Seznam 
Přijaté texty
Čtvrtek, 7. února 2013 - Štrasburk
Společný systém daně z přidané hodnoty a mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH *
 Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: roční analýza růstu za rok 2013
 Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: aspekty zaměstnanosti a sociální aspekty roční analýzy růstu za rok 2013
 Správa jednotného trhu
 22. zasedání Rady pro lidská práva OSN
 Soudní síť pro další vzdělávání – soudní koordinátoři
 Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2011
 Laos: případ Sombatha Somphoneho
 Zadržování aktivistů bojujících za lidská práva v Zimbabwe
 Nedávné útoky na zdravotnické pracovníky v Pákistánu

Společný systém daně z přidané hodnoty a mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH *
PDF 423kWORD 29k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. února 2013 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH (COM(2012)0428 – C7-0260/2012 – 2012/0205(CNS))
P7_TA(2013)0051A7-0014/2013

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2012)0428),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0260/2012),

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0014/2013),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění -1 (nový)
(-1)  Posílení boje proti daňovým podvodům a únikům je klíčem k obnovení a udržení stabilních a silných veřejných financí v celé Unii.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Daňové podvody v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) vedou ke značným rozpočtovým ztrátám a mají dopad na podmínky hospodářské soutěže a tedy i na fungování vnitřního trhu. Specifické formy nenadálých a rozsáhlých daňových podvodů se v poslední době rozvinuly zejména v důsledku využívání elektronických prostředků, usnadňujících rychlé nezákonné obchodování ve velkém měřítku.
(1)  Daňové podvody v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) způsobují značné ztráty veřejným financím a mají negativní dopad na podmínky hospodářské soutěže, a tedy i na spravedlivé a účinné fungování vnitřního trhu. Těmto ztrátám je třeba zabránit, zejména v době fiskálních úspor. Specifické nenadálé a rozsáhlé formy daňových podvodů se v poslední době rozvinuly zejména v důsledku využívání elektronických prostředků, usnadňujících rychlé nezákonné obchodování ve velkém měřítku, jež mnohdy přesahuje hranice jednoho členského státu.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty umožňuje členským státům žádat o odchylky z této směrnice, jejichž cílem je zabránit určitým druhům daňových úniků či vyhýbání se daňovým povinnostem. Povolení takové odchylky vyžaduje návrh Komise a jeho přijetí Radou. Nedávné zkušenosti prokázaly, že postup pro udělování výjimek není vždy dostatečně pružný k tomu, aby mohl zajistit rychlou a vhodnou reakci na žádosti členských států.
(2)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty umožňuje členským státům žádat o odchylky z této směrnice, jejichž cílem je zabránit určitým druhům daňových úniků či vyhýbání se daňovým povinnostem. Povolení takové odchylky vyžaduje návrh Komise a jeho přijetí Radou. Nedávné zkušenosti prokázaly, že postup pro udělování výjimek není vždy dostatečně rychlý nebo pružný k tomu, aby mohl zajistit rychlou a vhodnou reakci na žádosti členských států.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
(7)  Určení pořizovatele zboží nebo příjemce služby jako osoby povinné odvést daň (přenesení daňové povinnosti) je účinným opatřením schopným okamžitě zabránit nejznámějším druhům daňových úniků v určitých odvětvích. Jelikož se však situace může neustále měnit, může být rovněž nezbytné povolit jiná opatření. Za tím účelem by měla Rada na návrh Komise v případě potřeby určit veškerá další opatření, která by spadala do působnosti mechanismu rychlé reakce. Měly by být stanoveny druhy opatření, které by mohly být povoleny, aby byla co možná nejvíce zkrácena doba potřebná k povolení odchylek Komisí.
(7)  Určení pořizovatele zboží nebo příjemce služby jako osoby povinné odvést daň („mechanismus přenesení daňové povinnosti“) je účinným opatřením, které může okamžitě zabránit nejznámějším druhům daňových úniků v určitých odvětvích („kolotočový podvod“). Jelikož však systém DPH vykazuje různé nedostatky a jelikož se situace může neustále měnit, může být rovněž nezbytné povolit jiná opatření. Za tím účelem by měla Komise v případě potřeby navrhnout veškerá další opatření, která by spadala do působnosti mechanismu rychlé reakce. Tato opatření by měla jednomyslně schvalovat Rada po konzultaci s Evropským parlamentem. Měly by být podrobně a transparentně stanoveny typy opatření, které by mohly být povoleny, aby byla co možná nejvíce zkrácena doba, kterou Komise potřebuje k povolení odchylek.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  V zájmu neustálého rozvoje a zlepšování mechanismu rychlé reakce by měla Komise pravidelně podávat zprávy Evropskému parlamentu a Radě o jeho uplatňování, v nichž mimo jiné posoudí, jaká další opatření by se měla stát jeho součástí, a zváží nové způsoby posílení spolupráce mezi členskými státy v obecném rámci fungování tohoto mechanismu.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 b (nový)
(9b)  Má-li se zajistit uspokojivé fungování mechanismu rychlé reakce, měla by mít Komise vždy možnost jednat v těchto záležitostech pohotově a přesně. Mechanismus by proto měl mít k dispozici náležité lidské a další zdroje a měl by být zaveden a používán adekvátní a zrychlený interní postup pro přijímání rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 c (nový)
(9c)  Vzhledem k tomu, že zavedení zvláštního opatření v jednom členském státě se může odrazit na systémech DPH ostatních členských států, měla by Komise v zájmu transparentnosti informovat všechny členské státy o veškerých předložených žádostech a rozhodnutích, k nimž se ve věci těchto žádostí dospělo.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 d (nový)
(9d)  Komise by měla ve svém úsilí o posílení a doladění mechanismu rychlé reakce vycházet z rozsáhlých konzultací s podniky působícími v odvětvích, kde nejvíce hrozí výskyt podvodů, a s dalšími příslušnými stranami.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
(10)  Vzhledem k tomu, že cíle opatření, které má být přijato k řešení nenadálých a rozsáhlých případů podvodů v oblasti DPH, které mají velmi často mezinárodní rozměr, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, jelikož ty nejsou samostatně schopny bojovat proti okruhům dopouštějícím se podvodů souvisejících s novými formami obchodu v několika zemích současně, a lze ho proto prostřednictvím rychlejší a v důsledku toho i vhodnější a účinnější reakce na tyto případy, lépe dosáhnout na unijní úrovni, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů.
(10)  Vzhledem k tomu, že cíle opatření, které má být přijato k řešení nenadálých a rozsáhlých případů podvodů v oblasti DPH, které mají velmi často mezinárodní rozměr, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, jelikož nejsou schopné samostatně bojovat proti podvodným okruhům souvisejícím s novými formami obchodu v několika zemích současně, a lze ho proto prostřednictvím rychlejší,tedy vhodnější a účinnější reakce na tyto případy lépe dosáhnout na unijní úrovni, by měla Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Článek 1
Směrnice 2006/112/ES
Oddíl 1 a – čl. 395 a – odst. 1 – písm. a
a) určení pořizovatele zboží nebo příjemce služeb jako osoby povinné odvést daň z určitého zboží a služeb odchylně od článku 193 na základě žádosti o toto opatření uvedené v odstavci 2 tohoto článku;
a) určení pořizovatele zboží nebo příjemce služeb jako osoby povinné odvést daň z určitého zboží a služeb odchylně od článku 193 („mechanismus přenesení daňové povinnosti“) na základě žádosti o toto opatření uvedené v odstavci 2 tohoto článku;
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Článek 1
Směrnice 2006/112/ES
Oddíl 1 a – čl. 395 a – odst. 1 – písm. b
b) jakékoli jiné opatření, které stanoví jednomyslně Rada na návrh Komise.
b) jakékoli jiné opatření navržené Komisí a jednomyslně schválené Radou po konzultaci s Evropským parlamentem.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Článek 1
Směrnice 2006/112/ES
Oddíl 1 a – čl. 395 a – odst. 1 – pododstavec 2
Pro účely písmene a) podléhá zvláštní opatření vhodným kontrolním opatřením členských států, pokud jde o osoby povinné k dani dodávající zboží nebo poskytující služby, na které se toto opatření vztahuje.

Pro účely písmen a) a b) podléhá jakékoli použité zvláštní opatření vhodným kontrolním opatřením členských států, pokud jde o osoby povinné k dani dodávající zboží nebo poskytující služby, na které se toto opatření vztahuje.

Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 1
Směrnice 2006/112/ES
Oddíl 1 a – čl. 395 a – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)
Postup stanovený v tomto odstavci se dokončí do tří měsíců.

Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Článek 1
Směrnice 2006/112/ES
Oddíl 1 a – čl. 395 a – odst. 2 – pododstavec 1
2.  Členský stát, který si přeje zavést opatření podle odstavce 1, předloží Komisi žádost. Členský stát v ní poskytne informace upřesňující dotyčné odvětví, druh a charakteristiku podvodu, jeho nenadálou a rozsáhlou povahu a jeho důsledky projevující se značnými a nenapravitelnými finančními ztrátami. Jestliže se Komise domnívá, že nemá k dispozici veškeré potřebné informace, kontaktuje do jednoho měsíce od doručení žádosti dotyčný členský stát a upřesní, které dodatečné informace požaduje.
2.  Členský stát, který si přeje zavést opatření podle odstavce 1, předloží Komisi žádost. Členský stát v ní poskytne Komisi, příslušným výborům Evropského parlamentu a Evropskému účetnímu dvoru informace upřesňující dotyčné odvětví, druh a charakteristiku podvodu, jeho nenadálou a rozsáhlou povahu a jeho důsledky z hlediska značných a nenapravitelných finančních ztrát. Jestliže se Komise domnívá, že nemá k dispozici veškeré potřebné informace, kontaktuje do dvou týdnů od doručení žádosti dotyčný členský stát a upřesní, které dodatečné informace požaduje. Je-li to vhodné a možné, vede Komise konzultace také s příslušným odvětvím.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Článek 1
Směrnice 2006/112/ES
Oddíl 1 a – čl. 395 a – odst. 2 – pododstavec 2
Jakmile má Komise k dispozici veškeré informace, které považuje za nezbytné k posouzení žádosti, zvláštní opatření do jednoho měsíce povolí, nebo v případě, že Komise vznese proti požadovanému opatření námitky, o tom dotyčný členský stát uvědomí.

Jakmile má Komise k dispozici veškeré informace, které považuje za nezbytné k posouzení žádosti, učiní následující kroky:

a) vyrozumí o této skutečnosti žádající členský stát;
b) předá žádost v původním jazyce ostatním členským státům;
c) buď zvláštní opatření do jednoho měsíce povolí, nebo v případě, že proti požadovanému opatření vznese námitky, o tom uvědomí dotyčný členský stát, příslušné výbory Evropského parlamentu a Evropský účetní dvůr a své stanovisko zevrubně vysvětlí.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Článek 1
Směrnice 2006/112/ES
Oddíl 1 a – čl. 395 c (nový)
Článek 395c

Komise každé tři roky a poprvé k 1. červenci 2014 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o používání mechanismu rychlé reakce zřízeného podle tohoto oddílu. Zpráva mimo jiné přezkoumá další zvláštní opatření, jež se mají stát součástí mechanismu, a nové způsoby posílení spolupráce mezi členskými státy v obecném rámci mechanismu.

Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)
Článek 1a

Komise do 1. ledna 2014 předloží zprávu o možnostech urychlení řádného postupu pro udělování výjimek stanoveném v článku 395 směrnice 2006/112/ES. Tato zpráva má identifikovat změny ve stávajících strukturách a postupech, jež by Komisi umožnily dokončit celý proces vždy do pěti měsíců od přijetí žádosti členského státu. Ke zprávě se případně připojí legislativní návrh.

Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2
2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
2.  Členské státy sdělí Evropskému parlamentu a Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 3
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Tato směrnice se konsoliduje se směrnicí 2006/112/ES do...*

* Úř. věst. : prosím vložte datum tři měsíce od vstupu této směrnice v platnost.

Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: roční analýza růstu za rok 2013
PDF 240kWORD 31k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. února 2013 o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: Roční analýza růstu na rok 2013 (2012/2256(INI))
P7_TA(2013)0052A7-0032/2013

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie, a zejména na články 9, 151 a čl. 153 odst. 1 písm. e) této Smlouvy,

–  s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ve dnech 28. a 29. června 2012,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 136 ve spojení s čl. 121 odst. 2 této smlouvy,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. listopadu 2012 o roční analýze růstu na rok 2013 (COM(2012)0750),

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro ústavní záležitosti (A7–0032/2013),

A.  vzhledem k tomu, že celá eurozóna zažívá dvojitý hospodářský pokles způsobený zadlužením a finanční krizí;

B.  vzhledem k tomu, že krize měla ničivé důsledky pro život milionů Evropanů, což dokládají oficiální statistiky nezaměstnanosti: od roku 2008 přišlo v EU o zaměstnání již přes 8 milionů lidí; v současnosti je bez práce více než 25 milionů Evropanů a z nich je téměř 11 milionů nezaměstnaných déle než rok; nezaměstnaností je aktuálně dotčeno takřka 10 milionů mladých lidí; pouze za minulý rok přišly o práci 2 miliony osob;

C.  vzhledem k tomu, že v několika členských státech postrádá regulace trhu práce dostatečnou pružnost pro účinné vstřebávání otřesů, jako je například současná krize; vzhledem k tomu, že stávající právní předpisy pro trh práce neúměrně chrání osoby, které na tomto trhu již jsou, a nepříznivě ovlivňují začleňování mladých lidí mezi pracovní síly;

D.  vzhledem k tomu, že dramaticky vzrostly rozdíly v míře nezaměstnanosti mezi členskými státy;

E.  vzhledem k tomu, že je třeba připomenout začátek krize v roce 2007, kdy průměrný schodek veřejných financí eurozóny dosahoval pouhých 0,7 %;

F.  vzhledem k tomu, že je třeba připomenout, že v roce 2007, na počátku krize, narostly v některých zemích, jež nyní pociťují nejzávažnější obtíže, nadměrné schodky běžného účtu;

G.  vzhledem k tomu, že průměrný schodek veřejných financí v eurozóně dosáhl v roce 2009 vrcholu ve výši 6,3 % a následně se tento trend obrátil a průměrný schodek veřejných financí v roce 2010 dosahoval 6,2 %, v roce 2011 4,1 % a v prvních dvou čtvrtletích roku 2012 dále klesal;

H.  vzhledem k tomu, že důvěryhodný závazek ke konsolidačním opatřením, která jsou vstřícná vůči růstu, je základním předpokladem pro řešení nadměrných dluhů a deficitů ve většině členských států;

I.  vzhledem k tomu, že krize podtrhuje zásadní potřebu zahájit nebo dokončit vyvážené, diferencované a udržitelný růst podporující strukturální reformy;

J.  vzhledem k tomu, že jednotný trh je klíčovým hnacím prvkem hospodářského růstu a tvorby pracovních míst v Evropě, a vzhledem k tomu, že už jen ambicióznější provádění směrnice o službách by mohlo samo o sobě zajistit odhadovaný další nárůst HDP ve výši 1,8 %; vzhledem k tomu, že zejména za současných hospodářských podmínek si Unie nemůže dovolit ponechat takto bezprostřední potenciál růstu nevyužitý; vzhledem k tomu, že z toho důvodu je přísné provádění, uplatňování, používání a vymáhání ustanovení jednotného trhu pro využití tohoto dosud nevyužitého a bezprostředního potenciálu nepostradatelné;

K.  vzhledem k tomu, že neudržitelné míry dluhu mají škodlivé dopady na celkovou hospodářskou situaci; vzhledem k tomu, že musí být důrazně prosazována fiskální kázeň, aby se předešlo vzniku schodků, jaké se v Evropě vyskytovaly v posledním desetiletí, protože tyto schodky měly v řadě členských států katastrofický dopad na růst i zaměstnanost;

L.  vzhledem k tomu, že tato strategie zpřísňování fiskální politiky má za cíl udržet růst veřejných výdajů pod střednědobým trendem růstu HDP;

M.  vzhledem k tomu, že budoucí hospodářská prosperita Evropy zásadním způsobem závisí na tom, zda bude schopna plně využívat svých pracovních zdrojů, a to i pomocí většího zapojení žen a mladých lidí do trhu práce;

N.  vzhledem k tomu, že postupná a plynulá fiskální konsolidace je sice vhodnější než strategie příliš rychlého a prudkého snižování nerovnováhy veřejných financí, ale stav hospodářství některých členských států neponechává pro opětovné získání přístupu na trh a dosažení návratnosti investic alternativní možnost;

O.  vzhledem k tomu, že míry inflace měřené pomocí indexu HISC vykazují v rámci hospodářské a měnové unie značné rozdíly;

P.  vzhledem k tomu, že konsolidační opatření přijatá řadou členských států dosáhla nebývalých rozměrů;

Q.  vzhledem k tomu, že i přes snahu členských států o provedení reforem a konsolidaci panuje na trzích se státními dluhopisy v eurozóně napětí, což se projevuje vysokými rozpětími a kolísáním úrokových sazeb; vzhledem k tomu, že bezprostředním spouštěcím faktorem a hlavní příčinou bezpříkladných odchylek byly obavy finančních trhů ohledně udržitelnosti veřejných a soukromých financí v některých členských státech;

R.  vzhledem k tomu, že rozdíly v konkurenceschopnosti v rámci eurozóny mají dopady na odchylky státních úrokových sazeb;

S.  vzhledem k tomu, že vysoké státní úrokové sazby v některých členských státech eurozóny jsou částečně způsobeny vnímanou nedůvěryhodností schopnosti těchto států provést strukturální reformy;

T.  vzhledem k tomu, že eurozóna nevyužila celkového poklesu státních úrokových sazeb v prvních deseti letech existence eura k vyrovnání rozdílů v konkurenceschopnosti, které se mimo jiné projevily v přetrvávajících vysokých schodcích běžných účtů a rychlém zvyšování nákladů na jednotku pracovní síly v některých členských státech;

U.  vzhledem k tomu, že současná korekce by v některých zemích byla po politické, hospodářské a sociální stránce méně obtížná, kdyby byla k úpravám využita příznivá hospodářská situace v prvních deseti letech existence eura;

V.  vzhledem k tomu, že poskytování úvěrů soukromému sektoru, které je pro reálnou ekonomiku klíčové, nadále nedosahuje dřívějších rozměrů a soukromé úvěrové toky jsou v některých členských státech utlumeny, a to i přes různé programy likvidity, které zřídila ECB;

W.  vzhledem k tomu, že malé a střední podniky jsou hnací silou evropské ekonomiky a členské státy by je měly podporovat snižováním administrativní zátěže, které tyto podniky čelí;

X.  vzhledem k tomu, že korekce musí být vnímána jako důvěryhodná, pokud se investiční roky mají vrátit;

Y.  vzhledem k tomu, že schopnost daňových poplatníků přispívat je v řadě členských států pod značným tlakem; vzhledem k tomu, že podle odhadů představuje evropská stínová ekonomika 22,1 % veškeré ekonomické činnosti a výsledné daňové ztráty každoročně dosahují kolem jednoho bilionu EUR; vzhledem k tomu, že jednoduché, předvídatelné a nízké daňové systémy zlepšují dodržování daňových požadavků;

Z.  vzhledem k tomu, že roční analýza růstu na rok 2013 má za cíl určit hospodářské priority pro rok 2013;

AA.  vzhledem k tomu, že pilíř rozpočtové konsolidace podporující růst by se měl v každém členském státě rozvíjet ruku v ruce s prorůstovými strukturálními reformami a s pilíři solidarity a demokracie;

AB.  vzhledem k tomu, že jednotný trh je v EU klíčovou hnací silou hospodářského růstu a tvorby pracovních míst prostřednictvím úspor z rozsahu a větší hospodářské soutěže, členské státy však při provádění právních předpisů týkajících se vnitřního trhu, zejména směrnice o službách, projevují vědomou nečinnost;

AC.  vzhledem k tomu, že každý členský stát musí nalézt vlastní vnitřní jednotu v otázce reformní strategie, aby tuto strategii mohli lidé a jednotliví hospodářští aktéři pochopit a řídit se jí a předešlo se tak rozkolům, odporu a opatřením založeným pouze na krátkodobém vlastním zájmu, která ohrožují dosažení stanovených cílů;

AD.  vzhledem k tomu, že základním kamenem neomezeného fungování vnitřního trhu je politika hospodářské soutěže založená na zásadách otevřených trhů a na rovných podmínkách ve všech odvětvích;

1.  vítá charakter roční analýzy růstu na rok 2013, kterou předložila Komise; je přesvědčen, že tato analýza odpovídajícím způsobem navazuje na evropský semestr 2012 obecně a konkrétně pak na roční analýzu růstu na rok 2012; vítá zejména větší srozumitelnost strategií pro jednotlivé země, jíž Komise dosáhla tím, že upřednostnila pokrok v zemích eurozóny a pokrok z hlediska strukturálního spíše než nominálního;

2.  vítá uznání v AGS 2013, že podpora udržitelného růstu a odvětví a činnosti s velkým množstvím ekologických pracovních příležitostí jsou nezbytné k překonání krize a zdůrazňuje, že řešení specificky zaměřená na stávající krizi státních rozpočtů a finanční krizi, zejména vhodné strukturální reformy, by měla jít ruku v ruce s opatřeními stimulujícími dlouhodobou konkurenceschopnost a růst evropské ekonomiky a obnovení důvěra;

3.  souhlasí s Komisí v tom, že pro vymanění se z krize je nezbytná fiskální konsolidace podporující růst; připomíná, že klíčovým prvkem ve vztahu mezi růstem a konsolidací je skladba konsolidace; v tomto ohledu zdůrazňuje, že vhodná kombinace opatření na straně výdajů a příjmů závisí na daných souvislostech, nicméně konsolidace založené na krácení neproduktivních výdajů spíše než na zvyšování příjmů jsou obvykle trvalejší a ve střednědobém výhledu více stimulují růst, ačkoli v krátkodobém výhledu jsou recesivnější;

4.  vítá návrh ustanovení o balíčku dvou právních předpisů týkající se kvalitativnějšího dozoru a hodnocení veřejných financí, jakož i posouzení nákladů a přínosů veřejných investic;

5.  vítá návrhy ustanovení obsažené v balíčku dvou právních předpisů, která posilují hospodářský dialog a celkovou kontrolu procesu semestru ze strany vnitrostátních parlamentů a Evropského parlamentu;

6.  vyjadřuje politování nad tím, že členské státy neprovádějí politiky a činnosti schválené na úrovni EU, což brání tomu, aby se zcela uvolnil potenciál dohodnutých opatření;

7.  vyzývá Komisi, aby zůstala obezřetná, pokud jde o její politický postoj a aby svůj postoj přizpůsobila celkovému posouzení nákladů a přínosů kombinace politik prováděných v celé Unii a aby v případě potřeby přehodnotila a dále vyjasnila svá politická doporučení pro příští rok v podobě, v jaké jsou obsažena v roční analýze růstu;

8.  naléhavě žádá členské státy, aby do termínu stanoveného Radou upravily své nadměrné schodky; připomíná, že v balíčku šesti právních předpisů se očekává jistý stupeň pružnosti;

9.  vybízí členské státy, aby zlepšily své domácí fiskální rámce s cílem podpořit účinné a udržitelné fiskální politiky;

10.  zdůrazňuje skutečnost, že by členské státy měly sledovat různé strategie podle své rozpočtové situace, a trvá na tom, že členské státy musí udržovat růst svých veřejných výdajů pod střednědobým trendem růstu HDP;

11.  vítá uznání úlohy jednotného trhu a nutnosti řešit četné překážky, které stále existují v odvětví služeb; připomíná, že pro dosažení skutečně jednotného evropského trhu je třeba ještě mnoho učinit;

12.  vyzývá Komisi, aby sledovala situaci, jíž čelí členské státy v souvislosti se závažným hospodářským útlumem ve smyslu revidovaného Paktu o stabilitě a růstu;

13.  vyzývá Komisi a Radu, aby potřebu produktivních soukromých a veřejných investic uvedla do rovnováhy s cíli fiskální konsolidace, a to tak, že v rámci svého hodnocení programů stability a konvergenčních programů důkladně posoudí i investiční programy stimulující růst, a to při plném dodržování ustanovení právních předpisů EU; zastává názor, že fiskální konsolidace podporující růst může současně vést k udržitelnosti veřejných financí a obnovit důvěru investorů;

14.  v této souvislosti očekává zprávu Komise o kvalitě veřejných výdajů a přezkum oblasti působnosti možného opatření v mezích rámce EU ve věci kvalifikace investičních programů;

15.  vyzývá Komisi, aby ihned začala vyvíjet způsoby, jak zajistit, aby byly prvky udržitelné fiskální kázně souběžně doprovázeny konkrétními návrhy týkajícími se růstu a tvorby pracovních míst, které podporují soukromé investice, jež vytvářejí prvky růstu, solidaritu mezi členskými státy a demokratickou legitimitu, a budou doprovázeny i potřebnými strukturálními reformami, konkrétně reformami, které sníží nezaměstnanost mladých lidí mj. lepším přizpůsobováním jejich kvalifikace požadavkům na pracovní síly, budou bojovat proti segmentaci trhu práce, zlepší udržitelnost penzijních systémů, zvýší účinnost daňových systémů, zvýší hospodářskou soutěž v příslušných oblastech odvětví služeb, usnadní přístup k úvěrům, omezí byrokracii, odstraní zbytečné úrovně státní správy a budou potírat daňové úniky; vítá posílenou demokratickou legitimitu v rámci evropského semestru; připomíná, že demokratickou legitimitu v rámci evropského semestru je nutno dále posilovat;

16.  vyzývá Komisi a Radu, aby se snažily trvale zlepšovat kvalitu, specifičnost a přiměřenost doporučení pro jednotlivé země a aby tato doporučení odpovídajícím způsobem dolaďovaly;

17.  opakuje, že pro zachování důvěryhodnosti roční analýzy růstu a celého procesu evropského semestru je nutné, aby Rada ospravedlnila svoje důvody, jestliže se doporučeními Komise na základě roční analýzy růstu odmítne řídit; vítá zásadu „dodržet nebo vysvětlit“ ve vztahu k doporučením pro jednotlivé země, zavedenou balíčkem šesti právních předpisů, podle níž je Rada veřejně odpovědná za jakékoli změny, které provede v návrzích Komise, a domnívá se, že tato zásada by měla být v praxi posílena;

18.  vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily, že investice do výzkumu, vývoje a inovací budou posíleny a zefektivněny a že jejich výsledky bude veřejný i soukromý sektor v Evropě rychle proměňovat na konkurenční výhodu a zvýšenou produktivitu;

19.  vyzývá Komisi a Radu, aby stupňovaly úsilí o snížení závislosti na dovozech energie a surovin s cílem vytvořit environmentálně, ekonomicky i sociálně udržitelnější Evropu;

20.  vyzývá členské státy, aby se urychleně dohodly na víceletém finančním rámci (VFR), a zajistily tak, že bude posílena jeho úloha coby zdroje tolik potřebných dlouhodobých investic do odvětví a činností stimulujících udržitelný růst a hojnost pracovních míst; podtrhuje význam struktury rozpočtů EU, které by měly napomáhat k rozvoji investic v oblastech s přidanou hodnotou;

21.  vyzývá rovněž Komisi, aby předložila návrh uceleného přístupu k zajištění udržitelného růstu v souladu s cíli strategie EU 2020, který by měl zahrnovat dokončení vnitřního trhu, posílení hospodářské soutěže, skutečně evropskou průmyslovou politiku a silnou a dostatečně financovanou politiku soudržnosti a zaručovat, že Evropa bude ve svých vnějších obchodních vztazích využívat veškerou svoji sílu a vliv; vyzývá Komisi, aby plně využívala zdroje růstu, které spočívají v přilákání přímých zahraničních investic a v obchodu se třetími zeměmi, konkrétně prostřednictvím prohloubení a rozšíření transatlantického hospodářského vztahu; tento program by měl zahrnovat související cíle obnovy a otevření transatlantického trhu, posílení základních pravidel mezinárodního hospodářského řádu a rozšíření mnohostranného systému založeného na pravidlech tak, aby zahrnul nové členy a nové oblasti hospodářských příležitostí; vyzývá rovněž Komisi, aby urychlila uzavření současných dohod o volném obchodu;

22.  vítá skutečnost, že byla uznána úloha jednotného trhu a nutnost řešit četné překážky, které stále existují v odvětví služeb; připomíná, že pro dosažení skutečně jednotného evropského trhu je třeba učinit ještě mnoho; vyzývá Komisi, aby intenzivněji vymáhala provádění právních předpisů o vnitřním trhu; naléhavě žádá členské státy, aby v plném rozsahu provedly právní předpisy týkající se vnitřního trhu, zejména směrnici o službách;

23.  vítá první zprávu o stavu integrace jednotného trhu na rok 2013, která doprovází a doplňuje roční analýzu růstu; zdůrazňuje, že jednotný trh hraje klíčovou úlohu při obnově konkurenceschopnosti Unie, a tím působí příznivě na hospodářský růst a pracovní místa; vyzývá Komisi a členské státy, aby se odpovídajícím způsobem zabývaly souvisejícími nedostatky v doporučeních pro jednotlivé země a aby posílily průběžné a pravidelné posuzování toho, jak jsou prováděna a vymáhána ustanovení o jednotném trhu pro lepší hospodářský růst;

24.  je znepokojen tím, že mnoho členských států z hlediska produktivity zaostává; trvá na tom, že úlohou strukturálních reforem je řešit tento problém; žádá Komisi, aby se ve své příští roční analýze růstu věnovala otázce monitorování vývoje kapitálu a produktivity zdrojů;

25.  zdůrazňuje, že základem úspěšného vnitřního trhu a základní podmínkou pro tvorbu udržitelných pracovních míst založených na znalostech je důrazné vymáhání politiky hospodářské soutěže EU založené na zásadách otevřených trhů a na rovných podmínkách ve všech odvětvích;

26.  zdůrazňuje, že odhodlané úsilí členských států zajistit přiměřeným způsobem udržitelnost veřejných financí je potřebné, ale může fungovat pouze tehdy, bude-li nadměrná makroekonomická nerovnováha snižována; poznamenává, že těchto cílů lze dosáhnout pouze tehdy, bude-li současně dosahováno růstu v celé eurozóně;

27.  bere na vědomí doplnění nového ukazatele do srovnávacího přehledu pro makroekonomickou nerovnováhu, který se týká finančního sektoru; vyjadřuje politování nad tím, že Komise nedodržela postup stanovený v nařízení (EU) č. 1176/2011, podle něhož: „při sestavování srovnávacího přehledu a souboru makroekonomických a makrofinančních ukazatelů pro členské státy by měla Komise úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou“ a konkrétněji by měla příslušným výborům Evropského parlamentu a Rady „předkládat návrhy připomínek k plánům na stanovení a úpravu ukazatelů a prahových hodnot“;

28.  připomíná Komisi, že pro budování interinstitucionální důvěry a vysoce kvalitního ekonomického dialogu je nanejvýš důležité, aby bylo v budoucnu postupováno více v souladu s ustanoveními nařízení (EU) č. 1176/2011;

29.  vyzývá Komisi a Radu, aby jednaly důsledně a rychle a poskytly Paktu pro růst a zaměstnanost skutečný obsah a zajistily jeho účinnost, jak bylo dohodnuto na zasedání Evropské rady ve dnech 28.–29. června 2012;

30.  vyzývá k rychlému přijetí tzv. „balíčku dvou právních aktů“;

31.  bere na vědomí, že vstoupila v platnost Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (tzv. rozpočtový pakt); domnívá se, že rozpočtový pakt by měl být co nejdříve proveden do sekundárního práva Unie, a to na základě posouzení zkušeností s jeho prováděním a v souladu se SEU a SFEU;

32.  vítá sdělení Komise nazvané „Akční plán pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům“, doporučení týkající se „opatření, která mají pobídnout třetí země k uplatňování minimálních standardů řádné správy v oblasti daní“ a „agresivního daňového plánování“, která přijala Komise dne 6. prosince 2012; podporuje proaktivní postoj, který zaujala Komise, a zejména komisař pro daně a celní unii, audit a boj proti podvodům; vyzývá členské státy, aby se řídily doporučeními Komise, přijaly okamžitá a koordinovaná opatření proti daňovým rájům a agresivnímu daňovému plánování, a zaručily tak spravedlivější rozdělení úsilí v oblasti rozpočtů a větší příjmy členských států;

33.  považuje za pozitivní, že konečně „všechny členské státy uznávají význam přijetí účinných kroků k boji proti daňovým únikům a podvodům, a to i v obdobích rozpočtových omezení a hospodářské krize“, jak je uvedeno v závěrech ze zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 13. listopadu 2012;

34.  má na paměti, že účelem společných právních předpisů o fiskálních rámcích členských států je zajistit, aby byly členské státy vázány společně dohodnutými pravidly, nikoli specifikovat politická rozhodnutí určitého členského státu;

35.  vyzývá Komisi, aby příslušným výborům Parlamentu každý rok na začátku listopadu předložila roční analýzu růstu, a to počínaje 4.–5. listopadem 2013, aby měl Parlament dostatek času představit svá stanoviska v rámci následných evropských semestrů;

36.  vyjadřuje politování nad tím, že se Komise ve svém sdělení nazvaném „Roční analýza růstu na rok 2013“ (COM(2012)0750) v patřičné míře nezabývá úlohou rozpočtu EU v procesu evropského semestru; lituje zejména toho, že přestože Evropská komise navrhla hlavní priority, neposkytla věcné a konkrétní údaje o tom, jak může rozpočet EU stimulovat místní, regionální a celostátní politiky a investice, jež byly zahájeny za účelem provedení těchto priorit, jak může napomoci jejich vzniku, působit s nimi ve vzájemné součinnosti a doplňovat je;

37.  je přesvědčen, že financování na úrovni EU může přinést úspory rozpočtům všech členských států, což je třeba zdůraznit; domnívá se, že rozpočet EU má mimořádný význam pro podnícení růstu, oživení tvorby pracovních míst a úspěšné snížení makroekonomické nerovnováhy napříč Unií a v podstatě také pro dosažení cílů strategie Evropa 2020; ještě jednou vyjadřuje politování nad tím, že se Komise touto otázkou nezabývala ve svém sdělení o roční analýze růstu;

38.  bere na vědomí odhad Komise, podle kterého výše dluhu veřejných a soukromých subjektů omezuje rozsah nových činností a investic v členských státech; vyzývá nicméně členské státy, aby v rámci snah o konsolidaci nepovažovaly svůj příspěvek do rozpočtu EU vycházející z jejich HND za libovolně upravitelnou proměnnou a ani se v rozporu s politickými závazky, které učinily na nejvyšší úrovni, nesnažily uměle snížit objem výdajů rozpočtu EU určených na podporu růstu; je si však plně vědom ekonomického napětí mezi potřebou konsolidovat v krátkodobém výhledu veřejné finance a možným zvýšením příspěvku některých členských států vycházejícího z jejich HND v důsledku zvýšení plateb do rozpočtu EU; opakuje proto svoji důraznou výzvu, aby byla provedena reforma mechanismů financování rozpočtu EU – na níž je třeba se dohodnout v rámci jednání o VFR 2014–2020 – spočívající v tom, že se do roku 2020 sníží podíl příspěvků členských států do rozpočtu EU, který vychází z HND, o 40 %, a napomůže se tak jejich snahám o konsolidaci(1);

39.  připomíná, že evropský rozpočet je v první řadě rozpočtem investičním, 94 % jeho celkové výše je znovu investováno v členských státech;

40.  žádá Komisi, aby poskytla aktuální informace o současných snahách členských států přesměrovat a zrychlit využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU za účelem podpory růstu a sociální soudržnosti, zejména pokud jde o malé a střední podniky, a boje proti nezaměstnanosti mladých lidí;

41.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty P7_TA(2012)0245.


Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: aspekty zaměstnanosti a sociální aspekty roční analýzy růstu za rok 2013
PDF 526kWORD 59k
Usnesení
Příloha
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. února 2013 o Evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2013 (2012/2257(INI))
P7_TA(2013)0053A7-0024/2013

Evropský parlament,

  s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské Unii (SEU),

  s ohledem na články 9, 151 a 153 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

  s ohledem na články 145, 148, 152 a čl. 153 odst. 5 SFEU,

  s ohledem na článek 28 Listiny základních práv Evropské unie,

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. listopadu 2012 o roční analýze růstu na rok 2013 (COM(2012)0750) a na návrh společné zprávy o zaměstnanosti, který je k ní připojen,

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. listopadu 2011 o roční analýze růstu na rok 2012 (COM(2011)0815) a na návrh společné zprávy o zaměstnanosti, který je k ní připojen,

  s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2012 o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2012(1),

  s ohledem na své usnesení ze dne 1. prosince 2011 o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik(2),

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

  s ohledem na svůj postoj ze dne 8. září 2010 o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států: část II integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020(3),

  s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/707/EU ze dne 21. října 2010 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států(4),

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. dubna 2012 nazvané „Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst“ (COM(2012)0173),

  s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení O-000120/2012 předloženou Komisi a na své usnesení ze dne 14. června 2012 na téma „Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst“, které s ní souvisí(5),

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. listopadu 2010 nazvané „Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa: evropský příspěvek k plné zaměstnanosti“ (COM(2010)0682)(6),

  s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2011 o Agendě pro nové dovednosti a pracovní místa(7),

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. prosince 2010 nazvané „Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní soudržnost“ (COM(2010)0758),

  s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2011 o Evropské platformě pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení(8),

  s ohledem na doporučení Komise 2008/867/ES ze dne 3 října 2008 o aktivním začleňování osob vyloučených z trhu práce(9),

  s ohledem na sdělení Komise s názvem „Iniciativa “Příležitosti pro mladé„“ (COM(2011)0933),

  s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení B7-0113/2012 předloženou Komisi a na své usnesení ze dne 24. května 2012 o iniciativě „Příležitosti pro mladé“, které s ní souvisí(10),

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. září 2010 s názvem „Mládež v pohybu: Iniciativa zaměřená na rozvinutí potenciálu mladých lidí, aby mohla Evropa růst rozumným a udržitelným způsobem, ze kterého budou mít prospěch všichni“ (COM(2010)0477),

  s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2011 o iniciativě Mládež v pohybu: rámec pro zlepšení evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy(11),

  s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2010 o podpoře přístupu mladých lidí na trh práce, posílení statusu praktikantů, stáží a odborné přípravy(12),

  s ohledem na své usnesení ze dne 7. září 2010 o rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství(13),

  s ohledem na směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání(14),

  s ohledem na své usnesení ze dne 20. listopadu 2012 o Agendě pro nové dovednosti a pracovní místa(15),

  s ohledem na Evropský pakt pro rovnost žen a mužů (2011–2020), který přijala Rada dne 7. března 2011,

  s ohledem na směrnici Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi EKOS, UNICE a CEEP(16),

  s ohledem na směrnici Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS(17),

  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a na stanovisko Výboru pro regionální rozvoj (A7-0024/2013),

A.  vzhledem k tomu, že krize má obrovské důsledky v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti a v současnosti je ještě zhoršuje dopad fiskální konsolidace zavedené některými státy v reakci na krizi státního dluhu a tuhou měnovou politiku v eurozóně, která je v ostrém kontrastu s politikou, již provádějí ostatní hlavní hospodářské regiony, a nemůže dát účinnou odpověď na krizi státního dluhu ani podpořit růst; vzhledem k tomu, že krize má negativní dopady na kvalitu a kvantitu sociálních investic v Evropě; vzhledem k tomu, že eurozóna je v recesi a EU je jediným z hlavních světových regionů, v němž stále roste nezaměstnanost;

B.  vzhledem k tomu, že situace v oblasti zaměstnanosti se v roce 2012 zhoršuje a vyhlídky na rok 2013 jsou nepříznivé; vzhledem k tomu, že segmentace trhu práce nadále roste, že dlouhodobá nezaměstnanost dosahuje znepokojivé míry, že chudoba pracujících je stále velkým problémem, že v mnoha členských státech klesají průměrné příjmy domácností a z ukazatelů je patrný rostoucí trend míry chudoby a sociálního vyloučení  a prohlubování jejich forem, přičemž v mnoha členských státech narůstá chudoba pracujících a sílí sociální polarizace;

C.  vzhledem k tomu, že se od roku 2008 výrazně zvýšila nezaměstnanost a počet nezaměstnaných v EU dosáhl 25 milionů osob, což představuje 10,5 % populace v produktivním věku; vzhledem k tomu, že jen za posledních 12 měsíců počet nezaměstnaných osob vzrostl o 2 miliony; vzhledem k tomu, že v těch zemích, v nichž dochází k silnější fiskální konsolidaci, je pokles zaměstnanosti výraznější;

D.  vzhledem k tomu, že situace na trhu práce je obzvláště kritická pro mladé lidi bez ohledu na úroveň jejich vzdělání, kteří jsou často nuceni přijmout nejisté pracovní smlouvy a neplacené stáže; vzhledem k tomu, že obtížná situace mladých lidí je částečně důsledkem nesouladu získaných dovedností s poptávkou na trhu práce, omezené geografické mobility, předčasného ukončování školní docházky bez kvalifikace, nedostatku příslušných dovedností a pracovních zkušeností, omezených možností odborné přípravy a neúčinných aktivních politik trhu práce;

E.  vzhledem k tomu, že v celé EU je více než pětina mladých lidí nezaměstnaná (22,8 %), přičemž nezaměstnanost mladých lidí v některých členských státech přesahuje 50 %; vzhledem k tomu, že více než 7 milionů Evropanů mladších 25 let nepracuje ani se neúčastní procesu vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET); vzhledem k tomu, že tyto hodnoty se nadále zvyšují a hrozí, že vyroste ztracená generace; vzhledem k tomu, že náklady na nečinnost týkající se mladých lidí, kteří nepracují, neúčastní se procesu vzdělávání nebo odborné přípravy (NEETs), se v celé EU odhadují na 153 miliard EUR;

F.  vzhledem k tomu, že po zasedání Evropské rady dne 30. ledna 2012 Komise vyzvala v rámci své iniciativy „Příležitosti pro mladé“ členské státy, aby rozvíjely a zaváděly komplexní iniciativy v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a dovedností mladých lidí a aby v rámci svých národních programů reforem rozvíjely plány týkající se pracovních míst pro mladé lidi; vzhledem k tomu, že tyto iniciativy je ovšem ve většině členských států teprve třeba předložit;

G.  vzhledem k tomu, že osoby blížící se důchodovému věku, dlouhodobě nezaměstnaní, pracovníci pocházející ze zemí mimo EU a pracovníci s nízkou kvalifikací patří rovněž do skupiny osob nejhůře postižených krizí;

H.  vzhledem k tomu, že nezbytné reformy by měly být provedeny tak, aby zaručily udržitelnost penzijních systémů; vzhledem k tomu, že je v této souvislosti možné zvýšit skutečný věk odchodu do důchodu bez zvyšování povinného věku odchodu do důchodu tím, že se sníží počet lidí odcházejících z trhu práce předčasně; vzhledem k tomu, že pro úspěšné zvýšení skutečného věku odchodu do důchodu musí být reformy důchodových systémů doprovázeny politikami, které vytvoří pro starší pracovníky pracovní příležitosti s přístupem k celoživotnímu učení, zavedou politiky daňových zvýhodnění s pobídkami pro delší setrvání v pracovním procesu a podpoří aktivní a zdravé stárnutí;

I.  vzhledem k tomu, že v druhém čtvrtletí roku 2012 dosáhla dlouhodobá nezaměstnanost alarmujících hodnot a podle příslušných údajů bylo po dobu delší než 12 měsíců nezaměstnaných 11,1 milionu osob, což představuje 4,6 % aktivní populace; vzhledem k tomu, že pravděpodobnost, že nezaměstnaní najdou práci, se ve většině členských států zmenšila, a to zvláště v těch, které se podrobily výrazným opatřením v oblasti fiskální konsolidace;

J.  vzhledem k tomu, že zhruba 120 milionům osob v EU-27 hrozí sociální vyloučení, protože čelí zvýšenému riziku chudoby, trpí vážnou materiální deprivací nebo žijí v domácnostech s velmi nízkou účastí na trhu práce;

K.  vzhledem k tomu, že téměř ve všech členských státech klesly výdaje na sociální ochranu, a vzhledem k tomu, že Výbor pro sociální ochranu varuje, že kvůli dopadu opatření fiskální konsolidace roste počet osob ohrožených příjmovou chudobou, dětskou chudobou, vážnou materiální deprivací a sociálním vyloučením;

L.  vzhledem k tomu, že pro hospodářskou obnovu, fiskální konsolidaci a dlouhodobou udržitelnost sociálního státu a veřejných financí je nezbytné dosáhnout růstu a vysoké míry zaměstnanosti;

M.  vzhledem k tomu, že cílené sociální investice by měly představovat hlavní součást reakce členských států na krizi, neboť jsou klíčem k dosažení cílů strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti, v sociální oblasti a v oblasti vzdělávání;

N.  vzhledem k tomu, že Evropská rada ve svém prohlášení ze dne 30. ledna 2012 uvedla, že „obnovení růstu a zvýšení zaměstnanosti bude dosaženo pouze v případě, že budeme uplatňovat soudržný a komplexní přístup, který v sobě bude spojovat inteligentní fiskální konsolidaci neomezující investice do budoucího růstu, zdravé makroekonomické politiky a strategii aktivní politiky zaměstnanosti, jež zachovává sociální soudržnost“;

O.  vzhledem k tomu, že fiskální konsolidace musí pokračovat s ohledem na vysokou úroveň zadlužení a dlouhodobé výzvy v oblasti veřejných financí, ovšem s náležitým ohledem na skutečnost, že musí být střednědobým až dlouhodobým cílem; vzhledem k tomu, že fiskální konsolidace může mít z krátkodobého hlediska negativní vliv na růst a zaměstnanost, zvláště v zemích, které se nacházejí v recesi nebo dosahují nepatrného růstu, a ohrozit tak budoucí růstový potenciál a potenciál v oblasti tvorby pracovních míst; vzhledem k tomu, že fiskální konsolidace proto musí být řízena způsobem podporujícím růst, tak aby nepoškodila růstový potenciál hospodářství ani jeho sociální strukturu;

P.  vzhledem k tomu, že napětí na finančních trzích je stále vysoké a že mezi jednotlivými členskými státy převládá nevyrovnanost v přístupu k financování; vzhledem k tomu, že vysoká pojistná rizika nepřiměřeně zvyšují zátěž státního dluhu, neboť vyžadují silnější fiskální konsolidaci, prohlubují krizi a brání tak růstu a tvorbě pracovních míst;

Q.  vzhledem k tomu, že Evropské unii se nedaří dosáhnout téměř žádného z cílů strategie Evropa 2020 a že pokrok členských států při plnění cílů strategie Evropa 2020 je navzdory naléhavé situaci velmi neuspokojivý; vzhledem k tomu, že závazky stanovené v národních programech reforem na rok 2012 nedostačují k tomu, aby mohla být většina cílů na úrovni EU splněna;

R.  vzhledem k tomu, že do vzdělávání a odborné přípravy, výzkumu a inovací, tedy do oblastí, jež jsou klíčové pro hospodářský růst a tvorbu pracovních míst, v EU dosud plyne menší objem investic než v zemích, které jsou jejími hlavními hospodářskými partnery a konkurenty; vzhledem k tomu, že produktivní investice do těchto oblastí jsou nezbytné pro udržitelné východisko z krize, ale i pro konsolidaci hospodářství EU na cestě ke konkurenceschopnosti a k produktivitě;

S.  vzhledem k tomu, že pro dosažení hlavních cílů strategie Evropa 2020 je zásadní genderový rozměr, neboť ženy představují největší zdroj dosud nevyužité pracovní síly; vzhledem k tomu, že většinu osob, jež v EU žijí v chudobě, představují ženy; vzhledem k tomu, že škrty ve veřejných službách, jako je péče o děti a jiné závislé osoby, budou mít negativní dopad na ženy, a tudíž na jejich schopnost podílet se na trhu práce; vzhledem k tomu, že v celém procesu evropského semestru je proto třeba věnovat zvláštní pozornost začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a konkrétním politikám zaměřeným na ženy; vzhledem k tomu, že zákonný věk odchodu do důchodu u žen je nezbytné sladit s důchodovým věkem mužů;

T.  vzhledem k tomu, že v rámci evropského semestru je třeba zajistit větší míru vzájemného působení mezi politikou zaměstnanosti, sociální politikou a hospodářskou politikou, jak je stanoveno v článcích 121 a 148 SFEU;

U.  vzhledem k tomu, že je nezbytné posílit demokratickou kontrolu, odpovědnost a legitimitu všech aktérů zapojených do procesu evropského semestru; vzhledem k tomu, že to není možné bez náležitého zapojení Evropského parlamentu;

V.  vzhledem k tomu, že vnitrostátní parlamenty zastupují práva, jež občané nabyli a přenesli je na ně, a ručí za ně; vzhledem k tomu, že zavedení evropského semestru by mělo být plně v souladu s výsadními pravomocemi vnitrostátních parlamentů;

Klíčová sdělení pro jarní zasedání Evropské rady

1.  naléhavě žádá Evropskou radu, aby zajistila začlenění následujících sdělení do politických pokynů na evropský semestr 2013, a pověřuje svého předsedu, aby tento postoj obhajoval na jarním zasedání Evropské rady ve dnech 14.–15. března 2013; poukazuje zejména na konkrétní doporučení, která má Evropská rada zohlednit ve svých politických pokynech, které tvoří přílohu tohoto usnesení;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že priority stanovené během loňského cyklu evropského semestru, zejména priority v oblasti tvorby pracovních míst, kvality pracovních míst, boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, nepřinesly očekávané výsledky;

3.  poukazuje na to, že hospodářská situace a sociální důsledky krize se během tohoto roku dále zhoršily, a zdůrazňuje tudíž, že je důležité zpřísnit závazek členských států, že se budou řídit politickými pokyny na rok 2013, zejména v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky;

I.  Cíle strategie Evropa 2020

4.  vyzývá Evropskou radu, aby zajistila, že roční politické pokyny, které se stanovují na základě roční analýzy růstu, se plně zaměří na dosažení všech cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění; vyjadřuje politování nad tím, že žádná zpráva o pokroku z oblasti strategie Evropa 2020 nebyla zahrnuta do roční analýzy růstu na rok 2013; vyzývá Komisi, aby tuto zprávu předložila včas před jarním zasedáním Evropské rady;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že pokud jde o dosažení cílů vytyčených ve strategii Evropa 2020, politické pokyny na rok 2012 ani jejich provádění nebyly dostatečně účinné; vyjadřuje politování nad skutečností, že některé členské státy se vzdalují od cílů strategie Evropa 2020;

6.  vyjadřuje politování nad tím, že závazky stanovené v národních programech reforem na rok 2012 nedostačují k tomu, aby mohla být většina cílů na úrovni EU splněna; zdůrazňuje, že je znepokojen tím, že stávající vnitrostátní cíle nestačí k dosažení hlavních cílů strategie Evropa 2020 týkajících se zaměstnanosti, vzdělání a zmírňování chudoby;

7.  vyzývá členské státy, aby v národních programech reforem na rok 2013 přijaly závazky, jež jsou nezbytné k tomu, aby mohly být splněny cíle strategie Evropa 2020;

8.  vyzývá Evropskou radu, aby ve svých politických pokynech zajistila, že na dosažení cílů strategie Evropa 2020 budou určeny finančních prostředky EU v dostatečné výši; naléhavě vyzývá členské státy, aby účelněji vyčleňovaly prostředky na dosažení cílů strategie Evropa 2020;

II.  Tvorba pracovních míst prostřednictvím strukturálních reforem a investic zaměřených na růst

9.  považuje za politováníhodné, že v uplynulém roce většina členských států nedodržela svůj závazek a nepředložila v rámci svých národních programů reforem na rok 2012 národní plány zaměstnanosti; vyzývá členské státy, aby v roce 2013 tento závazek dodržely; zdůrazňuje, že je třeba, aby národní plány zaměstnanosti obsahovaly komplexní opatření pro vytváření pracovních míst a zelené zaměstnanosti, vazbu mezi politikami zaměstnanosti a finančními nástroji, reformy trhů práce, jasný časový harmonogram pro postupné zavádění víceleté reformní agendy v příštích 12 měsících a označení oblastí i regionů, v nichž je nedostatek či přebytek pracovních sil s odbornou kvalifikací;

10.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise nestanovila předložení národních plánů zaměstnanosti jako povinný požadavek, a vyzývá Komisi, aby každý rok v rámci cyklu evropského semestru dohlédla na jejich přípravu;

11.  vyzývá členské státy, aby přijaly opatření, jež budou příznivá pro tvorbu pracovních míst, například reformy zdanění práce, jež podpoří zaměstnanost, skutečnou a dobrovolnou samostatnou výdělečnou činnost a zakládání nových podniků, zlepšily rámec pro podnikání, případně malým a středním podnikům usnadnily přístup k financování, přeměnily neformální a nehlášenou práci na řádné zaměstnání, reformovaly trh práce tak, aby byl adaptabilnější, dynamičtější, konkurenceschopnější a inkluzivnější a zároveň byla zajištěna odpovídající bezpečnost zaměstnanců, dále aby zaměstnavatelům a zaměstnancům poskytly dovednosti a nástroje, které jim umožní přizpůsobit se potřebám měnícího se trhu práce, aby modernizovaly systémy stanovování mezd – s aktivní účastí sociálních partnerů v rámci sociálního dialogu a s ohledem na rozmanitost národních modelů průmyslových vztahů, aby bylo dosaženo souladu mezi vývojem mezd a produktivity v mezích mezd umožňujících důstojné životní podmínky a aby k vytváření udržitelných a kvalitních pracovních míst využily vysokého potenciálu pro zaměstnanost v odvětvích, jako je například zelená ekonomika, sociální a zdravotní péče a v odvětví informačních a komunikačních technologií;

III.  Zaměstnanost mladých lidí

12.  vyzývá Evropskou radu, aby v politických pokynech na rok 2013 učinila z nezaměstnanosti mladých lidí prioritu;

13.  vyzývá členské státy, aby přijaly energická opatření pro boj proti nezaměstnanosti mladých lidí včetně cílených opatření aktivní politiky trhu práce a opatření, která budou řešit nesoulad získaných dovedností s poptávkou na trhu práce, a to zejména tím, že zamezí předčasnému ukončování školní docházky nebo učňovského vzdělávání a zajistí, aby vzdělávací systém a systém odborné přípravy mladé lidi účinně vybavily potřebnými dovednostmi, a energická opatření na podporu podnikání, účinnou podporu rozvoje podnikání pro mladé lidi a podporu rámců, které zabezpečí přechod z procesu vzdělávání na trh práce;

14.  rozhodně podporuje návrh Komise týkající se systému záruk pro mladé lidi; žádá, aby byl okamžitě proveden a aby na něj byly poskytnuty dostatečné finanční prostředky; domnívá se, že ESF by měl v systému záruk pro mladé lidi hrát klíčovou úlohu a že mezi finančními prostředky EU a členských států by se mělo usilovat o přiměřenou rovnováhu;

15.  naléhavě vyzývá členské státy, aby vypracovaly komplexní strategie pro mladé lidi, kteří nepracují ani se neúčastní procesu vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET); naléhavě je rovněž žádá, aby při vypracovávání těchto strategií projevily finanční solidaritu vůči členským státům s omezenými fiskálními možnostmi;

IV.  Adaptabilnější, dynamičtější a inkluzivnější trhy práce a kvalitnější pracovní místa

16.  vyjadřuje politování nad tím, že roční analýza růstu na rok 2013 se nezabývá kvalitou pracovních míst a že se věnuje velmi nepatrná pozornost otázce zavedení podmínek, jež jsou nutné ke zvýšení účasti na trhu práce, a to zejména v případě žen, pracovníků nad 45 let, zdravotně postižených osob a nejchudších osob;

17.  připomíná, že vnitřní rozdíly mezi členskými státy, zejména v ukazatelích zaměstnanosti a sociálních ukazatelích se prohlubují; poukazuje na to, že členské státy s relativně nesegmentovanými trhy práce, rozvinutými systémy sociálního zabezpečení a schopností dočasně upravit pracovní hodiny či pracovní dobu a dalšími flexibilními pracovními ujednáními (vnitřní flexibilita) a účinné modely kolektivního vyjednávání prokazují větší odolnost vůči sociálním důsledkům krize a jejímu dopadu na zaměstnanost;

18.  vyzývá k tomu, aby byly trhy práce adaptabilnější a dynamičtější, tedy schopné se přizpůsobit narušení hospodářské situace bez nutnosti propouštění pracovníků, a inkluzivnější, tedy příznivé pro vyšší účast na trhu práce, a to zvláště v případě zranitelných a zdravotně postižených osob;

19.  zdůrazňuje, že úsporná opatření by neměla ohrožovat kvalitu pracovních míst ani sociální ochrany a zdravotních a bezpečnostních norem; vybízí členské státy, aby podporovaly identifikaci společností a malých a středních podniků, které se snaží o lepší sociální podmínky, než o pouhé dodržování minimálních zákonných požadavků;

V.  Investice do vzdělávání a odborné přípravy

20.  zdůrazňuje, že vzdělávání a odborná příprava mají klíčovou úlohu pro dosažení cílů strategie Evropa 2020;

21.  zdůrazňuje význam snížení míry předčasného ukončování školní docházky, aby se zmenšil počet těch, kdo nepracují ani se neúčastní procesu vzdělávání nebo odborné přípravy;

22.  vyzývá členské státy, aby při provádění udržitelné, růst podporující a diferencované konsolidace zajistily účinné a dostatečné investice do vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení, aby se podařilo splnit veškeré závazky dohodnuté ve strategii Evropa 2020;

23.  vyzývá členské státy, aby do opatření v rámci evropského semestru zahrnuly evropské výměnné programy pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sporty;

VI.  Zajištění kvality veřejných služeb a boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

24.  je hluboce znepokojen tím, že od posledního cyklu evropského semestru v roce 2012 mezi všemi věkovými skupinami vzrostla chudoba a nezaměstnanost;

25.  vítá skutečnost, že analýza růstu na rok 2013 se zabývá chudobou, sociálním vyloučením a řešením sociálních důsledků krize; žádá Komisi, aby na tato opatření položila důraz v doporučeních pro jednotlivé země a aby se zabývala zejména chudobou pracujících, chudobou mezi lidmi s omezenými nebo žádnými vazbami na trh práce a chudobou mezi staršími lidmi; žádá Evropskou radu, aby tyto pokyny schválila jako prioritu;

26.  žádá, aby provádění integrovaných strategií aktivního začleňování bylo ústředním prvkem agendy sociální politiky na úrovni EU i na úrovni jednotlivých členských států;

VII.  Úsilí o přiměřenou diferencovanou konsolidaci veřejných financí s příznivými dopady pro růst při současném zajištění hospodářské obnovy a tvorby pracovních míst

27.  uznává, že v zájmu vyvarování se negativního krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého vlivu na růst a zaměstnanost je nezbytné provést přiměřenou a diferencovanou fiskální konsolidaci podporující růst a současně přitom zajistit udržitelnost veřejných financí; zdůrazňuje, že dopad programů fiskální konsolidace by měl být hodnocen na základě jejich krátkodobých vlivů na růst, zaměstnanost a sociální začlenění, a to zejména v zemích, které se nacházejí v recesi nebo dosahují nepatrného růstu; vyzývá Komisi a Evropskou radu, aby plně využily flexibilitu v dobách hospodářského poklesu, kterou stanoví nařízení (EU) č. 1175/2011 a (EU) č. 1177/2011;

28.  zdůrazňuje, že Komise by měla více přihlížet ke specifickým místním, regionálním a celostátním trendům a k možným chybám v předpovědích, které jsou podkladem pro roční analýzu růstu;

29.  domnívá se, že fiskální konsolidace by měla být prováděna tak, aby byla přiměřená a podporovala růst, a její tempo v jednotlivých zemích bylo rozdílné podle jejich fiskálních možností a možností širšího evropského hospodářství, aby se předešlo negativním vlivům na růst a zaměstnanost a aby byla současně zajištěna udržitelnost dluhu;

30.  vyzývá Komisi, aby přizpůsobila své modely dopadu multiplikačního účinku fiskálního snižování rozpočtů členských států na růst a vytváření pracovních míst v souladu s nedávnými revizemi MMF;

31.  vyzývá Evropskou radu, aby ve svých politických pokynech zajistila soudržnost mezi různými prioritami, aby nebyl ohrožen udržitelný růst a potenciál v oblasti tvorby pracovních míst, nezvyšovala se chudoba a sociální vyloučení ani se nebránilo všeobecnému přístupu k poskytování kvalitních veřejných služeb; je přesvědčen, že hlavní prioritou musí být zavedení integrovaných reformních opatření a investice, které podpoří růst a tvorbu pracovních míst za současného zajištění udržitelnosti veřejných financí;

32.  vyzývá Evropskou radu, aby v případě, že schválí první prioritu roční analýzy růstu, jíž je „diferencovaná fiskální konsolidace podporující růst“, konkrétně vysvětlila, jak může být zaváděna v plném souladu s cílem zvýšit sociální soudržnost a bojovat proti chudobě, jak je uvedeno ve čtvrté prioritě „řešení nezaměstnanosti a sociálních dopadů krize“;

33.  zdůrazňuje, že je potřebné dosáhnout plné soudržnosti mezi rozpočtovou konsolidací a hospodářskými opatřeními na jedné straně a opatřeními v oblasti sociální politiky a zaměstnanosti a prorůstovými opatřeními na druhé straně;

34.  poukazuje na to, že v době výrazných rozpočtových omezení a snížené kapacity soukromého sektoru v oblasti poskytování úvěrů představují strukturální fondy a Fond soudržnosti díky svému finančnímu rozsahu a sledovaným cílům hlavní páku, kterou mají členské státy k dispozici a jíž mohou stimulovat hospodářství a napomoci dosažení cílů růstu a zaměstnanosti vytyčených ve strategii Evropa 2020; v této souvislosti zdůrazňuje, že politika soudržnosti by vzhledem ke své klíčové roli, kterou hraje v rozvoji vnitrostátních programů v rámci evropského semestru, měla být hlavním předmětem zájmu roční analýzy růstu a měl by se jí věnovat prostor v rámci výroční rozpravy o růstu a pracovních příležitostech v EU;

VIII.  Demokratická legitimita a zapojení občanské společnosti

35.  je znepokojen skutečností, že úloha Evropského parlamentu, vnitrostátních parlamentů, sociálních partnerů a občanské společnosti v evropském semestru zůstává nadále nedostatečná; upozorňuje na to, že politické pokyny v rámci roční analýzy růstu, jež navrhla Komise a mají být schváleny Evropskou radou, vznikly bez spolupráce s Parlamentem a s občanskou společností, a proto postrádají demokratickou legitimitu;

36.  domnívá se, že při zajišťování nezbytné demokratické legitimity hraje Evropský parlament zásadní úlohu; soudí, že v situaci, kdy není k dispozici právní základ pro to, aby v rámci roční analýzy růstu mohl být uplatněn řádný legislativní postup, by Evropská rada v zájmu zajištění demokratické legitimity měla při schvalování politických pokynů zohlednit připomínky Parlamentu;

37.  žádá Komisi, aby po členských státech požadovala záruku maximální transparentnosti při přípravě národních programů reforem a široké zapojení vnitrostátních parlamentů a sociálních partnerů do tohoto procesu;

Další úsilí, které je třeba vyvíjet v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí
Tvorba pracovních míst prostřednictvím strukturálních reforem a investic zaměřených na růst

38.  připomíná, že pro posílení růstu, který povede k intenzivnímu vytváření pracovních míst, jsou třeba takové politiky zaměstnanosti, které nastaví příznivé podmínky pro vytváření pracovních míst, usnadní pozitivní přechody z jednoho pracovního místa na jiné a ze stavu nezaměstnanosti do zaměstnání, zvýší nabídku pracovní síly a přizpůsobí její zeměpisné rozložení i dovednosti potřebám trhu práce;

39.  zdůrazňuje, že jsou zapotřebí reformy trhu práce, které zvýší produktivitu práce a její účelnost, a tím zvýší konkurenceschopnost hospodářství EU a umožní udržitelný růst a tvorbu pracovních míst při přísném dodržování litery a ducha evropského sociálního acquis a jeho zásad; je přesvědčen, že reformy trhu práce by měly být provedeny tak, aby podpořily kvalitu pracovních míst;

40.  navrhuje, aby členské státy, pokud jim to fiskální podmínky dovolí, snížily zdanění práce, a to zejména v případě pracovníků s nízkými platy a nízkou kvalifikací a zranitelných skupin; domnívá se, že velmi účinnou pobídkou pro vytváření pracovních míst je vhodně cílené dočasné snížení příspěvků na sociální zabezpečení nebo systémy subvencování pracovních míst pro nové zaměstnance, zejména osoby s nízkou kvalifikací nebo dlouhodobě nezaměstnané;

41.  poukazuje na to, že demografické změny mají jednoznačný dopad na zajištění sociální infrastruktury, což představuje vážný problém pro všechny generace v celé EU; v této souvislosti zdůrazňuje, že úloze politik soudržnosti by při řešení závažných demografických problémů měla být v analýze Komise věnována větší pozornost;

42.  zdůrazňuje, že je třeba provést nezbytné reformy, které zajistí udržitelnost důchodových systémů; domnívá se, že věk odchodu do důchodu by mohl být posuzován na základě vývoje průměrné délky života, ale připomíná, že skutečný věk odchodu do důchodu je možné zvýšit bez zvyšování povinného věku odchodu do důchodu tím, že se sníží počet lidí, kteří odcházejí do důchodu předčasně; je přesvědčen, že v zájmu úspěšného zvýšení skutečného věku odchodu do důchodu musí být reformy důchodových systémů doprovázeny politikami, které omezí přístup k režimům předčasného odchodu do důchodu a další možnosti předčasného odchodu do důchodu, vytvoří pro starší pracovníky pracovní příležitosti, zaručí přístup k celoživotnímu učení, zavedou politiky daňových zvýhodnění s pobídkami pro delší setrvání v pracovním procesu a podpoří aktivní a zdravé stárnutí;

43.  vyzývá Komisi, aby se společně s členskými státy snažila zajistit, aby programy úsporných opatření neomezovaly opatření pro tvorbu pracovních míst a prorůstové politiky a nesnižovaly sociální ochranu; vyzývá členské státy, aby se přednostně zaměřily na výdaje podporující růst, jako jsou výdaje na vzdělávání, celoživotní učení či výzkum a energetickou účinnost, a současně aby zajistily účinnost těchto výdajů;

44.  souhlasí s názorem Komise, že inovativní finanční nástroje EU mohou posloužit k urychlení cílených investic, k dosažení multiplikačního efektu rozpočtu EU a ke zvýšení růstového potenciálu EU; naléhavě proto vyzývá Komisi, aby členským státům a regionům poskytla podrobné informace, další pomoc a pokyny týkající se širšího využití finančních nástrojů v rámci politiky soudržnosti v roce 2013 a v příštím programovém období (2014–2020); vyzývá členské státy, aby následovaly Komisi a také ve svých vnitrostátních programech reforem jasně uvedly, jakým způsobem mají v úmyslu využít strukturální fondy k tomu, aby za použití finančních nástrojů podpořily priority spočívající ve zvýšení růstu a zaměstnanosti;

45.  vítá skutečnost, že v rámci priorit v roční analýze růstu na rok 2013 Komise věnovala pozornost využití potenciálu tvorby pracovních míst v klíčových odvětvích, jako jsou například inovativní odvětví, služby, zelená ekonomika, zdravotní a sociální péče (bílý sektor) a odvětví informačních a komunikačních technologií; vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily iniciativy, které napomohou rozvoji těchto odvětví s vysokým potenciálem pro zaměstnanost;

46.  připomíná, že plné využití potenciálu tvorby pracovních míst v těchto nových odvětvích bude vyžadovat přizpůsobení se novým požadavkům, zejména ze strany osob s nízkou kvalifikací a starších pracovníků, a nové dovednosti; vyzývá Komisi a členské státy, aby předjímaly potřeby těchto nových odvětví v oblasti dovedností a zaručily nezbytné investice do vzdělávání a odborné přípravy nezbytné k jejich zajištění;

47.  vyjadřuje politování nad tím, že mezi prioritami v roční analýze růstu na rok 2013 nejsou vůbec zmíněna opatření k začleňování hlediska rovnosti žen a mužů; domnívá se, že klíčem k dosažení hlavního cíle strategie Evropa 2020 týkajícího se míry zaměstnanosti je podstatné zvýšení účasti žen na trhu práce; vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly nezbytná opatření na podporu vyšší míry zaměstnanosti žen, jako je například zajištění dostupnosti pečovatelských služeb a péče o děti, přiměřené systémy mateřské, otcovské a rodičovské dovolené, flexibilní pracovní doba a flexibilita, pokud jde o místo vykonávání práce;

48.  vyzývá členské státy, aby zlepšily podmínky pro podnikání, zejména malých a středních podniků, a žádá Komisi a Evropskou radu, aby zintenzívnily úsilí o zlepšení jednotného trhu a posílení digitálního hospodářství a více se zaměřily na inteligentní regulaci s cílem omezit zbytečnou byrokracii; vítá Akt o jednotném trhu II a vyzývá k jeho rychlému provedení v plném rozsahu;

49.  vyzývá Komisi, aby správu jednotného trhu označila za jednu z klíčových priorit, jelikož podstatně přispívá k plnění cílů evropského semestru, zejména k vytváření udržitelného hospodářského růstu a zaměstnanosti; je toho názoru, že doporučení Komise pro jednotlivé země by měla členským státům zároveň nabídnout praktičtější řešení zaměřená na lepší fungování jednotného trhu, aby se zvýšila vstřícnost veřejnosti a politická angažovanost v otázce podpory jeho dokončení;

50.  vítá uznání významu, který má pro malé a střední podniky přístup k financím, neboť tyto podniky jsou základním kamenem zaměstnanosti a tvorby pracovních míst v EU a mají důležitý potenciál, co se týče řešení nezaměstnanosti mládeže a nerovnováhy v zastoupení žen a mužů na trhu práce; naléhavě vyzývá členské státy, aby přístup MSP k financím učinily absolutní prioritou svých vnitrostátních plánů růstu; naléhavě žádá členské státy, aby umožnily snadný přístup k evropským fondům určeným k tomuto účelu;

51.  uznává význam vyšší úvěrové kapacity EIB a doporučuje, aby byla tato kapacita sladěna s prioritami EU zaměřenými na odstranění regionálních nerovností; vyzývá Komisi, aby požádala členské státy, aby část finančních prostředků ze strukturálních fondů použily ke sdílení úvěrového rizika EIB a aby poskytly úvěrové záruky pro malé a střední podniky a mikropodniky, a posílily tak hospodářskou aktivitu ve všech odvětvích a regionech, zajistily další pracovní příležitosti a překonaly problém nedostatečné dostupnosti úvěrů, která v současné době tíží malé a střední podniky;

52.  vyzývá členské státy, aby stimulovaly a podporovaly podnikání včetně sociálního podnikání a zakládání nových podniků, a to zejména prostřednictvím programů pro rozvoj podnikání a přístupu k financování;

53.  vyzývá Komisi k zajištění silné podpory sociálního podnikání v rámci víceletého rámce 2014–2020, neboť tato oblast má zjevný vysoký potenciál tvorby nových pracovních míst a inovačního růstu;

54.  naléhavě žádá Komisi, aby plně mobilizovala nástroje EU a finanční podporu pro dosažení cílů strategie Evropa 2020; vyzývá členské státy, aby plně využívaly strukturálních fondů k posílení zaměstnatelnosti lidí a účinnému boji proti strukturální a dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti mladých lidí;

55.  upozorňuje na skutečnost, že politika soudržnosti jakožto hlavní investiční nástroj EU, který plní ve strategii Evropa 2020 důležitou funkci a cíleně se zaměřuje na investiční potřeby na místní, regionální a celostátní úrovni, přispívá nejen ke snižování rozdílů mezi regiony, ale také k hospodářské obnově členských států, k úspěšnému dosažení udržitelného růstu a k vytváření pracovních míst v členských státech a celé Unii; podotýká, že z těchto důvodů je politika soudržnosti jedním z nejlepších dostupných nástrojů k tomu, aby byla obnova doprovázena intenzivním růstem pracovních míst, jak předpokládá Komise v roční analýze růstu na rok 2013; v tomto ohledu se domnívá, že jakékoli škrty v rozpočtu na politiku soudržnosti by měly na cíle strategie EU 2020 výrazně negativní dopady, a trvá na tom, aby v novém programovém období byly na politiku soudržnosti přiděleny přiměřené zdroje alespoň v tom objemu, který byl schválen pro současné programové období let 2007 až 2013, a aby se vztahovaly na všechny regiony EU;

56.  vítá skutečnost, že Komise v rámci roční analýzy růstu na rok 2013 uznala, že pro zajištění rychlejšího rozdělování dosud nepřidělených prostředků ze strukturálních fondů je zapotřebí dalšího posílení administrativní kapacity; poukazuje na to, že toto úsilí by se mělo zaměřit na orgány na vnitrostátní, regionální a místní úrovni; zdůrazňuje, že rychlejší rozdělování nepřidělených prostředků ze strukturálních fondů může napomoci k dosažení větší likvidity na trhu;

57.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistili, že regionální politika bude nadále hrát důležitou roli při rozvoji vnitrostátních programů v rámci evropského semestru a že bude ve středně- až dlouhodobém horizontu představovat klíčový nástroj pro dosažení stanovených cílů v oblasti sociálních politik a zaměstnanosti;

58.  považuje za zásadní, aby politika soudržnosti svou schopností přizpůsobit se specifickým podmínkám a potřebám na místní, regionální a vnitrostátní úrovni přispívala ke snižování vnitřních nerovností v oblasti hospodářské soutěže a strukturální nerovnováhy; v tomto kontextu vítá iniciativu Komise, která v rámci možností usiluje o přerozdělení dosud nevyužitých prostředků ze strukturálních fondů ve prospěch účinného využívání energetických zdrojů, zaměstnanosti mladých a ve prospěch malých a středních podniků, jelikož při plnění cílů strategie EU 2020 budou hrát významnou roli; žádá, aby byl o provádění této iniciativy na vnitrostátní úrovni i nadále náležitě informován;

Zaměstnanost mladých lidí

59.  vyzývá členské státy, aby přijaly opatření, která usnadní přechod mladých lidí z procesu vzdělávání a odborné přípravy na trh práce; poukazuje v této souvislosti na úspěch „duálního odborného vzdělávání“ zavedeného v některých členských státech, jež vedlo k nejvyšší míře zaměstnanosti mladých lidí v Evropské unii;

60.  domnívá se, že je důležité pomoci mladým lidem získat dovednosti účinnějším způsobem, což vyžaduje větší spolupráci a komunikaci mezi společnostmi, vládami a poskytovateli vzdělání;

61.  vítá oznámení Komise, že předloží balíček opatření  týkající se zaměstnanosti mladých lidí; vyzývá členské státy, aby v úzké spolupráci se sociálními partnery podpořily a vytvořily záruku pro mladé lidi, jejímž cílem je nabídnout každému mladému člověku v EU pracovní či učňovské místo, další odbornou přípravu nebo kombinaci práce a vzdělávání, a to nejpozději do čtyř měsíců od počátku nezaměstnanosti; domnívá se, že financování ze strany Unie a zejména pak z ESF by mělo hrát v systému záruk pro mladé lidi klíčovou úlohu; vyzývá Komisi, aby v zájmu rozvoje systémů záruk pro mladé lidi poskytla členským státům a regionům technickou pomoc na jejich provádění a pro účinné využití prostředků ESF; zdůrazňuje, že vnitrostátní odvětvoví partneři by měli hrát klíčovou úlohu v provádění systémů záruky pro mladé lidi v úzké spolupráci s místními a regionálními orgány;

62.  uvádí, že systémy záruky pro mladé lidi by měly být doplněny kvalitním rámcem, aby zajistily, že kvalita těchto nabízených systémů a této odborné přípravy, učňovského vzdělávání a zaměstnání bude zahrnovat odpovídající pracovní podmínky a zdravotní a bezpečnostní normy; domnívá se, že v tomto rámci by všichni mladí lidé měli dostat personalizované hodnocení svých potřeb a mít k dispozici přizpůsobené a personalizované služby;

63.  vítá návrh Komise vybudovat prostřednictvím Výboru pro zaměstnanost mnohostranný dohled nad prováděním programů záruky pro mladé lidi a žádá, aby byl přidružen i Evropský parlament;

64.  vítá iniciativu Komise předložit návrh doporučení Rady o systémech záruk pro mladé lidi; vyzývá členské státy a regiony, aby podporovaly podnikání a samostatnou výdělečnou činnost mladých lidí a aby zavedly programy podpory rozvoje podnikání zacílené konkrétně na mladé lidi;

65.  zdůrazňuje, že v lednu 2012 Evropská rada navrhla pilotní akci, která by pomohla osmi členským státům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti mladých lidí přerozdělit některé příspěvky z jejich strukturálních fondů EU na řešení nezaměstnanosti mladých lidí; vyjadřuje politování nad tím, že v květnu 2012 Komise podstatně snížila odhady týkající se fondů, u nichž může dojít k přerozdělení, z 82 miliard EUR na 29,8 milionů EUR, čímž zmenšila rozsah pilotních akcí; lituje toho, že jen malá část těchto fondů byla doposud přesměrována na pomoc mladým lidem při hledání práce;

66.  vítá návrh, aby se v programovém období 2014–2020 více využily prostředky Evropského sociálního fondu na opatření v oblasti zaměstnanosti mladých lidí; žádá, aby využití prostředků ESF na opatření pro mladé lidi bylo zaměřeno zvláště na učňovské vzdělávání / odbornou přípravu a na podnikání; vítá přesun nevyužitých prostředků strukturálních fondů z finančního období EU 2007–2013 na řešení vysoké míry nezaměstnanosti mladých lidí a podporu malých a středních podniků;

Investice do vzdělávání a odborné přípravy

67.  zdůrazňuje, že je důležité zlepšit sledování dovedností v konkrétních odvětvích nebo regionech a řešit co nejrychleji nesoulad získaných dovedností s poptávkou na trhu práce; vyzývá Komisi a členské státy, aby spolupracovaly na vypracování přehledu dovedností EU, a vytvořily tak komplexní přehled o potřebách EU v oblasti dovedností;

68.  vyzývá EU a členské státy, aby podporovaly spolupráci a součinnost mezi odvětvím vzdělávání a odborné přípravy a podniky, jež umožní předvídat potřeby v oblasti dovedností a přizpůsobit systém vzdělávání a odborné přípravy potřebám trhu práce, a zajistit tak pracovní sílu s potřebnými dovednostmi odpovídajícími proměnlivému pracovnímu prostředí a individuálním potřebám stárnoucí pracovní síly a usnadnit přechod z procesu vzdělávání a odborné přípravy do zaměstnání;

69.  vyzývá členské státy, aby prioritně zajistily investice do vzdělávání, odborné přípravy, podpory podnikatelských dovedností a celoživotního učení pro všechny věkové skupiny, a to nejen prostřednictvím formálního vzdělávání, ale také prostřednictvím rozvoje neformálního a informálního učení; varuje před sociálními a hospodářskými důsledky škrtů v rozpočtech na vzdělávání a odbornou přípravu, jež ztěžují překonání krize a snižují konkurenceschopnost ekonomik členských států;

70.  poukazuje na to, že důležitou úlohu v oblasti zvýšení zaměstnatelnosti může hrát využití nových příležitostí k učení a co nejlepší využití znalostí, dovedností a schopností nabytých jinak než prostřednictvím formálního vzdělávání; zdůrazňuje význam uznávání platnosti neformálního a informálního učení; vítá návrh doporučení Rady předložený Komisí, který vybízí členské státy, aby do roku 2015 zavedly systémy uznávání neformálního a informálního učení spojené s evropským rámcem kvalifikací, jež by mimo jiné zahrnovaly možnost získat na základě neformálního nebo informálního učení plnou nebo částečnou kvalifikaci;

71.  vybízí k efektivnímu zavádění vnitrostátních rámců kvalifikací jako nástroje podporujícího rozvoj celoživotního učení; opakuje svoji výzvu Komisi, aby realizovala myšlenku Evropského znalostního pasu, jenž zajistí transparentnost a podpoří přeshraniční mobilitu pracovníků;

72.  zdůrazňuje, že je zapotřebí zvýšit kvalitu, odbornou způsobilost a postavení učitelů, neboť to je nezbytnou podmínkou pro vytvoření vysoce výkonného evropského systému vzdělávání a odborné přípravy; žádá Komisi a členské státy, aby na tento účel vynaložily nezbytné úsilí a zdroje;

Adaptabilnější, dynamičtější a inkluzivnější trhy práce a kvalitnější pracovní místa

73.  je přesvědčen, že reformy trhu práce by se měly zaměřit na zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti při zachování kvality pracovních míst; vyzývá Evropskou radu, aby v politických pokynech na rok 2013 věnovala pozornost kvalitě pracovních míst, zejména pokud jde o to, zda pracovníci mají zajištěn přístup k základnímu souboru pracovních práv, jež jsou zakotvena ve Smlouvách, aniž jsou tím dotčeny právní předpisy členských států;

74.  je přesvědčen, že strukturální reformy trhu práce by měly zavést vnitřní flexibilitu, aby se i v časech narušení hospodářství udržela zaměstnanost a zajistila kvalita pracovních míst, bezpečný přechod mezi zaměstnáními, systémy dávek v nezaměstnanosti založené na aktivačních požadavcích a vázané na reintegrační politiky, které zachovají pobídky k práci a zároveň zajistí dostatečný příjem, a smluvní ujednání s cílem bojovat proti segmentaci trhu práce, předvídat a předjímat hospodářské restrukturalizace a zajistit přístup k celoživotnímu učení;

75.  vyzývá členské státy, aby bojovaly proti existenci a rozšiřování nejistých pracovních podmínek a falešné samostatné výdělečné činnosti a aby zajistily, že osoby s dočasnými pracovními smlouvami nebo pracující na zkrácený úvazek či osoby samostatně výdělečně činné požívají odpovídající sociální ochrany a mají přístup k odborné přípravě;

76.  vyzývá členské státy, aby podle potřeby a s cílem prosazovat stabilní zaměstnanecké vztahy zkvalitnily právní předpisy v oblasti zaměstnanosti a podpořily a vytvořily podmínky pro nabízení flexibilnějších pracovních dohod společně s příslušnou úrovní sociálního zabezpečení zvláště pro starší a mladé pracovníky a prostřednictvím systému podpory mobility podpořily dobrovolnou mobilitu pracovníků;

77.  vyzývá Komisi a členské státy, aby se zabývaly nízkou účastí znevýhodněných skupin na trhu práce, a to včetně příslušníků menšin (např. Romů) a zdravotně postižených osob, a vždy braly zřetel na mzdy zajišťující důstojný život;

78.  vyzývá členské státy, aby v úzké spolupráci se sociálními partnery zvýšily rozsah a účinnost aktivních politik trhu práce, jež se budou vzájemně podporovat aktivačními pobídkami, jako jsou programy zaměřené na usnadnění přechodu od sociálních dávek zpět na trh práce, a vhodnými systémy sociálních dávek s cílem udržet zaměstnatelnost lidí, podporovat je v jejich návratu do pracovního procesu a zajistit jim důstojné životní podmínky;

79.  vyzývá členské státy, aby předjímaly restrukturalizační procesy s cílem zachránit pracovní místa, podpořit vnitřní i vnější mobilitu a minimalizovat jejich možné negativní dopady; vyzývá členské státy, aby za náležitého dodržení zásady subsidiarity účinně uplatňovaly vnitrostátní právní předpisy a platné směrnice EU, například směrnici o hromadném propouštění, směrnici o převodech podniků a rámcovou směrnici o informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci; domnívá se, že finanční prostředky EU by měly hrát důležitou úlohu při předcházení možným negativním důsledkům restrukturalizačních procesů nebo jejich minimalizaci či zmírňování;

80.  žádá Komisi a členské státy, aby zajistily účinné prosazování směrnice 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání;

81.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podnikly kroky ke zvýšení mobility uvnitř trhu práce i mezi trhy práce jednotlivých členských států s cílem prohloubit integraci evropského trhu práce a aby odstranily právní a administrativní překážky volného pohybu pracovníků v EU, jako jsou přechodná omezení trhu práce pro pracovníky z Rumunska a Bulharska, a aby zkvalitnily práva na sociální zabezpečení a pracovní podmínky pracovníků při využití jejich práva na volný pohyb; vyzývá členské státy, aby více využívaly síť EURES, a tak zlepšily zprostředkování pracovních míst přeshraničním žadatelům o pracovní místa;

82.  upozorňuje na nárůst chudoby a nezaměstnanosti u všech věkových skupin; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby proto přijaly nové závazky s cílem řešit tuto situaci, zejména chudobu pracujících, chudobu mezi lidmi s omezenými nebo žádnými vazbami na trh práce, včetně dlouhodobě nezaměstnaných starších pracovníků, a chudobu mezi staršími lidmi;

83.  vyzývá členské státy, aby zajistily, že nepříznivé dopady fiskální konsolidace na rovnost žen a mužů, zaměstnanost a chudobu žen budou odvráceny díky zaujetí přístupu zohledňování problematiky rovnosti žen a mužů ve státních rozpočtech, řešení důraznějších doporučení pro členské státy zohledňujících aspekt rovnosti žen a mužů a rozčlenění hlavních cílů strategie Evropa 2020 a odpovídajících vnitrostátních cílů podle pohlaví;

Zajištění kvality veřejných služeb a boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

84.  vyzývá členské státy, aby zvýšily přiměřenost a účinnost systémů sociální ochrany a zajistily, že budou dále fungovat jako záchranná síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení; zároveň upozorňuje, že evropský sociální model vyžaduje modernizaci, pokud jde o aktivaci sociálních států, které investují do lidí a poskytují nástroje a pobídky s cílem vytvářet udržitelná pracovní místa a růst a předcházet narušení sociální oblasti;

85.  vyzývá členské státy, aby uskutečňovaly strategie aktivního začleňování a zavedly přiměřené a cenově dostupné vysoce kvalitní služby a individuálně zaměřené přístupy ke kvalitnímu zaměstnání s cílem zabránit marginalizaci skupin s nízkými příjmy a zranitelných skupin;

86.  vyzývá členské státy, aby ve svých národních programech reforem přesně uvedly, jak budou prostředky z fondů EU využity k podpoře splnění národních cílů v oblasti boje proti chudobě a dalších cílů v oblasti sociálních věcí, zaměstnanosti a vzdělávání, jimiž by se mělo zajistit dosažení cílů strategie Evropa 2020;

87.  vyzývá EU a členské státy, aby zajistily, že všechny reformy týkající se zdravotnických systémů se zaměří na zlepšování kvality, zajištění přiměřenosti, dostupnosti a všeobecného přístupu k péči a zajištění jejich udržitelnosti;

88.  je přesvědčen, že cílené dotace na nábor nových pracovníků ze znevýhodněných skupin jsou účinným způsobem, jak zvýšit míru jejich účasti na trhu práce;

89.  vyzývá členské státy a Komisi, aby zajistily slučitelnost fiskální konsolidace se sociálním rozměrem a rozměrem zaměstnanosti ve strategii Evropa 2020;

90.  je znepokojen sociálním dopadem krize na chudobu mezi ženami; vyzývá Komisi, aby posoudila dopady fiskální konsolidace na rovnost mezi ženami a muži a zaměstnanost žen;

91.  žádá členské státy, aby vypracovaly opatření ke snížení chudoby pracujících, například opatření na podporu dostatečné míry účasti domácností na trhu práce a na usnadnění přechodu k lepším zaměstnáním pro osoby s nízkými příjmy nebo s nejistými pracovními místy; vyzývá členské státy, aby bojovaly proti chudobě pracujících tím, že budou uplatňovat politiky trhu práce, jejichž cílem je zajištění mezd zabezpečujících důstojný život pro ty, kdo pracují;

92.  vyzývá Komisi, aby příslušným výborům Parlamentu každý rok na začátku listopadu předložila roční analýzu růstu za každý rok počínaje 4.–5. listopadem 2013, aby měl Parlament dostatek času představit svá stanoviska v rámci následných evropských semestrů;

Další úsilí potřebné ke zlepšení správy a posílení závazku a demokratické legitimity

93.  vyzývá Evropskou radu a členské státy, aby zajistily, že se do provádění a sledování politických pokynů v rámci strategie Evropa 2020 a procesu správy ekonomických záležitostí úzce zapojí vnitrostátní a regionální parlamenty, sociální partneři, veřejnoprávní orgány a občanská společnost, a zaručily tak jejich spoluúčast;

94.  vyzývá Evropskou radu a Komisi, aby začlenily sledování a hodnocení zaměstnanosti, sociálních a vzdělávacích cílů strategie Evropa 2020 do evropského semestru 2013 efektivněji;

95.  opakovaně vyzývá ke zvýšení demokratické legitimity v rámci evropského semestru; vyzývá Evropskou radu, aby při přijímání politických pokynů na rok 2013 zohlednila připomínky a návrhy Evropského parlamentu;

96.  žádá, aby byl Parlament náležitě zapojen do procesu evropského semestru, a mohl tak zastupovat zájmy občanů a posílit legitimitu sociálních politik, které mají provádět členské státy;

97.  přeje si, aby se posílila úloha vnitrostátních parlamentů, pokud jde o jejich zapojení do procesu vytváření hospodářské a sociální politiky v rámci evropského semestru, a tak se zvýšila legitimita přijatých rozhodnutí;

98.  vyzývá k zapojení sociálních partnerů a občanské společnosti s cílem zvýšit přiměřenost a efektivitu sociálních politik;

o
o   o

99.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

PŘÍLOHA

ZVLÁŠTNÍ DOPORUČENÍ, JEŽ MÁ EVROPSKÁ RADA PŘIJMOUT V RÁMCI SVÝCH POLITICKÝCH POKYNŮ

Cíle strategie Evropa 2020

Doporučení 1: Plnění cílů strategie Evropa 2020

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

Splnit všechny cíle strategie Evropa 2020 – strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

Závazky stanovené v národních programech reforem na rok 2013 musí být dostatečné, aby umožnily splnit cíle strategie Evropa 2020.

Členské stát by měly účinněji využít vnitrostátní rozpočty k dosažení cílů strategie Evropa 2020.

Zajistit, aby na dosažení cílů strategie Evropa 2020 byla vyčleněna dostatečná část prostředků EU.

Tvorba pracovních míst prostřednictvím strukturálních reforem a investic zaměřených na růst

Doporučení 2.1 k národním plánům zaměstnanosti

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

Členské státy by jako součást svých národních plánů reforem na rok 2013 měly předložit národní plány zaměstnanosti.

Národní plány zaměstnanosti musí obsahovat:

   komplexní opatření na podporu tvorby pracovních míst a zelené zaměstnanosti, zejména v odvětvích, kde existuje vysoký potenciál pro tvorbu pracovních míst,
   vazbu mezi politikami zaměstnanosti a finančními nástroji,
   v případě potřeby reformy trhů práce,
   aktivní politiky trhu práce zaměřené na nezaměstnané mladé lidi, na dlouhodobě nezaměstnané, na nezaměstnané seniory a další zranitelné skupiny,
   jasný časový harmonogram pro postupné zavádění víceleté reformní agendy v příštích 12 měsících a označení oblastí i regionů, v nichž je nedostatek či přebytek pracovních sil s odbornou kvalifikací.

Doporučení 2.2 k reformám zdanění práce

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

Členské státy by měly přijmout reformy zdanění práce, které budou stimulovat zaměstnanost.

Členské státy by měly zvážit snížení zdanění práce, zvláště prostřednictvím vhodně zacíleného dočasného snížení příspěvků na sociální zabezpečení nebo zavedením systémů subvencování pracovních míst pro nové zaměstnance, zejména pro osoby s nízkými mzdami nebo s nízkou kvalifikací, pro dlouhodobě nezaměstnané a pro další zranitelné skupiny, přičemž by měly zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných důchodových systémů.

Doporučení 2.3: k boji proti nehlášené práci

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

Přeměnit nehlášenou práci v řádné zaměstnání, mimo jiné i zvýšením kapacity inspekcí práce.

Doporučení 2.4: k systémům stanovování mezd

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

Modernizovat systémy stanovování mezd – v rámci sociálního dialogu s aktivním zapojením sociálních partnerů a při respektování rozmanitosti národních modelů průmyslových vztahů – za účelem dosažení souladu mezi vývojem mezd a produktivitou v mezích mezd umožňujících důstojné životní podmínky.

Doporučení 2.5: k reformám, jež zajistí udržitelnost důchodových systémů

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

Zavést nezbytné reformy k zajištění udržitelnosti důchodových systémů spočívající:

  v tom, že věk odchodu do důchodu by mohl být posuzován ve vztahu k vývoji průměrné délky života,

  ve zvýšení skutečného věku odchodu do důchodu zlepšením pracovních podmínek, snížením četnosti předčasných odchodů z trhu práce (například zavedením politik daňového zvýhodnění s pobídkami pro delší setrvání v pracovním procesu) a umožněním, aby pracovníci pružně přecházeli z práce do důchodu,

  v tom, že politiky rozšiřující pracovní příležitosti pro starší pracovníky, přístup k celoživotnímu učení a aktivní a zdravé stárnutí musí být hlavní součástí reforem prováděných v důchodových systémech, aby u starších pracovníků nedocházelo k delším obdobím nezaměstnanosti.

Doporučení 2.6 k investicím zacíleným na růst

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

Programy úsporných opatření by neměly brzdit opatření pro tvorbu pracovních míst, prorůstové politiky ani ohrozit sociální ochranu.

Členské státy by měly upřednostnit investice podporující růst do vzdělávání, celoživotního učení a inovací a energetické účinnosti.

Doporučení 2.7: k využití potenciálu tvorby pracovních míst v klíčových odvětvích, jako jsou zelená ekonomika, zdravotní a sociální péče a informační a komunikační technologie

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

Komise a členské státy by měly podpořit iniciativy a investice, které napomohou rozvoji odvětví s vysokým potenciálem pro zaměstnanost, jako jsou inovační průmysl, zelená ekonomika, služby, zdravotní a sociální péče a informační a komunikační technologie.

Vyzývá Komisi a členské státy, aby předjímaly potřeby těchto nových odvětví v oblasti dovedností a investice do vzdělávání a odborné přípravy nezbytné k jejich zajištění, které napomohou přizpůsobení pracovníků těmto potřebám, a to zejména v případě osob s nízkou kvalifikací a starších pracovníků.

Doporučení 2.8: ke strukturálním reformám na podporu tvorby pracovních míst pro ženy

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

V politických pokynech, které přijme Evropská rada, uplatnit začleňování hlediska rovnosti žen a mužů.

Přijmout nezbytná opatření na podporu vyšší míry zaměstnanosti žen, jako je například zajištění dostupnosti pečovatelských služeb a péče o děti, přiměřené systémy mateřské, otcovské a rodičovské dovolené, flexibilní pracovní doba a flexibilita, pokud jde o místo vykonávání práce.

Doporučení 2.9: k dokončení jednotného trhu

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

Komise a Evropská rada by měly intenzivněji usilovat o zlepšení jednotného trhu a posílení digitálního hospodářství a více se zaměřit na inteligentní regulaci s cílem omezit zbytečnou byrokracii. Akt o jednotném trhu II je třeba provést bez jakýchkoliv odkladů.

Doporučení Komise pro jednotlivé země by měla členským státům zároveň nabídnout praktičtější řešení zaměřená na lepší fungování jednotného trhu, aby se zvýšila vstřícnost veřejnosti a politická angažovanost v otázce podpory jeho dokončení.

Doporučení 2.10 ke zlepšení podnikatelského prostředí, zejména pro malé a střední podniky

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

Členské státy by měly učinit nezbytné legislativní a administrativní kroky ke zlepšení rámce pro podnikání, zejména malých a středních podniků.

Komise a členské státy by měly jako absolutní prioritu svého politického programu přijmout zajištění přístupu k financování pro malé a střední podniky.

Členské státy by měly stimulovat a podporovat podnikání včetně sociálního podnikání a zakládání nových podniků, a to zejména prostřednictvím programů pro rozvoj podnikání a přístupu k financování.

Doporučení 2.11 k plné mobilizaci finančních prostředků EU

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

Členské státy by měly plně využívat strukturální fondy k posílení zaměstnatelnosti, k účinnému boji proti nezaměstnanosti mladých lidí a strukturální a dlouhodobé nezaměstnanosti a k dosažení cílů strategie Evropa 2020.

Evropský parlament vyzývá Komisi, aby prozkoumala způsoby, jak zvýšit míru spolufinancování ze strukturálních fondů v případě členských států s nejvyšší mírou nezaměstnanosti s cílem pomoci jim v rámci manévrovacího prostoru vnitrostátních politik tento nedostatek kompenzovat a financovat aktivní politiky trhu práce; vyzývá Evropskou komisi, aby zvážila, zda je možné pro tento účel vyhledat dodatečné prostředky z jiných zdrojů financování.

Vyzývá k tomu, aby bylo na ESF v rámci programového období 2014 – 2020 vyčleněno alespoň 25 % z Fondu soudržnosti.

Zaměstnanost mladých lidí

Doporučení 3.1: týkající se zaměstnanosti mladých lidí jako priority

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

Evropská rada by v politických pokynech na rok 2013 měla učinit z nezaměstnanosti mladých lidí prioritu. Členské státy musí v rámci národních plánů zaměstnanosti předložit plány zaměstnanosti mladých lidí a Evropská komise musí v rámci těchto plánů sledovat politické cíle.

Opatření pro boj proti nezaměstnanosti mladých lidí by měla zahrnovat:

   cílená opatření aktivní politiky trhu práce;

  Členské státy a regiony by v úzké spolupráci se sociálními partnery měly zavést systémy záruky pro mladé lidi, jejímž cílem je nabídnout každému člověku v EU, kterému je méně než 25 let, kvalitní zaměstnání, trvalé vzdělávání, učňovské místo či stáž, a to nejpozději do čtyř měsíců od počátku nezaměstnanosti nebo od ukončení formálního vzdělávání. Financování ze strany Unie a zejména pak z ESF by mělo ve  financování těchto systémů hrát klíčovou úlohu;

   opatření, která budou řešit nesoulad získaných dovedností s poptávkou na trhu práce, a to zejména tím, že zamezí předčasnému ukončování školní docházky nebo učňovského vzdělávání a zajistí, aby vzdělávací systém a systém odborné přípravy mladé lidi účinně vybavily potřebnými dovednostmi;
   rámce, které zabezpečí přechod z procesu vzdělávání a odborné přípravy na trh práce;
   podporu podnikání a samostatné výdělečné činnosti a zavedení programů podpory rozvoje podnikání zacílené konkrétně na mladé lidi.

Doporučení 3.2: týkající se mladých lidí, kteří nepracují ani se neúčastní procesu vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET)

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

Členské státy s podporou orgánů EU by měly vypracovat komplexní strategie pro mladé lidi, kteří nepracují ani se neúčastní procesu vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET).

Členské státy a regiony by v úzké spolupráci se sociálními partnery měly podpořit a vytvořit záruku pro mladé lidi, jejímž cílem je nabídnout každému člověku v EU, kterému je méně než 25 let, pracovní či učňovské místo, další odbornou přípravu nebo kombinaci práce a vzdělávání, a to nejpozději do čtyř měsíců od počátku nezaměstnanosti.

Komise by členským státům a regionům měla poskytnout technickou pomoc týkající se vhodného využití prostředků ESF k vytvoření systémů záruky pro mladé lidi.

Doporučení 3.3: týkající se většího využití finančních prostředků EU k boji proti nezaměstnanosti mladých lidí

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

V programovém období 2014–2020 více využít prostředky Evropského sociálního fondu na opatření v oblasti zaměstnanosti mladých lidí.

Zaměřit využití prostředků ESF na opatření pro mladé lidi zvláště na učňovské vzdělávání / odbornou přípravu a na podnikání.

Investice do vzdělávání a odborné přípravy

Doporučení 4.1: týkající se řešení nesouladu získaných dovedností s poptávkou na trhu práce

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

Důkladněji sledovat potřeby konkrétních odvětví a/nebo regionů v oblasti dovedností a rychle napravovat nesoulad získaných dovedností s poptávkou na trhu práce.

Komise a členské státy by měly spolupracovat na vypracování přehledu dovedností EU s cílem vytvořit komplexní přehled o potřebách EU v oblasti dovedností.

Podporovat spolupráci a součinnost mezi odvětvím vzdělávání a odborné přípravy a podniky, aby bylo možno předvídat potřeby v oblasti dovedností a přizpůsobit systém vzdělávání a odborné přípravy potřebám trhu práce s cílem zajistit pracovní sílu s potřebnými dovednostmi a usnadnit přechod z procesu vzdělávání a odborné přípravy do zaměstnání.

Podporovat přístup k celoživotnímu učení pro všechny věkové skupiny, a to nejen prostřednictvím formálního vzdělávání, ale také prostřednictvím rozvoje neformálního a informálního učení.

Zavést do roku 2015 systém uznávání neformálního a informálního učení spojený s evropským rámcem kvalifikací.

Účinně zavést národní rámec kvalifikací a realizovat myšlenku Evropského znalostního pasu.

Doporučení 4.2: k investicím do vzdělávání a odborné přípravy

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

Zajistit při úsilí o konsolidaci veřejných financí účinné investice do vzdělávání a odborné přípravy.

Přijmout opatření a zajistit zdroje ke zvýšení kvality a odborné způsobilosti učitelů a zlepšení jejich postavení.

Adaptabilnější, dynamičtější a inkluzivnější trhy a kvalitnější pracovní místa

Doporučení 5.1 k reformám trhu práce

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

Podpořit strukturální reformy trhu práce, které zvýší produktivitu práce a její účelnost, a tak zvýší konkurenceschopnost hospodářství EU a zajistí udržitelný růst a tvorbu pracovních míst.

Základní prvky reforem trhu práce by měly být následující:

   zavedení vnitřní flexibility společně s odpovídajícím stupněm sociálního zabezpečení, aby zůstala zachována zaměstnanost i v období hospodářských potíží,
   stanovení podmínek pro kombinaci práce a povinností v oblasti péče,
   usnadnění pozitivních a bezpečných přechodů z jednoho pracovního místa na jiné pracovní místo a ze stavu nezaměstnanosti do zaměstnání,
   systémy dávek v nezaměstnanosti vázané na aktivačních požadavcích a vázaných na účinné aktivní politiky zaměstnanosti, které zachovají pobídky k práci a zároveň zajistí dostatečný příjem,
   přísné dodržování pracovních a sociálních práv zaměstnanců,
   boj proti segmentaci trhu práce a nejisté práci,
   posílení koordinace sociálního dialogu na úrovni EU,
   předjímání hospodářské restrukturalizace,
   zajištění přístupu k celoživotnímu učení,
   řešení nízké účasti znevýhodněných skupin na trhu práce, a to včetně příslušníků menšin (např. Romů) a zdravotně postižených osob,
   zlepšení nabídky pracovní síly lepším přizpůsobením jejího zeměpisného rozložení i jejích dovedností potřebám trhu práce,
   zvýšení rozsahu a účinnosti aktivních politik trhu práce (v úzké spolupráci se sociálními partnery), jež se budou vzájemně podporovat aktivními politikami trhu práce, jako jsou programy zaměřené na usnadnění přechodu od sociálních dávek zpět na trh práce, a vhodnými systémy sociálních dávek s cílem udržet zaměstnatelnost lidí, podporovat je v jejich návratu do pracovního procesu a zajistit jim důstojné životní podmínky,
   zkvalitnění právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a podpora a vytvoření podmínek pro flexibilnější pracovní dohody, zvláště pro starší a mladé pracovníky.

Doporučení 5.2: k podpoření mobility pracovníků

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

Přijmout politiky a opatření na podporu mobility uvnitř trhu práce i mezi trhy práce jednotlivých členských států například prostřednictvím systému podpory mobility.

Odstranit právní a administrativní překážky a zlepšit pracovní podmínky a sociální zabezpečení za účelem podpory volného pohybu pracovníků v EU s cílem prohloubit integraci evropského trhu práce.

Členské státy by měly více využívat síť EURES, aby zlepšily zprostředkování pracovních míst přeshraničním žadatelům o pracovní místa.

Doporučení 5.3 ke kvalitě pracovních míst

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

Evropská rada by v politických pokynech na rok 2013 měla věnovat pozornost kvalitě pracovních míst, zejména pokud jde o to, zda pracovníci mají zajištěn přístup k základnímu souboru pracovních práv, jež jsou zakotvena ve Smlouvách, aniž jsou tím dotčeny právní předpisy členských států.

Zajistit, aby reformy trhu práce byly provedeny tak, aby podpořily kvalitu pracovních míst.

Bojovat proti existenci a rozšiřování nejistých pracovních podmínek a falešné samostatné výdělečné činnosti a zajistit, aby osoby s dočasnými pracovními smlouvami nebo pracující na zkrácený úvazek či osoby samostatně výdělečně činné požívaly odpovídající sociální ochranu a měly přístup k odborné přípravě.

Zajistit účinné prosazování směrnice 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.

Zajištění kvality veřejných služeb a boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Doporučení 6.1: týkající se zajištění kvality veřejných služeb

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

Zajistit, aby fiskální konsolidace byla slučitelná se sociálním rozměrem a rozměrem zaměstnanosti ve strategii Evropa 2020 a nebránila poskytování vysoce kvalitních veřejných služeb.

Reformy zdravotnických systémů by se měly zaměřit na zlepšování kvality, zajištění přiměřenosti, cenové dostupnosti a všeobecného přístupu k péči a zajištění jejich udržitelnosti.

Doporučení 6.2: týkající se boje proti chudobě a podpory sociálního začlenění

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

Evropská rada by měla učinit z boje proti chudobě a nezaměstnanosti mezi všemi věkovými skupinami, zvláště chudobě pracujících, chudobě mezi lidmi s omezenými nebo žádnými vazbami na trh práce a chudobě mezi staršími lidmi prioritu v rámci svých politických pokynů.

Zvýšit přiměřenost a účinnost systémů sociální ochrany a zajistit, aby dále fungovaly jako záchranná síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Uskutečňovat strategie aktivního začleňování a zavést přiměřené a cenově dostupné vysoce kvalitní služby a individuálně zaměřené přístupy ke kvalitnímu zaměstnání s cílem zabránit marginalizaci skupin s nízkými příjmy a zranitelných skupin.

Komise by měla posoudit dopady fiskální konsolidace na rovnost mezi ženami a muži a na zaměstnanost a chudobu žen.

Zajistit, aby negativní dopady fiskální konsolidace na rovnost žen a mužů, zaměstnanost žen a chudobu byly odvráceny díky zaujetí přístupu zohledňování problematiky rovnosti žen a mužů ve vnitrostátních rozpočtech a rozdělováním hlavních cílů strategie Evropa 2020 v rámci odpovídajících vnitrostátních cílů podle pohlaví.

Vypracovat opatření ke snížení chudoby pracujících, například opatření na podporu dostatečné míry účasti domácností na trhu práce a na usnadnění přechodu k lepším zaměstnáním pro osoby chycené v pasti nízkých příjmů nebo nejistých pracovních míst.

Členské státy by měly bojovat proti chudobě pracujících tím, že budou uplatňovat politiky trhu práce, jejichž cílem je zajištění mezd zabezpečujících důstojný život pro ty, kdo pracují.

Členské sáty by měly uvažovat o zavedení cílených dotací na nábor nových pracovníků ze znevýhodněných skupin.

Členské státy by ve svých národních programech reforem měly přesně uvést, jak budou prostředky z fondů EU využity k podpoře národních cílů v oblasti boje proti chudobě a dalších cílů v oblasti sociálních věcí, zaměstnanosti a vzdělávání a k zajištění dosažení cílů strategie Evropa 2020.

Úsilí o přiměřenou diferencovanou konsolidaci veřejných financí s příznivými dopady pro růst při současném zajištění hospodářské obnovy a tvorby pracovních míst

Doporučení 7: Úsilí o přiměřenou diferencovanou konsolidaci veřejných financí s příznivými dopady pro růst při současném zajištění hospodářské obnovy a tvorby pracovních míst

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

provádět programy fiskální konsolidace s cílem zajistit udržitelnost veřejných financí, ale přiměřeným tempem a pomocí diferencované fiskální konsolidace podporující růst, a umožnit investovat tak, aby bylo dosaženo cíle strategie Evropa 2020 a aby byla plně využita flexibilita, kterou nabízí Pakt o stabilitě a růstu.

Přezkoumat fiskální multiplikátory, aby nedocházelo k systematickému podceňování účinku fiskální konsolidace na růst a tvorbu pracovních míst v souvislosti s recesí.

Přezkoumat tempo konsolidace, aby se v jednotlivých zemích lišilo podle jejich fiskálních možností, aby se zabránilo potenciálním negativním dopadům na růst a zaměstnanost a aby přitom byla zaručena udržitelnost dluhu.

Zajistit v politických pokynech soudržnost mezi různými prioritami, aby fiskální konsolidace neohrožovala udržitelný růst a potenciál v oblasti tvorby pracovních míst, nezvyšovala chudobu a sociální vyloučení ani nebránila poskytování kvalitních veřejných služeb.

Dosáhnout plného souladu mezi rozpočtovou konsolidací a navrhovanými reformními hospodářskými opatřeními na jedné straně a snížením chudoby a zvýšením míry zaměstnanosti na druhé straně.

Další úsilí potřebné ke zlepšení správy a posílení závazku a demokratické legitimity

Doporučení 8: Zvýšení demokratické legitimity evropského semestru

Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:

Zajistit, aby do provádění a sledování politických pokynů v rámci strategie Evropa 2020 a správy ekonomických záležitostí byly úzce zapojeny vnitrostátní a regionální parlamenty, sociální partneři, veřejnoprávní orgány a občanská společnost, a zaručit tak jejich spoluúčast.

Evropský parlament by se měl náležitým způsobem podílet na procesu evropského semestru.

Evropská rada při přijímání politických pokynů na rok 2013 musí zohlednit připomínky a návrhy Parlamentu.

(1) Přijaté texty P7_TA(2012)0408.
(2) Přijaté texty P7_TA(2011)0542.
(3) Úř. věst. C 308 E, 20.10.2011, s. 116.
(4) Úř. věst. L 308, 24.11.2010, s. 46.
(5) Přijaté texty P7_TA(2012)0260.
(6) Viz opravené znění ze dne 26. listopadu 2010.
(7) Přijaté texty P7_TA(2011)0466.
(8) Přijaté texty P7_TA(2011)0495.
(9) Úř. věst. L 307, 18.11.2008, s. 11.
(10) Přijaté texty P7_TA(2012)0224.
(11) Přijaté texty P7_TA(2011)0230.
(12) Úř. věst. C 351 E, 2.12.2011, s. 29.
(13) Úř. věst. C 308 E, 20.10.2011, s. 6.
(14) Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16.
(15) Přijaté texty P7_TA(2012)0419.
(16) Úř. věst. L 175, 10.7.1999, s. 43.
(17) Úř. věst. L 14, 20.1.1998, s. 9.


Správa jednotného trhu
PDF 528kWORD 47k
Usnesení
Příloha
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. února 2013 s doporučeními Komisi týkajícími se správy jednotného trhu (2012/2260(INL))
P7_TA(2013)0054A7-0019/2013

Evropský parlament,

  s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

  s ohledem na čl. 26 odst. 3 SFEU,

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. června 2012 s názvem „Lepší správa pro jednotný trh“ (COM (2012)0259),

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. listopadu 2012 nazvané „Roční analýza růstu na rok 2013“ (COM (2012)0750) a zprávu Komise nazvanou „Stav integrace jednotného trhu 2013 – příspěvek k roční analýze růstu na rok 2013“ (COM (2012)0752),

  s ohledem na posouzení evropské přidané hodnoty návrhu nazvaného Lepší správa jednotného trhu, které vypracovalo oddělení Evropského parlamentu pro evropskou přidanou hodnotu jako příspěvek k evropskému semestru a předalo dne 7. února 2013 Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM (2010)2020),

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. října 2010 nazvané „Na cestě k Aktu o jednotném trhu – Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství – 50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod“ (COM (2010)0608),

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. dubna 2011 nazvané „Akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry – Společně pro nový růst“ (COM (2011)0206),

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. října 2012 s názvem „Akt o jednotném trhu II – Společně pro nový růst“ (COM (2012)0573),

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. června 2012 o provádění směrnice o službách nazvané „Partnerství pro nový růst ve službách na období 2012–2015“ (COM (2012)0261),

  s ohledem na zprávu Maria Montiho ze dne 9. května 2010 vypracovanou pro předsedu Evropské komise s názvem „Nová strategie pro jednotný trh – ve službách evropského hospodářství a společnosti“,

  − s ohledem na bílou knihu Komise ze dne 28. března 2011 nazvanou „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ (COM (2011)0144),

  s ohledem na zprávu předsedy Evropské rady ze dne 26. června 2012 s názvem „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“, s ní související průběžnou zprávu ze dne 12. října 2012 a na závěrečnou zprávu ze dne 5. prosince 2012,

  s ohledem na hodnotící zprávu o vnitřním trhu č. 23 (září 2011) a usnesení Parlamentu o této zprávě ze dne 22. května 2012(1),

  s ohledem na hodnotící zprávu o vnitřním trhu č. 25 (říjen 2012),

  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 24. února 2012 nazvaný „Zajištění přínosu jednotného trhu – výroční přezkum správy za rok 2011“ (SWD(2012)0025),

  s ohledem na závěry zasedání Rady pro konkurenceschopnost ze dne 30. a 31. května 2012 o jednotném digitálním trhu a o správě jednotného trhu,

  s ohledem na jednání Rady pro konkurenceschopnost ve dnech 10. a 11. října 2012 o Aktu o jednotném trhu,

  s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ze dne 28. a 29. června 2012,

  s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ze dne 18. a 19. října 2012,

  s ohledem na příspěvek a závěry XLVIII. schůze Konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů Evropské unie (COSAC), jež se konala ve dnech 14.–16. října 2012,

  s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany(2),

  s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2011 o správě a partnerství na jednotném trhu(3),

  s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2012 o „Aktu o jednotném trhu: další kroky k růstu“(4),

  s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2011 o účinnějším a spravedlivějším maloobchodním trhu(5),

  s ohledem na články 42 a 48 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, jakož i stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro regionální rozvoj (A7-0019/2013),

A.  vzhledem k tomu, že nyní je více než kdy dříve potřebný dobře fungující a efektivní jednotný trh založený na vysoce konkurenčním a sociálně tržním hospodářství, jenž pomůže podpořit růst a konkurenceschopnost, vytvořit pracovní místa a oživit tak evropské hospodářství; zatímco jednotný trh by měl ke splnění tohoto cíle směřovat tím, že poskytne konkrétní východisko z krize a současně zajistí bezpečnost spotřebitelů a posílí sociální soudržnost;

B.  vzhledem k tomu, že jednotný trh sehrává nenahraditelnou roli při plnění cílů strategie Evropa 2020 za účelem dosažení inteligentního a trvalého růstu podporujícího začlenění;

C.  vzhledem k tomu, že jednotný trh nebyl ani po 20 letech od svého oficiálního vzniku kompletně dotvořen především proto, že členské státy ve svém vnitrostátním právu zcela neprovedly nebo neuplatňují zhruba 1500 směrnic a přibližně 1000 nařízení;

D.  vzhledem k tomu, že je naléhavě nutné posílit správu jednotného trhu a zlepšit provádění pravidel, kterými se řídí, ve vnitrostátním právu, jejich uplatňování a prosazování;

E.  vzhledem k tomu, že jednotný trh by měl být co nejodhodlaněji a nejrychleji dotvořen dosažením nezbytné rovnováhy mezi jeho hospodářským, sociálním a ekologickým rozměrem;

F.  vzhledem k tomu, že jednotný trh by neměl být vnímán jako něco odděleného od ostatních horizontálních politik, k nimž patří například ochrana spotřebitelů a pracovníků, sociální práva, životní prostředí a udržitelný rozvoj;

G.  vzhledem k tomu, že kompletní realizace jednotného evropského trhu je základem pro dokončení procesu politické a ekonomické integrace Unie a zárukou nezbytné vazby mezi všemi členskými státy, jak mezi členy eurozóny, tak i státy mimo eurozónu;

H.  vzhledem k tomu, že řádná správa jednotného trhu a další rozvoj regionů se vzájemně doplňují, mohly by výrazně zlepšit výhledy pro místní a regionální růst a společně vytvořit silnou Evropu, pro niž je příznačná soudržnost a konkurenceschopnost; vzhledem k tomu, že zejména evropská územní spolupráce vychází z koncepce, jež je podobná koncepci jednotného trhu v tom, že podporuje přeshraniční interakce a vzájemný užitek z regionálních a místních infrastruktur, investic a trhů; vzhledem k tomu, že jednotný trh by bylo možné dále upevnit řešením jeho nedostatků, upevněním územní spolupráce na přeshraniční úrovni a usnadněním a financováním činnosti místních a regionálních orgánů v rámci územních paktů;

I.  vzhledem k tomu, že i přes politické závazky přijaté na nejvyšší úrovni a přes úsilí Komise a členských států se průměrný deficit v provedení právních předpisů ve vnitrostátních předpisech zvýšil z 0,7 % v roce 2009 na 1,2 % v únoru 2012 a po určitém pokroku v posledních měsících nyní dosáhl 0,9 %; vzhledem k tomu, že je zapotřebí dalšího úsilí, neboť tento deficit vede k nedůvěře v Unii obecně a jednotný trh obzvláště;

J.  vzhledem k zásadnímu významu jednotného trhu jakožto páteře Unie a jeho řádného fungování, jež tvoří základ a rámec hospodářské a sociální obnovy v Evropě; vzhledem k tomu, že v tomto kontextu je naprosto nezbytné dodržovat sociální práva v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy, které odpovídají právu Unie;

K.  vzhledem k tomu, že jak ukazují srovnávací přehledy situace na spotřebitelských trzích a kontrola integrace na jednotném trhu v oblasti čtyř svobod, větší konkurence vyplývající z integračního procesu představuje silnou pobídku k nabízení větší palety levnějších a kvalitnějších produktů evropským spotřebitelům;

L.  vzhledem k tomu, že plné a řádné provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu(6) může potenciálně vést ke zvýšení hrubého domácího produktu (HDP) o 0,8 % až 2,6 %, jež by se projevilo pět až deset let po jejím provedení;

M.  vzhledem k tomu, že podle odhadů Komise by Unie stimulací rychlého rozvoje jednotného trhu mohla v následujících deseti letech získat další 4 % HDP;

N.  vzhledem k tomu, že strategie pro jednotný trh by měla být koordinovaná a založená na pragmatické, komplexní a obsáhlé dohodě podpořené všemi členskými státy a evropskými orgány; vzhledem k tomu, že úplné uplatňování a vymáhání směrnic a nařízení týkajících se jednotného trhu a posílení důvěryhodnosti jednotného trhu a důvěry v něj nebude možné bez silného vedení ze strany evropských orgánů a jasné politické zainteresovanosti členských států;

O.  vzhledem k tomu, že předseda Evropské rady ve své výše uvedené zprávě ze dne 26. června 2012 zdůraznil, že je důležité, aby proces prohlubování hospodářské a měnové unie byl v plném souladu s jednotným trhem a vyznačoval se otevřeností a transparentností; vzhledem k tomu, že v závěrečné zprávě ze dne 5. prosince 2012 předseda zmíněné Rady rovněž vyzdvihl význam brzkého dotvoření jednotného trhu, jelikož tak vznikne účinný nástroj k podpoře růstu;

P.  vzhledem k tomu, že na úrovni členských států i Unie musí být stále ještě přijata konkrétní opatření k úplnému uplatnění volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu v Evropské unii; vzhledem k tomu, že k oživení evropského hospodářství by mohly rovněž přispět nové podnikatelské příležitosti pro podniky, zejména pro malé a střední podniky (MSP), včetně těch, které by vznikly přísným ověřováním dopadu na MSP v rámci posuzování dopadů prováděných Komisí a Parlamentem, dále by byl za zmíněným účelem přínosný rychlý pokrok při provádění programu pro inteligentní regulaci a případně právní předpisy přizpůsobené různým druhům těchto podniků, aniž by však bylo současně ochromeno úsilí o splnění celkových cílů, jako je zajištění zdraví a bezpečnosti při práci;

Q.  vzhledem k tomu, že v souvislosti s jednotným trhem by měla být uznána cenná funkce jednotných kontaktních míst, a to elektronických i fyzických, kterou plní při snižování administrativní zátěže a transakčních nákladů, zlepšování účinnosti, otevřenosti trhu, transparentnosti a hospodářské soutěže, což vede k nižším veřejným výdajům a větším příležitostem pro podniky, včetně MSP a mikropodniků, pokud jde o přístup na trhy a zachování a vytváření pracovních míst;

Zlepšení tvorby právních předpisů

R.  vzhledem k tomu, že Komise by při přípravě legislativních návrhů, které mají význam pro jednotný trh, měla usilovat o větší míru horizontální koordinace a soudržnosti; vzhledem k tomu, že Komise by před přijetím legislativních návrhů měla provádět důkladná posouzení dopadu, včetně posouzení územního dopadu, v nichž předloží přesvědčivé argumenty o potřebnosti daných právních předpisů týkajících se jednotného trhu;

S.  vzhledem k tomu, že Komise by měla v souladu se zásadou subsidiarity a vždy, kdy je to vhodné, a zejména pokud při provádění právních předpisů Unie nejsou nutná žádná další posouzení, volit přednostně jako právní nástroj regulace jednotného trhu nařízení, a nikoliv směrnice;

T.  vzhledem k tomu, že členské státy a Komise by měly na úrovni členských států zavést „test jednotného trhu“, jehož účelem by bylo posoudit, zda nové vnitrostátní právní předpisy nemohou mít negativní dopad na efektivní fungování jednotného trhu; vzhledem k tomu, že Komise by měla zvážit, zda by bylo možné zavést systém upozorňování na návrhy vnitrostátních právních předpisů, které by mohly nepříznivě ovlivňovat fungování jednotného trhu, a zda by tímto systémem mohla doplnit postup stanovený ve směrnici 98/34/ES a vytvořit tak horizontální nástroj, který posílí preventivní charakter této směrnice v případech, kdy Komise předkládá podrobná stanoviska k předloze zákona, a zajistit její uplatňování, aby se napravilo neuspokojivé uplatňování právních předpisů Unie na místní úrovni;

U.  vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit, aby správní spolupráce mezi členskými státy probíhala účinně, účelně a nákladově efektivně, jako tomu je v případě systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI); vzhledem k tomu, že systém IMI by se měl používat stále, a to i v jiných oblastech v zájmu zlepšení jeho funkčnosti, snížení byrokracie, zvýšení transparentnosti a také proto, aby všichni účastníci jednotného trhu mohli plně využívat jeho výhody;

Zlepšení provádění a uplatňování

V.  vzhledem k tomu, že každý členský stát by měly provádět všechny směrnice ve svých právních předpisech důsledně a všechny nové předpisy související s určitým unijním legislativním aktem přijímat společně ve stejnou dobu, aby bylo zajištěno, že při jejich provádění ve vnitrostátním právu bude zohledněn kompromis, jehož bylo dosaženo na úrovni Unie, jelikož nesprávné a zpožděné provedení narušuje hospodářskou soutěž na jednotném trhu a vede k tomu, že občané a podniky nemohou plně těžit z výhod tohoto trhu;

W.  vzhledem k tomu, že je zapotřebí, aby provádění a uplatňování práva Unie v členských státech bylo transparentnější a jednotnější; vzhledem k tomu, že srovnávací tabulky budou na integrovaném jednotném trhu stále užitečnějším nástrojem ukazujícím, jak probíhá provádění pravidel Unie na vnitrostátní úrovni, a Komise by tudíž měla tyto tabulky častěji vyžadovat;

Sledování uplatňování

X.  vzhledem k tomu, že výměna zkušeností a osvědčených postupů mezi členskými státy je velmi důležitá pro porozumění vnitrostátním mechanismům uplatňování práva Unie a pro odstranění zbývajících překážek bránících ve fungování jednotného trhu; vzhledem k tomu, že členské státy by si měly před provedením právních předpisů vyměňovat informace mezi sebou a také s Komisí, aby bylo zajištěno správné provedení a předešlo se fragmentaci; vzhledem k tomu, že sledování provádění právních předpisů Unie ve vnitrostátním právu je jednou z hlavních pravomocí Komise a jejích úředníků; vzhledem k tomu, že s cílem splnit svůj závazek pomáhat členským státům s provedením právních předpisů Unie ve vnitrostátním právu a jejich uplatňováním by Komise kromě sítě SOLVIT mohla zřídit a koordinovat síť úředníků odpovědných za uplatňování všech nových právních předpisů Unie, a vytvořit tak za účelem úzké spolupráce s členskými státy platformu pro výměny a vzájemného hodnocení, jejichž cílem by bylo zlepšit celkovou kvalitu uplatňování a vyřešit problémy, se kterými se členské státy potýkají; vzhledem k tomu, že je třeba mezi členskými státy podporovat výměnu úředníků zodpovědných za provádění práva Unie, aby se mezi nimi zlepšil tok informací a osvědčených postupů;

Y.  vzhledem k tomu, že čistě kvantitativní statistiky uplatňování právních předpisů týkajících se jednotného trhu neumožňují hodnotit kvalitu uplatňování a konkrétní dopad specifických klíčových nástrojů na jednotný trh; vzhledem k tomu, že je tedy zapotřebí hodnotit uplatňování a pokrok jednotného trhu z politického a kvalitativního hlediska, a to zvláště co se týče hospodářského významu nových právních předpisů Unie týkajících se jednotného trhu a uplatňování stávajících právních předpisů;

Z.  vzhledem k tomu, že toto hodnocení by mělo rozlišovat mezi případy, kdy právní předpisy nejsou provedeny, což je jasným selháním ze strany členského státu, a možnými případy nesouladu, jež mohou pocházet z rozdílného výkladu a pochopení práva Unie; vzhledem k tomu, že Smlouvy stanovují, že pouze Soudní dvůr může s konečnou platností veřejně rozhodnout o nesouladu vnitrostátního práva s právem Unie; vzhledem k tomu, že tudíž žádný jiný orgán nemůže prohlásit, že takový nesoulad existuje; vzhledem k tomu, že Parlamentu by měl být každý rok předložen seznam neprovedených nebo nesprávně provedených právních předpisů Unie v dotčených členských státech;

AA.  vzhledem k tomu, že v rámci legislativního procesu spojeného s přijímáním nových nařízení stále probíhají jednání o podobě podmíněnosti ve strukturálních fondech, jež by souvisela s prováděním směrnic o jednotném trhu v členských státech; vzhledem k tomu, že tato opatření by měla být používána pouze jako nejzazší možnost a že využívání finanční podpory EU jako páky ke stimulování včasného provedení pravidel jednotného trhu ve vnitrostátním právu by mělo být řádně vyvážené;

Účinnější prosazování

AB.  vzhledem k tomu, že za účelem zlepšení správy jednotného trhu by měla být uplatňována politika nulové tolerance vůči členským státům, které řádně neprovádějí pravidla jednotného trhu;

AC.  vzhledem k tomu, že řízení o nesplnění povinnosti podle článku 258 SFEU, jež provádí Komise, neumožňují rychle řešit a napravit nedostatky členských států v provádění a uplatňování předpisů týkajících se jednotného trhu;

AD.  vzhledem k tomu, že řízení o nesplnění povinnosti často odhalují celou řadu omezení souvisejících se schopností plnit očekávání jednotlivých spotřebitelů a podniků a že by bylo zapotřebí zavést na úrovni Unie jednotný nástroj nápravy, který by byl rychle použitelný a ekonomicky dostupný;

AE.  vzhledem k tomu, že členské státy a Evropská rada by proto v rámci budoucí revize SFEU měly pokračovat v dalším rozvíjení řízení o nesplnění povinnosti; vzhledem k tomu, že by se mělo mezitím maximálně usilovat o přísnější uplatňování řízení o nesplnění povinnosti v případech porušení právních předpisů Unie z oblasti jednotného trhu; vzhledem k tomu, že v této souvislosti by měly být v souladu s článkem 279 SFEU aktivněji využívány rychlejší postupy v rámci Komise, případně řízení o předběžných opatřeních u Soudního dvora; vzhledem k tomu, že v některých právních aktech Unie jsou stanovena prozatímní opatření, například soudní příkazy, které mohou uplatnit vnitrostátní soudy s cílem zabránit bezprostředně hrozícímu porušování předpisů; vzhledem k tomu, že tato opatření mohou být příkladem pro účinnější postupy a využití podobných prozatímních opatření by tedy mělo přicházet v úvahu ve všech příslušných oblastech;

AF.  vzhledem k tomu, že projekt „EU Pilot“ přinesl pozitivní výsledky při zajišťování správného uplatňování práva Unie a rychlejší řešení problémů občanů a podniků; vzhledem k tomu, že Komise by proto měla podporovat využití tohoto projektu a dále zvyšovat jeho účinnost, aby mohla lépe odhalovat a napravovat porušení pravidel jednotného trhu, aniž by se musela uchylovat k časově náročným řízení o nesplnění povinnosti;

AG.  vzhledem k tomu, že přestože síť SOLVIT hraje významnou roli jako klíčový nástroj k řešení problémů na vnitrostátní úrovni a tedy i k lepšímu zajištění souladu s právními předpisy Unie v oblasti jednotného trhu, její potenciál není dosud využíván dostatečně; vzhledem k tomu, že je zapotřebí podporovat konkrétní kroky ke zviditelnění sítě SOLVIT a intenzivnější komunikaci s evropskými občany o této síti, aby byl lépe využit její potenciál, aniž by byl překročen současný rozpočet; vzhledem k tomu, že by se mělo více usilovat o lepší začlenění sítě SOLVIT mezi podpůrné služby a nástroje prosazování, jež jsou k dispozici na vnitrostátní a unijní úrovni; vzhledem k tomu, že stejně tak potřebují určitá zlepšení jednotná kontaktní místa, pokud jde o vstřícnost k uživatelům a srozumitelnost informací;

AH.  vzhledem k tomu, že Komise musí posílit svá opatření k zajištění řádného uplatňování a prosazování všech přijatých pravidel v členských státech a rychleji reagovat na oznámení a stížnosti týkající se nesprávného uplatňování práva Unie a měla by podniknout nezbytné kroky k odstranění zjištěných nedostatků;

AI.  vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby Komise po politickém zhodnocení důrazně využila veškeré své pravomoci a plně uplatnila všechny mechanismy sankcí, jež má k dispozici;

AJ.  vzhledem k tomu, že kontrolní akce EU („EU sweeps“), které koordinuje Komise a vykonávají členské státy prostřednictvím příslušných vnitrostátních orgánů, prokázaly, že jsou užitečným nástrojem, jenž Komisi a členským státům umožňuje sledovat – formou společných akcí – uplatňování stávajících právních předpisů týkajících se jednotného trhu v členských státech; vzhledem k tomu, že poslední takové kontrolní akce odhalily špatné dodržování pravidel na ochranu spotřebitelů v bankovním odvětví v celé Unii; vzhledem k tomu, že Komise by tudíž měla členským státům nabídnout rozsáhlejší využití kontrolních akcí EU, aby zejména méně vybaveným a méně připraveným vnitrostátním orgánům usnadnila kontrolu; vzhledem k tomu, že by se měla zvážit možnost koordinace kontrolních akcí EU v jiných oblastech a že tyto akce by měly být rozšířeny také na výrobky a služby, které nejsou poskytovány přes internet;

Akty o jednotném trhu

AK.  vzhledem k tomu, že Akty o jednotném trhu jsou součástí úsilí o posílení správy jednotného trhu prostřednictvím zlepšení a lepší koordinace zejména ve fázi před přijímáním právních předpisů;

AL.  vzhledem k tomu, že cyklický způsob informování o Aktech o jednotném trhu je zapotřebí nahlížet pozitivně, jelikož umožňuje pravidelné stanovování priorit pro rozvoj jednotného trhu a pravidelné diskuse o těchto prioritách;

AM.  vzhledem k tomu, že Akt o jednotném trhu představoval významnou horizontální strategii k napravení hlavních zbývajících nedostatků na jednotném trhu; vzhledem k tomu, že tato strategie horizontálně stanovila konkrétní legislativní a nelegislativní opatření schopná uvolnit nevyužitý potenciál růstu a odstranit překážky na jednotném trhu; vzhledem k tomu, že v návrzích, které předložila Komise, je v této souvislosti patrný určitý pokrok, ale z dlouhodobého hlediska je stále zapotřebí vyvíjet další úsilí; vzhledem k tomu, že Komise by měla přednostně navázat na návrhy uvedené již v Aktu o jednotném trhu, zejména pokud jde o horizontální nástroj pro dohled nad trhem, transparentnost bankovních poplatků a jiné než finanční informace dodávané podniky;

AN.  vzhledem k tomu, že v Aktu o jednotném trhu II se pokračuje v tomto přístupu, jelikož tento akt označuje integrované sítě, mobilitu občanů a podniků, digitální ekonomiku, sociální podnikání a důvěru spotřebitelů za čtyři osy budoucího růstu; vzhledem k tomu, že významný přínos mohou v tomto ohledu mít legislativní návrhy na zajištění práva na disponování základním bankovním účtem, přezkum směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu(7) a usnadnění dlouhodobých investic do reálné ekonomiky; vzhledem k tomu, že Komise by při navrhování opatření a Parlament a Rada by při jejich projednávání měly podrobně posoudit každé ze zamýšlených opatření a jejich potenciál dosáhnout vysoce konkurenceschopné sociálně tržní ekonomiky a měly by usilovat o jejich rychlé přijetí;

AO.  vzhledem k tomu, že Akt o jednotném trhu by se měl zaměřovat také na socioekonomické problémy Unie a měl by usilovat o trh, který bude sloužit občanům;

AP.  vzhledem k tomu, že horizontální přístupy uplatňované v budoucnu by se měly zabývat dokončením jednotného digitálního trhu, aby občané mohli plně využívat digitální řešení a aby byla zajištěna konkurenceschopnost podniků v Unii;

Klíčové oblasti

AQ.  vzhledem k tomu, že Komise navrhuje zaměřit svoji činnost na konkrétní klíčové oblasti a nástroje; vzhledem k tomu, že důslednější zaměření na omezený počet nástrojů a opatření je však nezbytné, aby bylo dosaženo viditelného zlepšení v uplatňování pravidel jednotného trhu; vzhledem k tomu, že mezi nejdůležitější klíčové oblasti z hlediska růstu patří jednotný digitální trh, odvětví služeb, energetika, veřejné zakázky, výzkum a inovace, ochrana spotřebitelů a posílení mobility občanů, především pracovníků a odborníků;

AR.  vzhledem k tomu, že přezkum těchto klíčových oblastí a nástrojů by mohl být proveden vždy jednou za rok, aby se v rozhodovacích procesech orgánů Unie náležitě odrazil a zohlednil aktuální vývoj v členských státech, zejména v oblastech, které jsou pro jednotný trh z hospodářského hlediska a – jak dokládají příslušná hodnocení – nejdůležitější; vzhledem k tomu, že metody pro určení odvětví, jež jsou pro zlepšení jednotného trhu klíčová, by měly být pravidelně přezkoumávány se zřetelem k cílům a perspektivám růstu;

AS.  vzhledem k tomu, že členské státy a orgány EU by se měly zaměřit na přijímání a rychlé provedení legislativních opatření spojených s klíčovými odvětvími, která mají zásadní význam pro růst a vznik pracovních míst, jak to zdůrazňuje Pakt pro růst a zaměstnanost;

AT.  vzhledem k tomu, že je třeba učinit další kroky směrem k regulaci finančních služeb, která by zajistila náležitou informovanost a ochranu spotřebitelů, umožnila transparentní hodnocení finančních produktů, zejména produktů spojených s riziky, a nabídla možnosti alternativního řešení sporů a způsobů, které by spotřebitelům zaručily náležité poskytování náhrad škod a výdajů;

AU.  vzhledem k tomu, že řádně fungující a zcela dokončený jednotný trh nemůže být efektivní bez jednotného, propojeného a efektivního evropského dopravního systému, který je zásadní pro hladký pohyb zboží, osob a služeb, což jsou zásadní a základní svobody jednotného trhu;

AV.  vzhledem k tomu, že jednotný evropský dopravní prostor by měl dokončením interoperabilních a udržitelných transevropských dopravních sítí a odstraněním všech zbývajících překážek mezi druhy a vnitrostátními systémy dopravy usnadnit pohyb občanů a zboží, snížit náklady a zvýšit udržitelnost evropské dopravy a současně podpořit vznik nadnárodních a multimodálních provozovatelů; vzhledem k tomu, že v procesu realizace jednotného evropského dopravního prostoru hrají ústřední roli železniční služby, námořní doprava, silniční nákladní doprava, iniciativa jednotné evropské nebe a jednotný výklad práv cestujících;

Jednotný trh pro všechny aktéry

AW.  vzhledem k tomu, že občané Unie, zejména studenti, odborní pracovníci a podnikatelé, a malé a střední podniky ve všech členských státech by měli být vyzváni, aby předkládali návrhy, jak nejlépe dosáhnout úplné realizace jednotného trhu, a vzhledem k tomu, že všechny orgány by měly být vybídnuty, aby zahájily veřejné konzultace a dialog s občanskou společností, aby bylo zaručeno, že potřeby občanů, spotřebitelů a podniků budou odpovídajícím způsobem zohledněny a že navrhované politiky poskytují občanům přidanou hodnotu; vzhledem k tomu, že jsou potřebné nástroje vhodné k informování občanů o právu Unie;

AX.  vzhledem k tomu, že jednotný trh by měl věnovat pozornost právům všech zúčastněných subjektů; vzhledem k tomu, že k obnově důvěry v jednotný trh je naprosto zásadní, aby do přípravy, přijímání, uplatňování a sledování opatření na podporu růstu a práv občanů na jednotném trhu byly ve větší míře a ve dřívější fázi zapojováni sociální partneři, občanská společnost a všechny ostatní zainteresované strany, a to i prostřednictvím internetu a internetové demokracie (e-democracy);

AY.  vzhledem k tomu, že místní a regionální orgány samosprávy a jiné místní a regionální subjekty plní řadu povinností, na něž se vztahují právní předpisy Unie upravující jednotný trh, zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek, státní podpory, služeb obecného hospodářského zájmu a koncesí; vzhledem k tomu, že je nezbytné tyto politiky náležitě uplatňovat, mimo jiné za účelem snižování chybovosti, kterou trpí politika soudržnosti; vzhledem k tomu, že základním předpokladem pro dynamický a silný jednotný trh je poskytování vysoce kvalitních veřejných služeb obyvatelům všech regionů Unie a že účinná správa jednotného trhu by tudíž měla zohledňovat zájmy místních i regionálních aktérů;

AZ.  vzhledem k tomu, že strategie jednotného trhu by měla posílit sociální blaho, sbližování úrovní a práva pracovníků, bránit sociálnímu dumpingu a zaručit spravedlivé pracovní podmínky pro všechny Evropany;

BA.  vzhledem k tomu, že by měla na vnitrostátní úrovni existovat jedna snadno přístupná služba první pomoci, na niž by se podniky a občané, včetně zdravotně postižených, mohli obracet, narazí-li na překážky, když chtějí využít práv a příležitostí, které jim jednotný trh nabízí; vzhledem k tomu, že mají-li z jednotného trhu těžit všichni občané, měla by se věnovat pozornost odstraňování překážek bránících přístupu v zástavbě a ve službách;

Evropský semestr

BB.  vzhledem k tomu, že evropský semestr poskytuje rámec pro koordinaci hospodářských politik a provádí analýzu rozpočtové a hospodářské situace v členských státech, avšak i přes mimořádný význam jednotného trhu pro ekonomiky všech členských států nezohledňuje jeho stav;

BC.  vzhledem k tomu, že jednotný trh může významně podpořit sociální soudržnost v Unii; vzhledem k tomu, že zlepšení rámce pro správu ekonomických záležitostí by mělo vycházet ze souboru provázaných a vzájemně soudržných politik, které podporují růst a zaměstnanost, a vzhledem k tomu, že k naplnění tohoto cíle je nutné jednotný trh plně rozvinout;

BD.  vzhledem k tomu, že Komise by měla dokončení jednotného trhu a praktické zavádění příslušných opatření kontrolovat v rámci ročního hodnocení evropského semestru a přihlížet při tom k ročnímu přezkumu správy a k mechanismům pro předkládání srovnávacích přehledů; vzhledem k tomu, že v rámci každoročního sledování by mělo být rovněž zhodnoceno, nakolik je jednotný trh pro spotřebitele a podniky přínosný, a upozorněno na překážky bránící jeho fungování;

BE.  vzhledem k tomu, že každé jarní zasedání Evropské rady by mělo být věnováno také posouzení stavu jednotného trhu, které by se opíralo o sledování tohoto trhu;

BF.  vzhledem k tomu, že je vhodné zaměřit se jednotlivě na každý členský stát a prohloubit spolupráci s vnitrostátními parlamenty s cílem zjistit nedostatky v provádění a uplatňování a věnovat se jim v doporučeních pro jednotlivé země;

BG.  vzhledem k tomu, že roční analýza růstu na rok 2013 zahájila třetí cyklus evropského semestru a nyní poprvé zahrnuje výroční zprávu o stavu integrace jednotného trhu; vzhledem k tomu, že zaměření pozornosti na jednotný trh v rámci evropského semestru je nezbytné proto, aby se více využil jeho potenciál pro růst a zaměstnanost v Evropě a aby z něj měli občané a podniky skutečný přínos;

BH.  vzhledem k tomu, že výše uvedená zpráva o stavu integrace jednotného trhu za rok 2013 však neposkytuje žádné nové informace o situaci v členských státech ani nevyvozuje dostatečně propracované závěry ohledně konkrétního růstového potenciálu jednotného trhu; vzhledem k tomu, že výběr prioritních oblastí ve zprávě o integraci by měl být podepřen souhrnnými údaji;

BI.  vzhledem k tomu, že budoucí zprávy o stavu integrace jednotného trhu by tedy měly přinést přesnější informace o stávajících nedostatcích jednotného trhu a poskytnout konkrétnější doporučení ohledně možných nápravných opatření a očekávaných přínosů, aby členským státům umožnily smysluplně reagovat;

BJ.  vzhledem k tomu, že zpráva o stavu integrace jednotného trhu na rok 2013 zdůrazňuje především odvětví služeb a vyzývá mimo jiné k důslednému dodržování směrnice 2006/123/ES; vzhledem k tomu, že to je výzva oprávněná, nicméně přesvědčivá může být pouze tehdy, bude-li doplněna přísnými opatřeními na podporu řádného provedení, výkladu a plného uplatňování této směrnice;

BK.  vzhledem k tomu, že tato zpráva uvádí řadu priorit pro energetický a dopravní trh, a vzhledem k tomu, že v souvislosti s mnohými z těchto priorit je poukazováno na nedostatek vnitrostátních a evropských investic a konkurence v některých oblastech; vzhledem k tomu, že je nutné tyto trhy dále zkoumat a získat o nich fakticky podložené informace, aby se konkrétní opatření a výzvy určené členským státům opíraly o pádné argumenty; vzhledem k tomu, že nezbytným předpokladem řádného fungování jednotného trhu je integrovaná, interoperabilní a přístupná evropská dopravní infrastruktura, vytvoření vnitřního trhu s energií a současně zajištění silné konkurence a posílení ochrany spotřebitelů, stejně jako ambiciózní evropská průmyslová politika;

BL.  vzhledem k tomu, že za prioritní oblast je považována i digitální ekonomika; vzhledem k tomu, že jednotný digitální trh vyžaduje aktuální a proveditelné mechanismy pro zajištění transparentnosti a ochrany spotřebitelů; vzhledem k tomu, že včasné a řádné provedení a uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů(8) je tedy jedním ze zásadních faktorů rozvoje digitální ekonomiky;

BM.  vzhledem k tomu, že občané Unie zatím v řadě oblastí plně nevyužili potenciálu jednotného trhu, zejména pokud jde o volný pohyb osob a pracovníků; vzhledem k tomu, že mobilita pracovníků v Evropě je stále příliš malá a je třeba přijmout důraznější opatření, aby byly odstraněny zbývající překážky a aby byla naplňována zásada rovného zacházení s pracujícími v rámci oblasti působnosti Smluv a v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy;

BN.  vzhledem k tomu, že směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích(9) je základním nástrojem ke snížení obrovského dluhu orgánů veřejné správy vůči mnoha společnostem, zejména malým a středním podnikům, a vzhledem k tomu, že by měla být urychleně a řádně provedena v právních předpisech členských států, aby se snížil počet případů platební neschopnosti;

BO.  vzhledem k tomu, že je nutné uplatňovat inovativnější opatření na podporu jednotného trhu založeného na sociálně tržní ekonomice; vzhledem k tomu, že roční analýza růstu na rok 2013 přinesla zajímavý návrh na zavedení režimu platební neschopnosti spotřebitelů, a vzhledem k tomu, že tento návrh je třeba dále prozkoumat, jelikož tento druh opatření může hrát významnou roli v ochraně spotřebitelů a prevenci možných systémových rizik pro finanční odvětví;

BP.  vzhledem k tomu, že je důležité vypracovat ambiciózní program pro spotřebitele, který by zahrnoval legislativní a programová opatření, za účelem posílení odpovědnosti průměrného spotřebitele a větší ochrany znevýhodněných spotřebitelů;

BQ.  vzhledem k tomu, že naplnění cílů strategie EU 2020, o něž musí evropský semestr usilovat, závisí na plném rozvoji potenciálu jednotného trhu, na nasazení Unie jako celku a na účinné spoluúčasti členských států;

BR.  vzhledem k tomu, že evropský semestr by měl být ještě systematičtěji propojen s právě probíhajícími iniciativami Unie a že by měl brát v potaz dokončování jednotného trhu, aby byla zaručena soudržnost hospodářské politiky Unie, zejména nezbytné sbližování zemí eurozóny a zemí mimo eurozónu;

BS.  vzhledem k tomu, že kvalita vnitrostátních reformních programů realizovaných v rámci evropského semestru se do značné míry liší, pokud jde o jejich podstatu, transparentnost, proveditelnost a úplnost, a že v zájmu dosažení cílů hospodářské integrace a dokončení jednotného trhu by měly být tyto programy důkladně přezkoumány, zdokonaleny a přepracovány tak, aby byly ambicióznější;

BT.  vzhledem k tomu, že členské státy by měly poskytovat co nejpodrobnější informace i o způsobech uplatňování a provádění pravidel v klíčových oblastech jednotného trhu;

BU.  vzhledem k nutnosti aplikovat na evropský semestr novou metodiku, která by spočívala v projednání priorit jednotného trhu současně s prioritami hospodářskými a rozpočtovými a v jejich propojení – a to i s prioritami v sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti – do jednoho integrovaného koordinačního rámce;

BV.  vzhledem k tomu, že doporučení pro jednotlivé země by měla zohledňovat pokročilost a způsoby uplatňování právních předpisů regulujících jednotný trh, a to zejména pokud jde o klíčové oblasti a priority, jež jsou každoročně stanovovány;

BW.  vzhledem k tomu, že doporučení pro jednotlivé země by měla členským státům současně nabídnout praktičtější řešení zaměřená na lepší fungování jednotného trhu tak, aby se zvýšila vstřícnost veřejnosti a politické odhodlání k podpoře dokončení jednotného trhu;

BX.  vzhledem k tomu, že hodnocení stavu jednotného trhu by se mělo stát nedílnou součástí evropského semestru, přičemž vedle pilíře správy ekonomických záležitostí by měl být zaveden pilíř správy jednotného trhu; vzhledem k tomu, že návrh Komise vypracovávat výroční zprávu o integraci jednotného trhu, která rozšíří znalostní základnu, jež je podkladem pro doporučení pro jednotlivé země, by se mohl stát základem budoucího ročního cyklu jednotného trhu v rámci evropského semestru;

BY.  vzhledem k tomu, že do zavádění evropského semestru by měly být plně zapojeny vnitrostátní parlamenty a že při realizaci evropského semestru by neměly být dotčeny výsady Evropského parlamentu;

1.  žádá Komisi, aby co nejdříve předložila návrh aktu zaměřeného na posílení správy jednotného trhu v souladu s podrobnými doporučeními uvedenými v příloze tohoto usnesení a aby jako možný právní základ zvážila všechna příslušná ustanovení SFEU upravující jednotný trh, včetně čl. 26 odst. 3 SFEU;

2.  potvrzuje, že doporučení jsou v souladu se základními právy a zásadou subsidiarity;

3.  domnívá se, že finanční dopady požadovaného návrhu by měly být hrazeny ze stávajících rozpočtových prostředků;

o
o   o

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a k němu připojená podrobná doporučení Komisi, Radě, Evropské radě a vládám a parlamentům členských států.

PŘÍLOHA

PODROBNÁ DOPORUČENÍ K OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

Doporučení č. 1: Vytvořit ucelený rámec pro správu jednotného trhu

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–  Měl by být předložen návrh legislativního aktu zaměřeného na posílení správy jednotného trhu s cílem přispět k zajištění fungování jednotného trhu Unie a podpořit hospodářský růst v Evropě podporující začlenění. Tento návrh by se měl opírat o příslušná ustanovení SFEU upravující vnitřní trh. Komise by měla zvážit předložení návrhu i na základě čl. 26 odst. 3 SFEU.

  Uplatňovaný postup by měl zajistit odpovídající zapojení Evropského parlamentu do vytváření rámce pro správu jednotného trhu. Měl by také zajistit přijetí dalších opatření nezbytných k posílení správy jednotného trhu Evropským parlamentem a Radou, zejména opatření zaměřených na oblasti, v nichž byl vytvořen regulační rámec Unie řádným legislativním postupem podle článku 294 SFEU.

–  Aktem by neměl být dotčen stávající regulační rámec jednotného trhu ani pravidla, která mají být zavedena v jednotlivých oblastech. Neměly by jím být dotčeny ani výsady orgánů stanovené Smlouvami, zejména výsady Komise, ani povinnosti členských států, jež mají základ ve Smlouvách nebo vyplývají z acquis jednotného trhu.

–  Akt by měl doplnit regulační rámec jednotného trhu a usnadnit provádění, uplatňování a prosazování pravidel a svobod jednotného trhu.

–  Akt by měl zajistit přijetí obecných zásad Unie pro jednotný trh. Tyto obecné zásady by měly vymezit sledované cíle, prioritní oblasti činnosti a podmínky, jež je třeba zajistit, a měly by být doplněny pracovními metodami a postupy, jež bude třeba stanovit za účelem posílení správy jednotného trhu.

–  Měly by být vytvořeny postupy pro předkládání, posuzování a sledování národních akčních plánů a pro stanovení doporučení pro jednotlivé země týkajících se jednotného trhu.

–  Je třeba definovat doplňková opatření, jež jsou nezbytná ke zlepšení provádění a prosazování regulačního rámce jednotného trhu.

–  Měl by být vyjasněn vztah mezi cyklem správy jednotného trhu a ročním politickým cyklem evropského semestru.

Doporučení č. 2: Stanovit cíle a prioritní oblasti činnosti Unie s cílem zlepšit fungování jednotného trhu

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–  Aby bylo zajištěno, že jednotný trh skutečně přinese růst, vytvoří pracovní místa a posílí důvěru občanů a podniků, měly by být stanoveny obecné zásady Unie zaměřené na zlepšení fungování jednotného trhu. Tyto obecné zásady by měly zahrnovat:

   a) cíle a prioritní oblasti činnosti Unie a členských států,
   b) podmínky, jež je třeba zajistit, aby bylo dosaženo dalšího zlepšení správy jednotného trhu.

–  Měl by být stanoven omezený soubor cílů a priorit činnosti v oblastech, v nichž lepší fungování jednotného trhu může přinést nejvýznamnější zisky z hlediska růstu a zaměstnanosti v celé Unii.

–  Výběr cílů a prioritních oblastí činnosti by měl vycházet z těchto kritérií:

   a) Referenční srovnávání produkce pomocí vybraných klíčových kvantitativních ukazatelů, jež se vztahují ke vstupům produkce zboží a služeb, s cílem určit odvětví, která vykazují nejvíce nevyužitý potenciál pro vytváření růstu;
   b) Hospodářský význam – vyhodnocení toho, zda je dané odvětví z hospodářského hlediska dostatečně významné na to, aby mělo nezanedbatelný dopad na růst, budou-li odstraněny příčiny jeho nevyužitého potenciálu;
   c) Dynamické faktory – vyhodnocení toho, zda odvětví již zužitkovává svůj nevyužitý potenciál, a to na základě faktorů, jako je schopnost odvětví přispívat k růstu zaměstnanosti a možnost, že se přiblíží referenčním úrovním produktivity práce;
   d) Faktory jednotného trhu – vyhodnocení toho, zda existují důkazy o tom, že lepším fungováním jednotného trhu by mohl být zužitkován jeho nevyužitý potenciál;
   e) Faktory týkající se dalších prvků ochrany a zabezpečení spotřebitelů, pracovníků a občanů.

Doporučení č. 3: Stanovit, jaké podmínky je třeba zajistit pro zlepšení správy jednotného trhu

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–  Podmínky, jež je třeba zajistit, aby bylo dosaženo dalšího zlepšení správy jednotného trhu, by měly zahrnovat následující:

   a) Uplatňovat při vytváření a provádění pravidel jednotného trhu zásady inteligentní regulace, aby bylo zajištěno, že tato pravidla budou vytvořena, provedena a uplatňována tak, aby účinně fungovala pro ty, pro něž jsou určena;
   b) Snížit administrativní zátěž, zejména pokud jde o malé a střední podniky, na minimální úroveň;
   c) Jestliže podniky a občané musí uplatňovat určité postupy, umožnit jim činit tak rychle a elektronickými prostředky;
   d) Zajistit, aby se podniky a občané dostali k informacím a pomoci a v případě potřeby měli přístup k rychlým, účinným a finančně dostupným opravným prostředkům;
   e) Inteligentněji využívat informačních technologií k informování podniků a občanů, a umožnit jim tak využívat svých práv a příležitostí, a lépe propojovat iniciativy na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie;
   f) Více využívat internetové nástroje, jako je například systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), při přeshraniční spolupráci správních orgánů;
   g) Dále rozvíjet jednotná kontaktní místa;
   h) Účinně využívat rychlé a efektivní mechanismy řešení problémů a nápravy, mimo jiné prostřednictvím jediné snadno přístupné služby první pomoci na vnitrostátní úrovni, na niž by se podniky a občané mohli obracet v případě, že narazí na problémy s využíváním práv a příležitostí, které jim jednotný trh nabízí.

Doporučení č. 4: Definovat doplňková opatření nezbytná ke zlepšení provádění a prosazování regulačního rámce jednotného trhu

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–  V zájmu lepšího provádění a prosazování regulačního rámce jednotného trhu by Komise měla:

   a) Poskytovat členským státům intenzivnější pomoc s prováděním směrnic, které dosud neprovedly ve vnitrostátním právu;
   b) Provádět systematické kontroly shody a přijmout podpůrná opatření k uvedení pravidel do praxe v jednotlivých členských státech;
   c) Provádět u právních předpisů, které jsou provedeny ve vnitrostátním právu a uplatňovány, hloubkový přezkum toho, jak jsou pravidla uplatňována a jak fungují v praxi, a to z praktického i z ekonomického hlediska;
   d) Posílit podávání ex-post zpráv o dodržování předpisů ze strany členských států a posouzení výkonnosti zaměřená na účinnost přijatých politických opatření;
   e) Organizovat vzájemná hodnocení členských států.

–  V zájmu lepšího provádění a prosazování regulačního rámce jednotného trhu by členské státy měly:

   a) Předkládat Komisi návrhy prováděcích opatření, budou-li to ony nebo Komise pokládat za vhodné, za účelem zajištění předběžného posouzení řádného provádění ve vnitrostátním právu a v zájmu zajištění souladu a rychlého uplatňování;
   b) Pravidelně v rámci procesu provádění ve vnitrostátním právu a při uplatňování konzultovat se zainteresovanými stranami a občanskou společností včetně spotřebitelů, podniků a místních a regionálních orgánů;
   c) Zveřejnit na internetu vysvětlení, jakým způsobem pravidla provedly ve vnitrostátním právu a jak tato pravidla fungují v praxi.

Doporučení č. 5: Zajistit předkládání, posuzování a sledování národních akčních plánů

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–  Členské státy by měly vypracovat a předložit Komisi národní akční plány zaměřené na provádění cílů a prioritních oblastí činnosti Unie v zájmu lepšího fungování jednotného trhu. Tyto akční plány by měly obsahovat seznam podrobných opatření, která budou učiněna, a plán jejich realizace.

–  Národní akční plány by měly být vypracovány na základě konzultace s příslušnými zainteresovanými stranami zastupujícími ekonomické a sociální zájmy a také zájmy spotřebitelů.

–  Komise by měla ve spolupráci s poradním výborem pro vnitřní trh národní akční plány posoudit a předložit souhrnnou zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

–  Při posuzování národních akčních plánů by měla být zohledněna hodnotící zpráva o vnitřním trhu a zpráva o správě jednotného trhu.

–  Komise by měla sledovat pokrok dosažený při provádění národních akčních plánů. Za tímto účelem by členské státy měly Komisi poskytnout veškeré příslušné informace, jež budou považovány za nezbytné k posouzení dosaženého pokroku.

–  Předkládání a posuzování národních akčních plánů by mělo být vnímáno jako koordinované kroky, které jsou v integrovaném rámci součástí ročního cyklu, který stanovuje politické priority potřebné k úplné realizaci jednotného trhu, při zohlednění hospodářských, sociálních a environmentálních aspektů.

Doporučení č. 6: Zajistit vypracování jasných doporučení pro jednotlivé země týkajících se jednotného trhu

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–  Na základě posouzení národních akčních plánů a za využití dalších příslušných nástrojů jednotného trhu by měla Rada, na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem, je-li to relevantní, formulovat v závislosti na prioritách činnosti politiky v oblastech, jež jsou považovány za klíčové, doporučení členským státům týkající se jednotného trhu zaměřená na zlepšení provádění, uplatňování a prosazování pravidel jednotného trhu.

–  Při vydávání doporučení členským státům by Rada měla v plném rozsahu využít nástrojů, které jí poskytuje SFEU.

–  Po vydání doporučení týkajícího se jednotného trhu by měl mít příslušný výbor Evropského parlamentu možnost pozvat zástupce dotčeného členského státu k výměně názorů a zástupci Komise by měli být pozváni k výměně názorů s parlamentem daného členského státu.

Doporučení č. 7: Definovat pilíř jednotného trhu v rámci evropského semestru

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–  Aby bylo zajištěno, že jednotný trh bude mít pro občany, spotřebitele, pracovníky a podniky konkrétní přínos, měl by se využít roční cyklus evropského semestru jako platforma pro politické vedení, podávání zpráv a sledování pokroku členských států a Unie v dosahování cílů jednotného trhu a stanovení nápravných opatření.

–  Měl by být definován pilíř jednotného trhu v rámci evropského semestru.

–  Pilíř jednotného trhu v rámci evropského semestru by měl zahrnovat:

   a) Hodnotící zprávu o vnitřním trhu s podrobnými zprávami o provádění a uplatňování právních předpisů týkajících se jednotného trhu v jednotlivých zemích;
   b) Způsoby uplatňování právních předpisů regulujících jednotný trh, které podrobně uvedly členské státy, se zvláštním odkazem na klíčové oblasti a priority politik, jež jsou každoročně stanovovány;
   c) Návrhy priorit politiky na úrovni EU a vnitrostátní úrovni na nadcházející rok, které Komise předloží v rámci roční analýzy růstu a výroční zprávy o integraci jednotného trhu. Výroční zpráva by měla rovněž posoudit, jak jednotný trh funguje v praxi. Návrhy priorit politiky by měly vycházet ze zjištění hodnotící zprávy o vnitřním trhu a z dalších nástrojů na sledování jednotného trhu s cílem zabránit překrývání činností, formulovat účinná a jasná doporučení a zajistit soudržnost evropské hospodářské politiky;
   d) Formulaci prioritních činností politiky a cílů, jichž je třeba dosáhnout k překonání zbývajících překážek na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni, ve formě obecných zásad pro jednotný trh;
   e) Národní akční plány, jež předloží členské státy a jež budou zaměřeny na provádění obecných zásad pro jednotný trh;
   f) Posouzení národních akčních plánů, jež provede Komise v úzké spolupráci s poradním výborem pro vnitřní trh a jež zohlední hodnotící zprávu o vnitřním trhu a výroční zprávu o správě jednotného trhu;
   g) Jasná doporučení týkající se jednotného trhu pro jednotlivé země, která na základě návrhu Komise přijmou Rada a Evropský parlament.

Doporučení č. 8: Posílit demokratickou odpovědnost a úlohu Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–  Evropský parlament by měl být zapojen do vytváření rámce pro správu jednotného trhu v souladu se Smlouvami. Měl by být také zapojen do přijímání dalších opatření nezbytných k posílení správy jednotného trhu, včetně opatření týkajících se cílů, priorit a plánovaných činností politiky Unie, nebo by s ním měla Rada přijímání těchto opatření alespoň konzultovat;

–  Před jarním zasedáním Evropské rady by měl Evropský parlament projednat roční analýzu růstu a hlasovat o pozměňovacích návrzích k výroční zprávě o integraci jednotného trhu, které budou předloženy Evropské radě;

–  Předseda Evropského parlamentu by měl na jarním zasedání Evropské rady předložit názory Evropského parlamentu na integraci jednotného trhu;

–  Rada a Komise by se měly zúčastnit meziparlamentních schůzí Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů, na nichž se bude projednávat integrace jednotného trhu.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2012)0211.
(2) Úř. věst. C 161 E, 31.5.2011, p. 84.
(3) Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, p. 51.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2012)0258.
(5) Úř. věst. C 33 E, 5.2.2013, p. 9.
(6) Úř. věst. L 376, 27.12.06, s. 36.
(7) Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1.
(8) Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64.
(9) Úř. věst. L 48, 23.2.2011, s. 1.


22. zasedání Rady pro lidská práva OSN
PDF 251kWORD 38k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. února 2013 o 22. zasedání Rady OSN pro lidská práva (2013/2533(RSP))
P7_TA(2013)0055RC-B7-0055/2013

Evropský parlament,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a  úmluvy OSN o lidských právech a jejich opční protokoly,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 60/251 o zřízení Rady pro lidská práva (UNHRC),

–  s ohledem na Deklaraci tisíciletí Organizace spojených národů ze dne 8. září 2000 a na rezoluce Valného shromáždění OSN na toto téma,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech, Evropskou sociální chartu a Listinu základních práv EU,

–  s ohledem na strategický rámec EU pro lidská práva a demokracii a na akční plán EU pro lidská práva a demokracii, které byly přijaty na 3179. zasedání Rady pro zahraniční věci dne 25. června 2012,

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 13. června 2012 týkající se zvláštního zástupce EU pro lidská práva(1),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Radě OSN pro lidská práva (UNHRC), včetně priorit, které Parlament v této souvislosti vyjádřil, s ohledem zejména na usnesení ze dne 16. února 2012 o postoji Parlamentu k 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva(2),

–  s ohledem na zprávu delegace svého podvýboru pro lidská práva o její návštěvě 19. zasedání UNHCR a na zprávu společné delegace svého Výboru pro zahraniční věci, podvýboru pro lidská práva a podvýboru pro bezpečnost a obranu, která se zúčastnila 67. zasedání Valného shromáždění OSN,

–  s ohledem na svá usnesení o naléhavých otázkách týkajících se lidských práv,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2012 o přezkoumání strategie EU v oblasti lidských práv(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2012 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2011 a politice Evropské unie v této oblasti(4),

–  s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 5 a na články 18, 21, 27 a 47 Smlouvy o Evropské unii,

–   s ohledem na nadcházející zasedání UNHRC v roce 2013, zejména na 22. řádné zasedání, které se má konat ve dnech 25. února až 22. března 2013,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dodržování, podpora, ochrana a obecná povaha lidských práv tvoří součást etického a právního acquis Evropské unie a jeden ze základních kamenů evropské jednoty a celistvosti(5);

B.  vzhledem k tomu, že by úspěšné provádění nedávno revidované strategie EU v oblasti lidských práv mělo zvýšit důvěryhodnost EU v rámci UNHRC, jelikož se zvýší soudržnost mezi jejími vnitřními a vnějšími politikami;

C.  vzhledem k tomu, že by EU měla usilovat o to, aby se vyslovovala proti porušování lidských práv prostřednictvím jednotných společných postojů, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků, a měla by v této souvislosti nadále upevňovat spolupráci a posilovat organizační opatření a koordinaci mezi členskými státy;

D.  vzhledem k tomu, že Rada Evropské unie přijala strategický rámec pro lidská práva a demokracii a akční plán pro jeho provedení s cílem dosáhnout účinnější, viditelnější a jednotnější politiky v této oblasti;

E.   vzhledem k tomu, že zvláštní zástupce EU pro lidská práva, který působí pod vedením vysoké představiteky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, byl jmenován dne 25. července 2012 a jeho úlohou je zvyšovat účinnost a zlepšovat viditelnost politiky EU v oblasti lidských práv a přispívat k provádění strategického rámce a akčního plánu pro lidská práva a demokracii;

F.   vzhledem k tomu, že delegace podvýboru pro lidská práva se zúčastní 22. zasedání UNHRC v Ženevě, jak tomu bylo i v minulých letech, kdy se konala zasedání UNHRC;

1.  bere na vědomí probíhající potvrzování priorit pro 22. zasedání Rady OSN pro lidská práva; vítá skutečnost, že se EU zabývá situací v Sýrii, Barmě/Myanmaru, Korejské lidově demokratické republice (KLDR) a Mali, ale i podporu, kterou EU vyjadřuje v souvislosti s prodloužením mandátu zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Íránu; schvaluje rovněž, že se EU zabývá tematickými otázkami, jako je svoboda myšlení, náboženského vyznání či přesvědčení, zrušení trestu smrti, práva dítěte, podnikání a lidská práva, násilí páchané na ženách a práva lesbické, homosexuální, bisexuální a transsexuální komunity;

2.  vítá skutečnost, že na pořad jednání 22. řádného zasedání byly zařazeny panelové diskuse o začleňování lidských práv, negativních dopadech finanční a hospodářské krize a korupce na uplatňování lidských práv, připomenutí 20. výročí přijetí Vídeňské deklarace a akčního plánu, interaktivní diskuse, mimo jiné o právech osob se zdravotním postižením, a četné schůze na různá témata, jako je právo dětí na zajištění nejvyšší dosažitelné zdravotní úrovně; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby k těmto diskusím aktivně přispívaly a vyjadřovaly se jasně v tom smyslu, že lidská práva jsou univerzální, nedělitelná a vzájemně provázaná;

3.  vítá zprávy, které mají zvláštní zpravodajové předložit mimo jiné o situaci v oblasti lidských práv v Íránu, Barmě/Myanmaru a na palestinských územích okupovaných od roku 1967, spolu s písemnou zprávou vysoké komisařky pro lidská práva o situaci v oblasti lidských práv v Mali, zejména v severní části země, o otázce bydlení jako součásti práva na přiměřenou životní úroveň, o právu na nediskriminaci v této souvislosti, o svobodě náboženského vyznání nebo přesvědčení a o podpoře a ochraně lidských práv a základních svobod v boji proti terorismu;

Činnost Rady OSN pro lidská práva

4.   bere na vědomí, že do Rady OSN pro lidská práva bylo v září 2012 zvoleno 18 nových členů, kteří se svého členství ujali dne 1. ledna 2013: Argentina, Brazílie, Pobřeží slonoviny, Estonsko, Etiopie, Gabon, Německo, Irsko, Japonsko, Kazachstán, Keňa, Černá Hora, Pákistán, Korejská republika, Sierra Leone, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké a Bolívarovská republika Venezuela; bere na vědomí, že členy Rady OSN pro lidská práva je nyní devět členských států EU;

5.   bere na vědomí zvolení nového předsedy Rady OSN pro lidská práva Remigiusze A. Henczela z Polska a čtyř místopředsedů pro rok 2013 – Šejcha Ahmada Uld Zahafa (Mauritánie), Iruthishamy Adamové (Maledivy), Luise Gallegose Chiribogy (Ekvádor) a Alexandra Fasela (Švýcarsko);

6.  zdůrazňuje, že volby do Rady OSN pro lidská práva musejí být založeny na soutěži, a vyjadřuje svůj nesouhlas s tím, aby regionální skupiny organizovaly volby bez účasti více kandidátů; zdůrazňuje, že je důležité, aby se členství v Radě OSN pro lidská práva zakládalo na určitých standardech, pokud jde o závazky a chování v oblasti lidských práv; zdůrazňuje, že členové Rady OSN pro lidská práva jsou povinni řídit se v souvislosti s prosazováním a ochranou lidských práv těmi nejvyššími měřítky; znovu připomíná důležitost přísných a transparentních kritérií pro obnovení členství státům, jimž bylo členství pozastaveno;

7.  vyjadřuje politování nad tím, že státní orgány Kazachstánu, který je nově zvoleným členem Rady OSN pro lidská práva, i přes výzvy vysoké komisařky OSN pro lidská práva a výzvy Evropského parlamentu stále odmítají, aby události v Žanaozenu vyšetřila nezávislá skupina mezinárodních odborníků;

8.  je i nadále znepokojen fenoménem „blokové politiky“ a jejím vlivem na důvěryhodnost Rady OSN pro lidská práva a účinnost její práce;

9.  vítá skutečnost, že Valné shromáždění OSN jmenovalo paní Navanethem Pillayovou do druhého funkčního období ve funkci vysoké komisařky pro lidská práva; opětovně vyjadřuje plnou podporu úřadu vysoké komisařky pro lidská práva a jeho nezávislosti a integritě;

10.  vyjadřuje své uznání vysoké komisařce pro lidská práva za její úsilí vynaložené v procesu posilování výborů ustanovených smlouvami a vítá její zprávu, kterou o této záležitosti zveřejnila dne 22. června 2012; znovu vyjadřuje podporu výborům zahrnujícím širokou škálu zúčastněných stran a zdůrazňuje, že je nezbytné, aby občanská společnost byla do těchto procesů trvale zapojena; dále zdůrazňuje, že je nezbytné zachovat a posílit nezávislost a účinnost těchto výborů; zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit dostatečné finanční prostředky na pokrytí zvyšující se pracovní zátěže těchto výborů; vyzývá EU, aby se ujala vedoucí úlohy při zajišťování účinného fungování systému výborů, a to i pokud jde o dostatečnou úroveň financování;

Země arabského jara

11.  co nejostřeji odsuzuje narůstající a svévolné násilí Asadova režimu vůči obyvatelům Sýrie, včetně používání těžkých zbraní a ostřelování obydlených oblastí, hromadných poprav a násilných zmizení; jednoznačně odsuzuje pokračující systematické porušování lidských práv ze strany tohoto režimu, jež lze považovat za zločiny proti lidskosti; vyjadřuje vážné znepokojení nad neustále se zhoršující situací civilního obyvatelstva; odsuzuje rovněž veškeré případy porušení lidských práv, jichž se dopouštějí opoziční skupiny a síly; vyzývá všechny ozbrojené strany, aby násilí v Sýrii okamžitě ukončily; opětovně vyzývá k okamžitému odstoupení Asadova režimu a k zahájení mírového procesu politické transformace; vyzývá všechny strany konfliktu, aby zajistily plný a bezpečný přechod mezinárodní humanitární pomoci přes hranice;

12.  vyjadřuje své znepokojení nad vlivem krize v Sýrii na bezpečnost a stabilitu regionu; vyzývá Komisi a členské státy, aby zemím v tomto regionu poskytly pomoc v jejich úsilí zajistit uprchlíkům ze Sýrie humanitární pomoc;

13.  vítá skutečnost, že Rada OSN pro lidská práva věnuje neustálou pozornost katastrofálnímu stavu lidských práv a humanitární situaci v Sýrii, o čemž svědčí rezoluce o situaci v této zemi, jež byly přijaty na 19., 20. a 21. zasedání Rady OSN pro lidská práva a na zvláštním zasedání Rady OSN pro lidská práva o Sýrii dne 1. června 2012; vyzývá ESVČ a členské státy, aby zajistily, že řešení situace v Sýrii bude v rámci OSN, a zejména v rámci UNHCR, přisuzována i nadále ta nevyšší priorita; znovu opakuje, že je nezbytné zajistit, aby příslušné osoby nesly odpovědnost za porušování právních předpisů v oblasti mezinárodních lidských práv a v oblasti humanitárního práva, k němuž v průběhu konfliktu došlo;

14.  vyjadřuje plnou podporu nezávislé vyšetřovací komisi pro Sýrii a prodloužení jejího mandátu Radou OSN pro lidská práva; zdůrazňuje význam toho, aby byly přípustné digitální důkazní materiály zločinů, násilí a porušení lidských práv; vítá jmenování nových členů Carly del Ponteové a Vitita Muntarbhorna a dále jmenování Paola Pinheira zvláštním zpravodajem pro Sýrii, který zahájí svoji činnost, jakmile skončí mandát vyšetřovací komise; vítá zprávu komise, v níž odhaluje krutosti, k nimž v Sýrii dochází;

15.  vyjadřuje politování nad tím, že dosud nebylo dosaženo dohody o přijetí rezoluce v Radě bezpečnosti OSN o situaci v Sýrii, neboť to především brzdí schopnost vyvíjet účinný tlak na ukončení násilí v zemi; vyzývá členy Rady bezpečnosti OSN, aby měli na paměti vlastní odpovědnost vůči syrskému lidu; oceňuje diplomatické úsilí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a členských států EU zapojit do této otázky Čínu a Rusko; vyzývá je, aby v tomto úsilí pokračovaly; všem členům OSN rovněž připomíná zásadu odpovědnosti za ochranu, s níž se ztotožňuje Valné shromáždění OSN;vyzývá všechny státy, aby se zasadily o to, aby se situací v Sýrii zabýval mezinárodní trestní soud (ICC), a vítá v této souvislosti iniciativu Švýcarska, v níž se usiluje o sepsání společného dopisu jménem 58 zemí, včetně 26 členských států EU; naléhavě žádá vysokou představitelku Unie, aby se osobně zapojila do budování velké mezinárodní koalice s plnou účastí všech členů, která by postoupení věci ICC podpořila;

16.  vítá závěrečnou písemnou zprávu nezávislé vyšetřovací komise pro Libyi, která byla předložena na 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva a která poukázala na porušování lidských práv, k němuž v této v zemi dochází; naléhavě žádá Radu OSN pro lidská práva, aby vyjádřila své znepokojení nad probíhajícím násilím, aby nadále monitorovala situaci a požádala vysokou komisařku, aby o situaci lidských práv v Libyi podala zprávu;

17.  vyzývá Spojené arabské emiráty, jako nově zvoleného člena Rady pro lidská práva a jednoho ze 14 států, jejichž situace v oblasti lidských práv má být přezkoumána na zasedání pracovní skupiny pro pravidelný přezkum, aby ukončily stávající zásahy proti poklidným obráncům lidských práv a politickým aktivistům a dostály svým závazkům dodržovat nejvyšší standardy při prosazování a ochraně lidských práv;

18.  vyjadřuje znepokojení nad situací obránců lidských práv a aktivistů politické opozice v Bahrajnu; opětovně vyzývá členské státy EU, aby v rámci 22. zasedání UNHRC usilovaly o přijetí rezoluce o situaci v oblasti lidských práv v Bahrajnu, která by měla obsahovat výzvu ke zřízení mezinárodního mechanismu, jenž by monitoroval provádění doporučení bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise;

19.  vítá rezoluci o technické pomoci a budování kapacit pro Jemen v oblasti lidských práv, kterou v říjnu 2012 vydala UNHRC, a zřízení kanceláře úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva v Jemenu; naléhavě vyzývá UNHRC, aby situaci v této zemi i nadále sledovala;

20.  vyjadřuje znepokojení nad pokračující politickou nestabilitou a opětovným vypuknutím násilí v Egyptě; plně podporuje přechod k demokratické společnosti založené na právním státě a ústavním rámci, který plně respektuje lidská práva a základní svobody, především svobodu vyjadřování, práva žen a respektování práv menšin; naléhavě vyzývá egyptské orgány, aby zahájily transparentní vyšetřování ve věci použití násilí vůči protestantům ze strany bezpečnostních sil a policie a aby zajistily určení odpovědnosti za porušení lidských práv; připomíná záporný postoj EU k trestu smrti a vyzývá v této souvislosti k přijetí moratoria na výkon trestu smrti v Egyptě, včetně případu 21 osob, které byly nedávno odsouzeny k trestu smrti v souvislosti s tragickými událostmi, k nimž došlo v minulém roce na fotbalovém stadionu v Port Said;

21.   vyjadřuje znepokojení nad pokračujícím porušování lidských práv na Západní Sahaře; vyzývá k ochraně základních práv obyvatel Západní Sahary, včetně svobody sdružování, svobody projevu a práva na demonstraci; požaduje propuštění všech sahrawských politických vězňů; vítá ustavení zvláštního vyslance pro Sahel a zdůrazňuje, že je nezbytné, aby situace v oblasti lidských práv na Západní Sahaře byla monitorována na mezinárodní úrovni; podporuje spravedlivé a trvalé řešení konfliktu založené na právu sahrawského lidu na sebeurčení v souladu s příslušnými rezolucemi OSN;

Další záležitosti

22.  vítá rozhodnutí Rady OSN pro lidská práva jmenovat zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku a bere na vědomí podporu napříč regiony pro rezoluci, jež tento mandát zřizuje, což svědčí o tom, že tíživou situaci v oblasti lidských práv v této zemi uznávají státy po celém světě;

23.  vítá prodloužení mandátů nezávislých odborníků v Pobřeží slonoviny, na Haiti a v Somálsku; naléhavě vyzývá orgány těchto zemí, aby se zmocněnci plně spolupracovaly;

24.  žádá o prodloužení mandátu zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Íránu;

25.  žádá o prodloužení mandátu zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Korejské lidově demokratické republice (KLDR) o další rok; vítá skutečnost, že rezoluce o KLDR byla přijata na základě konsensu, což dokládá vysokou úroveň podpory pro tento mandát; naléhavě vyzývá vládu KLDR, aby s uvedeným zpravodajem plně spolupracovala a usnadnila jeho návštěvy v této zemi; naléhavě žádá Radu OSN pro lidská práva, aby zareagovala na výzvu vysoké komisařky pro lidská práva sestavit mezinárodní komisi pro vyšetřování závažných zločinů, k nimž v KLDR dochází již několik desetiletí;

26.  vítá rezoluci Rady OSN pro lidská práva o Barmě/Myanmaru a žádá o prodloužení mandátu zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v této zemi; bere na vědomí kroky, jež barmská vláda činí od začátku roku 2011 ve snaze obnovit občanské svobody v zemi; vyjadřuje však své vážné znepokojení nad tím, že vojenské operace ve státě Kačjin a vzedmutí vlny násilí v komunitách státu Rakhin si vyžádaly těžké civilní oběti a že v souvislosti s touto situací došlo k úmrtím a zraněním, ničení majetku a vysídlování obyvatelstva; je přesvědčen, že za tuto situaci jsou zodpovědné především dlouhodobé diskriminační politiky vůči rakhinským a kačjinským obyvatelům; zdůrazňuje, že je třeba vynaložit větší úsilí s cílem vyřešit hlavní příčinu tohoto problému; naléhavě vyzývá myanmarskou vládu, aby urychlila provádění svého závazku ustavit v Myanmaru Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR), a zdůrazňuje, že za současné situace je třeba zachovat průběžné sledování a podávání zpráv zvláštním zpravodajem;

27.  vítá rovněž rezoluci o Srí Lance, v níž je kladen důraz na usmíření a odpovědnost v této zemi; opakuje svou podporu doporučením, která předložil panel odborníků pro Srí Lanku generálního tajemníka OSN, včetně přísného dodržování nezávislosti soudnictví mimo jiné s cílem účinně stíhat zločiny minulé války;

28.  vítá rezoluci přijatou na 20. zasedání UNHCR, na jejímž základě se ustanovuje zvláštní zpravodaj pro situaci v oblasti lidských práv v Eritreji; konstatuje, že je to poprvé, co se UNHRC touto otázkou zabývá, a oceňuje v této záležitosti aktivní vedoucí úlohu afrických zem;

29.  vítá skutečnost, že UNHRC podrobně sleduje situaci v Mali, a oceňuje vedení, jež ukázaly africké státy, které na tuto otázku UNHRC upozornily; naléhavě žádá Radu OSN pro lidská práva, aby podporovala rychlé nasazení monitorovacích kapacit v Mali a požádala úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva, aby nadále podávala zprávy o situaci v zemi;

30.  vítá přijetí rezoluce o Demokratické republice Kongo, ale je nadále znepokojen situací v oblasti lidských práv v této zemi, zejména v provincii Severní Kivu na východě; důrazně odsuzuje útoky povstaleckých sil na východě země, zejména hnutí M23, na civilní obyvatelstvo včetně žen a dětí; důrazně odsuzuje systematické znásilňování, které je využíváno jako válečná zbraň; vyjadřuje hluboké znepokojení nad pokračujícím využíváním dětí jako vojáků a vyzývá k jejich odzbrojení, rehabilitaci a opětovnému začlenění do společnosti; vítá úsilí vynaložené k nalezení mírového politického řešení krize členskými státy Mezinárodní konference o oblasti Velkých jezer, Africké unie a OSN; opět vyzývá ke znovuustavení nezávislého odborníka OSN na situaci v oblasti lidských práv v Demokratické republice Kongo v zájmu zajištění spolehlivého mechanismu zaměřeného na zlepšení situace, pokud jde o vážné a dlouhodobé porušování lidských práv v této zemi;

31.  vyjadřuje znepokojení nad situací ve Středoafrické republice, v níž ozbrojené skupiny napadly a obsadily několik měst na severovýchodě země; vítá dohody podepsané dne 11. ledna 2013 v Libreville, včetně dohody o příměří a politické dohody o vyřešení krize v této zemi; zdůrazňuje, že je třeba začít tyto dohody okamžitě provádět; vítá prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky EU ze dne 11. ledna 2013, v němž vyzývá všechny signatářské strany, aby tyto dohody dodržovaly; naléhavě vyzývá členské státy, aby toto téma přednesly na zasedání UNHRC, a otázka situace ve Středoafrické republice tak zůstala jedním z předních bodů mezinárodní agendy;

32.  vyjadřuje své znepokojení nad situací v Izraeli a Gaze po eskalaci konfliktu na konci roku 2012 a odsuzuje všechny akty násilí; opakuje svou výzvu k uvolnění blokády pásma Gazy při zohlednění opodstatněných obav Izraele o svou bezpečnost a žádá, aby byly provedeny kroky k rekonstrukci a hospodářské obnově pásma Gazy; vítá mezinárodní vyšetřovací misi týkající se izraelských osad na okupovaném palestinském území, která byla ustavena v průběhu 19. zasedání UNHRC, a očekává její zprávu během 22. zasedání UNHRC; vyjadřuje své znepokojení nad tím, že Izrael pozastavil svou spolupráci s UNHRC a všeobecným pravidelným přezkumem; důrazně podporuje veškeré úsilí směřující k řešení v podobě dvou států;

33.  vítá skutečnost, že Valné shromáždění OSN přijalo dne 29. listopadu 2012 rezoluci, na jejímž základě byl Palestině přiznán status nečlenského pozorovatelského státu OSN; znovu opakuje, že toto úsilí podporuje; poznamenává, že EU podporuje plnohodnotné palestinské členství v OSN jakožto součást politického řešení izraelsko-palestinského konfliktu; znovu potvrzuje, že EU neuzná žádné změny hranic existujících před rokem 1967, a to ani pokud jde o Jeruzalém, kromě změn, na nichž se obě strany dohodnou;

34.  vítá význam, který UNHRC přikládá právu na bydlení, a vyzývá Unii a členské státy, aby podporovaly přístup k odpovídajícímu bydlení jako základní právo;

35.  odsuzuje nedávné masové popravy provedené v Íránu; opětovně potvrzuje svůj rozhodný postoj k trestu smrti ve všech případech a za všech okolností;

36.  odsuzuje popravy vykonané v Japonsku v roce 2012 po moratoriu na popravy vyhlášeného v průběhu roku 2011, šest poprav vykonaných na Tchaj-wanu v prosinci 2012 a pokračující vykonávání trestu smrti v Saúdské Arábii v roce 2012; považuje za velmi politováníhodné, že popravou odsouzeného v listopadu 2012 porušila Indie de facto moratorium na trest smrti, které dodržovala od roku 2004, a tím učinila krok zpátky, pokud jde o globální trend směrem ke zrušení trestu smrti; naléhavě vyzývá všechny země, v nichž stále platí trest smrti, aby jej zrušily nebo aby alespoň uplatňovaly moratorium na popravy;

37.  připomíná zásadní význam, který pro EU představuje boj proti mučení a jiným formám krutého zacházení; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby ukázaly společné odhodlání vymýtit hrůzy mučení a podporovat oběti, zejména prostřednictvím příspěvků do Dobrovolného fondu OSN pro oběti mučení a do zvláštního fondu zřízeného Opčním protokolem k Úmluvě proti mučení;

38.  s uspokojením bere na vědomí přijetí rezoluce Rady OSN pro lidská práva o svobodě náboženského vyznání a přesvědčení; zdůrazňuje důležitost, kterou EU přikládá této otázce; vyzývá členské státy, aby se nadále zabývaly tímto problémem, a očekává nové pokyny EU, které by měly být k dispozici začátkem letošního roku; vyjadřuje uznání práci, kterou doposud odvedl zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu náboženského vyznání a přesvědčení; zdůrazňuje význam obnovení tohoto mandátu během 22. zasedání UNHRC; zdůrazňuje, že je neustále třeba řádně řešit problém diskriminace náboženských menšin na celém světě; opakuje, že svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, včetně svobody změnit vyznání či přesvědčení či se jich vzdát, patří mezi základní lidská práva;

39.  vítá probíhající proces v návaznosti na zprávu vysoké komisařky OSN pro lidská práva o diskriminačních zákonech a postupech a násilných činech proti jednotlivcům na základě jejich sexuální orientace a genderové identity; vybízí k dalšímu pokračování v tomto směru, a to i prostřednictvím regionálních setkání, a k aktivní účasti členských států EU, Rady a ESVČ; v této souvislosti ostře odsuzuje vynášení trestu smrti, odnětí svobody nebo odsouzení za trestný čin z důvodu sexuální orientace v některých zemích, a vyzývá k okamžitému ukončení této praxe; vítá vedení generálního tajemníka OSN a vysoké komisařky pro lidská práva v této záležitosti jak v rámci UNHRC, tak mimo ní; považuje za politováníhodné neustálé pokusy o zpochybňování univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv, zvláště pak prostřednictvím rezoluce o tradičních hodnotách;

40.  bere na vědomí první výroční Fórum o podnikání a lidských právech konané ve dnech 4. až 6. prosince 2012 v Ženevě, na kterém se sešla celá řada zainteresovaných stran, které diskutovaly o obecných zásadách OSN v této oblasti; podporuje úvodní konzultace v rámci tohoto fóra věnované tomu, jak přimět vlády a podniky, aby přijaly rámce regulace, politiky a realizace boje proti porušování lidských práv v podnikání;

41.  vítá činnost otevřené mezivládní pracovní skupiny zabývající se soukromými poskytovateli vojenských a bezpečnostních služeb, jejímž úkolem je projednat možnost vypracování mezinárodního regulačního rámce; uvědomuje si, že na možnost vypracování právně závazného nástroje pro regulaci, sledování a dozorování činností soukromých poskytovatelů vojenských a bezpečnostních služeb je zaměřena vysoká pozornost, a k takovému právně závaznému regulačnímu rámci se staví kladně; trvá na tom, aby na tyto poskytovatele byla kladena vysoká zodpovědnost, a vyzývá ty z nich, kteří dosud nepodepsali kodex chování soukromých poskytovatelů bezpečnostních služeb (ICoC), aby tak učinili; se zájmem očekává předložení zprávy této pracovní skupiny; žádá prodloužení mandátu této pracovní skupiny;

42.  zdůrazňuje význam univerzální povahy všeobecného pravidelného přezkumu a znovu potvrzuje jeho význam pro plné pochopení situace v oblasti lidských práv na místě ve všech členských státech OSN;

43.  vítá zahájení druhého kola všeobecného pravidelného přezkumu a přijetí prvních výsledků, které tento přezkum přinesl; opakuje význam tohoto druhého kola, které se soustředí na provádění doporučení přijatých v prvním kole; znovu nicméně vyzývá k tomu, aby v dalších fázích všeobecného pravidelného přezkumu byla znovu zvážena doporučení, která státy nepřijaly v prvním kole;

44.  je přesvědčen, že provádění doporučení je klíčovým aspektem při realizaci potenciálu všeobecného pravidelného přezkumu; opakuje proto, že je důležité, aby Komise a členské státy EU poskytly státům, na něž se přezkum vztahuje, technickou podporu s cílem pomoci jim provést příslušná doporučení; vybízí dále státy, aby předkládaly zprávy o situaci v polovině období, které by pomohly zlepšit provádění;

45.  vyzývá členské státy EU účastnící se interaktivních dialogů všeobecného pravidelného přezkumu, aby předložily doporučení, která jsou podrobná a měřitelná, s cílem zlepšit kvalitu návazných opatření a provádění přijatých doporučení;

46.  doporučuje zahrnout doporučení všeobecného pravidelného přezkumu systematicky do dialogů a konzultací EU o lidských právech a do strategií v oblasti lidských práv pro jednotlivé země s cílem zajistit, aby na výsledky všeobecného pravidelného přezkumu navazovaly konkrétní kroky; doporučuje také, aby se Parlament zmínil o těchto doporučeních i při návštěvách svých delegací ve třetích zemích;

47.  vítá kroky, které umožňují plnou účast v procesu všeobecného periodického přezkumu široké škále účastníků; v této souvislosti vítá změny seznamu řečníků, který dává možnost vystoupit všem státům, které tak v rámci všeobecného pravidelného přezkumu chtějí učinit; opakuje, že oceňuje výraznější úlohu, již nyní plní vnitrostátní orgány pro lidská práva v souladu s Pařížskými zásadami; vítá vyšší účast subjektů z oboru v důsledku zvýšeného využívání videokonferencí;

48.  je přesvědčen, že lze učinit více pro zapojení občanské společnosti do procesu všeobecného periodického přezkumu, včetně provádění jeho výsledků, a obecněji do činnosti UNHRC;

Zvláštní postupy

49.  znovu upozorňuje na klíčový význam zvláštních postupů pro důvěryhodnost a efektivitu činnosti UNHRC a její ústřední postavení v rámci mechanismů OSN v oblasti lidských práv; znovu vyjadřuje silnou podporu zvláštním postupům a zdůrazňuje zásadní význam nezávislosti těchto mandátů;

50.  naléhavě vyzývá státy, aby v rámci zvláštních postupů plně spolupracovaly, mimo jiné aby bezodkladně přijímaly osoby zmocněné k návštěvě země, reagovaly na jejich naléhavé výzvy a zjištěné případy porušování práv a aby zajistily řádné provádění doporučení, která zmocněnci vydali; naléhavě vyzývá členy UNHRC, aby šli v těchto záležitostech příkladem;

51.  oceňuje, že se EU v této věci zachovala příkladně a společně rozšířila stálé pozvání zmocněncům pro všechny zvláštní postupy OSN v oblasti lidských práv; vybízí k témuž všechny členské státy OSN;

52.  odsuzuje všechny formy represe proti osobám, které spolupracují se všeobecným periodickým přezkumem a zvláštními postupy; zdůrazňuje, že takové jednání poškozuje celý systém OSN v oblasti lidských práv; naléhavě vyzývá všechny státy, aby poskytly náležitou ochranu před tímto zastrašováním;

Zapojení EU

53.  co nejdůrazněji opakuje, že je důležité, aby se do mechanismů OSN v oblasti lidských práv, včetně UNHRC, aktivně zapojila EU; vybízí členské státy, aby se zapojily společnou podporou rezolucím, aktivní účastí v diskusích a interaktivních dialozích a vydáváním prohlášení; rozhodně podporuje rostoucí počet případů, kdy se EU obrací na iniciativy působící napříč regiony;

54.  zdůrazňuje, že práci, která probíhá v Ženevě v kontextu UNHRC, je třeba začlenit do příslušné vnitřní a vnější činnosti EU, včetně činnosti Parlamentu;

55.  zdůrazňuje význam zřízení funkce zvláštního zástupce EU pro lidská práva; vybízí zvláštního zástupce EU pro lidská práva, aby posílil účinnost, soudržnost a zviditelnění politiky EU v oblasti lidských práv v kontextu UNHRC a aby navázal úzkou spolupráci s Úřadem vysokého komisaře OSN pro lidská práva a se zvláštními postupy;

56.  vybízí místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a zvláštního zástupce EU pro lidská práva, aby se zúčastnili setkání na vysoké úrovni v rámci UNHRC;

57.  znovu připomíná potenciální účinnost působení EU, pokud Unie a její členské státy uplatní svou společnou váhu; zdůrazňuje, že je třeba v tomto směru i nadále posilovat koordinaci a spolupráci mezi členskými státy s cílem dosáhnout společného postoje k otázkám lidských práv; znovu vyzývá k odvážnějšímu a ambicióznějšímu postupu a ke konkrétním závazkům namísto uchylování se k přijímání nejnižšího společného jmenovatele; v této souvislosti vybízí ESVČ, a zejména delegace EU v Ženevě a New Yorku, aby zlepšily její soudržnost pomocí včasných a věcných konzultací;

58.  zdůrazňuje význam ratifikace Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením jako první příležitosti, při níž EU ratifikovala úmluvu OSN jakožto právní subjekt; vyzývá EU, aby podepsala a ratifikovala Úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu;

59.  opakuje, že je důležité, aby členské státy EU usilovaly o naplnění nedělitelnosti a univerzální povahy lidských práv a aby v tomto ohledu podporovaly činnost UNHRC, zejména ratifikováním všech mezinárodních nástrojů v oblasti lidských práv, které tato rada vytvořila; znovu vyslovuje politování nad tím, že žádný z členských států EU neratifikoval Úmluvu o ochraně práv všech pracujících migrantů a členů jejich rodin; rovněž vyjadřuje politování nad tím, že několik členských států dosud nepřijalo nebo neratifikovalo Úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením nebo opční protokol k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, a že pouze dva členské státy ratifikovaly opční protokol k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech; znovu připomíná svoji výzvu všem členským státům, aby tyto úmluvy a protokoly ratifikovaly, a vybízí je, aby podepsaly a ratifikovaly nedávný opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se komunikačního systému, který byl dne 28. února 2012 otevřen ve švýcarské Ženevě k podpisu; zdůrazňuje, že je důležité, aby členské státy včas předkládaly pravidelné zprávy monitorovacím subjektům OSN;

60.  opakuje, jak důležité je pro EU bránit nezávislost úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva a zajistit, aby tento úřad mohl plnit své úkoly nadále zcela nestranně; připomíná význam zajištění dostatečného financování, aby zůstaly otevřeny regionální kanceláře tohoto úřadu;

61.  konstatuje, že ochrana obhájců lidských práv je klíčovou prioritou v rámci politiky EU v oblasti lidských práv; zdůrazňuje, že represálie vůči obráncům lidských práv, kteří spolupracují v rámci mechanismů OSN pro lidská práva, a jejich zastrašování by mohly tento systém oslabit; oceňuje proto praktickou a finanční podporu vyčleněnou pro naléhavou ochranu a podporu obránců lidských práv v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR);

62.  vítá zřízení pracovní skupiny Rady pro lidská práva (COHOM) v roce 2012 v Bruselu; uznává úsilí COHOM o zlepšení přípravy a koordinace postojů EU na zasedání UNHRC, včetně pořádání zasedání COHOM v Ženevě; znovu připomíná své očekávání, že COHOM bude účinným nástrojem při řešení otázky konzistentnosti vnější a vnitřní politiky EU v oblasti lidských práv;

63.  očekává, že rozvoj strategií EU v oblasti lidských práv pro jednotlivé země bude náležitě koordinován s působením EU na fórech OSN; opakuje své doporučení, aby byl Evropský parlament vyrozuměn o strategiích EU v oblasti lidských práv pro jednotlivé země a aby tyty strategie byly tam, kde je to možné, zveřejněny s cílem zviditelnit závazky EU týkající se lidských práv ve třetích zemích a umožnit těm, kteří bojují za lidská práva, najít v těchto dokumentech podporu;

64.  zdůrazňuje význam toho, aby bylo v rámci UNHRC vyzdvihnuto znepokojující téma zmenšujícího se prostoru pro nevládní organizace v řadě zemí po celém světě; vybízí Evropskou službu pro vnější činnost a členské státy EU, aby tuto otázku společně navrhly k projednání;

65.  ve světle nových zpráv o tom, že společnosti z EU mají svůj podíl viny na porušování lidských práv ve třetích zemích, žádá znovu místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby na toto téma upozornila; vyzývá Komisi, aby vypracovala ambicióznější politiku týkající se sociální odpovědnosti podniků; naléhavě žádá ESVČ, Komisi a členské státy, aby přijaly účinná opatření k zajištění odpovědnosti podniků za porušování lidských práv; v této souvislosti opakuje, že je důležité více sladit vnitřní a vnější politiky a plně dodržovat lidská práva v rámci vnitřních politik, aby se předešlo dvojím normám;

66.  pověřuje svou delegaci, aby na 22. zasedání UNHRC vyslovila obavy a postoje vyjádřené v tomto usnesení; vyzývá delegaci, aby o své návštěvě předložila zprávu podvýboru pro lidská práva; považuje za nezbytné, aby se pokračovalo v praxi vysílání delegace Parlamentu na příslušná zasedání UNHRC a Valného shromáždění OSN;

o
o   o

67.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi 67. zasedání Valného shromáždění OSN, předsedovi Rady OSN pro lidská práva, vysoké komisařce OSN pro lidská práva a pracovní skupině EU-OSN zřízené Výborem pro zahraniční věci.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2012)0250.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2012)0058.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2012)0504.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2012)0503.
(5) Článek 2, čl. 3 odst. 5 a článek 6 Smlouvy o Evropské unii.


Soudní síť pro další vzdělávání – soudní koordinátoři
PDF 314kWORD 27k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. února 2013 o soudním vzdělávání – soudních koordinátorech (2012/2864(RSP))
P7_TA(2013)0056B7-0053/2013

Evropský parlament,

  s ohledem na články 81 a 82 Smlouvy o fungování Evropské unie, v nichž se stanoví, že jsou řádným legislativním postupem přijímána opatření, která mají za cíl zajistit „podporu dalšího vzdělávání soudců a soudních zaměstnanců“,

  s ohledem na svá usnesení ze dne 10. září 1991 o zřízení Akademie evropského práva(1), svůj postoj ze dne 24. září 2002 k přijetí rozhodnutí Rady o zřízení Evropské sítě pro justiční vzdělávání(2) a na své usnesení ze dne 9. července 2008 o úloze vnitrostátního soudce v evropském soudním systému(3) a své doporučení Radě ze dne 7. května 2009 o rozvoji prostoru trestního soudnictví v EU(4),

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. dubna 2010 o akčním plánu provádění Stockholmského programu (COM(2010)0171),

  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2009 o sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o prostoru svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům – Stockholmský program(5),

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. září 2011 s názvem „Budování důvěry v celoevropskou justici – nový rozměr evropského justičního vzdělávání“ (COM(2011)0551),

  s ohledem na pilotní projekt týkající soudního vzdělávání, který navrhl Parlament v roce 2011,

  s ohledem na srovnávací studii o soudním vzdělávání v členských státech, jejíž vypracování zadal Parlament Akademii evropského práva (ERA) společně s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání (EJTN)(6),

  s ohledem na svá usnesení ze dne 17. června 2010(7) a 14. března 2012(8) o soudním vzdělávání,

  s ohledem na zkušenosti s projektem Eurinfra a sítí soudních koordinátorů pro evropské právo v Nizozemsku, jehož příkladu začínají následovat i další členské státy, především Itálie rámci svého projektu European Gaius, Dánsko, Rumunsko a Bulharsko, a který se skládá ze tří pilířů: a) zlepšování dostupnosti informačních zdrojů o evropském právu za využití internetu b) zlepšování znalostí evropského práva mezi soudci a c) vytvoření a provoz sítě soudních koordinátorů pro evropské právo;

  s ohledem na obrovský pokrok v oblasti informačních technologií, díky němuž lze například v rostoucí míře využívat elektronického vzdělávání jakožto flexibilního nástroje k dosažení většího počtu koncových uživatelů, a to bez ohledu na čas či místo, přičemž pokročilé technologie – především sofistikované vyhledávače – lze využívat ke sběru informací za účelem zlepšování dostupnosti práva;

  s ohledem na otázku Komisi o soudní sítí pro další vzdělávání – soudních koordinátorech (O-000186/2012 – B7-0112/2013),

  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že kořeny našich právních systémů jsou složité, takže podle jedné z nedávných akademických prací(9) by se na římské právo mělo nahlížet spíše jako na multikulturní projekt a nikoli specifický výsledek vývoje jedné kultury, přičemž common law – bez ohledu na jeho prétorskou sestru, zvykové právo, a vliv kanonického práva – je asi ve větší míře známo jakožto „anglo-normanské“ právo; vzhledem k tomu, že právní stát je věc, kterou máme společnou, a představuje jednu z hodnot, které evropské právo světu přineslo; vzhledem k tomu, že je třeba, aby právníci a pracovníci v soudnictví zaujímali celostní přístup;

B.  vzhledem k tomu, že nelze žádným způsobem omluvit neznalost evropského práva ze strany vnitrostátních soudců, kteří jsou a musí být evropskými soudci, jež by měli plnit zásadní úlohu v situaci, kdy bude nutné posílit evropskou dimenzi; vzhledem k tomu, že to nebrání podpoře evropské justiční kultury, v rámci níž je rozmanitost pozitivně vnímána jako společná hodnota;

C.  vzhledem k tomu, že každý vnitrostátní soud je soudem práva EU;

D.  vzhledem k tomu, že zvýšení počtu členských států a rostoucí zátěž Evropského soudního dvora znamenají, že vnitrostátní soudy musí využívat veškerých prostředků, které mají k dispozici, aby zajistily účinný a rychlý přístup ke spravedlnosti;

E.  vzhledem k tomu, že je zapotřebí nákladově účelných způsobů, jak zlepšit vzdělávání soudců a jejich přístup k právu;

F.  vzhledem k tomu, že by bylo nesmírným přínosem, pokud by se podpořila myšlenka koordinátorů vnitrostátních soudů pro evropského právo a jejich propojení na evropské úrovni; vzhledem k tomu, že by hlavní funkcí propojené sítě soudních koordinátorů bylo umožnit soudcům, aby si mohli snadno v rámci každodenní práce vyměňovat se svými protějšky v členských státech znalosti ohledně takových otázek, jako je interpretace konkrétních pojmů v rozhodném evropském právu (směrnici nebo nařízení), a to v rámci bezpečného digitálního prostředí (prostřednictvím pro tento účel vytvořeného sociálního média nebo portálu elektronického soudnictví); vzhledem k tomu, že takovéto „okruhy soudržnosti“ by přispěly k větší jednotnosti při uplatňování práva EU a současně by omezily počet řízení o předběžné otázce, aniž by se snižovala úloha Soudního dvora;

G.  vzhledem k tomu, že Parlament již stanovil, že jeden ze způsobů, jak vyřešit dané problémy (náklady, jazykové vzdělávání, účinné vynakládání prostředků), spočívá ve využívání moderních technologií a financování tvorby on-line aplikací (tzv.apps, počítačových aplikací pro použití na osobních počítačích, mobilních telefonech, tabletech atd.);

H.  vzhledem k tomu, že by bylo možné začít s obecnou částí práva EU, neboť elektronické řízení znalostí umožňuje rozsáhlý přístup k většině nejaktuálnějších informací;

I.  vzhledem k tomu, že v případě, že by každý členský stát začal vyvíjet svou vlastní technologii a své vlastní digitální struktury, by zajištění poskytování digitálních nástrojů bylo mrháním časem a finančními prostředky, zejména za současné napjaté hospodářské situace;

J.  vzhledem k tomu, že je třeba zamezit zdvojování činností a je třeba podporovat kvalitní projekty v oblasti vzdělávání; vzhledem k tomu, že takovýto přístup vyžaduje propojení členských států v oblasti řízení znalostí v oblasti práva EU;

K.  vzhledem k tomu, že především při vývoji vyhledávačů určených k vyhledávání soudních rozhodnutí, stanovisek a právních předpisů EU obecně by měly členské státy zvážit, zda by tato technologie nebyla přínosem také pro soudnictví dalších členských států, přičemž v takovémto případě by bylo možné ji sdílet, koordinovat a vyvíjet společně;

L.  vzhledem k tomu, že by měl být vyvinut systém pro opětovné využití vzdělávacích produktů, například prostřednictvím záznamu a překladu/dabování/titulkování přednášek na základě spolufinancování;

M.  vzhledem k tomu, že veškeré tyto činnosti by měly být spojeny v hlavním plánu řízení znalostí v oblasti soudnictví, a to případně za využití portálu elektronického soudnictví (e-justice);

N.  vzhledem k tomu, že společná evropská právní úprava prodeje poskytne po svém schválení řádný základ pro síť koordinátorů pro evropské právo tím, že nabídne příležitost k dosažení horizontální soudržnosti mezi vnitrostátními soudci v oblastech, kde byla vydána jen omezená nebo žádná judikatura Evropského soudního dvora, aniž by samozřejmě došlo ke zdvojování specializovaných sítí v této oblasti;

O.  vzhledem k tomu, že zájem o jiné systémy, nezaujatý přístup – včetně využívání nových technologií a metod – a dialog musí být hlavními zásadami v Evropě i ve světě, kde právo a právníci budou muset být inovativnější ve svém přístupu k řízení znalostí;

P.  vzhledem k tomu, že toto opatření může mít pozitivní dopad na to, jak veřejnost vnímá Evropskou unii, neboť bude volně k dispozici více fakty podložených informací, nebude popřáno sluchu mýtům a klamným informacím o Unii jako takové, o jejím právu a práci a vytvoří se větší prostor pro otevřenou debatu a politickou diskusi(10);

Q.  vzhledem k tomu, že tato iniciativa představuje další aspekt budování evropské soudní kultury, nicméně sama o sobě je nedostačující; vzhledem k tomu, že nové vzdělávací metody a nové osnovy, které kladou důraz na jazykové vzdělávání a podporu studia komparativního práva a mezinárodního práva, je třeba rozšířit na univerzity a právní fakulty, přičemž Erasmus (pro studenty práv a soudce) představoval pouze začátek;

R.  vzhledem k tomu, že je nejvyšší čas pokročit a zahájit otevřenou diskuzí o právním vzdělávání soudců a právníků a právním vzdělání v rámci fóra, do nějž by byli zapojeni soudci, příslušné vnitrostátní orgány (včetně rad pro soudnictví a vzdělávacích institucí pro soudce) a Akademie evropského práva (ERA), Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN), Evropská síť rad pro justici (ENCJ) a Institut evropského práva (ELI);

1.  připomíná a znovu potvrzuje svá výše uvedená usnesení ze dne 17. června 2010 a 14. března 2012 o soudním vzdělávání;

2.  vyzývá Komisi, aby urychlila udělování zakázek v rámci tohoto pilotního projektu;

3.  vyzývá Komisi, aby podpořila a finančně zaštítila koordinátory vnitrostátních soudů pro evropské právo a rozvíjející se propojení vnitrostátních sítí soudních koordinátorů a aby současně podpořila myšlenky uvedené v bodech odůvodnění tohoto nařízení a v usneseních Parlamentu ze dne 17. června 2010 a 14. března 2012;

4.  poukazuje na případné přínosy pro hospodářství, zejména pro malé a střední podniky, které by měly vývoj a využívání elektronického učení a nových technologií, především vyhledávačů;

5.  domnívá se, že v rámci profesního rozvoje právníků by se měl klást důraz na potřebu společných standardů v oblasti profesionální etiky, na nezávislost a nestrannost soudců a na to, že je třeba, aby se v rámci přístupu k evropským předpisům respektovala rozmanitost, neboť to je jediný způsob, jak dosáhnout skutečné vzájemné důvěry;

6.  konstatuje, že právní systémy členských států vycházejí navzdory své rozmanitosti ze společných zásad a sdílí společné kořeny; připomíná, že ještě před několika staletími se u právnické profese v Evropě přepokládalo, že ji tvoří jednotná skupina odborníků, kteří jsou schopni poskytnout poradenství, připravit právní dokumenty a poskytovat právní zastoupení v kterékoli části Evropy; domnívá se, že politika v oblasti právního vzdělávání v Evropské unii by se měla inspirovat touto skutečností, která prokazuje, že plná mobilita právníků je možná;

7.  na závěr navrhuje, aby Komise v létě 2013 uspořádala fórum, jakousi „Mesinskou konferenci“ pro budování evropské soudní kultury, na němž by se mohli soudci všech úrovní a služebního postavení setkat a diskutovat o aktuální oblasti či oblastech, které jsou z hlediska práva kontroverzní či složité s cílem podpořit diskusi, navázat kontakty, vytvořit komunikační kanály a vybudovat vzájemnou důvěru a porozumění; domnívá se, že takové fórum by rovněž mohlo příslušným orgánům a odborníkům, včetně vysokých škol a profesních subjektů, poskytnout příležitost k diskusím o politice v oblasti soudního vzdělávání a o budoucnosti právního vzdělávání v Evropě;

8.  pověřuje svého předsedu , aby předal toto usnesení Komisi.

(1) Úř. věst. C 267, 14.10.1991, s. 33.
(2) Úř. věst. C 273 E, 14.11.2003, s. 99.
(3) Úř. věst. C 294 E, 3.12.2009, s. 27.
(4) Úř. věst. C 212 E, 5.8.2010, s. 116.
(5) Úř. věst. C 285 E, 21.10.2010, s. 12.
(6) http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=60091
(7) Úř. věst. C 236 E, 12.8.2011, s. 130.
(8) Přijaté texty, P7_TA(2012)0079.
(9) P.G. Monateri, Black Gaius. A Quest for the Multicultural Origins of the „Western Legal Tradition“, Hastings Law Journal 51, 2000, 479 et seq.; na http://www.jus.unitn.it/cardozo/users/pigi/blackgaius/bge.pdf
(10) Viz., například pokud jde o mylné představy ohledně zapojení EU v oblastí trestního práva, výborná práce „Opting out of EU Criminal law:What is actually involved“ , Hinarejos, Spencer a Peers, pracovní dokument CELS, nová edice, č. 1, http://www.cels.law.cam.ac.uk/publications/working_papers.php


Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2011
PDF 241kWORD 33k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. února 2013 o výroční zprávě Evropské investiční banky za rok 2011 (2012/2286(INI))
P7_TA(2013)0057A7-0016/2013

Evropský parlament,

  s ohledem na výroční zprávu Evropské investiční banky (EIB) za rok 2011,

  s ohledem na články 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 a 309 Smlouvy o fungování Evropské unie a na její protokol č. 5 o statutu EIB,

  s ohledem na své usnesení ze dne 29. března 2012 o výroční zprávě Evropské investiční banky (EIB) za rok 2010(1),

  s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady konaného ve dnech 28. a 29. června 2012, a zejména na to, že podle těchto závěrů by měl být kapitál EIB navýšen o 10 miliard EUR,

  s ohledem na závěry evropského summitu ze dne 29. června 2012,

  s ohledem na zprávu předsedy Evropské rady s názvem „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“, zveřejněnou dne 26. června 2012,

  s ohledem na zprávu o nástrojích pro sdílení rizika (dokument podléhající postupu spolurozhodování, jenž byl přijat v loňském roce), a zejména na stanovisko Hospodářského a měnového výboru,

  s ohledem na navýšení kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), zejména v souvislosti s otázkou vztahů mezi EIB a EBRD a možného překrývání jejich činnosti,

  s ohledem na rozhodnutí o rozšíření oblasti působnosti EBRD do Středomoří,

  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1639/2006/ES, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013), a s ohledem na nařízení (ES) č. 680/2007, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí (COM(2011)0659), jimiž se zavádí pilotní fáze iniciativy projektových dluhopisů v rámci strategie Evropa 2020,

  s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (COM(2012)0511), a s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), pokud jde o jeho vztah k nařízení Rady (EU) č. …/…, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (COM(2012)0512), jehož cílem je vytvoření evropské bankovní unie,

   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1080/2011/EU ze dne 25. října 2011, kterým se Evropské investiční bance poskytuje záruka EU na pokrytí ztráty z úvěrů a ze záruk na úvěry na projekty mimo Unii, a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 633/2009/ES(2),

  s ohledem na článek 48 a čl. 119 odst. 2 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0016/2013),

A.  vzhledem k tomu, že omezování veřejných rozpočtů, nadměrné státní dluhy a související nápravná opatření, která mají nepříznivý vliv na celkovou poptávku, v kombinaci s nepřiměřenou regulací finančních institucí v některých případech vyvolávají hospodářský pokles na úrovni EU a tlak na snižování investic, zejména u malých a středních podniků, a mají negativní dopad na růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst v Unii;

B.  vzhledem k tomu, že EIB byla zřízena Římskou smlouvou a její úlohou je být „bankou Evropské unie“ s cílem pomáhat uskutečňovat priority Unie výběrem ekonomicky životaschopných projektů vhodných pro investice ze strany EU; vzhledem k tomu, že jakožto nezisková banka doplňuje rovněž činnost komerčních bank a celkový finanční rámec tím, že řeší selhání trhu;

C.  vzhledem k tomu, že současná dluhová, hospodářská a finanční krize vážně narušila hospodářský rozvoj mnoha členských států a zhoršila sociální podmínky, a podnítila zároveň členské státy k tomu, aby odpovídajícím způsobem reagovaly opatřeními zaměřenými na hospodářskou obnovu a vytvoření pevného základu pro budoucí růst a zaměstnanost; vzhledem k tomu, že EIB může prostřednictvím zvýšené míry poskytování půjček a účasti v hospodářsky rentabilních investičních projektech a vzhledem k omezenému množství veřejných zdrojů přispívat k sociální soudržnosti a hospodářskému růstu členských států, které se dostaly do finančních problémů;

D.  vzhledem k tomu, že operace, které EIB uskutečňuje za hranicemi Evropské unie, mají podporovat hospodářsky životaschopné projekty, které jsou v souladu s jejími vnějšími politikami;

E.  vzhledem k tomu, že EIB vyvíjí usilovnou činnost, avšak v kontextu nedostatečně regulovaných, netransparentních či nespolupracujících jurisdikcí, a mimo jiné 1) prověřuje způsobilost finančních zprostředkovatelů používaných ke zprostředkovávání půjčky k boji proti praní peněz a financování terorismu, aby byli schopni přesně zjistit konečné příjemce prostředků z EIB v souladu s platnými směrnicemi EU o boji proti praní peněz a financování terorismu nebo se standardy Finančního akčního výboru (FATF), a 2) monitoruje vyplacené částky z EIB prostřednictvím těchto jurisdikcí;

F.  vzhledem k tomu, že v zájmu zajištění udržitelnosti veřejného dluhu byl v EU, a to zvláště v eurozóně, zaveden nový soubor pravidel hospodářského dohledu a fiskální a rozpočtové a kázně;

G.  vzhledem k tomu, že je naléhavě nutné doplnit tento soubor pravidel opatřeními na podporu hospodářství, průmyslu, růstu, konkurenceschopnosti, inovací a zaměstnanosti, což vyžaduje uvolnění prostředků z rozpočtu EU a mobilizaci úvěrových kapacit EIB včetně jejích odborných znalostí;

H.  vzhledem k tomu, že je velmi důležité zajistit, aby si EIB zachovala rating AAA, a udržela si tak přístup k příznivým podmínkám financování na světových kapitálových trzích, jež bude moci následně poskytovat koncovým předkladatelům projektů; vzhledem k tomu, že je rovněž nutné, aby její investice byly v souladu s politikami EU, a to se zvláštním zřetelem na růst a zaměstnanost;

I.  vzhledem k tomu, že v roce 2011 klesly úvěry poskytované EIB ze 72 miliard EUR v roce 2010 na 61 miliard EUR, protože obrovské navýšení objemu úvěrů v letech 2009 a 2010 v reakci na první vlnu krize vedlo k vyčerpání její kapitálové základny;

1.  vítá rozhodnutí guvernérů EIB o navýšení kapitálu banky o 10 miliard EUR, což by jí umožnilo zvýšit v období 2013–2015 úvěrovou kapacitu až o 60 miliard EUR a investovat celkové prostředky ve výši zhruba 180 miliard EUR; konstatuje nicméně, že tyto investice by i v případě, že by byly zvýšeny výše uvedeným způsobem, činily ročně 0,5 % HDP EU; domnívá se však, že další navýšení tohoto kapitálu by Unii významně prospělo vzhledem k potřebě hospodářského růstu;

2.  vyzývá EIB, aby vyhodnotila účinnost a udržitelnost krizových opatření z let 2009 a 2010, přičemž se na základě výsledků tohoto hodnocení bude rozhodovat o budoucích prioritách navyšování kapitálu v investičních plánech;

3.  doporučuje, aby byla nová úvěrová kapacita využita v souladu s prioritami EU, kterými je stimulace růstu a vytváření pracovních míst, aby se zaměřila především na čtyři oblasti (iniciativu EU pro přístup malých a středních podniků k financování, iniciativu EU pro rozvoj inovací a dovedností, iniciativu EU pro energetickou účinnost a iniciativu EU pro strategickou infrastrukturu) a zahrnula všechny členské státy, ale věnovala se zejména méně rozvinutým regionům a zachovala přitom diverzifikované investiční portfolio;

4.  podporuje využívání rizikového kapitálu a prostředků získaných z dřívějších finančních nástrojů pro nové investice, které jsou v souladu s půjčkovým mandátem EIB;

5.  připomíná, že organizovaná spolupráce mezi subjekty EU (Komisí a EIB) zahrnující i další instituce bude pravděpodobně účinnější než jejich vzájemná konkurence;

6.  požaduje, aby EIB v rámci svého mandátu strategicky zaměřovala své zdroje na specifické potřeby každého členského státu;

7.  zdůrazňuje nutnost využívat k financování malých a středních podniků více současné společné iniciativy Komise a skupiny EIF/EIB, jako je JEREMIE, a kombinovat je se strukturálními fondy (i nástroji ELENA nebo EPEC) s cílem nabídnout služby technického a finančního poradenství i nástroje jako je PROGRESS a JASMINE pro poskytování prostředků na mikrofinancování projektů, zejména v těch regionech EU, kde mají nezaměstnaní mimořádné problémy s nalezením pracovního místa; současně vybízí Komisi, aby pro tyto účely poskytla EIB/EIF přiměřené rozpočtové prostředky s cílem zvýšit počet projektů financovaných těmito programy;

8.  znovu připomíná, že je důležité, aby se EIB dobrovolně přizpůsobila nynějším kapitálovým požadavkům dohody Basilej II a doporučuje, aby plnila i nadcházející závazky plynoucí z dohody Basilej III, přičemž je nutné zohlednit specifickou povahu její činnosti;

9.  domnívá se, že EIB jako banka, která si musí zachovat svůj rating AAA, nesmí být vystavována finančním intervencím, jež se obvykle provádějí v rámci investičního oddílu veřejného rozpočtu, který v rozpočtu Evropské unie není;

10.  připomíná svůj požadavek, který opakovaně vznáší již několik let, že je nutný obezřetnostní bankovní dohled nad EIB;

11.  navrhuje, aby tento regulační dohled:

   i) byl vykonáván buď ECB na základě čl. 127 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo
   ii) byl vykonáván v rámci budoucí bankovní unie, jejíž zřízení předpokládá sdělení Evropské komise ze dne 12. září 2012(3);
   iii) nebude-li to možné a pokud na to EIB dobrovolně přistoupí, aby byl vykonáván Evropským orgánem pro bankovnictví, a to samostatně nebo za účasti jednoho či více vnitrostátních orgánů dohledu, nebo nezávislým auditorem;
  

vyjadřuje politování nad skutečností, že Komise nenavrhla v tomto ohledu žádné kroky, a to navzdory tomu, že Parlament tento požadavek vznesl již roku 2007;

12.  žádá Komisi, aby poskytla Parlamentu záruku, že činnosti EIB dodržují pravidla hospodářské soutěže, zejména vzhledem k ostatním úvěrovým institucím;

13.  opakuje svůj návrh, aby se Evropská unie stala členem EIB;

14.  má za to, že během tohoto období a do té doby, dokud se úrokové sazby pro podniky budou v jednotlivých členských státech eurozóny výrazně lišit, má činnost EIB v rámci úsilí EU vypořádat se s tímto problémem stále větší význam;

15.  domnívá se, že vytvoření společných finančních nástrojů EIB a EU vyžaduje, aby byl včas zaveden vhodný rámec pro sledování činnosti EIB a zvýšení její demokratické odpovědnosti zapojením Parlamentu a Rady; tento rámec by měl EIB umožnit, aby v zájmu zajištění dlouhodobě udržitelného využití svých kapitálových zdrojů hodnotila projekty z hlediska jejich přínosu, a měl by řešit potřebu zabránit nepřiměřené administrativní zátěži řídících subjektů, finančních zprostředkovatelů a konečných příjemců;

16.  doporučuje, aby se provádění finančních nástrojů EIB/EU opíralo o předem vytyčené politické cíle a kritéria v kombinaci s transparentním a účinným systémem následného podávání zpráv, jenž zachová nezávislost EIB při výběru projektů a náležitou péči;

17.  vítá iniciativu projektových dluhopisů v rámci strategie Evropa 2020 a vyzývá k rychlejšímu zlepšení pilotní fáze a neprodlenému vyhodnocení jejích výsledků, aby mohla být zahájena druhá fáze projektových dluhopisů; je přesvědčen, že tato iniciativa by měla přispět k vyváženému rozvoji průmyslu a infrastruktury ve všech členských státech a neměla by vést k prohlubování rozdílů mezi více a méně pokročilými projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru a projekty finančních trhů EU;

18.  je přesvědčen, že EIB by měla přispívat k potírání korupce a nedostatečné transparentnosti v členských státech EU a třetích zemích, v nichž působí, a to zejména shromažďováním podstatných informací o příjemcích a finančních zprostředkovatelích, přičemž by měla věnovat pozornost zejména dosažitelnosti úvěrů pro malé a střední podniky a jejich vazbám na místní hospodářství a zveřejňovat informace o celkové výši vydaných částek, počet a jména příjemců těchto prostředků, zejména pokud jde o malé a střední podniky, a rovněž regiony a odvětví, do kterých byly přiděleny; dále EIB vyzývá, aby jednala v souladu s čl. 3 odst. 5 Smlouvy o EU, který – jak potvrdil Evropský soudní dvůr dne 21. prosince 2011 ve svém rozsudku ve věci ATAA – vyžaduje, aby Unie přispívala k přísnému dodržování mezinárodního práva, a zejména zásad charty OSN;

19.  vybízí EIB, aby se v rámci svých finančních operací nadále snažila nevyužívat extrateritoriální finanční střediska či nespolupracující jurisdikce; v této souvislosti vítá doporučení Komise týkající se kritérií, která se mají uplatňovat při určování třetích zemí, které nesplňují minimální standardy řádné správy v daňové oblasti; je přesvědčen, že by Komise měla navázat dialog s EIB s cílem zajistit, aby tato kritéria byla při výběru projektů, příjemců a zprostředkovatelů řádně uplatňována; v návaznosti na nedávný případ v těžebním průmyslu vyzývá EIB, aby určila, které postupy a normy lze v budoucnu v takových případech přijmout;

20.  připomíná, že nedostatek financí představuje pro investice pouze jednu z možných překážek a že realizaci investic často může zdržet nedostatečná kapacita v oblasti řízení projektů a v administrativě; vyzývá proto EIB, aby dále rozšířila poskytování technického a finančního poradenství, vybídla bankovní partnery a další finanční zprostředkovatele k rozvíjení vlastních služeb technického a finančního poradenství a aby zvážila vypracování návodů vycházejících z osvědčených postupů;

21.  připomíná, že hlavním problémem řady členských států je nedostatek finančních prostředků, zvláště pro malé a střední podniky; vyzývá k tomu, aby EIB posílila své činnosti na podporu financování malých a středních podniků, podnikání a vývozu, jelikož jsou klíčem k hospodářské obnově; je toho názoru, že veškerá opatření ke zlepšení finančních podmínek pro malé a střední podniky by měla zahrnovat tři následující hlavní kritéria: 1) dostatečnou hustotu sítě poboček; 2) co největší účinnost preferenčních sazeb u půjček EIB malým a středním podnikům, 3) soulad se specifickými potřebami jednotlivých zemí a s cíli politik EU;

22.  vyzývá EIB, aby ve spolupráci s Komisí pokračovala v rozvoji nástrojů sdílení rizik s cílem optimalizovat schopnost EU nést riziko a úvěrovou kapacitu EIB;

23.  domnívá se, že vnitrostátní veřejné finanční instituce mají kapacitu k zajištění co největší účinnosti preferenčních sazeb u půjček EIB, které jsou určeny malým a středním podnikům; navrhuje proto, aby EIB pokračovala v uplatňování finančních nástrojů pro malé a střední podniky prostřednictvím vnitrostátních veřejných finančních institucí, pokud splňují její požadavky na poskytování úvěrů; vítá činnost Klubu dlouhodobých investorů, jejímž cílem je rozšířit spolupráci mezi EIB a klíčovými vnitrostátními veřejnými institucemi;

24.  vybízí Komisi a EIB, aby kromě toho vytvořily finanční nástroj EIB pro poskytování úvěrů malým a středním podnikům, jenž bude sloužit těmto partnerům s cílem rozšířit půjčky EIB malým a středním podnikům na tyto menší finanční zprostředkovatele (a menší malé a střední podniky), jejichž služeb se zejména z důvodu jejich omezeného úvěrového profilu v současnosti málo využívá;

25.  v zájmu udržení současné životní úrovně v době, kdy členské státy provádějí restrukturalizaci veřejných financí, vybízí skupinu EIB a Komisi, aby pokračovaly v podpoře sociální ekonomiky a mladých podnikatelů pomocí různých iniciativ, jako jsou úvěry a systémy záruk na míru; vítá zvláště vytvoření nové investiční platformy, která zpřístupňuje financování sociálním podnikům, jež se prostřednictvím svých obchodních modelů zaměřují na řešení aktuálních sociálních problémů, a vyzývá EIB k užší spolupráci s Komisí a se zástupci tohoto odvětví v rámci iniciativy pro sociální podnikání;

26.  vyzývá EIB, aby mimo jiné podporovala ty členské státy, které byly nejvíce postiženy krizí, a to financováním realizovatelných činností vedoucích k podpoře zaměstnanosti a oživení hospodářského růstu; připomíná, že spolupráce mezi EIB a strukturálními fondy v postižených členských státech je nutná k realizaci udržitelných a účinných veřejných a soukromých investic a projektů zaměřených na infrastrukturu;

27.  vítá rámec EIB týkající se úvěrů pro strukturální programy, který významně přispívá ke spolufinancování z vnitrostátních rozpočtů v rámci strukturálních fondů EU; vybízí EIB, aby tuto podporu rozšířila s cílem vytvořit nezbytné investice v těch členských státech, které těžce zasáhla hospodářská krize; upozorňuje nicméně, že by toto opatření mělo zůstat oddělené od programů strukturálních fondů a mělo by být postupně ukončováno s tím, jak bude krize končit;

28.  vítá úlohu EIB při přípravě zvláštního finančního nástroje pro kulturní, vzdělávací a tvůrčí odvětví a domnívá se, že by měla i nadále rozvíjet iniciativy na podporu kulturních a vzdělávacích činností;

29.  vybízí EIB, aby v souvislosti s nedostatkem veřejných zdrojů nadále finančně podporovala zdravotnictví a aby pomáhala zejména při výstavbě, nahrazování a modernizaci nemocniční infrastruktury;

30.  podporuje snahu EIB pokračovat v investicích do projektů v oblasti výzkumu a inovací, a to zejména prostřednictvím finančního nástroje pro sdílení rizik a z hlediska programu Horizont 2020, přičemž hodlá klást důraz na zavádění nových technologií na trh a rovněž zohlednit ekologické technologie; vyzývá EIB, aby pokračovala v činnostech, jejichž cílem je překlenout rozdíly v úrovni výzkumu a inovací v hospodářství jednotlivých států EU, jelikož z dlouhodobého hlediska brání řádnému fungování jednotného trhu;

31.  vybízí EIB, aby společně s Komisí pokračovala ve svém úsilí o rozvoj inovativních finančních nástrojů za účelem co nejúčinnějšího využití omezených rozpočtových zdrojů EU, mobilizace soukromých finančních zdrojů a podpory nástrojů sdílení rizik pro financování klíčových investic EU, a zohlednila přitom mimo jiné i oblasti jako zemědělství, opatření v oblasti klimatu, energetická účinnost, účinné využívání zdrojů, obnovitelné zdroje, udržitelné způsoby dopravy, inovace, transevropské sítě, vzdělávání a výzkum, tj. oblasti, které by Unii pomohly v přechodu k růstu založenému na znalostech a udržitelném rozvoji a udržitelné konkurenceschopnosti;

32.  zvláště s ohledem na účinné využívání energetických zdrojů vítá stále aktivnější přístup EIB k tomuto odvětví v posledních letech a vyzývá Komisi a EIB, aby spolupracovaly při hledání synergií a spouštění nových společných iniciativ, zvláště s ohledem na investiční potřeby a příležitosti, které vytvořila nedávno přijatá směrnice o energetické účinnosti; vyzývá EIB, aby při vytyčování nové společné iniciativy týkající se energetické účinnosti zvážila mimo jiné i zvláštní úlohu, kterou hrají poskytovatelů energetických služeb;

33.  vítá přezkum mandátu EIB pro operace mimo Unii; podporuje zaměření EIB na investice do dlouhodobé prosperity a stability v sousedství EU, zejména ve Středomoří a v zemích připravujících se na členství v EU prostřednictvím finanční podpory v oblasti propojení, růstu, změny klimatu, evropských přímých zahraničních investic a malých a středních podniků;

34.  doporučuje, aby se zajistil lepší přístup EIB jako banky EU ke grantům Unie a aby se posílila součinnost s nástroji EU v rámci nového mandátu, a vyzývá k podpoře širšího využívání inovativních finančních nástrojů mimo EU, včetně kapitálových nástrojů a nástrojů sdílení rizik pro malé střední podniky, a k tomu, aby se zajistily možnosti poskytování mikroúvěrů;

35.  vítá iniciativy, které EIB vyvíjí na regionální úrovni, zejména v regionu Baltského moře a v dunajském regionu, a jejichž záměrem je celkově zlepšit udržitelnost a konkurenceschopnost těchto regionů; domnívá se, že tyto iniciativy představují osvědčený postup, pokud jde o možnost rozšířit podporu i na další regiony EU;

36.  vítá účast EIB na „vídeňské“ iniciativě pro evropskou bankovní koordinaci, jejímž cílem je zabránit rozsáhlému a nekoordinovanému odchodu přeshraničních bankovních skupin ze střední a východní Evropy a pobaltského regionu, i na ohlášeném společném akčním plánu mezinárodních finančních institucí pro obnovu a růst členských států střední, východní a jihovýchodní Evropy a kandidátských zemí;

37.  vybízí EIB k tomu, aby vynakládala větší úsilí na provádění úvěrových operací mimo EU a zintenzívnila svou spolupráci s dalšími rozvojovými bankami, které působí na celosvětové i regionální úrovni, a s rozvojovými finančními agenturami členských států s cílem snížit náklady a dosáhnout účinnějšího využívání zdrojů;

38.  domnívá se, že v rámci budoucí platformy EU pro vnější spolupráci a rozvoj, kterou má navrhnout Komise, by měla EIB jako „banka EU“ a přirozený partner EK/ESVČ hrát zvláštní úlohu při podpoře cílů vnější politiky EU v souvislosti s platformou a při poskytování technické a finanční pomoci;

39.  připomíná, že v souvislosti s kombinovanými nástroji je důležité co nejvíce společně využívat omezené rozpočtové prostředky, a to nejen z rozpočtu EU, ale také z jiných zdrojů, a zajistit jejich soulad s politikami a normami EU;

40.  vyzývá EIB, aby tam, kde je to možné, plně využívala možné součinnosti prostřednictvím úzké spolupráce s EBRD;

41.  s ohledem na současný nedostatek kapitálu pro ekologické investice vítá činnosti EIB podporující přechod Evropy k inteligentnějšímu, ekologičtějšímu a udržitelnějšímu hospodářství;

42.  vyzývá EIB, aby dostála požadavkům Aarhuské úmluvy a nařízení (ES) č. 1367/2006 a (ES) č. 1049/2001 vytvořením veřejně přístupných rejstříků dokumentů, jelikož jsou nutné k zaručení práva na přístup k dokumentům, a to i pokud jde o konečné příjemce globálních úvěrů EIB;

43.  připomíná, že povinností EIB je mimo jiné chránit evropské acquis v oblasti životního prostředí, pracovních a sociálních práv, transparentnosti, veřejných zakázek a lidských práv;

44.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské investiční bance a vládám a parlamentům členských států.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2012)0119.
(2) Úř. věst. L 280, 27.10.2011, s. 1.
(3) COM(2012)0510.


Laos: případ Sombatha Somphoneho
PDF 204kWORD 22k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. února 2013 o Laosu: případ Sombatha Somphoneho (2013/2535(RSP))
P7_TA(2013)0058RC-B7-0054/2013

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Laosu,

–  s ohledem na prohlášení tiskového mluvčího vysoké komisařky OSN pro lidská práva o Laosu ze dne 21. prosince 2012,

–  s ohledem na prohlášení tiskového mluvčího vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 21. prosince 2012 o zmizení Sombatha Somphoneho v Laosu,

–  s ohledem na prohlášení ministryně zahraničí USA Hillary Clintonové ze dne 16. ledna 2013 o zmizení čelního představitele laoské občanské společnosti Sombatha Somphoneho,

–  s ohledem na prohlášení laoského ministerstva zahraničí ze dne 19. prosince 2012 a na prohlášení laoského velvyslance při OSN ze dne 4. ledna 2013,

–  s ohledem na dopisy mnoha poslanců Evropského parlamentu i vnitrostátních parlamentů a na společný otevřený dopis 65 nevládních organizací ze dne 17. ledna 2013, jež byly adresovány laoskému premiérovi a týkaly se zmizení Sombatha Somphoneho,

–  s ohledem na dopis ze dne 4. ledna 2013, který zaslalo Asijské fórum pro lidská práva a rozvoj předsedovi mezivládní komise ASEAN pro lidská práva,

–  s ohledem na obecné zásady EU z roku 2008 týkající se obhájců lidských práv,

–  s ohledem na Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením, jejímž signatářem Laos je, a na Deklaraci OSN ze dne 18. prosince 1992 o ochraně všech osob před násilným zmizením,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, který Laos ratifikoval v roce 2009,

–  s ohledem na všeobecný pravidelný přezkum Rady OSN pro lidská práva (UNHRC) ze dne 21. září 2010 týkající se Laosu,

–  s ohledem na dohodu o spolupráci mezi EU a Laoskou lidově demokratickou republikou ze dne 1. prosince 1997,

–  s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Sombath Somphone, významný představitel společenského rozvoje a vzdělávání mladých, zmizel dne 15. prosince 2012 v laoském hlavním městě Vientiane; vzhledem k tomu, že záznam z průmyslové kamery, který získala jeho rodina, ukazuje, že Sombath Somphone byl naposledy spatřen s místní policií na policejní stanici v Thadeau asi v 6 hodin večer v den svého zmizení a byl odvezen v autě, které řídili muži v civilním oděvu;

B.  vzhledem k tomu, že laoská vláda ve svém prohlášení ze dne 19. prosince 2012 potvrdila, že událost byla zaznamenána bezpečnostní kamerou; vzhledem k tomu, že příslušné orgány prohlásily, že se stal obětí únosu, jehož motivem byly osobní či obchodní spory;

C.  vzhledem k tomu, že OSN a 65 mezinárodních organizací na ochranu lidských práv vyjádřily obavy ohledně toho, že Sombath Somphone se mohl stát obětí násilného zmizení, které pravděpodobně souviselo s jeho prací, a dále vyjádřily hluboké znepokojení ohledně jeho bezpečnosti a nedostatečného pokroku a poskytování informací, pokud jde o vyšetřování skutečností souvisejících s jeho zmizením ze strany laoských orgánů;

D.  vzhledem k tomu, že se rodině nepodařilo Sombatha Somphoneho od tohoto dne vypátrat, a to i navzdory opakovaným výzvám k místním orgánům a pátrání v přilehlé oblasti;

E.  vzhledem k tomu, že Sombath Somphone je široce uznáván a velmi dobře znám díky své rozsáhlé práci v oblasti udržitelného a spravedlivého rozvoje, což souvisí zejména s tím, že v roce 1996 založil Školící středisko pro participativní rozvoj (PADETC); vzhledem k tomu, že v roce 2005 získal cenu Ramona Magsaysaye za významnou práci ve prospěch komunity;

F.  vzhledem k tomu, že Sombath Somphone v říjnu 2012 jakožto člen laoského národního organizačního výboru spolupořádal 9. asijsko–evropské fórum občanské společnosti, které se konalo ve Vientiane před summitem ASEM 9, a byl zde také jedním z hlavních řečníků;

G.  vzhledem k tomu, že skupina poslanců sdružení ASEAN navštívila v týdnu od 14. do 18. ledna 2013 Laos, aby se o případu Sombatha Somphoneho informovala;

H.  vzhledem k tomu, že v Laosu dochází k porušování základních svobod, zejména svobody tisku a sdělovacích prostředků, náboženského vyznání, shromažďování, akademické svobody a práv menšin;

1.  vyjadřuje své hluboké znepokojení ohledně zmizení, bezpečnosti a dobrých životních podmínek Sombatha Somphoneho;

2.  je znepokojen liknavostí a nedostatečnou transparentností, co se týče vyšetřování zmizení Sombatha Somphoneho; vyzývá laoské orgány, aby okamžitě zahájily transparentní a důkladné vyšetřování, které bude probíhat v souladu s jejich závazky vyplývajícími z mezinárodního práva v oblasti lidských práv, a aby zajistily neprodlený a bezpečný návrat Sombatha Somphoneho k jeho rodině;

3.  vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby pozorně sledovala vyšetřování zmizení Sombatha Somphoneho ze strany laoské vlády;

4.  žádá laoské orgány, aby znovu veřejně potvrdily zákonnost a legitimitu činností vykonávaných ve prospěch udržitelného rozvoje a sociální spravedlnosti, s cílem zabránit zastrašování, které vyvolávají takové případy, jako je zmizení Sombatha Somphoneho;

5.  vítá návštěvu skupiny poslanců sdružení ASEAN v Laosu v lednu 2013, která se konala za účelem získání informací o případu Sombatha Somphoneho, a vyzývá komisi ASEAN pro lidská práva, aby zřídila vyšetřovací výbor, jenž by prošetřil události související s násilným zmizením Sombatha Somphoneho;

6.  vyzývá EU, aby Laos začlenila mezi své priority pro 22. zasedání Rady OSN pro lidská práva;

7.  zdůrazňuje, že by laoské orgány měly podniknout všechny nezbytné kroky k ukončení praktik svévolného zatýkání a tajného zadržování; vyzývá je, aby kvalifikovaly násilné zmizení jako trestný čin a aby ratifikovaly Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením; zdůrazňuje, že násilná zmizení představují jasné porušení základních lidských práv a svobod;

8.  vyzývá laoskou vládu, aby dodržovala právo na svobodu projevu a sdružování a práva menšin a aby chránila právo na svobodu náboženského vyznání či přesvědčení a ukončila veškerá omezení vykonávání těchto práv, jak je doporučeno ve všeobecném pravidelném přezkumu OSN ze dne 21. září 2010;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, sekretariátu ASEAN, vysoké komisařce OSN pro lidská práva, generálnímu tajemníkovi OSN a vládě a parlamentu Laosu.


Zadržování aktivistů bojujících za lidská práva v Zimbabwe
PDF 249kWORD 28k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. února 2013 o zadržení zastánců lidských práv v Zimbabwe (2013/2536(RSP))
P7_TA(2013)0059RC-B7-0057/2013

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Zimbabwe, nejnovější z nich ze dne 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (dohoda z Cotonou),

–  s ohledem na závěry Rady Evropské unie o Zimbabwe ze dne 23. července 2012 a na prováděcí rozhodnutí Rady 2012/124/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe,

–  s ohledem na prohlášení o Zimbabwe, které učinila dne 15. února 2011 vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonová,

–  s ohledem na prohlášení delegace EU vyslané do Zimbabwské republiky ze dne 17. srpna 2012 a 12. listopadu 2012 o nedávných incidentech pronásledování obránců lidských práv,

–  s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva (HCHR) ze dne 24. a 29. května 2012,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího Úřadu vysoké komisařky pro lidská práva (OHCHR) ze dne 18. ledna 2013 o nedávných útocích na obránce lidských práv v období před volbami,

–  s ohledem na Deklaraci tisíciletí Organizace spojených národů ze dne 8. září 2000, v níž jsou stanoveny rozvojové cíle tisíciletí;

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981, již Zimbabwe ratifikovalo,

–  s ohledem na Africkou chartu o demokracii, volbách a správě věcí veřejných z ledna 2007, již Zimbabwe ratifikovalo,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z prosince 1948,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o zastáncích lidských práv z prosince 1998,

–  s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v období, které je nyní považováno za předvolební, došlo k výraznému nárůstu zastrašování, svévolného zatýkání, soudního pronásledování a mizení zastánců lidských práv a politických oponentů strany Zanu-PF Roberta Mugabeho, včetně mnoha členů Hnutí pro demokratickou změnu (MDC), některých poslanců MDC a klíčových členů vedení MDC, jako je ministr pro energetiku Elton Mangoma, spoluministryně pro vnitřní záležitosti Theresa Makoneová a bývalý mluvčí zimbabwského parlamentu Lovemore Moyo, na něž se represe zaměřily;

B.  vzhledem k tomu, že Okay Machisa, národní výkonný ředitel zimbabwského sdružení pro lidská práva (ZimRights) a předseda Koalice krize v Zimbabwe, byl dne 14. ledna 2013 zatčen;

C.  vzhledem k tomu, že Okay Machisa byl obviněn ze „zveřejňování nepravdivých informací, padělání a podvodů“, což je v rozporu s oddílem 31, 136 a 137 (kodifikovaného a reformovaného) trestního zákoníku, a z toho, že se údajně pokoušel zdiskreditovat kancelář nejvyššího soudního tajemníka falšováním a paděláním kopií osvědčení registrace voličů;

D.  vzhledem k tomu, že Okay Machisa zůstal zadržen na policejních stanicích v Harare a Rhodesville, a vzhledem k tomu, že mu Nejvyšší soud stanovil kauci, jejíž podmínky jsou neúměrné;

E.  vzhledem k tomu, že další členové ZimRights – Leo Chamahwinya, úředně odpovědný za vzdělávací programy, a Dorcas Shereniová, předsedkyně místního sdružení Highfields, byli rovněž svévolně zatčeni a soudně pronásledováni a na základě soudního rozhodnutí z 21. ledna 2013 drženi do 4. února 2013 ve vyšetřovací vazbě;

F.  vzhledem k tomu, že Machisa, Chamahwinya a Shereniová byli zatčeni a zadrženi po policejní razii v kancelářích ZimRights, k níž došlo dne 13. prosince 2012;

G.  vzhledem k tomu, že k zatčení došlo pouze několik týdnů poté, co sdružení ZimRights odsoudilo trend zvyšující se policejní brutality v Zimbabwe a vyzvalo příslušné orgány, aby okamžitě zavedly opatření, která by tato porušení lidských práv řešila;

H.  vzhledem k tomu, že dne 5. listopadu 2012 proběhla policejní razie v kanceláři zimbabwského Střediska poradenských služeb (CSU), což je registrovaná lékařská klinika, která poskytuje lékařské a poradenské služby obětem organizovaného násilí a mučení, a aniž by byli oficiálně obviněni, byli zatčeni tři zaměstnanci, což je důvodem k vážnému znepokojení;

I.  vzhledem k tomu, že svoboda shromažďování, sdružování a slova jsou základními prvky každé demokracie, zejména v souvislosti s dokončením ústavodárného procesu a příprav na demokratické volby;

J.  vzhledem k tomu, že policejní razie se v roce 2012 zaměřily na zimbabwské nevládní organizace, včetně zimbabwského sdružení pro lidská práva (ZimRights), zimbabwského Střediska poradenských služeb (CSU), nevládní organizace Fórum lidských práv, střediska pro volební zdroje (ERC) a zimbabwského sdružení gayů a lesbiček (GALZ);

K.  vzhledem k tomu, že v roce 2009 byla vytvořena koaliční vláda poté, co v září došlo k dohodě o rozdělení pravomocí mezi stranami ZANU-PF a MDC, aby byla ukončena politická patová situace i porušování lidských práv po volbách do zákonodárného shromáždění a prezidentských volbách v roce 2008;

L.  vzhledem k tomu, že vláda národní jednoty (GNU) se ve všeobecné politické dohodě (GPA) zavázala k vytvoření nové ústavy, dodržování lidských práv a svobody politických aktivit, i k oživení ekonomiky; vzhledem k tomu, že ačkoli požaduje ukončení restriktivních opatření EU, nepodařilo se jí splnit své závazky vyplývající z GPA, jen s obtížemi usiluje o stabilizaci země a neuspěla ani v přípravách na demokratický přechod prostřednictvím demokratických voleb v důsledku svévolných obstrukcí strany Zanu-PF;

M.  vzhledem k tomu, že výkonný výbor pro lidská práva by byl důležitým krokem v provádění všeobecné politické dohody a dohodnutého plánu mírových a důvěryhodných voleb;

N.  vzhledem k tomu, že je nutné respektovat ustanovení o řádné správě věcí veřejných, transparentnosti politických funkcí a lidských právech v souladu s články 11b, 96 a 97 dohody z Cotonou;

O.  vzhledem k tomu, že hospodářská obnova země je dosud velmi křehká a jisté státní politiky představují pro budoucí ekonomické vztahy mezi Unií a Zimbabwe hrozbu;

1.  odsuzuje pokračující porušování lidských práv, včetně politického zastrašování, pronásledování a svévolného zatýkání zastánců lidských práv;

2.  vyzývá zimbabwské orgány k propuštění všech obránců lidských práv, kteří byli zadrženi za činnosti naplňující lidská práva, k ukončení soudního pronásledování a celkovému vyšetření zneužívání, kterému jsou obránci lidských práv vystavováni;

3.  vyzývá zimbabwské orgány, aby byla okamžitě a bezpodmínečně propuštěna Dorcas Shereniová i Leo Chamahwinya;

4.  vyzývá zimbabwské orgány, aby za všech okolností zaručily, že si Okay Machisa a Leo Chamahwinya i Dorcas Shereniová a Faith Mamutseová zachovají fyzickou a psychickou integritu;

5.  apeluje na Zimbabwe, aby dodržovalo ustanovení Deklarace OSN o zastáncích lidských práv přijaté Valným shromážděním OSN v roce 1998, především jejího článku 1, který uvádí, že „každý má právo sám nebo ve spolupráci s druhými prosazovat ochranu a dodržování lidských práv a základních svobod na národní i mezinárodní úrovni“;

6.  připomíná, že Zimbabwe se ve všeobecné politické dohodě zavázalo zajistit, aby jak jeho právní předpisy, tak i postupy a praktiky byly v souladu s mezinárodními lidskoprávními zásadami a právními předpisy;

7.  vyzývá vládu národní jednoty, aby před všeobecnými volbami novelizovala represivní zákony, jako je zákon o přístupu k informacím a o ochraně soukromí, zákon o veřejném pořádku a bezpečnosti a (kodifikovaný a reformovaný) trestní zákoník, neboť jsou zneužívány k rozsáhlému omezování základních práv;

8.  je znepokojen skutečností, že dosud nedošlo k žádným změnám justičního systému Zimbabwe, který je velkou částí veřejnosti považován za poplatný straně Zanu-PF;

9.  podporuje - jak stanovuje nedávno publikovaná novela volebního zákona - aktivní účast výboru pro lidská práva, který by měl jednat nezávisle a transparentně, pokud jde o naléhavé lidskoprávní otázky, a od něhož se očekává, že prověří stížnosti v oblasti lidských práv, poskytne poradenství pro vytvoření právních předpisů respektujících lidská práva a obecně bude lidská práva podporovat a chránit;

10.  uznává zřízení zimbabwského výboru pro lidská práva, je však znepokojen tím, že mu nebyla svěřena žádná významná pravomoc, na jejímž základě by mohl jednat nezávisle a plnit své cíle s ohledem na naléhavé otázky v oblasti lidských práv, které tato země musí řešit;

11.  vyzývá zimbabwskou vládu, aby učinila nezbytné kroky, včetně znovunastolení právního státu, demokracie a dodržování lidských práv, a zejména zorganizovala mírové a věrohodné ústavní referendum a volební přípravy, které odpovídají uznávaným mezinárodním normám, což umožní pozastavit cílená opatření;

12.  v této souvislosti naléhavě pobízí k aktivnější účasti Jihoafrického společenství pro rozvoj; domnívá se, že tato regionální organizace hraje významnou úlohu jako záruka všeobecné politické dohody tím, že mj. trvá na uplatňování dohody, především jejího článku 13, aby bylo zajištěno nestranné fungování policie a dalších bezpečnostních složek;

13.  vyzývá Jihoafrické společenství pro rozvoj, aby před tím, než budou v Zimbabwe organizovány nadcházející volby, zhodnotilo situaci v oblasti lidských práv v souvislosti se svými principy a zásadami pro demokratické volby;

14.  požaduje, aby v časné fázi a v dostatečném počtu byli zapojeni mezinárodní pozorovatelé, především z Jihoafrického společenství pro rozvoj a Panafrického parlamentu, a aby zůstali na místě v období před volbami i po volbách, čímž se předejde násilí i zastrašování, a aby v této souvislosti probíhala spolupráce s výborem pro lidská práva;

15.  podporuje stávající cílená opatření EU, jež jsou reakcí na politickou a lidskoprávní situaci v Zimbabwe, přičemž rozhodování na každoroční bázi EU umožní průběžně prověřovat významné členy zimbabwské vlády; naléhavě vyzývá vládu národní jednoty, aby učinila kroky nutné k tomu, aby uvedená opatření mohla být co nejdříve zrušena;

16.  vyzývá delegaci EU v Harare, aby i nadále nabízela svou pomoc zimbabwské vládě národní jednoty s cílem zlepšit situaci v oblasti lidských práv a orientovat se na mírové a důvěryhodné volby, jež splní normy, které by EU očekávala od svých veškerých obchodních partnerů;

17.  vyjadřuje politování nad neexistencí přísné doložky o lidských právech v prozatímní dohodě o hospodářském partnerství uzavřené se čtyřmi východoafrickými a jihoafrickými státy, včetně Zimbabwe; opakuje svou výzvu, aby EU uzavírala obchodní dohody, do nichž budou začleněna závazná a nezpochybnitelná ustanovení o lidských právech; naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby toto bylo prioritou při probíhajících jednáních o úplné dohodě o hospodářském partnerství s východoafrickými a jihoafrickými státy;

18.  zdůrazňuje, že za stávajících okolností by rozvojová spolupráce s EU (podle článku 96 dohody z Cotonou) měla zůstat pozastavena, nicméně vyzdvihuje skutečnost, že EU je i nadále odhodlána podporovat místní obyvatelstvo;

19.  vyzývá Světovou banku a Zimbabwe k respektování mezinárodních soudních rozsudků;

20.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Evropské komisi, místopředsedkyni Evropské komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, ESVČ, vládě a parlamentu Zimbabwe, vládám Jihoafrického společenství pro rozvoj, Světové bance, generálnímu tajemníkovi Commonwealthu a Panafrickému parlamentu.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2013)0024.


Nedávné útoky na zdravotnické pracovníky v Pákistánu
PDF 216kWORD 24k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. února 2013 o nedávných útocích na pracovníky poskytující lékařskou pomoc v Pákistánu (2013/2537(RSP))
P7_TA(2013)0060RC-B7-0056/2013

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Pákistánu,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 18. prosince 2012 vydaly Světová zdravotnická organizace (WHO) a Dětský fond Organice spojených národů (Unicef),

–  s ohledem na sdělení Komise „Zvláštní místo pro děti v rámci vnější činnosti EU“ (COM(2008)0055),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 18. dubna 2012 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě a politice Evropské unie v této oblasti, včetně dopadů na strategickou politiku EU týkající se lidských práv(1),

–  s ohledem na pětiletý plán angažovanosti mezi EU a Pákistánem z března 2012, jehož prioritami jsou mj. řádná správa věcí veřejných, spolupráce v oblasti posilování postavení žen a dialog o lidských právech,

–  s ohledem na závěry Rady o Pákistánu ze dne 25. června 2012, v nichž jsou znovu vyjádřena očekávání EU, pokud jde o prosazování a dodržování lidských práv,

–  s ohledem na národní program vymýcení dětské obrny, který inicioval Pákistán v roce 1994,

–  s ohledem na program WHO Global Polio Eradication Programme (GPEI) a její nový Polio Eradication and Endgame Strategic Plan (na období 2013–2018),

–  s ohledem na Evropský konsenzus o humanitární pomoci,

–  s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Pákistán je podle WHO jednou z posledních tří zemí, v nichž je stále široce rozšířen výskyt dětské obrny: v roce 2011 bylo zaznamenáno 198 případů tohoto onemocnění; vzhledem k tomu, že podle WHO by v případě, že by se nepodařilo šíření obrny zastavit, vzniklo v daném regionu a jeho okolí vážné zdravotní riziko, jelikož je obrna vysoce nakažlivá;

B.  vzhledem k tomu, že dne 1. ledna 2013 bylo cestou domů z komunitního centra na severozápadě regionu Swabi, asi 75 km severozápadně od Islámábádu, zastřeleno šest pracovníků poskytujících lékařskou pomoc a jeden lékař, kteří tam pracovali ve službách jedné nevládní organizace;

C.  vzhledem k tomu, že mezi 17. a 19. prosincem 2012 bylo v Karáčí a Pešáváru zastřeleno devět zdravotníků působících v rámci pákistánského programu vymýcení obrny; bylo mezi nimi šest žen;

D.  vzhledem k tomu, že dne 29. ledna 2013 byl poblíž Swabi zabit policista zajišťující bezpečnost týmu provádějícího pod záštitou OSN očkování proti obrně, a dne 31. ledna 2013 usmrtila na severozápadě Pákistánu nášlapná mina dva pracovníky provádějící očkování proti obrně – v tomto druhém případě ovšem není jasné, zda šlo o cílený útok;

E.  vzhledem k tomu, že při dalším útoku v červenci 2012 byli zraněni ghanský lékař ve službách WHO a jeho řidič, kteří pomáhali při léčbě a prevenci obrny v Karáčí;

F.  vzhledem k tomu, že se ozývají domněnky, že všechny tyto útoky souvisely se zdravotnickou akcí, při níž byly pákistánské děti očkovány proti obrně;

G.  vzhledem k tomu, že nejnovější série vražedných útoků přiměla WHO a Unicef k pozastavení všech akcí v rámci boje proti obrně v zemi; vzhledem k tomu, že pákistánská vláda a provincie Sindh a Chajbar také dočasně přerušily očkovací akci z důvodu obav o bezpečnost zdravotníků;

H.  vzhledem k tomu, že pákistánská vláda vyhlásila vzhledem k výskytu obrny stav národního ohrožení a provádí momentálně celostátní akci očkování proti obrně ve snaze vymýtit toto onemocnění na celém svém území; vzhledem k tomu, že tuto akci podporují na mezinárodní úrovni WHO, Unicef a další organizace a je součástí Global Polio Eradication Initiative; vzhledem k tomu, že akce má za cíl provést očkování u 33 milionů dětí, přičemž v celé zemi v jejím rámci pracuje několik set tisíc zdravotníků, mezi nimi mnoho žen;

I.  vzhledem k tomu, že na výdaje na zdravotnictví v Pákistánu směřují jak na federální úrovni, tak v provinciích necelé 0,3 % ročního rozpočtu;

J.  vzhledem k tomu, že útoky na zdravotníky se odehrály v severozápadních oblastech v blízkosti bašt militantních radikálů a údajně je má na svědomí Tálibán;

K.  vzhledem k tomu, že vinou takových útoků přicházejí děti v Pákistánu o své právo na základní úkony zdravotní péče v zájmu záchrany života a ocitají se v nebezpečí, že onemocní chorobou, která způsobuje celoživotní postižení;

L.  vzhledem k tomu, že důvodem k nedávným útokům je, jak se zdá, nesouhlas skupin islámských extremistů s očkovacími akcemi; podle jejich mínění má prý očkovací vakcína učinit muslimské děti neplodnými;

M.  vzhledem k tomu, že k ospravedlnění svých zločinných činů využil Tálibán tvrzení, že v minulosti sloužily místní očkovací týmy v celém Pákistánu cizím zpravodajským službám k získávání citlivých informací;

N.  vzhledem k tomu, že učitelé a zdravotníci se čím dál častěji stávají terčem militantních islamistických skupin, jako je Tehreek-e-Taliban (TTP) a Jundulláh, které nesouhlasí s akcemi proti obrně v Pákistánu, neboť v nich vidí nástroj pronikání cizích, liberálních vlivů;

O.  vzhledem k tomu, že smrtelné útoky odrážejí stav, kdy je působení pracovníků poskytujících pomoc v Pákistánu stále nebezpečnější; vzhledem k tomu, že podle zprávy Aid Worker Security Database za rok 2012 je Pákistán mezi pěticí zemí, které jsou pro pracovníky poskytující pomoc nejnebezpečnější;

P.  vzhledem k tomu, že působení nevládních organizací a pracovníků poskytujících pomoc je pro mnoho oblastí a provincií v Pákistánu životně důležité, zejména na kmenových územích, kde není vláda schopna zajišťovat služby, jako jsou nemocnice nebo školy;

Q.  vzhledem k tomu, že většina obětí útoků na zdravotnický personál byly ženy, což odpovídá praxi militantních Tálibánců útočit na ženy, které pracují nebo hájí ženská práva, na znamení toho, že ženám nepřísluší pracovat mimo domácnost;

1.  důrazně odsuzuje četné případy zabití zdravotníků a útoků na ně a na bezpečnostní síly pověřené jejich ochranou, k nimž v posledních měsících došlo; zdůrazňuje, že tyto útoky připravují ty nezranitelnější z obyvatel Pákistánu, zejména děti, o základní úkony zdravotní péče, které jim mohou zachránit život;

2.  vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí;

3.  vítá všeobecné odsouzení úroků ze strany pákistánské vlády a občanské společnosti v zemi;

4.  vyzývá pákistánskou vládu, aby přiměla osoby odpovědné za útoky, k nimž v posledních měsících došlo, zodpovídat se před soudem;

5.  vyjadřuje svůj obdiv odvaze a odhodlání těch zdravotníků, v mnoha případech zdravotnic, kteří i přesto, že jsou ve velkém nebezpečí, nesobecky pracují na vymýcení obrny a poskytují zdravotní péči dětem v Pákistánu;

6.  zdůrazňuje, že je nutné, aby pracovníci poskytující pomoc působili v bezpečném prostředí; je i nadále hluboce znepokojen tím, že mezinárodní pracovníci poskytující pomoc jsou čím dál častěji v očích militantů prodlouženou rukou západních zpravodajských služeb a vojenských sil;

7.  zdůrazňuje, že přerušení programu očkování proti obrně v Pákistánu je těžkou ranou celosvětovému úsilí o to, aby byla obrna v dohledné budoucnosti nadobro vymýcena;

8.  vítá „národní nouzový akční plán pro vymýcení obrny v roce 2012“, který vytvořila pákistánská vláda, a zdůrazňuje, že je důležité, aby úspěšně pokračoval, aby se nezvyšoval počet případů nákazy tímto onemocněním; poznamenává, že od zahájení poslední akce k vytvoření imunity proti této nemoci se počet případů jejího výskytu snížil na historické minimum;

9.  vítá skutečnost, že WHO a další mezinárodní organizace vyjádřily odhodlání pokračovat v podpoře pákistánské vlády a pákistánského lidu v jejich úsilí zbavit zemi obrny a dalších nemocí;

10.  vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby se zabývaly možností spolupracovat se Světovou zdravotnickou organizací při podpoře Lady Health Worker Programme, který má za cíl zvýšit dostupnost základních služeb preventivní zdravotní péče, zejména ve venkovských oblastech;

11.  vítá úsilí, které již vyvinula pákistánská vláda, aby zajistila bezpečnost během zdravotnických akcí a aby vytvořila novou strategii, jak chránit pracovníky poskytující pomoc; vyzývá však pákistánskou vládu, aby výrazně zvýšila bezpečnostní opatření na ochranu organizací poskytujících pomoc a jejich pracovníků;

12.  vyzývá vlády všech zemí, aby zachovávaly neutralitu humanitární práce, protože pokud tomu tak nebude, budou desetitisíce lidí vystaveny nemocem a v ohrožení se ocitnou ti, kteří poskytují legitimní a nepostradatelné služby zdravotní péče;

13.  je hluboce znepokojen situací žen v Pákistánu, zejména žen a dívek, které aktivně angažují ve společnosti a staly se terčem hrozeb Tálibánu a dalších extrémistických skupin;

14.  vybízí pákistánskou vládu, aby uskutečnila komplexní informační kampaň s cílem dosáhnout pro tyto snahy v pakistánské společnosti větší podpory a ztotožnění se s nimi a zvýšit míru důvěry ve vztahu k očkovacím akcím; vyzývá v této souvislosti pákistánskou vládu, aby zahájila dialog s vůdci komunit s cílem pokusit se vyřešit skutečné příčiny problému;

15.  je přesvědčen, že jak sdělovací prostředky, tak občanská společnost v Pákistánu, ve spolupráci s mezinárodními organizacemi a nevládními organizacemi, mají povinnost pomoci zvýšit informovanost o důležité a nestranné roli, kterou hrají pracovníci poskytující lékařskou pomoc při poskytování pomoci obyvatelstvu;

16.  znovu opakuje, že EU je připravena poskytnout pomoc při nadcházejících volbách v Pákistánu, které budou mít zásadní důležitost pro demokratickou budoucnost země a stabilitu v regionu; konstatuje, že EU dosud neobdržela od pákistánských orgánů formální pozvání k této pomoci;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Evropské službě pro vnější pomoc, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, organizaci UN Women, vládám a parlamentům členských států, Radě OSN pro lidská práva, Unicef, WHO a vládě a parlamentu Pákistánu.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2012)0126.

Právní upozornění - Ochrana soukromí