Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0309(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0121/2013

Внесени текстове :

A7-0121/2013

Разисквания :

PV 20/05/2013 - 17
CRE 20/05/2013 - 17

Гласувания :

PV 21/05/2013 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0200

Приети текстове
PDF 278kWORD 38k
Вторник, 21 май 2013 г. - Страсбург
Дейности по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони ***I
P7_TA(2013)0200A7-0121/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 май 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони (COM(2011)0688 — C7-0392/2011 — 2011/0309(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2011)0688),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0392/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 22 февруари 2012 г.(1),

–  след като се консултира с Комитета на регионите,

–  като взе предвид поетия с писмо от 6 март 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, както и на комисията по правни въпроси (А7-0121/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 143, 22.5.2012 г., стр. 107.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 21 май 2013 г. с оглед приемането на Директива 2013/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води и за изменение на Директива 2004/35/EО
P7_TC1-COD(2011)0309

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2013/30/EС.)

Правна информация - Политика за поверителност