Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0309(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0121/2013

Ingivna texter :

A7-0121/2013

Debatter :

PV 20/05/2013 - 17
CRE 20/05/2013 - 17

Omröstningar :

PV 21/05/2013 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0200

Antagna texter
PDF 196kWORD 38k
Tisdagen den 21 maj 2013 - Strasbourg
Prospekterings-, undersöknings- och produktionsverksamhet för olja och gas till havs ***I
P7_TA(2013)0200A7-0121/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 21 maj 2013 om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerhet för prospekterings-, undersöknings-, och produktionsverksamhet för olja och gas till havs (COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0688),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7–0392/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 22 februari 2012(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 6 mars 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för rättsliga frågor (A7-0121/2013), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 143, 22.5.2012, s. 107.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 21 maj 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/.../EU om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG
P7_TC1-COD(2011)0309

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning direktiv 2013/30/EU).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy