Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0244(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0393/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0393/2012

Viták :

PV 21/05/2013 - 11

Szavazatok :

PV 22/05/2013 - 7.5
CRE 22/05/2013 - 7.5
A szavazatok indokolása
PV 12/09/2013 - 13.4
CRE 12/09/2013 - 13.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0212
P7_TA(2013)0371

Elfogadott szövegek
PDF 460kWORD 50k
2013. május 22., Szerda - Strasbourg
Az Európai Bankhatóság és a hitelintézetek prudenciális felügyelete ***I
P7_TA(2013)0212A7-0393/2012
Szöveg
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2013. május 22-én elfogadott módosításai az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló …/…/EU tanácsi rendelettel való kölcsönhatásai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD))(1)
AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI(2)
a Bizottság javaslatához

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

[Módosítás 2]

------------------------------------------------------

(1) Az ügyet az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz újratárgyalásra. (A7-0393/2012).
(2)* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS .../2013/EU RENDELETE
az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló …/…/EU tanácsi rendelettel való kölcsönhatásai tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére2,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)  2012. június 29-én az euróövezeti tagállamok állam- és kormányfői felkérték a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatokat egy, az Európai Központi Bank (EKB) részvételével működő egységes bankfelügyeleti mechanizmusra vonatkozóan. 2012. június 29-i következtetéseiben az Európai Tanács felkérte az Európai Tanács elnökét, hogy a Bizottság, az eurócsoport és az EKB elnökeivel szorosan együttműködve dolgozza ki a valódi gazdasági és monetáris unió megvalósításának konkrét, határidőket is tartalmazó ütemtervét, amely a pénzügyi szolgáltatások belső piaca egységességének és integritásának megőrzésére vonatkozó konkrét javaslatokat tartalmaz. ▌

(2)  Az egységes felügyeleti mechanizmus létrehozása az első lépés egy európai bankunió megvalósítása felé, amely bankunió a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó valóban egységes szabályrendszeren alapul, és új keretet teremt a betétbiztosítási és bankszanálási rendszer számára.

(3)  Az egységes felügyeleti mechanizmus kialakítása érdekében a(z) …/…/EU tanácsi rendelet [a 127. cikk (6) bekezdése szerinti rendelet] külön feladatokat ruház az EKB-ra az euróövezeti tagállamokban működő hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatban. Lehetővé teszi továbbá, hogy más tagállamok is szoros együttműködést alakítsanak ki az EKB-val. ▌

(4)  A bankfelügyeleti feladatoknak az Unió tagállamai egy része tekintetében az EKB-ra történő átruházása semmilyen módon nem akadályozhatja a belső piac működését a pénzügyi szolgáltatások területén. Az Európai Bankhatóság (EBH) ezért megtartja szerepét és megőrzi jelenlegi hatásköreit és feladatait: továbbra is az EBH-nak kell kidolgoznia az összes tagállamra alkalmazandó egységes szabálykönyvet és hozzá kell járulnia annak következetes végrehajtásához, illetve erősítenie kell a felügyeleti gyakorlatok konvergenciáját az egész Unióban.

(4a)  Rendkívül fontos, hogy a bankunió keretében demokratikus elszámoltathatósági mechanizmusok álljanak rendelkezésre.

(4b)  Az EKB-nak a rábízott feladatok végzésekor a hitelintézetek biztonságának és megbízhatóságának biztosítására vonatkozó célkitűzés sérelme nélkül kellően figyelembe kell vennie a hitelintézetek, méretük és üzleti modelljeik sokféleségét, valamint az európai bankágazat sokszínűségéből eredő rendszerszintű hasznokat.

(4c)  A bevált felügyeleti gyakorlatok előmozdítása érdekében a belső piacon rendkívül fontos, hogy az egységes szabályok mellett legyen egy európai felügyeleti kézikönyv is a pénzügyi intézmények felügyeletéről, melyet az EBH a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal konzultálva állít össze. A felügyeleti kézikönyv meghatározza az egész Unióban bevált gyakorlatokat a felügyeleti módszertan és eljárások tekintetében, hogy az alapvető nemzetközi és uniós alapelveket tiszteletben tartsák. A kézikönyv jogilag nem kötelező erejű és nem korlátozhatja a belátáson alapuló felügyeletet. Foglalkozik az EBH feladatkörébe tartozó valamennyi kérdéssel, beleértve a fogyasztóvédelem és a pénzmosás elleni küzdelem vonatkozásait is. Számítási módokat és módszertanokat tartalmaz a kockázatértékelés, a korai figyelmeztető jelek felismerése és a felügyeleti fellépés kritériumainak vonatkozásában. A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak alkalmazniuk kell a kézikönyvet. A kézikönyv használatát fontos elemnek kell tekinteni a felügyeleti gyakorlatok konvergenciájának értékelésekor, valamint az e rendeletben említett partneri felülvizsgálatok során.

(4d)  Az EBH tájékoztatás iránti kérelmét megfelelően indokolni és magyarázni kell. Az azzal kapcsolatos ellenvetéseket, hogy az EBH egy adott tájékoztatásra irányuló kérése összhangban van-e az e rendeletben rögzítettekkel, a megfelelő eljárások keretében kell megtenni. Az ellenvetés nem mentesíti a kérés címzettjét az információ megadása alól. A Szerződésben rögzített eljárásoknak megfelelően az Európai Unió Bírósága illetékes annak eldöntésében, hogy az EBH egy adott tájékoztatásra irányuló kérése összhangban van-e az e rendeletben rögzítettekkel.

(4e)  Az EBH az e rendeletben rögzített feltételekkel tájékoztatást kérhet a pénzügyi intézményektől minden olyan információról, amelyhez a pénzügyi intézmény jogszerűen hozzáfér, beleértve az adott pénzügyi intézmény által bizonyos tevékenységek végzéséért díjazásban részesített személyek birtokában levő információkat, az adott pénzügyi intézmény számára végzett külső ellenőrzéseket, valamint bizonyos, az előbbiekre vonatkozó dokumentumok, könyvek és nyilvántartások másolatát is.

(4f)  Biztosítani kell az egységes piacot és az Unión belüli kohéziót. E tekintetben egyes szempontokat, például az EBH-n belüli kormányzást és szavazási szabályokat körültekintően át kell gondolni, és szavatolni kell az egységes felügyeleti mechanizmusban részt vevő és a többi tagállammal szembeni egyenlő bánásmódot.

(4g)  Figyelembe véve, hogy az EBH létrehozásának célja – amely intézmény munkájában valamennyi tagállam egyenlő jogokkal vesz részt – az egységes szabálykönyv kialakítása és az annak következetes végrehajtásához való hozzájárulás, továbbá az Unión belüli felügyeleti gyakorlatok egységességének biztosítása volt, valamint azt, hogy létrejött az EKB vezetésével működő egységes felügyeleti mechanizmus, az EBH-t megfelelő eszközökkel kell ellátni, amelyek lehetővé teszik, hogy hatékonyan végrehajtsa a belső piac integritását érintő, rá bízott feladatait.

(5)  A …/…/EU rendelet [a 127. cikk (6) bekezdése szerinti rendelet] által az EKB-ra ruházott felügyeleti feladatokra tekintettel biztosítani kell, hogy az EBH az EKB vonatkozásában is elláthassa feladatait ugyanúgy, mint más hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságok vonatkozásában. Annak ▌érdekében, hogy a meglévő vitarendezési mechanizmusok és vészhelyzeti eljárások továbbra is eredményesen működjenek, azokat megfelelően ki kell igazítani. ▌

(5a)  Az EBH-t – annak érdekében, hogy vészhelyzetekben be tudja tölteni segítő és koordináló szerepét – minden vonatkozó fejleményről teljes körűen tájékoztatni kell, és megfigyelőként meg kell hívni az érintett, hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságok minden ezzel kapcsolatos találkozójára. Ez magában foglalja a felszólalás és más véleménynyilvánítási módok jogát.

(6)  Annak érdekében, hogy minden tagállam érdekét megfelelően figyelembe lehessen venni, és hogy biztosítható legyen az EBH-nak a pénzügyi szolgáltatások belső piacának fenntartása és elmélyítése érdekében kifejtett megfelelő működése, ki kell igazítani a felügyeleti tanácsi szavazási eljárásokat.

(7)  Az uniós jog megsértésével és a nézeteltérések rendezésével kapcsolatos határozatokat a felügyeleti tanács szavazásra jogosult tagjaiból álló, a felügyeleti tanács által kinevezett független munkacsoportnak kell megvizsgálnia, melynek tagjai esetében nem áll fenn összeférhetetlenség. A munkacsoport által a felügyeleti tanácsnak elfogadásra javasolt határozatokat a felügyeleti tanácsnak az egységes felügyeleti mechanizmusban részt vevő tagállamokból származó tagjai egyszerű többségével és a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokból származó tagjai egyszerű többségével kell elfogadni.

(7a)  A vészhelyzeti intézkedésekre vonatkozó határozatokat a felügyeleti tanács tagjai szavazatainak egyszerű többségével kell elfogadni, amely egyszerű többségnek úgy kell kialakulnia, hogy mind az egységes felügyeleti mechanizmusban részt vevő tagállamokból származó tagok között, mind a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokból származó tagok között létre kell jönnie az egyszerű többségnek.

(7b)  Az 1093/2010/EU rendelet 10–16. cikkében meghatározott intézkedésekkel kapcsolatos határozatokat és az ugyanazon rendelet 9. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdése és VI. fejezete értelmében elfogadott intézkedéseket és határozatokat a felügyeleti tanács tagjai szavazatainak minősített többségével kell elfogadni, amely minősített többségnek úgy kell kialakulnia, hogy mind az egységes felügyeleti mechanizmusban részt vevő tagállamokból származó tagok között, mind a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokból származó tagok között létre kell jönnie az egyszerű többségnek.

(8)  Az EBH-nak ki kell alakítania a munkacsoport eljárási szabályzatát, amely biztosítja a munkacsoport függetlenségét és objektivitását.

(9)  Az igazgatótanácsnak kiegyensúlyozott összetételűnek kell lennie, és biztosítani kell az egységes felügyeleti mechanizmusban részt nem vevő tagállamok megfelelő képviseletét.

(9a)  Az EBH belső testületei és bizottságai tagjainak kinevezésénél biztosítani kell a tagállamok közötti földrajzi egyensúlyt.

(10)  Az EBH megfelelő működését és valamennyi tagállam megfelelő képviseletét biztosítandó, a szavazási eljárásokat, az igazgatótanács és a független munkacsoport összetételét megfelelő időszak elteltével, a tapasztalatokat és a további fejleményeket figyelembe véve ellenőrizni kell és felül kell vizsgálni.

(10a)  Egyetlen tagállam vagy tagállamcsoport sem szenvedhet sem közvetlenül, sem közvetve megkülönböztetést mint pénzügyi szolgáltatási színhely.

(10b)  Az Európai Bankhatóság számára biztosítani kell az ahhoz szükséges megfelelő pénzügyi és humán erőforrásokat, hogy megfelelően el tudja látni az e rendelet szerinti többletfeladatait. E célból a 1093/2010/EU rendelet 63. és 64. cikkében meghatározottak szerint, a költségvetésének kidolgozására, végrehajtására és ellenőrzésére szolgáló eljárás során megfelelően figyelembe kell venni ezeket a feladatköröket. A Európai Bankhatóságnak biztosítania kell a lehető legjobb hatékonysági normák érvényesülését.

(11)  Mivel e rendelet célkitűzéseit, nevezetesen a prudenciális szabályozás és felügyelet ▌eredményes és következetes ▌végrehajtásának valamennyi tagállamban történő biztosítását, a pénzügyi szolgáltatások belső piaca integritásának, hatékonyságának és szabályos működésének védelmét, a pénzügyi rendszer stabilitásának fenntartását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok a fellépés terjedelme miatt uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányossági elvvel összhangban a rendelet nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések eléréséhez az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló …/…/EU tanácsi rendelettel szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1093/2010/EU rendelet a következőképpen módosul:

  -1. a 1. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  A Hatóság az e rendelettel ráruházott hatáskörökkel összhangban a 2006/48/EK irányelv, a 2006/49/EK irányelv, a 2002/87/EK irányelv, az 1781/2006/EK rendelet, a 94/19/EK irányelv, továbbá – amennyiben e jogi aktusok alkalmazandók a hitelintézetekre, a pénzügyi intézményekre és az őket felügyelő hatáskörrel rendelkező hatóságokra – a 2005/60/EK irányelv, a 2002/65/EK irányelv, a 2007/64/EK irányelv és a 2009/110/EK irányelv vonatkozó részeinek hatályán belül, valamint az ezeken alapuló valamennyi irányelv, rendelet és határozat, és a Hatóságra feladatokat ruházó bármely további jogi kötőerővel bíró uniós aktus hatályán belül jár el. A Hatóság [az EKB külön feladatokkal történő megbízásáról szóló] …/…./EU tanácsi rendelet értelmében is eljárhat."
   b) az (5) bekezdés második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"
E célok érdekében a Hatóság hozzájárul a (2) bekezdésében említett aktusok következetes, hatékony és eredményes alkalmazásának biztosításához, elősegíti a felügyeleti konvergenciát, véleményeket készít az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint közgazdasági piacelemzéseket készít abból a célból, hogy hozzájáruljon a Hatóság céljainak eléréséhez."
   c) az (5) bekezdés negyedik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"
A Hatóság feladatai elvégzése során függetlenül és objektíven, megkülönböztetéstől mentesen és kizárólag az Unió egészének érdekeit szem előtt tartva jár el."
   -1a. a 2. cikk (2) bekezdése f) pontjának helyébe a következő lép:"
   f) az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott uniós aktusokban meghatározott hatáskörrel rendelkező vagy felügyeleti hatóságok, beleértve az Európai Központi Bankot is [az EKB külön feladatokkal történő megbízásáról szóló] …/…./EU tanácsi rendelet, az 1094/2010/EU rendelet és az 1095/2010/EU rendelet értelmében rá ruházott feladatok tekintetében.
"
   -1b. a 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
3. cikk
A hatóságok elszámoltathatósága
A 2. cikk a)–d) pontjában említett hatóságok elszámolási kötelezettséggel tartoznak az Európai Parlament és a Tanács felé. A rendelet [az EUMSZ 127. cikkének (6) bekezdése szerinti tanácsi rendelet] értelmében rá ruházott felügyeleti feladatkörök gyakorlása tekintetében a rendelet értelmében az EKB elszámolási kötelezettséggel tartozik az Európai Parlament és a Tanács felé."
   1. a 4. cikk (2) bekezdésének i) pontja helyébe a következő szöveg lép:"
* *HL L …, …, …. o.
   i) A 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvben meghatározott hatáskörrel rendelkező hatóságok, köztük a(z) …/…/EU tanácsi rendelet [az EUMSZ 127. cikkének (6) bekezdése szerinti tanácsi rendelet]* által ráruházott feladatokkal kapcsolatos ügyek tekintetében az EKB, valamint a 2007/64/EK irányelv meghatározása szerinti és a 2009/110/EK irányelvben említett hatáskörrel rendelkező hatóságok.
"
  1a. a 8. cikk a következőképpen módosul:
   a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
    »(1) A Hatóság ellátja a következő feladatokat:
   a) hozzájárul magas színvonalú közös szabályozási és felügyeleti standardok és gyakorlatok kialakításához, különösen az uniós intézmények számára nyújtott vélemények, és az 1. cikk (2) bekezdésében említett uniós jogalkotási aktusokon alapuló iránymutatások, ajánlások, valamint szabályozástechnikai és végrehajtás-technikai standardtervezetek és más határozatok kidolgozása révén;
   ab) többek között a pénzügyi intézmények változó üzleti gyakorlatának és üzleti modelljeinek figyelembe vételével egy egész Unióra érvényes felügyeleti kézikönyv kidolgozása és naprakészen tartása. Az európai felügyeleti kézikönyv meghatározza a bevált felügyeleti gyakorlatokat a módszertan és az eljárások vonatkozásában;
   b) hozzájárul a kötelező erejű uniós jogi aktusok következetes alkalmazásához, különösen a közös felügyeleti kultúra elősegítése, az 1. cikk (2) bekezdésében említett aktusok következetes, hatékony és eredményes alkalmazásának biztosítása, a szabályozási arbitrázs megakadályozása, a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti nézeteltérések esetén közvetítés és vitarendezés, a pénzügyi intézmények hatékony és következetes felügyeletének biztosítása, a felügyeleti kollégiumok koherens működésének biztosítása és többek között vészhelyzetekben való fellépés révén;
   c) előmozdítja a hatáskörrel rendelkező hatóságok között a feladatok és felelősségi körök átruházását;
   d) szorosan együttműködik az ERKT-val, különösen azáltal, hogy ellátja a feladatai teljesítéséhez szükséges információkkal és biztosítja az ERKT figyelmeztetéseinek és ajánlásainak megfelelő nyomon követését;
   e) a felügyeleti eredmények következetességének fokozása érdekében megszervezi és lefolytatja a hatáskörrel rendelkező hatóságok partneri felülvizsgálatait, beleértve az iránymutatások és ajánlások kibocsátását és a bevált gyakorlatok megállapítását;
   f) a hatáskörébe tartozó területen megfigyeli és értékeli a piaci fejleményeket, beleértve adott esetben különösen a lakosságnak és a kkv-knak nyújtott hitelek tendenciáit;
   g) a Hatóság feladatainak végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatás érdekében gazdasági elemzést készít a piacokról;
   h) elősegíti a betétesek és a befektetők védelmét;
   i) támogatja a felügyeleti kollégiumok következetes és koherens működését, a rendszerszintű kockázat nyomon követését, értékelését és mérését, a rendezési és szanálási tervek kidolgozását és koordinálását, magas szintű védelmet nyújtva az Unió egész területén a betétesek és a befektetők számára, továbbá hozzájárulva a fizetésképtelen pénzügyi intézmények szanálására irányuló mechanizmusok és a megfelelő finanszírozási eszközök iránti igény felmérésének kidolgozásához, annak érdekében, hogy a 21–26. cikkel összhangban erősítse a rendszerszintű kockázatokat magukban hordozó határokon átnyúló intézmények válságkezelésében részt vevő hatáskörrel rendelkező hatóságok együttműködését;
   j) elvégez minden egyéb, az e rendeletben vagy más jogalkotási aktusokban meghatározott feladatot;
   k) honlapján közzéteszi és rendszeresen naprakésszé teszi a tevékenységi területére vonatkozó információkat – különösen a hatáskörébe tartozó területeken, a nyilvántartott pénzügyi intézmények vonatkozásában –, hogy könnyen hozzáférhető tájékoztatást biztosítson a nyilvánosságnak;
  1a. A Hatóság az e rendelet szerinti feladatai ellátása során:
   a) minden rendelkezésre álló hatáskörét felhasználja; valamint
   b) a hitelintézetek biztonságának és megbízhatóságának biztosítását jelentő cél sérelme nélkül teljes mértékben figyelembe veszi a hitelintézetek különböző fajtáit, valamint méretük és üzleti modelljeik sokféleségét.
"
   b) a (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:"
Az (1) bekezdésben említett feladatok elvégzése és az e bekezdésben ráruházott hatáskörök gyakorlása során a Hatóság megfelelő figyelmet fordít a helyes szabályozás elvére, többek között az e rendelet követelményeivel összhangban elvégzett költség-haszon elemzés eredményeire."
  1b. a 9. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  A Hatóság saját szerves részeként létrehozhat egy valamennyi releváns hatáskörrel rendelkező [...] hatóságot összefogó pénzügyi innovációs bizottságot annak érdekében, hogy koordinált megközelítést alakítson ki az új, illetve innovatív pénzügyi tevékenységek szabályozási és felügyeleti kezelése tekintetében, továbbá tanáccsal szolgáljon a Hatóságnak, amelyet az az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elé tud terjeszteni."
   b) az (5) bekezdés negyedik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A Hatóság felmérheti annak szükségességét, hogy betiltsa vagy korlátozza a pénzügyi tevékenység bizonyos típusait, és amennyiben az szükségesnek bizonyul, a betiltás vagy korlátozás bevezetésének megkönnyítése céljából tájékoztatja a Bizottságot és a hatáskörrel rendelkező hatóságokat."
  2. a 18. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Káros fejlemények esetén, amelyek komolyan veszélyeztethetik a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy az Unió pénzügyi rendszere egészének vagy egy részének stabilitását, a Hatóság aktívan elősegíti, és ha szükséges, koordinálja az érintett hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságok által hozott intézkedéseket.
A Hatóságot – annak érdekében, hogy be tudja tölteni ezt a segítő és koordináló szerepet – minden vonatkozó fejleményről teljes körűen tájékoztatni kell, és megfigyelőként meg kell hívni az érintett hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságok minden ezzel kapcsolatos találkozójára."
   b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Ha a Tanács a (2) bekezdés szerinti határozatot fogadott el, valamint kivételes körülmények esetén, amikor a hatáskörrel rendelkező hatóságok koordinált intézkedése szükséges a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy az Unió pénzügyi rendszere egészének vagy egy részének stabilitását komolyan veszélyeztető káros fejlemények kezelése céljából, a Hatóság egyedi határozatokat hozhat, amelyekben előírja a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokkal összhangban hozzák meg az ezen fejlemények kezeléséhez szükséges intézkedéseket, annak biztosításával, hogy a pénzügyi intézmények és a hatáskörrel rendelkező hatóságok teljesítik az adott jogszabályokban meghatározott előírásokat."
   3. a 19. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  A 17. cikkben meghatározott hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely hatáskörrel rendelkező hatóság nem ért egyet egy másik hatáskörrel rendelkező hatóság eljárásával vagy egy intézkedésének tartalmával vagy az eljárásának hiányával az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogi aktusokban meghatározott esetekben, a Hatóság egy vagy több érintett hatáskörrel rendelkező hatóság kérésére a (2)–(4) bekezdésben meghatározott eljárással összhangban segítheti a hatáskörrel rendelkező hatóságokat a megállapodás elérésében."
  

   3a. a szöveg a 20. cikket követően a következő cikkel egészül ki:"
20a. cikk
A 2. pillér konvergenciája
A Hatóság hatáskörén belül eljárva a(z) …/…/EU irányelvvel [CRD4] összhangban támogatja a felügyeleti vizsgálat és értékelési folyamat (»2. pillér«) konvergenciáját, hogy szigorú felügyeleti standardok jöjjenek létre az Unión belül."
  3b. a 21. cikk a következőképpen módosul:
   a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  A Hatóság hatáskörén belül eljárva támogatja a 2006/48/EK irányelvben említett felügyeleti kollégiumok hatékony, eredményes és következetes működésének ösztönzését és nyomon követését, valamint az uniós jog minden felügyeleti kollégiumot átfogóan egységes alkalmazásának elősegítését. A legjobb felügyeleti gyakorlatok közelítésének céljából a Hatóság előmozdítja a közös felügyeleti terveket és a közös vizsgálatokat, és a Hatóság személyzetének lehetőséget kell biztosítani arra, hogy részt vegyen a felügyeleti kollégiumoknak a két vagy több hatáskörrel rendelkező hatóság által közösen végzett tevékenységeiben, ideértve a helyszíni vizsgálatokat is."
   b) a (2) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  A Hatóság vezető szerepet tölt be a felügyeleti kollégiumok következetes működésének biztosítása érdekében az Unióban működő határokon átnyúló intézmények esetében, figyelembe véve a 23. cikkben említett pénzügyi intézmények jelentette rendszerkockázatot, és adott esetben kollégiumi ülést hív össze."
   3c. a 22. cikk az (1) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:"
(1a)  A Hatóság legalább évente egyszer fontolóra veszi a pénzügyi intézmények egész Unióra kiterjedő kockázatértékelésének 32. cikk szerinti lefolytatását, és észrevételeiről tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Bizottságot és a Tanácsot. Amikor a Hatóság ilyen értékeléseket végez, amennyiben fontosnak vagy helyénvalónak tartja, rendelkezik az egyes részt vevő pénzügyi intézményekre vonatkozó eredmények megfelelő közzétételéről."
   3d. a 25. cikkben a (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:"
(1)  A Hatóság hozzájárul és aktívan részt vesz a pénzügyi intézmények hatékony, koherens és naprakész rendezési és szanálási terveinek kidolgozásában és koordinálásában. Az 1. cikk (2) bekezdésében említett uniós jogszabályokban foglaltak szerint adott esetben a Hatóság segítséget nyújt a csődök rendszerszintű hatásának legkisebbre szorítása érdekében a vészhelyzet esetén követendő eljárások és megelőző intézkedések kidolgozásában."
   3e. a 27. cikk (2) bekezdésében az első albekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:"
(2)  A Hatóság elemzést készít a finanszírozási mechanizmusok egy olyan egységes, szilárd és megbízható rendszerének szükségességéről, amely koordinált válságkezelési intézkedéscsomaghoz kapcsolt megfelelő finanszírozási eszközökkel rendelkezik."
   3f. a 29. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:"
Egy közös felügyeleti kultúra kialakítása érdekében a Hatóság többek között a pénzügyi intézmények változó üzleti gyakorlatának és üzleti modelljeinek figyelembe vételével egy egész Unióra érvényes egységes felügyeleti kézikönyvet dolgoz ki és tart naprakészen. Az európai felügyeleti kézikönyv meghatározza a bevált felügyeleti gyakorlatokat a módszertan és az eljárások vonatkozásában."
   3g. a 30. cikkben a (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:"
(3)  A partneri felülvizsgálatok alapján a Hatóság a 16. cikkben foglaltakkal összhangban iránymutatásokat és ajánlásokat bocsáthat ki. A hatáskörrel rendelkező hatóságok a 16. cikk (3) bekezdésével összhangban törekednek ezen iránymutatások és ajánlások betartására. A Hatóság a szabályozástechnikai vagy végrehajtás-technikai standardtervezetek 10–15. cikk szerinti kidolgozásakor figyelembe veszi a partneri felülvizsgálatok eredményét, és a feladatainak ellátása során szerzett minden más információt a legmagasabb színvonalú standardok és gyakorlatok konvergenciájának biztosítása érdekében.
(3a)  A Hatóság véleményt intéz a Bizottsághoz minden esetben, ha a partneri felülvizsgálat vagy a feladatainak ellátása során beszerzett más információk azt mutatják, hogy jogalkalmazási kezdeményezés szükséges a prudenciális fogalommeghatározások és szabályok további harmonizációjának biztosításához."
   3h. a 31. cikkben a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

A Hatóság koordinált uniós válaszra törekszik, többek között az alábbiak révén:

   a) a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti információcsere megkönnyítése;
   b) az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságok rendelkezésére bocsátandó információk körének meghatározása és adott esetben megbízhatóságának ellenőrzése;
   c) a 19. cikk sérelme nélkül, a hatáskörrel rendelkező hatóságok kérésére vagy saját kezdeményezésére nem kötelező jellegű közvetítés biztosítása;
   d) az ERKT, a Tanács és a Bizottság haladéktalan értesítése a potenciális vészhelyzetekről;
   e) valamennyi megfelelő intézkedés meghozatala olyan fejlemények esetén, amelyek veszélyeztethetik a pénzügyi piacok működését, az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságok intézkedései koordinációjának érdekében;
   f) az intézmények szabályozás szerinti jelentéstételi kötelezettségéből eredő, a hatáskörrel rendelkező hatóságoktól a 21. és a 35. cikkel összhangban kapott információk központi kezelése. A Hatóság megosztja az információkat a többi érintett hatáskörrel rendelkező hatósággal.
"
  3i. a 32. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  A Hatóság az ERKT-vel együttműködve az egész Unióra kiterjedő értékelést kezdeményez és koordinál, amelynek célja a pénzügyi intézmények káros piaci fejleményekkel szemben mutatott rugalmasságának felmérése. E céloknak megfelelően kialakítja az alábbiakat:
   a) különböző gazdasági forgatókönyvek által az intézmények pénzügyi helyzetére gyakorolt hatások értékelésére szolgáló közös módszertan;
   b) a pénzügyi intézmények rugalmasságára vonatkozó értékelések eredményeinek közzétételére vonatkozó egységes megközelítés.
   c) az egyes termékek és a forgalmazási folyamatok által valamely intézményre gyakorolt hatások értékelését szolgáló közös módszertan; valamint
   d) a stresszteszt céljaira szükségesnek ítélt eszközértékelés közös módszertanai.
"
   b) a (3) bekezdés után a szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:"
(3a)  A pénzügyi intézmények egész Unióra kiterjedő kockázatértékelésének e cikk szerinti lefolytatásához a Hatóság a 35. cikknek megfelelően és az abban foglalt feltételekkel közvetlenül információkat kérhet azoktól. Előírhatja a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak célzott felülvizsgálatok elvégzését is. A módszerek, gyakorlatok és eredmények összehasonlíthatóságának és megbízhatóságának biztosítása érdekében a 21. cikknek megfelelően és az abban foglalt feltételekkel előírhatja számukra helyszíni vizsgálatok elvégzését – akár a Hatóság részvételével is.
(3b)  A Hatóság előírhatja a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára, hogy a pénzügyi intézmények vessék alá magukat külső, a (3a) bekezdésben hivatkozott független könyvvizsgálatnak."
   4. A 35. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
35. cikk
Információgyűjtés
   (1) A Hatóság kérésére a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai a Hatóság rendelkezésére bocsátják az e rendelet által ráruházott feladatok elvégzéséhez szükséges, meghatározott formátumban feltüntetett összes információt, feltéve, hogy jogszerűen hozzáférnek a szóban forgó információkhoz ▌. A tájékoztatásnak pontosnak, átfogónak, teljes körűnek és időszerűnek kell lennie.
   (2) A Hatóság kérheti, hogy az információt rendszeres időközönként és a megadott formátumban vagy a Hatóság által jóváhagyott összehasonlítható sablonokban bocsássák rendelkezésére. E kérelmeket lehetőség szerint egységes jelentéstételi formátumban kell benyújtani.
   (3) Valamely ▌hatáskörrel rendelkező hatóság kellően indokolt kérésére a Hatóság az ágazati jogszabályokban és a 70. cikkben megállapított szakmai titoktartási szabályokkal összhangban átad minden olyan információt, amelyre a hatáskörrel rendelkező hatóságnak feladatai elvégzéséhez szüksége van.
   (4) Mielőtt e cikk alapján információt kér, a jelentési kötelezettségek megkettőzésének elkerülése érdekében a Hatóság figyelembe vesz minden rendelkezésre álló vonatkozó statisztikát, melyet az Európai Statisztikai Rendszer és a Központi Bankok Európai Rendszere készített és tett közzé.
   (5) Ha az információ nem áll rendelkezésre vagy a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem bocsátották kellő időben rendelkezésre, a Hatóság kellő indokolással és magyarázattal ellátott kérést intézhet az érintett tagállam egyéb felügyeleti hatóságaihoz, a pénzügyekre hatáskörrel rendelkező minisztériumához – amennyiben az rendelkezik prudenciális információkkal –, nemzeti központi bankjához vagy statisztikai hivatalához.
  (6) Ha nem érhető el teljes körű és pontos információ vagy az (1)–(5) bekezdések alapján nem bocsátották kellő időben rendelkezésre, a Hatóság kellő indokolással és magyarázattal tájékoztatást kérhet közvetlenül:
   a) az érintett pénzügyi intézményektől,
   b) holdingtársaságoktól és/vagy egy érintett pénzügyi intézmény fiókjaitól,
   c) egy pénzügyi csoporton vagy konglomerátumon belüli, szabályozás alá nem tartozó operatív szervezetektől, amelyek az érintett pénzügyi intézmények pénzügyi tevékenységei vonatkozásában jelentősek.

A kérések címzettjei haladéktalanul és indokolatlan késlekedés nélkül megadják a Hatóságnak a világos, pontos és teljes körű információkat.
A Hatóság e bekezdéssel és az (5) bekezdéssel összhangban tájékoztatja az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságokat a kérésekről.
A Hatóság kérésére a hatáskörrel rendelkező hatóságok segítik a Hatóságot az említett információk megszerzésében.
   (7) A Hatóság csak az e rendeletben ráruházott feladatok elvégzése érdekében használhatja fel az e cikk alapján beérkező bizalmas információkat.
   (8) Amennyiben a (6) bekezdés szerinti kérések címzettjei nem adnak haladéktalanul világos, pontos és teljes körű információkat, a Hatóság tájékoztatja adott esetben az EKB-t és az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságait, amelyek a nemzeti jogszabályok alapján együttműködnek a Hatósággal annak biztosítása érdekében, hogy teljes körűen hozzá lehessen férni minden olyan információhoz és kapcsolódó dokumentumhoz, könyvhöz vagy nyilvántartáshoz, amelyekhez a címzett hivatalosan hozzáfér az információ ellenőrzése érdekében.
"
  4a. A 36. cikk a következőképpen módosul:
   a) A (4) bekezdés harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"
Ha a Hatóság egy ajánlás nyomán nem hoz intézkedést, ennek okairól magyarázatot kell adnia az ERKT és a Tanács számára. Az ERKT-nek az ERKT-rendelet 19. cikke (5) bekezdésének megfelelően tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet."
   b) az (5) bekezdés harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"
A hatáskörrel rendelkező hatóság a legnagyobb mértékben figyelembe veszi a felügyeleti tanács álláspontját, amikor az 1092/2010/EU rendelet 17. cikkével összhangban tájékoztatja a Tanácsot és az ERKT-t. Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság értesíti a Tanácsot és az ERKT-t, értesítenie kell a Bizottságot is."
  4b. a 37. cikk a következőképpen módosul:
   a) az (1) bekezdés második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"
A banki érdekképviseleti csoport – az általa szükségesnek tartott esetben – saját kezdeményezésére, de legalább évente négyszer ülésezik."
   b) a (4) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  A Hatóság – a 70. cikkben meghatározott szakmai titoktartásra is figyelemmel – minden szükséges információt megad, és megfelelő titkársági támogatást biztosít a banki érdekképviseleti csoport számára. A megfelelő ellentételezést biztosítani kell a banki érdekképviseleti csoport nem nyereségérdekeltségű szervezeteket képviselő tagjai számára, kivéve a piaci szereplők képviselőit. Az ellentételezés legalább egyenértékű a tisztviselőkre az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata V. mellékletének 2. szakasza szerint vonatkozó megtérítési aránnyal. A banki érdekképviseleti csoport szakmai kérdésekkel foglalkozó munkacsoportokat hozhat létre. A banki érdekképviseleti csoport tagjainak megbízatása két és fél éves időtartamra szól, amelyet követően új pályázati eljárásra kerül sor."
  4c. a 40. cikk a következőképpen módosul:
   a) az (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő szöveg lép:"
   d) az Európai Központi Bank felügyeleti tanácsa által kinevezett képviselője, aki nem rendelkezik szavazati joggal;
"
   b) a (4) bekezdés után a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"
(4a)  A nem egyedi pénzügyi intézményekről szóló vitákban – amint arról a 44. cikk (4) bekezdése rendelkezik – az EKB képviselőjét elkísérheti egy másik, a központi bankok feladatai terén szakértelemmel rendelkező képviselő."
  5. a 41. cikk a következőképpen módosul:
   a) Az (1) bekezdés után a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"
(1a)  A 17. cikk alkalmazásában a felügyeleti tanács független munkacsoportot hív össze, amely a felügyeleti tanács elnökéből és hat olyan tagjából áll, akik nem lehetnek az uniós jogot feltételezhetően megsértő hatáskörrel rendelkező hatóság képviselői, és akiknek semmilyen érdekük nem fűződik az ügyhöz és nem állnak közvetlen kapcsolatban az érintett hatáskörrel rendelkező hatósággal.
A munkacsoport minden egyes tagja egy szavazattal rendelkezik.
A munkacsoport határozata akkor minősül elfogadottnak, ha a munkacsoport legalább négy tagja a határozat mellett szavaz."
   b) a (2), (3) és (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  A 19. cikk alkalmazásában a felügyeleti tanács független munkacsoportot hív össze, amely a felügyeleti tanács elnökéből és hat olyan tagjából áll, akik nem lehetnek a nézeteltérésben érintett hatáskörrel rendelkező hatóság képviselői, és semmilyen érdekük nem fűződhet a vitához és nem állnak közvetlen kapcsolatban az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságokkal.
A munkacsoport minden egyes tagja egy szavazattal rendelkezik.
A munkacsoport határozata akkor minősül elfogadottnak, ha a munkacsoport legalább négy tagja a határozat mellett szavaz.
(3)  A munkacsoport javaslatot tesz a felügyeleti tanács által a 17. és 19. cikk értelmében véglegesen elfogadandó határozatra ▌.
(4)  A felügyeleti tanács elfogadja az (1a) és a (2) bekezdésben említett munkacsoport eljárási szabályzatát"
   6. a 42. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"
Az első és a második bekezdés nem érinti a …/…/EU rendelet [az EUMSZ 127. cikkének (6) bekezdése szerinti tanácsi rendelet] által az EKB-ra ruházott feladatokat."
  7. a 44. cikk a következőképpen módosul:
   a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  A felügyeleti tanács tagjainak egyszerű többségével határoz. Minden tag egy szavazattal rendelkezik.
Az e bekezdés első albekezdésében foglaltaktól eltérve a 10–16. cikkben meghatározott intézkedések esetében, valamint a 9. cikk (5) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében és a VI. fejezet értelmében elfogadott intézkedések és határozatok esetében a felügyeleti tanácsnak a tagjainak az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikke (4) bekezdése, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló (36.) jegyzőkönyv 3. cikke szerinti minősített többségével kell meghoznia a határozatait; e minősített többségnek úgy kell kialakulnia, hogy mind a …/…/EU rendelet [az EUMSZ 127. cikkének (6) bekezdése szerinti tanácsi rendelet] szerinti mechanizmusban részt vevő tagállamokból származó tagok között, mind a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokból származó tagok között létre kell jönnie az egyszerű többségnek.
A 17. és a 19. cikket érintő határozatok esetében a munkacsoport által javasolt határozatot a felügyeleti tanácsnak a …/…/EU rendelet [az EUMSZ 127. cikkének (6) bekezdése szerinti tanácsi rendelet] szerint a felügyeleti tanács tagjainak egyszerű többségével és a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokból származó tagjai egyszerű többségével kell elfogadni.
A harmadik albekezdéstől eltérve, attól az időponttól kezdve, amikor a …/…/EU rendelet [az EUMSZ 127. cikkének (6) bekezdése szerinti tanácsi rendelet] szerinti mechanizmusban részt nem vevő tagállamok száma négy vagy kevesebb, a munkacsoport által javasolt határozatot a felügyeleti tanács tagjainak egyszerű többségével kell elfogadni, amelyhez legalább egy az említett tagállamokból érkező tag szavazata tartozik.
Minden tag egy szavazattal rendelkezik.
A munkacsoportnak a 41. cikk (2) bekezdése szerinti összetétele tekintetében a felügyeleti tanács konszenzusra törekszik. Konszenzus hiányában a felügyeleti tanács tagjainak háromnegyedes többségével határoz. Minden tag egy szavazattal rendelkezik.
A 18. cikk (3) és (4) bekezdése alapján elfogadott határozatok tekintetében, az e bekezdés első albekezdésében foglaltaktól eltérve a felügyeleti tanácsnak a …/…/EU rendelet [az EUMSZ 127. cikkének (6) bekezdése szerinti tanácsi rendelet] szerinti mechanizmusban részt vevő tagállamokból származó tagjainak egyszerű többségével és a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokból származó tagjainak egyszerű többségével kell meghoznia határozatait."
   b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  A szavazati joggal nem rendelkező tagok és a megfigyelők – az elnök, az ügyvezető igazgató és a felügyeleti tanács által kinevezett EKB-képviselő kivételével – nem vesznek részt a felügyeleti tanács olyan vitáiban, amelyek egyedi pénzügyi intézményekkel kapcsolatosak, kivéve, ha a 75. cikk (3) bekezdése vagy az 1. cikk (2) bekezdésében említett aktusok másképp rendelkeznek."
   c) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:"
(4a)  A Hatóság elnöke jogosult bármikor szavazást kérni. E jog és a Hatóság döntéshozatali folyamata hatékonyságának sérelme nélkül a Hatóság felügyeleti tanácsának a döntéshozatal során konszenzusra kell törekednie."
   8. a 45. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A felügyeleti tanács által választott tagok megbízatása két és fél évig tart. A megbízatás egyszer meghosszabbítható. Az igazgatótanács összetétele kiegyensúlyozott, arányos, és az Unió egészét tükrözi. Az igazgatótanácsnak legalább két tagja olyan tagállamot képvisel, amely nem [az EUMSZ 127. cikkének (6) bekezdése szerinti tanácsi rendelet] szerinti részt vevő tagállam és nem alakított ki az EKB-val az említett rendelet szerinti szoros együttműködést. A megbízatások átfedik egymást, és megfelelő rotációs rendszert kell alkalmazni."
   8a. a szöveg a 49. cikket követően a következő cikkel egészül ki:"
49a. cikk
Kiadások
Az elnök nyilvánosságra hozza a megtartott üléseket és a kapott vendéglátást. A kiadásokat az Európai Közösségek személyzeti szabályzatának megfelelően nyilvánosan kell vezetni."
   8b. a szöveg az 52. cikket követően a következő cikkel egészül ki:"
52a. cikk
Kiadások
Az ügyvezető igazgató nyilvánosságra hozza a megtartott üléseket és a kapott vendéglátást. A kiadásokat az Európai Közösségek személyzeti szabályzatának megfelelően nyilvánosan kell vezetni."
   8c. a 63. cikk (7) bekezdését el kell hagyni.
   8d. a 81. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  A páneurópai szintű intézmények, illetve infrastruktúrák közvetlen felügyeletének kérdését illetően a Bizottság a piaci fejleményeket, a belső piac stabilitását és az Unió egészének kohézióját figyelembe véve éves értékelési jelentést készít arról, hogy megfelelően bízták-e meg a hatóságot további felügyeleti hatáskörökkel e téren."
   8e. a szöveg a 81. cikket követően a következő cikkel egészül ki:"
81a. cikk
A szavazási szabályok felülvizsgálata
Amikor a mechanizmusban részt nem vevő tagállamok száma eléri a négyet, a Bizottság felülvizsgálja a 41. és a 44. cikkben ismertetett szavazási szabályokat, és azokról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak, figyelembe véve a rendelet hatályba lépése óta szerzett tapasztalatokat."

2. cikk

Az 1093/2010/EU rendelet 81. cikkének sérelme nélkül a Bizottság 2016. január 1-jéig jelentést tesz közzé e rendelet rendelkezéseinek az alábbiakkal kapcsolatos alkalmazásáról:

   b) az igazgatótanács összetételét; valamint
   c) a 17. és 19. cikk alkalmazásában hozandó határozatokat előkészítő független munkacsoport összetételét.

A jelentés figyelembe veszi különösen az euróövezethez tartozó vagy a …/2013/EU rendelet 6. cikkének megfelelően szoros együttműködést kialakító tagállamok számában bekövetkező változásokat, és megvizsgálja, hogy e fejlemények fényében szükséges-e e rendelkezések további módosítása annak biztosításához, hogy az EBH határozatai továbbra is a pénzügyi szolgáltatások belső piacának fenntartásával és megszilárdításával kapcsolatos érdeket szolgálják.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök

(1) HL C 11., 2013.1.15., 34. o.2 HL C 30., 2013.2.1., 6.o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat