Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2865(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0161/2013

Ingivna texter :

B7-0161/2013

Debatter :

PV 22/05/2013 - 14
CRE 22/05/2013 - 14

Omröstningar :

PV 23/05/2013 - 13.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0225

Antagna texter
PDF 224kWORD 31k
Torsdagen den 23 maj 2013 - Strasbourg
2012 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina
P7_TA(2013)0225B7-0161/2013

Europaparlamentets resolution av den 23 maj 2013 om 2012 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina (2012/2865(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 19 och 20 juni 2003 om västra Balkan och den tillhörande bilagan med titeln Thessaloniki-agendan för västra Balkan: i riktning mot en europeisk integration,

–  med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, som undertecknades den 16 juni 2008 och ratificerades av samtliga EU-medlemsstater och Bosnien och Hercegovina,

–  med beaktande av rådets beslut 2008/211/EG av den 18 februari 2008 om principerna, prioriteringarna och villkoren i det europeiska partnerskapet med Bosnien och Hercegovina och om upphävande av beslut 2006/55/EG(1),

–  med beaktande av rådets beslut 2011/426/Gusp av den 18 juli 2011(2) och rådets slutsatser om Bosnien och Hercegovina av den 21 mars 2011, 10 oktober 2011, 5 december 2011, 25 juni 2012 och 11 december 2012,

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet med titeln Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2012–2013 (COM(2012)0600) och 2012 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina, som antogs den 10 oktober 2012 (SWD(2012)0335),

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen från det fjortonde interparlamentariska sammanträdet mellan Europaparlamentet och Bosnien och Hercegovinas parlamentariska församling, som hölls i Sarajevo den 29–30 oktober 2012,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt resolutionen av den 14 mars 2012 om 2011 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina(3) och resolutionen av den 22 november 2012 om utvidgningspolitik, kriterier och EU:s strategiska intressen(4),

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU har upprepade gånger bekräftat sitt åtagande om ett EU-medlemskap för länderna på västra Balkan, däribland Bosnien och Hercegovina. EU fortsätter att engagera sig starkt för ett självständigt och enat Bosnien och Hercegovina som har utsikter till ett EU-medlemskap, vilket är en av de mest enande faktorerna bland landets befolkning.

B.  För att påskynda landets framsteg mot ett EU-medlemskap och uppnå påtagliga resultat till förmån för alla medborgare krävs fungerande institutioner och tydliga samordningsmekanismer på alla nivåer samt ett starkt och samstämmigt åtagande av de politiska ledarna i landet.

C.  En konstitutionell reform är fortfarande den viktigaste förutsättningen för att Bosnien och Hercegovina ska kunna omvandlas till en verklig och fullt funktionsduglig demokrati. Det behövs konkreta framsteg på viktiga områden såsom statsbyggande, bland annat när det gäller styre, domstolsväsen, genomförande av rättsstatsprincipen, såväl som korruptionsbekämpning och tillnärmning till europeiska standarder.

D.  Det finns ett brådskande behov av en effektiv samordningsmekanism för bättre förbindelser med EU.

E.  Bristen på arbetstillfällen, särskilt för ungdomar, fortsätter att allvarligt störa den socioekonomiska och politiska utvecklingen i landet.

F.  Korruptionen fortsätter att allvarligt hindra den socioekonomiska och politiska utvecklingen i landet.

G.  Regionalt samarbete och god grannsämja är viktiga inslag i stabiliserings- och associeringsprocessen och spelar en avgörande roll i västra Balkans omvandling till ett område med varaktig stabilitet och hållbar utveckling. Samarbete med andra länder i regionen i en anda av god grannsämja är en förutsättning för fredlig samexistens och försoning i Bosnien och Hercegovina och på västra Balkan.

H.  EU har satt rättsstatsprincipen i centrum för sin utvidgningsprocess.

Allmänna kommentarer

1.  Europaparlamentet upprepar eftertryckligen sitt stöd för den europeiska integrationen av Bosnien och Hercegovina, vilken gagnar samtliga medborgare i landet.

2.  Europaparlamentet är oroat över att det fortfarande inte finns någon gemensam vision hos den politiska eliten för vilken väg landet ska gå, vilket gör att Bosnien och Hercegovina riskerar att fortsätta att halka ännu längre efter de andra länderna i regionen.

3.  Europaparlamentet lovordar det fredliga, fria och rättvisa sätt på vilket lokalvalen genomfördes och noterar dispyten inför valet i Srebrenica. Parlamentet är medvetet om beslutet från Bosnien och Hercegovinas centrala valkommission i denna fråga. Parlamentet är oroat över att Mostar var den enda stad där det inte hölls något kommunalval. Parlamentet uppmanar eftertryckligen alla berörda parter att samtycka till ändringarna av staden Mostars författning i enlighet med det relevanta beslutet från författningsdomstolen i Bosnien och Hercegovina.

4.  Europaparlamentet ser positivt på att den internationella övervakningen av Brčko-distriktet upphört. Parlamentet uppmanar myndigheterna att uppfylla de återstående målen och villkoren som kommer att möjliggöra nedläggningen av den höge representantens kansli så att man kan lämna plats för ökat lokalt egenansvar och större ansvar.

5.  Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att Bosnien och Hercegovina agerar samfällt i EU-integrationsprocessen. Parlamentet uppmanar eftertryckligen de politiska ledarna och förtroendevalda att samarbeta och fokusera på genomförandet av färdplanen som en del av högnivådialogen med kommissionen, så att man kan uppfylla kraven som gör att stabiliserings- och associeringsavtalet till slut kan träda i kraft och att en trovärdig medlemskapsansökan kan inlämnas. De politiska ledarna och myndigheterna uppmanas även att arbeta i nära samarbete med EU:s särskilda representant i anslutningsprocessen.

6.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att EU-utvidgningen är mer än bara en överföring av EU:s regelverk och måste grunda sig på ett verkligt och omfattande åtagande om europeiska värden. Parlamentet är oroat över att det mjuka maktmedel som EU:s omvandlingskraft innebär kan ha minskat på grund av den rådande ekonomiska och finansiella krisen. Parlamentet uppmuntrar dock kommissionen, medlemsstaterna och andra länder på västra Balkan att undersöka nya sätt att främja en kultur och ett klimat av försoning i Bosnien och Hercegovina och i regionen.

7.  Europaparlamentet beklagar att det tredje sammanträdet inom EU:s och Bosnien och Hercegovinas högnivådialog om anslutningsprocessen, som skulle hållas den 11 april 2013, ställts in på grund av bristande framsteg i Sejdić och Finci-målet.

8.  Europaparlamentet noterar att EU:s polisuppdrag, som avslutades den 30 juni 2012, gjort en betydande insats och välkomnar en förstärkt EU-närvaro på rättsstatsområdet. Parlamentet ser positivt på att mandatet för den EU-ledda multinationella stabiliseringsstyrkan (Eufor Althea) har förnyats och att den fått ett nytt fokus på kapacitetsbyggnad och utbildning.

Politiska förhållanden

9.  Europaparlamentet påminner om hur viktigt det är med fungerande institutioner på alla nivåer för landets framsteg inom den europeiska integrationsprocessen. Det är positivt att man återupprättat en dialog och att nya ministrar valts till ministerrådet i november 2012 efter koalitionens uppbrott och fem månaders dödläge. Parlamentet är dock oroat över de blockeringar som uppstått till följd av osäkerheten kring omdaningarna i regeringen i Federationen Bosnien och Hercegovina. Parlamentet ser dock positivt på framstegen inom utnämningen av kandidater till de lediga tjänsterna inom federationens författningsdomstol.

10.  Europaparlamentet uppmanar alla behöriga myndigheter att utarbeta en strategi/ett program för integrationen med EU, som bör garantera att införlivandet, genomförandet och efterlevnaden av EU:s lagstiftning och normer sker på ett samordnat och harmoniserat sätt i hela landet, samt att uppvisa en gemensam vision för vilken väg landet ska gå och en villighet att säkra allmän välfärd för landets medborgare.

11.  Europaparlamentet efterlyser ändringar av Folkens hus och representanthusets arbetsordningar så att det kan införas en snabbmekanism för EU-lagstiftningen.

12.  Europaparlamentet ser positivt på de framsteg som gjorts under första halvåret 2012 och sedan oktober, särskilt antagandet av viktiga lagar om folkräkning och statligt stöd, 2011, 2012 och 2013 års statsbudgetar, det fytosanitära paketet, framstegen när det gäller rådet för statligt stöd och antikorruptionsbyrån samt den politiska överenskommelse som uppnåtts om statlig egendom och försvarsmateriel. Parlamentet kräver att dessa åtgärder genomförs i praktiken och uppmanar eftertryckligen kommissionen att tillsammans med EU:s särskilda representant noggrant övervaka genomförandet, med full hänsyn tagen till domen av den 13 juli 2012 i Bosnien och Hercegovinas författningsdomstol. Parlamentet uppmanar Bosnien och Hercegovinas myndigheter att bygga upp och stärka kapaciteten inom relevanta organ såsom rådet för statligt stöd och antikorruptionsbyrån, särskilt när det gäller tillräckliga personalnivåer.

13.  Europaparlamentet är oroat över att folkräkningen dröjer och understryker vikten av att en folkräkning av befolkningen genomförs i oktober 2013. Parlamentet ser positivt på insatserna för att se till att den äger rum i oktober i enlighet med internationella normer. Parlamentet uppmanar eftertryckligen samtliga berörda myndigheter att undanröja alla hinder och att inte politisera folkräkningen, vars syfte är att tillhandahålla objektiva socioekonomiska data. Parlamentet efterlyser i detta hänseende respekt för minoriteters rättigheter.

14.  Europaparlamentet uppmanar Bosnien och Hercegovinas statliga myndigheter att uppfylla författningsdomstolens beslut om behovet att ändra lagstiftningen om medborgarnas id-nummer. Efter den 12 februari 2013 kunde, på grund av flera månaders overksamhet, varken id-nummer eller, följaktligen, grundläggande handlingar såsom pass eller sjukförsäkringskort, utfärdas till nyfödda barn. Parlamentet efterlyser brådskande åtgärder för att lösa denna situation.

15.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen myndigheterna att verkställa domen i Sejdić och Finci-målet, som ett första steg i den omfattande konstitutionella reform som behövs för att gå över till en modern och fungerande demokrati där alla former av diskriminering undanröjs och där alla medborgare, oberoende av etnisk tillhörighet, har samma rättigheter och friheter. Parlamentet ser positivt på att Sarajevo kantons församling som den första församlingen i Bosnien och Hercegovina enhälligt redan har ändrat sin författning för att göra det möjligt för etniskt odeklarerade och etniska minoriteter att bilda sina egna intressegrupper i församlingen, i linje med Europadomstolens beslut i Sejdić och Finci-målet.

16.  Europaparlamentet noterar beslutet från kommissionsledamoten för utvidgning och grannskapspolitik att ställa in det planerade tredje sammanträdet inom EU:s och Bosnien och Hercegovinas högnivådialog om anslutningsprocessen, med hänsyn till den bristande politiska enigheten om genomförandet av Sejdić och Finci-beslutet. Parlamentet är bekymrat att det kan få negativa effekter på anslutningsprocessen som helhet om man inte når enighet, och uppmanar de politiska ledarna att hitta en lösning.

17.  Europaparlamentet uppmuntrar EU:s särskilda representant och delegationschef att anstränga sig ytterligare för att underlätta ett avtal om införlivandet av Sejdić och Finci-beslutet.

18.  Europaparlamentet konstaterar att det finns ett brådskande behov av stora konstitutionella reformer, på både stats- och entitetsnivå, för att göra de institutionella strukturerna på alla nivåer mer effektiva, funktionella och transparenta. Parlamentet upprepar att Federationen Bosnien och Hercegovinas uppbyggnad behöver förenklas. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att inleda ett brett och öppet samråd samt offentliga diskussioner med alla aktörer i landet om konstitutionell reform. Parlamentet betonar att alla parter och grupper måste vara fullt involverade i processen, som bör leda till konkreta resultat.

19.  Europaparlamentet uppmanar alla behöriga myndigheter att se till att ett oberoende, opartiskt och effektivt rättsväsen, som stöds av ett opartiskt och oberoende polisväsen, inrättas samt att genomföra strategin för reformen av rättsväsendet och den nationella strategin för krigsförbrytelser i praktiken. Parlamentet kräver en harmonisering av rättspraxisen i straffrättsliga och civilrättsliga frågor mellan de olika rätts- och åklagarsystemen samt ett genomförande av alla rekommendationer från EU:s och Bosnien och Hercegovinas strukturerade dialog om rättsliga frågor.

20.  Europaparlamentet uppmanar Bosnien och Hercegovinas myndigheter att göra framsteg när det gäller att reformera den offentliga förvaltningen och stärka den administrativa kapaciteten på alla nivåer inom myndigheter där man arbetar med EU-frågor. Parlamentet är oroat över den offentliga förvaltningens finansiella hållbarhet och bristen på politiskt stöd för en reform av den. Parlamentet betonar att man behöver koncentrera sig på att, med EU:s hjälp, bygga upp en effektiv samordningsmekanism och höja de offentliga tjänstemännens kvalifikationer och kompetens som en viktig del av att garantera ett effektivt och produktivt samarbete med EU.

21.  Europaparlamentet är oroat över den omfattande korruptionen i landet, dess koppling till politiska partier och förekomsten av korruption på alla nivåer av samhället. Parlamentet uppmuntrar de behöriga myndigheterna på alla nivåer att föreslå och genomföra strategier och planer för korruptionsbekämpning. Parlamentet uppmanar de ansvariga myndigheterna att visa politisk vilja att ta itu med frågan och ge antikorruptionsbyrån resurser så att den kan fungera fullt ut och bygga upp ett register över utredningar och fällande domar, och uppmuntrar Bosnien och Hercegovinas myndigheter att anpassa den relevanta lagstiftningen om korruption till rekommendationerna från Europarådets grupp av stater mot korruption (Greco). Parlamentet understryker behovet av att effektivt bekämpa människohandeln genom att ställa förövarna inför rätta och erbjuda offren skydd och ersättning.

22.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen de behöriga myndigheterna att påskynda genomförandet av färdplanen för en operativ överenskommelse med Europol, framför allt anpassningen av relevant lagstiftning om dataskydd och förfaranden.

23.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Bosnien och Hercegovinas myndigheter att uppmuntra utvecklingen av oberoende och mångsidiga medier som är fria från politisk inblandning, etnisk splittring och polarisering. Parlamentet framhåller den särskilda roll som public service-medier spelar när det gäller att stärka demokrati och social samordning, och uppmanar myndigheterna att se till att dessa medier är ekonomiskt hållbara, oberoende och uppfyller europeiska standarder. Parlamentet beklagar de politiska påtryckningar som journalister alltjämt utsätts för och hoten mot dem. Parlamentet är oroat över försöken att undergräva oberoendet för tillsynsmyndigheten för kommunikation och public serviceföretag. Parlamentet påminner om att fria medier är en viktig beståndsdel i en stabil demokrati.

24.  Europaparlamentet uppmanar samtliga politiska partier att arbeta proaktivt för ett inkluderande och tolerant samhälle. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att genomföra lagarna och strategierna mot diskriminering och att se över de brister som finns inom lagstiftningen och i praktiken, inklusive sådana som berör personer med en funktionsnedsättning. Parlamentet är oroat över den hets, de hot och de trakasserier som riktas mot hbt-personer. Parlamentet uppmanar myndigheterna att fullt ut genomföra handlingsplanen för romer, aktivt främja en effektiv integrering av romerna och alla andra minoriteter, offentligt fördöma hatrelaterade händelser och se till att en ordentlig polisutredning och lagföring sker. Myndigheterna uppmanas även att aktivt stödja initiativ från det civila samhället på detta område, genom ekonomiskt och praktiskt stöd samt genom politiska åtaganden.

25.  Europaparlamentet uppmuntrar det arbete som utförs av människorätts- och medborgarrättsaktivister i Bosnien och Hercegovina, och uppmanar kommissionen att utarbeta finansieringsmekanismer som gör det möjligt även för gräsrotsorganisationer att ta del av finansiering genom föranslutningsinstrumentet.

26.  Europaparlamentet kräver att kvinnors egenmakt ökar genom att man främjar, skyddar och stärker deras rättigheter, förbättrar deras sociala och ekonomiska förhållanden, ökar deras närvaro på arbetsmarknaden, garanterar en rättvis representation av kvinnor i de politiska och ekonomiska beslutsprocesserna och uppmuntrar kvinnors företagande. Parlamentet konstaterar att kvinnor fortfarande är underrepresenterade i parlamenten, regeringarna och inom den offentliga förvaltningen, och att deras anställningsrättigheter ofta ignoreras. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att se till att samma höga standard gäller inom hela landet i fråga om rätten till social trygghet för dem som tar ut mammaledighet, pappaledighet eller föräldraledighet, så att alla medborgare får samma förutsättningar och diskriminering motverkas.

27.  Europaparlamentet är oroat över den höga nivån av våld i hemmet som inte anmäls och alltför sällan leder till åtal. Parlamentet uppmanar myndigheterna att anta och genomföra åtgärder för att åstadkomma ett verkligt skydd av kvinnor. Parlamentet betonar behovet av att stärka de brottsbekämpande organen för att framgångsrikt ta itu med frågor som könsrelaterat våld, våld i hemmet, tvångsprostitution och kvinnohandel. Parlamentet framhåller vikten av att skydda barn mot våld, människohandel och alla andra former av utnyttjande. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter som finns för att stödja kampen mot våld i hemmet.

28.  Europaparlamentet ser positivt på förslaget till program för offer för våldtäkt, sexuella övergrepp och tortyr i krig i Bosnien och Hercegovina. Parlamentet kräver att tillräckliga resurser tillhandahålls för rehabiliteringen av offer för konfliktrelaterat sexuellt våld på ett systematiskt sätt, bland annat ersättning, oberoende av deras sociala ställning, för läkar- och psykologvård samt för lämpliga sociala tjänster. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att öka allmänhetens medvetenhet om offrens status.

29.  Europaparlamentet uppmanar federationen att införa en hatbrottsförordning i strafflagen, liknande dem som redan införts i Republika Srpska och Brčko-distriktet 2009.

30.  Europaparlamentet påpekar att det i slutet av 2011 fortfarande fanns omkring 113 000 internflyktingar i Bosnien och Hercegovina, varav runt 8 000 bodde på kollektiva förläggningar och 7 000 var flyktingar. Parlamentet uppmanar eftertryckligen alla behöriga myndigheter på alla nivåer att underlätta, även på grundval av åtagandet från det internationella givarsamfundet, som förnyades vid Sarajevos internationella givarkonferens i april 2012, ett hållbart återvändande för flyktingar och internflyktingar genom att garantera att de får tillgång till bostad, utbildning, socialt skydd och sysselsättning. Parlamentet uppmanar dem eftertryckligen även att underlätta denna process genom att erbjuda alla flyktingar ekonomiskt stöd på ett rättvist och lämpligt sätt, däribland kroatiska flyktingar till Posavina.

31.  Parlamentet konstaterar med oro att ett stort antal människor i Bosnien och Hercegovina lider av posttraumatiskt stressyndrom till följd av kriget. Parlamentet uppmanar myndigheterna att ta itu med bristen på social och psykologisk vård till personer som lider av posttraumatiskt stressyndrom.

32.  Europaparlamentet kräver att strategin för minröjning genomförs fullt ut och att lagen om åtgärder för minröjning antas, så att ytterligare dödsfall vid olyckor med landminor kan förhindras.

33.  Europaparlamentet fördömer starkt alla eventuella försök i Bosnien och Hercegovina eller någon annanstans i världen att förmildra eller förneka det folkmord som ägde rum i Srebrenica.

Socioekonomiska frågor

34.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen regeringarna på alla nivåer att upprätthålla en sund skattepolitik. Parlamentet är oroat över den informella ekonomins omfattning och den höga arbetslösheten, särskilt bland kvinnor och ungdomar. Parlamentet är även oroat över de konsekvenser som den politiska instabiliteten och den svaga rättsstatsprincipen har för tillväxten och investeringar samt för företagsklimatet i stort. Parlamentet uppmanar regeringen att skapa ett enda ekonomiskt område i landet, upprätta gynnsamma förhållanden för företag så att de kan spridas, särskilt små och medelstora företag, stärka inhemska tillväxtfaktorer samtidigt som man minskar regeringens inflytande över ekonomin och andelar i monopol, främja tillväxtinriktade investeringar och stärka konkurrenskraften.

35.  Europaparlamentet välkomnar EU:s beslut att bevilja ett makroekonomiskt stöd på 100 miljoner euro till Bosnien och Hercegovina, som ett tydligt tecken på EU:s engagemang för landets strävanden att närma sig EU och för medborgarnas välbefinnande.

36.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Bosnien och Hercegovina, särskilt myndigheterna i de entiteter där flest bosniska företag är registrerade, att se över och modernisera befintlig arbetslagstiftning samt stärka den sociala dialogen och arbetsinspektionen.

37.  Europaparlamentet ser positivt på att ett avtal har undertecknats mellan Bosnien och Hercegovina och EU om Bosnien och Hercegovinas anslutning till Världshandelsorganisationen (WTO). Parlamentet uppmanar myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att skynda på förhandlingarna med andra partner med målsättningen att inom en nära framtid bli medlem i WTO.

38.  Europaparlamentet noterar att det har gjorts vissa framsteg när det gäller att förbättra de allmänna utbildningsramarna, men uppmanar återigen ministerrådet att bland annat förbättra samordningen av de 12 utbildningsministerierna och utbildningsdepartementet i Brčko-distriktet och minska fragmenteringen av utbildningssystemet.

39.  Europaparlamentet betonar vikten av en allmän förbättring av utbildningssystemet för att kunna tillgodose behoven på den inre och utländska arbetsmarknaden. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att dels ta itu med bristen på yrkesutbildningar för att locka utländska direktinvesteringar, dels se till att ackrediteringen av utbildningsinstitutionerna sätter igång, inte minst för att det är nödvändigt för ekonomin. De byråer som har hand om erkännande av utbildningsbevis måste också fungera fullt ut. Parlamentet ser positivt på de åtgärder som vidtagits för att utveckla och främja utbildningskurser och utbildningsprogram för ungdomar för att de lättare ska kunna ta del av arbetsmarknaden, och efterlyser fler initiativ i detta hänseende.

40.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen alla behöriga myndigheter att sätta stopp för den etniska segregeringen av barn (”två skolor under ett tak”) som fortfarande förekommer i vissa kantoner i federationen. Parlamentet efterlyser dessutom främjandet av en effektiv integrering av i synnerhet romska barn inom utbildning, bland annat genom skolberedskapsprogram. Parlamentet uppmanar myndigheterna att samarbeta med relevanta icke-statliga organisationer i syfte att uppmuntra romska familjer till att stödja sina barns tillgång till utbildning. Myndigheterna uppmanas även att harmonisera lagstiftningen i Bosnien och Hercegovina så att alla barn behandlas lika. Parlamentet efterlyser rent allmänt mer insatser för att förhindra familjeseparationer och mer stödtjänster för utsatta familjer. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka huruvida riktat EU-stöd skulle kunna vara till hjälp för att avskaffa det segregerade utbildningssystemet.

41.  Parlamentet välkomnar kommissionens planer på att kalla till ett högnivåmöte om utbildning, vilket syftar till att främja dialogen i flera frågor, däribland etnisk segregering av barn i skolan, och sammanföra företrädare för relevanta internationella organisationer och utbildningsansvariga myndigheter i Bosnien och Hercegovina.

42.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att anpassa sin lagstiftning till unionsrätten när det gäller erkännande av yrkeskvalifikationer i EU.

43.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen myndigheterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att bevara det nationella kulturarvet och ta itu med den rättsliga ramen om detta. Parlamentet uppmanar dessutom alla behöriga myndigheter på alla nivåer att se till att förfarandena är tydliga för finansieringen av kulturella institutioner för att förhindra nedläggningar.

44.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Bosnien och Hercegovinas myndigheter att införa lämpliga åtgärder för att förhindra ytterligare överträdelser av det viseringsfria resesystemet och att på ett effektivt sätt ta itu med de organiserade överträdelserna av asylförfaranden i EU:s medlemsstater.

Regionalt samarbete och bilaterala frågor

45.  Europaparlamentet berömmer Bosnien och Hercegovina för dess konstruktiva roll i det regionala samarbetet och uppmanar landet att arbeta med utstakandet av gränserna i samarbete med alla sina grannländer.

46.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att intensifiera sina förberedelser inför Kroatiens anslutning till EU genom att anpassa sin relevanta lagstiftning om livsmedelssäkerhet till EU:s regelverk. Parlamentet är oroat över att myndigheterna i Bosnien och Hercegovina inte vidtar några åtgärder, eftersom detta skulle kunna leda till förluster på Bosnien och Hercegovinas exportmarknader. Parlamentet ser positivt på de framsteg som gjorts hittills och uppmanar eftertryckligen de behöriga myndigheterna att omgående bygga upp den infrastruktur som behövs vid de framtida EU-gränskontrollstationerna. Parlamentet välkomnar kommissionens initiativ att vid sina trepartsmöten med Kroatien och Bosnien och Hercegovina finna lösningar på de kvarstående frågorna om gränsförvaltning inför Kroatiens anslutning till EU, inbegripet Neum/Ploče-avtalet. Parlamentet efterlyser fler konstruktiva insatser i detta avseende, vilket innebär fler EU-gränskontrollstationer vid behov. Parlamentet lovordar Bosnien och Hercegovina för dess bidrag till framstegen med att lösa de kvarstående frågorna, däribland undertecknandet av avtalet om lokal gränstrafik, vilket innebär att medborgartrafiken förenklas i gränsområdena. Parlamentet anser att man måste hitta en lösning som gör att samma system för identitetskort kan behållas mellan länderna efter juli 2013, så att medborgarna i Bosnien och Hercegovina kan fortsätta resa till Kroatien.

47.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på att Kosovos medborgare ska tillåtas inresa i Bosnien och Hercegovina, som är det enda landet i regionen som inte släpper in dem. Parlamentet uppmanar därför myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att i likhet med Serbien och andra länder godta de grundläggande resehandlingarna för Kosovos medborgare så att de kan resa in i landet.

48.  Europaparlamentet upprepar behovet av att fortsättningsvis strikt genomföra alla nödvändiga kriterier och åtgärder för viseringsfria resor till Schengenländerna, genomföra långsiktiga strategier och reglera minoritetspolitiken. Medborgarna måste informeras om det viseringsfria systemets begränsningar för att undvika varje form av missbruk av resefriheten och politiken för visumliberalisering. Parlamentet noterar det konsekvent låga antalet asylsökande från Bosnien och Hercegovina i EU:s medlemsstater, och betonar vikten av viseringsfria resor för medborgare från Bosnien och Hercegovina.

o
o   o

49.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, ordföranden i Bosnien och Hercegovinas presidentråd, landets ministerråd och parlamentariska församling samt regeringarna och parlamenten i Federationen Bosnien och Hercegovina och Republika Srpska.

(1) EUT L 80, 19.3.2008, s. 18.
(2) EUT L 188, 19.7.2011, s. 30.
(3) Antagna texter, P7_TA(2012)0085.
(4) Antagna texter, P7_TA(2012)0453.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy