Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2612(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0188/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/05/2013 - 13.8

Приети текстове :

P7_TA(2013)0224

Приети текстове
PDF 293kWORD 30k
Четвъртък, 23 май 2013 г. - Страсбург
Възстановяване на активи за държавите от арабската пролет, които се намират в преход
P7_TA(2013)0224RC-B7-0188/2013

Резолюция на Европейския парламент от 23 май 2013 г. относно възстановяване на активи на държавите от Арабската пролет, които се намират в преход (2013/2612(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно държавите от Арабската пролет и относно Съюза за Средиземноморието, и по-специално резолюцията от 14 март 2013 г. относно положението в Египет(1) и резолюцията от 10 май 2012 г. относно „Търговия за промяна“: търговската и инвестиционна стратегия на ЕС за Южното Средиземноморие след революциите на Арабската пролет„(2),

–  като взе предвид препоръките на комисията по политически въпроси, сигурност и права на човека на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието от 12 април 2013 г.,

–  като взе предвид новия Регламент на Съвета от 26 ноември 2012 г. относно приемането на нова законодателна рамка за улесняване на възстановяването на активи в Египет и Тунис,

–  като взе предвид заключенията на съпредседателите на специалните групи ЕС‐Тунис и ЕС‐Египет от 28‐29 септември 2011 г. и 14 ноември 2012 г. съответно, и по-специално частите им, свързани с възстановяването на активи,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 101/2011 на Съвета от 4 февруари 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид положението в Тунис, и Регламент (ЕС) № 1100/2012 на Съвета, който го изменя,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 270/2011 на Съвета от 21 март 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид положението в Египет, и Регламент (ЕС) № 1099/2012 на Съвета, който го изменя,

–  като взе предвид Решение 2011/137/ОВППС на Съвета от 28 февруари 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Либия и Решения 2011/625/ОВППС и 2011/178/ОВППС на Съвета, които го изменят, Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета от 2 март 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и Регламент (ЕС) № 965/2011 на Съвета, който го изменя, както и Регламенти за изпълнение (ЕС) №364/2013 и (ЕС) № 50/2013 на Съвета за прилагане на член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки предвид положението в Либия,

–  като взе предвид действащите правни инструменти на ЕС, които целят подобряване на конфискуването и на възстановяването на активи по силата на решения на Съвета 2001/500/ПВР, 2003/577/ПВР, 2005/212/ПВР, 2006/783/ПВР и 2007/845/ПВР, и предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2012 г. за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (COM(2012)0085),

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за борба с корупцията от 2005 г., и по-конкретно член 43 от нея относно международното сътрудничество и глава V относно възстановяването на активи, по която са страни Египет, Либия и Тунис, и която беше одобрена от името на Европейския съюз с Решение №2008/801/ЕО на Съвета от 25 септември 2008 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност (Конвенцията от Палермо) от 2000 г.,

–  като взе предвид Резолюция 19/38 от 19 април 2012 г. на Съвета за сигурност на ООН относно отрицателното въздействие на невъзстановяването на средствата с незаконен произход на държавите на произход върху възползването от правата на човека, както и значението на подобряването на международното сътрудничество,

–  като взе предвид инициативата на генералния секретар на ООН от 17 септември 2007 г. относно възстановяването на откраднати активи,

–  като взе предвид инициативата за възстановяване на откраднати активи (StAR), която представлява съвместна програма на Световната банка и на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН),

–  като взе предвид Плана за действие за възстановяването на активи на инициативата за партньорство на Г-8 от Довил с арабските държави, които се намират в преход, от 21 май 2012 г., по която ЕС е страна,

–  като взе предвид окончателния доклад от 13 септември 2012 г. на Арабския форум относно възстановяването на активи,

–  като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че замразяването на активи е в сферата на компетентност на ЕС, а възстановяването и репатрирането им е в сферата на компетентност на държавите членки и трябва да се извършва в съответствие с националните правни разпоредби; като има предвид, че институциите на ЕС трябва да изиграят жизненоважна роля за стимулирането и улесняването на този процес;

Б.  като има предвид, че възстановяването на активи на държавите от Арабската пролет, които се намират в преход, е морален и правен императив и представлява сериозен политически въпрос в отношенията на ЕС с неговите южни съседи; като има предвид, че това е също така важен икономически въпрос за засегнатите южни съседи, предвид потенциала на тези активи, при тяхното връщане и прозрачно и ефективно използване, да допринесат за икономическото възстановяване на тези държави; като има предвид, че възстановяването на активи изпраща сериозно послание срещу безнаказаността на лицата, въвлечени в корупция и изпиране на пари;

В.  като има предвид, че съществува изчерпателна международна правна рамка, която управлява тази област, при специално обръщане на внимание на Конвенцията на ООН от 2003 г. срещу корупцията, която възлага ясни задължения на държавите, които са страни по нея; като има предвид, че член 51 от Конвенцията на ООН от 2003 г. срещу корупцията постановява, че възвращаемостта на активите е „основен принцип на настоящата конвенция и държавите, които са страни по нея, си сътрудничат и си оказват взаимно съдействие в тази връзка“;

Г.  като има предвид, че съдебният процес за възстановяването и репатрирането на активи е сложен и дълъг процес; като има предвид, че приложимите правни разпоредби не могат да бъдат заобикаляни и че отделните лица не могат да бъдат лишавани от техните законни права в този процес; като има предвид, че липсата на подходящи експертни умения в правната сфера и ограниченият институционален капацитет в държавите, отправящи искане за възстановяване, са допълнителни пречки за успешното провеждане на инициативи в тази сфера; като има предвид, че липсва ефективно сътрудничество между държавите, отправящи искане за възстановяване, държави и държавите, получаващи тези искания;

Д.  като има предвид, че след революциите на Арабската пролет в Египет и Тунис, ЕС незабавно замрази активите на бившите диктатори, техните семейства и редица други лица, свързани с техния режим; като има предвид, че беше прието сходно решение от страна на ЕС по отношение на Либия, в съответствие с Резолюция 1970 (2011 г.) на Съвета за сигурност на ООН;

Е.  като има предвид, че новата законодателна рамка, приета от Съвета на 26 ноември 2012 г., позволява на държавите ‐ членки на ЕС, да освобождават замразени активи на египетските и тунизийските органи въз основа на признати съдебни решения в държави ‐ членки на ЕС, и улеснява обмена на информация между държавите ‐ членки на ЕС и съответните органи;

Ж.  като има предвид, че специалните групи ЕС‐Египет и ЕС‐Тунис подчертаха значението на връщането на незаконно придобитите активи, които понастоящем са все още замразени в редица трети държави; като има предвид, че специалните групи се споразумяха да приемат пътна карта, която би могла да включва сформирането за всяка отделна държава на група за възстановяване на активи, координирана от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД);

З.  като има предвид, че Г8 подкрепя страните в Арабския свят, ангажирани с преход към „свободно, демократично и толерантно общество“, посредством партньорството от Довил от май 2011 г.; като има предвид, че неговият план за действие от 21 май 2012 г. признава, че след Арабската пролет възстановяването на активи стана по-неотложна целева област за региона и за международната общност;

И.  като има предвид, че Египет, Либия и Тунис са положили съществени усилия, за да гарантират, че незаконно усвоените активи, откраднати от бившите диктатори и техния режим, ще бъдат върнати обратно на онези държави, в това число че ще бъдат съставени национални анкетни комисии за целта, на които ще бъде възложена задачата за проследяване, установяване и възстановяване на тези активи, както и завеждането на съдебни дела в съдилищата в държавите - членки на ЕС; като има предвид, че редица ключови участници на международно равнище, в това число ЕС, членовете на Г-8 и Швейцария, реагираха положително на тези усилия; като има предвид обаче, че до този момент са постигнати малко положителни резултати в тази връзка; като има предвид, че това предизвика нарастващо разочарование сред правителствата и гражданските общества на държавите, отправящи искане за възстановяване;

Й.  като има предвид, че общуването е от ключово значение за усилията за възстановяване на активи с цел разпространяването на най-добри практики и създаването на стимули за оповестяването на успешно проведените операции; като има предвид, че заблуждаващите изявления относно количеството активи за възстановяване ще бъдат по този начин избегнати;

K.  като има предвид, че възстановяването на активи може да се постигне с двустранни съдебни механизми и многостранно сътрудничество; като има предвид, че операциите по възстановяване на активи следва да се провеждат както на национално, така и на международно равнище;

Л.  като има предвид, че през април 2013 г. ливанските органи върнаха на тунизийските органи близо 30 млн. щатски долара, незаконно внесени в банковите сметки на бившия тунизийски ръководител;

1.  Подчертава, че освен икономическото си значение, възстановяването на незаконно усвоените активи, откраднати от бившите диктатори и техния режим, на държавите от Арабската пролет, които са в преход, е морален и правен императив и сериозен политически въпрос поради неговото значение във връзка с възстановяването на справедливостта и отчетността в дух на демокрация и според принципите на правовата държава, както и на политическия ангажимент на ЕС и на доверието в него, което следователно съставлява ключово измерение на партньорството на Съюза с неговите южни съседи, по-специално Египет, Либия и Тунис;

2.  Признава, че за държавите от Арабската пролет възстановяването на откраднатите активи има също икономическа и социална тежест, тъй като средствата са необходими за подпомагане стабилизирането на икономиките и създаването на работни места и растеж в тези държави, които са изправени пред сериозни икономически предизвикателства;

3.  Отбелязва, че независимо от значителните усилия, положени от египетските, либийските и тунизийските органи и от силната политическа воля от всички страни специалистите, ангажирани във възстановяването на незаконно присвоените активи, са постигнали много ограничен успех, дължащ се предимно на разнородността и комплексността на съответните разпоредби и процедури в отделните национални правни системи, липсата на правна гъвкавост, липсата на експертни умения от страна на държавите от Арабската пролет по отношение на правните, финансовите и административните процедури в европейските и другите юрисдикции и липсата на средства, които да бъдат на тяхно разположение;

4.  Настоятелно призовава ЕС и неговите държавите членки да положат значителни допълнителни усилия, целящи да се улесни възстановяването в разумен срок на народите на държавите от Арабската пролет на незаконно присвоените активи, заграбени от предишните режими; насърчава националните служби по възстановяване на активи във всички държави членки да работят в тясно сътрудничество и да развиват своите връзки със съответните органи в държавите от Арабската пролет, за да ги подпомогнат при изпълнението на сложните правни процедури; призовава Европейската служба за външна дейност да заема проактивна лидерска роля , в частност при координирането на усилията на държавите членки, осигуряването на подкрепа за изграждане на капацитет и насърчаването на сътрудничеството сред всички засегнати държави;

5.  Подчертава, че възстановяването на активи е съществен елемент от подкрепата на Съюза за демократичния преход и икономическото възстановяване в тези държави и че то може да засили взаимното доверие у двете страни в дух на партньорство с обществата, което е крайъгълен камък на преразгледаната Европейска политика за съседство;

6.  Приветства във връзка с това инициативата на Канада, Франция, Германия, Италия, Обединеното кралство, Швейцария и САЩ за издаване на наръчник, съдържащ изчерпателно описание на техните национални правни системи във връзка с възстановяването на активи, така че държавите, отправящи искане за възстановяване, да придобият по-добра представа кое е правно възможно, каква информация е на разположение, какви видове разследвания може да се провеждат и как да се действа, за да се постигне ефективно възстановяване на активи чрез предоставяне на правна взаимопомощ; насърчава държавите членки да постъпят по същия начин и да създадат общ набор от принципи на ЕС;

7.  Приветства инициативата на Г8 под формата на План за действие за възстановяване на активи в рамките на партньорството от Довил, който определя конкретни мерки за насърчаване на сътрудничеството, подпомагане в съдебните дела, изграждане на капацитет и техническа помощ и предлага съвместна регионална инициатива ‐ Арабски форум за възстановяването на активи ‐ за обсъждане и сътрудничество за продължаване на усилията;

8.  Приветства новата законодателна рамка, приета от Съвета на 26 ноември 2012 г., която улеснява възстановяването на незаконно усвоените активи на Египет и Тунис като разрешава на държавите членки да освободят замразените активи въз основа на признати съдебни решения и чрез насърчаване на обмена на информация между съответните органи на държавите членки от една страна и на Египет и Тунис, от друга; независимо от това подчертава необходимостта от постигането на конкретни резултати и от пълното включване на Либия в този процес;

9.  Приветства тясното сътрудничество между институциите на ЕС и другите ключови международни участници във възстановяването на активи на Египет, Либия и Тунис, като се обръща специално внимание на инициативата за възстановяване на откраднати активи (StAR) на Световната банка и на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН); подчертава колко е важно да бъдат пълноценно използвани съществуващите механизми както на национално, така и на международно равнище, успоредно с приемането на необходимото ново законодателство и адаптирането на съществуващото законодателство в рамките на националните правни системи в тази област;

10.  Призовава Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието да повдигне въпроса за възстановяването на активи пред националните парламенти, така че парламентаристите от двете страни да бъдат убедени да насърчават активно правните мерки за гарантиране на тясно сътрудничество между полицията и съответните съдебни органи;

11.  Призовава за незабавното създаване на механизъм на ЕС, съставен от екип от национални и международни следователи, прокурори, юристи и други експерти, с цел да се предоставят правни и технически съвети и съдействие на държавите от Арабската пролет, които са в процес на възстановяване на активи; изисква този механизъм да бъде надлежно финансиран от съответния финансов инструмент в рамките на външните отношения на Съюза; подчертава във връзка със сложните, деликатни и продължителни съдебни процедури колко е важно този механизъм на ЕС да бъде устойчив; призовава институциите на ЕС да извлекат поуки и да продължат да надграждат този опит; отбелязва също така възможността за допълнително финансиране за този механизъм на по-късен етап чрез споразумения за съфинансиране със запитващите държави;

12.  Призовава настоятелно Арабската лига да определи, приеме и приложи бързо механизми за сътрудничество относно възстановяването на активи и призовава по-специално държавите от Персийския залив да засилят своето сътрудничество и да предоставят правна помощ на държавите от Арабската пролет при разглеждането на процеса на възстановяване на активи;

13.  Одобрява и подкрепя изцяло приноса на организациите на гражданското общество както в държавите, отправящи искането, така и в държавите, получаващи искането, за процеса на възстановяването на активи, по-специално чрез предоставяне на информация на съответните органи, като се насърчава сътрудничеството между ключовите национални и международни участници, наблюдаването на възстановяването на активи и гарантиране, че възстановените активи се използват прозрачно и ефективно в държавите, отправящи искане за възстановяване;

14.  Потвърждава своя ангажимент за подкрепяне на демократичния преход в държавите от Арабската пролет и се ангажира да подкрепя и подпомага държавите от Арабската пролет за създаването на силна и стабилна демокрация, в която се спазват принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи, в това число правата на жените и свободата на изразяване се зачитат, а изборите се провеждат съгласно международните стандарти; подчертава, че е изключително важно ЕС да покаже своя конкретен и реален ангажимент по отношение на този процес;

15.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председател на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на парламента и правителството на Швейцария, на Конгреса и президента на САЩ, на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието и на парламентите и правителствата на Египет, Либия и Тунис.

(1) Приети текстове, P7_TA(2013)0095.
(2) Приети текстове, P7_TA(2012)0201.

Правна информация - Политика за поверителност