Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2060(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0162/2013

Внесени текстове :

A7-0162/2013

Разисквания :

PV 21/05/2013 - 5
CRE 21/05/2013 - 5

Гласувания :

PV 21/05/2013 - 6.15
CRE 21/05/2013 - 6.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0205

Приети текстове
PDF 436kWORD 132k
Вторник, 21 май 2013 г. - Страсбург
Борба срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища
P7_TA(2013)0205A7-0162/2013

Резолюция на Европейския парламент от 21 май 2013 г. относно борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища (2013/2060(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 декември 2012 г. относно план за действие за укрепване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци (COM(2012)0722),

–  като взе предвид препоръката на Комисията от 6 декември 2012 г. относно агресивното данъчно планиране (C(2012)8806),

–  като взе предвид препоръката на Комисията от 6 декември 2012 г. относно мерките за насърчаване на трети държави да прилагат минимални стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане (C(2012)8805),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 юни 2012 г. относно конкретни начини за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци, включително по отношение на трети държави (COM(2012)0351),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 ноември 2012 г., относно годишния обзор на растежа за 2013 г. (COM(2012)0750),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 5 февруари 2013 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (2013/0025(COD)),

–  като взе предвид препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF) от февруари 2012 г. относно международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и неговото разпространение,

–  като взе предвид своята резолюция от 19 април 2012 г. относно призива за конкретни начини за борба с данъчните измами и укриването на данъци (2012/2599(RSP))(1),

–  като взе предвид доклада от 10 февруари 2012 г. на Ричард Мърфи, член на Института на дипломираните счетоводители на Англия и Уелс (FCA), озаглавен „Премахване на разликата в данъчното облагане в Европа“,

–  като взе предвид резолюцията на Съвета от 1 декември 1997 г. относно кодекс за поведение относно данъчното облагане на предприятията и доклада на групата „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) към Съвета от 4 декември 2012 г.,

–  като взе предвид доклада на ОИСР, озаглавен „Преодоляване на подкопаването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби“ (2013 г.),

–  като взе предвид заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) и доклада на ECOFIN относно данъчните въпроси до Европейския съвет от 22 юни 2012 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно сътрудничеството с развиващите се държави за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане(2),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 19 април 2012 г. относно предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)(3),

–  като взе предвид комюникето след срещата на министрите на финансите и управителите на централните банки на държавите от Г-20, която се проведе в Москва на 15 и 16 февруари 2013 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 10 февруари 2010 г. относно насърчаването на доброто управление в областта на данъчното облагане(4),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по развитие и на комисията по бюджетен контрол (A7-0162/2013),

А.  като има предвид, че ежегодно в ЕС се наблюдава скандална загуба на потенциални данъчни приходи в размер на приблизително 1 трилион евро поради данъчни измами, укриване на данъци, избягване на данъци и агресивно данъчно планиране, което представлява приблизително 2 000 евро ежегоден разход за всеки европейски гражданин, без да бъдат предприемани каквито и да било ответни мерки(5);

Б.  като има предвид, че тази загуба представлява: опасност за опазването на социалния модел на ЕС, който се основава на качествени обществени услуги; заплаха за правилното функциониране на единния пазар; накърняване на ефективността и справедливостта на данъчните системи в ЕС; и опасност за екологичната трансформация на икономиката; като има предвид, че тази загуба предизвиква и допълнително улеснява пагубната в социален план спекула, което води до нарастващо социално неравенство, увеличава недоверието на гражданите в демократичните институции и изгражда среда на дефицит на демокрация;

В.  като има предвид, че важна част от фискалната устойчивост е осигуряването на приходната ни основа;

Г.  като има предвид, че данъчните измами и укриването на данъци са незаконни дейности, свързани с избягване на данъчни задължения, докато от друга страна избягването на данъци е законно, но неправомерно използване на данъчния режим с цел намаляване или избягване на данъчните задължения, и като има предвид, че агресивното данъчно планиране представлява възползване от техническите особености на данъчната система или от несъответствията между две или повече данъчни системи с цел намаляване на данъчното задължение;

Д.  като има предвид, че улеснената от все по-нарастващата дематериализация на икономиката практика на избягване на данъци води до нарушаване на конкуренцията и вреди на европейските предприятия и на европейския растеж;

Е.  като има предвид, че мащабът на данъчните измами и избягването на данъци подкопава доверието на гражданите в надеждността и легитимността на събирането на данъци и на фискалната система като цяло;

Ж.  като има предвид, че липсата на координация на данъчните политики в ЕС води до значителни разходи и административна тежест за гражданите и предприятията, които извършват трансгранична дейност на територията на ЕС, и това може да предизвика неволно необлагане с данък или да доведе до данъчни измами и избягване на данъци;

З.  като има предвид, че продължаващата практика на нарушения, причинени от непрозрачни или вредни данъчни практики от страна на юрисдикции, действащи като данъчни убежища, може да доведе до изкуствени потоци и отрицателни ефекти на вътрешния пазар на ЕС; като има предвид, че вредната данъчна конкуренция на територията на ЕС очевидно е срещу логиката на единния пазар; като има предвид, че са необходими по-решителни усилия, за да се хармонизират данъчните основи в рамките на един все по-тясно свързан икономически, фискален и бюджетен съюз;

И.  като има предвид, че държавите, които участват в програми за подпомагане, след като повишиха събираемостта на данъците и премахнаха привилегиите в съответствие с предложенията на тройката, установиха, че много от по-големите им дружества ги напускат, за да се възползват от данъчните привилегии, предлагани от други държави;

Й.  като има предвид, че на практика това е причинило прехвърляне на данъчната тежест върху работниците и домакинствата с ниски доходи и е принудило правителствата да предприемат съкращения в областта на обществените услуги, което има отрицателни последици;

К.  като има предвид, че съкращаването на работни места в националните данъчни органи на повечето държави членки вследствие на мерки за строги икономии през последните години значително застрашава изпълнението на плана за действие на Комисията;

Л.  като има предвид, че използването на свързаните с избягване на данъци практики от страна на мултинационалните дружества противоречи на принципа за лоялна конкуренция и корпоративна отговорност;

М.  като има предвид, че реакцията на някои данъкоплатци спрямо стъпките, предприети от държавите членки за преодоляване на липсата на прозрачност, беше да прокарат дейността или сделките си през друга юрисдикция с по-ниско ниво на прозрачност;

Н.  като има предвид, че едностранните мерки на национално равнище са се оказали неефективни, недостатъчни и в някои случаи дори в ущърб на каузата, и че това прави необходимо прилагането на координиран и многопосочен подход на национално равнище, на равнище на ЕС и на международно равнище; като има предвид, че ефективната борба срещу данъчните измами, укриването на данъци, избягването на данъци и агресивното данъчно планиране изисква сериозно засилване на сътрудничеството между данъчните органи на различните държави членки, както и засилено сътрудничество на данъчните органи с други правоприлагащи органи в рамките на дадена държава членка;

О.  като има предвид, че както е посочено в доклада на ОИСР за преодоляване на подкопаването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, основният политически въпрос за решаване е фактът, че международните общи принципи, извлечени от националните опити за споделяне на данъчната юрисдикция, не вървят в крак с променящата се бизнес среда; като има предвид, че е необходима по-активна роля от страна на Комисията и държавите членки на международната сцена, за да се работи за установяване на международни стандарти, основани на принципите за прозрачност, обмен на информация и премахване на вредни данъчни мерки;

П.  като има предвид, че развиващите се държави нямат влиянието да принудят данъчните убежища да сътрудничат, да обменят информация и да станат прозрачни;

Р.  като има предвид, че разследващите журналисти, неправителственият сектор и академичната общност изиграха ключова роля в разкриването на случаи на данъчни измами, избягване на данъци и данъчни убежища и надлежното информиране на обществеността за това;

С.  като има предвид, че подобряването на средствата за разкриване на данъчни измами следва да се съпровожда с подобряване на съществуващото законодателство относно оказването на съдействие при възстановяването на данъчни задължения, равнопоставеността по отношение на данъчното третиране и приложимостта за бизнеса;

Т.  като има предвид, че през февруари 2013 г. на срещата на държавите от Г-20 в Москва европейските министри на финансите обещаха да предприемат необходимите действия за борба срещу избягването на данъци и потвърдиха, че само националните мерки няма да доведат до желаните резултати;

У.  като има предвид, че трансферното ценообразуване, което води до избягването на данъци, оказва отрицателно влияние върху бюджетите на развиващите се страни, като им налага загуби на данъчни приходи, които се оценяват на около 125 милиарда евро годишно, което представлява почти два пъти повече от сумата, която развиващите се държави получават като международна помощ;

Ф.  като има предвид, че понастоящем държавите членки разполагат със законодателните правомощия по отношение на данъчната политика;

1.  Плана на Комисията за действие и нейните препоръки, с които държавите членки се призовават настоятелно да предприемат незабавни и координирани действия срещу данъчните убежища и агресивното данъчно планиране;

2.  Приветства решителността, изразена от финансовите министри на държавите от Г-20, за преодоляване на подкопаването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби;

3.  Настоятелно призовава държавите членки да изпълняват своите ангажименти, да приемат с готовност плана на Комисията за действие и да изпълнят изцяло двете препоръки; настоява държавите членки да започнат сериозни преговори и да приключат процедурите за всички законодателни предложения в процес на разглеждане по въпросите на данъчните измами, укриването на данъци, избягването на данъци, агресивното данъчно планиране и данъчните убежища в своите зависими територии;

4.  Изразява съжаление поради факта, че държавите членки все още не са успели да постигнат споразумение по ключови законодателни предложения, като например предложението от 2008 г. за изменение на Директива 2003/48/EО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания или предложението от 2011 г. за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък;

5.  Изразява съжаление от липсата на значителен напредък към днешна дата в областта на данъчното облагане в рамките на ангажиментите, поети от пакта „Евро плюс“;

6.  Приветства инициативата на Комисията за създаване на „Платформа за добро данъчно управление“; призовава Комисията да следи отблизо изпълнението на двете препоръки във всички държави членки и да се консултира със и да включи в дейностите на платформата и националните данъчни служби, социалните партньори и синдикатите; призовава Комисията ежегодно да представя пред Съвета и Парламента доклад за работата и постиженията на платформата;

7.  Счита, че обхватът и сериозността на проблема,както и неотложният характер на изискваните действия се подчертават от информацията относно тайните офшорни банкови сметки, публикувани през април 2013 г. от Международния консорциум за разследваща журналистика; в този контекст призовава отново за засилване на европейския и международния ангажимент към прозрачността, което следва да доведе до изготвяне на международно многостранно споразумение с обвързващ характер за автоматичен обмен на данъчна информация;

Ролята на ЕС на международната арена

8.  Подчертава, че ЕС следва да изпълнява водеща роля в разискването в рамките на ОИСР, Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели, Г-20 и Г-8 по отношение на борбата срещу данъчните измами, избягването на данъци и данъчните убежища; настоятелно призовава Комисията и държавите членки последователно да подчертават на международната сцена, че е от първостепенно значение да се засили сътрудничеството в борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци, агресивното данъчно планиране и данъчните убежища; подчертава, че когато това е уместно, ЕС следва да убеждава държави, които не са членки на ЕС, да изграждат и подобряват ефикасността на съответните свои системи за събиране на данъци, като се ангажират със спазването на принципите на прозрачност, автоматичен обмен на информация и премахване на вредни данъчни мерки, както и да им помага за постигане на тези цели; призовава Комисията и Съвета да повишат техническата помощ и усилията за изграждане на капацитет в развиващите се държави;

9.  Счита, че е изключително важно държавите членки да разрешат на Комисията да договаря данъчни споразумения с трети държави от името на ЕС, вместо да продължава с практиката на двустранните преговори, които водят до незадоволителни резултати от гледна точка на ЕС като цяло, а често и за съответната държава членка;

10.  Изтъква задължението на държавите членки, които са получили(6) или изискват финансова помощ, да предприемат мерки за укрепване и подобряване на капацитета за събиране на данъци, а така също и за борба с данъчните измами и укриването на данъци; настоятелно призовава Комисията да разшири това задължение, така че то да обхваща мерките за справяне с изпирането на пари, избягването на данъци и агресивното данъчно планиране;

11.  Призовава Комисията да се въздържа от предоставяне на финансиране от ЕС и да гарантира, че държавите членки не предоставят държавна помощ или достъп до обществени поръчки на дружествата, които нарушават данъчните стандарти на ЕС; призовава Комисията и държавите членки да изискват да бъде оповестявана информация, свързана с налагането на санкции или осъдителна присъда за данъчни престъпления, за всички дружества, участващи в тръжна процедура за възлагане на договор за обществена поръчка; предлага, при спазване на задълженията, договорени по силата на преразгледаната Директива за просрочените плащания, на публичните органи да се даде възможността да включат клауза в договорите за обществени поръчки, която им позволява да прекратят договора, ако доставчикът впоследствие наруши задълженията за спазване на данъчното законодателство;

12.  Призовава Комисията да предложи общи стандарти за данъчни спогодби между държавите членки и развиващите се държави с цел избягване на подкопаването на данъчната основа в тези държави;

13.  Призовава Комисията да предостави повече бюджетни средства и персонал на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, за да подпомогне разработването на политики и предложения на ЕС, свързани с двойното освобождаване от данъчно облагане, укриването на данъци и данъчните измами;

14.  Призовава Комисията и държавите членки да настояват за стриктно прилагане на стандартите на ЕС в областта на данъчното облагане като условие в отношенията си с трети държави, по-специално в случаите на бъдещи двустранни или многостранни търговски споразумения;

15.  Приветства Закона на САЩ за спазване на данъчното законодателство при откриване на сметки в чужбина (FATCA) като първа стъпка към автоматичен обмен на информация между ЕС и САЩ за целите на борбата срещу трансграничните данъчни измами и укриване на данъци; същевременно изразява съжаление, че за преговорите със САЩ е бил приет двустранен/междуправителствен подход, а не обща преговорна позиция на ЕС; изразява съжаление относно отсъствието на цялостна взаимност в обмена на информация; в този контекст призовава за спазване на правата на защита на данните за граждани на ЕС;

16.  Призовава Комисията и държавите членки внимателно да разгледат и надлежно да изпълняват препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF) от февруари 2012 г.;

Основна цел – преодоляване на данъчната разлика

17.  Призовава държавите членки да се ангажират с амбициозна, но реалистична цел за намаляване поне наполовина на данъчната разлика в срок до 2020 г., тъй като това ще генерира постепенно значително по-големи данъчни приходи, без да бъдат увеличавани данъчните ставки;

18.  Освен това признава, че не толкова увеличаването на данъчните ставки или въвеждането на нови данъци, а разширяването на вече съществуващите данъчни основи би могло да създаде допълнителни приходи за държавите членки;

19.  Призовава Комисията най-накрая да започне да разработва всеобхватна стратегия, основана на конкретни законодателни действия в рамките на съществуващите Договори, с цел премахване на данъчната разлика в ЕС и гарантиране, че всички дружества, които работят на територия на ЕС, спазват своите данъчни задължения във всички държави членки, в които осъществяват дейност;

20.  Подчертава, че мерките за намаляване на данъчната разлика и за справяне с данъчните убежища, укриването и избягването на данъци биха създали справедливи и прозрачни конкурентни условия на вътрешния пазар, биха спомогнали за фискалната консолидация, като същевременно биха довели до намаляване на държавния дълг, до увеличаване на средствата за публични инвестиции и до повишаване на ефективността и справедливостта на националните данъчни системи, а също така и до повишаване на равнището на общото спазване на данъчните разпоредби както в ЕС, така и в развиващите се държави;

21.  Призовава Комисията и държавите членки да използват по-активно програмата „Fiscalis“, като включат в нея стратегията на ЕС за данъчната разлика;

22.  Отправя искане към Комисията да проучи възможността за въвеждане на европейско данъчно облагане върху трансграничните бизнес модели и електронната търговия;

ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, КОИТО ДА ЗАЛЕГНАТ В ОСНОВАТА НА СТРАТЕГИЯТА НА ЕС ЗА ДАНЪЧНАТА РАЗЛИКА:
Относно данъчните измами и укриването на данъци

23.  Настоятелно призовава държавите членки да предоставят подходящ персонал, експертни консултации и бюджетни средства на своите национални данъчни администрации и на служителите, извършващи данъчен одит, както и средства за обучение на служителите на данъчната администрация, което да е насочено към трансграничното сътрудничество във връзка с данъчните измами и избягването на данъци, както и да въведат ефикасни инструменти срещу корупцията;

24.  Призовава Комисията да предприеме незабавни действия по отношение на прозрачността на плащанията на данъци на дружествата, като задължи всички мултинационални дружества да публикуват една единствена проста стойност на размера на данъка, платен във всяка държава членка, в която осъществяват дейност;

25.  Подчертава значението на Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) и призовава държавите членки да договорят и да прилагат директивата за ОКООКД, като постепенно преминат от доброволен към задължителен режим, както е определено в законодателната резолюция от 19 април 2012 г. относно предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД);

26.  Счита, че компетентните органи следва да предприемат действия и да преустановят или отменят банковите лицензи на финансовите институции и финансовите съветници, които подпомагат активно данъчните измами, като предлагат продукти или услуги на клиентите, които им позволяват да укриват данъци или да отказват да сътрудничат с данъчните органи;

27.  Приветства включването от Комисията на посочването на данъчните измами като първоначални престъпления спрямо изпирането на пари в приложното поле на новата директива срещу изпирането на пари (2013/0025(COD)), и призовава за своевременно прилагане на директивата; насърчава Комисията да представи предложения за хармонизиране на борбата срещу данъчните измами с наказателно правни средства, по-специално по отношение на трансграничните и съвместните разследвания; предупреждава Комисията, че следва да повиши своето сътрудничество с други органи за правоприлагане в ЕС, по-специално с органите, отговарящи за борбата срещу изпирането на пари, за правосъдието и за социалната сигурност;

28.  Призовава държавите членки да премахнат всички пречки в националното законодателство, които възпрепятстват сътрудничеството и обмена на данъчна информация с институциите на ЕС и в рамките на държавите членки, като същевременно се гарантира също така ефективната защита на данните на данъкоплатците;

29.  Призовава Комисията да установи областите, в които регулирането на равнището на ЕС и административното сътрудничество на държавните членки, включително и подходящото използване на програмите „Fiscalis“ и „Митници“, биха могли да бъдат подобрени, за да се намалят данъчните измами;

30.  Приветства приемането от Съвета на новата рамка за административно сътрудничество и призовава за бързото прилагане на тази рамка от държавите членки;

31.  Насърчава държавите членки да издирват абсолютно неопровержими данни за укриване на данъци от други държавни регистри, като например бази данни за моторни превозни средства, поземлена собственост, яхти и други активи, и да обменят тези данни с други държави членки и с Комисията;

32.  Подчертава, че е важно да се прилагат нови стратегии и да се използват по-ефективно съществуващите структури на ЕС за подобряване на борбата срещу измамите с ДДС, по-специално верижните измами; във връзка с това насърчава Съвета бързо да приеме и приложи директивата за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизма за бързо реагиране срещу измамите с ДДС;

33.  Насърчава държавите членки да продължат и подобрят, по новата програма „Fiscalis 2020“, едновременните проверки за откриване и борба с трансграничните данъчни измами, както и да улеснят присъствието на чуждестранни длъжностни лица в офисите на данъчните администрации и по време на административните разследвания; подчертава значението на по-засиленото сътрудничество между данъчните органи и други правоприлагащи органи, по-специално с цел обмен на информация, придобита по отношение на разследвания, свързани с изпирането на пари и свързаните с него престъпления;

34.  Припомня, че не е възможно да се премахне „сивата“ икономика, без да се предложат подходящи стимули; освен това предлага от държавите членки да се изисква да отчитат, посредством таблицата за оценка, своя напредък в борбата с неформалната икономика;

35.  Подкрепя усилията на Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) да въведе идентификационни кодове на правните субекти като стъпка към осигуряването на проследимост и прозрачност на финансовите сделки, които са от ключово значение, за да се улесни борбата срещу данъчните измами;

36.  Отбелязва, че премахването на данъчните привилегии създава поле за мащабни реформи, които да доведат до несложна, разбираема и справедлива система на данъчно облагане;

37.  Посочва, че съдебните производства във връзка с данъчни измами са тромави и дълги и че лицата, които в крайна сметка биват признати за виновни, получават сравнително леки присъди, което прави данъчните измами престъпление, което не е свързано с никакъв риск;

38.  Подчертава потенциала на електронното управление по отношение на увеличаването на прозрачността и борбата с измамите и корупцията, чрез което да се допринесе за защита на публичните средства; подчертава необходимостта от законодателство, което позволява постоянни иновации;

39.  Призовава Комисията по-специално да се заеме с проблема за възползването от различните условия в различните данъчни системи на държавите членки;

40.  Обаче отбелязва, че ДДС е „собствен ресурс“ и че укриването на данъци в тази област оказва пряко отражение както върху икономиките на държавите членки, така и върху бюджета на ЕС, и припомня, че по думите на Европейската сметна палата „укриването на ДДС засяга финансовите интереси на държавите членки; то има въздействие върху бюджета на ЕС, тъй като води до по-ниски собствени ресурси от ДДС; тази загуба се компенсира от собствените ресурси на база БНД, като по този начин се променя размерът на отделните вноски на държавите членки в бюджета на ЕС; освен това данъчните измами засягат функционирането на вътрешния пазар и представляват пречка пред лоялната конкуренция“(7);

41.  Отбелязва, че системата на ДДС на ЕС осигурява значителна част от публичните приходи – 21 % през 2009 г.(8), но също така е причина за високо равнище както на разходите за ненужно привеждане в съответствие, така и на избягването на данъци;

42.  Изтъква, че откакто е въведен ДДС, моделът на неговото събиране не е променян; подчертава, че тъй като този модел е остарял поради множеството промени в технологичната и икономическата среда, неговото използване води до значителни загуби;

43.  Подчертава, че правилното функциониране на митническия режим има преки последици за изчисляването на ДДС; е дълбоко обезпокоен, че митническите проверки в ЕС не функционират правилно, което води до значителни загуби на ДДС(9); счита за неприемливо, че в повечето държави членки данъчните органи нямат пряк достъп до митническите данни, поради което автоматизираните кръстосани проверки чрез съпоставка с данъчните данни са невъзможни; посочва, че организираната престъпност е отлично запозната със слабостите на настоящата система;

44.  Призовава Комисията и държавите членки да обмислят създаването на мерки, които да дадат възможност за повторното използване за обществени цели на средства, конфискувани при наказателно производство в случаите на данъчни измами и избягване на данъци; поради това призовава значителна част от конфискуваните средства повторно да се използват за обществени цели и повторно да се влеят в местни и регионални икономики, пряко или косвено засегнати от данъчни престъпления;

45.  Призовава Комисията и държавите членки да насърчават сформирането на среда, където ролята на гражданското общество в разкриването на случаите на данъчни измами и данъчни убежища ще бъде напълно защитена, наред с другото, чрез създаването на ефективни системи за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, и на журналистическите източници;

Относно избягването на данъци и агресивното данъчно планиране

46.  Призовава държавите членки приоритетно да приемат и прилагат изменената директива за спестяванията, за да се затворят „вратичките“ в съществуващата директива и по-добре да се предотвратява укриването на данъци;

47.  Приветства международните разисквания относно актуализацията на насоките на ОИСР относно т. нар. „трансферни цени“, т.е. прехвърлянето на печалби в данъчни убежища, за да се избегне данъчно облагане както в развитите, така и в развиващите се държави; настоятелно призовава Европейската комисия и държавите членки да предприемат незабавни действия и да преразгледат текущите правила за трансферните цени, по-специално по отношение на прехвърлянето на рискове и нематериални активи, изкуственото разделяне на собствеността върху активите между юридически лица в дадена група и сделки между тези лица, които рядко биха се осъществили между независими дружества; призовава Комисията да разработи системата за предварителни ценови споразумения, приложими за трансферните цени, като така ще бъде добавено ново изискване към съществуващите задължения съгласно насоките относно документацията за трансферните цени в ЕС; предлага документацията, както и изискванията за данъчните декларации да бъдат по-големи по отношение на сделките с юрисдикции, посочени в „черния списък“;

48.  Приветства постигнатия по отношение на докладването по държави напредък в съответствие с директивите за счетоводната отчетност и прозрачността; призовава Комисията да въведе като следваща стъпка докладване по държави за трансгранични дружества във всички сектори, като по този начин се повишава прозрачността на платежните операции – чрез изискване за оповестяване на информация, като например за естеството на дейността на дружеството и неговото географско местонахождение, за оборота, броя на служителите на пълно работно време, печалби или загуби преди данъчно облагане, данък върху печалба или загуби, получени държавни помощи по държави за търговската дейност на дадена група като цяло – с цел извършване на мониторинг на спазването на подобаващите правила за трансферните цени;

49.  Призовава предложението за преразглеждане на директивата срещу изпирането на пари да бъде допълнено с въвеждането на задължението за създаване на обществено достъпни държавни регистри на собствеността на дружества, тръстове и фондации и други подобни правни структури;

50.  Призовава държавите членки да подобрят ефективността на кодекса на поведение за данъчно облагане на предприятията, като повдигат въпроси на равнище на Съвета, когато е спешно необходимо намирането на политически решения; настоятелно призовава Комисията да се намесва активно в случаи, когато групата „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) не може да постигне съгласие относно процедури за отстраняване на несъответствия в националните данъчни системи;

51.  Призовава Комисията да изготви и популяризира Кодекс за поведение за одитори и консултанти; призовава одиторските предприятия да предупреждават националните данъчни органи за всякакви признаци за агресивно данъчно планиране на одитираното дружество;

52.  Счита, че на одиторите не следва да се разрешава да предоставят забранени услуги, различни от извършването на одит, и че данъчните консултантски услуги, свързани със структуриране на сделки и с данъчни консултации, трябва да се разглеждат като забранени услуги, различни от извършването на одит;

53.  Отбелязва, че правилното идентифициране на данъкоплатците е от основно значение за успешния обмен на информация между националните данъчни администрации; призовава Комисията да ускори създаването на данъчен идентификационен номер на ЕС (TIN), приложим за всички юридически и физически лица, участващи в трансгранични сделки; счита, че TIN следва да бъде свързан към отворена международна база данни за системата за обмен на информация за ДДС (VIES), която да спомага за установяване на неплатени данъци и други избегнати задължения;

54.  Призовава Комисията да представи през 2013 г. предложение за преразглеждане на директивата за дружествата майки и дъщерните дружества и на директивата за плащане на лихви и роялти с цел преразглеждане и привеждане в съответствие на клаузите за борба със злоупотребите в двете директиви и с цел премахване на двойното данъчно необлагане, улеснено от хибридните дружества и финансови инструменти в ЕС;

55.  Настоятелно призовава държавите членки да приложат своевременно предложението на Комисията за въвеждането на общо правило за борба със злоупотребите с цел оказване на противодействие на агресивното данъчно планиране, а също така да включат клауза в своите конвенции за премахване на двойното данъчно облагане с цел предотвратяване на случаите на двойно данъчно необлагане; насърчава държавите членки да игнорират всякакви данъчни облекчения, произтичащи от изкуствени договорености, или такива, при които липсва търговска същност; предлага да се започне работата по формулиране за държавите членки на стандартния набор от правила за избягване на двойното данъчно облагане;

56.  Приветства работата на Комисията по създаване на Европейски кодекс на данъкоплатците; счита, че този кодекс ще спомогне за увеличаване на легитимността и разбираемостта на дадената данъчна система, за повишаване на сътрудничеството и доверието между данъчните администрации и данъкоплатците и ще помогне на данъкоплатците посредством осигуряването на по-голяма прозрачност по отношение на техните права и задължения;

57.  Насърчава Комисията и държавите членки да установят ефективни механизми за събиране на приходи, които намаляват разстоянието между данъкоплатците и данъчните органи и при които максимално се използват съвременни технологии; призовава Комисията да се справи със сложността на данъчното облагане на електронната търговия чрез разработването на подходящи стандарти на ЕС;

58.  Призовава държавите членки да гарантират, че на лобирането във финансовия сектор, което често води до законно избягване на данъци и режими на агресивно данъчно планиране, се осигурява възможно най-голяма прозрачност;

59.  Насърчава Европейската комисия да регулира финансовите потоци, преминаващи транзитно през държавите членки към трети държави, с оглед на избягването на данъци, и за създаването на балансирана данъчна рамка в полза на конкуренцията;

60.  Настоятелно призовава Комисията да предприеме действия относно отделите за агресивно данъчно планиране на дружествата, по-специално в сектора на финансовите услуги;

61.  Призовава Европейската комисия да извърши подробен анализ на съществуващата в държавите членки разлика между законоустановените и фактическите ставки за облагане на предприятията, за да се гарантира, че дебатите относно хармонизирането на данъците се основават на обективни данни;

62.  Призовава държавите членки да съобщават и оповестяват публично прилаганите от националните органи данъчни режими за дружества, които осъществяват трансгранична дейност; настоява държавите членки да прилагат строги изисквания за търговска същност по отношение на прилагането на определен данъчен режим за определени дружества;

63.  Отбелязва, че въпреки че тръстовете често се използват като канали за укриване на данъци, отбелязва със загриженост, че по-голямата част от държавите не изискват регистриране на правните договорености; призовава ЕС да въведе европейски регистър на тръстовете и други тайни образувания като необходимо предварително условие за справяне с избягването на данъци;

Относно данъчните убежища

64.  Призовава за общ подход на ЕС към данъчните убежища;

65.  Приветства ангажимента на Комисията да насърчава автоматичния обмен на информация като бъдещ европейски и международен стандарт за прозрачност и обмен на информация в данъчната област; призовава отново за действия, надхвърлящи рамката на ОИСР, за справяне с незаконните финансови потоци, укриването и избягването на данъци с оглед на различните им недостатъци; изразява съжаление относно факта, че ОИСР позволява на правителствата да избягват вписване в черния ѝ списък в замяна единствено на обещания за възприемане на принципите на обмена на информация, без да се гарантира действителното прилагане на тези принципи; счита също, че изискването за сключване на споразумения с дванадесет други държави с цел те да могат да бъдат извадени от черния списък e произволно, тъй като не е обвързано с никакви качествени показатели за обективна оценка на спазването на практиките на доброто управление;

66.  Призовава Комисията да изготви ясно определение и общ набор от критерии с цел идентифициране на данъчните убежища, придружени от подходящи мерки, приложими спрямо идентифицираните юрисдикции, което да бъде приложимо в срок до 31 декември 2014 г., за да се гарантира неговото последователно в цялото законодателство на ЕС; предлага определението да се основава на стандартите на ОИСР за прозрачност и обмен на информация, както и на принципите и критериите на Кодекса за поведение; в този контекст счита, че дадена юрисдикция трябва да бъде считана за данъчно убежище, ако са изпълнени няколко от следните показатели:

   i) привилегиите се предоставят само на чуждестранни лица или само по отношение на сделки, които се сключват с чуждестранни лица,
   ii) привилегиите са обособени от вътрешния пазар, така че да не засягат националната данъчна основа,
   iii) привилегиите се предоставят дори при липса на реална икономическа дейност или значително икономическо присъствие в юрисдикцията, предлагаща тези данъчни привилегии,
   iv) правилата за определяне на печалбата от дейностите в рамките на многонационална група от дружества се отклоняват от международно признатите принципи, по-конкретно договорените в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие правила,
   v) данъчните мерки се характеризират с липсата на прозрачност, включително когато правните разпоредби са облекчени на административно ниво по непрозрачен начин,
   vi) юрисдикцията не налага или налага само номинални данъци върху съответните приходи,
   vii) съществуват правни разпоредби или административни практики, които не позволяват ефективния обмен на информация за данъчни цели с други правителства относно ползващите се с нулево или номинално облагане данъкоплатци, което е в нарушение на стандартите, установени в член 26 от Модела на ОИСР на данъчна конвенция относно доходите и капитала,
   viii) юрисдикцията създава непрозрачни и потайни структури, които правят създаването и функционирането на регистрите на дружествата и регистрите на тръстовете и фондациите непълно и непрозрачно,
   ix) юрисдикцията е посочена като неоказваща съдействие страна или територия в списъка на Специалната група за финансови действия (FATF);

67.  Настоятелно призовава Комисията да състави и създаде публичен европейски черен списък на данъчните убежища в срок до 31 декември 2014 г.; в този контекст призовава съответните органи:

   да прекратят временно или да преустановят съществуващите конвенции за избягване на двойното данъчно облагане с юрисдикции, които са посочени в черния списък, и да инициират конвенции за избягване на двойното данъчно облагане с юрисдикции, които са престанали да бъдат данъчни убежища;
   да забранят достъпа до обществени поръчки на ЕС за стоки и услуги и да не предоставят държавна помощ на дружества, установени в юрисдикциите, включени в черния списък,
   да забранят достъпа до държавна помощ за дружества, които продължават да извършват операции, свързани с лица, принадлежащи към юрисдикциите, включени в черния списък,
   да направят преглед на директивата за одитите и директивата за счетоводството, за да се изиска отделно счетоводство и одит на печалбите и загубите на всеки холдинг на дадено юридическо лице от ЕС, което се намира в юрисдикция, включена в този черен списък;
   да забраняват на финансови институции в ЕС и на финансови съветници да създават или поддържат дъщерни дружества и клонове в юрисдикции, включени в черния списък,
   да въведат специална такса за всички сделки към и от юрисдикции, включени в черния списък,
   да наложат премахването на освобождаването от облагане с удържан при източника данък за чуждестранни данъчнозадължени лица в юрисдикции, включени в черния списък,
   да разгледа редица възможности за непризнаване на територията на ЕС на правния статут на дружества, учредени в юрисдикции, включени в черния списък,
   да прилагат тарифни бариери в случаи на търговия с трети държави, включени в черния списък,
   да засилят диалога между Комисията и Европейската инвестиционна банка, за да се гарантира, че не се предоставят инвестиции за проекти, бенефициенти и посредници от юрисдикции, включени в черния списък;

Международно измерение

68.  Счита, че минималните стандарти в препоръката на Комисията относно мерките за насърчаване на трети държави да прилагат минимални стандарти за добро управление следва изрично да се прилагат и по отношение на самите държави членки;

69.  Насърчава държавите членки да оказват сътрудничество и помощ на развиващи се трети държави, които не са данъчни убежища, като им помагат в практически план да се справят с данъчните измами и избягването на данъци, по-специално чрез мерки за изграждане на капацитет; подкрепя призива на Комисията, че за тази цел държавите членки следва да командироват данъчни експерти в тези държави за ограничен период от време;

70.  Призовава Комисията да допринесе в максимална степен за по-нататъшното развитие на проекта на ОИСР за преодоляване на подкопаването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS) посредством обмен на анализи относно проблемните данъчни режими във и между държавите членки и относно промените в държавите членки и на равнището на ЕС, които са необходими за избягване на данъчните измами и укриването на данъци, както и на каквато и да било форма на агресивно данъчно планиране; призовава Комисията да докладва редовно за този процес на Съвета и на Парламента;

71.  Подчертава, че е необходимо да се мобилизират и подсигурят данъчни ресурси в развиващите се страни, за да се постигнат Целите на хилядолетието за развитие, тъй като те са по-предвидими и устойчиви от чуждестранната помощ и спомагат за намаляване на дълга но отбелязва, че съотношенията между данъчни ресурси и БВП са ниски в повечето развиващи се страни, които са изправени пред социални, политически и административни трудности при създаване на надеждна система на публичните финанси, а това ги прави особено уязвими по отношение на дейности по укриване и избягване на данъци от страна на отделни данъкоплатци и на корпорации;

72.  Отбелязва със загриженост, че много развиващи се държави се намират в много неизгодна позиция при преговори с определени чуждестранни преки инвеститори, търсещи данъчни субсидии и освобождаване от данъци; счита, че при значителните инвестиции от дружествата следва да се изисква да поемат точни ангажименти относно положителното разпространение на въздействието на проектите по отношение на местното и/или националното икономическо и социално развитие;

73.  Посочва, че незаконното изтичане е една от основните причини за дълга на развиващите се страни, а агресивното данъчно планиране противоречи на принципите за корпоративна социална отговорност;

74.  Отбелязва, че данъчните системи в множество развиващи се държави не са в съответствие с международните стандарти (като вместо това те демонстрират незадоволителна фискална юрисдикция и неефикасност на данъчната администрация, високи равнища на корупция, недостатъчен капацитет за въвеждане и поддържане на добре функциониращи данъчни регистри и др.); призовава ЕС да подобри своята помощ в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР)и Европейския фонд за развитие (ЕФР) по отношение на управлението на данъците и за развитие в борбата с международните данъчни измами и прекомерното оптимизиране, като спомогне за изграждането на капацитета на развиващите се страни за откриване и наказателно преследване на неподходящи практики посредством по-засилено сътрудничество в областта на управлението на данъците; счита също така, че следва да се предостави подкрепа за икономическото преориентиране на развиващите се страни, които са данъчни убежища;

75.  Приветства първите стъпки, предприети с партньорските проверки за укриване на данъци на Глобалния форум (ГФ); при все това счита, че съсредоточаването върху системата на ОИСР за обмен на информация „при поискване“ ще доведе до неефективност на нормите на Глобалния форум по отношение на ограничаването на незаконните финансови потоци;

76.  Изтъква, че като утвърждава двустранен, а не многостранен подход към транснационалните данъчни въпроси, спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане могат да доведат до насърчаване на трансферното ценообразуване и регулаторния арбитраж; поради това призовава Комисията да не насърчава такива споразумения, вместо споразумения за обмен на информация в областта на данъчното облагане, тъй-като обикновено те водят до фискални загуби за развиващите се държави поради по-ниски ставки на удържаните при източника данъци върху дивиденти, лихви и авторски и лицензионни възнаграждения;

o
o   o

77.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на ОИСР и на Комитета на експертите за международно сътрудничество в данъчната област на ООН, както и на Надзорния комитет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на OLAF.

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0137.
(2) ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 37
(3) Приети текстове, P7_TA(2012)0135.
(4) OВ C 341E, 16.12.2010 г., стр. 29.
(5) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm.
(6) Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност.
(7) Специален доклад на Сметната палата № 13/2011, стр. 11, параграф 5.
(8) Европейски парламент, Генерална дирекция за вътрешни политики, Тематичен отдел на ЕП „A“ (икономическа и научна политика): „Опростяване и модернизиране на ДДС на цифровия единен пазар“. (IP/A/IMCO/ST/2012_03), септември 2012 г. http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179.
(9) В своя специален доклад № 13/2011 Сметната палата констатира, че само прилагането на митническа процедура 42 през 2009 г. е довело до загуби, оценени чрез екстраполация на приблизително 2,2 милиарда евро във връзка със седемте държави членки, в които Палатата е извършила одит, което представлява 29 % от ДДС, теоретично дължим върху облагаемата сума на всички вносни операции по митническа процедура 42 през 2009 г. в тези държави ‐ членки на ЕС.

Правна информация - Политика за поверителност