Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0244(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0393/2012

Teksty złożone :

A7-0393/2012

Debaty :

PV 21/05/2013 - 11

Głosowanie :

PV 22/05/2013 - 7.5
CRE 22/05/2013 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania
PV 12/09/2013 - 13.4
CRE 12/09/2013 - 13.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0212
P7_TA(2013)0371

Teksty przyjęte
PDF 461kWORD 47k
Środa, 22 maja 2013 r. - Strasburg
Europejski Urząd Nadzoru i nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi***I
P7_TA(2013)0212A7-0393/2012
Tekst
 Tekst skonsolidowany

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 22 maja 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) w odniesieniu do jego powiązania z rozporządzeniem Rady (UE) nr …/… powierzającym Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD))(1)
POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO(2)
do wniosku Komisji

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

[Poprawka 2]

------------------------------------------------------

(1) Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi (A7-0393/2012).
(2)* Poprawki: nowy lub zmieniony tekst jest zaznaczony kursywą i wytłuszczeniem; skreślenia są zaznaczone symbolem ▌.


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr .../2013
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) w odniesieniu do jego powiązania z rozporządzeniem Rady (UE) nr .../... powierzającym Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego(2),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W dniu 29 czerwca 2012 r. szefowie państw lub rządów strefy euro wezwali Komisję do przedstawienia wniosków w sprawie ustanowienia jednolitego mechanizmu nadzorczego z udziałem Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „EBC”). W swoich konkluzjach z dnia 29 czerwca 2012 r. Rada Europejska wezwała przewodniczącego Rady Europejskiej do opracowania, w ścisłej współpracy z przewodniczącym Komisji, przewodniczącym Eurogrupy i prezesem EBC, konkretnego harmonogramu działań na rzecz urzeczywistnienia prawdziwej unii gospodarczej i walutowej, obejmującego konkretne propozycje zachowania jedności i integralności jednolitego rynku usług finansowych ▌.

(2)  Ustanowienie jednolitego mechanizmu nadzorczego jest pierwszym krokiem do utworzenia europejskiej unii bankowej, której podstawą będzie prawdziwy jednolity zbiór przepisów dotyczących usług finansowych, a także nowe ramy gwarantowania depozytów oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

(3)  W celu ustanowienia jednolitego mechanizmu nadzorczego rozporządzenie Rady (UE) nr .../... [rozporządzenie na podstawie art. 127 ust. 6 TFUE] powierza EBC szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi w państwach członkowskich, których walutą jest euro. Inne państwa członkowskie mogą przystąpić do ścisłej współpracy z EBC. ▌

(4)  Powierzenie EBC zadań nadzorczych w sektorze bankowym w odniesieniu do części państw członkowskich Unii nie powinno w żaden sposób zakłócać funkcjonowania rynku wewnętrznego w dziedzinie usług finansowych. W związku z tym Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (zwany dalej „Urzędem”) powinien utrzymać pełnioną rolę i zachować wszystkie dotychczasowe uprawnienia i zadania: powinien on kontynuować prace nad jednolitym zbiorem przepisów mającym zastosowanie do wszystkich państw członkowskich i przyczyniać się do jego spójnego wdrażania oraz podnosić konwergencję praktyk nadzorczych w całej Unii.

(4a)  Unia bankowa koniecznie powinna obejmować mechanizmy odpowiedzialności demokratycznej.

(4b)  Wykonując powierzone mu zadania, bez uszczerbku dla celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i dobrej kondycji instytucji kredytowych, Urząd powinien w pełni uwzględniać różnorodność instytucji kredytowych oraz ich wielkość i model biznesowy, a także korzyści systemowe płynące z różnorodności w europejskim sektorze bankowym.

(4c)  Dla wspierania najlepszych praktyk nadzorczych na rynku wewnętrznym kwestią zasadniczą jest uzupełnienie jednolitego zbioru przepisów o europejski podręcznik nadzoru dotyczący nadzoru instytucji finansowych, opracowany przez Urząd po konsultacji z właściwymi organami. W podręczniku nadzoru należy wskazać najlepsze praktyki z całej Unii, jeśli chodzi o metodologię i procesy nadzoru, z myślą o przestrzeganiu podstawowych zasad międzynarodowych i unijnych. Podręcznik nie powinien przyjmować formy aktów prawnie wiążących ani ograniczać nadzoru uznaniowego. Powinien obejmować wszystkie sprawy objęte zakresem kompetencji Urzędu, w tym w dziedzinie ochrony konsumenta i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Powinien określać wskaźniki i metodologię oceny ryzyka, identyfikację wczesnych ostrzeżeń oraz kryteria dotyczące działań nadzorczych. Z podręcznika powinny korzystać właściwe organy. Korzystanie z podręcznika należy uznać za istotny element w ocenie konwergencji praktyk nadzorczych i we wzajemnych ocenach, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu.

(4d)  Kierowane przez Urząd wnioski o informacje powinny być należycie uzasadnione i umotywowane. Zastrzeżenia co do zgodności danego wniosku Urzędu o informacje z wymaganiami wprowadzonymi w niniejszym rozporządzeniu powinny być zgłaszane zgodnie z odpowiednimi procedurami. Wniesienie zastrzeżenia nie powinno zwalniać adresata wniosku z obowiązku dostarczenia informacji. Do stwierdzenia, zgodnie z procedurami określonymi w Traktacie, czy dany wniosek Urzędu o informacje jest zgodny z wymaganiami wprowadzonymi w niniejszym rozporządzeniu, właściwy powinien być Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(4e)  Możliwość złożenia przez Urząd wniosku o informacje od instytucji finansowych na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu powinna dotyczyć wszelkich informacji, do których dana instytucja finansowa ma dostęp zgodnie z prawem, w tym informacji będących w posiadaniu osób wynagradzanych przez daną instytucję finansową za prowadzenie stosownej działalności, audytów prowadzonych na rzecz danej instytucji finansowej przez audytorów zewnętrznych, kopii określonych dokumentów, ksiąg i zapisów.

(4f)  Należy zagwarantować funkcjonowanie jednolitego rynku i spójność Unii. W związku z tym należy starannie rozważyć takie zagadnienia, jak ustalenia dotyczące zarządzania i głosowania w Urzędzie, a także zagwarantować równe traktowanie państw członkowskich uczestniczących w jednolitym mechanizmie nadzorczym i innych państw członkowskich.

(4g)  Ponieważ Urząd, w którego pracach uczestniczą na równych prawach wszystkie państwa członkowskie, został utworzony w celu opracowania jednolitego zbioru przepisów oraz przyczynienia się do ich spójnego stosowania, a także poprawy spójności praktyk nadzorczych w obrębie Unii, a także ze względu na utworzenie jednolitego mechanizmu nadzorczego, w którym główną rolę odgrywa EBC, Urząd powinien dysponować odpowiednimi instrumentami, które powinny pozwolić mu na efektywne wykonywanie powierzonych mu zadań dotyczących integralności jednolitego rynku.

(5)  W związku z zadaniami nadzorczymi powierzonymi EBC na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr …/… [rozporządzenie na podstawie art. 127 ust. 6 TFUE] Urząd powinien być w stanie wykonywać swoje zadania w również w odniesieniu do EBC w taki sam sposób, jak w odniesieniu do pozostałych właściwych organów. Należy w szczególności odpowiednio dostosować istniejące mechanizmy rozstrzygania sporów i podejmowania działań w sytuacjach nadzwyczajnych, aby utrzymać ich skuteczność. ▌

(5a)  Aby Urząd był w stanie wykonywać w sytuacjach nadzwyczajnych zadania z zakresu wspierania i koordynacji, powinien być w pełni informowany o wszelkich istotnych zmianach, a także zapraszany do udziału w charakterze obserwatora we wszelkich istotnych spotkaniach odpowiednich właściwych organów nadzoru. Obejmuje to prawo do zabierania głosu lub przedstawiania dowolnego innego wkładu w spotkanie.

(6)  Aby zapewnić odpowiednie uwzględnienie interesów wszystkich państw członkowskich oraz umożliwić prawidłowe funkcjonowanie Urzędu w celu utrzymania i pogłębienia rynku wewnętrznego w dziedzinie usług finansowych, należy dostosować zasady głosowania w Radzie Organów Nadzoru▌.

(7)  Decyzje dotyczące naruszenia prawa Unii i rozstrzygania sporów powinny być rozpatrywane przez niezależny zespół złożony z posiadających prawo głosu członków Rady Organów Nadzoru, niebędących w sytuacji konfliktu interesów, wyznaczonych przez Radę Organów Nadzoru. Decyzje zaproponowane Radzie Organów Nadzoru przez zespół powinny być przyjmowane zwykłą większością głosów ▌członków Rady Organów Nadzoru z państw członkowskich uczestniczących w jednolitym mechanizmie nadzorczym i zwykłą większością głosów członków z państw członkowskich nieuczestniczących w tym mechanizmie.

(7a)  Decyzje dotyczące działań w sytuacjach nadzwyczajnych powinny być przyjmowane zwykłą większością głosów Rady Organów Nadzoru, w tym zwykłą większością głosów członków z państw członkowskich uczestniczących w jednolitym mechanizmie nadzorczym i zwykłą większością głosów członków z państw członkowskich nieuczestniczących w tym mechanizmie.

(7b)  Decyzje dotyczące aktów określonych w art. 10–16 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 oraz środki i decyzje przyjmowane na mocy art. 9 ust. 5 akapit trzeci oraz przepisów rozdziału VI tego rozporządzenia powinny być przyjmowane kwalifikowaną większością głosów członków Rady Organów Nadzoru, w tym zwykłą większością głosów członków z państw członkowskich uczestniczących w jednolitym mechanizmie nadzorczym i zwykłą większością głosów członków z państw członkowskich nieuczestniczących w tym mechanizmie.

(8)  ▌Urząd powinien opracować regulamin prac zespołu gwarantujący jego niezależność i obiektywizm.

(9)  Skład Zarządu powinien być wyważony i zapewniać odpowiednią reprezentację państw członkowskich nieuczestniczących w jednolitym mechanizmie nadzorczym.

(9a)  Mianując członków organów wewnętrznych i komitetów Urzędu, należy zapewnić równowagę geograficzną wśród państw członkowskich.

(10)  Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Urzędu i odpowiednią reprezentację wszystkich państw członkowskich, należy monitorować zasady głosowania, skład Zarządu oraz skład niezależnego zespołu, a po upływie określonego czasu i z uwzględnieniem nabytych doświadczeń oraz późniejszych wydarzeń dokonać ich przeglądu.

(10a)  Nie należy pośrednio ani bezpośrednio dyskryminować żadnego państwa członkowskiego ani grupy państw członkowskich jako miejsca świadczenia usług finansowych.

(10b)  Urząd powinien dysponować odpowiednimi zasobami finansowymi i ludzkimi, aby właściwie wykonywać wszelkie dodatkowe zadania powierzone mu na mocy niniejszego rozporządzenia. W tym celu zadania te powinny zostać należycie uwzględnione w procedurze sporządzania, wykonania i kontroli jego budżetu, określonej w art. 63 i 64 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010. Urząd powinien zapewniać przestrzeganie najwyższych standardów efektywności.

(11)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, mianowicie zagwarantowanie wysokiego poziomu ▌skuteczności i spójności regulacji ostrożnościowej i nadzoru ostrożnościowego we wszystkich państwach członkowskich, ochrona integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz utrzymanie stabilności systemu finansowego, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na skalę działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tych celów,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 1093/2010 wprowadza się następujące zmiany:

  -1. w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:
   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.  Urząd działa w ramach uprawnień przyznanych niniejszym rozporządzeniem i zgodnie z zakresem dyrektywy 2006/48/WE, dyrektywy 2006/49/WE, dyrektywy 2002/87/WE, rozporządzenia (WE) nr 1781/2006, dyrektywy 94/19/WE oraz, w stopniu, w jakim akty te mają zastosowanie do instytucji kredytowych i finansowych oraz właściwych organów, które je nadzorują, zgodnie z zakresem stosownych części dyrektywy 2005/60/WE, dyrektywy 2002/65/WE, dyrektywy 2007/64/WE i dyrektywy 2009/110/WE, w tym wszystkich dyrektyw, rozporządzeń i decyzji wydanych na podstawie tych aktów oraz wszelkich przyszłych prawnie wiążących aktów unijnych powierzających zadania Urzędowi. Urząd działa również zgodnie z rozporządzeniem Rady ... [powierzającym EBC szczególne zadania]."
   b) ust. 5 akapit drugi otrzymuje brzmienie:"
W związku z powyższymi celami Urząd przyczynia się do spójnego, efektywnego i skutecznego stosowania aktów, o których mowa w ust. 2, wspiera konwergencję praktyk nadzorczych, przedstawia opinie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji oraz prowadzi analizy ekonomiczne rynków, dążąc do osiągnięcia wyznaczonego mu celu."
   c) ust. 5 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:"
Wykonując swoje zadania, Urząd działa niezależnie, obiektywnie i w sposób niedyskryminujący, mając na względzie interesy całej Unii."
   -1a. art. 2 ust. 2 lit. f) otrzymuje brzmienie:"
   f) właściwe organy lub organy nadzoru wymienione w aktach unijnych, o których mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w tym EBC w odniesieniu do zadań powierzonych mu rozporządzeniem Rady (UE) nr ... [powierzającym EBC szczególne zadania], a także w rozporządzeniu (UE) nr 1094/2010 i rozporządzeniu (UE) nr 1095/2010.
"
   -1b. art. 3 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 3
Odpowiedzialność organów
Organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a)–d), odpowiadają przed Parlamentem Europejskim i Radą. EBC odpowiada przed Parlamentem Europejskim i Radą za wykonywanie zadań nadzorczych powierzonych mu w rozporządzeniu [rozporządzenie Rady na podstawie art. 127 ust. 6 TFUE], zgodnie z tym rozporządzeniem."
   1. art. 4 pkt 2) ppkt (i) otrzymuje brzmienie:"
* Dz.U. ... z ..., s....
   (i) właściwe organy określone w dyrektywach 2006/48/WE i 2006/49/WE, w tym EBC w sprawach dotyczących zadań powierzonych mu na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr .../...* [rozporządzenie Rady na podstawie art. 127 ust. 6 TFUE], oraz w dyrektywie 2007/64/WE, a także właściwe organy, o których mowa w dyrektywie 2009/110/WE;
"
  1a. w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:
   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:"
  1. Urząd pełni następujące zadania:
   a) przyczynia się do ustanowienia wspólnych standardów i praktyk regulacyjnych i nadzorczych wysokiej jakości, w szczególności przez przedstawianie opinii instytucjom Unii oraz przez opracowywanie wytycznych, zaleceń, projektów regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych i innych decyzji, opartych na aktach ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2;
   ab) opracowuje i aktualizuje – biorąc pod uwagę m.in. zmieniające się praktyki i modele biznesowe instytucji finansowych – europejski podręcznik nadzoru dotyczący nadzoru nad instytucjami finansowymi w całej Unii; europejski podręcznik nadzoru określa najlepsze praktyki nadzorcze w zakresie metodologii i procesów;
   b) przyczynia się do spójnego stosowania prawnie wiążących aktów unijnych, w szczególności przez budowanie wspólnej kultury nadzoru, zapewnianie spójnego, efektywnego i skutecznego stosowania aktów, o których mowa w art. 1 ust. 2, zapobieganie arbitrażowi regulacyjnemu, mediację i rozstrzyganie sporów między właściwymi organami, zapewnianie skutecznego i spójnego nadzoru nad instytucjami finansowymi, zapewnianie spójności działań kolegiów organów nadzoru oraz podejmowanie działań, m.in. w sytuacjach nadzwyczajnych;
   c) ułatwia delegowanie zadań i kompetencji pomiędzy właściwymi organami;
   d) ściśle współpracuje z ERRS, w szczególności przez dostarczanie jej wszelkich informacji koniecznych do realizacji jej zadań oraz przez zapewnianie podejmowania odpowiednich działań w reakcji na jej ostrzeżenia i zalecenia;
   e) organizuje i prowadzi analizy wzajemnych ocen właściwych organów, w tym przez wydawanie wytycznych i zaleceń oraz określanie najlepszych praktyk w celu poprawy spójności wyników nadzoru;
   f) monitoruje i ocenia zmiany na rynku w obszarze kompetencji Urzędu, w tym, w stosownych przypadkach, tendencje w udzielaniu kredytów, zwłaszcza gospodarstwom domowym oraz MŚP;
   g) prowadzi analizy ekonomiczne rynków, by uzyskiwać informacje niezbędne do wykonywania jego zadań;
   h) wspiera ochronę deponentów i inwestorów;
   i) wspiera konsekwentne i spójne funkcjonowanie kolegiów organów nadzoru, monitorowanie, ocenianie i mierzenie ryzyka systemowego, opracowywanie i koordynowanie planów naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, zapewniając wysoki poziom ochrony deponentów i inwestorów w całej Unii oraz opracowując metody prowadzenia postępowania naprawczego wobec upadających instytucji finansowych, a także oceny zapotrzebowania na odpowiednie instrumenty finansowe, z myślą o wspieraniu współpracy między właściwymi organami zaangażowanymi w zarządzanie kryzysowe w przypadku instytucji transgranicznych mogących potencjalnie wywołać ryzyko systemowe, zgodnie z art. 21–26;
   j) wypełnia wszelkie inne szczegółowe zadania określone w niniejszym rozporządzeniu lub w innych aktach ustawodawczych;
   k) publikuje i regularnie aktualizuje na swojej stronie internetowej informacje dotyczące obszaru jego działań, w szczególności – w zakresie jego uprawnień – dotyczących zarejestrowanych instytucji finansowych, aby zapewnić społeczeństwu łatwy dostęp do informacji.
  1a. Wykonując swoje zadania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, Urząd:
   a) w pełni wykorzystuje dostępne mu uprawnienia oraz
   b) bez uszczerbku dla celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i dobrej kondycji instytucji kredytowych, w pełni uwzględnia różnorodność instytucji kredytowych oraz ich wielkość i modele biznesowe.
"
   b) w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:"
Wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, oraz wykonując uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie, Urząd należycie uwzględnia zasady lepszego stanowienia prawa, w tym wyniki analizy kosztów i korzyści przeprowadzonej zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia."
  1b. w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:
   a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:"
4.  Urząd powołuje komisję ds. innowacji finansowych, stanowiącą nieodłączną część Urzędu, w skład której wchodzą wszystkie istotne właściwe organy nadzoru […], w celu osiągnięcia skoordynowanego podejścia regulacyjnego i nadzorczego w stosunku do nowych lub innowacyjnych rodzajów działalności finansowej oraz udzielania porad, które Urząd przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji."
   b) ust. 5 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:"
»Urząd może również oceniać potrzebę zakazania lub ograniczenia pewnych typów działalności finansowej i w razie potrzeby informować Komisję i właściwe organy, aby ułatwić przyjęcie wszelkich takich zakazów lub ograniczeń.«;"
  2. w art. 18 wprowadza się następujące zmiany:
   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:"
1.  W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, który może poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich integralności lub stabilności całego systemu finansowego w Unii lub jego części, Urząd aktywnie ułatwia i w razie potrzeby koordynuje wszelkie działania podejmowane przez odpowiednie właściwe organy nadzoru.
Aby umożliwić Urzędowi takie ułatwianie i koordynowanie działań, Urząd jest dokładnie informowany o wszelkich istotnych zmianach, a także zapraszany do udziału w charakterze obserwatora we wszelkich stosownych spotkaniach odpowiednich właściwych organów nadzoru."
   b) ▌ust. 3 otrzymuje brzmienie:"
3.  W przypadku przyjęcia przez Radę decyzji na mocy ust. 2 i w wyjątkowych okolicznościach, kiedy niezbędne są skoordynowane działania właściwych organów w związku z niekorzystnym rozwojem sytuacji, który może poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich integralności lub stabilności całego systemu finansowego w Unii lub jego części, Urząd może przyjąć indywidualne decyzje zobowiązujące właściwe organy do podjęcia niezbędnych działań zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2, w celu zaradzenia takiemu rozwojowi sytuacji przez zapewnienie spełniania przez instytucje finansowe i właściwe organy wymogów ustanowionych w tych przepisach.»;"
   3. ▌art. 19 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: "
»1.  Bez uszczerbku dla uprawnień określonych w art. 17, jeżeli właściwy organ nie zgadza się z procedurą, podjętym działaniem lub zaniechaniem działania przez inny właściwy organ w przypadkach określonych w aktach, o których mowa w art. 1 ust. 2, na wniosek co najmniej jednego zainteresowanego właściwego organu Urząd może udzielić tym organom wsparcia w osiągnięciu porozumienia zgodnie z procedurą określoną w ust. 2-4."
  

   3a. po art. 20 dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 20a
Konwergencja drugiego filaru
W ramach swoich uprawnień Urząd wpiera konwergencję przeglądu nadzorczego i procesu oceny (»drugi filar«) zgodnie z dyrektywą .../... [CRD4 – czwarta zmiana dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych], aby wprowadzić mocne standardy nadzorcze w Unii."
  3b. w art. 21 wprowadza się następujące zmiany:
   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:"
1.  W ramach swoich uprawnień Urząd wspiera efektywne, skuteczne i spójne funkcjonowanie kolegiów organów nadzoru, o których mowa w dyrektywie 2006/48/WE, a także wspiera spójność stosowania prawa unijnego w kolegiach organów nadzoru. Mając na celu konwergencję najlepszych praktyk nadzoru, Urząd wspiera wspólne plany nadzorcze i wspólne kontrole, a personel Urzędu może uczestniczyć w działaniach kolegiów organów nadzoru, w tym w kontrolach na miejscu, prowadzonych wspólnie przez co najmniej dwa właściwe organy."
   b) ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"
2.  Urząd odgrywa przewodnią rolę w zapewnianiu konsekwentnego funkcjonowania kolegiów organów nadzorczych w odniesieniu do instytucji transgranicznych w całej Unii, z uwzględnieniem ryzyka systemowego stwarzanego przez instytucje finansowe, o których mowa w art. 23, i w odpowiednich przypadkach zwołują posiedzenie kolegium."
   3c. w art. 22 po ust. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:"
1a.  Co najmniej raz w roku Urząd rozważa zasadność przeprowadzenia ogólnounijnych ocen odporności instytucji finansowych zgodnie z art. 32 i informuje Parlament Europejski, Komisję i Radę o swoich wnioskach. W przypadku przeprowadzenia takich ocen Urząd, jeżeli uzna to za istotne lub stosowne, zapewnia ujawnienie wyników dotyczących poszczególnych uczestniczących instytucji finansowych."
   3d. art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:"
1.  Urząd przyczynia się do opracowywania i koordynowania skutecznych, spójnych i aktualnych planów naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, jak również aktywnie uczestniczy w wykonaniu tych planów. W przypadkach przewidzianych w aktach ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2, Urząd wspiera również opracowanie procedur mających zastosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych oraz środków zapobiegawczych służących zminimalizowaniu systemowych skutków wszelkich przypadków upadłości."
   3e. art. 27 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"
2.  Urząd dostarcza swoją ocenę tego, czy potrzebny jest system spójnych, solidnych i wiarygodnych mechanizmów finansowania obejmujących odpowiednie instrumenty finansowe powiązane z pakietem skoordynowanych uzgodnień w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych."
   3f. w art. 29 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:"
W celu budowania wspólnej kultury nadzoru Urząd opracowuje i aktualizuje – biorąc pod uwagę m.in. zmieniające się praktyki i modele biznesowe instytucji finansowych – europejski podręcznik nadzoru na temat nadzoru instytucji finansowych dla całej Unii. Europejski podręcznik nadzoru określa najlepsze praktyki nadzorcze w zakresie metodologii i procesów."
   3g. art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:"
3.  Na podstawie wzajemnej oceny Urząd może wydawać wytyczne i zalecenia zgodnie z art. 16. Zgodnie z art. 16 ust. 3 właściwe organy dokładają starań, aby zastosować się do tych wytycznych i zaleceń. Przy opracowywaniu projektów regulacyjnych lub wykonawczych standardów technicznych zgodnie z art. 10-15 Urząd bierze pod uwagę wynik wzajemnej oceny wraz z wszelkimi innymi informacjami uzyskanymi podczas wykonywania swoich zadań w celu zapewnienia konwergencji standardów i praktyk o najwyższej jakości.
3a.  Urząd kieruje opinię do Komisji, jeżeli wzajemna ocena lub inne informacje uzyskane podczas wykonywania jego zadań wykazują, że do zapewnienia dalszej harmonizacji definicji i norm ostrożnościowych niezbędna jest inicjatywa ustawodawcza."
   3h. art. 31 akapit drugi otrzymuje brzmienie:"

Urząd wspiera skoordynowaną reakcję na poziomie Unii, między innymi poprzez:

   a) ułatwianie wymiany informacji między właściwymi organami;
   b) określanie zakresu i sprawdzanie w odpowiednich przypadkach wiarygodności informacji, które powinny być udostępnione wszystkim zainteresowanym właściwym organom;
   c) bez uszczerbku dla przepisów art. 19, prowadzenie niewiążącej mediacji na wniosek właściwych organów lub z własnej inicjatywy;
   d) niezwłoczne powiadamianie ERRS, Rady i Komisji o wszelkich potencjalnych sytuacjach nadzwyczajnych;
   e) podejmowanie wszelkich odpowiednich działań w przypadku rozwoju sytuacji, który może zagrozić funkcjonowaniu rynków finansowych, celem koordynacji działań podejmowanych przez odpowiednie właściwe organy;
   f) centralne gromadzenie informacji otrzymanych od właściwych organów zgodnie z art. 21 i 35 będących wynikiem wypełniania przez instytucje ich regulacyjnych obowiązków z zakresu sprawozdawczości; Urząd dzieli się tymi informacjami z pozostałymi zainteresowanym właściwymi organami;»;
"
  3i. w art. 32 wprowadza się następujące zmiany:
   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
»2.  Urząd inicjuje i koordynuje, we współpracy z ERRS, ogólnounijne oceny odporności instytucji finansowych na niekorzystne zmiany na rynku. W tym celu Urząd opracowuje:
   a) wspólną metodologię oceny wpływu scenariuszy gospodarczych na sytuację finansową instytucji;
   b) wspólne podejścia w zakresie informowania o wynikach przeprowadzonych ocen odporności instytucji finansowych;
   c) wspólną metodologię oceny wpływu określonych produktów lub procesów dystrybucji na daną instytucję; oraz
   d) wspólną metodologię wyceny aktywów, którą uzna za niezbędną do przeprowadzania testów warunków skrajnych.
"
   b) po ust. 3 dodaje się ustępy w brzmieniu:"
3a.  W celu przeprowadzenia opisanych w niniejszym artykule ogólnounijnych ocen odporności instytucji finansowych Urząd może zwrócić się do nich bezpośrednio o informacje zgodnie z art. 35 i na warunkach przewidzianych w tym artykule. Może również wymagać od właściwych organów przeprowadzenia szczególnych przeglądów. Może wymagać od nich przeprowadzenia kontroli na miejscu, w tym także z udziałem Urzędu zgodnie z art. 21 i na warunkach przewidzianych w tym artykule, w celu zapewnienia porównywalności i wiarygodności metod, praktyk i wyników.
3b.  Urząd może zwrócić się do właściwych organów, aby poddały instytucje finansowe niezależnej kontroli w zakresie informacji, o których mowa w ust. 3a."
   4. ▌ art. 35 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 35
Gromadzenie informacji
   1. Na wniosek Urzędu właściwe organy przekazują Urzędowi wszelkie informacje, w określonych formatach, niezbędne do wykonywania obowiązków nałożonych na Urząd na mocy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że mają one na mocy prawa dostęp do odpowiednich informacji ▌. Informacje te muszą być dokładne, spójne, kompletne i podane na czas.
   2. Urząd może również zwrócić się o przekazywanie informacji w regularnych odstępach czasu i w określonych formatach lub zgodne z porównywalnymi wzorami zatwierdzonymi przez Urząd. W miarę możliwości we wnioskach o informacje wykorzystuje się wspólne formaty sprawozdawcze.
   3. Na podstawie należycie uzasadnionego wniosku właściwego organu Urząd przekazuje mu wszelkie informacje niezbędne do tego, aby właściwy organ mógł wypełniać swoje obowiązki, zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej określonym w prawodawstwie sektorowym i w art. 70.
   4. Zanim Urząd zwróci się z wnioskiem o informacje zgodnie z niniejszym artykułem oraz w celu uniknięcia powielania obowiązków sprawozdawczości, Urząd uwzględnia istniejące statystyki wytworzone i rozpowszechnione przez europejski system statystyczny i Europejski System Banków Centralnych.
   5. W przypadku gdy informacje nie są dostępne lub nie są terminowo udostępniane przez właściwe organy, Urząd może wystąpić z należycie uzasadnionym i umotywowanym wnioskiem do innych organów nadzoru, ministerstwa właściwego w sprawach finansów, o ile dysponuje ono informacjami ostrożnościowymi, krajowego banku centralnego lub urzędu statystycznego zainteresowanego państwa członkowskiego.
  6. W przypadku gdy kompletne lub dokładne informacje nie są dostępne lub nie są udostępniane na mocy ust. 1 lub 5 w sposób terminowy, Urząd może zwrócić się o informacje w drodze należycie uzasadnionego i umotywowanego wniosku bezpośrednio do:
   a) stosownych instytucji finansowych;
   b) spółek holdingowych lub oddziałów odnośnych instytucji finansowych;
   c) nieregulowanych podmiotów operacyjnych w grupie lub konglomeracie finansowym, istotnych dla działalności finansowej odnośnych instytucji finansowych.

Adresaci takiego wniosku udzielają Urzędowi jasnych, dokładnych i pełnych informacji szybko i bez zbędnej zwłoki.
Urząd informuje zainteresowane właściwe organy o wnioskach wystosowanych zgodnie z niniejszym ustępem i z ust. 5.
Na wniosek Urzędu właściwe organy wspierają Urząd w gromadzeniu informacji.
   7. Urząd może wykorzystywać informacje poufne otrzymane na mocy niniejszego artykułu wyłącznie na potrzeby wykonywania obowiązków powierzonych Urzędowi na mocy niniejszego rozporządzenia.
   8. Jeżeli adresaci wniosku wystosowanego zgodnie z ust. 6 nie dostarczą szybko jasnych, dokładnych i kompletnych informacji, Urząd informuje EBC, w stosownym przypadku, oraz informuje właściwe organy w zainteresowanych państwach członkowskich, które zgodnie z prawem krajowym współpracują z Urzędem w celu zapewnienia pełnego dostępu do informacji i wszelkich dokumentów, ksiąg lub zapisów, do których adresat ma dostęp na mocy prawa, w celu sprawdzenia informacji.
"
  4a. w art. 36 wprowadza się następujące zmiany:
   a) w ust. 4 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:"
Jeżeli Urząd nie podejmuje działań w związku z zaleceniem, informuje ERRS i Radę o powodach takiego postępowania. ERRS informuje Parlament Europejski zgodnie z art. 19 ust. 5 rozporządzenia w sprawie ERRS."
   b) w ust. 5 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:"
Właściwy organ należycie uwzględnia opinie Rady Organów Nadzoru, informując Radę i ERRS zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010. Jeżeli właściwy organ informuje Radę i ERRS w ten sposób, informuje również Komisję."
  4b. w art. 37 wprowadza się następujące zmiany:
   a) w ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:"
Bankowa Grupa Interesariuszy zbiera się z własnej inicjatywy każdorazowo, gdy zostanie to uznane za konieczne, lecz co najmniej cztery razy w roku."
   b) ust. 4 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"
4.  Urząd dostarcza Bankowej Grupie Interesariuszy wszystkie niezbędne informacje, z zastrzeżeniem zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z art. 70, i zapewnia jej odpowiednią pomoc sekretariatu. Członkom Bankowej Grupy Interesariuszy reprezentującym organizacje typu non profit – z wyjątkiem przedstawicieli z branży – zapewnia się odpowiedni zwrot kosztów. Zwrot kosztów jest co najmniej równy stawkom zwrotu kosztów przysługującego urzędnikom zgodnie z załącznikiem V sekcja 2 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich. Bankowa Grupa Interesariuszy może utworzyć grupy robocze do spraw technicznych. Kadencja członków Bankowej Grupy Interesariuszy wynosi dwa i pół roku, a po tym okresie przeprowadza się nową procedurę selekcji."
  4c. w art. 40 wprowadza się następujące zmiany:
   a) ust. 1 lit. d) otrzymuje brzmienie:"
   d) jeden przedstawiciel mianowany przez radę nadzorczą EBC, któremu nie przysługuje prawo głosu;
"
   b) po ust. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu:"
4a.  W obradach niezwiązanych z poszczególnymi instytucjami finansowymi, jak określono w art. 44 ust. 4, przedstawicielowi EBC może towarzyszyć drugi przedstawiciel posiadający wiedzę fachową na temat zadań związanych z bankowością centralną."
  5. w art. 41 wprowadza się następujące zmiany:
   a) po ust. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:"
1a.  Do celów art. 17 Rada Organów Nadzoru zwołuje niezależny zespół, w skład którego wchodzi Przewodniczący Rady Organów Nadzoru i sześciu innych członków niebędących przedstawicielami właściwego organu, któremu zarzuca się naruszenie prawa Unii, i niemających żadnego interesu w sprawie ani bezpośrednich związków z zainteresowanym właściwym organem.
Każdy członek zespołu ma jeden głos.
Zespół przyjmuje decyzję, gdy co najmniej czterech jego członków głosuje za jej przyjęciem."
   b) ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:"
2.  Do celów art. ▌19 Rada Organów Nadzoru zwołuje niezależny zespół, w skład którego wchodzi Przewodniczący Rady Organów Nadzoru i sześciu innych członków, którzy nie są przedstawicielami ▌właściwych organów będących stroną sporu i nie mają żadnego interesu w sporze ani bezpośrednich związków z zainteresowanymi właściwymi organami.
Każdy członek zespołu ma jeden głos.
Zespół przyjmuje decyzję, gdy co najmniej czterech jego członków głosuje za jej przyjęciem.
3.  Zespół proponuje decyzję zgodnie z art. 17 lub 19 do ostatecznego przyjęcia przez Radę Organów Nadzoru ▌.
4.  Rada Organów Nadzoru przyjmuje regulamin prac zespołu, o którym mowa w ust. 1a i 2 ▌."
   6. w art. 42 dodaje się ustęp w brzmieniu:"
Ustępy pierwszy i drugi pozostają bez uszczerbku dla zadań powierzonych EBC na mocy rozporządzenia (UE) nr .../... [rozporządzenie Rady na podstawie art. 127 ust. 6 TFUE]."
  7. w art. 44 wprowadza się następujące zmiany:
   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:"
1.  Decyzje Rady Organów Nadzoru podejmowane są zwykłą większością głosów jej członków. Każdy członek ma jeden głos.
W odniesieniu do aktów określonych w art. 10–16 oraz środków i decyzji przyjmowanych na mocy art. 9 ust. 5 akapit trzeci oraz przepisów rozdziału VI i na zasadzie odstępstwa od przepisów akapitu pierwszego niniejszego ustępu Rada Organów Nadzoru podejmuje decyzje kwalifikowaną większością głosów swoich członków, jak określono w art. 16 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w art. 3 Protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych, przy czym większość ta obejmuje co najmniej zwykłą większość głosów członków z uczestniczących państw członkowskich, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../... [rozporządzenie Rady na podstawie art. 127 ust. 6 TFUE], i zwykłą większość głosów członków z nieuczestniczących państw członkowskich.
Jeśli chodzi o decyzje zgodnie z art. 17 i 19, decyzję zaproponowaną przez zespół przyjmuje się zwykłą większością głosów członków Rady Organów Nadzoru z uczestniczących państw członkowskich ▌, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../... [rozporządzenie Rady na podstawie art. 127 ust. 6 TFUE], i zwykłą większością głosów członków z nieuczestniczących państw członkowskich.
Na zasadzie odstępstwa od akapitu trzeciego, od dnia, kiedy cztery lub mniej państw członkowskich nie jest uczestniczącymi państwami członkowskimi zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../... [rozporządzenie Rady na podstawie art. 127 ust. 6 TFUE] ▌, decyzję zaproponowaną przez zespół przyjmuje się zwykłą większością głosów członków Rady Organów Nadzoru, w tym co najmniej jednym głosem członków z tych państw członkowskich.
Każdy członek ma jeden głos.
Jeśli chodzi o skład zespołu zgodnie z art. 41 ust. 2, Rada Organów Nadzoru dąży do uzyskania konsensusu. W przypadku braku konsensusu decyzje Rady Organów Nadzoru są podejmowane większością trzech czwartych głosów członków. Każdy członek ma jeden głos.
Jeśli chodzi o decyzje przyjmowane na mocy art. 18 ust. 3 i 4 oraz na zasadzie odstępstwa od przepisów akapitu pierwszego, Rada Organów Nadzoru podejmuje decyzje zwykłą większością głosów członków z uczestniczących państw członkowskich, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr …/… [rozporządzenie Rady na podstawie art. 127 ust. 6 TFUE], i zwykłą większością głosów członków z nieuczestniczących państw członkowskich."
   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:"
»4.  Członkowie bez prawa głosu i obserwatorzy, z wyjątkiem przewodniczącego, dyrektora wykonawczego i przedstawiciela EBC mianowanego przez radę nadzorczą, nie uczestniczą w obradach Rady Organów Nadzoru poświęconych poszczególnym instytucjom finansowym, chyba że art. 75 ust. 3 lub akty, o których mowa w art. 1 ust. 2, stanowią inaczej.»;"
     c) dodaje się ustęp w brzmieniu:"
4a.  Przewodniczący Urzędu jest uprawniony do wniesienia w każdej chwili o przeprowadzenie głosowania. Bez uszczerbku dla tego uprawnienia i dla skuteczności procedur decyzyjnych Urzędu podczas podejmowania decyzji Rada Organów Nadzoru Urzędu dąży do osiągnięcia konsensusu."
   8. art. 45 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:"
Kadencja członków wybranych przez Radę Organów Nadzoru wynosi dwa i pół roku. Kadencja może zostać odnowiona jednokrotnie. Skład Zarządu jest wyważony i proporcjonalny oraz odzwierciedla całą Unię. W skład Zarządu wchodzi co najmniej dwóch przedstawicieli z państw członkowskich, które nie są państwami uczestniczącymi zgodnie z rozporządzeniem [rozporządzenie Rady na podstawie art. 127 ust. 6 TFUE] ani nie nawiązały ścisłej współpracy z EBC zgodnie z tym rozporządzeniem. Kadencje zachodzą na siebie i mają zastosowanie odpowiednie ustalenia dotyczące rotacji."
   8a. po art. 49 dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 49a
Wydatki
Przewodniczący podaje do wiadomości publicznej informacje o odbytych spotkaniach i przyjętych zaproszeniach. Wydatki są jawnie rejestrowane zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich."
   8b. po art. 52 dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 52a
Wydatki
Dyrektor wykonawczy podaje do wiadomości publicznej informacje o odbytych spotkaniach i przyjętych zaproszeniach. Wydatki są jawnie rejestrowane zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich."
   8c. w art. 63 skreśla się ust. 7.
   8d. art. 81 ust. 3 otrzymuje brzmienie:"
3.  W odniesieniu do bezpośredniego nadzoru nad instytucjami lub infrastrukturami o zasięgu ogólnoeuropejskim i z uwzględnieniem zmian rynkowych, stabilności rynku wewnętrznego oraz spójności całej Unii Komisja sporządza roczne sprawozdanie w sprawie zasadności powierzenia Urzędowi dalszych obowiązków nadzorczych w tej dziedzinie."
   8e. po art. 81 dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 81a
Przegląd ustaleń dotyczących głosowania
Od dnia, w którym liczba nieuczestniczących państw członkowskich wyniesie cztery, Komisja dokonuje przeglądu działania ustaleń dotyczących głosowania opisanych w art. 41 i 44 i składa Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Europejskiej i Radzie sprawozdanie na ten temat, uwzględniając wszelkie doświadczenia zgromadzone od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia."

Artykuł 2

Nie naruszając przepisów art. 81 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, do dnia 1 stycznia 2016 r. Komisja opublikuje sprawozdanie dotyczące stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do:

   b) składu Zarządu; oraz
   c) składu niezależnego zespołu przygotowującego decyzje do celów art. 17 i 19.

Sprawozdanie będzie uwzględniać w szczególności wszelkie wydarzenia w szeregu państw członkowskich, których walutą jest euro lub których właściwe organy nawiązały ścisłą współpracę zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) nr …/2013 [...], i będzie zawierać analizę, czy w świetle tych wydarzeń konieczne są dalsze dostosowania tych przepisów w celu dopilnowania, by decyzje Urzędu były podejmowane w interesie utrzymania i wzmocnienia rynku wewnętrznego usług finansowych.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w ...,

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

Przewodniczący

W imieniu Rady

(1) Dz.U. C 11 z 15.1.2013, s. 34.
(2) Dz.U. C 30 z 1.2.2013, s. 6.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności