Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0244(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0393/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0393/2012

Debates :

PV 21/05/2013 - 11

Balsojumi :

PV 22/05/2013 - 7.5
CRE 22/05/2013 - 7.5
Balsojumu skaidrojumi
PV 12/09/2013 - 13.4
CRE 12/09/2013 - 13.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0212
P7_TA(2013)0371

Pieņemtie teksti
PDF 448kWORD 46k
Trešdiena, 2013. gada 22. maijs - Strasbūra
Eiropas Banku iestāde un kredītiestāžu uzraudzība ***I
P7_TA(2013)0212A7-0393/2012
Teksts
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2013. gada 22. maijā pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza attiecībā uz tās mijiedarbību ar Padomes Regulu (ES) Nr. …/…, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku (COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD))(1)
EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(2)
attiecībā uz Komisijas priekšlikumu

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

[Grozījums Nr. 2]

------------------------------------------------------

(1) Jautājumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar 57. panta otrā punkta otro daļu (A7- 0393/2012).
(2)* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumus apzīmē ar simbolu ▌.


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. .../2013,
ar kuru Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza attiecībā uz tās mijiedarbību ar Padomes Regulu (ES) Nr. …/…, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu prudenciālas uzraudzības politiku

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu(2),

rīkojoties saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  2012. gada 29. jūnijā eurozonas valstu vai valdību vadītāji aicināja Komisiju iesniegt priekšlikumus, lai nodrošinātu vienotu uzraudzības mehānismu, kurā piedalās Eiropas Centrālā banka (ECB). Eiropadome savos 2012. gada 29. jūnija secinājumos aicināja Eiropadomes priekšsēdētāju ciešā sadarbībā ar Komisijas priekšsēdētāju, Eurogrupas priekšsēdētāju un ECB priekšsēdētāju izstrādāt konkrētu un noteiktā laikā īstenojamu ceļvedi, lai sasniegtu patiesu ekonomikas un monetāro savienību, ietverot tajā konkrētus priekšlikumus par to, kā saglabāt vienotā finanšu pakalpojumu tirgus vienotību un integritāti. ▌

(2)  Vienota uzraudzības mehānisma paredzēšana ir pirmais solis ceļā uz Eiropas banku savienības izveidi, kuras pamatā ir patiesi vienots noteikumu kopums finanšu pakalpojumu jomā un jaunas noguldījumu apdrošināšanas un noregulējuma sistēmas.

(3)  Lai nodrošinātu vienoto uzraudzības mehānismu, ar Padomes Regulu (ES) Nr. …/… [127. panta 6. punkta regula] piešķir īpašus uzdevumus ECB attiecībā uz politikas virzieniem, kas saistīti ar kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību dalībvalstīs, kuru nauda vienība ir euro. Citas dalībvalstis var piedalīties ciešā sadarbībā ar ECB. ▌

(4)  Uzraudzības uzdevumu piešķiršanai ECB attiecībā uz daļas dalībvalstu banku nozaru nekādā veidā nevajadzētu apgrūtināt iekšējā tirgus darbību finanšu pakalpojumu jomā. Šā iemesla dēļ Eiropas Banku iestādei būtu jāsaglabā tās loma un visas pašreizējās pilnvaras un pienākumi ‐ tai būtu jāturpina pilnveidot un veicināt visām dalībvalstīm piemērojamā vienotā noteikumu kopuma konsekventa piemērošana un jāsekmē uzraudzības prakses konverģence visā Savienībā.

(4a)  Ir īpaši svarīgi nodrošināt, lai banku savienībai būtu demokrātiski pārskatatbildības mehānismi.

(4b)  ECB, veicot tai uzticētos uzdevumus un neskarot mērķi nodrošināt kredītiestāžu drošumu un stabilitāti, būtu pilnībā jāņem vērā kredītiestāžu dažādība, to lielums un uzņēmējdarbības modeļi, kā arī Eiropas banku nozarē pastāvošās dažādības sistēmiskās priekšrocības.

(4c)  Lai sekmētu labākās uzraudzības prakses īstenošanu iekšējā tirgū, ir ārkārtīgi svarīgi vienoto noteikumu kopumu papildināt ar Eiropas uzraudzības rokasgrāmatu par finanšu iestāžu uzraudzību, ko izstrādājusi EBI, apspriežoties ar kompetentajām iestādēm. Minētajā uzraudzības rokasgrāmatā būtu jānosaka labākā prakse attiecībā uz uzraudzības metodēm un procesiem visā Savienībā, lai tiktu nodrošināta atbilstība starptautiskajiem un Savienības pamatprincipiem. Rokasgrāmatai nebūtu jādarbojas kā juridiski saistošiem aktiem un nebūtu jāierobežo uz vērtējumu balstīta uzraudzība. Tai būtu jāaptver visi jautājumi, uz kuriem attiecas EBI darbības joma, tostarp jautājumi patērētāju aizsardzības un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jomā, ciktāl tie piemērojami. Rokasgrāmatā būtu jānosaka riska novērtēšanas kritēriju sistēma un metodes, agrīnu brīdinājuma signālu konstatēšana un uzraudzības darbības kritēriji. Rokasgrāmata būtu jāizmanto kompetentajām iestādēm. Rokasgrāmatas izmantošana būtu jāuzskata par būtisku elementu, novērtējot uzraudzības prakses konverģenci un veicot šajā regulā minēto salīdzinošo izvērtēšanu.

(4d)  EBI informācijas pieprasījumiem vajadzētu būt pienācīgi pamatotiem un argumentētiem. Iebildumi attiecībā uz to, vai konkrēts EBI informācijas pieprasījums atbilst šajā regulā izklāstītajām prasībām, būtu jāizsaka saskaņā ar attiecīgajām procedūrām. Šāda iebilduma izteikšanai nevajadzētu atbrīvot pieprasījuma adresātu no pienākuma sniegt prasīto informāciju. Eiropas Savienības Tiesai vajadzētu būt kompetentai saskaņā ar Līgumā paredzētajām procedūrām pieņemt lēmumu par to, vai konkrēts EBI informācijas pieprasījums atbilst šajā regulā izklāstītajām prasībām.

(4e)  EBI iespējai pieprasīt finanšu iestādēm informāciju, ievērojot šajā regulā minētos nosacījumus, būtu jāattiecas uz jebkādu informāciju, kura attiecīgajai finanšu iestādei ir likumīgi pieejama, tostarp informāciju, kas ir tādu personu rīcībā, kuras attiecīgā finanšu iestāde atalgo par attiecīgu darbību veikšanu, uz revīzijām, kuras attiecīgajai finanšu iestādei nodrošina ārēji revidenti, un attiecīgu dokumentu, uzskaites dokumentu un protokolu kopijām.

(4f)  Būtu jānostiprina vienotais tirgus un jānodrošina Savienības kohēzija. Šajā sakarībā būtu uzmanīgi jāapsver tādi jautājumi kā EBI pārvaldība un balsošanas kārtība un būtu jāgarantē vienlīdzīga attieksme pret vienotajā uzraudzības mehānismā (VUM) iesaistītajām dalībvalstīm un pārējām dalībvalstīm.

(4g)  Ņemot vērā to, ka EBI, kuras darbībā ar līdzvērtīgām tiesībām piedalās visas dalībvalstis, tika izveidota ar mērķi izstrādāt vienoto noteikumu kopumu un sekmēt tā konsekventu piemērošanu, kā arī veicināt uzraudzības prakses saskaņotību Savienībā, un ņemot vērā vienotā uzraudzības mehānisma izveidi, kurā vadošā loma paredzēta ECB, EBI rīcībā būtu jānodod atbilstīgi instrumenti, kas ļautu tai efektīvi veikt uzticētos pienākumus attiecībā uz vienotā tirgus integritāti.

(5)  Ņemot vērā uzraudzības uzdevumus, kas ECB piešķirti ar Padomes Regulu (ES) Nr. …/… [127. panta 6. punkta regula], EBI vajadzētu spēt īstenot uzdevumus arī attiecībā uz ECB tādā pašā veidā kā attiecībā uz pārējām kompetentajām iestādēm. Jo īpaši nolūkā nodrošināt, ka paliek spēkā esošie mehānismi strīdu izšķiršanai un rīcībai ārkārtas situācijās, tie būtu attiecīgi jāpielāgo. ▌

(5a)  Lai ārkārtas situācijās pildītu minētos starpnieka un koordinatora pienākumus, EBI būtu jāsaņem pilnīga informācija par visiem būtiskajiem notikumiem, un tā būtu jāaicina piedalīties novērotāja statusā jebkurās attiecīgo kompetento uzraudzības iestāžu sanāksmēs. Tas ietver tiesības uzstāties ar runu šajās sanāksmēs vai ņemt cita veida dalību.

(6)  Lai nodrošinātu, ka atbilstoši tiek ņemtas vērā visu dalībvalstu intereses, un ļautu pienācīgi darboties EBI nolūkā saglabāt un padziļināt iekšējo tirgu finanšu pakalpojumu jomā, būtu jāpieņem Uzraudzības padomes balsošanas kārtība ▌.

(7)  Lēmumi par Kopienas tiesību aktu pārkāpumiem un strīdu izšķiršanu būtu jāizskata neatkarīgai darba grupai, kas sastāv no balsstiesīgiem Uzraudzības padomes locekļiem, kuriem nav nekādu interešu konfliktu un kurus ieceļ Uzraudzības padome. Lēmumus, ko darba grupa ierosina Uzraudzības padomei, būtu jāpieņem ar VUM iesaistīto dalībvalstu Uzraudzības padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu un VUM neiesaistīto dalībvalstu Uzraudzības padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

(7a)  Lēmumi attiecībā uz rīcību ārkārtas situācijās būtu jāpieņem ar Uzraudzības padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu, ko vajadzētu veidot VUM iesaistīto dalībvalstu locekļu vienkāršam balsu vairākumam un VUM neiesaistīto dalībvalstu locekļu vienkāršam balsu vairākumam.

(7b)  Lēmumi, kas attiecas uz Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–16. pantā minētajiem aktiem, kā arī pasākumiem un lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar minētās regulas 9. panta 5. punkta trešo daļu un VI nodaļu, būtu jāpieņem ar Uzraudzības padomes locekļu kvalificētu balsu vairākumu, ko vajadzētu veidot VUM iesaistīto dalībvalstu locekļu vienkāršam balsu vairākumam un VUM neiesaistīto dalībvalstu locekļu vienkāršam balsu vairākumam.

(8)  ▌EBI būtu jāsagatavo šīs darba grupas reglaments, kas nodrošina tās neatkarību un objektivitāti.

(9)  Valdes sastāvam vajadzētu būt sabalansētam, un būtu jānodrošina, ka tajā ir pienācīgi pārstāvētas dalībvalstis, kas nav iesaistītas VUM.

(9a)  Ieceļot EBI iekšējo struktūru un komiteju locekļus, būtu jānodrošina ģeogrāfiskais līdzsvars starp dalībvalstīm.

(10)  Lai nodrošinātu EBI pienācīgu darbību un to, ka visas dalībvalstis tajā ir atbilstoši pārstāvētas, balsošanas kārtība, Valdes sastāvs un neatkarīgās darba grupas sastāvs būtu jāuzrauga un pēc attiecīga laikposma jāpārskata, ņemot vērā gūto pieredzi un turpmāko attīstību.

(10a)  Neviena dalībvalsts vai dalībvalstu grupa nebūtu tieši vai netieši jādiskriminē kā finanšu pakalpojumu vieta.

(10b)  EBI būtu jānodrošina ar atbilstīgiem finanšu un personāla resursiem, lai tā varētu pienācīgi pildīt visus papildu uzdevumus, kas tai uzticēti ar šo regulu. Šajā nolūkā šie uzdevumi būtu pienācīgi jāņem vērā EBI budžeta izstrādes, izpildes un kontroles procedūrā, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 1093/2010 63. un 64. pantā. EBI būtu jānodrošina visaugstāko efektivitātes standartu ievērošana.

(11)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus, proti, nodrošināt augsta līmeņa efektīvu un konsekventu prudenciālu regulējumu un uzraudzību visās dalībvalstīs, aizsargāt iekšējā tirgus integritāti, efektivitāti un sakārtotu darbību, kā arī saglabāt finanšu sistēmas stabilitāti, nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstis, un to, ka minētās rīcības mēroga dēļ šos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1093/2010 groza šādi.

  -1. Regulas 1. pantu groza šādi:
   a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"
2.  Iestāde rīkojas saskaņā ar pilnvarām, ko tai piešķir šī regula, un atbilstīgi Direktīvas 2006/48/EK, Direktīvas 2006/49/EK, Direktīvas 2002/87/EK, Regulas (EK) Nr. 1781/2006 un Direktīvas 94/19/EK darbības jomai un attiecīgajām daļām Direktīvā 2005/60/EK, Direktīvā 2002/65/EK, Direktīvā 2007/64/EK un Direktīvā 2009/110/EK, ciktāl minētie akti attiecas uz kredītiestādēm, finanšu iestādēm un tās uzraugošajām kompetentajām iestādēm, tostarp visām direktīvām, regulām un lēmumiem, kas pamatojas uz minētajiem aktiem, kā arī visiem turpmāk pieņemtajiem juridiski saistošajiem Savienības aktiem, ar ko nosaka iestādes uzdevumus. Iestāde rīkojas arī saskaņā ar Padomes Regulu ... [ar ko ECB piešķir īpašus uzdevumus]."
   b) panta 5. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:"
Šajā nolūkā iestāde sekmē konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 2. punktā minēto aktu piemērošanu, veicina uzraudzības konverģenci, sniedz atzinumus Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai, kā arī veic tirgu ekonomisko analīzi, lai veicinātu iestādes darbības mērķa sasniegšanu."
   c) panta 5. punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu:"
Veicot savus pienākumus, iestāde rīkojas neatkarīgi, objektīvi un nediskriminējošā veidā visas Savienības interesēs."
   -1.a Regulas 2. panta 2. punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"
   f) kompetentās vai uzraudzības iestādes, kā noteikts Savienības aktos, kuri minēti šīs regulas 1. panta 2. punktā, tostarp Eiropas Centrālā Banka attiecībā uz uzdevumiem, kas tai piešķirti ar Padomes Regulu (ES) Nr. ... [ar ko ECB piešķir īpašus uzdevumus], kā arī Regulā (ES) Nr. 1094/2010 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010.
"
   -1.b Regulas 3. pantu aizstāj ar šādu:"
3. pants
Iestāžu pārskatatbildība
Regulas 2. panta a) līdz d) apakšpunktā minētās iestādes atskaitās Eiropas Parlamentam un Padomei. ECB atskaitās Eiropas Parlamentam un Padomei par to uzraudzības uzdevumu izpildi, kas tai piešķirti ar Regulu [LESD 127. panta 6. punkta Padomes Regula] saskaņā ar minēto regulu."
   1. Regulas 4. panta 2. punkta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"
* OV L .., ......., .. lpp.
   i) kompetentās iestādes, kā noteikts Direktīvā 2006/48/EK un Direktīvā 2006/49/EK, tostarp ECB jautājumos, kas saistīti ar uzdevumiem, kuri tai piešķirti ar Padomes Regulu (ES) Nr. …/…* [LESD 127. panta 6. punkta Padomes Regula], Direktīvā 2007/64/EK un kā minēts Direktīvā 2009/110/EK.
"
  1.a Regulas 8. pantu groza šādi:
   a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"
  1. Iestādei ir šādi uzdevumi:
   a) veicināt augstas kvalitātes kopēju regulatīvu un uzraudzības standartu un prakses noteikšanu, jo īpaši sniedzot atzinumus Savienības iestādēm un izstrādājot pamatnostādnes, ieteikumus, regulatīvu un īstenošanas tehnisko standartu projektus un citus lēmumus, pamatojoties uz 1. panta 2. punktā minētajiem leģislatīvajiem aktiem;
   ab) izstrādāt un atjaunināt Eiropas uzraudzības rokasgrāmatu par finanšu iestāžu uzraudzību visā Savienībā, cita starpā ņemot vērā finanšu iestāžu mainīgās uzņēmējdarbības prakses un uzņēmējdarbības modeļus. Eiropas uzraudzības rokasgrāmatā nosaka uzraudzības metožu un procesu paraugpraksi;
   b) veicināt juridiski saistošu Savienības aktu konsekventu piemērošanu, jo īpaši veidojot kopēju uzraudzības praksi, nodrošinot 1. panta 2. punktā minēto aktu konsekventu, efektīvu un konstruktīvu piemērošanu, novēršot regulatīvo arbitrāžu, veicot starpnieka funkciju un izšķirot domstarpības starp uzraudzības iestādēm, nodrošinot efektīvu un konsekventu finanšu iestāžu uzraudzību, nodrošinot uzraudzītāju kolēģiju konsekventu darbību un veicot pasākumus cita starpā ārkārtas situācijās;
   c) veicināt uzdevumu un pienākumu deleģēšanu starp kompetentajām iestādēm;
   d) cieši sadarboties ar ESRK, jo īpaši sniedzot ESRK vajadzīgo informāciju tai uzticēto uzdevumu veikšanai un nodrošinot turpmāku pasākumu veikšanu saistībā ar ESRK brīdinājumiem un ieteikumiem;
   e) organizēt un veikt kompetento iestāžu salīdzinošās izvērtēšanas analīzi, tostarp izstrādāt pamatnostādnes un ieteikumus un apzināt paraugpraksi, lai veicinātu uzraudzības rezultātu konsekvenci;
   f) uzraudzīt un izvērtēt tirgus norises tās kompetences jomā, tostarp vajadzības gadījumā tendences kredītu izsniegšanas jomā, jo īpaši mājsaimniecībām un MVU;
   g) veikt tirgu ekonomisko analīzi, lai nodrošinātu iestādes pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju;
   h) sekmēt noguldītāju un ieguldītāju aizsardzību;
   i) sekmēt uzraudzītāju kolēģiju konsekventu un saskaņotu darbību, sistēmisku risku uzraudzību, novērtēšanu un mērīšanu, atveseļošanas un noregulējuma plānu izstrādi un saskaņošanu, noguldītāju un ieguldītāju augsta līmeņa aizsardzības nodrošināšanu visā Savienībā un grūtībās nonākušu finanšu iestāžu noregulējuma metožu izstrādi, kā arī novērtējumu par vajadzību pēc piemērotiem finanšu instrumentiem, ar ko veicinātu sadarbību starp kompetentajām iestādēm, kuras iesaistītas krīžu pārvaldībā saistībā ar pārrobežu finanšu iestādēm, kas var izraisīt sistēmisku risku, saskaņā ar 21. līdz 26. pantu;
   j) veikt jebkurus citus šajā regulā vai citos tiesību aktos noteiktos īpašos uzdevumus;
   k) savā tīmekļa vietnē publicēt un regulāri atjaunināt informāciju saistībā ar tās darbību, jo īpaši tās kompetences jomā, t. i., informāciju par reģistrētajām finanšu iestādēm, lai sabiedrībai nodrošinātu viegli pieejamu informāciju;
  1.a Pildot savus uzdevumus saskaņā ar šo regulu, iestāde:
   a) pilnībā izmanto tai piešķirtās pilnvaras un
   b) neskarot mērķi nodrošināt kredītiestāžu drošumu un stabilitāti, pilnībā ņem vērā kredītiestāžu dažādību, uzņēmējdarbības modeļus un lielumu.
"
   b) panta 2. punktam pievieno šādu daļu:"
Pildot 1. punktā minētos uzdevumus un īstenojot šajā punktā minētās pilnvaras, iestāde pienācīgi ņem vērā labāka regulējuma principus, tostarp izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātus, kas iegūti saskaņā ar šīs regulas prasībām."
  1.b Regulas 9. pantu groza šādi:
   a) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:"
4.  Iestāde kā iestādes neatņemamu daļu izveido finanšu jauninājumu komiteju, kura sadarbojas ar visām attiecīgajām kompetentajām uzraudzības iestādēm, lai panāktu saskaņotu pieeju regulatīvajām un uzraudzības darbībām attiecībā uz jaunām vai novatoriskām finanšu darbībām un konsultētu iestādi, lai tā ar šo informāciju iepazīstinātu Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju."
   b) panta 5. punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu:"
Iestāde var arī izvērtēt, vai nepieciešams aizliegt vai ierobežot noteikta veida finansiālu darbību, un gadījumos, kad tas ir nepieciešams, informē Komisiju un kompetentās iestādes, lai sekmētu jebkādu šādu aizliegumu vai ierobežojumu pieņemšanu."
  2. Regulas 18. pantu groza šādi:
   a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"
1.  Tādu nelabvēlīgu notikumu gadījumā, kas var būtiski apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti, iestāde aktīvi veicina un vajadzības gadījumā saskaņo visus pasākumus, ko veic attiecīgās kompetentās uzraudzības iestādes.
Lai spētu pildīt minētos starpnieka un koordinatora pienākumus, iestāde saņem informāciju par visiem būtiskajiem notikumiem, un to aicina piedalīties novērotāja statusā jebkurās attiecīgo kompetento uzraudzības iestāžu sanāksmēs."
   b) ▌panta 3. punktu aizstāj ar šādu ▌:"
3.  Ja Padome ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar 2. punktu un ārkārtas apstākļos, kad kompetentajām iestādēm ir jārīkojas saskaņoti, reaģējot uz nelabvēlīgu notikumu attīstību, kas var nopietni apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai visas Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti, iestāde var pieņemt atsevišķus lēmumus, pieprasot kompetentajām iestādēm veikt nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem tiesību aktiem, lai reaģētu uz šādu notikumu attīstību, nodrošinot, ka finanšu iestādes un kompetentās iestādes izpilda minētajos tiesību aktos noteiktās prasības."
   3. Regulas 19. panta 1. punktā pirmo daļu aizstāj ar šādu ▌:"
1.  Neskarot 17. pantā noteiktās pilnvaras, ja kompetentā iestāde nepiekrīt citas kompetentās iestādes darbības vai bezdarbības procedūrai vai saturam gadījumos, kas paredzēti 1. panta 2. punktā minētajos aktos, iestāde pēc vienas vai vairāku iesaistīto kompetento iestāžu pieprasījuma var palīdzēt minētajām iestādēm panākt vienošanos saskaņā ar šā panta 2. līdz 4. punktā noteikto procedūru."
  

   3.a Aiz 20. panta iekļauj šādu pantu:"
20.a pants
Otrā pīlāra konverģence
Iestāde atbilstīgi savām pilnvarām veicina uzraudzības pārskatīšanas un novērtēšanas procesa (2. pīlārs) konverģenci saskaņā ar Direktīvu .../....ES [Ceturtā kapitāla prasību direktīva], lai Savienībā ieviestu stingrus uzraudzības standartus."
  3.b Regulas 21. pantu groza šādi:
   a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"
1.  Iestāde atbilstīgi savām pilnvarām veicina Direktīvā 2006/48/EK minēto uzraudzītāju kolēģiju efektīvu, konstruktīvu un saskaņotu darbību un sekmē Savienības tiesību aktu saskaņotu piemērošanu uzraudzītāju kolēģiju darbā. Lai saskaņotu uzraudzības paraugpraksi, iestāde veicina kopīgu uzraudzības plānu īstenošanu un kopīgu pārbaužu veikšanu, un iestādes darbiniekiem ir iespēja piedalīties uzraudzītāju kolēģiju darbībās, tostarp pārbaudēs uz vietas, ko kopīgi veic divas vai vairākas kompetentās iestādes."
   b) panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:"
2.  Iestāde uzņemas vadošo lomu, nodrošinot uzraudzītāju kolēģiju konsekventu darbību attiecībā uz pārrobežu iestādēm visā Savienībā, ņemot vērā sistēmisko risku, ko rada 23. pantā minētās finanšu iestādes, un attiecīgā gadījumā sasauc kolēģijas sanāksmi."
   3.c Regulas 22. pantā aiz 1. punkta iekļauj šādu punktu:"
1.a  Vismaz reizi gadā iestāde izvērtē, vai ir lietderīgi veikt Savienības mēroga novērtējumus par finanšu iestāžu noturību saskaņā ar 32. pantu, un informē Eiropas Parlamentu, Komisiju un Padomi par saviem apsvērumiem. Šādu novērtējumu veikšanas gadījumā iestāde, ja uzskata to par būtisku vai atbilstīgu, nodrošina rezultātu paziņošanu katrai iesaistītajai finanšu iestādei."
   3.d Regulas 25. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"
1.  Iestāde sniedz ieguldījumu un aktīvi līdzdarbojas, izstrādājot un saskaņojot efektīvus, konsekventus un atjauninātus finanšu iestāžu atveseļošanas un noregulējuma plānus. Gadījumos, kas paredzēti 1. panta 2. punktā minētajos tiesību aktos, iestāde arī palīdz izstrādāt procedūras ārkārtas situācijām un preventīvus pasākumus, lai mazinātu jebkādu neveiksmju sistēmisko ietekmi."
   3.e Regulas 27. panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:"
2.  Iestāde veic novērtējumu par to, vai ir vajadzīga saskaņotu, stabilu un uzticamu finansēšanas mehānismu sistēma, kurā atbilstīgi finansēšanas instrumenti būtu saistīti ar koordinētu krīzes pārvarēšanas pasākumu kopumu."
   3.f Regulas 29. panta 2. punktā iekļauj šādu daļu:"
Lai izveidotu kopēju uzraudzības praksi, iestāde izstrādā un atjaunina Eiropas uzraudzības rokasgrāmatu par finanšu iestāžu uzraudzību visā Savienībā, cita starpā ņemot vērā finanšu iestāžu mainīgās uzņēmējdarbības prakses un uzņēmējdarbības modeļus. Eiropas uzraudzības rokasgrāmatā nosaka uzraudzības metožu un procesu paraugpraksi."
   3.g Regulas 30. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"
3.  Pamatojoties uz salīdzinošo izvērtēšanu, iestāde saskaņā ar 16. pantu var izstrādāt pamatnostādnes un ieteikumus. Saskaņā ar 16. panta 3. punktu kompetentās iestādes apņemas ievērot minētās pamatnostādnes un ieteikumus. Izstrādājot regulatīvu tehnisko vai īstenošanas tehnisko standartu projektus saskaņā ar 10. līdz 15. pantu, iestāde ņem vērā salīdzinošās izvērtēšanas rezultātus un visu citu tās uzdevumu izpildē iegūto informāciju, lai nodrošinātu augstākās kvalitātes standartu un prakses konverģenci.
3.a  Iestāde sniedz Komisijai atzinumu ikreiz, kad salīdzinošās izvērtēšanas rezultāti vai cita tās uzdevumu veikšanā iegūtā informācija liecina, ka ir nepieciešams izstrādāt likumdošanas iniciatīvu, lai nodrošinātu uzraudzības definīciju un noteikumu turpmāku saskaņošanu."
   3.h Regulas 31. panta otro daļu aizstāj ar šādu:"

Iestāde veicina saskaņotu Savienības atbildes rīcību, cita starpā:

   a) veicinot informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm;
   b) nosakot tās informācijas apjomu, kura būtu jādara pieejama visām attiecīgajām kompetentajām iestādēm, un attiecīgā gadījumā pārbaudot tās uzticamību;
   c) neskarot 19. pantu, pēc kompetento iestāžu pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas veicot nesaistošu starpnieka funkciju;
   d) nekavējoties informējot ESRK, Padomi un Komisiju par visām iespējamām ārkārtas situācijām;
   e) pieņemot visus atbilstīgos pasākumus, kas vajadzīgi, lai koordinētu attiecīgo kompetento iestāžu veiktās darbības, ja ir vērojamas tendences, kas var apdraudēt finanšu tirgu darbību;
   f) apkopojot informāciju, kas saņemta no kompetentajām iestādēm saskaņā ar 21. un 35. pantu, saistībā ar iestādēm noteikto regulatīvo ziņošanas pienākumu. Iestāde paziņo šo informāciju pārējām attiecīgajām kompetentajām iestādēm;
"
  3.i Regulas 32. pantu groza šādi:
   a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"
2.  Iestāde, sadarbojoties ar ESRK, uzsāk un koordinē Savienības mēroga novērtējumus par finanšu iestāžu noturību pret nelabvēlīgu notikumu attīstību tirgū. Šajā nolūkā iestāde izstrādā:
   a) vienotas metodes, kas ļauj izvērtēt ekonomikas attīstības scenāriju ietekmi uz finanšu iestādes finansiālo stāvokli;
   b) vienotas pieejas minēto finanšu iestāžu noturības novērtējumu rezultātu paziņošanai;
   c) vienotas metodes, kas ļauj novērtēt konkrētu produktu vai izplatīšanas procesu ietekmi uz finanšu iestādi, un
   d) vienotas metodes aktīvu novērtēšanai, kuras tiek uzskatītas par tādām, kas jāizmanto stresa testos.
"
   b) aiz 3. punkta iekļauj šādus punktus:"
3.a  Lai veiktu Savienības mēroga novērtējumus par finanšu iestāžu noturību, kā aprakstīts šajā pantā, iestāde saskaņā ar 35. pantā izklāstītajiem nosacījumiem un, tos ievērojot, var tieši pieprasīt informāciju no finanšu iestādēm. Iestāde var arī prasīt, lai kompetentās iestādes veiktu īpašas pārbaudes. Iestāde var prasīt tām veikt pārbaudes uz vietas, tostarp ar iestādes līdzdalību, saskaņā ar 21. pantā izklāstītajiem nosacījumiem un, tos ievērojot, lai nodrošinātu metožu, prakses un rezultātu salīdzināmību un uzticamību.
3.b  Iestāde var prasīt, lai kompetentās iestādes nodrošinātu 3.a punktā minētās informācijas neatkarīgu revīziju finanšu iestādēs."
   4. Regulas 35. pantu aizstāj ar šādu:"
35. pants
Informācijas vākšana
   1. Pēc iestādes pieprasījuma kompetentās iestādes sniedz iestādei visu nepieciešamo informāciju norādītajos formātos, lai tā varētu veikt šajā regulā noteiktos pienākumus, ja tām ir likumīga piekļuve attiecīgajai informācijai ▌. Informācijai jābūt precīzai, saskaņotai, pilnīgai un savlaicīgai.
   2. Iestāde var arī pieprasīt, lai informācija tiktu sniegta regulāri un norādītajos formātos vai salīdzināmās veidnēs, ko apstiprinājusi iestāde. Ja iespējams, šādus pieprasījumus izdara, izmantojot vienotus ziņojuma formātus.
   3. Pēc dalībvalsts kompetentās iestādes pamatota pieprasījuma iestāde sniedz visu vajadzīgo informāciju, lai kompetentā iestāde varētu veikt savus pienākumus, saskaņā ar dienesta noslēpuma ievērošanas pienākumu, kas noteikts nozaru tiesību aktos un 70. pantā.
   4. Pirms informācijas pieprasīšanas saskaņā ar šo pantu un nolūkā izvairīties no ziņošanas pienākuma dublēšanās, iestāde ņem vērā visu attiecīgo pašreizējo statistiku, ko sagatavojusi un izplatījusi Eiropas Statistikas sistēma un Eiropas Centrālo banku sistēma.
   5. Ja informācija nav pieejama vai kompetentās iestādes to nesniedz savlaicīgi, iestāde var nosūtīt pienācīgi pamatotu un argumentētu pieprasījumu citām uzraudzības iestādēm, attiecīgās dalībvalsts ministrijai, kas atbild par finansēm, ja tās rīcībā ir prudenciālas uzraudzības informācija, attiecīgās dalībvalsts centrālajai bankai vai statistikas birojam.
  6. Ja nav pieejama pilnīga vai precīza informācija vai kompetentās iestādes saskaņā ar 1. vai 5. punktu to nesniedz savlaicīgi, iestāde var iesniegt tiešu, pienācīgi pamatotu un argumentētu informācijas pieprasījumu:
   a) attiecīgajām finanšu iestādēm,
   b) kontrolakciju sabiedrībām un/vai attiecīgās finanšu iestādes filiālēm,
   c) neregulētām funkcionējošām struktūrām finanšu grupā vai konglomerātā, kuras ir būtiskas attiecīgo finanšu iestāžu darbībām finanšu jomā.

Šādu pieprasījumu adresāti īsā laikā un bez liekas kavēšanās sniedz iestādei skaidru, precīzu un pilnīgu informāciju.
Iestāde informē attiecīgās kompetentās iestādes par pieprasījumiem saskaņā ar šo punktu un 5. punktu.
Pēc iestādes pieprasījuma kompetentās iestādes palīdz iestādei vākt minēto informāciju.
   7. Iestāde var izmantot saskaņā ar šo pantu saņemto konfidenciālo informāciju tikai nolūkā veikt savus pienākumus, kas tai uzticēti ar šo regulu.
   8. Ja pieprasījuma adresāti saskaņā ar 6. punktu īsā laikā nesniedz skaidru, precīzu un pilnīgu informāciju, iestāde attiecīgā gadījumā informē ECB un konkrētās dalībvalsts attiecīgās iestādes, kuras, ievērojot dalībvalsts tiesību aktus, sadarbojas ar iestādi, lai nodrošinātu pilnīgu piekļuvi vajadzīgajai informācijai un jebkādu dokumentu, uzskaites dokumentu vai protokolu oriģināliem, kuriem adresātam ir juridiska piekļuve, ar mērķi pārbaudīt minēto informāciju.
"
  4.a Regulas 36. pantu groza šādi:
   a) panta 4. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:"
Ja iestāde nerīkojas saskaņā ar ieteikumu, tā paskaidro ESRK un Padomei savas rīcības iemeslus. ESRK informē Eiropas Parlamentu saskaņā ar ESRK regulas 19. panta 5. punktu."
   b) panta 5. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:"
Informējot Padomi un ESRK saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 17. pantu, kompetentā iestāde pienācīgi ņem vērā Uzraudzības padomes viedokli. Ja kompetentā iestāde šādi informē Padomi un ESRK, tā informē arī Komisiju."
  4.b Regulas 37. pantu groza šādi:
   a) panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:"
Banku nozares ieinteresēto personu grupa tiekas pēc savas ierosmes, kad vien to uzskata par vajadzīgu, bet ne retāk kā četras reizes gadā."
   b) panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:"
4.  Iestāde sniedz visu nepieciešamo informāciju, ievērojot dienesta noslēpumu, kā noteikts 70. pantā, un nodrošina Banku nozares ieinteresēto personu grupai pienācīgu sekretariāta atbalstu. Tiem Banku nozares ieinteresēto personu grupas locekļiem, kuri pārstāv bezpeļņas organizācijas un nav nozares pārstāvji, nosaka atbilstīgu kompensāciju. Šāda kompensācija ir vismaz līdzvērtīga ierēdņu izdevumu atlīdzinājuma likmēm saskaņā ar Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu V pielikuma 2. iedaļu. Banku nozares ieinteresēto personu grupa var izveidot darba grupas tehnisku jautājumu risināšanai. Banku nozares ieinteresēto personu grupas locekļu pilnvaru termiņš ir divarpus gadi, pēc kura beigām tiek organizēta jauna atlases procedūra."
  4.c Regulas 40. pantu groza šādi:
   a) panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"
   d) viens Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības padomes izvirzīts pārstāvis, kam nav balsstiesību;
"
   b) aiz 4. punkta iekļauj šādu punktu:"
4.a  Diskusijās, kas nav saistītas ar atsevišķām finanšu iestādēm, kā paredzēts 44. panta 4. punktā, ECB pārstāvim var pievienoties otrs pārstāvis, kuram ir specializētas zināšanas centrālo banku uzdevumu jomā."
  5. Regulas 41. pantu groza šādi:
   a) aiz 1. punkta iekļauj šādu punktu:"
1.a  Piemērojot šīs regulas 17. pantu, Uzraudzības padome sasauc neatkarīgu darba grupu, ko veido Uzraudzības padomes priekšsēdētājs un seši citi locekļi, kuri nav tās kompetentās iestādes pārstāvji, kas, iespējams, ir pārkāpusi Savienības tiesības, un kuriem nav nekādas ieinteresētības lietā vai tiešas saiknes ar attiecīgo kompetento iestādi.
Katram darba grupas loceklim ir viena balss.
Darba grupas lēmumus pieņem, ja vismaz četri darba grupas locekļi balso par labu lēmumam."
   b) panta 2., 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem:"
2.  Piemērojot šīs regulas ▌19. pantu, Uzraudzības padome sasauc neatkarīgu darba grupu, ko veido Uzraudzības padomes priekšsēdētājs un seši citi locekļi, kuri nav to kompetento iestāžu pārstāvji, kas iesaistītas strīdā, un kuriem nav nekādas ieinteresētības konfliktā vai tiešas saiknes ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm.
Katram darba grupas loceklim ir viena balss.
Darba grupas lēmumus pieņem, ja vismaz četri darba grupas locekļi balso par labu lēmumam.
3.  Darba grupa ierosina lēmumu saskaņā ar 17. pantu vai 19. pantu, un galīgo lēmumu pieņem Uzraudzības padome ▌.
4.  Uzraudzības padome pieņem 1.a un 2. punktā minētās darba grupas reglamentu ▌."
   6. Regulas 42. pantā iekļauj šādu daļu:"
Pirmais un otrais punkts neskar uzdevumus, kas ECB piešķirti ar Regulu (ES) Nr. …/… [LESD 127. panta 6. punkta Padomes Regula]."
  7. Regulas 44. pantu groza šādi:
   a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"
1.  Uzraudzības padomē lēmumus pieņem ar tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Katram loceklim ir viena balss.
Par 10.–16. pantā minētajiem aktiem, kā arī pasākumiem un lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 9. panta 5. punkta trešo daļu un VI nodaļu, un, atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, Uzraudzības padome pieņem lēmumus ar tās locekļu kvalificētu balsu vairākumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 16. panta 4. punktu un 36. protokola par pārejas noteikumiem 3. pantu, ietverot vismaz iesaistīto dalībvalstu locekļu vienkāršu balsu vairākumu, atbilstīgi Regulai (ES) Nr. .../... [LESD 127. panta 6. punkta Padomes Regula], un neiesaistīto dalībvalstu locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
Attiecībā uz lēmumiem saskaņā ar 17. un 19. pantu darba grupas ierosināto lēmumu pieņem ar iesaistīto dalībvalstu Uzraudzības padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu ▌saskaņā ar Regulu (ES) Nr. …/… [LESD 127. panta 6. punkta Padomes Regula] un ar neiesaistīto dalībvalstu locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
Atkāpjoties no trešās daļas, sākot ar dienu, kad četras vai mazāk dalībvalstis nav iesaistītās dalībvalstis saskaņā ar Regulu (ES) Nr. …/… [LESD 127. panta 6. punkta Padomes Regula] ▌, darba grupas ierosināto lēmumu pieņem ar Uzraudzības padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu, kurā šādi balsojis vismaz viens minēto dalībvalstu loceklis.
Katram loceklim ir viena balss.
Attiecībā uz darba grupas sastāvu saskaņā ar 41. panta 2. punktu Uzraudzības padome cenšas panākt vienprātību. Ja nav iespējams panākt vienprātību, Uzraudzības padomes lēmumus pieņem ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu. Katram loceklim ir viena balss.
Attiecībā uz lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 18. panta 3. un 4. punktu, un, atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, Uzraudzības padome pieņem lēmumus ar iesaistīto dalībvalstu locekļu vienkāršu balsu vairākumu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. …/… [LESD 127. panta 6. punkta Padomes Regula] un ar neiesaistīto dalībvalstu locekļu vienkāršu balsu vairākumu."
   b) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:"
4.  Uzraudzības padomes locekļi, kuriem nav balsstiesību, un novērotāji, izņemot priekšsēdētāju, izpilddirektoru un Uzraudzības padomes izvirzīto ECB pārstāvi, nepiedalās Uzraudzības padomes diskusijās, kas saistītas ar atsevišķām finanšu iestādēm, ja vien 75. panta 3. punktā vai aktos, kuri minēti 1. panta 2. punktā, nav paredzēts citādi."
   c) pantā iekļauj šādu punktu:"
4.a   Iestādes priekšsēdētājam ir tiesības rīkot balsošanu jebkurā laikā. Neskarot šīs tiesības un iestādes lēmumu pieņemšanas procedūru efektivitāti, iestādes Uzraudzības padome lēmumu pieņemšanā cenšas panākt vienprātību."
   8. Regulas 45. panta 1. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:"
Uzraudzības padomes ievēlēto locekļu pilnvaru termiņš ir divarpus gadi. Minēto termiņu var pagarināt vienu reizi. Valdes sastāvs ir līdzsvarots un proporcionāls, kā arī atspoguļo visu Savienību kopumā. Valdē ir vismaz divi pārstāvji no valstīm, kas nav iesaistītās dalībvalstis saskaņā ar regulu [LESD 127. panta 6. punkta Padomes Regula] un kas nav arī uzsākušas ciešu sadarbību ar ECB saskaņā ar minēto regulu. Pilnvaras pārklājas, un tiek veikti attiecīgi pasākumi rotācijas nodrošināšanai."
   8.a Aiz 49. panta iekļauj šādu pantu:"
49.a pants
Izdevumi
Priekšsēdētājs publisko notikušās sanāksmes un saņemto viesmīlību. Sanāksmju izdevumus publiski reģistrē saskaņā ar Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumiem."
   8.b Aiz 52. panta iekļauj šādu pantu:"
52.a pants
Izdevumi
Izpilddirektors publisko notikušās sanāksmes un saņemto viesmīlību. Sanāksmju izdevumus publiski reģistrē saskaņā ar Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumiem."
   8.c Regulas 63. panta 7. punktu svītro.
   8.d Regulas 81. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"
3.  Attiecībā uz iestāžu vai Eiropas mēroga infrastruktūru tiešas uzraudzības jautājumiem un ņemot vērā tirgus norises, iekšējā tirgus stabilitāti un kopējo Savienības kohēziju, Komisija izstrādā gada ziņojumu par to, cik lietderīgi ir uzticēt iestādei papildu uzraudzības pienākumus šajā jomā."
   8.e Aiz 81. panta iekļauj šādu pantu:"
81.a pants
Balsošanas noteikumu pārskatīšana
No dienas, kad to dalībvalstu skaits, kuras ir neiesaistītās dalībvalstis, sasniedz četras, Komisija pārskata to 41. un 44. pantā aprakstītās balsošanas kārtības darbību un ziņo par to Eiropas Parlamentam, Eiropadomei un Padomei, ņemot vērā kopš šīs regulas spēkā stāšanās gūto pieredzi."

2. pants

Neskarot Regulas (ES) Nr. 1093/2010 81. pantu, Komisija līdz 2016. gada 1. janvārim publicē ziņojumu par šīs regulas noteikumu piemērošanu attiecībā uz:

   b) Valdes sastāvu un
   c) tās neatkarīgās grupas sastāvu, kas sagatavo lēmumus 17. un 19. panta vajadzībām.

Ziņojumā jo īpaši ņem vērā jebkādus notikumus virknē to dalībvalstu, kuru naudas vienība ir euro vai kuru kompetentās iestādes ir iesaistījušās ciešā sadarbībā saskaņā ar Regulas …/… 6. pantu, un tajā tiek pārbaudīts, vai šādu notikumu dēļ ir vajadzīgas minēto noteikumu papildu korekcijas, lai nodrošinātu, ka EBI lēmumi tiek pieņemti finanšu pakalpojumu iekšējā tirgus saglabāšanas un stiprināšanas interesēs.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

priekšsēdētājs

Padomes vārdā –

(1) OV C 11, 15.1.2013., 34. lpp.
(2) OV C 30, 1.2.2013., 6. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika