Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0309(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0121/2013

Indgivne tekster :

A7-0121/2013

Forhandlinger :

PV 20/05/2013 - 17
CRE 20/05/2013 - 17

Afstemninger :

PV 21/05/2013 - 6.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0200

Vedtagne tekster
PDF 201kWORD 42k
Tirsdag den 21. maj 2013 - Strasbourg
Offshore-udvinding af olie og gas, undersøgelses- og produktionsaktiviteter ***I
P7_TA(2013)0200A7-0121/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. maj 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasprospektering, -efterforskning og -produktion (COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0688),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet(C7–0392/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 22. februar 2012(1),

—  der henviser til høring af Regionsudvalget,

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 6. marts 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Retsudvalget (A7‑0121/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand om at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 143 af 22.5.2012, s. 107.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. maj 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/…/EU om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF
P7_TC1-COD(2011)0309

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2013/30/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik