Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2865(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0161/2013

Předložené texty :

B7-0161/2013

Rozpravy :

PV 22/05/2013 - 14
CRE 22/05/2013 - 14

Hlasování :

PV 23/05/2013 - 13.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0225

Přijaté texty
PDF 323kWORD 33k
Čtvrtek, 23. května 2013 - Štrasburk
Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012
P7_TA(2013)0225B7-0161/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o zprávě o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012 (2012/2865(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na závěry Evropské rady z 19. a 20. června 2003 týkající se západního Balkánu a jejich přílohu nazvanou „Soluňská agenda pro západní Balkán: směrem k evropské integraci“,

  s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé podepsanou dne 16. června 2008 a ratifikovanou všemi členskými státy EU a Bosnou a Hercegovinou,

  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/211/ES ze dne 18. února 2008 o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství s Bosnou a Hercegovinou a o zrušení rozhodnutí 2006/55/ES(1),

  s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/426/SZBP ze dne 18. července 2011(2) a na závěry Rady o Bosně a Hercegovině z 21. března 2011, 10. října 2011, 5. prosince 2011, 25. června 2012 a 11. prosince 2012,

  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2012–2013“ (COM(2012)0600) a na zprávu o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012 přijatou dne 10. října 2012 (SWD(2012)0335),

  s ohledem na společné prohlášení ze 14. meziparlamentní schůze Evropského parlamentu a Parlamentního shromáždění Bosny a Hercegoviny, která se konala v Sarajevu ve dnech 29. a 30. října 2012,

  s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 14. března 2012 o zprávě o pokroku Bosny a Hercegoviny(3) a na usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o rozšiřování EU: politiky, kritéria a strategické zájmy(4),

  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že EU opakovaně potvrdila svůj závazek přijmout za své členy země západního Balkánu, včetně Bosny a Hercegoviny; vzhledem k tomu, že EU pokračuje ve své jednoznačné podpoře svrchované a jednotné Bosny a Hercegoviny, která má vyhlídky na členství v EU, a vzhledem k tomu, že tyto vyhlídky jsou jedním z faktorů, které nejvíce sjednocují obyvatele této země;

B.  vzhledem k tomu, že v zájmu urychlení postupu země směrem k členství v EU a dosažení hmatatelných výsledků, které jsou ku prospěchu všech občanů, jsou zapotřebí funkční orgány a jasné mechanismy koordinace na všech úrovních i pevné a důsledné odhodlání politických vůdců země;

C.  vzhledem k tomu, že reforma ústavy stále zůstává klíčovou reformou pro přeměnu Bosny a Hercegoviny v efektivní a plně funkční demokracii; vzhledem k tomu, že je zapotřebí hmatatelný pokrok v klíčových oblastech budování státu včetně správy věcí veřejných, soudnictví a uplatňování zásad právního státu a také v oblastech boje proti korupci a přibližování se standardům EU;

D.  vzhledem k tomu, že je naléhavě zapotřebí vytvořit účinné mechanismy koordinace za účelem lepšího zapojení se do spolupráce s EU;

E.  vzhledem k tomu, že nedostatečné vyhlídky na zaměstnání, zejména pro mladé lidi, nadále vážně postihují socioekonomický a politický rozvoj země;

F.  vzhledem k tomu, že korupce i nadále vážně brání socioekonomickému a politickému rozvoji v zemi;

G.  vzhledem k tomu, že regionální spolupráce a dobré sousedské vztahy jsou klíčovými prvky procesu stabilizace a přidružení a že hrají rozhodující úlohu v procesu přeměny západního Balkánu v oblast dlouhodobé stability a udržitelného rozvoje; vzhledem k tomu, že spolupráce s ostatními zeměmi v regionu v dobrém sousedském duchu je základním předpokladem mírového soužití a usmíření v rámci Bosny a Hercegoviny a západního Balkánu;

H.  vzhledem k tomu, že jako jednu z hlavních zásad svého procesu rozšiřování stanovila EU právní stát;

Obecné informace

1.  důrazně opakuje, že podporuje, aby evropská integrace Bosny a Hercegoviny byla ku prospěchu všech občanů této země;

2.  je znepokojen tím, že mezi politickými elitami nadále chybí společná vize celkového směřování země, a tudíž hrozí, že se Bosna a Hercegovina bude dále propadat a že bude ještě více zaostávat za ostatními zeměmi této oblasti;

3.  oceňuje mírovou, svobodnou a spravedlivou organizaci místních voleb; bere na vědomí spory v důsledku voleb v Srebrenici, vítá rozhodnutí ústřední volební komise Bosny a Hercegoviny v této věci; je znepokojen skutečností, že Mostar je jediným městem, ve kterém se nekonaly komunální volby; naléhavě vyzývá dotčené strany, aby se dohodly na změnách statutu města Mostar v souladu s příslušným rozhodnutím ústavního soudu v Bosně a Hercegovině;

4.  vítá pozastavení mezinárodního dohledu v oblasti Brčko; vyzývá orgány, aby splnily dosud nedosažené cíle a podmínky, které umožní uzavření Úřadu vysokého představitele, a umožnily tak větší samostatnost a odpovědnost na místní úrovni;

5.  Zdůrazňuje, že je důležité, aby pokud jde o proces začlenění do EU, Bosna a Hercegovina mluvila jedním hlasem; naléhavě vyzývá politické vůdce a zvolené úředníky, aby pracovali společně a soustředili se na provádění plánu postupu v rámci dialogu na vysoké úrovni s Komisí, aby tak umožnili splnění požadavků pro to, aby Dohoda o stabilizaci a přidružení vstoupila konečně v platnost, a aby tak umožnili předložení důvěryhodné žádosti o členství; vyzývá politické vůdce a všechny orgány, aby pokud jde o proces přistoupení, úzce spolupracovali se zvláštním zástupcem EU;

6.  připomíná Komisi, že rozšíření EU obnáší více než pouhé přenesení acquis EU a musí být založeno na opravdovém a úplném přijetí evropských hodnot; poznamenává s určitým znepokojením, že „jemná síla“ EU týkající se přeměny byla možná oslabena nedávnou hospodářskou a finanční krizí; vybízí však Komisi, členské státy a další země západního Balkánu, aby zvážily inovativní způsoby podpory kultury a atmosféry smíření v Bosně a Hercegovině a v celé oblasti;

7.  vyjadřuje politování nad zrušením třetí schůzky dialogu na vysoké úrovni mezi EU a Bosnou a Hercegovinou ohledně procesu přistoupení, která se měla konat dne 11. dubna 2013 a která byla zrušena v důsledku nedostatečného pokroku ve věci Sejdić a Finci;

8.  bere na vědomí významný přínos policejní mise EU, která byla ukončena dne 30. června 2012, a vítá posílení přítomnosti EU v oblasti právního státu; vítá obnovení mandátu mnohonárodní stabilizační síly Evropské unie (EUFOR Althea) a její nové zaměření na budování kapacit a výcvik;

Politické podmínky

9.  připomíná význam fungování orgánů na všech úrovních pro pokrok země v rámci procesu evropské integrace; vítá návrat k dialogu a volbu nových ministrů do Rady ministrů v listopadu 2012 po rozpadu koalice a patové situaci trvající pět měsíců; je znepokojen obstrukcemi pramenícími z nejistoty ohledně přerozdělení funkcí ve vládě Federace Bosny a Hercegoviny; vítá však pokrok dosažený v oblasti jmenování kandidátů na volná místa v rámci ústavního soudu Federace;

10.  vyzývá všechny příslušné orgány, aby vypracovaly strategii/program začlenění do EU, která by zajistila koordinovanou a harmonizovanou transpozici, provádění a vymáhání právních předpisů a norem EU v celé zemi, a ukázala tak společnou vizi celkového směřování země a vůli zajistit celkovou prosperitu jejích občanů;

11.  požaduje změny v jednacím řádu obou komor parlamentu s cílem zavést urychlený mechanismus, pokud jde o právní předpisy EU;

12.  vítá pokrok dosažený v první polovině roku 2012 a od října, zejména přijetí důležitých zákonů o sčítání lidu a státní pomoci, přijetí státního rozpočtu na roky 2011, 2012 a 2013 a přijetí souboru fytosanitárních opatření, a dále pak pokrok týkající se Rady pro státní podporu a Protikorupční kanceláře i dosažení politické dohody o státním majetku a majetku obranných sil; žádá účinné provedení těchto opatření a naléhavě vyzývá Komisi společně se zvláštním zástupcem EU, aby toto provádění bedlivě sledovali a přitom plně zohlednili rozhodnutí ústavního soudu Bosny a Hercegoviny ze dne 13. července 2012; vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby budovaly a posilovaly kapacity příslušných útvarů, jako jsou Rada pro státní podporu a Protikorupční kancelář, zejména pokud jde o dostatečný počet pracovníků;

13.  je znepokojen zdržením v provádění sčítání lidu; zdůrazňuje význam provedení sčítání obyvatel v říjnu 2013 a vítá snahy zajistit, aby se odehrálo v říjnu v souladu s mezinárodními standardy; naléhavě žádá všechny příslušné orgány, aby odstranily překážky a aby sčítání lidu nepolitizovaly, protože jeho účelem je poskytnout objektivní socioekonomické údaje; vyzývá k tomu, aby v tomto ohledu byla dodržována práva menšin;

14.  vyzývá státní orgány Bosny a Hercegoviny, aby splnily výnos ústavního soudu o potřebě změnit právní předpisy týkající se čísel dokladů totožnosti občanů; konstatuje, že po 12.únoru 2013 v důsledku několikaměsíční nečinnosti nemohly novorozenci obdržet čísla dokladů totožnosti a v důsledku toho ani základní doklady, jako jsou cestovní pasy nebo karty zdravotního pojištění; vyzývá, aby byla neodkladně přijata opatření na vyřešení této situace;

15.  naléhavě žádá orgány, aby vykonaly rozsudek ve věci Sejdić a Finci jakožto první krok ke komplexní reformě ústavy, která je nezbytná k tomu, aby se země posunula dále směrem k funkční demokracii, ve které jsou odstraněny všechny formy diskriminace a všichni občan bez ohledu na etnickou příslušnost se těší stejným právům a svobodám; vítá skutečnost, že shromáždění kantonu Sarajevo, jako první v Bosně a Hercegovině, již jednomyslně upravilo svoji ústavu tak, aby etnicky nezařazeným osobám a etnickým menšinám dávala možnost vytvořit vlastní frakci v rámci shromáždění v souladu s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sejdić a Finci;

16.  bere na vědomí rozhodnutí komisaře pro rozšíření a politiku sousedství nepořádat plánovanou třetí schůzi dialogu EU– Bosna a Hercegovina na vysoké úrovni o procesu rozšíření s ohledem na nedostatek politické shody ohledně provádění rozsudku ve věci Sejdić-Finci; vyjadřuje znepokojení nad tím, že nedosažené dohody může mít negativné vliv na celý proces přistoupení a vyzývá politické představitele, aby našli řešení tohoto problému;

17.  vybízí zvláštního zástupce EU a vedoucího delegace, aby se ještě více snažil napomoci dohodě o provádění rozhodnutí ve věci Sejdić a Finci;

18.  poznamenává, že jsou naléhavě zapotřebí podstatné reformy ústavy na úrovni státu i samosprávních celků za účelem zlepšení výkonnosti, funkčnosti a transparentnosti všech úrovní institucionálních struktur; znovu opakuje, že je třeba zjednodušit strukturu Federace Bosny a Hercegoviny; vyzývá ESVČ a Komisi, aby zahájily rozsáhlé a otevřené konzultace i veřejné diskuse o změnách ústavy se všemi zúčastněnými subjekty v zemi; zdůrazňuje, že všechny strany a společenství musí být do tohoto procesu plně zapojeny, což by mělo přinést konkrétní výsledky;

19.  vyzývá všechny příslušné orgány, aby zajistily zřízení nezávislého, nestranného a účinného soudního systému podpořeného nestrannou a nezávislou policií a aby účinně prováděly strategii reformy soudnictví a národní strategii pro vyšetřování válečných zločinů; naléhavě požaduje harmonizaci judikatury v záležitostech trestního a občanského práva v rámci různých soudních systémů a systémů trestního stíhání i provádění všech doporučení strukturovaného dialogu mezi EU a Bosnou a Hercegovinou o soudnictví;

20.  vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby pokročily s reformou veřejné správy a posílily správní kapacity na všech vládních úrovních, které se zabývají záležitostmi spojenými s EU; je znepokojen finanční udržitelností veřejné správy a nedostatkem politické podpory pro její reformu; zdůrazňuje, že je třeba soustředit se na vytvoření účinného mechanismu koordinace za pomoci EU a na zvýšení kvalifikace a schopností státní správy coby důležitého prvku zajištění účinné a produktivní spolupráce s EU;

21.  vyjadřuje znepokojení nad vysokou mírou korupce v zemi, její provázaností s politickými stranami a přítomností korupce ve všech vrstvách veřejného života; vybízí příslušné orgány na všech úrovních, aby navrhly a provedly protikorupční strategie a plány; vyzývá odpovědné orgány, aby ukázaly politickou vůli, pokud jde o řešení tohoto problému a aby poskytly Protikorupční kanceláři prostředky na to, aby se stala plně provozuschopnou, dále aby vytvořily souhrn dosavadních výsledků v oblasti vyšetřování a usvědčení, a vybízí orgány Bosny a Hercegoviny, aby přizpůsobily příslušné právní předpisy týkající se korupce doporučením Skupiny států proti korupci; podtrhuje nutnost účinného boje proti obchodu s lidmi prostřednictvím stíhání pachatelů a poskytování ochrany a odškodnění obětem;

22.  vyzývá příslušné orgány, aby uspíšily své snahy o provedení harmonogramu operativní dohody s Europolem, zejména pokud jde o přizpůsobení příslušných právních předpisů a postupů v oblasti ochrany údajů;

23.  naléhavě vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby podporovaly rozvoj nezávislých a různorodých sdělovacích prostředků, které budou oproštěny od politického vměšování se, etnické roztříštěnosti a polarizace; zdůrazňuje zvláštní úlohu, kterou hrají veřejnoprávní sdělovací prostředky při upevňování demokracie a sociální soudržnosti, a vyzývá orgány, aby zajistily jejich finanční udržitelnost, nezávislost a soulad s evropskými normami; vyjadřuje politování nad přetrvávajícím politickým tlakem, kterému čelí novináři, a nad hrozbami namířenými proti nim; vyjadřuje znepokojení nad pokusy oslabit nezávislost regulační agentury pro komunikaci a veřejnoprávních stanic; připomíná, že svobodné sdělovací prostředky představují zásadní složkou stabilní demokracie;

24.  vyzývá všechny politické strany, aby aktivně pracovaly na vytvoření tolerantní společnosti podporující začlenění; vyzývá příslušné orgány, aby provedly protidiskriminační zákony a politiky a aby se zabývaly stávajícími nedostatky v právních předpisech a postupech včetně těch, které se týkají lidí s postižením; je znepokojen nenávistnou rétorikou, hrozbami a obtěžováním, které jsou namířeny proti LGBT osobám; vyzývá orgány, aby plně provedly akční plán pro romskou menšinu, aktivně podporovaly účinné začlenění Romů a všech dalších menšin, aby veřejně odsoudily incidenty vyvolané nenávistí a aby zajistily řádné policejní vyšetřování a soudní stíhání; vybízí orgány, aby aktivně podporovaly iniciativy občanské společnosti v této oblasti, a to prostřednictvím finanční a praktické pomoci i politickým příslibem;

25.  podporuje práci ochránců lidských a občanských práv v Bosně a Hercegovině a vyzývá Komisi, aby vytvořila finanční mechanismus, který umožní rovněž organizacím přímo zapojeným na místní úrovni těžit z finančních prostředků nástroje předvstupní pomoci;

26.  vyzývá k posílení postavení žen založeném na podpoře, ochraně a posílení jejich práv, zlepšení jejich sociální a hospodářské situace, zvýšení jejich účasti na pracovním trhu, zajištění spravedlivého zastoupení žen v postupech politického a hospodářského rozhodování a podpoře jejich podnikatelských činností; poznamenává, že ženy jsou v parlamentech, vládách a ve veřejné správě i nadále nedostatečně zastoupeny a že jejich práva na zaměstnání jsou často ignorována; vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby přizpůsobily práva v oblasti sociálního zabezpečení osob na mateřské, otcovské nebo rodičovské dovolené v celé zemi vysokým normám, a vytvořily tak jednotnou situaci pro všechny občany a zabránily diskriminaci;

27.  vyjadřuje znepokojení nad vysokou mírou domácího násilí, nad tím, že není ohlašováno a že je nedostatečně stíháno; vyzývá orgány, aby přijaly a provedly opatření, kterými by se dosáhlo skutečné ochrany žen; zdůrazňuje potřebu posílení donucovacích orgánů za účelem úspěšného řešení otázek, jako jsou například násilí založené na pohlaví, domácí násilí, nucená prostituce a obchod se ženami; podtrhuje význam ochrany dětí před násilím, obchodem s lidmi a dalšími druhy zneužívání; vybízí Komisi, aby posoudila způsoby podpory boje proti domácímu násilí;

28.  vítá návrh programu pro oběti znásilnění, sexuálního zneužívání a mučení během války v Bosně a Hercegovině; naléhavě požaduje zajištění dostatečných prostředků na systematickou rehabilitaci obětí sexuálního násilí souvisejícího s konfliktem, a to včetně odškodnění bez ohledu na společenský status, a dále na zajištění lékařské a psychologické péče a náležitých sociálních služeb; vyzývá všechny příslušné orgány, aby šířily osvětu ohledně statusu obětí;

29.  vyzývá Federaci, aby v trestním zákoníku zavedla nařízení o zločinech z nenávisti, podobně jak se tomu již stalo v Republice srbské a v oblasti Brčko;

30.  poukazuje na to, že ještě na konci roku 2011 bylo v Bosně a Hercegovině 113 000 vnitřně vysídlených osob, včetně asi 8 000 osob žijících ve sběrných střediscích a 7 000 uprchlíků; naléhavě žádá všechny příslušné orgány na všech úrovních, aby napomohly udržitelnému návratu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob tím, že jim zajistí přístup k bydlení, vzdělání, sociální ochraně a zaměstnání také na základě závazku mezinárodního společenství dárců, který byl obnoven na mezinárodní dárcovské konferenci v Sarajevu v dubnu roku 2012; naléhavě je vyzývá také k tomu, aby tomuto procesu napomohly tím, že poskytnou spravedlivou a přiměřenou finanční pomoc všem vracejícím se uprchlíkům, včetně chorvatských uprchlíků vracejících se do Posáví;

31.  se znepokojením bere na vědomí vysoký počet lidí v Bosně a Hercegovině, kteří v důsledku války trpí posttraumatickou stresovou poruchou; vyzývá orgány, aby řešily nedostatek sociální a psychologické péče v případě osob trpících syndromem posttraumatické stresové poruchy;

32.  požaduje úplné provedení strategie proti minám i přijetí zákona o opatřeních zaměřených na odstranění min s cílem předejít dalším obětem nehod spojených s nášlapnými minami;

33.  rozhodně odsuzuje veškeré pokusy, a to ať v Bosně a Hercegovině nebo kdekoliv jinde, zlehčovat nebo popírat genocidu, ke které došlo v Srebrenici;

Socioekonomické záležitosti

34.  naléhavě vyzývá vlády na všech úrovních, aby zachovaly řádné fiskální politiky; je znepokojen mírou neformální ekonomiky a vysokou nezaměstnaností, zejména v případě žen a mladých lidí; vyjadřuje znepokojení nad dopadem politické nestability a slabého právního státu na růst a investice i na obchodní prostředí celkově; vyzývá vládu, aby v rámci země vytvořila jednotný hospodářský prostor, aby zavedla příznivé podmínky pro rozšiřování podnikatelských činností, zvláště pro malé a střední podniky, aby posílila domácí zdroje růstu a zároveň omezila své dominantní postavení, pokud jde o hospodářství a podíl v monopolech, aby prosazovala výdaje zaměřené na růst a zvýšila konkurenceschopnost;

35.  vítá rozhodnutí EU poskytnout Bosně a Hercegovině makrofinanční pomoc ve výši 100 milionů EUR jako jasný důkaz jejího závazku vůči evropským vyhlídkám země a blahobytu jejího lidu;

36.  vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, zvláště pak orgány v těch samosprávních celcích, ve kterých je zaregistrováno nejvíce společností v Bosně a Hercegovině, aby přezkoumaly a zmodernizovaly stávající pracovněprávní předpisy a posílily sociální dialog a kontrolu v oblasti práce;

37.  vítá podpis dohody mezi Bosnou a Hercegovinou a EU o přistoupení Bosny a Hercegoviny k Světové obchodní organizaci (WTO); vybízí orgány Bosny a Hercegoviny, aby zintenzivnily svá jednání s dalšími partnery s cílem stát se členem WTO v blízké budoucnosti;

38.  bere na vědomí, že došlo k určitému pokroku ve zdokonalení obecného vzdělávacího rámce, ale opakovaně vyzývá Radu ministrů, aby mimo jiné zlepšila koordinaci mezi 12 ministerstvy pověřenými školstvím a úřadem pro vzdělávání v oblasti Brčko a aby snížila roztříštěnost vzdělávacího systému;

39.  zdůrazňuje, že je nezbytné zlepšit celkovou kvalitu vzdělávání, aby odpovídalo potřebám vnitrostátního i zahraničního pracovního trhu; vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby se zabývaly nedostatky odborné přípravy s cílem získat přímé zahraniční investice a zajistit, mimo jiné z důvodu hospodářské nezbytnosti, aby se rozběhla akreditace vzdělávacích institucí a aby činnost agentur zabývajících se uznáváním dosaženého vzdělání a diplomů probíhala v plné míře; vítá opatření podniknutá s cílem rozvinout a podporovat kurzy odborné přípravy a programy pro mladé lidi, které jim pomohou zapojit se na pracovní trh, a požaduje více takovýchto iniciativ ;

40.  naléhavě vyzývá všechny příslušné orgány, aby ukončily etnickou segregaci dětí („dvě školy pod jednou střechou“), která stále existuje v některých kantonech Federace Bosny a Hercegoviny; požaduje navíc podporu účinného začleňování především romských dětí do systému vzdělávání, mimo jiné pomocí programů připravujících na školní docházku; vyzývá orgány, aby spolupracovaly s příslušnými nevládními organizacemi s cílem pobízet romské rodiny, aby podporovaly přístup svých dětí ke vzdělání; vyzývá orgány, aby zharmonizovaly nařízení v rámci Bosny a Hercegoviny s cílem zajistit, aby se se všemi dětmi jednalo stejně; obecně vyzývá k tomu, aby se intenzivně usilovalo o předcházení rozpadu rodin a k silnější podpoře služeb pro ohrožené rodiny; vyzývá Komisi, aby posoudila, zda by cílená pomoc ze strany EU mohla pomoci při odstraňování segregace ve vzdělávacím systému;

41.  vítá plány Komise požadovat setkání na vysoké úrovni týkající se školství, které bude zaměřeno na podporu dialogu o několika tématech včetně etnické segregace dětí ve školách a na to, aby umožnilo setkání zástupců příslušných mezinárodních organizací a orgánů Bosny a Hercegoviny zodpovědných za školství;

42.  vyzývá orgány, aby přiblížily své právní předpisy acquis o uznávání profesních kvalifikací EU;

43.  naléhavě vyzývá orgány, aby podnikly všechna nezbytná opatření pro zachování národního dědictví a aby se zabývaly příslušným právním rámcem; dále vyzývá všechny příslušné orgány na všech úrovních, aby zajistily jasné postupy financování kulturních institucí s cílem předejít jejich uzavření;

44.  naléhavě vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby zavedly patřičná opatření s cílem zabránit dalšímu zneužívání bezvízového režimu cestování a účinně řešit organizované zneužívání postupů azylového řízení v členských státech EU;

Regionální spolupráce a dvoustranné záležitosti

45.  oceňuje konstruktivní úlohu Bosny a Hercegoviny v oblasti regionální spolupráce a vyzývá tuto zemi, aby pracovala na vymezení hranic ve spolupráci se všemi svými sousedními zeměmi;

46.  naléhavě vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby zintenzivnily přípravy na přistoupení Chorvatska k EU tím, že přizpůsobí příslušné vnitrostátní právní předpisy o bezpečnosti potravin acquis EU; je znepokojen nečinností orgánů Bosny a Hercegoviny a možností, že tato nečinnost může vést ke ztrátám na vývozních trzích Bosny a Hercegoviny; vítá pokrok, kterého bylo dosud dosaženo, a naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby rychle vybudovaly nezbytnou infrastrukturu na budoucích stanovištích hraniční kontroly EU na hranicích s Chorvatskem; vítá iniciativu Komise zaměřenou na nalezení řešení posledních dosud nedořešených otázek ohledně správy hranic v souvislosti s přistoupením Chorvatska k EU, včetně provedení dohody Neum/Ploče, v rámci svých třístranných rozhovorů s Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou; požaduje v tomto směru další konstruktivní snahy, které zohlední více stanovišť hraniční kontroly EU, bude-li to nutné; chválí Bosnu a Hercegovinu za její přispění k pokroku při řešení dosud neuzavřených otázek, včetně dokončení dohody o malém pohraničním styku, která má zjednodušit pohyb občanů v příhraničních oblastech; domnívá se, že je nezbytné najít řešení, které zachová stávající režim průkazů totožnosti mezi těmito zeměmi po červenci 2013, aby občané Bosny a Hercegoviny mohli nadále cestovat do Chorvatska;

47.  opakovaně žádá, aby byl občanům Kosova povolen vstup do země, neboť Bosna a Hercegovina zůstává jedinou zemí v této oblasti, která je na své území nevpouští; naléhavě proto žádá orgány Bosny a Hercegoviny, aby uznávaly základní cestovní doklady občanů Kosova a aby jim na základě těchto dokumentů umožnily vstup do země, stejně jako to činí Srbsko a další země;

48.  znovu opakuje, že je třeba nadále přísně uplatňovat veškerá nezbytná kritéria a opatření ohledně bezvízového cestování do zemí schengenského prostoru, provádět dlouhodobé strategie a regulovat politiku týkající se menšin; považuje za nezbytné řádně informovat občany o omezeních bezvízového režimu, aby nedocházelo ke zneužívání svobody cestování a politiky uvolnění vízového režimu; bere na vědomí trvale nízký počet žadatelů o azyl v členských státech EU, kteří pocházejí z Bosny a Hercegoviny; zdůrazňuje význam bezvízového cestování pro občany Bosny a Hercegoviny;

o
o   o

49.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, Radě, Komisi, předsednictví Bosny a Hercegoviny, Radě ministrů Bosny a Hercegoviny, Parlamentnímu shromáždění Bosny a Hercegoviny a vládám a parlamentům Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky srbské.

(1) Úř. věst. L 80, 19.3.2008, s. 18.
(2) Úř. věst. L 188, 19.7.2011, s. 30.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2012)0085.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2012)0453.

Právní upozornění - Ochrana soukromí