Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0244(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0393/2012

Внесени текстове :

A7-0393/2012

Разисквания :

PV 21/05/2013 - 11

Гласувания :

PV 22/05/2013 - 7.5
CRE 22/05/2013 - 7.5
Обяснение на вота
PV 12/09/2013 - 13.4
CRE 12/09/2013 - 13.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0212
P7_TA(2013)0371

Приети текстове
PDF 569kWORD 53k
Сряда, 22 май 2013 г. - Страсбург
Европейски банков орган и пруденциален надзор над кредитните институции ***I
P7_TA(2013)0212A7-0393/2012
Текст
 Консолидиран текст

Изменения, приети от Европейския парламент на 22 май 2013 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с неговото взаимодействие с Регламент (EС) № …/… на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD))(1)
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(2)
към предложението на Комисията

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

[Изменение 2]

------------------------------------------------------

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 57, параграф 2, втора алинея (А7-0393/2012).
(2)* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с неговото взаимодействие с Регламент (EС) №…/… на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка2,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  На 29 юни 2012 г. държавните и правителствените ръководители на държавите от еврозоната призоваха Комисията да представи предложения за осигуряване на единен надзорен механизъм с участието на Европейската централна банка (ЕЦБ). В заключенията си Европейският съвет от 29 юни 2012 г. прикани председателя на Европейския съвет да разработи, в тясно сътрудничество с председателя на Комисията, председателя на Еврогрупата и председателя на ЕЦБ, конкретна, обвързана със срокове пътна карта за постигането на истински икономически и паричен съюз, включваща специфични предложения за запазване на целостта и интегритета на единния пазар в областта на финансовите услуги. ▌

(2)  Осигуряването на единен надзорен механизъм е първата стъпка към създаване на Европейски банков съюз, основаващ се на наистина единна нормативна уредба за финансовите услуги и нови рамки за гарантиране на депозитите и оздравяване на банки.

(3)  С цел прилагане на единния надзорен механизъм с Регламент (EС) №…/… на Съвета [Регламент по член 127, параграф 6] на ЕЦБ се възлагат конкретни задачи по отношение на политиките, свързани с пруденциалния надзор върху кредитните институции в държавите членки, чиято парична единица е еврото. Други държави членки могат да поддържат тясно сътрудничество с ЕЦБ. ▌

(4)  С възлагането на надзорни задачи на ЕЦБ в банковия сектор за част от държавите ‐ членки на Съюза, не следва по никакъв начин да се възпрепятства функционирането на вътрешния пазар в областта на финансовите услуги. Поради това Европейският банков орган (ЕБО) следва да запази своята роля, както и всички свои съществуващи правомощия и задачи: той следва да продължи да разработва и да допринася за последователното прилагане на единната нормативна уредба, приложима за всички държави членки, както и да насърчава сближаването на надзорните практики в целия Съюз.

(4a)  От критично значение е банковият съюз да включва демократични механизми за отчетност.

(4б)  Изпълнявайки възложените му задачи и без да се засяга целта за гарантиране на сигурността и стабилността на кредитните институции, ЕБО следва да отчита изцяло различията между кредитните институции, техните размери и бизнес модели, както и системните ползи от разнообразието в европейската банкова индустрия.

(4в)  За да се насърчат най-добрите практики за надзор в рамките на вътрешния пазар, от основно значение е единната нормативна уредба да се придружава от европейско ръководство за надзор над финансовите институции, изготвено от ЕБО в консултация с националните надзорни органи. Ръководството за надзор следва да идентифицира най-добрите практики в Съюза по отношение на надзорните методологии и процеси, така че да се спазват основните международни принципи и основните принципи на Съюза. Ръководството не следва да е под формата на правно обвързващи актове и не следва да ограничава надзора, основан на преценка. То следва да обхваща всички въпроси, попадащи в правомощията на ЕБО, включително, доколкото е приложимо, областите на защитата на потребителите и борбата срещу изпирането на пари. В него следва да се определят измерими параметри и методологии за оценка на риска и идентифициране на ранни предупреждения, както и критерии за надзорни действия. Компетентните органи следва да използват ръководството. Използването на ръководството следва да се счита за съществен елемент в оценката на конвергенцията на надзорните практики и по отношение на партньорската проверка, посочена в настоящия регламент.

(4г)  Исканията за информация от ЕБО следва да са надлежно обосновани и мотивирани. Възраженията относно това, дали конкретно искане за информация от ЕБО съответства на изискванията по настоящия регламент, следва да се повдигат съобразно съответните процедури. Повдигането на подобно възражение не следва да освобождава адресата на искането от задължението да предостави информацията. Съдът на Европейския съюз следва да има компетентността да решава, съобразно посочените в Договора процедури, дали конкретно искане за информация от ЕБО съответства на изискванията по настоящия регламент.

(4д)  Възможността ЕБО да изиска информация от финансови институции съгласно условията, посочени в настоящия регламент, следва да се отнася за всяка информация, до която финансовата институция има законен достъп, включително информация, притежавана от лица, които получават възнаграждение от съответната финансова институция за извършване на съответните дейности, за одити, предоставени на съответната финансова институция от външни одитори, копия на съответни документи, счетоводни книги и записи.

(4е)  Трябва да бъдат гарантирани единният пазар и сближаването на Съюза. С оглед на това следва внимателно да се обсъдят предизвикващи загриженост въпроси като управлението и правилата за гласуване в ЕБО и следва да се гарантира равно третиране на държавите членки, участващи в Единния надзорен механизъм (ЕНМ), и на другите държави членки.

(4ж)  Като се има предвид, че ЕБО, в чиято работа участват с равни права всички държави членки, беше създаден с цел да разработва и допринася за последователното прилагане на единната нормативна уредба и да повишава съгласуваността на надзорните практики в целия Съюз, и като се има предвид създаването на единния надзорен механизъм с водеща роля на ЕЦБ, е необходимо на ЕБО да бъдат предоставени адекватни инструменти, които да му позволят да изпълнява ефикасно възложените му задачи, свързани с интегритета на единния пазар.

(5)  С оглед на надзорните задачи, възложени на ЕЦБ с Регламент (EС) №…/… на Съвета [Регламент по член 127, параграф 6], ЕБО следва да може да изпълнява своите задачи и по отношение на ЕЦБ по същия начин, по който извършва това спрямо другите компетентни органи. По-конкретно, съществуващите механизми за уреждане на разногласия и мерки при извънредни ситуации следва да бъдат съответно адаптирани, за да останат ефективни. ▌

(5a)  За да може да изпълнява своята помощна и координираща роля при спешни ситуации, ЕБО следва да получава пълна информация за всички съответни процеси и следва да бъде канен да участва като наблюдател във всички съответни срещи на съответните компетентни надзорни органи. Това включва правото да се правят изказвания и да се дава друг вид принос.

(6)  Процедурите при гласуване в Съвета на надзорниците следва да бъдат променени, ▌ за да се осигури целесъобразното отчитане на интересите на всички държави членки и да се позволи правилното функциониране на ЕБО с оглед запазване и задълбочаване на вътрешния пазар в областта на финансовите услуги.

(7)  Решенията относно нарушенията на правото на Съюза и уреждането на разногласия следва да бъдат разглеждани от независима група, чийто състав включва членове на Съвета на надзорниците с право на глас, които не са в конфликт на интереси, и е определен от Съвета на надзорниците. Решенията, които групата предлага на Съвета на надзорниците, следва да се приемат с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на надзорниците от участващите в ЕНМ държави членки и обикновено мнозинство от членовете на Съвета на надзорниците от неучастващите в ЕНМ държави членки.

(7a)  Решенията относно действия в извънредни ситуации следва да се приемат с обикновено мнозинство от Съвета на надзорниците, което следва да включва обикновено мнозинство от неговите членове от държавите членки, участващи в ЕНМ, и обикновено мнозинство от неговите членове от държавите членки, неучастващи в ЕНМ.

(7б)  Решенията относно актовете, посочени в членове 10‐16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, и мерките и решенията, приемани съгласно член 9, параграф 5, трета алинея и глава VI от посочения регламент, следва да се приемат с квалифицирано мнозинство от Съвета на надзорниците, което следва да включва обикновено мнозинство от неговите членове от държавите членки, участващи в ЕНМ, и обикновено мнозинство от неговите членове от държавите членки, неучастващи в ЕНМ.

(8)  ЕБО следва да разработи процедурен правилник, осигуряващ независимостта и обективността на групата.

(9)  Съставът на Управителния съвет следва да бъде балансиран, като следва да бъде гарантирано, че държавите членки, които не участват в ЕНМ, са подходящо представени.

(9a)  При назначаването на членовете на вътрешните органи и комитети на ЕБО следва да се осигури географски баланс между държавите членки.

(10)  С цел да се осигури правилното функциониране на ЕБО и подходящото представителство на всички държави членки, процедурите при гласуване, съставът на Управителния съвет и съставът на независимата група следва да бъдат наблюдавани и преразгледани след подходящ период от време, като се отчитат натрупаният опит и по-нататъшните процеси.

(10a)  Никоя държава членка или група държави членки не следва да бъде подложена на пряка или косвена дискриминация като място за финансови услуги.

(10б)  На ЕБО следва да бъдат осигурени съответните финансови и човешки ресурси за адекватното изпълнение на всякакви допълнителни задачи, които му се възлагат съгласно настоящия регламент. За тази цел процедурата за изготвянето, изпълнението и контрола на неговия бюджет, установена в членове 63 и 64 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, следва да отчете надлежно тези задачи. ЕБО следва да гарантира съблюдаването на най-добрите стандарти за ефективност.

(11)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно постигането на високо равнище на ефективно и съгласувано ▌пруденциално регулиране и надзор във всички държави членки, защита на интегритета, ефективността и нормалното функциониране на вътрешния пазар и поддържане на стабилността на финансовата система, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно, с оглед обхвата на действието, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, залегнал в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕC) № 1093/2010 се изменя, както следва:

  -1. Член 1 се изменя, както следва:
   a) ▌параграф 2 се заменя със следното:"
2.  Органът действа в рамките на правомощията, предоставени от настоящия регламент, и на приложното поле на директиви 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО, 2002/87/ЕО, Регламент (ЕО) № 1781/2006, Директива 94/19/ЕО и ‐ доколкото тези актове са приложими за кредитните и финансови институции и компетентните органи, които упражняват надзор върху тях, в рамките на приложимите части от директиви 2005/60/EО, 2002/65/EО, 2007/64/ЕО и 2009/110/ЕО, включително на всички директиви, регламенти и решения, основаващи се на тези правни актове, и на всеки друг правно обвързващ акт на Съюза, с който се възлагат задачи на Органа. Органът действа също така в съответствие с Регламент … на Съвета [за възлагане на специфични задачи на ЕЦБ]."
   б) в параграф 5 втората алинея се заменя със следното:"
За постигането на тези цели Органът допринася за последователното, ефективно и ефикасно прилагане на посочените в параграф 2 актове, насърчава конвергенцията на надзорните практики, предоставя становища за Европейския парламент, Съвета и Комисията и извършва икономически анализ на пазарите с оглед насърчаване на постигането на целите на Органа."
   в) в параграф 5 четвъртата алинея се заменя със следното:"
При изпълнение на своите задачи Органът действа независимо и безпристрастно, по недискриминационен начин и в интерес на Съюза като цяло."
   -1a. В член 2, параграф 2 буква е) се заменя със следното:"
   е) компетентните или надзорните органи, определени в актовете на Съюза, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, включително Европейската централна банка за задачите, възложени й съгласно Регламент (ЕС) № ... на Съвета [за възлагане на специфични задачи на ЕЦБ], от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
"
   -1б. Член 3 се заменя със следния текст:"
Член 3
Отчетност на Органите
Органите, посочени в член 2, букви а)‐г), се отчитат пред Европейския парламент и пред Съвета. ЕЦБ се отчита пред Европейския парламент и пред Съвета при изпълнението на надзорните задачи, възложени ѝ съгласно Регламент [Регламент на Съвета по член 127, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)] в съответствие с този регламент."
   1. В член 4, параграф 2 подточка i) се заменя със следното:"
* ОВ L …, ….., стр….
   i) компетентните органи по смисъла на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО, включително ЕЦБ във връзка със задачите, възложени ѝ съгласно Регламент (EС) №…/… на Съвета* [Регламент на Съвета по член 127, параграф 6 от ДФЕС], на Директива 2007/64/ЕО, както и посочените в Директива 2009/110/ЕО.
"
  1a. Член 8 се изменя, както следва:
   a) ▌параграф 1 се заменя със следното:"
  1. Органът има следните задачи:
   a) да допринася за установяването на висококачествени общи регулаторни и надзорни стандарти и практики, по-специално чрез предоставянето на становища за институциите на Съюза, както и чрез разработване на насоки, препоръки и проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, както и други решения, които се основават на посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове;
   аб) да разработва и поддържа в актуализиран вид европейско ръководство за надзор над финансовите институции за целия Съюз, като отчита, наред с другото, промените в бизнес практиките и бизнес моделите на финансовите институции. Европейското ръководство за надзор определя най-добрите надзорни практики по отношение на методологиите и процесите;
   б) да допринася за последователното прилагане на правно обвързващите актове на Съюза, по-специално като допринася за създаването на обща надзорна култура, като осигурява последователно, ефективно и ефикасно прилагане на посочените в член 1, параграф 2 актове, като предотвратява регулаторния арбитраж, като действа като посредник и урежда разногласия между компетентните органи, като гарантира ефективен и последователен надзор над финансовите институции, като осигурява съгласуваното функциониране на колегиите от надзорни органи и като предприема действия, наред с другото, в извънредни ситуации;
   в) да улеснява делегирането на задачи и отговорности сред компетентните органи;
   г) да си сътрудничи тясно с Европейския съвет за системен риск (ЕССР), по-специално като предоставя на ЕССР необходимата информация за изпълнение на неговите задачи и като осигурява подходящи последващи действия в отговор на предупрежденията и препоръките на ЕССР;
   д) да организира и извършва анализи чрез партньорски проверки на компетентните органи, включително да издава насоки и препоръки и да определя най-добри практики, за да засили последователността на резултатите от надзора;
   е) да наблюдава и оценява пазарните тенденции в рамките на своята компетентност, включително, когато е уместно, тенденциите в областта на кредитирането, по-специално на домакинствата и МСП;
   ж) да извършва икономически анализи на пазарите с цел осигуряване на необходимата информация за изпълнението на функциите на Органа;
   з) да укрепва защитата на вложителите и инвеститорите;
   и) да насърчава последователната и съгласувана работа на колегиите от надзорни органи, наблюдението, оценката и измерването на системния риск, разработването и координирането на планове за възстановяване и оздравяване, като осигурява висока степен на защита на вложителите и инвеститорите в целия Съюз и разработва методи за оздравяване на проблемни финансови институции и оценка на необходимостта от съответни инструменти за финансиране, с оглед на стимулиране на сътрудничеството между компетентните органи, участващи в управлението на кризата, по отношение на трансграничните институции, които имат потенциала да породят системен риск, в съответствие с членове 21‐26;
   й) да изпълнява всякакви други конкретни задачи, предвидени в настоящия регламент или в други законодателни актове;
   к) да публикува на своята интернет страница и редовно да актуализира информация, свързана с неговата област на дейност, по-специално ‐ в рамките на неговата компетентност ‐ относно регистрираните финансови институции, за да осигури леснодостъпна за обществеността информация;
  1a. Когато изпълнява задачите си съгласно настоящия регламент, Органът:
   a) използва пълните правомощия на негово разположение; както и
   б) без да се засяга целта за гарантиране на сигурността и стабилността на кредитните институции, отчита изцяло различните видове, бизнес модели, и размери на кредитните институции.
"
   б) в параграф 2 се добавя следната алинея:"
При осъществяване на задачите, посочени в параграф 1, и при упражняване на посочените в настоящия параграф правомощия Органът се съобразява надлежно с принципите за по-добро регулиране, включително с резултатите от анализа на разходите и ползите, изготвен съгласно изискванията на настоящия регламент."
  1б. Член 9 се изменя, както следва:
   a) ▌параграф 4 се заменя със следното:"
4.  Органът създава, като своя неразделна част, Комитет за финансови иновации, който обединява всички съответни компетентни [...] надзорни органи, с цел да се постигне координиран подход в регулаторното и надзорното третиране на нови или иновативни финансови дейности и да се предоставят на Органа съвети, които да бъдат представени пред Европейския парламент, Съвета и Комисията."
   б) в параграф 5 четвъртата алинея се заменя със следното:"
Органът може също така да направи оценка на необходимостта от забрана или ограничаване на определени видове финансови дейности и в случай че се установи такава необходимост, да информира Комисията и компетентните органи с цел да се улесни приемането на такава забрана или ограничение."
  2. Член 18 се изменя, както следва:
   a) ▌параграф 1 се заменя със следното:"
1.  В случай на неблагоприятни процеси, които може сериозно да застрашат правилното функциониране и интегритета на финансовите пазари или стабилността на цялата финансова система в Съюза или на част от нея, Органът активно подпомага и при необходимост координира всякакви действия, предприети от съответните компетентни надзорни органи.
За да може да изпълнява тази помощна и координираща роля, Органът получава пълна информация за всички съответни процеси и получава покана да участва като наблюдател във всички съответни срещи на съответните компетентни надзорни органи."
   б) ▌параграф 3 се заменя със следното:"
3.  Когато Съветът е приел решение съгласно параграф 2 и когато при изключителни обстоятелства са необходими координирани действия от страна на компетентните органи в отговор на неблагоприятни процеси, които могат да застрашат сериозно правилното функциониране и интегритета на финансовите пазари или стабилността на цялата финансова система в Съюза или на част от нея, Органът може да приеме индивидуални решения, в които се изисква компетентните органи да предприемат, в съответствие с посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове, необходимите действия в отговор на такива процеси, като гарантират, че финансовите институции и компетентните органи изпълняват изискванията, предвидени в тези законодателни актове.„;"
   3. В член 19, параграф 1 първата алинея се заменя със следното: "
„1.  Без да се засягат правомощията, предвидени в член 17, ако даден компетентен орган не е съгласен с процедурата или същността на дадено действие или бездействие на друг компетентен орган в случаите, определени в посочените в член 1, параграф 2 актове, Органът, по искане на един или повече от засегнатите компетентни органи, може да съдейства на органите да постигнат съгласие в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 2‐4 от настоящия член."
  

   3a. След член 20 се добавя следният член:"
Член 20а
Сближаване по отношение на Стълб 2
В рамките на своите правомощия Органът насърчава конвергенцията на процедурите за надзорен преглед и оценка („Стълб 2“) в съответствие с Директива …/... ЕС [ДКИ4], за да се постигнат силни надзорни стандарти в Съюза."
  3б. Член 21 се изменя, както следва:
   a) ▌параграф 1 се заменя със следното:"
1.  В рамките на своите правомощия Органът насърчава ефективното, ефикасно и последователно функциониране на предвидените в Директива 2006/48/ЕО колегии от надзорни органи и укрепва съгласуваното прилагане на правото на Съюза от колегии от надзорни органи. С цел да се сближат най-добрите надзорни практики Органът насърчава съвместни планове за надзор и съвместни проверки, а служители на Органа имат възможност да участват в дейностите на колегии от надзорни органи, включително проверки на място, извършвани съвместно от два или повече компетентни органа."
   б) в параграф 2 първата алинея се заменя със следния текст:"
2.  Органът поема водещата роля за гарантиране на последователното функциониране на колегиите от надзорни органи по отношение на трансграничните институции в целия Съюз, като отчита системния риск, породен от финансовите институции, посочени в член 23, и когато е уместно, свиква заседание на дадена колегия."
   3в. В член 22 след параграф 1 се добавя следният параграф:"
1a.  Най-малко веднъж годишно Органът обмисля уместността на извършването на оценки в целия Съюз на устойчивостта на финансовите институции в съответствие с член 32 и уведомява за своите съображения Европейския парламент, Комисията и Съвета. При извършването на тези оценки Органът, когато прецени, че това е от значение и е уместно, предоставя информация за резултатите на всяка участваща финансова институция."
   3г. В член 25 параграф 1 се заменя със следното:"
1.  Органът подпомага и участва активно в разработването и координацията на ефективни, последователни и актуални планове за възстановяване и оздравяване за финансовите институции. Органът също така оказва съдействие при разработването, когато това е предвидено в законодателните актове, посочени в член 1, параграф 2, на процедури при извънредни ситуации и превантивни мерки за свеждане до минимум на системните последици от евентуални затруднения."
   3д. В член 27, параграф 2 първата алинея се заменя със следното:"
2.  Органът предоставя своята оценка на необходимостта от система от съгласувани, стабилни и надеждни механизми за ресурсно осигуряване с подходящите финансови инструменти, обвързани с набор от координирани договорености за управление на кризи."
   3е. В член 29, параграф 2 се добавя следната алинея:"
С цел изграждане на обща надзорна култура Органът разработва и поддържа в актуализирано състояние европейско ръководство за надзор над финансовите институции за целия Съюз, като отчита, наред с другото, промените в бизнес практиките и бизнес моделите на финансовите институции. Европейското ръководство за надзор определя най-добрите надзорни практики по отношение на методологиите и процесите."
   3ж. В член 30 параграф 3 се заменя със следното:"
3.  Въз основа на партньорска проверка Органът може да издаде насоки и препоръки съгласно член 16. В съответствие с член 16, параграф 3 компетентните органи се стремят да следват тези насоки и препоръки. При разработването на проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение в съответствие с членове 10‐15 Органът взема предвид резултата от партньорската проверка наред с всякаква друга информация, получена в процеса на изпълнение на неговите задачи, с цел осигуряване на конвергенцията на стандартите и практиките от най-високо качество.
3a.  Органът изпраща становище до Комисията всеки път, когато партньорска проверка или друга информация, получена в процеса на изпълнение на неговите задачи, покаже, че е необходима законодателна инициатива за гарантиране на по-нататъшното хармонизиране на пруденциалните дефиниции и правила."
   3з. В член 31 вторият параграф се заменя със следното:"

Органът насърчава съгласувания отговор на Съюза, наред с другото, чрез:

   a) улесняване на обмена на информация между компетентните органи;
   б) определяне на обхвата и когато е уместно, проверяване на надеждността на информацията, която следва да се предостави на всички заинтересовани компетентни органи;
   в) без да се засяга член 19, извършване на необвързваща медиация по искане на компетентните органи или по своя собствена инициатива;
   г) незабавно уведомяване на ЕССР, Съвета и Комисията за потенциални извънредни ситуации;
   д) предприемане на всички подходящи мерки в случай на процеси, които могат да застрашат функционирането на финансовите пазари, с оглед координацията на действията, предприети от съответните компетентни органи;
   е) централизиране на информацията, получена от компетентните органи в съответствие с членове 21 и 35 като резултат от регулаторните задължения за докладване на институциите. Органът предоставя тази информация на другите съответни компетентни органи.
"
  3и. Член 32 се изменя, както следва:
   a) ▌параграф 2 се заменя със следното:"
2.  В сътрудничество с ЕССР Органът инициира и координира извършването в рамките на целия Съюз на оценки на устойчивостта на финансовите институции спрямо неблагоприятни пазарни тенденции. За тази цел той разработва:
   a) общи методики за оценка на въздействието от икономическите сценарии върху финансовото състояние на дадена институция;
   б) общи подходи за съобщаване на резултатите от тези оценки на устойчивостта на финансовите институции;
   в) общи методологии за оценка на въздействието на определени продукти или процеси на дистрибуция върху институциите; както и
   г) общи методологии за оценка на активите, считани за необходими за целите на стрес тестването.
"
   б) след параграф 3 се създават следните параграфи:"
3a.  За целите на провеждането в целия Съюз на оценки на устойчивостта на финансовите институции, както е посочено в настоящия член, Органът може, в съответствие с условията по член 35 и след като те са изпълнени, да поиска информация директно от финансовите институции. Той също така може да поиска от компетентните органи да направят специални прегледи. Той може да изисква от тях да извършват инспекции на място, включително и с участие от страна на Органа, в съответствие с условията по член 21 и след като те са изпълнени, за да се гарантира съпоставимост и надеждност на методите, практиките и резултатите.
3б.  Органът може да изисква от компетентните органи да разпоредят финансовите институции да бъдат подложени на независим одит по отношение на информацията, посочена в параграф 3а."
   4. ▌Член 35 се заменя със следното:"
Член 35
Събиране на информация
   1. По искане на Органа компетентните органи предоставят на Органа цялата информация, която му е необходима, в определени формати, за да изпълни възложените му с настоящия регламент задължения, при условие че имат законен достъп до съответната информация ▌. Информацията трябва да бъде точна, последователна, пълна и своевременна.
   2. Органът може също така да поиска информацията да се предоставя периодично и в определен формат или в съпоставими модели, одобрени от Органа. Когато е възможно, за тези искания се използват общи формати за докладване.
   3. При надлежно обосновано искане от страна на компетентен орган Органът предоставя всякаква информация, необходима на компетентния орган за изпълнението на неговите задължения, при спазване на задълженията за опазване на професионалната тайна, предвидени в секторното законодателство и в член 70.
   4. Преди да бъде поискана информация в съответствие с настоящия член и с цел да се избегне дублиране на задълженията за докладване, Органът взема предвид всички налични и съответни статистически данни, изготвени и разпространени от Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки.
   5. Ако информацията не е налична или компетентните органи не са предоставили навременен достъп до нея, Органът може да отправи надлежно обосновано и мотивирано искане до други надзорни органи, до министерството, което отговаря за областта на финансите, когато то разполага с пруденциална информация, до националната централна банка или до статистическата служба на съответната държава членка.
  6. Ако цялостната и точна информация не е налична или не е предоставена своевременно в съответствие с параграф 1 или параграф 5, Органът може да изиска информация, като отправи надлежно обосновано и мотивирано искане, директно от:
   a) съответните финансови институции,
   б) холдингови дружества и/или клонове на съответна финансова институция,
   в) нерегулирани оперативни структури в рамките на дадена финансова група или конгломерат, които са значими за финансовите дейности на съответните финансови институции.

Адресатите на подобно искане предоставят на Органа ясна, точна и пълна информация бързо и без необосновано забавяне.
Органът уведомява съответните компетентни органи за исканията в съответствие с настоящия параграф и с параграф 5.
По искане на Органа компетентните органи подпомагат Органа с цел получаването на информацията.
   7. Органът може да използва поверителната информация, получена съгласно настоящия член, само за целите на изпълнение на задълженията, възложени му с настоящия регламент.
   8. Ако адресатите на дадено искане в съответствие с параграф 6 не предоставят ясна, точна и пълна информация своевременно, Органът уведомява ЕЦБ, когато това е приложимо, и уведомява съответните органи в съответните държави членки, които в съответствие с националното законодателство си сътрудничат с Органа с оглед гарантиране на пълен достъп до информацията и до всички документи, счетоводни книги и записи, до които адресатът разполага със законен достъп, с цел проверка на информацията.
"
  4a. Член 36 се изменя, както следва:
   a) в параграф 4 третата алинея се заменя със следното:"
Ако Органът не предприеме действие в отговор на препоръка, той обяснява пред ЕССР и пред Съвета причините да не предприема действия. ЕССР уведомява Европейския парламент в съответствие с член 19, параграф 5 от Регламента за ЕССР.„;"
   б) в параграф 5 третата алинея се заменя със следното:"
Компетентният орган взема надлежно под внимание мненията на Съвета на надзорниците, когато уведомява Съвета и ЕССР в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 1092/2010. Когато компетентният орган уведомява Съвета и ЕССР по този начин, той уведомява също така и Комисията."
  4б. Член 37 се изменя, както следва:
   a) в параграф 1 втората алинея се заменя със следното:"
Групата на участниците в банковия сектор заседава по собствена инициатива, когато това бъде сметнато за необходимо, но най-малко четири пъти годишно."
   б) в параграф 4 първата алинея се заменя със следния текст:"
4.  Органът предоставя цялата необходима информация при спазване на професионална тайна съгласно член 70 и осигурява подходящо секретарско обслужване за Групата на участниците в банковия сектор. На членовете на Групата на участниците в банковия сектор, представляващи организации с нестопанска цел, с изключение на представителите на сектора, се предоставят подходящи компенсации. Тези компенсации са най-малко еквивалентни на ставките за възстановяване на разходи на длъжностните лица съгласно приложение V, раздел 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. Групата на участниците в банковия сектор може да създава работни групи по технически въпроси. Мандатът на членовете на Групата на участниците в банковия сектор е две години и половина, след което се провежда нова процедура за избор."
  4в. Член 40 се изменя, както следва:
   a) в параграф 1 буква г) се заменя със следното:"
   г) един представител, номиниран от надзорния съвет на Европейската централна банка, без право на глас;
"
   б) след параграф 4 се създава следният параграф:"
4a.  По време на разискванията, които не се отнасят до отделни финансови институции, както това е предвидено в член 44, параграф 4, представителят на ЕЦБ може да бъде придружаван от втори представител, който разполага с експертни познания в областта на задачите на централните банки."
  5. Член 41 се изменя, както следва:
   a) след параграф 1 се създава следният параграф:"
1a.  За целите на член 17 Съветът на надзорниците свиква независима група, която се състои от председателя на Съвета на надзорниците и шестима други членове, които не са представители на компетентния орган, обвинен в нарушаване на правото на Съюза, и които нямат никакъв интерес, свързан с този въпрос, или преки връзки със съответния компетентен орган.
Всеки член на групата има един глас.
Решенията на групата се вземат, когато най-малко четирима от членовете на групата гласуват в полза на решението."
   б) параграфи 2, 3 и 4 се заменят със следното:"
2.  За целите на член ▌19 Съветът на надзорниците свиква независима група, която се състои от председателя на Съвета на надзорниците и шестима други членове, които не са представители на компетентните органи страни в разногласията, и които нямат никакъв интерес, свързан с този конфликт, или преки връзки със съответните компетентни органи.
Всеки член на групата има един глас.
Решенията на групата се вземат, когато най-малко четирима от членовете на групата гласуват в полза на решението.
3.  Групата предлага решения съгласно член 17 или член 19 за окончателно приемане от Съвета на надзорниците▌.
4.  Съветът на надзорниците приема процедурен правилник за групата, посочена в параграфи 1а и 2."
   6. В член 42 се добавя следният параграф:"
Параграфи 1 и 2 не засягат задачите, възложени на ЕЦБ с Регламент (EС) №…/… [Регламент на Съвета по член 127, параграф 6 от ДФЕС]."
  7. Член 44 се изменя, както следва:
   a) ▌параграф 1 се заменя със следното:"
1.  Съветът на надзорниците взема решения с обикновено мнозинство от членовете си. Всеки член има един глас.
Чрез дерогация от първа алинея от настоящия параграф, по отношение на актовете, посочени в членове 10‐16, и мерките и решенията, приети съгласно член 9, параграф 5, трета алинея и глава VI, Съветът на надзорниците взема решения с квалифицирано мнозинство от членовете си, както е определено в член 16, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и в член 3 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, което включва най-малкото обикновено мнозинство от членовете на участващите държави членки в съответствие с Регламент (ЕС) № .../... [Регламент на Съвета по член 127, параграф 6 от ДФЕС] и обикновено мнозинство от членовете на неучастващите държави членки.
По отношение на решенията в съответствие с членове 17 и 19, предложеното от групата решение се приема с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на надзорниците от участващите държави членки ▌, съгласно Регламент (EС) № …/… [Регламент на Съвета по член 127, параграф 6 от ДФЕС], и обикновено мнозинство от неговите членове от неучастващите държави членки.
Чрез дерогация от третата алинея, от датата, на която четири или по-малко държави членки ▌не са участващи държави членки съгласно Регламент (EС) №…/… [Регламент на Съвета по член 127, параграф 6 от ДФЕС] ▌, предложеното от групата решение се приема с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на надзорниците, включващо най-малко един глас на членовете от тези държави членки.
Всеки член има един глас.
Съветът на надзорниците се стреми към постигане на единодушие по отношение на състава на групата по член 41, параграф 2. При липсата на единодушие решенията на Съвета на надзорниците се вземат с мнозинство от три четвърти от неговите членове. Всеки член има един глас.
По отношение на решенията, приемани по член 18, параграфи 3 и 4, и чрез дерогация от първа алинея от настоящия параграф, Съветът на надзорниците приема решения с обикновено мнозинство от своите членове от участващите държави членки, в съответствие с Регламент (ЕС) №…/… [Регламент на Съвета по член 127, параграф 6 от ДФЕС], и обикновено мнозинство от своите членове от неучастващите държави членки."
   б) ▌параграф 4 се заменя със следното:"
4.  Членовете, които не разполагат с право на глас, и наблюдателите, с изключение на председателя, изпълнителния директор и представителя на ЕЦБ, номиниран от надзорния съвет, не присъстват на разискванията в рамките на Съвета на надзорниците, свързани с отделни финансови институции, освен ако в член 75, параграф 3 или в актовете, посочени в член 1, параграф 2, не е предвидено друго."
   в) добавя се следният параграф:"
4a.  Председателят на Органа разполага с правомощието да свиква гласуване във всеки един момент. Без да се засяга това правомощие и ефективността на процедурите на Органа за вземане на решения, Съветът на надзорниците на Органа се стреми към постигане на консенсус при вземане на решения."
   8. В член 45, параграф 1 третата алинея се заменя със следното:"
Мандатът на членовете, избрани от Съвета на надзорниците, е две години и половина. Този мандат може да бъде подновен еднократно. Съставът на Управителния съвет е балансиран и пропорционален и отразява състава на Съюза като цяло. Управителният съвет включва най-малко двама представители на държави членки, които не са участващи държави членки съгласно Регламент [Регламент на Съвета по член 127, параграф 6 от ДФЕС] и не поддържат тясно сътрудничество с ЕЦБ съгласно въпросния регламент. Мандатите се застъпват и се прилагат подходящи правила за ротация."
   8a. След член 49 се добавя следният член:"
Член 49а
Разходи
Председателят публично оповестява проведените срещи и оказания му прием. Разходите се отчитат публично в съответствие с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности."
   8б. След член 52 се добавя следният член:"
Член 52а
Разходи
Изпълнителният директор публично оповестява проведените срещи и оказания му прием. Разходите се отчитат публично в съответствие с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности."
   8в. В член 63 параграф 7 се заличава.
   8г. В член 81 параграф 3 се заменя със следното:"
3.  Във връзка с прекия надзор над институции или инфраструктури от паневропейски мащаб Комисията изготвя годишен доклад относно уместността на поверяването на Органа на допълнителни надзорни отговорности в тази област, като отчита пазарните тенденции, стабилността на вътрешния пазар и сближаването на Съюза като цяло."
   8д. След член 81 се добавя следният член:"
Член 81а
Преглед на процедурата на гласуване
От датата, на която броят на държавите членки, които са неучастващи държави членки, достигне четири, Комисията преразглежда процедурата на гласуване, описана в членове 41 и 44, и докладва относно функционирането на процедурата за гласуване на Европейския парламент, Европейския съвет и Съвета, като отчита целия опит, натрупан след влизането в действие на настоящия регламент."

Член 2

Без да се засяга член 81 от Регламент (ЕC) № 1093/2010, Комисията публикува до 1 януари 2016 г. доклад за прилагането на разпоредбите на настоящия регламент по отношение на:

   б) състава на Управителния съвет; както и
   в) състава на независимата група, подготвяща решенията за целите на членове 17 и 19;

В доклада биват конкретно отчетени тенденциите на развитие в държавите членки, чиято парична единица е еврото или чиито компетентни органи поддържат тясно сътрудничество в съответствие с член 6 от Регламент (EС) № …/2013 [...], и се проучва дали с оглед на тези тенденции са необходими допълнителни изменения на въпросните разпоредби, за да се гарантира, че решенията на ЕБО се вземат в интерес на поддържането и укрепването на вътрешния пазар на финансови услуги.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …,

За Европейския парламент

Председател

Председател

За Съвета

(1) OВ C 11, 15.1.2013, стр. 34.2 OВ C 30, 1.2.2013, стр. 6.

Правна информация - Политика за поверителност