Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0130(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0126/2013

Ingivna texter :

A7-0126/2013

Debatter :

PV 22/05/2013 - 2
CRE 22/05/2013 - 2

Omröstningar :

PV 22/05/2013 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0210

Antagna texter
PDF 195kWORD 22k
Onsdagen den 22 maj 2013 - Strasbourg
Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden ***I
P7_TA(2013)0210A7-0126/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 maj 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden (COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0276),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 81.2 a, e och f i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0128/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 16 februari 2012(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 8 mars 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för rättsliga frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, i enlighet med artikel 51 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män samt yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0126/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 113, 18.4.2012, s. 56.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 maj 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor
P7_TC1-COD(2011)0130

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 606/2013.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy