Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0040(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0366/2012

Teksty złożone :

A7-0366/2012

Debaty :

PV 23/05/2013 - 10
CRE 23/05/2013 - 10

Głosowanie :

PV 23/05/2013 - 13.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0221

Teksty przyjęte
PDF 281kWORD 21k
Czwartek, 23 maja 2013 r. - Strasburg
Wymagania dotyczące zdrowia zwierząt, regulujące przywóz do Unii psów, kotów i fretek oraz handel tymi zwierzętami w Unii ***I
P7_TA(2013)0221A7-0366/2012
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/65/EWG w zakresie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, regulujących przywóz do Unii psów, kotów i fretek oraz handel tymi zwierzętami w Unii (COM(2012)0090 – C7-0061/2012 – 2012/0040(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2012)0090),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0061/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 maja 2012 r.(1),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 13 marca 2013 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0366/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 229 z 31.7.2012, s. 119.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 maja 2013 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/.../UE zmieniającej dyrektywę Rady 92/65/EWG w zakresie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, regulujących wewnątrzunijny handel psami, kotami i fretkami oraz ich przywóz do Unii
P7_TC1-COD(2012)0040

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2013/31/UE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności