Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0358(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0375/2012

Внесени текстове :

A7-0375/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 22/05/2013 - 7.7
CRE 22/05/2013 - 7.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0214

Приети текстове
PDF 279kWORD 40k
Сряда, 22 май 2013 г. - Страсбург
Пиротехнически изделия ***I
P7_TA(2013)0214A7-0375/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 май 2013 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (преработка) (COM(2011)0764 – C7-0425/2011 – 2011/0358(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0764),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0425/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 28 март 2012 г.(1),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

–  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 6 ноември 2012 г. до комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите съгласно член 87, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид поетия с писмо от 27 март 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0375/2012),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 181, 21.6.2012 г., стр. 105.
(2) ОВ C 77, от 28.3.2002г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 22 май 2013 г. с оглед приемането на Директива 2013/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (преработен текст)
P7_TC1-COD(2011)0358

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2013/29/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност