Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0163(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0124/2013

Внесени текстове :

A7-0124/2013

Разисквания :

PV 22/05/2013 - 19
CRE 22/05/2013 - 19

Гласувания :

PV 23/05/2013 - 13.3
CRE 23/05/2013 - 13.3
Обяснение на вота
PV 16/04/2014 - 7.24
CRE 16/04/2014 - 7.24
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0219
P7_TA(2014)0419

Приети текстове
PDF 471kWORD 48k
Четвъртък, 23 май 2013 г. - Страсбург
Финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна ***I
P7_TA(2013)0219A7-0124/2013

Изменения, приети от Европейския парламент на 23 май 2013 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за уредбата на финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна (COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Заглавие
Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за уредбата на финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна

(Не се отнася до българския текст)
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  С влизането в сила на Договора от Лисабон Съюзът получи изключителна компетентност за сключване на международни споразумения за закрила на инвестициите. Съюзът вече е страна по Договора за енергийната харта, който предвижда закрила на инвестициите.
(1)  С влизането в сила на Договора от Лисабон Съюзът получи изключителна компетентност за сключване на международни споразумения за закрила на инвестициите. Съюзът, както и държавите членки, вече е страна по Договора за енергийната харта, който предвижда закрила на инвестициите.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  В споразуменията, в които се предвижда закрила на инвестициите, обикновено е включен механизъм за уреждане на споровете между инвеститорите и държавите, който позволява на инвеститорите от трети държави да предявяват искове срещу държавата, в която са направили инвестиции. При производствата за уреждане на спорове между инвеститор и държава може да се стигне до постановяване на арбитражно решение за изплащане на парично обезщетение. Освен това при всеки такъв случай неизбежно възникнат значителни разходи за провеждането на арбитража, както и разходи за защита.
(2)  В обосновани случаи бъдещите споразумения за закрила на инвестициите, сключени от Съюза, могат да включват механизъм за уреждане на споровете между инвеститорите и държавите, който позволява на инвеститорите от трети държави да предявяват искове срещу държавата, в която са направили инвестиции. При производствата за уреждане на спорове между инвеститор и държава може да се стигне до постановяване на арбитражно решение за изплащане на парично обезщетение. Освен това при всеки такъв случай неизбежно възникнат значителни разходи за провеждането на арбитража, както и разходи за защита.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)
(3a)  Финансовата отговорност не може да бъде правилно управлявана, ако предложените в инвестиционните споразумения стандарти за закрила надхвърлят значително границите на отговорност, признати в Съюза и повечето държави членки. Съответно бъдещите споразумения на Съюза следва да предоставят на чуждестранните инвеститори същото високо ниво на закрила, което обаче не е по-високо от нивото, което правото на Съюза и общите за правото на държавите членки основни принципи предоставят на инвеститорите от Съюза.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)
(3б)  Определянето на външните граници на финансовата отговорност съгласно настоящия регламент е свързано също с гарантирането на законодателните правомощия на Съюза, които се упражняват в рамките на определените от Договорите компетенции и чиято законосъобразност се контролира от Съда, и които не могат да бъдат необосновано ограничавани от потенциална отговорност, определена извън създадената съгласно Договорите балансирана система. Съответно Съдът ясно потвърди, че отговорността на Съюза за законодателните актове, особено във взаимодействието с международното право, трябва да е тясно формулирана и не може да се поема без ясното установяване на вина1. Бъдещите инвестиционни споразумения, сключени от Съюза, следва да зачитат тези гаранции за законодателните правомощия на Съюза и не следва да установяват по-строги стандарти за отговорност, които позволяват заобикалянето на определените от Съда стандарти.
1Решение на Съда от 9 септември 2008 по Съединени дела С-120/06 Р и С-121/06 Р, FIAMM и Fedon срещу Съвета и Комисията [2008 г.], Сборник съдебна практика, I-6513
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Когато Съюзът носи международна отговорност за третирането, в рамките на международното право от него се очаква да плати всички установени с арбитражно решение суми и да поеме разноските по спора. Установените с арбитражно решение суми обаче могат потенциално да произтичат както от третиране от страна на Съюза, така и от третиране от страна на държава членка. Поради това не би било справедливо установените с арбитражно решение суми и разноските за арбитража да се поемат от бюджета на Съюза, когато третирането е от страна на държава членка. Следователно е необходимо въз основа на критерии, определени в настоящия регламент, финансовата отговорност да бъде разпределена между Съюза и държавата членка, отговорна за третирането, като това бъде уредено в рамките на правото на Съюза и без да се засяга международната отговорност на Съюза.
(4)  Когато Съюзът, в качеството си на образувание, което има правосубектност, носи международна отговорност за третирането, в рамките на международното право от него се очаква да плати всички установени с арбитражно решение суми и да поеме разноските по спора. Установените с арбитражно решение суми обаче могат потенциално да произтичат както от третиране от страна на Съюза, така и от третиране от страна на държава членка. Поради това не би било справедливо установените с арбитражно решение суми и разноските за арбитража да се поемат от бюджета на Европейския съюз (бюджета на Съюза), когато третирането е от страна на държава членка. Следователно е необходимо въз основа на критерии, определени в настоящия регламент, финансовата отговорност да бъде разпределена между самия Съюз и държавата членка, отговорна за третирането, като това бъде уредено в рамките на правото на Съюза и без да се засяга международната отговорност на Съюза.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Финансовата отговорност следва да се поеме от страната, отговорна за третирането, за което е установено несъответствие с разпоредбите на споразумението. Това означава, че Съюзът следва да поема финансовата отговорност, когато съответното третиране е от страна на институция, орган или агенция на Съюза. Съответната държава членка следва да поема финансовата отговорност, когато съответното третиране е от страна на държавата членка. Когато обаче държавата членка действа така, както се изисква от правото на Съюза, например като транспонира приета от Съюза директива, финансовата отговорност следва да се поеме от Съюза, доколкото съответното третиране се изисква от правото на Съюза. Регламентът трябва също така да предвиди възможността даден случай да се отнася както до третиране от страна на държава членка, така и до третиране, което се изисква от правото на Съюза. Регламентът обхваща всички действия, предприети от държавите членки и от Европейския съюз.
(6)  Финансовата отговорност следва да се поеме от страната, отговорна за третирането, за което е установено несъответствие с разпоредбите на споразумението. Това означава, че самият Съюз следва да поема финансовата отговорност, когато съответното третиране е от страна на която и да било институция, орган, агенция или друго юридическо лице на Съюза. Съответната държава членка следва да поема финансовата отговорност, когато съответното третиране е от страна на тази държава членка. Когато обаче държавата членка действа така, както се изисква от правото на Съюза, например като транспонира приета от Съюза директива, финансовата отговорност следва да се поеме от самия Съюз, доколкото съответното третиране се изисква от правото на Съюза. Регламентът трябва също така да предвиди възможността даден случай да се отнася както до третиране от страна на държава членка, така и до третиране, което се изисква от правото на Съюза. Регламентът обхваща всички действия, предприети от държавите членки и от Съюза. В този случай държавата членка и Съюзът следва да поемат финансовата отговорност за специфичното третиране от тяхна страна.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
(6a)  Когато държавата членка действа по начин, несъвместим с този, който се изисква от правото на Съюза, например когато не транспонира приета от Съюза директива или надхвърля обхвата на приета от Съюза директива при транспонирането й в националното право, тя следва да поеме финансовата отговорност за съответното третиране.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  От друга страна, когато дадена държава членка поема потенциалната финансова отговорност, произтичаща от спор, по принцип е уместно да се допусне тази държава членка да се яви като ответник, за да може тя да защити начина, по който е третирала инвеститора. Това е предвидено в разпоредбите на настоящия регламент. Значителното предимство в този случай е, че бюджетът на Съюза и ресурсите на Съюза няма да бъдат обременявани, дори и временно, с разноски по спора или евентуално със суми, установени с арбитражно решение срещу съответната държава членка.
(8)  От друга страна, когато дадена държава членка поема потенциалната финансова отговорност, произтичаща от спор, по принцип е равноправно и уместно да се допусне тази държава членка да се яви като ответник, за да може тя да защити начина, по който е третирала инвеститора. Това е предвидено в разпоредбите на настоящия регламент. Значителното предимство в този случай е, че бюджетът на Съюза и нефинансовите ресурси на Съюза няма да бъдат обременявани, дори и временно, с разноски по спора или евентуално със суми, установени с арбитражно решение срещу съответната държава членка.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  В някои случаи е от съществено значение при спорове относно третиране от страна на държава членка ответник да бъде Съюзът, с цел да се гарантира подобаваща защита на интересите на Съюза. Това може да бъде така, когато спорът касае и третиране от страна на Съюза, когато третирането от страна на дадена държава членка се изисква от правото на Съюза, когато има вероятност подобни искове да бъдат предявени срещу други държави членки или когато случаят касае спорни правни въпроси, чието разрешаване може да окаже въздействие върху евентуални бъдещи дела срещу други държави членки или срещу Съюза. Когато спорът отчасти се отнася до третиране от страна на Съюза или третиране, изисквано от правото на Съюза, Съюзът следва да са яви ответник по отношение на искове, предявени относно третиране от страна на държава членка, освен в случаите, когато предявените по такова третиране искове са незначителни от гледна точка на потенциалната финансова отговорност и възникналите правни въпроси.
(10)  В някои случаи е от съществено значение при спорове относно третиране от страна на държава членка ответник да може да бъде Съюзът, с цел да се гарантира подобаваща защита на интересите на Съюза. Това може да бъде така, когато спорът касае и третиране от страна на Съюза, когато третирането от страна на дадена държава членка се изисква от правото на Съюза, когато подобни искове са били предявени срещу други държави членки или когато случаят касае правни въпроси, чието разрешаване може да окаже въздействие върху дела в ход или евентуални бъдещи дела срещу други държави членки или срещу Съюза. Когато спорът отчасти се отнася до третиране от страна на Съюза или третиране, изисквано от правото на Съюза, Съюзът следва да са яви ответник по отношение на искове, предявени относно третиране от страна на държава членка, освен в случаите, когато предявените по такова третиране искове са незначителни от гледна точка на потенциалната финансова отговорност и възникналите правни въпроси.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)   Целесъобразно е въз основа на уредбата, установена с настоящия регламент, Комисията да решава дали ответник следва да бъде Съюзът или дадената държава членка.
(12)   За да се създаде работеща система, въз основа на уредбата, установена с настоящия регламент, Комисията следва да реши дали ответник следва да бъде Съюзът или дадената държава членка и да информира Европейския парламент и Съвета за всяко такова решение в рамките на годишния си доклад относно прилагането на настоящия регламент.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Също така, когато държава членка се явява като ответник, е целесъобразно тя да информира Комисията за развитието по случая и Комисията да може, когато е уместно, да изисква от държавата членка ответник да заеме конкретна позиция по въпроси, които касаят интересите на Съюза.
(14)  Също така, когато държава членка се явява като ответник, е целесъобразно тя да информира Комисията за развитието по случая и Комисията да може, когато е уместно, да изисква от държавата членка ответник да заеме конкретна позиция по въпроси, които оказват въздействие върху висшите интереси на Съюза.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Дадена държава членка може по всяко време да приеме да понесе финансовата отговорност, в случай че трябва да бъде изплатено обезщетение. В такъв случай държавата членка и Комисията могат да се договорят за периодично плащане на разноските и за плащане на евентуалните обезщетения. Приемането на финансовата отговорност не означава, че държавата членка счита предявения в рамките на спора иск за основателен. Комисията следва да може да приеме решение, с което изисква от държавата членка да осигури поемането на такива разходи. В случай че арбитражният съд присъди разноските на Съюза, Комисията следва да гарантира, че на съответната държава членка веднага се възстановяват направените авансови плащания за разноските.
(15)   Без да се засяга резултатът от арбитражното производство, дадена държава членка може по всяко време да приеме да понесе финансовата отговорност, в случай че трябва да бъде изплатено обезщетение. В такъв случай държавата членка и Комисията могат да се договорят за периодично плащане на разноските и за плащане на евентуалните обезщетения. Приемането на финансовата отговорност не означава от каквато и да било правна гледна точка, че държавата членка счита предявения в рамките на спора иск за основателен. В такъв случай Комисията може да приеме решение, с което изисква от държавата членка да осигури поемането на такива разходи. В случай че арбитражният съд присъди разноските на Съюза, Комисията следва да гарантира, че на съответната държава членка веднага се възстановяват направените авансови плащания за разноските.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  В някои случаи може да бъде уместно да се постигне спогодба с цел избягване на скъпо струващ и ненужен арбитраж. Необходимо е да бъде определена процедура за постигането на спогодби. Тази процедура следва да позволи на Комисията, като действа в съответствие с процедурата по разглеждане, да реши спора със спогодба, когато това е в интерес на Съюза. Когато случаят касае третиране от страна на държава членка, е целесъобразно Комисията и съответната държава членка да работят в тясно сътрудничество и да провеждат редовни консултации помежду си. Държавата членка следва да има свободата по всяко време да реши спора със спогодба, при условие че приеме пълната финансова отговорност и при условие че спогодбата е в съответствие с правото на Съюза и не противоречи на интересите на Съюза.
(16)  В някои случаи може да бъде уместно да се постигне спогодба с цел избягване на скъпо струващ и ненужен арбитраж. Необходимо е да бъде определена ефективна и бърза процедура за постигането на спогодби. Тази процедура следва да позволи на Комисията, като действа в съответствие с процедурата по разглеждане, да реши спора със спогодба, когато това е в интерес на Съюза. Когато случаят касае третиране от страна на държава членка, е целесъобразно Комисията и съответната държава членка да работят в тясно сътрудничество и да провеждат редовни консултации помежду си, включително относно процедурата за постигане на спогодба и относно размера на паричното обезщетение. Държавата членка следва да има свободата по всяко време да реши спора със спогодба, при условие че приеме пълната финансова отговорност и при условие че спогодбата е в съответствие с правото на Съюза и не противоречи на интересите на Съюза като цяло.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Комисията следва да провежда интензивни консултации със съответната държава членка с цел постигане на договореност относно разпределянето на финансовата отговорност. Когато Комисията определи, че отговорността е на дадена държава членка, но държавата членка не приема определеното от Комисията, Комисията следва да плати установените с арбитражно решение суми, като тя следва да приеме решение с адресат държавата членка, в което да изиска от нея да плати съответните суми в полза на бюджета на Европейския съюз, заедно със съответните лихви. Дължимата лихва следва да бъде определената в съответствие с [член 71, параграф 4 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, изменен.] В случаите, в които дадена държава членка счита, че решението не отговаря на критериите, определени в настоящия регламент, тя може да се позове на член 263 от Договора.
(18)  Комисията следва да провежда интензивни консултации със съответната държава членка с цел постигане на договореност относно разпределянето на финансовата отговорност. Когато Комисията определи, че отговорността е на дадена държава членка, но държавата членка не приема определеното от Комисията, Комисията следва да плати установените с арбитражно решение суми, като тя следва да приеме решение с адресат държавата членка, в което да изиска от нея да плати съответните суми в полза на бюджета на Съюза, заедно със съответните лихви. Дължимата лихва следва да бъде определената в съответствие с член 78, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза1. В случаите, в които дадена държава членка счита, че решението не отговаря на критериите, определени в настоящия регламент, тя може да се позове на член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
–––  ––––––––––––––
1 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Бюджетът на Съюза следва да покрива разходите, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 218 от Договора и предвиждащи производства за уреждане на спорове между инвеститор и държава. Когато съгласно настоящия регламент държави членки носят финансова отговорност, Съюзът следва да може да кумулира вноските на съответната държава членка преди да направи съответния разход или да направи съответния разход и съответната държава членка да му възстанови сумата след това. Използването и на двата механизма за бюджетно третиране следва да бъде възможно, в зависимост от това какво е практически осъществимо, по-специално с оглед на времето. И при двата механизма вноските на държавите членки или възстановените от тях суми следва да се третират като вътрешни целеви приходи на бюджета на Съюза. Бюджетните кредити, които възникват от тези вътрешни целеви приходи, следва не само да покриват съответните разходи, но и с тях да могат да се възстановяват други пера от бюджета на Съюза, от които са били осигурени първоначалните бюджетни кредити за извършване на съответното плащане съгласно втория механизъм.
(Не се отнася до българския текст)
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 2 – буква б)
б) „разноски за арбитража“ означава таксите и разходите на арбитражния съд и разходите за представителство, както и разноските, присъдени на ищеца от арбитражния съд;
б) „разноски за арбитража“ означава таксите и разходите на арбитражния съд, арбитражната институция и разходите за представителство, както и разноските, присъдени на ищеца от арбитражния съд;
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 2 – буква в)
в) „спор“ означава иск, който е предявен срещу Съюза от ищец съгласно споразумение и който ще бъде решен от арбитражен съд;
в) „спор“ означава иск, който е предявен срещу Съюза или държава членка от ищец съгласно споразумение и който ще бъде решен от арбитражен съд;
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 2 – буква й а) (нова)
йа) „висши интереси на Съюза“ означава някоя от следните ситуации:
i) съществува сериозен риск за последователното или еднаквото прилагане или изпълнение на инвестиционните разпоредби на споразумението, което е предмет на спора между инвеститор и държава и по което Съюзът е страна,
ii) мярката на дадена държава членка може да влезе в противоречие с развитието на бъдещата инвестиционна политика на Съюза,
iii) спорът предполага евентуално значително финансово отражение върху бюджета на Съюза през дадена година или в рамките на многогодишната финансова рамка.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2
2.  Когато това е предвидено в настоящия регламент, Комисията приема решение, с което определя финансовата отговорност на съответната държава членка в съответствие с критериите, определени в параграф 1.
2.  Когато това е предвидено в настоящия регламент, Комисията приема решение, с което определя финансовата отговорност на съответната държава членка в съответствие с критериите, определени в параграф 1. Европейският парламент и Съветът биват информирани за това решение.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1
Веднага след като получи уведомление от ищеца, с което той заявява намерението си да започне арбитражно производство в съответствие с разпоредбите на дадено споразумение, Комисията уведомява съответната държава членка.

Веднага след като получи уведомление от ищеца, с което той заявява намерението си да започне арбитражно производство или след като бъде информирана за искане за провеждане на консултации или за иск срещу държава членка, Комисията уведомява съответната държава членка и информира Европейския парламент и Съвета за всяко предварително искане от страна на ищец за провеждане на консултации, за уведомлението от ищеца, с което той заявява намерението си да започне арбитражно производство срещу Съюза или държава членка в срок от 15 работни дни след получаване на уведомлението, включително за името на ищеца, разпоредбите от споразумението, за които се твърди, че са нарушени, засегнатия икономически сектор, третирането, за което се твърди, че нарушава споразумението и размера на вредите, които се търсят.

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в)
в) има вероятност подобни искове да бъдат предявени по силата на същото споразумение срещу третиране от страна на други държави членки, като Комисията е в най-подходящата позиция да гарантира ефективна и последователна защита; или
в) подобни искове или искания за консултации по отношение на подобни искове са били предявени по силата на същото споразумение срещу третиране от страна на други държави членки, като Комисията е в най-подходящата позиция да гарантира ефективна и последователна защита; или
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква г)
г) при спора се повдигат спорни правни въпроси във връзка с третиране от страна на Съюза или други държави членки, които могат да възникнат и при други спорове в рамките на същото или други споразумения на Съюза.
г) при спора се повдигат деликатни правни въпроси, чието разрешаване може да окаже влияние върху бъдещото тълкуване на въпросното споразумение или на други споразумения.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 а (нов)
2a.  Когато Съюзът приеме да се яви като ответник в съответствие с решение на Комисията съгласно параграф 2 или общото правило, предвидено в параграф 1, това определяне на статута на ответник е обвързващо за ищеца и за арбитражния съд.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 4
4.  Комисията информира останалите държави членки и Европейския парламент за всеки спор, по отношение на който е приложен настоящият член, и за начина на прилагането му.
4.  Комисията информира Европейския парламент и Съвета за всеки спор, по отношение на който е приложен настоящият член, и за начина на прилагането му.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)
б) информира Комисията за всички значими процесуални стъпки, провежда редовно консултации, като е длъжна да проведе консултации, ако такива бъдат изискани от Комисията; и
б) информира незабавно Комисията за всички значими процесуални стъпки, провежда редовно консултации, като е длъжна да проведе консултации, ако такива бъдат изискани от Комисията; и
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2
2.  Комисията може по всяко време да изиска от съответната държава членка да заеме конкретна позиция по отношение на всеки правен въпрос, повдигнат в хода на спора, или на всеки друг аспект, който представлява интерес за Съюза.
2.  Когато това се налага поради висши интереси на Съюза, Комисията може по всяко време, след консултации със съответната държава членка, да изиска от тази държава членка да заеме конкретна позиция по отношение на всеки правен въпрос, повдигнат в хода на спора, или на всеки друг правен въпрос, чието разрешаване може да окаже влияние върху бъдещото тълкуване на въпросното споразумение или на други споразумения.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 а (нов)
2a.  Ако съответната държава членка счита, че искането на Комисията възпрепятства неправомерно ефективната й защита, тя провежда консултации с оглед намирането на приемливо решение. Когато не може да се намери приемливо решение, Комисията може да вземе решение, с което да изиска от съответната държава членка да заеме конкретна правна позиция.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3
3.  Когато дадено споразумение, или правилата, на които то се позовава, предвиждат възможност за отмяна, обжалване или контрол на правен въпрос, който е включен в арбитражно решение, Комисията може, когато счита, че последователността или правилното тълкуване на споразумението го налагат, да изиска от държавата членка да поиска отмяна, обжалване или контрол. При такива обстоятелства в състава на делегацията участват представители на Комисията, които могат да изразяват становището на Съюза по отношение на конкретния правен въпрос.
3.  Когато дадено споразумение, или правилата, на които то се позовава, предвиждат възможност за отмяна, обжалване или контрол на правен въпрос, който е включен в арбитражно решение, Комисията може, когато счита, че последователността или правилното тълкуване на споразумението го налагат, след консултации със съответната държава членка, да изиска от тази държава членка да поиска отмяна, обжалване или контрол. При такива обстоятелства в състава на делегацията участват представители на Комисията, които могат да изразяват становището на Съюза по отношение на конкретния правен въпрос.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 а (нов)
3a.  Ако съответната държава членка откаже да поиска отмяна, обжалване или контрол, тя информира Комисията в срок от 30 дни. В този случай Комисията може да вземе решение, с което да изиска от съответната държава членка да поиска отмяна, обжалване или контрол.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 10 – буква в)
в)  Комисията предоставя на държавата членка всички документи, отнасящи се до производството, с цел да осигури колкото е възможно по-ефективна защита; и
в)  Комисията предоставя на държавата членка всички документи, отнасящи се до производството, информира държавата членка за всички значими процедурни стъпки и провежда консултации с държавата членка винаги когато съответната държава членка поиска това, с цел да осигури колкото е възможно по-ефективна защита; и
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а (нов)
Комисията информира редовно Европейския парламент и Съвета относно хода на арбитражното производство, посочено в първия параграф.

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1
1.  В случаите, в които Съюзът е ответник по спор относно третиране, което е изцяло или отчасти от страна на държава членка, и Комисията счита, че решаването на спора със спогодба би било в интерес на Съюза, тя най-напред се консултира със съответната държава членка. Провеждането на такива консултации с Комисията може да стане и по инициатива на държавата членка.
1.  В случаите, в които Съюзът е ответник по спор относно третиране, което е изцяло или отчасти от страна на държава членка, и Комисията счита, че решаването на спора със спогодба би било в интерес на Съюза, тя най-напред се консултира със съответната държава членка. Провеждането на такива консултации с Комисията може да стане и по инициатива на държавата членка. Държавата членка и Комисията гарантират, че разбират по един и същ начин правното положение и възможните последици и избягват всякакви разногласия с оглед решаването на случая.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 13 - параграф 3
3.  В случай че държавата членка не се съгласи спорът да бъде решен със спогодба, Комисията може да реши спора със спогодба, когато това се налага поради висши интереси на Съюза.
3.  В случай че държавата членка не се съгласи спорът да бъде решен със спогодба, Комисията може да реши спора със спогодба, когато това се налага поради висши интереси на Съюза. Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета цялата информация относно решението на Комисията за решаване на спора със спогодба, в частност мотивите за това.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 а (нов)
3a.  Когато държава членка е ответник в спор, който засяга единствено третиране от страна на органите й и решава да разреши спора със спогодба, тя уведомява Комисията за проекта за спогодба и я информира относно преговорите по и прилагането на спогодбата.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1
1.  Когато в съответствие с член 8 Съюзът се явява ответник и Комисията счита, че сумата, установена с арбитражно решение или за които е постигната спогодба, следва да бъде изплатена, отчасти или изцяло, от съответната държава членка въз основа на критериите, посочени в член 3, параграф 1, се прилага процедурата, определена в параграфи 2 ‐ 5.
1.  Когато в съответствие с член 8 Съюзът се явява ответник и Комисията счита, че сумата, установена с арбитражно решение или за които е постигната спогодба, следва да бъде изплатена, отчасти или изцяло, от съответната държава членка въз основа на критериите, посочени в член 3, параграф 1, се прилага процедурата, определена в параграфи 2 ‐ 5 от настоящия член. Тази процедура се прилага също така в случаите, когато Съюзът се явява ответник в съответствие с член 8 и спечели делото в арбитража, но трябва да поеме разноските за арбитража.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 3
3.  В срок от три месеца от получаването на искането за плащане на сумата, установена с влязло в сила арбитражно решение или за която е постигната спогодба, Комисията приема решение, чийто адресат е съответната държава членка, в което определя сумата, която трябва да бъде платена от тази държава членка.
3.  В срок от три месеца от получаването на искането за плащане на сумата, установена с влязло в сила арбитражно решение или за която е постигната спогодба, Комисията приема решение, чийто адресат е съответната държава членка, в което определя сумата, която трябва да бъде платена от тази държава членка. Комисията информира Европейския парламент и Съвета за своето решение и финансовата му обосновка.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 4
4.  Освен в случаите, когато в срок от един месец съответната държава членка възрази срещу решението на Комисията, в рамките на три месеца след решението на Комисията съответната държава членка компенсира бюджета на Съюза за сумите, установени с арбитражно решение, или за които е постигната спогодба. Съответната държава членка дължи всички изискуеми лихви, като за тях се прилага ставката, валидна за другите дължими на бюджета на Съюза суми.
4.  Освен в случаите, когато в срок от един месец съответната държава членка възрази срещу решението на Комисията, в рамките на три месеца след решението на Комисията съответната държава членка компенсира с равностойна сума бюджета на Европейския съюз за сумите, установени с арбитражно решение, или за които е постигната спогодба. Съответната държава членка дължи всички изискуеми лихви, като за тях се прилага ставката, валидна за другите дължими на бюджета на Съюза суми.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 18 - параграф 1
1.  Комисията може да приеме решение, с което изисква от съответната държава членка да направи финансови вноски в бюджета на Съюза по отношение на разноските за арбитража, когато счита, че съгласно критериите, определени в член 3, държавата членка ще трябва да плати установената с арбитражното решение сума.
1.  Когато в съответствие с член 8 Съюзът се явява ответник и освен ако не е постигната договореност в съответствие с член 11, Комисията може да приеме решение, с което изисква от съответната държава членка да направи авансови финансови вноски в бюджета на Съюза по отношение на предвидими или направени разноски за арбитража. Решението относно финансовите вноски трябва да бъде пропорционално, като взема предвид критериите, определени в член 3.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 19
Сумите, които се възстановяват на държава членка, и сумите, които тя изплаща към бюджета на Съюза във връзка с плащането на сума, установена с арбитражно решение или за която е постигната спогодба, или за покриване на разноски се считат за вътрешни целеви приходи по смисъла на [член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности]. Те могат да бъдат използвани за покриване на разходи, произтичащи от споразумения, сключени по силата на член 218 от Договора и предвиждащи производства за уреждане на спорове между инвеститори и държави, или за възстановяване на бюджетни кредити, предоставени първоначално за покриване плащането на суми, установени с арбитражно решение или за които е постигната спогодба, или на разноски.

Сумите, които се възстановяват на държава членка, и сумите, които тя изплаща към бюджета на Съюза във връзка с плащането на сума, установена с арбитражно решение или за която е постигната спогодба, или за покриване на разноски, включително посочените в член 18, параграф 1 от настоящия регламент, се считат за вътрешни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Те могат да бъдат използвани за покриване на разходи, произтичащи от споразумения, сключени по силата на член 218 от Договора и предвиждащи производства за уреждане на спорове между инвеститори и държави, или за възстановяване на бюджетни кредити, предоставени първоначално за покриване плащането на суми, установени с арбитражно решение или за които е постигната спогодба, или на разноски.

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 20 - параграф 1
1.  Комисията се подпомага от [Kомитетa по инвестиционните споразумения, създаден с Регламент [2010/197 COD]. Посоченият комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
1.  Комисията се подпомага от комитетa за инвестиционните споразумения, създаден с Регламент (ЕС) № 1219/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. за установяване на преходни разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения между държавите членки и трети държави. Посоченият комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
–––  ––––––––––––––
1 ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 40.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1
1.  Комисията редовно представя на Европейския парламент и на Съвета доклади относно прилагането на настоящия регламент. Първият доклад се представя не по-късно от три години след влизането в сила на настоящия регламент. Следващите доклади се представят на всеки три години след това.
1.  Комисията редовно представя на Европейския парламент и на Съвета подробни доклади относно прилагането на настоящия регламент. Тези доклади съдържат цялата необходима информация, включително списък на исковете, предявени срещу Съюза или държавите членки, съответното производство, решенията и финансовото отражение върху съответните бюджети. Първият доклад се представя не по-късно от пет години след влизането в сила на настоящия регламент. Следващите доклади се представят на всеки три години след това, освен ако бюджетният орган, съставен от Европейския парламент и Съвета, вземe друго решение.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 а (нов)
1a.  Комисията ежегодно представя на Европейския парламент и на Съвета списък с исканията за консултации от ищци, исковете и решенията по арбитражни дела.

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 57, параграф 2, втора алинея (А7-0124/2013).

Правна информация - Политика за поверителност