Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 7 февруари 2013 г. - Страсбург
Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС *
 Европейски семестър за координация на икономическата политика: годишен обзор на растежа за 2013 г.
 Европейски семестър за координация на икономическата политика: заетост и социални аспекти в рамките на годишния обзор на растежа за 2013 г.
 Управление на единния пазар
 22-ра сесия на Съвета на ООН по правата на човека
 Съдебно обучение - съдебни координатори
 Годишен доклад на Европейската инвестиционна банка за 2011 г.
 Лаос: случаят на Сомбат Сомфон
 Задържане на активисти за защита на правата на човека в Зимбабве
 Неотдавнашни нападения срещу медицински работници в Пакистан

Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС *
PDF 404kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 февруари 2013 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС (COM(2012)0428 – C7-0260/2012 – 2012/0205(CNS))
P7_TA(2013)0051A7-0014/2013

(Специална законодателна процедура - консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2012)0428),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0260/2012),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0014/2013),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своя проект;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение -1 (ново)
(-1)  Засилената борба с данъчните измами и укриването на данъци е от ключово значение за възстановяването и поддържането на стабилността и здравината на публичните финанси в Съюза.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Данъчните измами в областта на данъка върху добавената стойност (ДДС) водят до значителни бюджетни загуби и оказват влияние върху условията за конкуренцията и съответно върху функционирането на вътрешния пазар. Специфични внезапни и мащабни форми на данъчни измами бяха разработени наскоро особено посредством използването на електронни средства, които улесняват бърза незаконна търговия в голям мащаб.
(1)  Данъчните измами в областта на данъка върху добавената стойност (ДДС) водят до значителни загуби за публичните финанси и оказват отрицателно влияние върху условията за конкуренцията и съответно върху справедливото и ефикасно функциониране на вътрешния пазар. Такива загуби следва да бъдат ограничени, особено във времена на строга фискална дисциплина. Специфични внезапни и мащабни форми на данъчни измами бяха разработени наскоро особено посредством използването на електронни средства, които улесняват бърза незаконна търговия в голям мащаб, която често надхвърля границите на засегнатата държава членка.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност позволява на държавите членки да искат дерогация от посочената директива, за да се предотвратят някои форми на отклонение от данъчно облагане. Разрешение за такава дерогация изисква предложение на Комисията и приемането му от Съвета. Случилото се неотдавна показа, че процесът по предоставяне на дерогации, не винаги е достатъчно гъвкав, за да осигури навременна и подходяща реакция на искането на държавите членки.
(2)  Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност позволява на държавите членки да искат дерогация от посочената директива, за да се предотвратят някои форми на отклонение от данъчно облагане. Разрешение за такава дерогация изисква предложение на Комисията и приемането му от Съвета. Случилото се неотдавна показа, че процесът по предоставяне на дерогации, не винаги е достатъчно бърз или гъвкав, за да осигури навременна и подходяща реакция на искането на държавите членки.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  Определянето на получателя за лице, отговорно за плащането на ДДС (самоначисляване), е ефективна мярка за незабавно прекратяване на най-известните форми на отклонение от данъчно облагане в определени сектори. Въпреки това, тъй като ситуацията може да се промени с течение на времето, може също така да бъде необходимо да се даде възможност и за други мерки. За тази цел Съветът, при необходимост, по предложение на Комисията, следва да определя други мерки, попадащи в обхвата на механизма за бързо реагиране. Видът на мерките, които биха могли да бъдат разрешени, следва да бъде определен с цел да се сведе до минимум времето, необходимо за разрешаването на дерогации от Комисията.
(7)  Определянето на получателя за лице, отговорно за плащането на ДДС („механизъм за самоначисляване), е ефективна мярка за незабавно прекратяване на най-известните форми на укриване на данъци в определени сектори („верижни измами с липсващ търговец“). Въпреки това, поради съществуващите слабости в системите за ДДС и в зависимост от това как ситуацията може да се промени с течение на времето, може също така да бъде необходимо да се даде възможност и за други мерки. За тази цел Комисията, при необходимост, предлага други мерки, попадащи в обхвата на механизма за бързо реагиране. Такива мерки следва да бъдат единодушно одобрени от Съвета след провеждане на консултация с Европейския парламент. Видът на мерките, които биха могли да бъдат разрешени, следва да бъде щателно и прозрачно определен с цел да се сведе до минимум времето, необходимо за разрешаването на дерогации от Комисията.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)
(9a)  С оглед постоянното развитие и подобряване на механизма за бързо реагиране Комисията следва редовно да докладва на Европейския парламент и на Съвета за неговото прилагане, разглеждайки, наред с другото, други мерки, които да бъдат добавени към приложното поле на механизма и нови начини за засилване на сътрудничеството между държавите членки в общата рамка на механизма.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 9 б (ново)
(9б)  За да може механизмът за бързо реагиране да функционира по задоволителен начин, Комисията следва да бъде в състояние във всеки момент да действа бързо и точно по тези въпроси. Следователно следва да се гарантират достатъчни човешки и други ресурси за механизма за бързо реагиране и да се установи и поддържа ускорена вътрешна процедура за вземане на решения.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 9 в (ново)
(9в)  Тъй като прилагането на специална мярка в една държава членка би могло да има отражение върху системите на ДДС на другите държави членки, Комисията следва, с цел поддържане на прозрачността, да уведоми всички държави членки за всички постъпили искания и за всички взети решения във връзка с тези искания.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 9 г (ново)
(9г)  В своята работа по укрепването и фината настройка на механизма за бързо реагиране Комисията следва да провежда всеобхватни консултации с предприятията в секторите, изложени на опасност от измами и с други заинтересовани лица.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  Тъй като целите на действията, които трябва да бъдат предприети за преодоляване на внезапни и мащабни измами в областта на ДДС, които често имат международно измерение, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, тъй като те не са в състояние поотделно да противодействат на схеми за измами, свързани с нови форми на търговия, които включват няколко държави едновременно, и следователно могат, с оглед на осигуряването на по-бързото и, в резултат на това, по-подходящо и по-ефективно противодействие, да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.
(10)  Тъй като целите на действията, които трябва да бъдат предприети за преодоляване на внезапни и мащабни измами в областта на ДДС, които често имат международно измерение, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, тъй като те не са в състояние поотделно да противодействат на схеми за измами, свързани с нови форми на търговия, които включват няколко държави едновременно, и следователно могат, с оглед на осигуряването на по-бързото и, в резултат на това, по-подходящо и по-ефективно противодействие, да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът следва да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.
Изменение 10
Предложение за директива
Член 1
Директива 2006/112/ЕО
Раздел 1а – Член 395а – параграф 1 – буква а)
a) определянето на получателя за лице, отговорно за плащането на ДДС на специфични доставки на стоки и услуги, чрез дерогация от член 193, след искане за тази мярка, посочено в параграф 2 от настоящия член;
a) определянето на получателя за лице, отговорно за плащането на ДДС на специфични доставки на стоки и услуги, чрез дерогация от член 193 („механизъм за самоначисляване“), след искане за тази мярка, посочено в параграф 2 от настоящия член;
Изменение 11
Предложение за директива
Член 1
Директива 2006/112/ЕО
Раздел 1а – Член 395а – параграф 1 – буква б)
б) други мерки, определени от Съвета с единодушие, по предложение на Комисията.
б) други мерки, предложени от Комисията и единодушно одобрени от Съвета след провеждане на консултация с Европейския парламент.
Изменение 12
Предложение за директива
Член 1
Директива 2006/112/ЕО
Раздел 1а – Член 395а – параграф 1 – алинея 2
За целите на буква а) специалната мярка е обект на подходящи контролни мерки от страна на държавите членки по отношение на данъчно задължените лица, доставящи стоките или услугите, за които се прилага тази мярка.

За целите на букви а) и б) всяка използвана специална мярка е обект на подходящи контролни мерки от страна на държавите членки по отношение на данъчно задължените лица, доставящи стоките или услугите, за които се прилага тази мярка.

Изменение 13
Предложение за директива
Член 1
2006/112/ЕО
Раздел 1а – Член 395а – параграф 1 – алинея 4 а (нова)
Посочената в настоящия параграф процедура се провежда в рамките на три месеца.

Изменение 14
Предложение за директива
Член 1
Директива 2006/112/ЕО
Раздел 1а – Член 395а – параграф 2 – алинея 1
2.  Държава членка, която желае да въведе мярка, както е предвидено в параграф 1, изпраща искане до Комисията. Държавата членка й предоставя информацията, посочваща съответния сектор, вида и характеристиките на измамата, нейния внезапен и мащабен характер и причиняваните от нея значителни и непоправими финансови загуби. Ако Комисията счита, че не разполага с цялата необходима информация, тя се свързва със съответната държава членка в срок от един месец от получаването на заявлението и конкретизира каква допълнителна информация е необходима.
2.  Държава членка, която желае да въведе мярка, както е предвидено в параграф 1, изпраща искане до Комисията. Държавата членка предоставя на Комисията,на компетентните комисии на Европейския парламент и на Сметната палата информацията, посочваща съответния сектор, вида и характеристиките на измамата, нейния внезапен и мащабен характер и причиняваните от нея значителни и непоправими финансови загуби. Ако Комисията счита, че не разполага с цялата необходима информация, тя се свързва със съответната държава членка в срок от две седмици от получаването на заявлението и конкретизира каква допълнителна информация е необходима. Комисията провежда също така консултации със съответния стопански отрасъл, когато това е целесъобразно и възможно.
Изменение 15
Предложение за директива
Член 1
Директива 2006/112/ЕО
Раздел 1а – Член 395а – параграф 2 – алинея 2
След като Комисията вече е получила цялата информация, която тя счита за необходима за оценката на искането, в срок от един месец тя дава разрешение за специална мярка или, в случай че има възражения относно исканата мярка ‐ информира за това въпросната държава членка.

След като Комисията вече е получила цялата информация, която тя счита за необходима за оценката на искането тя:

а) нотифицира за това отправилата искането държава членка;
б) препраща искането на оригиналния език, на който е изготвено, на другите държави членки;
в) в срок от един месец тя дава разрешение за специална мярка или, в случай че има възражения относно исканата мярка ‐ информира и представя мотивите си за това въпросната държава членка, останалите държави членки, компетентните комисии на Европейския парламент и на Сметната палата.
Изменение 16
Предложение за директива
Член 1
Директива 2006/112/ЕО
Раздел 1а – Член 395в (нов)
Член 395в

На всеки три години и за първи път до 1 юли 2014 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на механизма за бързо реагиране, съставен съгласно настоящия раздел. В доклада наред с другото се разглеждат допълнителни специални мерки, които да се добавят към обхвата на механизма, и нови начини за укрепване на сътрудничеството между държавите членки в общата рамка на механизма.

Изменение 17
Предложение за директива
Член 1 а (нов)
Член 1а

До 1 януари 2014 г. Комисията представя доклад относно това как редовната процедура за дерогация съгласно член 395 от Директива 2006/112/ЕО би могло да се ускори. Целта на доклада е идентифициране на съществуващите структури и практики, което би гарантирало, че Комисията винаги приключва процедурата в рамките на пет месеца от получаването на заявление от държава членка. По целесъобразност докладът е придружен от законодателни предложения.

Изменение 18
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2
2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.
2.  Държавите членки съобщават на Европейския парламент и на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.
Изменение 19
Предложение за директива
Член 3
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз. Тя се консолидира с Директива 2006/112/ЕО, в срок до ...*.

* Три месеца след влизането в сила на настоящата директива.

Европейски семестър за координация на икономическата политика: годишен обзор на растежа за 2013 г.
PDF 305kWORD 36k
Резолюция на Европейския парламент от 7 февруари 2013 г. относно Европейския семестър за координация на икономическата политика: годишен обзор на растежа за 2013 г. (2012/2256(INI))
P7_TA(2013)0052A7-0032/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално членове 9 и 151 и член 153, параграф 1, буква д) от него,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28−29 юни 2012 г.,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 136 във връзка с член 121, параграф 2 от него,

–  като взе предвид Съобщението на Комисията от 28 ноември 2012 г., озаглавено „Годишен обзор на растежа 2013 г.“ (COM(2012)0750),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по бюджети, комисията по регионално развитие и комисията по конституционни въпроси (A7-0032/2013),

A.  като има предвид, че еврозоната като цяло се намира във вторична рецесия, предизвикана от свръхзадлъжнялост и финансова криза;

Б.  като има предвид, че кризата оказа пагубно въздействие върху живота на милиони европейци, както е документирано от официалните статистически данни за заетостта: в ЕС над 8 милиона души са загубили работата си от 2008 г. насам; над 25 милиона европейци в момента нямат работа, от които почти 11 милиона са безработни от повече от година; близо 10 милиона млади хора са засегнати в момента от безработицата; само през изминалата година 2 милиона души са загубили своята работа;

В.  като има предвид, че строгото регулиране на пазара на труда в няколко държави членки няма необходимата гъвкавост, за да поеме ефективно сътресения като настоящата криза; като има предвид, че съществуващото законодателство относно пазара на труда защитава непропорционално участниците в него и има неблагоприятно въздействие върху приобщаването на младите хора към работната сила;

Г.  като има предвид, че разликите между процентите на безработица в държавите членки са нараснали драматично;

Д.  като има предвид, че следва да се припомни, че през 2007 г., в началото на кризата, средният бюджетен дефицит в еврозоната възлизаше на само 0,7 %;

Е.  като има предвид, че следва да се припомни, че през 2007 г., в началото на кризата, някои от държавите, които понастоящем изпитват най-сериозни затруднения, бяха натрупали прекомерен дефицит по текущата сметка;

Ж.  като има предвид, че средният бюджетен дефицит в еврозоната достигна върховата си стойност от 6,3 % през 2009 г. и от този момент тенденцията се обърна със средни бюджетни дефицити от 6,2 % през 2010 г., 4,1 % през 2011 г. и последващ спад през първите две тримесечия на 2012 г.;

З.  като има предвид, че поемането на надеждни ангажименти за благоприятни за растежа мерки за консолидация представлява предпоставка за всяко устойчиво решение на проблема с прекомерния дълг и дефицита на повечето държави членки;

И.  като има предвид, че кризата подчерта жизненоважната необходимост от започване или завършване на балансирани и диференцирани структурни реформи, които да засилят устойчивото развитие;

Й.  като има предвид, че единният пазар е основен двигател за икономическия растеж и заетостта в Европа и че едно по-амбициозно прилагане на директивата за услугите само по себе си би могло вече да осигури прогнозно допълнение от 1,8 % към БВП; като има предвид, че при настоящите икономически обстоятелства, по-конкретно, Съюзът не може да си позволи да остави неизползвани подобни възможности за незабавен растеж; като има предвид, че е необходимо по-стриктно транспониране, прилагане и изпълнение на разпоредбите относно единния пазар, за да се извлекат ползи от още неизползвания и непосредствен потенциал;

К.  като има предвид, че неустойчивите равнища на дълга оказват вредно въздействие върху цялото икономическо положение; като има предвид, че фискалната и макроикономическата дисциплина, както и координация трябва да бъдат принудително поддържани и засилвани, за да се възпрепятства възникването на подобни общи дефицити и равнища на дълга, като тези наблюдавани в Европа през последното десетилетие, тъй като те оказаха пагубно въздействие по отношение на устойчивия растеж и финансовата стабилност, както и на заетостта в редица държави членки;

Л.  като има предвид, че стратегията на затягане на бюджета цели задържане на нарастването на публичните разходи под размера на средносрочната тенденция на нарастване на БВП;

М.  като има предвид, че бъдещото икономическо благоденствие на Европа зависи в решаваща степен от нейната способност изцяло да оползотворява трудовите си ресурси, също така чрез увеличаване на участието на жените и младите хора на пазара на труда;

Н.  като има предвид, че постепенната и гладка фискална консолидация е за предпочитане пред стратегията на бързо и рязко намаляване на дисбалансите в публичните финанси, но че състоянието на икономиката на някои от държавите членки не оставя алтернатива за възвръщане на достъпа до пазара и за връщане на инвестициите;

О.  като има предвид, че стойностите на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) показват сериозни различия в рамките на Икономическия и паричен съюз (ИПС);

П.  като има предвид, че мерките за консолидация, предприети в няколко държави членки, достигнаха безпрецедентни измерения:

Р.  като има предвид, че въпреки усилията на държавите членки за реформиране и консолидация, пазарите на държавни облигации в еврозоната са все още в затруднение, както показват високите спредове и нестабилност на лихвените проценти; като има предвид, че сред непосредствените отключващи фактори и първопричини за безпрецедентните различия беше загрижеността на финансовите пазари относно стабилността на публичните и частни финанси в няколко държави членки;

С.  като има предвид, че разликата в конкурентоспособността в рамките на еврозоната оказва въздействие върху различията между държавните лихвени проценти;

Т.  като има предвид, че високите държавни лихвени проценти в някои държави членки от еврозоната се дължат отчасти на забелязаната липса на доверие в тяхната способност да провеждат структурни реформи;

У.  като има предвид, че еврозоната не съумя да използва общото намаление на държавните лихвени проценти през първите десет години на еврото, за да преодолее разликата в конкурентоспособността, което, наред с другото, беше отразено в трайно високи дефицити по текущата сметка и бързо растящи разходи за труд за единица продукция в някои държави членки;

Ф.  като има предвид, че настоящата корекция в някои държави би била не толкова тежка в политически, икономически и социален план, ако положителният икономически климат през първите десет години от съществуването на еврото беше използван за приспособяване;

Х.  като има предвид, че отпускането на заеми на частния сектор, което е ключово за финансирането на реалната икономика, остава слабо и че частните кредитни потоци също са намалели в няколко държави членки, въпреки различните програми за ликвидност, създадени от ЕЦБ;

Ц.  като има предвид, че малките и средните предприятия (МСП) са двигателят на европейската икономика и държавите членки следва да ги подкрепят, като намаляват административната тежест, пред която те са изправени;

Ч.  като има предвид, че корекцията следва да се разглежда като заслужаваща доверие, за да могат да се върнат потоците от инвестиции;

Ш.  като има предвид, че в няколко държави членки капацитетът за принос на данъкоплатците е подложен на силен натиск; като има предвид, че според приблизителни оценки европейската сива икономика представлява 22,1 % от общата икономическа дейност, което води до изгубени данъчни приходи на стойност около 1 000 милиарда евро годишно; като има предвид, че системите с прости, предсказуеми и ниски данъци подобряват изпълнението на данъчните задължения;

Щ.  като има предвид, че годишният обзор на растежа за 2013 г. (ГОР 2013) се стреми да очертае икономическите приоритети за 2013 г.;

АА.  като има предвид, че принципът на фискална консолидация, благоприятстваща растежа, следва да бъде развиван успоредно с принципите за структурни реформи, увеличаващи растежа, и за солидарност и демокрация във всяка държава членка;

АБ.  като има предвид, че единният пазар е ключовият двигател на ЕС за растеж и работни места чрез икономии от мащаба и повече конкуренция, но държавите членки проявяват удовлетвореност при прилагането на законодателството за вътрешния пазар, и по-специално на директивата за услугите;

АВ.  като има предвид, че всяка държава членка следва да намери национално единство относно стратегия за реформи, така че тя да може да бъде разбрана и подкрепена от хората и от различните икономически субекти, като така се избягнат разделения, съпротива и действия, основани само на краткосрочен собствен интерес, които заплашват постигането на определените цели;

АГ.  като има предвид, че политиката в областта на конкуренцията, основаваща се на принципите на отворения пазар и на равни условия във всички сектори е крайъгълен камък за функционирането на вътрешния пазар без ограничения;

1.  Приветства духа на годишния обзор на растежа (ГОР) за 2013 г. във вида, в който е представен от Комисията; счита, че той е адекватно последващо действие на Европейския семестър за 2012 г. като цяло и на ГОР 2012 г. в частност; приветства по-конкретно увеличената яснота в националните стратегии, която Комисията е въвела, като е дала приоритет на напредъка в страните от еврозоната, както и на напредъка в структурно, вместо в номинално отношение;

2.  Приветства факта, че ГОР 2013 г. признава увеличаването на устойчивия растеж и секторите и дейностите, в които има много зелени работни места, за необходими за излизането от кризата, подчертава, че решенията, които конкретно са насочени към настоящата криза на държавния дълг и финансовата криза, а именно подходящи структурни реформи, следва да се комбинират успоредно с мерки, засилващи дългосрочната конкурентност и растеж на европейската икономика и възвръщащи доверието;

3.  Изразява съгласие с Комисията, че е необходима благоприятна за растежа фискална консолидация, за да се излезе от кризата; припомня, че ключовият елемент във връзката между растежа и консолидацията е съставът на консолидацията; подчертава в това отношение, че подходящата комбинация от мерки по отношение на разходите и на приходите зависи от контекста, като обаче консолидациите въз основа на намаляване на непродуктивните разходи вместо въз основа на увеличаване на приходите обикновено са по-трайни и в по-голяма степен укрепват растежа в средносрочен план, но водят в по-голяма степен до рецесия в краткосрочен план;

4.  Приветства проекторазпоредбата за „пакета от два законодателни акта“ относно ориентирани в по-голяма степен към качеството наблюдение и оценка на публичните финанси, както и оценки на разходите и ползите от публичните инвестиции;

5.  Приветства проекторазпоредбите в „пакета от два законодателни акта“ за укрепване на икономическия диалог и цялостното наблюдение на процеса, свързан със Семестъра, от страна на националните парламенти и Европейския парламент;

6.  Изразява съжаление поради липсата на изпълнение на съгласуваните на равнище ЕС политики и действия в държавите членки, което не позволява договорените мерки да реализират пълния си потенциал;

7.  Призовава Комисията да продължи да бъде бдителна по отношение на своята политическа позиция и да я коригира в зависимост от общата оценка на разходите и ползите от комбинацията от политики, приложени в Съюза, и да преразгледа, ако е подходящо, и допълнително да изясни своите препоръки по отношение на политиката за следващата година, както са посочени в нейната ГОР;

8.  Настоятелно призовава държавите членки да коригират прекомерните дефицити в сроковете, определени от Съвета, като припомня, че в пакета от шест законодателни акта е предвидено известно ниво на гъвкавост;

9.  Насърчава държавите членки да подобрят своите вътрешни фискални рамки с оглед насърчаване на ефикасни и устойчиви фискални политики;

10.  Подчертава факта, че държавите членки следва да преследват диференцирани стратегии в съответствие със своето бюджетно положение и настоява, че държавите членки трябва да запазят ръста на своите публични разходи на равнище под размера на средносрочната тенденция на нарастване на БВП;

11.  Приветства признаването на ролята на единния пазар и необходимостта да се предприемат мерки относно множеството бариери, които все още съществуват в сектора на услугите; припомня, че все още има много да се направи, за да се постигне наистина единен европейски пазар;

12.  Призовава Комисията да наблюдава положението, пред което са изправени държавите членки в светлината на тежкия икономически спад, както е посочено в преразгледания Пакт за стабилност и растеж;

13.  Призовава Комисията и Съвета да намерят баланс между необходимостта от продуктивни частни и публични инвестиции и целите за фискална консолидация, като оценят внимателно програмите за инвестиции, повишаващи растежа, в своята оценка на програмата за стабилност и конвергенция, като същевременно спазват изцяло разпоредбите на законодателството на ЕС; счита, че фискална консолидация, която благоприятства растежа, може едновременно да постави публичните финанси на устойчив път и да възстанови доверието на инвеститорите;

14.  В това отношение очаква с нетърпение доклада на Комисията относно качеството на публичните разходи и прегледа на обхвата за възможни действия в рамките на ЕС по отношение на квалифицирането на инвестиционните програми;

15.  Призовава Комисията да започне да разработва спешно начини, чрез които да се гарантира, че елементи на устойчивата фискална дисциплина паралелно са следвани от конкретни предложения за растеж и работни места и да насърчава частни инвестиции, които създават елементи на растежа, солидарността между държавите членки и демократичната легитимност, и необходимите структурни реформи, а именно намаляването на безработицата сред младите хора, включително чрез по-добро съответствие на квалификациите на младите хора с търсенето на работна сила, чрез борба със сегментирането на пазара на труда, подобряване на устойчивостта на пенсионните системи, увеличаване на ефективността на данъчните системи, укрепване на конкуренцията в съответните области на сектора на услугите, улесняване на достъпа до кредитиране, намаляване на бюрокрацията, премахване на ненужните нива на управление и борба с укриването на данъци; приветства засилената демократична легитимност в рамките на европейския семестър; припомня необходимостта от допълнително засилване на демократичната легитимност в рамките на европейския семестър;

16.  Призовава Комисията и Съвета да работят за постоянното и подходящо усъвършенстване и по-нататъшно подобряване на качеството, националните специфики и адекватността на специфичните за всяка държава препоръки;

17.  Отново заявява, че за да се запази доверието в годишния обзор на растежа и в целия процес, свързан със Семестъра, Съветът трябва да представи основания за своето решение, ако откаже да последва препоръките на Комисията, основаващи се на годишния обзор на растежа; приветства принципа „изпълнение или обяснение“, въведен с пакета от шест законодателни акта, по отношение на специфичните за отделните държави препоръки, съгласно който Съветът носи обществена отговорност за всяка промяна, внесена от него в предложенията на Комисията, и счита, че този принцип следва да се затвърди в практиката;

18.  Призовава Комисията и Съвета да гарантират, че инвестициите в научноизследователската и развойната дейност, и в иновациите ще бъдат увеличени и рационализирани и че резултатите бързо ще бъдат превърнати от публичния и частния сектор в Европа в конкурентно предимство и увеличена производителност;

19.  Призовава Комисията и Съвета да увеличат усилията си да намалят зависимостта от внос на енергия и суровини, за да създадат една по-устойчива в екологично, икономическо и социално отношение Европа;

20.  Призовава държавите членки да постигнат съгласие за Многогодишна финансова рамка (МФР), като един неотложен въпрос, и да гарантират, че е укрепена нейната роля като крайно необходим източник на дългосрочни инвестиции в повишаването на устойчивия растеж и в дейности и сектори, които създават множество работни места; подчертава важността на структурата на бюджетите на ЕС, която следва да насърчава инвестициите в областите на добавена стойност;

21.  Призовава Комисията да предложи холистичен подход по отношение на устойчивия растеж за постигане на целите по стратегията „ЕС 2020“, който следва да включва доизграждане на вътрешния пазар, увеличаване на конкуренцията, истинска европейска промишлена политика, стабилна и подходящо насочена политика на сближаване и гаранция, че Европа ще използва цялата си сила и влияние в своите външнотърговски отношения; призовава Комисията изцяло да използва източниците на растеж, които произтичат от привличането на ПЧИ (преки чуждестранни инвестиции) и търговията с трети държави, а именно чрез задълбочаването и разширяването на трансатлантическите икономически отношения; подобна програма следва да съдържа свързаните с това цели за обновяване и отваряне на трансатлантическия пазар, укрепване на основните правила на международния икономически ред и разширяване на основаната на правила многостранна система, така че да включва нови членове и нови области на икономически възможности; призовава също така Комисията да ускори сключването на споразумения за свободна търговия, по които понастоящем се водят преговори;

22.  Приветства признаването на ролята на единния пазар и необходимостта да се предприемат мерки относно множеството бариери, които все още съществуват в сектора на услугите; припомня, че все още има много да се направи, за да се постигне наистина единен европейски пазар; призовава Комисията да засили прилагането на законодателството за вътрешния пазар; настоятелно призовава държавите членки изцяло да прилагат законодателството за вътрешния пазар и по-специално директивата за услугите;

23.  Приветства първия доклад относно състоянието на интеграцията на единния пазар за 2013 г., който придружава и допълва Годишния обзор на растежа; подчертава, че единният пазар играе важна роля при възстановяването на конкурентоспособността на Съюза, стимулирайки по този начин икономическия растеж и създаването на работни места; призовава Комисията и държавите членки да вземат адекватни мерки относно пропуски в специфичните за всяка държава препоръки и да засилят постоянната и редовна оценка на прилагането и налагането на разпоредбите на единния пазар с цел по-добър икономически растеж;

24.  Изразява притеснението си относно факта, че много държави членки изостават по отношение на производителността; настоява върху ролята на структурните реформи при справянето с този проблем; изисква Комисията да докладва в следващия си годишен обзор на растежа за наблюдението на развитието на производителността на капитала и на ресурсите;

25.  Подчертава, че стриктното прилагане на политиката на ЕС в областта на конкуренцията, основаваща се на принципите на отворени пазари и равни условия във всички отрасли, е крайъгълен камък за успешен вътрешен пазар и предварително условие за създаването на устойчиви и основани на знанието работни места;

26.  Подчертава, че са необходими решителни усилия на държавите членки за поддържане на публичните финанси в рамките на подходящи темпове, но те могат да успеят само ако макроикономическите неравновесия бъдат намалени; отбелязва, че тези цели могат да бъдат постигнати само едновременно чрез растеж в еврозоната като цяло;

27.  Отбелязва добавянето на нов показател към индекса за макроикономически дисбаланси по отношение на финансовия сектор; изразява съжаление, че Комисията не спази процедурата, предвидена в Регламент (ЕС) № 1176/2011, според която: „Комисията следва тясно да си сътрудничи с Европейския парламент и със Съвета при изготвянето на таблото с показатели и набора от макроикономически и макрофинансови показатели за държавите членки“ и, по-конкретно, според която „Комисията следва да представя предложения за коментар от компетентните комисии на Европейския парламент и Съвета относно планове за изработване и приспособяване на показателите и праговете“;

28.  Припомня на Комисията, че за да изгради междуинституционално доверие и икономически диалог с високо качество, е от изключително значение в бъдеще да спазва по-добросъвестно процедурата, предвидена в Регламент (ЕС) № 1176/2011;

29.  Призовава Комисията и Съвета да действат задълбочено и бързо, за да придадат истинско съдържание и ефективност на Пакта за растеж и работни места, както беше договорено на Европейския съвет от 28 и 29 юни 2012 г.;

30.  Призовава за бързо приемане на пакета от два законодателни акта;

31.  Отбелязва влизането в сила на Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз (Фискален пакт); счита, че Фискалният пакт следва да бъде транспониран във вторичното законодателство на Съюза възможно най-бързо въз основа на оценка на опита с неговото прилагане и в съответствие с ДЕС и ДФЕС;

32.  Приветства плана за действие на Комисията за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци, препоръките относно мерките за насърчаване на трети държави да прилагат минимални стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане, и препоръките относно агресивното данъчно планиране, приети от Комисията на 6 декември 2012 г.; подкрепя проактивната позиция, която е заела Комисията, и, по-специално, членът на Комисията, отговарящ за данъчното облагане и митническия съюз, одита, борбата с измамите и статистиката; призовава държавите членки да прилагат последващи мерки по отношение на препоръките на Комисията, да предприемат незабавни и координирани действия срещу данъчните убежища и агресивното данъчно планиране, като така ще се гарантира по-справедливо разпределение на фискалното усилие и ще се увеличат приходите на държавите членки;

33.  Счита за положително, че накрая „всички държави членки признават значението на предприемането на ефективни мерки за борба с укриването на данъци и данъчните измами, също във време на бюджетни ограничения и икономическа криза“, както е посочено в заключенията на Съвета по икономически и парични въпроси от 13 ноември 2012 г.;

34.  Припомня, че целта на общото законодателство относно фискалните рамки на държавите членки, е да гарантира, че държавите членки спазват ангажиментите си към общоприетите правила, а не да конкретизира избора на политики на дадена държава членка;

35.  Призовава Комисията да се явява пред компетентните комисии на Парламента и да представя ГОР ежегодно в началото на ноември, като започне на 4‐5 ноември 2013 г., за да дава на Парламента достатъчно време да представя своите възгледи през следващите европейски семестри;

36.  Изразява съжаление, че в своето съобщение „Годишен обзор на растежа 2013 г.“ (COM(2012)0750) Комисията не обръща подобаващо внимание на ролята на бюджета на ЕС в процеса на европейския семестър; изразява по-специално съжаление, че докато ЕС предлага основни приоритети, той не успява да предостави фактически и конкретни данни относно начина, по който бюджетът на ЕС може в действителност да изиграе отключваща, каталитична, синергетична и допълваща роля по отношение на местните, регионалните и националните политики и инвестиции, предприети с оглед прилагане на тези приоритети;

37.  Изразява убеждение, че финансирането на равнище ЕС може да генерира икономии за бюджетите на всички държави членки и че това следва да бъде подчертано; счита, че бюджетът на ЕС играе жизненоважна роля за стимулирането на растежа, насърчаването на създаването на работни места и успешното намаляване на макроикономическите дисбаланси на територията на Съюза, и основно също така за постигане на целите на „ЕС–2020“; отново изразява съжаление, че Комисията не обръща внимание на този въпрос в съобщението си относно годишния обзор на растежа;

38.  Признава оценката на Комисията, че размерът на дълга, натрупан от публични и частни лица, ограничава възможността за нови дейности и инвестиции в държавите членки; въпреки това призовава държавите членки да не разглеждат своите национални вноски от БНД в бюджета на ЕС като променлива величина за корекция в рамките на техните усилия за консолидация, нито да се стремят изкуствено да намалят обема на стимулиращите растежа разходи от бюджета на ЕС в противоречие с политическите ангажименти, които са поели на най-високо равнище; напълно осъзнава обаче икономическото напрежение между необходимостта от консолидиране на публичните финанси в краткосрочен план и евентуалното увеличение за някои държави членки на вноските, основаващи се на БНД, предизвикано от увеличение в равнището на плащанията в бюджета на ЕС; поради това отново заявява своя настоятелен призив за реформа на финансовите разпоредби относно бюджета на ЕС ‐ която да бъде приета в рамките на преговорите за МФР за периода 2014‐2020 г. ‐ чрез намаляване на дела на основаващите се на БНД вноски на държавите членки в бюджета на ЕС до 40 % до 2020 г., като по този начин се подпомогнат техните усилия за консолидация(1);

39.  Припомня, че европейският бюджет е преди всичко инвестиционен бюджет и 94 % от общата му стойност биват реинвестирани в държавите членки;

40.  Изисква от Комисията да предостави актуална информация относно усилията на държавите членки да препрограмират и да ускорят употребата на структурните и кохезионни фондове на ЕС, за да подкрепят растежа и социалното сближаване, по-специално за МСП, и да вземат мерки срещу безработицата сред младите хора;

41.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0245.


Европейски семестър за координация на икономическата политика: заетост и социални аспекти в рамките на годишния обзор на растежа за 2013 г.
PDF 585kWORD 77k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 7 февруари 2013 г. относно европейския семестър за координация на икономическата политика: заетост и социални аспекти в рамките на годишния обзор на растежа за 2013 г. (2012/2257(INI))
P7_TA(2013)0053A7-0024/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид членове 9, 151 и 153 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид членове 145, 148, 152 и член 153, параграф 5 от ДФЕС,

–  като взе предвид член 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 ноември 2012 г. относно Годишния обзор на растежа за 2013 г. (ГОР) (COM(2012)0750), както и приложения към него проект на съвместен доклад за заетостта,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 23 ноември 2011 г. относно Годишния обзор на растежа за 2012 г. (ГОР) (COM(2011)0815), както и приложения към него проект на съвместен доклад за заетостта,

–  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2012 г. относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2012 г.(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 1 декември 2011 г. относно Европейския семестър за координация на икономическите политики(2),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–  като взе предвид своята позиция от 8 септември 2010 г. относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на държавите членки: част II на Интегрирани насоки „Европа 2020“(3),

–  като взе предвид Решение 2010/707/ЕС на Съвета от 21 октомври 2010 година относно насоки за политиките за заетост на държавите-членки(4),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавено „Към възстановяване и създаване на работни места“ (COM(2012)0173),

–  като взе предвид въпроса с искане за устен отговор O-000120/2012 до Комисията и свързаната с него резолюция от 14 юни 2012 г., озаглавена „Към възстановяване и създаване на работни места“(5),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 23 ноември 2010 г., озаглавено „Програма за нови умения и работни места: европейски принос за постигане на пълна заетост“ (COM(2010)0682)(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2011 г. относно Програма за нови умения и работни места(7),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2010 г., озаглавено „Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска рамка за социално и териториално сближаване“ (COM(2010)0758),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване(8),

–  като взе предвид Препоръка 2008/867/ЕО на Комисията от 3 октомври 2008 г. за общи принципи за активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда(9),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Инициатива “Възможности за младежта„ (COM(2011)0933),

–  като взе предвид въпроса с искане за устен отговор B7-0113/2012 до Комисията и свързаната с него резолюция от 24 май 2012 г. относно инициативата „Възможности за младежта“(10),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 септември 2010 г., озаглавено „Младежта в движение: инициатива за разгръщане на потенциала на младите хора с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европейския съюз“ (COM(2010)0477),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 май 2011 г. относно „Младежта в движение: рамка за подобряване на системите за образование и обучение в Европа“(11),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, практикантите и чираците(12),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно развиване на потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива икономика(13),

–  като взе предвид Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите(14),

–  като взе предвид своята резолюция от 20 ноември 2012 г. относно социален инвестиционен пакт като отговор на кризата(15),

–  като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011‐2020 г.), приет от Съвета на 7 март 2011 г.,

–  като взе предвид Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно рамковото споразумение за срочна работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP)(16),

–  като взе предвид Директива 97/81/EО на Съвета от 15 декември 1997 година относно Рамково споразумение за работа при непълно работно време, сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП)(17),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по регионално развитие (A7-0024/2013),

А.  като има предвид, че размерите на последствията, свързани със заетостта и социалните въпроси, са значителни и понастоящем се задълбочават под въздействието на въведената в някои държави фискална консолидация в отговор на кризата на държавния дълг, както и на ограничената парична политика в еврозоната, което се различава от предприетите мерки от други големи икономически региони и не може ефективно да се справи с кризата на държавния дълг, нито да насърчава растежа; като има предвид, че кризата оказва отрицателно въздействие върху качеството и количеството на социалните инвестиции в Европа; като има предвид, че еврозоната е в рецесия и ЕС понастоящем е единственият голям регион в света, където безработицата нараства;

Б.  като има предвид, че положението с безработицата през 2012 г. се влоши и очакванията за 2013 г. са песимистични; като има предвид, че в много държави членки сегментирането на пазара на труда продължава да нараства, дългосрочната безработица достига тревожни нива, бедността сред работещите продължава да бъде основен проблем, средните доходи на домакинствата в много държави членки намаляват и показателите сочат тенденция на повишаване на нивата и задълбочаване на формите на бедност и социално изключване, както и увеличаване на бедността сред работещите и на социалната поляризация в тези държави;

В.  като има предвид, че от 2008 г. насам безработицата нарасна значително и достигна 25 милиона безработни в ЕС, което съответства на 10,5 % от населението в работоспособна възраст; като има предвид, че само през последните дванадесет месеца броят на безработните е нараснал с 2 милиона души; като има предвид, че спадът в безработицата е по-ясно изразен в тези държави, които предприемат по-значителна фискална консолидация;

Г.  като има предвид, че положението на пазара на труда е особено критично за младите хора, независимо от тяхното образователно равнище, като те често се оказват с несигурни трудови договори и извършват неплатени стажове; като има предвид, че затрудненото положение на младите хора отчасти се дължи на несъответствието между придобитите умения и търсенето на пазара на труда, ограничената географска мобилност, преждевременното напускане на училище без получаване на квалификации, липсата на приложими умения и опит, несигурните условия на заетост, ограничените възможности за обучение и неефективните активни политики по отношение на пазара на труда;

Д.  като има предвид, че в целия ЕС от петима млади хора повече от един са незаети (22,8 %), като младежката безработица надвишава 50 % в някои държави членки; като има предвид, че повече от 7 милиона европейски граждани на възраст под 25 години не участват във форма на заетост, образование или обучение (т.нар. група NEET); като има предвид, че тези цифри продължават да нарастват и съществува риск от загуба на цяло поколение; като има предвид, че цената на бездействието по отношение на младите хора, които не участват във форма на заетост, образование или обучение (NEET), се изчислява на 153 млрд. евро в целия ЕС;

Е.  като има предвид, че след заседанието на Европейския съвет от 30 януари 2012 г., като част от инициативата „Възможности за младежта“, Комисията призова държавите членки да разработят и приложат всеобхватни инициативи за заетост, образование и умения на младите хора, както и да изготвят планове за заетост на младите хора в рамките на националните си програми за реформи; като има предвид обаче, че тези инициативи все още не са представени в повечето държави членки;

Ж.  като има предвид, че хората на близка до пенсионната възраст, трайно безработните, работниците от държави извън ЕС и нискоквалифицираните лица също са сред най-тежко засегнатите от кризата;

З.  като има предвид, че следва да бъдат предприети необходимите реформи, за да се гарантира устойчивостта на пенсионните системи; като има предвид, че в този контекст има възможност за увеличаване на действителната пенсионна възраст, без да се повишават задължително навършените години за пенсиониране, като се намали броят на хората, които напускат по-рано пазара на труда; като има предвид, че за успешното увеличаване на действителната пенсионна възраст е необходимо реформите в пенсионните системи да бъдат придружавани от политики, които да създават възможности за заетост за по-възрастните работници и достъп до учене през целия живот, както и да бъдат въвеждани политики за данъчни облекчения, които да предоставят стимули за по-дълго оставане на работа, и да се осигури подкрепа за активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве;

И.  като има предвид, че през второто тримесечие на 2012 г. дългосрочната безработица е достигнала тревожни нива, като цифрите показват, че 11,1 милиона безработни европейски граждани са били без работа в продължение на повече от 12 месеца, което възлиза на 4,6 % от активното население; като има предвид, че вероятността безработните лица да си намерят работа е намаляла в повечето държави членки, особено в тези, въвели значителни мерки за фискална консолидация;

Й.  като има предвид, че в ЕС‐27 приблизително 120 милиона души са застрашени от социално изключване, тъй като се намират в повишен риск от бедност, страдат от тежки материални лишения или живеят в домакинства, в които броят на работещите е много малък;

К.  като има предвид, че в почти всички държави членки разходите за социална закрила са намалели, и като има предвид, че Комитетът за социална закрила (КСЗ) предупреждава за увеличаване на броя на хората, изложени на риск от бедност поради ниски доходи, както и за повишаване на бедността сред децата, на тежките материални лишения и на социалното изключване поради ефекта на мерките за фискална консолидация;

Л.  като има предвид, че постигането на растеж и високо ниво на заетост е необходимо за възстановяването на икономиката, за фискалната консолидация и за устойчивостта на социалната държава и публичните финанси в дългосрочен план;

М.  като има предвид, че целенасочените социални инвестиции следва да представляват значителна част от отговора на държавите членки на кризата, тъй като те са ключови за постигане на целите за заетост, социалните и свързаните с образованието цели на стратегията „Европа 2020“;

Н.  като има предвид, че на 30 януари 2012 г. Европейският съвет заяви, че „растежът и заетостта ще се възстановят само ако прилагаме последователен подход на широка основа, който съчетава разумна фискална консолидация, запазваща инвестициите в бъдещ растеж, стабилни макроикономически политики и стратегия за активна заетост, без да се нарушава социалното сближаване“;

О.  като има предвид, че фискалната консолидация трябва да продължи с оглед на високите нива на дълга и дългосрочните предизвикателства към публичните финанси, но при надлежно отчитане на факта, че това трябва да бъде цел в средносрочен и дългосрочен план; като има предвид, че фискалната консолидация може да има отрицателни последици върху растежа и заетостта в краткосрочен план, особено в държави в рецесия или с минимални темпове на растеж, което излага на риск потенциала за бъдещ растеж и създаване на работни места; като има предвид, че следователно фискалната консолидация трябва да се управлява по благоприятстващ растежа начин, така че да не вреди на потенциала за растеж на икономиката и на способността ѝ да създава работни места или на социалната ѝ структура;

П.  като има предвид, че напрежението на финансовите пазари продължава да бъде високо и преобладават несъответствията в достъпа до финансиране между държавите членки; като има предвид, че рисковете, носещи високи премии, увеличават необосновано тежестите на държавния дълг, като налагат необходимост от засилена фискална консолидация, задълбочават кризата и по този начин възпрепятстват растежа и създаването на работни места;

Р.  като има предвид, че въпреки неотложното положение Европейският съюз изостава по отношение на почти всички цели на стратегията „Европа 2020“, а напредъкът в държавите членки по отношение на осъществяването на целите на стратегията „Европа 2020“ не отговаря на очакванията; като има предвид, че установените в националните програми за реформи през 2012 г. ангажименти не са достатъчни, за да отговорят на повечето цели на равнището на ЕС;

С.  като има предвид, че инвестициите в образование и обучение, научни изследвания и иновации ‐ основни области на икономически растеж и създаване на работни места ‐ са все още по-малки в ЕС, отколкото в главните му икономически партньори и конкуренти на други места по света; като има предвид, че продуктивните инвестиции в тези области са от съществено значение за устойчив изход от кризата, а също така и за консолидиране на икономиката на ЕС по пътя на конкурентоспособността и производителността;

Т.  като има предвид, че аспектите, свързани с пола, са ключови за постигане на водещите цели на стратегията „Европа 2020“, тъй като жените представляват най-големия резерв от все още неизползвана работна сила; като има предвид че жените са по-голямата част от тези, които живеят в бедност в ЕС; като има предвид, че съкращенията на обществените услуги, като например грижите за децата и за други лица на тяхна издръжка, ще има отрицателен ефект върху жените и следователно върху способността им да участват на пазара на труда; като има предвид, че поради това е необходимо да се обърне конкретно внимание на интегрирането на принципа за равенството между половете и на специалните политики, насочени към жените, през целия период на европейския семестър; като има предвид, че установената в закона пенсионна възраст на жените трябва да бъде приведена в съответствие с тази на мъжете;

У.  като има предвид, че е необходимо да се гарантира по-голямо взаимодействие между заетостта, социалните и икономическите политики в контекста на европейския семестър, както се посочва в членове 121 и 148 от ДФЕС;

Ф.  като има предвид, че е от съществено значение да се насърчава демократичната отчетност, съпричастността и законността на всички участници в европейския семестър; като има предвид, че важна част от това е участието на Европейския парламент по подходящ начин;

Х.  като има предвид, че националните парламенти са представителите и гарантите на правата, придобити и делегирани от гражданите; като има предвид, че прерогативите на националните парламенти следва да се зачитат напълно при въвеждането на европейския семестър;

Основни послания с оглед на пролетното заседание на Европейския съвет

1.  Настоятелно призовава Европейския съвет да гарантира, че следните послания са част от неговите насоки в областта на политиките за европейския семестър през 2013 г., и предоставя мандат на своя председател да защитава тази позиция по време на пролетното заседание на Европейския съвет на 14‐15 март 2013 г.; по-конкретно се позовава на специфичните препоръки, които да бъдат приети от Европейския съвет в насоките му в областта на политиките, приложени към настоящата резолюция;

2.  Изразява съжаление относно факта, че приоритетите, определени по време на цикъла на европейския семестър през миналата година, по-специално свързаните със създаването на работни места, тяхното качество и борбата срещу бедността и социалното изключване, не са довели до очакваните резултати;

3.  Посочва, че икономическото положение и социалните последствия от кризата са се влошили още повече през последната година и поради това подчертава важността от повишаване на ангажираността на държавите членки за следване на насоките в областта на политиките за 2013 г., и по-специално в сферата на заетостта и социалната политика;

I.  Цели на стратегията „Европа 2020“

4.  Призовава Европейския съвет да гарантира, че годишните насоки в областта на политиките, установени въз основа на Годишния обзор на растежа (ГОС), са насочени изцяло към постигането на всички цели на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; изразява съжаление, че в Годишния обзор на растежа за 2013 г. не е включен доклад за напредъка по „Европа 2020“, призовава Комисията да представи този доклад навреме преди пролетното заседание на Европейския съвет;

5.  Изразява съжаление относно факта, че насоките в областта на политиките през 2012 г. и тяхното прилагане не са били достатъчно ефективни по отношение на постигането на политическите цели, залегнали в стратегията „Европа 2020“; изразява съжаление относно факта, че някои държави членки се отдалечават все повече от целите на стратегията „Европа 2020“;

6.  Изразява съжаление относно факта, че установените в националните програми за реформи за 2012 г. ангажименти не са достатъчни, за да отговорят на повечето цели на равнището на ЕС; подчертава загрижеността си относно факта, че текущите национални цели не са достатъчни за постигане на водещите цели на стратегията „Европа 2020“ относно безработицата, образованието и намаляването на бедността;

7.  Призовава държавите членки да приемат необходимите ангажименти в националните програми за реформи за 2013 г. с цел постигане на целите на стратегията „Европа 2020“;

8.  Призовава Европейския съвет да гарантира в насоките си в областта на политиките, че са предвидени достатъчно средства от ЕС за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“; настоятелно призовава държавите членки по-ефективно да разпределят средства за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“;

II.  Създаване на работни места чрез структурни реформи и инвестиции, насочени към растеж

9.  Изразява съжаление, че през миналата година повечето държави членки не спазиха своя ангажимент да представят Национален план за действие по заетостта (НПДЗ) като част от националните си програми за реформи (НПР) за 2012 г.; призовава държавите членки да спазят този ангажимент през 2013 г.; подчертава, че НПДЗ следва да включват всеобхватни мерки за създаване на работни места и „зелена“ заетост, връзка между политиките по заетостта и финансовите инструменти, реформи на пазара на труда, ясен график за въвеждане на многогодишната програма за реформи през следващите 12 месеца, както и да посочват областите и регионите, които изпитват недостиг или излишък на специализация;

10.  Изразява съжаление, че Комисията не е направила НПДЗ задължително изискване и я призовава да наблюдава тяхното изготвяне през всяка година от цикъла на европейския семестър;

11.  Призовава държавите членки да приемат мерки, благоприятстващи създаването на работни места, като например реформи в данъчното облагане на труда, които осигуряват стимули за заетостта, насърчават и подкрепят действителна и доброволна самостоятелна заетост и стартиращи предприятия, подобряват рамката за извършване на стопанска дейност и улесняват достъпа на МСП до финансиране, превръщат неофициалния и недеклариран труд в редовна трудова заетост, ако е необходимо, реформират пазарите на труда с цел превръщането им в пазари, които са по-адаптивни, динамични, конкурентни и приобщаващи и едновременно с това осигуряващи достатъчна сигурност за служителите, предоставят на работодателите и работещите умения и инструменти, които им позволяват да се адаптират към променящите се потребности на пазарите на труда, модернизират системите за определяне на заплати с активното участие на социалните партньори в рамките на социалния диалог и при зачитане на разнообразието на националните модели на трудовоправни отношения, за да се приведат възнагражденията в съответствие с тенденциите в производителността в рамки, които осигуряват достоен начин на живот, както и да използват големия потенциал за осигуряване на заетост на сектори като „зелената“ икономика, здравеопазването и социалните грижи и сектора на ИКТ за създаване на устойчиви и качествени работни места;

III.  Младежка заетост

12.  Призовава Европейския съвет да постави младежката безработица като приоритет в насоките в областта на политиките през 2013 г.;

13.  Призовава държавите членки да предприемат решителни мерки за борба с младежката безработица, включително целенасочени активни мерки в областта на политиките относно пазара на труда, мерки за преодоляване на несъответствието между търсените и предлаганите умения на пазара на труда, по-специално чрез предотвратяване на преждевременното напускане на училище или на програми за чиракуване и като се гарантира, че системите за образование и обучение осигуряват на младите хора необходимите умения по ефективен начин, както и че се насърчава младежкото предприемачество и се предоставя ефективна подкрепа за развитие на предприятията на млади хора и че се създават рамки, които гарантират преминаването от образование към трудова заетост;

14.  Решително подкрепя предложението на Комисията за схемите за гаранция за младежта; призовава за неговото бързо осъществяване и осигуряване на достатъчно финансиране за него; счита, че ЕСФ следва да играе ключова роля за финансирането на схемите за гаранция за младежта и че следва да се търси подходящ баланс между финансирането от ЕС и финансирането от държавите членки;

15.  Настоятелно призовава държавите членки да разработят всеобхватни стратегии за младите хора, които не участват във форма на заетост, образование или обучение (NEET); също така ги призовава настоятелно да покажат финансова солидарност в развитието на тези стратегии по отношение на държавите членки с ограничено фискално пространство;

IV.  По-адаптивни, динамични и приобщаващи пазари на труда и по-добро качество на заетостта

16.  Изразява съжаление, че Годишният обзор на растежа (ГОР) за 2013 г. не засяга качеството на работните места и че се обръща твърде малко внимание на създаването на необходимите предпоставки за повишаване на участието на пазара на труда, особено на жени, работници на възраст над 45 години, хора с увреждания и най-нуждаещите се лица;

17.  Припомня, че вътрешните неравновесия между държавите членки, особено по отношение на заетостта и социалните показатели, се увеличават; посочва, че държавите членки с относително несегментирани пазари на труда, силни системи за социална сигурност и възможност временно да приспособят броя работни часове, работното време и други гъвкави характеристики на организацията на работа (вътрешна гъвкавост) и с ефикасни модели на колективно договаряне са се оказали по-устойчиви по отношение последиците за заетостта и социалните последици от кризата;

18.  Призовава пазарите на труда да бъдат по-адаптивни, динамични и способни да се приспособяват към смущения в икономическото положение, без да се предизвикват съкращения, както и да са по-приобщаващи и благоприятстващи повишаването на заетостта, по-специално за уязвимите групи и хората в необлагодетелствано положение;

19.  Предупреждава, че мерките за бюджетна дисциплина не следва да излагат на риск нито качеството на заетостта, нито социалната закрила и стандартите за здравословни и безопасни условия на труд; насърчава държавите членки да стимулират идентифицирането на дружества и малки и средни предприятия, които полагат усилия, за да бъдат социално по-щедри, отколкото това се изисква от минималните законово установени задължения;

V.  Инвестиции в образование и обучение

20.  Подчертава ключовата роля на образованието и обучението за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“;

21.  Подчертава, че е важно да бъде намален процентът на преждевременното напускане на училище с цел да се намали броят на групата NEET;

22.  Призовава държавите членки да осигуряват ефективни и достатъчни инвестиции в образованието, обучението и ученето през целия живот, като същевременно се стремят да постигнат устойчива, благоприятстваща растежа и диференцирана фискална консолидация, за да бъдат спазени всички ангажименти, поети в рамките на стратегията „Европа 2020“;

23.  Призовава държавите членки да включват европейските програми за обмен в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в мерките, предприемани в рамките на Европейския семестър;

VI.  Гарантиране на качеството на обществените услуги и борба с бедността и социалното изключване

24.  Изразява сериозна загриженост във връзка с увеличаването на бедността и безработицата сред всички възрастови групи от последния цикъл на европейския семестър през 2012 г. насам;

25.  Приветства факта, че ГОР за 2013 г. обръща внимание на бедността и социалното изключване, както и на справянето със социалните последици от кризата; призовава Комисията да подчертае тези мерки в конкретни препоръки за всяка държава, като обърне по-специално внимание на бедността сред работещите, сред хората, чиито връзки с пазара на труда са ограничени или липсват, както и на бедността сред възрастното население; призовава Европейския съвет да утвърди тези насоки като приоритетни;

26.  Призовава прилагането на интегрирани стратегии за активно включване да бъде основен елемент от дневния ред на социалните политики на ЕС и на държавите членки;

VII.  Провеждане на пропорционална и диференцирана фискална консолидация, благоприятстваща растежа, при същевременно гарантиране на икономическото възстановяване и създаването на работни места

27.  Признава, че е необходимо да бъде осъществявана фискална консолидация, която е пропорционална, диференцирана и благоприятстваща растежа, за да се избегне отрицателният растеж в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план и последиците върху заетостта, като се гарантира устойчивостта на публичните финанси; подчертава, че въздействието на програмите за фискалната консолидация следва да бъде оценявано въз основа на краткосрочните ефекти върху растежа, заетостта и социалното приобщаване, особено в държави в рецесия или с минимални темпове на растеж; призовава Комисията и Европейския съвет да се възползват от гъвкавостта по време на икономически спад, предвидена в Регламент (ЕС) № 1175/2011 и Регламент (ЕС) № 1177/2011;

28.  Подчертава, че Комисията следва в по-голяма степен да отчита специфичните местни, регионални и национални тенденции, както и потенциалните грешки при прогнозата си, която съставлява основата на ГОР;

29.  Счита, че фискалната консолидация следва да бъде осъществявана пропорционално и по начин, благоприятстващ растежа, и че ритъмът на консолидация следва да бъде диференциран според фискалното пространство на държавите членки и това на по-широката европейска икономика, за да се избегне потенциалният отрицателен растеж и последици върху заетостта, като се гарантира устойчивост на дълга;

30.  Призовава Европейската комисия да преформулира своите модели за въздействието върху растежа и създаването на работни места на мултиплициращия ефект на фискалните съкращения в бюджетите на държавите членки в съответствие с последните прегледи на МВФ;

31.  Призовава Европейския съвет да гарантира съгласуваност между различните приоритети в насоките си в областта на политиките, така че да не се излага на риск потенциалът за растеж и създаване на работни места, да не се повишава бедността и социалното изключване и да не се пречи на предоставянето на всеобщ достъп до качествени обществени услуги; счита, че основен приоритет трябва да бъде въвеждането на интегрирани мерки за реформи и инвестиции, които насърчават растежа и създаването на работни места, като същевременно гарантират устойчивостта на публичните финанси;

32.  Призовава Европейския съвет, в случай че одобри първия приоритет от ГОР „диференцирана фискална консолидация, благоприятстваща растежа“, да обясни конкретно как това може да се изпълни при пълно съответствие с целта за повишаване на социалното сближаване и борбата с бедността, посочена в четвъртия приоритет „борба с безработицата и социалните последици от кризата“;

33.  Подчертава необходимостта от постигане на пълна съгласуваност между бюджетната консолидация и икономическите мерки, от една страна, и социалната политика, растежа и мерките във връзка със заетостта, от друга;

34.  Изтъква, че във времена на сериозни фискални ограничения и намален капацитет за отпускане на заеми в частния сектор структурните фондове и Кохезионният фонд, с техния финансов мащаб и преследваните от тях цели, представляват основен лост на разположение на държавите членки за стимулиране на икономиката и спомагане за постигането на целите за растеж и заетост, заложени в стратегията „Европа 2020“; в тази връзка подчертава, че с оглед на ключовата роля, която политиката на сближаване има при разработването на национални програми в рамките на европейския семестър, тази политика следва да бъде основен фокус на ГОР и да допринася за годишния дебат относно растежа и работните места в ЕС;

VIII.  Демократична легитимност и участие на гражданското общество

35.  Изразява загриженост поради факта, че Европейският парламент, националните парламенти, социалните партньори и гражданското общество продължават да играят ограничена роля в европейския семестър; подчертава факта, че в насоките в областта на политиките в ГОР, предложени от Комисията, които трябва да бъдат одобрени от Европейския съвет, липсва парламентарно и гражданско участие и поради това и демократична легитимност;

36.  Поддържа позицията, че Европейският парламент има решаваща роля за установяването на необходимата демократична легитимност; счита, че при липсата на правно основание за обикновена законодателна процедура, приложима по отношение на ГОР, Европейският съвет следва да вземе предвид забележките на Парламента при одобряването на насоките в областта на политиките, с цел гарантиране на демократичната легитимност;

37.  Призовава Комисията да изисква от държавите членки да гарантират максимална прозрачност при изготвянето на НПР, както и широко участие в този процес на националните парламенти и социалните партньори;

Допълнителни усилия, които трябва да бъдат положени в областта на заетостта и социалната политика
Създаване на работни места чрез структурни реформи и инвестиции, насочени към растеж

38.  Припомня, че за засилването на растежа и създаването на работни места се изискват политики по заетостта, които благоприятстват разкриването на работни места, улесняват положителния преход от едно работно място към друго и от безработица към заетост, увеличават предлагането на работна ръка и водят до по-добро съответствие между географското разпределение и уменията на работниците, от една страна, и потребностите на пазара на труда, от друга страна;

39.  Подчертава необходимостта от реформи на пазара на труда за повишаване на производителността и ефективността на труда с цел подобряване на конкурентоспособността на икономиката на ЕС и предоставяне на условия за устойчив растеж и създаване на работни места при стриктно спазване на буквата и духа на достиженията на правото на ЕС в социалната област и техните принципи; счита, че реформите на пазара на труда следва да се извършват по начин, който да насърчава качеството на работните места;

40.  Предлага държавите членки да намалят данъчното облагане на труда, когато фискалните условия го позволяват, особено що се отнася до нископлатените и нискоквалифицираните работници и уязвимите групи; счита, че добре насочените временни намаления на вноските за социално осигуряване или програмите за субсидиране на работни места за новоназначени работници, по-специално за нискоквалифицирани и трайно безработни, са много ефективни стимули за насърчаване създаването на работни места;

41.  Отбелязва, че демографските промени имат отчетливо отражение върху осигуряването на социална инфраструктура, като представляват сериозно предизвикателство за всички поколения в ЕС; подчертава в това отношение, че ролята на политиката на сближаване за справянето с демографските предизвикателства следва да бъде разгледана по-подробно в обзора на Комисията;

42.  Подчертава необходимостта от извършване на необходимите реформи за гарантиране на устойчивостта на пенсионните системи; счита, че пенсионната възраст би могла да бъде оценявана въз основа на по-голямата продължителност на живота в добро здраве, но припомня, че е възможно увеличаване на действителната пенсионна възраст, без да се повишават задължително навършените години за пенсиониране, като се намали броят на хората, които напускат по-рано пазара на труда; счита, че за да се увеличи успешно ефективната пенсионна възраст, е необходимо реформите в пенсионната система да бъдат придружени от политики, които ограничават достъпа до схеми за ранно пенсиониране и други пътища за ранно излизане от пазара на труда, създават възможности за заетост за по-възрастните работници, гарантират достъп до учене през целия живот, както и да се въвеждат политики за данъчни облекчения, които да предоставят стимули за по-дълго оставане на работа, и да се осигури подкрепа за активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве;

43.  Призовава Комисията да гарантира заедно с държавите членки, че програмите за бюджетна дисциплина не възпрепятстват мерките за създаване на заетост и политиките за насърчаване на растежа и не излагат на риск социалната закрила; настоятелно призовава държавите членки да дават приоритетно значение на благоприятстващи растежа разходи, като например образование, учене през целия живот, научни изследвания и иновации и енергийна ефективност, като същевременно гарантират ефективността на тези разходи;

44.  Приема становището на Комисията, че новаторските финансови инструменти на ЕС могат да послужат като катализатор за целенасочени инвестиции, да имат мултиплициращ ефект върху бюджета на ЕС и да увеличат потенциала за растеж на ЕС; с оглед на това призовава настоятелно Комисията да предостави подробна информация, по-нататъшна подкрепа и насоки за държавите членки и регионите относно засиленото прилагане на финансовите инструменти по политиката на сближаване през 2013 г. и бъдещия програмен период (2014‐2020 г.); призовава държавите членки да последват Комисията и да посочат ясно в своите съответни национални програми за реформа как възнамеряват да използват отпуснатите суми от структурните фондове за насърчаване на приоритетните мерки, насочени към подобряване на растежа и заетостта с помощта на финансови инструменти;

45.  Приветства вниманието, отделено в приоритетите на ГОР за 2013 г. на използването на потенциала за създаване на работни места в основни сектори, като например новаторските индустрии, услугите, „зелената“ икономика, здравеопазването и социалните грижи (т. нар. „бял сектор“) и ИКТ; призовава Комисията и държавите членки да подкрепят инициативи, които улесняват развитието на тези сектори с висок потенциал за заетост;

46.  Припомня, че използването на пълния потенциал на тези нови сектори за създаване на работни места ще изисква приспособяване, особено сред нискоквалифицираните и по-възрастните работници, както и нови умения; призовава Комисията и държавите членки да предвидят необходимите умения в тези сектори, както и да гарантират необходимите инвестиции в образование и обучение за осигуряването на тези умения;

47.  Изразява съжаление, че в приоритетите на Годишния обзор на растежа за 2013 г. изобщо не се споменават стъпки за интегриране на принципа на равенство между половете; счита, че значителното повишаване на участието на жените на пазара на труда е от основно значение за постигане на водещата цел на стратегията „Европа 2020“ във връзка с равнището на заетост; призовава Комисията и държавите членки да приемат необходимите мерки за насърчаване на по-високи равнища на заетост след жените, като например грижи на достъпни цени и грижи за децата, подходящи схеми за отпуск по майчинство, бащинство и родителски отпуск и гъвкавост на работното време и място;

48.  Призовава държавите членки да подобрят средата за предприятията, особено за МСП, и призовава Комисията и Европейския съвет да увеличат усилията за подобряване на единния пазар, да насърчат цифровата икономика и да поставят акцент върху разумното регулиране с цел намаляване на излишната бюрокрация; приветства Акта за единния пазар II и призовава за неговото бързо и цялостно изпълнение;

49.  Призовава Комисията да определи управлението на единния пазар за ключов приоритет, тъй като то допринася в значителна степен за постигането на целите на европейския семестър, а именно устойчив икономически растеж и заетост; счита, че специфичните за всяка държава препоръки на Комисията следва същевременно да предлагат по-практични решения на държавите членки за подобряване на функционирането на единния пазар, така че да се създаде по-силна обществена подкрепа и политически ангажимент, за да се насърчи доизграждането на единния пазар;

50.  Приветства признаването на значимостта на достъпа до финансиране за МСП, тъй като те са крайъгълният камък на заетостта и създаването на работни места в рамките на ЕС и имат значителен потенциал за справяне с младежката безработица и неравномерното присъствие на половете на пазара на труда; настоятелно призовава държавите членки да направят достъпа до финансиране за МСП абсолютен приоритет в своите национални планове за растеж; настоятелно призовава държавите членки да осигуряват лесен достъп до европейските фондове, предназначени за тази цел;

51.  Признава важността на повишаването на капацитета за отпускане на заеми на ЕИБ и препоръчва това да бъде съобразено с приоритетите на ЕС, насочени към премахването на регионалните различия; призовава Комисията да изиска от държавите членки да използват част от разпределените им средства от структурните фондове, за да споделят кредитния риск на ЕИБ и да предоставят гаранции по заеми на МСП и микропредприятия, повишавайки по този начин икономическата активност във всички сектори и региони, гарантирайки допълнителни възможности за работа и решавайки проблема с недостатъчния достъп до кредити, който понастоящем затруднява МСП;

52.  Призовава държавите членки да насърчават и подкрепят предприемачеството, включително социалното предприемачество и стартиращите предприятия, по-специално чрез програми за развитие на предприятията и достъп до финансиране;

53.  Призовава Комисията да гарантира, че се оказва силна подкрепа на социалното предприемачество в рамките на Многогодишната рамка за периода 2014‐2020 г., тъй като тази сфера очевидно има висок потенциал за нови работни места и растеж чрез иновации;

54.  Настоятелно призовава Комисията към пълно мобилизиране на инструментите и финансовата помощ на ЕС с цел постигане на целите на стратегията „Европа 2020“; призовава държавите членки да използват напълно структурните фондове с цел повишаване на пригодността за заетост и ефективна борба със структурната, дългосрочната и младежката безработица;

55.  Отбелязва, че политиката на сближаване като ключов инвестиционен инструмент на ЕС, който играе важна роля в рамките на стратегията „Европа 2020“ и се насочва точно към местните, регионалните и националните инвестиционни потребности, допринася не само за намаляване на различията между регионите, но също така и за икономическото възстановяване на държавите членки и за ефективното постигане на устойчив растеж и създаване на работни места в държавите членки и в Съюза като цяло; отбелязва, че това превръща политиката на сближаване в един от най-добрите налични инструменти за постигане в рамките на възстановяването на голям брой работни места, както е предвидено от Комисията в ГОР за 2013 г.; счита в тази връзка, че всяко намаляване на бюджета на политиката на сближаване би имало силни отрицателни последици за целите на стратегия „Европа 2020“, и поради това настоява в новия програмен период да бъдат разпределени подходящ размер ресурси за политиката на сближаване, поне на равнището, договорено за текущия програмен период 2007‐2013 г., както и да продължават да се обхващат всички региони на ЕС;

56.  Приветства даденото от Комисията в ГОР за 2013 г. потвърждение, че е необходимо увеличаване на административния капацитет, за да се гарантира по-бързо разпределяне на все още неизразходвани средства от структурните фондове; посочва, че тези усилия следва да се съсредоточат върху органи на национално, регионално и местно равнище; подчертава, че по-бързото разпределяне на все още неизразходвани средства от структурните фондове може да подпомогне укрепването на ликвидността на пазара;

57.  Призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че регионалната политика продължава да играе важна роля в развитието на националните програми в рамките на европейския семестър и представлява основен инструмент за постигане на установените цели по отношение на социалните политики и заетостта в средносрочен и дългосрочен план;

58.  Счита, че е от съществено значение за политиката на сближаване да допринася за намаляване на вътрешните конкурентни различия и структурните неравновесия чрез възможността си за приспособимост към специфичните условия и потребности, установени на местно, регионално и национално равнище; в тази връзка приветства инициативата на Комисията за ново програмиране, където е възможно, на все още неизразходвани средства от структурните фондове в полза на енергийната ефективност, младежката заетост и МСП, тъй като те ще играят важна роля за постигането на целите на стратегия „Европа 2020“; изисква да бъде надлежно уведомяван за изпълнението на тази инициатива на национално равнище;

Младежка заетост

59.  Призовава държавите членки да предприемат мерки за улесняване на прехода на младите хора от образование и обучение към пазара на труда; посочва в тази връзка успеха на „двойното професионално обучение“ в определени държави членки, което е осигурило най-високите равнища на заетост след младите хора в Европейския съюз;

60.  Счита, че е от решаващо значение да се помогне на младите хора да придобиват умения по-ефективно, което изисква по-голямо сътрудничество и комуникация между предприятията, правителствата и доставчиците на образование;

61.  Приветства обявлението на Комисията, че ще представи пакет за младежката заетост; призовава държавите членки да насърчат и развият, в тясно сътрудничество със социалните партньори, гаранция за младежта с цел на всеки млад човек в ЕС да се предложи работа, чиракуване, допълнително обучение или съчетание от обучение и практика след максимален период от четири месеца без работа; счита, че финансирането от Съюза, и особено от ЕСФ, следва да играе ключова роля в съфинансирането на схемите за гаранция за младежта; призовава Комисията да предостави на държавите членки и регионите техническа помощ за прилагане на подобни схеми и за подходящо използване на ЕСФ с цел създаване на схеми за гаранция за младежта; подчертава, че националните секторни партньори в тясно сътрудничество с местните и регионалните органи следва да играят ключова роля в прилагането на схемите за гаранция за младежта;

62.  Отбелязва, че схемите за гаранция за младежта следва да бъдат придружени от рамка за качество, за да се гарантира качеството им, и че образованието, чиракуването и предлаганите работни места включват подходящи условия на работа и съответстват на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд; счита, че в този контекст всички млади хора следва да получават индивидуална оценка на своите нужди и да им бъдат предоставени специално разработени и персонализирани услуги;

63.  Приветства предложението на Комисията да се установи многостранно наблюдение на прилагането на схемите за гаранция за младежта посредством „Комитета по заетостта“ и отправя искане Парламентът да бъде включен;

64.  Приветства инициативата на Комисията за предлагане на препоръка на Съвета относно схемите за гаранция за младежта; призовава държавите членки и регионите да насърчават предприемачеството и самостоятелната заетост сред младите хора и да прилагат конкретни програми за младежта, насочени към развитие на предприятия;

65.  Подчертава, че през януари 2012 г. Европейският съвет предложи пилотно действие, което да помогне на осемте държави членки с най-високите нива на младежка безработица да преразпределят част от своето финансиране от структурните фондове на ЕС към справянето с младежката безработица; изразява съжаление, че през май 2012 г. Комисията значително понижи своите прогнози относно наличните за преразпределяне средства от 82 милиарда евро на 29,8 милиарда евро, като по този начин ограничи обхвата на пилотните действия; изразява съжаление относно факта, че до този момент едва малка част от тези средства са пренасочени за подпомагане на младите хора в намирането на работа;

66.  Приветства предложението за по-добро използване на Европейския социален фонд за създаване на мерки за младежка заетост през програмния период 2014‐2020 г.; призовава използването на средствата по ЕСФ за мерки, свързани с младежта, да бъде насочено специално към чиракуване/стажове и предприемачество; приветства пренасочването на неизразходваните средства по структурните фондове от финансовия период на ЕС 2007‐2013 г. за справяне с високата младежка безработица и за насърчаване на малките и средните предприятия;

Инвестиции в образование и обучение

67.  Подчертава значението на подобряването на уменията за мониторинг в конкретни сектори и/или региони и отстраняването на това несъответствие между търсените и предлаганите умения на пазара на труда възможно най-бързо; призовава Комисията и държавите членки да си сътрудничат в разработването на „Панорама на уменията в ЕС“ с цел предоставяне на изчерпателен преглед на потребностите от умения в ЕС;

68.  Призовава ЕС и държавите членки да засилят сътрудничеството и взаимодействието между сектора на образованието/обучението и предприятията, за да се предвидят потребностите от умения и да се адаптират системите за образование и обучение към нуждите на пазара на труда, така че да се осигурят необходимите умения на работната сила на основата на променящата се работна среда и индивидуалните нужди на застаряващата работна сила и да се улесни преходът от образование и обучение към трудова заетост;

69.  Призовава държавите членки приоритетно да осигурят инвестиции в образованието, обучението, насърчаването на предприемачески умения и ученето през целия живот за всички възрастови групи не само чрез формалното учене, а също и чрез развиване на неформалното и самостоятелното учене; предупреждава, че съкращенията в бюджетите за образование и обучение водят до дългосрочни разходи в социален и икономически аспект, тъй като пречат на излизането от кризата и намаляват конкурентоспособността на икономиките на държавите членки;

70.  Подчертава факта, че прилагането на нови възможности за учене и използването по най-добрия начин на знанията, уменията и компетенциите, придобити извън формалното образование, могат да изиграят важна роля за повишаване на пригодността за заетост; подчертава значението на валидирането на неформалното и самостоятелното учене; приветства предложението на Комисията за препоръка на Съвета, която приканва държавите членки до 2015 г. да установят системи за валидиране, свързани с Европейската квалификационна рамка, включително с възможността за придобиване на пълна или частична квалификация въз основа на неформално или самостоятелно учене;

71.  Насърчава ефективното прилагане на националната квалификационна рамка като инструмент, който насърчава развитието на ученето през целия живот; отново призовава Комисията да превърне в реалност Европейския паспорт на уменията, за да се гарантира прозрачност и да се насърчи трансграничната мобилност на работещите;

72.  Подчертава необходимостта от подобряване на качеството, компетентността и статута на учителите като задължително условие за високорезултатна европейска система на образование и обучение; призовава Комисията и държавите членки да посветят необходимите усилия и ресурси за постигането на тази цел;

По-адаптивни, динамични и приобщаващи пазари на труда и по-добро качество на заетостта

73.  Счита, че реформите на пазара на труда следва да бъдат насочени към повишаване на производителността и конкурентоспособността, като същевременно се запазва качеството на работните места; призовава Европейския съвет да обърне внимание на качеството на работните места в своите насоки в областта на политиките за 2013 г., и по-специално на достъпа на работещите до основен набор трудови права, както е залегнало в Договорите, на които се основава ЕС, и без да са засяга законодателството на държавите членки;

74.  Счита, че структурните реформи на пазара на труда следва да въвеждат вътрешна гъвкавост за поддържане на заетостта по време на икономически проблеми и да гарантират качество на работните места, сигурност при смяна на работното място, схеми за обезщетения при безработица на основата на изисквания за активизиране, свързани с политиките за реинтеграция, които запазват стимулите за работа, като същевременно се гарантират достатъчни доходи, наличие на договорни споразумения за борба със сегментирането на пазара на труда, предвижда се икономическото преструктуриране и се гарантира достъпът до учене през целия живот;

75.  Призовава държавите членки да се борят с наличието и разпространението на несигурни условия на труд и недействителна самостоятелна заетост, както и да гарантират, че хората с договори за временна заетост или непълно работно време и самостоятелно заетите имат адекватна социална закрила и достъп до обучение;

76.  Призовава държавите членки да подобрят трудовото законодателство, когато това е необходимо и с оглед на насърчаването на стабилни трудови отношения, подкрепянето и създаването на условия за предлагане на по-гъвкави трудови споразумения при подходящи равнища на социална сигурност, по-специално за по-възрастните и за младите работници, както и с оглед на насърчаването на доброволната мобилност на работници чрез програми за подкрепа на мобилността;

77.  Призовава Комисията и държавите членки да предприемат мерки относно ниското равнище на участие в пазара на труда на групите в необлагодетелствано положение, включително на хората от малцинствата (напр. ромите) и на хората с увреждания, както и да съблюдават при всички случаи равнища на възнаграждения, които осигуряват достоен начин на живот;

78.  Призовава държавите членки да увеличат обхвата и ефективността на активните политики за пазара на труда в тясно сътрудничество със социалните партньори, взаимно подпомогнати от стимули за активизиране, като например програми за преминаване от социални помощи към заетост, както и подходящи системи за обезщетения с цел запазване на пригодността за заетост, предоставяне на подкрепа на хората за връщане на работа и осигуряване на достойни условия на живот;

79.  Призовава държавите членки да предвидят процесите на преструктуриране с цел запазване на работни места, насърчаване на вътрешната и външната мобилност и свеждане до минимум на евентуалните отрицателни последици от тези процеси; призовава държавите членки ефективно да прилагат националното законодателство и съществуващите директиви на ЕС, като например Директивата относно колективните уволнения, Директивата относно прехвърлянето на предприятия и Директивата относно рамка за информиране и консултиране, като надлежно се спазва принципът на субсидиарност; счита, че фондовете на ЕС следва да изпълняват важна роля за избягване, свеждане до минимум или облекчаване на евентуалните отрицателни последици от процесите на преструктуриране;

80.  Призовава Комисията и държавите членки да гарантират ефективното изпълнение на Директива 2000/78/ЕО за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите;

81.  Призовава Комисията и държавите членки, с цел задълбочаване на интеграцията на европейския трудов пазар, да предприемат стъпки за подобряване на мобилността в рамките на пазарите на труда и между тях чрез премахване на правните и административните пречки за свободното движение на работници в рамките на ЕС, като например преходните ограничения на пазара на труда за работници от Румъния и България, и чрез подобряване на социалноосигурителните права и условията на труд на работниците, които се възползват от правото си на свободно движение; призовава държавите членки да увеличат използването на EURES, за да нарасне свързването в трансграничен план между работните места и търсещите работа;

82.  Насочва вниманието към повишаването на бедността и безработицата сред всички възрастови групи; поради това призовава Комисията и държавите членки да приемат в тази връзка нови ангажименти за справяне с това положение, по-специално по отношение на бедността сред работещите, сред хората, чиито връзки с пазара на труда са ограничени или липсват, включително трайно безработни и по-възрастни работници, както и с бедността сред по-възрастното население;

83.  Призовава държавите членки да гарантират, че на отрицателните последици от фискалната консолидация върху равенството между половете, заетостта на жените и бедността се противодейства чрез приемане на подход за интегриране на принципа за равенство между половете в националните бюджети, отправяне към държавите членки на по-настоятелни специфични за съответния пол препоръки и разпределяне по пол на водещите цели на „Европа 2020“ и на съответните национални цели;

Гарантиране на качеството на обществените услуги, борба с бедността и насърчаване на социалното приобщаване

84.  Призовава държавите членки да подобрят адекватността и ефективността на системите за социална закрила и да гарантират, че те продължават да действат като буфери срещу бедността и социалното изключване; същевременно отбелязва, че европейският социален модел изисква модернизация в посока на „активизиращи социални държави“, които инвестират в хората и осигуряват инструменти и стимули, с оглед да се създадат устойчиви работни места и растеж, както и да се избягнат социални изкривявания;

85.  Призовава държавите членки да възприемат стратегии за активно приобщаване, подходящи и финансово достъпни висококачествени услуги и интегрирани подходи за постигане на качествена заетост с оглед предотвратяване на маргинализацията на хората с ниски доходи и на уязвимите групи;

86.  Призовава държавите членки да конкретизират в своите национални програми за реформи начините, по които ще бъдат използвани средствата на ЕС, за да се постигнат националните цели за борба с бедността, както и други цели от социалната сфера, заетостта и образованието, гарантиращи постигането на целите на стратегията „Европа 2020“;

87.  Призовава ЕС и държавите членки да гарантират, че евентуалните реформи на здравеопазването са насочени към подобряване на качеството, осигуряване на адекватност, финансова достъпност и универсален достъп, както и гарантиране на устойчивост;

88.  Счита, че субсидии за наемане на работа, насочени към нови назначения от групите в необлагодетелствано положение, са ефективен начин за повишаване на равнището на участието им на пазара на труда;

89.  Призовава държавите членки и Комисията да гарантират, че фискалната консолидация е съвместима с измерението на стратегията „Европа 2020“, свързано със заетостта и социалните въпроси;

90.  Изразява загриженост относно социалното въздействие на кризата върху бедността сред жените; призовава Комисията да направи оценка на последиците от фискалната консолидация върху равенството между половете и заетостта сред жените;

91.  Призовава държавите членки да разработят мерки за намаляване на бедността сред работещите, като например насърчаване постигането на достатъчни равнища на участие на пазара на труда при домакинствата и улесняване на преминаването на по-високо платена работа за хората с ниски заплати или несигурни работни места; призовава държавите членки да се борят с бедността сред работещите чрез прилагане на политики в областта на пазара на труда, насочени към гарантиране на заплати за работещите, осигуряващи тяхната издръжка;

92.  Призовава Комисията да се явява пред компетентните комисии на Парламента и да представя ГОР ежегодно в началото на ноември, като започне да прави това на 4‐5 ноември 2013 г., за да дава на Парламента достатъчно време да представя своите възгледи през следващите европейски семестри;

По-нататъшни усилия, необходими за подобряване на управлението, ангажираността и демократичната легитимност

93.  Призовава Европейския съвет и държавите членки да гарантират, че националните и регионалните парламенти, социалните партньори, публичните органи и гражданското общество участват активно в изпълнението и мониторинга на насоките в областта на политиките съгласно стратегията „Европа 2020“, както и в процеса на икономическо управление с цел гарантиране на съпричастност;

94.  Призовава Европейския съвет и Комисията да интегрират по-ефективно мониторинга и оценката на заетостта, социалните цели и целите в сферата на образованието на стратегията „Европа 2020“ в европейския семестър за 2013 г.;

95.  Отново отправя призива си за увеличаване на демократичната легитимност на европейския семестър; призовава Европейския съвет да вземе предвид съображенията и предложенията, изразени от Европейския парламент, при приемането на насоките си в областта на политиките за 2013 г.;

96.  Призовава Парламентът да бъде включен по подходящ начин в европейския семестър, за да представлява интересите на гражданите и да допринесе за по-голяма легитимност на социалните политики, които трябва да се провеждат от държавите членки;

97.  Желае да бъде засилена ролята на националните парламенти по отношение на участието им в процеса на разработване на политиките в икономическата и социалната сфера в рамките на европейския семестър с цел постигане на по-голяма легитимност на взетите решения;

98.  Призовава за включване на социалните партньори и гражданското общество, за да се повиши адекватността и ефективността на социалните политики;

o
o   o

99.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ, КОИТО ДА БЪДАТ ПРИЕТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ В НЕГОВИТЕ НАСОКИ В ОБЛАСТТА НА ПОЛИТИКИТЕ

Цели на стратегията „Европа 2020“

Препоръка 1: изпълнение на целите на стратегията „Европа 2020“

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Изпълнение на всички цели на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

Ангажиментите, посочени в националните програми за реформи за 2013 г., трябва да са достатъчни за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“.

Държавите членки трябва по-ефективно да насочат използването на националните си бюджети към постигането на целите на стратегията „Европа 2020“.

Осигуряване на достатъчно равнище на средства от ЕС за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“.

Създаване на работни места чрез структурни реформи и инвестиции, насочени към растеж

Препоръка 2.1 относно Националните планове за работни места

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Държавите членки следва да представят Национален план за работни места (НПРМ) като част от Националните си програми за реформи (НПР) за 2013 г.

НПРМ трябва да включват:

   Всеобхватни мерки за създаване на работни места и „зелена“ заетост, особено в сектори с висок потенциал за създаване на работни места;
   Връзка между политиките по заетостта и финансовите инструменти;
   Реформи на пазара на труда, ако са необходими;
   Активни политики в областта на пазара на труда, насочени към безработните млади хора, трайно безработните, безработните в напреднала възраст и други уязвими групи;
   Ясен график за въвеждане на многогодишната програма за реформи през следващите 12 месеца, както посочване на сферите и регионите, които изпитват недостиг или излишък на специализиране.

Препоръка 2.2 относно реформи в данъчното облагане на труда

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Държавите членки следва да предприемат реформи в данъчното облагане на труда, които стимулират заетостта.

Държавите членки следва да обмислят намаляването на данъчното облагане на труда, особено чрез добре насочени временни намаления на вноските за социално осигуряване или програми за субсидиране на работни места за новоназначени работници, по-специално при нископлатените и нискоквалифицираните работници, дългосрочно безработните и други уязвими групи, като същевременно осигурят устойчивост на обществените пенсионни системи в дългосрочен план.

Препоръка 2.3: борба срещу недекларирания труд

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Превръщане на неофициалния и недеклариран труд в редовна трудова заетост, наред с другото чрез увеличаване на капацитета на инспекциите по труда.

Препоръка 2.4 относно системите за определяне на заплати

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Модернизиране на системите за определяне на възнагражденията ‐ в рамките на социалния диалог с активно участие на социалните партньори при зачитане на разнообразието на националните модели на трудовоправни взаимоотношения ‐ за да се приведат възнагражденията в съответствие с тенденциите в производителността в рамки, които осигуряват достоен начин на живот.

Препоръка 2.5: реформи за гарантиране на устойчивостта на пенсионните системи

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Предприемане на необходимите реформи за гарантиране на устойчивостта на пенсионните системи въз основа на следното:

–  Пенсионната възраст би могла да се преценява с оглед на нарастването на продължителността на живота в добро здраве;

–  Увеличаване на ефективната пенсионна възраст чрез подобряване на условията на работа, намаляване на ранното излизане от пазара на труда (например чрез създаване на политики за данъчни облекчения, които да предоставят стимули за по-дълго оставане на работа) и осигуряване на възможност на работещите за гъвкав преход от работа към пенсиониране;

–  Политики за повишаване на възможностите за заетост за по-възрастните работници, достъп до учене през целия живот и активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве трябва да бъдат основата на реформите в пенсионната система, за да се предотвратят по-дълги периоди на безработица за по-възрастните работници.

Препоръка 2.6 относно инвестиции, насочени към растеж

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Програмите за бюджетна дисциплина не следва да възпрепятстват мерките за създаване на заетост и политиките за насърчаване на растежа, нито да излагат на риск социалната закрила;

Държавите членки следва да дадат приоритет на благоприятстващи растежа инвестиции в образованието, ученето през целия живот, научните изследвания и иновациите и енергийната ефективност.

Препоръка 2.7: използване на потенциала за създаване на работни места в ключови сектори като „зелената“ икономика, здравеопазването и социалните грижи и ИКТ

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Комисията и държавите членки следва да подкрепят инициативи и инвестиции, които улесняват развитието на сектори с висок потенциал за осигуряване на заетост, като например иновативните сектори, „зелената“ икономика, услугите, здравеопазването и социалните грижи и ИКТ.

Призовава Комисията и държавите членки да предвидят потребностите от умения в тези сектори, както и инвестициите в образованието и обучението, за да осигурят тези умения и благоприятстват адаптирането на работниците, по-специално на нискоквалифицираните и по-възрастните.

Препоръка 2.8: структурни реформи за насърчаване на създаването на работни места сред жените

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Интегриране на принципа за равенство между половете в насоките в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет;

Приемане на необходимите мерки за насърчаване на по-високи равнища на заетост сред жените, като например грижи на достъпни цени и грижи за децата, подходящи схеми за отпуск по майчинство, бащинство и родителски отпуск и гъвкавост на работното време и място.

Препоръка 2.9 относно пълното изграждане на единния пазар

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Комисията и Европейският съвет следва да увеличат усилията за подобряване на единния пазар, да засилят цифровата икономика и да поставят акцент върху разумното регулиране, за да се намали ненужната бюрокрация. Актът за единния пазар II следва да бъде приложен незабавно.

Специфичните за всяка държава препоръки на Комисията следва същевременно да предлагат по-практични решения на държавите членки за подобряване на функционирането на единния пазар, така че да се създаде по-силна обществена подкрепа и политически ангажимент, за да се насърчи доизграждането на единния пазар.

Препоръка 2.10: подобряване на средата за предприятията, особено за МСП

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Държавите членки следва да предприемат необходимите законодателни и административни действия за подобряване на рамката за извършване на стопанска дейност, особено за МСП.

Комисията и държавите членки следва да включат достъпа до финансиране за МСП като абсолютен приоритет в своите политически програми.

Държавите членки следва да насърчат и подкрепят предприемачеството, включително социалното предприемачество и стартиращите предприятия, по-специално чрез програми за развитие на предприятията и достъп до финансиране.

Препоръка 2.11: пълно мобилизиране на фондовете на ЕС

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Държавите членки следва да използват максимално структурните фондове, за да увеличават пригодността за заетост и да се борят ефективно с младежката, структурната и дългосрочната безработица, както и за да постигнат целите на стратегията „Европа 2020“.

Призовава Комисията да проучи начини за увеличаване на дела на съфинансиране от структурните фондове в случая на държавите членки с най-висок процент на безработица, за да им помогне да компенсират ограниченията в свободата на действие в националните им политики и да ги подпомогне да финансират активни политики за пазара на труда. Призовава Комисията да разгледа възможността за търсене на допълнителни средства за тази цел от други източници на финансиране.

Призовава поне 25 % от средствата по политиката на сближаване да се отпускат за ЕСФ за програмния период 2014‐2020 г.

Младежка заетост

Препоръка 3.1: младежката заетост като приоритет

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Европейският съвет следва да постави младежката заетост като приоритет в насоките си в областта на политиките за 2013 г. В рамките на националните програми за заетост държавите членки трябва да представят планове за младежка заетост и Европейската комисия трябва да наблюдава политическите цели в тях.

Мерките за борба с младежката безработица следва да включват:

   Целенасочени активни мерки в областта на политиките относно пазара на труда;

–  Държавите членки и регионите следва да прилагат, в тясно сътрудничество със социалните партньори, схеми за гаранция за младежта с цел всеки човек в ЕС на възраст под 25 години да получава качествено предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца след загуба на работа или напускане на формалното образование; финансирането от Съюза, и особено ЕСФ, следва да играе ключова роля при финансиране на тези схеми;

   Мерки за преодоляване на несъответствието в търсените и предлаганите умения на пазара на труда, по-специално чрез предотвратяване на преждевременното напускане на училище или на програми за чиракуване и като се гарантира, че системите за образование и обучение осигуряват на младите хора необходимите умения по ефективен начин;
   Рамки, които осигуряват прехода от образование и обучение към заетост;
   Насърчаване на предприемачеството и самостоятелната заетост и прилагане на конкретни насочени към младежта програми за подкрепа за развитието на предприятия.

Препоръка 3.2 относно младите хора, които не участват във форма на заетост, образование или обучение (NEET)

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Държавите членки с подкрепата на институциите на ЕС следва да разработят всеобхватни стратегии за младите хора, които не участват във форма на заетост, образование или обучение (NEET).

Държавите членки и регионите следва да насърчават и развият, в тясно сътрудничество със социалните партньори, гаранция за младежта с цел на всеки млад човек в ЕС на възраст под 25 години да се предлага работа, чиракуване, допълнително обучение или комбинация от обучение и практика след максимум четири месеца без работа.

Комисията следва да предостави на държавите членки и регионите техническа помощ за подходящо използване на ЕСФ за създаване на схеми за гаранция за младежта.

Препоръка 3.3: по-мащабно използване на средствата на ЕС за борба с младежката безработица

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

По-мащабно използване на ЕСФ за мерки за младежка заетост през програмния период 2014‐2020 г.;

Насочване използването на средствата по ЕСФ за мерки, свързани с младежта, по-специално във връзка с чиракуване/стажове и предприемачество.

Инвестиции в образование и обучение

Препоръка 4.1: справяне с несъответствията между търсени и предлагани умения

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Осъществяване на по-добър мониторинг на потребностите от умения в конкретни сектори и/или региони и бързо отстраняване на несъответствията между търсените и предлаганите умения;

Комисията и държавите членки следва да си сътрудничат в разработването на „Панорама на уменията в ЕС“ с цел предоставяне на всеобхватен преглед на потребностите от умения в ЕС.

Насърчаване на сътрудничеството и взаимодействието между сектора на образованието и обучението и предприятията, за да се предвидят потребностите от умения и да се адаптират системите за образование и обучение към нуждите на пазара на труда с цел осигуряване на необходимите умения на работната сила и улесняване на прехода от образование и обучение към трудова заетост;

Насърчаване на достъпа до учене през целия живот за всички възрастови групи не само чрез формалното, а също и чрез развиване на неформалното и самостоятелното учене;

Установяване на система за валидиране на неформалното и самостоятелното учене до 2015 г., свързана с Европейската квалификационна рамка;

Ефективно прилагане на националната квалификационна рамка и превръщане на европейския паспорт на уменията в реалност.

Препоръка 4.2: инвестиции в образование и обучение

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Гарантиране на ефективни инвестиции в образованието и обучението, като същевременно се провежда консолидация на публичните финанси;

Приемане на мерки и ресурси за подобряване на качеството, компетентността и статута на учителите.

По-адаптивни, динамични и приобщаващи пазари и по-добро качество на заетостта

Препоръка 5.1 относно реформи на пазара на труда

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Насърчаване на структурни реформи на пазара на труда за повишаване на производителността и ефективността на труда с цел подобряване на конкурентоспособността на икономиката на ЕС и гарантиране на устойчив растеж и създаване на работни места.

Реформите на пазара на труда следва да се основават на следното:

   Въвеждане на вътрешна гъвкавост в съчетание с подходящо равнище на социална сигурност с цел поддържане на заетостта по време на икономически затруднения;
   Създаване на условия за съчетаване на труда и отговорностите за полагане на грижи;
   Улесняване на положителния и сигурен преход от едно работно място към друго и от безработица към заетост;
   Схеми за обезщетения при безработица, основани на изисквания за активизиране и свързани с ефективни политики за активна заетост, които запазват стимулите за работа, като същевременно се гарантират достатъчни доходи;
   Строго зачитане на трудовите и социалните права на работниците;
   Борба срещу сегментирането на пазара на труда и несигурната заетост;
   Засилена координация на социалния диалог на равнище ЕС;
   Предвиждане на икономическото преструктуриране;
   Гарантиране на достъп до учене през целия живот;
   Действия относно ниското ниво на трудова заетост на групите в неравностойно положение, включително на хората от малцинствата (напр. ромите) и на хората с увреждания;
   Увеличаване на предлагането на работна ръка чрез подобряване на съответствието на географското разпределение и уменията на работниците с потребностите на пазара на труда;
   Повишаване на обхвата и ефективността на активните политики за пазара на труда в тясно сътрудничество със социалните партньори, взаимно подпомогнати от активни политики на пазара на труда, като например програми за преминаване от социални помощи към заетост, както и подходящи системи за обезщетения с цел запазване на пригодността за заетост, предоставяне на подкрепа на хората за връщане на работа и защита на достойните условия на живот;
   Подобряване на законодателството в областта на заетостта и предоставяне на подкрепа и създаване на условия за по-гъвкави трудови споразумения, по-специално за по-възрастните и за по-младите работници.

Препоръка 5.2: насърчаване на мобилността на работниците

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Приемане на политики и мерки за насърчаване на мобилността в рамките на пазарите на труда и между тях, например чрез програми за подкрепа на мобилността;

Премахване на правните и административните пречки и подобряване на условията на работа и социалната сигурност в подкрепа на свободното движение на работници в рамките на ЕС с цел задълбочаване на интеграцията на европейския пазар на труда.

Държавите членки следва да увеличат използването на EURES, за да се повиши осъществяването на връзка между работните места и търсещите работа на трансгранично равнище.

Препоръка 5.3 относно качеството на заетостта

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Европейският съвет следва да обърне внимание на качеството на работните места в своите насоки в областта на политиките за 2013 г., по-специално по отношение на достъпа на работниците до основен набор трудови права, както е установено чрез Договорите, и без да се засяга законодателството на държавите членки.

Гарантиране, че реформите на пазара на труда се извършват по начин, който да насърчава качеството на работните места;

Борба с наличието и разпространението на несигурни условия на труд и недействителна самостоятелна заетост, както и гаранции, че хората с договори за временна заетост или непълно работно време или самостоятелно заетите лица имат адекватна социална закрила и достъп до обучение;

Гарантиране на ефективното прилагане на Директивата2000/78/ ЕО за създаване на обща рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите.

Гарантиране на качеството на обществените услуги, борба с бедността и насърчаване на социалното приобщаване

Препоръка 6.1: гарантиране на качеството на обществените услуги

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Гарантиране, че фискалната консолидация е съвместима с измерението на стратегията „Европа 2020“, свързано със заетостта и социалните въпроси, и не възпрепятства предоставянето на обществени услуги с високо качество.

Реформите на здравните системи следва да са насочени към подобряване на качеството, осигуряване на адекватност, финансова достъпност и универсален достъп, както и да гарантират устойчивост.

Препоръка 6.2: борба с бедността и насърчаване на социалното приобщаване

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Европейският съвет следва в своите насоки в областта на политиките да даде приоритет на борбата с бедността и безработицата сред всички възрастови групи, по-специално с бедността сред работещите, сред хора, чиито връзки с пазара на труда са ограничени или липсват, както и с бедността сред населението в напреднала възраст.

Подобряване на адекватността и ефективността на системите за социална закрила и гарантиране, че те продължават да действат като буфери срещу бедността и социалното изключване;

Изпълнение на стратегии за активно приобщаване и подходящи и финансово достъпни висококачествени услуги и прилагане на интегрирани подходи за постигане на качествена заетост с цел предотвратяване на маргинализацията на групите с ниски доходи и на уязвимите групи;

Комисията следва да направи оценка на последиците от фискалната консолидация върху равенството между половете и заетостта и бедността сред жените.

Гарантиране, че отрицателните последици от фискалната консолидация върху равенството между половете, заетостта на жените и бедността се коригират чрез отправяне към държавите членки на по-настоятелни препоръки, специфични за съответния пол, и разпределяне по полова принадлежност на водещите цели на „Европа 2020“ и на съответните национални цели;

Разработване на политики и мерки за намаляване на бедността сред работещите, като например насърчаване постигането на достатъчно участие на пазара на труда при домакинствата и улесняване на преминаването на по-високо платена работа за хората, попаднали в клопката на ниските заплати или несигурните работни места.

Държавите членки следва да се борят с бедността сред работещите чрез прилагане на политики в областта на пазара на труда, насочени към гарантиране на заплати за работещите, които могат да осигуряват тяхната издръжка.

Държавите членки следва да обмислят въвеждането на целеви субсидии за наемане на работа, насочени към нови назначения от групите в неравностойно положение.

Държавите членки следва да конкретизират в своите национални програми за реформи начините, по които ще бъдат използвани средствата на ЕС за постигане на националните цели за борба с бедността и други цели от социалната сфера, заетостта и образованието, както и да гарантират постигането на целите на стратегията „Европа 2020“.

Провеждане на пропорционална и диференцирана фискална консолидация, благоприятстваща растежа, при същевременно гарантиране на икономическото възстановяване и създаването на работни места

Препоръка 7: провеждане на пропорционална и диференцирана фискална консолидация, благоприятстваща растежа, при същевременно гарантиране на икономическото възстановяване и създаването на работни места

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Прилагане на програми за фискална консолидация с цел гарантиране на устойчивостта на публичните финанси по пропорционален, диференциран и благоприятстващ растежа начин, който дава възможност за инвестиции, за да се реализира стратегията „Европа 2020“ и да се използва напълно гъвкавостта, предвидена от Пакта за стабилност и растеж;

Преразглеждане на фискалните мултипликатори, за да се избегне системно подценяване на въздействието на фискалната консолидация върху растежа и създаването на работни места в контекста на рецесия;

Преразглеждане на ритъма на консолидация за диференциране между държавите в съответствие с фискалното им пространство, за да се избегне потенциалният отрицателен растеж и последици върху заетостта, като се гарантира устойчивост на дълга;

Гарантиране на съгласуваност между различните приоритети в насоките на Европейския съвет в областта на политиките, така че фискалната консолидация да не излага на риск потенциала за устойчив растеж и създаване на работни места, да не повишава бедността и социалното изключване и да не пречи на предоставянето на качествени обществени услуги;

Постигане на пълна съгласуваност между бюджетната консолидация и предложените мерки за икономическа реформа, от една страна, и намаляването на бедността и повишаването на равнищата на заетост, от друга.

По-нататъшни усилия, необходими за подобряване на управлението, ангажираността и демократичната легитимност

Препоръка 8: повишаване на демократичната легитимност за европейския семестър

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, които ще бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да имат за цел следното:

Гарантиране, че националните и регионалните парламенти, социалните партньори, публичните органи и гражданското общество участват активно в изпълнението и мониторинга на насоките в областта на политиките съгласно стратегията „Европа 2020“, както и в процеса на икономическо управление с цел гарантиране на съпричастност.

Европейският парламент следва да бъде включен по подходящ начин в европейския семестър.

Европейския съвет трябва да вземе предвид съображенията и предложенията, изразени от Парламента, при приемането на насоките си в областта на политиките за 2013 г.

(1). Приети текстове, P7_TA(2012)0408.
(2) Приети текстове, P7_TA(2011)0542.
(3) ОВ C 308 E, 20.10.2011 г., стр. 116.
(4) ОВ L 308, 24.11.2010 г., стр. 46.
(5) Приети текстове, P7_TA(2012)0260.
(6) Вж. поправката на съобщението от 26 ноември 2010 г.
(7) Приети текстове, P7_TA(2011)0466.
(8) Приети текстове, P7_TA(2011)0495.
(9) ОВ L 307, 18.11.2008 г., стр. 11.
(10) Приети текстове, P7_TA(2012)0224.
(11) Приети текстове, P7_TA(2011)0230.
(12) ОВ C 351 E, 2.12.2011 г., стр. 29.
(13) ОВ C 308 E, 20.10.2011 г., стр. 6.
(14) ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
(15) Приети текстове, P7_TA(2012)0419.
(16) ОВ L 175, 10.7.1999 г., стр. 43.
(17) ОВ L 14, 20.1.1998 г., стр. 9.


Управление на единния пазар
PDF 521kWORD 56k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 7 февруари 2013 г. съдържащ препоръки към Комисията относно управлението на единния пазар (2012/2260(INL))
P7_TA(2013)0054A7-0019/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 26, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 8 юни 2012 г., озаглавено „По-добро управление за единния пазар“ (COM(2012)0259),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 ноември 2012 г., озаглавено „Годишен обзор на растежа 2013 г.“ (COM(2012)0750), и доклада на Комисията, озаглавен „Степен на интеграция на единния пазар 2013 г. – Принос към Годишния обзор на растежа 2013 г.“ (COM(2012)0752),

–  като има предвид оценката на европейската добавена стойност на по-доброто управление на единния пазар като принос към европейския семестър, изготвена от отдела за европейска добавена стойност на Европейския парламент и предадена на неговата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите на 7 февруари 2013 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2010 г., озаглавено „За Акт за единния пазар: За изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика ‐ 50 предложения с оглед подобряване на условията на работа, предприемачество и търговия за всички нас“ (COM(2010)0608),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за единния пазар – Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието – “Заедно за нов тип икономически растеж„ (COM(2011)0206),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2012 г., озаглавено „Акт за единния пазар II – Заедно за нов растеж“ (COM(2012)0573),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 8 юни 2012 г., озаглавено „Относно прилагането на Директивата за услугите – Партньорство за нов растеж в сектора на услугите 2012-2015 г.“(COM(2012)0261),

–  като взе предвид доклада на Марио Монти до председателя на Европейската комисия от 9 май 2010 г., озаглавен „Нова стратегия за единния пазар – в служба на европейската икономика и европейското общество“,

–  като взе предвид Бялата книга на Комисията от 28 март 2011 г., озаглавена „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (COM(2011)0144),

–  като взе предвид доклада на председателя на Европейския съвет от 26 юни 2012 г., озаглавен „Към един истински икономически и паричен съюз“, междинния доклад по тази тема от 12 октомври 2012 г. и окончателния доклад от 5 декември 2012 г.,

–  като взе предвид информационно табло за вътрешния пазар № 23 (септември 2011 г.) и резолюцията на Парламента от 22 май 2012 г.(1) по тази тема,

–  като взе предвид информационно табло за вътрешния пазар № 25 (октомври 2012 г.),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 24 февруари 2012 г., озаглавен „Как единният пазар да разгърне пълния си потенциал – годишна проверка на управлението за 2011 г.“ (SWD(2012)0025),

–  като взе предвид заключенията на Съвета по конкурентоспособност от 30-31 май 2012 г. относно единния цифров пазар и управлението на единния пазар,

–  като взе предвид обсъждането на Съвета по конкурентоспособност от 10-11 октомври 2012 г. относно Акта за единния пазар,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28-29 юни 2012 г.,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 18-19 октомври 2012 г.,

–  като взе предвид приноса и заключенията на XLVIII Конференция на комисиите по европейски въпроси (КОСАК) от 14-16 октомври 2012 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно управлението и партньорството в рамките на единния пазар(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2012 г., озаглавена „Акт за единния пазар – следващите стъпки към растежа“(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2011°г. относно по-ефективен и справедлив пазар на дребно(5),

–  като взе предвид членове 42 и 48 от своя Правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по регионално развитие (A7-0019/2013),

A.  като има предвид, че повече от всякога е необходим добре функциониращ и ефективен единен пазар, основан на силно конкурентоспособна социална пазарна икономика, за да се стимулират растежът и конкурентоспособността и да се създават работни места, така че да се съживи европейската икономика; като има предвид, че единният пазар следва да се стреми към тази цел, като дава конкретен отговор на кризата и същевременно гарантира безопасността на потребителите и подхранва социалното сближаване;

Б.  като има предвид, че на единния пазар е отредено да играе съществена роля за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

В.  като има предвид, че 20 години след официалното си създаване единният пазар все още не е напълно завършен, основно поради факта, че държавите членки не са напълно транспонирали или изпълнили приетите приблизително 1500 директиви и около 1000 регламента;

Г.  като има предвид, че е налице спешна необходимост от засилване управлението на единния пазар и от подобряване на транспонирането, изпълнението и прилагането на правилата, които го ръководят;

Д.  като има предвид, че единният пазар следва да бъде завършен максимално решително и бързо при поддържане на необходимия баланс между икономическите, социалните и свързаните с околната среда измерения;

Е.  като има предвид, че единният пазар не следва да бъде отделен от други хоризонтални политики, като например защитата на потребителите и работещите, социалните права, околната среда и устойчивото развитие;

Ж.  като има предвид, че пълното завършване на единния пазар е основа за завършването на процеса на политическа и икономическа интеграция на Съюза и осигурява необходимата връзка между всички държави членки, както членките на еврозоната, така и държавите членки, които не са членове на еврозоната;

З.  като има предвид, че доброто управление на единния пазар и по-нататъшното развитие на регионите взаимно се допълват и заедно създават една силна Европа, отличаваща се със сплотеност между държавите и конкурентоспособност; като има предвид, че по-специално европейското териториално сътрудничество се основава на сходни с тези на единния пазар принципи, тъй като насърчава трансграничните взаимодействия и съвместното извличане на изгоди от регионални и местни инфраструктури, инвестиции и пазари; като има предвид, че единният пазар би могъл да бъде допълнително засилен чрез преодоляване на недостатъците на пазара, консолидиране на трансграничното териториално сътрудничество и улесняване на дейността и финансирането на местните и регионалните органи в рамката на териториалните договори;

И.  като има предвид, че въпреки политическите ангажименти, поети на най-високо ниво, и усилията, предприети от Комисията и държавите членки, средният дефицит в транспонирането се е увеличил от 0,7 % през 2009 до 1,2 % през февруари 2012 г. и след отбелязване на известен напредък през последните месеци, в момента е достигнал 0,9 %; като има предвид, че трябва да бъдат полагани допълнителни усилия, тъй като дефицитът води до недоверие в Съюза като цяло и конкретно в единния пазар;

Й.  като има предвид, че единният пазар като гръбнак на Съюза и доброто му функциониране като основа и рамка за икономическото и социалното възстановяване в Европа са от изключително значение; като има предвид, че в този контекст зачитането на социалните права, в съответствие с националното право и практики, които са в съответствие с правото на Съюза, е абсолютно необходимо;

К.  като има предвид, че както показват индексът за развитие на пазарите на дребно и проверката за интеграцията на единния пазар за четирите основни свободи, засилената конкуренция в резултат от процеса на интеграция представлява мощен стимул за предлагане на по-голямо разнообразие от по-евтини и по-качествени продукти на европейските потребители;

Л.  като има предвид, че потенциалните икономически ползи от пълното и правилно прилагане на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар(6) носят потенциал за растеж между 0,8 % и 2,6 % от брутния вътрешен продукт (БВП), което би се реализирало между пет и десет години след прилагането на директивата;

М.  като има предвид, че Комисията счита, че Съюзът може да получи допълнителни 4 % от БВП през следващите десет години, като стимулира бързото развитие на единния пазар;

Н.  като има предвид, че стратегията относно единния пазар следва да бъде координирана и да се основава на прагматично, изчерпателно и широкообхватно споразумение, подкрепено от всички държави членки и от европейските институции; като има предвид, че все още се изисква силно лидерство от страна на всички европейски институции и ясна политическа ангажираност от страна на държавите членки с цел пълно изпълнение и прилагане на директивите и регламентите, свързани с единния пазар, и повишаване на надеждността на единния пазар и на доверието в него;

О.  като има предвид, че председателят на Европейския съвет подчерта в горепосочения си доклад от 26 юни 2012 г. значението на пълната съвместимост с единния пазар, както и на откритостта и прозрачността в процеса към по-дълбок икономически и паричен съюз; като има предвид, че в окончателния доклад от 5 декември 2012 г. председателят на Европейския съвет подчерта още веднъж значението на завършването в краткосрочен план на единния пазар, тъй като той е мощно средство за насърчаване на растежа;

П.  като има предвид, че все още са необходими конкретни действия както на равнище на държавите членки, така и на равнището на Съюза, за да се приложи напълно свободата на движението на стоки, хора, услуги и капитали в Европейския съюз; като има предвид, че създаването на нови възможности за стопанска дейност за дружествата, по-специално за малките и средните предприятия (МСП), включително чрез стриктно прилагане на тест за МСП в оценките на въздействието, както това се извършва от Комисията и Парламента, отбелязването на бърз напредък по отношение на програмата за интелигентно регулиране и специално приспособено законодателство за различните видове дружества, когато е уместно, без накърняване на общите цели, като например за здравословни и безопасни условия на труд, би могло да вдъхне нов живот на икономиките в Европейския съюз;

Р.  като има предвид, че в контекста на единния пазар следва да бъде призната ценната роля на обслужването на едно гише, включително от електронна и физическа гледна точка, за намаляването на административната тежест и разходите за трансакции, подобряването на ефективността, отварянето на пазара, прозрачността и конкуренцията, което ще доведе до намаляване на изразходваните публични средства и ще даде по-големи възможности за достъп до пазари и запазване и създаване на нови работни места на бизнеса, включително МСП и микропредприятията;

Усъвършенстване на законодателството

С.  като има предвид, че Комисията следва да се стреми към повече хоризонтална координация и последователност в подготовката на законодателни предложения, които са от значение за единния пазар; като има предвид, че Комисията следва да провежда задълбочени оценки на въздействието, включително териториални оценки на въздействието, и да представя убедителни аргументи за необходимостта от законодателство за единния пазар преди приемането на законодателни предложения;

Т.  като има предвид, че Комисията следва да избира, в съответствие с принципа на субсидиарност и когато е целесъобразно, и главно, когато не е необходима по-нататъшна преценка в прилагането на законодателството на Съюза, по-скоро регламенти, отколкото директиви като предпочитан правен инструмент за регулиране на единния пазар;

У.  като има предвид, че държавите членки и Комисията следва да въведат „тест за единния пазар“ на национално равнище с цел да се прецени дали всяко ново законодателство, прието на национално ниво, може да има отрицателно въздействие върху ефективното функциониране на единния пазар; като има предвид, че Комисията следва да разгледа осъществимостта на система за оповестяване на законопроекти на национално равнище, които могат да имат отрицателно въздействие върху функционирането на единния пазар, като по този начин се допълва процедурата, посочена в Директива 98/34/ЕО, за създаване на инструмент с хоризонтално приложение, за засилване на нейния превантивен характер, когато Комисията внася подробно становище относно проект на законодателно предложение, и за гарантиране на нейното прилагане с цел преодоляване на незадоволителното прилагане на законодателството на Съюза на местно равнище;

Ф.  като има предвид, че е от съществено значение административното сътрудничество между държавите членки да се извършва по ефикасен, ефективен и рентабилен начин, какъвто е случаят с Информационната система за вътрешния пазар (IMI); като има предвид, че IMI следва винаги да се използва, включително и в други области, за да се подобри нейната функционалност и да се намали бюрокрацията, да се увеличи прозрачността и да се даде възможност на всички участници на единния пазар да се ползват напълно от неговите преимущества;

По-добро транспониране, изпълнение и прилагане

Х.  като има предвид, че всяка държава членка следва да транспонира всяка директива по последователен начин и да приема всички мерки за транспониране, отнасящи се до целия законодателен акт на Съюза, съвместно и по едно и също време, за да се гарантира, че националното транспониране на този акт отразява компромиса, постигнат на равнището на Съюза, тъй като неправилното и късното транспониране води до нарушаване на конкуренцията и възпрепятства гражданите и предприятията да се възползват изцяло от предимствата на единния пазар;

Ц.  като има предвид, че е необходимо да се постигне по-голяма прозрачност на изпълнението и еднакво прилагане на правото на Съюза в държавите членки; като има предвид, че таблиците за съответствие ще се превърнат във все по-полезен инструмент в интегрирания единен пазар, за да се отразява националното транспониране на правилата на Съюза, и като има предвид, че Комисията следва по-често да изисква такива таблици;

Контрол по прилагането

Ч.  като има предвид, че обменът на опит и най-добри практики между държавите членки е от съществено значение за разбиране на националните механизми за прилагането на правото на Съюза и на оставащите пречки пред единния пазар; като има предвид, че държавите членки следва да обменят информация помежду си и с Комисията преди транспониране, така че да гарантират правилно транспониране и да предотвратят фрагментирането; като има предвид, че осъществяването на мониторинг върху прилагането на правото на Съюза е една от основните компетентности на Съюза и на неговите служители; като има предвид, че за да изпълни ангажиментите си да оказва помощ на държавите членки във връзка с транспонирането и изпълнението на законодателството на Съюза, Комисията би могла да инициира и координира мрежа от държавни служители, които отговарят за прилагането на новото законодателство на Съюза извън SOLVIT, като по този начин се предоставя платформа за обмен и партньорски проверки за тясно сътрудничество с държавите членки, с цел да се подобри общото качество на изпълнението и да се разрешават проблемите, свързани с изпълнението от държавите членки; като има предвид, че обменът на национални държавни служители, отговарящи за прилагането на правото на Съюза, между държавите членки с цел да се насърчи по-добро предаване на информация и най-добри практики, следва да бъде насърчаван;

Ш.  като има предвид, че чисто количествените статистически данни относно прилагането на законодателството в областта на единния пазар не позволяват измерване на качеството на изпълнение и конкретното въздействие върху единния пазар на някои специфични ключови инструменти; като има предвид, че поради това е необходима политическа и качествена оценка на изпълнението и напредъка на единния пазар, по-специално по отношение на икономическото значение на новото законодателство относно единния пазар и прилагането на съществуващото законодателство;

Щ.  като има предвид, че такава оценка следва да прави разграничение между нетранспонирането, което е ясно разпознаваемо неизпълнение от страна на държава членка, и възможността за несъответствие, което може да се основава на различно тълкуване и разбиране на правото на Съюза; като има предвид, че Договорите предвиждат, че само Съдът на Европейския съюз може окончателно и публично да установи несъответствие на националното законодателство с правото на Съюза; като има предвид, че никоя друга институция не може да декларира такова несъответствие; като има предвид, че Парламентът следва да получава ежегодно списък на законите на Съюза, които не са транспонирани или са транспонирали неправилно в съответните държави членки;

AA.  като има предвид, че формите на условност в структурните фондове, свързани с транспонирането на директиви за единния пазар в държавите членки, са все още в процес на договаряне в рамките на законодателния процес за приемането на новите регламенти; като има предвид, че такива мерки следва да се използват само като последна възможност и че използването на финансовата подкрепа на Съюза за предоставяне на стимули за своевременното транспониране на правилата на единния пазар следва да се балансират по подходящ начин;

По-добро прилагане

AБ.  като има предвид, че за да се подобри единният пазар, следва да има политика на нулева толерантност към онези държави членки, които не изпълняват правилно правилата на единния пазар;

AВ.  като има предвид, че производството за установяване на неизпълнение на задължения, както е посочено в член 258 от ДФЕС и както се прилага от Комисията, не позволява недостатъците при изпълнението и прилагането на разпоредбите за единния пазар в държавите членки да бъдат разглеждани и коригирани по бърз начин;

AГ.  като има предвид, че процедурите за нарушение често проявяват редица ограничения по отношение на способността да отговорят на очакванията на отделните потребители и предприятия, както и че ще бъде необходимо да се създаде единен инструмент за прилагането им на равнището на Съюза, който да е бърз и икономически достъпен;

AД.  като има предвид, че държавите членки и Европейският съвет следва да продължат по-нататъшното развитие на производството за установяване на неизпълнение на задължения в рамките на бъдещо преразглеждане на ДФЕС; като има предвид, че междувременно следва да се положат всички възможни усилия с цел по-стриктно използване на производството за нарушение при нарушения на разпоредби на правото на Съюза в областта на единния пазар; като има предвид, че в този контекст по-бързи процедури в рамките на Комисията и по целесъобразност прибягване до производства за временни мерки пред Съда на ЕС, в съответствие с член 279 от ДФЕС, следва да се прилагат по-активно; като има предвид, че някои правни актове на Съюза предвиждат временни мерки, които могат да се вземат от националните съдилища с цел предотвратяване на предстоящо нарушение, например забрани; като има предвид, че това може да служи като модел за по-ефикасни процедури и че следователно използването на такива временни мерки следва да се взема предвид във всички релевантни области;

AЕ.  като има предвид, че използването на проекта „EU-PILOT“ дава положителни резултати за обезпечаване на правилното прилагане на законодателството на Съюза и предоставя по-бързи решения на проблемите, с които се сблъскват гражданите и предприятията; като има предвид, че поради това Комисията следва да насърчава използването на „EU-PILOT“ и да усъвършенства допълнително ефективността му, с цел подобряване на установяването и коригирането на нарушения на правилата относно единния пазар, без да се налага прибягване до производство за установяване на неизпълнение на задължения, което отнема време;

AЖ.  като има предвид, че SOLVIT играе важна роля като ключов инструмент за решаване на проблеми на национално равнище и следователно за осигуряването на по-добро спазване на правото на Съюза във връзка с единния пазар, но при все това неговият потенциал остава недостатъчно използван; като има предвид, че следва да се насърчават конкретните мерки за подобряване на видимостта на SOLVIT и по-интензивно информиране на европейските граждани относно SOLVIT, за да се използва по-добре потенциалът на мрежата, в рамките на настоящия бюджет; като има предвид, че следва да се положат повече усилия за по-доброто интегриране на SOLVIT сред услугите по подпомагане и правоприлагащите инструменти, съществуващи на национално равнище и на равнището на Съюза; като има предвид, в това отношение, че са необходими подобрения в областта на удобството за потребителя и яснотата на информацията при обслужването на едно гише;

AЗ.  като има предвид, че Комисията трябва да засили своите действия за осигуряване на правилното прилагане и изпълнение на всички приети правила в държавите членки, да реагира по-бързо на уведомления и жалби за неправилно прилагане на правото на Съюза и да предприеме необходимите стъпки, за да се премахнат съществуващите несъответствия;

AИ.  като има предвид, че е необходимо Комисията - след като направи политическа оценка, да използва решително всички свои правомощия и да експлоатира в най-пълна степен всички механизми за санкциониране, с които разполага;

AЙ.  като има предвид, че систематичните проверки „Sweep“ ‐ действия по контрол, координирани от Комисията и провеждани едновременно в държавите членки от съответните национални органи ‐ се доказаха като полезен инструмент, позволяващ на Комисията и на държавите членки да наблюдават чрез съвместни действия приложението на съществуващото законодателство в областта на единния пазар в държавите членки; като има предвид, че неотдавнашни проверки установиха недостатъчно спазване на правилата за защита на потребителите в банковия сектор в целия Съюз; като има предвид, че поради това Комисията следва да предлага на държавите членки по-широко използване на проверките „Sweep“ на ЕС, за да се улесни наблюдението, особено от страна на по-зле оборудваните и по-малко подготвени национални органи; като има предвид, че координирането на действията на ЕС по проверки „Sweep“ в други области следва да се обмисли и че тези проверки следва да обхванат и офлайн продукти и услуги;

Актове за единния пазар

AK.  като има предвид, че актовете за единния пазар са част от усилията, насочени към засилване на управлението на единния пазар чрез подобряване и усъвършенстване на координацията, по-специално във фазата, предхождаща законодателната;

АЛ.  като има предвид, че методът на периодично представяне на Актове за единния пазар трябва да се счита за положителен, тъй като дава възможност за идентифициране и обсъждане на приоритетите за развитието на единния пазар на регулярна основа;

AМ.  като има предвид, че Актът за единния пазар I установи важна взаимосвързана стратегия за преодоляване на оставащите основни недостатъци на единния пазар; като има предвид, че тази стратегия определи по хоризонтален път конкретни законодателни и незаконодателни мерки, осигуряващи възможност за освобождаване на неизползвания потенциал за растеж и за отстраняване на пречките пред единния пазар; като има предвид, че в представените от Комисията предложения се забелязва известен напредък в това отношение, но все още са необходими допълнителни усилия за далновидност и перспектива; като има предвид, че Комисията трябва да осъществи приоритетно тези предложения, които вече се съдържат в Акта за единния пазар, и по-специално хоризонталния инструмент за надзор на пазара, прозрачността на банковите операции и на нефинансовата информация от страна на дружествата;

AН.  като има предвид, че Актът за единния пазар II продължава този подход чрез установяването на интегрирани мрежи, мобилността на гражданите и предприятията, цифровата икономика и социалното предприемачество, заедно с доверието на потребителите, като четирите оси за бъдещ растеж; като има предвид, че законодателните предложения за гарантиране на правото на достъп до основна банкова сметка, преразглеждането на Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар(7) и улесняването на дългосрочните инвестиции в реалната икономика могат да дадат съществен принос в това отношение; като има предвид, че Комисията, когато предлага мерки, и Парламентът и Съветът, когато ги обсъждат, следва да извършат цялостна оценка на всяка от предвидените мерки и на нейния потенциал за постигане на социална пазарна икономика с висока конкурентоспособност и да работят в посока на бързото приемане;

AO.  отново подчертава, че Актът за единния пазар следва да разглежда социално-икономическите проблеми на Съюза и да се стреми към осъществяването на пазар в услуга на гражданите;

AП.  като има предвид, че бъдещите хоризонтални подходи следва да се съсредоточат върху завършването на единния цифров пазар, за да се предостави възможност на гражданите напълно да се ползват от цифровите решения и да се осигури конкурентоспособността на предприятията в Съюза;

Ключови области

AР.  като има предвид, че Комисията предлага да насочи действията си към конкретни ключови области и инструменти; като има предвид обаче, че е необходим по-силен фокус върху ограничен брой инструменти и действия, за да се постигне осезаемо подобрение в прилагането на правилата за единния пазар; като има предвид, че цифровият единен пазар, секторът на услугите, енергийният сектор, възлагането на обществени поръчки, научноизследователската и развойна дейност, както и защитата на потребителите и повишената мобилност на гражданите, в частност работници и служители, спадат към най-важните ключови области за растеж;

AС.  като има предвид, че такива ключови области и инструменти биха могли да бъдат преразглеждани на годишна база, така че текущите изменения в държавите членки и в частност в областите, които са икономически най-релевантни за единния пазар – въз основа на подкрепена с доказателства оценка, да бъдат надлежно отразявани и вземани предвид при процесите на вземане на решения от институциите на Съюза; като има предвид, че методологията за определяне на ключовите области за подобряване на функционирането на единния пазар следва да се преразглежда редовно, като се вземат под внимание целите за растеж и изгледите за растеж;

AТ.  като има предвид, че държавите членки и институциите на Съюза трябва да се съсредоточат върху приемането и бързото прилагане на законодателството, свързано с ключовите области, които са от съществено значение за растежа и създаването на работни места, както е посочено в Пакта за растеж и заетост;

AУ.  като има предвид, че трябва да бъдат предприети по-нататъшни стъпки по отношение на регулирането на финансовите услуги, което да осигурява адекватна информация и защита на потребителите, да позволява прозрачна оценка на финансовите продукти, особено на рисковите такива, и да дава възможност за алтернативни решения на спорове и средства, които да осигурят подходящи компенсации и възстановявания за потребителите;

AФ.  като има предвид, че един функциониращ правилно и напълно завършен единен пазар не може да бъде ефективен без единна, взаимосвързана и ефикасна европейска транспортна система, която е от изключително значение за гладкото движение на стоки, хора и услуги: съществените и основни свободи на единния пазар;

AХ.  като има предвид, че Единното европейско транспортно пространство следва да улесни движението на граждани и товари, да намали разходите и да подобри устойчивостта на европейския транспорт посредством завършването на оперативно съвместими и устойчиви трансевропейски транспортни мрежи и премахването на всички оставащи пречки пред видовете транспорт и националните системи, като едновременно с това спомогне за появата на мултинационални и мултимодални оператори; като има предвид, че за завършването на Единното европейско транспортно пространство първостепенна роля играят железопътните услуги, морският транспорт, сухопътният товарен транспорт, а също и Единното европейско небе и еднаквото тълкуване на правата на пътниците;

Единен пазар за всички участници

AЦ.  като има предвид, че гражданите на ЕС и по-конкретно студентите, специалистите и предприемачите, както и малките и средните предприятия във всички държави членки следва да бъдат поканени да направят предложения за това как най-добре да се постигне пълното осъществяване на единния пазар, и като има предвид, че всички институции следва да бъдат насърчавани да започнат публична консултация и диалог с гражданското общество, за да се гарантира, че нуждите на гражданите, потребителите и предприятията са взети предвид по подходящ начин и че предлаганите политики осигуряват добавена стойност за всички участници; като има предвид, че са необходими подходящи инструменти за информиране на гражданите относно правото на ЕС;

AЧ.  като има предвид, че единният пазар следва да се съсредоточи върху правата на всички участници; като има, че за възстановяване на доверието в единния пазар съществено значение има по-активното и по-ранното включване на социалните партньори, гражданското общество и заинтересованите страни в изготвянето, приемането, изпълнението и наблюдението на мерките, необходими за насърчаване на растежа и правата на гражданите в рамките на единния пазар, основано също така на различни видове участие онлайн и електронна демокрация;

AШ.  като има предвид, че посредством местното и регионалното самоуправление местните и регионалните заинтересовани страни изпълняват много задачи, които се предвиждат в законодателството на ЕС относно единния пазар, най-вече в областта на обществените поръчки, държавната помощ, услугите от общ икономически интерес и концесиите; като има предвид, че тези политики следва да се прилагат правилно, наред с другото, с цел намаляване на равнището на грешки в политиката на сближаване; като има предвид, че предоставянето на висококачествени обществени услуги за хората, живеещи във всеки един регион на Съюза представлява предварително условие за един динамичен и силен единен пазар, и че във връзка с това ефективното управление на единния пазар следва да отчита интересите на местните и регионалните заинтересовани страни;

AЩ.  като има предвид, че стратегията за единния пазар следва да укрепва социалното благоденствие, сближаването и правата на работещите, да предотвратява социалния дъмпинг и да гарантира справедливи условия на труд за всички европейци;

БA.  като има предвид, че съществува необходимост от една лесно достъпна служба на национално равнище, осигуряваща пряка подкрепа, към която предприятията и гражданите, включително лицата с увреждания, да могат да се обръщат при възникване на проблеми в опитите си да се възползват от правата и възможностите, предлагани от единния пазар; като има предвид, че следва да се обърне внимание за намаляване на пречките пред достъпността на застроената среда и услугите, така че всички граждани да могат да се възползват от единния пазар;

Европейски семестър

ББ.  като има предвид, че европейският семестър осигурява рамка за координация на икономическите политики и прави преглед на бюджетната и икономическата ситуация в държавите членки, но не взема предвид състоянието на единния пазар, въпреки първостепенното му значение за икономиките на всички държави членки;

БВ.  като има предвид, че единният пазар може да играе важна роля за насърчаването на социалното сближаване в Съюза; като има предвид, че подобряването на икономическата рамка за управление следва да се основава на набор от свързани помежду си и взаимно съгласувани политики, които да насърчават растежа и заетостта, както и че пълното развитие на единния пазар е необходим елемент за осъществяването на това подобряване;

БГ.  като има предвид, че Комисията следва да наблюдава завършването на единния пазар и действителното прилагане на свързаните с него мерки в контекста на провеждането на ежегодния европейски семестър, като се вземат предвид годишния преглед относно управлението и механизмите за отчитане на Информационното табло; като има предвид, че ежегодното наблюдение следва да оценява предимствата, които единният пазар предлага на потребителите и предприятията, и следва да докладва относно препятствията за неговото функциониране;

БД.  като има предвид, че всяко пролетно заседание на Европейския съвет следва да бъде посветено също и на оценка на състоянието на единния пазар, допълнена с процес на наблюдение;

БЕ.  като има предвид, че е целесъобразно всяка държава членка да се разглежда поотделно, като се развива все по-тясно сътрудничество с националните парламенти, с цел идентифициране на недостатъците в транспонирането, изпълнението и прилагането, както и да им се обърне внимание в специфични за всяка държава препоръки;

БЖ.  като има предвид, че Годишният обзор на растежа за 2013 г. стартира третия европейски семестър и сега за първи път включва годишен доклад за степента на интеграция на единния пазар; като има предвид, че това подчертано съсредоточаване върху единния пазар в контекста на европейския семестър е необходимо, за да се използва по-добре потенциалът му за растеж и заетост в Европа и да се даде възможност на гражданите и предприятията изцяло да се възползват от него;

БЗ.  като има предвид, че гореспоменатият доклад за степента на интеграция на единния пазар 2013 г. все пак не предоставя нов поглед върху текущото състояние в държавите членки, нито прави достатъчно задълбочени заключения относно конкретния потенциал за растеж, генерирани от единния пазар; като има предвид, че изборът на приоритетни области в доклада за интеграцията следва да бъде подкрепен от изчерпателни данни;

БИ.  като има предвид, че поради това бъдещите доклади за степента на интеграция на единния пазар следва да бъдат по-ясни относно настоящите недостатъци на единния пазар и да предоставят по-конкретни насоки за възможни коригиращи действия и очакваните ползи, за да дадат възможност на държавите членки за намиране за смислени решения;

БЙ.  като има предвид, че докладът за степента на интеграция на единния пазар 2013 г. набляга особено на сектора на услугите и призовава, наред с другото, за пълно спазване на Директива 2006/123/ЕО; като има предвид, че това е един разумен призив, който не би бил обвързващ, ако не е придружен от едновременно строги и подпомагащи мерки за правилното транспониране, тълкуване и пълно прилагане на тази директива;

БK.  като има предвид, че в доклада се изброяват редица приоритети за енергийния и транспортния пазар, и като има предвид, че много от тези приоритети сочат липсата на национални и европейски инвестиции и конкуренция в някои области; като има предвид, че са необходими допълнителни изследвания и основани на доказателства данни относно тези пазари, за да се обосноват някои конкретни действия и призиви към държавите членки; като има предвид, че една интегрирана, оперативно съвместима и достъпна европейска транспортна инфраструктура, създаването на вътрешен енергиен пазар при същевременно осигуряване на силна конкуренция и засилване на защитата на потребителите, наред с една амбициозна европейска промишлена политика са от жизненоважно значение за гарантирането на ефективното функциониране на единния пазар;

БЛ.  като има предвид, че цифровата икономика също е считана за приоритетна област; като има предвид, че единният цифров пазар изисква актуализирани и осъществими механизми за прозрачност и защита на потребителите; като има предвид, че във връзка с това навременното и правилно транспониране на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите(8) представлява един от съществените фактори за развитието на цифровата икономика;

БM.  като има предвид, че гражданите на ЕС все още не са се възползвали напълно от потенциала на единния пазар в много области, и по-специално по отношение на свободното движение на хора и работници; като има предвид, че трудовата мобилност в Европа е все още твърде ниска и че са необходими по-силни мерки, за да се премахнат оставащите пречки и да се гарантира принципът на равно третиране на работниците в рамките на приложното поле на Договорите и в съответствие с националното право и практики;

БН.  като има предвид, че Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки(9) е основен инструмент за намаляване на огромните дългове на публичните администрации към много дружества, особено малки и средни предприятия, и като има предвид, че транспонирането ѝ следва да се извърши бързо и правилно, за да се намали броят на случаите на изпадане в несъстоятелност;

БO.  като има предвид, че са необходими по-новаторски действия, за да се подкрепи единният пазар основан на социална пазарна икономика; като има предвид, че Годишният обзор на растежа 2013 г. изведе на преден план едно интересно предложение за въвеждане на режим за несъстоятелност на потребителите, и като има предвид, че това предложение следва да бъде допълнително проучено, тъй като подобни мерки могат да играят основна роля както за защитата на потребителите, така и за предотвратяване на евентуални системни рискове за финансовия сектор;

БП.  като има предвид, че е важно да се изготви амбициозна програма за потребителите, която да включва законодателни и програмни мерки, с оглед насърчаване на средния потребител към отговорно поведение и нарастваща защита за уязвимите потребители;

БР.  като има предвид, че постигането на целите на стратегията на ЕС 2020, към които следва да се насочи европейският семестър, зависи от пълното развитие на потенциала на единния пазар, от ангажимента на Съюза като цяло и от ефективното участие на държавите членки;

БС.  като има предвид, че европейският семестър трябва да бъде по-систематично свързан с текущите инициативи на Съюза и че трябва да отчита завършването на единния пазар, за да се осигури съгласуваност на икономическата политика на Съюза, по-специално, за да се осигури необходимото сближаване между държавите в рамките на еврозоната и извън нея;

БТ.  като има предвид, че качеството на националните програми за реформи в рамките на европейския семестър варира значително по отношение на съдържанието, прозрачността, приложимостта и пълнотата, и че тези програми следва да бъдат задълбочено преразгледани, подобрени и превърнати в достатъчно амбициозни за постигането на целите за икономическа интеграция и завършване на вътрешния пазар;

БУ.  като има предвид, че държавите членки следва да предоставят възможно най-подробна информация също и относно разпоредбите за прилагане и изпълнение на стандартите в ключовите области на единния пазар;

БФ.  като има предвид, че към европейския семестър трябва да се приложи нова методология, която да се състои от обсъждане на приоритетите на единния пазар наред с икономическите и бюджетните приоритети и тяхното свързване със заетостта и социалните приоритети в единна, интегрирана рамка на координация;

БХ.  като има предвид, че специфичните за всяка държава препоръки следва да вземат под внимание постигнатия напредък и начините за прилагане на законодателството относно единния пазар, със специално внимание към ключовите области и определяните ежегодно приоритети;

БЦ.  като има предвид, че специфичните за всяка държава препоръки следва същевременно да предлагат на държавите членки по-практични решения за подобряване на функционирането на единния пазар, за да се създаде по-силна обществена подкрепа и политически ангажимент, така че да се насърчи доизграждането на единния пазар;

БЧ.  като има предвид, че оценката на състоянието на единния пазар следва да стане неразделна част от европейския семестър, като наред със стълба за икономическо управление се въведе стълб за управление на единния пазар; като има предвид, че предложението на Комисията да изготвя ежегодно доклад за интеграцията на единния пазар, допринасящ за фактологичната основа на специфичните за всяка държава препоръки, би могло да положи основите за бъдещ годишен цикъл за единния пазар в рамките на европейския семестър;

БШ.  като има предвид, че въвеждането на европейския семестър следва да стане с пълното участие на националните парламенти и да се проведе без да се засягат правомощията на Европейския парламент;

1.  Отправя искане към Комисията да представи възможно най-скоро, като разгледа за възможно правно основание всички съответни разпоредби от ДФЕС свързани с вътрешния пазар, включително член 26, параграф 3 от ДФЕС, предложение за акт, насочен към укрепване на управлението на единния пазар, като следва подробните препоръки, посочени в приложението към настоящата резолюция;

2.  Потвърждава, че в препоръките се зачитат основните права и принципът на субсидиарност;

3.  Счита, че финансовото отражение на исканото предложение следва да бъде покрито от наличните бюджетни средства;

o
o   o

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и придружаващите я подробни препоръки на Комисията, на Съвета, на Европейския съвет и на парламентите и правителствата на държавите членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ПО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Препоръка 1: Установяване на последователна рамка за управлението на единния пазар

Европейският парламент счита, че законодателното предложение, което трябва да бъде внесено, следва да има за цел да регламентира следното:

–  Следва да се представи предложение за законодателен акт, насочен към укрепване на управлението на единния пазар, с цел да се допринесе за гарантиране на функционирането на единния пазар на Съюза и насърчаване на приобщаващия икономически растеж в Европа. Предложението следва да се основава на съответните разпоредби на ДФЕС, отнасящи се до вътрешния пазар. Комисията също така следва да обмисли представянето на предложение, основано на член 26, параграф 3 от ДФЕС.

  Процедурата следва да предвижда съответно участие на Европейския парламент в установяването на рамката за управлението на единния пазар. Освен това тя следва да предвижда приемане от Европейския парламент и от Съвета на други мерки, необходими за укрепване на управлението на единния пазар, по-специално мерки, насочени към областите, в които е установена регулаторната рамка на Съюза в съответствие с обикновената законодателна процедура, посочена в член 294 от ДФЕС.

–  Актът следва да не засяга вече съществуващата регулаторна рамка за единния пазар или правилата, които предстои да бъдат приложени в различни сектори. Той също така следва да не засяга прерогативите на институциите, както са определени в Договорите, и по-специално на Комисията, или задълженията на държавите членки въз основа на Договорите или произтичащи от достиженията на правото в областта на единния пазар.

–  Актът следва да допълни регулаторната рамка за единния пазар и да улесни транспонирането, въвеждането, прилагането и изпълнението на правилата и свободите на единния пазар.

–  Актът следва да предвижда приемането на насоки на Съюза за единния пазар. Тези насоки следва да включват целите, които се преследват, приоритетите за действие и условията, които трябва да бъдат осигурени, и следва да бъдат придружени от работни методи и процедури, които трябва да бъдат установени с оглед укрепване на управлението на единния пазар.

–  Следва да бъдат формулирани процедури за представяне, оценка и мониторинг на националните планове за действие, както и за определяне на конкретните за държавата препоръки, свързани с единния пазар.

–  Следва да бъдат определени допълващи мерки, необходими за подобряване на изпълнението и прилагането на регулаторната рамка за единния пазар.

–  Следва да се изясни връзката между цикъла на управление на единния пазар и годишния политически цикъл на европейския семестър.

Препоръка 2: Да се установят цели и приоритети на Съюза за действия за подобряване на функционирането на единния пазар

Европейският парламент счита, че законодателното предложение, което трябва да бъде внесено, следва да има за цел да регламентира следното:

–  За да може да се гарантира, че единният пазар ефективно допринася за растежа, за създаването на работни места и за повишаване на доверието на потребителите и предприятията, следва да се определят насоки на Съюза, насочени към подобряване на функционирането на вътрешния пазар. Тези насоки следва да включват:

   a) цели и приоритети за действия на Съюза и държавите членки;
   б) условия, които да бъдат изпълнени, за да се подобри допълнително управлението на единния пазар.

–  Следва да бъде определен ограничен набор от цели и приоритети за действие в области, в които един по-добре функциониращ единен пазар е вероятно да доведе до най-значителните печалби от гледна точка на растежа и работните места в Съюза.

–  Подборът на цели и приоритети за действие следва да се основава на следните критерии:

   a) сравнителен анализ на производството с помощта на избрани ключови количествени показатели, обхващащи производството на стоки и услуги, за идентифициране на секторите, които демонстрират най-много неизползван потенциал за генериране на растеж;
   б) икономическо значение: анализира се дали секторът е достатъчно значим по отношение на икономическия мащаб, за да има въздействие, което не е пренебрежимо, върху икономическия растеж, ако се обърне внимание на първопричините за неизползвания потенциал;
   в) динамични фактори: анализира се дали секторът вече обръща внимание на неизползвания си потенциал, въз основа на фактори като капацитета на сектора да генерира растеж на заетостта, и евентуалното му сближаване с референтните нива на производителността на труда;
   г) фактори, свързани с единния пазар: анализира се дали има доказателства, че подобренията в единния пазар могат да впрегнат неизползвания потенциал;
   д) фактори, свързани с допълнителни елементи за защитата и сигурността на потребителите, работещите и гражданите.

Препоръка 3: Да се определят условията, гарантиращи подобряването на управлението на единния пазар

Европейският парламент счита, че законодателното предложение, което трябва да бъде внесено, следва да има за цел да регламентира следното:

–  Условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се подобри допълнително управлението на единния пазар, следва да включват:

   a) прилагане на интелигентни регулаторни принципи, когато се изработват и изпълняват правилата за единния пазар, така че да се гарантира, че тези правила са създадени, транспонирани и прилагани по такъв начин, че работят ефективно за тези, за които са предназначени;
   б) намаляване на административната тежест, особено за малките и средните предприятия, до минимално равнище;
   в) осигуряване на възможност за предприятията и гражданите, когато се нуждаят да се съобразяват с процедурите, да го правят бързо и по електронен път;
   г) гарантиране, че предприятията и гражданите намират информация и помощ и имат достъп до бързи, ефективни и финансово достъпни средства за правна защита, когато е необходимо;
   д) по-интелигентно използване на информационните технологии за информиране на предприятията и гражданите, за да им се дава възможност да се възползват от своите права и възможности, и по-добро свързване на инициативите на национално равнище и на равнището на Съюза;
   е) засилено използвани на онлайн инструменти като Информационната система за вътрешния пазар (IMI) в трансграничното сътрудничество между администрациите;
   ж) по-нататъшно развитие на единичните звена за контакт;
   з) ефективно използване на бързи и ефективни механизми за решаване на проблеми и за правна защита, включително чрез създаването на лесно достъпна служба за помощ „от първа линия“ на национално равнище, към която предприятията и гражданите могат да се обърнат, когато се натъкват на проблеми в опитите си да се възползват от правата и възможностите, предлагани от единния пазар;

Препоръка 4: Да се определят допълнителните мерки, които са необходими за засилване на внедряването и прилагането на регулаторната рамка за единния пазар

Европейският парламент счита, че законодателното предложение, което трябва да бъде внесено, следва да има за цел да регламентира следното:

–  За да засили внедряването и прилагането на регулаторната рамка за единния пазар, Комисията следва:

   a) да засили помощта за държавите членки за транспониране на директиви, които все още предстои да бъдат транспонирани;
   б) да провежда систематични проверки на съответствието и да предприема мерки за подпомагане, за да могат правилата да се осъществяват на практика в държавите членки;
   в) за законодателство, което е транспонирано и приложено, да провежда задълбочени прегледи, за да оценява как се прилагат и действат на практика правилата, както от практическа, така и от икономическа гледна точка;
   г) да подобрява последващото отчитане на изпълнението, с акцент върху спазването от страна на държавите членки, както и оценките на изпълнението с акцент върху ефективността на приетите политически мерки;
   д) да организира партньорски проверки с държавите членки;

–  За да се засили внедряването и прилагането на регулаторната рамка за единния пазар, държавите членки следва:

   a) да представят на Комисията проекти за мерките за транспониране, когато държавите членки или Комисията считат това за необходимо, с цел да се осигури също и последваща оценка за правилно транспониране и да се осигури съответствие и бързо изпълнение;
   б) да се консултират редовно със заинтересованите страни и гражданското общество, включително потребителите, предприятията и местните и регионални органи по време на процеса на транспониране и по време на изпълнението;
   в) да предоставят обяснение онлайн за това как са транспонирали правилата и кат тези правила действат на практика;

Препоръка 5: Да се осигури представяне, оценка и мониторинг на националните планове за действие

Европейският парламент счита, че законодателното предложение, което трябва да бъде внесено, следва да има за цел да регламентира следното:

–  Държавите членки следва да изработят и да представят на Комисията национални планове за действие, целящи да приложат целите и приоритетите за действия на Съюза с оглед подобряване функционирането на единния пазар. Плановете за действие следва да включват списък с подробни мерки, които да бъдат предприети, и пътна карта за изпълнението им.

–  Националните планове за действие следва да бъдат изработени при консултиране със съответните заинтересовани страни, представляващи икономическите и социалните интереси, както и интересите на потребителите.

–  Комисията, в сътрудничество с Консултативния комитет по въпросите на вътрешния пазар, следва да оцени националните планове за действие и да представи обобщаващ доклад на Европейския парламент и на Съвета.

–  Оценката на националните планове за действие следва да отчита информационното табло за вътрешния пазар и доклада за управлението на единния пазар.

–  Комисията следва да наблюдава напредъка при изпълнението на националните планове за действие. За тази цел държавите членки следва да предоставят на Комисията цялата относима информация, която се счита за необходима за оценката на постигнатия напредък.

–  представянето и оценката на националните планове за действие следва да се считат за част от координирани действия в интегрирана рамка и годишен цикъл, който определя приоритетите на политиката за пълното завършване на единния пазар, като се вземат предвид икономическия, социалния и екологичния аспект.

Препоръка 6: Да се осигури изработване на отделни, конкретни за страните препоръки, свързани с единния пазар.

Европейският парламент счита, че законодателното предложение, което трябва да бъде внесено, следва да има за цел да регламентира следното:

–  Въз основа на оценката на националните планове за действие и използвайки други относими инструменти, свързани с единния пазар, Съветът, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, по целесъобразност, формулира, на базата на политическите приоритети за интервенция в считаните за ключови области, свързани с единния пазар препоръки за държавите членки, насочени към подобряване на транспонирането, прилагането и изпълнението на правилата за единния пазар.

–  Когато отправя препоръки към държавите членки, Съветът следва да използва докрай предоставените от ДФЕС инструменти.

–  Когато се прави препоръка, свързана с единния пазар, съответната комисия на Европейския парламент следва да има възможност да покани представители на заинтересованата държава членка да участват в обмен на мнения, както и представителите на Комисията следва да имат възможност да бъдат поканени за обмен на мнения с парламента на тази държава членка.

Препоръка 7: Да се определи стълб за единния пазар в европейския семестър

Европейският парламент счита, че законодателното предложение, което трябва да бъде внесено, следва да има за цел да регламентира следното:

–  За да се гарантира, че единният пазар води до конкретни резултати за гражданите, потребителите, работещите и предприятията, годишният цикъл на европейския семестър следва да се използва като платформа за политически насоки, докладване и мониторинг на напредъка, постигнат от държавите членки и от Съюза за постигане на целите на единния пазар, и за определяне на коригиращи действия.

–  Следва да се определи стълб за единния пазар в европейския семестър.

–  Стълбът за единния пазар в европейския семестър следва да включва:

   a) „Информационно табло за вътрешния пазар“, включително подробни доклади по държави във връзка с изпълнението и прилагането на законодателството за единния пазар;
   б) разпоредби за прилагане на законодателството относно единния пазар, както е определено от държавите членки, и по-специално по отношение на ключовите области и на ежегодно определяните политически приоритети;
   в) предложения на Комисията за политическите приоритети за следващата година, на равнището на Съюза и на национално равнище, представени в рамките на годишния обзор на растежа и годишния доклад за интеграцията на единния пазар. Годишният доклад следва да представя и оценка на функционирането на единния пазар на практика. Тези предложения за политически приоритети следва да се основават на констатациите на информационното табло за вътрешния пазар и други инструменти за мониторинг на единния пазар, за да се избегне дублиране, да се съставят ефективни и ясни препоръки и да се осигури съгласуваността на европейската икономическа политика;
   г) формулиране на политически приоритети за действия и цели, които трябва да бъдат постигнати, за да се преодолеят оставащите пречки на равнището на Съюза и на национално равнище, под формата на насоки за единния пазар;
   д) представяне от страна на държавите членки на национални планове за действие, насочени към изпълнение на насоките за единния пазар;
   е) оценка на националните планове за действие от страна на Комисията, в тясно сътрудничество с Консултативния комитет по въпросите на вътрешния пазар и като се вземат предвид резултатите от Информационното табло за вътрешния пазар и Годишния доклад за управлението на единния пазар;
   ж) приемане от Съвета и Европейския парламент на отделни, свързани с единния пазар препоръки към държавите членки, въз основа на предложение от страна на Комисията.

Препоръка 8: Да се засили демократичната отчетност и ролята на Европейския парламент и на националните парламенти

Европейският парламент счита, че законодателното предложение, което трябва да бъде внесено, следва да има за цел да регламентира следното:

–  Европейският парламент следва да участва в определянето на рамка за управление на единния пазар в съответствие с Договорите. Той следва също така да участва, или поне Съветът да се консултира с него, при приемането на други мерки, необходими за укрепване на управлението на единния пазар, включително във връзка с целите, приоритетите и планираните политически действия на Съюза.

–  Преди пролетното заседание на Европейския съвет Европейският парламент следва да обсъди годишния обзор на растежа и да гласува изменения, свързани с годишния доклад за интеграцията на единния пазар, които да бъдат представени на Европейския съвет.

–  Председателят на Европейския парламент следва да представи на пролетното заседание на Европейския съвет възгледите на Европейския парламент относно интеграцията на единния пазар.

–  Съветът и Комисията следва да присъстват на междупарламентарните заседания на Европейския парламенти и националните парламенти, когато се обсъжда интеграцията на единния пазар.

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0211.
(2) ОВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 84.
(3) ОВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 51.
(4) Приети текстове, P7_TA(2012)0258.
(5) ОВ C 33 E, 5.2.2013 г., стр. 9.
(6) ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.
(7) ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1.
(8) ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64.
(9) ОВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 1.


22-ра сесия на Съвета на ООН по правата на човека
PDF 401kWORD 45k
Резолюция на Европейския парламент от 7 февруари 2013 г. относно 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2013/2533(RSP))
P7_TA(2013)0055RC-B7-0055/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и всички конвенции на ООН за правата на човека, както и факултативните протоколи към тях,

–  като взе предвид резолюция 60/251 на Общото събрание на ООН за създаване на Съвет по правата на човека,

–  като взе предвид Декларацията на ООН за хилядолетието от 8 септември 2000 г. и резолюциите на Общото събрание на ООН в тази връзка,

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, Европейската социална харта и Хартата на основните права на ЕС,

–  като взе предвид Стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека и демокрацията и Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, приети на 3179-то заседание на Съвета по външни работи, проведено на 25 юни 2012 г.,

–  като взе предвид своята препоръка към Съвета от 13 юни 2012 г. относно специалния представител на ЕС за правата на човека(1),

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Съвета на ООН по правата на човека, включително приоритетите на Парламента в този контекст, като взе предвид по-специално своята резолюция от 16 февруари 2012 г. относно позицията на Парламента относно 19-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека(2),

–  като взе предвид доклада на делегацията от неговата подкомисия по правата на човека относно посещението ѝ на 19-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, както и на съвместната делегация от комисията по външни работи, подкомисията по правата на човека и подкомисията по сигурност и отбрана, присъствала на 67-ата сесия на Общото събрание на ООН,

–  като взе предвид своите резолюции, приети при спешни случаи, относно въпроси, свързани с правата на човека,

–  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2012 г. относно прегледа на стратегията на ЕС за правата на човека(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2012 г. относно годишния доклад за 2011 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази връзка(4),

–  като взе предвид член 2, член 3, параграф 5 и членове 18, 21, 27 и 47 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид предстоящите сесии на Съвета на ООН по правата на човека през 2013 г., по-конкретно 22-рата редовна сесия, насрочена за 25 февруари‐22 март 2013 г.

–  като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че зачитането, насърчаването и защитата на универсалния характер на правата на човека са част от достиженията на правото и етиката на Европейския съюз и представляват крайъгълен камък на европейското единство и цялост(5);

Б.  като има предвид, че успешното прилагане на извършеното неотдавна от ЕС преразглеждане на неговата стратегия за правата на човека следва да засили доверието в ЕС в рамките на Съвета на ООН по правата на човека, като се увеличи последователността на вътрешните и външните му политики;

В.  като има предвид, че ЕС следва да се стреми да говори открито срещу нарушаването на правата на човека в единни общи позиции с цел да се постигат възможно най-добрите резултати, както и да продължи в този контекст със засилването на сътрудничеството и усъвършенстването на организационните договорености и координацията между държавите членки;

Г.  като има предвид, че Съветът на Европейския съюз прие стратегическа рамка относно правата на човека и демокрацията и план за действие за нейното изпълнение, с цел да се постигне по-ефективна, забележима и последователна политика на ЕС в тази област;

Д.  като има предвид, че на 25 юли 2012 г. беше назначен специален представител на ЕС по правата на човека, действащ под ръководството на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, чиято роля е да повиши ефективността и видимостта политиката на ЕС в областта на правата на човека и да допринесе за изпълнението на стратегическата рамка и плана за действие относно правата на човека и демокрацията;

Е.  като има предвид, че на 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека в Женева ще бъде изпратена делегация на подкомисията по правата на човека, каквато беше практиката за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека в предходните години;

1.  Отбелязва протичащия в момента процес на потвърждаване на приоритетите на ЕС за 22-та сесия на Съвета на ООН по правата на човека; приветства вниманието, което ЕС обръща на положението в Сирия, Бирма/Мианмар, Корейската народнодемократична република (КНДР) и Мали, както и подкрепата му за удължаването на мандата на специалния докладчик за положението с правата на човека в Иран; също така подкрепя вниманието, насочено към тематични въпроси като свободата на мисълта, на вероизповеданието и убежденията,премахването на смъртното наказание, правата на детето, стопанските права и правата на човека, насилието срещу жени и правата на ЛГБТИ лицата;

2.  Приветства факта, че дневният ред за 22-рата редовна сесия включва експертни дискусии относно включването на правата на човека във всички области на политиката, отрицателното въздействие на финансовата и икономическата криза и корупцията върху ползването на правата на човека, както и отбелязването на 20-та годишнина от приемането на Виенската декларация и програма за действие, интерактивни разисквания, наред с другото, за правата на хората с увреждания, и пространни заседания по различни въпроси, като правото на детето да се ползва от възможно най-високите стандарти в здравеопазването; призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки да допринесат активно за тези разисквания и ясно да заявят, че правата на човека са универсални, неделими и взаимозависими;

3.  Приветства докладите, които ще бъдат представени от специалните докладчици, относно, наред с другото, положението с правата на човека в Иран, Бирма/Мианмар и окупираните от 1967 г. палестински територии, успоредно с писмения доклад, който ще бъде представен от върховния комисар на ООН по правата на човека, относно положението с правата на човека в Мали, особено в северната част на страната, както и за жилищното настаняване, като съставна част на правото на адекватен стандарт на живот, относно правото на недискриминация в този контекст, за свободата на мисълта, вероизповеданието и убежденията, а също така и за насърчаването и защитата на правата на човека и основните свободи, като същевременно се противодейства на тероризма;

Работата на Съвета на ООН по правата на човека

4.  Отбелязва, че през септември 2012 г. бяха избрани 18 нови членове на Съвета на ООН по правата на човека, като членството им започна на 1 януари 2013 г., а именно Аржентина, Бразилия, Кот д'Ивоар, Естония, Етиопия, Габон, Германия, Ирландия, Япония, Казахстан, Кения,Черна гора, Пакистан, Република Корея, Сиера Леоне, Обединените арабски емирства, Съединените американски щати и Боливарска република Венецуела; отбелязва също, че девет държави – членки на ЕС, сега са членове на Съвета на ООН по правата на човека;

5.  Отбелязва избора на нов председател на Съвета на ООН по правата на човека – Ремигиуш А. Хенчел от Полша, и на четирима заместник-председатели за 2013 г. – Шейх Ахмед Улд Захаф (Мавритания), Ирутишам Адам (Малдивски острови), Луис Гайегос Чирибога (Еквадор) и Александер Фазел (Швейцария);

6.  Подчертава, че изборите за Съвета на ООН по правата на човека трябва да бъдат на конкурсен принцип, и изразява възражение срещу уреждането на неоспорвани избори от регионални групи; отново заявява колко са важни стандартите за членство в Съвета на ООН по правата на човека, що се отнася до всеотдайността и постигнатите резултати в областта на правата на човека; изтъква, че към членовете на Съвета на ООН по правата на човека има изискване да поддържат най-високи стандарти при популяризирането и защитата на правата на човека; отново посочва важността на солидните и прозрачни критерии за възстановяването на правата на временно отстранени членове;

7.  Изразява съжаление, че органите на Казахстан, новоизбрана държава‐членка на Съвета на ООН по правата на човека, продължават да отказват независимо международно разследване на събитията в Жанаозен, въпреки призивите на върховния комисар на ООН по правата на човека и на Парламента;

8.  Остава загрижен относно явлението „блокова политика“ и неговото въздействие върху доверието в Съвета на ООН по правата на човека и ефективността на работата му;

9.  Приветства назначаването от Общото събрание на ООН на Наванетем Пилай за Върховен комисар за правата на човека за втори мандат; отново изразява твърдата си подкрепа за Службата на върховния комисар на ООН по правата на човека и за нейната независимост и цялост;

10.  Поздравява върховния комисар за правата на човека за нейните усилия в процеса на укрепване на органите, създадени съгласно договорите, и приветства доклада ѝ по този въпрос, публикуван на 22 юни 2012 г.; потвърждава многостранния характер на органите, създадени съгласно договорите, и подчертава, че гражданското общество трябва постоянно да участва в тези процеси; освен това подчертава, че независимостта и ефективността на органите, създадени съгласно договорите, трябва да бъдат запазени и подобрени; подчертава, че трябва да бъде осигурено достатъчно финансиране за покриване на нарастващия обем работа на органите, създадени съгласно договорите; призовава ЕС да поеме водеща роля за гарантирането на ефективното функциониране на системата на органите, създадени съгласно договорите, включително по отношение на подходящото финансиране;

Държавите от „Арабската пролет“

11.  Осъжда по най-решителен начин нарастващото и безразборно насилие, използвано от режима на Асад срещу сирийския народ, включително обстрелването с тежка артилерия и бомбардирането на населени райони, екзекуции по бързата процедура и принудителни изчезвания; осъжда безрезервно продължаващите системни нарушения на правата на човека от страна на режима, които могат да достигнат до степен на престъпления срещу човечеството; изразява сериозна загриженост относно непрекъснато влошаващото се положение на цивилното население; осъжда освен това нарушенията на правата на човека от страна на опозиционни групи и сили; призовава всички въоръжени участници да прекратят незабавно насилието в Сирия; отправя отново своя призив към режима на Асад незабавно да предаде властта и да позволи да се постави началото на мирен процес на политически преход; призовава настоятелно всички страни по конфликта да гарантират пълен и безопасен трансграничен достъп за международна хуманитарна помощ;

12.  Изразява своята загриженост относно отраженията на сирийската криза върху сигурността и стабилността в региона; призовава Комисията и държавите членки да предоставят помощ на държавите от региона в опитите им да осигурят хуманитарна помощ за сирийските бежанци;

13.  Приветства вниманието, което Съветът на ООН по правата на човека отделя непрекъснато на тежкото състояние на правата на човека и хуманитарната ситуация в Сирия, за които свидетелстват резолюциите на ООН относно положението в страната, приети на 19-ата, 20-ата и 21-вата сесии и на специалната сесия относно Сирия, проведена на 1 юни 2012 г.; призовава ЕСВД и държавите членки да гарантират, че положението в Сирия продължава да бъде пръв приоритет в рамките на ООН и особено в Съвета на ООН по правата на човека; отново подчертава необходимостта да се осигури търсене на отговорност за нарушаването на международното хуманитарно право и на международното право в областта на правата на човека по време на конфликта;

14.  Изразява пълната си подкрепа за Независимата международна анкетна комисия за Сирия и за удължаването на нейния мандат от страна на Съвета на ООН за правата на човека; подчертава значението на допустимостта на цифровите доказателства за престъпления, насилие и нарушения на правата на човека; приветства назначаването на Карла дел Понте и Витит Мунтарбхорн за нови членове и на Паулу Пинейру ‐ за специален докладчик за Сирия, чиято работа ще започне след приключването на мандата на анкетната комисия; приветства доклада на Комисията, който разкрива зверствата, извършени в Сирия;

15.  Изразява съжаление, че все още не е постигнато споразумение относно приемането на резолюция в Съвета за сигурност на ООН относно ситуацията в Сирия и по-специално, че това възпрепятства възможността за упражняване на ефективен натиск с цел да се сложи край на насилието в страната; призовава държавите – членки на Съвета за сигурност на ООН, да имат предвид своята отговорност спрямо сирийския народ; приветства дипломатическите усилия на заместник-председателя/върховен представител и на държавите − членки на ЕС, да включат Китай и Русия в разрешаването на проблема; отправя призив към тях да продължат своите усилия; напомня също така на всички държави – членки на ООН, принципа на „отговорност за защита“, възприет от Общото събрание на ООН; призовава всички държави да работят по посока на това Съветът за сигурност на ООН да сезира Международния наказателен съд във връзка с положението в Сирия и приветства водената от Швейцария инициатива в тази насока за изпращане на общо писмо от името на 58 държави, в т.ч. 26 държави ‐ членки на ЕС; призовава върховния представител на ЕС лично да се ангажира с изграждането на широка и приобщаваща международна коалиция в подкрепа на такова сезиране;

16.  Приветства окончателния писмен доклад на независимата анкетна комисия за Либия, представен на 19-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, който обръща особено внимание на нарушенията на правата на човека, извършени в тази държава; настоятелно призовава Съвета на ООН по правата на човека да изрази загриженост относно продължаващите нарушения, да продължи да наблюдава ситуацията и да изиска от върховния комисар да докладва относно положението с правата на човека в Либия;

17.  Призовава Обединените арабски емирства, като новоизбран член на Съвета на ООН по правата на човека и една от 14-те държави, чиито сведения за положението им с правата на човека се проверяват на заседанието на Работната група за всеобщия периодичен преглед, да сложи край на действащите строги ограничителни мерки по отношение на мирните защитници на правата на човека и политически активисти и да изпълни ангажиментите си за поддържане на най-високи стандарти при насърчаването и защитата на правата на човека;

18.  Изразява загриженост относно положението на защитниците на правата на човека и опозиционните политически активисти в Бахрейн; подновява призива си към държавите – членки на ЕС, да работят за приемането на 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека на резолюция относно състоянието на правата на човека в Бахрейн, която да включва призив за създаване на международен механизъм за наблюдение на прилагането на препоръките на независимата анкетна комисия на Бахрейн, включително на засягащите защитниците на правата на човека;

19.  Приветства резолюцията, приета от Съвета на ООН по правата на човека през м. октомври 2012 г., относно техническата подкрепа и изграждането на капацитет за Йемен в областта на правата на човека и отварянето на национално бюро на Службата на върховния комисар за правата на човека в Йемен; настоятелно призовава Съвета на ООН по правата на човека да наблюдава ситуацията в страната;

20.  Изразява дълбока загриженост относно продължаващата политическа нестабилност и скорошното възобновяване на насилието в Египет; изразява пълна подкрепа за прехода към демократично общество, основан на правовата държава и конституционна рамка, който в пълна степен зачита правата на човека и основните свободи, по-специално свободата на изразяване, правата на жените и зачитането на малцинствата; настоятелно призовава египетските органи да започнат прозрачно разследване на употребата на насилие от силите за сигурност и полицията срещу протестиращите и да гарантират отчетност за нарушенията на правата на човека; отново изтъква позицията на ЕС против смъртното наказание и призовава, в тази връзка, за мораториум върху изпълнението на смъртни наказания в Египет, включително в случая с двадесетте и едно лица, наскоро осъдени на смърт за миналогодишното произшествие на футболния стадион в Порт Саид;

21.  Изразява зарижеността си относно продължаващото нарушаване на правата на човека в Западна Сахара; призовава за защита на основните права на населението на Западна Сахара, включително на свободата на сдружаване, свободата на изразяване и правото на демонстрации; изисква освобождаването на всички политически затворници сахрави; приветства назначаването на специален пратеник за Сахел и подчертава нуждата от международно наблюдение на положението с правата на човека в Западна Сахара; подкрепя справедливо и трайно решение на конфликта въз основа на правото на самоопределение на народа сахрави, в съответствие с съответните резолюции на Организацията на Обединените нации;

Други въпроси

22.  Приветства решението на Съвета на ООН по правата на човека да назначи специален докладчик по положението с правата на човека в Беларус и отбелязва трансрегионалната подкрепа за резолюцията, с която се предоставя този мандат и която илюстрира, че тежкото положение с правата на човека в тази страна се признава от държави по целия свят;

23.  Приветства удължаването на мандатите на независимите експерти за Кот д'Ивоар, Хаити и Сомалия; настоятелно призовава органите в тези страни да сътрудничат напълно с упълномощените лица;

24.  Призовава за удължаване на мандата на специалния докладчик по положението с правата на човека в Иран;

25.  Призовава за удължаване на мандата на специалния докладчик по положението с правата на човека в Корейската народнодемократична република (КНДР) с още една година; приветства факта, че резолюцията за КНДР е приета с консенсус, което илюстрира високото равнище на подкрепа за това упълномощаване; настоятелно призовава правителството на КНДР да сътрудничи изцяло на докладчика и да улеснява посещенията му в страната; настоятелно призовава Съвета на ООН по правата на човека да действа в съответствие с призива на върховния комисар по правата на човека и да създаде международна комисия за разследване на тежките престъпления, които се осъществява от десетилетия в КНДР;

26.  Приветства резолюцията, приета от Съвета на ООН по правата на човека относно Бирма/Мианмар и призовава за удължаване на мандата на специалния докладчик по положението с правата на човека в тази страна; отбелязва стъпките, предприети от правителството на Бирма от началото на 2011 г. за възстановяването на гражданските свободи в страната; изразява въпреки това сериозно безпокойство относно големия брой цивилни жертви в резултат на военните операции в щата Кашин, както и възобновяването на общностното насилие в щата Ракин и последвалите смъртни случаи и наранявания, унищожаване на имущество и разселване на местно население; счита, че основната причина за това положение се крие в дългогодишната политика на дискриминация срещу населението рохингя и кашин; подчертава, че са необходими повече усилия за справяне с първопричината на проблема; настоятелно призовава правителството на Мианмар да ускори изпълнението на ангажимента си за създаване на национално бюро на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека и подчертава, че докладването и мониторинга от страна на специалния докладчик следва в настоящия контекст да бъдат продължени;

27.  Приветства също резолюцията относно Шри Ланка, която набляга на помирението и подвеждането под отговорност в тази страна; отново изтъква подкрепата си за препоръките, направени от експертната комисия по Шри Ланка към генералния секретар на ООН, включително относно строгото зачитане на независимостта на съдебната власт, наред с другото, по отношение на ефективното преследване на минали военни престъпления;

28.  Приветства резолюцията, приета на 20-тата сесия на Съвета на ООН по правата на човека за създаването на специален докладчик по положението с правата на човека в Еритрея; отбелязва, че Съветът на ООН по правата на човека за първи път се заема с този проблем и приветства лидерството, показано от африканските държави по този въпрос;

29.  Приветства факта, че положението в Мали се следи отблизо от Съвета на ООН по правата на човека и изразява одобрение от лидерството, показано от африканските държави, които поставиха въпроса на вниманието на Съвета на ООН по правата на човека; настоятелно призовава Съвета на ООН по правата на човека да подкрепи бързото разполагане на сили за наблюдение в Мали и да поиска Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека да продължи да докладва относно положението в страната;

30.  Приветства приемането на резолюция относно Демократична република Конго, но остава загрижен относно положението с правата на човека в тази страна, по-специално в източната провинция Северно Киву; строго осъжда нападенията на революционните сили, по-специално движението M23, над цивилното население, включително жени и деца, в източната част на страната; строго осъжда системното използване на изнасилването като средство за водене на война; изразява дълбока загриженост относно продължаващото използване на деца като войници и призовава за тяхното обезоръжаване, реабилитиране и реинтегриране; приветства усилията, полагани за намирането на мирно политическо решение на кризата от Международната конференция за региона на Големите езера, Африканския съюз и ООН; призовава отново за създаването наново на независим експерт на ООН за положението с правата на човека в Демократична република Конго с цел осигуряване на надежден механизъм, насочен към подобряването на положението по отношение на сериозните и дълготрайни тревоги относно правата на човека в страната;

31.  Изразява загриженост относно положението в Централноафриканската република, където въоръжени групи са нападнали и окупирали редица градове в североизточната част на страната; приветства споразуменията, подписани в Либревил на 11 януари 2013 г., включително прекратяването на споразумението за примирие и политическото споразумение относно решаването на кризата в страната; подчертава значението на бързото прилагане на тези споразумения; приветства изявлението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 11 януари 2013 г., с което призовава всички подписали ги страни да спазват тези споразумения; настоятелно призовава държавите членки да поставят този въпрос пред Съвета на ООН по правата на човека, с цел положението в Централноафриканската република да продължи да заема важно място в международния дневен ред;

32.  Изразява тревогата си относно положението в Израел и Газа след ескалирането на конфликта в края на 2012 г. и осъжда всички актове на насилие; отново призовава за вдигане на блокадата на ивицата Газа, като отчита легитимните опасения на Израел относно сигурността, и призовава да бъдат предприети стъпки към възстановяването и икономическото съживяване на ивицата Газа; приветства международната проучвателна мисия относно израелските селища в окупираните палестински територии, създадена на 19-тата сесия на Съвета на ООН по правата на човека и очаква доклада ѝ на 22-рата сесия на Съвета; изразява загрижеността си, че Израел е прекратил сътрудничеството си със Съвета на ООН по правата на човека и всеобщия периодичен преглед; горещо насърчава всички усилия за решение с две държави;

33.  Приветства приемането от Общото събрание на ООН на резолюцията от 29 ноември 2012 г. , с която Палестина беше призната за държава със статут на наблюдател, която не е член на ООН; отново изразява своята подкрепа за това начинание; отбелязва подкрепата на ЕС Палестина да стане пълноправен член на ООН като част от политическото решение на израело-палестинския конфликт; потвърждава отново, че ЕС няма да признае никакви промени на границите от периода преди 1967 г., включително по отношение на Йерусалим, с изключение на онези, които са договорени между страните;

34.  Приветства значението, което Съвета на ООН по правата на човека отдава на правото на жилище и призовава Съюза и държавите членки да насърчават достъпа до подходящо жилищно настаняване като основно право;

35.  Осъжда скорошните масови екзекуции в Иран; потвърждава категоричната си позиция против смъртното наказание във всички случаи и при всякакви обстоятелства;

36.  Осъжда екзекуциите, извършени в Япония през 2012 г. след наложения върху тази практика мораториум през 2011 г., както и шестте екзекуции, извършени в Тайван през декември 2012 г. и продължилото прилагане на смъртното наказание в Саудитска Арабия през 2012 г.; изразява дълбоко съжаление относно нарушаването на de facto мораториума върху смъртното наказание, спазван в Индия от 2004 г., с екзекуцията на престъпник през ноември 2012 г., което противоречи и на световната тенденция за отмяна на смъртното наказание; настоятелно призовава всички държави, в които все още съществува смъртно наказание, да го отменят или поне да наложат мораториум върху екзекуциите;

37.  Припомня изключителното значение, което ЕС отдава на борбата с изтезанията и други форми на малтретиране; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да покажат общия си ангажимент за изкореняване на изтезанията и подкрепа на жертвите, най-вече чрез вноски в Доброволния фонд на ООН за жертвите на изтезания и Специалния фонд, създаден с факултативния протокол към Конвенцията за премахване на изтезанията;

38.  Отбелязва със задоволство приемането на резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека относно свободата на религията или убежденията; подчертава значението, което ЕС отдава на този въпрос; призовава държавите членки да продължат работата си по този въпрос и очаква новите Насоки на ЕС, които би следвало да са готови тази година; изразява одобрението си за работата, извършена от специалния докладчик на ООН относно свободата на религията или убежденията; подчертава важността на подновяването на мандата му по време на 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека; подчертава продължаващата необходимост от цялостно решаване на проблема с дискриминацията срещу религиозните малцинства по света; заявява отново, че свободата на мисълта, на съвестта и на религията, включително свободата на всеки да променя или да се отказва от своята религия или убеждения, е основно право на човека;

39.  Приветства продължаващия процес на проследяване на доклада на върховния комисар по правата на човека относно дискриминационни закони и практики и актове на насилие срещу лица поради тяхната сексуална ориентация и полова идентичност; насърчава допълнителни последващи действия, включително посредством регионални срещи и активното участие на държавите‐ членки на ЕС, Съвета и ЕСВД; категорично осъжда в тази връзка налагането на смъртно наказание, наказание лишаване свобода или всякаква присъда в някои държави на основание сексуална ориентация и призовава за незабавно прекратяване на тези практики; приветства лидерството на генералния секретар на ООН и на върховния комисар по правата на човека по този въпрос, както в рамките на Съвета на ООН по правата на човека, така и извън него; изразява съжаление относно продължаващите опити за подкопаване на универсалността и неделимостта на правата на човека, по-специално посредством резолюция относно „традиционни ценности“;

40.  Отбелязва провеждането на първия годишен Форум за бизнеса и правата на човека, проведен в Женева от 4 до 6 декември 2012 г., който събра широк кръг заинтересовани лица, за да обсъдят прилагането на Ръководните правила на ООН в тази област; изразява подкрепа за първоначалните консултации, осъществени на Форума, относно това как правителствата и бизнеса могат да приемат регулаторни и политически рамки, както и рамки за изпълнение, за да противодействат на свързаните с бизнеса нарушения на правата на човека;

41.  Приветства работата на междуправителствената работна група с безсрочен мандат относно частните военни и охранителни дружества, която има мандат да разгледа възможността за изготвяне на международна регулаторна рамка; признава значителното внимание, което се отдава на възможността за изготвяне на правно обвързващ инструмент относно регулирането, наблюдението и надзора на дейностите на частните военни и охранителни дружества и изразява подкрепата си за подобна правно обвързваща регулаторна рамка; настоява за силен отчетен компонент и приканва частните военни и охранителни дружества, които още не са подписали Кодекса за поведение на частните доставчици на охранителни услуги, да се присъединят към него; очаква представянето на доклада на работната група; призовава за удължаване на мандата ѝ;

42.  Подчертава значението на универсалния характер на всеобщия периодичен преглед и потвърждава наново важността му с оглед постигането на цялостно разбиране на положението с правата на човека на място във всички държави‐ членки на ООН;

43.  Приветства началото на втория цикъл от всеобщия периодичен преглед и приемането на първите резултати във връзка с него; приветства началото на втория цикъл от всеобщия периодичен преглед и приемането на първите резултати във връзка с него; призовава обаче отново препоръките, които не са били приети от държавите през първия цикъл да бъдат преразгледани в рамките на продължаването на процеса на всеобщия периодичен преглед;

44.  Счита, че прилагането е от основно значение за осъществяването на потенциала на процеса по всеобщия периодичен преглед; в тази връзка потвърждава отново колко е важно Комисията и държавите членки да осигурят техническо сътрудничество с цел подпомагане на държавите, подложени на прегледа, да приложат препоръките; насърчава освен това държавите да представят средносрочни актуализации, за да допринесат за укрепване на изпълнението;

45.  Призовава държавите – членки на ЕС, които участват в интерактивните диалози по Всеобщия периодичен преглед да отправят конкретни и измерими препоръки, с цел да се подобри качеството на последващите действия и изпълнението на приетите препоръки;

46.  Препоръчва систематичното включване на препоръките на Всеобщия периодичен преглед в диалозите и консултациите на ЕС в областта на правата на човека, както и в стратегиите за правата на човека на отделните държави от ЕС, за да се гарантира проследяването на резултатите от Всеобщия периодичен преглед; препоръчва също така Парламентът да повдигне въпроса за тези препоръки по време на посещенията на неговите делегации в трети страни;

47.  Приветства предприемането на мерки, които позволяват пълноценното участие на широк кръг от заинтересовани страни в процеса на Всеобщия периодичен преглед; приветства във връзка с това промените в списъка на ораторите, с което на всички държави, които желаят да се изкажат по време на процеса на Всеобщия периодичен преглед, се дава възможността да го направят; подчертава отново високата си оценка на нарасналата роля, която са придобили националните институции за защита на правата на човека, в съответствие с Парижките принципи; приветства по-активното участие по места, което се дължи на нарасналото използване на видеоконферентна връзка;

48.  Счита, че може да бъде направено повече за ангажиране на гражданското общество в процеса на Всеобщия периодичен преглед, включително при последващото изпълнение на резултатите от него, и в по-общ план ‐ в работата на Съвета на ООН по правата на човека;

Специални процедури

49.  Потвърждава отново ключовата роля, която играят специалните процедури за достоверността и ефективността на работата на Съвета на ООН по правата на човека и за неговата централна позиция в механизмите на ООН относно правата на човека; отново изразява силната си подкрепа за специалните процедури и подчертава фундаменталното значение на независимостта на тези мандати;

50.  Настоятелно призовава държавите да сътрудничат изцяло на специалните процедури, включително като осигурят незабавен прием на лицата с мандат за посещения в страната им, като реагират на техните мерки за спешна намеса и твърдения за нарушения и като гарантират подходящи последващи действия във връзка с препоръките, направени от титулярите на мандата; настоятелно призовава Съвета на ООН по правата на човека да служи за пример по отношение на тези въпроси;

51.  Приветства действията, предприети от ЕС за съвместно отправяне на постоянна покана до всички специални процедури на ООН за правата на човека, като по този начин служи за пример в тази област; насърчава други държави – членки на ООН да направят същото;

52.  Осъжда всички форми на репресии срещу лица, които сътрудничат на процеса на Всеобщия периодичен преглед и на специалните процедури; подчертава, че подобни действия подкопават системата на ООН за правата на човека като цяло; настоятелно призовава всички държави да предоставят адекватна защита срещу подобни действия за сплашване;

Участие на ЕС

53.  Отново подчертава възможно най-силно значението на активното участие на ЕС в механизмите на ООН за защита на правата на човека, включително в Съвета на ООН по правата на човека; насърчава държавите членки да правят това чрез съвместно предлагане на резолюции, активно участие в разискванията и интерактивните диалози и публикуване на изявления; решително подкрепя все по-голямото използване на междурегионални инициативи от страна на ЕС;

54.  Подчертава важността на интегрирането на извършената в Женева дейност в контекста на Съвета на ООН по правата на човека в съответната вътрешна и външна дейност на ЕС като цяло, включително в дейността на Парламента;

55.  Подчертава значението на създаването на поста Специален представител на ЕС за правата на човека (СПЕС); насърчава специалния представител да подобри ефективността, съгласуваността и видимостта на политиката на ЕС за правата на човека в рамките на Съвета на ООН по правата на човека и да развива тясно сътрудничество със Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека (СВКПЧ) и със специалните процедури;

56.  Насърчава Върховния представител/заместник-председател на Комисията и СПЕС да присъстват на най-високо равнище в Съвета на ООН по правата на човека;

57.  Отново отбелязва потенциала за ефективност на действията на ЕС, когато Съюзът и неговите държави ​​членки използват колективната си тежест; подчертава значението на по-нататъшното подобряване на координацията и сътрудничеството между държавите членки в това отношение с цел постигане на единна позиция по въпросите, свързани с правата на човека; отново призовава към по-смели и по-амбициозни действия и конкретни ангажименти, вместо да се приема най-малкият общ знаменател; във връзка с това насърчава ЕСВД, по-специално чрез делегациите на ЕС в Женева и Ню Йорк, да повиши съгласуваността на действията си посредством своевременни и конкретни консултации;

58.  Подчертава значението на ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, което е първият случай, в който ЕС ратифицира конвенция на ООН в качеството си на правен субект; призовава също така ЕС да подпише и ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие;

59.  Заявява още веднъж, че е важно държавите – членки на ЕС, да работят за постигането на неделимост и универсалност на правата на човека и да подкрепят дейността на Съвета на ООН по правата на човека в това отношение, по-специално като ратифицират всички международни инструменти в областта на правата на човека, създадени от този орган; отново изразява съжаление, че нито една държава – членка на ЕС, не е ратифицирала Конвенцията за защита на правата на всички работници-мигранти и членовете на техните семейства; също така отново изразява своето съжаление, че няколко държави членки все още не са приели и/или ратифицирали Конвенцията за защита на всички лица от насилствено изчезване или Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, и че само две държави членки са ратифицирали Факултативния протокол към Международния пакт за икономически, социални и културни права; повтаря своя призив към всички държави членки да ратифицират тези конвенции и протоколи и ги поощрява да подпишат и ратифицират неотдавна изготвения Факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето относно процедура за информиране, който беше открит за подписване в Женева, Швейцария, на 28 февруари 2012 г.; подчертава колко е важно държавите членки да предоставят навреме своите периодични доклади на органите за мониторинг на ООН;

60.  Припомня колко важно е за ЕС да защитава независимостта на СВКПЧ и да гарантира, че тази служба може да продължи да изпълнява задачите си безпристрастно; отново подчертава значението да се гарантира, че се предоставя достатъчно финансиране за поддържането на регионалните бюра на СВКПЧ;

61.  Отбелязва, че закрилата на защитниците на правата на човека е основен приоритет на политиката на ЕС в областта на правата на човека; подчертава, че репресиите срещу защитниците на правата на човека, които си сътрудничат с механизмите на ООН за защита правата на човека, както и опитите за сплашването им, представляват заплаха за тази система; поради това оценява високо практическата и финансовата подкрепа, предоставена в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) за спешни действия за закрила на защитниците на правата на човека и за подпомагането им;

62.  Приветства създаването през 2012 г. на работната група на Съвета „Права на човека“ (COHOM) със седалище в Брюксел; признава усилията на COHOM за подобряване на подготовката и съгласуването на позициите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека, включително организирането на срещи на COHOM в Женева; отново изразява очакването си, че COHOM ще способства за решаване на въпроса за съгласуваността на външната и вътрешната политика на ЕС в областта на правата на човека;

63.  Очаква разработването на стратегии на ЕС за правата на човека по държави да бъде надлежно координирано с действията на ЕС във форумите на ООН; припомня своята препоръка стратегиите на ЕС за правата на човека по държави да бъдат съобщени на Европейския парламент и да бъдат оповестени публично когато е възможно, за да дадат видимост на ангажимента на ЕС във връзка с правата на човека в трети държави и за да могат лицата, които се борят за правата на човека, да намерят опора в тези документи;

64.  Изтъква, че е важно в Съвета на ООН по правата на човека да се подчертае обезпокоителният въпрос за намаляващото пространство за НПО в редица държави по целия свят; насърчава ЕСВД и държавите – членки на ЕС, да положат съгласувани усилия за повдигане на този въпрос;

65.  В светлината на актуалните съобщения относно дружества от ЕС, замесени в нарушения на правата на човека в трети страни, повтаря призива си към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на ЕС да обърне внимание на този въпрос; призовава Комисията да разработи по-амбициозна политика в областта на корпоративната социална отговорност; настоятелно призовава ЕСВД и държавите членки да предприемат ефективни мерки за гарантиране на отчетността на корпорациите за нарушения на правата на човека; в тази връзка заявява отново важността на това да се подобри последователността между вътрешните и външните политики и да се спазват изцяло правата на човека във вътрешните политики, така че да се избегне прилагането на двойни стандарти;

66.  Предоставя мандат на своята делегация на 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека да представи загрижеността и становищата, изразени в настоящата резолюция; призовава делегацията да докладва на подкомисията по правата на човека за своето посещение; счита за необходимо практиката на изпращане на делегации на Парламента на съответните заседания на Съвета на ООН по правата на човека и на сесиите на Общото събрание на ООН да продължи;

o
o   o

67.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета за сигурност на ООН, генералния секретар на ООН, председателя на 67-ото Общо събрание на ООН, председателя на Съвета на ООН по правата на човека, върховния комисар на ООН по правата на човека, както и на работната група на ЕС и ООН, създадена от комисията по външни работи.

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0250.
(2) Приети текстове, P7_TA(2012)0058.
(3) Приети текстове, P7_TA(2012)0504.
(4) Приети текстове, P7_TA(2012)0503.
(5) Член 2, член 3, параграф 5.и член 6 от Договора за Европейския съюз.


Съдебно обучение - съдебни координатори
PDF 329kWORD 29k
Резолюция на Европейския парламент от 7 февруари 2013 г. относно съдебното обучение – съдебни координатори (2012/2864(RSP))
P7_TA(2013)0056B7-0053/2013

Европейския парламент,

–  като взе предвид членове 81 и 82 от Договора за функционирането на Европейския съюз, които предвиждат приемането, в съответствие с обикновената законодателна процедура, на мерки, които целят да осигурят „подкрепа за обучението на магистрати и съдебни служители“,

–  като взе предвид своята резолюция от 10 септември 1991 г. относно учредяването на Академия по европейско право(1), позицията си от 24 септември 2002 г. относно приемането на решение на Съвета за създаване на Европейска мрежа за съдебно обучение(2), резолюцията си от 9 юли 2008 г. относно ролята на националния съдия в европейската съдебна система(3), както и препоръката си от 7 май 2009 г. до Съвета относно разработването на пространство на наказателно правосъдие на ЕС(4),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 април 2010 г. относно план за действие за изпълнение на Програмата от Стокхолм (COM(2010)0171),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2009 г. относно съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета – Пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите – Програма от Стокхолм(5),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 септември 2011 г., озаглавено „Изграждане на доверие в правосъдието в целия ЕС – ново измерение на европейското съдебно обучение“ (COM(2011)0551),

–  като взе предвид пилотния проект за съдебно обучение, предложен от Парламента през 2011 г.,

–  като взе предвид сравнителното проучване относно съдебното обучение в държавите членки, възложено от Парламента на Академията по европейско право в сътрудничество с Европейската мрежа за съдебно обучение(6),

–  като взе предвид резолюциите си от 17 юни 2010 г.(7) и 14 март 2012 г.(8) относно съдебното обучение,

–  като взе предвид опита в Холандия с проекта за утвърждаване на знанията за европейското право в съдебната система „Eurinfra“ и неговата мрежа на съдебните координатори по европейско право, който се превръща в пример за подражание в други държави членки, по-специално Италия с проекта „Европейски Гай“; Дания, Румъния и България, и който е структуриран върху трите стълба на а) подобряване на достъпността на европейските източници на информация за европейско право, б) подобряване на знанията за европейското право в съдебната система и в) създаване и поддържане на мрежа на съдебните координатори за европейско право,

–  като взе предвид огромните крачки, направени от информационните технологии, при които, например, електронното обучение може да се използва все по-често като гъвкав инструмент, за да достигне до повече крайни потребители, независимо от време и място, като същевременно модерната технология – по-конкретно модерните търсачки – може да бъде използвана за събиране на информация с цел подобряване на достъпността на правото,

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно съдебното обучение – съдебни координатори (O-000186/2012 – B7-0112/2013),

–  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че произходът на нашите правни системи е сложен, така че според един наскоро публикуван реферат(9) римското право трябва да се разглежда по-скоро като инициатива на много култури, отколкото като своеобразна еволюция на една култура, а общото право (като не се вземе предвид неговата преторианска сестра, справедливостта, и влиянието на каноническото право) би могло да се определи по-добре като „англо-норманско право“; като има предвид, че принципите на правовата държава са нещо, което всички споделяме, и една от ценностите, които европейското право е дало на света; като има предвид, че това, което е необходимо, е един цялостен подход към правото от страна както на практикуващите юристи, така и на съдебната власт;

Б.  като има предвид, че не може да има никакво оправдание за непознаването на европейското право от страна на националните съдии, които са и трябва да бъдат европейски съдии, призвани да играят основна роля в ситуация, в която ние ще се нуждаем от повече Европа; като има предвид, че това не изключва възможността да се насърчава създаването на европейска съдебна култура, в която разнообразието се отбелязва като общо благо;

В.  като има предвид, че всеки национален съд е съд на правото на ЕС;

Г.  като има предвид, че увеличаването на броя на държавите членки и нарастващата тежест върху Съда на Европейския съюз означава, че националните съдилища трябва да използва всички средства на тяхно разположение, за да улеснят ефективен и бърз достъп до правосъдие;

Д.  като има предвид, че това, което е необходимо, са рентабилни средства за подобряване на обучението на съдиите и техния достъп до правото;

Е.  като има предвид, че би било безценно да се популяризира идеята за национални съдебни координатори по европейско право и взаимосвързаността им на европейско равнище; като има предвид, че основната функция на взаимосвързана мрежа на съдебните координатори би била да даде възможност на съдиите във всекидневната им работа да разискват лесно с техните колеги в други държави членки такива въпроси, като например тълкуването на определени думи в приложимото европейско законодателство (директива или регламент) в защитена цифрова среда (чрез специално създадена социална среда или чрез портал за електронно правосъдие); като има предвид, че тези „кръгове на съгласуваност“ биха допринесли за по-голямо еднообразие в прилагането на законодателството на ЕС, като същевременно се намали броят на преюдициалните запитвания, без да се засяга ролята на Съда на Европейския съюз;

Ж.  като има предвид, че както Парламентът вече е приел, един от начините за разрешаване на проблемите (разходи, езиково обучение, рентабилност) е да се използват съвременни технологии и да се финансира създаването на приложения (компютъризирани приложения за използване при работа с персонални компютри, мобилни телефони, таблет-компютри и т.н.);

З.  като има предвид, че начало би могло да се постави с общата част на правото на ЕС, тъй като електронното управление на знанието позволява по-задълбочен достъп до най-актуалната информация;

И.  като има предвид, че ситуацията, в която всяка държава членка започва да разработва собствена технология и собствени цифрови структури, за да се позволи доставянето на цифрови инструменти, би довела до загуба на енергийни и финансови ресурси, особено в днешните времена на икономически недостиг;

Й.  като има предвид, че трябва да се избягва дублирането на усилия и да се насърчава повторната употреба на качествени проекти за обучение; като има предвид, че това призовава за повече взаимосвързаност между държавите членки в областта на управление на знанието на правото на ЕС;

К.  като има предвид, че особено при разработването на търсачките за търсене на съдебни решения, становища и право на ЕС като цяло държавите членки следва да обмислят дали от тази технология не може да се възползва съдебната власт и в други държави членки, като в този случай тази технология може да бъде съвместно обединена, координирана и разработена;

Л.  като има предвид, че следва да бъде създадена схема за повторното използване на продукти за обучение, например чрез записване и превод/дублиране /субтитриране на лекции при съвместно финансиране;

М.  като има предвид, че всичко това следва да се обедини в основен план за управление на знанията на съдебната власт, по целесъобразност с помощта на портал за електронно правосъдие;

Н.  като има предвид, че след приемането му общото европейско право за продажбите ще представлява опитно поле за мрежата на съдебните координатори на европейското право, чрез предоставяне на възможност за постигане на хоризонтална съгласуваност между националните съдии в области, в които липсва съдебна практика на Европейския съд или е налице много малко такава, без, разбира се, да се дублират специализирани мрежи в тази област;

О.  като има предвид, че любопитството спрямо други системи, непредубедеността – включително за използването на нови технологии и методи – и диалогът трябва да се превърнат в лозунгите на една Европа и един свят, в които правото и практикуващите го юристи ще трябва да бъдат по-иновативни в подхода си към управление на знанието;

П.  като има предвид, че това може да има положително въздействие върху обществените възприятия за Европейския съюз – колкото повече основана на факти информация е свободно достъпна, толкова по-малко ще се вярва на митове и измами за самия Съюз, неговото законодателство и функциониране и толкова повече място ще има за честен дебат и политическа дискусия(10);

Р.  като има предвид, че това е още един аспект от изграждането на европейска съдебна култура, но не е цялата история; като има предвид, че новите методи на обучение и новите учебни програми, които подчертават изучаване на чужди езици и насърчаване на изучаването на сравнително и международно право, трябва да бъдат разширени, за да обхванат университетите и училища по право – „Еразъм“ (за студенти по право и съдии) беше само началото;

С.  като има предвид, че е назрял моментът да се постигне напредък по въпроса, като се започне с отворено обсъждане на обучението по право за съдии и практикуващи юристи и юридическото образование по време на форум с участието на членовете на съдебната власт, компетентните национални органи – включително съдебните съвети и школите за съдебно обучение – и Академията по европейско право, Европейската мрежа за съдебно обучение, Европейската мрежа на съдебните съвети и Европейския институт по право;

1.  Отново изтъква и потвърждава гореспоменатите си резолюции от 17 юни 2010 г. и 14 март 2012 г. относно съдебното обучение;

2.  Призовава Комисията да ускори възлагането на договори в рамките на пилотния проект;

3.  Призовава Комисията да утвърди и насърчи националните съдебни координатори по европейско право и нововъзникващите връзки между националните мрежи на съдебните координатори, като същевременно насърчи и подкрепи идеите, заложени в съображенията на настоящата резолюция и в резолюциите на Парламента от 17 юни 2010 г. и 14 март 2012 г.;

4.  Обръща внимание на потенциалните ползи за икономиката, и по-специално за малките и средни предприятия, на разработването и използването на електронно обучение и нови технологии, особено на търсачките;

5.  Счита, че професионалното развитие на юристите следва да подчертае необходимостта от общи стандарти за професионална етика, от независимост и безпристрастност на съдебната власт и от подход към европейската регулация, който е толерантен към многообразието, тъй като само по този начин може да бъде постигнато истинското взаимно доверие;

6.  Отбелязва, че правните системи на държавите членки, въпреки тяхното разнообразие, са основани на общи принципи и имат общ произход; припомня, че допреди няколко века правните професии в Европа са се считали за единен корпус на практикуващите юристи, които са били в състояние да дават съвети, да подготвят правни документи и да пледират пред съд във всяка част на Европа; счита, че политиката за правно обучение в Европейския съюз следва да бъде вдъхновена от този факт, който показва, че е възможно да се постигне пълна мобилност на практикуващите юристи;

7.  Предлага на последно място Комисията да организира форум през лятото на 2013 г. – „Конгрес в Месина за изграждане на европейска съдебна култура“, на който да се срещнат съдии от всички равнища на старшинство, за да проведат дискусии по последна/и област/и на правни противоречия или затруднения, с цел насърчаване на дискусията, изграждане на контакти, създаване на канали за комуникация и изграждане на взаимно доверие и разбирателство; счита, че подобен форум би могъл да предостави също така възможност на компетентните органи и експерти, в това число университетите и професионалните организации, да обсъдят политиката в областта на съдебното обучение и бъдещето на юридическото образование в Европа;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

(1) OВ C 267, 14.10.1991 г., стр. 33.
(2) ОВ C 273 E, 14.11.2003 г., стр. 99.
(3) ОВ C 294 E, 3.12.2009 г., стр. 27.
(4) ОВ C 212 E, 5.8.2010 г., стр. 116.
(5) ОВ C 285 E, 21.10.2010 г., стр. 12.
(6) http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=60091
(7) ОВ C 236 E, 12.8.2011 г., стр. 130.
(8) Приети текстове, P7_TA(2012)0079.
(9) P.G. Monateri, „Черен Гай. По следите на многокултурния произход на “западната правна традиция„ (Black Gaius. A Quest for the Multicultural Origins of the “Western Legal Tradition’), публикуван в 51 Hastings Law Journal, 2000, стр. 479 и сл.; на адрес: http://www.jus.unitn.it/cardozo/users/pigi/blackgaius/bge.pdf
(10) Вж., например, по отношение на митовете около участието на ЕС в наказателното право отличния труд „Отказ от участие в наказателен правото на ЕС: Какво всъщност е включено?“ (Opting out of EUR Criminal law: What is actually involved?), от Hinarejos, Спенсър и Peers, CELS Working Paper, Нова серия, № 1, http://www.cels.law.cam.ac.uk/publications/working_papers.php


Годишен доклад на Европейската инвестиционна банка за 2011 г.
PDF 313kWORD 39k
Резолюция на Европейския парламент от 7 февруари 2013 г. относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2011 г. (2012/2286(INI))
P7_TA(2013)0057A7-0016/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид годишния доклад на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2011 г.,

–  като взе предвид членове 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 и 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз и Протокол № 5 към него за Устава на ЕИБ,

–  като взе предвид своята резолюция от 29 март 2012 г. относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2010 г.(1),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28 и 29 юни 2012 г., които предвиждат увеличаване на капитала на ЕИБ с 10 млрд. евро,

–  като взе предвид заключенията на Европейската среща на високо равнище от 29 юни 2012 г.,

–  като взе предвид доклада на председателя на Европейския съвет от 26 юни 2012 г., озаглавен „Към един истински икономически и паричен съюз“,

–  като взе предвид доклада, озаглавен „Инструменти за споделяне на риска“ (досие по процедурата на съвместно вземане на решение, прието миналата година), и в частност становището на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид увеличаването на капитала на ЕБВР, по-конкретно във връзка с въпроса за отношенията между ЕИБ и ЕБВР и евентуалното припокриване,

–  като взе предвид решението да се разшири обхватът на ЕБВР, така че да включи Средиземноморския район,

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1639/2006/ЕО за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007‐2013 г.) и Регламент (ЕО) № 680/2007 за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи (COM(2011)0659), което въвежда пилотна фаза за инициативата за облигации за проекти в рамките на „Европа 2020“,

–  като взе предвид предложението за регламент на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (COM(2012)0511), и предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с неговото взаимодействие с Регламент (EС) № …/… на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (COM(2012)0512), които целят създаването на Европейски банков съюз,

–  като взе предвид Решение 1080/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 25 октомври 2011 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Съюза и за отмяна на Решение № 633/2009/ЕО(2),

–  като взе предвид член 48 и член 119, параграф 2 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по бюджетен контрол (A7-0016/2013),

A.  като има предвид, че комбинацията от строги бюджетни ограничения, прекомерен държавен дълг и свързаните с това коригиращи мерки, които често санкционират съвкупното търсене, при условия на недобре регулирани финансови институции, в някои случаи създава спирала на икономически спад на равнището на ЕС, упражнява натиск за намаляване на инвестициите, особено за МСП, и оказва отрицателно въздействие върху растежа, конкурентоспособността и създаването на работни места в Съюза;

Б.  като има предвид, че ЕИБ беше създадена по силата на Римския договор и изпълнява роля на „Банка на Европейския съюз“, чиято цел е да спомага за осъществяването на приоритетите на Съюза чрез подбор на икономически жизнеспособни проекти, в които ЕС да инвестира; като има предвид, че в качеството си на банка с нестопанска цел тя също така допълва търговските банки и общата финансова рамка чрез обръщане внимание на пазарните пропуски;

В.  като има предвид, че настоящата дългова, икономическа и финансова криза оказа сериозно въздействие върху икономическото развитие на много държави членки и влоши социалните условия, като едновременно с това насърчи държавите членки да реагират по подходящ начин с мерки, целящи да възстановят стабилните икономики и да положат основата за бъдещ растеж и заетост; като има предвид, че ЕИБ има способността чрез засилено кредитиране и участие в икономически надеждни инвестиционни проекти, също така поради недостига на публични средства, да допринесе за социалното сближаване и икономическия растеж на тези държави членки, които изпитват финансови затруднения;

Г.  като има предвид, че операциите на ЕИБ извън ЕС се извършват с цел подпомагане на икономически осъществими проекти, които отговарят на политиките на Съюза в областта на външната дейност;

Д.  като има предвид, че ЕИБ полага усилията си в условията на слабо регулирани и непрозрачни юрисдикции и юрисдикции, които не оказват сътрудничество, в т.ч. чрез: i) скрининг на способностите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML-CFT) на финансовите посредници, използвани при кредитирането с посредници, така че те надлежно да определят крайните бенефициери на средствата на ЕИБ в съответствие с приложимите директиви на ЕС относно AML-CFT или стандартите на Специалната група за финансови действия (FATF), по целесъобразност, и ii) мониторинг на отпускането на кредити от ЕИБ посредством такива юрисдикции;

Е.  като има предвид, че в ЕС и особено в еврозоната бяха въведени нови правила за икономическо, фискално и бюджетно наблюдение и дисциплина, за да се гарантира устойчивостта на публичния дълг;

Ж.  като има предвид, че този набор от правила трябва спешно да бъде подкрепен от мерки, разработени за стимулиране на икономиката, промишлеността, растежа, конкурентоспособността, иновациите и заетостта, които изискват мобилизация на бюджета на ЕС и на кредитния капацитет и експертен опит на ЕИБ;

З.  като има предвид, че съществува жизненоважна необходимост да се гарантира, че ЕИБ ще запази кредитния си рейтинг ААА, за да запази достъпа си до капиталови пазари по целия свят при привлекателни условия на финансиране, които могат да се прехвърлят на крайните организатори на проекти; като има предвид, че също така е необходимо инвестициите й да бъдат съобразени с политиките на ЕС, с особено внимание към растежа и заетостта;

И.  като има предвид, че предоставянето на кредити от страна на ЕИБ спадна от 72 милиарда евро пред 2010 г. на 61 млрд. евро през 2011 г., тъй като големите увеличения, осигурени през 2009 г. и 2010 г. в отговор на първата вълна на кризата, доведоха до изчерпване на капиталовата й база;

1.  Приветства решението на гуверньорите на ЕИБ за 10-милиардното увеличение на капитала на банката, което следва да й даде възможност да увеличи предоставянето на кредити с 60 млрд. евро за периода 2013-2015 г. и да мобилизира около 180 млрд. евро общи инвестиции; отбелязва все пак, че тези инвестиции, дори и да бъдат мобилизирани, както е описано по-горе, ще възлизат ежегодно на 0,5 % от БВП на ЕС; поради това счита, че едно допълнително увеличение на този капитал би било от голяма полза за Съюза в контекста на необходимостта му от икономически растеж;

2.  Призовава ЕИБ да извърши оценка на ефективността и устойчивостта на кризисните мерки от 2009 и 2010 г., като резултатите от нея следва да бъдат в основата на бъдещите решения относно приоритетите за инвестиционните планове за увеличение на капитала;

3.  Препоръчва новият кредитен капацитет да бъде съгласуван с приоритетите на ЕС за създаване на растеж и работни места и да бъде насочен особено към четири области (инициативата на ЕС за достъп на МСП до финансиране, инициативата на ЕС за иновации и умения, инициативата на ЕС за ефективност на ресурсите и инициативата на ЕС за стратегическата инфраструктура), които включват всички държави членки, но поставят акцент върху по-слабо развитите региони и едновременно с това поддържат разнообразен инвестиционен портфейл;

4.  Насърчава използването на обратните постъпления от рисков капитал и финансови инструменти за нови инвестиции в съответствие с мандата на ЕИБ за кредитиране;

5.  Припомня, че организираното сътрудничество между органите на ЕС (Комисия и ЕИБ), обединяващо и други институции, е вероятно да бъде по-ефективно, отколкото конкуренцията;

6.  Призовава за стратегическо пренасочване на ресурсите на ЕИБ към конкретните нужди на всяка държава членка в рамките на мандата на банката;

7.  Подчертава нуждата от засилено използване на съществуващите съвместни инициативи на Комисията и групата ЕИБ/ЕИФ като JEREMIE за финансиране на малките и средните предприятия (МСП) заедно със структурните фондове (също и ELENA и EPEC), за да се предоставят услуги за техническо и финансово консултиране, както и на инструменти като PROGRESS и JASMINE за финансиране на проекти за микрофинансиране, особено в тези региони на ЕС, където за безработните е изключително трудно да намерят работа; успоредно с това насърчава Комисията да предостави на ЕИБ/ЕИФ достатъчно бюджетни средства за тази цел, за да се увеличи броят на проектите, финансирани от тези програми;

8.  Отново подчертава, че е важно ЕИБ да спазва доброволно настоящите капиталови изисквания по „Базел ІІ“, и предлага тя да отговори също така и на бъдещите задължения по „Базел ІІІ“, като се взема предвид спецификата на нейната дейност;

9.  Счита, че ЕИБ, като банка, която трябва да запази кредитния си рейтинг ААА, не трябва да се излага на финансова намеса, каквато обикновено се предвижда в раздела за инвестиции на един държавен бюджет, тъй като в бюджета на ЕС няма такъв раздел;

10.  Припомня искането си, многократно отправяно в продължение на много години, относно необходимостта от пруденциален банков надзор на ЕИБ;

11.  Предлага регулаторният контрол:

изразява съжаление, че Комисията не е предложила никакви действия в тази насока, въпреки исканията на Парламента, които са отправени за пръв път през 2007 г.;

   (i) да се упражнява от ЕЦБ въз основа на член 127, параграф 6 от ДФЕС; или
   (ii) да се упражнява в рамките на бъдещия банков съюз, предвиден съгласно съобщението на Комисията от 12 септември 2012 г. (3); или
   (iii) ако това е невъзможно и на доброволен принцип от страна на ЕИБ, да се извършва от Европейския банков орган със или без участието на един или повече национални надзорни органи, или от независим одитор;

12.  Изисква Комисията да предостави на Парламента гаранции, че дейността на ЕИБ е в съответствие с правилата за конкуренцията, особено по отношение на другите кредитни институции;

13.  Отново предлага Европейският съюз да стане член на ЕИБ;

14.  Счита, че по време на настоящия период и докато се наблюдава значителна разлика между лихвените проценти за предприятията в отделните държави от еврозоната, дейностите на ЕИБ придобиват все по-голямо значение в рамките на усилията на ЕС за справяне с този проблем;

15.  Счита, че за да бъдат разработвани съвместни финансови инструменти между ЕИБ и ЕС, следва да бъде своевременно установена подходяща рамка за мониторинг на дейността на ЕИБ с участието на Парламента и на Съвета; тази рамка следва да позволява на ЕИБ да продължава да оценява проектите по собствените им достойнства, за да гарантира дългосрочно устойчиво използване на капиталовите ресурси на ЕИБ, и следва да обърне внимание на необходимостта да се избягват прекомерни административни тежести за управителни органи, финансови посредници и крайни бенефициери;

16.  Препоръчва прилагането на финансовите инструменти на ЕИБ и ЕС да се основава на предварителни политически цели и критерии, комбинирани с прозрачна и ефективна система за последващо докладване, която ще запази независимостта на ЕИБ по отношение на подбора на проекти и надлежната проверка;

17.  Приветства инициативата за облигации за проекти в рамките на „Европа 2020“ и призовава за по-бързо подобряване на пилотната фаза и бърза оценка на резултатите й с оглед стартиране на втората й фаза; счита, че тази инициатива следва да допринесе за балансираното развитие на промишлените отрасли и инфраструктурата във всички държави членки, а не в крайна сметка да увеличи разликите между по-напредналите и по-малко напредналите пазари на ЕС за ПЧП/финансиране на проекти;

18.  Счита, че ЕИБ следва да допринася за борбата с корупцията и липсата на прозрачност в държавите членки на ЕС и в третите държави, в които тя развива дейност, по-конкретно чрез събиране на относима информация за бенефициерите и финансовите посредници, обръщане на особено внимание на достъпността на кредитите за МСП и връзките им с местната икономика, както и публикуване на информация за общите отпуснати суми, броя и имената на получателите на съответните средства, най-вече МСП, и регионите и секторите, към които те са били насочени; освен това призовава ЕИБ да действа в съответствие с член 3, параграф 5 от Договора за ЕС, който, както потвърди Съдът на Европейския съюз на 21 декември 2011 г. в решението си относно Асоциацията за въздушен транспорт на Америка (Air Transport Association of America – АТАА), изисква Съюзът да допринася за строгото спазване на международното право и в частност на принципите на Устава на ООН;

19.  Насърчава ЕИБ да продължи усилията си за предотвратяване на прибягване на офшорни финансови центрове или неоказващи сътрудничество юрисдикции в рамките на нейните финансови операции; в този контекст приветства препоръката на Комисията относно критериите, които да бъдат използвани за идентифициране на трети държави, неотговарящи на минималните стандарти за добро управление в данъчната области; счита, че Комисията следва да проведе диалог с ЕИБ, за да се гарантира, че тези критерии надлежно се прилагат при подбора на проекти, бенефициери и посредници; призовава ЕИБ, след неотдавнашния случай в минната промишленост, да укаже кои процедури и стандарти могат да се прилагат при бъдещи случаи от този род;

20.  Припомня, че липсата на финансиране е само една от потенциалните пречки пред инвестирането, и че слабият административен капацитет и капацитет за управление на проекти често може да забави осъществяването на инвестиции; поради това насърчава ЕИБ да продължава да разширява предоставянето на технически и финансови съвети, да насърчава банковите партньори и другите финансови посредници да разработват услуги за техническо и финансово консултиране и да разгледа възможността да издава насоки, основани на най-добрите практики;

21.  Припомня, че липсата на финансиране, особено за МСП, е основният проблем в няколко държави членки; призовава за засилване на действията на ЕИБ с цел оказване на подкрепа за финансирането на МСП, предприемачеството и износа, които са от ключови са от ключово значение за икономическото възстановяване; счита, че всички мерки, разработени за подобряване на условията за финансиране на МСП, следва да включват следните три основни характеристики: i) достатъчна капилярност на мрежата; ii) оптимизиране на предаването на преференциалните разходи на ЕИБ за финансиране за МСП; iii) съответствие със специфичните за държавата потребности и целите на политиките на ЕС;

22.  Насърчава ЕИБ да продължи да разработва инструменти за поделяне на риска в сътрудничество с Комисията, за с цел оптимизиране на способността на ЕС за справяне с рискове и на кредитния капацитет на ЕИБ;

23.  Счита, че националните публични финансови институции разполагат с възможността да гарантират прехвърлянето на преференциалните разходи на ЕИБ за финансиране за МСП; поради това предлага ЕИБ да продължава да прилага финансови инструменти за МСП чрез националните публични институции, когато те задоволяват нейните изисквания за отпускане на кредити; приветства дейностите на клуба на дългосрочните инвеститори, насочени към засилване на сътрудничеството между ЕИБ и основните национални публични институции;

24.  В допълнение към това, насърчава Комисията и ЕИБ да разработят идеята за „прозорец“ за кредити на ЕИБ за МСП, който да служи за разширяване на предоставяните от ЕИБ кредити за МСП, така че те да включват по-малките финансови посредници (и по-малки МСП), които понастоящем не разполагат с достатъчно средства поради ограничения им кредитен профил;

25.  С оглед на запазване на настоящите равнища на социални помощи, докато държавите членки преструктурират публичното финансиране, насърчава ЕИБ и Комисията продължават да поддържат сектора на социалната икономика и младите предприемачи чрез различни инициативи, като например конкретно пригодени заеми и гаранционни схеми; по-специално приветства стартирането на нова инвестиционна платформа за предоставяне на достъп до финансиране за социални предприятия, които развиват дейност за решаване на текущи социални въпроси чрез своите бизнес модели, и насърчава ЕИБ да работи в тясно сътрудничество с Комисията и с представителите на сектора в рамките на Инициативата за социално предприемачество;

26.  Призовава ЕИБ да подкрепя, наред с другото, тези държави членки, които са били най-тежко засегнати от кризата, чрез финансиране на жизнеспособни дейности, предназначени да насърчават заетостта и да дават тласък на икономиката по пътя на растежа; припомня, че е необходимо сътрудничество между ЕИБ и структурните фондове в държави членки, изпитващи затруднения, за да бъдат осъществявани надеждни и продуктивни публични и частни инвестиции и важни инфраструктурни проекти;

27.  Приветства рамката на ЕИБ за заеми по структурните програми, която значително допринася за съфинансирането от националните бюджети в контекста на структурните фондове на ЕС; насърчава банката да разшири тази подкрепа, за да генерира необходимите инвестиции в тези държави членки, които са сериозно засегнати от икономическата криза; въпреки това посочва, че тази мярка следва да остане отделно от програмите на структурните фондове и следва постепенно да бъде отменена, когато свърши кризата;

28.  Приветства ролята на ЕИБ за оказването на помощ при изготвянето на специален финансов механизъм за секторите на културата, образованието и творчеството и счита, че тя следва да продължава да разработва инициативи в подкрепа на действията в областта на културата и образованието;

29.  Насърчава ЕИБ да продължава, в контекста на оскъдност на публични средства, да оказва финансова подкрепа на сектора на здравеопазването и по-конкретно да помага за изграждането, замяната и модернизацията на болничната инфраструктура;

30.  Подкрепя усилията на ЕИБ да продължава да инвестира в проекти за научни изследвания и иновации, по-конкретно чрез механизма за финансиране с поделяне на риска и от гледна точка на „Хоризонт 2020“, с поставяне на акцент върху предлагането на нови технологии на пазара, като се разглеждат също така екологосъобразни технологии; призовава ЕИБ да предприеме действия, насочени към преодоляване на разликата в научните изследвания и иновациите между различните икономики в ЕС, тъй като тази разлика подкопава в дългосрочен план правилното функциониране на единня пазар;

31.  Насърчава ЕИБ да продължи усилията си да разработва съвместно с Комисията иновативни финансови инструменти с цел мобилизиране на ограничените бюджетни ресурси на ЕС по най-ефективния начин, мобилизиране на частни източници на средства за финансиране и насърчаване на инструменти за поделяне на риска за финансиране на инвестиции от ключово значение за ЕС, като се отчитат, наред с другото, области като селско стопанство, действия, свързани с климата, енергийна ефективност и ефективно използване на ресурсите, възобновяеми енергийни източници, устойчиви видове транспорт, иновациите, трансевропейски мрежи, образование и научноизследователската дейност, като по този начин се улеснява преходът към движен от знанието растеж и устойчиво развитие за един Съюз, който е основан на устойчива конкурентоспособност;

32.  Специално по отношение на енергийната ефективност, приветства засилващата се активност на ЕИБ в сектора през последните няколко години и насърчава Комисията и ЕИБ да работят заедно за използването на взаимодействия и стартирането на нови съвместни инициативи, особено в контекста на инвестиционните потребности и възможности, създадени от наскоро приетата директива за енергийната ефективност; приканва ЕИБ да разгледа, наред с останалото, ролята на дружествата за предоставяне на енергийни услуги, когато определя новата съвместна инициатива за енергийна ефективност;

33.  Приветства прегледа на мандата на ЕИБ за извършване на дейност извън Съюза; подкрепя поставяния от ЕИБ акцент върху инвестирането в дългосрочното благоденствие и стабилност на съседните на ЕС държави, особено в района на Средиземно море и в държавите, които се подготвят за членство в ЕС, чрез оказване на финансова подкрепа в сферата на междусистемните връзки, растежа, изменението на климата, европейските ПЧИ и МСП;

34.  Препоръчва действия, за да се осигури по-добър достъп за банката на ЕС до безвъзмездни средства от ЕС и да се подобри взаимодействието с инструментите на ЕС в рамките на новия мандат, и насърчава да се стимулира по-често използване на иновативни финансови инструменти извън ЕС, включително собствен капитал и инструменти за поделяне на риска за МСП, и да се предвидят възможности за предоставяне на финансиране чрез микрокредити;

35.  Приветства регионалните инициативи на банката, особено в региона на Балтийско море и Дунавския регион, с цел подобряване на общата устойчивост и конкурентоспособност на тези региони; счита, че тези инициативи са израз на най-добрите практики по отношение на възможността за разширяване на подкрепата и за други региони на ЕС;

36.  Приветства участието на банката във Виенската инициатива за координиране на европейските банки (EBCI), насочена към предотвратяване на едромащабно и некоординирано изтегляне на трансграничните банкови групи от Централна и Източна Европа и Балтийския регион, както и нейното участието в обявения Съвместен план за действие на международните финансови институции за възстановяване и растеж за държавите членки от Централна, Източна и Югоизточна Европа и за страните кандидатки;

37.  Насърчава ЕИБ да увеличи допълнително усилията си за провеждане на операции по отпускане на заеми извън ЕС и да засили сътрудничеството си с други международни и регионални банки за развитие, както и с агенциите за финансиране на развитието на държавите членки, с цел намаляване на разходите и постигане на по-ефективно използване на ресурсите;

38.  Счита, в рамките на бъдещата Платформа на ЕС за външно сътрудничество и развитие, която се очаква да бъде предложена от Комисията, че ЕИБ следва да играе специална роля като „банката на ЕС“ и като естествен партньор на Европейската комисия и на ЕСВД при подпомагането на целите на външната политика на ЕС в контекста на Платформата и като предлага техническа и финансова експертна помощ;

39.  Припомня, че е важно в контекста на смесване на механизми да се оптимизира обединяването на ограничените бюджетни средства не само от бюджета на ЕС, но също така и от други източници, и да се гарантира съответствие с политиките и стандартите на ЕС;

40.  Насърчава ЕИБ, когато е възможно, да използва докрай потенциалните взаимодействия чрез тясно сътрудничество с ЕБВР;

41.  Приветства, като отчита настоящия недостиг на капитали по отношение на „зелената“ икономика, дейностите на ЕИБ, насочени към подпомагане на прехода на ЕС към по-интелигентна, екологосъобразна (зелена) и устойчива икономика;

42.  Призовава ЕИБ да спазва разпоредбите на Конвенцията от Орхус и на Регламенти (EC) № 1367/2006 и (EC) № 1049/2001, като установи публичен регистър на документи, тъй като това е необходимо за гарантирането на правото на достъп до документи, включително отнасящи се до крайните получатели на глобалните заеми на ЕИБ;

43.  Припомня, че е отговорност на ЕИБ да гарантира спазването, наред с другото, на достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда, труда, социалните права, прозрачността, обществените поръчки и правата на човека.

44.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската инвестиционна банка и правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0119.
(2) ОВ L 280, 27.10.2011 г. , стр. 1.
(3) COM(2012)0510.


Лаос: случаят на Сомбат Сомфон
PDF 276kWORD 23k
Резолюция на Европейския от 7 февруари 2013 г. парламент относно Лаос: случаят на Сомбат Сомфон (2013/2535(RSP))
P7_TA(2013)0058RC-B7-0054/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Лаос,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на върховния комисар на ООН за правата на човека от 21 декември 2012 г. относно Лаос,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на върховния представител Катрин Аштън от 21 декември 2012 г. относно изчезването на Сомбат Сомфон в Лаос,

–  като взе предвид изявлението на държавния секретар на САЩ Хилари Клинтън от 16 януари 2013 г. относно изчезването на Сомбат Сомфон, лидер на гражданското общество в Лаос,

–  като взе предвид изявлението на министерството на външните работи на Лаос от 19 декември 2012 г. и това на посланика на Лаос пред ООН от 4 януари 2013 г.,

–  като взе предвид писмата от редица членове на Европейския и на национални парламенти и съвместното отворено писмо от 65 НПО до министър-председателя на Лаос от 17 януари 2013 г. относно изчезването на Сомбат Сомфон,

–  като взе предвид писмото от Азиатския форум за правата на човека и развитието до председателя на междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека от 4 януари 2013 г.,

–  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека от 2008 г.,

–  като взе предвид Международната конвенция за защитата на всички лица срещу насилствено изчезване (ICCPED), по която Лаос е страна, и Декларацията на ООН от 18 декември 1992 г. относно защитата на всички лица срещу насилствено изчезване,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт на ООН за граждански и политически права (ICCPR) от 1966 г., ратифициран от Лаос през 2009 г.,

–  като взе предвид всеобщия периодичен преглед на UNHCR относно Лаос от 21 септември 2010 г.,

–  като взе предвид Споразумението за сътрудничество между ЕС и Народна демократична република Лаос от 1 декември 1997 г.,

–  като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от Правилника за дейността,

А.  като има предвид, че Сомбат Сомфон, изтъкната фигура в социалното развитие и образованието на младежта, е изчезнал на 15 декември 2012 г. в столицата на Лаос, Виентян; като има предвид, че кадрите от видеонаблюдението, получени от семейството му, показват, че Сомбат Сомфон е последно видян от местната полиция до полицейския пост Thadeau в около 6 ч. вечерта в деня на изчезването му, като е отведен в автомобил от мъже в цивилно облекло;

Б.  като има предвид, че в изявлението си от 19 декември 2012 г. правителството на Лаос потвърди, че инцидентът е заснет от камери за сигурност; като има предвид, че органите твърдят, че той е жертва на отвличане поради лични или бизнес конфликти;

В.  като има предвид, че ООН и 65 международни организации по правата на човека изразиха тревога, че Сомбат Сомфон може да е станал жертва на насилствено изчезване, по всяка вероятност във връзка с работата си, и сериозна загриженост относно сигурността му и липсата на напредък и информация при разследването от лаоските органи на изчезването на Сомбат Сомфон;

Г.  като има предвид, че семейството на Сомбат Сомфон не е успяло да установи местонахождението му от този ден, въпреки нееднократни призиви към местните органи и претърсване на околностите;

Д.  като има предвид, че Сомбат Сомфон е ценен от обществеността и добре известен с широкообхватната си работа в областта на устойчивото и справедливо развитие, по-специално чрез създаването през 1996 г. на PADETC, или център за обучение за развитие с участие; като има предвид, че той получи през 2005 г. наградата на Рамон Магсайсай за лидерство на общността;

Е.  като има предвид, че през октомври 2012 г. Сомбат Сомфон, като член на националния организационен комитет на Лаос, беше един от организаторите на Деветия Азиатско-европейски форум на народите във Виентян, преди ASEM 9, и беше един от основните оратори;

Ж.  като има предвид, че група парламентаристи от АСЕАН посетиха Лаос в седмицата между 14 и 18 януари 2013 г., за да получат информация за Сомбат Сомфон;

З.  като има предвид, че в Лаос са налице нарушения на основните свободи, в частност на свободата на пресата и на медиите, свободата на вероизповеданието, на събиранията, академичната свобода и правата на малцинствата;

1.  Изразява дълбоката си загриженост относно изчезването, безопасността и благосъстоянието на Сомбат Сомфон;

2.  Изразява загриженост относно забавения ход и липсата на прозрачност на разследването на изчезването на Сомбат Сомфон; призовава органите на Лаос да предприемат бързи, прозрачни и цялостни разследвания, в съответствие със задълженията си съобразно международното право в областта на правата на човека, и да гарантират незабавното и безопасно връщане на Сомбат Сомфон при семейството му;

3.  Призовава върховния представител/заместник-председателя на Комисията да осъществява мониторинг на разследванията на правителството на Лаос относно изчезването на Сомбат Сомфон;

4.  Изисква от лаоските органи да потвърдят публично легалността и легитимността на работата за устойчиво развитие и социална справедливост, с цел справяне със заплахата, провокирана от изчезвания като това на Сомбат Сомфон;

5.  Приветства посещението на група парламентаристи от АСЕАН в Лаос през януари 2013 г. с цел намиране на информация за Сомбат Сомфон и призовава комисията на АСЕАН по правата на човека да установи проучвателна комисия, която да проучи събитията около насилственото изчезване на Сомбат Сомфон;

6.  Призовава ЕС да включи Лаос сред приоритетите си за двадесет и втората сесия на Съвета на ООН по правата на човека;

7.  Изтъква, че органите на Лаос следва да предприемат всички необходими мерки за прекратяване на практиката на произволни арести и тайното задържане; призовава органите на Лаос да обявят насилственото изчезване за престъпление и да ратифицират Международната конвенция за защитата на всички лица срещу насилствено изчезване; изтъква, че насилствените изчезвания са явни нарушения на основните права на човека и на основните свободи;

8.  Призовава правителството на Лаос да зачита правата на свобода на словото и на сдружаване и правата на малцинствата и да защитава правото на свобода на вероизповеданието или убежденията, като прекрати всички ограничения относно упражняването на това право, съобразно препоръчаното на всеобщия периодичен преглед на ООН на 21 септември 2010 г.;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Европейската комисия / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на секретариата на АСЕАН, на върховния комисар на ООН по правата на човека, генералния секретар на ООН и правителството и парламента на Лаос.


Задържане на активисти за защита на правата на човека в Зимбабве
PDF 293kWORD 31k
Резолюция на Европейския парламент от 7 февруари 2013 г. относно задържането на активисти за защита на правата на човека в Зимбабве (2013/2536(RSP))
P7_TA(2013)0059RC-B7-0057/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Зимбабве, последната от които от 17 януари 2013 г.(1),

–  като взе предвид Споразумение за партньорство между членовете на групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумение от Котону),

–  като взе предвид заключенията на Съвета на Европейския съюз от 23 юли 2012 г. относно Зимбабве и Решение за изпълнение 2012/124/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки срещу Зимбабве,

–  като взе предвид декларацията на върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън от името на ЕС от 15 февруари 2011 г. относно Зимбабве,

–  като взе предвид изявленията на Делегацията на ЕС в Република Зимбабве от 17 август 2012 г. и от 12 ноември 2012 г. относно последните случаи на тормоз спрямо защитници на правата на човека,

–  като взе предвид изявленията на Върховния комисар на ООН за правата на човека от 24 май 2012 г. и 29 май 2012 г.,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на Службата на Върховния комисар за правата на човека от 18 януари 2013 г. относно последните нападения срещу защитници на правата на човека, извършени преди изборите,

–  като взе предвид Декларацията на ООН за хилядолетието от 8 септември 2000 г., която определя Целите на хилядолетието за развитие,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г., която е ратифицирана от Зимбабве,

–  като взе предвид Африканската харта за демокрацията, изборите и управлението от януари 2007 г., която е ратифицирана от Зимбабве,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от декември 1948 г.,

–  като взе предвид Декларацията на ООН относно защитниците на правата на човека от декември 1998 г.,

–  като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че се наблюдава значително увеличение на случаите на сплашване, произволните арести, съдебния тормоз и изчезванията на активисти за защита на правата на човека и политически опоненти на партията на Робърт Мугабе ЗАНУ-ПФ в период, който сега се счита за подготовка за изборите, като прицел на тези действия са много членове на Движението за демократични промени (ДДП), няколко парламентарни представители от ДДП и важни членове на ръководството на ДДП, като например министърът на енергетиката Елтън Мангома, един от министрите на вътрешните работи Тереза Маконе и сваленият председател на парламента на Зимбабве Ловмор Мойо;

Б.  като има предвид, че Окей Мачиса, национален изпълнителен директор на Сдружението за правата на човека в Зимбабве (ZimRights) и председател на Коалиция за кризата в Зимбабве, е бил арестуван на 14 януари 2013 г.;

В.  като има предвид, че Окей Мачиса е бил обвинен в „публикуване на лъжи“, „фалшифициране“ и „измама“ в нарушение на раздели 31, 136 и 137 от Закона за наказателното право (кодифициран и реформиран), като се твърди, че се е опитал да извърши измама срещу Главния регистър чрез подправяне и съставяне на фалшиви копия на удостоверения за регистрация на гласоподаватели;

Г.  като има предвид, че Окей Мачиса е бил задържан в полицейските участъци в Хараре и Родсвил; като има предвид, че той е бил освободен под гаранция от Върховния съд при прекомерни условия;

Д.  като има предвид, че други членове на ZimRights – Лео Чамахвиня, отговарящ за образователните програми, и Доркас Шерени, председател на местния клон в Хайфийлдс – също са подложени на произволно задържане и съдебен тормоз и са задържани под стража до 4 февруари 2013 г. по решение на съда от 21 януари 2013 г.;

Е.  като има предвид, че арестуването и задържането на Мачиса, Чамахвиня и Шерени са извършени след полицейска акция в офисите на ZimRights на 13 декември 2012 г.;

Ж.  като има предвид, че тези арести са извършени само няколко седмици, след като ZimRights осъди тенденцията за увеличаване на полицейското насилие на цялата територия на Зимбабве и призова за спешни действия от страна на компетентните органи за справяне с тези нарушения на правата на човека;

З.  като има предвид, че полицейската акция от 5 ноември 2012 г. в офиса на Отделението за консултантски услуги в Зимбабве – регистрирана медицинска клиника, която предоставя медицински и консултантски услуги на жертви на организираната престъпност и изтезания, и задържането на трима членове на персонала, без да им бъдат повдигнати официални обвинения, дават основание за тревога;

И.  като има предвид, че свободата на събранията и сдруженията и свободата на изразяване на мнение са основни елементи на всяка демокрация, особено в контекста на приключване на процеса по изготвянето на конституция и подготовката за демократични избори;

Й.  като има предвид, че неправителствените организации (НПО) в Зимбабве, които са били обект на полицейски акции през 2012 г., включват Сдружението за правата на човека в Зимбабве (ZimRights), Отделението за консултантски услуги, Форума на НПО за правата на човека в Зимбабве, Ресурсния център по въпросите на изборите и Сдружението на гейовете и лесбийките в Зимбабве;

К.  като има предвид, че през 2009 г. беше сформирано коалиционно правителство след споразумение за съвместно управление, договорено през септември между ЗАНУ-ПФ и ДДП, с цел да се сложи край на политическата безизходица и нарушенията на правата на човека след парламентарните и президентските избори от 2008 г.;

Л.  като има предвид, че в Глобалното политическо споразумение правителството на националното единство пое ангажимент да създаде нова конституция, да зачита правата на човека и свободата на политическата дейност и да възстанови икономиката; като има предвид, че въпреки че отправи искания за прекратяване на ограничителните мерки от страна на ЕС, то не изпълни задълженията си по Глобалното политическо споразумение, бори се за постигането на стабилност в страната и не успя да проправи пътя за демократичен преход чрез законни избори поради умишленото възпрепятстване на процеса от страна на ЗАНУ-ПФ;

М.  като има предвид, че създаването на ефективна Комисия по правата на човека би било важна стъпка в изпълнението на Глобалното политическо споразумение и на договорената пътна карта за мирни и законни избори;

Н.  като има предвид, че разпоредбите относно доброто управление, прозрачността при изпълнението на политическите функции и правата на човека трябва да се спазват в съответствие с членове 11б, 96 и 97 от Споразумението от Котону;

О.  като има предвид, че икономическото възстановяване на страната е все още нестабилно и някои държавни политики представляват заплаха за бъдещите икономически отношения между Съюза и Зимбабве;

1.  Осъжда продължаващите нарушения на правата на човека, включително политическото сплашване, тормоз и произволни арести на активисти за защита на правата на човека;

2.  Призовава органите на Зимбабве да освободят всички защитници на правата на човека, задържани за упражняване на дейности в областта на правата на човека, да сложат край на съдебния тормоз и да разследват щателно нарушения, с които се сблъскват защитниците на правата на човека;

3.  Призовава органите на Зимбабве да освободят Доркас Шерени и Лео Чамахвиня незабавно и безусловно;

4.  Призовава органите на Зимбабве да гарантират при всички обстоятелства физическата и психологическата неприкосновеност на Окей Мачиса, Лео Чамахвиня, Доркас Шерени и Фейт Мамутзе;

5.  Призовава Зимбабве да се придържа към Декларацията на ООН относно защитниците на правата на човека, приета от Общото събрание на ООН през 1998 г., и по-специално към член 1 от нея, който гласи, че „Всеки човек има правото, самостоятелно и в сдружение с други лица, да насърчава защитата и осъществяването на правата на човека и основните свободи на национално и международно равнище“;

6.  Припомня, че съгласно Глобалното политическо споразумение Зимбабве се ангажира да гарантира, че както законодателството на страната, така и неговите процедури и практики са в съответствие с международните принципи и право в областта на правата на човека;

7.  Призовава правителството на националното единство да въведе промени в репресивни закони, като например Закона за достъп до информация и защита на правото на неприкосновеност на личния живот, Закона за обществения ред и сигурност и Закона за наказателното право (кодифициран и реформиран), преди провеждането на общи избори, тъй като тези закони са били използвани за драстично ограничаване на основни права;

8.  Изразява загриженост във връзка с това, че към момента не са били осъществени промени в съдебната система на Зимбабве, в рамките на която, според общоприетото мнение, има много силни политически пристрастия към ЗАНУ-ПФ;

9.  Поддържа, съгласно мандата, предоставен с наскоро публикувания изменен Закон за изборите, и в контекста на изборите, активното участие на Комисията по правата на човека, която следва да разглежда по независим и прозрачен начин неотложните въпроси на правата на човека и от която се очаква да разследва жалби, свързани с правата на човека, да предоставя консултации за съобразено с правата на човека законодателство, както и да насърчава и защитава правата на човека като цяло;

10.  Признава създаването на Комисията по правата на човека в Зимбабве, но изразява загриженост във връзка с това, че не й е бил предоставен никакъв значителен капацитет, с който да действа независимо и да изпълни целите си по отношение на неотложните въпроси на правата на човека, пред които е изправена страната;

11.  Призовава правителството на Зимбабве да предприеме необходимите стъпки, включващи възстановяване на правовата държава, демокрацията и зачитането на правата на човека, както и по-конкретно да организира мирен и законен конституционен референдум и предизборна подготовка в съответствие с признатите международни норми, за да се създадат условия за прекратяването на целевите мерки;

12.  Настоятелно призовава в този контекст за по-активно участие от страна на Южноафриканската общност за развитие; счита, че тази регионална организация трябва да изпълнява важна роля като гарант на Глобалното политическо споразумение, като настоява, наред с другото, за прилагането на споразумението и по-специално на член 13 от него, с цел да се гарантира надпартийният характер на дейността на полицията и другите сили за сигурност;

13.  Призовава Южноафриканската общност за развитие да направи оценка на положението по отношение на правата на човека, както и на своите принципи и насоки относно демократичните избори преди организирането на предстоящите избори в Зимбабве;

14.  Настоятелно призовава за своевременното разполагане на достатъчен брой международни наблюдатели, по-специално от Южноафриканската общност за развитие и Панафриканския парламент, както и за това, те да останат на място преди и след изборите, с цел да възпират насилието и сплашването, и в този контекст, да си сътрудничат с Комисията по правата на човека;

15.  Подкрепя целевите мерки, взети понастоящем от ЕС, които представляват отговор на политическата ситуация и положението по отношение на правата на човека в Зимбабве, с годишни решения, позволяващи на ЕС да държи високопоставените лица в правителството на Зимбабве под постоянно наблюдение; настоятелно призовава правителството на националното единство да предприеме необходимите стъпки, които да позволят своевременното прекратяване на тези мерки;

16.  Призовава делегацията на ЕС в Хараре да продължи да предоставя подкрепа на правителството на националното единство на Зимбабве, за да се подобри положението по отношение на човека с оглед на провеждането на мирни и законни избори в съответствие със стандартите, които ЕС очаква да бъдат спазвани от всеки от своите търговски партньори;

17.  Изразява съжаление във връзка с липсата на категорична клауза за правата на човека във временното Споразумение за икономическо партньорство (СИП), сключено с четири държави от Източна и Южна Африка (ИЮА), в това число Зимбабве; повтаря призива си за това, сключваните от ЕС търговски споразумения да включват обвързващи и неподлежащи на преговори клаузи относно правата на човека; настоятелно призовава Европейската комисия да счита това за приоритет в продължаващите преговори за пълно СИП с държавите от региона на ИЮА;

18.  Изтъква, че при създалата се ситуация преустановяването на сътрудничеството за развитие на ЕС (член 96 от Споразумението от Котону) следва да бъде запазено, но че ЕС остава верен на ангажимента си за подкрепа на местното население;

19.  Призовава Световната банка и Зимбабве да спазват международните съдебни решения;

20.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, Европейската служба за външна дейност, правителството и парламента на Зимбабве, правителствата на държавите от Южноафриканската общност за развитие, Световната банка, генералния секретар на Общността на нациите и Панафриканския парламент.

(1) Приети текстове, P7_TA(2013)0024.


Неотдавнашни нападения срещу медицински работници в Пакистан
PDF 286kWORD 27k
Резолюция на Европейския парламент от 7 февруари 2013 г. относно неотдавнашните нападения над медицинските работници в хуманитарната сфера в Пакистан (2013/2537(RSP)
P7_TA(2013)0060RC-B7-0056/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Пакистан,

–  като взе предвид предишното изявление на Световната здравна организация (СЗО) и на Детския фонд на Организацията на обединените нации (Уницеф) от 18 декември 2012 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията , озаглавено „Специално място за децата във външните действия на ЕС“ (COM(2008)0055),

–  като взе предвид своята резолюция от 18 април 2012 г. относно годишния доклад относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област, включително последствията за стратегическата политика на ЕС в областта на правата на човека(1),

–  като взе предвид 5-годишния план за ангажименти ЕС-Пакистан от март 2012 г., който съдържа приоритети като добро управление, сътрудничество в областта на оправомощяването на жените и диалога относно правата на човека,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Пакистан от 25 юни 2012 г., които припомнят очакванията на ЕС относно насърчаването и зачитането на правата на човека,

–  като взе предвид националната програма за ликвидиране на полиомиелита, инициирана от Пакистан през 1994 г.,

–  като взе предвид Глобалната инициатива за ликвидиране на полиомиелита на СЗО и новия й Стратегически план за ликвидиране на полиомиелита и за последните атаки, насочени срещу него (2013-2018 г.),

–  като взе предвид Европейския консенсус относно хуманитарната помощ,

–  като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че съгласно СЗО Пакистан е една от последните три държави, в които полиомиелитът има все още ендемичен характер, при регистрирани 198 инфекции през 2011 г.; като има предвид, че според СЗО неуспехът да бъде ликвидиран полиомиелитът би означавал сериозни рискове за здравето в региона и отвъд него, тъй като полиомиелитът е силно заразно заболяване;

Б.  като има предвид, че на 1 януари 2013 г. шестима медицински работници в хуманитарната сфера и един лекар бяха застреляни по пътя към дома на тръгване от общинския център, където са били наети от неправителствена организация в северозападния регион Суаби, на приблизително 75 километра (45 мили) северозападно от столицата Исламабад;

В.  като има предвид, че от 17 до 19 декември 2012 г. деветима здравни работници (от които шест жени), ангажирани в пакистанската кампания за ликвидиране на полиомиелита, бяха застреляни в Карачи и Пешавар;

Г.  като има предвид, че на 29 януари 2013 г. полицай, осигуряващ охраната на екип на ООН за ваксинация против полиомиелит, беше убит близо до Суаби и че на 31 януари 2013 г. двама работника, отговарящи за ваксинацията против полиомиелит, бяха убити при избухване на противопехотна мина в северозападната част на Пакистан, независимо от това, че не става ясно дали нападението е било целенасочено;

Д.  като има предвид, че при друго нападение през юли 2012 г. лекар от Гана към СЗО и неговият шофьор, подпомагащи борбата срещу полиомиелита в Карачи, бяха ранени;

Е.  като има предвид, че съществуват подозрения, че всички тези нападения са свързани с кампанията за ваксинация на пакистански деца срещу полиомиелит;

Ж.  като има предвид, че последната серия убийства накара СЗО и Уницеф да преустановят кампаниите за борба срещу полиомиелита в страната; като има предвид, че пакистанското правителство и провинциите Синдх и Кхибер също временно преустановиха кампанията за ваксинация поради съображения за сигурност на здравните работници;

З.  като има предвид, че пакистанското правителство обяви полиомиелита за неотложен за разрешаване проблем и понастоящем предприема кампания за ваксинация против полиомиелита в стремежа си за ликвидиране на заболяването в рамките на своите граници; като има предвид, че тази кампания се радва на международната подкрепа на СЗО, на Уницеф и други, и че тя е част от Глобалната инициатива за ликвидиране на полиомиелита; като има предвид, че кампанията е насочена към ваксинацията на 33 милиона деца, при няколко стотици здравни работници, като голяма част от тях са жени, извършващи ваксинацията из цялата страна;

И.  като има предвид, че за разходите на здравният сектор в Пакистан са отпускат по-малко от 0,3 % от годишния бюджет, на федерално и провинциално равнище;

Й.  като има предвид, че по-голямата част от нападенията над здравни работници са били извършени в северозападните части, в близост до крепостите, в които се помещават бойците, за които се предполага, че са свързани с талибаните;

K.  като има предвид, че подобни атаки лишават пакистанските деца от тяхното право на основна животоспасяваща намеса и че ги поставят позиция на риск от заболяване, което причинява увреждания за цял живот;

Л.  като има предвид, че изглежда, че причината за неотдавнашните нападения е противопоставянето на кампаниите за ваксинация сред ислямските екстремистки групировки, които твърдят, че ваксината цели да превърне децата от мюсюлмански произход в стерилни;

М.  като има предвид, че за да оправдаят своите криминални действия талибаните са използвали като извинение, че разузнавателните служби в миналото са използвали местните екипи за ваксинация на територията на Пакистан за целите на събирането на секретна информация;

Н.  като има предвид, че възпитателите и здравните работници все по-често са мишена на военизираните ислямски групировки като Техрик-е-Талибан и Джундала, които се противопоставят на усилията за преборване на полиомиелита в Пакистан, като ги разглеждат като средства за пропагандиране на чуждестранна либерална програма;

О.  като има предвид, че смъртоносните атаки отразяват нарастващата несигурност, пред която са изправени работниците в Пакистан; като има предвид, че съгласно доклада за 2012 г. за базата данни за сигурността на помощните работници Пакистан е сред петте най-опасни държави за хуманитарните работници;

П.  като има предвид, че НПО и хуманитарните работници играят жизненоважна роля в редица области и провинции в Пакистан, по-специално в племенните зони, в които правителството не е било в състояние да осигури услуги като медицински клиники и училища;

Р.  като има предвид, че по-голямата част от жертвите на нападенията над медицински персонал са били жени, което съвпада с практиката на талибанските бойци да нападат работници от женски пол и допринася за изпращане на посланието, че жените не могат да работят извън дома;

1.  Осъжда строго множеството убийства и нападения през последните месеци на медицински работници и на силите за сигурност, които имат за задача да ги защитават; изтъква, че тези нападения лишават най-уязвимото население на Пакистан, и по-специално децата, от основни животоспасяващи здравни интервенции;

2.  Поднася своите съболезнования на семействата на жертвите;

3.  Приветства широко разпространеното осъждане на нападенията от страна на пакистанското правителство и гражданското общество в страната;

4.  Призовава пакистанското правителство да подведе под съдебна отговорност лицата, които са отговорни за нападенията през последните месеци;

5.  Изразява своето възхищение от смелостта и решителността на тези здравни работници, повечето от които са жени, които независимо от факта, че са изправени пред сериозна опасност, са работели жертвоготовно за ликвидирането на полиомиелита и за осигуряването на здравни услуги за децата в Пакистан;

6.  Подчертава колко е необходимо хуманитарните работници за бъдат в състояние да работят в безопасна обстановка; продължава да бъде дълбоко загрижен от факта, че международните хуманитарни работници все по-често биват свързвани от воюващите лица с агенти на западното разузнаване и със западните военни сили;

7.  Изтъква, че прекъсването на програмата за ваксинация срещу полиомиелит в Пакистан нанася сериозен удар на световните усилия за ликвидиране на полиомиелита веднъж и завинаги в близко бъдеще;

8.  Приветства националния план за неотложни действия на пакистанското правителство за ликвидиране на полиомиелита през 2012 г. и изтъква колко е важно той да продължи да бъде успешно прилаган, за да се избегне увеличаване на броя на инфекциите; отбелязва, че от началото на последната кампания за имунизация броят на инфекциите е достигнал своите най-ниски стойности в историята;

9.  Приветства ангажимента, изразен от СЗО и от други международни организации за осигуряване на непрестанна подкрепа на пакистанското правителство и на пакистанския народ в техните усилия за прочистване на страната от полиомиелита и от други заболявания;

10.  Призовава Комисията и Европейската служба да външна дейност да потърси начин за вдаимодействие със Световната здравна организация за подкрепяне на програмата „Lady Health Worker“, която е насочена към достъпа до основните профилактични здравни услуги, особено в селските райони;

11.  Приветства вече положените усилия от страна на пакистанското правителство за гарантиране на безопасността по време на медицинските кампании и за разработване на нова стратегия за закрила на хуманитарните работници ; призовава пакистанското правителство, независимо от това, да засили в значителна степен мерките за сигурност за хуманитарните организации и за техните работници;

12.  Призовава правителствата по света да запазят своя неутралитет по отношение на хуманитарната дейност, тъй като в противен случай това би изложило хиляди уязвими лица на заболявания и би застрашило тези, които предоставят законни и съществени медицински услуги;

13.  Изразява дълбока загриженост във връзка с положението на жените в Пакистан, особено на жените и момичетата, които започват да водят активен живот в обществен план и са получили заплахи от талибаните и други екстремистки групировки;

14.  Насърчава пакистанското правителство да проведе изчерпателна информационна кампания с цел постигането на по-голяма подкрепа и ангажираност в пакистанското общество и за засилване на степента на доверие по отношение на кампаниите за ваксинация; призовава в тази връзка пакистанското правителство да започне провеждането на диалог с общностните лидери, за да намери решение на първопричините на проблема;

15.  Счита, че както медиите, така и гражданското общество в Пакистан, в сътрудничество с международните организации и НПО, които са ангажирани в хуманитарните дейности, имат задължение да повишават осведомеността по отношение на важната и независима роля, която медицинските работници в хуманитарната сфера играят за осигуряването на помощ за населението;

16.  Отново заявява готовността на ЕС да предостави подкрепа за предстоящите избори в Пакистан, които ще бъдат от съществено значение за неговото демократично бъдеще и за стабилността в региона; отбелязва, че ЕС все още не е получил официална писмена покана от страна на пакистанските органи, за да пристъпи към това;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Европейската служба за външна дейност, заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за правата на човека, ООН-жени, правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета на ООН по правата на човека, Уницеф, СЗО и правителството и парламента на Пакистан.

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0126.

Правна информация - Политика за поверителност