Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2866(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0186/2013

Predkladané texty :

B7-0186/2013

Rozpravy :

PV 22/05/2013 - 16
CRE 22/05/2013 - 16

Hlasovanie :

PV 23/05/2013 - 13.10
CRE 23/05/2013 - 13.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0226

Prijaté texty
PDF 242kWORD 37k
Štvrtok, 23. mája 2013 - Štrasburg
Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2012
P7_TA(2013)0226B7-0186/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. mája 2013 o správe o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2012 (2013/2866(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady zo 16. decembra 2005 udeliť krajine štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ a na závery predsedníctva vydané v nadväznosti na zasadnutia Európskej rady 15. a 16. júna 2006 a 14. a 15. decembra 2006,

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 13. decembra 2012,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie vedúcich misií EÚ a USA z 11. januára 2013,

–  so zreteľom na správu Komisie o pokroku za rok 2012 (SWD(2012)0332) a na oznámenie Komisie z 10. októbra 2012 s názvom Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2012 – 2013 (COM(2012)0600),

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 845 (1993) a č. 817 (1993), ako aj na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č.47/225 (1993) a na dočasnú dohodu z roku 1995,

–  so zreteľom na rozsudok Medzinárodného súdneho dvora vo veci uplatňovania dočasnej dohody z 13. septembra 1995,

–  so zreteľom na odporúčanie č. 329 (2012) Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy o miestnej demokracii v krajine,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia vrátane uznesenia z 22. novembra 2012 o rozširovaní: politiky, kritériá a strategické záujmy EÚ(1),

–  so zreteľom na 10. schôdzu spoločného parlamentného výboru, ktorá sa konala 7. júna 2012,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v integračnom procese by sa ku všetkým kandidátskym a potenciálnym kandidátskym krajinám malo pristupovať podľa ich zásluh;

B.  keďže dialóg na vysokej úrovni o pristúpení (High Level Accession Dialogue - HLAD) vniesol do reformného procesu v krajine novú dynamiku;

C.  keďže pristúpenie k EÚ je mimoriadne dôležité pre dlhodobú stabilitu krajiny a dobré vzťahy medzi etnikami;

D.  keďže Európska rada už štvrtý rok za sebou rozhodla neotvárať prístupové rokovania s touto krajinou napriek kladnému odporúčaniu Komisie; keďže toto ďalšie odloženie zvyšuje rastúcu frustráciu macedónskej verejnej mienky nad patovou situáciou procesu integrácie do EÚ a spôsobuje riziko prehĺbenia domácich problémov a vnútorného napätia; keďže dvojstranné záležitosti by nemali tvoriť prekážku oficiálneho otvorenia prístupových rokovaní, hoci by sa mali vyriešiť pred ukončením prístupového procesu;

E.  keďže krajina je pripravená začať prístupové rokovania s EÚ;

F.  keďže regionálna spolupráca a dobré susedské vzťahy zostávajú zásadnou súčasťou procesu rozširovania;

G.  keďže dvojstranné otázky by sa mali riešiť v konštruktívnom duchu, berúc do úvahy celkové záujmy a hodnoty EÚ;

Všeobecné úvahy

1.  opätovne zdôrazňuje svoju výzvu Rade, aby bezodkladne stanovila dátum začatia prístupových rokovaní;

2.  ľutuje, že už štvrtý rok za sebou sa Rada na svojom poslednom zasadnutí 11. decembra 2012 rozhodla nepostupovať podľa odporúčania Komisie a zatiaľ nezačala prístupové rokovania; je napriek tomu presvedčený, že závery Európskej rady, jednomyseľne podporené časovo obmedzeným rozhodnutím vychádzajúcim z ďalšej správy Komisie, sú skutočným krokom vpred, uznávajúc význam dostatočného pokroku v kľúčových oblastiach, ako sa navrhuje v záveroch Európskej rady z decembra roku 2012; blahoželá komisárovi zodpovednému za rozširovanie k iniciatívam a vyzýva ho, aby do nasledujúcej správy zahrnul odhad nákladov v prípade nerozšírenia spolu s najväčšími rizikami pre krajinu v prípade predĺženia súčasného status quo; víta jarnú správu Komisie zo 16. apríla 2013 a vyzýva írske predsedníctvo, aby pokračovalo v intenzívnych diplomatických rokovaniach s cieľom dosiahnutia výsledku, ktorého cieľom by bolo rozhodnutie Rady o začatí rokovaní do konca júna roku 2013;

3.  zdôrazňuje skutočnosť, že dobré susedské vzťahy sú základným pilierom procesu rozširovania EÚ; víta celkovo konštruktívnu úlohu krajiny v oblasti vzťahov s ďalšími krajinami, ktoré sú zapojené do procesu rozširovania; podporuje pokračujúce diplomatické výmeny, ktoré sa uskutočnili medzi Aténami, Sofiou a Skopje, a zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby všetky strany demonštrovali skutočné odhodlanie v otázke dobrých susedských vzťahov založených najmä na priateľstve, vzájomnom rešpektovaní, konštruktívnom dialógu a ozajstnej túžbe vyriešiť nedorozumenia a prekonať prejavy nepriateľstva; požaduje vyhýbanie sa prejavom, vyhláseniam a krokom, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na dobré susedské vzťahy; víta v tejto súvislosti nedávne prvé stretnutie zástupcov vlád zo Skopje a Sofie zamerané na možnosť podpísania dohody o dobrých susedských vzťahoch medzi oboma krajinami; naliehavo vyzýva komisára zodpovedného za rozširovanie, aby vo svojej správe venoval osobitnú pozornosť problematike dobrých susedských vzťahov; požaduje väčšiu spoločensko-kultúrnu spoluprácu s cieľom posilňovania väzieb medzi národmi regiónu;

4.  opakuje svoj postoj, že dvojstranné otázky by sa mali v rámci procesu pristúpenia riešiť čo najskôr, v konštruktívnom a susedskom duchu a podľa možností pred začatím prístupových rokovaní; pripomína svoje stanovisko, že dvojstranné otázky by nemali slúžiť ako brzda procesu pristúpenia k EÚ;

5.  trvá na tom, že v integračnom procese by sa ku všetkým kandidátskym a potenciálnym kandidátskym krajinám malo pristupovať podľa ich zásluh;

6.  je pevne presvedčený, že začatie rokovaní môže samo osebe byť zlomom poskytujúcim pozitívny impulz a účinným nástrojom na ďalšie reformy, zlepšiť domácu situáciu, uľahčiť dialóg medzi etnickými skupinami a podporiť dobré vzťahy so susedmi;

7.  považuje dialóg na vysokej úrovni o pristúpení (HLAD) za dôležitý nástroj pri prekonávaní súčasnej patovej situácie a na obnovu dynamiky procesu pristupovania k EÚ; víta pokrok, ktorý sa dosiahol vo viac ako 75 % určených oblastí politiky; pripomína dôležitosť úplného a nezvratného uplatňovania; zdôrazňuje, že dialóg na vysokej úrovni o pristúpení HLAD nemôže byť náhradou za prístupové rokovania; vyzýva Radu, aby požiadala Komisiu o to, aby čo najskôr začala s procesom preverovania s cieľom umožniť ďalší pokrok;

8.  víta a plne podporuje nedávnu dohodu vedúcu k prekonaniu mŕtveho bodu v domácom politickom vývoji krajiny a domnieva sa, že súčasná dohoda umožní dosahovanie ďalšieho pokroku smerom k pristúpeniu do EÚ ešte pred začatím rozpráv Európskej rady; vyzýva všetky strany, aby pokračovali v politickom dialógu, a zdôrazňuje potrebu rozsiahlej podpory a angažovanosti medzi jednotlivými stranami v rámci agendy EÚ; zdôrazňuje skutočnosť, že národný parlament je kľúčovou demokratickou inštitúciou na diskusie o politických rozdieloch a na ich vyriešenie, a žiada všetky politické sily v krajine, aby konali v tomto duchu, dodržiavali jeho procedúry a demokratické hodnoty, na ktorých je vybudovaný; podporuje iniciatívy smerujúce k zlepšeniu fungovania parlamentu vrátane návrhu na vytvorenie vyšetrovacej komisie na zistenie zodpovednosti za udalosti z 24. decembra 2012, vypracovanie ďalších odporúčaní na všeobecnú reformu parlamentných procedúr na skutočne medzistraníckom základe, posilnenie autority, nezávislosti a legitímnosti parlamentu a zabránenie opakovaniu podobných incidentov; vyzýva úrady, aby bezodkladne ustanovili vyšetrovaciu komisiu, tak aby mohla začať svoju dôležitú prácu s cieľom obnoviť normálny politický proces v krajine; vyjadruje poľutovanie, že aj novinári boli vylúčení z parlamentu, a požaduje obnovenie dialógu medzi vládou a asociáciou novinárov za podmienok, ktorým môžu dôverovať aj novinári;

9.  vyjadruje hlboké znepokojenie z prípadov napätia, ktoré sa vyskytli počas roka vo vzťahoch medzi jednotlivými etnikami; je presvedčený, že posilnenie politického dialógu je mimoriadne dôležité v pokračujúcom pokroku smerom k mierumilovnej multietnickej, multikultúrnej a multináboženskej spoločnosti a pri odstraňovaní nebezpečenstva polarizácie spoločnosti pozdĺž etnických hraníc; rozhodne odsudzuje všetky incidenty a prejavy netolerancie z etnických dôvodov;

10.  víta správu vlády o uplatňovaní Ochridskej rámcovej dohody (ORD) a očakáva verejnú prezentáciu tejto správy s cieľom vyvolania širokej sociálnej a politickej podpory pre multietnickú budúcnosť krajiny; nabáda vládu, aby rýchlo prešla do ďalšieho štádia preskúmania;

11.  víta program decentralizácie na roky 2011 – 2014 a požaduje riadne uplatňovanie zákona o regionálnom rozvoji; nabáda vládu, aby pokračovala vo fiškálnej decentralizácii so strednodobým cieľom, ktorým je, že výdavky miestnych a regionálnych orgánov by mali tvoriť 9 % HDP; vyzdvihuje prácu Rozvojového programu OSN (UNDP) a širšieho spoločenstva darcov a ich úsilie v spolupráci s vládou o rozširovanie možností miestnej vlády na zabezpečenie dobrej správy verejných vecí a rovnakého prístupu pre všetkých občanov;

12.  víta úsilie orgánov verejnej moci o vyrovnanie sa s komunistickou minulosťou, zverejňovanie mien agentov spojených s bývalými juhoslovanskými tajnými službami a predĺženie platnosti lustračného zákona až do prijatia zákona o slobodnom prístupe k verejným informáciám; zároveň nabáda orgány verejnej moci, aby zo Srbska získali archívy juhoslovanských tajných služieb a aby do lustračného procesu zahrnuli zamestnancov spravodajských a služieb a služieb kontrarozviedky; nabáda na posilnenie mandátu komisie pre overovanie údajov trvalým presunutím všetkých potrebných dokumentov zo spravodajských služieb a služieb kontrarozviedky do priestorov komisie; zdôrazňuje potrebu reformy sektora bezpečnosti a posilnenia parlamentného dohľadu nad spravodajskými službami a službami kontrarozviedky;

13.  domnieva sa, že najlepším spôsobom na vybudovanie spoločnosti tvorenej viacerými etnikami je posilnený politický dialóg, príkladné vedenie, ktoré prejavuje akceptovanie a toleranciu voči iným etnikám, a vzdelávací systém učiaci hodnoty spoločnosti tvorenej viacerými etnikami; preto víta projekt vlády na multietnické vzdelávanie a vyzýva všetky školy, aby nasledovali príklad priekopníkov, ako sú školy v meste Kumanovo, ktorí sa snažia skoncovať s oddeleným vzdelávaním rozličných etnických spoločenstiev;

14.  rozhodne nabáda verejné orgány a občiansku spoločnosť, aby prijali vhodné opatrenia na historické zmierenie, čoho cieľom je prekonanie rozdelenia medzi rozličnými etnickými a národnostnými skupinami a vnútri nich vrátane občanov bulharskej národnosti; opakuje požiadavku, aby sa dosiahol pozitívny pokrok pri spoločných oslavách spoločných udalostí a osobností so susednými členskými štátmi EÚ; podporuje pokusy o vytvorenie spoločných odborných komisií v oblasti histórie a vzdelávania, čoho cieľom je prispieť k objektívnemu výkladu histórie založenému na faktoch, posilniť akademickú spoluprácu a presadzovať pozitívne postoje mladých ľudí k ich susedom; naliehavo vyzýva orgány, aby zaviedli vyučovacie materiály, ktoré neobsahujú ideologické vysvetľovanie dejín a ktorých cieľom je zlepšenie vzájomného porozumenia; s obavami berie na vedomie fenomén „antikvizácie“; je presvedčený, že kultúra a umenie by sa mali využívať na zbližovanie ľudí, nie na ich rozdeľovanie; naliehavo vyzýva vládu, aby vyslala verejnosti a médiám jasný signál, že diskriminácia na základe národnosti sa v krajine netoleruje, ani vo vzťahu k súdnemu systému, médiám, zamestnávaniu a spoločenským príležitostiam; zdôrazňuje dôležitosť týchto opatrení v záujme integrácie rozličných etnických spoločenstiev a stability a európskej integrácie krajiny;

15.  víta pokrok dosiahnutý pri posilňovaní normatívneho rámca v oblasti spravodlivosti pre deti vrátane novelizácie právnych predpisov týkajúcich sa súdnictva vo veciach mladistvých, vytvorenia monitorovacieho systému a rozvoja národnej stratégie na prevenciu kriminality mladistvých; so znepokojením berie na vedomie pretrvávajúce nedostatky v oblasti ochrany detských obetí trestných činov, najmä obetí zneužívania, spôsobené nedostatočnými zdrojmi, obmedzenou kapacitou odborného personálu a absenciou účinného systému reakcie pre detské obete; požaduje zlepšenie finančných a ľudských zdrojov pre centrá sociálnej práce a vytvorenie multidisciplinárnych tímov schopných poskytovať detským obetiam služby v oblasti zotavenia, rehabilitácie a reintegrácie;

Dobré susedské vzťahy a problematika názvu

16.  opäť vyjadruje poľutovanie, že neschopnosť vyriešiť spor o názve zablokovala cestu krajiny k členstvu v EÚ; súhlasí s Európskou radou, že otázku názvu treba bezodkladne a s konečnou platnosťou vyriešiť na oboch stranách a že Haagske rozhodnutie, ktoré je súčasťou medzinárodného práva, musí vstúpiť do platnosti; rozhodne podporuje úsilie osobitného vyslanca OSN o dosiahnutie spoločne prijateľného riešenia; víta návrh, ktorý predložil komisár zodpovedný za rozširovanie, čo sa týka trojstranného stretnutia medzi Skopje, Aténami a Bruselom; zastáva názor, že táto iniciatíva by mohla oživiť rokovania pod vedením OSN; víta rýchlosť vypracovania memoranda o porozumení a nedávne kontakty so sprostredkovateľom OSN; vyzýva všetky strany, aby využili každú možnosť v záujme úspechu týchto krokov, aby nadviazali konštruktívny dialóg, ktorý by mal vyústiť do nájdenia riešenie, a tak odblokovali terajšiu situáciu; zastáva názor, že vedenie krajiny a Európska únia by mali verejnosti vysvetľovať prínosy riešenia, ak sa nájde ešte pred referendom o tejto otázke;

17.  pripomína výzvu Komisii a Rade, aby v súlade so zmluvami EÚ začali vyvíjať všeobecne uplatniteľný arbitrážny mechanizmus zameraný na riešenie bilaterálnych otázok medzi krajinami zapojenými do procesu rozširovania a členskými štátmi;

18.  víta použitie výrazu „macedónsky“ v správe o pokroku za rok 2012, pričom sa v krajine a susedných členských štátoch EÚ naďalej rešpektujú jednotlivé jazyky, národnosti a kultúry;

Politické kritériá

19.  súhlasí s hodnotením Komisie, že krajina stále spĺňa politické kritéria;

20.  požaduje posilnenie kontrolnej úlohy Parlamentu voči vláde a skvalitnenie volebného zákona a zvýšenie transparentnosti financovania politických strán; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že odporúčania OBSE/ODIHR vydané po parlamentných voľbách v roku 2011 sa zrealizovali iba čiastočne, a preto vyzýva vládu, aby novelizovala zákony s cieľom prevzatia odporúčaní v plnom rozsahu, aj čo sa týka revízie a aktualizácie zoznamu voličov;

21.  víta pokračujúce úsilie pri zlepšovaní právneho rámca v oblasti občianskych a verejných služieb a všeobecných administratívnych postupov, najmä s ohľadom na zákon o administratívnych zamestnancoch a zákon o všeobecných administratívnych postupoch; žiada o zvýšenie úsilia, ktorým sa zaručí transparentnosť, nestrannosť a profesionalita verejnej správy, zabezpečí nábor pracovníkov na základe zásluh a posilní finančná kontrola, strategické plánovanie a riadenie ľudských zdrojov;

22.  žiada o vyvinutie ďalšieho úsilia, ktorým sa zaručí nezávislosť a nestrannosť súdnictva; považuje za dôležité jasne vymedziť požiadavky na prepúšťanie sudcov, aby nebola žiadnym spôsobom ohrozená nezávislosť súdnictva; víta pokrok v znižovaní celkového počtu nevybavených súdnych prípadov, avšak nalieha, aby sa opatrenia na ich zníženie prijali aj na najvyššom súde a správnom súde; naliehavo vyzýva na postupnú racionalizáciu súdnej siete a pokračovanie v podpore Akadémie pre sudcov a prokurátorov, a to vzhľadom na jej kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní trvalej odbornej prípravy, kariérneho rastu a náboru na základe zásluh;

23.  víta úsilie o zvýšenie účinnosti a transparentnosti súdneho systému, a najmä zverejňovanie rozhodnutí súdov na všetkých úrovniach na ich webových stránkach; zdôrazňuje potrebu vytvoriť záznamy o presadzovaní prípadov stíhania a odsúdenia, podľa ktorých možno merať pokrok; požaduje zjednotenie judikatúry s cieľom zabezpečiť predvídateľný súdny systém a dôveru verejnosti;

24.  podporuje osobitnú vyšetrovaciu skupinu (SITF) misie EULEX a nabáda Macedónsko, aby s ňou v plnej miere spolupracovalo a pomáhalo jej v jej činnosti;

25.  víta posilnenie právneho rámca na boj proti korupcii vrátane zmien zákona o konflikte záujmov, vyjadruje však znepokojenie nad tým, že korupcia zostáva veľmi rozšírená tak v rámci krajiny, ako aj regiónu ako celku; požaduje intenzívnejšie úsilie, pokiaľ ide o vykonávanie platných právnych predpisov, a nalieha, aby sa pokračovalo v úsilí vytvoriť záznamy týkajúce sa prípadov odsúdenia na vysokej úrovni; víta projekt na boj proti korupcii s názvom PrijaviKorupcija.org pod záštitou OBSE, ktorý umožňuje hlásiť prípady korupcie prostredníctvom SMS správ, a krok desiatich primátorov, ktorí vo svojich obciach vyhlásili nulovú toleranciu korupcie;

26.  konštatuje, že hoci tresty za trestné činy spojené s korupciou sú prísnejšie, príkazy na zabavenie a konfiškáciu majetku zostávajú výnimočné; zastáva názor, že zabavenie a konfiškácia majetku je kľúčovým nástrojom boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti; vyzýva macedónske orgány, aby v plnej miere presadzovali ustanovenia trestného zákonníka o rozšírenej konfiškácii majetku, protiprávnom obohatení a trestnej zodpovednosti právnických osôb;

27.  vyzdvihuje novelu zákona o financovaní politických strán; osobitne berie na vedomie vedúcu úlohu štátneho kontrolného úradu v rámci dohľadu nad politickým financovaním; vyzýva macedónske orgány, aby štátnemu kontrolnému úradu poskytli dostatočné prostriedky, ktoré mu umožnia proaktívne a dôkladne kontrolovať financovanie strán a kampaní, a aby výrazne zlepšili transparentnosť verejných výdavkov a financovania politických strán;

28.  konštatuje, že sa uskutočňujú kroky zamerané na vytvorenie vnútroštátnej spravodajskej databázy; nabáda orgány, aby dokončili výberové konanie a čo najskôr rozhodli o tom, kto zriadi vnútroštátnu spravodajskú databázu, s cieľom plnohodnotne podporovať boj proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii, podvodom, praniu špinavých peňazí a iným závažným trestným činom vrátane cezhraničných;

29.  víta právnu dekriminalizáciu ohovárania a prehĺbenie dialógu medzi vládou a novinármi o otázkach týkajúcich sa slobody prejavu; vyzýva orgány verejnej moci, aby pokračovali v posilňovaní a presadzovaní slobody informácií a plurality médií, ktoré musia byť bez akejkoľvek formy politického alebo finančného vplyvu a musia sa neustále uplatňovať; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že krajina sa prepadla o 26 miest v indexe slobody tlače organizácie Reportéri bez hraníc, a žiada o vyvinutie ďalšieho úsilia, ktoré by viedlo k posilneniu profesionálnych noriem v žurnalistike, investigatívnej žurnalistike, podpore plurality médií, nezávislosti verejnoprávneho vysielania, presadzovaniu zamestnaneckých práv pracovníkov médií, transparentnosti vlastníctva médií, udržateľnosti a súladu s európskymi normami; so znepokojením berie na vedomie rozšírenú autocenzúru novinárov a absenciu akejkoľvek samosprávnej organizácie médií; vyjadruje znepokojenie nad tým, že väčšina inzercie financovanej z vládnych zdrojov smeruje do provládnych médií; podporuje aktivistov na sociálnych sieťach, ktorí lobujú proti cenzúre na internete;

30.  je znepokojený skutočnosťou, že v období pred voľbami do miestnych zastupiteľstiev chýbalo v médiách analytické a objektívne spravodajstvo týkajúce sa činnosti opozície, ktorá sa v štátnych i v súkromných médiách prakticky vôbec neobjavila; zdôrazňuje, že ostražité a profesionálne médiá sú základným predpokladom pre ďalší rozvoj demokratickej kultúry inštitúcií v celej krajine a pre splnenie politických kritérií;

31.  berie na vedomie rozsudok Veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci El-Masri z 13. decembra 2012, v ktorom sa konštatujú viaceré prípady porušenia európskeho dohovoru v súvislosti s únosom, mimoriadnym vydaním a mučením nemeckého občana Khaleda El-Masriho zo dňa 31. decembra 2003 a jeho zadržiavaním v hoteli v Skopje počas 23 dní pred jeho presunom do Afganistanu cez letisko Skopje; vyzýva vládu, aby bezodkladne splnila všetky aspekty rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vrátane formálneho ospravedlnenia pánovi El-Masrimu, zaplatenia odškodnenia nariadeného súdom a záväzku vytvoriť medzinárodnú vyšetrovaciu komisiu;

32.  víta nový zákon o rovnakých príležitostiach, prvú päťročnú stratégiu pre rozpočtovanie založené na zásade rovnosti pohlaví vytvorenú v spolupráci s orgánom OSN Ženy, pridelenie finančných zdrojov na akčný plán na integráciu Rómov a projekt, ktorý má pomôcť Rómom, aby mohli legálne bývať vo svojich domovoch; víta otvorenie nového podporného úradu pre spoločenstvo lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb, vyjadruje však znepokojenie nad prejavom vandalizmu voči tomuto úradu; nabáda vládu, aby pokračovala v úsilí o posilnenie antidiskriminačných politík, najmä tých, ktoré sú spojené s diskrimináciou na základe etnickej príslušnosti a národnej identity;

33.  vyzýva ministrov a úradníkov, aby verejne odsúdili diskrimináciu lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb, zabezpečili, aby sa plánovaný pochod Gay Pride a iné podujatia tejto skupiny mohli bezpečne a úspešne uskutočnič, a aby sa zaviazali predchádzať diskriminácii z akýkoľvek dôvodov podľa ustanovení Zmluvy o EÚ; vyzýva médiá, aby upustili od rétoriky zameranej proti lesbičkám, homosexuálom, bisexuálom a transrodovým osobám, a to vrátane nenávistných prejavov a podnecovania k nenávisti;

34.  vyjadruje znepokojenie nad prípadmi nenáležitého zaobchádzania zo strany polície; požaduje trvalú odbornú prípravu, profesionalizáciu a odpolitizovanie policajného personálu; domnieva sa, že subjekty presadzovania práva potrebujú mechanizmus nezávislého dohľadu na boj proti beztrestnosti a zabezpečenie demokratických a zodpovedných policajných služieb;

35.  zdôrazňuje, že bezvízový režim poskytnutý občanom tejto krajiny a všetkých krajín západného Balkánu je veľmi dôležitým prínosom v procese integrácie do EÚ a veľmi silnou motiváciou na urýchlenie reforiem v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí;

36.  vyzýva orgány, aby prijímali opatrenia a spolupracovali s členskými štátmi EÚ s cieľom zabrániť podávaniu nepodložených žiadostí o azyl macedónskymi občanmi v EÚ, pričom je však nutné zabezpečiť právo všetkých občanov na bezvízové cestovanie a zamedziť akejkoľvek diskriminácii alebo stigmatizácii Rómov alebo osôb patriacich k etnickým menšinám; vyzýva vlády členských štátov, aby nespochybňovali ani nebrzdili bezvízové cestovanie macedónskych občanov, ale aby naliehavo žiadali macedónske orgány o zavedenie politík, ktoré všetkým občanom ponúknu dôstojnú budúcnosť v ich vlastnej krajine;

37.  víta, že v porovnaní s niektorými členskými štátmi sa v parlamente nachádza vysoký počet žien, no naďalej je znepokojený nízkym zastúpením žien na pracovnom trhu; vyzýva orgány, aby posilnili služby starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím, deti na ulici, deti berúce drogy a deti, ktoré sú obeťami domáceho násilia, sexuálneho zneužívania alebo obchodovania;

38.  víta neustály pokrok, ktorý Komisia dosahuje v záujme ochrany pred diskrimináciou; žiada, aby bola personálne v plnej miere obsadená, a vyjadruje presvedčenie, že jej prijatie do Európskej siete orgánov pre rovnosť bude príkladom pre iné orgány a organizácie, aby presadzovali pristúpenie k EÚ tým, že sa sami začlenia do príslušných európskych sietí;

Občianska spoločnosť

39.  vyjadruje presvedčenie, že z hľadiska ďalšieho demokratického napredovania krajiny je dôležitá politická kultúra využívajúca nezávislú, pluralitnú, medzietnickú, medzikultúrnu a nestranícku občiansku spoločnosť a že zistenia občianskej spoločnosti môžu obohatiť možnosti tvorby politiky na základe dôkazov; zdôrazňuje, že organizácie občianskej spoločnosti je potrebné posilniť a musia sa stať nezávislými od politických záujmov, pričom treba zintenzívniť prácu na spoločných projektoch s organizáciami občianskej spoločnosti zo susedných krajín a z krajín EÚ všeobecne, ktoré by priniesli výhody obom stranám;

40.  víta, že sa uskutočnila konzultácia s organizáciami občianskej spoločnosti na tému zmien v zákonoch o právnej pomoci a nadáciách; žiada, aby sa o všetkých príslušných politických iniciatívach vrátane dialógu na vysokej úrovni o pristúpení včas a v plnom rozsahu konzultovalo s občianskou spoločnosťou a aby sa do každej príslušnej vládnej pracovnej skupiny začlenili transparentne vybratí pozorovatelia z radov občianskej spoločnosti;

41.  zdôrazňuje rozhodujúcu úlohu, ktorú môžu organizácie občianskej spoločnosti zohrať pri zabezpečovaní toho, aby bol proces integrácie do EÚ transparentnejší, spoľahlivejší a inkluzívnejší;

42.  vyjadruje presvedčenie, že z parlamentnej štúdie o nástroji predvstupovej pomoci (IPA) vyplýva, že sa vláda musí zaviazať vybudovať s občianskou spoločnosťou partnerstvo a vytvoriť celoštátny fond na účely spolufinancovania, ktorý organizáciám občianskej spoločnosti umožní naplno sa zapájať do programov financovaných EÚ; vyzýva organizácie občianskej spoločnosti, aby sa naplno zapojili do programovacích rozhodnutí v rámci budúceho IPA;

Hospodárske otázky

43.  vyjadruje krajine uznanie za udržanie makroekonomickej stability; poukazuje však na to, že dlh verejného sektora sa zvýšil, kvalita fiškálnej správy sa zhoršila a globálny hospodársky pokles mal negatívny vplyv na priame zahraničné investície plynúce do krajiny;

44.  víta právne opatrenia na posilnenie podnikateľského prostredia a pokračujúce kroky zamerané na rozvoj kvalitných strednodobých makrofiškálnych stratégií; nabáda politické sily, aby zaviedli transparentný politický dialóg o fiškálnej situácii a úverových záväzkoch krajiny;

45.  so znepokojením konštatuje, že miera nezamestnanosti je naďalej veľmi vysoká, pričom nezamestnanosť mladých ľudí patrí k najvyšším na svete a zamestnanosť žien je stále veľmi nízka; víta akčný plán týkajúci sa zamestnanosti mladých ľudí, ktorý bol vypracovaný v zmysle programu dôstojnej práce organizácie ILO; vyzýva vládu, aby zlepšila koordináciu orgánov presadzujúcich pracovnoprávne pravidlá a na základe spoločnej odbornej prípravy organizovanej Európskou konfederáciou odborových zväzov posilnila schopnosti sociálnych partnerov zapojiť sa do účinného sociálneho dialógu; zastáva názor, že sú potrebné ďalšie investície do posilňovania výskumu, technologického rozvoja a inovačnej kapacity, aby sa uľahčilo budovanie znalostnej ekonomiky;

46.  víta pokrok dosiahnutý pri modernizácii dopravnej, energetickej a telekomunikačnej siete, a najmä úsilie o dokončenie Koridoru X(2); vzhľadom na význam železničných spojení v rámci udržateľného systému dopravy víta zámer vlády modernizovať alebo postaviť železničné spojenia zo Skopje do hlavných miest susedných krajín a žiada, aby došlo k väčšiemu pokroku, a to aj pokiaľ ide o dokončenie financovania železničných spojení v rámci koridoru VIII(3);

47.  zdôrazňuje význam vytvorenia konzultačného mechanizmu medzi vládou a súkromnými spoločnosťami pri prijímaní rozhodnutí o boji proti hospodárskej kríze; konštatuje tiež, že takýto mechanizmus by mohol byť riešením v oblasti prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám trhu, čo by mohlo znížiť nezamestnanosť mladých ľudí;

48.  berie na vedomie úsilie vlády o prebudovanie miestnej cestnej infraštruktúry v krajine zamerané na zlepšenie alternatívneho cestovného ruchu a života občanov; v tomto smere nabáda krajinu, aby v projektoch regionálneho rozvoja v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA) zaujala dynamickejší prístup, ktorý posilní cezhraničnú spoluprácu a väzby medzi krajinami v regióne;

49.  pripomína, že je potrebné výrazné úsilie v oblasti životného prostredia, a najmä v oblasti kvality vody, ochrany prírody, kontroly priemyselného znečistenia a riadenia rizík; zdôrazňuje, že nemožno dosiahnuť žiaden významný pokrok bez primeraného posilnenia administratívnej kapacity; vyzýva macedónsku vládu, aby v tomto smere prijala potrebné opatrenia;

50.  opätovne zdôrazňuje potenciál, ktorú pre túto krajinu predstavuje energia z obnoviteľných zdrojov, a víta, že sa dosahuje pokrok, pokiaľ ide o 21 už udelených nových koncesií pre malé vodné elektrárne, už fungujúcu vodnú elektráreň a prebiehajúcu výstavbu veterného parku; vyzýva vládu, aby zvýšila úroveň verejnej diskusie o vplyve zmeny klímy a aby vyvinula väčšie úsilie o zosúladenie vnútroštátnych právnych predpisov s acquis EÚ v tejto oblasti a vykonávanie vnútroštátnych právnych predpisov, a to najmä v oblasti vodohospodárstva, kontroly priemyselného znečistenia, ochrany prírody a zmeny klímy; zdôrazňuje potrebu posilniť administratívnu kapacitu na ústrednej aj miestnej úrovni;

51.  nabáda orgány verejnej moci, aby zintenzívnili úsilie o zavedenie elektronickej verejnej správy v rámci reforiem verejnej správy zameraných na poskytovanie efektívnych, prístupných a transparentných služieb občanom a podnikom;

Regionálna a medzinárodná spolupráca

52.  víta, že krajina momentálne predsedá Procesu spolupráce v juhovýchodnej Európe a prispieva k jej činnosti, pričom vyjadruje nádej, že sa tým upevní silná európska agenda, dobré susedské vzťahy a začleňovanie; zdôrazňuje význam regionálnej spolupráce v súlade s európskou agendou a európskymi hodnotami a požaduje ďalší pokrok v tejto oblasti; opätovne potvrdzuje, že pre EÚ je dôležité podporovať pristúpenie všetkých krajín v tejto oblasti bez výnimky;

53.  domnieva sa, že v tejto snahe by mohla pomôcť aj zmena v myslení, keď by sa namiesto označenia západný Balkán začalo používať označenie juhovýchodná Európa;

54.  víta, že krajina sa zúčastnila na misii EUFOR s názvom Althea a súhlasila, že sa zapojí do operácií krízového riadenia v rámci SBOP; vyzýva krajinu, aby zjednotila svoj postoj k Medzinárodnému trestnému súdu s postojom EÚ;

55.  vyzýva vládu a všetky príslušné organizácie, aby sa pokúsili splniť potrebné kritériá a podmienky pre bezvízový režim v schengenskom priestore; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby bola verejnosť plnohodnotne informovaná o obmedzeniach v oblasti bezvízového styku a aby nedošlo k žiadnemu zneužitiu bezvízového režimu alebo liberalizácie vízového režimu; zdôrazňuje, že pozastavenie bezvízového režimu by sa neobišlo bez nepriaznivých hospodárskych a sociálnych dôsledkov;

o
o   o

56.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu krajiny.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0453.
(2) Koridor X je jeden z desiatich celoeurópskych dopravných koridorov a siaha od Salzburgu v Rakúsku až po Solún v Grécku. Jeho vetva D prechádza cez mestá Veles – Prilep – Bitola – Florina – Igoumenitsa (Via Egnatia).
(3) Koridor VIII je jeden z desiatich celoeurópskych dopravných koridorov a siaha od mesta Durrës v Albánsku až po Varnu v Bulharsku. Prechádza aj mestom Skopje.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia