Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0358(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0375/2012

Předložené texty :

A7-0375/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 22/05/2013 - 7.7
CRE 22/05/2013 - 7.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0214

Přijaté texty
PDF 283kWORD 40k
Středa, 22. května 2013 - Štrasburk
Pyrotechnické výrobky ***I
P7_TA(2013)0214A7-0375/2012
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh (přepracované znění) (COM(2011)0764 – C7-0425/2011 – 2011/0358(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0764),

  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0425/2011),

  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 28. března 2012(1),

  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

  s ohledem na dopis, který dne 6. listopadu 2012 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

  s ohledem na to, [že se zástupce Rady dopisem ze dne 27. března 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0375/2012),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 181, 21.6.2012, s. 105.
(2) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. května 2013 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/.../EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání  pyrotechnických výrobků na trh (přepracované znění)
P7_TC1-COD(2011)0358

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2013/29/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí