Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0244(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0393/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0393/2012

Keskustelut :

PV 21/05/2013 - 11

Äänestykset :

PV 22/05/2013 - 7.5
CRE 22/05/2013 - 7.5
Äänestysselitykset
PV 12/09/2013 - 13.4
CRE 12/09/2013 - 13.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0212
P7_TA(2013)0371

Hyväksytyt tekstit
PDF 362kWORD 44k
Keskiviikko 22. toukokuuta 2013 - Strasbourg
Euroopan pankkiviranomainen ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta ***I
P7_TA(2013)0212A7-0393/2012
Teksti
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin tarkistukset 22. toukokuuta 2013 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta mainitun asetuksen ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o …/… välisen vuorovaikutuksen osalta (COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD))(1)
EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(2)
komission ehdotukseen

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Tarkistus 2

------------------------------------------------------

(1) Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0393/2012).
(2)* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o .../2013,
Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta mainitun asetuksen ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o …/… välisen vuorovaikutuksen osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroalueen valtion- tai hallitusten päämiehet kehottivat komissiota 29 päivänä kesäkuuta 2012 esittämään ehdotuksia sellaisesta yhteisestä valvontamekanismista, jossa olisi mukana Euroopan keskuspankki (EKP). Eurooppa-neuvosto kehotti 29 päivänä kesäkuuta 2012 antamissaan päätelmissä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa kehittämään tiiviissä yhteistyössä komission puheenjohtajan, euroryhmän puheenjohtajan ja EKP:n johtokunnan puheenjohtajan kanssa täsmällisen ja aikataulutetun etenemissuunnitelman todellisen talous- ja rahaliiton aikaansaamiseksi ja sisällyttämään siihen konkreettisia ehdotuksia finanssipalvelujen sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja eheyden säilyttämisestä. ▌

(2)  Yhteisestä valvontamekanismista säätäminen on ensimmäinen askel perustettaessa Euroopan pankkiunionia, jonka tukena on finanssipalvelujen todellinen yhteinen sääntökirja ja johon kuuluu uusi talletussuojajärjestelmä ja uusi kriisinratkaisujärjestelmä.

(3)  Yhteisestä valvontamekanismista säätämistä varten neuvoston asetuksessa (EU) N:o …/… [Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 6 kohtaan perustuva asetus] annetaan EKP:lle erityistehtäviä, jotka koskevat niissä jäsenvaltioissa olevien luottolaitosten toiminnan vakauden valvontaan liittyvää politiikkaa, joiden rahayksikkö on euro. Muut jäsenvaltiot voivat ryhtyä tiiviiseen yhteistyöhön EKP:n kanssa. ▌

(4)  Valvontatehtävien antaminen EKP:lle pankkialalla unionin joidenkin jäsenvaltioiden osalta ei saisi millään tavoin häiritä sisämarkkinoiden toimintaa finanssipalvelujen alalla. Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) olisi sen vuoksi säilytettävä asemansa ja kaikki nykyiset valtuutensa ja tehtävänsä: sen olisi edelleen jatkettava kaikkiin jäsenvaltioihin sovellettavan yhteisen sääntökirjan luomista ja edistettävä sen yhdenmukaista soveltamista sekä lähennettävä valvontakäytäntöjä koko unionissa.

(4 a)  On ehdottoman tärkeää sisällyttää pankkiunioniin demokraattista vastuuta koskevia mekanismeja.

(4 b)  EPV:n olisi tehtäviään hoitaessaan otettava asianmukaisella tavalla huomioon luottolaitosten moninaisuus sekä niiden koko ja liiketoimintamallit ja myös Euroopan pankkialan moninaisuudesta koko järjestelmälle koituvat hyödyt, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta tavoitteeseen varmistaa luottolaitosten turvallisuus ja luotettavuus.

(4 c)  Jotta sisämarkkinoilla voitaisiin edistää parhaita valvontakäytäntöjä, olisi erittäin tärkeää, että EPV laatisi toimivaltaisia viranomaisia kuullen finanssilaitosten valvontaa koskevan eurooppalaisen valvontakäsikirjan yhteisen sääntökirjan täydennykseksi. Valvontakäsikirjassa olisi esitettävä valvontamenetelmiin ja -prosesseihin liittyvät koko unionin parhaat käytännöt siten, että noudatetaan keskeisiä kansainvälisiä ja unionin periaatteita. Käsikirja ei saisi olla oikeudellisesti sitovien säädösten muodossa, eikä sillä saisi rajoittaa harkintaan perustuvaa valvontaa. Sen olisi katettava kaikki EPV:n valtuuksien piiriin kuuluvat asiat, mukaan lukien soveltuvin osin kuluttajansuoja ja rahanpesun torjunta. Siinä olisi esitettävä riskinarvioinnin mittarit ja menetelmät, varhaisten varoitusmerkkien tunnistaminen ja valvontatoimien perusteet. Toimivaltaisten viranomaisten olisi käytettävä käsikirjaa. Käsikirjan käyttöä olisi pidettävä merkittävänä osana valvontakäytäntöjen lähentämisen arviointia ja tässä asetuksessa tarkoitettua vertaisarviointia.

(4 d)  EPV:n esittämien tietopyyntöjen olisi oltava asianmukaisesti perusteltuja. Jos EPV:n esittämää tietopyyntöä pidetään tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten vastaisena, vastalause olisi esitettävä asiaankuuluvien menettelyjen mukaisesti. Vastalauseen esittäminen ei saisi vapauttaa pyynnön vastaanottajaa tietojen toimittamisesta. Euroopan unionin tuomioistuin olisi katsottava toimivaltaiseksi päättämään perussopimuksissa määrättyjen menettelyjen mukaisesti, täyttääkö EPV:n tietty tietopyyntö tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

(4 e)  EPV:n olisi voitava pyytää finanssilaitoksilta tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti kaikki tiedot, joihin finanssilaitoksella on laillinen pääsy, mukaan luettuina sellaisten henkilöiden hallussa olevat tiedot, jotka saavat kyseiseltä finanssilaitokselta korvausta asiaan liittyvien tehtävien hoitamisesta, ulkoisten tarkastajien kyseiselle finanssilaitokselle suorittamat tarkastukset, merkityksellisten asiakirjojen kopiot, kirjanpito ja arkistot.

(4 f)  Olisi turvattava sisämarkkinat ja unionin yhteenkuuluvuus. Tätä silmällä pitäen olisi tarkasteltava perusteellisesti muun muassa EPV:n hallinto- ja äänestysjärjestelyjä sekä taattava yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden ja muiden jäsenvaltioiden yhdenvertainen kohtelu.

(4 g)  Kun pidetään mielessä, että EPV, jonka toimintaan kaikki jäsenvaltiot osallistuvat yhtäläisin oikeuksin, perustettiin yhteisen sääntökirjan laatimiseksi ja sen yhdenmukaisen soveltamisen edistämiseksi sekä valvontakäytäntöjen yhtenäisyyden varmistamiseksi unionissa, ja kun otetaan huomioon yhteisen valvontamekanismin perustaminen ja EKP:n johtava asema siinä, EPV:lle olisi annettava asianmukaiset välineet, joiden avulla se voisi tehokkaasti hoitaa sille annetut, sisämarkkinoiden eheyttä koskevat tehtävät.

(5)  Kun otetaan huomioon EKP:lle neuvoston asetuksella (EU) N:o …/… [Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 6 kohtaan perustuva asetus] annetut valvontatehtävät, EPV:n olisi voitava hoitaa tehtävänsä myös EKP:hen nähden samalla tavalla kuin muihin toimivaltaisiin viranomaisiin nähden. Erityisesti nykyisiä erimielisyyksien ratkaisumekanismeja ja kriisitilanteissa toteutettavia toimia olisi mukautettava asianmukaisesti, jotta ne säilyisivät tehokkaina. ▌

(5 a)  Jotta EPV voisi hoitaa edistämis- ja yhteensovittamistehtävänsä kriisitilanteissa, sille olisi ilmoitettava kaikista merkityksellisistä muutoksista ja se olisi kutsuttava tarkkailijaksi kaikkiin asiaankuuluvien toimivaltaisten valvontaviranomaisten asiaan liittyviin kokoontumisiin. Sillä olisi myös oltava puheoikeus tai oikeus osallistua muilla tavoin.

(6)  Jotta varmistettaisiin kaikkien jäsenvaltioiden etujen riittävä huomioon ottaminen ja mahdollistettaisiin EPV:n moitteeton toiminta finanssipalvelujen sisämarkkinoiden ylläpitämiseksi ja syventämiseksi, EPV:n hallintoneuvoston äänestyssääntöjä olisi mukautettava ▌.

(7)  Hallintoneuvoston nimittämän riippumattoman lautakunnan, joka koostuu hallintoneuvoston äänivaltaisista jäsenistä, joilla ei ole eturistiriitoja asiassa, olisi tutkittava päätökset, jotka koskevat unionin oikeuden rikkomisia ja erimielisyyksien ratkaisemista. Lautakunnan hallintoneuvostolle ehdottamat päätökset olisi hyväksyttävä niiden hallintoneuvoston jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä, jotka edustavat yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvia jäsenvaltioita, ja niiden hallintoneuvoston jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä, jotka edustavat yhteiseen valvontamekanismiin osallistumattomia jäsenvaltioita.

(7 a)  Päätökset kriisitilanteissa toteutettavista toimista olisi hyväksyttävä hallintoneuvoston yksinkertaisella enemmistöllä, johon olisi sisällyttävä niiden hallintoneuvoston jäsenten yksinkertainen enemmistö, jotka edustavat yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvia jäsenvaltioita, ja niiden hallintoneuvoston jäsenten yksinkertainen enemmistö, jotka edustavat yhteiseen valvontamekanismiin osallistumattomia jäsenvaltioita.

(7 b)  Päätökset, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–16 artiklassa tarkoitettuja säädöksiä sekä mainitun asetuksen 9 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan ja VI luvun mukaisia toimenpiteitä ja päätöksiä, olisi hyväksyttävä hallintoneuvoston jäsenten määräenemmistöllä, johon olisi sisällyttävä niiden hallintoneuvoston jäsenten yksinkertainen enemmistö, jotka edustavat yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvia jäsenvaltioita, ja niiden hallintoneuvoston jäsenten yksinkertainen enemmistö, jotka edustavat yhteiseen valvontamekanismiin osallistumattomia jäsenvaltioita.

(8)  ▌EPV:n olisi laadittava lautakuntaa varten menettelysäännöt, joilla varmistetaan lautakunnan riippumattomuus ja objektiivisuus.

(9)  Johtokunnan kokoonpanon olisi oltava tasapuolinen, ja yhteiseen valvontamekanismiin osallistumattomien jäsenvaltioiden asianmukainen edustus olisi varmistettava.

(9 a)  Nimitettäessä jäseniä EPV:n sisäisiin elimiin ja komiteoihin olisi varmistettava jäsenvaltioiden välinen maantieteellinen tasapaino.

(10)  EPV:n moitteettoman toiminnan ja kaikkien jäsenvaltioiden asianmukaisen edustuksen varmistamiseksi äänestyssääntöjä, johtokunnan kokoonpanoa ja riippumattoman lautakunnan kokoonpanoa olisi seurattava ja tarkasteltava uudelleen sopivan ajan kuluttua ottaen huomioon saadut kokemukset ja tapahtuneet muutokset.

(10 a)  Mitään jäsenvaltiota tai jäsenvaltioryhmää ei saisi suoraan tai välillisesti syrjiä finanssipalvelupaikkana.

(10 b)  EPV:lle olisi annettava riittävä rahoitus ja henkilöstöresurssit, jotta se voisi täyttää sille tästä asetuksesta aiheutuvat mahdolliset lisätehtävät asianmukaisesti. Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 63 ja 64 artiklassa säädetyssä EPV:n talousarvion laatimista, toteutusta ja valvontaa koskevassa menettelyssä olisi sen vuoksi otettava nämä tehtävät asianmukaisesti huomioon. EPV:n olisi varmistettava, että toiminta on mahdollisimman tehokasta.

(11)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli varmistaa tehokasta ja yhdenmukaista vakavaraisuuden valvontaa ja sitä koskevaa sääntelyä kaikissa jäsenvaltioissa, turvata sisämarkkinoiden eheyttä, tehokkuutta ja moitteetonta toimintaa ja ylläpitää finanssijärjestelmän vakautta, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1093/2010 seuraavasti:

  -1. Muutetaan 1 artikla seuraavasti:
   a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:"
2.  Pankkiviranomainen toimii sille tällä asetuksella annettujen valtuuksien rajoissa ja direktiivin 2006/48/EY, direktiivin 2006/49/EY, direktiivin 2002/87/EY, asetuksen (EY) N:o 1781/2006 ja direktiivin 94/19/EY soveltamisalalla sekä direktiivin 2005/60/EY, direktiivin 2002/65/EY, direktiivin 2007/64/EY ja direktiivin 2009/110/EY niiden osien soveltamisalalla, joita sovelletaan luotto- ja finanssilaitoksiin sekä niitä valvoviin toimivaltaisiin viranomaisiin, mukaan luettuina näihin säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset ja päätökset ja mahdolliset muut oikeudellisesti sitovat unionin säädökset, joissa pankkiviranomaiselle annetaan tehtäviä. Pankkiviranomainen toimii myös [erityistehtävien antamisesta EKP:lle annetun] neuvoston asetuksen (EU) N:o …/… mukaisesti."
   b) Korvataan 5 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"
Tätä varten pankkiviranomainen edistää 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten yhdenmukaista, tehokasta ja tosiasiallista soveltamista, edistää valvontakäytäntöjen lähentymistä, antaa lausuntoja Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle sekä laatii taloudellisia analyyseja markkinoista edistääkseen pankkiviranomaisen tavoitteen saavuttamista."
   c) Korvataan 5 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:"
Pankkiviranomainen toimii tehtäviään hoitaessaan riippumattomasti, puolueettomasti, syrjimättömästi ja koko unionin edun mukaisesti."
   -1 a. Korvataan 2 artiklan 2 kohdan f alakohta seuraavasti:"
   f) toimivaltaiset viranomaiset tai valvontaviranomaiset, jotka on yksilöity unionin säädöksissä, joita tarkoitetaan tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa, mukaan luettuna Euroopan keskuspankki [erityistehtävien antamisesta EKP:lle annetulla] neuvoston asetuksella sille annettujen tehtävien osalta, sekä asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 1 artiklan 2 kohdassa.
"
   -1 b. Korvataan 3 artikla seuraavasti:"
3 artikla
Viranomaisten vastuu
Edellä 2 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetut viranomaiset vastaavat toiminnastaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle. EKP vastaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle niiden valvontatehtävien suorittamisesta, jotka on annettu sille asetuksella [Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 6 kohtaan perustuva neuvoston asetus] ja joita se hoitaa mainitun asetuksen mukaisesti."
   1. Korvataan 4 artiklan 2 kohdan i alakohta seuraavasti:"
* EUVL L …, ….., s….
   i) toimivaltaisia viranomaisia, jotka määritellään direktiiveissä 2006/48/EY ja 2006/49/EY, mukaan luettuna EKP sille neuvoston asetuksella (EU) N:o …/…* [Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 6 kohtaan perustuva neuvoston asetus] annettuihin tehtäviin liittyvissä asioissa, ja direktiivissä 2007/64/EY, sekä direktiivissä 2009/110/EY tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia.
"
  1 a. Muutetaan 8 artikla seuraavasti:
   a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:"
  1. Pankkiviranomaisella on seuraavat tehtävät:
   a) se auttaa luomaan yhteisiä, laadukkaita sääntely- ja valvontastandardeja ja -käytäntöjä erityisesti antamalla lausuntoja unionin toimielimille, laatimalla ohjeita, suosituksia sekä teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnoksia ja muita päätöksiä, jotka perustuvat 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyihin säädöksiin;
   a b) se laatii koko unionia varten ja pitää ajan tasalla finanssilaitosten valvontaa koskevan eurooppalaisen valvontakäsikirjan ottaen huomioon muun muassa finanssilaitosten muuttuvat liiketoimintakäytännöt ja -mallit. Eurooppalaisessa valvontakäsikirjassa on esitettävä menetelmiin ja prosesseihin liittyvät parhaat valvontakäytännöt;
   b) se myötävaikuttaa oikeudellisesti sitovien unionin säädösten yhdenmukaiseen soveltamiseen erityisesti edistämällä yhteistä valvontakulttuuria, varmistamalla 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten yhdenmukaisen, tehokkaan ja tosiasiallisen soveltamisen, estämällä toimijalle suotuisimman sääntelyn hyväksikäytön, sovittelemalla ja ratkaisemalla toimivaltaisten viranomaisten välisiä erimielisyyksiä, varmistamalla finanssilaitosten tehokkaan ja yhdenmukaisen valvonnan sekä huolehtimalla valvontakollegioiden johdonmukaisesta toiminnasta ja toteuttamalla toimia muun muassa kriisitilanteissa;
   c) se edistää tehtävien ja vastuun siirtoa toimivaltaisten viranomaisten välillä;
   d) se tekee tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa erityisesti toimittamalla tälle tietoja, joita tämä tarvitsee tehtäviensä hoitamiseksi, ja varmistamalla asianmukaisten jatkotoimien toteuttamisen EJRK:n antamien varoitusten ja suositusten pohjalta;
   e) se järjestää ja suorittaa toimivaltaisten viranomaisten vertaisarviointia muun muassa antamalla ohjeita ja suosituksia sekä määrittämällä parhaita käytäntöjä valvontatulosten johdonmukaisuuden parantamiseksi;
   f) se seuraa ja arvioi markkinakehitystä omalla vastuualueellaan, tarpeen mukaan myös erityisesti kotitalouksille ja pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattujen luottojen kehityssuuntauksissa;
   g) se laatii taloudellisia markkina-analyyseja tietojen saamiseksi pankkiviranomaisen tehtävien hoitamista varten;
   h) se parantaa tallettajien ja sijoittajien suojaa;
   i) se edistää 21–26 artiklan mukaisesti valvontakollegioiden johdonmukaista ja yhdenmukaista toimintaa, järjestelmäriskin valvontaa, arviointia ja mittaamista, elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitelmien kehittämistä ja yhteensovittamista varmistaen tallettajien ja sijoittajien suojan korkean tason koko unionissa ja kehittäen menetelmiä vaikeuksissa olevien finanssilaitosten kriisin ratkaisemiseksi ja soveltuvien rahoitusvälineiden tarpeen arvioimiseksi, jotta edistetään kriisinhallintaan osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä sellaisten rajojen yli toimivien laitosten osalta, jotka voivat aiheuttaa järjestelmäriskin;
   j) se hoitaa muita tässä asetuksessa tai muissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä säädettyjä tehtäviä;
   k) se julkaisee ja päivittää säännöllisesti verkkosivustollaan toimialaansa liittyviä tietoja, erityisesti tietoja rekisteröidyistä finanssilaitoksista omalla vastuualueellaan, sen varmistamiseksi, että tiedot ovat helposti yleisön saatavilla;
  1 a. Hoitaessaan tehtäviään tämän asetuksen mukaisesti pankkiviranomainen:
   a) käyttää täysimääräisesti sille annettuja valtuuksia; ja
   b) ottaa asianmukaisella tavalla huomioon luottolaitosten eri tyypit, liiketoimintamallit ja koon, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta tavoitteeseen varmistaa luottolaitosten turvallisuus ja luotettavuus.
"
   b) Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:"
Pankkiviranomainen ottaa 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan ja tässä kohdassa tarkoitettuja valtuuksia käyttäessään asianmukaisesti huomioon sääntelyn parantamisen periaatteet, mukaan luettuina tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti toteutettujen kustannus-hyötyanalyysien tulokset."
  1 b. Muutetaan 9 artikla seuraavasti:
   a) Korvataan 4 kohta seuraavasti:"
4.  Pankkiviranomainen perustaa siihen kiinteästi kuuluvan finanssi-innovaatiokomitean, jossa saatetaan yhteen kaikki asiaankuuluvat toimivaltaiset [...] valvontaviranomaiset, jotta voidaan toimia yhteensovitetusti uuden tai innovatiivisen finanssialan toiminnan sääntelyssä ja valvonnassa sekä antaa pankkiviranomaiselle neuvoja, joita se voi esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle."
   b) Korvataan 5 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:"
Pankkiviranomainen voi myös arvioida tarpeen asettaa kielto tai rajoitus tietyntyyppisille finanssialan toimille ja tällaisen tarpeen ilmetessä ilmoittaa siitä komissiolle ja toimivaltaisille viranomaisille, jotta voidaan helpottaa tällaisen kiellon tai rajoituksen asettamista."
  2. Muutetaan 18 artikla seuraavasti:
   a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:"
1.  Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, jotka voivat vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden taikka koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauden unionissa, pankkiviranomainen edistää aktiivisesti ja, jos se katsotaan tarpeelliseksi, sovittaa yhteen asiaankuuluvien toimivaltaisten valvontaviranomaisten toteuttamia toimia.
Jotta pankkiviranomainen voi hoitaa tämän edistämis- ja yhteensovittamistehtävänsä, sille on ilmoitettava kaikista merkityksellisistä muutoksista ja se on kutsuttava tarkkailijaksi kaikkiin asiaankuuluvien toimivaltaisten valvontaviranomaisten asiaan liittyviin kokoontumisiin."
   b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:"
3.  Neuvoston hyväksyttyä 2 kohdan mukaisen päätöksen ja poikkeustapauksissa, joissa toimivaltaisten viranomaisten yhteensovitettu toiminta on tarpeen sellaisiin epäsuotuisiin muutoksiin reagoimiseksi, jotka voivat vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden taikka koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauden unionissa, pankkiviranomainen voi tehdä yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti reagoidakseen tällaisiin muutoksiin varmistamalla, että finanssilaitokset ja toimivaltaiset viranomaiset täyttävät tuossa lainsäädännössä asetetut vaatimukset."
   3. Korvataan 19 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"
1.  Jos toimivaltainen viranomainen on eri mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen toimeen liittyvästä menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien puuttumisesta 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä tarkoitetuissa tapauksissa, pankkiviranomainen voi yhden tai useamman asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä auttaa viranomaisia pääsemään sopimukseen tämän artiklan 2–4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 17 artiklassa säädettyjä valtuuksia."
  

   3 a. Lisätään 20 artiklan jälkeen seuraava artikla:"
20 a artikla
Toisen pilarin lähentäminen
Pankkiviranomainen edistää valtuuksiensa rajoissa vakavaraisuuden arviointiprosessin (toinen pilari) lähentämistä direktiivin .../…/EU [CRD IV] mukaisesti, jotta unioniin voidaan luoda vahvat valvontastandardit."
  3 b. Muutetaan 21 artikla seuraavasti:
   a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:"
’1.  Pankkiviranomainen edistää valtuuksiensa rajoissa direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettujen valvontakollegioiden tehokasta, vaikuttavaa ja yhdenmukaista toimintaa ja unionin oikeuden yhdenmukaista soveltamista valvontakollegioissa. Pankkiviranomainen edistää parhaiden valvontakäytäntöjen lähentämiseksi yhteisiä valvontasuunnitelmia ja yhteisiä tarkastuksia, ja sen henkilöstön on voitava osallistua valvontakollegioiden toimintaan, myös kahden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen yhteisesti paikan päällä tekemiin tarkastuksiin."
   b) Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"
2.  Pankkiviranomaisella on päävastuu valvontakollegioiden yhdenmukaisen toiminnan varmistamisesta rajojen yli unionissa toimivien laitosten osalta, ja se ottaa huomioon 23 artiklassa tarkoitettujen finanssilaitosten aiheuttaman järjestelmäriskin ja kutsuu tarvittaessa koolle kollegion."
   3 c. Lisätään 22 artiklan 1 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:"
1 a.  Pankkiviranomainen harkitsee vähintään vuosittain, onko syytä toteuttaa unionin laajuisia arviointeja finanssilaitosten kestokyvystä 32 artiklan mukaisesti, ja ilmoittaa Euroopan parlamentille, komissiolle ja neuvostolle harkintansa tuloksista. Jos tällaisia arviointeja toteutetaan, pankkiviranomainen antaa tietoja kutakin osallistuvaa finanssilaitosta koskevista tuloksista, jos se katsoo tämän tarpeelliseksi tai asianmukaiseksi."
   3 d. Korvataan 25 artiklan 1 kohta seuraavasti:"
1.  Pankkiviranomainen myötävaikuttaa ja osallistuu aktiivisesti tehokkaiden, yhdenmukaisten ja ajantasaisten finanssilaitoksille tarkoitettujen tervehdyttämis- ja kriisinratkaisusuunnitelmien kehittämiseen ja yhteensovittamiseen. Pankkiviranomainen avustaa myös 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä määritetyissä tapauksissa kriisitilanteessa noudatettavien menettelyjen ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittämisessä, jotta mahdolliset häiriöt vaikuttaisivat järjestelmään mahdollisimman vähän."
   3 e. Korvataan 27 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"
2.  Pankkiviranomainen arvioi sellaisen johdonmukaisten, vankkojen ja uskottavien rahoitusjärjestelyjen järjestelmän tarvetta, joka käsittää asianmukaisia rahoitusvälineitä ja on yhdistetty joukkoon yhteensovitettuja kriisinhallintajärjestelmiä."
   3 f. Lisätään 29 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:"
Yhteisen valvontakulttuurin luomiseksi pankkiviranomainen laatii koko unionia varten ja pitää ajan tasalla finanssilaitosten valvontaa koskevan eurooppalaisen valvontakäsikirjan ottaen huomioon muun muassa finanssilaitosten muuttuvat liiketoimintakäytännöt ja -mallit. Eurooppalaisessa valvontakäsikirjassa on esitettävä menetelmiin ja prosesseihin liittyvät parhaat valvontakäytännöt."
   3 g. Korvataan 30 artiklan 3 kohta seuraavasti:"
3.  Pankkiviranomainen voi antaa vertaisarvioinnin perusteella 16 artiklassa tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia. Toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä noudattamaan näitä ohjeita ja suosituksia 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Laatiessaan 10–15 artiklassa tarkoitettuja luonnoksia teknisiksi sääntely- tai täytäntöönpanostandardeiksi pankkiviranomainen ottaa huomioon vertaisarvioinnin tulokset sekä kaikki muut tiedot, jotka se on saanut tehtäviään hoitaessaan, varmistaakseen lähentymisen laadukkaimpiin standardeihin ja käytäntöihin.
3 a.  Pankkiviranomainen antaa komissiolle lausunnon, jos vertaisarviointi tai muut tiedot, jotka se on saanut tehtäviään hoitaessaan, osoittavat lainsäädäntöaloitteen olevan tarpeen vakavaraisuusvalvonnan määritelmien ja sääntöjen yhdenmukaistamisen varmistamiseksi."
   3 h. Korvataan 31 artiklan toinen kohta seuraavasti:"

’Pankkiviranomainen edistää yhteensovitettua unionin toimintaa muun muassa

   a) edistämällä toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa;
   b) määrittämällä sellaisten tietojen laajuuden, joiden olisi oltava kaikkien asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten saatavilla, ja varmistamalla tarvittaessa näiden tietojen luotettavuuden;
   c) toimimalla neuvoa-antavana sovittelijana toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan soveltamista;
   d) ilmoittamalla viipymättä EJRK:lle, neuvostolle ja komissiolle mahdollisista kriisitilanteista;
   e) toteuttamalla kaikki tarvittavat toimet toimivaltaisten viranomaisten toiminnan koordinoimiseksi tilanteissa, joissa muutokset saattavat vaarantaa finanssimarkkinoiden toiminnan;
   f) kokoamalla keskitetysti tiedot, jotka liittyvät laitosten sääntelyn edellyttämään raportointiin ja jotka saadaan toimivaltaisilta viranomaisilta 21 ja 35 artiklan mukaisesti. Pankkiviranomainen jakaa nämä tiedot muiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa.
"
  3 i. Muutetaan 32 artikla seuraavasti:
   a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:"
2.  Pankkiviranomainen aloittaa ja sovittaa yhteen yhteistyössä EJRK:n kanssa unionin laajuisia arviointeja finanssilaitosten kyvystä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä. Tätä varten se kehittää
   a) yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan talousskenaarioiden vaikutusta jonkin laitoksen taloudelliseen tilanteeseen;
   b) yhteisiä lähestymistapoja, joita noudattamalla ilmoitetaan tuloksista, jotka on saatu näistä finanssilaitosten kestokyvyn arvioinneista;
   c) yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan tiettyjen tuotteiden tai jakeluprosessien vaikutusta laitokseen; ja
   d) yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan varoja silloin, kun se katsotaan stressitestien tekemisen kannalta tarpeellisiksi.
"
   b) Lisätään 3 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:"
3 a.  Suorittaakseen tässä artiklassa kuvattuja unionin laajuisia finanssilaitosten kestokyvyn arviointeja pankkiviranomainen voi pyytää tietoja suoraan finanssilaitoksilta 35 artiklan ja siinä säädettyjen edellytysten mukaisesti. Se voi myös vaatia toimivaltaisia viranomaisia suorittamaan erityisarviointeja. Se voi pyytää niitä tekemään paikan päällä tarkastuksia, joihin myös pankkiviranomainen voi osallistua 21 artiklan ja siinä säädettyjen edellytysten mukaisesti, jotta varmistetaan menettelyjen, käytäntöjen ja tulosten vertailukelpoisuus ja luotettavuus.
3 b.  Pankkiviranomainen voi pyytää toimivaltaisia viranomaisia määräämään, että finanssilaitoksissa tehdään 3 a kohdassa tarkoitettujen tietojen riippumaton tarkastus."
   4. Korvataan 35 artikla seuraavasti:"
35 artikla
Tietojen kerääminen
   1. Toimivaltaisten viranomaisten on pankkiviranomaisen pyynnöstä toimitettava sille määritellyissä muodoissa kaikki tiedot, joita se tarvitsee tässä asetuksessa sille osoitettujen tehtävien hoitamiseen, edellyttäen että niillä on laillinen pääsy asiaankuuluviin tietoihin ▌. Tietojen on oltava täsmällisiä, yhtenäisiä, täydellisiä ja ajantasaisia.
   2. Pankkiviranomainen voi myös pyytää, että tietoja toimitetaan säännöllisin väliajoin ja määritellyissä muodoissa tai vastaavia pankkiviranomaisen hyväksymiä malleja käyttäen. Tällaisissa pyynnöissä on mahdollisuuksien mukaan käytettävä yhteisiä raportointimalleja.
   3. Pankkiviranomainen antaa toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisesti perustellun pyynnön perusteella ▌kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta toimivaltainen viranomainen voi hoitaa tehtävänsä alakohtaisessa lainsäädännössä ja 70 artiklassa säädettyä salassapitovelvollisuutta noudattaen.
   4. Ennen kuin pankkiviranomainen pyytää tämän artiklan mukaisesti tietoja ja jotta voidaan välttää tiedonantovelvoitteiden päällekkäisyys, sen on otettava huomioon Euroopan tilastojärjestelmän ja EKPJ:n tuottamat ja jakamat asiaankuuluvat, jo olemassa olevat tilastot.
   5. Jos tietoja ei ole saatavilla tai jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät anna niitä ajoissa saataville, pankkiviranomainen voi osoittaa asianmukaisesti perustellun pyynnön asianomaisen jäsenvaltion muille valvontaviranomaisille, valtion varojen hoidosta vastaavalle ministeriölle, jos tällä on käytettävissään vakavaraisuutta koskevia tietoja, kansalliselle keskuspankille tai tilastotoimistolle.
  6. Jos täydellisiä tai täsmällisiä tietoja ei ole saatavilla tai niitä ei anneta ajoissa saataville 1 tai 5 kohdan mukaisesti, pankkiviranomainen voi asianmukaisesti perustellun pyynnön esittämällä pyytää tietoja suoraan
   a) asianomaisilta finanssilaitoksilta;
   b) asianomaisten finanssilaitosten holdingyhtiöiltä ja/tai sivuliikkeiltä;
   c) finanssikonserniin tai -ryhmittymään kuuluvilta sääntelemättömiltä operatiivisilta yksiköiltä, jotka ovat merkittäviä asianomaisten finanssilaitosten finanssialan toimien kannalta,

Tällaisen pyynnön vastaanottajan on pikaisesti ja viivyttelemättä toimitettava pankkiviranomaiselle selkeät, täsmälliset ja täydelliset tiedot.
Pankkiviranomaisen on ilmoitettava tämän kohdan ja 5 kohdan mukaisesti esitetyistä pyynnöistä asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.
Toimivaltaisten viranomaisten on pankkiviranomaisen pyynnöstä avustettava sitä tällaisten tietojen keräämisessä.
   7. Pankkiviranomainen voi käyttää tämän artiklan nojalla saamiaan luottamuksellisia tietoja ainoastaan tässä asetuksessa sille osoitettujen tehtävien hoitamiseen.
   8. Jos 6 kohdassa tarkoitetun pyynnön vastaanottaja ei toimita selkeitä, täsmällisiä ja täydellisiä tietoja pikaisesti, pankkiviranomainen ilmoittaa asiasta EKP:lle soveltuvissa tapauksissa ja kyseisen jäsenvaltion asiaankuuluville viranomaisille, joiden on kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimittava yhteistyössä pankkiviranomaisten kanssa, jotta varmistetaan, että kaikki tiedot ja niiden perustana olevat asiakirjat, kirjanpito tai arkistot, joihin pyynnön vastaanottajalla on laillinen pääsy, ovat käytettävissä tietojen todentamista varten.
"
  4 a. Muutetaan 36 artikla seuraavasti:
   a) Korvataan 4 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:"
Jos pankkiviranomainen ei ryhdy suosituksen perusteella toimiin, sen on perusteltava EJRK:lle ja neuvostolle, minkä vuoksi se jättää toimet toteuttamatta. EJRK ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille EJRK:sta annetun asetuksen 19 artiklan 5 kohdan mukaisesti."
   b) Korvataan5 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:"
Toimivaltaisen viranomaisen on otettava hallintoneuvoston näkemykset asianmukaisesti huomioon ilmoittaessaan asiasta neuvostolle ja EJRK:lle asetuksen (EU) N:o 1092/2010 17 artiklan mukaisesti. Jos toimivaltainen viranomainen ilmoittaa asiasta neuvostolle ja EJRK:lle, sen on ilmoitettava siitä myös komissiolle."
  4 b. Muutetaan 37 artikla seuraavasti:
   a) Korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"
Pankkialan osallisryhmä kokoontuu omasta aloitteestaan aina tarvittaessa mutta vähintään neljä kertaa vuodessa."
   b) Korvataan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"
4.  Pankkiviranomainen toimittaa kaikki tarvittavat tiedot, jollei 70 artiklassa tarkoitetusta salassapitovelvollisuudesta muuta johdu, ja varmistaa riittävien sihteeripalvelujen tarjoamisen pankkialan osallisryhmälle. Voittoa tavoittelemattomia järjestöjä edustaville pankkialan osallisryhmän jäsenille, toimialan edustajia lukuun ottamatta, maksetaan asianmukainen korvaus. Tällaisen korvauksen on oltava vähintään samansuuruinen kuin Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä V olevan 2 jakson mukainen virkamiehille maksettava korvaus. Osallisryhmä voi perustaa teknisiä kysymyksiä käsitteleviä työryhmiä. Pankkialan osallisryhmän jäsenten toimikausi on kaksi ja puoli vuotta, jonka jälkeen järjestetään uusi valintamenettely."
  4 c. Muutetaan 40 artikla seuraavasti:
   a) Korvataan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:"
   d) Euroopan keskuspankin valvontaelimen nimittämä äänioikeudeton edustaja;
"
   b) Lisätään 4 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:"
’4 a.  Muissa kuin 44 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa yksittäisiä finanssilaitoksia koskevissa keskusteluissa EKP:n edustajalla voi olla mukanaan toinen edustaja, jolla on asiantuntemusta keskuspankkitoimintaan liittyvistä tehtävistä."
  5. Muutetaan 41 artikla seuraavasti:
   a) Lisätään 1 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:"
1 a.  Hallintoneuvosto kutsuu 17 artiklan soveltamiseksi koolle riippumattoman lautakunnan, joka koostuu hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja kuudesta muusta jäsenestä, jotka eivät edusta toimivaltaista viranomaista, jonka väitetään rikkoneen unionin oikeutta, ja joilla ei ole omaa etua valvottavanaan asiassa eikä suoraa kytköstä kyseiseen toimivaltaiseen viranomaiseen.
Kullakin lautakunnan jäsenellä on yksi ääni.
Lautakunnan päätös tehdään, jos vähintään neljä lautakunnan jäsentä äänestää päätöksen puolesta."
   b) Korvataan ▌2, 3 ja 4 kohta seuraavasti:"
2.  Hallintoneuvosto kutsuu 19 artiklan soveltamiseksi koolle riippumattoman lautakunnan, joka koostuu hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja kuudesta muusta jäsenestä, jotka eivät edusta erimielisyyden osapuolina olevia toimivaltaisia viranomaisia ja joilla ei ole omaa etua valvottavanaan kiistassa eikä suoraa kytköstä kyseisiin toimivaltaisiin viranomaisiin.
Kullakin lautakunnan jäsenellä on yksi ääni.
Lautakunnan päätös tehdään, jos vähintään neljä lautakunnan jäsentä äänestää päätöksen puolesta.
3.  Lautakunta esittää 17 tai 19 artiklan mukaisen päätöksen hallintoneuvoston lopullisesti hyväksyttäväksi ▌.
4.  Hallintoneuvosto hyväksyy 1 a ja 2 kohdassa tarkoitetun lautakunnan työjärjestyksen ▌."
   6. Lisätään 42 artiklaan uusi kohta seuraavasti:"
Ensimmäinen ja toinen kohta eivät rajoita EKP:lle asetuksella (EU) No …/… [Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 6 kohtaan perustuva neuvoston asetus] annettuja tehtäviä."
  7. Muutetaan 44 artikla seuraavasti:
   a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:"
1.  Hallintoneuvoston päätökset tehdään sen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Kullakin jäsenellä on yksi ääni.
Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, hallintoneuvosto tekee päätökset 10–16 artiklassa yksilöityjen säädösten sekä 9 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan ja VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja päätösten osalta jäsentensä määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 4 kohdassa ja siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 3 artiklassa, johon on sisällyttävä vähintään asetuksessa (EU) N:o …/… [Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 6 kohtaan perustuva neuvoston asetus] tarkoitettuja yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvia jäsenvaltioita edustavien jäsenten yksinkertainen enemmistö ja yhteiseen valvontamekanismiin osallistumattomia jäsenvaltioita edustavien jäsenten yksinkertainen enemmistö.
Kun on kyse 17 ja 19 artiklan mukaisista päätöksistä, lautakunnan ehdottama päätös hyväksytään asetuksessa (EU) N:o …/…[Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 6 kohtaan perustuva neuvoston asetus] tarkoitettuja yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvia jäsenvaltioita edustavien hallintoneuvoston jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä ja yhteiseen valvontamekanismiin osallistumattomia jäsenvaltioita edustavien hallintoneuvoston jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä.
Poiketen siitä, mitä kolmannessa alakohdassa säädetään, siitä päivästä lähtien, jona enintään neljä jäsenvaltiota on sellaisia, jotka eivät ole asetuksessa (EU) N:o …/…[Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 6 kohtaan perustuva neuvoston asetus] tarkoitettuja yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvia jäsenvaltioita, lautakunnan ehdottama päätös hyväksytään hallintoneuvoston jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä, johon on sisällyttävä vähintään yksi ääni kyseisten jäsenvaltioiden jäseniltä.
Kullakin jäsenellä on yksi ääni.
Hallintoneuvosto pyrkii yksimielisyyteen, kun on kyse 41 artiklan 2 kohdan mukaisesta lautakunnan kokoonpanosta. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, hallintoneuvoston päätökset tehdään sen jäsenten kolmen neljäsosan enemmistöllä. Kullakin jäsenellä on yksi ääni.
Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, hallintoneuvosto tekee päätökset 18 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisten päätösten osalta asetuksessa (EU) N:o …/… [Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 6 kohtaan perustuva neuvoston asetus] tarkoitettuja yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvia jäsenvaltioita edustavien jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä ja yhteiseen valvontamekanismiin osallistumattomia jäsenvaltioita edustavien jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä."
   b) Korvataan 4 kohta seuraavasti:"
4.  Äänioikeudettomat jäsenet ja tarkkailijat eivät, puheenjohtajaa, toimitusjohtajaa ja EKP:n valvontaelimen nimittämää edustajaa lukuun ottamatta, saa osallistua hallintoneuvostossa käytäviin yksittäisiä finanssilaitoksia koskeviin keskusteluihin, jollei 75 artiklan 3 kohdassa tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä toisin säädetä."
   c) Lisätään kohta seuraavasti:"
4 a.  Pankkiviranomaisen puheenjohtajalla on erioikeus pyytää milloin tahansa äänestystä. Pankkiviranomaisen hallintoneuvosto pyrkii päätöksiä tehdessään yksimielisyyteen, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta puheenjohtajan erioikeuteen ja pankkiviranomaisen päätöksentekomenettelyjen tehokkuuteen."
   8. Korvataan 45 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:"
Hallintoneuvoston valitsemien jäsenten toimikausi on kaksi ja puoli vuotta. Toimikautta voidaan jatkaa kerran. Johtokunnan kokoonpanon on oltava tasapuolinen ja oikeasuhteinen ja edustettava koko unionia. Johtokuntaan on kuuluttava vähintään kaksi edustajaa jäsenvaltioista, jotka eivät ole asetuksen (EU) N:o …/…[Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 6 kohtaan perustuva neuvoston asetus] tarkoitettuja yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvia jäsenvaltioita eivätkä ole ryhtyneet mainitun asetuksen mukaiseen tiiviiseen yhteistyöhön EKP:n kanssa. Toimikausien on oltava limittäisiä, ja niihin sovelletaan asianmukaista vuorottelujärjestelmää."
   8 a. Lisätään 49 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:"
49 a artikla
Kulut
Puheenjohtajan on julkistettava pidetyt kokoukset ja saatu kestitys. Kulut on ilmoitettava Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti."
   8 b. Lisätään 52 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:"
52 a artikla
Kulut
Toimitusjohtajan on julkistettava pidetyt kokoukset ja saatu kestitys. Kulut on ilmoitettava Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti."
   8 c. Poistetaan 63 artiklan 7 kohta.
   8 d. Korvataan 81 artiklan 3 kohta seuraavasti:"
3.  Komissio laatii yleiseurooppalaisten laitosten tai infrastruktuurien suorasta valvonnasta vuosittain kertomuksen, jossa tarkastellaan, onko syytä lisätä pankkiviranomaisen tämän alan valvontatehtäviä, ottaen huomioon markkinakehityksen, sisämarkkinoiden vakauden ja koko unionin yhteenkuuluvuuden."
   8 e. Lisätään 81 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:"
81 a artikla
Äänestysjärjestelyjen uudelleenarviointi
Siitä päivästä alkaen, jona yhteiseen valvontamekanismiin osallistumattomien jäsenvaltioiden lukumäärä on neljä, komissio arvioi 41 ja 44 artiklassa kuvattujen äänestysjärjestelyjen toimivuutta ja antaa asiasta kertomuksen Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle ottaen huomioon tämän asetuksen voimaantulon jälkeen saadut kokemukset."

2 artikla

Rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1093/2010 81 artiklan soveltamista komissio julkaisee viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2016 tämän asetuksen säännösten soveltamista koskevan kertomuksen, jossa tarkastellaan

   b) johtokunnan kokoonpanoa; ja
   c) 17 ja 19 artiklan soveltamiseksi päätöksiä valmistelevan riippumattoman lautakunnan kokoonpanoa.

Kertomuksessa otetaan erityisesti huomioon niiden jäsenvaltioiden lukumäärän muutokset, joiden rahayksikkö on euro tai joiden toimivaltaiset viranomaiset ovat ryhtyneet [… annetun] asetuksen (EU) N:o …/2013 6 artiklan mukaiseen tiiviiseen yhteistyöhön, sekä tutkitaan, onko tällaisten muutosten vuoksi tarpeen tehdä säännöksiin uusia mukautuksia sen varmistamiseksi, että EPV:n päätökset tehdään finanssipalvelujen sisämarkkinoiden ylläpitämiseksi ja lujittamiseksi.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...ssa/ssä ... päivänä ...kuuta ....

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Puhemies

Neuvoston puolesta

(1) EUVL C 11, 15.1.2013, s. 34.
(2) EUVL C 30, 1.2.2013, s. 6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö