Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2865(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0161/2013

Texte depuse :

B7-0161/2013

Dezbateri :

PV 22/05/2013 - 14
CRE 22/05/2013 - 14

Voturi :

PV 23/05/2013 - 13.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0225

Texte adoptate
PDF 306kWORD 34k
Joi, 23 mai 2013 - Strasbourg
Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Bosnia şi Herţegovina
P7_TA(2013)0225B7-0161/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 23 mai 2013 referitoare la raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina (2012/2865(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere concluziile Consiliul European din 19-20 iunie 2003 referitoare la Balcanii de Vest, precum și anexa intitulată „Agenda de la Salonic pentru Balcanii de Vest: drumul spre integrarea europeană”,

–  având în vedere Acordul de stabilizare și asociere (ASA) dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, semnat la 16 iunie 2008 și ratificat de toate statele membre ale UE și de Bosnia și Herțegovina,

–  având în vedere Decizia 2008/211/CE a Consiliului din 18 februarie 2008 privind principiile, prioritățile și condițiile cuprinse în Parteneriatul european cu Bosnia și Herțegovina și de abrogare a Deciziei 2006/55/CE(1),

–  având în vedere Decizia 2011/426/PESC a Consiliului din 18 iulie 2011(2) și Concluziile Consiliului privind Bosnia și Herțegovina din 21 martie 2011, 10 octombrie 2011, 5 decembrie 2011, 25 iunie 2012 și 11 decembrie 2012,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, intitulată „Strategia de extindere și principalele provocări în perioada 2012-2013” (COM(2012)0600) și raportul pe 2012 privind progresele Bosniei și Herțegovina, adoptat la 10 octombrie 2012 (SWD(2012)335 final),

–  având în vedere Declarația comună a celei de-a 14-a Reuniuni interparlamentare a Parlamentului European și a Adunării Parlamentare a Bosniei și Herțegovina, organizată la Sarajevo, în perioada 29-30 octombrie 2012,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare, îndeosebi Rezoluția din 14 martie 2012 referitoare la raportul pe 2011 privind progresele Bosniei și Herțegovina(3) și Rezoluția din 22 noiembrie 2012 referitoare la extindere: politici, criterii și interese strategice ale UE(4),

–  având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UE și-a reafirmat în repetate rânduri angajamentul pentru aderarea la UE a țărilor din Balcanii de Vest, inclusiv a Bosniei și Herțegovina (BiH); întrucât UE continuă să-și asume un angajament ferm în favoarea unei Bosnii și Herțegovina suverane și unite, care are drept perspectivă aderarea la UE și întrucât această perspectivă reprezintă unul dintre cei mai puternici factori de unitate în rândul populației acestei țări;

B.  întrucât, pentru a accelera progresele realizate de această țară în direcția aderării la UE și pentru a obține rezultate palpabile de care să profite toți cetățenii, sunt necesare instituții funcționale și mecanisme de coordonare clare la toate nivelurile, precum și un angajament ferm și consecvent din partea tuturor liderilor politici ai acestei țări;

C.  întrucât reforma constituțională rămâne principala reformă pentru transformarea BiH într-un stat eficient, democratic și pe deplin funcțional; întrucât sunt necesare progrese palpabile în domenii esențiale, precum construcția statală, guvernanța, sistemul judiciar, aplicarea statului de drept, dar și combaterea corupției și alinierea la standardele Uniunii Europene;

D.  întrucât este necesară de urgență crearea unor mecanisme de bună coordonare pentru o cooperare consolidată cu UE;

E.  întrucât lipsa de perspective de ocupare a unui loc de muncă, care afectează îndeosebi tinerii, continuă să afecteze în mod grav dezvoltarea socioeconomică și politică a acestei țări;

F.  întrucât corupția continuă să afecteze în mod grav dezvoltarea socio-economică și politică a țării;

G.  întrucât cooperarea regională și relațiile de bună vecinătate constituie elemente esențiale ale procesului de stabilizare și asociere și au un rol determinant în procesul de transformare a Balcanilor de Vest într-o regiune stabilă și cu o dezvoltare durabilă; întrucât cooperarea cu alte țări din regiune într-un spirit de bună vecinătate este o condiție prealabilă a unei coexistențe și a unei reconcilieri pașnice în BiH și în Balcanii de Vest;

H.  întrucât, pentru UE, statul de drept constituie un element central în cadrul procesului de extindere,

Considerații generale

1.  își reafirmă cu fermitate sprijinul pentru integrarea europeană a BiH, spre folosul tuturor cetățenilor acestei țări;

2.  își exprimă îngrijorarea în legătură cu lipsa, în continuare, a unei viziuni comune între elitele politice asupra direcției generale pe care trebuie s-o urmeze această țară, ceea ce supune BiH riscului de a rămâne într-o măsură tot mai mare în urma celorlalte țări din regiune;

3.  salută desfășurarea pașnică, liberă și echitabilă a alegerilor locale; ia act de disputa dinaintea alegerilor din Srebrenica; ia act de deciziile Comisiei electorale centrale a BiH în această privință; se declară îngrijorat de faptul că Mostar era singurul oraș în care nu au avut loc alegeri locale; solicită tuturor părților implicate să convină asupra modificării statutului Orașului Mostar, în conformitate cu decizia relevantă a Curții Constituționale a BiH;

4.  salută suspendarea supervizării internaționale a Districtului Brcko; invită autoritățile să-și îndeplinească obiectivele restante și să respecte condițiile care vor permite închiderea Biroului Înaltului Reprezentant, pentru a permite creșterea gradului de responsabilizare și responsabilitate la nivel local;

5.  subliniază importanța ca BiH să transmită un mesaj unic și clar în procesul de integrare în UE; îndeamnă liderii politici și demnitarii aleși să conlucreze și să se concentreze asupra punerii în aplicare a Foii de parcurs, ca parte a Dialogului la nivel înalt cu Comisia, făcând, astfel, posibilă îndeplinirea cerințelor care condiționează intrarea în vigoare, în sfârșit, a Acordului de stabilizare și asociere și care permit depunerea unei candidaturi credibile la aderare; invită liderii politici și toate autoritățile să conlucreze în strânsă cooperare cu Reprezentantul Special al UE în cadrul procesului de aderare;

6.  reamintește Comisiei că extinderea UE înseamnă mai mult decât simplul transfer al acquis-ului UE și trebuie să se bazeze pe un angajament sincer și cuprinzător pentru valorile europene; constată, cu o anumită doză de îngrijorare, că este posibil ca puterea pașnică de transformare de care dispune UE să se fi redus odată cu recenta criză economică și financiară; încurajează, totuși, Comisia, statele membre și celelalte state din Balcanii de Vest să analizeze noi modalități de încurajare a unei culturi și a unui climat de reconciliere în Bosnia și Herțegovina și în regiune;

7.  regretă anularea celei de-a treia reuniuni a Dialogului la nivel înalt UE-BiH privind procesul de aderare, planificată pentru 11 aprilie 2013, din cauza lipsei progresării în cauza Sejdić-Finci;

8.  ia act de contribuția semnificativă a Misiunii de poliție a UE, care și-a încetat activitatea la 30 iunie 2012 și salută prezența consolidată a UE în domeniul statului de drept; salută reînnoirea mandatului Forței multinaționale de stabilizare a Uniunii Europene (EUFOR ALTHEA) și reorientarea sa spre consolidarea capacităților și spre formare;

Condiții politice

9.  reamintește importanța unor instituții funcționale la toate nivelurile pentru ca procesul de integrare europeană a acestei țări să avanseze; salută reluarea dialogului și alegerea unor noi miniștri în Consiliul de Miniștri în noiembrie 2012, după destrămarea coaliției și situația de impas care a durat cinci luni; își exprimă îngrijorarea în legătură cu blocajele provocate de incertitudinea care a planat asupra remanierii guvernului în Federația BiH; salută totuși progresele înregistrate în desemnarea candidaților pentru locurile vacante din cadrul Curții Constituționale a Federației;

10.  invită toate autoritățile competente să elaboreze o strategie/un program de integrare în UE, care să asigure transpunerea coordonată și armonizată, și de asemenea implementarea și aplicarea legislației și standardelor UE în întreaga țară, dovedind astfel o unitate de viziune asupra direcției generale a țării și dorința de a asigura un viitor prosper pentru cetățenii țării;

11.  solicită operarea de modificări în regulamentele de procedură ale Camerei Popoarelor și Camerei Reprezentanților, în vederea introducerii unui mecanism de transpunere a legislației UE;

12.  salută progresul realizat în prima jumătate a anului 2012 și începând din luna octombrie, îndeosebi adoptarea unor legi importante privind recensământul și ajutoarele de stat, bugetele aferente exercițiilor 2011, 2012 și 2013, pachetul de legi fitosanitare, evoluția în care se înscriu Consiliul pentru ajutorul de stat și Agenția Anticorupție, precum și ajungerea la un acord politic asupra proprietății de stat și a apărării; solicită punerea în aplicare efectivă a acestor măsuri și îndeamnă Comisia ca, împreună cu Reprezentantul special al UE, să supravegheze îndeaproape implementarea, conformându-se întrutotul Hotărârii Curții Constituționale a BiH din 13 iulie 2012; solicită autorităților din BiH să construiască și să consolideze capacitățile organelor relevante, cum ar fi Consiliul pentru ajutorul de stat și Agenția Anticorupție, mai ales în ceea ce privește un nivel adecvat de personal;

13.  se declară îngrijorat de întârzierile în organizarea recensământului; subliniază importanța efectuării unui recensământ al populației în octombrie 2013 și salută eforturile de a garanta că acesta are loc în octombrie în conformitate cu standardele internaționale; solicită tuturor autorităților competente să îndepărteze toate obstacolele și să nu politizeze un recensământ al cărui scop este acela de a furniza date socioeconomice obiective; în acest sens, solicită respectarea drepturilor minorităților;

14.  solicită autorităților de stat din BiH să respecte hotărârea Curții Constituționale privind necesitatea modificării legislației în materie de coduri numerice personale; constată că, după 12 februarie 2013, din cauza mai multor luni de inactivitate, nou-născuții nu beneficiază de coduri numerice personale și, prin urmare, nici de documente indispensabile, precum pașapoarte sau carduri de asigurări de sănătate; solicită de urgență măsuri pentru soluționarea acestei situații;

15.  îndeamnă autoritățile să execute sentința pronunțată în cauza Sejdić-Finci, ca un prim pas în direcția unei reforme constituționale cuprinzătoare, care este necesară în vederea tranziției către o democrație modernă și funcțională, în care orice formă de discriminare să fie eliminată și în care toți cetățenii, indiferent de apartenența lor etnică, să beneficieze de aceleași drepturi și libertăți; salută faptul că Adunarea Cantonului Sarajevo, primul din BiH, a modificat deja în unanimitate constituția cantonului, pentru a oferi minorităților etnice și persoanelor cu etnie nedeclarată posibilitatea de a-și forma propriul grup în cadrul Adunării, în conformitate cu hotărârea Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în cauza Sejdić-Finci;

16.  ia act de decizia Comisarului responsabil pentru extindere și politica de vecinătate să nu mai țină cea de-a treia reuniune a Dialogului la nivel înalt UE-BiH privind procesul de aderare, din cauza lipsei unui consens politic privind executarea hotărârii în cauza Sejdić-Finci; se declară îngrijorat că lipsa găsirii unui compromis ar putea avea efecte negative asupra procesului de aderare în ansamblul său și solicită liderilor politici să găsească o soluție;

17.  îl încurajează pe Reprezentantul special al UE/Șeful delegației (RSUE/Șeful delegației) să-și întețească eforturile pentru facilitarea unui acord privind transpunerea hotărârii în cauza Sejdić-Finci;

18.  remarcă necesitatea urgentă de reforme constituționale substanțiale, atât la nivel de stat, cât și la nivel federal, pentru a transforma structurile instituționale în structuri mai eficiente, funcționale și transparente, la toate nivelurile; reiterează necesitatea simplificării structurii Federației BiH; invită SEAE și Comisia să inițieze consultări ample și deschise, precum și dezbateri publice cu toți actorii implicați la nivel național cu privire la modificările constituționale; subliniază că toate părțile implicate și toate comunitățile trebuie să se implice pe deplin în acest proces, care ar trebui să conducă la rezultate concrete;

19.  invită toate autoritățile competente să garanteze instituirea unui sistem judiciar independent, imparțial și eficace, asistat de o forță de poliție independentă și imparțială, și să pună efectiv în aplicare Strategia de reformă a sectorului judiciar și Strategia națională privind crimele de război; solicită în mod insistent armonizarea jurisprudenței în materie penală și civilă între diferitele sisteme judiciare și de urmărire penală, precum și punerea în aplicare a tuturor recomandărilor adresate în cadrul Dialogului structurat pe teme de justiție UE-BiH;

20.  solicită autorităților BiH să realizeze progrese în ceea ce privește reforma administrației publice și consolidarea capacităților administrative la toate nivelurile guvernamentale care se ocupă de chestiuni legate de Uniunea Europeană; se declară îngrijorat în privința sustenabilității financiare a administrației publice și în privința lipsei de sprijin politic pentru reforma acesteia; subliniază necesitatea de a concentra eforturile asupra înființării, cu sprijinul UE, a unor mecanisme de coordonare eficiente și a creșterii nivelului de calificare și a competențelor serviciului public, ca element important de asigurare a unei cooperări eficiente și productive cu UE;

21.  își exprimă îngrijorarea în legătură cu nivelul ridicat al corupției existente în această țară, a legăturilor sale cu partidele politice și a existenței corupției la toate nivelurile vieții publice; încurajează autoritățile competente de la toate nivelurile să propună și să implementeze strategii și planuri anticorupție; invită autoritățile responsabile să demonstreze voință politică pentru soluționarea acestui aspect și să pună la dispoziția Agenției Anticorupție mijloacele necesare pentru a-i asigura o operaționalitate completă și să stabilească o evidență a anchetelor și a condamnărilor și încurajează autoritățile BiH să armonizeze legislația relevantă în materie de corupție cu recomandările formulate de GRECO; subliniază necesitatea de a combate cu eficacitate traficul de persoane, declanșând urmărirea penală împotriva autorilor și oferind protecție și compensații victimelor;

22.  îndeamnă autoritățile competente să-și întețească eforturile de implementare a foii de parcurs privind un acord operațional cu EUROPOL, mai ales în ceea ce privește armonizarea legislației și a procedurilor în materie de protecție a datelor;

23.  îndeamnă autoritățile BiH să încurajeze dezvoltarea unei mass-media independentă și diversificată, liberă de imixtiuni politice și nesupusă fragmentării și polarizării etnice; evidențiază rolul special al serviciilor publice de media în consolidarea democrației și a coeziunii sociale și invită autoritățile să asigure independența și sustenabilitatea financiară a acestora, precum și conformitatea cu standardele europene; regretă presiunea politică exercitată în mod continuu asupra jurnaliștilor, precum și amenințările la adresa acestora; își exprimă îngrijorarea în legătură cu încercările de subminare a independenței Agenției de Reglementare a Comunicațiilor și a serviciilor publice de televiziune și radiodifuziune; reamintește că existența unei media libere este un element de bază pentru o democrație stabilă;

24.  îndeamnă toate partidele politice să depună eforturi pentru progresul către o societate tolerantă și deschisă integrării; invită autoritățile competente să pună în aplicare legile și politicile privind combaterea discriminării și să abordeze deficiențele din cadrul legislației și din practică, inclusiv cele legate de persoanele cu dizabilități; își exprimă îngrijorarea în legătură cu discursul de instigare la ură împotriva persoanelor LGBT, precum și cu amenințările și actele de hărțuire având drept țintă persoanele menționate; invită autoritățile să implementeze pe deplin Planul de acțiune pentru romi și să promoveze în mod activ incluziunea efectivă a romilor și a tuturor celorlalte minorități, să condamne în mod public incidentele motivate de ură și să garanteze anchetarea lor de către poliție și o urmărire judiciară adecvată; invită autoritățile să sprijine în mod activ inițiativele societății civile în acest domeniu, prin asistență financiară și practică și prin angajament politic;

25.  încurajează activitatea apărătorilor drepturilor omului și ai drepturilor cetățenești în BiH și invită Comisia să instituie mecanisme de finanțare care să permită și organizațiilor de la fața locului să beneficieze de finanțare IPA;

26.  solicită emanciparea femeilor, prin promovarea, protejarea și consolidarea drepturilor acestora, îmbunătățirea situației lor sociale și economice, consolidarea prezenței lor pe piața forței de muncă, asigurarea unei reprezentări echitabile a femeilor în procesele decizionale politice și economice și prin încurajarea spiritului antreprenorial al femeilor; constată că femeile sunt în continuare insuficient reprezentate în cadrul parlamentelor, al guvernelor și al administrației publice și că drepturile la muncă ale acestora sunt deseori ignorate; invită autoritățile din BiH să armonizeze drepturile de securitate socială pentru persoanele aflate în concediu de maternitate, de paternitate sau parental, pe întreg cuprinsul țării și la un standard ridicat, creând, astfel, o situație uniformă pentru toți cetățenii și evitând discriminările;

27.  își exprimă îngrijorarea în legătură cu nivelul ridicat al violenței domestice, cu nedeclararea acestor cazuri și cu sancționarea insuficientă a autorilor; invită autoritățile să adopte și să pună în aplicare măsuri pentru ca femeile să fie protejate cu adevărat; subliniază necesitatea de consolidare a organelor de aplicare a legii pentru a aborda cu succes chestiuni legate de violența bazată pe gen, violența domestică, prostituția forțată și traficul de femei; subliniază importanța protejării copiilor împotriva violenței, a traficului și a oricărui alt tip de abuz; încurajează Comisia să examineze metode prin care să sprijine combaterea violenței domestice;

28.  salută proiectul de program pentru victimele violurilor, abuzurilor sexuale și ale actelor de tortură săvârșite în timpul războiului în BiH; solicită în mod insistent punerea la dispoziție a unor resurse suficiente pentru reabilitarea sistematică a victimelor violențelor sexuale care au avut loc pe fundalul conflictelor, inclusiv acordarea de despăgubiri indiferent de statutul social al victimelor, de tratament medical și psihologic, precum și a unor servicii sociale adecvate; solicită tuturor autorităților competente să sensibilizeze opinia publică cu privire la statutul victimelor;

29.  invită Federația să introducă prevederi privind infracțiunile inspirate de ură în Codul Penal, așa cum a fost deja stabilit în Republica Srpska și în Districtul Brcko în 2009;

30.  evidențiază faptul că la sfârșitul anului 2011 existau aproximativ 113 000 de persoane strămutate în interiorul BiH, inclusiv aproximativ 8 000 de rezidenți ai centrelor colective și 7 000 de refugiați;îndeamnă autoritățile competente de la toate nivelurile, ținând cont și de angajamentul reînnoit luat de comunitatea internațională a donatorilor cu ocazia conferinței internaționale a donatorilor de la Sarajevo, în aprilie 2012, să faciliteze întoarcerea durabilă a refugiaților și a persoanelor strămutate intern, asigurându-le persoanelor în cauză accesul la locuințe, educație, protecție socială și locuri de muncă; îndeamnă autoritățile respective să faciliteze acest proces acordând asistență financiară tuturor refugiaților care se întorc, într-un mod echitabil și adecvat, inclusiv în cazul refugiaților croați care se întorc în Posavina;

31.  ia act cu îngrijorare de numărul ridicat de persoane din BiH care suferă de stres posttraumatic din cauza războiului; invită autoritățile să abordeze lipsa de îngrijire socială și psihologică pentru persoanele care suferă de sindromul stresului posttraumatic;

32.  recomandă punerea completă în aplicare a Strategiei de acțiune de luptă împotriva minelor și adoptarea unei legislații privind acțiunile de luptă împotriva minelor, pentru a preveni alte victime în accidente cauzate de exploziile de mine;

33.  condamnă cu fermitate orice tentative, atât în BiH, cât și în orice altă țară, prin care se urmărește minimizarea sau negarea genocidului care a avut loc la Srebrenica;

Aspecte socioeconomice

34.  îndeamnă toate nivelurile guvernamentale să susțină politici fiscale solide; își exprimă îngrijorarea în legătură cu dimensiunile pe care le-a căpătat sectorul economiei informale și cu nivelul ridicat al șomajului, înregistrat îndeosebi în rândurile femeilor și ale tinerilor; își exprimă îngrijorarea în legătură cu impactul pe care îl au atât asupra creșterii economice și a investițiilor, cât și asupra mediului de afaceri în ansamblul său instabilitatea politică și fragilitatea statului de drept; recomandă guvernului să creeze un spațiu economic unic în cadrul țării, să stabilească condiții favorabile pentru proliferarea afacerilor, în special a IMM-urilor, să consolideze sursele naționale de creștere economică reducând în același timp prezența dominantă a statului în economie și numărul de monopoluri, să promoveze cheltuielile axate pe creștere și să întărească competitivitatea;

35.  salută decizia UE de a acorda BiH suma de 100 de milioane EUR, sub formă de asistență macrofinanciară, aceasta reprezentând o dovadă importantă a angajamentului său pentru perspectiva europeană a țării și pentru bunăstarea cetățenilor săi.

36.  invită autoritățile din BiH, mai ales cele din entitățile federale care înregistrează numărul cel mai crescut de societăți comerciale, să revizuiască și să modernizeze legislația în vigoare în domeniul muncii și să consolideze dialogul social și inspecția muncii;

37.  salută semnarea unui acord între BiH și UE privind aderarea BiH la Organizația Mondială a Comerțului (OMC); încurajează autoritățile din BiH să accelereze negocierile cu alți parteneri cu scopul de a deveni membru al OMC în viitorul apropiat;

38.  constată că s-au realizat unele progrese în îmbunătățirea cadrului general al educației, însă solicită Consiliului de Miniștri, printre altele, să amelioreze coordonarea dintre cele 12 ministere ale educației și Departamentul pentru educație din Districtul Brcko și să reducă fragmentarea sistemului de învățământ;

39.  subliniază necesitatea creșterii calității generale a educației, pentru a o adapta la cererea de pe piața muncii internă și externă; solicită autorităților din BiH să remedieze deficiențele înregistrate în formarea profesională, pentru a atrage investiții străine directe, și să asigure - inclusiv din rațiuni de ordin economic - începerea acreditărilor instituțiilor de învățământ și funcționarea deplină a agențiilor care se ocupă de recunoașterea diplomelor; salută măsurile luate în vederea dezvoltării și a promovării programelor și a formărilor pentru tineri pentru a le facilita acestora accesul pe piața muncii și solicită mai multe inițiative în acest sens;

40.  îndeamnă toate autoritățile competente să pună capăt segregației etnice a copiilor („două școli sub același acoperiș”), care continuă să existe în anumite cantoane ale Federației; solicită, în plus, să se promoveze integrarea efectivă în sistemul educativ îndeosebi a copiilor romi, printre altele prin programe de pregătire pentru școală; invită autoritățile să colaboreze cu ONG-urile relevante pentru a încuraja familiile de romi să sprijine accesul copiilor lor la educație; invită autoritățile să armonizeze normele administrative din interiorul BiH pentru a garanta că toți copiii sunt tratați în mod egal; solicită, în general, să se depună eforturi sporite de prevenire a despărțirii familiilor și să se multiplice serviciile de sprijin aflate la dispoziția familiilor expuse acestui risc; invită Comisia să examineze dacă asistența specifică a UE ar putea contribui la eliminarea sistemului de învățământ segregat;

41.  salută planurile Comisiei de a convoca o reuniune la nivel înalt cu privire la educație, cu scopul de a promova dialogul pe diferite teme, inclusiv segregarea etnică a copiilor în școli și aducerea laolaltă a reprezentanților organizațiilor internaționale relevante și a autorităților din BiH responsabile pentru educație;

42.  invită autoritățile să alinieze legislația la acquis-ul în materie de recunoaștere a calificărilor profesionale din Uniunea Europeană;

43.  îndeamnă autoritățile să ia toate măsurile necesare în vederea conservării patrimoniului național și să abordeze chestiunea cadrului juridic aferent; solicită, în plus, tuturor autorităților competente de la toate nivelurile să asigure instituirea unor proceduri clare pentru finanțarea instituțiilor culturale, pentru a preveni închiderile;

44.  îndeamnă autoritățile din BiH să instituie măsuri adecvate de evitare a unor noi încălcări ale regimului de călătorii fără viză și să combată cu eficacitate abuzurile organizate care vizează procedurile de acordare a azilului în statele membre ale Uniunii Europene;

Cooperarea regională și aspecte bilaterale

45.  adresează felicitări BiH pentru rolul constructiv exercitat în cooperarea regională și invită această țară să depună eforturi în vederea delimitării frontierelor în cooperare cu toate țările învecinate;

46.  îndeamnă autoritățile din BiH să intensifice procesul de pregătire în vederea aderării Croației la UE prin alinierea legislației relevante a BiH privind siguranța alimentară la acquis-ul UE; își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa de acțiune din partea autorităților BiH, aceasta putând eventual duce la pierderi pe piețele de export ale BiH; salută progresele înregistrate până acum și îndeamnă autoritățile competente să construiască rapid infrastructura necesară la viitoarele puncte de control de la frontiera UE (PCF); salută inițiativa Comisiei de a găsi soluții în cadrul reuniunilor sale trilaterale cu Croația și cu BiH cu privire la ultimele chestiuni nesoluționate legate de gestionarea granițelor în contextul aderării Croației la UE, inclusiv acordul Neum/Ploče; solicită o continuare a eforturilor constructive în această privință, permițând introducerea mai multor PCF, dacă este necesar; adresează felicitări BiH pentru contribuția sa la progresul înregistrat în rezolvarea chestiunilor nesoluționate, inclusiv finalizarea Acordului privind micul trafic de frontieră , care are drept scop simplificarea traficului cetățenilor în zonele de graniță; consideră că este necesar să se găsească o soluție pentru a menține actualul regim de cărți de identitate între cele două țări după iulie 2013, astfel încât cetățenii BiH să poată călători în continuare spre Croația;

47.  își reiterează solicitarea de a permite cetățenilor din Kosovo accesul pe teritoriul său, BiH fiind singura țară din regiune care nu admite accesul cetățenilor menționați; îndeamnă, așadar, autoritățile din BiH să accepte documentele de călătorie de bază ale cetățenilor din Kosovo pentru a le permite să intre în țară, după cum procedează și Serbia și alte țări;

48.  reiterează necesitatea implementării stricte în continuare a tuturor criteriilor și măsurilor necesare pentru ridicarea vizelor pentru călătoriile în țările din spațiul Schengen, să pună în aplicare strategii de lungă durată și să reglementeze politica privind minoritățile; consideră că este necesară informarea cetățenilor cu privire la limitările în ceea ce privește liberalizarea regimului de vize pentru a preveni toate tipurile de abuzuri în ceea ce privește libertatea de călătorie și politica de liberalizare a vizelor; ia act de cifrele constant scăzute ale solicitanților de azil proveniți din BiH în cadrul statelor membre ale UE; evidențiază importanța regimului de călătorii fără viză pentru cetățenii din BiH;

o
o   o

49.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, precum și Președinției Bosniei și Herțegovina, Consiliului de miniștri din Bosnia și Herțegovina, Adunării Parlamentare a Bosniei și Herțegovina și guvernelor și parlamentelor Federației Bosnia și Herțegovina și Republica Srpska.

(1) JO L 80, 19.3.2008, p. 18.
(2) JO L 188, 19.7.2011, p. 30.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2012)0085.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2012)0453.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate