Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0242(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0392/2012

Ingivna texter :

A7-0392/2012

Debatter :

PV 21/05/2013 - 11

Omröstningar :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Röstförklaringar
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Antagna texter
PDF 517kWORD 89k
Onsdagen den 22 maj 2013 - Strasbourg
Tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut *
P7_TA(2013)0213A7-0392/2012
Text
 Konsoliderad text

Europaparlamentets ändringar antagna den 22 maj 2013 av förslaget till rådets förordning om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS))(1)
EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(2)
till kommissionens förslag

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

[Ändring 2]

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 57.2 andra stycket i arbetsordningen (A7-0392/2012).
(2)* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌.


RÅDETS
FÖRORDNING (EU) nr .../2013
om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.6,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(2),

i enlighet med det särskilda lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  Under de senaste decennierna har unionen gjort betydande framsteg vad gäller inrättandet av en inre marknad för banktjänster. I många medlemsstater har följaktligen bankkoncerner med huvudkontor etablerade i andra medlemsstater en betydande marknadsandel, och kreditinstitut har diversifierat sin verksamhet geografiskt sett, ▌både inom och utanför euroområdet.

(1a)  Den rådande finansiella och ekonomiska krisen har visat att finanssektorns fragmentering kan utgöra ett hot mot den gemensamma valutans och den inre marknadens integritet. Det är därför viktigt att förstärka integreringen av banktillsynen för att stärka Europeiska unionen, återställa den finansiella stabiliteten och lägga grunden för ekonomisk återhämtning.

(2)  Att upprätthålla och fördjupa den inre marknaden för banktjänster är av central betydelse för att främja den ekonomiska tillväxten i unionen och tillgodose tillräcklig finansiering av realekonomin. Detta visar sig emellertid bli allt svårare. Det finns belägg för att integreringen av bankmarknaderna inom unionen avstannar.

(3)  Tillsynsorganen måste samtidigt, förutom att ett förstärkt EU-regelverk antas, intensifiera sin tillsyn för att ta hänsyn till erfarenheterna av de senaste årens finanskris samt kunna övervaka mycket komplexa och sammankopplade marknader och institut.

(4)  Befogenheten för tillsyn över enskilda banker inom unionen ligger mestadels kvar på nationell nivå. Samordningen mellan tillsynsorganen är viktig men krisen har visat att enbart samordning inte räcker, och särskilt inte när man har en gemensam valuta. I syfte att bevara den finansiella stabiliteten inom unionen och öka marknadsintegreringens positiva effekter på tillväxt och välfärd bör integreringen av tillsynsansvar därför stärkas. Detta är särskilt viktigt för att säkerställa en jämn och bra överblick över en hel bankkoncern och dess generella tillstånd och skulle minska risken för olika tolkningar och motstridiga beslut på den enskilda enhetens nivå.

(5)  Kreditinstitutens soliditet är i många fall fortfarande nära knuten till den medlemsstat där de är etablerade. Tvivel på den offentliga skuldens hållbarhet, utsikterna till ekonomisk tillväxt och kreditinstitutens bärkraft har skapat negativa marknadstrender som förstärker varandra. Detta kan leda till risker för vissa kreditinstituts bärkraft liksom för det finansiella systemets stabilitet inom euroområdet och unionen som helhet och kan medföra en tung börda för redan ansträngda offentliga finanser i de berörda medlemsstaterna. ▌

(6)  Europeiska bankmyndigheten (EBA), som inrättades 2011 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten)(3) och det europeiska systemet för finansiell tillsyn, som inrättades genom artikel 2 i den förordningen, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten)(4) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten)(5), har på ett betydande sätt förbättrat samarbetet mellan banktillsynsorganen inom unionen. EBA bidrar i betydande grad till skapandet av ett gemensamt regelverk för finansiella tjänster i unionen och har varit avgörande i det enhetliga genomförandet av den rekapitalisering av viktiga kreditinstitut i unionen som Europeiska rådet enades om i oktober 2011 i överensstämmelse med de riktlinjer och krav i samband med statligt stöd som kommissionen antagit.

(7)  Europaparlamentet har vid olika tillfällen krävt att ett europeiskt organ ska vara direkt ansvarigt för vissa tillsynsuppgifter avseende finansinstitut, med början i dess resolutioner av den 13 april 2000 om kommissionens meddelande Att genomföra handlingsramen för finansmarknaderna: en handlingsplan(6) och dess meddelande av den 21 november 2002 om tillsynsregler i Europeiska unionen(7).

(8)  I Europeiska rådets slutsatser av den 29 juni 2012 uppmanas Europeiska rådets ordförande att utarbeta en särskild färdplan för en verklig ekonomisk och monetär union. Samma dag betonades det vid toppmötet mellan euroområdets stats- och regeringschefer att ESM, när en effektiv gemensam tillsynsmekanism har inrättats, med deltagande av ECB för banker i euroområdet, efter ett ordinarie beslut skulle kunna rekapitalisera banker direkt, vilket skulle kräva lämpliga villkor, inklusive efterlevnad av bestämmelserna om statligt stöd.

(8a)  Europeiska rådet konstaterade den 19 oktober 2012 att processen mot en fördjupad ekonomisk och monetär union måste bygga på EU:s institutionella och rättsliga ram och kännetecknas av öppenhet och transparens gentemot medlemsstater som inte använder den gemensamma valutan och av respekt för den inre marknadens integritet. Det integrerade finansiella ramverket kommer att ha en gemensam tillsynsmekanism som så långt möjligt kommer att vara öppen för alla medlemsstater som vill delta.

(9)  En europeisk bankunion bör därför inrättas, underbyggd av ett heltäckande och detaljerat enhetligt regelverk för finansiella tjänster för hela den inre marknaden och bestående av en gemensam tillsynsmekanism och nya ramar för insättningsgarantier samt rekonstruktion och avveckling ▌. Med tanke på de nära kopplingarna och samspelen mellan de medlemsstater som har infört den gemensamma valutan bör bankunionen omfatta åtminstone alla medlemsstaterna i euroområdet. I syfte att upprätthålla och fördjupa den inre marknaden bör bankunionen också, så långt detta är institutionellt möjligt, vara öppen för andra medlemsstater.

(10)  Som ett första steg mot bankunionen bör en gemensam tillsynsmekanism se till att unionens politik i fråga om tillsyn över kreditinstitut genomförs på ett enhetligt och effektivt sätt, att det enhetliga regelverket för finansiella tjänster tillämpas rättvist på kreditinstitut i alla berörda medlemsstater och att kreditinstituten i fråga omfattas av tillsyn över högsta kvalitet, oberoende av andra hänsyn som inte rör tillsyn. I synnerhet måste den gemensamma tillsynsmekanismen vara förenlig med funktionssättet hos den inre marknaden för finanstjänster och med den fria rörligheten för kapital. En gemensam tillsynsmekanism är grunden för de följande stegen mot bankunionen. Detta bekräftar principen att ESM efter ett ordinarie beslut kommer att kunna rekapitalisera banker direkt när en effektiv gemensam tillsynsmekanism har inrättats. Europeiska rådet konstaterade i sina slutsatser från den 13–14 december 2012 att i ”▌ ett sammanhang där banktillsynen faktiskt flyttas över till en gemensam tillsynsmekanism kommer det att krävas en gemensam rekonstruktionsmekanism som har tillräckliga befogenheter för att säkerställa att alla banker i de deltagande medlemsstaterna kan bli föremål för rekonstruktion med hjälp av lämpliga verktyg” och att d”▌en gemensamma rekonstruktionsmekanismen bör grundas på bidrag från finanssektorn och innefatta lämpliga och effektiva säkerhetsarrangemang”.

(11)  I egenskap av euroområdets centralbank med omfattande expertis i frågor rörande makroekonomi och finansiell stabilitet är ECB väl lämpat att utföra tydligt fastställda tillsynsuppgifter med fokus på att skydda stabiliteten i Europas finansiella system. I många medlemsstater ansvarar centralbankerna redan för banktillsynen. ECB bör därför tilldelas särskilda uppgifter rörande politik som rör tillsyn över kreditinstitut inom deltagande medlemsstater.

(11a)  ECB och de nationella behöriga myndigheterna i icke deltagande medlemsstater bör ingå ett samförståndsavtal som i allmänna ordalag beskriver hur de kommer att samarbeta för att utföra sina tillsynsuppgifter i enlighet med unionslagstiftningen i förhållande till de finansinstitut som definieras i förordningen. I samförståndsavtalet kan man bland annat precisera innebörden av samråd i fråga om ECB-beslut som påverkar dotterföretag och filialer som är etablerade i icke deltagande medlemsstater och vars moderföretag är etablerat i en deltagande medlemsstat, samt samarbete i nödsituationer, inbegripet genom mekanismer för tidig varning i enlighet med de förfaranden som fastställs i relevant unionslagstiftning. Samförståndsavtalet bör ses över regelbundet.

(12)  ECB bör tilldelas de särskilda tillsynsuppgifter som är avgörande för att säkerställa att unionens politik i fråga om tillsyn över kreditinstitut genomförs på ett enhetligt och effektivt sätt, medan de nationella myndigheterna bör fortsätta att ansvara för andra uppgifter. ECB:s uppgifter bör innefatta åtgärder till stöd för makroekonomisk stabilitet, om inte annat följer av särskilda arrangemang som återspeglar de nationella myndigheternas roll.

(13)  Det är avgörande för det finansiella systemets stabilitet att stora banker är säkra och sunda. Erfarenheter på senare tid visar dock att även mindre banker kan hota den finansiella stabiliteten. Därför bör ECB kunna utföra tillsynsuppgifter för alla kreditinstitut som är auktoriserade i och filialer som är etablerade i deltagande medlemsstater.

(13a)  När Europeiska centralbanken utför de uppgifter som den tilldelats bör den, utan att det påverkar målet att säkerställa kreditinstitutens säkerhet och sundhet, ta fullständig hänsyn till de skillnader som finns mellan kreditinstituten samt till deras storlek och affärsmodeller, liksom de systemrelaterade fördelar som mångfald inom den europeiska banksektorn innebär.

(13b)  Utförandet av ECB:s uppgifter bör bidra till att säkerställa att kreditinstitut fullt ut internaliserar samtliga kostnader som deras verksamhet orsakat för att undvika moraliska risker och överdrivet risktagande som uppkommer på grund av verksamheten. ECB bör ta full hänsyn till relevanta makroekonomiska förhållanden i medlemsstaterna, särskilt stabilitet i tillhandahållandet av krediter och underlättande av produktiv verksamhet för ekonomin i stort.

(13c)  Ingenting i denna förordning bör tolkas som en ändring av den redovisningsram som är tillämplig i enlighet med andra unionsrättsakter och nationell lagstiftning.

(14)  Förhandsauktorisering för att starta verksamhet i kreditinstitut är en viktig tillsynsteknik för att säkerställa att sådan verksamhet endast utförs av aktörer med en sund ekonomisk bas, en organisation som kan hantera de särskilda riskerna med inlåning och kreditgivning samt lämplig ledning. ECB bör därför ha till uppgift att auktorisera kreditinstitut och bör ansvara för återkallande av auktoriseringar, om inte annat följer av särskilda arrangemang som återspeglar de nationella myndigheternas roll.

(15)  Utöver de villkor som föreskrivs i unionslagstiftningen för auktorisering av kreditinstitut och villkoren för återkallande av sådana auktoriseringar får medlemsstaterna för närvarande fastställa ytterligare villkor för auktorisering och villkor för återkallande av auktorisering. ECB bör därför fullgöra sin uppgift beträffande auktorisering av kreditinstitut och återkallande av auktoriseringen vid överträdelse av nationell lagstiftning efter ett förslag från den berörda nationella behöriga myndigheten, som bedömer om de relevanta bestämmelserna i den nationella lagstiftningen efterlevs.

(16)  En bedömning av en ny ägares lämplighet inför ett köp av en väsentlig andel i ett kreditinstitut är ett oundgängligt verktyg för att säkerställa att kreditinstitutens ägare alltid är lämpliga och finansiellt sunda. ECB är i egenskap av unionsinstitution väl lämpat att utföra en sådan bedömning utan att föreskriva onödiga begränsningar av den inre marknaden. ECB bör ha till uppgift att bedöma kreditinstituts förvärv och avyttringar av företag, utom i samband med rekonstruktion och avveckling av banker.

(17)  Efterlevnad av unionsbestämmelser som kräver att kreditinstitut har en viss kapitalnivå som skydd mot de inneboende riskerna i sin verksamhet, begränsning av exponeringen mot enskilda motparter, offentliggörande av information om ett kreditinstituts finansiella situation, förfogande över tillräckliga likvida medel för att tåla situationer med marknadsstress och begränsning av skuldsättningen är en förutsättning för sunda kreditinstitut. ECB bör ha till uppgift att säkerställa efterlevnad av dessa bestämmelser, bland annat genom att bevilja godkännanden, tillstånd, avvikelser eller undantag för de syften som avses i dessa bestämmelser.

(18)  Viktiga tillsynsverktyg är ytterligare kapitalbuffertar, inklusive en kapitalbevarande buffert, en konjunkturutjämnande kapitalbuffert för att säkerställa att kreditinstituten under perioder av ekonomisk tillväxt ackumulerar en kapitalbas som är tillräcklig för att täcka förluster under kritiska perioder, övergripande och andra buffertar för systemviktiga institut samt andra åtgärder i syfte att hantera systemrisker eller makrorisker ▌. För att säkerställa full samordning då nationella myndigheter föreskriver sådana åtgärder bör ECB på vederbörligt sätt underrättas. Dessutom bör ECB ha möjlighet att vid behov ställa högre krav och vidta striktare åtgärder, i nära samordning med nationella myndigheter. Bestämmelserna i denna förordning om åtgärder i syfte att hantera systemrisker eller makrorisker påverkar inte några samordningsförfaranden som föreskrivs i andra akter i unionslagstiftningen. Nationella behöriga eller utsedda myndigheter och ECB ska agera i fråga om varje samordningsförfarande som föreskrivs i sådana akter efter att ha följt de förfaranden som föreskrivs i denna förordning.

(19)  Ett kreditinstituts säkerhet och sundhet beror också på avsättningen av tillräckligt internt kapital, med beaktande av de risker som det kan utsättas för, och på tillgången på lämpliga interna organisationsstrukturer och företagets styrformer. ECB bör därför ha till uppgift att kräva att kreditinstitut har effektiva styrformer, processer och mekanismer och effektiva metoder för att utvärdera om det interna kapitalet är tillräckligt. Om det finns brister bör ECB också ha till uppgift att införa ytterligare lämpliga krav, däribland kapitalbaskrav, särskilda krav på utlämnande av uppgifter och särskilda likviditetskrav.

(20)  Risker för kreditinstituts säkerhet och sundhet kan uppstå både för ett enskilt kreditinstitut och för en bankkoncern eller ett finansiellt konglomerat. Särskilda tillsynsformer för att mildra dessa risker är viktiga för att säkerställa att kreditinstituten är säkra och sunda. Utöver tillsyn över enskilda kreditinstitut bör ECB:s uppgifter innefatta gruppbaserad tillsyn, extra tillsyn, tillsyn över finansiella holdingföretag och tillsyn över blandade finansiella holdingföretag, exklusive tillsyn över försäkringsföretag.

(21)  För att bevara finansiell stabilitet måste en försämring av ett instituts finansiella och ekonomiska situation åtgärdas i ett tidigt skede. ECB bör ha till uppgift att göra tidiga ingripanden i enlighet med tillämplig unionslagstiftning. Banken bör dock samordna sitt tidiga ingripande med relevanta rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheter. Så länge de nationella myndigheterna fortfarande har befogenhet att rekonstruera kreditinstitut bör ECB dessutom på lämpligt sätt samordna med de berörda nationella myndigheterna för att säkerställa samsyn om respektive ansvarsområde i händelse av en kris, särskilt i samband med de gränsöverskridande krishanteringsgrupperna och de rekonstruktions- och avvecklingskollegier som inrättas för detta ändamål.

(22)  Tillsynsuppgifter som inte tilldelas ECB bör förbli hos nationella myndigheter. Sådana uppgifter bör i synnerhet omfatta befogenheten att ta emot meddelanden från kreditinstitut rörande etableringsrätten och det fria tillhandahållandet av tjänster, att övervaka organ som inte omfattas av definitionen av kreditinstitut enligt unionslagstiftningen, men som enligt nationell lagstiftning övervakas som kreditinstitut, att övervaka kreditinstitut från tredjeländer som etablerar en filial eller tillhandahåller gränsöverskridande tjänster i unionen, att övervaka betaltjänster, att utföra dagliga kontroller av kreditinstitut, att fylla funktionen som behörig myndighet för kreditinstitut i samband med marknaderna för finansiella instrument samt förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, samt konsumentskydd.

(22a)  ECB bör när så är lämpligt samarbeta fullt ut med de nationella myndigheter som ansvarar för att säkra en hög nivå på konsumentskyddet och kampen mot penningtvätt.

(23)  ECB bör utföra de uppgifter som den tilldelas i syfte att säkerställa kreditinstitutens säkerhet och sundhet och det finansiella systemets stabilitet i unionen liksom i de enskilda deltagande medlemsstaterna samt den inre marknadens enhetlighet och integritet och därmed också säkerställa skyddet för insättare och förbättra den inre marknadens funktion, i enlighet med det enhetliga regelverket för finansiella tjänster inom unionen. ECB bör i synnerhet ta vederbörlig hänsyn till principerna om jämlikhet och icke-diskriminering.

(24)  Överföringen av tillsynsuppgifterna till ECB bör vara förenlig med ramen för det europeiska system för finansiell tillsyn som inrättades 2010 och dess underliggande mål att utveckla det enhetliga regelverket och göra tillsynsmetoderna mer samstämmiga i hela unionen. Samarbete mellan banktillsynsorgan och försäkrings- och värdepappersmarknadens tillsynsorgan är viktigt för att hantera frågor av gemensamt intresse och för att säkerställa en korrekt tillsyn över kreditinstitut som även är verksamma inom försäkrings- och värdepapperssektorerna. ECB bör därför vara ålagd att ha ett nära samarbete med Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten inom ramen för det europeiska systemet för finansiell tillsyn. ECB bör fullgöra sina uppgifter i enlighet med bestämmelserna i förordningen och utan att det påverkar behörigheten och arbetsuppgifterna för andra deltagare i det europeiska systemet för finansiell tillsyn. ECB bör också vara ålagt att samarbeta med relevanta rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheter och instrument som direkt eller indirekt finansierar offentligt ekonomiskt stöd.

(26)  ECB bör utföra sina uppgifter under iakttagande av och i överensstämmelse med unionsrätten ▌, däribland hela unionens primärrätt och sekundärrätt, kommissionens beslut på området statligt stöd, konkurrensregler och koncentrationskontroll samt det enhetliga regelverk som gäller för alla medlemsstater. Europeiska bankmyndigheten har fått i uppgift att utarbeta förslag till tekniska standarder och utfärda riktlinjer och rekommendationer som säkerställer enhetlighet i tillsynen och en konsekvent tillämpning av resultaten av tillsynen inom unionen. ECB bör inte ersätta Europeiska bankmyndigheten när det gäller att utföra dessa uppgifter och bör därför ha befogenhet att anta förordningar i enlighet med artikel 132 i EUF-fördraget och i överensstämmelse med unionsakter som antagits av Europeiska kommissionen på grundval av utkast framtagna av Europeiska bankmyndigheten, och om inte annat följer av artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010.

(26a)  Vid behov bör ECB ingå samförståndsavtal med behöriga myndigheter som ansvarar för marknader för finansiella instrument där det i allmänna termer beskrivs hur de ska samarbeta med varandra vid utförandet av sina tillsynsuppgifter enligt unionslagstiftningen när det gäller de finansiella instrument som definieras i artikel 2. Sådana avtal ska göras tillgängliga för Europaparlamentet, rådet och behöriga myndigheter i samtliga medlemsstater.

(26b)  ECB bör, vid utförandet av sina uppgifter och vid utövandet av sina tillsynsbefogenheter, tillämpa de materiella regler som rör tillsyn av kreditinstitut. Dessa regler utgörs av tillämplig unionslagstiftning, i synnerhet direkt tillämpliga förordningar eller direktiv, såsom de om kapitalkrav för banker och om finansiella konglomerat. Om de materiella regler som rör tillsyn av kreditinstitut fastställs i direktiv bör ECB tillämpa den nationella lagstiftning i vilken dessa direktiv är införlivade. Om den relevanta unionslagstiftningen utgörs av förordningar bör ECB på de områden där dessa förordningar uttryckligen ger utrymme för olika alternativ för medlemsstaterna på dagen för ikraftträdandet av denna förordning tillämpa den nationella lagstiftningen om utnyttjande av dessa alternativ. Dessa alternativ bör tolkas så att de utesluter sådana alternativ som endast är tillgängliga för de behöriga eller utsedda myndigheterna. Detta påverkar inte principen om EU-rättens företräde. Härav följer att Europeiska centralbanken, när den antar riktlinjer eller rekommendationer eller när den fattar beslut, bör utgå ifrån och agera i överensstämmelse med tillämplig bindande unionslagstiftning.

(26c)  Inom ramen för de uppgifter som ECB tilldelats tilldelar nationell lagstiftning de nationella behöriga myndigheterna vissa befogenheter som för närvarande inte krävs enligt unionslagstiftningen, bland annat vissa befogenheter gällande tidiga ingripanden och förebyggande åtgärder. ECB bör kunna kräva att de nationella myndigheterna använder dessa befogenheter i syfte att säkerställa utövandet av fullständig och effektiv tillsyn inom den gemensamma tillsynsmekanismen.

(27)  Vid överträdelser bör det för att säkerställa att kreditinstitut, finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag tillämpar tillsynsreglerna och tillsynsbesluten föreläggas effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner. I enlighet med artikel 132.3 i EUF-fördraget och rådets förordning (EG) nr 2532/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner(8) har ECB rätt att förelägga företag böter eller viten om de inte uppfyller sina förpliktelser enligt ECB:s förordningar och beslut. För att Europeiska centralbanken ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt när det gäller att verkställa tillsynsregler som föreskrivs i direkt tillämplig unionslagstiftning bör den dessutom ha rätt att förelägga kreditinstitut, finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag böter om de bryter mot de reglerna. Nationella myndigheter bör även fortsättningsvis kunna förelägga sanktioner om de förpliktelser som föreskrivs i nationell lagstiftning som införlivar unionens direktiv inte fullgörs. Om Europeiska centralbanken anser att det krävs ytterligare sanktioner för att den ska kunna utföra sina uppgifter bör den kunna hänskjuta ärendet till nationella myndigheter för detta ändamål.

(28)  Nationella tillsynsorgan har viktig och väletablerad sakkunskap om tillsyn över kreditinstitut inom sitt territorium och vad gäller deras ekonomiska, organisatoriska och kulturella karaktärsdrag. De har skapat en stor organisation för detta med specialiserad och högt kvalificerad personal. För att säkerställa högkvalitativ tillsyn på europeisk nivå bör nationella tillsynsorgan vara skyldiga att bistå ECB vid förberedelserna och genomförandet av alla akter i samband med ECB:s utövande av tillsyn. Detta bör i synnerhet gälla den löpande dagliga bedömningen av en banks situation och tillhörande kontroller på plats.

(28a)  De kriterier som fastställs i artikel 5.4b för att definiera omfattningen av institut som är mindre betydande bör tillämpas på högsta konsolideringsnivå inom de deltagande medlemsstaterna på grundval av konsoliderade uppgifter. Om ECB utför de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning när det gäller en grupp av kreditinstitut som inte är mindre betydande på konsoliderad basis, bör den utföra dessa uppgifter på konsoliderad basis med hänsyn till gruppen av kreditinstitut och på individuell basis med hänsyn till bankdotterföretag och bankfilialer inom gruppen vilka är etablerade i deltagande medlemsstater.

(28b)  De kriterier som fastställs i artikel 5.4b för att definiera omfattningen av institut som är mindre betydande bör specificeras i en ram som antas och offentliggörs av ECB i samråd med nationella behöriga myndigheter. På denna grundval bör ECB ha ansvaret för att tillämpa dessa kriterier samt för att, genom sina egna beräkningar, kontrollera huruvida dessa kriterier är uppfyllda. ECB:s begäran om information för att utföra sin beräkning bör inte tvinga instituten att tillämpa redovisningsramar som avviker från de ramar som är tillämpliga på dem i enlighet med andra unionsrättsakter och nationell lagstiftning.

(28c)  Om en bank har bedömts vara betydande eller mindre betydande bör denna bedömning i allmänhet inte ändras oftare än en gång var tolfte månad, utom när det har skett strukturella förändringar i bankkoncernerna, t. ex. fusioner eller avyttringar.

(28d)  Europeiska centralbanken bör, när den beaktar alla relevanta omständigheter, inbegripet hänsyn till likvärdiga förutsättningar efter ett meddelande från en behörig nationell myndighet besluta huruvida ett institut är av väsentlig betydelse för den inhemska ekonomin och därför bör övervakas av Europeiska centralbanken.

(29)  När det gäller tillsyn över gränsöverskridande banker som är verksamma både inom och utanför euroområdet bör ECB ha ett nära samarbete med icke deltagande medlemsstaters behöriga myndigheter. Som behörig myndighet bör ECB omfattas av tillhörande förpliktelse att samarbeta och utbyta information enligt unionslagstiftningen och bör delta fullt ut i tillsynskollegierna. Eftersom det medför klara fördelar i form av finansiell stabilitet och hållbar marknadsintegration att ha en europeisk institution som utövar tillsyn bör det dessutom vara möjligt för medlemsstater som inte har infört den gemensamma valutan att delta i den nya mekanismen. För att tillsynsuppgifterna ska kunna utföras på ett effektivt sätt krävs det dock att tillsynsbesluten genomförs fullt ut och utan dröjsmål. Medlemsstater som önskar delta i den nya mekanismen bör därför säkerställa att deras nationella behöriga myndigheter kommer att foga sig efter och vidta alla de åtgärder som ECB begär i samband med kreditinstitut. ECB bör kunna inleda ett nära samarbete med behöriga myndigheter i en medlemsstat som inte har infört den gemensamma valutan. ECB bör åläggas att inleda samarbetet om villkoren i denna förordning är uppfyllda. ▌

(29a)  Mot bakgrund av att deltagande medlemsstater som inte tillhör euroområdet saknar företrädare i ECB-rådet så länge som de inte har anslutit sig till euroområdet i enlighet med fördraget och de inte fullt ut kan dra nytta av andra mekanismer som står till buds för euroområdets medlemsstater, föreskrivs i denna förordning kompletterande skyddsåtgärder för beslutsprocessen. Dessa skyddsåtgärder, i synnerhet artikel 6.5d, bör dock tillämpas i vederbörligen motiverade undantagsfall. De bör endast användas så länge som dessa särskilda omständigheter föreligger. Skyddsåtgärderna är en följd av de särskilda omständigheter de deltagande medlemsstater som inte tillhör euroområdet befinner sig i enligt denna förordning eftersom de saknar företrädare i ECB-rådet och inte fullt ut kan dra nytta av andra mekanismer som står till buds för euroområdets medlemsstater. Därför kan inte och bör inte skyddsåtgärderna tolkas som ett prejudikat för andra områden för EU:s politik.

(29b)  Ingenting i denna förordning bör på något sätt ändra den nuvarande ramen för förändring av associationsform för dotterföretag eller filialer och tillämpningen av denna ram eller uppfattas eller tillämpas som incitament för en sådan förändring. I detta avseende bör de nationella behöriga myndigheternas ansvarsområde i de medlemsstater som inte deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen respekteras till fullo, så att dessa myndigheter fortsätter att disponera över tillräckliga verktyg och befogenheter för tillsyn över kreditinstitut med verksamhet på deras territorium för att ha kapacitet att fullgöra sitt ansvar och effektivt skydda den finansiella stabiliteten och allmänintresset. För att bistå de behöriga myndigheterna i fullgörandet av sina skyldigheter bör dessutom information om förändringar i den rättsliga formen för dotterföretag eller filialer lämnas i god tid till insättare och behöriga myndigheter.

(30)  ECB bör ha de tillsynsbefogenheter som krävs för att utföra sina uppgifter. Unionslagstiftningen om tillsyn över kreditinstitut föreskriver vissa befogenheter som ska tilldelas de behöriga myndigheter som medlemsstaterna utsett för ändamålet. I den mån som dessa befogenheter faller inom ramen för de tillsynsuppgifter som ECB tilldelas bör ECB anses vara behörig myndighet för deltagande medlemsstater och ha de befogenheter som behöriga myndigheter ges genom unionslagstiftningen. Detta inbegriper befogenheter som genom de akterna ges till behöriga myndigheter i hem- och värdmedlemsstaterna och de befogenheter som utsedda myndigheter ges.

(30a)  ECB bör ha tillsynsbefogenheter att avsätta en ledamot i ett ledningsorgan i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

(31)  För att effektivt kunna utföra sina uppgifter bör ECB ha möjlighet att begära in all nödvändig information samt genomföra utredningar och kontroller på plats, om så är lämpligt i samarbete med nationella behöriga myndigheter. ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna bör ha tillgång till samma information utan att kreditinstituten blir föremål för dubbla rapporteringskrav.

(31a)  Rätten till förtrolig kommunikation mellan advokat och klient är en av unionslagstiftningens grundläggande principer och skyddar sekretessen i kommunikationen mellan fysiska eller juridiska personer och deras juridiska rådgivare, i enlighet med villkoren i domstolens rättspraxis.

(31b)  När ECB behöver begära information från en person som är etablerad i en icke deltagande medlemsstat men tillhör ett kreditinstitut, finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag etablerat i en deltagande medlemsstat eller på vilken ett sådant kreditinstitut, finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag har lagt ut operativa uppgifter eller verksamheter och en sådan begäran om information inte är tillämplig och verkställbar i den icke deltagande medlemsstaten, bör ECB samordna med den nationella behöriga myndigheten i den berörda icke deltagande medlemsstaten.

(31c)  Denna förordning påverkar inte tillämpningen av föreskrifterna i artiklarna 34 och 42 i protokollet om stadgan för ECB. Akter som ECB antar med stöd av denna förordning bör inte medföra rättigheter eller ålägga skyldigheter i icke deltagande medlemsstater, utom i de fall då sådana akter står i överensstämmelse med relevant unionslagstiftning enligt protokollen nr 4 och 15.

(32)  I de fall kreditinstitut utövar sin etableringsrätt eller rätt att tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat eller om flera enheter i en koncern är etablerade i olika medlemsstater föreskriver unionslagstiftningen särskilda förfaranden och regler för hur befogenhetsområdena ska fördelas mellan de berörda medlemsstaterna. I den mån ECB tar över vissa tillsynsuppgifter för alla deltagande medlemsstater bör de förfarandena och fördelningsreglerna inte gälla utövandet av etableringsrätten eller rätten att tillhandahålla tjänster i en annan deltagande medlemsstat.

(32a)  ECB bör vid utförandet av sina uppgifter enligt denna förordning och vid begäran om assistans från nationella behöriga myndigheter ta vederbörlig hänsyn till en rättvis balans mellan alla deltagande myndigheter i enlighet med det ansvar för enskild, undergruppskonsoliderad och gruppbaserad tillsyn som anges i tillämplig unionslagstiftning.

(32b)  Ingenting i denna förordning bör tolkas som att ECB tilldelas befogenhet att ålägga andra fysiska eller juridiska personer än kreditinstitut, finansiella holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag sanktioner, utan att det påverkar ECB:s befogenheter att begära att nationella behöriga myndigheter vidtar åtgärder för att säkerställa att lämpliga sanktioner föreläggs.

(33)  I sin egenskap av institution som inrättats genom fördragen är ECB en institution för hela unionen. ECB bör i sitt beslutsfattande vara bunden av unionsbestämmelserna och av allmänna principer om rättssäkerhet och transparens. Rätten för adressaterna för ECB:s beslut att bli hörda bör respekteras fullt ut liksom deras rätt att begära omprövning av ECB:s beslut i enlighet med de regler som fastställs i denna förordning.

(34)  Tilldelningen av tillsynsuppgifterna innebär ett stort ansvar för ECB att bevara den finansiella stabiliteten i unionen och att använda sina tillsynsbefogenheter på det sätt som är mest effektivt och proportionellt. En överföring av tillsynsbefogenheter från medlemsstaterna till unionen måste balanseras av lämpliga krav på transparens och ansvarighet. ECB bör därför vara ansvarigt för hur dessa uppgifter utförs inför Europaparlamentet och rådet ▌, som är institutioner med demokratisk legitimitet som företräder EU:s befolkning och medlemsländer. Detta bör innebära att ECB regelbundet rapporterar och svarar på frågor från Europaparlamentet, i enlighet med sin arbetsordning, samt från Eurogruppen. Rapporteringsskyldigheten bör omfattas av relevanta krav på tystnadsplikt.

(34a)  Europeiska centralbanken bör också till de nationella parlamenten i deltagande medlemsstater överlämna de rapporter den tillställer Europaparlamentet och rådet. De deltagande medlemsstaternas nationella parlament bör ha möjlighet att tillställa ECB eventuella synpunkter eller frågor angående utförandet av tillsynsuppgifterna, som ECB får besvara. I dessa nationella parlaments arbetsordningar bör man ta upp detaljerna kring relevanta förfaranden och system för att tillställa ECB synpunkter eller frågor. I detta sammanhang bör särskild uppmärksamhet ägnas synpunkter eller frågor som rör återkallande av auktoriseringen för kreditinstitut beträffande vilka åtgärder som är nödvändiga för rekonstruktion och avveckling eller för att bevara den finansiella stabiliteten som redan har vidtagits av de nationella myndigheterna i enlighet med det förfarande som anges i artikel 13.2a. Parlamentet i en deltagande medlemsstat bör också kunna uppmana ordföranden eller en företrädare för tillsynsnämnden att delta i en diskussion som rör tillsynen av kreditinstitut i denna medlemsstat tillsammans med en företrädare för den nationella behöriga myndigheten. Denna roll för de nationella parlamenten är lämplig med hänsyn till de potentiella konsekvenser som tillsynsåtgärder kan ha på de offentliga finanserna, kreditinstituten, deras kunder och anställda och på marknaderna i de deltagande medlemsstaterna. I de fall nationella tillsynsorgan vidtar åtgärder enligt denna förordning bör förfarandena för ansvarighet enligt nationell lagstiftning fortsätta att gälla.

(34b)  Denna förordning påverkar inte Europaparlamentets rätt att inrätta ett tillfälligt undersökningsutskott för att utreda påstådda överträdelser eller administrativa missförhållanden vid genomförandet av unionslagstiftningen, enligt artikel 226 i EUF-fördraget, eller utförandet av politisk kontroll i enlighet med fördragen, inbegripet Europaparlamentets rätt att inta en ståndpunkt eller anta en resolution i ärenden som den finner lämpliga.

(34c)  I sitt agerande bör ECB följa principerna om rättssäkerhet och transparens.

(34d)  I den förordning som avses i artikel 15.3 i EUF-fördraget bör det fastställas närmare föreskrifter som gör det möjligt att få tillgång till handlingar som innehas av ECB till följd av utförandet av tillsynsuppgifterna i enlighet med fördraget.

(34e)  I enlighet med artikel 263 i EUF-fördraget ska Europeiska unionens domstol granska lagligheten av bland annat ECB:s akter, med undantag för rekommendationer och yttranden, som är avsedda att ha rättsverkan i förhållande till tredjepart.

(34f)  I enlighet med artikel 340 i EUF-fördraget bör ECB ersätta skada som orsakats av banken själv eller av dess anställda under tjänsteutövning i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar. Detta bör inte påverka de nationella behöriga myndigheternas ansvar för att ersätta skada som orsakats av dem eller av deras anställda under tjänsteutövning i enlighet med nationell lagstiftning.

(34g)  Enligt artikel 342 i EUF-fördraget bör ECB tillämpa förordning nr 1 om vilka språk som ska användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen.

(34h)  När Europeiska centralbanken beslutar om huruvida de berörda personernas rätt att få tillgång till akten bör begränsas bör den respektera de grundläggande rättigheterna och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol.

(34i)  ECB bör ge fysiska och juridiska personer möjlighet att begära en omprövning av beslut som fattas enligt de befogenheter som banken tilldelas genom denna förordning och som är riktade till dessa personer eller som direkt berör de överklagande personligen. Omfattningen av omprövningen bör hänföra sig till den processrättsliga och materiella överensstämmelsen av sådana beslut med denna förordning med respekt för ECB:s utrymme för bedömning av möjligheten att fatta dessa beslut. För detta ändamål och för ekonomi i förfarandena bör ECB inrätta en administrativ omprövningsnämnd för att genomföra denna interna omprövning. Vid sammansättning av denna nämnd bör ECB-rådet utse välrenommerade personer. I sitt beslut bör ECB-rådet i största möjliga utsträckning se till att en lämplig geografisk och könsmässig avvägning görs mellan medlemsstaterna. Man bör inom omprövningsförfarandet föreskriva en skyldighet för tillsynsnämnden att vid behov ompröva sitt tidigare utkast till beslut.

(35)  I enlighet med artikel 127.1 i EUF-fördraget ansvarar ECB för att bedriva penningpolitik i syfte att upprätthålla prisstabilitet. Målet med utförande av tillsynsuppgifter är att skydda kreditinstitutens säkerhet och sundhet och det finansiella systemets stabilitet. De bör därför utföras helt åtskilda för att undvika intressekonflikter och för att säkerställa att varje uppgift utförs i enlighet med tillämpliga mål. ECB bör kunna säkerställa att ECB-rådet kan utföra sina monetära uppgifter helt avskilt från sina tillsynsuppgifter. En sådan avgränsning bör åtminstone inbegripa helt separata möten och dagordningar.

(35a)  Den organisatoriska åtskillnaden mellan personalen bör gälla samtliga tjänster som behövs för en oberoende penningpolitik och bör säkerställa att utövandet av de uppgifter som tilldelats enligt denna förordning till fullo omfattas av demokratisk ansvarighet och överinseende i enlighet med denna förordning. Den personal som utför de uppgifter som ECB tilldelas genom denna förordning bör rapportera till tillsynsnämndens ordförande.

(36)  Det bör tillsammans med ECB inrättas en tillsynsnämnd som ansvarar för att ta fram beslut i tillsynsärenden och som spänner över de nationella tillsynsorganens särskilda sakkunskap. Tillsynsnämnden bör därför ledas av en ordförande, ha en vice ordförande ▌ och inkludera företrädare för ECB och de nationella myndigheterna. Utnämningarna till tillsynsnämnden i enlighet med denna förordning bör respektera principerna om kön, erfarenhet och kvalifikationer. Alla tillsynsnämndens ledamöter bör i god tid och fullständigt informeras om punkterna på dagordningen för mötena i syfte att underlätta ändamålsenliga diskussioner och en ändamålsenlig beslutsprocess för utkasten.

(36a)  Tillsynsnämnden bör vid fullgörandet av sina uppgifter ta hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter i de deltagande medlemsstaterna och bör bedriva sin verksamhet i hela unionens intresse.

(36b)  Med full respekt för de institutionella arrangemang och det omröstningsförfarande som fastställs i fördragen bör tillsynsnämnden vara ett avgörande organ i samband med utförandet av ECB:s tillsynsuppgifter, vilket är uppgifter som hittills alltid har hört till de nationella behöriga myndigheternas ansvarsområde. Därför bör rådet ges befogenhet att anta ett genomförandebeslut om utnämning av tillsynsnämndens ordförande och vice ordförande. Efter det att tillsynsnämnden tillfrågats bör ECB förelägga Europaparlamentet ett förslag till utnämning av ordförande och vice ordförande för godkännande. Efter godkännandet av detta förslag bör rådet anta detta genomförandebeslut. Ordföranden bör utses på grundval av ett öppet urvalsförfarande, vilket Europaparlamentet och rådet på vederbörligt sätt bör hållas underrättade.

(36c)  För att tillåta en lämplig rotation samtidigt som ordförandens fulla oberoende säkerställs bör dennes mandatperiod inte vara längre än fem år och bör inte kunna förnyas. För att säkerställa full samordning med Europeiska bankmyndighetens verksamhet och med unionens tillsynspolitik bör tillsynsnämnden ha möjlighet att bjuda in Europeiska bankmyndigheten och Europeiska kommissionen som observatörer. Den europeiska rekonstruktionsmyndighetens ordförande bör, när denna myndighet inrättats, delta som observatör i tillsynsnämndens möten.

(36d)  Tillsynsnämnden bör bistås av en styrkommitté med en mer begränsad sammansättning. Styrkommittén bör förbereda tillsynsnämndens sammanträden, fullgöra sina uppgifter uteslutande i hela unionens intresse och bör samarbeta med tillsynsnämnden på ett fullständigt transparent sätt.

(36e)  ECB-rådet bör bjuda in företrädarna för de deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta närhelst ECB-rådet överväger att motsätta sig ett utkast till beslut som har utarbetats av tillsynsnämnden eller närhelst de berörda nationella behöriga myndigheterna har meddelat ECB-rådet sin motiverade meningsskiljaktighet om ett utkast till beslut från tillsynsnämnden, om detta beslut riktar sig till de nationella myndigheterna och avser kreditinstitut från deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta.

(36f)  För att säkerställa en åtskillnad mellan penningpolitik och tillsynsuppgifter bör ECB vara skyldigt att inrätta en medlingspanel. Inrättandet av medlingspanelen och särskilt dess sammansättning bör säkerställa att panelen löser skiljaktiga meningar på ett välavvägt sätt i hela unionens intresse.

(37)  Tillsynsnämnden, styrkommittén och den personal i ECB som utför tillsynsuppgifterna ska iaktta kraven på tystnadsplikt. Liknande krav bör gälla för utbyte av information med ECB-personal som inte medverkar i tillsynsverksamheten. Detta bör inte hindra att ECB utbyter information inom de gränser och på de villkor som anges i tillämplig unionslagstiftning, inbegripet med Europeiska kommissionen för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget och enligt unionslagstiftningen om förbättrad ekonomisk och finanspolitisk tillsyn.

(38)  För att kunna utföra sina tillsynsuppgifter på ett effektivt sätt bör ECB utföra de tillsynsuppgifter som den tilldelas helt oberoende, särskilt av otillbörlig politisk påverkan och påverkan av branschen, vilket skulle påverka dess operativa oavhängighet.

(38a)  Användningen av karensperioder i tillsynsmyndigheterna utgör en viktig faktor för att säkerställa effektivitet och oberoende för den tillsyn som genomförs av dessa myndigheter. I detta syfte bör ECB, utan att det påverkar tillämpningen av strängare nationella regler, bygga upp och upprätthålla övergripande och formella förfaranden, inbegripet proportionerliga översynsperioder, för att i förväg bedöma och förebygga eventuella konflikter med den gemensamma tillsynsmekanismens/ECB:s berättigade intresse om en före detta ledamot av tillsynsnämnden börjar arbeta inom den banksektor han eller hon en gång övervakade.

(39)  ECB bör ha tillräckliga resurser för att kunna utöva tillsynen på ett effektivt sätt. Resurserna bör täckas på ett sätt som säkerställer ECB:s oberoende från otillbörlig påverkan av nationella behöriga myndigheter och marknadsaktörer, och penningpolitiska uppgifter och tillsynsuppgifter bör hållas åtskilda. Kostnaderna för tillsynen ska ▌ bäras av de enheter som är föremål för den. Den tillsyn som ECB utövar bör därför finansieras ▌genom årliga avgifter från kreditinstitut som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna. ECB bör även kunna ta ut avgifter från filialer som etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat för att täcka de utgifter som ECB ådrar sig i samband med utförandet av sina uppgifter som värdtillsynsorgan för dessa filialer. Om tillsyn över ett kreditinstitut eller en filial utövas gruppbaserat bör avgiften tas ut på högsta nivå i ett kreditinstitut inom den berörda gruppen med etablering i deltagande medlemsstater. Eventuella dotterföretag som är etablerade i icke deltagande medlemsstater bör undantas från beräkningen av avgifterna.

(39a)  Om ett kreditinstitut tas med i gruppbaserad tillsyn bör avgiften beräknas på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna och fördelas på de kreditinstitut som är etablerade i en deltagande medlemsstat och omfattas av den gruppbaserade tillsynen, grundat på objektiva kriterier som hör samman med betydelse och riskprofil, inbegripet de riskvägda tillgångarna.

(40)  Effektiv tillsyn kräver välmotiverad, välutbildad och opartisk personal. För att skapa en verkligen integrerad tillsynsmekanism bör det vara tillåtet med lämpligt utbyte och utstationering av personal med och mellan alla deltagande medlemsstaters nationella tillsynsorgan och ECB. För att säkerställa kontinuerlig inbördes kontroll, särskilt när det gäller tillsyn över stora banker, bör ECB kunna kräva att nationella tillsynsgrupper även låter personal från andra deltagande medlemsstaters behöriga myndigheter medverka, så att tillsynsgrupper med geografisk mångfald och specifik expertis och profil kan inrättas. Utbytet och utstationeringen av personal bör skapa en gemensam tillsynskultur. ECB bör regelbundet informera om hur många personer från de deltagande medlemsstaternas nationella behöriga myndigheter som är utstationerade inom ECB för den gemensamma tillsynsmekanismens räkning.

(41)  Med hänsyn till banktjänsternas globalisering och de internationella standardernas ökade betydelse bör ECB utföra sina uppgifter med iakttagande av internationella standarder och i dialog och nära samarbete med tillsynsorgan utanför unionen utan att överlappa Europeiska bankmyndighetens internationella roll. ECB bör ha befogenhet att utveckla kontakter och ingå administrativa avtal med tillsynsmyndigheter och förvaltningar i tredjeländer och med internationella organisationer i samordning med Europeiska bankmyndigheten och med fullt beaktande av medlemsstaternas och unionsinstitutionernas befintliga roller och respektive befogenheter.

(42)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter(9) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då Europeiska unionens institutioner och organ behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter(10) är tillämpliga på ECB:s behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning.

(43)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som görs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)(11) är tillämplig på ECB. ECB har antagit beslut ECB/2004/11 av den 3 juni 2004 om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av Europeiska centralbanken(12).

(44)  För att säkerställa att den tillsyn som utövas över kreditinstitut är av högsta kvalitet, fri från andra icke tillsynsmässiga hänsyn, och att negativa marknadstrender som förstärker varandra i banker och stater hanteras i tid och på ett effektivt sätt bör ECB börja utföra de särskilda tillsynsuppgifterna så snart som möjligt. Överföringen av tillsynsuppgifterna från nationella tillsynsorgan till ECB kräver emellertid viss förberedelse. Därför bör det föreskrivas en lämplig infasningsperiod. ▌

(44a)  När Europeiska centralbanken antar de närmare operativa arrangemangen för genomförandet av de uppgifter den tilldelas genom denna förordning bör den besluta om övergångsbestämmelser som säkerställer slutförandet av pågående tillsynsförfaranden, inbegripet alla antagna beslut och/eller åtgärder eller utredningar som påbörjats innan denna förordning trädde i kraft.

(45a)  I sitt meddelande av den 28 november 2012 En plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union angav kommissionen att man skulle ”kunna ändra artikel 127.6 i EUF-fördraget för att göra det ordinarie lagstiftningsförfarandet tillämpligt och undanröja vissa av de rättsliga begränsningar som denna för närvarande medför när det gäller utformningen av den gemensamma övervakningsmekanismen (t.ex. att den ska omfatta en direkt och oåterkallelig opt-in för medlemsstater utanför euroområdet, som går utöver ett 'nära samarbete', bevilja att medlemsstater utanför euroområdet som deltar i mekanismen ges helt lika rättigheter i ECB:s beslutsfattande och att man går ännu längre i den interna uppdelningen av beslutsfattande vad gäller penningpolitiken och tillsynsverksamheten)”. Kommissionen angav även att en ”punkt som bör åtgärdas ▌ är behovet av en förstärkning av den demokratiska ansvarigheten när det gäller ECB:s verksamhet som tillsynsorgan för bankerna”. I fördraget om Europeiska unionen fastställs det att förslag till ändringar av fördragen får föreläggas av varje medlemsstats regering, Europaparlamentet eller kommissionen och gälla vilken aspekt som helst av fördragen.

(46)  Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till skydd av personuppgifter, näringsfrihet, rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, och måste genomföras i enlighet med dessa rättigheter och principer.

(47)  Eftersom målen för denna förordning, nämligen att skapa ett effektivt och ändamålsenligt system för en unionsinstitutions utövande av specifik tillsyn över kreditinstitut och trygga en konsekvent tillämpning av det enhetliga regelverket på kreditinstitut inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av bankmarknadens alleuropeiska struktur och bankkonkursers inverkan på andra medlemsstater, bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går förordningen inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kapitel I

Syfte och definitioner

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Genom denna förordning tilldelas Europeiska centralbanken (ECB) särskilda uppgifter i samband med tillsynen över kreditinstitut i syfte att bidra till kreditinstitutens säkerhet och sundhet och det finansiella systemets stabilitet inom EU och inom varje medlemsstat med fullständig hänsyn till och skyldighet att beakta den inre marknadens enhetlighet och integritet, på grundval av likabehandling av kreditinstitut i syfte att förebygga regelarbitrage.

De institutioner som avses i artikel 2 i direktiv 2006/48/EG är undantagna från de tillsynsuppgifter som ECB tilldelas i enlighet med artikel 4 i denna förordning. ECB:s tillsynsuppgifter ska begränsas till att omfatta reglering av kreditinstitut i enlighet med denna förordning. Denna förordning ska inte tilldela ECB några andra tillsynsuppgifter, såsom uppgifter som avser tillsyn över centrala motparter.

Vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna förordning ska ECB utan att det påverkar målet att säkerställa kreditinstitutens säkerhet och sundhet ta fullständig hänsyn till olika typer av kreditinstitut, deras storlek och affärsmodeller.

ECB:s åtgärder, förslag eller politik får varken direkt eller indirekt diskriminera någon medlemsstat eller grupp av medlemsstater som plats för tillhandahållande av banktjänster eller finansiella tjänster i någon valuta.

Denna förordning påverkar inte det ansvar och tillhörande befogenheter som de deltagande medlemsstaternas behöriga myndigheter har när det gäller att utföra tillsynsuppgifter som inte tilldelas ECB genom denna förordning.

Denna förordning påverkar inte heller det ansvar och tillhörande befogenheter som de deltagande medlemsstaternas behöriga eller utsedda myndigheter har när det gäller att tillämpa makrotillsynsverktyg som inte föreskrivs i tillämpliga akter i unionslagstiftningen.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

   1. deltagande medlemsstat: en medlemsstat vars valuta är euron eller en medlemsstat vars valuta inte är euron och som har inlett ett nära samarbete i enlighet med artikel 6,
   2. nationell behörig myndighet: varje nationell behörig myndighet som har utsetts av deltagande medlemsstater i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning)(13) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (omarbetning)(14),
   3. kreditinstitut: kreditinstitut så som de definieras i artikel 4.1 i direktiv 2006/48/EG,
   4. finansiellt holdingföretag: finansiellt holdingföretag så som det definieras i artikel 4.19 i direktiv 2006/48/EG,
   5. blandat finansiellt holdingföretag: blandat finansiellt holdingföretag så som det definieras i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat(15),
   6. finansiellt konglomerat: finansiellt konglomerat så som det definieras i artikel 2.14 i direktiv 2002/87/EG,
     6a. nationell utsedd myndighet: en utsedd myndighet i den mening som avses i den tillämpliga unionslagstiftningen,
   6b. kvalificerat innehav: kvalificerat innehav så som det definieras i artikel 4.11 i direktiv 2006/48/EG,
   6c. gemensam tillsynsmekanism: ett europeiskt system för finansiell tillsyn som består av Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater enligt artikel 5 i denna förordning.

Kapitel II

Samarbete och uppgifter

Artikel 3

Samarbete

1.  ECB ska ha ett nära samarbete med Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden samt övriga myndigheter som är en del av det europeiska system för finansiell tillsyn som inrättades genom artikel 2 i förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010, som ska säkerställa en adekvat reglerings- och tillsynsnivå inom unionen.

Vid behov ska ECB ingå samförståndsavtal med medlemsstaternas behöriga myndigheter med ansvar för marknader för finansiella instrument. Sådana avtal ska göras tillgängliga för Europaparlamentet, rådet och behöriga myndigheter i samtliga medlemsstater.

1a.  Vid tillämpning av denna förordning ska ECB delta i Europeiska bankmyndighetens tillsynsstyrelse enligt de villkor som anges i artikel 40 i förordning (EU) nr 1093/2010.

1b.  ECB ska fullgöra sina uppgifter i enlighet med denna förordning och utan att det påverkar behörigheten och arbetsuppgifterna för EBA, Esma, Eiopa och ESRB.

1c.  ECB ska ha ett nära samarbete med de myndigheter som har befogenhet att rekonstruera och avveckla kreditinstitut, inbegripet vid utarbetandet av rekonstruktionsplaner.

1d.  I enlighet med artiklarna 1, 4 och 5 ska ECB ha ett nära samarbete med alla offentliga finansiella stödfaciliteter, inbegripet Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) och Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM), särskilt när en sådan facilitet har beviljat eller sannolikt kommer att bevilja, direkt eller indirekt finansiellt stöd till ett kreditinstitut som omfattas av artikel 4 i denna förordning.

1e.  ECB och de nationella behöriga myndigheterna i icke deltagande medlemsstater ska ingå ett samförståndsavtal som i allmänna ordalag beskriver hur de i nära samarbete ska utföra sina tillsynsuppgifter i enlighet med unionslagstiftningen i förhållande till de finansinstitut som definieras i artikel 2. Samförståndsavtalet ska ses över regelbundet.

ECB ska utan att det påverkar tillämpningen av första stycket ingå ett samförståndsavtal med den nationella behöriga myndigheten i varje icke deltagande medlemsstat där åtminstone ett globalt systemviktigt institut, enligt definitionen i unionslagstiftningen, hör hemma.

Varje samförståndsavtal ska ses över regelbundet och offentliggöras med beaktande av korrekt behandling av konfidentiell information.

Artikel 4

Uppgifter som tilldelas ECB

1.  Inom ramen för artikel 5 ska ECB i enlighet med punkt 3 i denna artikel ha exklusiv befogenhet att för tillsynsändamål utföra följande uppgifter i förhållande till alla kreditinstitut som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna:

   a) Auktorisera kreditinstitut och återkalla kreditinstituts auktoriseringar med förbehåll för bestämmelserna i artikel 13.
   aa) För kreditinstitut som är etablerade i en deltagande medlemsstat och som önskar etablera en filial eller tillhandahålla gränsöverskridande tjänster i en icke deltagande medlemsstat, utföra de uppgifter som den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska ha enligt tillämplig unionslagstiftning.
   b) Bedöma ansökningar om förvärv och avyttringar av kvalificerade innehav i kreditinstitut, såvida det inte gäller rekonstruktion av banker, och enligt bestämmelserna i artikel 13a.
   c) Säkerställa efterlevnad av de akter som avses i artikel 4.3 första stycket, som föreskriver krav på tillsyn över kreditinstitut på områdena kapitalbaskrav, värdepapperisering, gränsvärden för stora exponeringar, likviditet, skuldsättning samt rapportering och offentliggörande information om detta.
  

   f) Säkerställa efterlevnad av de akter som avses i artikel 4.3 första stycket, som föreskriver krav att kreditinstitut har effektiva styrformer, inbegripet lämpliga krav för de personer som är ansvariga för förvaltningen av kreditinstituten, metoder för riskhantering, rutiner för intern kontroll, ersättningspolicyer och ersättningspraxis och effektiva metoder för att utvärdera om det interna kapitalet är tillräckligt, inbegripet modeller för internmetoden.
   g) Genomföra tillsynsgranskning, inbegripet när så är lämpligt i samordning med EBA, stresstester och eventuellt offentliggörande av dessa, i syfte att fastställa huruvida de former, strategier, processer och mekanismer som kreditinstituten har infört och institutens kapitalbaser säkerställer en sund förvaltning och täckning av deras risker, och baserat på den tillsynsgranskningen ställa särskilda krav på kreditinstituten att ha ytterligare kapitalbaser, särskilda krav på offentliggörande, särskilda likviditetskrav och andra åtgärder i de fall som specifikt görs tillgängliga för behöriga myndigheter genom tillämplig unionslagstiftning.
  

   i) Utöva gruppbaserad tillsyn över kreditinstituts moderbolag etablerade i en av de deltagande medlemsstaterna, och även över finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag, samt delta i den gruppbaserade tillsynen, inbegripet i tillsynskollegier, utan att det påverkar deltagandet av nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som observatörer i dessa kollegier, i samband med moderföretag som inte är etablerade i en av de deltagande medlemsstaterna.
   j) Delta i extra tillsyn över finansiella konglomerat i samband med de kreditinstitut som ingår i det och åta sig uppgiften som samordnare i de fall ECB utses till samordnare för ett finansiellt konglomerat i enlighet med de kriterier som anges i tillämplig unionslagstiftning.
   k) Utföra tillsynsuppgifter i samband med återhämtningsplaner samt tidigt ingripande om ett kreditinstitut eller en grupp i förhållande till vilken ECB är den samordnande tillsynsmyndigheten inte uppfyller eller sannolikt kommer att bryta mot tillämpliga tillsynskrav och, endast i de fall som uttryckligen föreskrivs i tillämplig unionslagstiftning för behöriga myndigheter, strukturella ändringar som krävs av kreditinstitut för att förhindra finansiell stress eller konkurs, med uteslutande av rekonstruktionsbefogenheter.
  

2.  För kreditinstitut som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat och som etablerar en filial eller tillhandahåller gränsöverskridande tjänster i en deltagande medlemsstat ska ECB inom ramen för punkt 1 utföra de uppgifter för vilka den deltagande medlemsstatens behöriga myndigheter har behörighet i enlighet med tillämplig unionslagstiftning.

3.  ECB ska, för att utföra de uppgifter som ECB tilldelats enligt denna förordning och med målet att säkerställa hög tillsynsstandard, tillämpa all relevant unionslagstiftning och, när denna unionslagstiftning utgörs av direktiv, den nationella lagstiftning i vilken dessa direktiv är införlivade. Om den relevanta unionslagstiftningen utgörs av förordningar ska ECB där dessa förordningar för närvarande uttryckligen ger medlemsstaterna utrymme för olika alternativ också tillämpa den nationella lagstiftning som använder sig av dessa alternativ.

I detta syfte ska ECB anta riktlinjer och rekommendationer och fatta beslut under iakttagande av och i enlighet med tillämplig unionslagstiftning och i synnerhet lagstiftnings- och icke-lagstiftningsakter, inbegripet dem som avses i artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget. Detta ska framför allt ske med iakttagande av de bindande tekniska standarder för tillsyn och tekniska standarder för genomförande som tagits fram av EBA och som antagits av kommissionen i enlighet med artiklarna 10–15 i förordning (EU) nr 1093/2010, artikel 16 i den förordningen om riktlinjer och rekommendationer och omfattas av bestämmelserna i EBA-förordningen om den gemensamma tillsynshandbok som tagits fram av EBA i enlighet med den förordningen. ECB får också anta förordningar endast i den mån det är nödvändigt för att organisera eller fastställa formerna för att utföra dessa uppgifter.

Innan Europeiska centralbanken antar en förordning ska den genomföra öppna offentliga samråd och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna, utom då sådana samråd och analyser inte står i proportion till omfattningen och konsekvenserna av de förordningar som avses eller till hur brådskande ärendet är, varvid ECB ska motivera varför ärendet är brådskande.

Vid behov ska ECB på olika sätt bidra till att utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn och tekniska standarder för genomförande från EBA i enlighet med förordning (EU) nr 1093/2010 eller fästa EBA:s uppmärksamhet på ett eventuellt behov av att till kommissionen överlämna förslag till standarder som ändrar existerande tekniska standarder för tillsyn eller genomförande.

Artikel 4a

Uppgifter och verktyg för makrotillsyn

1.  När så är lämpligt eller bedöms vara nödvändigt ska de behöriga eller utsedda myndigheterna i de deltagande medlemsstaterna utan att det påverkar vad som sägs i punkt 2 nedan kräva att kreditinstituten har kapitalbuffertar på relevant nivå i överensstämmelse med relevant unionslagstiftning utöver de kapitalbaskrav som avses i artikel 4.1c, inbegripet konjunkturutjämnande buffertvärden och andra åtgärder för att hantera de systemrisker eller makrorisker som behandlas i direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, med förbehåll för däri angivna förfaranden, i de fall som specifikt anges i tillämplig unionslagstiftning. Tio arbetsdagar innan ett sådant beslut fattas ska den berörda myndigheten vederbörligen meddela ECB sin avsikt. Om ECB motsätter sig detta, ska den skriftligen ange sina skäl inom fem arbetsdagar. Den berörda myndigheten ska vederbörligen överväga ECB:s skäl innan den på lämpligt sätt går vidare med beslutet.

2.  ECB får, om det bedöms vara nödvändigt, i stället för de nationella behöriga eller de nationella utsedda myndigheterna i den deltagande medlemsstaten, ställa högre krav än de nationella behöriga eller de nationella utsedda myndigheterna i deltagande medlemsstater för kreditinstitutens kapitalbuffertar på relevant nivå i överensstämmelse med relevant unionslagstiftning utöver de kapitalbaskrav som avses i artikel 4.1c, inbegripet konjunkturutjämnande buffertvärden, enligt de villkor som anges i punkterna 3 och 4, och vidta strängare åtgärder för att hantera systemrisker eller makrorisker på kreditinstitutnivå med förbehåll för de förfaranden som anges i direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG i de fall som specifikt anges i relevant unionslagstiftning.

3.  Varje nationell behörig eller utsedd myndighet får föreslå att ECB agerar enligt punkt 2 i syfte att åtgärda den särskilda situationen avseende det finansiella systemet och ekonomin i medlemsstaten.

4.  När Europeiska centralbanken avser att agera enligt punkt 2 ska den ha ett nära samarbete med de utsedda myndigheterna i de berörda medlemsstaterna när eventuella insatser övervägs. ECB ska framför allt meddela sin avsikt till de berörda nationella behöriga eller utsedda myndigheterna tio dagar innan ett sådant beslut fattas. Om någon av de berörda myndigheterna motsätter sig detta ska den skriftligen ange sina skäl inom fem arbetsdagar. ECB ska vederbörligen beakta dessa skäl innan den på lämpligt sätt går vidare med beslutet.

5.  Vid utförandet av de uppgifter som avses i punkt 2 ska ECB ta hänsyn till den särskilda situationen avseende det finansiella systemet, den ekonomiska situationen och konjunkturcykeln i enskilda medlemsstater eller delar därav.

Artikel 5

Samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen

1.  ECB ska utföra sina uppgifter inom en gemensam tillsynsmekanism som består av ECB och nationella behöriga myndigheter. ECB ska vara ansvarigt för att den gemensamma tillsynsmekanismen fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt.

2.  Både ECB och nationella behöriga myndigheter ska ha en skyldighet att samarbeta i god tro och en skyldighet att utbyta information.

Utan att det inverkar på ECB:s befogenhet att direkt erhålla eller ha direkt tillgång till information som fortlöpande rapporteras från kreditinstituten ska de nationella behöriga myndigheterna särskilt förse ECB med all information som är nödvändig för utförandet av de uppgifter som ECB tilldelas genom denna förordning.

4a.  Om så är lämpligt ska nationella behöriga myndigheter, utan att det påverkar ECB:s ansvar och ansvarighet för de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning, ansvara för att bistå ECB enligt de villkor som anges i den ram som avses i punkt 4 e, med förberedelser och genomförande av alla akter som rör de uppgifter i artikel 4 som rör alla kreditinstitut, inbegripet bistånd vid kontrollverksamhet. De ska följa de instruktioner som ECB ger vid utförandet av de uppgifter som nämns i artikel 4.

4b.  I samband med de uppgifter som fastställs i artikel 4 ska ECB, med undantag för punkt 1 a och b i den artikeln, ha det ansvar som anges i punkt 4 c och de nationella myndigheterna ska ha det ansvar som anges i punkt 4 d, inom den ram och med förbehåll för de förfaranden som avses i punkt 4 e, för tillsynen av följande kreditinstitut, finansiella holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag eller filialer, etablerade i deltagande medlemsstater, till kreditinstitut etablerade i icke deltagande medlemsstater:

    De som är mindre betydande på gruppbasis, på den högsta konsolideringsnivån inom den deltagande medlemsstaten, eller individuellt i det specifika fallet med filialer, vilka är etablerade i deltagande medlemsstater, till kreditinstitut som är etablerade i icke deltagande medlemsstater. Betydelsen ska bedömas på grundval av följande kriterier:
   i) Storlek.
   ii) Betydelsen för ekonomin i EU eller någon deltagande medlemsstat.
   iii) Betydelsen av gränsöverskridande verksamheter.

   i) Det sammanlagda värdet av dess tillgångar överstiger 30 miljarder EUR.
   ii) Förhållandet mellan dess sammanlagda tillgångar och BNP i den deltagande medlemsstaten där etableringen föreligger överstiger 20 %, utom i de fall det sammanlagda värdet av dess tillgångar understiger 5 miljarder EUR.
   iii) Efter meddelande från den behöriga nationella myndigheten att denna anser ett sådant institut vara av avgörande betydelse för den inhemska ekonomin fattar ECB ett beslut som bekräftar denna betydelse efter att ECB har gjort en samlad bedömning av kreditinstitutet, inbegripet en bedömning av balansräkningen.

ECB får också på eget initiativ anse ett institut vara av avgörande betydelse om det har etablerat bankdotterföretag i mer än en deltagande medlemsstat och dess gränsöverskridande tillgångar eller skulder motsvarar en betydande del av dess sammanlagda tillgångar eller skulder i enlighet med de villkor som fastställs enligt metoden.

De för vilka offentligt finansiellt stöd har begärts eller erhållits direkt från EFSF eller ESM ska inte anses mindre betydande.

Trots vad som sägs i föregående stycken ska ECB utföra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning med avseende på de tre mest betydande kreditinstituten i varje deltagande medlemsstat, om inte annat föranleds av särskilda omständigheter.

4c.  I fråga om de kreditinstitut som avses i punkt 4b och inom den ram som fastställs i punkt 4e ska följande gälla:

   a) ECB ska utfärda förordningar, riktlinjer eller allmänna instruktioner till nationella behöriga myndigheter, enligt vilka de uppgifter som fastställs i artikel 4 med undantag för leden a och b i samma artikel utförs och tillsynsbeslut antas av nationella behöriga myndigheter.

Sådana instruktioner får avse särskilda befogenheter enligt artikel 13b.2 för grupper eller kategorier av kreditinstitut i syfte att säkerställa enhetliga resultat av tillsynen inom den gemensamma tillsynsmekanismen.

   b) I de fall det är nödvändigt för att säkerställa en enhetlig tillämpning av hög tillsynsstandard får ECB närsomhelst, på eget initiativ efter att ha hört de nationella myndigheterna eller på begäran av en nationell behörig myndighet, besluta att själv direkt utöva alla relevanta befogenheter för ett eller flera av de kreditinstitut som avses i punkt 4b, inbegripet i de fall då finansiellt stöd har begärts eller erhållits indirekt från EFSF eller ESM.
   c) ECB ska utöva tillsyn över systemets sätt att fungera på grundval av det ansvar och de förfaranden som anges i denna artikel, särskilt punkt 4e c.
   d) ECB får närsomhelst utnyttja de befogenheter som avses i artiklarna 9–12.
   e) ECB får också vid behov eller kontinuerligt begära information från de nationella behöriga myndigheterna om genomförandet av de uppgifter som dessa utför enligt denna artikel.

4d.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4c ska de nationella behöriga myndigheterna utföra och ha ansvar för de uppgifter som avses i artikel 4.1 aa, c, f, g, i och k samt för antagandet av alla relevanta tillsynsbeslut med avseende på de kreditinstitut som avses i punkt 4b första stycket, inom ramen för och med förbehåll för de förfaranden som avses i punkt 4e.

Med förbehåll för artiklarna 9–12 ska de nationella behöriga och utsedda myndigheterna även fortsättningsvis ha befogenhet att i enlighet med nationell lagstiftning erhålla information från kreditinstitut, holdingföretag, blandade holdingföretag och företag som på gruppbasis omfattas av den finansiella situationen i ett kreditinstitut och att utföra inspektioner på plats hos dessa kreditinstitut, holdingföretag, blandade holdingföretag och företag. De nationella behöriga myndigheterna ska i enlighet med den ram som anges i punkt 4e informera ECB om de åtgärder som har vidtagits i enlighet med denna punkt och nära samordna dessa åtgärder med ECB.

De nationella behöriga myndigheterna ska fortlöpande rapportera till ECB om utförandet av den verksamhet som sker i enlighet med denna artikel.

4e.  ECB ska i samråd med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater och på grundval av ett förslag från tillsynsnämnden anta och offentliggöra en ram för att organisera de praktiska metoderna för genomförandet av denna artikel. Ramen ska åtminstone inbegripa följande:

   a) Den specifika metoden för bedömning av de kriterier som avses i punkt 4b första till tredje stycket och de kriterier enligt vilka artikel 4b fjärde stycket inte längre äger tillämpning med avseende på ett visst kreditinstitut och de arrangemang som följer härav i syfte att tillämpa punkterna 4c och 4d. Dessa arrangemang och metoden för bedömning av de kriterier som avses i punkt 4b första till tredje stycket ska ses över för att återspegla relevanta förändringar och ska säkerställa, om en bank har bedömts vara betydande eller mindre betydande, att denna bedömning endast ändras om det sker väsentliga och varaktiga förändringar av omständigheterna, särskilt omständigheter som är utmärkande för den situation som banken befinner sig i och som är relevanta för denna bedömning.
   b) Fastställande av förfarandena, inbegripet tidsramar, och möjligheten att utarbeta utkast till beslut som ska sändas till ECB för övervägande, för förbindelsen mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna vad gäller tillsyn över kreditinstitut som inte bedöms vara mindre betydande i enlighet med punkt 4b.
  c) Fastställande av förfarandena, inbegripet tidsramar, för förbindelserna mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna vad gäller tillsynen över kreditinstitut som bedöms vara mindre betydande i enlighet med punkt 4b. Sådana förfaranden ska i synnerhet medföra en skyldighet för de nationella behöriga myndigheterna att, beroende på de fall som fastställs inom ramen,
   i) meddela ECB om alla materiella tillsynsförfaranden,
   ii) på ECB:s begäran göra en ytterligare bedömning av förfarandets specifika aspekter,
   iii) till ECB översända utkast till materiella tillsynsbeslut så att ECB kan framföra sina synpunkter.

4f.  Närhelst ECB bistås av nationella behöriga myndigheter eller utsedda myndigheter i syfte att utföra de uppgifter som ECB tilldelas genom denna förordning ska ECB och de nationella behöriga myndigheterna agera i överensstämmelse med bestämmelserna i relevanta unionsakter gällande tilldelning av skyldigheter och samarbete mellan behöriga myndigheter från olika medlemsstater.

Artikel 6

Nära samarbete med behöriga myndigheter i ▌ deltagande medlemsstater vilkas valuta inte är euron

1.  ECB ska inom de gränser som anges i denna artikel utföra uppgifterna på de områden som avses i artikel 4.1 och 4.2 samt artikel 4a i förhållande till kreditinstitut som är etablerade i en medlemsstat vars valuta inte är euron, i de fall ett nära samarbete har inletts mellan ECB och den nationella behöriga myndigheten i den medlemsstaten i enlighet med denna artikel.

ECB får för detta ändamål instruera de nationella behöriga myndigheterna i den deltagande medlemsstaten vars valuta inte är euron.

2.  Det nära samarbetet mellan ECB och den nationella behöriga myndigheten i en ▌deltagande medlemsstat vars valuta inte är euron ska fastställas genom ett beslut som antas av ECB, om följande villkor uppfylls:

   a) Den berörda medlemsstaten underrättar de övriga medlemsstaterna, kommissionen, ECB och Europeiska bankmyndigheten om anhållan om att inleda ett nära samarbete med ECB för att utföra de uppgifter som avses i artiklarna 4 och 4a i förhållande till alla kreditinstitut som är etablerade i den berörda medlemsstaten, i enlighet med artikel 5.
  b) I meddelandet förbinder sig den berörda medlemsstaten
   att säkerställa att dess nationella behöriga myndighet eller nationella utsedda myndighet kommer att följa de riktlinjer som ECB utfärdar eller beakta de framställningar som ECB gör,
   att tillhandahålla all information om de kreditinstitut som är etablerade i den medlemsstaten som ECB kan begära för att göra en samlad bedömning av kreditinstituten.
   c) Den berörda medlemsstaten har antagit tillämplig nationell lagstiftning som säkerställer att dess nationella behöriga myndighet är skyldig att vidta de åtgärder med avseende på kreditinstitut som ECB begär i enlighet med punkt 5.
  

4.  Det beslut som avses i punkt 2 ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Beslutet ska tillämpas 14 dagar efter det offentliggörandet.

5.  Om ECB anser att den nationella behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten bör anta en åtgärd som rör de uppgifter som avses i punkt 1 i förhållande till ett kreditinstitut, finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag, ska ECB instruera den nationella behöriga myndigheten och ange en relevant tidsram.

Tidsramen får inte vara kortare än 48 timmar, såvida det inte är absolut nödvändigt med ett tidigare antagande för att förhindra irreparabel skada. Den berörda medlemsstatens behöriga myndighet ska vidta alla de åtgärder som krävs i överensstämmelse med den skyldighet som avses i punkt 2 c.

5a.  ECB får besluta att utfärda en varning till den berörda medlemsstaten om att det nära samarbetet kommer att avbrytas eller avslutas om inga avgörande korrigerande åtgärder vidtas i följande fall:

   a) När enligt ECB:s mening de villkor som anges i punkt 2 a–c inte längre uppfylls av en berörd medlemsstat.
   b) När enligt ECB:s mening den nationella behöriga myndigheten i en medlemsstat inte agerar i överensstämmelse med den skyldighet som avses i punkt 2 c.

Om inga sådana åtgärder har vidtagits 15 dagar efter det att en sådan varning har meddelats får ECB avbryta eller avsluta det nära samarbetet med den medlemsstaten.

Beslutet ska delges den berörda medlemsstaten och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. I beslutet ska det anges från och med vilket datum det gäller, varvid vederbörlig hänsyn ska tas till effektiviteten i tillsynen och kreditinstitutens legitima intressen.

5b.  Medlemsstaten får begära att ECB avslutar det nära samarbetet vid vilken tidpunkt som helst efter det att tre år har förlöpt från det att det beslut som ECB antagit om inledande av det nära samarbetet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning. I begäran ska det redogöras för skälen till avslutandet, inbegripet, i förekommande fall, eventuella avsevärda negativa konsekvenser med tanke på medlemsstatens finanspolitiska ansvar. I så fall ska ECB omedelbart anta ett beslut om avslutande av det nära samarbetet och ange från och med vilket datum det gäller inom en period på högst tre månader, varvid vederbörlig hänsyn ska tas till effektiviteten i tillsynen och kreditinstitutens legitima intressen. Beslutet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

5c.  Om en deltagande medlemsstat som inte tillhör euroområdet i enlighet med artikel 19.3 med motivering meddelar ECB varför den motsätter sig en invändning från ECB-rådet mot ett utkast till beslut från tillsynsnämnden, ska ECB-rådet inom en period på 30 dagar avge sin åsikt om den motiverade meningsskiljaktighet som medlemsstaten uttryckt och, samtidigt som den anger sina skäl för att göra så, bekräfta eller dra tillbaka sin invändning.

Om ECB-rådet bekräftar sin invändning, får den deltagande medlemsstat som inte tillhör euroområdet meddela ECB att den inte kommer att vara bunden av ett eventuellt beslut om ett möjligt ändrat utkast till beslut från tillsynsnämnden.

ECB ska då överväga att eventuellt avbryta eller avsluta det nära samarbetet med medlemsstaten, med vederbörlig hänsyn till tillsynens effektivitet, och fatta ett beslut i detta avseende.

ECB ska i synnerhet ta hänsyn till följande överväganden:

   Huruvida avsaknad av sådana avbrott i eller avslutande av samarbetet kan skada den gemensamma tillsynsmekanismens integritet eller få avsevärda negativa konsekvenser med tanke på medlemsstaternas finanspolitiska ansvar.
   Huruvida ett sådant avbrott i eller avslutande av samarbetet kan få avsevärda negativa konsekvenser med tanke på det finanspolitiska ansvaret för den medlemsstat som i enlighet med artikel 19.3 har meddelat en invändning.
   Huruvida ECB är eller inte är övertygat om att den berörda nationella behöriga myndigheten har vidtagit åtgärder som enligt ECB:s uppfattning
   a) säkerställer att kreditinstitut i den medlemsstat som har gjort en invändning i enlighet med föregående stycke inte ges en förmånligare behandling än kreditinstitut i övriga deltagande medlemsstater,
   b) är lika effektiva som beslutet från ECB-rådet enligt föregående stycke för att de mål som avses i artikel 1 i denna förordning ska uppnås och överensstämmelse med relevant unionslagstiftning ska säkerställas.

ECB ska ta med dessa överväganden i sitt beslut och underrätta den berörda medlemsstaten om dem.

5d.  Om en deltagande medlemsstat som inte tillhör euroområdet motsätter sig ett utkast till beslut från tillsynsnämnden ska den meddela ECB-rådet sin motiverade invändning inom fem arbetsdagar från mottagandet av utkastet till beslut. ECB-rådet ska därefter fatta beslut i ärendet inom fem arbetsdagar, med fullständigt beaktande av motiven, och skriftligen förklara sitt beslut för den berörda medlemsstaten. Den berörda medlemsstaten får begära att ECB med omedelbar verkan avslutar det fördjupade samarbetet och blir inte bunden av beslut som fattas efter den tidpunkten.

5e.  En medlemsstat som har avslutat det nära samarbetet med ECB får inte inleda ett nytt nära samarbete förrän tre år har förlöpt från den dag då ECB:s beslut om avslutande av det nära samarbetet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7

Internationella förbindelser

Utan att det påverkar medlemsstaternas, övriga unionsinstitutioners och unionsorgans, inbegripet EBA:s, respektive befogenheter får ECB, med avseende på de uppgifter som ECB tilldelas genom denna förordning, utveckla kontakter och ingå administrativa avtal med tillsynsmyndigheter, internationella organisationer och förvaltningar i tredjeländer, under förutsättning att lämplig samordning sker med Europeiska bankmyndigheten. Dessa avtal får inte medföra några juridiska förpliktelser för unionen och dess medlemsstater.

Kapitel III

ECB:s befogenheter

Artikel 8

Tillsyns- och utredningsbefogenheter

1.  Om så krävs uteslutande för att utföra de uppgifter som ECB tilldelas genom artikel 4.1, 4.2 och 4a.2 ska ECB vid behov anses utgöra den behöriga myndigheten eller den utsedda myndigheten i de deltagande medlemsstaterna såsom fastställts genom den tillämpliga ▌unionslagstiftningen ▌ .

Om på motsvarande sätt ▌ så krävs ska ECB ▌ha alla de befogenheter och skyldigheter som anges i denna förordning. ECB ska också ha alla de befogenheter och skyldigheter som behöriga och utsedda myndigheter har enligt tillämplig unionslagstiftning, såvida inte något annat föreskrivs i denna förordning. Framför allt ska ECB ha de befogenheter som anges i avsnitten 1 och 2 i detta kapitel.

I den mån det är nödvändigt för att utföra de uppgifter som ECB tilldelas genom denna förordning får ECB genom instruktioner kräva att dessa nationella myndigheter använder sina befogenheter på de villkor som anges i nationell lagstiftning, om sådana befogenheter inte tilldelas ECB genom denna förordning. Dessa nationella myndigheterna ska hålla ECB fullständigt underrättat om utövandet av dessa befogenheter.

2a.  ECB ska utöva de befogenheter som avses i punkt 1 i enlighet med de akter som avses i artikel 4.3 första stycket. ECB och de nationella behöriga myndigheterna ska vid utövandet av sina respektive tillsyns- och utredningsbefogenheter ha ett nära samarbete.

2b.  Med avvikelse från punkt 1 ska ECB, med avseende på kreditinstitut som är etablerade i medlemsstater som har inlett ett nära samarbete i enlighet med artikel 6, utöva sina befogenheter i enlighet med artikel 6.

AVSNITT 1

Utredningsbefogenheter

Artikel 9

Begäran om information

1.  Utan att det påverkar de befogenheter som avses i artikel 8.1 får ECB på de villkor som anges i tillämplig unionslagstiftning ålägga följande juridiska eller fysiska personer att med förbehåll för artikel 4 lämna all information som krävs för att ECB ska kunna utföra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning, inbegripet uppgifter som ska lämnas vid återkommande tillfällen och i angivna format för tillsynsändamål och därtill hörande statistiska ändamål:

   a) Kreditinstitut etablerade i de deltagande medlemsstaterna.
   b) Finansiella holdingföretag etablerade i de deltagande medlemsstaterna.
   c) Blandade finansiella holdingföretag etablerade i de deltagande medlemsstaterna.
   d) Holdingföretag med blandad verksamhet etablerade i de deltagande medlemsstaterna.
   e) Personer vid de enheter som avses i leden a–d ▌.
   f) Tredje parter till vilka enheterna i leden a–d har gett i uppdrag att utföra ▌ uppgifter eller verksamhet.
  

2.  De personer som avses i punkt 1 ska lämna den begärda informationen. De personer som omfattas av bestämmelser om tystnadsplikt är inte undantagna från skyldigheten att lämna informationen. Det ska inte betraktas som ett brott mot tystnadsplikten att lämna denna information.

2a.  Om Europeiska Centralbanken erhåller information direkt från de juridiska eller fysiska personer som avses i punkt 1, ska den göra denna information tillgänglig för de berörda nationella behöriga myndigheterna.

Artikel 10

Allmänna utredningar

1.  För att utföra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning och på de övriga villkor som anges i tillämplig unionslagstiftning får ECB genomföra alla nödvändiga utredningar av alla personer som avses i artikel 9.1 a–f och som är etablerade eller belägna i en deltagande medlemsstat.

ECB ska i detta sammanhang ha rätt att

   a) begära inlämning av dokument,
   b) granska räkenskaperna och affärshandlingarna för de personer som avses i artikel 9.1 a–f och ta kopior av eller utdrag ur de räkenskaperna och affärshandlingarna,
   c) erhålla skriftliga eller muntliga förklaringar från de personer som avses i artikel 9.1 a–f eller deras företrädare eller personal,
   d) höra alla andra ▌ personer som går med på att höras i syfte att samla in uppgifter som rör föremålet för undersökningen.

2.  De personer som avses i artikel 9.1 a–f ska vara föremål för utredningar som ECB har beslutat om.

Om en person motsätter sig genomförandet av utredningen ska den nationella behöriga myndigheten i den deltagande medlemsstat där lokalerna i fråga finns i överensstämmelse med nationell lagstiftning erbjuda nödvändig assistans, inbegripet i de fall som avses i artiklarna 11 och 12 underlättande av ECB:s tillträde till de företagslokaler som tillhör de juridiska personer som avses i artikel 9.1 a–f så att ECB kan utöva tidigare nämnda rättigheter.

Artikel 11

Kontroller på plats

1.  För att utföra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning får ECB, på de övriga villkor som anges i tillämplig unionslagstiftning och i enlighet med artikel 12, genomföra alla nödvändiga kontroller på plats i företagslokaler som tillhör de juridiska personer som avses i artikel 9.1 a–f och alla andra företag som omfattas av gruppbaserad tillsyn där ECB är den samordnande tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 4.1 i, förutsatt att den berörda nationella behöriga myndigheten har meddelats i förväg. När kontrollernas korrekta genomförande och effektivitet så kräver får ECB genomföra kontrollen på plats utan förhandsanmälan till dessa juridiska personer.

2.  ECB:s tjänstemän och andra personer som ECB bemyndigat att genomföra en kontroll på plats ska ha tillträde till alla företagslokaler och mark som tillhör de juridiska personer som är föremål för ett utredningsbeslut som antagits av ECB och ska ha alla de befogenheter som föreskrivs i artikel 10.1. ▌

3.  De personer som avses i artikel 9.1 a–f ska vara föremål för kontroller på plats som ECB har beslutat om.

4.  Under ECB:s överinseende och samordning ska tjänstemän och andra medföljande personer som är bemyndigade eller utsedda av ▌ den nationella behöriga myndigheten i den medlemsstat där kontrollen ska genomföras aktivt bistå ECB:s tjänstemän och andra personer som ECB bemyndigat. De ska för detta ändamål ha de befogenheter som anges i punkt 2. Tjänstemän vid den nationella behöriga myndigheten i den berörda deltagande medlemsstaten ska också ha rätt att delta i kontrollerna på plats ▌.

5.  Om ECB:s tjänstemän och andra medföljande personer som ECB har bemyndigat eller utsett finner att en person motsätter sig en kontroll som har beslutats enligt denna artikel, ska den nationella behöriga myndigheten i den berörda deltagande medlemsstaten erbjuda nödvändig assistans i enlighet med nationell lagstiftning. I den omfattning det är nödvändigt för kontrollen ska sådan assistans inbegripa försegling av samtliga företagslokaler, räkenskaper eller affärshandlingar. Om den berörda nationella behöriga myndigheten saknar denna befogenhet ska den använda sina befogenheter för att begära nödvändig assistans från andra nationella myndigheter.

Artikel 12

Tillstånd från en rättslig myndighet

1.  Om en kontroll på plats enligt artikel 11.1–11.2 eller den assistans som föreskrivs i artikel 11.5 enligt nationella bestämmelser kräver tillstånd från en rättslig myndighet ska ansökan göras om sådant tillstånd.

2.  Vid ansökan om tillstånd enligt punkt 1 ska den nationella rättsliga myndigheten kontrollera ECB:s besluts äkthet och att de planerade tvångsåtgärderna varken är godtyckliga eller alltför långtgående i förhållande till föremålet för kontrollen. Vid kontrollen av huruvida tvångsåtgärderna är proportionerliga får den nationella rättsliga myndigheten be ECB om närmare förklaringar framför allt om de grunder på vilka ECB misstänker att de akter som avses i artikel 4.3 första stycket har överträtts samt hur allvarlig den misstänkta överträdelsen är och på vilket sätt den person som är föremål för tvångsåtgärderna är inblandad. Den nationella rättsliga myndigheten ska dock inte ompröva behovet av kontrollen eller begära att få tillgång till informationen i ECB:s handlingar i ärendet. Prövning av lagenligheten av ECB:s beslut är förbehållen Europeiska unionens domstol.

AVSNITT 2

Särskilda tillsynsbefogenheter

Artikel 13

Auktorisation

1.  Ansökan om auktorisering att driva verksamhet i ett kreditinstitut som ska etableras i en deltagande medlemsstat ska lämnas in hos de nationella behöriga myndigheterna i den medlemsstat där kreditinstitutet ska etableras i enlighet med de krav som föreskrivs i tillämplig nationell lagstiftning.

1a.  Om sökanden uppfyller alla de auktorisationsvillkor som föreskrivs i den medlemsstatens tillämpliga nationella lagstiftning ska den nationella behöriga myndigheten, inom den period som föreskrivs i den tillämpliga nationella lagstiftningen, utarbeta ett utkast till beslut där det föreslås att ECB beviljar auktorisationen. Utkastet till beslut ska delges ECB och den som ansöker om auktorisation. I annat fall ska den nationella behöriga myndigheten avslå ansökan om auktorisation.

1b.  Utkastet till beslut kommer att anses vara antaget av ECB såvida inte ECB motsätter sig detta inom en period på högst 10 arbetsdagar, med möjlighet till förlängning en gång per period i vederbörligen motiverade fall. ECB får motsätta sig utkastet till beslut endast om de villkor för auktorisering som anges i tillämplig unionslagstiftning inte är uppfyllda. Den ska redogöra skriftligt för skälen till detta.

1c.  Det beslut som fattas i enlighet med punkterna 1a och 1b ska av den nationella behöriga myndigheten meddelas den som ansöker om auktorisering.

2.  Med förbehåll för punkt 2a får ECB i de fall som anges i relevant unionslagstiftning på eget initiativ efter samråd med den nationella behöriga myndigheten i den deltagande medlemsstat där kreditinstitutet är etablerat, eller på förslag från den nationella behöriga myndigheten i den deltagande medlemsstat där kreditinstitutet är etablerat, återkalla en auktorisering. Dessa samråd ska framför allt tjäna som garanti för att ECB innan beslut om återkallande fattas ger de nationella myndigheterna tillräckligt med tid för att besluta om nödvändiga korrigerande åtgärder, inbegripet eventuella åtgärder för rekonstruktion, och tar dessa i beaktande.

Om den nationella behöriga myndighet som har föreslagit auktoriseringen i enlighet med punkt 1 anser att auktoriseringen måste återkallas enligt tillämplig nationell lagstiftning, ska den lämna ett förslag om detta till ECB. ECB ska då ta ställning till förslaget om återkallande och i sitt beslut ta full hänsyn till den motivering till återkallandet som läggs fram av den nationella behöriga myndigheten.

2a.  Så länge de nationella myndigheterna fortfarande har befogenhet att rekonstruera kreditinstitut ska de, i de fall då de anser att ett återkallande av auktoriseringen skulle påverka det korrekta genomförandet av åtgärder som är nödvändiga för rekonstruktion eller för att upprätthålla finansiell stabilitet, vederbörligen meddela ECB sin invändning och utförligt redogöra för den inverkan ett återkallande skulle ha. I sådana fall ska ECB under en period om vilken en ömsesidig överenskommelse med de nationella myndigheterna nåtts avstå från att fullfölja återkallandet. ECB kan välja att förlänga den perioden om ECB anser att tillräckliga framsteg har gjorts. Om ECB emellertid i ett motiverat beslut konstaterar att de korrekta åtgärder som krävs för att upprätthålla finansiell stabilitet inte har genomförts av de nationella myndigheterna, ska återkallandet av auktoriseringen gälla omedelbart.

Artikel 13a

Bedömning av förvärv av kvalificerade innehav

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av de undantag som anges i artikel 4.1 b ska varje meddelande om förvärv av ett kvalificerat innehav i ett kreditinstitut som är etablerat i en deltagande medlemsstat och varje upplysning som avser sådant förvärv lämnas in till de behöriga nationella myndigheterna i den medlemsstat där kreditinstitutet är etablerat i enlighet med de krav som anges i tillämplig nationell lagstiftning på grundval av de akter som avses i artikel 4.3 första stycket.

2.  Den nationella behöriga myndigheten ska bedöma det föreslagna förvärvet, vidarebefordra meddelandet till ECB tillsammans med ett förslag till beslut om att invända eller inte invända mot förvärvet, på grundval av de kriterier som anges i de akter som avses i artikel 4.3 första stycket, högst tio arbetsdagar före utgången av den tillämpliga bedömningsperiod som anges i tillämplig unionslagstiftning, och bistå ECB i enlighet med artikel 5.

3.  ECB ska fatta beslut om att invända mot förvärvet eller inte på grundval av de bedömningskriterier som anges i tillämplig unionslagstiftning och i enlighet med det förfarande och de bedömningsperioder som anges däri.

Artikel 13b

Tillsynsbefogenheter

1.  I syfte att utföra de uppgifter som avses i artikel 4.1 och utan att det påverkar övriga befogenheter som ECB tilldelats ska ECB ha befogenhet enligt punkt 2 att kräva av varje kreditinstitut, finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag i deltagande medlemsstater att det på ett tidigt stadium ska vidta nödvändiga åtgärder för att ta itu med aktuella problem om någon av följande omständigheter föreligger:

   a) Kreditinstitutet uppfyller inte kraven i de akter som avses i artikel 4.3 första stycket.
   b) ECB har belägg för att kreditinstitutet inom de kommande 12 månaderna sannolikt inte kommer att uppfylla kraven i de akter som avses i artikel 4.3 första stycket.
   c) Det fastställs inom ramen för en tillsynsgranskning i enlighet med artikel 4.1 g av att de arrangemang, strategier, processer och mekanismer som tillämpas av kreditinstitutet och den kapitalbas och likviditet som det förfogar över inte säkerställer en sund förvaltning och täckning av dess risker.

2.  Trots bestämmelserna i artikel 8.1 ska ECB ha befogenheter att göra följande:

   a) Kräva att institut har en kapitalbas som överstiger de kapitalkrav som anges i de akter som avses i artikel 4.3 första stycket avseende riskobjekt och risker som inte täcks av de tillämpliga unionsakterna.
   b) Kräva förstärkning av styrformer, processer, mekanismer och strategier.
   c) Kräva att institut lägger fram en plan för att återupprätta överensstämmelse med tillsynskraven i enlighet med de akter som avses i artikel 4.3 första stycket och fastställer en tidsfrist för dess genomförande, inbegripet förbättringar av planens omfattning och tidsfrist.
   d) Kräva att institut i samband med kravet på kapitalbas tillämpar en särskild reserveringspolitik eller behandlar tillgångar på särskilt sätt.
   e) Begränsa instituts affärsverksamhet, operationer eller nätverk eller kräva avyttring av verksamheter som innebär överdrivna risker för institutets sundhet.
   f) Kräva reduktion av den inneboende risken i institutens verksamheter, produkter och system.
   g) Kräva att institut begränsar den rörliga ersättningen i form av en procentandel av nettointäkterna när denna är oförenlig med upprätthållandet av en sund kapitalbas.
   h) Kräva att institut använder nettovinster för att stärka kapitalbasen.
   i) Begränsa eller förbjuda utdelning från institutet till aktieägare, medlemmar eller innehavare av tilläggsprimärkapitalinstrument där förbudet inte innebär ett fallissemang från institutets sida.
   j) Kräva extra eller frekventare rapportering, inklusive rapporter om kapital- och likviditetspositioner.
   k) Ålägga särskilda likviditetskrav, inbegripet begränsningar för löptidsobalanser mellan tillgångar och skulder.
   l) Kräva ytterligare redovisning.
   m) När som helst avsätta ledamöter i kreditinstitutens ledningsorgan som inte uppfyller de krav som anges i artikel 4.3 första stycket.

Artikel 14

Värdmyndigheters befogenheter och samarbete om gruppbaserad tillsyn

1.  Mellan deltagande medlemsstater ska de förfaranden som anges i tillämplig unionslagstiftning för kreditinstitut som önskar etablera en filial eller utnyttja rätten att tillhandahålla tjänster genom att driva verksamhet inom en annan medlemsstats territorium och därtill hörande befogenheter för hem- och värdmedlemsstater gälla endast för att utföra de uppgifter som ECB inte tilldelas genom artikel 4 i denna förordning.

2.  De bestämmelser i tillämplig unionslagstiftning som rör samarbetet mellan behöriga myndigheter från olika medlemsstater för att utöva gruppbaserad tillsyn ska inte gälla om ECB är den enda medverkande behöriga myndigheten ▌.

2a.  Vid fullgörandet av sin uppgift enligt artiklarna 4 och 4a ska ECB se till att det råder en rimlig balans mellan samtliga deltagande medlemsstater i enlighet med artikel 5.8 och ska i sitt förhållande till de icke deltagande medlemsstaterna respektera den jämvikt mellan hem- och värdmedlemsstater som fastställs i tillämplig unionslagstiftning.

Artikel 15

Administrativa sanktioner

1.  I de fall kreditinstitut, finansiella holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett krav i relevanta, direkt tillämpliga akter i unionslagstiftningen, för vilket det för behöriga myndigheter enligt tillämplig unionslagstiftning ska ges möjlighet att ålägga administrativa böter, får ECB för att utföra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning ålägga administrativa böter på upp till två gånger beloppet för den vinst som har erhållits eller de förluster som har undvikits genom överträdelsen, i fall där dessa kan fastställas, eller upp till 10 % av den totala årsomsättningen, enligt definitionen i relevant unionslagstiftning, för den juridiska personens närmast föregående räkenskapsår eller sådana övriga böter som kan föreskrivas i relevant unionslagstiftning.

2.  I fall där den juridiska personen är ett dotterföretag till ett moderföretag ska den relevanta totala årsomsättning som avses i punkt 1 vara den totala årsomsättning som följer av de konsoliderade räkenskaperna för det yttersta moderföretaget under det föregående räkenskapsåret.

3.  Sanktionerna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. När ECB beslutar huruvida en sanktion ska föreläggas och vilken sanktion som är lämplig ska den agera i enlighet med artikel 8.2a.

4.  ECB ska tillämpa denna artikel i enlighet med de akter som avses i artikel 4.3 första stycket, inbegripet i förekommande fall de förfaranden som anges i rådets förordning (EG) nr 2532/98.

5.  För de fall som inte omfattas av punkt 1 får ECB, om det är nödvändigt för att utföra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning, begära att nationella behöriga myndigheter inleder ett förfarande i syfte att vidta åtgärder för att säkerställa att lämpliga sanktioner föreläggs i enlighet de akter som avses i artikel 4.3 första stycket och eventuell tillämplig nationell lagstiftning som tilldelar särskilda befogenheter som för närvarande inte krävs enligt unionslagstiftningen. De sanktioner som nationella behöriga myndigheter förelägger ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

Första stycket ska tillämpas i synnerhet på böter som ska föreläggas kreditinstitut, finansiella holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag för överträdelser av nationell lagstiftning som införlivar relevanta EU-direktiv och på alla administrativa sanktioner eller åtgärder som ska föreläggas förvaltningsstyrelsens ledamöter i ett kreditinstitut, finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag eller andra personer som enligt nationell lagstiftning är ansvariga för en överträdelse som begås av ett kreditinstitut, finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag.

6.  ECB ska utan onödigt dröjsmål offentliggöra alla sanktioner enligt punkt 1, oavsett om dessa har överklagats eller inte, i dessa fall och i överensstämmelse med de villkor som anges i tillämplig unionslagstiftning.

7.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1–6 får ECB för att utföra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning förelägga sanktioner i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2532/98 vid överträdelser av ECB:s förordningar eller beslut.

Kapitel IV

Organisationsprinciper

Artikel 16

Oberoende

1.  ECB och de nationella behöriga myndigheterna i sina roller inom den gemensamma tillsynsmekanismen ska agera oberoende när de utför uppgifterna som tilldelas genom denna förordning. Ledamöterna i tillsynsnämnden och styrkommittén ska agera oberoende och objektivt i hela unionens intresse. De ska varken efterfråga eller ta emot instruktioner från unionens institutioner eller organ, regeringen i någon medlemsstat eller något annat offentligt eller privat organ.

2.  Unionens institutioner, organ och byråer samt medlemsstaternas regeringar och alla andra organ ska respektera detta oberoende.

2a.  Efter tillsynsnämndens undersökning av behovet av en uppförandekod ska ECB-rådet fastställa och offentliggöra en uppförandekod för personal och ledning inom ECB som arbetar med banktillsyn, särskilt vad gäller intressekonflikter.

Artikel 17

Ansvarighet och rapportering

1.  ECB ska vara ansvarig inför Europaparlamentet och rådet för genomförandet av denna förordning, i enlighet med detta kapitel.

1a.  ECB ska årligen rapportera till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och Eurogruppen om genomförandet av de uppgifter som den tilldelats genom denna förordning, med uppgifter om den förutsedda utvecklingen vad gäller strukturen och beloppen för de tillsynsavgifter som avses i artikel 24.

1b.  Ordföranden i ECB:s tillsynsnämnd ska offentligt lägga fram denna rapport för Europaparlamentet och Eurogruppen i närvaro av företrädare för en deltagande medlemsstat vars valuta inte är euron.

1c.  Tillsynsnämndens ordförande får på Eurogruppens begäran höras av Eurogruppen om genomförandet av tillsynsuppgifterna i närvaro av företrädare för deltagande medlemsstater vars valuta inte är euron.

1d.  På begäran av Europaparlamentet ska tillsynsnämndens ordförande delta i en utfrågning i Europaparlamentets behöriga utskott om genomförandet av tillsynsuppgifterna.

1e.  ECB ska, i enlighet med Eurogruppens förfaranden, muntligen eller skriftligen besvara frågor från Europaparlamentet eller Eurogruppen och i närvaro av företrädare för deltagande medlemsstater vars valuta inte är euron.

1f.  När Europeiska revisionsrätten granskar effektiviteten i ECB:s förvaltning enligt artikel 27.2 i ECB:s stadga ska den också beakta de tillsynsuppgifter som ECB tilldelats genom denna förordning.

1g.  På begäran ska tillsynsnämndens ordförande hålla konfidentiella muntliga diskussioner bakom stängda dörrar med ordföranden och vice ordförandena i Europaparlamentets ansvariga utskott om tillsynsuppgifterna om sådana diskussioner är nödvändiga för att Europaparlamentet ska kunna utöva sina befogenheter enligt fördraget. Europaparlamentet och ECB ska ingå ett avtal med närmare bestämmelser om anordnandet av dessa möten så att full konfidentialitet kan säkerställas i enlighet med ECB:s skyldigheter avseende konfidentialitet som en behörig myndighet i enlighet med tillämplig unionslagstiftning.

1h.  ECB ska lojalt samarbeta med alla utredningar som görs av parlamentet och som omfattas av bestämmelserna i fördraget. ECB och parlamentet ska komma överens om lämpliga arrangemang om de praktiska metoderna för demokratisk ansvarsskyldighet och tillsyn av utövandet av de uppgifter som ECB tilldelas genom denna förordning. Sådana arrangemang ska bland annat omfatta tillgång till information, samarbete vid utredningar och förfarande vid valet av ordförande.

Artikel 17a

Nationella parlament

1.  När ECB lägger fram den rapport som anges i artikel 17.2 ska rapporten samtidigt sändas direkt till de nationella parlamenten i de deltagande medlemsstaterna.

De nationella parlamenten får vända sig till ECB med motiverade synpunkter på denna rapport.

2.  De nationella parlamenten i de deltagande medlemsstaterna får i enlighet med sina egna förfaranden begära att ECB skriftligen besvarar synpunkter eller frågor som de framfört till ECB om ECB:s sätt att fungera enligt denna förordning.

3.  En deltagande medlemsstats nationella parlament får inbjuda ordföranden i eller en ledamot av tillsynsnämnden att delta i en diskussion som rör tillsynen av kreditinstitut i denna medlemsstat tillsammans med en företrädare för den nationella behöriga myndigheten.

4.  Denna förordning påverkar inte de nationella behöriga myndigheternas ansvarighet inför de nationella parlamenten i enlighet med nationell lagstiftning för utförandet av uppgifter som inte tilldelas ECB genom denna förordning och för utförandet av verksamhet som de utför i enlighet med artikel 5.

Artikel 17b

Rättssäkerhet för antagande av tillsynsbeslut

1.  Innan ECB fattar ett tillsynsbeslut i enlighet med artikel 4 och avsnitt 2 ska de personer som är föremål för förfarandet få möjlighet att höras. ECB ska grunda sina beslut endast på invändningar som de berörda parterna har fått tillfälle att yttra sig över.

Första stycket ska inte vara tillämpligt om skyndsamma åtgärder krävs för att förhindra att det finansiella systemet lider väsentlig skada. ECB får i sådana fall anta ett preliminärt beslut och ska ge de berörda personerna möjlighet att höras snarast möjligt efter det att den har fattat sitt beslut.

2.  Berörda personers rätt till försvar ska iakttas fullt ut under förfarandena. De ska ha rätt att få tillgång till ECB:s akt, med förbehåll för andra personers berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas. Rätten att få tillgång till akten ska inte gälla konfidentiell information.

ECB:s beslut ska innehålla beslutets grunder.

Artikel 17c

Rapportering av överträdelser

ECB ska se till att det finns ändamålsenliga mekanismer för att rapportera överträdelser av de lagstiftningsakter som anges i artikel 4.3 som kreditinstitut, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag eller behöriga myndigheter gör sig skyldiga till, inbegripet specifika förfaranden för mottagande av rapporter om överträdelser och uppföljningen av dessa. Sådana förfaranden ska vara förenliga med relevant EU-lagstiftning och säkerställa att följande principer tillämpas: lämpligt skydd ▌ för personer som rapporterar överträdelser, skydd av personuppgifter, lämpligt skydd för den anklagade personen ▌.

Artikel 17d

Administrativ omprövningsnämnd

1.  ECB ska inrätta en administrativ omprövningsnämnd för att genomföra en intern administrativ omprövning av de beslut som fattas av Europeiska Centralbanken när den utövar de befogenheter som den tilldelas genom denna förordning, när en begäran om omprövning har lämnats in i enlighet med punkt 5. Omfattningen av den interna administrativa omprövningen bör hänföra sig till den processrättsliga och materiella överensstämmelsen av ett sådant beslut med denna förordning.

2.  Den administrativa omprövningsnämnden ska bestå av fem välrenommerade personer från medlemsstaterna med dokumenterade relevanta kunskaper och yrkeserfarenhet, inbegripet erfarenhet av tillsynsarbete, på tillräckligt hög nivå inom bankverksamhet eller andra finanstjänster. Dessa personer får inte vara anställda vid ECB, behöriga myndigheter eller andra nationella institutioner eller unionsinstitutioner, organ och byråer som deltar i de uppgifter som ECB utför i enlighet med de befogenheter som den tilldelas genom denna förordning. Den administrativa omprövningsnämnden ska ha tillräckliga resurser och tillräcklig sakkunskap för att bedöma ECB:s utövande av sina befogenheter i enlighet med denna förordning. Ledamöterna i den administrativa omprövningsnämnden och två suppleanter ska utses av ECB för en period på fem år, som kan förlängas en gång, efter en offentlig inbjudan till intresseanmälan som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. De får inte vara bundna av några instruktioner.

3.  Den administrativa omprövningsnämndens beslut ska fattas med en majoritet bestående av minst tre av dess fem ledamöter.

4.  Ledamöterna i den administrativa omprövningsnämnden ska handla oberoende och i allmänhetens intresse. De ska i detta syfte avge en offentlig åtagandeförklaring och en offentlig intresseförklaring som visar att det inte föreligger några direkta eller indirekta intressekonflikter som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende.

5.  Varje fysisk eller juridisk person får i de fall som avses i punkt 1 begära en omprövning av ett beslut av ECB i enlighet med denna förordning som är riktat till den personen eller som direkt och personligen berör denna person. En begäran om omprövning av ett beslut av ECB-rådet enligt punkt 7 ska inte kunna tas upp.

6.  Varje begäran om omprövning ska göras skriftligen och innehålla en motivering och lämnas till ECB inom en månad efter det att beslutet har meddelats den person som begär omprövning eller, om beslutet inte har meddelats på detta sätt, den dag som den berörda personen fick kännedom om beslutet, beroende på omständigheterna.

7.  Efter att ha avgjort om begäran kan tas upp till prövning ska den administrativa omprövningsnämnden inom en rimlig tidsfrist med hänsyn till hur brådskande ärendet är och senast två månader efter mottagandet av begäran yttra sig i ärendet och hänskjuta det till tillsynsnämnden för utarbetande av ett nytt utkast till beslut. Tillsynsnämnden ska beakta den administrativa omprövningsnämndens yttrande och utan dröjsmål lägga fram ett nytt utkast till beslut för ECB-rådet. Det nya utkastet till beslut ska antingen upphäva det ursprungliga beslutet, ersätta det med ett beslut med exakt samma innehåll eller ersätta det med ett ändrat beslut. Det nya utkastet till beslut ska anses vara antaget, såvida inte ECB-rådet motsätter sig detta inom en period på högst tio arbetsdagar.

8.  En begäran om omprövning enligt punkt 5 får inte medföra att beslutet blir vilande. ECB-rådet får dock, på förslag av den administrativa omprövningsnämnden och om det anser att omständigheterna så kräver, tillfälligt upphäva tillämpningen av det överklagade beslutet.

9.  Den administrativa omprövningsnämndens yttrande, tillsynsnämndens nya utkast till beslut och det beslut som antas av ECB-rådet i enlighet med denna artikel ska motiveras och meddelas parterna.

10.  ECB ska anta ett beslut om fastställande av den administrativa omprövningsnämndens arbetsordning.

11.  Denna artikel ska inte påverka rätten att väcka talan vid domstolen i enlighet med fördragen.

Artikel 18

Särskiljande från den penningpolitiska funktionen

1.  ECB ska endast förverkliga de mål som anges i denna förordning när den utför de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning.

2.  ECB ska utföra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning utan inverkan på och separat från dess penningpolitiska uppgifter och ▌ alla andra uppgifter. De uppgifter som ECB tilldelas genom denna förordning får varken inkräkta på eller bestämmas av dess uppgifter när det gäller penningpolitiken. De uppgifter som ECB tilldelas genom denna förordning får vidare inte inkräkta på dess uppgifter när det gäller Europeiska systemrisknämnden eller andra uppgifter. ECB ska rapportera till Europaparlamentet och till rådet om hur man har följt denna bestämmelse. De uppgifter som tilldelas ECB genom denna förordning får inte påverka den fortlöpande övervakningen av solvensen hos dess penningpolitiska motparter.

Den personal som utför de uppgifter som ECB tilldelas genom denna förordning ska vara organisatoriskt åtskild från och följa separata rapporteringsvägar från den personal som utför andra uppgifter som ECB tilldelas.

3.  Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska ECB anta och offentliggöra de interna regler som krävs, inbegripet regler om tystnadsplikt och utbyte av information mellan de två verksamhetsområdena.

3a.  ECB ska se till att ECB-rådet i sin verksamhet tillämpar en fullständig åtskillnad mellan penningpolitiska uppgifter och tillsynsuppgifter. En sådan åtskillnad bör inbegripa helt separata möten och dagordningar.

3b.  För att säkerställa en åtskillnad mellan penningpolitik och tillsynsuppgifter ska ECB inrätta en medlingspanel. Denna panel ska lösa skiljaktiga meningar som behöriga myndigheter i de berörda deltagande medlemsstaterna framfört avseende en invändning från ECB-rådet mot ett utkast till beslut från tillsynsnämnden. En ledamot per deltagande medlemsstat ska ingå i panelen och ska utses av respektive medlemsstat bland ledamöterna i ECB-rådet och tillsynsnämnden, och panelen ska besluta med enkel majoritet där varje ledamot har en röst. ECB ska anta och offentliggöra en förordning genom vilken en sådan medlingspanel inrättas och i vilken panelens arbetsordning fastställs.

Artikel 19

Tillsynsnämnd

1.  De uppgifter som ECB tilldelas ska planeras och genomföras fullt ut av ett internt organ bestående av ordföranden och vice ordföranden, vilka utsetts i enlighet med punkt 1b, och fyra företrädare för ECB, vilka utsetts i enlighet med punkt 1d, och en företrädare för den nationella myndighet i varje deltagande medlemsstat som är behörig att utöva tillsyn över kreditinstitut (nedan kallad tillsynsnämnden). Samtliga ledamöter i tillsynsnämnden ska agera i hela unionens intresse.

Om den behöriga myndigheten inte är en centralbank får den ledamot i tillsynsnämnden som avses i denna punkt besluta att ta med en företrädare från medlemsstatens centralbank. Vid tillämpning av omröstningsförfarandet enligt punkt 1e ska företrädarna för en viss medlemsstats myndigheter tillsammans betraktas som en ledamot.

1a.  Utnämningarna till tillsynsnämnden i enlighet med denna förordning ska respektera principerna om kön, erfarenhet och kvalifikationer.

1c.  Efter det att tillsynsnämnden tillfrågats ska ECB förelägga Europaparlamentet ett förslag till utnämning av ordförande och vice ordförande för godkännande. Efter godkännandet av detta förslag ska rådet anta ett genomförandebeslut om utnämning av tillsynsnämndens ordförande och vice ordförande. Ordföranden ska utses på grundval av ett öppet urvalsförfarande, om vilket Europaparlamentet och rådet på vederbörligt sätt ska hållas underrättade, bland personer vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom banksektorn och den finansiella sektorn är allmänt erkända och som inte är ledamöter i ECB-rådet. Tillsynsnämndens vice ordförande ska utses bland ledamöterna i ECB:s direktion. Rådet ska fatta beslut med kvalificerad majoritet utan att ta hänsyn till röster från ledamöter i rådet som inte är deltagande medlemsstater.

Så snart ordföranden har utsetts, ska denne vara verksam på heltid och får inte inneha någon annan post vid en nationell behörig myndighet. Mandattiden är fem år, och mandatet kan inte förnyas.

Om tillsynsnämndens ordförande inte längre uppfyller de krav som ställs för att han eller hon ska kunna utföra sina uppgifter eller har befunnits skyldig till ett allvarligt fel får rådet efter ett förslag från ECB som har godkänts av parlamentet anta ett genomförandebeslut om att skilja ordföranden från hans eller hennes uppdrag. Rådet ska fatta beslut med kvalificerad majoritet utan att ta hänsyn till röster från ledamöter i rådet som inte är deltagande medlemsstater.

Om tillsynsnämndens vice ordförande i enlighet med stadgan för ECBS och ECB avsatts som ledamot i direktionen får rådet efter ett förslag från ECB som har godkänts av Europaparlamentet anta ett genomförandebeslut om att skilja vice ordföranden från hans eller hennes uppdrag. Rådet ska fatta beslut med kvalificerad majoritet utan att ta hänsyn till röster från ledamöter i rådet som inte är deltagande medlemsstater.

För detta ändamål får Europaparlamentet eller rådet informera ECB om att de anser att villkoren för att skilja tillsynsnämndens ordförande eller vice ordförande från hans eller hennes uppdrag är uppfyllda, vilket ECB ska besvara.

1d.  De fyra företrädare för ECB som utses av ECB-rådet får inte utföra uppgifter som har direkt samband med ECB:s penningpolitiska funktion. Alla ECB:s företrädare ska ha rösträtt.

1e.  Tillsynsnämndens beslut ska fattas med enkel majoritet bland dess ledamöter. Varje ledamot ska ha en röst. Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst.

1f.  Med avvikelse från punkt 1e ska tillsynsnämnden fatta beslut om antagande av förordningar i enlighet med artikel 4.3 på grundval av en kvalificerad majoritet bland sina ledamöter, i enlighet med artikel 16.4 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 3 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser för de ledamöter som företräder den deltagande medlemsstatens myndigheter. Var och en av de fyra företrädare för ECB som har utsetts av ECB-rådet ska ha en röst som motsvarar medianrösten för de övriga ledamöterna.

1g.  Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 5 ska tillsynsnämnden utföra det förberedande arbetet i fråga om de tillsynsuppgifter som tilldelas ECB och lägga fram förslag till fullständiga utkast till beslut för antagande av ECB-rådet i enlighet med ett förfarande som ska fastställas av ECB. Utkasten till beslut kommer att översändas samtidigt till de berörda medlemsstaternas nationella behöriga myndigheter. Ett utkast till beslut kommer att anses vara antaget, såvida inte ECB-rådet motsätter sig detta inom en period vars längd ska fastställas genom det ovannämnda förfarandet men som inte får överskrida en period på högst tio arbetsdagar. Om en deltagande medlemsstat som inte tillhör euroområdet motsätter sig ett utkast till beslut av tillsynsnämnden, ska emellertid det förfarande som anges i artikel 6.5d tillämpas. I krissituationer ska ovannämnda period inte överskrida 48 timmar. Om ECB-rådet invänder mot ett utkast till beslut, ska det skriftligen motivera detta och särskilt framhålla penningpolitiska aspekter. Om ett beslut ändras till följd av en invändning från ECB-rådet, får en deltagande medlemsstat som inte ingår i euroområdet meddela ECB att den inte samtycker till invändningen och motiveringen till detta, varvid det förfarande som anges i artikel 6.5c kommer att tillämpas.

1h.  Ett sekretariat ska biträda tillsynsnämnden i dess verksamhet, inbegripet förberedande av mötena på heltidsbasis.

1i.  Tillsynsnämnden, som ska rösta i enlighet med den regel som fastställs i punkt 1e ska inrätta en styrkommitté bestående av sina ledamöter med en mer begränsad sammansättning som stöd för sin verksamhet, bland annat för att förbereda möten.

Tillsynsnämndens styrkommitté ska inte ha någon befogenhet att fatta beslut. Styrkommittén ska som ordförande ha tillsynsnämndens ordförande eller, vid ett enskilt tillfälle i ordförandens frånvaro, tillsynsnämndens vice ordförande. Styrkommitténs sammansättning ska garantera en rättvis balans och rotation mellan de nationella behöriga myndigheterna. Den får bestå av högst tio ledamöter, inbegripet ordföranden, vice ordföranden och ytterligare en företrädare för ECB. Styrkommittén ska utföra sina förberedande uppgifter i hela unionens intresse och ska samarbeta med tillsynsnämnden under fullständig öppenhet.

6.  En företrädare för Europeiska kommissionen får på inbjudan delta som observatör i tillsynsnämndens möten. Observatörer ska inte ha tillgång till konfidentiell information om enskilda institut.

7.  ECB-rådet ska anta interna regler där dess förhållande till tillsynsnämnden fastställs i detalj. Tillsynsnämnden ska också anta sin arbetsordning genom att rösta i enlighet med den regel som fastställs i punkt 1e. Båda dessa regeluppsättningar ska offentliggöras. Tillsynsnämndens arbetsordning ska garantera likabehandling av alla deltagande medlemsstater.

Artikel 20

Tystnadsplikt och informationsutbyte

1.  De ledamöter i tillsynsnämnden, den ECB-personal och den utstationerade personal från deltagande medlemsstater som utövar tillsyn ska även sedan deras uppdrag har upphört vara förpliktade att iaktta kraven på tystnadsplikt enligt artikel 37 i stadgan för ECBS och ECB och enligt tillämpliga akter i unionslagstiftningen.

ECB ska se till att personer som tillhandahåller någon tjänst som rör fullgörande av tillsynsuppgifter, vare sig det är direkt eller indirekt, varaktigt eller vid enstaka tillfällen, är förpliktade att iaktta motsvarande krav på tystnadsplikt.

2.  För att utföra de uppgifter som ECB tilldelas genom denna förordning ska ECB ha rätt att inom de gränser och på de villkor som anges i tillämplig unionslagstiftning utbyta information med nationella eller europeiska myndigheter och organ i de fall som det enligt tillämplig unionslagstiftning är tillåtet för nationella behöriga myndigheter att lämna ut information till sådana enheter eller som medlemsstaterna får föreskriva att information får lämnas ut enligt tillämplig unionslagstiftning.

Artikel 22

Resurser

ECB ska ha ansvar för att avsätta de finansiella och personella resurser som krävs för att utföra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning.

Artikel 23

Budget och årsredovisning

1.  ECB:s utgifter för att utföra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning ska vara möjliga att identifiera separat inom ECB:s budget.

2.  ECB ska i den rapport som avses i artikel 17 i detalj redogöra för budgeten för sina tillsynsuppgifter. Den årsredovisning för ECB som upprättas och offentliggörs i enlighet med artikel 26.2 i stadgan för ECBS och ECB ska inbegripa de intäkter och utgifter som hör samman med tillsynsuppgifterna.

2a.  I enlighet med artikel 27.1 i stadgan för ECB och ECBS ska årsredovisningen för tillsynsavsnittet underkastas revision.

Artikel 24

Tillsynsavgifter

1.  ECB ska ta ut en årlig tillsynsavgift av kreditinstitut som har etablerats i de deltagande medlemsstaterna och filialer som etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut etablerat i en icke-deltagande medlemsstat. Avgifterna ska täcka de utgifter ECB ådrar sig i samband med de uppgifter den tilldelats enligt artiklarna 4 och 5 i denna förordning. Dessa avgifter ska inte överstiga de utgifter som hör samman med dessa uppgifter.

2.  Storleken på den avgift som tas ut av ett kreditinstitut eller en filial ska beräknas i enlighet med de förfaranden som fastställts och på förhand offentliggjorts av ECB.

Innan dessa förfaranden fastställs ska ECB genomföra offentliga samråd och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna samt offentliggöra båda dessa resultat.

2a.  Avgifterna ska beräknas på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna, och ska grundas på objektiva kriterier som hör samman med det berörda kreditinstitutets betydelse och riskprofil, inbegripet dess riskvägda tillgångar.

Grunden för beräkningen av den årliga tillsynsavgiften för ett visst kalenderår ska vara utgifterna i samband med tillsynen av kreditinstitut och filialer under det året. ECB får begära förskottsbetalning av den årliga tillsynsavgiften som ska grundas på en rimlig uppskattning. ECB ska kontakta den nationella behöriga myndigheten innan beslut fattas om den slutliga avgiftsnivån för att garantera att tillsynen är kostnadseffektiv och rimlig för alla berörda kreditinstitut och filialer. ECB ska meddela kreditinstituten och filialerna grunden för beräkningen av den årliga tillsynsavgiften.

2b.  ECB ska rapportera i enlighet med artikel 17.

2c.  Denna artikel ska inte påverka de nationella behöriga myndigheternas rätt att ta ut avgifter i enlighet med nationell lagstiftning och, i den mån tillsynsuppgifter inte har tilldelats ECB eller vad beträffar kostnaderna för att samarbeta med och biträda ECB och handla enligt dess instruktioner, i enlighet med tillämplig unionslagstiftning, om inte annat följer av arrangemangen för tillämpningen av denna förordning, inbegripet artiklarna 5 och 11.

Artikel 25

Personal och utbyte av personal

1.  ECB ska tillsammans med samtliga nationella behöriga myndigheter fastställa arrangemang för att säkerställa lämpligt utbyte och utstationering av personal med och mellan nationella behöriga myndigheter.

2.  ECB får i förekommande fall kräva att nationella behöriga myndigheters tillsynsgrupper som vidtar tillsynsåtgärder mot ett kreditinstitut, finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag med säte i en deltagande medlemsstat enligt denna förordning även låter personal från andra deltagande medlemsstaters nationella behöriga myndigheter medverka.

2a.  ECB ska bygga upp och upprätthålla övergripande och formella förfaranden, inbegripet etiska förfaranden och proportionerliga perioder, för att i förväg bedöma och förebygga eventuella intressekonflikter som kan uppstå när ledamöter i tillsynsnämnden och ECB-anställda som arbetar med tillsynsverksamhet inom två år efter att ha lämnat sin tjänst tar annan anställning och ska föreskriva lämpliga bestämmelser om offentliggörande med förbehåll för tillämpliga regler om uppgiftsskydd.

Dessa förfaranden ska inte påverka tillämpningen av strängare nationella regler. För de ledamöter i tillsynsnämnden som är företrädare för nationella behöriga myndigheter ska dessa förfaranden fastställas och genomföras i samarbete med de nationella behöriga myndigheterna, utan att detta påverkar tillämplig nationell lagstiftning.

För de ECB-anställda som har arbetat med tillsynsverksamhet ska dessa förfaranden avgöra vilka kategorier tjänster en sådan bedömning gäller och vilka perioder står i proportion till dessa anställdas uppgifter inom tillsynsverksamheten under deras anställning vid ECB.

2b.  I de förfaranden som avses i punkt 2a ska det föreskrivas att ECB ska bedöma huruvida det finns invändningar mot att ledamöter i tillsynsnämnden efter att ha lämnat tjänsten utövar avlönad yrkesverksamhet vid institut i den privata sektorn för vilka ECB har tillsynsansvar.

De förfaranden som avses i punkt 2a ska i allmänhet vara tillämpliga i två år efter det att ledamöterna i tillsynsnämnden har lämnat tjänsten och får justeras på grundval av en vederbörlig motivering som står i proportion till uppgifterna under denna mandatperiod och hur länge denna tjänst innehades.

2c.  ECB:s årsrapport i enlighet med artikel 17 ska innehålla detaljerade uppgifter, inbegripet statistiska uppgifter, om tillämpningen av de förfaranden som avses i punkterna 2a och 2b.

Kapitel V

Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser

Article 26

Review

Senast den 31 december 2015 och därefter vart tredje år ska kommissionen offentliggöra en rapport om tillämpningen av denna förordning, med särskild tonvikt på övervakningen av vilka potentiella effekter denna kan ha på den inre marknadens förmåga att fungera väl. Rapporten ska innehålla en utvärdering av bland annat följande:

   a) Hur den gemensamma tillsynsmekanismen fungerar inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn och vilka effekter ECB:s tillsynsverksamhet får på unionens intressen som helhet och på samstämmigheten och integriteten inom den inre marknaden för finansiella tjänster, inbegripet dess eventuella inverkan på de nationella banksystemens strukturer inom EU, liksom när det gäller hur effektiva arrangemangen för samarbete och informationsdelning mellan den gemensamma tillsynsmekanismen och de nationella behöriga myndigheterna i icke-deltagande medlemsstater är.
   aa) Uppgiftsfördelningen mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna inom den gemensamma tillsynsmekanismen, effektiviteten i de praktiska organisationsmetoder som ECB antagit samt den gemensamma tillsynsmekanismens inverkan på de återstående tillsynskollegiernas funktion.
   ab) Effektiviteten i ECB:s tillsynsbefogenheter och befogenheter att förelägga sanktioner och lämpligheten i att tilldela ECB ytterligare befogenheter att förelägga sanktioner, inbegripet i förhållande till andra personer än kreditinstitut, finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag.
   ac) Lämpligheten i de former som anges för uppgifter och verktyg för makrotillsyn i artikel 4a samt för beviljande och återkallande av auktorisering i artikel 13.
   b) Hur effektiva arrangemangen för oberoende och ansvarighet är.
   c) Samverkan mellan ECB och Europeiska bankmyndigheten.
   d) Hur lämpliga styrformerna är, inbegripet tillsynsnämndens sammansättning och omröstningsförfaranden och dess förhållande till ECB-rådet, samt samarbetet i tillsynsnämnden mellan euroområdets medlemsstater och andra deltagande medlemsstater i den gemensamma tillsynsmekanismen.
   da) Samverkan mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna i icke-deltagande medlemsstater och effekterna av den gemensamma tillsynsmekanismen på dessa medlemsstater.
   db) Effektiviteten i mekanismen för invändningar mot ECB:s beslut.
   dc) Den gemensamma tillsynsmekanismens kostnadseffektivitet.
   dd) Eventuella konsekvenser av tillämpningen av artikel 6.5b, 6.5c och 6.5d på den gemensamma tillsynsmekanismens funktionssätt och integritet.
   de) Ändamålsenligheten av åtskillnaden mellan tillsynsfunktioner och penningpolitiska funktioner inom ECB samt av att separera de finansiella resurserna för tillsynsuppgifterna från ECB:s budget, med beaktande av eventuella ändringar av relevanta rättsliga bestämmelser, inbegripet på primärrättslig nivå.
   df) De finanspolitiska effekter som tillsynsbeslut som fattas av den gemensamma tillsynsmekanismen får på deltagande medlemsstater och effekten av utvecklingen när det gäller arrangemang för rekonstruktionsfinansiering.
   dg) Möjligheterna att vidareutveckla den gemensamma tillsynsmekanismen, med beaktande av eventuella ändringar av relevanta rättsliga bestämmelser, inbegripet på primärrättslig nivå, och med beaktande av om huruvida motiven till de institutionella bestämmelserna i denna förordning längre föreligger, inbegripet möjligheten att fullt ut harmonisera rättigheter och skyldigheter för euroområdets medlemsstater och för andra deltagande medlemsstater.

Rapporten ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet. Kommissionen ska lägga fram eventuella åtföljande förslag.

Artikel 27

Övergångsbestämmelser

1.  Före den ...* ska ECB offentliggöra den ram som avses i artikel 5.7 … .(16)

2.  ECB ska den 1 mars 2014 eller tolv månader efter det att denna förordning har trätt i kraft, beroende på vilket som infaller senare, börja utföra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning, om inte annat följer av de tillämpningsarrangemang och -åtgärder som föreskrivs i följande stycken.

När denna förordning har trätt i kraft, ska ECB genom förordningar och beslut offentliggöra de närmare operativa arrangemangen för genomförandet av de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning.

Från och med denna förordnings ikraftträdande ska ECB sända en kvartalsrapport till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om framstegen med det praktiska genomförandet av denna förordning.

Om det på grundval av rapporterna i tredje stycket och efter diskussioner om rapporterna i rådet och Europaparlamentet visar sig att ECB inte kommer att vara redo att åta sig alla sina uppgifter den 1 mars 2014 eller tolv månader efter det att denna förordning har trätt i kraft, beroende på vilket som infaller senare, får ECB anta ett beslut om fastställande av ett datum som infaller senare än den tidpunkt som avses i första stycket för att säkerställa kontinuitet under övergången från nationell tillsyn till den gemensamma tillsynsmekanismen, på grundval av personaltillgången, inrättande av lämpliga rapportförfaranden och arrangemang för samarbete med de nationella tillsynsorganen enligt artikel 5.

3a.  Utan hinder av punkt 2 och utan att det påverkar utövandet av den utredningsbefogenhet som ECB tilldelas enligt denna förordning får ECB från och med [dagen för denna förordnings ikraftträdande] börja utföra andra uppgifter som den tilldelas genom denna förordning än antagandet av tillsynsbeslut med avseende på varje kreditinstitut, finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag efter ett beslut som riktar sig till de berörda enheterna och de berörda deltagande medlemsstaternas nationella behöriga myndigheter.

Trots vad som sägs i punkt 2 får ECB, om ESM med enhällighet begär att ECB ska överta den direkta tillsynen över ett kreditinstitut, ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som en förutsättning för dess omedelbara rekapitalisering omedelbart börja utföra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning med avseende på ifrågavarande kreditinstitut, finansiella holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag efter ett beslut som riktar sig till de berörda enheterna och de berörda deltagande medlemsstaternas nationella behöriga myndigheter.

4.  Från och med denna förordnings ikraftträdande får ECB, i syfte att påbörja sina uppgifter [...], kräva att de deltagande medlemsstaternas behöriga myndigheter och de personer som avses i artikel 9 tillhandahåller all den information som krävs för att ECB ska kunna utföra en samlad bedömning, inbegripet en bedömning av balansräkningen, av den deltagande medlemsstatens kreditinstitut. ECB ska åtminstone utföra en sådan bedömning när det gäller de kreditinstitut som inte omfattas av artikel 5.4. Kreditinstitutet och den behöriga myndigheten ska tillhandahålla den begärda informationen.

6.  Kreditinstitut som deltagande medlemsstater har auktoriserat senast den dag som avses i artikel 28 eller i tillämpliga fall senast det datum som avses i punkterna 2 och 3 ska anses vara auktoriserade i enlighet med artikel 13 och får fortsätta bedriva sin verksamhet. Nationella behöriga myndigheter ska före tillämpningsdagen för denna förordning eller i tillämpliga fall före de datum som avses i punkterna 2 och 3 meddela ECB dessa kreditinstituts identitet och lämna en rapport med en redogörelse för de berörda institutens tillsynshistorik och riskprofil samt all annan information som ECB begär. Informationen ska lämnas i det format som ECB begär.

6a.  Utan hinder av artikel 19.2 b ska, fram till den första tidpunkt som anges i artikel 26, omröstning med kvalificerad majoritet och omröstning med enkel majoritet tillämpas tillsammans för antagandet av de förordningar som anges i artikel 4.3.

Artikel 28

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den femte dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i

På rådets vägnar

Ordförande

(1) EUT C, , s..
(2) EUT C, , s..
(3) EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.
(4) EUT L 331, 15.12.2010, s. 37.
(5) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.
(6) EGT C 40, 7.2.2001, s. 453.
(7) EUT C 25 E, 29.1.2004, s. 394.
(8) EGT L 318, 27.11.1998, s. 4.
(9) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
(10) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.
(11) EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.
(12) EGT L 230, 30.6.2004, s. 56.
(13) EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.
(14) EUT L 177, 30.6.2006, s. 277.
(15) EUT L 35, 11.2.2003, s. 1.
(16)* Sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy