Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0040(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0366/2012

Ingivna texter :

A7-0366/2012

Debatter :

PV 23/05/2013 - 10
CRE 23/05/2013 - 10

Omröstningar :

PV 23/05/2013 - 13.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0221

Antagna texter
PDF 194kWORD 20k
Torsdagen den 23 maj 2013 - Strasbourg
Djurhälsokraven för handel med hundar, katter och illrar ***I
P7_TA(2013)0221A7-0366/2012
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 maj 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller djurhälsokraven för handel med hundar, katter och illrar inom unionen och vid import av dessa djur till unionen (COM(2012)0090 – C7-0061/2012 – 2012/0040(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0090),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0061/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 23 maj 2012(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 13 mars 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0366/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 229, 31.7.2012, s. 119.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 maj 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/.../EU om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller djurhälsokraven för handel med hundar, katter och illrar inom unionen och vid import av dessa djur till unionen
P7_TC1-COD(2012)0040

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2013/31/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy