Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2558(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0187/2013

Внесени текстове :

B7-0187/2013

Разисквания :

PV 22/05/2013 - 17
CRE 22/05/2013 - 17

Гласувания :

PV 23/05/2013 - 13.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0227

Приети текстове
PDF 375kWORD 31k
Четвъртък, 23 май 2013 г. - Страсбург
Преговори във връзка със споразумението относно търговията и инвестициите между ЕС и САЩ
P7_TA(2013)0227B7-0187/2013

Резолюция на Европейския парламент от 23 май 2013 г. относно преговорите между ЕС и Съединените американски щати в областта на търговията и инвестициите (2013/2558(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съвместната декларация от срещата на високо равнище ЕС-САЩ, направена на 28 ноември 2011 г. и Съвместната декларация на Трансатлантическия икономически съвет ЕС - САЩ (ТИС), направена на 29 ноември 2011 г.,

–  като взе предвид окончателния доклад на Работната група на високо равнище ЕС‐САЩ в областта на работните места и растежа от 11 февруари 2013 г.(1),

–  като взе предвид съвместното изявление от 13 февруари 2013 г. на президента на САЩ Барак Обама, председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпьой(2),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 7-8 февруари 2013 г.(3),

–  като взе предвид своите предходни резолюции, в частност резолюцията от 23 октомври 2012 г. относно търговските и икономическите отношения със Съединените щати(4),

–  като взе предвид съвместната декларация на 73-то междупарламентарно заседание на Трансатлантическия диалог между законодателите (TДЗ), проведено във Вашингтон на 30 ноември и 1 декември 2012 г.,

–  като взе предвид окончателния доклад по проект на Центъра за изследвания на икономическата политика (Лондон) от март 2013 г., озаглавен „Намаляване на трансатлантическите пречки пред търговията и инвестициите: икономическа оценка“(5),

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че ЕС и САЩ заемат двете челни места в международната търговия и инвестиции в световен мащаб и заедно представляват приблизително половината от световния БВП и една трета от световната търговия;

Б.  като има предвид, че пазарите на ЕС и САЩ са тясно интегрирани, като всеки ден двустранно се търгуват стоки и услуги на средна стойност от приблизително 2 милиарда евро, което поддържа милиони работни места в двете икономики, и като има предвид, че инвестициите от ЕС и САЩ са истинският двигател на трансатлантическите отношения, като двустранните инвестиции са на обща стойност повече от 2,394 трилиона евро през 2011 г.;

В.  като има предвид, според Доклада за оценка на въздействието, изготвен от Комисията въз основа на доклад на Центъра за изследвания на икономическата политика, едно амбициозно и всеобхватно трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите, когато бъде приложено в пълна степен, би могло да донесе значителни икономически ползи като цяло както за ЕС (119,2 милиарда евро годишно), така и за САЩ (94,9 милиарда евро годишно); като има предвид, че износът на ЕС за САЩ по този начин би могъл да се увеличи с 28 %, а общият износ на ЕС с 6 %, и това ще донесе ползи за износителите от ЕС на стоки и услуги, както и за потребителите в ЕС;

Г.  като има предвид, че ЕС и САЩ споделят общи ценности, имат сравними правни системи и високи, макар и различаващи се, стандарти на труд, защита на потребителите и опазване на околната среда;

Д.  като има предвид, че световната икономика е изправена пред предизвикателства и появата на нови действащи лица и че както ЕС, така и САЩ трябва да използват пълния потенциал на едно по-тясно икономическо сътрудничество, за да се възползват от предимствата от международната търговия при преодоляване на икономическата криза и за постигане на устойчиво световно икономическо възстановяване;

Е.  като има предвид, че след срещата на върха ЕС ‐ САЩ, проведена през ноември 2011 г., на Работната група на високо равнище беше възложено да намери възможности за увеличаване на търговията и инвестициите с цел подкрепа на взаимно изгодното създаване на нови работни места, икономически растеж и конкурентоспособност;

Ж.  като има предвид, че Работната група на високо равнище анализира широк набор от потенциални възможности за разширяване на трансатлантическата търговия и инвестиции и в окончателния си доклад стига до извода, че едно всеобхватно споразумение за търговия и инвестиции ще осигури най-същественото ниво на полза за икономиките на двете страни;

З.  като има предвид, че ЕС е убеден, че целта от решаващо значение е развитието и укрепването на многостранната система; като има предвид обаче, че това не изключва възможността за двустранни споразумения, които надхвърлят ангажиментите в рамките на СТО и допълват многостранните правила, тъй като и регионалните споразумения, и споразуменията за свободна търговия водят до увеличаване на хармонизацията на стандартите и до по-широко либерализиране, което благоприятства многостранната система на търговия;

И.  като има предвид, че на 12 март 2013 г. Комисията предложи да се даде разрешение за започването на преговори и предостави на Съвета за обсъждане предложения за насоки за преговори;

Стратегически, политически и икономически контекст

1.  Счита, че стратегическото значение на икономическите отношения между ЕС и САЩ следва да бъде потвърдено и задълбочено, и че ЕС и САЩ следва да изготвят общи подходи към световната търговия, инвестиции и свързаните с търговията въпроси като стандарти, норми и правила, за да се разработи по-широка трансатлантическа визия и общ набор от стратегически цели;

2.  Счита, че е от решаващо значение за ЕС и САЩ да реализират неизползвания потенциал на един действително интегриран трансатлантически пазар, с цел да се увеличи в максимална степен създаването на работни места с достойни условия на труд и да се стимулира един интелигентен, силен, устойчив и балансиран потенциал за растеж; счита това за особено навременно с оглед на продължаващата икономическа криза, състоянието на финансовите пазари и условията за финансиране, високото равнище на държавния дълг, високата безработица и скромните прогнози за растеж от двете страни на Атлантическия океан, както и на ползите от един наистина координиран отговор на тези общи проблеми;

3.  Счита, че ЕС следва да се възползва от огромния си опит в договаряне на задълбочени и всеобхватни двустранни търговски споразумения, за да постигне още по-амбициозни резултати със САЩ;

Окончателният доклад на Работната група на високо равнище

4.  Приветства публикуването на окончателния доклад на Работната група на високо равнище и напълно подкрепя препоръката за започване на преговори за всеобхватно споразумение за търговия и инвестиции;

5.  Приветства поставения в окончателния доклад акцент върху: i) значителното подобряване на реципрочния достъп до пазара за стоки, услуги, инвестиции и обществени поръчки на всички равнища на управление; ii) намаляването на нетарифните бариери (НТБ) и подобряването на съвместимостта на регулаторните режими; и iii) разработването на общи правила за справяне с общи предизвикателства и възможности в световната търговия;

6.  Подкрепя възгледа, че предвид вече съществуващите ниски средни митнически ставки, ключът към разкриването на потенциала на трансатлантическите отношения се намира в премахването на НТБ, състоящи се главно от митнически процедури, технически стандарти и вътрешни регулаторни ограничения; подкрепя целта, предложена от Работната група на високо равнище, да се премине постепенно към още по-интегриран трансатлантически пазар;

7.  Приветства препоръката да се проучат нови начини за намаляване на излишните разходи и административни закъснения в резултат от нормативната уредба, като същевременно се постигат нива на опазване на здравето, безопасността и околната среда, които всяка от страните счита за подходящи, или се постигат по друг начин законните регулаторни цели;

Мандат за водене на преговори

8.  Потвърждава своята подкрепа за задълбочено и всеобхватно споразумение за търговия и инвестиции със САЩ, което би подкрепило създаването на висококачествени работни места за европейските работници, би донесло пряка полза на европейските потребители, би открило нови възможности за дружествата от ЕС, по-специално за малките и средните предприятия (МСП), за продажба на стоки и предоставяне на услуги в САЩ, би гарантирало пълен достъп до пазарите на обществени поръчки в САЩ, както и би подобрило възможностите за инвестиции на ЕС в САЩ;

9.  Призовава Съвета да предприеме последващи действия във връзка с препоръките, съдържащи се в окончателния доклад на Работната група на високо равнище и да даде разрешение на Комисията да започне преговори за споразумение за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите със САЩ;

10.  Подчертава, че това споразумение следва да бъде амбициозно и задължително за всички равнища на управление от двете страни на Атлантическия океан, включително за всички регулаторни органи и други компетентни органи; подчертава, че споразумението следва да доведе до трайно истинско отваряне на пазара на реципрочна основа и улесняване на търговията на място и следва да постави особен акцент върху структурните начини за постигане на по-голямо трансатлантическо сближаване на правните уредби; счита, че споразумението не следва да крие риск за културното и езиковото многообразие на Съюза, включително в сектора на услугите в аудиовизуалната област и културата;

11.  Счита, че е абсолютно необходимо ЕС и неговите държави членки да запазят възможността да съхранят и да развиват своите политики в областта на културата и в аудиовизуалната област, при това в контекста на своите законодателни, нормативни и конвенционални постижения; поради това призовава в мандата за водене на преговори да бъде ясно посочено изключването на услугите в областта на културата и в аудиовизуалната област, включително предоставяните по интернет;

12.  Подчертава, че интелектуалната собственост е една от движещите сили на иновациите и творчеството и един от стълбовете на икономиката, основана на знанието, и че споразумението следва да включва силна защита на точно и ясно определени области на правата върху интелектуалната собственост (ПИС), в това число географските указания, и следва да бъде в съответствие със съществуващите международни споразумения; счита, че във връзка с други различия, свързани с ПИС, следва да бъде намерено решение в съответствие с международните стандарти за защита;

13.  Счита, че споразумението следва да гарантира пълното зачитане на стандартите на ЕС в областта на основните права; потвърждава своята подкрепа за високо ниво на защита на личните данни, от което следва да се възползват потребителите от двете страни на Атлантическия океан; счита, че споразумението следва да вземе предвид разпоредбите на Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС) относно защитата на личните данни;

14.  Припомня значението на транспортния сектор за растежа и работните места, особено във въздухоплаването, където пазарите на ЕС и САЩ съставляват 60 % от световния въздушен трафик; подчертава, че преговорите следва да се занимаят по същество със съществуващите ограничения за услугите в областта на морския и въздушния транспорт, притежавани от европейски предприятия, в това число по отношение на чуждестранната собственост на авиокомпании и реципрочността за каботажа, както и морската проверка на товара;

15.  Подчертава стойността на основаната на риска оценка и обмена на информация между двете страни по отношение на надзора на пазара и идентифицирането на фалшиви продукти;

16.  Приветства по-специално препоръката на Работната група на високо равнище, според която ЕС и САЩ трябва да вземат предвид екологичните и трудовите аспекти на търговията и устойчивото развитие; счита, че опитът от предишни търговски споразумения на ЕС и дълготрайните ангажименти между ЕС и САЩ следва да бъдат взети предвид, за да се ускори разработването и изпълнението на трудови и екологични закони и политики и да се насърчат основните стандарти и критерии, определени от Международната организация на труда (МОТ), както и работните места с достойни условия на труд и устойчивото развитие; насърчава хармонизирането на стандартите за корпоративна социална отговорност; признава, че постигането на общи стандарти може да постави както технически, така и политически предизвикателства, и подчертава, че общата цел следва да бъде да се гарантира, че няма намаляване на амбициите в областта на околната среда;

17.  Подчертава чувствителността на определени области на преговорите, като например сектора на селското стопанство, където възприятията на САЩ и ЕС за генетично модифицираните организми (ГМО), клонирането и здравето на потребителите се различават; вижда възможност в засиленото сътрудничество в търговията в селското стопанство и подчертава значението на постигането на амбициозни и балансирани резултати в тази област; подчертава, че споразумението не трябва да накърнява основните ценности на никоя от страните по него, като например принципа на предпазливост в ЕС; призовава САЩ да отмени забраната за внос на продукти от говеждо месо от ЕС като мярка за изграждане на доверие;

18.  Подчертава, че финансовите услуги трябва да бъдат включени в преговорите за споразумение за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите и в този контекст призовава да се обърне особено внимание на еквивалентността, взаимното признаване, конвергенцията и екстратериториалността, тъй като те са основни съображения и за двете страни; подчертава, че сближаването за постигане на обща финансова регулаторна рамка между САЩ и ЕС ще донесе ползи; подчертава, че докато пазарният достъп трябва да се разглежда като положителна стъпка, то процедурите за пруденциален надзор са от съществено значение за постигане на истинско сближаване; подчертава, че отрицателното въздействие на екстратериториалността следва да бъде сведено до минимум и не следва да бъде позволено да навреди на прилагането на последователен подход за регулиране на финансовите услуги;

19.  Отново потвърждава своята подкрепа за премахването на ненужните регулаторни пречки и насърчава Комисията и администрацията на САЩ да включат в споразумението механизми (в това число регулаторно сътрудничество на ранен предварителен етап), с цел предотвратяване на пречки в бъдеще; счита, че по-доброто регулиране и намаляването на регулаторната и административната тежест са въпроси, които трябва да са на челните места при договарянето на споразумението за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите, и че по-голямото трансатлантическо регулаторно сближаване следва да доведе до по-ефективно регулиране, което е лесно за разбиране и прилагане, по-специално за МСП;

20.  Отново заявява убедеността си, че едно всеобхватно споразумение за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ има потенциала да доведе до положение, от което и двете страни могат да спечелят, като ползата ще бъде и за двете икономики, и че една по-задълбочена степен на интеграция значително би увеличила ползите и за двете икономики; изразява убеждението си, че съгласуването на регулаторните технически стандарти на ЕС и САЩ, където е възможно, би гарантирало, че ЕС и САЩ ще продължат да определят глобални стандарти и би проправило пътя за международни стандарти; изразява убеденост, че положителните последици от това споразумение за световната търговия и за определянето на световни стандарти трябва да бъдат подробно разгледани и установени;

21.  Припомня, че е необходимо в хода на преговорите Комисията да установи активни контакти и да провежда непрекъснати и прозрачни консултации с широк кръг от заинтересовани страни, включително представители на предприятията, околната среда, селското стопанство, потребителите, работниците и други, за да се гарантират основаващи се на факти дискусии, изграждане на доверие в преговорите, получаване на пропорционален принос от различни страни и насърчаване на обществената подкрепа, като проблемите на заинтересованите страни се вземат предвид; насърчава всички заинтересовани страни да участват активно и да представят инициативи и информация, свързана с преговорите;

22.  Предупреждава, че качеството следва да бъде по-важно от сроковете и вярва, че преговарящите няма да бързат да сключат сделка, която не води до конкретни и значими ползи за нашите предприятия, работници и граждани;

Ролята на Парламента

23.  Очаква започването на преговорите със САЩ, които ще следи отблизо, и се надява да допринесе за успешното им приключване; припомня на Комисията за задължението й да предоставя незабавно на Парламента изчерпателна информация на всички етапи от преговорите (преди и след съответните кръгове на преговори); поема ангажимент да предприеме мерки във връзка със законодателни и регулаторни въпроси, които могат да възникнат в контекста на преговорите и бъдещото споразумение; изтъква отново основната си отговорност да представлява гражданите на ЕС и се надява да съдейства за всеобхватни и открити обсъждания в хода на преговорите; поема ангажимент да изпълнява активна роля в сътрудничеството със своите партньори от САЩ при въвеждането на нова регулаторна уредба;

24.  Поема ангажимент да работи в тясно сътрудничество със Съвета, Комисията, Конгреса на САЩ, администрацията на САЩ и заинтересованите страни за извличане на пълния потенциал на трансатлантическите икономически отношения в икономическата и социалната област и в областта на околната среда и за укрепване на водещата роля на ЕС и САЩ в либерализирането и регулирането на търговията и чуждестранните инвестиции; поема ангажимент да насърчава по-задълбочено двустранно сътрудничество между ЕС и САЩ с оглед утвърждаване на водещата им роля в международната търговия и инвестиции;

25.  Припомня, че Парламентът ще трябва да даде съгласието си за бъдещото споразумение за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите, както е предвидено в Договора за функционирането на Европейския съюз, както и че поради това неговите позиции следва да бъдат вземани предвид на всички етапи;

26.  Припомня, че Парламентът ще се стреми да следи за изпълнението на бъдещото споразумение;

o
o   o

27.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на администрацията и Конгреса на САЩ.

(1) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf.
(2) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm.
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf.
(4) Приети текстове, P7_TA(2012)0388.
(5) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf.

Правна информация - Политика за поверителност