Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2132(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0055/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0055/2013

Keskustelut :

PV 20/05/2013 - 23
CRE 20/05/2013 - 23

Äänestykset :

PV 22/05/2013 - 7.8
CRE 22/05/2013 - 7.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0215

Hyväksytyt tekstit
PDF 148kWORD 33k
Keskiviikko 22. toukokuuta 2013 - Strasbourg
Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpano
P7_TA(2013)0215A7-0055/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. toukokuuta 2013 audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpanosta (2012/2132(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä 20. lokakuuta 2005 tehdyn yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehtyyn Amsterdamin sopimukseen liitetyn pöytäkirjan jäsenvaltioiden julkisen palvelun yleisradiotoiminnasta,

–  ottaa huomioon audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 10. maaliskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi)(1),

–  ottaa huomioon harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/114/EY(2),

–  ottaa huomioon tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (”direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”) 8. kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY(3),

–  ottaa huomioon yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) 7. maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/22/EY(4), sellaisena kuin se on muutettuna 25. marraskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/136/EY(5),

–  ottaa huomioon lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta 13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU(6),

–  ottaa huomioon Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelman täytäntöönpanosta (Media 2007) 15. marraskuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1718/2006/EY(7),

–  ottaa huomioon komission tulkitsevan tiedonannon tietyistä televisiomainontaa koskevien ”televisio ilman rajoja” -direktiivin säännösten näkökohdista(8),

–  ottaa huomioon alaikäisten ja ihmisarvon suojelusta ja oikeudesta vastineeseen Euroopan audiovisuaalisia ja verkkotietopalveluja tuottavien yritysten kilpailukyky huomioon ottaen 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2006/952/EY(9),

–  ottaa huomioon neuvoston päätelmät lasten suojelusta digitaalimaailmassa(10),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta (COM(2011)0785),

–  ottaa huomioon 1. joulukuuta 2008 annetun komission tiedonannon ”Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa” (COM(2008)0804),

–  ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020),

–  ottaa huomioon 26. elokuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Euroopan digitaalistrategia” (COM(2010)0245/2),

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2008 antamansa päätöslauselman medialukutaidosta digitaalisessa maailmassa(11),

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman ”Julkinen yleisradiotoiminta digitaaliaikana: kaksoisjärjestelmän tulevaisuus”(12),

–  ottaa huomioon 16. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman eurooppalaisesta elokuvasta digitaaliajalla(13),

–  ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman strategiasta haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksien vahvistamiseksi(14),

–  ottaa huomioon 11. syyskuuta 2012 antamansa päätöslauselman audiovisuaaliteosten verkkojakelusta Euroopan unionissa(15),

–  ottaa huomioon 20. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman lasten suojelusta digitaalimaailmassa(16),

–  ottaa huomioon 20. elokuuta 2009 annetun komission suosituksen 2009/625/EC medialukutaidosta digitaalisessa ympäristössä: kohti kilpailukykyisempää audiovisuaali- ja sisältöteollisuutta ja osallistavampaa osaamisyhteiskuntaa(17),

–  ottaa huomioon 24. syyskuuta 2012 annetun komission ensimmäisen kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle direktiivin 2010/13/EU 13, 16 ja 17 artiklan soveltamisesta vuosina 2009–2010: Eurooppalaisten teosten edistäminen tilattavissa ja aikataulun mukaan välitettävissä audiovisuaalisissa mediapalveluissa EU:ssa (COM(2012)0522),

–  ottaa huomioon 26. syyskuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Kulttuurialalta ja luovilta toimialoilta kasvua ja työpaikkoja EU:lle” (COM(2012)0537),

–  ottaa huomioon 4. toukokuuta 2012 annetun komission ensimmäisen kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) soveltamisesta: Audiovisuaaliset mediapalvelut ja internetiin liitetyt laitteet: kehitys ja tulevat näkymät (COM(2012)0203),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon kulttuuri ja koulutusvaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A7-0055/2013),

A.  katsoo, että audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi on EU:n media-alan sääntelyn selkäranka;

B.  katsoo, että audiovisuaaliset mediapalvelut ovat niin kulttuurin alan kuin taloudellisia palveluja;

C.  katsoo, että direktiivi perustuu teknologiariippumattomuuden periaatteeseen ja kattaa siten kaikki audiovisuaaliseen sisältöön liittyvät palvelut riippumatta siitä, millä teknologialla sisältöä jaetaan; toteaa, että näin taataan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajille;

D.  ottaa huomioon, että direktiivillä varmistetaan audiovisuaalisten mediapalvelujen vapaa liikkuvuus ja se toimii sisämarkkinavälineenä; toteaa, että direktiivissä on otettu huomioon sananvapaus ja oikeus saada tietoa, samalla kun sillä suojellaan yleistä etua koskevia tavoitteita, tekijöiden oikeudet, tiedotusvälineiden ja tiedonsaannin vapaus sekä sananvapaus mukaan luettuina;

E.  toteaa, että direktiivissä pyritään ottamaan huomioon sellaisten audiovisuaalisten mediapalvelujen kulttuurinen luonne, jotka ovat identiteettien ja arvojen välittäjinä erittäin tärkeitä yhteiskunnan ja demokratian kannalta ja että sillä pyritään turvaamaan kulttuurin riippumaton kehitys jäsenvaltioissa sekä suojelemaan samalla kulttuurista monimuotoisuutta unionissa erityisesti yhdenmukaistamalla mahdollisimman vähän sääntelyä ja edistämällä eurooppalaisia audiovisuaalisia teoksia;

F.  toteaa, että teknologinen lähentyminen merkitsee sitä, että tulevaisuudessa kuluttajat tekevät entistä pienemmän eron lineaaristen ja ei-lineaaristen palvelujen välillä;

G.  katsoo, että tavoitteena olisi oltava yhtäläiset toimintaedellytykset, koska kuluttajat eivät enää tunnista lineaaristen ja ei-lineaaristen palvelujen sääntelyn eri tasoja, mikä voi puolestaan johtaa kilpailun vääristymiseen;

H.  toteaa, että audiovisuaalisten mediapalvelujen markkinoilla teknologia sekä liiketoimintamenetelmät ja -mallit kehittyvät merkittävästi edelleen, mikä vaikuttaa siihen, miten sisältöä jaetaan katsojien saataville;

I.  katsoo, että audiovisuaalisten mediapalvelujen saatavuus on olennaista, jotta voidaan taata vammaisten ja ikääntyneiden oikeus osallistua ja integroitua EU:n yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään, erityisesti uusien sisällön jakelualustojen kuten IPTV:n ja Connected TV:n kehityksen myötä;

J.  katsoo, että olisi erityisesti keskityttävä medialukutaitoon, koska teknologia kehittyy ja media-alustat lähentyvät yhä kiihtyvällä vauhdilla;

K.  toteaa, että jatkuvat teknologian muutokset ovat tehneet alaikäisten suojelusta aina vain kiireellisemmän ja haastavamman kysymyksen;

L.  katsoo, että eräät jäsenvaltiot eivät ole siirtäneet direktiiviä ajoissa osaksi kansallista lainsäädäntöään tai eivät ole panneet sitä täytäntöön täysimääräisesti tai asianmukaisesti;

M.  katsoo, että eurooppalaisten teosten edistämisestä tilauspalvelujen osalta annetun direktiivin 13 artiklan saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ei ole useimmissa jäsenvaltioissa tarpeeksi määräävää, jotta saavutettaisiin direktiivissä asetettu kulttuurisen monimuotoisuuden tavoite;

N.  toteaa, että sen vuoksi direktiivin täysimääräistä täytäntöönpanoa ja tehokkuutta ei voida arvioida perusteellisesti;

O.  katsoo, että audiovisuaalisten mediapalvelujen markkinoiden laajentuminen hybridipalvelujen myötä tuo mukanaan uusia haasteita, jotka liittyvät kilpailuun, tekijänoikeuksiin, audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän olemassa oleviin sekä uusiin muotoihin sekä overlay-mainontaan, joka kyseenalaistaa ohjelmien eheyden sekä direktiivin kattavuuden ja tehokkuuden ja sen suhteen muihin EU:n lainsäädäntövälineisiin;

P.  toteaa, että audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin 15 artiklan säännöksissä kaikkien sidosryhmien edut ovat oikeassa tasapainossa, joka on saatu aikaan kunnioittamalla toisaalta yleisön tiedonsaantioikeutta ja toisaalta omistusoikeutta ja elinkeinovapautta;

Tilannekatsaus

1.  muistuttaa komissiota sen sitoutumisesta järkevää sääntelyä koskevaan toimintaohjelmaan sekä siitä, että on tärkeää tehdä EU:n lainsäädäntöä koskevia oikea-aikaisia ja asiaankuuluvia jälkitarkastuksia, jotta sääntelyn laatua voidaan ohjata toimintapoliittisen syklin kaikissa vaiheissa;

2.  panee tässä yhteydessä merkille, että audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin 33 artiklan mukaan komission oli toimitettava kertomus direktiivin soveltamisesta viimeistään 19. joulukuuta 2011;

3.  panee merkille, että komissio toimitti direktiivin soveltamista koskevan kertomuksensa merkittävästi myöhässä, 4. toukokuuta 2012;

4.  toteaa myös, että direktiivin täytäntöönpano jäsenvaltioissa on ollut varsin kirjavaa;

5.  painottaa, että audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi on edelleen soveltuva väline, jolla voidaan koordinoida EU:n laajuisesti audiovisuaaliseen mediaan liittyvää kansallista lainsäädäntöä ja säilyttää kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä tehdyn Unescon yleissopimuksen periaatteet;

6.  huomauttaa erityisesti, että asianmukaisesti sovellettuna alkuperämaan periaate antaa lähetystoiminnan harjoittajille merkittävästi lisää selkeyttä ja varmuutta heidän toimintajärjestelyistään;

7.  pitää valitettavana, että komission kertomuksessa ei ole 33 artiklan mukaista arviota siitä, onko direktiiviä tarpeen mukauttaa näiden havaintojen perusteella;

8.  kehottaa komissiota edistämään direktiivin johdonmukaista ja täysimääräistä täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja etenkin varmistamaan, että kaikki tämän direktiivin johdanto-osan kappaleisiin sisältyvät erityismääritelmät otetaan asianmukaisesti huomioon siirrettäessä direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöä;

9.  kannattaa vahvasti teknologian kannalta neutraalia lähestymistapaa katselu- ja jakelumallien kehittämiseen kuluttajien valinnanmahdollisuuksien lisäämiseksi; kehottaa tekemään tältä osin perusteellisen vaikutustenarvioinnin markkinoiden nykytilasta ja sääntelykehyksestä;

10.  panee merkille komission aikomuksen julkaista piakkoin Connected TV:tä ja internetiin liitettyjä laitteita koskevan politiikka-asiakirjan, jossa käynnistetään julkinen kuuleminen kaikista uudesta kehityksestä johtuvista kysymyksistä;

11.  kehottaa komissiota selvittämään direktiivin mahdollisten tarkistusten yhteydessä, missä määrin määritelmien epävarmuudet tai epätarkkuudet ovat mahdollisesti johtaneet täytäntöönpanovaikeuksiin jäsenvaltioissa, jotta nämä ongelmat voidaan ratkaista tarkistusten yhteydessä;

12.  toteaa, että audiovisuaalisen sisällön avoimen internetin kautta tapahtuvaan jakeluun (over the top -jakelu) liittyvien ”sidosryhmien” määritelmää on tarkennettava, jotta se kattaa vähintään julkiset ja yksityiset televisioyhtiöt, internet-palvelujen tarjoajat, kuluttajat ja teosten tekijät;

13.  kehottaa komissiota edelleen varmistamaan, että niin kulttuurisia kuin taloudellisia palveluja tarjoavat audiovisuaaliset mediapalvelut jätetään kyseisen kaksinaisen luonteensa vuoksi edelleen palvelukaupan yleissopimuksesta (GATS) käytävien neuvotteluiden yhteydessä mahdollisesti tehtävän vapauttamista koskevan sopimuksen ulkopuolelle;

Saavutettavuus

14.  painottaa, että komission kertomuksessa ei käsitellä riittävästi direktiivin 7 artiklan mukaista saavutettavuuskysymystä, ja pitää valitettavana, ettei myöskään jäsenvaltioiden soveltamissääntöjen tehokkuutta käsitellä tältä osin;

15.  panee merkille, että monissa jäsenvaltioissa tällaisten palvelujen tarjoamiseen tarkoitettua infrastruktuuria ei ole vielä olemassa ja että näiden vaatimusten täytäntöönpano kestää joissakin jäsenvaltioissa kauan; kehottaa asianomaisia jäsenvaltioita puuttumaan tähän mahdollisimman nopeasti, jotta 7 artikla voidaan panna täytäntöön käytännössä;

16.  kehottaa komissiota korjaamaan tämän puutteen tekemällä säännöllisen katsauksen jäsenvaltioiden toteuttamista toimista sekä arvion niiden tehokkuudesta, jotta varmistetaan, että audiovisuaalisten mediapalvelujen saavutettavuutta kehitetään jatkuvasti;

17.  korostaa, että entistä digitaalisemmassa ympäristössä julkisilla mediapalveluilla on ratkaiseva rooli sen varmistamisessa, että kansalaisten saatavilla on tietoa verkossa, ja toteaa tässä yhteydessä, että julkisten mediapalvelujen tarjoamat internetpalvelut edistävät suoraan niiden tehtävän hoitamista;

18.  katsoo, että tiedotusvälineiden omistuksen keskittyminen voi vaarantaa tiedonvälityksen vapauden, erityisesti tiedon vastaanottamisen vapauden;

19.  katsoo näin ollen, että olisi saavutettava riittävä tasapaino audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin tavoitteiden sekä sisältöjen jakelu- ja käyttöoikeuksien takaamistarpeen välillä, jotta voidaan välttää keskittymät ja monimuotoisuuden väheneminen;

20.  toteaa, että on olemassa erilaisia liiketoimintamalleja sisältöjen rahoittamiseen ja korostaa, että palvelujen on oltava erilaisten kuluttajien saatavissa kohtuuhintaan;

21.  korostaa ohjelmien ja erityisesti tilauspalvelujen kautta esitettävien ohjelmien laajemman saavutettavuuden tarvetta, mitä voidaan lisätä kehittämällä edelleen muun muassa äänikuvausta, puhuttua tai äänitekstitystä, viittomakieltä ja valikkoja erityisesti sähköisissä ohjelmaoppaissa (EPG);

22.  toteaa myös, että jäsenvaltioiden olisi kannustettava lainkäyttövaltaansa kuuluvia mediapalvelujen tuottajia ja apuvälineiden valmistajia kehittämään palveluistaan sellaisia, että ne ovat entistä esteettömämmin erityisesti ikääntyneiden ja vammaisten, muun muassa kuulo- ja näkövammaisten käytettävissä;

23.  pitää myönteisenä komission jäsenen Barnierin henkilökohtaista sitoumusta, joka koskee parhaillaan käynnissä olevia neuvotteluja sopimuksesta tekijänoikeussopimuksen rajoituksista ja poikkeuksista näkövammaisia ja lukemisesteisiä varten;

24.  kehottaa komissiota varmistamaan, että näkövammaisille tarkoitettuja apuvälineitä on yleisesti saatavilla, jotta nämä henkilöt voivat käyttää audiovisualisia tuotteita ja palveluja;

25.  katsoo sen vuoksi, että direktiivin 7 artikla olisi muotoiltava uudestaan, jotta siinä käytettävät sanankäänteet olisivat voimakkaampia ja velvoittavampia, sillä audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajia olisi vaadittava varmistamaan, että heidän palvelunsa ovat vammaisten henkilöiden saavutettavissa;

26.  korostaa kuitenkin, että ei-lineaaristen palvelujen markkinat ovat vielä suhteellisen varhaisessa kehitysvaiheessa ja että palvelujen tarjoajille asetettujen velvoitteiden on kuvastettava tätä;

Yksinoikeudet ja lyhyet uutisraportit

27.  kehottaa komissiota arvioimaan seuraavassa audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevassa kertomuksessaan, ovatko jäsenvaltiot panneet direktiivin täytäntöön siten, että siinä säilyy tarvittava ja olemassa oleva tasapaino toisaalta tiedonsaannin vapautta koskevan periaatteen turvaamisen erityisesti yhteiskunnalle erittäin kiinnostavissa tapahtumissa ja toisaalta oikeuksien haltijoiden suojelun välillä;

28.  pitää myönteisenä komission ja unionin tuomioistuimen kantaa, joka koskee audiovisuaalisista mediapalveluista annetun direktiivin 14 artiklan tulkintaa; kehottaa vastedeskin tulkitsemaan laajasti käsitettä ”yhteiskunnallisesti merkittävät suuret tapahtumat”, yleistä kiinnostusta herättävät urheilu- ja viihdetapahtumat mukaan luettuina, ja kannustaa jäsenvaltioita laatimaan luetteloita näistä tapahtumista;

29.  kehottaa komissiota myös sisällyttämään seuraavaan kertomukseensa arvion siitä, miten jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön direktiivin 15 artiklan ja tarkastelemaan entistä yksityiskohtaisemmin sitä, miten ne varmistavat sen, että yleisölle tärkeät tapahtumat, joita niiden lainkäyttövaltaan kuuluva lähetystoiminnan harjoittaja lähettää yksinoikeudella, sisällytetään lyhyisiin uutisraportteihin yleisissä uutisohjelmissa;

30.  toivoo, että direktiivin 15 artiklaa soveltaessaan jäsenvaltiot pyrkivät monipuolisuuteen lukuisissa yleisön kannalta tärkeissä tapahtumissa, joita näytetään yleisissä uutisohjelmissa lyhyiden uutisraporttien välityksellä;

Eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten edistäminen

31.  korostaa, että vaikka useimmat jäsenvaltiot noudattavat eurooppalaisten teosten edistämistä koskevia sääntöjä, ne asettavat silti etusijalle kansalliset teokset ja riippumattomien teosten osuus televisiossa on laskussa;

32.  pitää valitettavana, että annettujen tietojen perusteella ei ole mahdollista tehdä johtopäätöksiä eurooppalaisten teosten edistämisestä tilauspalvelujen osalta;

33.  pyytää tässä yhteydessä sisällyttämään eurooppalaisia teoksia koskevaan ilmoitusvaatimukseen ainakin tietojen ilmoittamisen luokittain – elokuvatuotanto, fiktioon perustuva ja todellisuuspohjainen TV-tuotanto sekä show- ja viihdeformaatit – ja jakelumenetelmien mukaisesti, ja kehottaa jäsenvaltioita toimittamaan asiaankuuluvat tiedot tältä osin;

34.  painottaa, että direktiivin 13 artiklan mukaista yksityiskohtaista raportointia, joka koskee kaksinkertaista velvoitetta edistää eurooppalaisten teosten tuotantoa sekä niiden saatavuutta tilauspalveluissa, ei ole tehty, ja kehottaa komissiota selventämään asiaa ja ottamaan samalla huomioon, että tällaiset palvelut ovat vielä varhaisessa kehitysvaiheessaan ja että johtopäätösten tekeminen tilauspalveluihin sovellettavista edistämisperusteista on vaikeaa;

35.  kehottaa sen vuoksi komissiota ja jäsenvaltioita toimimaan pikaisesti direktiivin 13 artiklan tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi;

36.  kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä, joilla edistetään synergioita sääntelyviranomaisten, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien ja komission kesken, jotta EU:ssa tehdyt elokuvat voivat saavuttaa laajemman yleisön sekä EU:ssa että sen ulkopuolella niin lineaaristen kuin ei-lineaaristenkin palvelujen osalta;

37.  kehottaa vahvistamaan Euroopan audiovisuaalialan seurantakeskuksen roolia, sillä se olisi asianmukainen ratkaisu eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten edistämistä koskevaa tietojenkeruuta varten;

Riippumattomien tuottajien teokset

38.  painottaa riippumattomien tuottajien tuottamien eurooppalaisten teosten keskimääräistä lähetysaikaa koskevan direktiivin 17 artiklan tyydyttävän täytäntöönpanon tärkeyttä ja korostaa jäsenvaltioiden itsenäistä päätäntävaltaa tässä asiassa; rohkaisee jäsenvaltioita ja lähetystoiminnan harjoittajia ylittämään direktiivissä ehdotetun kymmenen prosentin vähimmäismäärän;

Alaikäisten suojelu

39.  panee merkille itsesääntelyaloitteet ja käytännesäännöt, joiden tarkoituksena on rajoittaa lasten ja alaikäisten altistumista elintarvikkeita koskevalle mainonnalle ja markkinoinnille ja joita on esitetty esimerkiksi komission ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä käsittelevän toimintafoorumin puitteissa;

40.  antaa tunnustusta mainontateollisuuden ja EU-sitoumuksen jäsenyritysten toteuttamista toimista, joilla vastataan audiovisuaalisia mediapalveluja koskevassa direktiivissä esitettyyn kehotukseen laatia lastenohjelmiin liittyvälle tai niihin sisältyvälle, paljon rasvaa, sokeria ja suolaa sisältävien elintarvikkeiden ja juomien kaupalliselle viestinnälle käytännessäännöt;

41.  korostaa, että yhteis- ja itsesääntelyaloitteet, etenkin alaikäisiin kohdistuvan mainonnan alalla – varsinkin, kun aloitteita tarkastellaan yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan komission uuden strategian taustaa vasten, sillä yhteiskuntavastuu on siinä määritelty yritysten vastuuna omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan – ovat edistysaskel aikaisempaan tilanteeseen verrattuna, koska ne tarjoavat keinon reagoida entistä nopeammin tiedotusvälineiden maailmassa tapahtuviin nopeisiin muutoksiin;

42.  huomauttaa kuitenkin, että tällaiset aloitteet eivät ehkä ole aina riittävän tehokkaita kaikissa jäsenvaltioissa ja että niitä olisi pidettävä oikeudellisia säännöksiä täydentävinä pyrittäessä saavuttamaan direktiivissä asetetut tavoitteet erityisesti verkkoyhteyksissä;

43.  korostaa, että tältä osin on olennaisen tärkeää löytää oikea tasapaino vapaaehtoisten toimenpiteiden ja pakollisen sääntelyn välillä;

44.  korostaa näin ollen, että tällaisia aloitteita sekä sellaisia tulevia oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, joita voidaan tarvita varmistamaan alaikäisten tehokas suojelu, on valvottava säännöllisesti niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi;

45.  kehottaa komissiota antamaan audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin mahdollisen tarkistuksen yhteydessä näille suhteellisen uusille sääntelyvälineille entistä tärkeämmän roolin alaikäisten suojelemisessa mediassa ja mainonnan sääntelyssä poistamatta kokonaan julkisen vallan sääntelyä tai valvontaa;

46.  kehottaa jäsenvaltioita edelleen kannustamaan audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajia kehittämään käytännesääntöjä, jotka koskevat epäasianmukaista kaupallista viestintää lastenohjelmissa;

47.  kehottaa komissiota pohtimaan, miten direktiivin ei-lineaarisiin palveluihin sovellettavia perusvaatimuksia voidaan laajentaa muuhun verkkosisältöön ja palveluihin, jotka tällä hetkellä ovat sen soveltamisalan ulkopuolella, tai mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä tasavertaisten toimintaedellytysten luomiseksi kaikille toimijoille; kehottaa komissiota esittämään parlamentille pohdintansa tulokset viimeistään 31. joulukuuta 2013;

48.  antaa tunnustusta jäsenvaltioiden saavutuksille, jotka koskevat suojelua sisällöltä, joka yllyttää vihaan rodun, sukupuolen, kansallisuuden ja uskonnon perusteella;

49.  korostaa, että tarvitaan yleiseurooppalaista vertailevaa tutkimusta, jotta voitaisiin ymmärtää paremmin, miten lasten, teini-ikäisten ja aikuisten mediankulutustottumukset kehittyvät; katsoo, että tällaisesta tutkimuksesta olisi hyötyä audiovisuaalialan päättäjille EU:n tasolla ja jäsenvaltioissa;

Mainonta

50.  panee merkille, että tietyissä jäsenvaltioissa on rikottu rajoitusta, jonka mukaan mainonnan kesto voi olla enintään 12 minuuttia tunnissa;

51.  vaatii asianomaisia jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti, asianmukaisesti ja viipymättä täytäntöön direktiivin säännökset tältä osin;

52.  toteaa, että mainospalojen ja teleostosesitysten osuus televisiossa saa olla enintään 12 minuuttia tunnissa;

53.  pitää huolestuttavana, että 12 minuutin yläraja ylitetään säännöllisesti joissakin jäsenvaltioissa;

54.  vaatii komissiota sekä valvomaan olemassa olevien mainonnan laatua ja määrää koskevien sääntöjen noudattamista että pitämään silmällä tulevia, esimerkiksi Connected TV:tä koskevia, haasteita audiovisuaalisten mediapalvelujen kilpailukyvyn ja kestävän rahoituksen osalta;

55.  korostaa, että on valvottava etenkin sellaisia kaupallisen viestinnän muotoja, joilla kyseinen rajoitus yritetään kiertää, ja erityisesti piilomainontaa, joka voi hämmentää kuluttajia;

56.  kehottaa komissiota toimittamaan mahdollisimman nopeasti tarpeellisen selvityksen ongelmista, joita se on havainnut sponsorointia, oman toiminnan edistämistä ja tuotesijoittelua koskevien kaupallisten tiedotteiden alalla;

57.  kehottaa komissiota tutkimaan voimassa olevien asetusten tehokkuutta sekä valvomaan lapsille ja alaikäisille suunnattua mainontaa koskevien sääntöjen noudattamista;

58.  kehottaa lisäksi kieltämään audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin 9 artiklassa tarkoitettujen vahingollisten mainosten esittämisen lapsille ja nuorille tarkoitettujen ohjelmien aikana; suosittelee asiaa koskevien, tietyissä valtioissa sovellettavien parhaiden käytäntöjen tutkimista, jotta niitä voidaan käyttää pohjana tuleville lainsäädännön uudistuksille;

59.  pitää valitettavana, että televisiomainontaa koskevien säännösten tietyistä näkökohdista annetun tulkitsevan tiedonannon tarpeellista päivitettyä versiota ei ole vieläkään julkistettu;

60.  suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen päivittää tulkitsevaa tiedonantoa tietyistä televisiomainontaa koskevien säännösten näkökohdista vuonna 2013;

Medialukutaito

61.  panee merkille medialukutaidon tasoa jäsenvaltioissa koskevat komission selvitykset;

62.  huomauttaa, että kanavien saatavuus ja audiovisuaalisten palvelujen tarjonta on lisääntynyt huomattavasti;

63.  korostaa, että todellisten digitaalisten sisämarkkinoiden aikaan saamiseksi unionissa on ryhdyttävä lisätoimiin, joilla parannetaan kansalaisten medialukutaitoa, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota edistämään kaikkien unionin kansalaisten ja erityisesti lasten ja alaikäisten medialukutaitoa aloitteiden ja koordinoitujen toimien avulla, jotta parannetaan kykyä ymmärtää kriittisesti audiovisuaalisia mediapalveluja, ja edistämään julkista keskustelua ja kansalaisvaikuttamista sekä rohkaisemaan samalla kaikkien sidosryhmien, erityisesti mediateollisuuden, aktiivista osallistumista;

64.  kannustaa etenkin jäsenvaltioita sisällyttämään erityisesti medialukutaidon ja digitaaliseen mediaan liittyvät tietotekniset taidot koulujen opetussuunnitelmiin;

Tulevaisuuden haasteet

65.  pitää valitettavana, että komissio on vain osittain toteuttanut direktiivin 33 artiklassa sille annetun tehtävän, ja kehottaa toteuttamaan väliarvioinnin ennen seuraavaa komission raportointia;

66.  kehottaa jäsenvaltioita lisäämään yhteistyötä ja koordinointia direktiivin 29 artiklan mukaisesti perustetun yhteyskomitean puitteissa täytäntöönpanon tehokkuuden ja yhdenmukaisuuden lisäämiseksi;

67.  kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti hybridipalvelujen, erityisesti Connected TV:n, kehittymistä EU:ssa ja määrittelemään Connected TV:tä koskevassa vihreässä kirjassa esiin tulleet kysymykset ja käsittelemään näitä kysymyksiä julkisen kuulemisen avulla;

68.  pyytää komissiota ottamaan huomioon seuraavat tekijät, kun se ryhtyy järjestämään julkisia kuulemisia Connected TV:stä tai hybridi-TV:stä: standardointi, teknologianeutraalius, yksilöllisiä palveluja ja etenkin vammaisten palveluja koskevat haasteet, usean pilvipalvelun käyttöön liittyvät turvallisuusongelmat, käyttäjien käyttömahdollisuudet, lasten ja ihmisarvon suojelu;

69.  kehottaa komissiota puuttumaan erityisesti epävarmuustekijöihin tilauspalvelutermin käytön yhteydessä ja laatimaan aiempaa selkeämmän määritelmän termistä, jotta direktiivin sääntelytavoitteet voidaan saavuttaa entistä tehokkaammin, ottaen huomioon sekä audiovisuaalisiin tilauspalveluihin vaikuttavan EU-lainsäädännön muuttumisen johdonmukaisemmaksi että median lähentymistä koskevat todennäköiset kehityskulut;

70.  on vakuuttunut – ottaen huomioon mediapalvelujen tarjoajien ja operaattoreiden markkinakäytännöt ja asianomaisen teknologian kehityspotentiaalin – että tietosuojan tasoa on parannettava ja standardisoitava kaikkialla EU:ssa ja sallittava anonyymiys normina edelleen audiovisuaalisten mediapalvelujen käytössä;

o
o   o

71.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1.
(2) EUVL L 376, 27.12.2006, s. 21.
(3) EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.
(4) EYVL L 108, 24.4.2002, s. 51.
(5) EUVL L 337, 18.12.2009, s. 11.
(6) EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1.
(7) EUVL L 327, 24.11.2006, s. 12.
(8) EUVL C 102, 28.4.2004, s. 2.
(9) EUVL L 378, 27.12.2006, s. 72.
(10) EUVL C 372, 20.12.2011, s. 15.
(11) EUVL C 45 E, 23.2.2010, s. 9.
(12) EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 50.
(13) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0506.
(14) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0209.
(15) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0324.
(16) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0428.
(17) EUVL L 227, 29.8.2009, s. 9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö