na nawierzchnię nie wysypuje się dodatkowych ilości tłucznia;

f)

twardość spoiwa wyrażona jako wartość PEN wynosi 40–60, 60–80 lub nawet 80–100, w zależności od warunków klimatycznych panujących w danym kraju. Stosuje się jak najtwardsze spoiwo, pod warunkiem że jest to zgodne z powszechną praktyką;

g)

Temperatura mieszanki przed walcowaniem jest taka, aby podczas późniejszego walcowania możliwe było osiągnięcie wymaganej porowatości. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo zgodności ze specyfikacjami zawartymi w pkt 2.1–2.4, zwartość należy ustalać nie tylko przez odpowiedni wybór temperatury mieszanki, lecz również przez odpowiednią liczbę przejazdów i wybór pojazdu ubijającego.

Tabela 1: Wytyczne dotyczące projektowania

Wartości docelowe

Tolerancja

W stosunku do całkowitej

masy mieszanki

W stosunku do masy

kruszywa

Masa kamieni, kwadratowe oczko sita (SM) > 2 mm

47,6 %

50,5 %

± 5

Masa piasku 0,063 < SM < 2 mm

38.0 %

40,2 %

± 5

Masa wypełniacza SM < 0,063 mm

8,8 %

9,3 %

± 2

Masa spoiwa (bitumu)

5,8 %

nie dotyczy

± 0,5

Maksymalny rozmiar ziarna

8 mm

6,3 - 10

Twardość spoiwa

(zob. pkt 3.2.2 lit. f))

Wartość polerowanego kamienia (PSV)

> 50

Zwięzłość (stopień zwięzłości Marshalla)

98 %

4.

Metoda badania

4.1.

Pomiar resztkowej porowatości

Do celów tego pomiaru należy pobrać rdzenie z toru w co najmniej czterech różnych miejscach, które są równo rozmieszczone na obszarze badań między liniami AA i BB (zob. rysunek 1). Aby uniknąć niejednorodności i nierówności w śladach kół, rdzeni nie powinno się pobierać dokładnie w miejscu, w którym znajdują się ślady kół, lecz w jego pobliżu. Dwa rdzenie (co najmniej) powinno się pobrać w pobliżu śladów kół, a jeden rdzeń (co najmniej) – w przybliżeniu w połowie odległości między śladami kół a każdym położeniem mikrofonu.

Jeżeli występuje podejrzenie, że warunek jednorodności nie jest spełniony (zob. pkt 2.4), rdzenie pobiera się z większej liczby miejsc na obszarze badań.

Resztkową porowatość określa się w odniesieniu do każdego rdzenia, a następnie oblicza się średnią wartość ze wszystkich rdzeni i porównuje ją z wartością wymaganą podaną w pkt 2.1. Ponadto wartość porowatości żadnego pojedynczego rdzenia nie jest wyższa niż 10 %. Konstruktorowi nawierzchni próbnej przypomina się o problemie, który może wystąpić, jeżeli obszar badań jest ogrzewany za pomocą rur lub przewodów elektrycznych i rdzenie muszą być pobierane z tego obszaru. Instalacje takie muszą być starannie zaprojektowane pod względem przyszłych miejsc nawiercania rdzeni. Zaleca się pozostawienie kilku miejsc o wielkości około 200 x 300 mm, przez które nie przebiegają żadne przewody/rury lub w których wspomniane przewody/rury są usytuowane dostatecznie głęboko, tak aby nie zostały uszkodzone wskutek pobierania rdzeni z warstwy nawierzchni.

4.2.

Współczynnik pochłaniania dźwięku

Współczynnik pochłaniania dźwięku (normalne padanie) mierzy się metodą rury impedancyjnej, stosując procedurę określoną w normie ISO 10534-1: „Akustyka – Określanie współczynnika pochłaniania dźwięku i impedancji akustycznej w rurach impedancyjnych”(53).

Jeżeli chodzi o próbki do badań, należy stosować się do tych samych wymogów, co w przypadku resztkowej porowatości (zob. pkt 4.1). Pochłanianie dźwięku mierzy się w przedziale 400–800 Hz oraz w przedziale 800–1 600 Hz (co najmniej przy środkowych częstotliwościach pasm trzeciej oktawy) i określa maksymalne wartości dotyczące obu tych zakresów częstotliwości. Następnie wartości te, w odniesieniu do wszystkich rdzeni próbnych, uśrednia się w celu uzyskania wyniku końcowego.

4.3.

Wolumetryczny pomiar makrostruktury

Do celów weryfikacji zgodności z tą normą dokonuje się pomiarów głębokości tekstury w co najmniej 10 miejscach równo rozmieszczonych wzdłuż śladów kół na pasie próbnym i porównuje średnią wartość z określoną minimalną głębokością tekstury. Opis tej procedury zawarto w normie ISO 10844:1994ISO10844:2011. [Am. 55]

5.

Stabilność w czasie i konserwacja

5.1.

Wpływ wieku

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wszystkich innych nawierzchni, oczekuje się, że poziom hałasu wytwarzanego przez układ opona/droga mierzony na nawierzchni próbnej może nieznacznie wzrosnąć w ciągu pierwszych 6–12 miesięcy po budowie.

Nawierzchnia osiągnie swoje wymagane charakterystyki nie wcześniej niż cztery tygodnie po budowie. Wpływ wieku na hałas wytwarzany przez samochody ciężarowe jest zasadniczo mniejszy niż na hałas wytwarzany przez samochody osobowe.

O stabilności w czasie decyduje głównie polerowanie i ubijanie przez pojazdy poruszające się po nawierzchni. Należy ją okresowo sprawdzać, jak zaznaczono w pkt 2.5.

5.2.

Konserwacja nawierzchni

Luźne kamyki lub pył, które mogą znacząco obniżyć faktyczną głębokość tekstury, muszą zostać usunięte z nawierzchni. W krajach o chłodnym klimacie, do odladzania używa się niekiedy soli. Sól może czasowo lub nawet trwale zmienić właściwości nawierzchni, zwiększając tym samym poziom hałasu, i dlatego jej stosowanie nie jest zalecane.

5.3.

Regeneracja nawierzchni w obszarze badań

Jeżeli konieczna jest regeneracja nawierzchni toru badawczego, zazwyczaj nie jest konieczna regeneracja powierzchni większej niż pas próbny (o szerokości 3 m, jak przedstawiono na rysunku 1), po którym poruszają się pojazdy, pod warunkiem że obszar badań poza pasem spełniał podczas badania wymóg dotyczący resztkowej porowatości lub pochłaniania dźwięku.

6.

Dokumentacja dotycząca nawierzchni próbnej i przeprowadzonych na niej badań

6.1.

Dokumentacja dotycząca nawierzchni próbnej

W dokumencie opisującym nawierzchnię próbną podaje się następujące dane:

6.1.1.

Położenie toru badawczego.

6.1.2.

Typ spoiwa, twardość spoiwa, typ kruszywa, maksymalna teoretyczna gęstość betonu (DR), grubość warstwy ścieralnej oraz krzywa klasyfikacji wyznaczona na podstawie rdzeni z toru badawczego.

6.1.3.

Metoda zagęszczania (np. typ walca, masa walca, liczba przejazdów walca).

6.1.4.

Temperatura mieszanki, temperatura otaczającego powietrza oraz prędkość wiatru podczas układania nawierzchni.

6.1.5.

Data ułożenia nawierzchni oraz dane dotyczące wykonawcy.

6.1.6.

Wszystkie wyniki badania lub przynajmniej ostatni z nich, w tym:

6.1.6.1.

Resztkowa porowatość każdego rdzenia.

6.1.6.2.

Miejsca na obszarze badań, z których pobrano rdzenie do pomiarów porowatości.

6.1.6.3.

Współczynnik pochłaniania dźwięku każdego rdzenia (jeżeli był mierzony). Należy podać wyniki dotyczące każdego rdzenia i każdego zakresu częstotliwości, jak również ogólną średnią.

6.1.6.4.

Miejsca na obszarze badań, z których pobrano rdzenie do pomiaru pochłaniania dźwięku.

6.1.6.5.

Głębokość tekstury, w tym liczba badań i odchylenie standardowe.

6.1.6.6.

Instytucja odpowiedzialna za badania, zgodnie z pkt 6.1.6.1 i 6.1.6.2, oraz typ stosowanych urządzeń.

6.1.6.7.

Data badania lub badań oraz data pobrania rdzeni z toru badawczego.

6.2.

Dokumentacja dotycząca badań hałasu pojazdu przeprowadzonych na nawierzchni

W dokumencie opisującym badanie lub badania hałasu pojazdu wskazuje się, czy zostały spełnione wszystkie wymogi tej normy. Zgodnie z pkt 6.1 należy podać odniesienie do dokumentu opisującego wyniki, które to potwierdzają.

Załącznik VIII

Metoda pomiarowa do celów oceny zgodności z dodatkowymi przepisami dotyczącymi emisji dźwięku

1.

Ogólne

W niniejszym załączniku opisano metodę pomiarową do celów oceny zgodności pojazdu z dodatkowymi przepisami dotyczącymi emisji dźwięku określonymi w art. 8.

Wykonywanie badań bezpośrednich przy składaniu wniosku o udzielenie homologacji typu nie jest obowiązkowe. Producent podpisuje deklarację zgodności, o której mowa w dodatku 1 do niniejszego załącznika. Organ udzielający homologacji typu może zwrócić się o dodatkowe informacje dotyczące deklaracji zgodności oraz przeprowadzić badania opisane poniżej.

Analiza, o której mowa w załączniku VIII, wymaga przeprowadzenia badania zgodnie z załącznikiem II. Badanie opisane w załączniku II przeprowadza się na tym samym torze badawczym w warunkach podobnych do tych, które są wymagane w odniesieniu do badań zalecanych w niniejszym załączniku.

2.

Metoda pomiarowa

2.1.

Przyrządy pomiarowe i warunki pomiarów

O ile nie określono inaczej, przyrządy pomiarowe, warunki pomiarów oraz stan pojazdu są równoważne z tymi, które określono w pkt 2 i 3 załącznika II.

Jeżeli pojazd posiada różne tryby, które mają wpływ na emisję hałasu, wszystkie tryby muszą być zgodne z wymogami określonymi w niniejszym załączniku w przypadku, w którym producent przeprowadził badania mające na celu wykazanie organowi udzielającemu homologacji zgodność z tymi wymogami, w sprawozdaniu z badań określa się tryby zastosowane podczas tych badań.

2.2.

Metoda badania

O ile nie określono inaczej, stosuje się warunki i procedury określone w punktach 4.1–4.1.2.1.2.2 załącznika II. Do celów niniejszego załącznika dokonuje się pomiaru i oceny pojedynczego przejazdu badawczego.

2.3.

Zakres pomiaru

Warunki pracy są następujące:

Prędkość pojazdu VAA ASEP: vAA ≥ 20 km/h

Przyspieszenie pojazdu awot ASEP: awot 5,04,0 m/s2 [Popr. 56]

Prędkość obrotowa silnika nBB ASEP nBB ≤ 2,0 * PMR-0,222 * s lub

nBB ≤ 0,9 * s, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa

Prędkość pojazdu VBB ASEP:

jeżeli wartość nBB ASEP została osiągnięta na jednym biegu vBB ≤ 70 km/h

w pozostałych przypadkach vBB ≤ 80 km/h

biegi k ≤ przełożenie skrzyni biegów i, jak określono w załączniku II

Jeżeli pojazd na najniższym ważnym biegu nie osiąga maksymalnej prędkości obrotowej silnika poniżej 70 km/h, prędkość pojazdu wynosi 80 km/h.

2.4.

Przełożenia skrzyni biegów

Wymogi zawarte w dodatkowych przepisach dotyczących emisji dźwięku mają zastosowanie do każdego przełożenia k, które daje wyniki badań w zakresie pomiaru, jak określono w pkt 2.3 niniejszego załącznika.

W przypadku pojazdów z przekładniami automatycznymi, przekładniami adaptacyjnymi i przekładniami bezstopniowymi CVT(54) badanych z niezablokowanymi przełożeniami skrzyni biegów badanie może obejmować zmianę przełożenia skrzyni biegów na niższy zakres i wyższe przyspieszenie. Zmiana biegu na wyższy zakres i niższe przyspieszenie nie jest dozwolona. Należy unikać zmiany biegu skutkującej stworzeniem warunku niezgodnego z warunkami brzegowymi. W takim przypadku dozwolone jest wprowadzenie i stosowanie urządzeń elektronicznych lub mechanicznych, w tym naprzemiennych położeń dźwigni zmiany biegów.

Aby badanie ASEP miało charakter reprezentatywny i było powtarzalne (dla organu udzielającego homologacji typu), pojazdy są badane przy produkcyjnej kalibracji skrzyni biegów.[Popr. 57]

2.5.

Warunki docelowe

Emisję dźwięku mierzy się przy każdym ważnym przełożeniu skrzyni biegów w czterech punktach pomiarowych, jak określono poniżej.

Pierwszy punkt pomiarowy P1 wyznacza się na podstawie prędkości początkowej vAA wynoszącej 20 km/h. Jeżeli niemożliwe jest osiągnięcie stanu stałego przyspieszenia, prędkość stopniowo zwiększa się o 5 km/h aż do uzyskania stałego przyspieszenia.

Czwarty punkt pomiarowy P4 wyznacza się na podstawie prędkości pojazdu w BB' przy tym przełożeniu skrzyni biegów w warunkach brzegowych, zgodnie z pkt 2.3.

Dwa pozostałe punkty pomiarowe wyznacza się według następującego wzoru:

Punkt pomiarowy Pj: vBB_j = vBB_1 + ((j - 1) / 3) * (vBB_4 - vBB_1) dla j = 2 i 3

gdzie:

vBB_1 = prędkość pojazdu w BB' punktu pomiarowego P1

vBB_4 = prędkość pojazdu w BB' punktu pomiarowego P4

Zakres tolerancji dla VBB_j: ± 3 km/h

W odniesieniu do wszystkich punktów pomiarowych muszą być spełnione warunki brzegowe, jak określono w pkt 2.3.

2.6.

Badanie pojazdu

Trajektoria linii środkowej pojazdu przebiega jak najdokładniej według linii CC' przez cały czas badania, od chwili zbliżenia się do linii AA' aż do chwili, w której tył pojazdu przekroczy linię BB'.

Na linii AA' całkowicie wciska się regulator przyspieszenia. Aby osiągnąć bardziej stałe przyspieszenie lub zapobiec redukcji do takiego przełożenia między linią AA' a linią BB', można użyć wstępnego przyspieszenia. Przyspiesznik utrzymuje się w pozycji wciśniętej do chwili, w której tylna część znajdzie się na linii BB'.

W odniesieniu do każdego pojedynczego przejazdu badawczego określa się i zapisuje następujące parametry:

Maksymalny poziom mocy akustycznej ważony za pomocą A po obu stronach pojazdu, wskazany przy każdym przejeździe pojazdu między dwiema liniami AA' i BB', zaokrągla się matematycznie do pierwszego miejsca po przecinku (Lwot,kj). W przypadku odnotowania szczytowej wartości dźwięku wyraźnie odbiegającej od ogólnego poziomu mocy akustycznej, pomiar zostaje odrzucony. Pomiarów z lewej i z prawej strony można dokonywać równocześnie lub kolejno.

Odczyty dotyczące prędkości pojazdu w AA' i BB' podaje się z dokładnością do pierwszego znaczącego miejsca po przecinku. (vAA,kj; vBB,kj)

W stosownych przypadkach odczyty dotyczące prędkości obrotowej silnika w AA' i BB' podaje się jako pełną wartość liczby całkowitej (nAA,kj; nBB,kj).

Obliczone przyspieszenie ustala się zgodnie ze wzorem określonym w pkt 4.1.2.1.2 załącznika II i podaje z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku (awot,test,kj).

3.

Analiza wyników

3.1.

Określenie punktu referencyjnego dla każdego przełożenia skrzyni biegów

W przypadku pomiarów na biegu „i” oraz na niższych biegach punkt referencyjny obejmuje maksymalny poziom hałasu Lwoti, podawaną prędkość obrotową silnika nwoti i prędkość pojazdu vwoti w BB' przy przełożeniu skrzyni biegów i w ramach próby przyspieszenia, o której mowa w załączniku II.

Lanchor,i = Lwoti,Załącznik II

nanchor,i = nBB,woti,Załącznik II

vanchor,i = vBB,woti,Załącznik II

W przypadku pomiarów na biegu i+1 punkt referencyjny obejmuje maksymalny poziom hałasu Lwoti+1, podawaną prędkość obrotową silnika nwoti+1 i prędkość pojazdu vwoti+1 w BB' przy przełożeniu i+1 w ramach próby przyspieszenia, o której mowa w załączniku II.

Lanchor,i+1 = Lwoti+1,Załącznik II

nanchor,i+1 = nBB,woti+1,Załącznik II

vanchor,i+1 = vBB,woti+1,Załącznik II

3.2.

Nachylenie krzywej regresji na każdym biegu

Pomiary dźwięku ocenia się jako funkcję prędkości obrotowej silnika zgodnie z pkt 3.2.1.

3.2.1.

Obliczanie nachylenia krzywej regresji w odniesieniu do każdego biegu

Krzywą regresji liniowej oblicza się na podstawie punktu referencyjnego oraz wyników czterech powiązanych pomiarów dodatkowych.

20130206-P7_TA(2013)0041_PL-p0000019.fig (w dB/1 000 min-1)

przy 20130206-P7_TA(2013)0041_PL-p0000020.fig oraz 20130206-P7_TA(2013)0041_PL-p0000021.fig;

gdzie nj = prędkość obrotowa silnika zmierzona na linii BB'

3.2.2.

Nachylenie krzywej regresji na każdym biegu

Wartość Slopek danego biegu do celów dalszych obliczeń jest wynikiem obliczeń określonych w pkt 3.2.1, zaokrąglonym do pierwszego miejsca po przecinku, ale nie wyższym niż 5 dB/1 000 min-1.

3.3.

Obliczanie liniowego wzrostu poziomu hałasu oczekiwanego dla każdego pomiaru

Poziom hałasu LASEP,kj dla punktu pomiarowego j i biegu k oblicza się w oparciu o prędkości obrotowe silnika zmierzone w każdym punkcie pomiarowym, na podstawie nachylenia, o którym mowa w pkt 3.2, w stosunku do określonego punktu referencyjnego przy każdym przełożeniu skrzyni biegów.

Dla nBB_k,j ≤ nanchor,k:

LASEP_k,j = Lanchor_k + (Slopek - Y) * (nBB_k,j - nanchor,k) / 1 000

Dla nBB_k,j > nanchor,k:

LASEP_k,j = Lanchor_k + (Slopek + Y) * (nBB_k,j - nanchor,k) / 1 000

gdzie Y = 1

3.4.

Próbki

Na żądanie organu udzielającego homologacji typu organizuje się dwa dodatkowe przejazdy w warunkach brzegowych zgodnie z pkt 2.3 niniejszego załącznika.

4.

Interpretacja wyników

Każdy pomiar hałasu poddaje się ocenie.

Poziom hałasu w każdym określonym punkcie pomiarowym nie przekracza wartości granicznych podanych poniżej:

Lkj ≤ LASEP_k.j + x

gdzie:

x = 3 dB(A) w przypadku pojazdu wyposażonego w przekładnię automatyczną bez blokady lub w przekładnię CVT bez blokady

x = 2 dB(A) + wartość graniczna wartość Lurban określona w załączniku II w przypadku wszystkich pozostałych pojazdów

Jeżeli zmierzony poziom hałasu w danym punkcie przekracza wartość graniczną, dokonuje się dwóch dodatkowych pomiarów w tym samym punkcie w celu sprawdzenia niepewności pomiaru. Pojazd nadal spełnia dodatkowe przepisy dotyczące emisji dźwięku, jeżeli średnia wyników trzech ważnych pomiarów w tym konkretnym punkcie jest zgodna ze specyfikacją.

5.

Ocena dźwięku odniesienia

Dźwięk odniesienia ocenia się w jednym punkcie na jednym oddzielnym biegu, symulując stan przyspieszenia, począwszy od prędkości początkowej w vaa równej 50 km/h, i przy założeniu, że prędkość końcowa w vbb będzie równa 61 km/h. Zgodność dźwięku w tym punkcie może być obliczana na podstawie wyników określonych w pkt 3.2.2 i w specyfikacji poniżej, lub oceniana poprzez pomiar bezpośredni na biegu określonym poniżej.

5.1.

Bieg k określa się w sposób następujący:

k = 3 w przypadku wszystkich przekładni manualnej i automatycznej wyposażonej w do 5 biegów;

k = 4 w przypadku przekładni automatycznej wyposażonej w 6 lub więcej biegów

Jeżeli nie są dostępne oddzielne biegi, tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku przekładni automatycznych lub przekładni CVT bez blokady, przełożenie skrzyni biegów do celów dalszych obliczeń wybiera się na podstawie wyniku próby przyspieszenia, o której mowa w załączniku II, oraz zgłoszonej prędkości obrotowej silnika i prędkości pojazdu na linii BB'.

5.2.

Określanie prędkości obrotowej odniesienia silnika, nref_k

Prędkość obrotową odniesienia silnika, nref_k, oblicza się przy przełożeniu skrzyni biegów k i przy prędkości odniesienia Vref = 61 km/h.

5.3.

Obliczanie Lref

Lref = Lanchor_k + Slopek * (nref_k - nanchor_k) / 1000

Wartość Lref jest nie większa niż 76 dB(A).

W przypadku pojazdów wyposażonych w przekładnię manualną mającą więcej niż cztery biegi do jazdy do przodu i w silnik rozwijający maksymalną moc większą niż 140 kW (EKG ONZ) oraz charakteryzujących się stosunkiem maksymalnej mocy do maksymalnej masy większym niż 75 kW/tonę wartość Lref jest nie większa niż 79 dB(A).

W przypadku pojazdów wyposażonych w przekładnię automatyczną mającą więcej niż cztery biegi do jazdy do przodu i w silnik rozwijający maksymalną moc większą niż 140 kW (EKG ONZ) oraz charakteryzujących się stosunkiem maksymalnej mocy do maksymalnej masy większym niż 75 kW/tonę wartość Lref jest nie większa niż 78 dB(A).

6.

Ocena dodatkowych przepisów dotyczących emisji dźwięku na podstawie zasady L_Urban

6.1.

Ogólne

Procedura oceny jest alternatywą wybraną przez producenta pojazdu wobec procedury opisanej w pkt 3 niniejszego załącznika i ma zastosowanie do wszystkich technologii pojazdów. Obowiązkiem producenta pojazdu jest określenie poprawnego sposobu badania. O ile nie określono inaczej, wszystkie badania i obliczenia należy prowadzić w sposób wyszczególniony w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

6.2.

Obliczanie Lurban ASEP

Na podstawie którejkolwiek z wartości Lwot ASEP będącej wynikiem pomiaru przeprowadzonego zgodnie z niniejszym załącznikiem wartość Lurban ASEP oblicza się w następujący sposób:

a) obliczyć wartość awot test ASEP na podstawie wyniku obliczenia przyspieszenia, o którym mowa w pkt 4.1.2.1.2.1 lub w pkt 4.1.2.1.2.2 załącznika II do niniejszego rozporządzenia, w stosownych przypadkach;

b) określić prędkość pojazdu (VBB ASEP) w BB podczas badania Lwot ASEP;

c) obliczyć kP ASEP w następujący sposób:

kP ASEP = 1 - (aurban / awot test ASEP)

Wyników badań, według których wartości awot test ASEP są niższe niż a_urban, nie bierze się pod uwagę;

d) obliczyć wartość Lurban measured ASEP w sposób następujący:

Lurban measured ASEP =

Lwot ASEP – kP ASEP * (Lwot ASEP – Lcrs)

Do dalszych obliczeń użyć wartości Lurban, o której mowa w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, bez zaokrąglenia, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku (xx,x);

e) obliczyć Lurban normalized w sposób następujący:

Lurban normalized = Lurban measured ASEP – Lurban;

f) obliczyć wartość Lurban ASEP w sposób następujący:

Lurban ASEP =

Lurban normalized - (0,15 * (VBB ASEP - 50));

g) zgodności z wartościami granicznymi:

Wartość Lurban ASEP jest niższa lub równa 3,0 dB.

Dodatek 1

Poświadczenie zgodności z dodatkowymi przepisami dotyczącymi emisji dźwięku

(Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm))

   (Nazwa producenta) zaświadcza, że pojazdy tego typu (typu w odniesieniu do jego emisji hałasu zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr…) są zgodne z wymogami art. 8 rozporządzenia nr... .
   (Nazwa producenta) składa niniejsze oświadczenie w dobrej wierze, po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny charakterystyki emisji hałasu pojazdów.

Data:

Nazwa upoważnionego przedstawiciela:

Podpis upoważnionego przedstawiciela:

Załącznik IX

Środki zapewniające słyszalność pojazdów hybrydowych i elektrycznych

Niniejszy załącznik odnosi się do dźwiękowych systemów ostrzegawczych pojazdu (AVAS) przeznaczonych dla hybrydowych pojazdów elektrycznych transportu drogowego lub wyłącznie elektrycznych pojazdów transportu drogowego.

A

Dźwiękowy system ostrzegawczy pojazdu

1.

Definicja

Dźwiękowy system ostrzegawczy pojazdu (AVAS) jest urządzeniem wytwarzającym dźwięk, mającym na celu informowaniesystemem przeznaczonym dla hybrydowych pojazdów elektrycznych transportu drogowego i elektrycznych pojazdów transportu drogowego, który informuje pieszych i niechronionych użytkowników drogi o działaniu pojazdu. [Popr. 58]

2.

Działanie systemu

Jeżeli system AVAS jest zainstalowany w pojeździe, musi spełniać wymogi określone poniżej.

3.

Warunki pracy

a)

Metoda wytwarzania dźwięku

System AVAS automatycznie wytwarza dźwięk przy minimalnym zakresie prędkości pojazdu, począwszy od 20 km/h, oraz podczas cofania, jeżeli ma to zastosowanie do danej kategorii pojazdu. Jeżeli pojazd jest wyposażony w silnik spalinowy wewnętrznego spalania, który jest uruchomiony przy prędkości z zakresu określonego powyżej, system AVAS nie musi wytwarzać dźwięku.

W przypadku pojazdów wyposażonych w sygnalizator dźwiękowy cofania system AVAS nie musi wytwarzać dźwięku podczas cofania.

b)

Pauza

System AVAS może być wyposażony we włącznik umożliwiający czasowe zaprzestanie działania („włącznik pauzy”).

Jeżeli jednak zainstalowano włącznik pauzy, pojazd powinien być również wyposażony w urządzenie służące do ostrzegania kierowcy znajdującego się na siedzeniu kierowcy o przerwie w pracy urządzenia informującego o zbliżaniu się pojazdu.

Po okresie pauzy powinno być możliwe ponowne uruchomienie systemu AVAS.

Jeżeli włącznik pauzy jest zamontowany w pojeździe, powinien znajdować się w takim położeniu, aby kierowca mógł z łatwością go odnaleźć i użyć.

c)

Tłumienie

Poziom hałasu systemu AVAS może być obniżony w okresach eksploatacji pojazdu.

4.

Rodzaj i natężenie dźwięku

a)

Dźwięk wytwarzany przez system AVAS powinien być dźwiękiem ciągłym, stanowiącym informację dla pieszych i niechronionych użytkowników drogi o tym, że prowadzony jest pojazd. Dźwięk powinien jasno wskazywać na zachowanie pojazdu i powinien brzmieć podobnie do dźwięku pojazdu tej samej kategorii, wyposażonego w silnik spalinowy wewnętrznego spalania.

Niedozwolone jest jednak stosowanie następujących i podobnych rodzajów dźwięku:

(i) syreny, klaksonu, dźwięcznika, dzwonka i sygnałów alarmowych pojazdów;

(ii) dźwięków alarmowych np. alarmów pożarowych, antywłamaniowych i przeciwdymnych;

(iii) dźwięku przerywanego.

Powinno się unikać stosowania następujących i podobnych dźwięków:

(iv) dźwięków melodyjnych, dźwięków naśladujących odgłosy owadów i innych zwierząt;

(v) dźwięków, które zakłócają identyfikację pojazdu lub jego działanie (np. przyspieszanie, opóźnianie itp.). [Popr. 59]

b)

Dźwięk wytwarzany przez system AVAS powinienmusi w łatwy sposób wskazywać na aktualne funkcjonowanie pojazdu i kierunek jazdy, na przykład poprzez automatyczną zmianę poziomu hałasu lub charakterystyk w ramach synchronizacji z prędkością pojazdu.

c)

Poziom hałasu wytwarzany przez system AVAS nie może przekracza przybliżonego poziomu hałasu podobnego pojazdu tej samej kategorii wyposażonego w silnik spalinowy wewnętrznego spalania i działającego w takich samych warunkach.

Kwestie środowiskowe:

Opracowując system AVAS należy wziąć pod uwagę ogólny wpływ hałasu na daną społeczność. [Popr. 60]

Załącznik X

Homologacja typu UE w odniesieniu do poziomu hałasu układów wydechowych jako oddzielnych zespołów technicznych (zamiennych układów wydechowych)

1.

WYSTĄPIENIE O HOMOLOGACJĘ TYPU UE

1.1.

Wniosek o udzielenie homologacji typu UE zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 dyrektywy 2007/46/WE w odniesieniu do zamiennego układu wydechowego lub jego części jako oddzielnego zespołu technicznego wnosi producent pojazdu lub producent wspomnianego zespołu technicznego.

1.2.

Wzór dokumentu informacyjnego znajduje się w dodatku 1.

1.3.

Na żądanie właściwej upoważnionej placówki technicznej wnioskodawca musi dostarczyć:

1.3.1

dwie próbki układu, w związku z którym wystąpiono o udzielenie homologacji typu UE,

1.3.2.

układ wydechowy typu, jaki był pierwotnie zamocowany w pojeździe w momencie udzielenia homologacji typu UE,

1.3.3.

egzemplarz typu pojazdu, w którym układ ma być zamontowany, spełniający wymogi określone w pkt 2.1 załącznika VI do niniejszego rozporządzenia,

1.3.4.

oddzielnie silnik odpowiedni do opisanego typu pojazdu.

2.

OZNAKOWANIA

2.4.1.

Na zamiennym układzie wydechowym lub jego częściach, z wyłączeniem osprzętu mocującego i rur, należy umieścić:

2.4.1.1.

znak towarowy lub nazwę handlową producenta układu zamiennego i jego części,

2.4.1.2.

opis działalności producenta,

2.4.2.

Powyższe oznakowania muszą być wyraźnie widoczne i czytelne, nawet po zamontowaniu układu w pojeździe

3.

UDZIELANIE HOMOLOGACJI TYPU UE

3.1.

Jeżeli spełnione są odpowiednie wymogi, udziela się homologacji typu UE na mocy art. 9 ust. 3 oraz, w stosownych przypadkach, na mocy art. 10 ust. 4 dyrektywy 2007/46/WE.

3.2.

Wzór świadectwa homologacji typu UE przedstawiono w dodatku 2.

3.3.

Numer homologacji, zgodnie z załącznikiem VII do dyrektywy 2007/46/WE, przydziela się każdemu typowi zamiennego układu wydechowego lub jego części homologowanej jako oddzielny zespół techniczny; sekcja 3 numeru homologacji typu wskazuje numer dyrektywy zmieniającej, która miała zastosowanie w chwili udzielenia homologacji typu pojazdu. To samo Państwo Członkowskie nie przydziela tego samego numeru innemu typowi zamiennego układu wydechowego lub jego części.

4.

ZNAK HOMOLOGACJI TYPU UE

4.1.

Każdy zamienny układ wydechowy lub jego część, z wyłączeniem osprzętu mocującego i rur, zgodny z typem homologowanym na mocy niniejszego rozporządzenia, otrzymuje znak homologacji typu UE.

4.2.

Znak homologacji typu UE składa się z prostokąta otaczającego małą literę „e”, po której następuje(-ą) litera lub litery identyfikujące państwo członkowskie lub numer państwa członkowskiego, które udzieliło homologacji:

„1” – Niemcy;

„2” – Francja;

„3” – Włochy;

„4” – Niderlandy;

„5” – Szwecja;

„6” – Belgia;

„7” – Węgry;

„8” – Republika Czeska;

„9” – Hiszpania;

„11” – Zjednoczone Królestwo;

„12” – Austria;

„13” – Luksemburg;

„17” – Finlandia;

„18” – Dania;

„19” – Rumunia;

„20” – Polska;

„21” – Portugalia;

„23” – Grecja;

„24” – Irlandia;

„26” – Słowenia;

„27” – Słowacja;

„29” – Estonia;

„32” – Łotwa;

„34” – Bułgaria;

„36” – Litwa;

„49” – Cypr;

„50” – Malta.

W pobliżu prostokąta musi znajdować się również „bazowy numer homologacji” zawarty w sekcji 4 numeru homologacji typu określonego w załączniku VII do dyrektywy 2007/46/WE; numer bazowy poprzedzony jest dwiema cyframi wskazującymi na numer porządkowy przypisany ostatnim poważnym zmianom technicznym do niniejszego rozporządzenia, które miało zastosowanie w chwili udzielenia homologacji typu pojazdu.

4.3.

Znak homologacji musi być wyraźnie widoczny i czytelny, nawet po zamontowaniu układu w pojeździe.

4.4.

Przykład znaku homologacji typu UE znajduje się w dodatku 3.

5.

SPECYFIKACJE

5.1.

Specyfikacje ogólne

5.1.1.

Zamienny układ wydechowy lub jego części są zaprojektowane, skonstruowane i przystosowane do montażu w sposób zapewniający zgodność pojazdu z przepisami niniejszego rozporządzenia, w normalnych warunkach eksploatacji, niezależnie od drgań, na jakie mogą być narażone.

5.1.2.

Układ tłumiący lub jego części są zaprojektowane, skonstruowane i przystosowane do montażu w sposób umożliwiający osiągnięcie odpowiedniej odporności na zjawisko korozji, na które są one narażone, biorąc pod uwagę warunki eksploatacji pojazdu.

5.1.3.

Dodatkowe zalecenia związane z operowaniem i ręcznie regulowane wielotrybowe układy wydechowe lub tłumiące

5.1.3.1.

Wszystkie układy wydechowe lub tłumiące są skonstruowane w taki sposób, aby nie można było w łatwy sposób usunąć przegród, stożków wylotowych i pozostałych części, których podstawowym przeznaczeniem jest tworzenie komór tłumiących/rozprężeniowych. Jeżeli włączenie takiej części jest nieuniknione, sposób jej mocowania musi być taki, aby usuwanie nie było ułatwione (np. za pomocą tradycyjnych mocowań gwintowanych); część taka powinno również być umocowana w taki sposób, aby jej usunięcie prowadziło do trwałego/nieodwracalnego uszkodzenia.

5.1.3.2.

Układy wydechowe lub tłumiące z wieloma ręcznie regulowanymi trybami działania spełniają wszystkie wymogi przy wszystkich trybach działania. Zgłoszonymi poziomami hałasu są poziomy dotyczące trybu działania, w odniesieniu do którego odnotowano najwyższe poziomy hałasu.

5.2.

Specyfikacje dotyczące poziomów hałasu

5.2.1.

Warunki pomiaru

5.2.1.1.

Badaniu hałasu układu tłumiącego i zamiennego układu tłumiącego należy poddać pojazd z tymi samymi „zwykłymi” oponami (jak określono w pkt 2.8 regulaminu nr 117 EKG ONZ (Dz.U. L 231 z 29.8.2008 s. 19). Badaniom nie można poddawać pojazdów z oponami do zastosowań specjalnych lub z oponami śniegowymi, jak określono w pkt 2.9 i 2.10 regulaminu nr 117 EKG ONZ. Takie opony mogłyby wpłynąć na podwyższenie poziomu hałasu pojazdu lub powodowałyby zniekształcenie wyników porównania dotyczącego możliwości w zakresie redukcji hałasu. Opony mogą być używane, ale muszą spełniać wymogi prawne w zakresie użytku drogowego.

5.2.2.

Możliwości w zakresie redukcji hałasu zamiennego układu tłumiącego lub części tego układu sprawdza się metodami określonymi w art. 7 i 8 oraz w pkt 1 załącznika II. W szczególności do celów zastosowania tego punktu należy odwołać się zmienionej wersji niniejszego rozporządzenia, która obowiązywała w chwili udzielenia homologacji nowego typu pojazdu.

a) Pomiar na pojeździe w ruchu

Jeżeli zamienny układ tłumiący lub jego części są zamontowane w pojeździe opisanym w pkt 1.3.3, uzyskane poziomy hałasu muszą spełniać jeden z następujących warunków:

(i) wartość będąca wynikiem pomiaru (w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej) nie przekracza o więcej niż o 1 dB(A) wartości homologacji typu uzyskanej na podstawie niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do danego typu pojazdu;

(ii) wartość będąca wynikiem pomiaru (przed jakimkolwiek zaokrągleniem do najbliższej liczby całkowitej) nie przekracza o więcej niż o 1 dB(A) poziomu hałasu będącego wynikiem pomiaru (przed jakimkolwiek zaokrągleniem do najbliższej liczby całkowitej) w odniesieniu do pojazdu określonego w pkt 1.3.3, jeżeli jest on wyposażony w układ tłumiący odpowiadający typowi zamontowanemu w pojeździe przy zgłaszaniu do homologacji typu na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Jeżeli wybrano równoległe porównanie układu zamiennego z układem oryginalnym, do celów zastosowania pkt 4.1.2.1.4.2 lub pkt 4.1.2.2.1.2 załącznika II do niniejszego rozporządzenia, dopuszcza się zmianę biegu na wyższe przyspieszenia, a stosowanie urządzeń elektronicznych lub mechanicznych, aby zapobiec takiej redukcji, nie jest obowiązkowe. Jeżeli w tych warunkach poziom hałasu badanego pojazdu jest wyższy niż wartości wymagane do celów zgodności produkcji, upoważniona placówka techniczna podejmie decyzję w sprawie reprezentatywności badanego pojazdu.

b) Pomiar na pojeździe w stanie nieruchomym

Jeżeli zamienny układ tłumiący lub jego części są zamontowane w pojeździe opisanym w pkt 1.3.3, uzyskane poziomy hałasu muszą spełniać jeden z następujących warunków:

(i) wartość będąca wynikiem pomiaru (w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej) nie przekracza o więcej niż o 2 dB(A) wartości homologacji typu uzyskanej na podstawie niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do danego typu pojazdu;

(ii) wartość będąca wynikiem pomiaru (przed jakimkolwiek zaokrągleniem do najbliższej liczby całkowitej) nie przekracza o więcej niż o 2 dB(A) poziomu hałasu będącego wynikiem pomiaru (przed jakimkolwiek zaokrągleniem do najbliższej liczby całkowitej) w odniesieniu do pojazdu określonego w pkt 1.3.3, jeżeli jest on wyposażony w układ tłumiący odpowiadający typowi zamontowanemu w pojeździe przy zgłaszaniu do homologacji typu na podstawie niniejszego rozporządzenia.

5.2.3.

Zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II każdy zamienny układ tłumiący lub jego część muszą być zgodne z mającymi zastosowanie specyfikacjami zawartymi w załączniku VIII w niniejszym rozporządzeniu. W przypadku pojazdów homologowanych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, a w szczególności z wymogami określonymi w załączniku VIII (dodatkowymi przepisami w zakresie emisji dźwięku) specyfikacje zawarte w pkt 5.2.3.1–5.2.3.3 niniejszego załącznika nie mają zastosowania.

5.2.3.1.

Jeżeli zamienny układ tłumiący lub jego część charakteryzują się zmienną geometrią, we wniosku o udzielenie homologacji typu producent zawiera oświadczenie (zgodnie z dodatkiem 1 do załącznika VIII), że typ układu tłumiącego, który ma być homologowany, jest zgodny z wymogami określonymi w pkt 5.2.3 niniejszego załącznika. Organ udzielający homologacji typu może wymagać przeprowadzenia wszelkich istotnych badań w celu sprawdzenia zgodności typu układu tłumiącego z dodatkowymi przepisami w zakresie emisji dźwięku.

5.2.3.2.

Jeżeli zamienny układ tłumiący lub jego część nie charakteryzują się zmienną geometrią, wystarczy, aby producent zawarł we wniosku o udzielenie homologacji typu oświadczenie (zgodnie z dodatkiem 1 załącznika VIII), że typ układu tłumiącego, który ma być homologowany, jest zgodny z wymogami określonymi w pkt 5.2.3 niniejszego załącznika.

5.2.3.3.

Poświadczenie zgodności otrzymuje brzmienie: „(Nazwa producenta) zaświadcza, że układ tłumiący tego typu spełnia wymogi określone w pkt 5.2.3 załącznika X do rozporządzenia (UE) nr …. [niniejszego rozporządzenia]. (Nazwa producenta) składa niniejsze oświadczenie w dobrej wierze, po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny technologicznej dotyczącej możliwości w zakresie emisji dźwięku w szeregu mających zastosowanie warunków eksploatacji.

5.3.

Pomiar dotyczący osiągów pojazdu

5.3.1.

Zamienny układ tłumiący lub jego części muszą być takie, aby osiągi pojazdu były porównywalne z osiągami oryginalnego układu tłumiącego będącego elementem wyposażenia lub jego części.

5.3.2.

Zamienny układ tłumiący lub, w zależności od wyboru producenta, jego części porównuje się z oryginalnym układem tłumiącym lub częściami, które są także nowym, które również są nowe i kolejno zamontowane w pojeździe, o którym mowa w pkt 1.3.3.

5.3.3.

Weryfikację przeprowadza się poprzez pomiar ciśnienia wstecznego zgodnie z pkt 5.3.4.

Wartość będąca wynikiem pomiaru przy zastosowaniu zamiennego układu tłumiącego nie przekracza wartości będącej wynikiem pomiaru przy zastosowaniu oryginalnego układu tłumiącego o więcej niż 25 % zgodnie z warunkami wymienionymi poniżej

5.3.4.

Metoda badania

5.3.4.1.

Metoda badania z silnikiem

Pomiarów dokonuje się na silniku opisanym w pkt 1.3.4, podłączonym do dynamometru. Przy całkowicie otwartej przepustnicy stanowisko badawcze ustawia się tak, aby uzyskać prędkość silnika (S) odpowiadającą maksymalnej mocy znamionowej silnika.

Do celów pomiaru ciśnienia wstecznego odległość między otworem piezometrycznym a kolektorem wydechowym określono w załączniku 5.

5.3.4.2.

Metoda badania z silnikiem

Pomiary prowadzi się na pojeździe, o którym mowa w pkt 1.3.3. Badanie prowadzi się na drodze lub na dynamometrze rolkowym.

Przy całkowicie otwartej przepustnicy silnik jest obciążony tak, aby osiągnąć prędkość obrotową silnika odpowiadającą maksymalnej mocy znamionowej silnika (prędkość obrotową silnika S).

Do celów pomiaru ciśnienia wstecznego odległość między otworem piezometrycznym a kolektorem wydechowym określono w załączniku 5.

5.4.

Dodatkowe specyfikacje dotyczące zamiennych układów tłumiących lub części zawierających włókniste materiały dźwiękochłonne.

5.4.1.

Ogólne

W układach tłumiących lub ich częściach mogą być zastosowane włókniste materiały dźwiękochłonne tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

a) spaliny nie wchodzą w kontakt z materiałami włóknistymi;

b) układ tłumiący lub jego części mają ten sam rodzaj konstrukcji, co układy lub części, w odniesieniu do których udowodniono podczas procesu homologacji typu zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia, że się nie psują.

Jeżeli żaden z tych warunków nie jest spełniony, kompletny układ tłumiący lub jego części poddaje się konwencjonalnemu procesowi kondycjonowania przy zastosowaniu jednej z trzech instalacji i procedur opisanych poniżej.

5.4.1.1.

Ciągła eksploatacja w warunkach drogowych przez 10 000 km

5.4.1.1.1.

Na 50 ± 20 procent tej eksploatacji składa się jazda w warunkach miejskich, a na pozostałą część - przebiegi długodystansowe przy dużej prędkości; ciągłą eksploatację w warunkach drogowych można zastąpić odpowiadającym jej programem badań na torze badawczym.

Te dwa programy prędkości stosuje się na przemian co najmniej dwa razy.

W kompletnym programie badań przewidziano minimum 10 przerw o czasie trwania co najmniej trzech godzin w celu odtworzenia efektów ochłodzenia oraz każdej ewentualnej kondensacji.

5.4.1.2.

Kondycjonowanie na stanowisku badawczym

5.4.1.2.1.

Układ tłumiący lub jego części montuje się w pojeździe, o którym mowa w pkt 1.3.3, lub w silniku, o którym mowa w pkt 1.3.4, przy użyciu standardowych części i zgodnie z instrukcjami producenta. W pierwszym przypadku pojazd jest osadzony na dynamometrze rolkowym. W drugim przypadku silnik jest przyłączony do dynamometru.

5.4.1.2.2.

Badanie prowadzi się w ramach sześciu okresów sześciogodzinnych z co najmniej 12-godzinną przerwą między każdym okresem w celu odtworzenia efektów ochłodzenia oraz każdej ewentualnej kondensacji.

5.4.1.2.3.

Podczas każdego sześciogodzinnego okresu silnik pracuje kolejno w następujących sekwencjach:

a) przez pięć minut z prędkością biegu jałowego;

b) przez jedną godzinę przy 1/4 obciążenia i przy 3/4 maksymalnej znamionowej prędkości obrotowej silnika (S);

c) przez jedną godzinę przy 1/2 obciążenia i przy 3/4 maksymalnej znamionowej prędkości obrotowej silnika (S);

d) przez 10 minut przy pełnym obciążeniu i przy 3/4 maksymalnej znamionowej prędkości obrotowej silnika (S);

e) przez 15 minut przy 1/2 obciążenia i przy maksymalnej znamionowej prędkości obrotowej silnika (S);

f) przez 30 minut przy 1/4 obciążenia i przy maksymalnej znamionowej prędkości obrotowej silnika (S).

Na każdy okres składają się dwie grupy sekwencji warunków ułożonych w kolejności a)–f).

5.4.1.2.4.

Podczas badania układu tłumiącego ani jego części nie chłodzi się ciągiem sztucznym symulującym normalny przepływ powietrza w pojeździe.

Na wniosek producenta układ tłumiący lub jego części można jednak chłodzić, aby zapobiec przekroczeniu temperatury rejestrowanej przy wlocie, gdy pojazd porusza się z maksymalną prędkością.

5.4.1.3.

Kondycjonowanie poprzez pulsację

5.4.1.3.1.

Układ tłumiący lub jego części mocuje się w pojeździe, o którym mowa w pkt 1.3.3, lub w silniku, o którym mowa w pkt 1.3.4. W pierwszym przypadku pojazd jest osadzony na dynamometrze rolkowym, a w drugim przypadku – na dynamometrze.

5.4.1.3.2.

Aparatura badawcza, której szczegółowy schemat przedstawiono na rysunku 1 w dodatku 1 do załącznika IV, jest zamocowana na wylocie układu tłumiącego. Dopuszczalna jest każda inna aparatura zapewniająca równorzędne wyniki.

5.4.1.3.3.

Aparatura badawcza jest wyregulowana w taki sposób, aby przepływ spalin był na przemian przerywany i wznawiany za pomocą szybko działającego zaworu przez 2 500 cykli.

5.4.1.3.4.

Zawór otwiera się, gdy ciśnienie wsteczne spalin, zmierzone co najmniej 100 mm za kołnierzem wlotowym, osiąga wartość 35–40 kPa. Zawór zamyka się, gdy ciśnienie to nie różni się o więcej niż 10 % od swojej ustabilizowanej wartości przy otwartym zaworze.

5.4.1.3.5.

Wyłącznik czasowy nastawia się na czas trwania wydechu spalin określony w przepisach ustanowionych w pkt 5.4.1.3.4.

5.4.1.3.6.

Prędkość obrotowa silnika jest równa 75 % prędkości obrotowej (S), przy której silnik osiąga maksymalną moc.

5.4.1.3.7.

Moc wskazywana przez dynamometr jest równa 50 % mocy przy całkowitym otwarciu przepustnicy, zmierzonej przy 75 % prędkości obrotowej silnika (S).

5.4.1.3.8.

Wszystkie otwory spustowe są zamknięte podczas badania.

5.4.1.3.9.

Całe badanie musi być zakończone w ciągu 48 godzin. W stosownych przypadkach po każdej godzinie następuje jeden okres chłodzenia.

5.4.1.3.10.

Po kondycjonowaniu, poziom hałasu sprawdza się zgodnie z pkt 5.2.

6.

Rozszerzenie homologacji

Producent układu tłumiącego lub jego należycie akredytowany przedstawiciel może zwrócić się do służby administracyjnej, która udzieliła homologacji układu tłumiącego jednego z szeregu typów pojazdów, o rozszerzenie homologacji na inne typy pojazdów.

Procedurę tę opisano w pkt 1. Komunikat dotyczący rozszerzenia (lub odmowy rozszerzenia) przekazuje się państwom członkowskim zgodnie z procedurą opisaną w dyrektywie 2007/46/WE.

7.

Zmiana typu układu tłumiącego

W przypadku zmiany typu homologowanego na mocy niniejszego rozporządzenia stosuje się art. 13–16 i art. 17 ust. 4 dyrektywy 2007/46/WE.

8.

Zgodność produkcji

8.1.

Środki mające na celu zapewnienie zgodności produkcji podejmuje się zgodnie z wymogami ustanowionymi w art. 12 dyrektywy 2007/46/WE.

8.2.

Przepisy szczególne:

8.2.1.

Badania, o których mowa w pkt 2.3.5 załącznika X do dyrektywy 2007/46/WE, odpowiadają tym, o których mowa w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

8.2.2.

Inspekcje, o których mowa w pkt 3 załącznika X do dyrektywy 2007/46/WE, przeprowadza się zasadniczo co dwa lata.

Dodatek 1

Dokument informacyjny nr … dotyczący homologacji typu UE w przypadku oddzielnego

zespołu technicznego układów wydechowych dla pojazdów silnikowych (rozporządzenie …)

W stosownych przypadkach należy dostarczyć w trzech egzemplarzach, wraz ze spisem treści, poniższe informacje. Wszystkie rysunki w odpowiedniej skali i o odpowiednim stopniu szczegółowości należy dostarczać w formacie A4 lub złożone do formatu A4. Zdjęcia, jeżeli zostały załączone, muszą być dostatecznie szczegółowe.

Jeżeli układy, części lub oddzielne zespoły techniczne są sterowane elektronicznie, należy przedstawić informacje na temat działania tego sterowania.

0.

Informacje ogólne

0.1.

Marka (nazwa handlowa producenta):

0.2.

Typ i ogólne opisy handlowe:

0.5.

Nazwa i adres producenta:

0.7.

W przypadku części i oddzielnych zespołów technicznych, miejsce i sposób umieszczenia znaku homologacji UE:

0.8.

Adresy zakładów montujących:

1.

Opis pojazdu, dla którego przeznaczone jest urządzenie (jeżeli urządzenie jest przeznaczone dla więcej niż jednego typu pojazdu, wymaganą w tym punkcie informację przedstawia się dla każdego odnośnego typu pojazdu)

1.1.

Marka (nazwa handlowa producenta):

1.2.

Typ i ogólne opisy handlowe:

1.3.

Sposób identyfikacji typu, jeżeli oznaczono na pojeździe:

1.4.

Kategoria pojazdu:

1.5.

Numer homologacji typu UE w odniesieniu do poziomu hałasu:

1.6.

Wszystkie informacje wspomniane w pkt 1.1–1.4 świadectwa homologacji typu dotyczącego pojazdu (załącznik I, dodatek 2 do niniejszego rozporządzenia):

1.

Informacje dodatkowe

1.1.

Budowa oddzielnego zespołu technicznego:

1.2.

Znak towarowy lub nazwa handlowa typu lub typów pojazdu silnikowego, w którym ma być zamontowany tłumik(1)

1.3.

Typ lub typy pojazdu(-ów) i jego (ich) numer(-y) homologacji typu:

1.4.

Silnik

1.4.1.

Typ (zapłon iskrowy, wysokoprężny):

1.4.2.

Cykle: dwusuwowy, czterosuwowy:

1.4.3.

Całkowita pojemność skokowa cylindrów:

1.4.4.

maksymalna moc znamionowa silnika … kW na … min–1

1.5.

Liczba przełożeń skrzyni biegów:

1.6.

Zastosowane przełożenia skrzyni biegów:

1.7.

Przełożenie lub przełożenia osi napędzanych:

1.8.

Wartości poziomu hałasu:

pojazd w ruchu: … dB(A), prędkość ustabilizowana przed przyspieszeniem

na poziomie … km/h;

pojazd w stanie nieruchomym dB(A) przy … min–1

1.9.

Wartość przeciwciśnienia:

1.10.

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wymogów w zakresie eksploatacji i montażu:

2.

Uwagi:

3.

Opis urządzenia

3.1.

Opis zamiennego układu wydechowego określający wzajemne położenie każdej części układu, wraz z instrukcją montażu:

3.2.

Szczegółowe rysunki każdej części, umożliwiające jej łatwe zlokalizowanie i zidentyfikowanie, wraz ze wskazaniem użytych materiałów. Rysunki te muszą wskazywać miejsce przeznaczone do obowiązkowego umieszczenia znaku homologacji typu UE

Data, plik

Dodatek 2

WZÓR

ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU UE

(Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm))

Pieczęć organu administracji

Komunikat dotyczący

   homologacji typu (1)
   rozszerzenia homologacji typu (1)
   odmowy udzielenia homologacji typu (1)
   cofnięcia homologacji typu (1)
  

pojazdu/części/oddzielnego zespołu technicznego (1) w odniesieniu do rozporządzenia nr .

Numer homologacji typu:

Powód rozszerzenia:

SEKCJA I

0.1.

Marka (nazwa handlowa producenta):

0.2.

Typ i ogólne opisy handlowe:

0.3.

Sposób identyfikacji typu, jeżeli oznaczono na pojeździe/części/oddzielnym zespole technicznym (1) (2):

0.3.1.

Umiejscowienie tego oznakowania:

0.4.

Kategoria pojazdu (3):

0.5.

Nazwa i adres producenta:

0.7.

W przypadku części i oddzielnych zespołów technicznych, miejsce i sposób umieszczenia znaku homologacji UE:

0.8.

Adresy zakładów montujących:

SEKCJA II

1.

Informacje dodatkowe (w stosownych przypadkach): zob. uzupełnienie

2.

Placówka techniczna upoważniona do przeprowadzania badań homologacyjnych:

3.

Data sprawozdania z badań:

4.

Numer sprawozdania z badań:

5.

Uwagi (jeżeli występują): zob. uzupełnienie

6.

Miejsce:

7.

Data:

8.

Podpis:

9.

W załączeniu znajduje się spis treści pakietu informacyjnego, który przekazano organowi udzielającemu homologacji i który może być udostępniony na wniosek

(1) Niepotrzebne skreślić.

(2) Jeżeli sposób identyfikacji typu zawiera znaki niemające znaczenia dla opisu typu pojazdu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, którego dotyczy dane świadectwo homologacji typu, znaki te przedstawia się w dokumentacji za pomocą symbolu: „?’ (np. ABC??123??).

(3) Zgodnie z definicją zawartą w załączniku IIA do dyrektywy 2007/46/WE.

Dodatek 3

Wzór znaku homologacji typu UE

20130206-P7_TA(2013)0041_PL-p0000022.fig

Układ wydechowy lub jego część opatrzona powyższym znakiem homologacji typu UE to urządzenie, któremu udzielono homologacji w Hiszpanii (e 9) na mocy rozporządzenia nr… pod bazowym numerem homologacji 0148.

Podane numery są przykładowe.

Dodatek 4

Aparatura badawcza

20130206-P7_TA(2013)0041_PL-p0000024.fig

1.

Kołnierz wlotowy lub tuleja – podłączenie do tylnej części kompletnego badanego układu tłumiącego.

2.

Zawór regulacyjny (ręczny).

3.

Zbiornik kompensacyjny o pojemności 35–40 l.

4.

Wyłącznik ciśnieniowy o zakresie działania 5–250 kPa – do celów otwarcia urządzenia określonego w pozycji 7.

5.

Wyłącznik czasowy – do celów otwarcia urządzenia określonego w pozycji 7.

6.

Licznik impulsów.

7.

Zawór szybkodziałający – taki jak wylotowy zawór hamulcowy o średnicy 60 mm, uruchamiany cylindrem pneumatycznym o sile wyjściowej 120 N przy 400 kPa. Czas odpowiedzi przy otwieraniu i zamykaniu nie może przekraczać 0,5 sekundy.

8.

Usuwanie spalin.

9.

Rura elastyczna.

10.

Ciśnieniomierz.

Dodatek 5

Punkty pomiarowe - przeciwciśnienie

Przykłady możliwych punktów pomiarowych w badaniach straty ciśnienia. Dokładny punkt pomiarowy określa się w sprawozdaniu z badań. Znajduje się on na obszarze, na którym przepływ gazu jest prawidłowy.

  Rysunek 1

Rura pojedyncza

20130206-P7_TA(2013)0041_PL-p0000026.fig

  Rysunek 2

Rura częściowo podwójna1

20130206-P7_TA(2013)0041_PL-p0000028.fig

1 Jeżeli nie jest to możliwe, należy odnieść się do rysunku 3.

  Rysunek 3

Rura podwójna

20130206-P7_TA(2013)0041_PL-p0000030.fig

2 Dwa punkty pomiarowe, jeden odczyt.

Załącznik XI

Kontrole zgodności produkcji w odniesieniu do układu wydechowego jako oddzielnego zespołu technicznego

1.

Informacje ogólne

Niniejsze wymagania są zgodne z procedurą badania zgodności produkcji zgodnie z pkt 1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

2.

Badanie i procedury

Metody badań, przyrządy pomiarowe i sposób interpretacji wyników odpowiadają tym, które opisano w pkt 5 załącznika X. Układ wydechowy lub jego część objęte badaniem poddaje się badaniu opisanemu w pkt 5.2, 5.3 i 5.4 załącznika X.

3.

Dobór próby i ocena wyników

3.1.

Wybiera się i poddaje badaniom opisanym w pkt 2 jeden układ tłumiący lub jedną jego część. Jeżeli wyniki badania spełniają wymogi w zakresie zgodności produkcji określone w pkt 8.1 załącznika X, typ układu tłumiącego lub jego część uznaje się za odpowiadający przepisom w zakresie zgodności produkcji.

3.2.

Jeżeli jeden z wyników badania nie spełnia wymogów w zakresie zgodności produkcji określonych w pkt 8.1 załącznika X, badaniu poddaje się dwa kolejne układy tłumiące lub ich części należące do tego samego typu zgodnie z pkt 2.

3.3.

Jeżeli wyniki badań dotyczące drugiego i trzeciego układu tłumiącego lub jego części spełniają wymogi w zakresie zgodności produkcji określone w pkt 8.1 załącznika X, typ układu tłumiącego lub jego części uznaje się za odpowiadający przepisom w zakresie zgodności produkcji.

3.4.

Jeżeli jeden z wyników badań dotyczący drugiego lub trzeciego układu tłumiącego lub jego części nie spełnia wymogów w zakresie zgodności produkcji określonych w pkt 8.1 załącznika X, typ układu tłumiącego lub jego części uznaje się za niezgodny z wymogami niniejszego rozporządzenia i producent podejmuje niezbędne środki w celu przywrócenia zgodności.

Załącznik XII

Tabela korelacji

(o której mowa w art. 15 ust. 2)

Dyrektywa 70/157/EWG

Niniejsze rozporządzenie

-

Artykuł 1

-

Artykuł 2

-

Artykuł 3

Artykuł 2

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 2a

Artykuł 4 ust. 2 i 3

-

Artykuł 5

-

Artykuł 6

-

Artykuł 7

-

Artykuł 8

-

Artykuł 9

-

Artykuły 10, 11, 12 i 13

-

Artykuł 14

-

Artykuł 15

Artykuł 16

Załącznik I pkt 1

Załącznik I pkt 1

Załącznik I pkt 3

Załącznik I pkt 2

Załącznik I pkt 4

Załącznik I pkt 3

Załącznik I pkt 5

Załącznik I pkt 4

Załącznik I pkt 6

Załącznik I pkt 5

Załącznik I dodatek 1

Załącznik I dodatek 1

Załącznik I dodatek 2 (bez uzupełnienia)

Załącznik I dodatek 2

-

Załącznik I dodatek 3

-

Załącznik II

Załącznik I pkt 2

Załącznik III

-

Załącznik IV

-

Załącznik V

-

Załącznik VI

-

Załącznik VII

-

Załącznik VIII

Załącznik IX

Załącznik II pkt 1, 2, 3 i 4

Załącznik X pkt 1, 2, 3 i 4

-

Załącznik X pkt 5 i 6

Załącznik II pkt 5 i 6

Załącznik X pkt 7 i 8

Załącznik II dodatek 1

Załącznik X dodatek 1 (+informacje dodatkowe)

Załącznik II dodatek 2 (bez uzupełnienia)

Załącznik X dodatek 2

Załącznik II dodatek 3

Załącznik X dodatek 3

-

Załącznik X dodatki 4 i 5

Załącznik XI

-

Załącznik XII

Załącznik III pkt 1

-

Załącznik III pkt 2

-

(1) Dz.U. C 191 z 29.6.2012, s. 76.
(2) Dz.U. C 191 z 29.6.2012, s. 76.
(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r.
(4) Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1.
(5) Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 1.
(6) Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 1.
(7) Dz.U. L 145 z 31.5.2011, s. 1.
(8) Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12.
(9) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, s. 16.
(10) Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1.
(11) Dz.U. L 137 z 30.5.2007, s. 68.
(12) COM(1996)0540 wersja ostateczna.
(13) ISO 362-1, Pomiar hałasu wytwarzanego przez przyspieszające pojazdy drogowe – Metoda techniczna – Część 1: kategorie M i N, ISO, Genewa, Szwajcaria, 2007.
(14) Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 1.
(15) Knol, A.B., Staatsen, B.A.M., Trends in the environmental burden of disease in the Netherlands 1980 – 2020, RIVM report 500029001, Bilthoven, Niderlandy, 2005; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500029001.html.
(16) Badanie WHO-JRC na temat obciążenia chorobami z powodu hałasu w środowisku i danych ilościowych dotyczących spadku liczby lat zdrowego życia w Europie; http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/noise/publications/2011/burden-of-disease-from-environmental-noise.-quantification-of-healthy-life-years-lost-in-europe.
(17) Valuation of Noise – Position Paper of the Working Group on Health and Socio-Economic Aspects, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Bruksela, 4 grudnia 2003 r.; www.ec.europa.eu/environment/noise/pdf/valuatio_final_12_2003.pdf
(18) Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 46.
(19) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0584.
(20) CARS 21: A Competitive Automotive Regulatory System for the 21st Century, 2006: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport_en.pdf
(21) Dz.U. L 326 z 24.11.2006, s. 43.
(22) Dz.U. L 326 z 24.11.2006, s. 55.
(23) Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30.
(24) Jak określono na rysunku 1 w dodatku 1 do załącznika II do niniejszego rozporządzenia.
(25) Dz.U. L 12 z 18.1.2000, s. 16.
(26)+ Pięć lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
(27)+ Dwa lata od dnia przyjęcia niniejszego rozporządzenia.
(28) Numery pozycji i przypisy ujęte w niniejszym dokumencie informacyjnym odpowiadają numerom pozycji i przypisom umieszczonym w załączniku I do dyrektywy 2007/46/WE. Pozycje nieistotne do celów niniejszego rozporządzenia pomija się.
(29) Niepotrzebne skreślić.
(30) Niepotrzebne skreślić.
(31) Niepotrzebne skreślić.
(32) Niepotrzebne skreślić.
(33) Niepotrzebne skreślić.
(34) Niepotrzebne skreślić.
(35) Niepotrzebne skreślić.
(36) Niepotrzebne skreślić.
(37) Układ przeniesienia napędu z przekładnią bezstopniową.
(38) Układ przeniesienia napędu z przekładnią bezstopniową.
(39) Niepotrzebne skreślić.
(40) Niepotrzebne skreślić.
(41) Niepotrzebne skreślić.
(42) Niepotrzebne skreślić.
(43) Niepotrzebne skreślić.
(44) Niepotrzebne skreślić.
(45) Niepotrzebne skreślić.
(46) Jeżeli sposób identyfikacji typu zawiera znaki niemające znaczenia dla opisu typu pojazdu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, którego dotyczy dane świadectwo homologacji typu, znaki te przedstawia się w dokumentacji za pomocą symbolu: „?” (np. ABC??123??).
(47) Zgodnie z definicją zawartą w załączniku IIA do dyrektywy 2007/46/WE.
(48) Informacje podane w dodatku 1 do załącznika I nie muszą być powtarzane.
(49) Badanie prowadzi się na pojeździe w stanie nieruchomym, aby zapewnić wartość odniesienia organom administracji, które stosują tę metodę do kontroli pojazdów w warunkach eksploatacji
(50) Jak określono na rysunku 1 w dodatku 1 do załącznika II do niniejszego rozporządzenia.
(51) Jak określono na rysunku 1 w dodatku 1 do załącznika II do niniejszego rozporządzenia.
(52) Ang. continuously variable transmissions.
(53) Do opublikowania.
(54) Ang. continuously variable transmissions.


Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów oraz Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich ***I
PDF 282kWORD 21k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 573/2007/WE, decyzję nr 575/2007/WE oraz decyzję Rady 2007/435/WE w celu w celu zwiększenia stawki współfinansowania w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w odniesieniu do pewnych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie swojej stabilności finansowej lub nimi zagrożonych (COM(2012)0526 – C7-0302/2012 – 2012/0252(COD))
P7_TA(2013)0042A7-0004/2013

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0526),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 78 ust. 2 oraz art. 79 ust. 2 i ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0302/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 19 grudnia 2012 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0004/2013),

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lutego 2013 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2013/UE zmieniającej decyzje nr 573/2007/WE i nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Rady 2007/435/WE w celu zwiększenia stawki współfinansowania w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w odniesieniu do pewnych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie swojej stabilności finansowej lub nimi zagrożonych

P7_TC1-COD(2012)0252


(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji nr 258/2013/UE.)


Fundusz Granic Zewnętrznych ***I
PDF 281kWORD 20k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 574/2007/WE w celu zwiększenia stawki współfinansowania w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie swojej stabilności finansowej lub nimi zagrożonych (COM(2012)0527 – C7-0301/2012 – 2012/0253(COD))
P7_TA(2013)0043A7-0433/2012

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0527),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 77 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0301/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 19 grudnia 2012 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0433/2012),

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lutego 2013 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2013/UE zmieniającej decyzję nr 574/2007/WE w celu zwiększenia stawki współfinansowania w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie swojej stabilności finansowej lub nimi zagrożonych

P7_TC1-COD(2012)0253


(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji nr 259/2013/UE.)


Zachowanie zasobów połowowych ***I
PDF 283kWORD 26k
Rezolucja
Tekst
Załącznik
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))
P7_TA(2013)0044A7-0342/2012

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0298),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0156/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 września 2012 r.(1),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 7 listopada 2012 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A7-0342/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(2);

2.  zatwierdza oświadczenie Parlamentu załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

4.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lutego 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich oraz (WE) nr 1434/98 określające warunki wyładunku śledzia do celów przemysłowych innych niż bezpośrednie spożycie przez ludzi

P7_TC1-COD(2012)0158


(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 227/2013.)

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie aktów wykonawczych

Parlament Europejski oświadcza, że przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące aktów wykonawczych są wynikiem delikatnego kompromisu. W celu osiągnięcia porozumienia w pierwszym czytaniu przed wygaśnięciem rozporządzenia (WE) nr 850/98 z końcem 2012 r. Parlament Europejski zaakceptował możliwość stosowania aktów wykonawczych w niektórych szczególnych przypadkach przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 850/98. Parlament Europejski podkreśla jednak, że postanowienia te nie mogą być traktowane lub stosowane jako precedens w jakimkolwiek rozporządzeniu przyjmowanym zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, w szczególności wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich.

(1) Dz.U. C 351 z 15.11.2012, s. 83.
(2) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 22 listopada 2012 r. (Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0448).


Eliminacja wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz zapobieganie temu zjawisku
PDF 218kWORD 24k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie 57. sesji Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ: likwidacja wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt i zapobieganie wszelkim jej formom (2012/2922(RSP))
P7_TA(2013)0045B7-0049/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając IV światową konferencję w sprawie kobiet, która odbyła się w Pekinie we wrześniu 1995 r., deklarację i platformę działania przyjętą w Pekinie, a także późniejsze dokumenty końcowe przyjęte na sesjach specjalnych ONZ „Pekin +5” i „Pekin +10”, dotyczące dalszych działań i inicjatyw mających na celu wdrożenie pekińskiej deklaracji i platformy działania, odpowiednio z dnia 9 czerwca 2000 r. i z dnia 11 marca 2005 r.,

–  uwzględniając Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjętą przez ONZ w 1979 r.,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 1 marca 2006 r., zatytułowany „Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010” (COM(2006)0092),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie Pekinu + 15 – Platformy działania ONZ na rzecz równości płci(1),

–  uwzględniając swoje sprawozdanie z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie priorytetów oraz zarysu ram nowej polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet(2),

–  uwzględniając Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,

–  uwzględniając wytyczne UE w sprawie przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz zwalczania wszelkich form ich dyskryminacji (Rada do Spraw Ogólnych z dnia 8 grudnia 2008 r.) oraz plan działania na rzecz równouprawnienia oraz wzmocnienia pozycji kobiet w ramach rozwoju jako część konkluzji Rady w sprawie milenijnych celów rozwoju przyjęty w czerwcu 2010 r. (Rada do Spraw Zagranicznych),

–  uwzględniając sprawozdanie z posiedzenia grupy ekspertów ds. zapobiegania przemocy wobec kobiet i dziewcząt, które odbyło się w Bangkoku w dniach 17 - 20 września 2012 r.,

–  uwzględniając wyniki sprawozdania forum zainteresowanych stron ONZ w sprawie zapobiegania i likwidacji przemocy wobec kobiet zwołane w siedzibie głównej ONZ w dniach 13 i 14 grudnia 2012 r.,

–  uwzględniając pytanie do Komisji w sprawie 57. sesji Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ: likwidacja wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewczynek i zapobieganie wszelkim jej formom (O-000004/2013 – B7-0111/2013),

–  uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet i dziewcząt wciąż jest jednym z najpoważniejszych naruszeń praw człowieka o charakterze światowym i strukturalnym oraz jest zjawiskiem dotyczącym ofiar i sprawców niezależnie od wieku, wykształcenia, poziomu dochodów czy statusu społecznego, a także jest zarazem skutkiem i przyczyną braku równości między kobietami a mężczyznami;

B.  mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet utrzymuje się w każdym kraju na świecie jako dominująca forma naruszania praw człowieka i główna przeszkoda w zapewnieniu równości płci i wzmocnieniu pozycji kobiet; mając na uwadze, że dotyka ona kobiet i dziewcząt we wszystkich częściach świata, niezależnie od czynników takich, jak wiek, klasa czy sytuacja ekonomiczna oraz uderza w rodziny i społeczności, pociąga za sobą znaczne koszty gospodarcze i społeczne, a także ogranicza i podkopuje wzrost i rozwój gospodarczy;

C.  mając na uwadze, że wszystkie formy przemocy wobec kobiet – mianowicie przemoc fizyczna, seksualna i psychologiczna – wymagają reakcji, jak określono w ramach Pekińskiej Platformy Działania, ponieważ wszystkie ograniczają kobietom możliwość pełnego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności;

D.  mając na uwadze, że molestowanie i przemoc wobec kobiet obejmuje szeroki zakres naruszeń praw człowieka, w tym: wykorzystywanie seksualne, gwałt, przemoc domową, napaści na tle seksualnym i molestowanie seksualne, prostytucję, handel kobietami i dziewczętami, naruszanie praw seksualnych i reprodukcyjnych kobiet, przemoc wobec kobiet w miejscu pracy, przemoc wobec kobiet w sytuacjach konfliktowych, przemoc wobec kobiet w zakładach karnych lub zakładach opieki, przemoc wobec lesbijek, arbitralne pozbawienia wolności oraz szereg okrutnych tradycyjnych praktyk, takich jak okaleczanie narządów płciowych, przestępstwa w imię honoru i przymusowe małżeństwa; mając na uwadze, że każde z tych nadużyć może pozostawić głębokie urazy psychiczne, wiązać się z fizycznymi i seksualnymi krzywdami lub cierpieniem, groźbami dokonania takich czynów i przymusem, zrujnować ogólny stan zdrowia kobiet i dziewcząt, w tym ich zdrowie reprodukcyjne i seksualne, a w niektórych przypadkach prowadzić do śmierci,

E.  mając na uwadze, że podczas gdy brak równości płci i dyskryminacja potęguja ryzyko przemocy, inne formy dyskryminacji związanej np. z niepełnosprawnością czy przynależnością do grupy mniejszościowej mogą zwiększyć ryzyko narażenia kobiet na przemoc i wykorzystywanie; mając na uwadze, że obecne odpowiedzi na przemoc wobec kobiet i dziewcząt i wszelkie towarzyszące im strategie zapobiegania nie obejmują w wystarczającym stopniu kobiet i dziewcząt, które cierpią z powodu wielorakich form dyskryminacji;

F.  mając na uwadze, że istnieją liczne strukturalne formy przemocy wobec kobiet, pośród nich ograniczanie kobietom prawa do wyboru, ich prawa do dysponowania własnym ciałem i do integralności cielesnej, prawa do edukacji oraz prawa do samostanowienia, a także pozbawianie kobiet pełnych praw obywatelskich i politycznych; przypomina, że społeczeństwo, które nie zapewnia kobietom i mężczyznom równych praw, utrwala strukturalną formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt;

G.  mając na uwadze, że lokalne i międzynarodowe organizacje pozarządowe, takie jak grupy wsparcia i prowadzące ośrodki dla kobiet, awaryjne linie telefoniczne i struktury wsparcia mają zasadnicze znaczenie dla postępów, jakich należy dokonać z myślą o likwidacji przemocy wobec kobiet i przemocy uwarunkowanej płcią;

H.  mając na uwadze, że jeżeli dążenia do położenia kresu przemocy wobec kobiet i przemocy uwarunkowanej płcią mają być skuteczne, wymagają międzynarodowej współpracy i działania, zdecydowanego zaangażowania ze strony liderów politycznych na wszystkich szczeblach, a także znaczniejszych poziomów finansowania;

I.  mając na uwadze, że polityka i działania ONZ na rzecz likwidacji przemocy wobec dziewcząt i kobiet oraz przemocy uwarunkowanej płcią mają kapitalne znaczenie dla postawienia tych kwestii w pierwszej linii kształtowania polityki i działania na szczeblu międzynarodowym, a także dla zachęcania państw członkowskich UE do bardziej systematycznego zajmowania się kwestią przemocy wobec kobiet;

1.  potwierdza swoje zaangażowanie w związku z Pekińską Platformą Działania oraz wymienionym w niej szeregiem działań na rzecz równości płci; ponownie podkreśla, że działania na rzecz położenia kresu przemocy wobec kobiet i dziewcząt wymagają podejścia skoordynowanego i wielosektorowego, obejmującego wszystkie zainteresowane strony oraz rozwiązywanie podstawowych przyczyn przemocy, takich jak bezpośrednia lub pośrednia dyskryminacja, przeważające stereotypy związane z płcią oraz brak równości między kobietami i mężczyznami;

2.  podkreśla znaczenie pozytywnych wyników 57. sesji Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ, która odbędzie się w dniach 4 - 15 marca 2013 r., w tym przyjęcie szeregu przyszłościowych uzgodnionych wniosków, które przyczynią się w znaczny sposób do położenia kresu przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w tym kobiet niepełnosprawnych, tubylczych, migrantek, nastolatek i kobiet z HIV/AIDS, tym samym rzeczywiście powodując zmiany na świecie;

3.  mając na uwadze, że wśród kluczowych priorytetów rozwiązywania kwestii przemocy wobec kobiet i dziewcząt powinna znaleźć się likwidacja dyskryminujących zachowań społeczno-kulturowych, które umacniają podporządkowane miejsce kobiet w społeczeństwie i skutkują tolerowaniem przemocy wobec kobiet i dziewcząt zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej, w domu, w miejscu pracy i w placówkach edukacyjnych; w tym kontekście wyraża nadzieję, że nastąpi przyspieszenie postępów w opracowywaniu międzynarodowych norm prawnych, standardów i strategii politycznych, które ulepszą usługi dla ofiar i ich ochronę, podniosą świadomość w celu zmiany zachowań i postępowania oraz przede wszystkim zapewnią wystarczające i spójne wdrażanie na całym świecie;

4.  uważa, że aby UE i jej państwa członkowskie stały się bardziej skutecznymi aktorami na arenie światowej, muszą również zwiększyć własne starania na rzecz likwidacji przemocy wobec kobiet i przemocy uwarunkowanej płcią; dlatego ponawia swój apel do Komisji o zaproponowanie strategii UE przeciwko przemocy wobec kobiet, w tym dyrektywy określającej minimalne standardy; w tym kontekście wzywa również zarówno UE, jak i poszczególne państwa członkowskie do podpisania i ratyfikowania Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;

5.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do dokonania przeglądu dostępnych strategii politycznych, programów i zasobów z myślą o stawieniu czoła przemocy w UE i poza nią, a także do umocnienia swoich strategii dzięki uaktualnionym instrumentom i ambitnym celom;

6.  wzywa UE i państwa członkowskie do zwiększenia zasobów przyznawanych na kładzenie kresu przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w tym na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim i światowym, a także do udzielenia wsparcia podmiotom działającym na rzecz położenia kresu przemocy wobec kobiet i przemocy uwarunkowanej płcią, w szczególności organizacjom pozarządowym aktywnym w tej dziedzinie;

7.  wyraża silne wsparcie dla pracy ONZ Kobiety, która jest głównym podmiotem w systemie ONZ działającym na rzecz likwidacji przemocy wobec kobiet i dziewcząt na świecie i zgromadzenia wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron w celu wypracowania zmiany politycznej i skoordynowanych działań; wzywa wszystkie państwa członkowskie ONZ oraz UE do zwiększenia swojego finansowania ONZ Kobiety;

8.  wzywa Służbę Działań Zewnętrznych UE do dokładania coraz większych starań w celu zapewnienia ochrony i promowania praw człowieka kobiet i dziewcząt we wszystkich prowadzonych przez nią działaniach i dialogach, a także do przyspieszenia realizacji wytycznych UE w sprawie przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz zwalczania wszelkich form ich dyskryminacji, jak również tworzenia bliższych powiązań z działaniami prowadzonymi przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt w ramach unijnej współpracy na rzecz rozwoju, wspierając jednocześnie obrońców praw kobiet, praw człowieka i praw osób LGBT;

9.  wzywa do opracowywania programów i mechanizmów instytucjonalnych na szczeblu międzynarodowym i regionalnym, tak by zagwarantować, że strategie prewencyjne przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt znajdują się w centrum wszystkich działań międzynarodowych mających na celu reagowanie na kryzysy humanitarne związane z sytuacjami konfliktu i pokonfliktowymi lub katastrofami naturalnymi;

10.  wzywa UE do pełnego poparcia zaleceń grupy ekspertów, według których Komisja ds. Statusu Kobiet w 2013 r. powinna ustalić opracowanie światowego planu realizacji z myślą o położeniu kresu przemocy wobec kobiet i dziewcząt, skupiającego się szczególnie na zapobieganiu przemocy i sprawowaniu nadzoru oraz udzielaniu wytycznych operacyjnych dotyczących istniejących zobowiązań międzynarodowych (Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet i Pekińskiej Platformy Działania), który ma zostać przyjęty przez wszystkich członków ONZ i rozpoczęte w 2015 r.;

11.  wzywa UE do wspierania rozpoczęcia światowej kampanii na rzecz zapobiegania przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz przemocy uwarunkowanej płcią w celu podjęcia dalszych kroków na rzecz uczynienia naszych społeczności i krajów bezpiecznymi i w pełni przestrzegającymi praw człowieka kobiet i dziewcząt; wyraża przekonanie, że kampania ta powinna również opierać się na istniejącym partnerstwie między państwami i innymi odpowiednimi podmiotami, w tym społeczeństwem obywatelskim i organizacjami kobiecymi;

12.  wzywa Specjalnego Przedstawiciela UE ds. Praw Człowieka do pełnego uwzględnienia sprawozdań i wniosków dotyczących przemocy wobec kobiet;

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Specjalnemu Przedstawicielowi UE ds. Praw Człowieka.

(1) Dz.U. C 348 E z 21.12.2010, s. 11.
(2) Dz.U. C 296 E z 2.10.2012, s. 26.


Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu
PDF 332kWORD 38k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu (2012/2258(INI))
P7_TA(2013)0046A7-0029/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 29 lutego 2012 r. pt. „Działania w ramach strategicznego planu realizacji europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu” (COM(2012)0083),

–  uwzględniając madrycki międzynarodowy plan działania w kwestii starzenia się społeczeństw z kwietnia 2002 r.,

–  uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 940/2011/UE z dnia 14 września 2011 r. w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej,

–  uwzględniając strategiczny plan realizacji europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu z dnia 17 listopada 2011 r.,

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów pt. „Aktywne starzenie się: innowacje – inteligentna opieka zdrowotna – lepsze życie” z maja 2012 r.(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Horyzont 2020: plan działań dotyczący starzenia się” z maja 2012 r.(2),,

–  uwzględniając art. 48 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7–0029/2013),

1.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie europejskiego partnerstwa innowacyjnego mający na celu wspieranie nowego modelu postrzegania starzenia się nie jako obciążenia dla społeczeństwa, lecz jako szansy na przyszłość; podkreśla ponadto, że szansy tej nie należy ograniczać wyłącznie do innowacji technicznych i ich potencjału dla rynku wewnętrznego czy też przemysłu i przedsiębiorstw w UE, gdyż rozwiązania techniczne powinny być przyjazne dla użytkowników i uwzględniać potrzeby użytkowników końcowych, zwłaszcza osób starszych; jest zdania, że w ramach nowego modelu należy również uwzględnić jasną i jednoznaczną strategię obejmującą cele społeczne polegające na wspieraniu i oficjalnym uznawaniu roli starszych osób, wartości ich doświadczeń i ich wkładu w funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, bez stygmatyzowania i dyskryminacji;

2.  zwraca uwagę, że strategia ta powinna również obejmować badania naukowe nad nowymi formami zatrudnienia odpowiednimi dla ludzi starszych; uważa, że potencjał i wartość dodana w związku z zatrudnianiem osób starszych powinny być przedmiotem dokładniejszych badań, aby możliwe było opracowanie wytycznych obejmujących rozwiązania praktyczne dla wszystkich i akceptowalne przez wszystkich; podkreśla możliwości uzyskania ogromnej wartości społecznej z dywidendy demograficznej starszych pokoleń;

3.  zwraca się do Komisji o formalne uwzględnienie wymiaru płci i kwestii wieku oraz o włączenie wobec tego kwestii równowagi między życiem zawodowym a prywatnym do strategii na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się;

4.  zauważa, że starzenie się społeczeństwa jest skutkiem zmian demograficznych (spadku liczby urodzeń);

5.  zwraca uwagę, że osoby starsze stanowią najszybciej powiększającą się grupę wiekową w Europie; w tym kontekście oraz z myślą o jak najszybszym rozwoju infrastruktury, usług i instrumentów mogących stanowić odpowiedź na te zmiany społeczne ma nadzieję, że Komisja nadal będzie angażowała rządy krajowe, władze lokalne, WHO i jak najwięcej zainteresowanych stron do prowadzenia działań uświadamiających dotyczących tego zjawiska;

6.  zwraca uwagę na różną strukturę demograficzną państw członkowskich UE, a także na znaczne różnice krajowe, polityczne i kulturowe w postrzeganiu wyzwań demograficznych, a szczególnie w sposobie radzenia sobie z nimi i planowania w tym względzie; odnotowuje stały wzrost średniego trwania życia w każdym państwie członkowskim oraz znaczny wzrost liczby osób kontynuujących pracę po przejściu na emeryturę, przy czym wskaźnik zatrudnienia pracowników w wieku 65–74 lata wzrósł o 15% w okresie 2006–2011;

7.  podkreśla potrzebę wysłuchiwania starszych osób przez zapewnianie im towarzystwa dzięki programom socjalnym, dzięki którym młodzi ludzie zajmowaliby się osobami starszymi i poznawali w zamian ich wartości i doświadczenia; uważa, że poparcie społeczeństwa obywatelskiego dla europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji jest niezbędne, by zapewnić bardziej znaczący poziom opieki przez różne fundacje i stowarzyszenia;

8.  podkreśla, że równoprawny udział jest prawem podstawowym również starszych obywatelek i obywateli;

9.  wskazuje, że możliwości zatrudnienia i wolontariatu, jak również środki ochrony socjalnej mają podstawowe znaczenie dla zapewniania aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu;

10.  podkreśla, że osoby starsze potrzebują różnych form wsparcia i opieki, w związku z czym usługi i rozwiązania muszą być zawsze ukierunkowane na człowieka i odzwierciedlać zapotrzebowanie;

11.  podkreśla konieczność zwalczania dyskryminacji ze względu na wiek w zakresie zatrudnienia celem dopilnowania, by pracownicy w starszym wieku mogli utrzymać pracę lub mieli dostęp do możliwości zatrudnienia;

12.  podkreśla ważną rolę, jaką mają do odegrania podmioty lokalne i regionalne w modernizowaniu, ulepszaniu i racjonalizowaniu świadczenia usług zdrowotnych i usług opieki socjalnej z myślą o stworzeniu modeli umożliwiających jednostkom osiąganie lepszych rezultatów na rynku pracy;

13.  podkreśla potrzebę stworzenia właściwych warunków umożliwiających ludziom uczestnictwo w rynku pracy i utrzymanie produktywności zarówno w drodze poprawy elastyczności rynku pracy poprzez wprowadzenie systemu wcześniejszych emerytur z tytułu godzin nadliczbowych, możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin, możliwości zawierania umów o zatrudnienie w różnej formie dostosowanych do pracowników w starszym wieku i elastycznych uregulowań dotyczących przechodzenia na emeryturę, takich jak emerytura częściowa czy lata dodatkowe, dbając zawsze o zapewnienie odpowiedniej ochrony socjalnej;

14.  zatwierdza wniosek Komisji dotyczący przyjęcia definicji aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu, sformułowanej przez WHO; podkreśla, że aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu obejmuje cały okres życia oraz że w definicji tej należy uwzględnić szczególny charakter unijnego kontekstu, a dokładniej priorytety UE w odniesieniu do zdrowych i ekologicznych warunków środowiskowych, świadomości zdrowotnej, profilaktyki i badań przesiewowych mających na celu wczesne wykrywanie chorób, zakończonych odpowiednią diagnoza i skutecznym leczeniem, kompetencji zdrowotnych i aktywności fizycznej, e-zdrowia, bezpieczeństwa żywności i odpowiedniego odżywiania, równouprawnienia płci, systemów zabezpieczenia społecznego (w tym opieki zdrowotnej i ubezpieczenia zdrowotnego), a także programów ochrony socjalnej; zauważa, że starości nie należy utożsamiać z chorobami i niedomaganiami, a więc nie jest ona równoznaczna z zależnością i upośledzeniem;

15.  popiera wniosek Komisji dotyczący wydłużenia średniej liczby lat zdrowego życia o dwa lata w ramach realizacji celów inicjatywy „Horyzont 2020” oraz z zadowoleniem przyjmuje osiągnięcia medyczne, które pozwalają wydłużyć średnią długość życia; podkreśla jednak, że aby osiągnąć ten ambitny cel, należy zastosować perspektywę cyklu życia; podkreśla, że dostęp do profilaktyki i opieki podstawowej powinien mieć charakter priorytetowy oraz że należy opracować odpowiednie mechanizmy radzenia sobie ze szkodliwym wpływem chorób przewlekłych na aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu przez cały okres życia;

16.  zachęca Komisję i państwa członkowskie do traktowania służby zdrowia jako kwestii horyzontalnej poprzez włączenie kwestii zdrowotnych do wszystkich odpowiednich strategii politycznych UE poprzez wprowadzenie do nich aspektów związanych z bezpieczeństwem i ochroną socjalną, polityką pracy i polityką gospodarczą, równouprawnieniem płci i walką z dyskryminacją;

17.  zwraca się do Komisji o monitorowanie i udostępnianie potwierdzonych naukowo, pełnych i otwarcie dostępnych danych na temat występowania chorób, w tym chorób przewlekłych, oraz o włączenie tych danych do strategii i wytycznych dotyczących sprawdzonych praktyk w zakresie aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu;

18.  wzywa państwa członkowskie do opracowania skutecznych sposobów oceny i monitorowania nadużyć wobec osób starszych, a także ich wpływu na zdrowie i samopoczucie ofiar, jak i do opracowania dostępnych procedur pomocy ofiarom i ich ochrony;

19.  podkreśla, że zagadnienia zdrowotne muszą zostać włączone do wszystkich strategii Unii Europejskiej obejmujących zabezpieczenie społeczne i ochronę socjalną, politykę zatrudnienia i politykę gospodarczą, równość płci i dyskryminację;

20.  zachęca Komisję, by nadal podkreślała, że głównym celem jest zwiększenie o dwa średniej liczby lat przeżytych przez naszych obywateli w zdrowiu oraz że wszystkie wybrane działania powinny w sposób wymierny przyczyniać się do realizacji tego celu;

21.  zachęca do tego, aby wniosek Komisji służył ułatwieniu i koordynacji europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu poprzez nawiązywanie relacji z zainteresowanymi stronami reprezentującymi zarówno stronę popytu, jak i podaży; wskazuje, że Komisja powinna dopilnować, aby z europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji korzystali wszyscy obywatele UE, zwłaszcza ci, którzy są niedostatecznie reprezentowani lub zagrożeni wykluczeniem; z zadowoleniem przyjmuje więc uznanie w komunikacie COM(2012)0083 roli, jaką odgrywa europejskie partnerstwo na rzecz innowacji w realizacji celów Unii innowacji, agendy cyfrowej, inicjatywy „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”, europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz europejskiej strategii zdrowia, m.in. w związku z realizacją celów inicjatyw przewodnich w ramach strategii Europa 2020;

22.  zwraca się do Komisji o opracowanie wskaźników mogących dostarczać danych dotyczących chorób przewlekłych i starzenia się w sposób umożliwiający ich pełne porównanie i łatwy dostęp do nich w celu opracowania skuteczniejszych strategii oraz umożliwienia wymiany najlepszych praktyk zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym;

23.  popiera wniosek Komisji dotyczący zwiększenia udziału osób starszych w procesie podejmowania decyzji i kształtowania polityki, a także stymulowania sprawowania rządów na szczeblu regionalnym i lokalnym; podkreśla jednak, że oddolne podejście partycypacyjne jako uzupełnienie ciągłego udziału w życiu społecznym i kulturalnym wymaga bardziej dogłębnych podstawowych ocen i regularnego monitorowania rzeczywistych i przyszłych potrzeb i wymagań osób starszych oraz ich nieformalnych i formalnych opiekunów;

24.  podkreśla, że informacje i dane gromadzone na szczeblu lokalnym oraz dzięki oddolnemu podejściu partycypacyjnemu będą dla decydentów źródłem wiedzy niezbędnej do formułowania strategii politycznych akceptowalnych przez społeczności lokalne i odpowiednie dla nich; zwraca się zatem do Komisji o wprowadzenie wymogu stosowania oddolnego podejścia partycypacyjnego w badaniach, a także dalszego opracowywania odpowiednich wskaźników i indeksów w celu określenia i monitorowania bieżących potrzeb w związku ze skuteczną realizacją strategii politycznych i programów oraz świadczeniem usług;

25.  przypomina Komisji, że restrykcje i ograniczenia w zakresie opieki zdrowotnej, usług opiekuńczych, ochrony socjalnej i zabezpieczenia społecznego, przyjęte i wprowadzone w życie przez Komisję lub państwa członkowskie jako działanie służące realizacji finansowych i budżetowych oszczędności i cięć wydatków publicznych (na cele zdrowotne i socjalne) w następstwie obecnego kryzysu gospodarczo-finansowego, nie powinny w żaden sposób ograniczać podstawowych potrzeb ludzkich i godności ani nie powinny na nie negatywnie wpływać; podkreśla, że takie oszczędności i cięcia mogą pogorszyć skalę nierówności w zakresie zdrowia i nierówności społeczne oraz prowadzić do wykluczenia społecznego, jeżeli nie będą im towarzyszyć starannie przygotowane reformy z myślą o dobru pacjentów; podkreśla, że takie oszczędności i cięcia pogorszą ogólne wyniki zdrowotne, pogłębią nierówności w zakresie zdrowia i nierówności społeczne oraz zwiększą skalę wykluczenia społecznego, a w konsekwencji zagrożą solidarności między- i wewnątrzpokoleniowej; zachęca zatem państwa członkowskie do opracowania paktu pokoleń zawierającego jasną i jednoznaczną strategię na rzecz zabezpieczenia spójności społecznej, poprawy ogólnych wyników zdrowotnych i rozwiązania problemu nierówności w zakresie zdrowia; podkreśla, że taka strategia powinna dążyć do optymalnej przystępności cenowej, podaży i dostępności systemów opieki zdrowotnej i socjalnej;

26.  w tym kontekście podkreśla potrzebę odpowiedniego finansowania na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym w celu wspierania MŚP i przedsiębiorstw społecznych; kwestionuje ilość dostępnych zasobów europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu, które pochodzą od zainteresowanych stron, oraz zachęca Komisję do udostępnienia odpowiednich środków finansowych; z zadowoleniem przyjmuje dostosowanie instrumentów finansowych UE w celu zoptymalizowania wpływu środków finansowych oraz zachęca do podejmowania i kontynuowania projektów takich jak CASA, „Więcej lat, lepsze życie” i innych, które promują interoperacyjność i wymianę wiedzy, danych oraz sprawdzonych praktyk; uważa, że decyzja o traktowaniu innowacji na rzecz zdrowego stylu życia oraz aktywnego starzenia się jako priorytetowego zagadnienia dla wspólnot wiedzy i innowacji w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) w latach 2014–2015 to krok we właściwym kierunku, który należy uzupełnić konkretnymi instrumentami finansowymi, np. w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020, w tym również w ramach EFS, EFRR, europejskiego programu na rzecz przemian i innowacji społecznych, programu na rzecz badań naukowych i innowacji oraz programu „Horyzont 2020”;

27.  jest przekonany, że do poprawy dostępu przedsiębiorczości społecznej do rynków finansowych konieczne są różne instrumenty finansowe, jak np. fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej, europejski fundusz venture capital oraz europejski fundusz aniołów biznesu;

28.  oczekuje od państw członkowskich, by przy wykorzystywaniu funduszy strukturalnych zwracały baczniejszą uwagę na kwestię warunków życia i pracy starszego pokolenia, do 2020 r. wspólnie stworzyły Europę przyjazną dla wszystkich pokoleń i rozbudowały infrastrukturę socjalną, aby móc walczyć z ubóstwem wśród osób starszych;

Filar pierwszy: profilaktyka, badania przesiewowe i wczesna diagnostyka

29.  z zadowoleniem przyjmuje podejście Komisji w zakresie zapobiegania utracie sił fizycznych i pogorszeniu sprawności; zachęca Komisję do zastosowania całościowego podejścia do kwestii profilaktyki; wskazuje na systemową zależność pomiędzy statusem społeczno-ekonomicznym a stanem zdrowia przez całe życie; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zmierzenia się z problemami strukturalnymi, w tym brakiem kompetencji zdrowotnych, i problemem nierówności społeczno-ekonomicznych (prowadzących do nierówności pod względem stanu zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej); ponadto poddaje w wątpliwość obarczanie osób fizycznych odpowiedzialnością za poprawę swojego statusu zdrowotnego i wywieranie na nie związanej z tym presji bez właściwego zajęcia się problemami strukturalnymi, choć akceptuje, że odpowiedzialność osób fizycznych powinna odgrywać pewną rolę w poprawie statusu zdrowotnego; wzywa zatem Komisję i państwa członkowskie do stworzenia warunków strukturalnych, które umożliwią stawienie czoła problemowi nierówności pod względem stanu zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej oraz nierówności strukturalnych, w tym problemowi braku kompetencji zdrowotnych, a także do przeznaczenia niezbędnych środków finansowych na dalsze badania nad rolą środowisk lokalnych w związku z rozwiązaniem problemu wspomnianych nierówności;

30.  zwraca się do Komisji i właściwych władz państw członkowskich, by uznały, propagowały i finansowały wszelkie formy profilaktyki, tj. wspieranie zdrowego stylu życia, regularne badania przesiewowe pod kątem chorób, wczesne reagowanie w celu opóźnienia lub powstrzymania rozwoju choroby w początkowym stadium, a także by opracowały środki profilaktyczne mające na celu spowolnienie pogarszania się stanu zdrowia pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe;

31.  wskazuje, że mobilność intelektualną można poprawiać dzięki dostępowi do uczenia się przez całe życie – również w starszym wieku – i w ten sposób przeciwdziałać chorobom związanym z demencją;

32.  popiera podejście Komisji odnośnie do propagowania zdrowia przy pomocy zintegrowanych programów; podkreśla jednak, że programy te powinny być oparte na dowodach (czyli odzwierciedlać rzeczywiste i przyszłe potrzeby starzejącego się społeczeństwa); ponadto podkreśla, że w programach tych należy uwzględnić odpowiednie podejście w odniesieniu do kwestii, które nie są (całkowicie lub bezpośrednio) związane z zachowaniem jednostki, takie jak warunki środowiskowe (jakość powietrza i wody, ograniczanie hałasu, gospodarowanie odpadami), bezpieczeństwo i higiena pracy (zarządzanie strukturą wiekową) i ochrona konsumentów (zasady marketingu i reklamy, bezpieczeństwo żywności, prawa konsumentów);

33.  popiera podejście Komisji do kwestii większej aktywności fizycznej społeczeństwa z korzyścią dla aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu oraz przypomina, że brak regularnych ćwiczeń skutkuje wieloma problemami zdrowotnymi, które według WHO stanowią czwarty pod względem częstotliwości występowania czynnik ryzyka powodujący zgon; obawia się, że większość obywateli UE nie wykonuje zalecanej dziennej liczby ćwiczeń;

34.  zachęca do ściślejszego powiązania kwestii starzenia się w dobrym zdrowiu z szeroko rozumianą aktywnością fizyczną w ramach programów edukacyjnych; przypomina o znaczeniu codziennych decyzji (aktywność fizyczna, sposób odżywiania itd.) w zapobieganiu problemom zdrowotnym; wzywa Komisję i właściwe organy państw członkowskich do podejmowania działań mających na celu zachęcanie osób w każdym wieku do częstszego uprawiania ćwiczeń fizycznych w celu poprawy stanu zdrowia, co przełoży się na wyższą liczbę lat przeżytych w dobrym zdrowiu, a także na istotne korzyści dla społeczeństwa w postaci ogólnego zdrowia publicznego i wyników finansowych;

35.  z zadowoleniem przyjmuje strategiczny plan wdrożenia europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu, a w szczególności położenie w nim nacisku na współpracę między Komisją Europejską, państwami członkowskimi, przemysłem i gospodarką, podmiotami publicznymi i prywatnymi, pracownikami służby zdrowia i opieki, a także organizacjami reprezentującymi osoby starsze i pacjentów, wymianę i przekazywanie dobrych pomysłów i godnych naśladowania wzorców (np. cyfrowa platforma „Rynek”) oraz optymalizację stosowanych aktualnie instrumentów finansowania; podkreśla potrzebę postrzegania starzenia się jako szansy, a nie obciążenia oraz uznania i propagowania wartości osób starszych, ich doświadczenia i ciągłego wkładu w życie społeczne; z zadowoleniem przyjmuje podejście Komisji zdecydowanie nastawione na wspieranie witalności i godności osób starszych w Europie dzięki innowacjom odnoszącym się do seniorów, wzmacnianiu „kultury aktywnego starzenia się” w Europie przyjaznej dla wszystkich pokoleń oraz kształtowanie tego procesu wspólnie z uznanymi partnerami ze świata nauki i społeczeństwa obywatelskiego;

36.  przypomina, że w przypadku pracowników w starszym wieku konieczne jest rozszerzenie uznawalności kwalifikacji zdobytych w ramach edukacji nieformalnej i pozaformalnej, zwłaszcza kwalifikacji zdobytych w drodze wolontariatu i opieki nieformalnej;

37.  zwraca się do Komisji o uznanie za priorytetowe czynników, które mogą wpływać na sposoby starzenia się społeczeństwa europejskiego, takich jak wysoki poziom spożycia alkoholu i palenia tytoniu;

Filar drugi: opieka i leczenie

38.  popiera wyznaczony przez Komisję cel dotyczący dalszego rozwoju systemów zintegrowanej opieki i leczenia; biorąc pod uwagę adekwatność istniejących, preferowanych i przyszłych systemów opieki i leczenia w stosunku do ich dalszego rozwoju, a także należycie uwzględniając zasadę pomocniczości w obszarze zdrowia publicznego, zwraca się do państw członkowskich i właściwych władz, aby opracowały krajowe, regionalne i lokalne systemy opieki i leczenia obejmujące wszechstronne i zintegrowane podejście do zarządzania chorobami wynikającymi z wieku; wzywa zatem Komisję do udzielenia pomocy państwom członkowskim przy jednoczesnym poszanowaniu regionalnych i lokalnych różnic w oczekiwaniach, normach i wartościach obywateli; zachęca Komisję do skorzystania z prac Europejskiej Agencji Leków na temat działania leków u osób starszych oraz do uwzględnienia tych prac w celu poprawienia dostępu pacjentów w starszym wieku do bezpiecznych i odpowiednich leków;

39.  z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący wdrożenia programów zarządzania i planów opieki dla indywidualnych przypadków; uznaje konieczność podejścia zorientowanego na klienta/pacjenta; jednak kosztów takiego podejścia wynikającego z korzystania z usług wyszkolonych opiekunów i stosowania odpowiednich „narzędzi” nie należy przypisywać wyłącznie jednostkom, lecz uznać za odpowiedzialność społeczną, co zagwarantuje solidarność wewnątrz- i międzypokoleniową; uważa, że należy zwrócić uwagę na nowe formy solidarności, które skrywa potencjał starszego pokolenia i które powinny zostać włączone do rozwiązań problemów związanych z opieką i leczeniem;

40.  wspiera ambicje Komisji w zakresie e-zdrowia, które ma stać się istotnym i ważnym aspektem przyszłych systemów opieki i leczenia; uznaje jednak, że rozwiązania w zakresie e-zdrowia, chociaż korzystne, mogą nie poprawić w znaczący sposób wyników zdrowotnych, w tym również w zakresie równowagi psychicznej, jeśli rozwiązania te zastąpią interakcje między ludźmi, a nie będą włączone do podejścia „twarzą w twarz” pomiędzy pacjentami a pracownikami służby zdrowia; uważa, że technologia e-zdrowia nie powinna ograniczać opartych na zaufaniu stosunków między osobami starszymi a pracownikami służby zdrowia;

41.  uznaje zamiar Komisji dotyczący jej wkładu w ustanowienie systemów opieki i leczenia, które będą bardziej racjonalne pod względem kosztów; podkreśla jednak, że stałego wzrostu ogólnych kosztów opieki zdrowotnej i wsparcia socjalnego nie można wiązać wyłącznie z problemem starzenia się społeczeństwa; przyznaje, że coraz częściej występujące choroby przewlekłe są ważnym czynnikiem powodującym wzrost kosztów opieki zdrowotnej i wsparcia socjalnego, ale zauważa, że jeśli ciężarem kosztów opieki zdrowotnej w coraz większym stopniu obarcza się jednostki, może to doprowadzić do powstania sytuacji błędnego koła, w której zagrożone jest zdrowie i samopoczucie, ponieważ jednostki takie mogą być zmuszone do ponownego rozplanowania swoich już często ograniczonych zasobów lub muszą odkładać na później leczenie, przerywać je lub rezygnować z niego, a także podobnie postępować z pomocą i odpowiednim odżywianiem, co z kolei może spowodować wyższe koszty opieki zdrowotnej i wsparcia socjalnego zarówno dla jednostki, jak i społeczeństwa;

42.  uznaje cel Komisji dotyczący rozwiązania problemów niepewności prawnej i regulacyjnej oraz rozdrobnienia rynku, ale podkreśla, że we wszystkich niezbędnych reformach rynkowych należy uwzględnić znaczenie utrzymania przystępności cenowej opieki zdrowotnej dla obywateli oraz że należy uznać i respektować kompetencje rządów krajowych i regionalnych oraz samorządów terytorialnych w zakresie ochrony zdrowia i ochrony socjalnej oraz przestrzegać tych kompetencji bez umniejszania potrzeby inwestowania w systemy opieki na szczeblu lokalnym;

43.  utrzymuje, że konieczna jest dalsza reforma systemu emerytalnego, aby stał się on bardziej odpowiedni, trwały i bezpieczny, zwłaszcza zwracając szczególną uwagę na zmniejszanie różnic w wynagrodzeniu ze względu na płeć, a co za tym idzie różnic w wysokości świadczeń emerytalnych, a także aby wysokość takich świadczeń była przewidywalna dla przyszłych pokoleń; w związku z tym domaga się lepszego dostosowania rzeczywistego i oficjalnego wieku emerytalnego do długości życia; wzywa państwa członkowskie, które podniosły ustawowy wiek emerytalny lub zamierzają to zrobić, do wspierania pracy osób starszych, przykładowo poprzez ulgi podatkowe i socjalne;

44.   zwraca się do Komisji o przeprowadzenie ogólnej analizy potencjału europejskiego w zakresie służby zdrowia w stosunku do potencjału krajowego państw członkowskich przy uwzględnieniu występowania w niektórych państwach członkowskich poważnych braków kadrowych w odniesieniu do personelu medycznego, będących następstwem faktu, że w innych państwach członkowskich zapewnia się atrakcyjniejsze warunki pracy;

45.  zwraca się do Komisji o opracowanie strategii w celu zapewnienia wszystkim obywatelom równości szans w obszarze służby zdrowia, tak by stworzyć system współpracy między państwami członkowskimi, z których personel medyczny masowo wyjeżdża, a tymi, które korzystają z usług tego personelu;

46.  utrzymuje, że strategie polityczne umożliwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego pozwalają kobietom lepiej radzić sobie z wyzwaniami związanymi ze starzeniem się, biorąc pod uwagę fakt, że praca podnosi jakość życia; jest przekonany, że strategie takie pozwalają ponadto kobietom uniknąć dyskryminacji w zakresie wysokości wynagrodzenia, a co za tym idzie – ryzyka ubóstwa w jesieni życia w sytuacji, gdy w celu pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego kobieta zdecydowała się na pracę w niepełnym wymiarze godzin, pracę okazjonalną lub nietypową, co ma wpływ na wysokość składek opłacanych tytułem ubezpieczenia emerytalnego;

47.  uważa, że konieczne jest zwiększenie współmierności emerytur poprzez przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy, w szczególności dzięki zmniejszeniu różnic w przebiegu kariery zawodowej i w wynagrodzeniach wynikających z aspektu płci;

48.  podkreśla znaczenie odpowiedzialności indywidualnej, biorąc pod uwagę, że jednostki również muszą zastanowić się nad tym, co mogą zrobić, aby zabezpieczyć swój wiek emerytalny; zwraca również uwagę na nadrzędną rolę rodziny i solidarności międzypokoleniowej;

Filar trzeci: aktywne starzenie się i samodzielne życie

49.  z zadowoleniem przyjmuje podejście Komisji odnośnie do aktywnego starzenia się i samodzielnego życia, a dokładniej jej szczegółowy pogląd na rolę i znaczenie „miejsca w procesie starzenia się”, ponieważ zasięg lub granice miejsc, w których ludzie żyją, coraz częściej ulegają wraz z wiekiem ograniczeniu oraz z uwagi na to, że starsze osoby zazwyczaj preferują możliwie jak najdłuższe samodzielne życie i zachowanie aktywności w swoim środowisku; podkreśla potrzebę zachęcania starszych osób do mieszkania we własnych domach tak długo, jak jest to realnie możliwe, jeżeli im to odpowiada, aby ograniczyć zakłócenie ich normalnych zajęć zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym; podkreśla ponadto, że rozwiązaniem są nie tylko domy spokojnej starości, ale również społeczności, które utrzymują kontakty międzypokoleniowe i są aktywne w szerokim zakresie; uważa wspólny program „Nowoczesne technologie w służbie osobom starszym” za ważne narzędzie umożliwiające ułatwianie życia codziennego technicznymi środkami pomocy;

50.  zachęca Komisję, aby w ocenie rozwiązań umożliwiających samodzielne życie rozważyła problemy, jakie stwarza istniejąca w wielu państwach członkowskich różnica między średnią długością życia w zdrowiu a wiekiem emerytalnym, co może sprawić, że liczne osoby znajdą się w sytuacji, gdy nie mogą już dłużej pracować, ale nie osiągnęły jeszcze wieku uprawniającego do otrzymania świadczeń emerytalnych w pełnej wysokości;

51.  przypomina, że obywatele w starszym wieku są atutem dla naszego społeczeństwa oraz że ogromne znaczenie ma czerpanie z ich wiedzy i doświadczenia we wszystkich dziedzinach życia oraz wspieranie ich w jak najdłuższym samodzielnym życiu;

52.  uważa, że ogromne znaczenie ma walka z izolacją informacyjną starszego pokolenia, a dostęp do nowych technologii i ich zastosowania to jedno z podstawowych narzędzi aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu oraz integracji społecznej seniorów;

53.  zwraca się do Komisji Europejskiej o promowanie dostępnego i przystępnego otoczenia materialnego dla wspierania dostosowywania mieszkań osób starszych, co przyczyni się do ich autonomii; podkreśla, że dostosowywanie mieszkań pozostaje najlepszym sposobem zapobiegania wypadkom domowym, które mogą pociągać za sobą poważną niesprawność i znaczące koszty dla finansów publicznych, jak i dla rodzin oraz stanowią hamulec dla aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu;

54.  popiera cel Komisji dotyczący tworzenia środowisk przyjaznych dla osób starszych, tak aby zapobiec sytuacji, w której otoczenie będzie stanowiło przeszkodę dla wykorzystania przez osoby starsze ich potencjału i (pozostałych jeszcze) zdolności, oraz aby pomóc osobom starszym w zachowaniu jak najdłużej zdolności fizycznych i poznawczych i umożliwić im życie w znanym i bezpiecznym środowisku, dzięki czemu zapobiegnie się izolacji społecznej; zachęca jednak Komisję, aby uwzględniła tworzenie środowisk zgodnie z koncepcją projektowania dla wszystkich oraz podkreśla, że środowiska te należy rozumieć w szerokim kontekście, który obejmuje nie tylko środowisko zbudowane i rolnicze z wygodnymi, bezpiecznymi i łatwo dostępnymi domami, chodnikami, miastami itp., lecz również środowisko społeczne, psychologiczne, ekologiczne, kulturowe i środowisko naturalne, a także różnorodną ofertę zajęć, w której każdy może znaleźć dla siebie formę rozwoju osobistego i chęci do działania w kontakcie z innymi; podkreśla, że owo środowisko miejskie powinno gwarantować osobom starszym większą dostępność dóbr wynikającą z życia na gęsto zaludnionym obszarze dzięki łatwiejszemu dostępowi do podstawowych udogodnień, a także zwraca uwagę, że mimo ciągłej urbanizacji wiele osób nadal mieszka na wsi, co także wymaga innowacyjnych rozwiązań;

55.  podkreśla ponadto znaczenie przystosowania wnętrz domów osób starszych, aby skuteczniej zapobiegać wypadkom i upadkom w domu i przedłużyć w ten sposób niezależność tych osób; zachęca państwa członkowskie do zadbania o to, aby osoby starsze kwalifikowały się do otrzymania pomocy finansowej na przebudowę domu; popiera środki, które pozwolą uniknąć izolacji starszych i uwiązanych w domu osób oraz zwalczać napiętnowanie z powodu chorób, nie zawsze związanych z wiekiem;

56.  podkreśla konieczność zrównania obszarów wiejskich i miejskich pod względem opieki nad osobami starszymi; uważa, że innowacje technologiczne za pomocą ICT powinny podejmować wyzwania związane z mobilnością, przed jakimi stają osoby starsze mieszkające na obszarach wiejskich;

57.  podkreśla konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na integrację starzejących się osób mieszkających na oddalonych obszarach lub borykających się z licznymi trudnościami;

58.  popiera cel Komisji dotyczący tworzenia środowisk przyjaznych dla osób starszych, tak aby zapobiec sytuacji, w której otoczenie będzie stanowiło przeszkodę dla wykorzystania przez osoby starsze ich potencjału i (pozostałych) zdolności; podkreśla, że otoczenie to należy rozumieć w szerokim kontekście, który obejmuje nie tylko środowisko zbudowane, lecz również środowisko społeczne, psychologiczne, kulturowe i naturalne; zachęca w związku z tym Komisję do przedłożenia propozycji europejskich przepisów w zakresie dostępności;

59.  apeluje do Komisji o dokonanie przeglądu dostępnych rozwiązań oraz dobrych praktyk dotyczących nowego podejścia do procesu aktywnego starzenia się oraz utworzenia kompleksowego i kompatybilnego systemu w tym zakresie we wszystkich państwach członkowskich;

60.  proponuje, aby strategie polityczne Unii wprowadzane w ramach tytułu XII Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącego edukacji i sportu obejmowały kwestię aktywnego starzenia się;

61.  podkreśla, że eliminowanie barier architektonicznych, którego dokonuje się na rzecz osób niepełnosprawnych, ma pozytywny wpływ również na mobilność osób starszych, co przyczynia się do dłuższego prowadzenia przez nich niezależnego i aktywnego życia; uważa w związku z tym, iż ważne jest, by działania związane z eliminowaniem barier były realizowane także w małych miejscowościach, w których mieszka wiele osób starszych;

62.  proponuje zachęcanie do łączenia emerytury z aktywnością;

63.  wzywa Komisję do przedłożenia propozycji zwalczania dyskryminacji osób starszych w dostępie do rynku pracy, a także w miejscu pracy i przy wykonywaniu pracy z myślą o konsekwentnym tworzeniu świata pracy przyjaznego dla wszystkich pokoleń;

64.  wzywa pracodawców, aby w stosownych przypadkach nasilali działania na rzecz dostosowania warunków pracy do stanu zdrowia i zdolności pracowników w starszym wieku oraz by propagowali bardziej pozytywny wizerunek osób starszych w miejscu pracy;

65.  zwraca uwagę, że starzenie się oznacza nie tylko wyzwania, ale również możliwości, zwłaszcza możliwości w zakresie innowacji, które na dłuższą metę mogłyby przyczynić się do tworzenia miejsc pracy i rozwijania dobrobytu gospodarczego w Europie;

Kwestie horyzontalne

66.  z zadowoleniem przyjmuje podejście Komisji odnośnie do instrumentów finansowania, procesów standaryzacji, rozwoju repozytorium, ułatwienia synergii i współpracy oraz wymiany najlepszych praktyk między państwami członkowskimi; podkreśla jednak, że warunkiem wstępnym jego realizacji jest powiązanie tych celów z rzeczywistymi potrzebami i wymogami (tj. zapewnienie strategii politycznych, programów i usług opartych na dowodach, dzięki czemu podlegają one reprezentatywnej ocenie i regularnemu monitorowaniu, co ułatwi i przyspieszy stworzenie UE przyjaznej dla osób starszych); zwraca się zatem do Komisji o rozpoczęcie przygotowywania ustandaryzowanych narzędzi oceny i monitorowania, które dostarczą danych niezbędnych do opracowania opartych na dowodach zaleceń w zakresie polityki, opracowywania programów oraz świadczenia usług (w zakresie ochrony zdrowia/opieki);

67.  popiera podejście Komisji odnośnie do innowacji przyjaznych dla osób starszych; wzywa jednak Komisję do dopilnowania, aby innowacje te były zorientowane na użytkownika i przyjazne dla niego oraz aktywnie uwzględniały ich potencjał; w związku z tym wzywa Komisję do opracowania metodyki oceny obecnych i przyszłych potrzeb osób starszych oraz do szerszego zaangażowania użytkowników końcowych w strategie polityczne i programy finansowania; przypomina, że właściwości dostosowywane do potrzeb osób starszych są również z reguły korzystne dla pozostałych pokoleń;

68.   sądzi, że konieczna jest lepsza koordynacja między różnymi szczeblami zaangażowanymi w opracowywanie rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu oraz podkreśla, że należy w większym stopniu korzystać z wielopoziomowego sprawowana rządów w tym obszarze; uważa, że nie należy postrzegać władz lokalnych i regionalnych jedynie jako podmiotów wdrażających, lecz należy włączyć je w cały proces decyzyjny i ewaluacyjny;

69.  podkreśla ważną rolę, jaką mają do odegrania podmioty lokalne i regionalne w modernizowaniu, ulepszaniu i racjonalizowaniu świadczenia usług zdrowotnych i usług opieki socjalnej z myślą o stworzeniu modeli umożliwiających jednostkom osiąganie lepszych rezultatów na rynku pracy;

70.  z zadowoleniem przyjmuje istniejące inicjatywy na rzecz dostępności, takie jak nagrody Access City Awards; wzywa Komisję do przyjęcia ambitnego europejskiego aktu w sprawie dostępności, aby rozwinąć rynek dostępnych dóbr i usług;

71.  popiera pomysł oferowania młodszym pokoleniom nieformalnych szkoleń w celu zapewnienia osobom starszym wspólnych usług opiekuńczych;

72.  podkreśla, jak ważne są wyższe inwestycje w kształcenie i szkolenie oraz wyższe wydatki na te dziedziny, jak również nadanie priorytetowego charakteru uczeniu się prze całe życie i promowaniu zdrowego stylu życia, aby stworzyć świat pracy przyjazny dla wszystkich pokoleń oraz umożliwić pracownikom w starszym wieku odnalezienie się w zmieniającym się środowisku technologicznym; w związku z tym apeluje o położenie szczególnego nacisku na uczenie się przez całe życie w ramach programu „Erasmus dla wszystkich”, który stanowi skuteczne narzędzie promowania kształcenia i ustawicznego rozwoju zawodowego dla obywateli UE w każdym wieku;

73.  podkreśla konieczność holistycznego podejścia do kwestii starzenia się oraz kompleksowego rozwoju i reform nie tylko w obszarze kształcenia ustawicznego i rynku pracy, ale również w zakresie dostępności do nich, w tym jeśli chodzi o transport, infrastrukturę i budynki;

74.  podkreśla konieczność wprowadzenia systemów wsparcia dla osób opiekujących się rodziną;

75.  popiera podejście Komisji w zakresie propagowania tworzenia środowisk przyjaznych dla osób starszych, przy czym środowiska te należy uznawać za główny czynnik sprzyjający aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu przez całą długość życia; wskazuje jednak, że samo propagowanie tworzenia środowisk przyjaznych dla osób starszych nie wystarczy do faktycznej poprawy w takich dziedzinach jak mobilność, przystosowanie okolicy do spacerowania, komunalne obiekty umożliwiające uczestnictwo w życiu społecznym, a także dostęp do dobrej jakości i przystępnych cenowo usług zdrowotnych i opiekuńczych oraz do odpowiednich i przystępnych cenowo lokali mieszkalnych;

76.  z zadowoleniem przyjmuje cel promowania środowiska przyjaznego osobom starszym jako istotnego narzędzia wspierania pracowników w starszym wieku i osób poszukujących pracy oraz promowania społeczeństw integracyjnych, które oferują wszystkim równe szanse;

77.  podkreśla znaczenie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy jako podstawowego warunku zrównoważonej aktywności zawodowej i aktywnego starzenia się, zwłaszcza dla pracowników niepełnosprawnych i cierpiących na choroby przewlekłe; wskazuje, że ICT i urządzenia mogą odegrać w tym zakresie kluczową rolę, ułatwiając fizyczne zadania naszej starzejącej się sile roboczej; zwraca się do Komisji i państw członkowskich o promowanie takich technologii w stosownych przypadkach; z zadowoleniem przyjmuje uznanie znaczenia profilaktyki w pierwszym filarze strategicznego planu wdrożenia; jest przekonany, że profilaktyka odgrywa również kluczową rolę w pracy, ponieważ poprawia zdrowie w miejscu pracy i dzięki temu zmniejsza obciążenie systemów zdrowia i systemów opieki długoterminowej;

78.  jest przekonany, że konieczne są kompleksowe reformy, aby zapobiec wystąpieniu poważnych niedoborów w zakresie dostępu do rynków pracy, co mogłoby doprowadzić do jeszcze większego spowolnienia gospodarczego i zagrozić poziomowi dobrobytu w Europie; podkreśla w tym względzie konieczność wypracowania szerokiej perspektywy uwzględniającej takie kwestie jak polityka gospodarcza, zatrudnienie, zabezpieczenie społeczne, ochrona socjalna, równouprawnienie płci i dyskryminacja;

79.  z zadowoleniem przyjmuje bieżące inicjatywy w dziedzinie normalizacji, takie jak mandaty w zakresie koncepcji projektowania dla wszystkich, dostępności ICT i środowisk zbudowanych; odnotowuje zainteresowanie Komisji zainicjowaniem podobnych inicjatyw w odniesieniu do norm europejskich w zakresie e-zdrowia i samodzielnego życia; apeluje do Komisji i organów normalizacyjnych o dalsze angażowanie użytkowników w te inicjatywy, aby odpowiednio uwzględnić ich potrzeby;

80.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zainicjowania kampanii z myślą o poprawieniu sposobu, w jaki społeczeństwo postrzega wkład i wydajność starszych pracowników, zwłaszcza pracowników niepełnosprawnych i cierpiących na przewlekłe choroby;

81.  uważa, że osoby w starszym wieku potrzebują odpowiednich dochodów, lokali mieszkalnych, dostępu do wszelkiego rodzaju usług zdrowotnych, socjalnych i kulturalnych oraz solidnych sieci społecznych, aby poprawić jakość swego życia; jest także zdania, że potrzebują one możliwości dalszego udziału w rynku pracy, jeżeli takie jest ich życzenie, bez ograniczeń wynikających z dyskryminacji ze względu na wiek;

82.  podkreśla znaczenie wspierania wolontariatu międzypokoleniowego i starszych wolontariuszy oraz ułatwiania ich pracy; uważa, że wolontariat i inicjatywy „starsi ludzie dla starszych ludzi” skierowane do starzejącej się części społeczeństwa mogłyby zapewnić środki integracji i rozsądny wkład w trwały charakter długoterminowych systemów opieki; zachęca zatem do rozwoju i innowacji w tej dziedzinie;

o
o   o

83.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 225 z 27.7.2012, s. 46.
(2) Dz.U. C 229 z 31.7.2012, s. 13.


Przygotowania do 16. Konferencji Stron Konwencji CITES
PDF 320kWORD 30k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie strategicznych celów UE na 16. sesję konferencji stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), która odbędzie się w Bangkoku (Tajlandia) od 3 do 14 marca 2013 r. (2012/2838(RSP))
P7_TA(2013)0047B7-0047/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając zbliżającą się 16. sesję konferencji stron (CoP16) Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), która odbędzie się w Bangkoku (Tajlandia) od 3 do 14 marca 2013 r.,

–  uwzględniając pytania do Rady i Komisji dotyczące strategicznych celów UE na 16. sesję konferencji stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), która odbędzie się w Bangkoku (Tajlandia) od 3 do 14 marca 2013 r. (O-000201/2012 – B7-0109/2013 i O-000202/2012 – B7-0110/2013),

–  uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że konwencja CITES, którą podpisało 177 stron, w tym 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, jest najszerszym istniejącym w skali świata porozumieniem w sprawie ochrony dzikiej przyrody, którego celem jest zapobieganie nadmiernej eksploatacji dzikich zwierząt i roślin w wyniku handlu międzynarodowego;

B.  mając na uwadze, że celem konwencji CITES jest zagwarantowanie, by międzynarodowy handel dzikimi zwierzętami i roślinami nie zagrażał przetrwaniu gatunków w stanie dzikim;

C.  mając na uwadze, że należy przedkładać trwały dobrobyt nad krótkoterminowe interesy gospodarcze;

D.  mając na uwadze, że eksploatacja dzikich gatunków, nielegalny handel dzikimi zwierzętami i roślinami, niszczenie siedlisk, zmiany klimatu oraz zużywanie zasobów naturalnych przez człowieka to główne przyczyny ubożenia różnorodności biologicznej;

E.  mając na uwadze, że wytyczanie obszarów leśnych wolnych od ingerencji człowieka oraz obszarów pozbawionych dróg to oszczędne rozwiązania służące ochronie różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych;

F.  mając na uwadze, że w załączniku 4 do rezolucji konferencji stron konwencji CITES nr 9.24 (Rev. CoP15) wymieniono środki ostrożnościowe, jakie należy uwzględnić lub zastosować, zmieniając załączniki do konwencji;

G.  mając na uwadze, że decyzje podejmowane przez organy konwencji CITES powinny opierać się na przesłankach naukowych;

H.  mając na uwadze, że gatunki objęte konwencją CITES są wymienione w załącznikach w zależności od stanu ich zachowania oraz stopnia, w jakim są one przedmiotem handlu międzynarodowego, przy czym załącznik I obejmuje gatunki zagrożone wyginięciem, w przypadku których obrót handlowy jest zakazany, natomiast załącznik II zawiera gatunki, w przypadku których handel musi podlegać kontroli, by uniknąć wykorzystywania uniemożliwiającego ich przetrwanie;

I.  mając na uwadze, że gatunki wyliczone w załączniku I do konwencji CITES są objęte wzmożoną ochroną, a jakikolwiek obrót handlowy nimi jest zakazany; mając na uwadze, że jakiekolwiek zezwolenie na sprzedaż skonfiskowanych egzemplarzy lub produktów (np. kości słoniowej, kości tygrysich czy rogu nosorożca) zaszkodziłoby osiągnięciu celu konwencji CITES;

J.  mając na uwadze, że w procesie przeglądu okresowego wykazano, iż konwencja CITES przyniosła pozytywne rezultaty w odniesieniu do niektórych gatunków figurujących w załączniku I, które można teraz przenieść do załącznika II;

K.  mając na uwadze, że cel 12. z Aichi, zapisany w strategicznym planie na rzecz różnorodności biologicznej na lata 2011-2020 na mocy Konwencji o różnorodności biologicznej, zakłada, że do 2020 r. powstrzymane zostanie wymieranie gatunków, o których wiadomo, że są zagrożone, a stan ich zachowania zostanie poprawiony i utrzymany, zwłaszcza w przypadku gatunków o najpoważniejszym spadku liczebności;

L.  mając na uwadze, że cel 6. z Aichi, zapisany w strategicznym planie na rzecz różnorodności biologicznej na lata 2011-2020 na mocy Konwencji o różnorodności biologicznej, zakłada, że do 2020 r. wszystkie zasoby ryb i bezkręgowców oraz roślin wodnych będą zarządzane i pozyskiwane z sposób zgodny z zasadami trwałego rozwoju i z obowiązującymi przepisami, przy zastosowaniu podejścia ekosystemowego, aby zapobiec przełowieniu, wprowadzić plany i środki odtwarzania populacji wszystkich gatunków wyniszczonych, aby rybołówstwo nie miało znacznego negatywnego wpływu na gatunki zagrożone i ekosystemy podatne na zagrożenia oraz by jego wpływ na zasoby, gatunki i ekosystemy mieścił się w bezpiecznych granicach ekologicznych;

M.  mając na uwadze, że przejrzystość procesów decyzyjnych w międzynarodowych instytucjach ochrony środowiska stanowi kluczowy element ich skutecznego funkcjonowania; mając na uwadze, że w dokumencie podsumowującym konferencję Rio+20, zatytułowanym „Przyszłość, jakiej chcemy”, ponownie zauważono, że „aby osiągnąć nasze cele w zakresie trwałego rozwoju, potrzebujemy skutecznych, przejrzystych, odpowiedzialnych i demokratycznych instytucji na wszystkich szczeblach”; mając też na uwadze, że wspieranie przejrzystości należy również do strategicznej wizji konwencji CITES na lata 2008-2013 zapisanej w rezolucji konferencji stron konwencji CITES nr 14.2;

N.  mając na uwadze, że obecny regulamin konwencji CITES stanowi, iż głosowania tajnego „zasadniczo nie należy stosować” w przypadkach innych niż wybór urzędników na wyższe stanowiska oraz wybór krajów goszczących konferencje; mając na uwadze, że pomimo tej zasady na ostatniej konferencji stron przeprowadzono wiele głosowań tajnych; mając na uwadze, że głosowania tajne są regularnie stosowane w przypadkach kontrowersyjnych i poważnych, np. związanych z gatunkami morskimi lub z handlem kością słoniową;

O.  mając na uwadze, że żarłacze śledziowe są w wysokim stopniu narażone na przełowienie;

P.  mając na uwadze, że rekiny głowomłoty są gatunkiem zagrożonym na całym świecie z powodu międzynarodowego handlu płetwami rekinów oraz z powodu przyłowów, które doprowadziły do najpoważniejszego w historii spadku liczebności tego gatunku;

Q.  mając na uwadze, że znaczny wzrost liczby nielegalnych polowań na słonie ma obecnie negatywny wpływ na populacje słoni we wszystkich czterech podregionach Afryki oraz budzi poważne i rosnące zaniepokojenie; mając na uwadze, że w latach 2009-2011 przechwycono też bezprecedensowo duże ilości nielegalnie pozyskanej kości słoniowej;

R.  mając na uwadze, że niezgodne z zasadami trwałego rozwoju i nieetyczne polowania prowadzone dla zdobycia trofeów spowodowały bardzo poważny spadek liczebności zagrożonych gatunków wymienionych w załącznikach I i II do konwencji CITES; mając na uwadze, że polowania prowadzone dla zdobycia trofeów poważnie zagrażają realizacji celu konwencji CITES;

S.  mając na uwadze, że brak skutecznego egzekwowania oznacza, iż gatunki zagrożone wymienione w załącznikach I i II do konwencji CITES są nadal zabijane dla zysku;

T.  mając na uwadze, że ok. 80% populacji nosorożca w Afryce zamieszkuje Republikę Południowej Afryki; mając na uwadze, że gwałtownie nasilają się nielegalne polowania na te zwierzęta w krajach ich występowania;

U.  mając na uwadze, że tygrysy i inne wielkie koty azjatyckie wymienione w załączniku I nadal w znacznym stopniu są przedmiotem nielegalnego handlu, jednak organy konwencji CITES nie otrzymują sprawozdań dotyczących środków egzekwowania, a szczególnie zgodności z decyzją CITES nr 14.69, którą UE poparła w 2007 r., a której celem jest stopniowa likwidacja hodowli tygrysów oraz zagwarantowanie, by tygrysy nie były hodowane z myślą o handlu (w tym o handlu krajowym) ich częściami ciała i produktami pochodnymi;

V.  mając na uwadze, że zmiana klimatu poważnie zagraża niedźwiedziom polarnym (Ursus maritimus); mając na uwadze, że poważne zagrożenie stanowią również polowania oraz handel częściami ciała niedźwiedzi polarnych;

W.  mając na uwadze, że Unia Europejska jest dużym rynkiem przywozu gadów jako zwierząt domowych, w tym gatunków wymienionych w konwencji CITES;

X.  mając na uwadze, że liczne gatunki żółwi są masowo eksploatowane na potrzeby rynków żywności i międzynarodowego handlu zwierzętami domowymi;

Y.  mając na uwadze, że intensyfikacja połowów, którą napędza międzynarodowy handel płetwami skrzelowymi płaszczek, doprowadziła do poważnego spadku liczebności populacji gatunków z rodzaju manta (Manta spp.) i innych gatunków płaszczek;

Z.  mając na uwadze, że międzynarodowe instrumenty w zakresie rybołówstwa oraz konwencja CITES powinny zmierzać do tego samego celu, jakim jest zagwarantowanie długoterminowej ochrony zasobów rybnych na pełnym morzu, w tym przy uwzględnieniu wpływu przyłowów na gatunki niebędące celem połowu;

AA.  mając na uwadze, że konwencja CITES zawiera obecnie niejasne postanowienia dotyczące sprowadzania z morza, a szczególnie państwa sprowadzania, gdy gatunki są poławiane na pełnym morzu;

AB.  mając na uwadze, że grupa robocza CITES ds. sprowadzania z morza zaproponowała rozwiązanie zapewniające poszanowanie jurysdykcji państwa bandery, które byłoby odpowiedzialne za wydawanie dokumentów CITES, z pewnymi niewielkimi wyjątkami w odniesieniu do czarterowanych statków rybackich;

AC.  mając na uwadze, że prawidłowe funkcjonowanie konwencji CITES będzie prawdopodobnie wymagało od stron znacznego zwiększenia poziomu finansowania w najbliższych latach;

AD.  mając na uwadze, że Unia Europejska nie wnosi bezpośredniego wkładu finansowego w funkcjonowanie konwencji CITES; mając na uwadze, że Unia Europejska jest jednak jednym z głównych darczyńców ze względu na przyznawaną pomoc na rzecz rozwoju;

1.  wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do stosowania zasady ostrożności jako podstawy wszystkich podejmowanych przez nie decyzji w sprawie dokumentów roboczych oraz propozycji ujęcia danych gatunków w jednym z załączników, w szczególności przy uwzględnieniu zasady „użytkownik płaci”, podejścia ekosystemowego i tradycyjnych zasad ochrony przyrody;

2.  apeluje, by Unia Europejska i państwa członkowskie zajęły wspólne stanowisko oraz poprawiły tempo i efektywność swoich wewnętrznych procedur decyzyjnych, aby mogły szybko porozumieć się w sprawie wewnętrznego stanowiska UE w sprawie CITES CoP16 oraz w pełni wykorzystać atut, jakim jest fakt, że UE liczy 27 stron konwencji CITER, by ukierunkować decyzje CoP16 zgodnie z zasadą ostrożności;

3.  apeluje do Unii Europejskiej o odegranie pierwszoplanowej roli w ochronie zagrożonych gatunków przez aktywny udział w negocjacjach dotyczących konwencji CITES i przez wspieranie usuwania luk prawnych pogarszających sytuację; z ubolewaniem przyjmuje doniesienia, zgodnie z którymi obywatele państw członkowskich i Unii Europejskiej są wykorzystywani jako pośrednicy w transferze rogu nosorożca do Wietnamu lub innych krajów, gdzie ma on wysoką wartość handlową, co w rezultacie napędza popyt i dalsze kłusownictwo;

4.  apeluje do Unii Europejskiej i państw członkowskich, by zarówno przed rozpoczęciem konferencji, jak i w jej trakcie zwracały się do krajów trzecich w celu stworzenia sojuszów;

5.  zachęca strony konwencji CITES do rozważenia dalszych możliwości zacieśnienia współpracy oraz poprawy koordynacji i synergii między konwencjami dotyczącymi różnorodności biologicznej na wszystkich stosownych szczeblach;

Przejrzystość procesu podejmowania decyzji

6.  jest zdecydowanie przeciwny upowszechnianiu się tajnych głosowań w organach konwencji CITES, gdyż jej regulamin stanowi, iż tajne głosowania należy stosować tylko w wyjątkowych okolicznościach; w tym kontekście popiera odnośny wniosek złożony przez Danię w imieniu państw członkowskich UE;

7.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek złożony przez Danię w imieniu państw członkowskich UE, by do rezolucji konferencji stron nr 11.1 (Rev. CoP15) włączono nowy ustęp, dotyczący konfliktu interesów;

Finansowanie

8.  apeluje do Komisji o zapewnienie ciągłości finansowania w formie pomocy na rzecz rozwoju z myślą o osiągnięciu celów konwencji CITES; w tym kontekście odnosi się szczególnie do realizowanego obecnie programu MIKE (monitorowanie nielegalnego zabijania słoni), w który Unia Europejska mogłaby się ponownie zaangażować po przeprowadzeniu niezależnego przeglądu i oceny skuteczności programu;

9.  zachęca Komisję i państwa członkowskie UE, aby rozważyły możliwości udzielenia długoterminowego wsparcia finansowego na rzecz konwencji CITES poprzez Europejski Funduszu Rozwoju;

10.  popiera wniosek, by organy konwencji CITES zwróciły się do Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska (GEF), by posłużył za mechanizm finansowania konwencji CITES, a także by w swojej szóstej strategii na rzecz różnorodności biologicznej zapisał element dotyczący ochrony gatunków(1);

Sprowadzanie z morza

11.  z zadowoleniem przyjmuje dyskusje oraz postępy poczynione w grupie roboczej CITES ds. sprowadzania z morza; popiera dokument nr 32 przygotowany na CoP16, mający na celu poprawę egzekwowania postanowień konwencji CITES w przypadku objętych nią gatunków morskich poławianych na morzach poza jurysdykcją jakiegokolwiek państwa, i apeluje do stron, by na CoP16 zakończyły prace nad tym zagadnieniem;

Rekiny

12.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek złożony przez Brazylię, Komory, Chorwację, Egipt i Danię występującą w imieniu państw członkowskich Unii Europejskiej, by umieścić żarłacza śledziowego (Lamna nasus) w załączniku II; apeluje do Unii Europejskiej i państw członkowskich o poparcie tego wniosku;

13.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek złożony przez Brazylię, Kolumbię, Kostarykę, Ekwador, Honduras, Meksyk i Danię występującą w imieniu Unii Europejskiej, by umieścić trzy gatunki rekina głowomłota (Sphyrna spp.) w załączniku II; apeluje do Komisji i państw członkowskich o poparcie tego wniosku;

14.  apeluje do Unii Europejskiej i państw członkowskich o poparcie włączenia żarłacza białopłetwego (Carcharhinus longimanus) do załącznika II do konwencji CITES, o co wnoszą Brazylia, Kolumbia i Stany Zjednoczone;

Kość słoniowa i rogi nosorożców

15.  z zadowoleniem przyjmuje wycofanie przez Tanzanię wniosku o obniżenie poziomu ochrony populacji słonia afrykańskiego (Loxodonta africana) zamieszkującego ten kraj przez przeniesienie go z załącznika I do załącznika II, a także o jednorazową sprzedaż tanzańskich zasobów kości słoniowej;

16.  apeluje, by Unia Europejska i państwa członkowskie odrzuciły wszelkie wnioski w sprawie obniżenia stopnia ochrony słonia afrykańskiego lub w sprawie handlu ciosami tego gatunku do momentu, gdy możliwe będzie dokonanie oceny wpływu jednorazowej sprzedaży przeprowadzonej w listopadzie 2008 r. przed Botswanę, Namibię, Republikę Południowej Afryki i Zimbabwe i gdy zostanie ustalone, że ta jednorazowa sprzedaż nie miała negatywnych skutków dla populacji słoni w danych krajach i krajach z nimi sąsiadujących;

17.  świadomy obecnej krytycznej sytuacji pod względem nielegalnych polowań na słonie, zachęca strony konwencji CITES, by rozpatrując mechanizm podejmowania decyzji w odniesieniu do przyszłego handlu kością słoniową – po zakończeniu dziewięcioletniego okresu przerwy liczonego od jednorazowej sprzedaży przeprowadzonej w listopadzie 2008 r. przez Botswanę, Namibię, Republikę Południowej Afryki i Zimbabwe – przyjęły podejście ostrożnościowe i by w swoich decyzjach uwzględniały potencjalny wpływ na zachowanie stanu słoni i wdrażanie planu działań na rzecz słoni afrykańskich; w związku z tym wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do poparcia propozycji zmiany decyzji nr 14.77 w sprawie mechanizmu podejmowania decyzji w odniesieniu do przyszłego handlu kością słoniową, którą to propozycję przedstawiły Benin, Burkina Faso, Kenia, Liberia, Nigeria, Republika Środkowoafrykańska, Togo i Wybrzeże Kości Słoniowej;

18.  zachęca strony konwencji CITES do poparcia przyjęcia rezolucji dotyczącej planu działań na rzecz słoni afrykańskich, złożonej przez Nigerię i Rwandę, oraz wdrożenia tego planu, gdyż jest to najwydajniejszy sposób osiągnięcia postępu w zakresie ochrony słoni w całej Afryce;

19.  wzywa Unię Europejską, państwa członkowskie i wszystkie strony konwencji CITES do poparcia wniosku Kenii w sprawie tymczasowego zerowego kontyngentu eksportu rogów nosorożców z Republiki Południowej Afryki i Suazi, wzywa także strony konwencji CITES do analizy środków obniżania popytu na rogi nosorożców;

20.  wzywa strony do obniżenia rocznych krajowych kontyngentów eksportowych w przypadku prowadzonych dla zdobycia trofeów polowań na gatunki zagrożone wymienione w załącznikach I i II do konwencji CITES;

21.  wzywa wszystkie państwa-strony, w których używa się rogu nosorożca, w szczególności Wietnam, aby w trybie pilnym przyjęły środki zmierzające do powstrzymania nielegalnego importu rogu nosorożca i nakładały surowe kary na osoby łamiące prawo, a także by przyjęły środki edukacyjne mające informować konsumentów o wpływie ich konsumpcji na populacje dzikich nosorożców; wzywa Komisję i państwa członkowskie do poruszenia tych kwestii w negocjacjach handlowych z odpowiednimi stronami;

Wielkie koty

22.  apeluje do Unii Europejskiej i państw członkowskich, aby wezwały do zawieszenia handlu ze stronami, które nie przestrzegają decyzji CITES nr 14.69 w sprawie tygrysów, oraz stronami, które sprzyjają hodowli tygrysów prowadzonej z myślą o handlu ich częściami ciała i produktami pochodnymi;

23.  apeluje do stron konwencji CITES o położenie kresu polowaniom prowadzonym dla zdobycia trofeów, które są niezgodne z zasadami trwałego rozwoju i nieetyczne, a ponadto spowodowały poważny spadek liczebności populacji lwa afrykańskiego;

24.  ubolewa, że nie zgłoszono żadnego wniosku w sprawie przeniesienia lwa (Panthera leo) z załącznika II do załącznika I konwencji CITES;

Gady

25.  apeluje do Unii Europejskiej i państw członkowskich o poparcie szeregu propozycji dotyczących umieszczenia niektórych gatunków żółwi wodnych i lądowych z Ameryki Północnej i Azji w załączniku II do konwencji CITES, a także przeniesienia siedmiu gatunków do załącznika I;

26.  w kwestii propozycji alternatywnych dotyczących trzech gatunków słodkowodnych żółwi pudełkowych (Cuora galbinifrons, Mauremys annamensisGeoemyda japonica) apeluje do Unii Europejskiej i państw członkowskich o poparcie bardziej rygorystycznych propozycji krajów, w których gatunki te występują (Wietnamu i Japonii), zgodnie z zaleceniami ekspertów ze spotkania studyjnego CITES w Singapurze;

27.  wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie, by poparły umieszczenie zielonych gekonów nowozelandzkich z rodzaju Naultinus (Naultinus spp.) oraz grzechotnika z Mangshan (Protobothrops mangshanensis) w załączniku II do konwencji CITES, zgodnie z propozycjami jedynych krajów, w których gatunki te występują, czyli odpowiednio Nowej Zelandii i Chin;

28.  apeluje do Unii Europejskiej i państw członkowskich o poparcie przedstawionego przez Szwajcarię projektu decyzji dotyczącej handlu wężami i zarządzania ich ochroną;

Inne gatunki

29.  apeluje do Unii Europejskiej i państw członkowskich o poparcie złożonego przez Etiopię, Kenię i Ugandę projektu decyzji dotyczącego analizy legalnego i nielegalnego handlu gepardami;

30.  z zadowoleniem przyjmuje prace podejmowane przez Międzynarodową Komisję Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) dzięki impulsowi danemu przez konferencję CITES CoP15 w 2010 r.;

31.  ubolewa, że nie zgłoszono żadnego wniosku w sprawie umieszczenia tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus) w załączniku I do konwencji CITES;

32.  ubolewa, że nie wysunięto żadnego wniosku w sprawie umieszczenia w załączniku II do konwencji CITES koralowców z rodzaju Corallium spp. i Paracorallium spp.;

33.  apeluje do Unii Europejskiej i państw członkowskich o poparcie następujących wniosków:

   o włączenie gatunków z rodzaju manta (Manta spp.) do załącznika II do konwencji CITES (złożony przez Brazylię, Kolumbię i Ekwador); w sprawie włączenia do załącznika II innych gatunków płaszczek (zgłoszony przez Kolumbię i Ekwador);
   o przeniesienie niedźwiedzia polarnego (Ursus maritimus) z załącznika II do załącznika I do konwencji CITES (zgłoszony przez USA i poparty przez Federację Rosyjską);
   o przeniesienie manata afrykańskiego (Trichesurus senegalensis) z załącznika II do załącznika I (złożony przez Benin, Senegal i Sierra Leone);
   o przeniesienie piły słodkowodnej (Pristis microdon) z załącznika II do załącznika I (złożony przez Australię);
   o umieszczenie niektórych gatunków drzewa różanego (Dalbergia spp.) i hebanu (Diospyros spp.) w załączniku II do konwencji CITES (złożony przez Madagaskar, Belize, Tajlandię i Wietnam);
   o umieszczenie niektórych gatunków, które są przedmiotem handlu międzynarodowego jako rośliny ozdobne (Adenia firingalavensis, Adenia subsessifolia, Cyphostemma laza, Operculicarya decaryi, Senna meridionalis, Uncarina stellulifera oraz Uncarina grandidieri), w załączniku II do konwencji CITES (złożony przez Madagaskar, jedyny kraj występowania tych gatunków);

34.  wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do sprzeciwienia się następującym wnioskom:

o
o   o

   o zmianę oświadczenia w sprawie wizji strategicznej konwencji CITES, wymagającą, aby strony konwencji CITES przyczyniały się do innych celów uzgodnionych na arenie światowej, zamiast obecnego celu, jakim jest „przyczynianie się do znacznego ograniczenia zaniku różnorodności biologicznej”;
   o zbycie lub sprzedaż okazów gatunków z załącznika I, II i III skonfiskowanych jako będące przedmiotem nielegalnego handlu (złożony przez Indonezję);
   o przeniesienie trzech gatunków krokodyla (Crocodylus acutus, Crocodylus porosus i Crocodylus siamensis) z załącznika I do załącznika II do konwencji CITES (złożony przez Kolumbię i Tajlandię);
   o przeniesienie preriokura dwuczubego z Attwater (Tympanuchus cupido attwateri) z załącznika I do załącznika II, zgodnie z postulatem komitetu ds. zwierząt, ponieważ wprawdzie ostatnie przechwycenie nielegalnego transportu miało miejsce w 1998 r., jednak populacja tego podgatunku w naturze spadła w 2012 r. o 58% i liczy obecnie tylko 46 ptaków żyjących w stanie dzikim;
   o skreślenie kura siwego (Gallus sonnerati) i kuropatnika (Ithaginis cruentus) z załącznika II, zgodnie z postulatem komitetu ds. zwierząt, gdyż liczebność dzikich populacji obu tych gatunków stopniowo spada, obserwuje się znaczny międzynarodowy handel kurem siwym na rynku zwierząt domowych, niektóre podgatunki kuropatnika występują w bardzo ograniczonej liczbie na niewielkim terytorium, a skreśleniu kuropatnika sprzeciwiają się Chiny, gdzie gatunek ten występuje;
   o skreślenie dzięcioła cesarskiego (Campephilus imperialis) z załącznika I, gdyż gatunek ten uważa się co prawda za „prawdopodobnie wymarły”, jednak nadal regularnie pojawiają się niepotwierdzone doniesienia o jego zaobserwowaniu;
   o skreślenie żab gęborodnych (Rheobatrachus silusRheobatrachus vitellinus) z załącznika II do konwencji CITES (złożony przez Australię), gdyż gatunki te być może jeszcze nie wyginęły, a obecnie prowadzone są badania terenowe w celu odnalezienia zachowanych populacji;

35.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, stronom konwencji CITES oraz sekretariatowi konwencji CITES.

(1) http://www.cites.org/eng/cop/16/doc/E-CoP16-08-04.pdf


Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2014 – sekcje inne niż Komisja
PDF 297kWORD 27k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej 2014, sekcja 1 – Parlament Europejski, sekcja 2 – Rada, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, sekcja 7 – Komitet Regionów, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (2013/2003(BUD))
P7_TA(2013)0048A7-0020/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1),

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego w sprawie wykonania budżetu za rok budżetowy 2011 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając tytuł II rozdział 7 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0020/2013),

A.  mając na uwadze, że nie osiągnięto dotąd porozumienia co do nowych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014–2020, w związku z czym pułap dla działu 5 w budżecie UE na 2014 r. nie został jeszcze ustalony, natomiast pułap dla działu 5 na 2013 r. wynosi 9 181 mln EUR w cenach bieżących(4) i po corocznym dostosowaniu technicznym(5) pułap ten zostanie przeniesiony na 2014 r., gdyby porozumienia w sprawie nowych WRF nie udało się osiągnąć w odpowiednim terminie;

B.  mając na uwadze, że w kontekście poważnego obciążenia zadłużeniem publicznym oraz ograniczeń występujących w czasie obecnych wysiłków w zakresie krajowej konsolidacji budżetowej Parlament Europejski i wszystkie instytucje UE powinny nadal wykazywać się wysokim stopniem odpowiedzialności budżetowej, kontroli i samoograniczenia;

C.  mając na uwadze, że sprawne funkcjonowanie Parlamentu jest równie istotną wytyczną;

D.  mając na uwadze, że niektóre inwestycje mogą mieć trwały wpływ na budżet instytucjonalny i dlatego należy je wziąć pod uwagę mimo niewielkiego pola manewru;

E.  mając na uwadze, że na tym etapie rocznej procedury budżetowej Parlament oczekuje na preliminarze pozostałych instytucji oraz propozycje swojego Prezydium dotyczące budżetu na 2014 r.,

F.  mając na uwadze, że trzeba będzie uwzględnić jednorazowe skutki finansowe wyborów europejskich, które odbędą się w połowie 2014 r.;

Ramy ogólne i priorytety budżetu na rok 2014

1.  podtrzymuje pogląd, że instytucje powinny nadal ograniczać lub zamrażać swoje budżety administracyjne, w solidarnej reakcji na trudną sytuację gospodarczą i budżetową państw członkowskich, bez szkody dla jakości podstawowych działań instytucjonalnych, dla przestrzegania obowiązków prawnych i dla koniecznych inwestycji rozwojowych;

2.  uważa, że środki budżetowe na 2014 r. powinny opierać się na dokładnej analizie wyniku środków budżetowych w latach 2012 i 2013 w celu dokonania oszczędności w tych pozycjach w budżecie, w których wynikły problemy z realizacją; uważa, że prawdziwe oszczędności i skuteczność można osiągnąć poprzez wskazanie obszarów, w których dochodzi do pokrywania się środków i w których brakuje skuteczności, w obrębie wszystkich pozycji w budżecie;

3.  apeluje do instytucji o wzmocnienie wzajemnej współpracy w celu wymiany dobrej praktyki, jeżeli to możliwe i uzasadnione, oraz w celu znalezienia sposobów dokonania oszczędności przez łączenie i współdzielenie zasobów kadrowych i technicznych, np. w takich dziedzinach jak systemy informatyczne, tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne i usługi transportowe oraz ewentualnie w innych dziedzinach;

Parlament

4.  zwraca uwagę na fakt, że ograniczenie instytucji skutkuje – z uwagi na poziom odpowiednich stóp inflacji – zmniejszeniem budżetu PE w liczbach rzeczywistych; przypomina, że umożliwiono to poprzez ścisłe planowanie i kontrolę budżetową, zdecydowane zaangażowanie komisji przedmiotowo właściwej oraz reorganizację pracy, w szczególności cięcia w pozycjach budżetowych związanych z podróżami, ograniczenie czasu trwania i liczby wyjazdów służbowych, częstsze korzystanie z wideokonferencji oraz optymalizację usług w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego; przypomina, że już uzgodnione reformy strukturalne, z których część ma zastosowanie od 2011 r., według szacunków pozwalają na roczne oszczędności rzędu 29 mln EUR – przy dodatkowych oszczędnościach 10 mln EUR na przewidywanych odsetkach od finansowania nieruchomości w przyszłych latach dzięki przedterminowym spłatom – pomimo konieczności absorpcji kosztów wynikających z poszerzenia uprawnień oraz łącznych kosztów wynikających z przyjęcia 18 dodatkowych posłów, w związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony oraz przygotowaniami do przystąpienia Chorwacji;

5.  przypomina, że widoczne oznaki samoograniczenia to zamrożenie wszystkich świadczeń dla posłów na poziomie z 2011 r. do końca bieżącej kadencji parlamentarnej oraz fakt, że diety z tytułu wyjazdów służbowych dla personelu nie były rewaloryzowane od 2007 r.;

6.  zachęca do dalszych reform strukturalnych i organizacyjnych mających na celu osiągnięcie większej wydajności, bez szkody dla doskonałości legislacyjnej i jakości warunków pracy; popiera innowacje organizacyjne mające podwyższyć efektywność Parlamentu i poprawić jakość działań i warunków pracy posłów, w tym – lecz nie tylko – takie jak wydajniejsza organizacja rytmu pracy Parlamentu i wydajniejsze usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego (bez uszczerbku dla zasady wielojęzyczności), optymalne rozwiązania logistyczne, obejmujące logistykę transportu dla posłów i ich asystentów, oszczędność kosztów usług gastronomicznych, lepsze wewnętrzne wsparcie badawcze oraz kontynuacja i dalszy rozwój w odniesieniu do elektronicznego obiegu dokumentów w Parlamencie i do e-posiedzeń; przypomina o wezwaniu do przeprowadzenia analizy opłacalności bezpapierowych posiedzeń oraz wzywa administrację do przedstawienia jej Komisji Budżetowej najpóźniej do połowy 2013 r.;

7.  wzywa do wdrożenia w Parlamencie metod „odchudzonego” i skutecznego zarządzania, tak by zmniejszyć obciążenia administracyjne i w ten sposób zaoszczędzić w instytucji czas i pieniądze;

8.  uważa, że dzięki pracom rozpoczętym w 2012 r. wspólna grupa robocza Prezydium i Komisji Budżetowej ds. budżetu Parlamentu mogłaby odegrać pożyteczną rolę w tej reformie, wskazując sposoby dokonania oszczędności oraz rozważając i przedstawiając Komisji Budżetowej pomysły dotyczące zwiększenia wydajności; zauważa, że grupa robocza w znacznej mierze już osiągnęła cele wyznaczone dla niej pod koniec 2011 r., w szczególności w zakresie ograniczania wydatków związanych z podróżami; w świetle wstępnych ustaleń grupy opartych m.in. na analizach porównawczych budżetu Parlamentu Europejskiego z budżetami Kongresu USA i wybranych parlamentów państw członkowskich zachęca do dalszej pracy i do stworzenia odpowiedniego planu działania, który zostanie przedstawiony do rozpatrzenia Komisji Budżetowej i Prezydium w procedurze dotyczącej budżetu Parlamentu na 2014 r.; przypomina swoją rezolucję z dnia 23 października 2012 r.(6), w której wyraził oczekiwanie, że dzięki tym analizom „w budżecie Parlamentu Europejskiego możliwe będą długofalowe oszczędności oraz że [będą one] zawierać koncepcje poprawy jego skuteczności w roku 2013 i w kolejnych latach”; zauważa, że w przypadku Parlamentu Europejskiego ogół wydatków na mieszkańca jest niższy niż w przypadku porównywalnych parlamentów państw członkowskich oraz Kongresu USA; zauważa ponadto, że należy wzmocnić rolę kontrolną Parlamentu i zapewnić mu lepiej ukierunkowane wsparcie badawcze, tak aby mógł on pełnić swoją rolę demokratycznej reprezentacji;

9.  ogólniej, z zadowoleniem przyjmuje ściślejszą współpracę między Komisją Budżetową a Prezydium w trakcie rocznej procedury budżetowej; jest gotów do dalszego zacieśniania współpracy między sekretarzem generalnym, Prezydium i Komisją Budżetową przez cały rok, aby zapewnić sprawne przeprowadzenie procedury budżetowej i skuteczne wykonanie budżetu; oczekuje od Prezydium przedstawienia rozważnego, opartego na potrzebach projektu preliminarza, uwzględniającego ewentualne późniejsze zwiększenie środków wynikające z prawnie wiążących zobowiązań, w szczególności jednorazowe koszty związane z przejściowym uregulowaniami dotyczącymi posłów w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.; wzywa sekretarza generalnego, aby udzielił informacji na temat kosztów uregulowań przejściowych w odniesieniu do ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego;

10.   przypomina o podjętej na posiedzeniu plenarnym decyzji wzywającej Radę do przedstawienia do czerwca 2013 r. planu działań dotyczącego wielu miejsc pracy PE oraz oczekuje od obu właściwych komisji, sekretarza generalnego i Prezydium, że przedstawią posłom zaktualizowane dane i informacje na temat finansowych i środowiskowych skutków ustaleń dotyczących wielu miejsc pracy; proponuje, by własne służby PE zajmujące się oceną skutków zbadały tę kwestię także w odniesieniu do wpływu obecności lub częściowej obecności PE na odpowiednie społeczności lub regiony oraz by przedstawiły ocenę do czerwca 2013 r., tak by ustalenia te wzięto pod uwagę przy opracowywaniu kolejnych wieloletnich ram finansowych;

11.   wzywa odpowiednie służby Parlamentu, by dokonały oceny porozumienia między władzami Luksemburga a Parlamentem Europejskim w sprawie liczby pracowników zatrudnionych w Luksemburgu, przy uwzględnieniu przeglądu potrzeb Parlamentu; w ocenie tej należy zawrzeć propozycje dotyczące sposobu renegocjowania tego porozumienia, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa;

12.  przypomina o rezolucjach budżetowych Parlamentu, w tym najnowszej rezolucji z dnia 23 października 2012 r.(7), w której zaapelowano o przejrzysty proces podejmowania decyzji w odniesieniu do polityki w zakresie budynków, opierający się na wczesnym informowaniu, oraz o wstrzymanie nowych zakupów do zakończenia obecnej kadencji; zwraca się o informacje na temat ustaleń sekretarza generalnego dotyczących prac remontowych i przenoszenia biur, a także na temat odnośnego harmonogramu, w tym informacje dotyczące tymczasowego budynku dla personelu Parlamentu na najbliższe lata, zwłaszcza w odniesieniu do problemów strukturalnych w budynku Paul-Henri Spaak (PHS) i do nabycia budynku Trebel;

13.  uznaje wysiłki poczynione w 2012 r. w celu informowania Komisji Budżetowej o aktualnej sytuacji budynku KAD oraz domaga się, by to informowanie miało miejsce w trakcie całej realizacji projektu, w szczególności w odniesieniu do wyników zmienionego ogłoszenia o przetargu; odnotowuje, że dokonano adaptacji i redukcji o 8 000 m2, by pozostać w ustalonych uprzednio ramach finansowych dla projektu KAD lub zastosować się do nich, na wniosek Komisji Budżetowej; z zadowoleniem przyjmuje oszczędności w wysokości ponad 10 mln EUR na odsetkach w najbliższych latach – w porównaniu do preliminarza kosztów projektów na 2012 r. – osiągnięte dzięki przesunięciu środków na przedterminowe spłaty, zarówno w przypadku budynku KAD, jak i budynku Trebel; uważa, że w kontekście wyłaniającej się wśród posłów większości sprzyjającej nowym uregulowaniom dotyczącym pracy(8) do projektów dotyczących budynków Parlamentu należy podchodzić z ostrożnością oraz że ostrożność musi mieć pierwszeństwo przed ambicją; zachęca do kontynuacji tego owocnego dialogu i zwraca się o przekazywanie potrzebnych informacji w odpowiednim terminie;

Inne instytucje

14.  jest świadomy, że kontekst i wynik niedawnych procedur budżetowych pozostawiły większości instytucji ograniczone pole manewru, biorąc pod uwagę rosnący zakres powierzonych im zadań, a zwłaszcza większe obciążenie pracą w Trybunale Sprawiedliwości oraz szczególne potrzeby Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ);

15.  rozumie, że ESDZ jest stosunkowo nową instytucją, która ciągle znajduje się w fazie rozwoju, oraz że należy nadal wzmacniać sieć jej misji w celu realizacji priorytetów politycznych UE; zauważa, że ESDZ jest wyjątkowo narażona na inflację w krajach trzecich, fluktuacje kursów wymiany oraz szczególne problemy związane z bezpieczeństwem personelu;

16.  uważa, że wszelkie nieuzasadnione, uogólnione cięcia i wszelkie niezróżnicowane podejście do budżetów instytucji przynosi skutki przeciwne do zamierzonych; w zamian zamierza nadal stosować podejście oparte na analizie poszczególnych przypadków;

17.  podtrzymuje stanowisko zajmowane w poprzednich cyklach budżetowych, zgodnie z którym oczekuje, że przy sporządzaniu swoich preliminarzy budżetowych wszystkie instytucje będą nadal dążyć do uzyskania oszczędności i do utrzymania wysokiego poziomu dyscypliny budżetowej;

o
o   o

18.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych.

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(2) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.
(3) Dz.U. C 344 z 12.11.2012.
(4) W pułapie w dziale 5 uwzględnia się składki pracownicze na system emerytalno-rentowy.
(5) Artykuł 24 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami, Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 3.
(6) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0359, ust.93.
(7) Teksty przyjęte P7_TA(2012)0359.
(8) Teksty przyjęte P7_TA(2012)0359.


Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost
PDF 315kWORD 31k