Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2255(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0136/2013

Внесени текстове :

A7-0136/2013

Разисквания :

PV 20/05/2013 - 21
CRE 20/05/2013 - 21

Гласувания :

PV 21/05/2013 - 6.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0202

Приети текстове
PDF 574kWORD 49k
Вторник, 21 май 2013 г. - Страсбург
Правата на жените в държавите от Балканския полуостров, които са в процес на присъединяване към ЕС
P7_TA(2013)0202A7-0136/2013

Резолюция на Европейския парламент от 21 май 2013 г. относно правата на жените в държавите от Балканския полуостров, които са в процес на присъединяване към ЕС (2012/2255(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз и членове 8 и 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Конвенцията относно премахването на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW), приета от Общото събрание на ООН на 18 декември 1979 г.,

–  като взе предвид Резолюция № 1325 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (UNSCR 1325),

–  като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011–2020 г.), приет от Съвета през март 2011 г.(1),

–  като взе предвид декларацията и платформата за действие от Пекин, приети от Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., и резолюцията си от 18 май 2000 г. относно последващите действия във връзка с платформата за действие от Пекин(2), резолюцията си от 10 март 2005 г. относно последващите действия във връзка с Четвъртата световна конференция за жените – платформа за действие (Пекин+10)(3) и резолюцията си от 25 февруари 2010 г. относно Пекин+15 – Програма за действие на ООН за равенство между половете(4),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 септември 2010 г., озаглавено „Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010‐2015 г.“ (COM(2010)0491),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 9 ноември 2010 г., озаглавено „Становище на Комисията относно кандидатурата на Албания за членство в Европейския съюз“ (COM(2010)0680), в което се посочва, че равенството между половете не е напълно обезпечено на практика, особено в областта на заетостта и достъпа до икономическа помощ,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 9 ноември 2010 г., озаглавено „Становище на Комисията относно кандидатурата на Черна гора за членство в Европейския съюз“ (COM(2010)0670), в което се посочва, че равенството между половете не е напълно обезпечено на практика,

–  като взе предвид докладите на Комисията за напредъка на страните-кандидатки и потенциални кандидатки през 2012 г., придружаващ съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „Стратегия за разширяването и основни предизвикателства 2012-2013 г.“ (COM(2012)0600),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г. относно проучване за осъществимостта на споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Косово (COM(2012)0602),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г. относно основните изводи от цялостния мониторингов доклад за готовността на Хърватия за членство в ЕС (COM(2012)0601),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2008 г., озаглавено „Западни Балкани: укрепване на европейската перспектива“ (COM(2008)0127),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 януари 2006 г., озаглавено „Западните Балкани по пътя към ЕС: консолидиране на стабилността и повишаване на просперитета“ (COM(2006)0027),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 2 и 3 юни 2005 г., в които държавите членки и Комисията се приканват да заздравят институционалните механизми за насърчаване на равенството между половете и да създадат рамка за оценка на прилагането на Програмата за действие от Пекин, с цел да се проследява по-последователно и систематично постигнатият напредък,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 30 ноември и 1 декември 2006 г. относно прегледа на прилагането от държавите членки и институциите на ЕС на програмата за действие от Пекин – показатели по отношение на институционалните механизми,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 30 септември 2009 г. относно прегледа на прилагането от държавите членки и институциите на ЕС на програмата за действие от Пекин,

–  като взе предвид резолюцията си от 4 декември 2008 г. относно положението на жените на Балканите(5),

–  като взе предвид резолюцията си от 9 март 2011 г. относно стратегията на ЕС за интеграция на ромите(6),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете и становището на комисията по външни работи (A7-0136/2013),

A.  като има предвид, че седем държави в Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, бивша югославска република Македония (БЮРM), Черна гора и Сърбия – се намират на различни етапи от процеса на присъединяване като държави членки на Европейския съюз; като има предвид, че в рамките на този процес тези държави трябва да приемат и приложат достиженията на правото на ЕС и други задължения на ЕС в областта на равенството между половете;

Б.  като има предвид, че прилагането на мерки в областта на правата на жените и равенството между половете изисква повишаване на осведомеността на населението относно тези права, съдебни и несъдебни начини за тяхното отстояване, както и правителствени и независими институции, които да инициират, осъществяват и наблюдават процеса на прилагането им;

В.  като има предвид, че жените играят съществена роля в усилията за мир, стабилизиране и помирение, и че техният принос следва да бъде признаван и насърчаван, в съответствие с Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и последващи резолюции;

Общи бележки

1.  Отбелязва, че държавите в процес на присъединяване в Западните Балкани са приели голяма част от законодателството, изисквано в процеса на присъединяване към ЕС, но в много случаи то не се прилага ефективно;

2.  Подчертава необходимостта жените от държавите от Западните Балкани да заемат важна роля в обществото чрез активно участие и представителство в политическия, икономическия и социалния живот на всички равнища; посочва, че постигането на напредък по пътя към равното участие на жените в процеса на вземане на решения на всички равнища на управление (от местно до национално, от изпълнителни до законодателни правомощия) е от голямо значение;

3.  Отбелязва със загриженост, че населението в повечето държави не е напълно осведомено относно съществуващото законодателство и политиките за насърчаване на равенството между половете и тази осведоменост рядко достига до уязвимите или маргинализираните членове на обществото, по-специално ромските жени; призовава Комисията и правителствата на държавите в процес на присъединяване да благоприятстват осведомяването посредством медиите и обществените кампании, образователните програми с цел премахване на свързаните с пола стереотипи и насърчаването на ролеви модели на жените, както и активното участие на жените във всички сфери на живота, включващи вземане на решения; призовава най-вече за личната ангажираност на правителствените членове и длъжностните лица;

4.  Подчертава значението на кампаниите за повишаване на обществената осведоменост за борбата със стереотипите, с дискриминацията (основаваща се на пола, на културата и на религията) и домашното насилие, както и за равенството между половете по принцип; отбелязва, че тези кампании следва да се допълват от популяризирането на положителен образ на ролеви модели на жените в медиите и рекламата, образователните материали и интернет; подчертава значението на подобряването на положението на жените в селските райони, особено по отношение на дискриминационните обичаи и стереотипи;

5.  Отбелязва със загриженост, че присъствието на жените на пазара на труда, както и в процесите на вземане на решения в областта на икономиката и политиката, остава недостатъчно; приветства въвеждането на квоти и призовава държавите, които още не са направили това, да насърчат представителството на жените и при необходимост да прилагат ефективно квотите в политическите партии и националните събрания; насърчава държавите, които вече са направили това, да продължат този процес, за да дадат възможност на жените да участват в политическия живот и да преодолеят тяхното недостатъчно представителство; отбелязва, че в случаите на въведени квоти за представителство на половете в процеса на вземане на политически решения, те следва да бъдат прилагани правилно и да бъдат допълнени с ефективни законови санкции; в тази връзка приветства неотдавнашната международна среща на високо равнище „Партньорство за промяна“, проведена през октомври 2012 г. в Прищина под егидата на единствената жена държавен глава в региона – Атифете Яхяга;

6.  Отбелязва със загриженост, че равнището на заетост на жените в държавите от Западните Балкани остава много ниско; посочва, че подкрепата за политиките за равни възможности е важна за икономическото и социалното развитие на присъединяващите се страни от Балканите; призовава правителствата да въведат мерки за ограничаване на разликата в заплащането на двата пола и следователно на разликата в пенсиите на двата пола и да предприемат мерки срещу високата безработица, като при това обърнат внимание преди всичко на жените, и по-специално на жените от селските райони; приканва правителствата на държавите от Балканския полуостров да създадат правна рамка за равно заплащане за равен труд на двата пола, да подпомогнат жените в съвместяването на личния и професионалния живот, да осигурят по-добри условия на труд, обучение през целия живот, гъвкаво работно време, като в допълнение на това създадат среда, която да стимулира предприемачеството сред жените;

7.  Отбелязва със загриженост, че жените предприемачи в някои държави от този регион често са дискриминирани, когато се опитват да осигурят заеми и кредити за предприятията си, и все още често се сблъскват с пречки въз основа на стереотипи, свързани с пола; призовава държавите от този регион да обмислят създаването на схеми за наставничество и програми за подкрепа, които да използват съветите и опита на професионалисти в областта на предприемачеството; призовава държавите от Западните Балкани да развиват активни схеми за пазара на труда, предназначени да ограничат безработицата сред жените; настоятелно ги призовава да разработят схеми за отпускане на заеми и да предоставят финансиране за стартиране на бизнес;

8.  Подчертава значението на борбата срещу всички форми на дискриминация на работното място, включително срещу дискриминацията по отношение на наемането на работа, професионалното развитие и паричните стимули;

9.  Подчертава, че в процеса на изграждане на правилно функциониращи демократични институции осигуряването на активното участие на жените, които съставляват повече от половината от населението на държавите на Балканите, е от решаващо значение за демократичното управление; отбелязва със загриженост недостигът в повечето държави на финансови и човешки ресурси, предназначени за функционирането на правителствените и независимите институции, натоварени със задачи по иницииране и прилагане на мерки в областта на равенството между половете, и по-специално на политики за интегриране на равенството между половете; призовава органите на властта да придружават мерките и плановете за действие с адекватни средства за тяхното прилагане, като включат подходящи служители жени; подчертава, че Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) може и следва да се използва за проекти, свързани с насърчаване на правата на жените и равенството между половете, както и че органите в държавите са тези, които носят пълната отговорност за добре функциониращите механизми за прилагане на правата на жените и равенството между половете; призовава Комисията да извърши финансов и правен анализ на ефективността на изразходването на средствата;

10.  Отбелязва със загриженост недостига на статистическа информация относно равенството между половете, насилието срещу жени, както и относно достъпа до контрацептиви и тяхната наличност и незадоволената потребност от контрацептивни средства, необходима за осъществяване на наблюдението, която да бъде стандартизирана и сравнима във времето, между държавите в процес на присъединяване, както и между държавите членки на ЕС и държавите в процес на присъединяване; призовава правителствата на държавите в процес на присъединяване от Балканите да изготвят обща методология за събиране на статистическа информация заедно с Евростат, Европейския институт за равенство между половете и други компетентни институции; подчертава, че трябва да бъдат разработени специфични стратегии, а съществуващите стратегии да бъдат прилагани, за да се подобри положението на жените, изправени пред множествена дискриминация, като например ромските жени, лесбийки, бисексуални или транссексуални жени, жените с увреждания, жените от етническите малцинства и по-възрастните жени;

11.  Счита, че жените играят съществена роля за стабилизирането и разрешаването на конфликти, което е от решаващо значение за помирението в региона като цяло; подчертава значението на достъпа до правосъдие за жените, жертви на престъпления по време на война, по-специално на изнасилване; за пореден път подчертава отговорността на всички държави да сложат край на безнаказаността и да преследват лицата, отговорни за геноцид, престъпления против човечеството и военни престъпления, включително такива, съдържащи сексуално насилие срещу жени и момичета, както и да признаят и осъдят тези престъпления като престъпления против човечеството и военни престъпления; подчертава необходимостта да се изключат тези престъпления от разпоредбите за амнистия; приветства усилията на мрежи като Регионалното женско лоби за подкрепа на жените при изграждането на мира и насърчаването на достъп до правосъдие за жените в държави след конфликт; подчертава трайната необходимост от справяне с миналото и систематично гарантиране на справедливост и рехабилитация на жертвите на сексуално насилие в ситуации на конфликт; настоятелно призовава за приемане и изпълнение на подходящи държавни програми за защита на свидетелите и за съдебно преследване на тези престъпления;

12.  Осъжда всички форми на насилие срещу жени и отбелязва със загриженост, че в държавите от Балканския полуостров продължават да присъстват насилие и обиди, основани на пола; приканва правителствата на балканските държави да укрепят правоприлагащите органи, за да могат успешно да се заемат с въпроси като насилието, основаващо се на пола, домашното насилие, принудителната проституция и трафика на жени, да създадат приюти за жертвите, подлагани или подложени в момента на домашно насилие и да гарантират, че правоприлагащите институции, съдебните органи и държавните служители са по-чувствителни към това явление; насърчава националните органи в този регион да създадат програми за повишаване на осведомеността относно домашното насилие;

13.  С дълбока загриженост отбелязва, че 30 % от жертвите на трансграничен трафик на хора в ЕС са граждани на държави от Балканския полуостров, като се има предвид, че жените и момичетата съставляват по-голямата част от откритите жертви; подчертава, че равенството между половете, кампаниите за подобряване на осведомеността, мерките за борба с корупцията и организираната престъпност са от съществено значение, за да се предотврати трафика и да се защитят потенциалните жертви; призовава националните органи в този регион да работят заедно за създаването на общ фронт;

14.  Призовава органите на държавите от Балканския полуостров, които са в процес на присъединяване, да осигурят постоянно финансиране за борба с трафика на хора, да засилят допълнително своя капацитет за проактивно идентифициране и защита на жертвите сред уязвимите групи от населението, да гарантират по законов път, че идентифицираните жертви на трафик не са наказвани за извършване на престъпление като пряк резултат от това, че са били обект на трафик, да поддържат усилията за защита на жертвите, да обучават служители на правоприлагащите органи, да развият допълнително капацитета на приемните центрове и приютите; освен това, призовава съответните правителства към по-добро прилагане на съществуващото законодателство, с цел да се създадат възпиращи условия за трафикантите, при които случаите на трафик са надлежно разследвани и извършителите са преследвани и осъждани; призовава Комисията да отправи настоятелен призив към намиращите се в процес на присъединяване държави от Балканите да подобрят своите регистри за наказателно преследване и наказание и да окаже подкрепа на местните инициативи за справяне с първопричините за трафика като домашно насилие и ограничени икономически възможности за жените;

15.  Счита, че истинското равенство между половете се основава и на равенство и недискриминация по отношение на сексуалната ориентация и половата идентичност; насърчава правителствата на страните в процес на присъединяване да разгледат проблема с продължаващите хомофобия и трансфобия в закона, политиката и практиката, включително чрез законодателство относно престъпленията от омраза, полицейското обучение и антидискриминационното законодателство и призовава националните органи в този регион да осъдят омразата и насилието, основани на сексуална ориентация, полова идентичност или полово изразяване;

16.  Приветства увеличаването на трансграничните регионални инициативи в областта на правата на жените и равенството между половете; призовава правителствата и Комисията да подкрепят тези инициативи, да насърчават обмена и даването на гласност на произлизащите от тях добри практики, наред с другото използвайки предприсъединителните фондове и предоставяйки достатъчно средства за тези инициативи и от перспективата на включването на социалното измерение на пола при изготвяне на бюджета;

17.  Приканва правителството на Черна гора, както и правителствата на Сърбия, БЮРМ и Албания, след като започнат преговорите за присъединяване, да се споразумеят относно рамково споразумение с техните парламенти, политически партии и гражданско общество относно участието на организациите на гражданското общество, наред с другото в областта на правата на жените и равенството между половете, в рамките на преговорите относно присъединяването и на изготвянето на плановете за действие за реформа, произлизащи от тези преговори, и да обезпечат достъпа им до съответните документи, свързани с процеса на присъединяване;

18.  Призовава правителствата на присъединяващите се държави от Балканите да признават и подкрепят ролята, която гражданското общество и организациите на жените играят в специфични области, като например насърчаване на правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица, борба с насилието срещу жените, увеличаване на политическото участие и представителство на жените и насърчаване на усилията за укрепване на мира; решително подкрепя дейности, насочени към овластяване на жените и засилване на позициите им в съответните общества;

19.  Отбелязва със загриженост, че в повечето от присъединяващите се държави от Балканите процесът на социалното включване на ромите се е забавил, а в някои случаи дори е спрял; призовава съответните правителства да активизират своите усилия за по-нататъшно интегриране на гражданите от ромски произход и да гарантират премахването на всички форми на дискриминация и предразсъдъци срещу ромите, особено срещу жените и момичетата, които страдат от множествена съставна и междусекторна дискриминация; призовава Комисията да увеличи усилията си за включване на държавите, присъединили се при разширяването на Съюза, независимо от етапа на присъединяване и за мобилизиране на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и механизма на процеса на стабилизиране и асоцииране;

20.  Отбелязва със загриженост, че активистите, защитаващи правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица, и активистите в областта на правата на човека, които подчертават значението на справянето с миналото, са редовни цели на изказвания, внушаващи омраза, заплахи и физически нападения и призовава правителствата на присъединяващите се държави от Балканите да предприемат конкретни мерки за предотвратяване и борба с насилието срещу жените защитници на правата на човека;

21.  Призовава Комисията да превърне прилагането на правата на жените, интегрирането на принципа за равенство между половете и непрекъснатата борба срещу домашното насилие в приоритет на процеса на присъединяване на държавите от Западните Балкани, като продължава да третира тези въпроси, да упражнява наблюдение и да докладва за тяхното прилагане в докладите относно напредъка и да изтъква тяхната значимост в контактите с органите и като дава добър пример, уверявайки се, че нейните собствени делегации, преговарящи групи и представители на срещите и в медиите, се отличават с балансирано представителство на половете;

22.  Призовава делегациите на ЕС в балканските страни да следят отблизо напредъка в областта на правата на жените и равенството между половете с оглед на бъдещото членство в ЕС и приканва всяка делегация да назначи по един свой член, който да отговаря за политиката за равенство между половете, за да се улесни обменът на добри практики в района на Балканите;

23.  Насърчава националните органи в този регион да подкрепят равенството между половете чрез образование в училищата и университетите; отбелязва, че от много ранна възраст много момичета са разубеждавани да не изучават в училище и в университета предмети, които традиционно се считат за „мъжки“, например естествени науки, математика и технологии; препоръчва въвеждането на курсове за основно обучение в училищата и разширяването на спектъра на възможните предмети и професии, достъпни за момичета, за да могат те да натрупат познания и да развият пълния набор от умения, необходими за постигането на успех във всяка сфера на живота, която биха избрали;

24.  Подчертава, че всички жени трябва да разполагат с контрол върху сексуалните и репродуктивните си права, включително чрез достъп до висококачествени контрацептивни средства на достъпни цени; изразява загриженост относно ограниченията за достъп до услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве в присъединяващите се държави от Балканите;

25.  Призовава правителствата на присъединяващите се държави от Балканите да приемат законодателство и политики, които гарантират всеобщ достъп до услуги в областта на репродуктивното здраве и насърчаване на репродуктивните права, както и да събират систематично данни, които са необходими за насърчаването на сексуалното и репродуктивното здраве;

Албания

26.  Призовава правителството на Албания да подкрепи по-широко участие на жените при взимането на политически решения, най-вече с оглед на парламентарните избори през 2013 г.;

27.  Призовава правителството на Албания да приложи Националната стратегия за приобщаване и развитие и Закона за защита от дискриминация чрез укрепване на Службата на комисаря за закрила от дискриминация, като създаде апелативна институция под формата на комисар специално за случаите на дискриминация на основа на пола, с цел насърчаване на среда, в която жени, които раждат момичета, не са обект на дискриминация;

28.  Призовава правителството на Албания да подобри координацията между националните и местните власти, по-специално по отношение на борбата срещу домашното насилие, като отбелязва, че жените трябва да бъдат включени в по-голяма степен във вземането на решения на национално и местно равнище в Албания;

29.  Призовава правителството на Албания да предложи чувствителни по въпросите на пола реформи на законодателството в областта на правата на собственост, наказателния кодекс, избирателния закон и трудовото законодателство;

30.  Приветства Албания за проведеното обучение на съдии относно прилагането на законодателството за равенство между половете и мерките за борба с насилието срещу жени, както и за възможността жертвите на дискриминация или насилие да получат държавно спонсорирана правна помощ;

31.  Приветства Албания за взетото решение относно интегрирането на принципа на равенство между половете в средносрочната бюджетна програма за всички ресорни министерства и очаква да види резултатите от неговото прилагане;

32.  Призовава правителството на Албания да прилага и при необходимост да адаптира показатели да наблюдение на прилагането на мерките в областта на правата на жените и равенството между половете;

33.  Призовава парламента на Албания да създаде парламентарна комисия, която да се занимава специално с правата на жените и равенството между половете;

34.  Призовава правителството на Албания да активизира прилагането, особено на местно равнище, на инструментите на политиката за насърчаване на правата на жените, като Националната стратегия за равенството между половете, домашното насилие и насилието срещу жени (за периода 2011‐2015 г.);

35.  Приветства албанските органи за определянето на показатели за изпълнение с цел наблюдение на прилагането на правата на жените и мерките за равенство между половете, както и за публикуването на Национален доклад за статута на жените и равенството между половете в Албания за 2012 г.;

Босна и Херцеговина

36.  Призовава правителството на Босна и Херцеговина да приведат в съответствие законодателството в областта на равенството между половете, както и съдебната практика на различни равнища, с цел постигането на равномерно правно положение в страната, както и да засили ролята на службата, отговаряща за равенството между половете на централно равнище,с цел преодоляване на продължаващата липса на жени в най-високите ешелони на управление и за контрол на проблемите, причинени от неизпълнението му до този момент; призовава Комисията да използва всички налични механизми, за да укрепи отчетността и за по-решителни действия от страна на органите на Босна и Херцеговина в тази посока; призовава правителството на Босна и Херцеговина да постави по-силно ударение върху прилагането и хармонизирането на Закона за равенството между половете на Босна и Херцеговина и Закона за забрана на дискриминацията с други закони на национално равнище;

37.  Отбелязва с особена загриженост дискриминацията спрямо бременните и родилките на пазара на труда, както и различията в социалноосигурителните права, свързани с майчинството, между различните федеративни единици и кантони; призовава органите на Босна и Херцеговина да приведат социалноосигурителните права за лицата, които вземат отпуск по майчинство, бащинство или родителски отпуск, в съответствие с висок стандарт в цялата страна, създавайки единно положение за всички граждани;

38.  Отбелязва със загриженост слабата степен на осведоменост относно законодателството в областта на равенството между половете и законодателството за борба срещу насилието над жени, не само сред населението като цяло, но също и сред работещите в правоприлагането; призовава органите да приложат план за действие за постигането на по-голяма осведоменост и за обучение на длъжностните лица, работещи в правоприлагането;

39.  Отбелязва със сериозна загриженост, че законите за защита на жертвите на домашно насилие все още не са хармонизирани със законите на федеративната единица, с което домашното насилие да бъде признато за престъпление в наказателните кодекси на двете федеративни единици на Босна и Херцеговина, като по този начин не е надлежно осигурена правна сигурност за тези жертви; призовава правителството на Босна и Херцеговина да разреши този проблем възможно най-скоро, за да се повиши защитата на жертвите;

40.  Приветства жените в парламента на Босна и Херцеговина за техния междупартиен дебат относно насилието, основано на пола, със съответните министри; призовава органите на Босна и Херцеговина да предприемат последващи действия по отношение на този дебат с конкретни мерки за насърчаване на борбата срещу насилието, основано на пола;

41.  Призовава органите на Босна и Херцеговина да осигурят официална статистика за броя на докладваните случаи на насилие, основана на данни, събрани от полицейските доклади, заведенията за социални грижи и съдебните институции, и да направят тези статистически данни обществено достъпни; призовава също така органите на Босна и Херцеговина да съберат и публикуват данни за мерките, които имат за цел да се осигури защита на жертвите на домашно насилие;

42.  Призовава правителството на Босна и Херцеговина да хармонизира Закона за равенството между половете на Босна и Херцеговина с Избирателния закон по отношение на състава на органите на изпълнителната власт на всички равнища на вземане на решения (общинско, кантонално, на ниво федеративна единица и на държавно равнище);

43.  Приветства Босна и Херцеговина за нейното законодателство, което предвижда представеност от най-малко 40 % на всеки пол в административните функции в държавни и местни органи на управление, но отбелязва, че на практика това не е довело до 40-процентно присъствие на жените в администрацията; призовава органите на Босна и Херцеговина да съставят план за действие с ясни срокове и ясно разделение на отговорностите за прилагане на това законодателство;

44.  Отбелязва със загриженост недостига на финансови и човешки ресурси за прилагането на план за действие за изпълнение на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН, относно институционалните механизми за обезпечаване на равенството между половете, относно подходящ достъп до правосъдие и относно приютите за жертви на домашно насилие; призовава органите на Босна и Херцеговина на всички равнища да включат достатъчно финансиране в своите бюджети за тези цели;

45.  Изразява съжаление относно факта, че до настоящия момент органите на Босна и Херцеговина са разследвали и постановили присъди само по ограничен брой дела за военни престъпления за сексуално насилие; отбелязва със сериозна загриженост, че голям брой от извършителите на подобни престъпления са се изплъзнали безнаказано на съдебната система; отбелязва също така неуспеха на органите на Босна и Херцеговина да осигурят за жертвите адекватни програми за защита на свидетелите; поради това призовава органите на Босна и Херцеговина да гарантират, че всички жертви на военни престъпления на сексуално насилие разполагат с безопасен и адекватен достъп до съдебната система и че всички заведени дела за военни престъпления се разглеждат бързо и ефективно;

46.  Призовава правителството на Босна и Херцеговина да подобри мониторинга върху съществуващото законодателство в областта на правата на жените и равенството между половете, като включи ясни цели в политиките и плановете за действие и ясно определи държавните институции, отговорни за прилагането; освен това призовава органите на Босна и Херцеговина на всички равнища да си сътрудничат при събирането на изчерпателни статистически данни относно равенството между половете за страната като цяло;

Хърватия

47.  Насърчава правителството на Хърватия да продължи адаптирането на законодателството си с достиженията на правото на ЕС в областта на равенството между половете след присъединяването;

48.  Призовава органите на Хърватия да приложат изцяло законодателството, което предвижда представеност от 40 % на жените в избирателните списъци за местните и регионалните органи на самоуправление, за парламента и за Европейския парламент, като отбелязва, че по време на парламентарните избори през 2011 г. две трети от политическите партии не са изпълнили предписаната цел;

49.  Приветства Хърватия за създаването на длъжността омбудсман за равенството между половете и осведомеността по отношение на правата на жените и равенството между половете, постигната благодарение на видимостта на тази служба; препоръчва всички страни в региона да разгледат възможността да последват този пример като добра практика; насърчава правителството на Хърватия да продължи да финансира Службата на омбудсманите и да проследява техните препоръки;

50.  Приветства местните планове за действие за интегриране на принципа на равенство между половете, по-специално в региона на Истрия; призовава правителството на Хърватия да насърчава приемането и прилагането на такива планове за действие в цялата страна;

51.  Призовава правителството на Хърватия да установи структурен диалог с организациите на гражданското общество, особено с оглед ситуацията след присъединяването;

52.  Приветства напредъка, постигнат в Хърватия по отношение на правилната работа по случаите на насилие срещу жени и дискриминация на основата на пола от страна на полицията, след целево обучение на полицейски служители в тази област, и насърчава органите да продължат тези действия; отбелязва обаче, че все още случаите не винаги се разглеждат надлежно от съдебната система и призовава органите да предприемат действия за повишаване на чувствителността и обучението и на съдебните органи; освен това призовава правителството на Хърватия да предоставя безплатна правна помощ на жертвите на насилие и дискриминация, основани на пола;

53.  Призовава органите на Хърватия да изяснят в Националната стратегия за защита от семейно насилие (2011‐2016 г.) кои органи са отговорни за съответните действия и да предоставят подходящо финансиране на органите и организациите на гражданското общество за прилагане на стратегията;

Косово

54.  Приветства предоставената на парламента на Косово роля за одобряване, преглед и наблюдение на Програмата за равенство между половете; призовава за прилагането на препоръките, произтичащи от докладите от наблюдението;

55.  Призовава правителството на Косово да насърчи създаването на гореща SOS телефонна линия на територията на цялата страна за жертви на домашно насилие и насилие, свързано с пола и да създаде осведоменост за възможностите за съобщаване и работа по случаите;

56.  Приветства правителството на Косово за поставянето на Агенцията за равенство между половете на разпореждане на кабинета на министър-председателя и призовава правителството да гарантира по-ефективното функциониране, без политическа намеса, на Агенцията при прилагането и мониторинга на Закона за равенството между половете;

57.  Призовава правителството на Косово да колкото се може по-скоро да създаде предложения Център за равно третиране;

58.  Призовава Косово за обучението на полицейски служители за работа по случаи на основано на пола насилие и създаването на специални помещения в полицейските участъци за жертвите и техните деца; призовава правителството на Косово за обучаване също и на служителите в съдебната система за работа по такива случаи и за увеличаване на броя на приютите за жертви, както и допустимата продължителност на пребиваването им в тях;

59.  Настоятелно призовава правителството на Косово да признае и да работи за изпълнението на принципите от Прищина, установени по време на срещата на върха на жените на Косово през октомври 2012 г.;

60.  Подчертава необходимостта от по-нататъшно застъпничество по отношение на ползването, както и на снабдяването и достъпа до контрацептиви, предвид факта, че макар и процентът на жените, които използват такива методи за контрол върху раждаемостта да се е увеличил, употребата на контрацептиви все още далеч не е всеобща сред жените в Косово;

61.  Призовава правителството на Косово да признае жертвите на сексуално насилие по време на конфликта през 1998‐1999 г. като специална категория в закона чрез изменение на Закон № 04/L-054 за статута и правата на изтезаваните, инвалидите, ветераните, членовете на Армията за освобождение на Косово, цивилните жертви на войната и техните семейства;

62.  Призовава правителството на Косово да определи ясно показатели за спазване и неспазване на административни инструкции за законите за равенството между половете и дискриминацията, за да се улесни тяхното прилагане и мониторинг; освен това призовава правителството да въведе практика за събиране на данни и да създаде национален регистър за случаи на дискриминация въз основа на пола и случаи на насилие;

Бивша югославска република Македония (БЮРМ)

63.  Приветства правителството на Македония за новото предложение за закон срещу сексуалния или психическия тормоз на работното място, включващ глоби за извършителите, и призовава за хармонизирането на предложението за закон с наказателния кодекс; приветства намерението на правителството на Македония да промени законодателството, за да гарантира, че и двамата родители могат да вземат родителски отпуск или отпуск по семейни причини с цел грижи за болни роднини, и неотдавнашното приемане на промени в трудовото законодателство за създаване на възможност за по-добра правна защита на пазара на труда на бременните жени и родилките;

64.  Отбелязва със загриженост, че ромските жени страдат от двойна дискриминация, основана на пола и етническата принадлежност; следователно призовава правителството на Македония да приеме цялостна антидискриминационна рамка, която да даде възможност на жените от ромски произход да гарантират своите права;

65.  Приветства органите на Македония относно добавянето на възпиращи санкции за неспазване на закона, който предвижда представеност от най-малко 30 % на всеки пол в органите за вземане на политически решения; призовава правителството на Македония да следи отблизо дали в резултат на това поне 30 % от членовете на органите за вземане на решения , особено на местно равнище, са жени;

66.  Приветства парламента на Македония за активния „клуб на жените“, където жените депутати от различни партии си сътрудничат за насърчаване на правата на жените и равенството между половете, наред с другото и чрез обществени дебати, конференции и международни и други събития, като същевременно си сътрудничат и с гражданското общество и разглеждат деликатни или маргинализирани въпроси като сексуалното образование в началните училища, домашното насилие, ХИВ, рака на маточната шийка, изказванията, внушаващи омраза, и положението на жените в селските райони;

67.  Отбелязва, че механизмът на министерството на труда и социалната политика и на законния представител в рамките на департамента за равни възможности, отговарящ за предоставянето на правна помощ в случаите на неравно третиране на жените и мъжете, не функционира правилно; призовава правителството на Македония да предприеме мерки за подобряване на функционирането на тези механизми;

68.  Отбелязва със загриженост фрагментираното изпълнение на плановете за действие и стратегиите за равенство между половете и липсата на обща координация на усилията; призовава правителството на Македония да увеличи финансовите и човешките ресурси, с които разполага департаментът за равенство между половете, както и да гарантира назначаването и ефективната работа на координаторите за равни възможности на национално и местно равнище;

69.  Приветства напредъка, постигнат в борбата с насилието, основано на пола, отразен не на последно място в нарасналия брой съобщения в резултат на кампаниите за повишаване на осведомеността, обучението на специализирани полицейски служители и постигането на съгласие за протоколи между институциите при обработката на съобщения; отбелязва със загриженост обаче, че броят на приютите за жертви на домашно насилие и други форми на основано на пола насилие не е достатъчен;

70.  Призовава правителството на Македония да премахне съществуващите културни и финансови бариери пред жените за получаване на достъп до контрацептивни средства;

Черна гора

71.  Отбелязва със загриженост, че процентът на жените в областта на вземане на политически решения почти не се е увеличил през последните десетилетия; призовава правителството на Черна гора да реформира законодателството в тази област и да гарантира съответствие;

72.  Призовава правителството на Черна гора да увеличи човешките и финансовите ресурси, с които разполага департаментът за равенство между половете и да засили прилагането на правната и институционалната рамка за налагане в практиката на равенството между половете и на плана за действие за равенство между половете;

73.  Приветства правителството на Черна гора за изготвянето на новия Национален план за действие за постигане на равенство между половете в сътрудничество с гражданското общество, както и включването на стратегически и оперативни цели в този план; призовава правителството да задели достатъчни човешки и финансови ресурси за неговото изпълнение и да създаде рамка за продължаване на сътрудничеството с гражданското общество във фазата на изпълнение;

74.  Приветства включването на мерките за равенство между половете в програмата на Черна гора за реформи във връзка с присъединяването; призовава правителството на Черна гора да определи като приоритет действията за прилагане на разпоредбите за равенство между половете в преговорите за присъединяване по глава 23 „Съдебна система и основни права“, както и по други съответни глави, включително глава 19 ‐ „Социални политики и политики по заетостта“, глава 24 ‐ „Правосъдие, свобода и сигурност“ и глава 18 ‐ „Статистика“;

75.  Приветства правителството на Черна гора за постигнатия напредък в борбата с домашното насилие с приемането на Кодекс за поведение относно процедурите за координиран институционален отговор; въпреки това отбелязва със загриженост, че домашното насилие остава сериозен проблем в Черна гора и призовава правителството да предостави достатъчни средства и да положи достатъчни усилия за прилагането на съответното законодателство и на Кодекса за поведение, да въведе национална спешна телефонна линия и да събира данни;

76.  Отбелязва със загриженост ниския брой на жалбите за дискриминация и насилие въз основа на пола; призовава правителството на Черна гора да направи необходимите инвестиции за повишаване на осведомеността относно правата на жените, съществуващото законодателство за борба с насилието, както и относно възможностите за съобщаване на нарушенията и справяне с тях;

77.  Приветства усилията, положени от парламента на Черна гора за методично изследване на прилагането на законодателството относно равенството;

Сърбия

78.  Призовава правителството на Сърбия да продължи да изпълнява Националната програма за интеграция на ЕС, като укрепи механизмите за наблюдение на прилагането на правото относно забрана на дискриминацията и да увеличи административния капацитет на органите, които работят в областта на равенството между половете, включително на комисаря за защита на равенството и заместник-омбудсмана за равенство между половете;

79.  Приветства правителството на Сърбия относно избирателния кодекс, който гласи, че избирателните списъци за парламент трябва да включват като член на слабо представения пол всеки трети кандидат, както и относно пълното му прилагане, което доведе до това 34 % от местата в парламента да са заети от жени;

80.  Призовава правителството на Сърбия да засили обучението на служители в областта на правоприлагането в полицията и в съдебната система в по осведоменост и подходящо третиране на случаи на дискриминация и насилие на основата на пола, да осигурят свободен достъп до правна помощ на пострадалите и да предприемат действия по общия проблем на нерешените съдебни дела;

81.  Приветства напредъка, постигнат в борбата с домашното насилие чрез приемането на общ протокол за условията и реда за сътрудничество в ситуации на домашно насилие и насилие при партньорски отношения, въвеждането на гореща телефонна линия и откриването на нов приют; отбелязва обаче, че домашното насилие все още представлява сериозен проблем в Сърбия; призовава правителството да предостави достатъчни средства и да положи достатъчни усилия за прилагане на законодателството и протокола, за да се насърчи докладването на случаи и да се събират и обменят информация и данни между институции, агенции и женски организации на гражданското общество;

82.  Приветства правителството и парламента на Сърбия за тяхното тясно сътрудничество с организациите на гражданското общество при изготвянето на проект за широкообхватен план за действие за изпълнение на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН и мониторинг върху него; призовава правителството да осигури достатъчно човешки и финансови ресурси за изпълнението й;

83.  Призовава органите на Сърбия да подобрят сътрудничеството с организациите на гражданското общество за равенство между половете, особено на местно равнище между местните власти и местните организации на гражданското общество, при изготвянето, прилагането и мониторинга на закони и политики в областта на равенството между половете и насилието, основано на пола, и да осигуряват структурно финансиране за работата на организации, занимаващи се с насилието, основано на пола;

o
o   o

84.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата на присъединяващите се страни от Балканите.

(1) Приложение към заключенията на Съвета от 7 март 2011 г.
(2) OВ C 59, 23.2.2001 г., стр. 258.
(3) ОВ C 320 E, 15.12.2005 г., стр. 247.
(4) ОВ C 348 E, 21.12.2010 г., стр. 11.
(5) ОВ C 21 E, 28.1.2010 г., стр. 8.
(6) ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 112.

Правна информация - Политика за поверителност