Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2865(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0161/2013

Predkladané texty :

B7-0161/2013

Rozpravy :

PV 22/05/2013 - 14
CRE 22/05/2013 - 14

Hlasovanie :

PV 23/05/2013 - 13.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0225

Prijaté texty
PDF 234kWORD 38k
Štvrtok, 23. mája 2013 - Štrasburg
Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012
P7_TA(2013)0225B7-0161/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. mája 2013 o správe o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012 (2012/2865(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Európskej rady, ktoré sa konalo 19. – 20. júna 2003, a na ich prílohu s názvom Solúnska agenda pre západný Balkán: približovanie sa k európskej integrácii,

–  so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na druhej strane, ktorá bola podpísaná 16. júna 2008 a ktorú ratifikovali všetky členské štáty EÚ aj Bosna a Hercegovina,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/211/ES z 18. februára 2008 o zásadách, prioritách a podmienkach obsiahnutých v európskom partnerstve s Bosnou a Hercegovinou a o zrušení rozhodnutia 2006/55/ES(1),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/426/SZBP z 18. júla 2011(2) a závery Rady týkajúce sa Bosny a Hercegoviny z 21. marca 2011, 10. októbra 2011, 5. decembra 2011, 25. júna 2012 a 11. decembra 2012,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2012 – 2013 (COM(2012)0600) a na správu o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012 prijatú 10. októbra 2012 (SWD(2012)0335),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo 14. medziparlamentnej schôdze Európskeho parlamentu a Parlamentného zhromaždenia Bosny a Hercegoviny, ktorá sa konala 29. – 30. októbra 2012 v Sarajeve,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä uznesenie zo 14. marca 2012 o správe o pokroku Bosny a Hercegoviny(3) a uznesenie z 22. novembra 2012 o rozširovaní: politiky, kritériá a strategické záujmy EÚ(4),

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ opakovane potvrdila svoj záväzok prijať za svojich členov krajiny západného Balkánu vrátane Bosny a Hercegoviny; keďže EÚ je naďalej pevne odhodlaná podporovať zvrchovanú a jednotnú Bosnu a Hercegovinu, ktorá má vyhliadky na členstvo v EÚ, a keďže táto perspektíva patrí k faktorom, ktoré obyvateľov krajiny najviac zjednocujú;

B.  keďže s cieľom urýchliť pokrok krajiny na ceste k členstvu v EÚ a dosiahnuť hmatateľné výsledky v prospech všetkých občanov je potrebné, aby sa na všetkých úrovniach zabezpečili fungujúce inštitúcie a jasné mechanizmy koordinácie a aby vedúci politickí predstavitelia prijali rozhodné a konzistentné záväzky;

C.  keďže ústavná reforma zostáva kľúčovou reformou potrebnou na transformáciu Bosny a Hercegoviny na efektívnu a v plnej miere funkčnú demokraciu; keďže v kľúčových oblastiach budovania štátu, ako aj správy verejných vecí, súdnictva, uplatňovania zásad právneho štátu a takisto pri boji proti korupcii a pri aproximácii normám EÚ je potrebný hmatateľný pokrok;

D.  keďže treba neodkladne vytvoriť účinné mechanizmy koordinácie pre lepšie prepojenie s EÚ;

E.  keďže nedostatočné pracovné vyhliadky, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, naďalej vážne narúšajú sociálno-ekonomický a politický rozvoj krajiny;

F.  keďže korupcia naďalej vážnym spôsobom zabraňuje sociálno-ekonomickému a politickému rozvoju krajiny;

G.  keďže regionálna spolupráca a dobré susedské vzťahy tvoria základné prvky procesu stabilizácie a pridruženia a zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri procese transformácie západného Balkánu na oblasť s dlhodobou stabilitou a udržateľným rozvojom; keďže spolupráca s ostatnými krajinami regiónu v duchu dobrých susedských vzťahov je nevyhnutným predpokladom mierového spolunažívania a zmierenia v Bosne a Hercegovine a na západnom Balkáne;

H.  keďže EÚ označila zásady právneho štátu za kľúčové v procese rozširovania;

Všeobecné úvahy

1.  dôrazne pripomína svoju podporu, pokiaľ ide o európsku integráciu Bosny a Hercegoviny v prospech všetkých občanov krajiny;

2.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že politickým elitám v Bosne a Hercegovine stále chýba spoločná vízia celkového smerovania krajiny, čo ju vystavuje nebezpečenstvu, že bude ešte viac zaostávať za ostatnými krajinami svojho regiónu;

3.  vyzdvihuje pokojný, slobodný a spravodlivý charakter miestnych volieb; berie na vedomie spory, ku ktorým došlo pred voľbami v Srebrenici; uznáva rozhodnutia ústrednej volebnej komisie Bosny a Hercegoviny v tejto veci; vyjadruje znepokojenie nad tým, že Mostar je jediným mestom, v ktorom sa nekonali komunálne voľby; naliehavo vyzýva dotknuté strany, aby sa dohodli na zmenách štatútu mesta Mostar v súlade s príslušným rozhodnutím ústavného súdu v Bosne a Hercegovine;

4.  víta pozastavenie medzinárodného dohľadu v dištrikte Brčko; vyzýva orgány, aby zabezpečili dodržanie dosiaľ nesplnených cieľov a podmienok, ktoré umožnia zatvoriť Úrad vysokého predstaviteľa, a tak prevziať väčšiu zodpovednosť na miestnej úrovni;

5.  zdôrazňuje dôležitosť jednotného postoja Bosny a Hercegoviny v integračnom procese EÚ; naliehavo vyzýva vedúcich politických predstaviteľov a volených predstaviteľov, aby spolupracovali a sústredili sa na realizáciu plánu ako súčasť dialógu na vysokej úrovni s Komisiou, vďaka čomu bude možné splniť požiadavky na to, aby Dohoda o stabilizácii a pridružení konečne nadobudla platnosť a aby bola predkladaná žiadosť o členstvo dôveryhodná; vyzýva vedúcich politických predstaviteľov a všetky orgány, aby v rámci prístupového procesu úzko spolupracovali s osobitným zástupcom EÚ;

6.  pripomína Komisii, že rozširovanie EÚ nepredstavuje len prenesenie acquis Únie, ale musí sa zakladať na skutočnom a komplexnom záväzku v oblasti európskych hodnôt; so znepokojením konštatuje, že v dôsledku súčasnej hospodárskej a finančnej krízy sa mohlo oslabiť nedirektívne transformačné pôsobenie EÚ; podnecuje však Komisiu, členské štáty a ostatné krajiny západného Balkánu, aby hľadali inovatívne spôsoby podpory kultúry a atmosféry porozumenia v Bosne a Hercegovine a v regióne;

7.  vyjadruje poľutovanie nad zrušením tretieho zasadnutia v rámci dialógu na vysokej úrovni o prístupovom procese medzi EÚ a Bosnou a Hercegovinou, ktorý bol naplánovaný na 11. apríla 2013, kvôli nedostatočnému pokroku vo veci Sejdić a Finci;

8.  berie na vedomie významný prínos policajnej misie EÚ, ktorá svoju činnosť ukončila 30. júna 2012, a víta zintenzívnenie účasti EÚ pri budovaní právneho štátu; víta obnovenie mandátu mnohonárodných síl Európskej únie na stabilizáciu (EUFOR Althea) a jeho nové zameranie na budovanie kapacít a odbornú prípravu;

Politické podmienky

9.  pripomína význam fungujúcich inštitúcií na všetkých úrovniach z hľadiska pokroku krajiny v európskom integračnom procese; víta, že došlo k obnoveniu dialógu a že v novembri 2012 boli po rozpade koalície a päťmesačnej patovej situácii do Rady ministrov zvolení noví ministri; vyjadruje znepokojenie nad obmedzeniami, ktoré vyplývajú z neistoty spojenej s prerozdelením funkcií vo vláde federácie Bosny a Hercegoviny; víta však pokrok pri vymenovaní kandidátov na posty ústavného súdu federácie;

10.  vyzýva všetky príslušné orgány, aby vytvorili stratégiu/program integrácie do EÚ v záujme zabezpečenia koordinovaného a harmonizovaného prebratia právnych predpisov a noriem EÚ, ako aj ich vykonávania a presadzovania v rámci krajiny, a preukázali tak jednotnú víziu, pokiaľ ide o celkové smerovanie krajiny, a odhodlanosť zabezpečiť všeobecnú prosperitu pre všetkých občanov;

11.  vyzýva na zmenu rokovacieho poriadku snemovne národov a poslaneckej snemovne s cieľom zavedenia zrýchleného postupu prijatia právnych predpisov EÚ;

12.  víta pokrok dosiahnutý v prvej polovici roka 2012 a od októbra 2012, najmä prijatie dôležitých zákonov o sčítaní ľudu a štátnej pomoci, ako aj štátneho rozpočtu na roky 2011, 2012 a 2013 a fytosanitárneho balíka, pokrok v súvislosti s Radou pre štátnu pomoc a Protikorupčnou agentúrou a dosiahnutie politickej dohody o štátnom a vojenskom majetku; požaduje účinné vykonávanie týchto opatrení a naliehavo žiada Komisiu a osobitného zástupcu EÚ, aby podrobne sledovali vykonávanie, pri ktorom sa má v plnej miere zohľadniť rozhodnutie Ústavného súdu Bosny a Hercegoviny z 13. júla 2012; vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby vytvorili a posilnili kapacity príslušných inštitúcií, ako je napríklad Rada pre štátnu pomoc a Protikorupčná agentúra, najmä pokiaľ ide o dostatočné personálne zastúpenie;

13.  je znepokojený zdržaním v uskutočnení sčítania ľudu; zdôrazňuje význam uskutočnenia sčítania obyvateľov v októbri 2013 a víta snahy zabezpečiť, aby sa vykonalo v októbri v súlade s medzinárodnými normami; naliehavo žiada všetky príslušné orgány, aby odstránili prekážky a aby sčítanie ľudu nepolitizovali, pretože jeho účelom je poskytnúť objektívne sociálno-ekonomické údaje; dôrazne vyzýva na rešpektovanie práv menšín;

14.  vyzýva štátne orgány Bosny a Hercegoviny, aby zabezpečili súlad s rozhodnutím ústavného súdu o potrebe zmeniť právne predpisy týkajúce sa čísiel totožnosti občanov; konštatuje, že po 12. februári 2013 nebolo z dôvodu niekoľkých mesiacov nečinnosti možné novorodencom vydať identifikačné čísla a v dôsledku toho ani základné dokumenty, ako sú cestovné pasy alebo karty zdravotného poistenia; žiada, aby sa v záujme nápravy tejto situácie naliehavo prijali opatrenia;

15.  naliehavo vyzýva orgány, aby vykonali rozsudok vo veci Sejdić a Finci ako prvý krok v rámci komplexnej ústavnej reformy, ktorá je potrebná na napredovanie krajiny smerom k modernej a fungujúcej demokracii, v ktorej sa odstráni akákoľvek podoba diskriminácie a v ktorej môže každý občan bez ohľadu na svoju etnickú príslušnosť využívať rovnaké práva a slobody; víta skutočnosť, že zhromaždenie kantone Sarajevo ako prvé v Bosne a Hercegovine jednomyseľne novelizovalo ústavu a dalo príležitosť osobám nehlásiacim sa ku konkrétnej etnickej menšine a etnickým menšinám príležitosť vytvoriť svoju vlastnú skupinu v zhromaždení v súlade s rozhodnutím Európskeho dohovoru o ľudských právach a judikatúry Sejdić-Finci;

16.  berie na vedomie rozhodnutie komisára pre rozšírenie a susedskú politiku neusporiadať plánovanú tretiu schôdzu v rámci dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a Bosnou a Hercegovinou o prístupovom procese, a to vzhľadom na nedostatok politickej dohody v súvislosti s vykonaním rozhodnutia vo veci Sejdić-Finci; vyjadruje znepokojenie nad tým, že nedosiahnutie dohody môže mať nepriaznivý vplyv na celý prístupový proces, a vyzýva vedúcich politických predstaviteľov, aby našli riešenie;

17.  podnecuje osobitného zástupcu EÚ (OZEÚ) a vedúceho delegácie, aby naďalej vyvíjal úsilie s cieľom podporiť dohodu o vykonaní rozsudku vo veci Sejdić a Finci;

18.  konštatuje naliehavú potrebu zásadných ústavných reforiem na štátnej úrovni a na úrovni jednotlivých subjektov s cieľom zabezpečiť väčšiu efektívnosť, funkčnosť a transparentnosť inštitucionálnych štruktúr na všetkých úrovniach; znovu opakuje, že je potrebné zjednodušiť štruktúru federácie Bosny a Hercegoviny; vyzýva ESVČ a Komisiu, aby vykonali komplexné a otvorené konzultácie a verejnú diskusiu so všetkými zainteresovanými stranami v krajine o ústavných zmenách; zdôrazňuje, že do tohto procesu musia byť zapojené všetky zúčastnené strany a komunity, čo by mali viesť ku konkrétnym výsledkom;

19.  vyzýva všetky príslušné orgány, aby zabezpečili zriadenie nezávislého, nestranného a účinného súdneho systému s podporou nestrannej a nezávislej policajnej služby a účinne vykonávali stratégiu reformy súdnictva a národnú stratégiu v oblasti vojnových zločinov; naliehavo vyzýva na harmonizáciu judikatúry v trestných a občianskych veciach medzi jednotlivými súdnymi a trestnými systémami, ako aj vykonanie všetkých odporúčaní prijatých v rámci štruktúrovaného dialógu v oblasti súdnictva medzi EÚ a Bosnou a Hercegovinou;

20.  vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby pokročili pri reforme verejnej správy a posilňovaní správnych kapacít na všetkých úrovniach správy zaoberajúcich sa otázkami EÚ; vyjadruje obavy, pokiaľ ide o finančnú udržateľnosť verejnej správy a nedostatok politickej podpory pre jej reformu; zdôrazňuje, že je potrebné zamerať úsilie na vytvorenie efektívneho koordinačného mechanizmu za podpory EÚ a na zvyšovanie kvalifikácie a spôsobilostí štátnych úradníkov ako dôležitého prvku pre zabezpečenie efektívnej a plodnej spolupráce s EÚ;

21.  vyjadruje znepokojenie nad vysokou mierou korupcie v krajine, jej prepojením s politickými stranami a prítomnosťou korupcie na všetkých úrovniach verejného života; nabáda príslušné orgány na všetkých úrovniach, aby navrhli a zaviedli stratégie a plány pre boj proti korupcii; vyzýva zodpovedné orgány, aby preukázali politickú vôľu riešiť tento problém, poskytli prostriedky na plné sfunkčnenie Protikorupčnej agentúry a dosiahli pokrok pri vyšetrovaní a vynášaní rozsudkov, a vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby právne predpisy v oblasti boja proti korupcii zosúladili s odporúčaniami Skupiny štátov proti korupcii (GRECO); zdôrazňuje, že je potrebné účinne bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi stíhaním páchateľov a poskytnutím ochrany a odškodnenia obetiam;

22.  naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby urýchlili úsilie, pokiaľ ide o vykonávanie plánu realizácie operatívnej dohody s úradom Europol, konkrétne v súvislosti so zosúladením príslušných právnych predpisov a postupov na ochranu údajov;

23.  nalieha na orgány Bosny a Hercegoviny, aby podporovali vznik nezávislých a rôznorodých médií bez politického zasahovania, etnickej fragmentácie a polarizácie; zdôrazňuje osobitnú úlohu verejnoprávnych médií pri posilňovaní demokracie a sociálnej súdržnosti a vyzýva orgány, aby zaručili ich finančnú udržateľnosť, nezávislosť a súlad s európskymi normami; vyjadruje poľutovanie nad politickým tlakom na novinárov a hrozbami voči nim; vyjadruje znepokojenie nad pokusmi o oslabenie nezávislosti regulačného orgánu pre komunikáciu a prevádzkovateľov verejnoprávneho vysielania; pripomína, že slobodné médiá predstavujú základný prvok stabilnej demokracie;

24.  vyzýva všetky politické strany, aby sa aktívne snažili o vybudovanie inkluzívnej a tolerantnej spoločnosti; vyzýva príslušné orgány, aby vykonávali antidiskriminačné právne predpisy a politiky a aby odstránili právne a praktické nedostatky vrátane tých, ktoré sa týkajú osôb s postihnutím; vyjadruje znepokojenie nad nenávistnými prejavmi, ohrozovaním a prenasledovaním, ktoré sú namierené proti lesbičkám, homosexuálom, bisexuálom a transrodovým osobám; vyzýva orgány, aby plne realizovali akčný plán týkajúci sa rómskeho obyvateľstva, aktívne podporovali účinné začleňovanie Rómov a všetkých menšín, verejne odsúdili trestné činy motivované nenávisťou a zabezpečili ich riadne policajné vyšetrovanie a súdne stíhanie; vyzýva orgány, aby v tejto oblasti aktívne podporovali iniciatívy občianskej spoločnosti finančne, prakticky, ako aj verejne prezentovanými politickými záväzkami;

25.  podnecuje pôsobenie ochrancov ľudských a občianskych práv v Bosne a Hercegovine a vyzýva Komisiu, aby vytvorila mechanizmy financovania, ktoré umožnia, aby aj miestne organizácie mali prospech z finančnej podpory v rámci nástroja predvstupovej pomoci;

26.  vyzýva na podporu žien presadzovaním, ochranou a posilňovaním ich práv, zlepšovaním ich sociálnej a hospodárskej situácie, zvyšovaním ich účasti na pracovnom trhu, zabezpečením spravodlivého zastúpenia žien v politických a hospodárskych rozhodovacích procesoch a podporou podnikania žien; konštatuje, že ženy sú stále nedostatočne zastúpené v parlamentoch, vládach a vo verejnej správe a že ich zamestnanecké práva sú často zanedbávané; žiada orgány Bosny a Hercegoviny, aby na vysokej úrovni zosúladili práva v oblasti sociálneho zabezpečenia pre osoby na materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenke v krajine, čím by vytvorili jednotnú situáciu pre všetkých občanov a zabránili diskriminácii;

27.  je znepokojený vysokou mierou, nenahlasovaním a nedostatočným stíhaním domáceho násilia; vyzýva orgány, aby prijali a realizovali opatrenia na dosiahnutie skutočnej ochrany žien; zdôrazňuje potrebu posilniť kompetencie orgánov presadzovania práva v záujme úspešného riešenia problémov týkajúcich sa násilia založeného na rodovej príslušnosti, domáceho násilia, nútenej prostitúcie a obchodovania so ženami; zdôrazňuje dôležitosť ochrany detí pred násilím, obchodovaním a akýmkoľvek iným spôsobom zneužívania; podnecuje Komisiu, aby hľadala spôsoby na podporu boja proti domácemu násiliu;

28.  víta návrh programu pre obete znásilnenia, sexuálneho zneužitia a mučenia počas vojny v Bosne a Hercegovine; naliehavo žiada poskytnutie dostatočných zdrojov na systematickú rehabilitáciu obetí sexuálneho násilia spojeného s konfliktom, a to vrátane odškodnenia bez ohľadu na ich spoločenské postavenie, a požaduje zdravotnú a psychologickú starostlivosť, ako aj primerané sociálne služby; vyzýva všetky príslušné orgány, aby zvyšovali povedomie verejnosti o postavení obetí;

29.  vyzýva federáciu, aby do trestného poriadku zaviedla právnu úpravu o trestných činoch motivovaných nenávisťou, podobne ako sa to už stanovilo v Srbskej republike a dištrikte Brčko v roku 2009;

30.  upozorňuje, že na konci roka 2011 bolo v Bosne a Hercegovine stále približne 113 000 osôb vysídlených v rámci krajiny vrátane asi 8 000 osôb žijúcich v zberných táboroch a 7 000 utečencov; naliehavo vyzýva všetky príslušné orgány na všetkých úrovniach, aby uľahčili, a to aj na základe záväzku medzinárodného spoločenstva darcov obnoveného na medzinárodnej konferencii darcov konanej v apríli 2012 v Sarajeve, trvalý návrat utečencov a osôb vysídlených v rámci krajiny tým, že im zabezpečia prístup k bývaniu, vzdelávaniu, sociálnej ochrane a zamestnaniu; naliehavo ich vyzýva, aby podporili tento proces aj tak, že spravodlivým a primeraným spôsobom poskytnú finančnú pomoc všetkým vracajúcim sa utečencom vrátane chorvátskych utečencov vracajúcich sa do Posaviny;

31.  s poľutovaním konštatuje, že v dôsledku vojny trpí množstvo ľudí v Bosne a Hercegovine posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD); vyzýva orgány, aby sa zaoberali riešením nedostatočnej sociálnej a psychologickej starostlivosti o osoby trpiace syndrómom PTSD;

32.  vyzýva na úplné uplatňovanie stratégie odstraňovania mín a na prijatie právnych predpisov o činnostiach zameraných na odstránenie mín, aby sa zabránilo ďalším obetiam nešťastí spôsobených nášľapnými mínami;

33.  dôrazne odsudzuje všetky pokusy – či už v rámci Bosny a Hercegoviny, alebo kdekoľvek vo svete – o bagatelizovanie alebo popretie genocídy v Srebrenici;

Sociálno-ekonomické otázky

34.  naliehavo vyzýva správne orgány na všetkých úrovniach, aby neustále uplatňovali riadne fiškálne politiky; vyjadruje znepokojenie nad veľkosťou neformálnej ekonomiky a vysokou mierou nezamestnanosti, najmä pokiaľ ide o ženy a mladých ľudí; vyjadruje znepokojenie nad vplyvom politickej nestability a slabého právneho štátu na rast a investície, ako aj na podnikateľské prostredie ako celok; vyzýva vládu, aby v krajine vytvorila jednotný hospodársky priestor, priaznivé podmienky pre rozvoj podnikania, najmä malých a stredných podnikov, aby podporila domáce zdroje rastu a zároveň znížila dominantný vplyv vlády na hospodárstvo, ako aj podiel monopolov a aby podporovala výdavky orientované na rast a podnecovala konkurencieschopnosť;

35.  víta rozhodnutie EÚ poskytnúť Bosne a Hercegovine makrofinančnú pomoc v hodnote 100 miliónov EUR ako jasný znak svojho záväzku, pokiaľ ide o európsku perspektívu krajiny a dobré životné podmienky jej občanov;

36.  vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, a najmä orgány samosprávnych jednotiek, ktoré registrujú väčšinu spoločností v Bosne a Hercegovine, aby zrevidovali a zmodernizovali existujúce pracovnoprávne predpisy, posilnili sociálny dialóg a inšpekciu práce;

37.  víta podpísanie dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a EÚ o pristúpení Bosny a Hercegoviny k Svetovej obchodnej organizácii (WTO); podnecuje orgány v Bosne a Hercegovine, aby zintenzívnili rokovania s ďalšími partnermi s cieľom získať v blízkej budúcnosti členstvo vo WTO;

38.  hoci berie na vedomie určitý pokrok v zdokonaľovaní všeobecného vzdelávacieho rámca, opätovne vyzýva Radu ministrov, aby okrem iného zlepšila koordináciu medzi 12 ministerstvami školstva a odborom pre vzdelávanie dištriktu Brčko a znížila fragmentáciu vzdelávacieho systému;

39.  zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť celkovú kvalitu vzdelávania tak, aby zodpovedalo potrebám vnútorného a zahraničného pracovného trhu; vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby riešili nedostatky v oblasti odbornej prípravy s cieľom získať priame zahraničné investície, ako aj zabezpečiť, aby sa, okrem iného z dôvodu hospodárskej nevyhnutnosti, začala akreditácia vzdelávacích inštitúcií a aby sa agentúry zaoberajúce sa uznávaním dosiahnutého vzdelania a diplomov stali plne funkčnými; víta opatrenia na rozvoj a podporu vzdelávacích kurzov a programov pre mladých ľudí, aby sa uľahčila ich účasť na trhu práce, a žiada ďalšie iniciatívy v tomto smere;

40.  naliehavo vyzýva všetky príslušné orgány, aby ukončili etnickú segregáciu detí („dve školy pod jednou strechou“), ktorá stále existuje v niektorých kantónoch federácie; ďalej vyzýva na podporu účinnej integrácie rómskych detí najmä v oblasti vzdelávania, okrem iného prostredníctvom programov prípravy na školu; vyzýva orgány na spoluprácu s príslušnými mimovládnymi organizáciami s cieľom podnecovať rómske rodiny, aby podporili prístup svojich detí k vzdelávaniu; vyzýva orgány, aby zosúladili právne predpisy v Bosne a Hercegovine s cieľom zaistiť pre všetky deti rovnaké zaobchádzanie; požaduje vo všeobecnosti, aby sa vyvinulo viac úsilia, vďaka ktorému sa predíde rozdeleniu rodín, a ohrozeným rodinám sa poskytlo viac podporných služieb; vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či by cielená pomoc EÚ mohla prispieť k ukončeniu segregácie vo vzdelávacom systéme;

41.  víta plány Komisie zvolať stretnutie na vysokej úrovni v oblasti vzdelávania s cieľom podporiť dialóg o niekoľkých témach vrátane etnickej segregácie detí v školách a zblížiť zástupcov príslušných medzinárodných organizácií a orgánov Bosny a Hercegoviny zodpovedných za vzdelávanie;

42.  vyzýva orgány, aby zosúladili právne predpisy s acquis EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií;

43.  naliehavo žiada orgány, aby prijali všetky potrebné opatrenia na ochranu národného dedičstva a zaoberali sa príslušnými právnym rámcom; vyzýva ďalej všetky príslušné orgány na všetkých úrovniach, aby zabezpečili jasné postupy financovania kultúrnych inštitúcií s cieľom zabrániť ich uzatváraniu;

44.  naliehavo vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby zaviedli primerané opatrenia, ktorými sa predíde ďalšiemu zneužívaniu bezvízového cestovného režimu, a aby účinne pristúpili k organizovanému zneužívaniu azylových postupov v členských štátoch EÚ;

Regionálna spolupráca a dvojstranné otázky

45.  vyjadruje Bosne a Hercegovine uznanie za konštruktívnu úlohu, ktorú zohráva v rámci regionálnej spolupráce, a vyzýva krajinu, aby pracovala na vymedzení hraníc v spolupráci so všetkými susedmi;

46.  naliehavo vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby zintenzívnili prípravy na pristúpenie Chorvátska k EÚ tak, že svoje príslušné právne predpisy o bezpečnosti potravín zosúladia s acquis EÚ; vyjadruje znepokojenie nad nečinnosťou orgánov Bosny a Hercegoviny, keďže to môže viesť k stratám na jej vývozných trhoch; víta dosiahnutý pokrok a naliehavo žiada príslušné orgány, aby urýchlene vybudovali potrebnú infraštruktúru na budúcich miestach hraničnej kontroly EÚ; víta iniciatívu Komisie týkajúcu sa nájdenia riešenia prostredníctvom trojstranných rokovaní s Chorvátskom a Bosnou a Hercegovinou, pokiaľ ide o posledné zostávajúce otázky správy hraníc, so zreteľom na pristúpenie Chorvátska k EÚ, vrátane dohody Neum/Ploče; vyzýva na ďalšie konštruktívne úsilie v tomto smere, ktoré by umožnilo prípadné vybudovanie ďalších miest hraničnej kontroly; vyslovuje Bosne a Hercegovine uznanie za príspevok k pokroku pri riešení zostávajúcich záležitostí vrátane dokončenia dohody o malom pohraničnom styku, ktorou sa má uľahčiť pohyb občanov v pohraničných oblastiach; považuje za nevyhnutné vyriešiť otázku zachovania existujúceho režimu preukazov totožnosti pri pohybe medzi krajinami aj po júli 2013, aby mohli občania Bosny a Hercegoviny naďalej cestovať do Chorvátska;

47.  opakovane nalieha, aby sa občanom Kosova umožnil vstup do krajiny, keďže Bosna a Hercegovina je jedinou krajinou regiónu, ktorá im vstup nepovoľuje; preto naliehavo vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby uznali potrebné cestovné doklady občanov Kosova na vstup do krajiny, ako to urobilo Srbsko a iné krajiny;

48.  opätovne zdôrazňuje, že je potrebné prísne vykonávať všetky nevyhnutné kritériá a opatrenia bezvízového režimu pri cestovaní do krajín schengenského priestoru, vykonávať dlhodobé stratégie a regulovať politiku týkajúcu sa menšín; zdôrazňuje, že občanov treba riadne informovať o obmedzeniach bezvízového režimu, aby sa zabránilo všetkým druhom zneužívania slobody cestovania a politiky vízovej liberalizácie; poukazuje na konštantne nízky počet žiadateľov o azyl z Bosny a Hercegoviny v členských štátoch EÚ; poukazuje na dôležitosť bezvízového cestovania pre občanov Bosny a Hercegoviny;

o
o   o

49.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii a Predsedníctvu Bosny a Hercegoviny, Rade ministrov Bosny a Hercegoviny, Parlamentnému zhromaždeniu Bosny a Hercegoviny a vládam a parlamentom Federácie Bosny a Hercegoviny a Srbskej republiky.

(1) Ú. v. EÚ L 80, 19.3.2008, s. 18.
(2) Ú. v. EÚ L 188, 19.7.2011, s. 30.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2012)0085.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2012)0453.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia